Domácí řád pro uživatele chráněného bydlení Chotěšov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domácí řád pro uživatele chráněného bydlení Chotěšov"

Transkript

1 Domácí řád pro uživatele chráněného bydlení Chotěšov Preambule Domácí řád pro chráněné bydlení v Chotěšově stanovuje základní pravidla pobytu osob, kterým Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch (dále jen,,organizace ), poskytuje sociální služby a dále pro pracovníky organizace při poskytování sociálních služeb, podpory a péče v rámci naplňování základních principů a cílů organizace. Domácí řád vychází z principů zachování individuální péče o uživatele a zachování jeho důstojnosti. Tyto principy kladou důraz na dodržování základních lidských práv a svobod a ostatních práv podle platného právního řádu České republiky a dokumentů, kterými je Česká republika vázána. Cílem služby chráněné bydlení je podporovat samostatné rozhodování uživatelů o vlastním životě, zapojovat uživatele do veřejného života, poskytovat bydlení pro uživatele, které se co nejvíce přizpůsobuje domácí prostředí a vytváří tak podmínky pro zachování soukromí uživatele. Podporuje vstup uživatele do některého vzdělávacího programu v rámci speciálních škol či středního vzdělání. Připravuje podporu pro uživatele při uplatnění v běžném životě a na trhu práce a změnu při integraci do majoritní společnosti. Tento domácí řád je dohodou o vzájemných právech a povinnostech uživatelů sociálních služeb a pracovníků organizace poskytující sociální služby. Domácí řád je přílohou smlouvy o poskytování sociálních služeb. S domácím řádem jsou všichni uživatelé sociálních služeb předem seznamováni při jednání se zájemcem o službu a během pobytu v organizaci. Organizace poskytuje sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění. Číslo registrace pro chráněné bydlení je Místem poskytování sociálních služeb je Plzeňská 213, Chotěšov. Cílovou skupinu uživatelů tvoří osoby s kombinovaným postižením, osoby s tělesným postižením a osoby se zdravotním postižením. Věkovou strukturu uživatelů tvoří dorost (16 18 let), mladí dospělí (19 26 let) a dospělí (27 64 let). Domácí řád je závazný pro všechny pracovníky organizace, kteří se též řídí etickým kodexem pracovníků Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pracovníci chráněného bydlení a celé organizace jsou povinni respektovat práva uživatelů. Domácí řád je zveřejněn ve společných prostorách chráněného bydlení. 1

2 I. Právo na soukromí a osobní život 1/ Respektování soukromí Pracovník sociálních služeb instruktor chráněného bydlení (dále jen instruktor) i ostatní pracovníci respektují soukromí uživatele a před vstupem do garsoniér klepou a vstupují až na vyzvání uživatele ke vstupu. Uživatelé nevstupují do cizích garsoniér bez vyzvání. 2/ Při využívání garsoniéry v chráněném bydlení nejsou uživatelé v žádném případě omezováni. Garsoniéru mohou využívat při trávení svého volného času, mohou se svobodně rozhodnout o způsobu výzdoby. Ve dvoulůžkové garsoniéře zároveň nesmí omezovat spolubydlícího. V případě potřeby si mohou uzamknout své osobní věci a cenné předměty v osobním vlastnictví do skříně nebo poličky. 3/ Každý uživatel má klíče od své garsoniéry a hlavního vchodu. Uživatelé nepůjčují klíče od budovy a pokojů nepovolaným osobám. Případnou ztrátu klíčů okamžitě nahlásí, neboť by mohlo dojít ke zneužití. Při opuštění objektu zamykají svůj pokoj a hlavní vchod. Zavřou si okna a uzamknou dveře svého pokoje. Zhasnou světla a vypnou elektrospotřebiče. 4/ Dodržování nočního klidu Své chování přizpůsobují uživatelé chráněného bydlení tak, aby neomezovali a nerušili ostatní. Dodržují noční klid v době od do 6.00 hodin. 5/ Návštěvy u uživatelů chráněného bydlení Uživateli je umožněno scházet se se svými kamarády a ostatními uživateli. Uživatel může k tomuto účelu využívat garsoniéru, společenskou místnost chráněného bydlení nebo areál organizace. Návštěvy se chovají tak, aby nerušily a neomezovaly ostatní uživatele. 6/ Využívání volného času Pro využití svého volného času mají uživatelé k dispozici výběr zájmových kroužků. Uživatelé se mohou samostatně rozhodnout dle svého zájmu o zapojení do těchto zájmových aktivit. Nabídka zájmových kroužků je k dispozici ve společných prostorách chráněného bydlení a u instruktora. K dispozici pro využití jejich volného času je multifunkční hřiště s vybavením, minigolfové hřiště, venkovní bazén, tělocvična v areálu organizace. Všechna tato zařízení jsou plně k dispozici pro naplnění volnočasových aktivit. 7/ Péče o vlastní osobu Uživatelé mají právo rozhodovat o svém vzhledu, nejsou omezováni ve výběru ošacení ani při úpravě svého zevnějšku. Oblékají se čistě, dle svého vkusu a představ. V prostorách chráněného bydlení se uživatelé přezouvají do domácí obuvi, výjimku tvoří uživatelé používající ortopedickou obuv. Uživatelé mohou samostatně rozhodovat i o svém účesu. 2

3 8/ Ochrana osobních údajů Uživatelům je zabezpečena ochrana jejich osobních údajů. Pracovníci, kteří mají k osobním údajům uživatelů přístup, jsou vázáni mlčenlivostí. Organizace má zpracována vnitřní pravidla pro poskytování informací a nakládání s informacemi o uživateli služby. II. Právo na volný pohyb 1/ Uživatelé se mohou pohybovat svobodně bez omezení. Omezení pohybu mimo organizaci je dáno pouze a jen v souvislosti se zdravotními riziky a omezeními uživatele a je posuzováno individuálně. Pro všechny uživatele je zabezpečen bezbariérový přístup do všech prostor organizace (nájezdy, výtahy atd.). 2/ Uživatelé mohou denně odcházet za svými zájmy po splnění pracovních povinností v rámci pracovně-právního vztahu. Každý odchod mimo organizaci zapíší do knihy odchodů, uvedou zde datum, čas odchodu a předpokládaný návrat, cílové místo a způsob dopravy. Tato kniha je vedena z důvodu zajištění větší bezpečnosti uživatelů při eventuální mimořádné události. V případě mimořádné události se uživatelé obrátí na instruktora. Ten o mimořádné události neprodleně informuje vedoucí sociálního oddělení a ten dále ředitele organizace. Mimo pracovní dobu podá instruktor neprodleně informaci řediteli organizace. V případě, že uživatel nebude přítomen v době vydávání stravy, zajistí si individuálně její donášku. Pokud uživatel nevyužije možnosti zápisu do knihy, porušuje domácí řád, a to může vést k ukončení pobytu v chráněném bydlení. 3/ Pobyt mimo chráněné bydlení je doporučován do hodin. V případě večerní návštěvy kulturního programu do hodin. s ohledem na poslední autobusový či vlakový spoj. Ve zvláštních případech oznámí uživatel instruktorovi svůj návrat v pozdních nočních hodinách. Opět z bezpečnostních důvodů. 4/ Vícedenní odjezd z chráněného bydlení je třeba sdělit včas instruktorovi nebo sociální pracovnici a zapsat se do knihy odjezdů a odchodů. Rovněž se uživatel odhlásí ze stravy. Pokud uživatel odjíždí na delší dobu, je třeba včas požádat v zaměstnání o řádnou dovolenou. III. Právo na kontakt s rodinou 1/ Rodina je chápána jako důležitá součást vývoje přirozených vztahů, proto je podporován osobní, telefonický či písemný kontakt uživatele a jeho rodiny. Ve zvlášť závažných případech o definitivním omezení kontaktu s rodinou rozhoduje pouze soud. 2/ Každý uživatel má právo vytvářet si vlastní přátelské a partnerské vazby. Uživatelé mohou přijímat návštěvy příbuzných a známých. Předpokládá se, že návštěvy budou respektovat požadavky uživatele na klid při osobní hygieně, snídani, večeři. Nezůstávají v prostorách chráněného bydlení v době, kdy uživatel opustí garsoniéru, za což uživatel zodpovídá. Průběh návštěvy nesmí rušit ostatní uživatele. 3

4 Jen při mimořádných událostech mohou být návštěvy omezeny nebo zakázány, a to na podkladě rozhodnutí orgánů hygienické služby. 3/ Při vícedenní návštěvě není možné ubytovávat cizí osoby v pokojích chráněného bydlení bez souhlasu ředitele organizace. 4/ Uživatelé si přebírají poštovní zásilky na sociálním oddělení. Doporučené zásilky si vyzvedávají na poště, kam si docházejí s občanským průkazem samostatně. Některé doporučené zásilky je možné přebírat přímo od doručovatelky na sociálním oddělení. IV. Právo na kvalitní prostředí 1/ Uživatelé jsou ubytováni v jednolůžkových nebo dvoulůžkových garsoniérách s vlastními koupelnami a WC. Každý uživatel má k dispozici válendu s lůžkovinami, poličku, noční stolek a skříň. Uživatelé mají možnost vybavit si a vyzdobit pokoj dle svého vkusu. K dispozici mají uživatelé vybavenou kuchyňku a společenskou místnost. 2/ Uživatelé dodržují zásady pravidelné osobní hygieny. V případě, že uživatel nedodržuje základní hygienické zvyklosti a tím ohrožuje zdraví své i ostatních (skladuje shnilé a plesnivé potraviny, znepříjemňuje prostředí zápachem ze skříně nebo osobních věcí apod.), je povinen umožnit personálu provést za přítomnosti dalšího pověřeného pracovníka potřebná opatření (úklid, dezinfekce, vyprání oblečení apod.). 3/ Uživatelé dbají na pravidelnou výměnu osobního prádla, oblékají se čistě a vkusně. Praní a žehlení si zajišťují sami. Znečištěné ošacení se skladují ve vlastní koupelně v koši na špinavé prádlo. 4/ Uživatelé si zajišťují denní úklid svých garsoniér samostatně s využitím vlastních úklidových prostředků. Průběžně udržují v čistotě a pořádku své osobní věci. Podle rozpisu služeb se uživatelé podílejí na denním úklidu společných prostor, terasy a okolí budovy. Do prostoru, kde jsou umístěny osobní věci uživatelů, smí pracovníci vstupovat pouze se souhlasem uživatele nebo v jeho přítomnosti. 5/ Každý uživatel zachází šetrně s používaným inventářem. Se vším, čím je organizace vybavena. Dojde-li k úmyslnému poškození nebo zničení, je uživatel povinen škodu uhradit. V případě, že uživatel je svědkem ničení majetku, včas na tuto skutečnost upozorní instruktora. 6/ K uživatelům je ze strany personálu přistupováno profesionálně, respektuje se právo uživatele na samostatnost, je používána pozitivní motivace k dalšímu rozvoji uživatele. O uživatelích služeb instruktoři nehovoří nevhodným nebo vulgárním způsobem, používají odpovídající oslovení po vzájemné dohodě a snaží se vytvářet vztahy na bázi přátelství. 7/ V pokojích a ve společných prostorách je zakázáno kouřit. Kouření je povoleno na terase. Uživatelé si mohou donášet do objektu v přiměřeném množství pivo, při slavnostních příležitostech víno. Konzumace tvrdého alkoholu není v chráněném bydlení vhodná a nedoporučuje se. 4

5 V. Právo na vlastní majetek 1/ Uživatelé mají právo vlastnit majetek. Uživatel může požádat o převzetí svých movitých majetkových hodnot (zejména hotové finanční prostředky, vkladní knížky nebo cenné věci) do správy nebo úschovy organizace. Uživatel má možnost si finanční prostředky uložit na svůj depozitní účet a ostatní cennosti (např. vkladní knížky, šperky) do trezoru u sociální pracovnice. Tyto věci jsou uživateli na jeho požádání kdykoliv vydány. 2/ Základní vybavení pokojů a společných prostor poskytuje uživatelům služeb chráněného bydlení organizace. Uživatelé si mohou dovybavit pokoje vlastním zařízením, nábytkem, bytovými doplňky a elektronikou (televize, hifi, video, rozhlasový přijímač, apod.). Vše po předchozí domluvě s instruktorem. 3/ Televizor a rozhlasový přijímač si každý uživatel přihlásí na poště. V případě, že toto neučiní, vystavuje se možnému postihu ze strany poskytovatele televizních a rozhlasových služeb. Tiskopisy pro přihlášení radiopřijímače a televizoru jsou k dispozici při sepsání smlouvy na sociálním oddělení. 4/ Není povoleno stěhování inventáře organizace ze společných prostor ani z jednotlivých garsoniér. Uživatelé ručí proti podpisu za svěřený majetek. Po domluvě s instruktorem si uživatelé mohou garsoniéru dovybavit vlastním nábytkem. 5/ V případě přestěhování nebo odstěhování uvede uživatel garsoniéru do odpovídajícího stavu a svůj majetek si odstěhuje v předem dohodnutém termínu. Při funkčním nedostatku nábytku zajistí uživatel opravu na základě zápisu v knize údržby, která je zavedena v každém chráněném bydlení. Pokud uživatel chce změnit garsoniéru nebo se přestěhovat jinam, je mu to umožněno na základě pravidel pro změnu. 6/ Chov domácích zvířat nebo jiných živočichů v prostorách chráněného bydlení a jeho okolí může povolit pouze ředitel organizace, a to na základě písemné žádosti uživatele. 7/ Uživatelé plně zodpovídají za svůj majetek, včetně finanční hotovosti. Trvale mají u sebe občanský průkaz a průkaz ZTP. Cestovní pasy a vkladní knížky jsou na přání uživatele uloženy u sociální pracovnice, eventuálně je může mít uživatel u sebe. 8/ Mzdy za práci vyplývající z pracovně-právních vztahů jsou poukazovány na osobní konto uživatele nebo mohou být vyplaceny na žádost uživatele hotově v pokladně organizace. 9/ Majetek nad 1 000,-- Kč (rádia, mobilní telefony, televize, přehrávače) si zapisují v přítomnosti instruktora na zvláštní seznam uložený u místního seznamu v každé garsoniéře. 10/ Uživatelé dbají na to, aby udržovali majetek organizace v dobrém stavu. Škody způsobené nedbalostí nebo nešetrným zacházením s inventářem jsou povinni finančně nahradit. Způsobené škody jsou řešeny škodní komisí. Uživatelé šetří elektřinou, vodou, teplem a úklidovými prostředky. 11/ Při vstupním předání garsoniéry jsou uživatelé poučeni ustanovením domácího řádu, požárního řádu, požární poplachové směrnice a řešením mimořádných situací chráněného bydlení. Během 5

6 pobytu jsou pravidelně instruováni tak, aby byli schopni v případě vzniklé mimořádné události reagovat. 12/ Uživatelé mají možnost používat vlastní televizor. Jejich umístění v chráněném bydlení musí být schváleno ředitelem organizace po předchozí písemné žádosti uživatele nebo jeho zákonného zástupce. Uživatelé služeb umožňují tuto evidenci a následné pravidelné revize svých elektrospotřebičů odborným pracovníkem. Tyto revize uživatelé služeb hradí samostatně. VI. Právo na dostupnost služeb 1/ Uživateli může být poskytováno stravování. Uživatelé se stravují v jídelně organizace. V případě opuštění chráněného bydlení na dobu delší než 24 hodin si za pomocí magnetické karty odhlásí stravu samostatně nebo za pomoci pracovníka chráněného bydlení. Z pracovních či odjezdových důvodů lze předem požádat o zajištění studené stravy formou balíčku. 2/ Pro zájemce o individuální vaření je k dispozici kuchyňka. Po použití uvede každý uživatel kuchyňský inventář do původního stavu a uklidí nádobí na kuchyňské linky. K uchování potravin v pokojích slouží chladnička. 3/ Uživatele lze přemístit na jiný pokoj jen z důvodu havárie, stavebních úprav objektu, ve kterém žije a na základě změny jeho zdravotního stavu, která vyžaduje péči a podporu v jiném rozsahu než je poskytována v chráněném bydlení. Uživatel může požádat o přemístění do jiné garsoniéry nebo jiného chráněného bydlení, bude mu vyhověno dle provozních možností organizace. 4/ Praní a žehlení osobního prádla si zajišťují uživatelé samostatně. V chráněném bydlení je k dispozici pračka. Opravy (např. výměnu poškozeného zipu, úpravy velikosti oděvů atd.) si uživatelé hradí ze svých prostředků. Rovněž opravy obuvi si zajišťují a hradí uživatelé samostatně. 5/ Uživatelům je v našem zařízení poskytována potřebná rehabilitační péče dle ordinace odborného lékaře. Každý uživatel zařazený do rehabilitační péče má vlastní rehabilitační program, podle kterého je postupováno. VII. Právo na zdravotní zabezpečení 1/ Uživatelé si volí, zda budou využívat zdravotní a lékařské služby v organizaci nebo si zvolí lékaře mimo ni. 2/ Středisko zdravotních služeb plně zabezpečuje zdravotní péči o uživatele podle ošetřovatelských standardů. Uživatelům je poskytována zdravotní péče na základě ordinace lékaře a ošetřovatelská a rehabilitační péče odpovídající jejich zdravotnímu stavu. Uživatelé užívají předepsané léky, které jim vydá zdravotní pracovnice nebo si je osobně vyzvednou v lékárně. 6

7 3/ U lékařských prohlídek je zabezpečeno dostatečné soukromí. Vyšetření uživatele probíhá individuálně na středisku zdravotních služeb. Doprovod uživatel zajistí instruktor jen na jeho přání. Osobní zdravotní dokumentace je umístěna na středisku zdravotních služeb a je cizím osobám nepřístupná. 4/ Každé onemocnění a úraz nahlásí uživatelé neprodleně instruktorovi a v jeho nepřítomnosti službu konající zdravotnické pracovnici ve středisku zdravotních služeb (telefonicky). V případě drobných poranění si uživatelé provedou ošetření samostatně z vlastních zdravotnických potřeb, popř. s pomocí instruktora. 5/ Poplatky u lékaře si hradí uživatelé samostatně a rovněž tak doplatky na některé předepsané léky. Je nezbytné, aby každý uživatel měl při návštěvě lékaře u sebe finanční hotovost. 6/ Každý uživatel má právo odmítnout přijímat medikaci, či lékařem nařízenou dietu. Lékařem musí být poučen o možných zdravotních komplikacích, které mohou nastat v důsledku nedodržení léčby, musí být o tom proveden záznam a tento záznam podepíší všechny strany (uživatel, lékař, organizace). Za další zhoršení zdravotního stavu nenese organizace žádnou zodpovědnost. VIII. Právo na vzdělávání a pracovní příležitosti 1/ Uživatelé využívají svého volného času k rozvoji individuálních zájmů, ke vzdělávání, zábavě, odpočinku a navázání osobních kontaktů mimo zařízení. Pracovní uplatnění pomáhá zprostředkovat sociální oddělení. 2/ Uživatelům je umožněna účast na zájmové činnosti v organizaci, na akcích a zájezdech. Podle své úvahy mohou navštěvovat kulturní, sportovní, společenské akce a zapojovat se do zájmových aktivit i mimo organizaci. Pokud má uživatel přání si zvyšovat vzdělání na některé ze škol, je mu to umožněno a je v tomto svém zájmu plně podporován. 3/ Uživatelům je v letním období umožněn přístup do bazénu v organizaci v době mezi Podmínkou vstupu do vody je zajištěný doprovod jiného uživatele nebo zaměstnance organizace, který je schopen, v případě potřeby, zajistit pomoc. 4/ Instruktor poskytne uživatele dle potřeby a přání pomoc s orientací v neznámém prostředí nebo v jízdním řádě. Poradí mu, jak se dostat k příbuzným a známým. Výpis jízdního řádu je k dispozici v chráněném bydlení. IX. Právo na názor a svobodné myšlení 1/ Náplň volného času si uživatel určuje samostatně. S výběrem aktivit ve volném čase a při plánování volného času může být uživateli, na jeho přání, k dispozici instruktor chráněného bydlení. Uživatelé mají možnost se na pravidelných setkáních uživatelů vyjádřit k nabídce sociálně-terapeutických 7

8 a aktivizačních činností. Na těchto setkáních mohou dále projednat svá přání, která se týkají vzájemných vztahů ve skupině, aktuálního kulturního či jiného programu. 2/ Uživatelé se mohou zapojit do zájmových kroužků, které v organizaci jsou nebo využívat služeb dalších institucí a kulturních či sportovních organizaci v okolí. 3/ V zařízení je zřízena stravovací komise, jejímiž členy jsou i zástupci z řad uživatelů. Ve své činnosti se komise zaměřuje na vhodnost, kvalitu a pestrost stravy pro uživatele organizace a na úroveň jejich stravování. Ve věci stravování se uživatelé obracejí na tuto komisi. 4/ Uživatelé mohou projevit svobodnou vůli v oblasti náboženského přesvědčení. Těmto uživatelům zprostředkujeme kontakt s patřičnou komunitou. Uživatel může svobodně navštěvovat sám nebo společně s jinými uživateli veřejné nebo soukromé vyučování, provádění náboženských úkonů, bohoslužby. 5/ Základní právo volit, rovněž není omezeno. Uživatelé jsou informováni o možnosti volit. Uživatele o této možnosti informuje sociální pracovnice. 6/ Uživatelé služeb nebo jejich blízcí mohou podávat stížnosti a připomínky na kvalitu a způsob poskytování sociálních služeb. Stížnosti přijímá vedoucí sociálně-právního oddělení (tel. č , ) nebo sociální pracovnice (tel. č , ). Uživatelé ale zároveň mohou stížnosti či připomínky anonymně vhodit do schránky umístěné v chráněném bydlení. Organizace má zpracována vnitřní pravidla pro podávání stížností. Tyto dokumenty jsou zveřejněny ve společných prostorách a jsou s nimi seznámeni jak uživatelé, tak zaměstnanci. X. Právo na sestavování osobního plánu 1/ Každý uživatel má právo na kvalitně zpracovaný plán sociální služby. Uživatel služby plánuje společně s klíčovým pracovníkem a ostatními zaměstnanci organizace v rámci Individuálního plánu podpory osobní cíle, přání a vize, kterých by chtěl dosáhnout nebo kterým se chce věnovat. Uživatel může své cíle uzpůsobovat nebo měnit v závislosti na aktuálním vývoji života či jeho potřeb. 2/ Klíčového pracovníka si uživatel volí samostatně dle svého přání, s přihlédnutím k možnostem konkrétního pracovníka, kterého si zvolil. 3/ Klíčový pracovník musí být v maximální míře respektován jako autorita zástupce konkrétního uživatele ve vztahu ke službě jako celku, nicméně konkrétní záležitosti uživatelů je povinen řešit každý zaměstnanec, kterého uživatel osloví. 4/ Individuální plány podpory jsou přesně stanoveny a vypracovány týmem pracovníků, který pracuje s uživatelem. Jsou pravidelně vyhodnocovány a přehodnocovány jak ze strany uživatele, tak týmu pracovníků. 8

9 XI. Právo na pomoc při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 1/ V souladu s postupy, kterými organizace zamezuje sociálnímu vyloučení uživatelů, cíleně vyhledáváme služby, které je možno uskutečňovat i za branami organizace (vzdělávání, praxe, běžné služby typu kadeřník, návštěva restaurace, kina, koncertu, apod.). 2/ Uživatelé mají na nástěnce ve společných prostorách k dispozici přehled kulturních a jiných akcí, konaných v aktuálním měsíci v Chotěšově a okolí, pomocí něhož mohou vybírat nebo plánovat svůj program. Součástí tohoto kulturního přehledu je telefonní seznam. Společně s instruktorem má uživatel možnost zjistit, pomocí internetu, další podrobnější informace o akci. K dispozici jsou rovněž vlaková a autobusová dopravní spojení a telefonní čísla na taxislužbu. 3/ Uživatelé mají možnost využívat služby v Chotěšově i blízkém okolí. Jedná se např. o služby maséra, kadeřníka, využívání obchodů apod. Kontakty na nejčastěji využívané služby: Úřední (ordinační) hodiny Telefonní číslo Pošta Zbůch Informace u pracovníka CHB Pošta Chotěšov Informace u pracovníka CHB Zubní lékař Zbůch Informace u pracovníka CHB MUDr. Petr Kresa Informace u pracovníka CHB Lékárna Zbůch Informace u pracovníka CHB Nemocnice Stod Informace u pracovníka CHB Kadeřník Chotěšov Informace u pracovníka CHB Pedikér je možné objednat Informace u pracovníka CHB Dům dětí a mládeže Stod Informace u pracovníka CHB XII. Havarijní a krizové situace Postup a řešení těchto situací je zpracován v příslušném standardu č / Havarijní situace - požár - porucha dodávky teplé a studené vody - porucha plynu - porucha telefonu - poškození budov a střechy - porucha výtahu - násilné vniknutí do budovy Tyto havarijní situace se vztahují k fungování budov. 9

10 2/ Krizové situace Situace a rizika, která vznikají při samostatném pohybu uživatele po ulici, při cestování, použití elektrických spotřebičů, ve zdravotní oblasti, při sebeobsluze, a kdy je uživatel ohrožen či ohrožuje druhé. Instruktor chráněného bydlení se řídí metodickými postupy, které má k dispozici. V případě, že dojde v chráněném bydlení k mimořádné události, uživatelé neprodleně přivolají instruktora, v jeho nepřítomnosti vedoucího sociálního oddělení. Pokud dojde k mimořádné události v nočních hodinách, dnech pracovního volna nebo klidu, oznámí tuto skutečnost telefonem instruktorovi, který po poskytnutí pomoci informuje ředitele organizace. V případě požáru v nočních hodinách a dnech pracovního volna nebo klidu ohlásí uživatel tuto situaci na telefon 150 hasiči a následně instruktorovi. Pokud dojde k poruše vodovodního řádu (prasknutí potrubí, ulomení vodovodního kohoutku nebo jinému samovolnému úniku vody), ohlásí neprodleně uživatelé stav instruktorovi a ten informuje pracovníka údržby. Mgr. Lukáš Hais vedoucí oddělení chráněného bydlení Jana Fialová pracovnice chráněného bydlení Mgr. Radka Prokešová vedoucí oddělení soc právního Zdravotní služba organizace Mobilní číslo zdravotní služby organizace Pokud dojde k násilné trestné činnosti jako je vloupání, ohrožování na zdraví nebo životě ze strany agresora, volá uživatel tísňovou linku 112 (záchranná služba 155, v případě požáru 150, policie 158). XIII. Povinnosti uživatelů 1/ Uživatelé se při podpisu smlouvy o poskytování sociálních služeb zavázali, že budou dodržovat všechna ustanovení tohoto domácího řádu v plném rozsahu. S domácí řádem byli seznámeni při podpisu smlouvy o poskytování sociálních služeb a potvrdili svým podpisem, že nemají k domácímu řádu připomínky. Případné připomínky jsou řešeny před uzavřením smlouvy. 2/ Uživatelé chráněného bydlení jsou dále ochotni řídit se pokyny instruktorů chráněných bydlení a vedoucí sociálního oddělení. Uživatelé respektují soukromí ostatních uživatelů chráněného bydlení. K zaměstnancům organizace, k sobě navzájem i na veřejnosti se chovají dle společenských norem. Vzájemně si vypomáhají s ohledem na konkrétní zdravotní stav. Plní řádně své pracovní či studijní povinnosti. Ve svých garsoniérách, společných prostorech a v okolí budovy udržují čistotu a pořádek. Uživatelé se podle svých schopností a dovedností podílejí na zajištění chodu chráněného bydlení a plánují své povinnosti a činnosti při pravidelných setkáních skupiny. 10

11 3/ Při pohybu v areálu nebo mimo areál organizace respektují uživatelé pravidla bezpečnosti tak, aby nedošlo k poškození zdraví či majetku jejich nebo ostatních lidí. 4/ Uživatelé neprodleně ohlásí a zapíší do knihy oprav všechny zjištěné závady na inventáři a poruchy na zařízení, aby mohla být neprodleně provedena oprava nebo výměna. Uživatelé nesmí provádět opravy elektrických spotřebičů, přívodu vody či jiného zařízení. XIV. Závěrečná ustanovení Uživatelé, kteří závažným způsobem poruší nebo přestanou plnit povinnosti vyplývající z podepsané oboustranné smlouvy, domácího řádu nebo pracovně-právního vztahu se vystavují možnosti ukončení pobytu v organizaci. Aktualizováno: Zpracovala: Mgr. Radka Prokešová Schválil: PaedDr. Petr Štainigl 11

Směrnice č. CHB100 Domácí řád

Směrnice č. CHB100 Domácí řád Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. CHB100 Domácí řád Služba: Zpracoval: Schválil: Aktualizace: Datum zpracování: 23. 7. 2015

Více

Domácí řád pro uživatele výcvikového chráněného bydlení Zbůch

Domácí řád pro uživatele výcvikového chráněného bydlení Zbůch Domácí řád pro uživatele výcvikového chráněného bydlení Zbůch Preambule Domácí řád pro výcvikové chráněné bydlení ve Zbůchu stanovuje základní pravidla pobytu osob, kterým Centrum pobytových a terénních

Více

Domácí řád pro uživatele výcvikového chráněného bydlení Plzeň

Domácí řád pro uživatele výcvikového chráněného bydlení Plzeň Domácí řád pro uživatele výcvikového chráněného bydlení Plzeň Preambule Domácí řád pro chráněné bydlení Plzeň stanovuje základní pravidla pobytu osob, kterým Centrum pobytových a terénních sociálních služeb

Více

Domácí řád pro uživatele oddělení B

Domácí řád pro uživatele oddělení B Domácí řád pro uživatele oddělení B Preambule Domácí řád pro oddělení B stanovuje základní pravidla pobytu osob, kterým Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch (dále jen organizace ), poskytuje

Více

Domovní řád. C e n t r u m s o c i á l n í c h s l u ž e b L u k a v e c. Příloha č.2

Domovní řád. C e n t r u m s o c i á l n í c h s l u ž e b L u k a v e c. Příloha č.2 Příloha č.2 Domovní řád Obsah pravidel pro pobyt v Centru sociálních služeb Lukavec (dále jen Centrum): I. Obecná ustanovení II. Ubytování III. Stravování IV. Hygiena V. Využívání běžných veřejných služeb

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE Eimova 1020, 572 01 Polička, tel.: 461 722 700, 732 340 882, e-mail: ddpolicka@tiscali.cz, IČO: 7506 1457 Domácí řád Domov důchodců v Poličce Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY Naše komunita je zřízená od ledna 2007. Na 5. komunitě bydlí 8 obyvatel ve čtyřech dvoulůžkových pokojích. Všichni naši obyvatelé jsou zcela závislí na pomoci personálu. Tato pravidla

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11, České Budějovice NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL V Českých Budějovicích dne 30. 6. 2011 Návštěvní řád: Upravuje pravidla chování

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Obsah Úvodní ustanovení...3 Povinnosti ubytovaných žáků a výchovná opatření...4 Práva žáků...5 V rámci bezpečnostních

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička Domácí řád Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička 1 Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy při poskytování sociální služby domovy pro seniory Domova

Více

Domácí řád DOZP. Čl. 1 Základní ustanovení

Domácí řád DOZP. Čl. 1 Základní ustanovení Domácí řád DOZP Čl. 1 Základní ustanovení Tento Domácí řád DOZP je zpracován na základě zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.v platném znění a vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění. Domácí řád

Více

Pravidla kolektivního soužití. Domova sociálních služeb Skřivany. pro službu Chráněné bydlení

Pravidla kolektivního soužití. Domova sociálních služeb Skřivany. pro službu Chráněné bydlení Dr. Vojtěcha 93, 503 52 IČ 00578991 TEL.: 495 491 336 www.usp-skrivany.cz Název dokumentu: Pravidla kolektivního soužití - CHB Čísl: Ř5 Účinnost od: 1. 1. 2015 Počet příloh: 0 Verze: 2 Pravidla kolektivního

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

1.3. Domácí řád Domova Pod Kavčí Skálou (dále též jako Domov)

1.3. Domácí řád Domova Pod Kavčí Skálou (dále též jako Domov) Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb Marie Pujmanové 2045, 251 01 Říčany IČ: 712 29 078 e-mail: reditel@domovpks.cz, http://www.domovpks.cz tel.: 323 632 423 1.3. Domácí řád Domova Pod

Více

D O M Á C Í Ř Á D. Uživatelé se stravují v hlavní jídelně v přízemí ÚSP Hrabyně nebo v jídelně příslušného patra, eventuelně na pokoji.

D O M Á C Í Ř Á D. Uživatelé se stravují v hlavní jídelně v přízemí ÚSP Hrabyně nebo v jídelně příslušného patra, eventuelně na pokoji. D O M Á C Í Ř Á D Domácí řád upravuje práva a povinnosti uživatelů související se životem v Ústavu sociální péče pro tělesně postižené v Hrabyni (dále jen Poskytovatel nebo Zařízení ). STRAVOVÁNÍ Poskytovatel

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY.

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY. DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY Obsah Článek 1 Základní ustanovení 2 Článek 2 Ubytování 2 Článek 3 Doba

Více

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování DOMOV PRO SENIORY KLIMKOVICE příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844 Domácí řád Poslání Domov pro seniory Klimkovice poskytuje bezpečné a důstojné zázemí

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

ĚSTSKÉ ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ĚSTSKÉ ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB vydává pro provozovnu DOMOV DŮCHODCŮ STARÁ ROLE tento DOMÁCÍ ŘÁD Článek I. Úvod Umisťování a přijímání občanů do Domova důchodců (DD) se řídí příslušnými obecně závaznými

Více

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád Dům klidného stáří v Nezvěsticíh Příloha č.2 Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350 účinnost od 1.2. 2008 vydává Provozní řád Čl.1 Úvodní ustanovení Tento provozní řád stanoví

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

Domovní řád Domova pro seniory Krč

Domovní řád Domova pro seniory Krč Příloha Domovní řád Domova pro seniory Krč Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 I. Úvod 1) Posláním Domova pro seniory Krč (dále Domov ) je nabídnout pobytovou službu pro seniory, (dále Uživatel ) která zajišťuje

Více

Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád

Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád Služba: Zpracoval: Schválil: Aktualizace: Datum zpracování: 23. 7. 2015

Více

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - Domácí řád

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - Domácí řád Farní charita Litoměřice Domov na Dómském pahorku Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice DOMÁCÍ ŘÁD 1 Obsah 1) Všeobecné informace... 3 2) Ubytování v Domově... 3 3) Hygiena Uživatele... 4 4) Hygiena prostředí...

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA Vážená paní, vážený pane, vítáme Vás v našem Domově a přejeme

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Ubytování... 3 3. Stravování... 3 4. Sociální a zdravotní

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád Domácí řád Vážení klienti, vítáme Vás v naší sociální pobytové službě VIA s.r.o. a děkujeme za Vaší důvěru, kterou jste nám projevili. Svými službami poskytujeme péči a podporu klientům po dobu, než jim

Více

DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH, IČ: 00854271. Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271. Podmínky pro službu domov pro osoby se zdravotním postižením.

DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH, IČ: 00854271. Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271. Podmínky pro službu domov pro osoby se zdravotním postižením. DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH, IČ: 00854271 Pravidla služby Podmínky pro službu. Část 1. Obecná ustanovení a) Tento dokument (dále jen Pravidla ) stanoví základní pravidla pro uživatele služby (dále jen uživatel

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 51 a 91 citovaného zákona

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Domácí řád. Domácí řád CHBS_R_04. Stručný obsah

Domácí řád. Domácí řád CHBS_R_04. Stručný obsah Strana 1 z 13 Domácí řád Stručný obsah Základní pravidla vzájemného soužití při poskytování a využívání sociální služby chráněné bydlení Skuteč. Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval, ověřil správnost: Mgr.

Více

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov, poskytovatel

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém Domácí řád Domova pro seniory v Bystrém Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy v denním chodu Domova pro seniory v Bystrém (dále jen DpS ) a pomáhá k tomu, aby

Více

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov se zvláštním režimem Dokument: K dokumentu: Název: Domácí řád zjednodušená verze Název: Platnost od: 1. 9. 2014

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM Dům pokojného stáří sv. Ludmily V Aleji 434 403 17 Chabařovice tel. + 420-475225185 IČ: 44225512 člověk nám není lhostejný Člověk nám není lhostejný DOMÁCÍ ŘÁD Dům pokojného

Více

Pravidla kolektivního soužití. Domova sociálních služeb Skřivany. pro službu Domov pro osoby se zdravotním postižením

Pravidla kolektivního soužití. Domova sociálních služeb Skřivany. pro službu Domov pro osoby se zdravotním postižením Dr. Vojtěcha 93, 503 52 IČ 00578991 TEL.: 495 491 336 www.usp-skrivany.cz Název dokumentu: Pravidla kolektivního soužití - DOZP Čísl: Ř5 Účinnost od: 1. 1. 2015 Počet příloh: 0 Verze: 2 Interní řád č.

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK. Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov. Domácí řád

Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK. Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov. Domácí řád Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, p. o. Úvodní ustanovení 1. Domácí řád je závazný pro všechny zaměstnance a klienty Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně) a) jednolůžkový pokoj - 175,- Kč b) dvoulůžkový pokoj - 160,- Kč c) třílůžkový

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NADĚJE, POBOČKA NEDAŠOV DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB Služba se klientům poskytuje na základě Smlouvy, ve které jsou individuálně dohodnuty

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Domácí řád chráněné bydlení

Domácí řád chráněné bydlení Domácí řád chráněné bydlení Čl. 1 Základní ustanovení Tento Domácí řád chráněné bydlení je zpracován na základě zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v platném znění a vyhláškou č. 505/2006 Sb.

Více

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové

Více

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Veškeré stížnosti a připomínky jsou posuzovány jako podnět ke zlepšení poskytovaných

Více

Řád školní družiny. Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22

Řád školní družiny. Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 Řád školní družiny Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 1. Organizace školní družiny a) Školní družina ( dále jen ŠD) je zřízena jako součást základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 podle zákona

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Vnitřní řád internátu I. Základní ustanovení 1.Název zařízení: ZŠ Olešovice Ringhofferova 436 251 68 Kamenice 2.Účel a poslání: Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro děti

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením Domov bez hranic U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk Rumburk Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 příspěvková organizace E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz renata.grundzova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v domově. Musí ho dodržovat všichni uživatelé

Více

Domácí řád pro uživatele oddělení A2

Domácí řád pro uživatele oddělení A2 Domácí řád pro uživatele oddělení A2 Preambule Domácí řád skupiny A2 stanovuje základní pravidla pobytu osob, kterým Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch (dále jen organizace ) poskytuje

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny.

Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny. Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny.cz zřizovatel: Oblastní charita Liberec Uhlířská 424/7, 46001 Liberec

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

INFORMAČNÍ BALÍČEK PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU

INFORMAČNÍ BALÍČEK PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU INFORMAČNÍ BALÍČEK PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU Místo poskytování sociální služby Azylový dům SÁRA Třinec se nachází na ulici Hraniční č. 280, 739 61 Třinec- Kanada v budově Slezské diakonie. Je dostupný z autobusové

Více

Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov.

Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov. Domácí řád Domova pro seniory čl. 1 Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov. čl. 2 Chování uživatelů Uživatel dodržuje ve

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny Platnost : od 1.9.2011 ÚVOD : Každý ubytovaný žák na domově mládeže se řídí jeho denním řádem. DM slouží ubytovaným žákům, všichni jsou povinni zacházet se svěřeným zařízením

Více

Domácí řád. Domova pro seniory Písečná. Motto Domov je místem, kde mi rozumějí a pomáhají.

Domácí řád. Domova pro seniory Písečná. Motto Domov je místem, kde mi rozumějí a pomáhají. Domácí řád Domova pro seniory Písečná Motto Domov je místem, kde mi rozumějí a pomáhají. Obsah Účel domácího řádu 3 Poslání a cíle služby 3 Práva klientů 4 Stížnosti. 4 Povinnosti klientů 5 Odpovědnost

Více

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD DOMÁCÍ ŘÁD čl. 1 Základní ustanovení Domov Na Zámku Lysá nad Labem p. o. (dále jen domov) je zřizovaná Krajským úřadem Středočeského kraje. Domov je určen seniorům se sníženou soběstačností, kteří dále

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Standard kvality v přímé péči č. 31 Ochrana práv obyvatele ( zjednodušená forma předpokládající součinnost

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 7 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

DOMÁCÍ ŘÁD CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

DOMÁCÍ ŘÁD CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ DOMÁCÍ ŘÁD CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ Domácí řád stanovuje pravidla společného soužití v Chráněném bydlení Ulita a je závazný pro všechny uživatele, zaměstnance a další osoby, které jsou s tímto zařízením v pracovně

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby Smluvní strany: Pan (paní) : Narozen/a: Trvalé bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel a Domov důchodců Velké Hamry příspěvková organizace, Sídlo: 468 45

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

Ústav sociálních služeb města Nové Paky, Domov pro seniory, Svatojánská 494, 509 01 Nová Paka

Ústav sociálních služeb města Nové Paky, Domov pro seniory, Svatojánská 494, 509 01 Nová Paka Ústav sociálních služeb města Nové Paky, Domov pro seniory, Svatojánská 494, 509 01 Nová Paka ÚSSM Nová Paka Domov pro seniory, Svatojánská 494 poskytuje rezidenční služby seniorům od 65 let věku, kteří

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. Smluvní strany 1. Klient: pan/paní,

Více

e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby

e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy s mentálním

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň datum narození: trvalý pobyt: číslo jednací: zastoupená Mgr. Markétou Štychovou,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 44 a 91 citovaného zákona

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1. Poslání Posláním Denního centra služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením (dále jen Denní centrum nebo poskytovatel ) je nabídnout

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Zřizovatel: Obec Červená Voda Adresa: 561 61 Červená Voda 253 Telefon: 465 626 203, 465 626 412 Bankovní spojení: ČS Králíky email: domov.svzdislavy@tiscali.cz

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

Domácí řád Domov pro seniory

Domácí řád Domov pro seniory Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou příspěvková organizace Liberecký kraj U Sila 321, 463 11 Liberec 30 Domácí řád Domov pro seniory Posláním zařízení je poskytovat pobytovou službu seniorům, jejichž

Více

Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 5/ 2013

Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 5/ 2013 Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY SMĚRNICE č. 5/ 2013 PRAVIDLA PRO JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU Přílohy: 1. Informace o zájemci o poskytovanou

Více