Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM RUMBURK. školní rok 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM RUMBURK. školní rok 2007/2008"

Transkript

1 1 Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM RUMBURK školní rok 2007/2008

2 Charakteristika školy: Název: Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace 2 Sídlo: Komenského 1130/10, Rumburk Zřizovatel: Ústecký kraj,velká Hradební 48, Ústí nad Labem, PSČ , IČO Vedení školy: Mgr. Roman Kroutil, statutární orgán, ředitel školy, jmenován od Mgr. Tomáš Pavlas, zástupce statutárního orgánu, zástupce ředitele školy pro pedagogickou činnost, jmenován od Dagmar Moravcová, zástupkyně ředitele pro věci ekonomické, jmenována od Kontakt: Telefon: (kancelář), (ředitel) Fax: pracovník pověřený podáváním informací: Mgr. Tomáš Pavlas Gymnázium v Rumburku vzniklo v roce 1906, zřizovací listinou vydanou MŠMT ČR ze dne se stalo rozpočtovou organizací, dodatkem k zřizovací listině z se stalo příspěvkovou organizací a zřizovací listinou ze dne vydanou Ústeckým krajem je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje. Do sítě škol byla škola zařazena rozhodnutím MŠMT ČR ze dne , č.j / Poslední aktualizace v rejstříku škol proběhla rozhodnutím MŠMT ČR ze dne , č.j / Škola má jedinou součást Gymnázium (IZO ) s cílovou kapacitou 450 žáků. Gymnázium v Rumburku je jedinou krajskou školou v celém Šluknovském výběžku, která soustavně připravuje ke studiu na vysokou školu. Nejbližší další gymnázia zřizovaná Ústeckým krajem jsou ve vzdálenosti cca 40 km (Česká Kamenice, Děčín). Vzhledem k počtu obyvatel samotného města Rumburk je jasné, že škola je typicky spádová. Ve spádové oblasti Šluknovského výběžku s hranicemi ve Varnsdorfu, Jiřetíně pod Jedlovou a Chřibské žije obyvatel. Existence Biskupského gymnázia ve Varnsdorfu dlouhodobě ovlivňuje skladbu uchazečů o studium na osmiletém i čtyřletém gymnáziu. Složení žáků podle bydliště (stav k 1.5.) bydliště počet studentů % bydliště počet studentů % Rumburk Mikulášovice 11 3 Varnsdorf Vilémov u Šluknova 7 2 Šluknov 35 9 Česká Lípa 7 2 Dolní Poustevna 17 4 Velký Šenov 11 3 Krásná Lípa 22 5 Chřibská 4 1 Jiříkov 17 4 Dolní Podluží 5 1 Nový Bor 15 4 ostatní 25 6

3 3 O nutnosti existence školy gymnaziálního typu v našem regionu svědčí statistika úrovně vzdělanosti, která dosahuje ve Šluknovském výběžku nejnižších hodnot v celé ČR. Vzhledem k nevypracované komplexní analýze vývoje poptávky na trhu práce je možné jen velmi těžko odhadovat, které obory na vysoké škole budou mít uplatnění v tomto regionu a povedou následně k zvýšení úrovně vzdělanosti. Optimálním řešením se zdá být neustálý rozvoj všeobecného vzdělání v návaznosti na další studium na VŠ, VOŠ či jiných vzdělávacích zařízeních, která se zaměřují na přípravu k povolání. V minulých letech byly OŠMT KÚ Ústeckého kraje předloženy záměry na investiční a neinvestiční dotace v celkové výši cca. 25 milionů Kč. V průběhu školního roku byl ve spolupráci s vedením školy zpracován projekt pro investiční akci Gymnázium Rumburk REKO hlavní budovy, která by měla být zahájena na sklonku roku 2008 a zahrnuje rekonstrukci rozvodů ÚT, vody, odpadů, sociálních zařízení, vybudování přístupu pro imobilní žáky,opravy oken a fasády, odizolování základů budovy atd. S touto akcí souvisí následné vymalování celé školy, které nebylo prováděno z důvodu nedostatku finančních prostředků po dobu více jak 10 let. Budova nadále potřebuje rekonstrukci tzv. horního sportovního hřiště s běžeckou dráhou. Tato přestavba bude provedena v návaznosti na napojení školy na kanalizační systém vedoucí odpadní vody k čistírně odpadních vod ve Varnsdorfu. Tato akce je městem naplánována na rok 2008 a škole umožní vyřadit z provozu zastaralý septik. V tomto školním roce byly další dvě třídy vybaveny výškově nastavitelným nábytkem, dvě učebny byly vybaveny audiovizuálním zařízením a pro potřeby výuky byla zakoupena přenosná projekční sada (plátno, laptop, projektor). Uvedená tabulka sumarizuje základní údaje o počtu žáků, tříd a učitelských úvazcích. Škola je registrována pod identifikátorem ředitelství , IZO školy je Průměrná naplněnost tříd je na velmi dobré úrovni. Tento trend se v nejbližších letech zřejmě díky klesající demografické křivce nepodaří zachovat a počet žáků školy klesne při zachování počtu tříd 15 pod 400. Jiné typy studia než denní škola nenabízí. Otázkou spojenou finančními prostředky z ESF pro roky je vytvoření střediska celoživotního vzdělávání při naší škole či vytvoření nabídky vzdělávacích příležitostí mimo stávající obory. denní studium stav ke dni Typ školy Počet tříd *Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu Přepočtený počet pedagogických pracovníků Počet žáků na přepočteného pedagoga Gymnázium nižší ,75 Gymnázium vyšší ,72 33,23 12,09 Školní jídelnu ani domov mládeže Gymnázium Rumburk neprovozuje. Stravování žáků i zaměstnanců zajišťuje soukromá firma Školní jídelna Turková s.r.o., které škola pronajímá prostory. Ke stravování je přihlášeno ca 300 žáků, pravidelně se stravuje ca 200 žáků. Ubytování žáků dojíždějících ze vzdálenějších míst okresu Česká Lípa řeší škola ve spolupráci se SZŠ Rumburk a SOU polygrafickým v Rumburku. Velmi malá část přespolních žáků využívá nabídky ubytování v soukromí.

4 4 Školská rada Gymnázia, Rumburk, Komenského 10, byla zřízena dne usnesením Rady Ústeckého kraje č.63/13r/2005 ze dne Ustavující zasedání Školské rady se uskutečnilo 23. ledna Školská rada je v současné době šestičlenná. Ve školním roce 07/08 zasedala Školská rada dvakrát, zápisy ze zasedání jsou uloženy u Mgr. Tomáše Pavlase, člena Rady školy a u ředitele školy. Při svých jednáních mj. schválila Výroční zprávu o činnosti školy za rok 06/07 a připomínkovala změny školního vzdělávacího programu Na cestě a rozpočet školy. V souvislosti s novým Školským zákonem došlo ke zvýšení významu Školské rady. Školská rada má prostor pro zveřejnění svých dokumentů a stanovisek na webu školy, kde lze nalézt i kontakty na jednotlivé členy rady. Činnost školy je podporována občanským sdružením Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Rumburk, IČO , které v některých ohledech nahrazuje povinnost zřizovatele školy zajišťovat příspěvkové organizaci svými příspěvky nejen její provoz ale i rozvoj. Sdružení přispívá především na žákovskou činnost organizovanou školou. V tomto školním roce se úspěšně ucházelo o grantové prostředky pro aktivity našich žáků, jako jsou společný sportovně turistický kurz se žáky gymnázia Seifhennersdorf v Julských Alpách nebo projekt dvojjazyčného divadelního vystoupení. Zpracovateli a garanty jednotlivých projektů jsou pravidelně pedagogové školy. Při škole působí Školní sportovní klub, který je zapojen do činností v rámci AŠSK. V uplynulém školním roce měl Školní sportovní klub na Gymnáziu Rumburk 100 členů. Díky existenci tohoto klubu jsou v některých případech částečně kryty náklady spojené s účastí na sportovních utkáních (doprava, startovné). Aktuální nabídka oborů je vzhledem k odhadovaným potřebám regionu dostačující. Žáci se vzdělávají ve dvou oborech: 7941K/401 a 7941K/801. O úspěšnosti naplňování výchovně vzdělávacích cílů vypovídají tabulky v sekci výsledky výchovy a vzdělání. K největší změně došlo v uplynulém školním roce v oblasti vzdělávacích dokumentů. Žáci školy se vzdělávali podle dvou platných učebních dokumentů: podle aktuálních generalizovaných učebních plánů pro čtyřletá a osmiletá gymnázia a zároveň v sedmi třídách podle vlastního vzdělávacího programu Na cestě, jehož úplné znění je zveřejněno na webu školy. Již čtvrtým rokem je škola zařazena do seznamu pilotních gymnázií, která ověřují na základě obecně definovaného rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání tvorbu školních vzdělávacích programů. Nyní se druhým rokem zabýváme ověřováním výuky podle vlastního ŠVP a korekcemi tohoto dokumentu, které jsou vyžádány každodenní praxí. Souvislost tohoto kroku s platným Školským zákonem je zřejmá a tříletý náskok v přípravách ŠVP škole prospívá. Nezanedbatelným vedlejším efektem pilotáže jsou zviditelnění školy, individuální profesní rozvoj učitelů, možnost konzultací s odbornými pracovišti (VÚP Praha) a příliv mzdových prostředků do rozpočtu školy. Další extenzivní rozvoj školy již není z kapacitních důvodů možný. Cílem vedení školy je vytvoření takového vnitřního klimatu školy a materiálních podmínek pro vzdělávání, které odpovídají významu školy v regionu a napomáhají maximálnímu zefektivnění výchovně vzdělávacího procesu na škole. O významu školy svědčí i neúplná statistika úspěšnosti letošních absolventů zpracovaná výchovným poradcem školy. Statistika je neúplná je z důvodů neustále probíhajících zápisů na VŠ a VOŠ. Z celkového počtu 74 absolventů studuje na VŠ 48 (65%), studijní kurzy navštěvuje 6 (8%), zaměstnání si našlo a pracuje 6 (8%), nezjištěno 14 (19%). Zajímavé je rozložení jednotlivých vysokoškolských studijních oborů: technické obory 18 (38%), ekonomické 8 (16%), humanitní 9 (18%), přírodovědné 12 (25%) a vojenské 1(2%). Škola je druhým rokem zařazena do sítě škol DSD (Deutsches Sprachdiplom), kterých je v celé ČR osmnáct. Tento krok umožnil škole získat pro další roky rodilého mluvčího pro výuku němčiny a vybraným žákům umožní získat výše uvedený certifikát, který osvědčuje znalost němčiny na úrovni C1 Evropského referenčního rámce pro jazyky (pro srovnání maturitní zkouška cizího jazyka by měla ověřovat znalost na úrovni B2, tzn. o stupeň nižší). Dle jednání na MŠMT by měl být držitel certifikátu DSD zproštěn povinnosti skládat maturitní zkoušku z německého jazyka. První žáci by měli absolvovat zkoušky v roce Německou stranou jsou škole poskytovány finance na zakoupení pomůcek pro výuku němčiny a materiální vybavení specializované učebny NJ (multimediální vybavení v hodnotě cca Kč). O rostoucí kvalitě výuky němčiny svědčí úspěšná účast žáků v soutěži Jugend debattiert.

5 5 Důkazem pestrosti vzdělávacího procesu budiž nabídka nepovinných předmětů, které byly na Gymnáziu Rumburk v minulém školním roce vyučovány. Příklady vyučovaných volitelných předmětů: francouzština, španělština, kroužek odbíjené, sborový zpěv, dívčí kopaná, počítačové kluby S partnerskými školami z Německa (Ellwangen) Anglie (Brighton), Řecka (Thessaloniki) a Itálie (Milano) pracovali žáci společně s učiteli třetím rokem na projektu Nature for the next generation of Europeans. Asociovaným partnerem v ČR byla Správa národního parku České Švýcarsko. Učitelé spolu s žáky navštívili v průběhu roku Brighton, Thessaloniki, Milano i Ellwangen. V srpnu navštívila Rumburk koordinátorka zahraničních aktivit britské školy a spolu s ředitelem školy a vedoucí předmětové komise angličtiny připravili na rok 2009 projekt spojený se studentskou výměnou. Finanční prostředky nutné k realizaci projektu jsme získali v rámci projektů EU Socrates / Comenius. Náklady spojené s realizací projektu v roce 07/08 činily 5100 EUR. Společně s partnerskými školami jsme sestavili nový dvouletý projekt, naše žádost však nebyla NAEP v Praze schválena. Údaje o pracovnících školy Cílem vedení školy je zajistit plnou jak odbornou tak i pedagogickou kvalifikovanost pedagogického sboru. Řešení personálních záležitostí je ovšem úzce spjato s nízkou úrovní vzdělanosti populace Šluknovského výběžku a nechutí vzdělaných jedinců vracet se do regionu, který je spojován s nejistotou získání práce a malou pravděpodobností získání vlastního bydlení. V souvislosti se získáváním kvalifikovaných pracovníků je třeba ocenit vstřícný postoj Města Rumburk v řešení bytové problematiky začínajících či nově příchozích pedagogů. Jádro učitelského sboru je stabilizováno. Proměnlivá míra fluktuace pedagogických pracovníků v některých případech znemožňuje vedení školy každoročně sestavovat úvazky v návaznosti na předchozí školní rok. Vedení školy zajistilo z vlastní iniciativy rodilé mluvčí pro výuku angličtiny, němčiny a španělštiny. Na konci tohoto školního roku rozvázaly pracovní poměr nebo neprodloužily pracovní smlouvu tři vyučující cizích jazyků (doktorandské studium, vdavky a stěhování se), což pro ředitele školy znamenalo horké léto2008. Interní pedagogičtí pracovníci Celkový počet učitelů Celkový počet odborně i pedagogicky způsobilých učitelů (fyzicky) Odborná a pedagog. způsobilost učitelů v % Celkový počet vyučovaných hodin na škole v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v % Externě na škole působil jeden pedagog rodilý mluvčí vyučující 4 hodiny týdně nepovinný předmět španělština. Průměrný věk pedagoga pracujícího na Gymnáziu Rumburk je 41 let. Ze statistiky vyplývá v českém školství neobvyklý poměr počtu mužských a ženských členů učitelského sboru.

6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků na středních školách Problematika DVPP zasahuje následující oblasti: motivace k dalšímu vzdělávání ze strany pedagogů, organizační zajištění chodu školy, náklady s DVPP spojené a nabídka vzdělávacích akcí. Ze strany ředitele školy je jasně deklarován vstřícný postoj k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků, který je ovšem limitován finančními prostředky a nutností zabezpečit pravidelnost výuky na škole. V tématech DVPP se nově objevuje zájem o metodické kurzy zaměřené na integraci předmětů a představující nové metody práce. Stálicí jsou kurzy rozšiřující všeobecné vzdělání pedagoga (cizí jazyky), které umožňují použití nabytých vědomostí ve výuce (multimediální výuka, práce s informačními technologiemi) nebo v projektových aktivitách (cizí jazyky). Nedílnou součástí dalšího vzdělávání je samostudium, které je definováno v Školském zákoně, platném od 1. ledna V období září srpen 2008 čerpal každý pedagog odpovídající počet dní samostudia (maximálně 12 dní). Vedení školy se snaží v rámci možností zabezpečit podmínky k samostudiu nákupem odborných knih do učitelské knihovny či samotných předmětových sbírek, standardem je volný přístup pedagogů k internetu. V tomto školním roce zakončil ředitel školy spolu se zástupcem Funkční studium, zástupce a jeden z pedagogů začali navštěvovat specializační kurzy (koordinátor ŠVP a koordinátor ICT). Na akce DVPP bylo ve školním roce 07/08 vynaloženo Kč za kurzovné a Kč za cestovní náhrady se vzděláváním související. Většina vzdělávacích akcí je financována z prostředků ESF, přesto jsou náklady spojené s DVPP ve srovnání s předchozím rokem vyšší. Jazykové kurzy navštěvují zaměstnanci školy na základě smlouvy s pořadatelem kurzů zdarma. Potřeba financí každým rokem kolísá. název počet dní počet pedagogů Bakaláři- školní matrika 3 2 Deutsch als Fremdsprache 2 1 jazykové kurzy 80 hodin 3 Interaktivní učebnice fyziky 1 2 Letní škola chemie 3 2 Multioborový seminář podzimní škola konference o geometrii a počítačové grafice 5 1 Metodický seminář etwinning-partnerství škol v Evropě NAEP 1 1 Koordinátor ICT specializační studium rok 1 Školení BOZP pro vedoucí pracovníky 1 2 Funkční studium I 10 2 DPS rok 1 Otevřená věda regionům 10 2 Netradiční vyučování ČJ a literatury 1 1 Koordinátor tvorby ŠVP specializační studium rok 1 Motivační techniky ústního projevu ve francouzštině 2 1 Alternativní metody ve výuce literatury na ZŠ a SŠ 1 1 Sbormistrovský kurz 3 1 6

7 Údaje o přijímacím řízení 2007/2008 Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2007/2008 byla stanovena rozhodnutím ředitele školy č. j. 11/08 ze dne Z údajů uvedených v tabulce vyplývá převis poptávky nad nabídkou v osmiletém oboru, kdy v rámci přijímacího řízení museli všichni uchazeči skládat přijímací zkoušky. Ve čtyřletém oboru byli uchazeči přijímáni do dvou tříd. Počet uchazečů se rovnal počtu přijímaných žáků, a proto ředitel školy rozhodl o nekonání přijímacích zkoušek. Druhé kolo přijímacího řízení se nekonalo. I v letošním přijímacím řízení jsme přihlíželi k výstupnímu hodnocení, které vypracovaly příslušné základní školy. Všechny nové třídy se budou vzdělávat podle školního vzdělávacího programu, se kterým byli zákonní zástupci přijatých uchazečů před zahájením školního roku seznámeni na červnových třídních schůzkách a který je zveřejněn na domovské stránce školy. Uchazeči přihlášení a přijatí ke studiu ve školním roce 2007/2008 (tzn. pro školní rok 2008/2009) : Název a kód oboru přihlášeno celkem přijato celkem 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo gymnázium 7941K gymnázium 7941K Celkem Odvolací řízení ve školním roce 2007/2008 : Proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí ke studiu na studijní obor 7941K81 se odvolali 4 zákonní zástupci uchazečů o studium. Rozhodnutí ředitele školy byla v odvolacím řízení KÚ Ústeckého kraje potvrzena. Všechny ostatní údaje o přijímacím řízení je možno vyčíst z jednotlivých spisů, z protokolu o přijímacím řízení a z výkazu V5-01, které jsou uloženy u zástupce ředitele školy. Odvolací řízení ve školním roce 2007/ K81 -denní studium - 1. kolo Typ školy Počet odvolání celkem Počet přijatých na základě autoremedury Počet přijatých na základě odvolání ke KÚ Gymnázium Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za I. pololetí školního roku : Počet žáků Prospělo Škola Prospělo Neprospělo k s vyznamenáním Gymnázium *2 žáci nybyli za první pololetí klasifikováni 7 Celkový prospěch žáků ve škole za II. pololetí školního roku : *Počet žáků Prospělo Škola Prospělo k s vyznamenáním Neprospělo

8 8 Gymnázium Při podrobnějším pohledu na konkrétní případy neprospívajících studentů či studentů s podprůměrnými studijními výsledky je možno v drtivé většině případů možno vystopovat souvislost mezi neprospěchem a zvýšenou absencí (i neomluvenou). Vysoká absence v předposledním a posledním ročníku obou typů studia je důsledkem práva zletilých studentů omlouvat si svou nepřítomnost ve škole sami. Za celý školní rok bylo z celkového počtu zameškaných hodin posouzeno 121 jako neomluvené, což činí 0,3 % z celkového počtu. Převážná většina neomluvených hodin souvisí se záškoláctvím. Konkrétní případy byly řešeny se zákonnými zástupci žáka popř. se zletilým žákem samotným a s osobou, která jej vyživuje. Některé neomluvené hodiny jdou na vrub nerespektování postupu při omlouvání, který je dán Školním řádem. Průměrně chyběl žák 98 vyučovacích hodin (3týdny). Zlepšení informovanosti zákonných zástupců a žáků samotných o výsledcích vzdělávání nastalo pokusným spuštěním online přístupu žáků i rodičů ke klasifikačnímu a docházkovému modulu programu Bakaláři. O vysoké úspěšnosti našich žáků v porovnání s ostatními středoškoláky vypovídají výsledky testů Vektor společnosti Scio a také celostátního šetření CERMATu, prováděného v devátých třídách základních škol a odpovídajících třídách víceletých gymnázií. Tato statistika je u ředitele školy. Hodnocení ukončení studia absolutoriem, maturitní zkouškou, závěrečnou zkouškou Počet žáků, kteří úspěšně ukončili poslední ročník v řádném termínu Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Gymnázium Počty žáků, kteří budou konat opravné závěrečné nebo maturitní zkoušky nebo zkoušky v náhradním termínu Opravné maturitní zkoušky - září 2008 Opravné maturitní zkoušky v příštím kalendářním roce **Maturitní zkoušky náhradní termín září K maturitní zkoušce v řádném termínu se dostavili všichni žáci závěrečného ročníku. Pět žáků neprospělo u maturitní zkoušky v řádném termínu z jednoho předmětu a jedna žákyně neuspěla u maturitní zkoušky z více předmětů a maturitní zkoušku bude skládat v příštím kalendářním roce. Pět žáků úspěšně složilo 3. září 2008 opravnou maturitní zkoušku. Skladba předmětů, ve kterých maturanti neuspěli, je různorodá. Příčiny neúspěchu proto vidí vedení školy v individuálním selhání žáků. Hodnocení výsledků výchovného působení: Snahou pedagogického sboru je řešení problémů spojených s výchovně vzdělávacím procesem ve spolupráci se zákonnými zástupci žáků (i za přítomnosti žáka samého) a posilování vědomí odpovědnosti za sebe sama u zletilých žáků školy.

9 9 Metodikem primární prevence je Mgr. Melichar. Škola má vypracovaný Program primární prevence sociálně patologických jevů na gymnáziu v Rumburku, který bývá každoročně přizpůsobován novým poznatkům na poli primární prevence. O jeho plnění je každoročně vypracována zpráva. Tato zpráva je k nahlédnutí u ředitele školy. Sociálně patologické jevy, kterými jsme se v tomto roce zabývali, jsou především záškoláctví, patologické hráčství, závislost na počítači, psychická šikana, útěky z domova, poškozování majetku školy, nerespektování školního řádu a nerespektování obecně platných pravidel (např. pravidla silničního provozu). Ve spolupráci s psychologem Mgr. Jiřím Vítem byla i v uplynulém roce v pravidelném čtrnáctidenním rytmu poskytována studentům, rodičům i pedagogům poradenská péče. Problematikou výchovného poradenství se zaměřením na profesní orientaci se zabývá výchovný poradce RNDr. Libor Holubář. Také letos jsme díky spolupráci psychologa a výchovného poradce nabídli testování studijních předpokladů studentů třetího ročníku, kteří posléze absolvovali individuální rozbor výsledků s psychologem. Test studijních předpokladů absolvovali také žáci prvních ročníků a kvinty. Jeho výsledky měly žákům, zákonným zástupcům a škole pomoci ve volbě jednoho ze čtyř bloků, která před žáky stála. Pochvalu třídního učitele dostalo 6 žáků. Pochvaly byly uděleny za reprezentaci školy nebo práci pro třídu. Koncem června byly slavnostně vyhlášeny osobnosti každé třídy a také jediná studentská osobnost celé školy - 1.A Helena Malečková, 2.A Lukáš Petrásek, 3.A Kristýna Němcová, 4.A Nguyen Thuy Linh, 5.A Natálie Barcalová, 1.C Tereza Kalivodová, 1.D Vojtěch Havel, 2.C Martin Roub, 6.A Petr Kessler, 3.C Lukáš Michlík, 3.D Vu Thi Ymy, 7.A Kateřina Vaňková. Osobností školy se stal Jiří Vrána ze septimy, který získal cenu donátora školy MUDr.Jiřího Mayera ve výši ,-Kč. Třídní učitelé udělili celkem 12 napomenutí třídního učitele a 5 důtek třídního učitele. V průběhu roku byla udělena jedna důtka ředitele školy. Vesměs se jedná o jednorázové menší prohřešky proti školnímu řádu. V průběhu roku bylo šest žáků hodnoceno stupněm dva z chování. Hlavním důvodem byla nedostatečně zdůvodněná absence nebo její liknavé omlouvání. Mnohým kázeňským opatřením se předešlo dobrou komunikací se zákonným zástupcem žáka. Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2007/2008 V uplynulém roce jsme měli dva integrované žáky se zrakovým znevýhodněním. Díky poučení z předminulého roku byly specifické vzdělávací potřeby žáka v dostatečné míře respektovány a doporučení specializovaného střediska byla vzata v potaz. Pro druhé pololetí školního roku zažádali rodiče jednoho žáka o umožnění vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Žádosti bylo rozhodnutím ředitele školy č.j.131/2008 z 6. května 2008 vyhověno a žák bez problémů ukončil ročník. V podmínkách naší školy je integrace postižených žáků velmi problematická nároky na tempo práce počínaje a neuzpůsobeností budovy bezbariérovému přístupu konče. V rámci rekonstrukce plánované na rok 2009 by mělo dojít k nainstalování plošiny pro imobilní návštěvníky budovy a k vybudování sociálního zázemí pro takto handicapované osoby. Vývojové poruchy učení lze diagnostikovat ve spolupráci s Mgr. Jiřím Vítem, který ve čtrnáctidenním cyklu vede v prostorách školy z iniciativy vedení školy psychologickou poradnu pro studenty a rodiče. Poradna je stále častěji využívána a do budoucna je třeba počítat s navýšením konzultačních hodin. V praxi se setkáváme s jasnými případy dětí s dyslexií nebo dysgrafií. Většinou však nejsou tyto poruchy oficiálně diagnostikovány - často na přání rodičů. Údaje o významných mimoškolních aktivitách V rámci integrace ICT do předmětu český jazyk vydávali žáci prvního ročníku internetový časopis Závit. V rámci výuky češtiny se všichni žáci zapojili do akce pořádané MF Dnes Studenti píší noviny mnohé z příspěvků našich žáků byly zveřejněny. V součinnosti pedagogů a žáků je neustále aktualizována domovská stránka školy Značnou odezvu měly výzvy žáků samých, které se týkaly nejrůznějších humanitárních akcí, např. Srdíčkový

10 den, Světluška, Bílá pastelka, Projekt šance a Pozvedněte slabé. V prosinci se uskutečnila studentská akademie. Vystoupení bylo prezentováno i rodičovské a širší veřejnosti. V květnu byl ukončen tříletý projekt Nature for the next generation of Europeans, ve kterém žáci a učitelé spolupracovali v rámci společného tématu na školním projektu. Výsledky práce byly prezentovány partnerským školám v Anglii, Řecku, Itálii i Německu a předány asociovaným partnerům projektu Správě Národního parku České Švýcarsko, společnosti České Švýcarsko o.p.s. a představitelům měst Krásná Lípa a Rumburk. 10 Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Ve školním roce 2007/2008 byla ze strany ČŠI provedena na naší škole v termínu kontrola zaměřená na hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného školou (inspekční zpráva č.j. ČŠI /07-06 ze dne je k dispozici u ředitele školy a na domovské stránce školy) s následujícím závěrem: Při poskytování vzdělávání škola postupuje v souladu s právními předpisy a učebními dokumenty. Podmínky, průběh a výsledky vzdělávání mají celkově standardní úroveň. Příkladem dobré praxe jsou aktivity spojené s tvorbou a realizací ŠVP, zahraniční spolupráce a úspěchy při předkládání grantových projektů. Ve školním roce 2007/2008 nebyly podány žádné informace, jejichž poskytnutí by bylo podmíněno dle zákona číslo 106/99 (Zákon o svobodném přístupu k informacím). O této skutečnosti byla vydána výroční zpráva. Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2007/2008: soutěž škola město okres kraj státní Certamen Latinum 6 1/3. místo 1/2.místo Chemická olympiáda 4 3 (1.,2.a 6. místo) Středoškolský atletický pohár Corny 20 účastníků 10/2.místo Středoškolské hry - odbíjená 16 účastníků Olympiáda v německém jazyce 64 dva účastníci (1.a 2. místo) 1 (7.místo) Olympiáda v anglickém jazyce 78 tři účastníci (2.,5 a 6. místo) Matematická olympiáda 8 dva účastníci (2. a 3. místo) 2 (3.a 10.místo) Fyzikální olympiáda 10 4(2.místo) Jugend Debattiert (5.místo) Olympiáda v českém jazyce 42 tři účastníci (2.místo) 1(1.místo) 1 Olympiáda v dějepise 12 dva účastníci Matematický klokan 160 účastníků (1.,1.,2.,3.,3.,3.a 4. místo) Zeměpisná olympiáda 40 šest účastníků (2.,3.,3.,7.,10. a 12. místo) Astronomická olympiáda 3 Eurorebus (tři 2.místa)

11 Turnaj mladých fyziků 5.místo 5 Gymnasia Cantant - sborový zpěv Recitační soutěž 17 4 čtyři účastníci 1 (1.místo) 1 Děčínský skřivánek 1(3.místo) 1(1.místo) 1 (1.místo) Středoškolské hry - basketbal osm účastníků Středoškolské hry - florbal 16 účastníků Coca-cola Cup - kopaná 14 účastníků MSLHM 32 účastníků Středoškolské hry - plavání 10 účastníků 6 Středoškolské hry malá dívčí kopaná 12 účastníků 12 (3.místo) Velké gymnaziální hry Kromě výše uvedených soutěží se studenti naší školy zúčastnili dalších jednorázových sportovních soutěží, organizovaných např. partnerskými školami v Německu. V letošním roce se podařilo udržet trend vysokého počtu účastníků soutěží. Překvapivá je vysoká úspěšnost soutěžících v nejrůznějších soutěžích nejrůznějších kategorií. S potěšením lze konstatovat, že s vyšším věkem zájem o účast v soutěžích neupadá. Velký dík patří všem učitelům, kteří studenty ve svém volném čase na soutěže připravili. Doprava na vyšší kola soutěží do vzdálenějších míst kraje nebo republiky je velmi problematická. Nutnost časného vstávání a komplikované přepravy naše účastníky soutěží znevýhodňuje. Mnozí z pedagogů školy jsou dobrovolnými členy porot i v okresních a krajských kolech soutěží. Závěr výroční zprávy Prioritou školy v uplynulém školním roce byla práce na posledním roku projektu Pilot G. Podle vlastního školního vzdělávacího plánu se od září 2006 vzdělávají žáci v primě a kvintě osmiletého studia a v prvním ročníku čtyřletého studia. V tomto roce se počet tříd, které se vzdělávaly podle ŠVP rozšířil na sedm z celkem 15 tříd školy. Důležitým průvodním jevem práce na tvorbě ŠVP bylo zintenzivnění vzájemné komunikace mezi pedagogy. Komunikace byla zaměřena na revizi vzdělávacího dokumentu, která odrážela praktické zkušenosti pedagogů s prací podle něj. Změny ŠVP jsou konzultovány v jednotlivých předmětových komisích a představovány Školské radě. Školní vzdělávací program je volně přístupný na domovské stránce školy. Mezi pozitiva uplynulého školního roku lze jistě zařadit intenzivní využívání všech čtyř multimediálních učeben a využívání obou stávajících PC učeben, jako moderních prostředků výuky. Učitelé často využívají i přenosnou audiovizuální techniku. Pozitivně lze také hodnotit zvýšenou kontrolní činnost výchovněvzdělávacího procesu ze strany vedení školy (hospitace, konzultace, pravidelné pohovory ředitele školy s pedagogy a předsedy předmětových komisí). Ve struktuře řízení školy dochází ke změně (rozdělení práce zástupce ředitele školy mezi dvě osoby, která má za cíl zajištění kvalitního výchovně-vzdělávacího procesu. Nepravidelným hospitacím v předmětu matematika se věnoval předseda Školské rady ing. Pavel Lampa. Jednoznačným kladem je prohlubování partnerské spolupráce se školami v SRN. Příkladem je společné pěvecké vystoupení školního pěveckého sboru a Big Bandu Peutinger-Gymnasium Ellwangen v Německu, společný projekt s Oberland- Gymnasium Seifhennersdorf Rok 1968, společný turistický kurz ve Slovinsku s žáky ze Seifhennersdorfu, projekt Dvojjazyčné divadlo s Oberland- Gymnasium Seifhennersdorf, společný projekt Lanterna Futuri se školami ze SRN a Polska a v neposlední řadě i kontakty mezi pedagogy partnerských škol. Většinu žákovských aktivit dokáže škola financovat ze získaných grantových prostředků.

12 12 V uplynulém školním roce uspořádala škola okresní finále Středoškolských her v plavání, celostátní finále 21. ročníku Turnaje mladých fyziků a okresní kolo Matematického klokana. Velkým přínosem je také dlouhodobá spolupráce s občanským sdružením SRPŠ při Gymnáziu Rumburk. Pátým rokem proběhla na škole akce zaměřená na problematiku ochrany člověka v mimořádných situacích, tematicky zaměřená živelné pohromy. Velkým dluhem z let minulých je vymalování interiéru školy a takové vybavení školy, které by odpovídalo vyhlášce ministerstva zdravotnictví č. 108/2001 Sb. (škole byla rozhodnutím KHS Děčín č.2489/2050/03 z udělena časově omezená výjimka). Tyto nedostatky se povede odstranit v průběhu následujících dvou let. Postupně se daří vybavovat jednotlivé učebny modernějším, výškově stavitelným, nábytkem a funkčně zařizovat kanceláře školy. Úkolem do budoucna zůstane i nadále neustálá komunikace se zákonnými zástupci žáků a veřejností aktuální informovanost především prostřednictvím dálkových médií (internet). V průběhu roku jsme častěji publikovali v místním tisku a opakovaně byla škola prezentována v celostátních médiích (ČT1, denní tisk) či na odborných fórech. Datum zpracování zprávy: Zpráva byla schválena Školskou radou a projednána bez připomínek na poradě pracovníků školy 5.listopadu Mgr. Roman Kroutil ředitel školy

13 13 IČO : Právní forma: příspěvková organizace Zpracovala: Dagmar Moravcová Zpráva o hospodaření za rok 2007 Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace 1. činnost organizace - v roce 2007 škola provozovala pouze hlavní činnost, vyplývající ze zřizovací listiny - vzdělávání - hospodářská činnost se neprovozovala - celkové potřeby finančních prostředků pokryly prostředky státního rozpočtu a rozpočtu zřizovatele - na studentské výměny a projekty s partnerskými školami obdržela škola prostředky z programu Socrates Comenius a z Fondu česko německé budoucnosti 2. vypořádání finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele - dotace tis. ze státního rozpočtu vyčerpána v plné výši z toho: 19 tis. UZ tis. UZ tis. UZ tis. UZ dotace tis. na provoz z USC - vyčerpána v plné výši - závazné ukazatele dodrženy 3. další zdroje krytí rozpočtu pro rok 2007: - rezervní fond - čerpání rezervy UZ z roku tis. - výnos z pronájmu školní jídelny - 80 tis. - smlouva pro projekt Comenius, Fond budoucnosti tis. 4. hospodářská činnost a další mimorozpočtové zdroje k posílení rozpočtu - 5 tis. Kč rezervního fondu převedeného z roku 2006 bylo použito na mzdy, jednalo se o úsporu UZ PILOT G - 80 tis. Kč prostředky z pronájmu školní jídelny (povoleno zřizovací listinou) jsme použili ke krytí nákladů školy, k opravám vnitřních prostor budovy

14 - prostředky programu Comenius a Fondu budoucnosti ve výši 245 tis. Kč byly účelově využity k pokrytí nákladů studentského projektu daného smlouvou péče o svěřený majetek - evidence majetku se provádí podle zákona o účetnictví, v souladu se zřizovací listinou a podle směrnic vydaných zřizovatelem - odpisové plány schválené ekonomický odborem a částka odpisů ve výši 29 tis. Dodržena - celková částka vynaložená na nově pořízený drobný HIM za rok 2007 činila 287 tis. Kč. 6. závěr Organizace hospodařila s vyrovnaným rozpočtem. Všechny přidělené prostředky byly vyčerpané v 100% míře a pokryly tak potřeby organizace. Ze zdrojů vytvořených vlastní činností (pronájem školní jídelny), které nebyly dočerpány, byl vytvořen kladný hospodářský výsledek Kč 944,--. Ten byl navržen k přidělení do rezervního fondu.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1572/09-S Název školy: Gymnázium, Český Brod, Vítězná 610 Adresa: Vítězná 616, 282 27 Český Brod Identifikátor: 600 007 120 IČ: 48665967

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Schváleno školskou radou dne :. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR.... Mgr. Vladimír Schreier,

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-948/08-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-948/08-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-948/08-01 Název školy: Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Adresa: Pernerova 25, 186 00 Praha 8 Identifikátor: 600005968 IČ: 61389064

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 (dále jen KZŠ) Struktura KZŠ je zveřejňována společně s výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace tel: 482 771 326 email: info@jergym.cz www.jergym.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-626/08-09. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-626/08-09. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-626/08-09 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Adresa: Úprkova 1, 500 09 Hradec Králové Identifikátor:

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Autor: Ing. Dana Balochová ředitelka 1 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. V Mostě dne

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah ÚVOD 3 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Základní údaje 8 1.2. Identifikační údaje školy 8 2. Přehled oborů vzdělávání,

Více

Královéhradecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Královéhradecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-341/11-H Název kontrolované osoby: ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Sídlo: Smiřických 740, 547 01 Náchod IČO:

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Mgr. Jana Dimunová

Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Mgr. Jana Dimunová Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Autor: Mgr. Jana Dimunová V Klášterci nad Ohří 31.7.2012 Mgr. Jana Dimunová ředitelka školy Schválení

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více