Domácí řád pro uživatele chráněného bydlení Chotěšov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domácí řád pro uživatele chráněného bydlení Chotěšov"

Transkript

1 Domácí řád pro uživatele chráněného bydlení Chotěšov Preambule Domácí řád pro chráněné bydlení v Chotěšově stanovuje základní pravidla pobytu osob, kterým Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch (dále jen,,organizace ), poskytuje sociální služby a dále pro pracovníky organizace při poskytování sociálních služeb, podpory a péče v rámci naplňování základních principů a cílů organizace. Domácí řád vychází z principů zachování individuální péče o uživatele a zachování jeho důstojnosti. Tyto principy kladou důraz na dodržování základních lidských práv a svobod a ostatních práv podle platného právního řádu České republiky a dokumentů, kterými je Česká republika vázána. Cílem služby chráněné bydlení je podporovat samostatné rozhodování uživatelů o vlastním životě, zapojovat uživatele do veřejného života, poskytovat bydlení pro uživatele, které se co nejvíce přizpůsobuje domácí prostředí a vytváří tak podmínky pro zachování soukromí uživatele. Podporuje vstup uživatele do některého vzdělávacího programu v rámci speciálních škol či středního vzdělání. Připravuje podporu pro uživatele při uplatnění v běžném životě a na trhu práce a změnu při integraci do majoritní společnosti. Tento domácí řád je dohodou o vzájemných právech a povinnostech uživatelů sociálních služeb a pracovníků organizace poskytující sociální služby. Domácí řád je přílohou smlouvy o poskytování sociálních služeb. S domácím řádem jsou všichni uživatelé sociálních služeb předem seznamováni při jednání se zájemcem o službu a během pobytu v organizaci. Organizace poskytuje sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění. Číslo registrace pro chráněné bydlení je Místem poskytování sociálních služeb je Plzeňská 213, Chotěšov. Cílovou skupinu uživatelů tvoří osoby s kombinovaným postižením, osoby s tělesným postižením a osoby se zdravotním postižením. Věkovou strukturu uživatelů tvoří dorost (16 18 let), mladí dospělí (19 26 let) a dospělí (27 64 let). Domácí řád je závazný pro všechny pracovníky organizace, kteří se též řídí etickým kodexem pracovníků Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pracovníci chráněného bydlení a celé organizace jsou povinni respektovat práva uživatelů. Domácí řád je zveřejněn ve společných prostorách chráněného bydlení. 1

2 I. Právo na soukromí a osobní život 1/ Respektování soukromí Pracovník sociálních služeb instruktor chráněného bydlení (dále jen instruktor) i ostatní pracovníci respektují soukromí uživatele a před vstupem do garsoniér klepou a vstupují až na vyzvání uživatele ke vstupu. Uživatelé nevstupují do cizích garsoniér bez vyzvání. 2/ Při využívání garsoniéry v chráněném bydlení nejsou uživatelé v žádném případě omezováni. Garsoniéru mohou využívat při trávení svého volného času, mohou se svobodně rozhodnout o způsobu výzdoby. Ve dvoulůžkové garsoniéře zároveň nesmí omezovat spolubydlícího. V případě potřeby si mohou uzamknout své osobní věci a cenné předměty v osobním vlastnictví do skříně nebo poličky. 3/ Každý uživatel má klíče od své garsoniéry a hlavního vchodu. Uživatelé nepůjčují klíče od budovy a pokojů nepovolaným osobám. Případnou ztrátu klíčů okamžitě nahlásí, neboť by mohlo dojít ke zneužití. Při opuštění objektu zamykají svůj pokoj a hlavní vchod. Zavřou si okna a uzamknou dveře svého pokoje. Zhasnou světla a vypnou elektrospotřebiče. 4/ Dodržování nočního klidu Své chování přizpůsobují uživatelé chráněného bydlení tak, aby neomezovali a nerušili ostatní. Dodržují noční klid v době od do 6.00 hodin. 5/ Návštěvy u uživatelů chráněného bydlení Uživateli je umožněno scházet se se svými kamarády a ostatními uživateli. Uživatel může k tomuto účelu využívat garsoniéru, společenskou místnost chráněného bydlení nebo areál organizace. Návštěvy se chovají tak, aby nerušily a neomezovaly ostatní uživatele. 6/ Využívání volného času Pro využití svého volného času mají uživatelé k dispozici výběr zájmových kroužků. Uživatelé se mohou samostatně rozhodnout dle svého zájmu o zapojení do těchto zájmových aktivit. Nabídka zájmových kroužků je k dispozici ve společných prostorách chráněného bydlení a u instruktora. K dispozici pro využití jejich volného času je multifunkční hřiště s vybavením, minigolfové hřiště, venkovní bazén, tělocvična v areálu organizace. Všechna tato zařízení jsou plně k dispozici pro naplnění volnočasových aktivit. 7/ Péče o vlastní osobu Uživatelé mají právo rozhodovat o svém vzhledu, nejsou omezováni ve výběru ošacení ani při úpravě svého zevnějšku. Oblékají se čistě, dle svého vkusu a představ. V prostorách chráněného bydlení se uživatelé přezouvají do domácí obuvi, výjimku tvoří uživatelé používající ortopedickou obuv. Uživatelé mohou samostatně rozhodovat i o svém účesu. 2

3 8/ Ochrana osobních údajů Uživatelům je zabezpečena ochrana jejich osobních údajů. Pracovníci, kteří mají k osobním údajům uživatelů přístup, jsou vázáni mlčenlivostí. Organizace má zpracována vnitřní pravidla pro poskytování informací a nakládání s informacemi o uživateli služby. II. Právo na volný pohyb 1/ Uživatelé se mohou pohybovat svobodně bez omezení. Omezení pohybu mimo organizaci je dáno pouze a jen v souvislosti se zdravotními riziky a omezeními uživatele a je posuzováno individuálně. Pro všechny uživatele je zabezpečen bezbariérový přístup do všech prostor organizace (nájezdy, výtahy atd.). 2/ Uživatelé mohou denně odcházet za svými zájmy po splnění pracovních povinností v rámci pracovně-právního vztahu. Každý odchod mimo organizaci zapíší do knihy odchodů, uvedou zde datum, čas odchodu a předpokládaný návrat, cílové místo a způsob dopravy. Tato kniha je vedena z důvodu zajištění větší bezpečnosti uživatelů při eventuální mimořádné události. V případě mimořádné události se uživatelé obrátí na instruktora. Ten o mimořádné události neprodleně informuje vedoucí sociálního oddělení a ten dále ředitele organizace. Mimo pracovní dobu podá instruktor neprodleně informaci řediteli organizace. V případě, že uživatel nebude přítomen v době vydávání stravy, zajistí si individuálně její donášku. Pokud uživatel nevyužije možnosti zápisu do knihy, porušuje domácí řád, a to může vést k ukončení pobytu v chráněném bydlení. 3/ Pobyt mimo chráněné bydlení je doporučován do hodin. V případě večerní návštěvy kulturního programu do hodin. s ohledem na poslední autobusový či vlakový spoj. Ve zvláštních případech oznámí uživatel instruktorovi svůj návrat v pozdních nočních hodinách. Opět z bezpečnostních důvodů. 4/ Vícedenní odjezd z chráněného bydlení je třeba sdělit včas instruktorovi nebo sociální pracovnici a zapsat se do knihy odjezdů a odchodů. Rovněž se uživatel odhlásí ze stravy. Pokud uživatel odjíždí na delší dobu, je třeba včas požádat v zaměstnání o řádnou dovolenou. III. Právo na kontakt s rodinou 1/ Rodina je chápána jako důležitá součást vývoje přirozených vztahů, proto je podporován osobní, telefonický či písemný kontakt uživatele a jeho rodiny. Ve zvlášť závažných případech o definitivním omezení kontaktu s rodinou rozhoduje pouze soud. 2/ Každý uživatel má právo vytvářet si vlastní přátelské a partnerské vazby. Uživatelé mohou přijímat návštěvy příbuzných a známých. Předpokládá se, že návštěvy budou respektovat požadavky uživatele na klid při osobní hygieně, snídani, večeři. Nezůstávají v prostorách chráněného bydlení v době, kdy uživatel opustí garsoniéru, za což uživatel zodpovídá. Průběh návštěvy nesmí rušit ostatní uživatele. 3

4 Jen při mimořádných událostech mohou být návštěvy omezeny nebo zakázány, a to na podkladě rozhodnutí orgánů hygienické služby. 3/ Při vícedenní návštěvě není možné ubytovávat cizí osoby v pokojích chráněného bydlení bez souhlasu ředitele organizace. 4/ Uživatelé si přebírají poštovní zásilky na sociálním oddělení. Doporučené zásilky si vyzvedávají na poště, kam si docházejí s občanským průkazem samostatně. Některé doporučené zásilky je možné přebírat přímo od doručovatelky na sociálním oddělení. IV. Právo na kvalitní prostředí 1/ Uživatelé jsou ubytováni v jednolůžkových nebo dvoulůžkových garsoniérách s vlastními koupelnami a WC. Každý uživatel má k dispozici válendu s lůžkovinami, poličku, noční stolek a skříň. Uživatelé mají možnost vybavit si a vyzdobit pokoj dle svého vkusu. K dispozici mají uživatelé vybavenou kuchyňku a společenskou místnost. 2/ Uživatelé dodržují zásady pravidelné osobní hygieny. V případě, že uživatel nedodržuje základní hygienické zvyklosti a tím ohrožuje zdraví své i ostatních (skladuje shnilé a plesnivé potraviny, znepříjemňuje prostředí zápachem ze skříně nebo osobních věcí apod.), je povinen umožnit personálu provést za přítomnosti dalšího pověřeného pracovníka potřebná opatření (úklid, dezinfekce, vyprání oblečení apod.). 3/ Uživatelé dbají na pravidelnou výměnu osobního prádla, oblékají se čistě a vkusně. Praní a žehlení si zajišťují sami. Znečištěné ošacení se skladují ve vlastní koupelně v koši na špinavé prádlo. 4/ Uživatelé si zajišťují denní úklid svých garsoniér samostatně s využitím vlastních úklidových prostředků. Průběžně udržují v čistotě a pořádku své osobní věci. Podle rozpisu služeb se uživatelé podílejí na denním úklidu společných prostor, terasy a okolí budovy. Do prostoru, kde jsou umístěny osobní věci uživatelů, smí pracovníci vstupovat pouze se souhlasem uživatele nebo v jeho přítomnosti. 5/ Každý uživatel zachází šetrně s používaným inventářem. Se vším, čím je organizace vybavena. Dojde-li k úmyslnému poškození nebo zničení, je uživatel povinen škodu uhradit. V případě, že uživatel je svědkem ničení majetku, včas na tuto skutečnost upozorní instruktora. 6/ K uživatelům je ze strany personálu přistupováno profesionálně, respektuje se právo uživatele na samostatnost, je používána pozitivní motivace k dalšímu rozvoji uživatele. O uživatelích služeb instruktoři nehovoří nevhodným nebo vulgárním způsobem, používají odpovídající oslovení po vzájemné dohodě a snaží se vytvářet vztahy na bázi přátelství. 7/ V pokojích a ve společných prostorách je zakázáno kouřit. Kouření je povoleno na terase. Uživatelé si mohou donášet do objektu v přiměřeném množství pivo, při slavnostních příležitostech víno. Konzumace tvrdého alkoholu není v chráněném bydlení vhodná a nedoporučuje se. 4

5 V. Právo na vlastní majetek 1/ Uživatelé mají právo vlastnit majetek. Uživatel může požádat o převzetí svých movitých majetkových hodnot (zejména hotové finanční prostředky, vkladní knížky nebo cenné věci) do správy nebo úschovy organizace. Uživatel má možnost si finanční prostředky uložit na svůj depozitní účet a ostatní cennosti (např. vkladní knížky, šperky) do trezoru u sociální pracovnice. Tyto věci jsou uživateli na jeho požádání kdykoliv vydány. 2/ Základní vybavení pokojů a společných prostor poskytuje uživatelům služeb chráněného bydlení organizace. Uživatelé si mohou dovybavit pokoje vlastním zařízením, nábytkem, bytovými doplňky a elektronikou (televize, hifi, video, rozhlasový přijímač, apod.). Vše po předchozí domluvě s instruktorem. 3/ Televizor a rozhlasový přijímač si každý uživatel přihlásí na poště. V případě, že toto neučiní, vystavuje se možnému postihu ze strany poskytovatele televizních a rozhlasových služeb. Tiskopisy pro přihlášení radiopřijímače a televizoru jsou k dispozici při sepsání smlouvy na sociálním oddělení. 4/ Není povoleno stěhování inventáře organizace ze společných prostor ani z jednotlivých garsoniér. Uživatelé ručí proti podpisu za svěřený majetek. Po domluvě s instruktorem si uživatelé mohou garsoniéru dovybavit vlastním nábytkem. 5/ V případě přestěhování nebo odstěhování uvede uživatel garsoniéru do odpovídajícího stavu a svůj majetek si odstěhuje v předem dohodnutém termínu. Při funkčním nedostatku nábytku zajistí uživatel opravu na základě zápisu v knize údržby, která je zavedena v každém chráněném bydlení. Pokud uživatel chce změnit garsoniéru nebo se přestěhovat jinam, je mu to umožněno na základě pravidel pro změnu. 6/ Chov domácích zvířat nebo jiných živočichů v prostorách chráněného bydlení a jeho okolí může povolit pouze ředitel organizace, a to na základě písemné žádosti uživatele. 7/ Uživatelé plně zodpovídají za svůj majetek, včetně finanční hotovosti. Trvale mají u sebe občanský průkaz a průkaz ZTP. Cestovní pasy a vkladní knížky jsou na přání uživatele uloženy u sociální pracovnice, eventuálně je může mít uživatel u sebe. 8/ Mzdy za práci vyplývající z pracovně-právních vztahů jsou poukazovány na osobní konto uživatele nebo mohou být vyplaceny na žádost uživatele hotově v pokladně organizace. 9/ Majetek nad 1 000,-- Kč (rádia, mobilní telefony, televize, přehrávače) si zapisují v přítomnosti instruktora na zvláštní seznam uložený u místního seznamu v každé garsoniéře. 10/ Uživatelé dbají na to, aby udržovali majetek organizace v dobrém stavu. Škody způsobené nedbalostí nebo nešetrným zacházením s inventářem jsou povinni finančně nahradit. Způsobené škody jsou řešeny škodní komisí. Uživatelé šetří elektřinou, vodou, teplem a úklidovými prostředky. 11/ Při vstupním předání garsoniéry jsou uživatelé poučeni ustanovením domácího řádu, požárního řádu, požární poplachové směrnice a řešením mimořádných situací chráněného bydlení. Během 5

6 pobytu jsou pravidelně instruováni tak, aby byli schopni v případě vzniklé mimořádné události reagovat. 12/ Uživatelé mají možnost používat vlastní televizor. Jejich umístění v chráněném bydlení musí být schváleno ředitelem organizace po předchozí písemné žádosti uživatele nebo jeho zákonného zástupce. Uživatelé služeb umožňují tuto evidenci a následné pravidelné revize svých elektrospotřebičů odborným pracovníkem. Tyto revize uživatelé služeb hradí samostatně. VI. Právo na dostupnost služeb 1/ Uživateli může být poskytováno stravování. Uživatelé se stravují v jídelně organizace. V případě opuštění chráněného bydlení na dobu delší než 24 hodin si za pomocí magnetické karty odhlásí stravu samostatně nebo za pomoci pracovníka chráněného bydlení. Z pracovních či odjezdových důvodů lze předem požádat o zajištění studené stravy formou balíčku. 2/ Pro zájemce o individuální vaření je k dispozici kuchyňka. Po použití uvede každý uživatel kuchyňský inventář do původního stavu a uklidí nádobí na kuchyňské linky. K uchování potravin v pokojích slouží chladnička. 3/ Uživatele lze přemístit na jiný pokoj jen z důvodu havárie, stavebních úprav objektu, ve kterém žije a na základě změny jeho zdravotního stavu, která vyžaduje péči a podporu v jiném rozsahu než je poskytována v chráněném bydlení. Uživatel může požádat o přemístění do jiné garsoniéry nebo jiného chráněného bydlení, bude mu vyhověno dle provozních možností organizace. 4/ Praní a žehlení osobního prádla si zajišťují uživatelé samostatně. V chráněném bydlení je k dispozici pračka. Opravy (např. výměnu poškozeného zipu, úpravy velikosti oděvů atd.) si uživatelé hradí ze svých prostředků. Rovněž opravy obuvi si zajišťují a hradí uživatelé samostatně. 5/ Uživatelům je v našem zařízení poskytována potřebná rehabilitační péče dle ordinace odborného lékaře. Každý uživatel zařazený do rehabilitační péče má vlastní rehabilitační program, podle kterého je postupováno. VII. Právo na zdravotní zabezpečení 1/ Uživatelé si volí, zda budou využívat zdravotní a lékařské služby v organizaci nebo si zvolí lékaře mimo ni. 2/ Středisko zdravotních služeb plně zabezpečuje zdravotní péči o uživatele podle ošetřovatelských standardů. Uživatelům je poskytována zdravotní péče na základě ordinace lékaře a ošetřovatelská a rehabilitační péče odpovídající jejich zdravotnímu stavu. Uživatelé užívají předepsané léky, které jim vydá zdravotní pracovnice nebo si je osobně vyzvednou v lékárně. 6

7 3/ U lékařských prohlídek je zabezpečeno dostatečné soukromí. Vyšetření uživatele probíhá individuálně na středisku zdravotních služeb. Doprovod uživatel zajistí instruktor jen na jeho přání. Osobní zdravotní dokumentace je umístěna na středisku zdravotních služeb a je cizím osobám nepřístupná. 4/ Každé onemocnění a úraz nahlásí uživatelé neprodleně instruktorovi a v jeho nepřítomnosti službu konající zdravotnické pracovnici ve středisku zdravotních služeb (telefonicky). V případě drobných poranění si uživatelé provedou ošetření samostatně z vlastních zdravotnických potřeb, popř. s pomocí instruktora. 5/ Poplatky u lékaře si hradí uživatelé samostatně a rovněž tak doplatky na některé předepsané léky. Je nezbytné, aby každý uživatel měl při návštěvě lékaře u sebe finanční hotovost. 6/ Každý uživatel má právo odmítnout přijímat medikaci, či lékařem nařízenou dietu. Lékařem musí být poučen o možných zdravotních komplikacích, které mohou nastat v důsledku nedodržení léčby, musí být o tom proveden záznam a tento záznam podepíší všechny strany (uživatel, lékař, organizace). Za další zhoršení zdravotního stavu nenese organizace žádnou zodpovědnost. VIII. Právo na vzdělávání a pracovní příležitosti 1/ Uživatelé využívají svého volného času k rozvoji individuálních zájmů, ke vzdělávání, zábavě, odpočinku a navázání osobních kontaktů mimo zařízení. Pracovní uplatnění pomáhá zprostředkovat sociální oddělení. 2/ Uživatelům je umožněna účast na zájmové činnosti v organizaci, na akcích a zájezdech. Podle své úvahy mohou navštěvovat kulturní, sportovní, společenské akce a zapojovat se do zájmových aktivit i mimo organizaci. Pokud má uživatel přání si zvyšovat vzdělání na některé ze škol, je mu to umožněno a je v tomto svém zájmu plně podporován. 3/ Uživatelům je v letním období umožněn přístup do bazénu v organizaci v době mezi Podmínkou vstupu do vody je zajištěný doprovod jiného uživatele nebo zaměstnance organizace, který je schopen, v případě potřeby, zajistit pomoc. 4/ Instruktor poskytne uživatele dle potřeby a přání pomoc s orientací v neznámém prostředí nebo v jízdním řádě. Poradí mu, jak se dostat k příbuzným a známým. Výpis jízdního řádu je k dispozici v chráněném bydlení. IX. Právo na názor a svobodné myšlení 1/ Náplň volného času si uživatel určuje samostatně. S výběrem aktivit ve volném čase a při plánování volného času může být uživateli, na jeho přání, k dispozici instruktor chráněného bydlení. Uživatelé mají možnost se na pravidelných setkáních uživatelů vyjádřit k nabídce sociálně-terapeutických 7

8 a aktivizačních činností. Na těchto setkáních mohou dále projednat svá přání, která se týkají vzájemných vztahů ve skupině, aktuálního kulturního či jiného programu. 2/ Uživatelé se mohou zapojit do zájmových kroužků, které v organizaci jsou nebo využívat služeb dalších institucí a kulturních či sportovních organizaci v okolí. 3/ V zařízení je zřízena stravovací komise, jejímiž členy jsou i zástupci z řad uživatelů. Ve své činnosti se komise zaměřuje na vhodnost, kvalitu a pestrost stravy pro uživatele organizace a na úroveň jejich stravování. Ve věci stravování se uživatelé obracejí na tuto komisi. 4/ Uživatelé mohou projevit svobodnou vůli v oblasti náboženského přesvědčení. Těmto uživatelům zprostředkujeme kontakt s patřičnou komunitou. Uživatel může svobodně navštěvovat sám nebo společně s jinými uživateli veřejné nebo soukromé vyučování, provádění náboženských úkonů, bohoslužby. 5/ Základní právo volit, rovněž není omezeno. Uživatelé jsou informováni o možnosti volit. Uživatele o této možnosti informuje sociální pracovnice. 6/ Uživatelé služeb nebo jejich blízcí mohou podávat stížnosti a připomínky na kvalitu a způsob poskytování sociálních služeb. Stížnosti přijímá vedoucí sociálně-právního oddělení (tel. č , ) nebo sociální pracovnice (tel. č , ). Uživatelé ale zároveň mohou stížnosti či připomínky anonymně vhodit do schránky umístěné v chráněném bydlení. Organizace má zpracována vnitřní pravidla pro podávání stížností. Tyto dokumenty jsou zveřejněny ve společných prostorách a jsou s nimi seznámeni jak uživatelé, tak zaměstnanci. X. Právo na sestavování osobního plánu 1/ Každý uživatel má právo na kvalitně zpracovaný plán sociální služby. Uživatel služby plánuje společně s klíčovým pracovníkem a ostatními zaměstnanci organizace v rámci Individuálního plánu podpory osobní cíle, přání a vize, kterých by chtěl dosáhnout nebo kterým se chce věnovat. Uživatel může své cíle uzpůsobovat nebo měnit v závislosti na aktuálním vývoji života či jeho potřeb. 2/ Klíčového pracovníka si uživatel volí samostatně dle svého přání, s přihlédnutím k možnostem konkrétního pracovníka, kterého si zvolil. 3/ Klíčový pracovník musí být v maximální míře respektován jako autorita zástupce konkrétního uživatele ve vztahu ke službě jako celku, nicméně konkrétní záležitosti uživatelů je povinen řešit každý zaměstnanec, kterého uživatel osloví. 4/ Individuální plány podpory jsou přesně stanoveny a vypracovány týmem pracovníků, který pracuje s uživatelem. Jsou pravidelně vyhodnocovány a přehodnocovány jak ze strany uživatele, tak týmu pracovníků. 8

9 XI. Právo na pomoc při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 1/ V souladu s postupy, kterými organizace zamezuje sociálnímu vyloučení uživatelů, cíleně vyhledáváme služby, které je možno uskutečňovat i za branami organizace (vzdělávání, praxe, běžné služby typu kadeřník, návštěva restaurace, kina, koncertu, apod.). 2/ Uživatelé mají na nástěnce ve společných prostorách k dispozici přehled kulturních a jiných akcí, konaných v aktuálním měsíci v Chotěšově a okolí, pomocí něhož mohou vybírat nebo plánovat svůj program. Součástí tohoto kulturního přehledu je telefonní seznam. Společně s instruktorem má uživatel možnost zjistit, pomocí internetu, další podrobnější informace o akci. K dispozici jsou rovněž vlaková a autobusová dopravní spojení a telefonní čísla na taxislužbu. 3/ Uživatelé mají možnost využívat služby v Chotěšově i blízkém okolí. Jedná se např. o služby maséra, kadeřníka, využívání obchodů apod. Kontakty na nejčastěji využívané služby: Úřední (ordinační) hodiny Telefonní číslo Pošta Zbůch Informace u pracovníka CHB Pošta Chotěšov Informace u pracovníka CHB Zubní lékař Zbůch Informace u pracovníka CHB MUDr. Petr Kresa Informace u pracovníka CHB Lékárna Zbůch Informace u pracovníka CHB Nemocnice Stod Informace u pracovníka CHB Kadeřník Chotěšov Informace u pracovníka CHB Pedikér je možné objednat Informace u pracovníka CHB Dům dětí a mládeže Stod Informace u pracovníka CHB XII. Havarijní a krizové situace Postup a řešení těchto situací je zpracován v příslušném standardu č / Havarijní situace - požár - porucha dodávky teplé a studené vody - porucha plynu - porucha telefonu - poškození budov a střechy - porucha výtahu - násilné vniknutí do budovy Tyto havarijní situace se vztahují k fungování budov. 9

10 2/ Krizové situace Situace a rizika, která vznikají při samostatném pohybu uživatele po ulici, při cestování, použití elektrických spotřebičů, ve zdravotní oblasti, při sebeobsluze, a kdy je uživatel ohrožen či ohrožuje druhé. Instruktor chráněného bydlení se řídí metodickými postupy, které má k dispozici. V případě, že dojde v chráněném bydlení k mimořádné události, uživatelé neprodleně přivolají instruktora, v jeho nepřítomnosti vedoucího sociálního oddělení. Pokud dojde k mimořádné události v nočních hodinách, dnech pracovního volna nebo klidu, oznámí tuto skutečnost telefonem instruktorovi, který po poskytnutí pomoci informuje ředitele organizace. V případě požáru v nočních hodinách a dnech pracovního volna nebo klidu ohlásí uživatel tuto situaci na telefon 150 hasiči a následně instruktorovi. Pokud dojde k poruše vodovodního řádu (prasknutí potrubí, ulomení vodovodního kohoutku nebo jinému samovolnému úniku vody), ohlásí neprodleně uživatelé stav instruktorovi a ten informuje pracovníka údržby. Mgr. Lukáš Hais vedoucí oddělení chráněného bydlení Jana Fialová pracovnice chráněného bydlení Mgr. Radka Prokešová vedoucí oddělení soc právního Zdravotní služba organizace Mobilní číslo zdravotní služby organizace Pokud dojde k násilné trestné činnosti jako je vloupání, ohrožování na zdraví nebo životě ze strany agresora, volá uživatel tísňovou linku 112 (záchranná služba 155, v případě požáru 150, policie 158). XIII. Povinnosti uživatelů 1/ Uživatelé se při podpisu smlouvy o poskytování sociálních služeb zavázali, že budou dodržovat všechna ustanovení tohoto domácího řádu v plném rozsahu. S domácí řádem byli seznámeni při podpisu smlouvy o poskytování sociálních služeb a potvrdili svým podpisem, že nemají k domácímu řádu připomínky. Případné připomínky jsou řešeny před uzavřením smlouvy. 2/ Uživatelé chráněného bydlení jsou dále ochotni řídit se pokyny instruktorů chráněných bydlení a vedoucí sociálního oddělení. Uživatelé respektují soukromí ostatních uživatelů chráněného bydlení. K zaměstnancům organizace, k sobě navzájem i na veřejnosti se chovají dle společenských norem. Vzájemně si vypomáhají s ohledem na konkrétní zdravotní stav. Plní řádně své pracovní či studijní povinnosti. Ve svých garsoniérách, společných prostorech a v okolí budovy udržují čistotu a pořádek. Uživatelé se podle svých schopností a dovedností podílejí na zajištění chodu chráněného bydlení a plánují své povinnosti a činnosti při pravidelných setkáních skupiny. 10

11 3/ Při pohybu v areálu nebo mimo areál organizace respektují uživatelé pravidla bezpečnosti tak, aby nedošlo k poškození zdraví či majetku jejich nebo ostatních lidí. 4/ Uživatelé neprodleně ohlásí a zapíší do knihy oprav všechny zjištěné závady na inventáři a poruchy na zařízení, aby mohla být neprodleně provedena oprava nebo výměna. Uživatelé nesmí provádět opravy elektrických spotřebičů, přívodu vody či jiného zařízení. XIV. Závěrečná ustanovení Uživatelé, kteří závažným způsobem poruší nebo přestanou plnit povinnosti vyplývající z podepsané oboustranné smlouvy, domácího řádu nebo pracovně-právního vztahu se vystavují možnosti ukončení pobytu v organizaci. Aktualizováno: Zpracovala: Mgr. Radka Prokešová Schválil: PaedDr. Petr Štainigl 11

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová IČ Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová IČO: 00194263 Tel. 461 318 252 Fax: 461 353 348 E-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro

Více

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor. Domácí řád

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor. Domácí řád Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor Domácí řád Poslání: Posláním Domova pro seniory Vychodilova je zmírnění negativních vlivů stárnutí

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov seniorů Drachtinka Zřizovatel: Vrchní sestra : Tereza Vodičková, DiS. Vedoucí sociální pracovnice: Mgr.

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov seniorů Drachtinka Zřizovatel: Vrchní sestra : Tereza Vodičková, DiS. Vedoucí sociální pracovnice: Mgr. DOMÁCÍ ŘÁD 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Domácí řád Domova seniorů Drachtinka, příspěvková organizace se sídlem v Hlinsku, Erbenova 1631 (dále také DsD ) vychází ze zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách

Více

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Městská správa sociálních služeb Havlíčkova 19 680 01 Boskovice Platí s účinností od 1.9.2011 Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Vypracoval: Tým pracovníků DS Schválila : Bc.

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory Dokument: K dokumentu: Název: Domácí řád Název: Platnost od: 1. 1. 2015 do : Aktualizace č.: 8 Strana:

Více

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory Přílohy Příloha č.

Více

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Motto: Stáří je přirozenou součástí života. I my budeme, jedou takoví, jako jsou nyní naši uživatelé. Dejme jim takovou péči, abychom si sami mohli říct: Tak bych

Více

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pozn.:V textu vnitřního řádu je uživatel služby nazýván obyvatelem, Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domovem a z důvodů srozumitelnosti

Více

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1) Domácí řád Domova pro seniory ONDRÁŠ, p. o. (dále jen DSO) vychází ze zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice

Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice Vydání: 10 Ze dne: 1. 7. 2014 Platnost od: 1. 7. 2014 Výtisk č.: 1 Název dokumentu: Domácí řád DATUM: 1. 7. 2014 SCHVÁLIL:

Více

DOMÁCÍ ŘÁD - Domovy pro seniory

DOMÁCÍ ŘÁD - Domovy pro seniory Příspěvková organizace Březinova 1093,432 01 Kadaň DOMÁCÍ ŘÁD - Domovy pro seniory Domov pro seniory (dále jen Domov) je zařízením DSSKM, příspěvkové organizace a je zřízen Krajským úřadem Ústeckého kraje.

Více

Domov pro seniory SKALKA v Chebu

Domov pro seniory SKALKA v Chebu Domov pro seniory SKALKA v Chebu Americká 52, 350 02 Cheb IČ:711 75 245 tel.: 354 433 307, fax 354 529 174, info@domovskalka.cz DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY SKALKA V CHEBU OBSAH D O M Á C Í Ř Á D... 2

Více

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád Domácí řád Vážení klienti, vítáme Vás v naší sociální pobytové službě VIA s.r.o. a děkujeme za Vaší důvěru, kterou jste nám projevili. Svými službami poskytujeme péči a podporu klientům po dobu, než jim

Více

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby PAPRSEK, příspěvková organizace K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice Vnitřní pravidla poskytování sociální služby Domácí řád domova pro osoby se zdravotním postižením /příloha č. 5 smlouvy o poskytování

Více

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz A - VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více

Domácí řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách. - Domově pro seniory

Domácí řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách. - Domově pro seniory Domácí řád pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách - Domově pro seniory Základní údaje o organizaci: Název a sídlo : Domov důchodců Sloup v Čechách p.o. Benešova 1, 471 52 Sloup

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B Obsah: Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem.2 Ochrana práv uživatelů 4 Možné střety zájmů uživatelů

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem

VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla SENIOR centra Blansko, příspěvkové organizace, se sídlem v Blansku, Pod Sanatorkou 2363/3 (dále jen SENIOR centrum Blansko) vychází ze zákona

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech

VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech Seniorský dům - SD OŘECH VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech Schváleno dne: 29.9.2014 Miloš Frýbert Iva Riegertová Strana 1 Vážení zájemci, Dovolte mi Vám představit, který stanovuje pravidla

Více

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby PAPRSEK, příspěvková organizace K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice Vnitřní pravidla poskytování sociální služby Domácí řád domova pro osoby se zdravotním postižením Všeobecné podmínky poskytování sociálních

Více

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY PRAVIDLA pro ubytované klienty v Geriatrickém centru DOMOV PRO SENIORY Vypracovala: Bc. Petra Šimečková vedoucí sociální 1. 10. 2007 pracovnice Spolupracovali Mgr. Jitka Hejnová Bc. Lýdie Plančíková Mgr.

Více

Domácí řád. DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, KARVINÁ Tyršova 2346, Karviná 734 01

Domácí řád. DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, KARVINÁ Tyršova 2346, Karviná 734 01 Domácí řád DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, KARVINÁ Tyršova 2346, Karviná 734 01 Obsah: I. Úvod II. Ubytování III. Odpovědnost za škodu IV. Úschova cenných věcí V. Stravování

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo Příloha č. 2 Smlouvy o poskytování sociální služby VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Centrum sociálních služeb Znojmo,

Více