Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM RUMBURK. školní rok 2007/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM RUMBURK. školní rok 2007/2008"

Transkript

1 1 Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM RUMBURK školní rok 2007/2008

2 Charakteristika školy: Název: Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace 2 Sídlo: Komenského 1130/10, Rumburk Zřizovatel: Ústecký kraj,velká Hradební 48, Ústí nad Labem, PSČ , IČO Vedení školy: Mgr. Roman Kroutil, statutární orgán, ředitel školy, jmenován od Mgr. Tomáš Pavlas, zástupce statutárního orgánu, zástupce ředitele školy pro pedagogickou činnost, jmenován od Dagmar Moravcová, zástupkyně ředitele pro věci ekonomické, jmenována od Kontakt: Telefon: (kancelář), (ředitel) Fax: pracovník pověřený podáváním informací: Mgr. Tomáš Pavlas Gymnázium v Rumburku vzniklo v roce 1906, zřizovací listinou vydanou MŠMT ČR ze dne se stalo rozpočtovou organizací, dodatkem k zřizovací listině z se stalo příspěvkovou organizací a zřizovací listinou ze dne vydanou Ústeckým krajem je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje. Do sítě škol byla škola zařazena rozhodnutím MŠMT ČR ze dne , č.j / Poslední aktualizace v rejstříku škol proběhla rozhodnutím MŠMT ČR ze dne , č.j / Škola má jedinou součást Gymnázium (IZO ) s cílovou kapacitou 450 žáků. Gymnázium v Rumburku je jedinou krajskou školou v celém Šluknovském výběžku, která soustavně připravuje ke studiu na vysokou školu. Nejbližší další gymnázia zřizovaná Ústeckým krajem jsou ve vzdálenosti cca 40 km (Česká Kamenice, Děčín). Vzhledem k počtu obyvatel samotného města Rumburk je jasné, že škola je typicky spádová. Ve spádové oblasti Šluknovského výběžku s hranicemi ve Varnsdorfu, Jiřetíně pod Jedlovou a Chřibské žije obyvatel. Existence Biskupského gymnázia ve Varnsdorfu dlouhodobě ovlivňuje skladbu uchazečů o studium na osmiletém i čtyřletém gymnáziu. Složení žáků podle bydliště (stav k 1.5.) bydliště počet studentů % bydliště počet studentů % Rumburk Mikulášovice 11 3 Varnsdorf Vilémov u Šluknova 7 2 Šluknov 35 9 Česká Lípa 7 2 Dolní Poustevna 17 4 Velký Šenov 11 3 Krásná Lípa 22 5 Chřibská 4 1 Jiříkov 17 4 Dolní Podluží 5 1 Nový Bor 15 4 ostatní 25 6

3 3 O nutnosti existence školy gymnaziálního typu v našem regionu svědčí statistika úrovně vzdělanosti, která dosahuje ve Šluknovském výběžku nejnižších hodnot v celé ČR. Vzhledem k nevypracované komplexní analýze vývoje poptávky na trhu práce je možné jen velmi těžko odhadovat, které obory na vysoké škole budou mít uplatnění v tomto regionu a povedou následně k zvýšení úrovně vzdělanosti. Optimálním řešením se zdá být neustálý rozvoj všeobecného vzdělání v návaznosti na další studium na VŠ, VOŠ či jiných vzdělávacích zařízeních, která se zaměřují na přípravu k povolání. V minulých letech byly OŠMT KÚ Ústeckého kraje předloženy záměry na investiční a neinvestiční dotace v celkové výši cca. 25 milionů Kč. V průběhu školního roku byl ve spolupráci s vedením školy zpracován projekt pro investiční akci Gymnázium Rumburk REKO hlavní budovy, která by měla být zahájena na sklonku roku 2008 a zahrnuje rekonstrukci rozvodů ÚT, vody, odpadů, sociálních zařízení, vybudování přístupu pro imobilní žáky,opravy oken a fasády, odizolování základů budovy atd. S touto akcí souvisí následné vymalování celé školy, které nebylo prováděno z důvodu nedostatku finančních prostředků po dobu více jak 10 let. Budova nadále potřebuje rekonstrukci tzv. horního sportovního hřiště s běžeckou dráhou. Tato přestavba bude provedena v návaznosti na napojení školy na kanalizační systém vedoucí odpadní vody k čistírně odpadních vod ve Varnsdorfu. Tato akce je městem naplánována na rok 2008 a škole umožní vyřadit z provozu zastaralý septik. V tomto školním roce byly další dvě třídy vybaveny výškově nastavitelným nábytkem, dvě učebny byly vybaveny audiovizuálním zařízením a pro potřeby výuky byla zakoupena přenosná projekční sada (plátno, laptop, projektor). Uvedená tabulka sumarizuje základní údaje o počtu žáků, tříd a učitelských úvazcích. Škola je registrována pod identifikátorem ředitelství , IZO školy je Průměrná naplněnost tříd je na velmi dobré úrovni. Tento trend se v nejbližších letech zřejmě díky klesající demografické křivce nepodaří zachovat a počet žáků školy klesne při zachování počtu tříd 15 pod 400. Jiné typy studia než denní škola nenabízí. Otázkou spojenou finančními prostředky z ESF pro roky je vytvoření střediska celoživotního vzdělávání při naší škole či vytvoření nabídky vzdělávacích příležitostí mimo stávající obory. denní studium stav ke dni Typ školy Počet tříd *Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu Přepočtený počet pedagogických pracovníků Počet žáků na přepočteného pedagoga Gymnázium nižší ,75 Gymnázium vyšší ,72 33,23 12,09 Školní jídelnu ani domov mládeže Gymnázium Rumburk neprovozuje. Stravování žáků i zaměstnanců zajišťuje soukromá firma Školní jídelna Turková s.r.o., které škola pronajímá prostory. Ke stravování je přihlášeno ca 300 žáků, pravidelně se stravuje ca 200 žáků. Ubytování žáků dojíždějících ze vzdálenějších míst okresu Česká Lípa řeší škola ve spolupráci se SZŠ Rumburk a SOU polygrafickým v Rumburku. Velmi malá část přespolních žáků využívá nabídky ubytování v soukromí.

4 4 Školská rada Gymnázia, Rumburk, Komenského 10, byla zřízena dne usnesením Rady Ústeckého kraje č.63/13r/2005 ze dne Ustavující zasedání Školské rady se uskutečnilo 23. ledna Školská rada je v současné době šestičlenná. Ve školním roce 07/08 zasedala Školská rada dvakrát, zápisy ze zasedání jsou uloženy u Mgr. Tomáše Pavlase, člena Rady školy a u ředitele školy. Při svých jednáních mj. schválila Výroční zprávu o činnosti školy za rok 06/07 a připomínkovala změny školního vzdělávacího programu Na cestě a rozpočet školy. V souvislosti s novým Školským zákonem došlo ke zvýšení významu Školské rady. Školská rada má prostor pro zveřejnění svých dokumentů a stanovisek na webu školy, kde lze nalézt i kontakty na jednotlivé členy rady. Činnost školy je podporována občanským sdružením Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Rumburk, IČO , které v některých ohledech nahrazuje povinnost zřizovatele školy zajišťovat příspěvkové organizaci svými příspěvky nejen její provoz ale i rozvoj. Sdružení přispívá především na žákovskou činnost organizovanou školou. V tomto školním roce se úspěšně ucházelo o grantové prostředky pro aktivity našich žáků, jako jsou společný sportovně turistický kurz se žáky gymnázia Seifhennersdorf v Julských Alpách nebo projekt dvojjazyčného divadelního vystoupení. Zpracovateli a garanty jednotlivých projektů jsou pravidelně pedagogové školy. Při škole působí Školní sportovní klub, který je zapojen do činností v rámci AŠSK. V uplynulém školním roce měl Školní sportovní klub na Gymnáziu Rumburk 100 členů. Díky existenci tohoto klubu jsou v některých případech částečně kryty náklady spojené s účastí na sportovních utkáních (doprava, startovné). Aktuální nabídka oborů je vzhledem k odhadovaným potřebám regionu dostačující. Žáci se vzdělávají ve dvou oborech: 7941K/401 a 7941K/801. O úspěšnosti naplňování výchovně vzdělávacích cílů vypovídají tabulky v sekci výsledky výchovy a vzdělání. K největší změně došlo v uplynulém školním roce v oblasti vzdělávacích dokumentů. Žáci školy se vzdělávali podle dvou platných učebních dokumentů: podle aktuálních generalizovaných učebních plánů pro čtyřletá a osmiletá gymnázia a zároveň v sedmi třídách podle vlastního vzdělávacího programu Na cestě, jehož úplné znění je zveřejněno na webu školy. Již čtvrtým rokem je škola zařazena do seznamu pilotních gymnázií, která ověřují na základě obecně definovaného rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání tvorbu školních vzdělávacích programů. Nyní se druhým rokem zabýváme ověřováním výuky podle vlastního ŠVP a korekcemi tohoto dokumentu, které jsou vyžádány každodenní praxí. Souvislost tohoto kroku s platným Školským zákonem je zřejmá a tříletý náskok v přípravách ŠVP škole prospívá. Nezanedbatelným vedlejším efektem pilotáže jsou zviditelnění školy, individuální profesní rozvoj učitelů, možnost konzultací s odbornými pracovišti (VÚP Praha) a příliv mzdových prostředků do rozpočtu školy. Další extenzivní rozvoj školy již není z kapacitních důvodů možný. Cílem vedení školy je vytvoření takového vnitřního klimatu školy a materiálních podmínek pro vzdělávání, které odpovídají významu školy v regionu a napomáhají maximálnímu zefektivnění výchovně vzdělávacího procesu na škole. O významu školy svědčí i neúplná statistika úspěšnosti letošních absolventů zpracovaná výchovným poradcem školy. Statistika je neúplná je z důvodů neustále probíhajících zápisů na VŠ a VOŠ. Z celkového počtu 74 absolventů studuje na VŠ 48 (65%), studijní kurzy navštěvuje 6 (8%), zaměstnání si našlo a pracuje 6 (8%), nezjištěno 14 (19%). Zajímavé je rozložení jednotlivých vysokoškolských studijních oborů: technické obory 18 (38%), ekonomické 8 (16%), humanitní 9 (18%), přírodovědné 12 (25%) a vojenské 1(2%). Škola je druhým rokem zařazena do sítě škol DSD (Deutsches Sprachdiplom), kterých je v celé ČR osmnáct. Tento krok umožnil škole získat pro další roky rodilého mluvčího pro výuku němčiny a vybraným žákům umožní získat výše uvedený certifikát, který osvědčuje znalost němčiny na úrovni C1 Evropského referenčního rámce pro jazyky (pro srovnání maturitní zkouška cizího jazyka by měla ověřovat znalost na úrovni B2, tzn. o stupeň nižší). Dle jednání na MŠMT by měl být držitel certifikátu DSD zproštěn povinnosti skládat maturitní zkoušku z německého jazyka. První žáci by měli absolvovat zkoušky v roce Německou stranou jsou škole poskytovány finance na zakoupení pomůcek pro výuku němčiny a materiální vybavení specializované učebny NJ (multimediální vybavení v hodnotě cca Kč). O rostoucí kvalitě výuky němčiny svědčí úspěšná účast žáků v soutěži Jugend debattiert.

5 5 Důkazem pestrosti vzdělávacího procesu budiž nabídka nepovinných předmětů, které byly na Gymnáziu Rumburk v minulém školním roce vyučovány. Příklady vyučovaných volitelných předmětů: francouzština, španělština, kroužek odbíjené, sborový zpěv, dívčí kopaná, počítačové kluby S partnerskými školami z Německa (Ellwangen) Anglie (Brighton), Řecka (Thessaloniki) a Itálie (Milano) pracovali žáci společně s učiteli třetím rokem na projektu Nature for the next generation of Europeans. Asociovaným partnerem v ČR byla Správa národního parku České Švýcarsko. Učitelé spolu s žáky navštívili v průběhu roku Brighton, Thessaloniki, Milano i Ellwangen. V srpnu navštívila Rumburk koordinátorka zahraničních aktivit britské školy a spolu s ředitelem školy a vedoucí předmětové komise angličtiny připravili na rok 2009 projekt spojený se studentskou výměnou. Finanční prostředky nutné k realizaci projektu jsme získali v rámci projektů EU Socrates / Comenius. Náklady spojené s realizací projektu v roce 07/08 činily 5100 EUR. Společně s partnerskými školami jsme sestavili nový dvouletý projekt, naše žádost však nebyla NAEP v Praze schválena. Údaje o pracovnících školy Cílem vedení školy je zajistit plnou jak odbornou tak i pedagogickou kvalifikovanost pedagogického sboru. Řešení personálních záležitostí je ovšem úzce spjato s nízkou úrovní vzdělanosti populace Šluknovského výběžku a nechutí vzdělaných jedinců vracet se do regionu, který je spojován s nejistotou získání práce a malou pravděpodobností získání vlastního bydlení. V souvislosti se získáváním kvalifikovaných pracovníků je třeba ocenit vstřícný postoj Města Rumburk v řešení bytové problematiky začínajících či nově příchozích pedagogů. Jádro učitelského sboru je stabilizováno. Proměnlivá míra fluktuace pedagogických pracovníků v některých případech znemožňuje vedení školy každoročně sestavovat úvazky v návaznosti na předchozí školní rok. Vedení školy zajistilo z vlastní iniciativy rodilé mluvčí pro výuku angličtiny, němčiny a španělštiny. Na konci tohoto školního roku rozvázaly pracovní poměr nebo neprodloužily pracovní smlouvu tři vyučující cizích jazyků (doktorandské studium, vdavky a stěhování se), což pro ředitele školy znamenalo horké léto2008. Interní pedagogičtí pracovníci Celkový počet učitelů Celkový počet odborně i pedagogicky způsobilých učitelů (fyzicky) Odborná a pedagog. způsobilost učitelů v % Celkový počet vyučovaných hodin na škole v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v % Externě na škole působil jeden pedagog rodilý mluvčí vyučující 4 hodiny týdně nepovinný předmět španělština. Průměrný věk pedagoga pracujícího na Gymnáziu Rumburk je 41 let. Ze statistiky vyplývá v českém školství neobvyklý poměr počtu mužských a ženských členů učitelského sboru.

6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků na středních školách Problematika DVPP zasahuje následující oblasti: motivace k dalšímu vzdělávání ze strany pedagogů, organizační zajištění chodu školy, náklady s DVPP spojené a nabídka vzdělávacích akcí. Ze strany ředitele školy je jasně deklarován vstřícný postoj k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků, který je ovšem limitován finančními prostředky a nutností zabezpečit pravidelnost výuky na škole. V tématech DVPP se nově objevuje zájem o metodické kurzy zaměřené na integraci předmětů a představující nové metody práce. Stálicí jsou kurzy rozšiřující všeobecné vzdělání pedagoga (cizí jazyky), které umožňují použití nabytých vědomostí ve výuce (multimediální výuka, práce s informačními technologiemi) nebo v projektových aktivitách (cizí jazyky). Nedílnou součástí dalšího vzdělávání je samostudium, které je definováno v Školském zákoně, platném od 1. ledna V období září srpen 2008 čerpal každý pedagog odpovídající počet dní samostudia (maximálně 12 dní). Vedení školy se snaží v rámci možností zabezpečit podmínky k samostudiu nákupem odborných knih do učitelské knihovny či samotných předmětových sbírek, standardem je volný přístup pedagogů k internetu. V tomto školním roce zakončil ředitel školy spolu se zástupcem Funkční studium, zástupce a jeden z pedagogů začali navštěvovat specializační kurzy (koordinátor ŠVP a koordinátor ICT). Na akce DVPP bylo ve školním roce 07/08 vynaloženo Kč za kurzovné a Kč za cestovní náhrady se vzděláváním související. Většina vzdělávacích akcí je financována z prostředků ESF, přesto jsou náklady spojené s DVPP ve srovnání s předchozím rokem vyšší. Jazykové kurzy navštěvují zaměstnanci školy na základě smlouvy s pořadatelem kurzů zdarma. Potřeba financí každým rokem kolísá. název počet dní počet pedagogů Bakaláři- školní matrika 3 2 Deutsch als Fremdsprache 2 1 jazykové kurzy 80 hodin 3 Interaktivní učebnice fyziky 1 2 Letní škola chemie 3 2 Multioborový seminář podzimní škola konference o geometrii a počítačové grafice 5 1 Metodický seminář etwinning-partnerství škol v Evropě NAEP 1 1 Koordinátor ICT specializační studium rok 1 Školení BOZP pro vedoucí pracovníky 1 2 Funkční studium I 10 2 DPS rok 1 Otevřená věda regionům 10 2 Netradiční vyučování ČJ a literatury 1 1 Koordinátor tvorby ŠVP specializační studium rok 1 Motivační techniky ústního projevu ve francouzštině 2 1 Alternativní metody ve výuce literatury na ZŠ a SŠ 1 1 Sbormistrovský kurz 3 1 6

7 Údaje o přijímacím řízení 2007/2008 Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2007/2008 byla stanovena rozhodnutím ředitele školy č. j. 11/08 ze dne Z údajů uvedených v tabulce vyplývá převis poptávky nad nabídkou v osmiletém oboru, kdy v rámci přijímacího řízení museli všichni uchazeči skládat přijímací zkoušky. Ve čtyřletém oboru byli uchazeči přijímáni do dvou tříd. Počet uchazečů se rovnal počtu přijímaných žáků, a proto ředitel školy rozhodl o nekonání přijímacích zkoušek. Druhé kolo přijímacího řízení se nekonalo. I v letošním přijímacím řízení jsme přihlíželi k výstupnímu hodnocení, které vypracovaly příslušné základní školy. Všechny nové třídy se budou vzdělávat podle školního vzdělávacího programu, se kterým byli zákonní zástupci přijatých uchazečů před zahájením školního roku seznámeni na červnových třídních schůzkách a který je zveřejněn na domovské stránce školy. Uchazeči přihlášení a přijatí ke studiu ve školním roce 2007/2008 (tzn. pro školní rok 2008/2009) : Název a kód oboru přihlášeno celkem přijato celkem 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo gymnázium 7941K gymnázium 7941K Celkem Odvolací řízení ve školním roce 2007/2008 : Proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí ke studiu na studijní obor 7941K81 se odvolali 4 zákonní zástupci uchazečů o studium. Rozhodnutí ředitele školy byla v odvolacím řízení KÚ Ústeckého kraje potvrzena. Všechny ostatní údaje o přijímacím řízení je možno vyčíst z jednotlivých spisů, z protokolu o přijímacím řízení a z výkazu V5-01, které jsou uloženy u zástupce ředitele školy. Odvolací řízení ve školním roce 2007/ K81 -denní studium - 1. kolo Typ školy Počet odvolání celkem Počet přijatých na základě autoremedury Počet přijatých na základě odvolání ke KÚ Gymnázium Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za I. pololetí školního roku : Počet žáků Prospělo Škola Prospělo Neprospělo k s vyznamenáním Gymnázium *2 žáci nybyli za první pololetí klasifikováni 7 Celkový prospěch žáků ve škole za II. pololetí školního roku : *Počet žáků Prospělo Škola Prospělo k s vyznamenáním Neprospělo

8 8 Gymnázium Při podrobnějším pohledu na konkrétní případy neprospívajících studentů či studentů s podprůměrnými studijními výsledky je možno v drtivé většině případů možno vystopovat souvislost mezi neprospěchem a zvýšenou absencí (i neomluvenou). Vysoká absence v předposledním a posledním ročníku obou typů studia je důsledkem práva zletilých studentů omlouvat si svou nepřítomnost ve škole sami. Za celý školní rok bylo z celkového počtu zameškaných hodin posouzeno 121 jako neomluvené, což činí 0,3 % z celkového počtu. Převážná většina neomluvených hodin souvisí se záškoláctvím. Konkrétní případy byly řešeny se zákonnými zástupci žáka popř. se zletilým žákem samotným a s osobou, která jej vyživuje. Některé neomluvené hodiny jdou na vrub nerespektování postupu při omlouvání, který je dán Školním řádem. Průměrně chyběl žák 98 vyučovacích hodin (3týdny). Zlepšení informovanosti zákonných zástupců a žáků samotných o výsledcích vzdělávání nastalo pokusným spuštěním online přístupu žáků i rodičů ke klasifikačnímu a docházkovému modulu programu Bakaláři. O vysoké úspěšnosti našich žáků v porovnání s ostatními středoškoláky vypovídají výsledky testů Vektor společnosti Scio a také celostátního šetření CERMATu, prováděného v devátých třídách základních škol a odpovídajících třídách víceletých gymnázií. Tato statistika je u ředitele školy. Hodnocení ukončení studia absolutoriem, maturitní zkouškou, závěrečnou zkouškou Počet žáků, kteří úspěšně ukončili poslední ročník v řádném termínu Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Gymnázium Počty žáků, kteří budou konat opravné závěrečné nebo maturitní zkoušky nebo zkoušky v náhradním termínu Opravné maturitní zkoušky - září 2008 Opravné maturitní zkoušky v příštím kalendářním roce **Maturitní zkoušky náhradní termín září K maturitní zkoušce v řádném termínu se dostavili všichni žáci závěrečného ročníku. Pět žáků neprospělo u maturitní zkoušky v řádném termínu z jednoho předmětu a jedna žákyně neuspěla u maturitní zkoušky z více předmětů a maturitní zkoušku bude skládat v příštím kalendářním roce. Pět žáků úspěšně složilo 3. září 2008 opravnou maturitní zkoušku. Skladba předmětů, ve kterých maturanti neuspěli, je různorodá. Příčiny neúspěchu proto vidí vedení školy v individuálním selhání žáků. Hodnocení výsledků výchovného působení: Snahou pedagogického sboru je řešení problémů spojených s výchovně vzdělávacím procesem ve spolupráci se zákonnými zástupci žáků (i za přítomnosti žáka samého) a posilování vědomí odpovědnosti za sebe sama u zletilých žáků školy.

9 9 Metodikem primární prevence je Mgr. Melichar. Škola má vypracovaný Program primární prevence sociálně patologických jevů na gymnáziu v Rumburku, který bývá každoročně přizpůsobován novým poznatkům na poli primární prevence. O jeho plnění je každoročně vypracována zpráva. Tato zpráva je k nahlédnutí u ředitele školy. Sociálně patologické jevy, kterými jsme se v tomto roce zabývali, jsou především záškoláctví, patologické hráčství, závislost na počítači, psychická šikana, útěky z domova, poškozování majetku školy, nerespektování školního řádu a nerespektování obecně platných pravidel (např. pravidla silničního provozu). Ve spolupráci s psychologem Mgr. Jiřím Vítem byla i v uplynulém roce v pravidelném čtrnáctidenním rytmu poskytována studentům, rodičům i pedagogům poradenská péče. Problematikou výchovného poradenství se zaměřením na profesní orientaci se zabývá výchovný poradce RNDr. Libor Holubář. Také letos jsme díky spolupráci psychologa a výchovného poradce nabídli testování studijních předpokladů studentů třetího ročníku, kteří posléze absolvovali individuální rozbor výsledků s psychologem. Test studijních předpokladů absolvovali také žáci prvních ročníků a kvinty. Jeho výsledky měly žákům, zákonným zástupcům a škole pomoci ve volbě jednoho ze čtyř bloků, která před žáky stála. Pochvalu třídního učitele dostalo 6 žáků. Pochvaly byly uděleny za reprezentaci školy nebo práci pro třídu. Koncem června byly slavnostně vyhlášeny osobnosti každé třídy a také jediná studentská osobnost celé školy - 1.A Helena Malečková, 2.A Lukáš Petrásek, 3.A Kristýna Němcová, 4.A Nguyen Thuy Linh, 5.A Natálie Barcalová, 1.C Tereza Kalivodová, 1.D Vojtěch Havel, 2.C Martin Roub, 6.A Petr Kessler, 3.C Lukáš Michlík, 3.D Vu Thi Ymy, 7.A Kateřina Vaňková. Osobností školy se stal Jiří Vrána ze septimy, který získal cenu donátora školy MUDr.Jiřího Mayera ve výši ,-Kč. Třídní učitelé udělili celkem 12 napomenutí třídního učitele a 5 důtek třídního učitele. V průběhu roku byla udělena jedna důtka ředitele školy. Vesměs se jedná o jednorázové menší prohřešky proti školnímu řádu. V průběhu roku bylo šest žáků hodnoceno stupněm dva z chování. Hlavním důvodem byla nedostatečně zdůvodněná absence nebo její liknavé omlouvání. Mnohým kázeňským opatřením se předešlo dobrou komunikací se zákonným zástupcem žáka. Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2007/2008 V uplynulém roce jsme měli dva integrované žáky se zrakovým znevýhodněním. Díky poučení z předminulého roku byly specifické vzdělávací potřeby žáka v dostatečné míře respektovány a doporučení specializovaného střediska byla vzata v potaz. Pro druhé pololetí školního roku zažádali rodiče jednoho žáka o umožnění vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Žádosti bylo rozhodnutím ředitele školy č.j.131/2008 z 6. května 2008 vyhověno a žák bez problémů ukončil ročník. V podmínkách naší školy je integrace postižených žáků velmi problematická nároky na tempo práce počínaje a neuzpůsobeností budovy bezbariérovému přístupu konče. V rámci rekonstrukce plánované na rok 2009 by mělo dojít k nainstalování plošiny pro imobilní návštěvníky budovy a k vybudování sociálního zázemí pro takto handicapované osoby. Vývojové poruchy učení lze diagnostikovat ve spolupráci s Mgr. Jiřím Vítem, který ve čtrnáctidenním cyklu vede v prostorách školy z iniciativy vedení školy psychologickou poradnu pro studenty a rodiče. Poradna je stále častěji využívána a do budoucna je třeba počítat s navýšením konzultačních hodin. V praxi se setkáváme s jasnými případy dětí s dyslexií nebo dysgrafií. Většinou však nejsou tyto poruchy oficiálně diagnostikovány - často na přání rodičů. Údaje o významných mimoškolních aktivitách V rámci integrace ICT do předmětu český jazyk vydávali žáci prvního ročníku internetový časopis Závit. V rámci výuky češtiny se všichni žáci zapojili do akce pořádané MF Dnes Studenti píší noviny mnohé z příspěvků našich žáků byly zveřejněny. V součinnosti pedagogů a žáků je neustále aktualizována domovská stránka školy Značnou odezvu měly výzvy žáků samých, které se týkaly nejrůznějších humanitárních akcí, např. Srdíčkový

10 den, Světluška, Bílá pastelka, Projekt šance a Pozvedněte slabé. V prosinci se uskutečnila studentská akademie. Vystoupení bylo prezentováno i rodičovské a širší veřejnosti. V květnu byl ukončen tříletý projekt Nature for the next generation of Europeans, ve kterém žáci a učitelé spolupracovali v rámci společného tématu na školním projektu. Výsledky práce byly prezentovány partnerským školám v Anglii, Řecku, Itálii i Německu a předány asociovaným partnerům projektu Správě Národního parku České Švýcarsko, společnosti České Švýcarsko o.p.s. a představitelům měst Krásná Lípa a Rumburk. 10 Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Ve školním roce 2007/2008 byla ze strany ČŠI provedena na naší škole v termínu kontrola zaměřená na hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného školou (inspekční zpráva č.j. ČŠI /07-06 ze dne je k dispozici u ředitele školy a na domovské stránce školy) s následujícím závěrem: Při poskytování vzdělávání škola postupuje v souladu s právními předpisy a učebními dokumenty. Podmínky, průběh a výsledky vzdělávání mají celkově standardní úroveň. Příkladem dobré praxe jsou aktivity spojené s tvorbou a realizací ŠVP, zahraniční spolupráce a úspěchy při předkládání grantových projektů. Ve školním roce 2007/2008 nebyly podány žádné informace, jejichž poskytnutí by bylo podmíněno dle zákona číslo 106/99 (Zákon o svobodném přístupu k informacím). O této skutečnosti byla vydána výroční zpráva. Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2007/2008: soutěž škola město okres kraj státní Certamen Latinum 6 1/3. místo 1/2.místo Chemická olympiáda 4 3 (1.,2.a 6. místo) Středoškolský atletický pohár Corny 20 účastníků 10/2.místo Středoškolské hry - odbíjená 16 účastníků Olympiáda v německém jazyce 64 dva účastníci (1.a 2. místo) 1 (7.místo) Olympiáda v anglickém jazyce 78 tři účastníci (2.,5 a 6. místo) Matematická olympiáda 8 dva účastníci (2. a 3. místo) 2 (3.a 10.místo) Fyzikální olympiáda 10 4(2.místo) Jugend Debattiert (5.místo) Olympiáda v českém jazyce 42 tři účastníci (2.místo) 1(1.místo) 1 Olympiáda v dějepise 12 dva účastníci Matematický klokan 160 účastníků (1.,1.,2.,3.,3.,3.a 4. místo) Zeměpisná olympiáda 40 šest účastníků (2.,3.,3.,7.,10. a 12. místo) Astronomická olympiáda 3 Eurorebus (tři 2.místa)

11 Turnaj mladých fyziků 5.místo 5 Gymnasia Cantant - sborový zpěv Recitační soutěž 17 4 čtyři účastníci 1 (1.místo) 1 Děčínský skřivánek 1(3.místo) 1(1.místo) 1 (1.místo) Středoškolské hry - basketbal osm účastníků Středoškolské hry - florbal 16 účastníků Coca-cola Cup - kopaná 14 účastníků MSLHM 32 účastníků Středoškolské hry - plavání 10 účastníků 6 Středoškolské hry malá dívčí kopaná 12 účastníků 12 (3.místo) Velké gymnaziální hry Kromě výše uvedených soutěží se studenti naší školy zúčastnili dalších jednorázových sportovních soutěží, organizovaných např. partnerskými školami v Německu. V letošním roce se podařilo udržet trend vysokého počtu účastníků soutěží. Překvapivá je vysoká úspěšnost soutěžících v nejrůznějších soutěžích nejrůznějších kategorií. S potěšením lze konstatovat, že s vyšším věkem zájem o účast v soutěžích neupadá. Velký dík patří všem učitelům, kteří studenty ve svém volném čase na soutěže připravili. Doprava na vyšší kola soutěží do vzdálenějších míst kraje nebo republiky je velmi problematická. Nutnost časného vstávání a komplikované přepravy naše účastníky soutěží znevýhodňuje. Mnozí z pedagogů školy jsou dobrovolnými členy porot i v okresních a krajských kolech soutěží. Závěr výroční zprávy Prioritou školy v uplynulém školním roce byla práce na posledním roku projektu Pilot G. Podle vlastního školního vzdělávacího plánu se od září 2006 vzdělávají žáci v primě a kvintě osmiletého studia a v prvním ročníku čtyřletého studia. V tomto roce se počet tříd, které se vzdělávaly podle ŠVP rozšířil na sedm z celkem 15 tříd školy. Důležitým průvodním jevem práce na tvorbě ŠVP bylo zintenzivnění vzájemné komunikace mezi pedagogy. Komunikace byla zaměřena na revizi vzdělávacího dokumentu, která odrážela praktické zkušenosti pedagogů s prací podle něj. Změny ŠVP jsou konzultovány v jednotlivých předmětových komisích a představovány Školské radě. Školní vzdělávací program je volně přístupný na domovské stránce školy. Mezi pozitiva uplynulého školního roku lze jistě zařadit intenzivní využívání všech čtyř multimediálních učeben a využívání obou stávajících PC učeben, jako moderních prostředků výuky. Učitelé často využívají i přenosnou audiovizuální techniku. Pozitivně lze také hodnotit zvýšenou kontrolní činnost výchovněvzdělávacího procesu ze strany vedení školy (hospitace, konzultace, pravidelné pohovory ředitele školy s pedagogy a předsedy předmětových komisí). Ve struktuře řízení školy dochází ke změně (rozdělení práce zástupce ředitele školy mezi dvě osoby, která má za cíl zajištění kvalitního výchovně-vzdělávacího procesu. Nepravidelným hospitacím v předmětu matematika se věnoval předseda Školské rady ing. Pavel Lampa. Jednoznačným kladem je prohlubování partnerské spolupráce se školami v SRN. Příkladem je společné pěvecké vystoupení školního pěveckého sboru a Big Bandu Peutinger-Gymnasium Ellwangen v Německu, společný projekt s Oberland- Gymnasium Seifhennersdorf Rok 1968, společný turistický kurz ve Slovinsku s žáky ze Seifhennersdorfu, projekt Dvojjazyčné divadlo s Oberland- Gymnasium Seifhennersdorf, společný projekt Lanterna Futuri se školami ze SRN a Polska a v neposlední řadě i kontakty mezi pedagogy partnerských škol. Většinu žákovských aktivit dokáže škola financovat ze získaných grantových prostředků.

12 12 V uplynulém školním roce uspořádala škola okresní finále Středoškolských her v plavání, celostátní finále 21. ročníku Turnaje mladých fyziků a okresní kolo Matematického klokana. Velkým přínosem je také dlouhodobá spolupráce s občanským sdružením SRPŠ při Gymnáziu Rumburk. Pátým rokem proběhla na škole akce zaměřená na problematiku ochrany člověka v mimořádných situacích, tematicky zaměřená živelné pohromy. Velkým dluhem z let minulých je vymalování interiéru školy a takové vybavení školy, které by odpovídalo vyhlášce ministerstva zdravotnictví č. 108/2001 Sb. (škole byla rozhodnutím KHS Děčín č.2489/2050/03 z udělena časově omezená výjimka). Tyto nedostatky se povede odstranit v průběhu následujících dvou let. Postupně se daří vybavovat jednotlivé učebny modernějším, výškově stavitelným, nábytkem a funkčně zařizovat kanceláře školy. Úkolem do budoucna zůstane i nadále neustálá komunikace se zákonnými zástupci žáků a veřejností aktuální informovanost především prostřednictvím dálkových médií (internet). V průběhu roku jsme častěji publikovali v místním tisku a opakovaně byla škola prezentována v celostátních médiích (ČT1, denní tisk) či na odborných fórech. Datum zpracování zprávy: Zpráva byla schválena Školskou radou a projednána bez připomínek na poradě pracovníků školy 5.listopadu Mgr. Roman Kroutil ředitel školy

13 13 IČO : Právní forma: příspěvková organizace Zpracovala: Dagmar Moravcová Zpráva o hospodaření za rok 2007 Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace 1. činnost organizace - v roce 2007 škola provozovala pouze hlavní činnost, vyplývající ze zřizovací listiny - vzdělávání - hospodářská činnost se neprovozovala - celkové potřeby finančních prostředků pokryly prostředky státního rozpočtu a rozpočtu zřizovatele - na studentské výměny a projekty s partnerskými školami obdržela škola prostředky z programu Socrates Comenius a z Fondu česko německé budoucnosti 2. vypořádání finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele - dotace tis. ze státního rozpočtu vyčerpána v plné výši z toho: 19 tis. UZ tis. UZ tis. UZ tis. UZ dotace tis. na provoz z USC - vyčerpána v plné výši - závazné ukazatele dodrženy 3. další zdroje krytí rozpočtu pro rok 2007: - rezervní fond - čerpání rezervy UZ z roku tis. - výnos z pronájmu školní jídelny - 80 tis. - smlouva pro projekt Comenius, Fond budoucnosti tis. 4. hospodářská činnost a další mimorozpočtové zdroje k posílení rozpočtu - 5 tis. Kč rezervního fondu převedeného z roku 2006 bylo použito na mzdy, jednalo se o úsporu UZ PILOT G - 80 tis. Kč prostředky z pronájmu školní jídelny (povoleno zřizovací listinou) jsme použili ke krytí nákladů školy, k opravám vnitřních prostor budovy

14 - prostředky programu Comenius a Fondu budoucnosti ve výši 245 tis. Kč byly účelově využity k pokrytí nákladů studentského projektu daného smlouvou péče o svěřený majetek - evidence majetku se provádí podle zákona o účetnictví, v souladu se zřizovací listinou a podle směrnic vydaných zřizovatelem - odpisové plány schválené ekonomický odborem a částka odpisů ve výši 29 tis. Dodržena - celková částka vynaložená na nově pořízený drobný HIM za rok 2007 činila 287 tis. Kč. 6. závěr Organizace hospodařila s vyrovnaným rozpočtem. Všechny přidělené prostředky byly vyčerpané v 100% míře a pokryly tak potřeby organizace. Ze zdrojů vytvořených vlastní činností (pronájem školní jídelny), které nebyly dočerpány, byl vytvořen kladný hospodářský výsledek Kč 944,--. Ten byl navržen k přidělení do rezervního fondu.

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM RUMBURK. školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM RUMBURK. školní rok 2006/2007 1 Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM RUMBURK školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Název : Gymnázium,Rumburk,Komenského 10, příspěvková organizace 2 Sídlo : Komenského 1130/10, 408 01 Rumburk

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM RUMBURK

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM RUMBURK Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM RUMBURK školní rok 2012/2013 1 1. Charakteristika školy Název: Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Sídlo: Komenského 1130/10, 408 01 Rumburk

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace U Balvanu 16, 466 34 Jablonec nad Nisou Telefon/fax: 483320086, e-mail: gymnazium@gymjbc.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 NAŠÍM CÍLEM JE ŠKOLA, KTERÁ. je naplněná spokojenými žáky a studenty formuje osobnost jako celek a respektuje jedinečnost poskytuje kvalitní

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-690-18/07-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-690-18/07-06 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-690-18/07-06 Gymnázium, Česká Kamenice, Komenského 288, příspěvková organizace Adresa: Komenského 288,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace Poděbradova 661, 440 62 Louny Identifikátor: 600 010 929 Termín konání

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

I N S P E KČNÍ ZPRÁVA

I N S P E KČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště I N S P E KČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Havlíčkovo gymnázium, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 Štáflova 2063, 580

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM RUMBURK. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM RUMBURK. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM RUMBURK školní rok 2011/2012 1 1. Charakteristika školy Název: Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Sídlo: Komenského 1130/10, 408 01 Rumburk

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-222-02/08-15 Základní škola a základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště Adresa: Školní

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-547/07-08 Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128 Identifikátor: 600 099 113 Termín konání inspekce: 23. a 24. duben 2007 Čj. Signatura

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01461/09-U. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01461/09-U. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01461/09-U Název školy: Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Adresa: Komenského 10, 408 15 Rumburk Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Inspekční zpráva Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola, Praha 13, Mládí 135 155 00 Praha 5, Mládí 135 Identifikátor školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více