CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY"

Transkript

1 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY V CHRUDIMI Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Únor 2010

2 1. Úvod Indikátor ECI B.6 Cesty dětí do školy a zpět hodnotí způsob dopravy dětí z určité obce či města do škol. Jedná se o nejběžnější způsob přepravy, což je způsob dopravy používaný alespoň v 50 % školních dní v roce. Cílovou skupinou jsou žáci základních škol, výběr je ale možné rozšířit i na mateřské či střední školy. V případě Chrudimi se jednalo o šetření na základních a mateřských školách. Sledování indikátoru lze rozdělit na teplé a chladné období a kromě způsobu dopravy je možné sledovat i další parametry (vzdálenost bydliště od školy, důvod cesty autem, bezpečnost cesty, problematická místa atp.). Důležitým faktorem, který je tímto indikátorem také sledován, je vnímání pocitu bezpečí na cestě do školy a zpět. Děti v dotazníku dostávají prostor označit konkrétní místa, na kterých jim při cestě do školy hrozí nebezpečí. 2. Metodika Sledování indikátoru TIMUR/ECI B. 6 probíhalo na konci roku 2009 formou dotazníkového šetření mezi školními dětmi od prvních do devátých tříd základních škol a v mateřských školách. Standardizované dotazníky, mírně upravené pro potřeby města Chrudim, byly distribuovány přímo ve školách. Starší děti vyplňovaly dotazník samostatně, mladší děti s pomocí rodičů. Průzkumu se zúčastnilo celkem 1873 dětí, z toho 314 dětí ze šesti mateřských škol a 1559 dětí šesti základních škol v Chrudimi. Množství vyplněných dotazníků podle jednotlivých škol ukazuje tabulka 1. Dotazníkové šetření bylo provedeno pomocí standardizovaného dotazníku, jenž byl použitý i v jiných městech ČR. Výsledky byly primárně zpracovány v prostředí programu MS Access do databáze vytvořené TIMUR. Tato zpráva shrnuje výsledky do podoby tabulek, grafů a stručných komentářů a neobsahuje srovnání s dalšími městy ČR. Základní srovnání je možno získat na stránkách Týmové iniciativy pro místní udržitelný rozvoj (http://www.timur.cz, sekce Indikátory). Tabulka 1 Mateřské školy Základní školy škola počet podíl škola počet podíl MŠ Dr. Malíka ,6% SPZŠ Školní náměstí 111 7,1% MŠ Na Valech 45 14,3% ZŠ Dr. Malíka ,8% MŠ Strojařů 35 11,1% ZŠ Dr. Peška ,8% MŠ Svatopluka Čecha 46 14,6% ZŠ Sladkovského 105 6,7% MŠ U Stadionu 23 7,3% ZŠ Školní náměstí ,4% MŠ Víta Nejedlého 50 15,9% ZŠ U Stadionu ,3% Celkem MŠ ,0% Celkem ZŠ ,0% Strana 2

3 Strana 3

4 Strana 4

5 3. Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR) je nezisková organizace, která podporuje udržitelný rozvoj měst, obcí a jejich sdružení v ČR prostřednictvím zavádění místních indikátorů udržitelného rozvoje a jiných nástrojů. Do roku 2005 tvořily iniciativu TIMUR tři organizace: Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., Agentura Koniklec a REC ČR (Regionální Environmentální Centrum Česká republika). TIMUR metodicky pomáhá zavádět a vyhodnocovat indikátory ECI a další typy indikátorů ve městech a mikroregionech ČR a dále jedná s dalšími městy ČR. Dále TIMUR organizuje akce pro veřejnost (slouží pro výběr indikátorů přímo občany a pro popularizaci problematiky udržitelného rozvoje), následné plánovací akce, semináře a odborné konference. 4. Výsledky šetření Úvodní část dotazníku zjišťuje, jak se obvykle děti přepravují po území města Chrudim do školy a zpět. Způsoby dopravy se mírně liší jednak v závislosti na počasí, proto je otázka rozdělena do částí: 1. jak se děti dopravují v teplých měsících a za pěkného počasí do školy a zpět 2. jak se děti dopravují v chladných měsících a za špatného počasí do školy a zpět. Způsob dopravy v teplých a chladných měsících Z odpovědí žáků plyne, že do školy a zpět se nejčastěji dopravují pěšky, 49,1 % v chladných měsících až 63,1 % v teplých měsících. Druhým nejčastěji využívaným způsobem dopravy je jízda autem, 18,8 % v teplých měsících až 32 % v chladných měsících. Velká část žáků a využívá městskou hromadnou dopravu, za pěkného počasí je to 14,2 %, v chladných měsících 18,6 % dětí. Jako téměř výjimečný způsob dopravy volí děti cestu do školy na kole, v teplých měsících a za pěkného počasí se jedná o necelé 4 %, za špatného počasí to není ani jedno procento žáků. Následující grafy ukazují celkové výsledky za jednotlivé mateřské i základní školy ve variantě chladných i teplých měsíců. Strana 5

6 Strana 6

7 Strana 7

8 Strana 8

9 Podíl dětí dopravujících se do školy v teplých měsících autem je titulkovým indikátorem. Titulkový indikátor zastupuje celý rozsáhlý indikátor ECI B. 6. Je možné jej uvádět samostatně, pokud není prostor či zájem o publikování řady dílčích indikátorů, které tvoří souhrnný indikátor Cesty dětí do školy a zpět, nebo jako součást celkového pohledu na způsoby cest dětí do školy a zpět. Výsledek titulkového indikátoru v Chrudimi je 18,8 %. Pokud sloučíme hodnoty mateřských i středních škol, vyplývá, že zhruba polovina (50,5 %) dětí se dopravuje do školy samostatně, ostatní (49,5 %) v doprovodu rodičů nebo jiné zodpovědné osoby. Strana 9

10 Z následujícího grafu je zřejmé jak samostatně se dopravují děti na jednotlivých základních školách. Detaily mateřských škol nejsou znázorněny, jelikož ve všech případech tázaných dětí byl uvedený doprovod. Otázka způsobu dopravy byla položena také dětem, které navštěvují chrudimské školy, přestože nejsou místní. Většina (52,6 %) za pěkného počasí a v teplých měsících využívá dopravy autobusem. Více než třetina (36,5 %) využívá svezení autem s rodiči, z toho více jak 90 % jsou děti z mateřských škol. V zimních měsících a za chladného počasí se zvyšuje podíl dětí cestujících autem téměř o deset procent. Strana 10

11 Strana 11

12 Strana 12

13 Přestupování mezi prostředky hromadné dopravy Většina dětí uvedla, že při cestě do školy a zpět nepřestupuje mezi prostředky hromadné dopravy. Z grafu níže vidíme, že přestupu využívají pouze 3 % respondentů. Děti, které přestupování využívají, se vyskytly pouze na těchto školách: ZŠ Dr. Malíka; ZŠ U Stadionu a MŠ Na Valech. Cesty autem Děti, které uvedly, že se do a ze školy obvykle dopravují autem, byly dále dotazovány na důvody této volby, přičemž důvodů mohly uvést více. Nejčastějším důvodem volby cesty autem byla společná cesta s rodiči nebo příbuznými autem (celkem 51,1 %). Dalšími důležitými faktory ovlivňujícími výběr dopravního prostředku ve prospěch auta příliš velká vzdálenost školy, a tedy rychlejší doprava (17,4 %), a vetší pohodlí (13,7 %). Děti mohly také uvést jiný než nabízený důvod cesty autem, nejčastěji zmiňovaným důvodem pak bylo špatné počasí a zdravotní důvody. Celých 7,8 % uvedlo, že nemají jinou možnost, než se dopravovat autem. Přesně desetina respondentů dává přednost tomuto způsobu dopravy kvůli bezpečnosti. Strana 13

14 Detailní pohled na důvody volby dopravy automobilem v jednotlivých školách lze získat v uvedených grafech, vždy zvlášť pro základní a mateřské školy. Strana 14

15 Bezpečnost cesty Další standardní otázky k indikátoru B. 6 se týkaly bezpečnosti cest do školy a zpět. Děti odpovídaly na otázku, zda považují svoji cestu do školy a ze školy za bezpečnou. V celkovém součtu 66,4 % dětí uvedlo, že svoji cestu do školy za bezpečnou považují. Strana 15

16 Děti, které se cítí být při cestě do školy ohroženi na bezpečnosti, byly dotázány na konkrétní místa, kde se cítí být ohrožené. Jednalo se o výběr ze sedmi variant: chybějící chodníky, přechody, cyklostezky; velká křižovatka; rušný provoz nebo jiná možnost. Všechny konkrétní návrhy jsou uvedené v přílohách Závěr Stanovením indikátoru ECI B.6 se Chrudim řadí mezi města s průměrnými výsledky v oblasti dopravy dětí do školy. Bohužel je nutné konstatovat, že od posledního měření indikátoru v roce 2007 došlo k výraznému posunu výsledků směrem k neudržitelnosti. Titulkový indikátor podíl dětí dopravujících se do školy a zpět v teplých měsících autem dosáhl hodnoty 15,7 % pro základní školy, což společně s městy Roudnice nad Labem (21,7 %; 2008), Kladno (16,3 %; 2007) a Příbram (16,3 %; 2006) patří mezi vůbec nejvyšší, a tedy nejméně udržitelné, výsledky mezi českými městy. Společně s mateřskými školami dosahuje hodnota tohoto indikátoru dokonce 18,8 %. Za poslední dva roky došlo ke zvýšení podílu automobilové dopravy dětí do škol o 2,4 %. Pravděpodobně v souvislosti s tímto jevem došlo také oproti minulému šetření k mírnému snížení udržitelných způsobů cest, a to například u využívání městské hromadné dopravy pokles o 1,4 % v teplých měsících. Souvisejícím negativním jevem je snížení pěších z 66 % (rok 2007) na 63,1 % ve dnech pěkného počasí. Zároveň 7,8 % respondentů uvádí, že nemá jinou možnost, než se dopravovat do školy autem. Bohužel velmi nepříznivým jevem je také otázka bezpečnosti. Dětí, kterých se cítí bezpečně při cestě do školy, ubylo o téměř deset procent, ze 76,1 % (2007) na slabých 66,4 %. Dle uváděných konkrétních skutečností (viz přílohy), které jsou příčinami nebezpečí při cestě do škol, se zřetelně ukazuje jako klíčový problém doprava ve městě, ať už se jedná o absenci přechodů, semaforů či Strana 16

17 chodníků nebo frekventovanost dopravy. Nízká bezpečnost cest je zároveň příčinou vysokého podílu cest automobily, jelikož deset procent dětí uvádí, že právě pocit bezpečí je důvodem volby tohoto způsobu dopravy. Město by jistě mělo k tomuto tématu přivrátit větší pozornost, neboť může být v budoucnu příčinou závažnějších problémů nebo ohrožení udržitelného rozvoje celého sídla. Přes celkové zhoršení výsledků je ale možné říci, že Chrudim patří mezi udržitelnější města, ve kterých je sledován tento indikátor. Strana 17

18 Příloha 1 Chybějící přechody Budovatelů 1 Budovatelů-škola 1 Do Městských Sadů Z Celého Sídliště Leguma 1 Dr. Peška 1 Dr. Peška, Víta Nejedlého 1 Družstevní 1 Družstevní-Malecká 1 Družstevní-Topolská 1 Gen. Uchytila-Dr. Malíka 1 Gymnázium-Podchod 1 K Presům-Václavská 1 Ke Škole 1 Křižovatka Kočí-Topol, Chrudim-Topol 1 Křižovatka Víta Nejedlého A Bartoše 1 Malecká 3 Malecká, zástavka Stromovka 1 Malecká-Družstevní 4 Markovice 2 Markovice směr Sobětuchy 1 Markovice-Potraviny 2 Markovice-Vrcha 1 Na autobusovém nádraží 1 Na Křižovatce u pekárny a knihovny, Směrem Na Šance po hlavní silnici 1 Na Ostrově 1 Na Skřivánku 1 Na Šancích 6 Na Šancích/Malecká 1 Na Větrníku 2 Nad ulicí Na Kopanici 1 Nahoře U Kopanice 1 Naproti ulici Budovatelů 1 Nemocnice, kruhový objezd 1 Nezvalova 1 Novoměstská 1 Obce Ležáků 1 Od autobusové zastávky Dr. Malíka směrem ke škole 1 Od ordinace Mudr. Procházkové směrem ke školce 1 Olbrachtova 1 Strana 18

19 Opletalova-V Tejnecku 1 Pardubická 1 Pod Kopcem 2 Pod Kopcem Z Větrníku 1 Pod Strání 1 Pod školou směr řadovky 1 Pod Větrníkem u zverimexu 1 Presy 1 Průmyslová ulice 1 Před Kopanicí 1 Před MŠ Sv. Čecha směrem k řece 2 Před přejezdem vlaků, Před Bab 1 Před školkou 1 Před školou 2 Před školou Malíka Z Ul. Budovatelů 1 Před ZŠ Malíka 1 S.K.Neumana 1 S.K.Neumana Ke Škole 2 Sběrný Dvůr 1 Sídliště na Dukle, ul. Havlíčkova, Na Nábřeží U Borzny 1 Sobětuchy 4 Sobětuchy - Vrcha 1 Šance - Malecká 1 Široká 1 Tejnecká Od MHD 1 Tejnecko, Topolská 1 Topol 1 Topolská 2 Topolská, Družstevní 1 Topolská, Pekárna, Albert 1 Topolská-Dr. Malíka 1 Tuněchody 1 U Aralu 1 U Bikesport 1 U cukrárny Smetánka 1 U ČSAD, S.K.Neumanna 1 U Divadla (Na Mostě) 1 U Hřbitova 1 U Hřiště SK Chrudim 1 U Kapličky 2 U Křižovatky 1 Strana 19

20 U Nemocnice 3 U Pavlíka 1 U Přejezdu Směr Slatiňany 1 U Školky 1 U Školy 37 U Školy Dr. Malíka z Ulice Budovatelů 1 U Školy, U Pekárny 1 U Školy, U Zastávky Na Václavské 1 U Tramuntáže, U Mostu 1 U Zastávky 1 U ZŠ Malíka 3 Ul. Víta Nejedlého, Dr. Peška Ke Školce 1 Ul. Bohuslava Martinů 1 Ul. Malecká 1 Ul. Víta Nejedlého 1 Ul. Víta Nejedlého, Dr. Peška 2 V naší ulici 2 V Tejnecku 4 V Tejnecku U Zastávky Mhd 1 V Tejnecku-Opletalova 2 V Ulici v Tejnecku 1 V Ulicích u školy 1 Václavská - Vlčnovská 1 Valy(Stromovka, V Uličkách) 1 Vejvanovice, Topol 1 Vlčnov, Presy 1 Vrchlického-Na Ostrově 1 Z Budovatelů Ke Škole 1 Z Ul. Budovatelů 1 Zastávka Autobusu Ul. Za Vodojemem 1 ZŠ Malíka 2 Součet 179 Strana 20

21 Příloha 2 Chybějící chodníky Ano 7 Čáslavská ulice 3 Dr. Malíka 1 Gen. Uchytila 1 Chrudim - Topol 2 Chrudim - Vlčnov 1 K Májovu 1 K Presům 1 K Vápence 1 Kolem stavebnin Karcher 1 Kozojedy - Markovice 1 Lázeňská 1 Markovice - Sobětuchy 1 Markovice - vrcha 1 Na rozhledně 1 Na skřivánku 1 Nemocnice kruhový objezd 1 Od pneuservisu Marcela ve směru na afk 1 Od skřivánku hřbitov 1 Od zástávky MHDke škole 1 Od zastávky MHD směr škola u stadionu 1 Od zastávky MHD u stadionu ke škole 1 Okolí Chrudimi 1 Píšťovech 1 Pod školou směr řadovky 1 Před školou 1 S.K.Neumana 1 Silnice Sobětuchy - Markovice 2 Sobětuchy 2 Spojovací 1 Škroupova ulice 1 Topol 3 U hřbitova 2 U Hypernovy 1 U minibazaru (směrem k Bohemii) 1 U nemocnice 1 U nových staveb Sobětuchy 1 U pekárny Volákova 1 U školy 8 Strana 21

22 U Vápenky 2 U ZŠ Malíka 1 Ul. K presům 1 Ulice Čáslavská - úsek mezi Chrudimí a Markovicemi 1 V parku u lidovky 1 V ulici vedle školy 1 Vlčnov - Chrudim 1 Vlčnov - Chrudim, Vlčnov - Presy 1 Vrcha 1 Všude 1 Z autobusové zastávky směrem ke škole 1 Z gen. Uchytila do budovatelů 1 Za nemocnicí 1 Zastávka MHD sídl. U stadionu - MŠ u stadionu 1 Součet 75 Příloha 3 Chybějící cyklostezky Bylany Markovice 1 Havlíčkova -U stadionu 1 Chrudim Kočí 1 Chrudim Markovice 1 Chrudim Sobětuchy 1 Chrudim - Topol 3 Ke škole 1 Kočí - Chrudim 2 Markovice - Chrudim 1 Markovice - Chrudim 1 Medlešice - škola 1 Na náměstí 1 Nemocnice - škola u stadionu 1 Obce Ležáků 1 Od přejezdu na hlavní silnici do Slatiňan k nemocnici 1 Od vaňkových školek po ZUŠ u stadionu 1 Okolí Chrudimi 1 Po celé Chrudimi 1 Presy - Chrudim 1 Rab. Lhota - Chrudim 1 Směr vrcha 1 Strana 22

23 Sobětuchy 1 Sobětuchy - Chrudim 1 Škroupova, Dukelská, u Penny marketu, sídliště na Dukle 1 Topol - Chrudim 2 U Kauflandu 1 U školy 1 U Vápenky, Škroupova 1 V celé Chrudimi 22 V Čáslavské ulici 1 Vestec - Tuněchody 1 Větrník - Stromovka - u stadionu 1 Vlčnov - Chrudim 2 Všude 1 Součet 60 Příloha 4 Velké křižovatky Billa 6 Billa, Borzna 1 Borzna 1 Čáslavská, Palackého 1 Dukelská ul. 1 Dukla 3 Dukla, Billa 1 Havlíčkova 1 Hotel Bohemia 1 Kruh. Objezd od Pardubic 2 Kruhák u Pardubické 1 Křižovatka na Bídě 1 Markovice 2 Masarykovo nám. 1 MŠ Malíka 5 Na Bídě 2 Na Bídě, kruhová křižovatka 1 Na Dukle 1 Na Ostrově 1 Na Ostrově - Palackého 1 Nad náměstím 1 Nemocnice kruhový objezd 1 Obce Ležáků - SNP 1 Strana 23

24 Palackého 6 Pardubická - kruhák 2 Před MŠ 1 Před školkou 1 Přes okruh 1 Slovenského národního povstání - V Tejnecku 1 SNP s Topolskou 1 SNP - Topolská 2 Široká - Pobřežní 1 Tejnecko - Na Valech 1 Topolská 3 Topolská - hasiči 1 U Alberta 1 U Borzny 2 U ČSOB 1 U Guláška ul. Obce Ležáků 1 U hasičárny 3 U hasičárny, topolská 1 U hasičů 2 U hotelu Bohemia 5 U hotelu Bohemia, u Billy, Spořitelny 1 U hřbitova, na Borzně, u ZUŠ 1 U hřbitova, na Dukle 1 U Cadilacu 1 U katastrálního úřadu 1 U Kauflandu 2 U Kauflandu, Albertu, u MŠ Dr. Malíka 1 U Kauflandu, u nemocnice 1 U mateřské školy 1 U místa bydliště 1 U MŠ 3 U MŠ Dr. Malíka, u kapličky 1 U MŠ Malíka 5 U nemocnice 16 U nemocnice, u katastru 1 U Penny marketu 1 U Penny marketu, na Dukle, u přejezdu na Sobětuchy 1 U přejezdu na hlavní silnici do Slatiňany se hodila kruhová křižovatka 1 U přejezdu na hlavní silnici na Slatiňany 2 U školky 1 Strana 24

25 U ZUŠ 1 Ul. Palackého, Havlíčkova, Škroupova 1 Ul. SNP 1 Václavská 1 Vejvanovice 1 Vrchlického - Palackého 1 Součet 123 Příloha 5 Rušný provoz Billa 6 Borzna 2 Borzna, Dukla 1 Celou cestu 1 Centrum 1 Cestou ke škole 1 Čáslavská ulice 9 Čáslavská, Palackého 1 Čáslavská, Poděbradova, Palackého 1 Čáslavská, u stadionu, 1 Do ČSAD zajíždějí autobusy - ulice Na Ostrově 1 Dr. Milady Horákové 4 Dr. Peška, Obce Ležáků 1 Družstevní 1 Dukelská ul. 2 Dukla 3 Dukleská, u Penny marketu 1 Hl. Silnice směr Slatiňany 1 Hlavní silnice 2 Hospoda u pivovaru 1 Hotel Bohemia 1 Chrudim 1 Kočí 1 Kočí - Chrudim 1 Kočí - Chrudim, u Kauflandu, před školou 1 Kočí - Topol 1 Kolem MŠ 4 Kolem obchodů a škol 2 Kozojedy - Markovice 1 Strana 25

26 Kruhák na Bídě 1 Kruhák u hotelu Bohemia 1 Kruhová křižovatka směr Pardubice 1 Kruhový objezd na Pardubice 1 Křižovatka u Borzny 1 Křižovatka (Topolská) 1 Lidl - Dr.Malíka 1 Malecká 1 Malecká - Družstevní 1 Masarykovo nám. 2 Městský okruh 1 Městský úřad 1 Mezi školkou a Albertem 1 Milady Horákové 1 MŠ Malíka 1 Na Bídě 4 Na Bídě, kruhová křižovatka 3 Na Borzně 1 Na Dukle 1 Na hl. Silnici 1 Na kruhových objezdech 1 Na náměstí 1 Na okruhu 1 Na Ostrově - Palackého 1 Na všech hlavních tazích 1 Nabočany - odbočka 1 Nádraží - směr škola Dr. Peška 1 Náměstí 1 Nemocnice kruhový objezd 1 Nemocniční kopec 1 Novoměstská 1 Obce Ležáků 7 Obce Ležáků - Sokolovská 1 Od nemocnice 1 Od nemocnice na Pardubice 1 Okruh 1 Okruh u nemocnice 1 Palackého třída 29 Palackého třída, křižovatka u Dukly 1 Palackého, u nemocnice 1 Strana 26

27 Palackého -Dukla 1 Palackého - stadion 1 Pardubická 3 Pardubická - kruhák 2 Pardubická - Masarykovo 1 Po celé trase do školy 1 Poděbradova 1 Před Kauflandem 1 Před MŠ 1 Před školkou 2 Před školou 1 Před školou Růžovka 1 Před školou, kruhák u nádraží 1 Přechod u Albertu nejsou semafory 1 Přechod u bus zastávky Dr. Malíka 1 Přechod u nemocnice, cesta k Presům 1 Rooseveltova 1 S.K.Neumana 2 Semafor u MŠ Malíka 1 Silnice mezi hasiči a Kauflandem 1 Silnice od kruhové křižovatky k základní škole Dr. Malíka 1 Slatiňany - Chrudim 2 Směr Pardubice 4 Směr průmyslová zóna 1 SNP 2 SNP,Topolská 1 Sobětuchy 1 Světelná křižovatka u hasičárny 1 Široká ulice 1 Škroupova 4 Tejnecko 1 Tesco, kruhový objezd 1 Topolská 5 Topolská, křižovatka u školy 2 Topolská, Malecká, na městském okruhu 2 Topolská, v Tejnecku 1 Topolská - hasiči 1 U benzinové stanice W 1 Strana 27

28 U Billy 1 U Billy, Palackého 1 U Bohemie 1 U České Spořitelny 1 U ČS a.s. 2 U ČS a.s., u hotelu Bohemia 1 U ČSOB 1 U firmy BASF 1 U hasičárny 11 U hasičárny na konci Slovenské ulice, na konci Slezské ulice 1 U hasičárny, u MŠ Malíka 1 U hasičů 1 U hasičů, MŠ Dr. Malíka 1 U hospody u Guláška 1 U hotelové školy Bohemia 1 U hotelu Bohemia 11 U hotelu Bohemia, u Billy, Spořitelny 1 U Hypernovy 6 U Hypernovy, u hasičárny 1 U katastrálního úřadu 2 U Kauflandu 2 U Lidlu 4 U marketu Albert 1 U MHD nad náměstím 1 U MŠ 3 U MŠ Dr. Malíka 1 U MŠ Dr. Malíka, u hasičárny 1 U MŠ Dr Malíka 3 U muzea 1 U nemocnice 19 U nemocnice, u Tesca 1 U penny marketu 6 U přejezdu 2 U regionálního divadla 1 U sběrného dvora 1 U sv. Václava 1 U MŠ Dr Malíka 1 U školy 7 U školy u mostu 1 U školy, u katastr.úřadu 1 Strana 28

29 U školy 1 U Vápenky 1 U zákl. Umělecké školy 1 U MŠ Dr Malíka 2 U ZUŠ 1 Ul. Topolská 1 Ul. Palackého 1 Ul. SNP 2 Ul. Sokolská, Víta Nejedlého 2 Ul. Víta Nejedlého 3 Ul. Víta Nejedlého - často jezdí auta po chodníku 1 Ul. Víta Nejedlého 1 Ulice Obce Ležáků 1 V blízkosti školy 1 V bydlišti, u školy 1 V celé Chrudimi 51 V celé Chrudimi, u školy 1 V centru 3 V čáslavské ulici 1 V Tejnecku 4 Vejvanovice 1 Víta Nejedlého 3 Vlčnov - Chrudim 1 Zastávka MHD u stadionu 2 Součet 383 Příloha 6 Jiný důvod Auta nedávají na přechodech přednost chodcům 2 Auta nedávají přednost chodcům na přechodu u mš dr. Malíka i když mají zelenou 1 Bezohlední řidiči 1 Bezohlednost řidičů na přechodech u penny marketu 2 Daleko od školy 1 Havlíčkova - za tmy výskyt různých pobudů 1 Chybí obchvat 1 Chybí osvětlení v naší části ulice 1 Chybí parkoviště u školy 4 Chybí přechody u školy 1 Chybí semafor mezi školou a Albertem 1 Strana 29

30 Chybí semafor u stadionu 1 Chybí semafory 1 Krátké intervaly na přechodu u Penny marketu 1 Krátký interval na přechodu u MŠ Dr. Malíka 1 Krátký interval na přechodu u MŠ Dr. Malíka, auta nedávají přednost chodcům 1 Krátký interval na přechodu, součastně interval pro chodce a auta z ulice Topolská 1 Krátký interval u přechodu před školou MŠ Dr. Malíka 1 Křižovatka u restaurace sport chybí zrcadlo na výjezd 1 Křižovatky na podhůře - Slatiňany, Sobětuchy - Rabštejnská Lhota 2 Lešení, když opravují domy 1 Málo zvýrazněný přechod z MHD u stadionu 1 Mám strach posílat dceru samotnou autobusem 1 Na přechodu u školy nedávají řidiči přednost, když má chodec zelenou 1 Nebezpečné přechody 1 Nebezpečné přechody u MŠ, řidiči nerespektují zelenou 1 Nebezpečný přechod před MŠ 1 Nedání přednosti (na přechodu přes zelenou) 1 Někdy nefungují semafory u Billy 1 Nemožné přejít z chodníku k novostavbám v Presech 1 Nepřehledný přechod od semaforu Albert k semaforu MŠ Dr. Malíka 2 Nepřehledný přechod ul. Topolská 3 Nepřehledný úsek u restaurace na Růžku 1 Neustále nějaké uzavírky 1 Neustálé zácpy 1 Nezabezpečený přechod u zastávky MHD u stadionu 1 Obtěžován partou kluků - AFK gól 1 Osvětlení Jordánek 1 Padání větví podél řeky 1 Padání větví u AFK Chrudim 1 Parkoviště u školy Dr. Malíka 2 Pod sídlištěm na rozhledně je nepřehledný přechod 1 Pohybují se zde zvláštní individua 1 Potkávám bezdomovce 1 Problém s Romy 1 Prudký kopec u plovárny 1 Přecpaná ranní doprava jezdící ke škole 1 Před školkou auta nedávají přednost chodcům, i když mají zelenou na semaforu 1 Přecházím hodně přechodů 1 Přechod rozhledna - SPŠ strojní není signální zařízení pro chodce 1 Strana 30

31 Při cestě pěšky 1 Při výstupu z MHD u stadionu nebezpečný přechod přes vozovku 1 Semafory, parkoviště, přechody 1 Sklad firmy Raabkarcher úzká komunikace 1 Spojnice ulic Čáslavská a strojařů kolem zahrádkářské kolonie - je tam blátivá kamenitá a pro kočárky těžce přístupná cesta a pro kola naprosto nevhodná 1 Stezka pro chodce 1 Špatná viditelnost přes smrky u přechodu naproti restauraci Stromovka 1 Špatné osvětlení na zkratce u plovárny 1 Špatný rozhled přes zaparkovaná auta - Dr. Peška, Víta Nejedlého 1 U ZUŠ- svítí chodcům i autům naráz zelená 1 Ulice Víta Nejedlého - auta jezdící po chodníku 2 V autobuse se krade 1 V zatáčce nad stavebninami Raab Karcher není vidět zda něco nejede 1 Velké množství aut 1 Velké zácpy 1 Velký provoz, kolony 1 Velmi nebezpečný přechod v Slezské ulici 1 Součet 78 Příloha 7 Co by zlepšilo bezpečnost cesty do školy Semafor na Školním náměstí mezi Růžovkou a Šedivkou 1 Aby MHD jezdila častěji, hodinové intervaly jsou nešikovné. 1 Aby nejezdili cyklisti po chodníku 1 Aby se přemýšlelo při plánování a uzavírání silnic po městě, aby nedocházelo ke kolapsu dopravy 1 Auta dávající přednost chodcům 1 Autobus přímo ke škole 1 Autobusová zastávka před školou, na přechodu semafor 1 Autobusové spojení Slatiňany - Chrudim, z náměstí v čase hod. 1 Autobusy jezdící do Sobětuch 1 Bezpečnější přechod u MŠ Malíka 1 Bezpečnostní pásy v autobuse 2 Bezpečný přechod pro chodce 1 Brzdný pás na přechodu, kde pěší/cyklo stezka kříží ulici Havlíčkova u kateřinského mostu 1 Cedule pozor děti, výstražná světla pozor přechod 1 Cestou do školy víc přechodů, obchvat 1 Cestovat jako do teď 1 Strana 31

32 Cyklostezka alespoň k odbočce na tři bubny nebo do kočí 1 Cyklostezka do centra 2 Cyklostezka do Topole 1 Cyklostezka Chrudim - Topol 1 Cyklostezka nebo chodníky z oblasti Skřivánek, Sobětuchy 1 Cyklostezka sídliště na Dukle k MŠ, pomalejší intervaly na přechodech 1 Cyklostezky 4 Cyklostezky nebo chodníky Markovice - Chrudim 1 Cyklostezky, obchvat 2 Cyklostezky, policie, lepší stav chodníků a silnic, semafory 1 Častější dohled policistů 1 Častější dozor policie na hlavní silnici 1 Častější možnost přejití u Tramontáže nebo Penny 1 Častější přítomnost policie, kamery 1 Častější přítomnost policistů na přechodech 1 Delší interval zelené na přechodu u Penny marketu 3 Delší interval na přecházení přes přechod 1 Delší interval na přechodu u MŠ Dr. Malíka 1 Delší interval na přechodu u MŠ Malíka, kontroly přechodů 1 Delší interval pro chodce na semaforu u penny 1 Delší interval zelené 1 Delší interval zelené na přechodech 1 Delší interval zelené na přechodu 1 Delší interval zelené na přechodu u Penny marketu 1 Delší interval zelené na přechodu u Penny marketu, obchvat 1 Delší interval zelené pro chodce na přechodu ul. SNP před školou Dr. Malíka 1 Delší signál zelené na přechodu ke školce 1 Dodržování předpisů 1 Dohled na přechodech ráno i odpoledne 1 Dohled policie 1 Dohled policie na přechodu k MŠ Dr. Malíka 1 Dohled policistů na každém přechodu 1 Dohled policistů na přechodech 1 Dohled strážníků na křižovatkách (např. U Borzny) 1 Doplnění zrcadla před prodejnou elektra nebo zákaz parkování aut těsně u křižovatky 1 Dopravní značení v okolí školy, větší parkoviště u školy, nové přechody v okolí školy 1 Dozor policie 7 Dozor policie na přechodech 1 Strana 32

33 Dozor policie na přechodech častěji 1 Důslednější dohled u přechodů 1 Hlídky na nádraží 1 Chodník mezi Vlčnovem a Vlčí horou, kruhová křižovatka z obchvatu na Vlčnov 1 Chodníky 2 Chodníky a vyřešená nepřehlednost nad stavebninami 1 Chodníky až do Chrudimi 1 Chodníky, které nad Bramakem nejsou 1 Chodníky, osvětlení 1 Chodníky, přechod od budovatelů ke gen. Uchytila, obchvat 1 Chodníky, přechody 2 Chodníky, přechody, parkoviště 1 Chodníky, semafory, přechody 1 Chybí přechody a semafory 2 Kamery na přechodech, auta jezdí na červenou, nedávají přednost chodcům 1 Každé ráno na přechodech policisté 1 Kdyby jezdilo MHD z nádraží ke škole v příhodném čase 1 Kdyby stavěl autobus i u stadionu ne jenom u nemocnice a na Borzně 1 Kontrola přechodu v Slezské ulici policií 1 Kontrola rychlosti na ulici Václavská 1 Kontrola rychlosti u řidičů 1 Kontroly policistů na přechodech 1 Kruhová křižovatka u přejezdu, výraznější značení nutnosti dát přednost v jízdě 2 Lépe umístěné přechody pro chodce a mělo by jich být víc 1 Lépe značené přechody, cyklostezky, obchvat 1 Lepší fungování MHD 1 Lepší chodníky 1 Lepší kruhový objezd u nemocnice 1 Lepší organizace provozu na přechodu u MŠ Malíka 1 Lepší pouliční osvětlení 1 Lepší povrch silnic 1 Lepší povrch silnic, přechody pro chodce, odklon kamionové dopravy 1 Lepší přechody 1 Lepší signalizace semaforu - auta nedají přednost chodci 1 Lepší silnice 3 Lepší silnice a vlakové přejezdy 1 Lepší spoje, víc spojů ráno až k Václavu 1 Lepší spojení autobusů 1 Strana 33

34 Lepší spojení autobusů z Pardubic do Chrudimi - dlouho čekám ve škole 1 Lepší stezky 1 Lepší veřejné osvětlení 1 Levnější jízdné, obchvat 1 Malecká zpomalení provozu 1 Méně aut 1 Méně aut ve městě 1 Méně kruhových objezdů 1 Menší doprava na silnicích 1 Menší provoz kolem školy 1 Menší provoz na komunikaci ul. Palackého 1 Menší provoz v ulici Široká 1 Menší provoz, více přechodů pro chodce 1 Měření rychlosti 1 Městská policie 1 MHD do ulice k presům 1 MHD Kočí - Chrudim 1 MHD na Vlčí horu 1 Na každém přechodu semafor 1 Na křižovatku Čáslavská - Průmyslová - Olbrachtova umístit semafor 1 Na Ostrově - Palackého dozor policie do 8 hodin 1 Na přechodech policisté 1 Na přechodu nad náměstím by měl stát policista 1 Na přechodu pod hasičárnou dohled policie 1 Na přechodu semafory 1 Na přechodu u školy dohled policie každý den 1 Na přechodu u školy dohled policistů 1 Na všech přechodech ráno policisté 1 Na všech přechodech semafory 1 Nadchod, dopravní značky - pozor děti, značení na silnici 1 Nadchod, podchod 1 Nadchody, podchody přes silnice 1 Návaznost MHD a autobusů na rozvrhy škol 1 Nebezpečný přechod ul. Švermova 2 Neparkovat u chodníku 1 Nestěhovat ZŠ Valy z vedlejší silnice na hlavní křižovatku nad náměstí 1 Novější chodníky 1 Obchvat 1 Obchvat 227 Strana 34

35 Obchvat, aby autobusy jezdily včas 1 Obchvat, aby nejezdily kola po chodníku, značky pro přechod víc viditelné 1 Obchvat, cyklostezky 3 Obchvat, cyklostezky, stezky pro pěší, značky obytné zóny 1 Obchvat, cyklostezky, víc chodníků 1 Obchvat, častější kontroly řidičů 1 Obchvat, dohled policie 2 Obchvat, dohled policie na přechodech 1 Obchvat, dohled policistů na přechodech 1 Obchvat, dozorce na dopravu 1 Obchvat, chodníky, cyklostezky 1 Obchvat, kolem chodníků zábradlí, víc policistů 1 Obchvat, lepší chodníky, lepší silnice 1 Obchvat, méně přechodů bez semaforu 1 Obchvat, míň lidí v autobuse 1 Obchvat, osvětlení 2 Obchvat, podchod 1 Obchvat, přechod od parkoviště k ZŠ 1 Obchvat, přechod u školy 1 Obchvat, přechod z budovatelů ke škole, zpomalovače n silnici z centra ke kruh. Objezdu u Kauflandu 1 Obchvat, přechody 1 Obchvat, přechody, chodníky 2 Obchvat, přítomnost policistů 2 Obchvat, rekonstrukce chodníků 1 Obchvat, rozšíření příměstské dopravy 1 Obchvat, semafory 1 Obchvat, semafory na ulici družstevní, dohled policie 1 Obchvat, semafory, přechody, městská policie, značky, snížená rychlost, zpomalovače, zvýrazněné přechody 1 Obchvat, školní autobusy 1 Obchvat, umístění značky pozor děti v blízkosti školy 1 Obchvat, úprava nepřehledných míst 1 Obchvat, větší účast policie 3 Obchvat, víc chodníků 1 Obchvat, víc chodníků a přechodů 1 Obchvat, víc přechodů 4 Obchvat, víc přechodů pro chodce 1 Obchvat, víc semaforů 1 Obchvat, více policistů na přechodech 1 Obchvat, zábradlí, svítící lampy 1 Strana 35

36 Obchvat, zvýraznění přechodů, zlepšení osvětlení v tmavých částech ulic 1 Obchvat 1 Ohleduplnější chování řidičů 1 Ohleduplnější řidiči 1 Ohleduplnost řidičů 2 Omezení dopravy kamionů přes topol 1 Omezení provozu ulicí mezi školou a obchodem dům barev, ignoruje se zde zákaz vjezdu 1 Omezení provozu v ulici, omezení rychlosti jízdy aut, přechod pro chodce 1 Omezení rychlosti 3 Omezení rychlosti a kamionové dopravy 1 Omezení rychlosti, přechod 1 Omezit rychlost v obci a odklon kamionů 1 Opatrnost řidičů 1 Oprava chodníků 2 Oprava chodníků, policisté na přechodech 1 Opravit chodníky 1 Opravit silnice 1 Osvětlení 4 Osvětlení přechodu u kat. Úřadu, svislé značení, ostrůvek, ráno přítomnost policie 1 Osvětlení, přechody, oprava chodníků 1 Parkoviště a přechod u školy 1 Parkoviště u školy 1 Pěší zóna 2 Podchod 3 Podchod, obchvat 1 Podchody 1 Podchody či nadchody 1 Policejní dohled u přechodu pro chodce 1 Policejní dohled u školy 1 Policie 1 Policie na semaforu u MŠ Malíka - krátký interval na přecházení 1 Policisté na přechodech 1 Policista na křižovatce 1 Policista na přechodu než začne vyučování 1 Policista na přechodu u hasičárny 1 Policisté na křižovatce se semafory na Borzně, obchvat 1 Policisté na přechodech 11 Policisté na přechodech kolem školy 1 Strana 36

37 Policisté na přechodech u hotelu Bohemia 1 Policisté na přechodech u škol, lepší chodníky 1 Policisté na přechodech, fungující semafory, víc přechodů, snížení rychlosti u školy 1 Policisté u sv. Václava 1 Policisté v ranních a odpoledních hodinách, nové linky MHD Presy, Vlčnov 1 Policisté, kteří zastavují provoz na rušné silnici 1 Policista u přechodu 1 Posila policie, podchod u MŠ Malíka 1 Pozornost řidičů 2 Pozornost řidičů, výstražné značky 1 Prodloužení časového intervalu zelené na křižovatce u hasičské zbrojnice 1 Prodloužit interval pro přechod chodců 1 Přechod 3 Přechod bez světel u Alberta 1 Přechod ke škole 1 Přechod nebo retardér V Tejnecku 1 Přechod nebo retardér v ulici V Tejnecku 1 Přechod nebo retardér v ulici V Tejnecku, kontrola provozu 1 Přechod pro chodce 1 Přechod pro chodce v Markovicích u prodejny - ráno po tmě přejít silnici je někdy nemožné i pro dospělého 2 Přechod před pekárnou, kontrola rychlosti 1 Přechod před školou 1 Přechod před ZŠ Malíka z ul. Budovatelů 1 Přechod s dohledem 1 Přechod s výstražným světlem pozor chodci, cedule pozor děti, nadchod u ZŠ Malíka 1 Přechod se semafory - nelze přecházet na přechodu u restaurace Gulášek 1 Přechod Topolská - družstevní, obchvat 1 Přechod u hřbitova u Václava, osvětlená Novoměstská ulice proti vodojemu 1 Přechod u křižovatky 1 Přechod u školy 5 Přechod u školy a zpomalovače 1 Přechod u školy s policistou 1 Přechod u školy, parkoviště 1 Přechod u školy, parkoviště u školy 1 Přechod v Olbrachtově ulici 1 Přechod v Topolské ulici 1 Strana 37

Základní škola Josefa Kajetá Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 www.zstylova.cz

Základní škola Josefa Kajetá Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 www.zstylova.cz Základní škola Josefa Kajetá Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 www.zstylova.cz Listopad 2011 1 1. Úvod Cílem školního plánu mobility je: Zvýšení dopravní bezpečnosti dětí na cestě do školy Zvýšení

Více

PRAHA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

PRAHA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 08-18 PRAHA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE LISTOPAD 2008 ANOTACE Projekt Na Zelenou! Bezpečné cesty do škol je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do školy a zhodnocení

Více

Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693

Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693 Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693 Zpracovala: Ing. Blanka Mrázková Gabriela Hrubá V Chrudimi, 24. 11. 2012 Obsah Úvod... 3 1. Stručná charakteristika školy... 3 2. Dotazníkové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK 11-25 JANOV NAD NISOU ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ŘÍJEN 2011 11-25 Janov nad Nisou, Na zelenou na dvorek i do Jizerek, říjen 2011 ANOTACE

Více

ANALÝZA DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OLOMOUCE

ANALÝZA DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OLOMOUCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Lukáš Veselý ANALÝZA DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OLOMOUCE Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Jan Hercik

Více

Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst

Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst Tato publikace byla vydána k 10. výročí konference Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE říjen 2014 XVII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Rekapitulace roku 2014 Chrudim a její péče o památky Město Chrudim

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Atelier URBI spol. s r.o. 1. Odůvodnění územního plánu: Textová část: B. Odůvodnění řešení územního plánu

OBSAH DOKUMENTACE. Atelier URBI spol. s r.o. 1. Odůvodnění územního plánu: Textová část: B. Odůvodnění řešení územního plánu OBSAH DOKUMENTACE Odůvodnění územního plánu: Textová část: B. Odůvodnění řešení územního plánu Grafická část: 8. Koordinační výkres 1 : 5 000 9. Předpokládaný zábor ZPF a PUPFL 1 : 5 000 10. Širší vztahy

Více

Cesty městy / Průvodce udržitelnou dopravou. Stanislav Kutáček, Barbora Kaplanová

Cesty městy / Průvodce udržitelnou dopravou. Stanislav Kutáček, Barbora Kaplanová Cesty městy / Průvodce udržitelnou dopravou Stanislav Kutáček, Barbora Kaplanová CESTY MĚSTY PRŮVODCE UDRŽITELNOU DOPRAVOU Druhé přepracované a doplněné vydání publikace Možnosti alternativ k individuální

Více

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi obyvateli regionu Hranicko

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi obyvateli regionu Hranicko Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi obyvateli regionu Hranicko Zprávu vypracovali: Jakub Vlasák, Mgr. František Kopecký (f.kopecky@regionhranicko.cz) Verze k 30.8.2013 Průzkum názorů obyvatel

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ Profil města prosinec 2003 Obsah OBSAH: 1. ÚVOD... 8 2. SOUHRNNÉ ÚDAJE... 9 2.1 VÝVOJ MĚSTA... 9 2.2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA MĚSTA... 10 3. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ...

Více

Aktualizace Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3

Aktualizace Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3 Aktualizace Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3 Výsledky dotazníkového šetření Obsah 1. ÚVOD...4 2. CÍL A METODIKA...4 2.1. Metoda sběru dat...4 2.2. Struktura dotazníku...5 2.3. Výběr respondentů...5

Více

Vypracování dopravní studie Studie

Vypracování dopravní studie Studie Obsah O B S AH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:... 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 STAVEBNÍK / OBJEDNATEL... 3 1.3 ZHOTOVITEL DOKUMENTACE... 3 2 VŠEOBECNĚ... 3 3 PODKLADY... 4 4 INTENZITY DOPRAVY... 4 5 NEHODOVOST...

Více

Program rozvoje města Luhačovice 2014-2022. Vyhodnocení dotazníků. 1. Dotazník pro obyvatele

Program rozvoje města Luhačovice 2014-2022. Vyhodnocení dotazníků. 1. Dotazník pro obyvatele Program rozvoje města Luhačovice 2014-2022 Vyhodnocení dotazníků V rámci zpracování Programu rozvoje města Luhačovice na období 2014 2022 bylo na podzim roku 2013 provedeno dotazníkové šetření zaměřené

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu CHRUDIMSKÝ ROK HUDBY 2009 XII. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu DUBEN 2009 Stoleté jubileum Jaroslava Doubravy Projekt Chrudimského roku hudby vstupuje do svého čtvrtého měsíce, ve kterém si připomeneme

Více

CHRUDIM HRAJE 2010. www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz

CHRUDIM HRAJE 2010. www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz říjen 2010 Chrudim bude mít svůj Panteon Bude v říjnu Jan Nepomuk Štěpánek

Více

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TECHNICKÉ PODMÍNKY SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č.J. 42/2010-120-STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 1. 2010. OBSAH OBECNÁ ČÁST 1 Klidňování dopravy... 7 1.1

Více

MOŽNOSTI ALTERNATIV K INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ

MOŽNOSTI ALTERNATIV K INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ MOŽNOSTI ALTERNATIV K INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ Stanislav Kutáček Masarykova Univerzita MOŽNOSTI ALTERNATIV K INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ Stanislav Kutáček Masarykova univerzita motto: Řešení

Více

ČESKÉ MEZIŘÍČÍ NA ZELENOU!! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. Objednatel Základní škola, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou

ČESKÉ MEZIŘÍČÍ NA ZELENOU!! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. Objednatel Základní škola, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou NA ZELENOU!! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY Objednatel Základní škola, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou Jana Výravy 219, 517 71 České Meziříčí Zpracovatel VIAPROJEKT s.r.o. Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

Více

Do nového roku. Granty Pardubického kraje. Příspěvky, dotace a granty na rok 2007. Tříkrálová sbírka 2007 Chrudim 6. ledna 2007 od 9 do 18 hodin

Do nového roku. Granty Pardubického kraje. Příspěvky, dotace a granty na rok 2007. Tříkrálová sbírka 2007 Chrudim 6. ledna 2007 od 9 do 18 hodin X. ROČNÍK www.chrudim-city.cz LEDEN 2007 Vážení spoluobčané, hned v úvodu bych chtěl vyjádřit přesvědčení, že jste vánoční svátky a konec roku 2006 prožili v klidu a v pohodě. Do nového roku 2007 bych

Více

Jak zklidnit dopravu v obcích

Jak zklidnit dopravu v obcích za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické

Více

Financování cyklistické infrastruktury pomocí zdrojů z fondů Evropské Unie

Financování cyklistické infrastruktury pomocí zdrojů z fondů Evropské Unie České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Katedra řízení dopravních procesů a logistiky Czech Technical University in Prague Faculty of Transportation Sciences Department of Transportation

Více

Nehodová místa jako potenciální prvek rozvoje dopravy: příklad města Brna

Nehodová místa jako potenciální prvek rozvoje dopravy: příklad města Brna Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Nehodová místa jako potenciální prvek rozvoje dopravy: příklad města Brna Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Ve druhé polovině května se v naší obci uskutečnilo dotazníkové šetření Možnosti rozvoje a kvalita života v obci Chýně (2012). Mezi obyvatele bylo distribuováno 1000 dotazníků

Více

ANALÝZA DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI NÁKUPNÍCH CENTER NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTRAVY

ANALÝZA DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI NÁKUPNÍCH CENTER NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTRAVY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Martin KOLAŠÍN ANALÝZA DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI NÁKUPNÍCH CENTER NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTRAVY Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Jan Hercik

Více

Jednotná GIS databáze cyklistické infrastruktury R METODIKA. uplatn ní výsledk výzkumu

Jednotná GIS databáze cyklistické infrastruktury R METODIKA. uplatn ní výsledk výzkumu Jednotná GIS databáze cyklistické infrastruktury R METODIKA uplatn ní výsledk výzkumu Univerzita Palackého v Olomouci Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Oblast nemotorové dopravy Jednotná GIS databáze

Více

Strategický plán rozvoje Města Bílina Průzkum názorů občanů

Strategický plán rozvoje Města Bílina Průzkum názorů občanů Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 Základní údaje o průzkumu Průzkum názorů občanů města Bíliny proběhl v rámci zpracovávaného Strategického plánu Města Bílina v období od 1.3.26 do

Více

Průzkum spokojenosti s cestováním do areálu České zemědělské univerzity v Praze

Průzkum spokojenosti s cestováním do areálu České zemědělské univerzity v Praze Průzkum spokojenosti s cestováním do areálu České zemědělské univerzity v Praze Ing. Tomáš Rejdal 2011 1 Průzkum spokojenosti s veřejnou hromadnou dopravou 1.1 Úvod a cíle Česká zemědělská univerzita se

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2014

Výsledky dotazníkového šetření 2014 Výsledky dotazníkového šetření 2014 Místní program obnovy vesnice vytyčení hlavních plánů a cílů rozvoje obce v letech 2014-2020 Dotazník vznikl ve spolupráci Obce Kovářov a MAS Střední Povltaví, o.s.

Více

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 pracovní verze Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Podklad pro veřejné projednání dne 27. 8. 2015 OBSAH Předmluva... 3 Výchozí předpoklady Generelu... 5 Programové

Více