CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY"

Transkript

1 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY V CHRUDIMI Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Únor 2010

2 1. Úvod Indikátor ECI B.6 Cesty dětí do školy a zpět hodnotí způsob dopravy dětí z určité obce či města do škol. Jedná se o nejběžnější způsob přepravy, což je způsob dopravy používaný alespoň v 50 % školních dní v roce. Cílovou skupinou jsou žáci základních škol, výběr je ale možné rozšířit i na mateřské či střední školy. V případě Chrudimi se jednalo o šetření na základních a mateřských školách. Sledování indikátoru lze rozdělit na teplé a chladné období a kromě způsobu dopravy je možné sledovat i další parametry (vzdálenost bydliště od školy, důvod cesty autem, bezpečnost cesty, problematická místa atp.). Důležitým faktorem, který je tímto indikátorem také sledován, je vnímání pocitu bezpečí na cestě do školy a zpět. Děti v dotazníku dostávají prostor označit konkrétní místa, na kterých jim při cestě do školy hrozí nebezpečí. 2. Metodika Sledování indikátoru TIMUR/ECI B. 6 probíhalo na konci roku 2009 formou dotazníkového šetření mezi školními dětmi od prvních do devátých tříd základních škol a v mateřských školách. Standardizované dotazníky, mírně upravené pro potřeby města Chrudim, byly distribuovány přímo ve školách. Starší děti vyplňovaly dotazník samostatně, mladší děti s pomocí rodičů. Průzkumu se zúčastnilo celkem 1873 dětí, z toho 314 dětí ze šesti mateřských škol a 1559 dětí šesti základních škol v Chrudimi. Množství vyplněných dotazníků podle jednotlivých škol ukazuje tabulka 1. Dotazníkové šetření bylo provedeno pomocí standardizovaného dotazníku, jenž byl použitý i v jiných městech ČR. Výsledky byly primárně zpracovány v prostředí programu MS Access do databáze vytvořené TIMUR. Tato zpráva shrnuje výsledky do podoby tabulek, grafů a stručných komentářů a neobsahuje srovnání s dalšími městy ČR. Základní srovnání je možno získat na stránkách Týmové iniciativy pro místní udržitelný rozvoj (http://www.timur.cz, sekce Indikátory). Tabulka 1 Mateřské školy Základní školy škola počet podíl škola počet podíl MŠ Dr. Malíka ,6% SPZŠ Školní náměstí 111 7,1% MŠ Na Valech 45 14,3% ZŠ Dr. Malíka ,8% MŠ Strojařů 35 11,1% ZŠ Dr. Peška ,8% MŠ Svatopluka Čecha 46 14,6% ZŠ Sladkovského 105 6,7% MŠ U Stadionu 23 7,3% ZŠ Školní náměstí ,4% MŠ Víta Nejedlého 50 15,9% ZŠ U Stadionu ,3% Celkem MŠ ,0% Celkem ZŠ ,0% Strana 2

3 Strana 3

4 Strana 4

5 3. Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR) je nezisková organizace, která podporuje udržitelný rozvoj měst, obcí a jejich sdružení v ČR prostřednictvím zavádění místních indikátorů udržitelného rozvoje a jiných nástrojů. Do roku 2005 tvořily iniciativu TIMUR tři organizace: Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., Agentura Koniklec a REC ČR (Regionální Environmentální Centrum Česká republika). TIMUR metodicky pomáhá zavádět a vyhodnocovat indikátory ECI a další typy indikátorů ve městech a mikroregionech ČR a dále jedná s dalšími městy ČR. Dále TIMUR organizuje akce pro veřejnost (slouží pro výběr indikátorů přímo občany a pro popularizaci problematiky udržitelného rozvoje), následné plánovací akce, semináře a odborné konference. 4. Výsledky šetření Úvodní část dotazníku zjišťuje, jak se obvykle děti přepravují po území města Chrudim do školy a zpět. Způsoby dopravy se mírně liší jednak v závislosti na počasí, proto je otázka rozdělena do částí: 1. jak se děti dopravují v teplých měsících a za pěkného počasí do školy a zpět 2. jak se děti dopravují v chladných měsících a za špatného počasí do školy a zpět. Způsob dopravy v teplých a chladných měsících Z odpovědí žáků plyne, že do školy a zpět se nejčastěji dopravují pěšky, 49,1 % v chladných měsících až 63,1 % v teplých měsících. Druhým nejčastěji využívaným způsobem dopravy je jízda autem, 18,8 % v teplých měsících až 32 % v chladných měsících. Velká část žáků a využívá městskou hromadnou dopravu, za pěkného počasí je to 14,2 %, v chladných měsících 18,6 % dětí. Jako téměř výjimečný způsob dopravy volí děti cestu do školy na kole, v teplých měsících a za pěkného počasí se jedná o necelé 4 %, za špatného počasí to není ani jedno procento žáků. Následující grafy ukazují celkové výsledky za jednotlivé mateřské i základní školy ve variantě chladných i teplých měsíců. Strana 5

6 Strana 6

7 Strana 7

8 Strana 8

9 Podíl dětí dopravujících se do školy v teplých měsících autem je titulkovým indikátorem. Titulkový indikátor zastupuje celý rozsáhlý indikátor ECI B. 6. Je možné jej uvádět samostatně, pokud není prostor či zájem o publikování řady dílčích indikátorů, které tvoří souhrnný indikátor Cesty dětí do školy a zpět, nebo jako součást celkového pohledu na způsoby cest dětí do školy a zpět. Výsledek titulkového indikátoru v Chrudimi je 18,8 %. Pokud sloučíme hodnoty mateřských i středních škol, vyplývá, že zhruba polovina (50,5 %) dětí se dopravuje do školy samostatně, ostatní (49,5 %) v doprovodu rodičů nebo jiné zodpovědné osoby. Strana 9

10 Z následujícího grafu je zřejmé jak samostatně se dopravují děti na jednotlivých základních školách. Detaily mateřských škol nejsou znázorněny, jelikož ve všech případech tázaných dětí byl uvedený doprovod. Otázka způsobu dopravy byla položena také dětem, které navštěvují chrudimské školy, přestože nejsou místní. Většina (52,6 %) za pěkného počasí a v teplých měsících využívá dopravy autobusem. Více než třetina (36,5 %) využívá svezení autem s rodiči, z toho více jak 90 % jsou děti z mateřských škol. V zimních měsících a za chladného počasí se zvyšuje podíl dětí cestujících autem téměř o deset procent. Strana 10

11 Strana 11

12 Strana 12

13 Přestupování mezi prostředky hromadné dopravy Většina dětí uvedla, že při cestě do školy a zpět nepřestupuje mezi prostředky hromadné dopravy. Z grafu níže vidíme, že přestupu využívají pouze 3 % respondentů. Děti, které přestupování využívají, se vyskytly pouze na těchto školách: ZŠ Dr. Malíka; ZŠ U Stadionu a MŠ Na Valech. Cesty autem Děti, které uvedly, že se do a ze školy obvykle dopravují autem, byly dále dotazovány na důvody této volby, přičemž důvodů mohly uvést více. Nejčastějším důvodem volby cesty autem byla společná cesta s rodiči nebo příbuznými autem (celkem 51,1 %). Dalšími důležitými faktory ovlivňujícími výběr dopravního prostředku ve prospěch auta příliš velká vzdálenost školy, a tedy rychlejší doprava (17,4 %), a vetší pohodlí (13,7 %). Děti mohly také uvést jiný než nabízený důvod cesty autem, nejčastěji zmiňovaným důvodem pak bylo špatné počasí a zdravotní důvody. Celých 7,8 % uvedlo, že nemají jinou možnost, než se dopravovat autem. Přesně desetina respondentů dává přednost tomuto způsobu dopravy kvůli bezpečnosti. Strana 13

14 Detailní pohled na důvody volby dopravy automobilem v jednotlivých školách lze získat v uvedených grafech, vždy zvlášť pro základní a mateřské školy. Strana 14

15 Bezpečnost cesty Další standardní otázky k indikátoru B. 6 se týkaly bezpečnosti cest do školy a zpět. Děti odpovídaly na otázku, zda považují svoji cestu do školy a ze školy za bezpečnou. V celkovém součtu 66,4 % dětí uvedlo, že svoji cestu do školy za bezpečnou považují. Strana 15

16 Děti, které se cítí být při cestě do školy ohroženi na bezpečnosti, byly dotázány na konkrétní místa, kde se cítí být ohrožené. Jednalo se o výběr ze sedmi variant: chybějící chodníky, přechody, cyklostezky; velká křižovatka; rušný provoz nebo jiná možnost. Všechny konkrétní návrhy jsou uvedené v přílohách Závěr Stanovením indikátoru ECI B.6 se Chrudim řadí mezi města s průměrnými výsledky v oblasti dopravy dětí do školy. Bohužel je nutné konstatovat, že od posledního měření indikátoru v roce 2007 došlo k výraznému posunu výsledků směrem k neudržitelnosti. Titulkový indikátor podíl dětí dopravujících se do školy a zpět v teplých měsících autem dosáhl hodnoty 15,7 % pro základní školy, což společně s městy Roudnice nad Labem (21,7 %; 2008), Kladno (16,3 %; 2007) a Příbram (16,3 %; 2006) patří mezi vůbec nejvyšší, a tedy nejméně udržitelné, výsledky mezi českými městy. Společně s mateřskými školami dosahuje hodnota tohoto indikátoru dokonce 18,8 %. Za poslední dva roky došlo ke zvýšení podílu automobilové dopravy dětí do škol o 2,4 %. Pravděpodobně v souvislosti s tímto jevem došlo také oproti minulému šetření k mírnému snížení udržitelných způsobů cest, a to například u využívání městské hromadné dopravy pokles o 1,4 % v teplých měsících. Souvisejícím negativním jevem je snížení pěších z 66 % (rok 2007) na 63,1 % ve dnech pěkného počasí. Zároveň 7,8 % respondentů uvádí, že nemá jinou možnost, než se dopravovat do školy autem. Bohužel velmi nepříznivým jevem je také otázka bezpečnosti. Dětí, kterých se cítí bezpečně při cestě do školy, ubylo o téměř deset procent, ze 76,1 % (2007) na slabých 66,4 %. Dle uváděných konkrétních skutečností (viz přílohy), které jsou příčinami nebezpečí při cestě do škol, se zřetelně ukazuje jako klíčový problém doprava ve městě, ať už se jedná o absenci přechodů, semaforů či Strana 16

17 chodníků nebo frekventovanost dopravy. Nízká bezpečnost cest je zároveň příčinou vysokého podílu cest automobily, jelikož deset procent dětí uvádí, že právě pocit bezpečí je důvodem volby tohoto způsobu dopravy. Město by jistě mělo k tomuto tématu přivrátit větší pozornost, neboť může být v budoucnu příčinou závažnějších problémů nebo ohrožení udržitelného rozvoje celého sídla. Přes celkové zhoršení výsledků je ale možné říci, že Chrudim patří mezi udržitelnější města, ve kterých je sledován tento indikátor. Strana 17

18 Příloha 1 Chybějící přechody Budovatelů 1 Budovatelů-škola 1 Do Městských Sadů Z Celého Sídliště Leguma 1 Dr. Peška 1 Dr. Peška, Víta Nejedlého 1 Družstevní 1 Družstevní-Malecká 1 Družstevní-Topolská 1 Gen. Uchytila-Dr. Malíka 1 Gymnázium-Podchod 1 K Presům-Václavská 1 Ke Škole 1 Křižovatka Kočí-Topol, Chrudim-Topol 1 Křižovatka Víta Nejedlého A Bartoše 1 Malecká 3 Malecká, zástavka Stromovka 1 Malecká-Družstevní 4 Markovice 2 Markovice směr Sobětuchy 1 Markovice-Potraviny 2 Markovice-Vrcha 1 Na autobusovém nádraží 1 Na Křižovatce u pekárny a knihovny, Směrem Na Šance po hlavní silnici 1 Na Ostrově 1 Na Skřivánku 1 Na Šancích 6 Na Šancích/Malecká 1 Na Větrníku 2 Nad ulicí Na Kopanici 1 Nahoře U Kopanice 1 Naproti ulici Budovatelů 1 Nemocnice, kruhový objezd 1 Nezvalova 1 Novoměstská 1 Obce Ležáků 1 Od autobusové zastávky Dr. Malíka směrem ke škole 1 Od ordinace Mudr. Procházkové směrem ke školce 1 Olbrachtova 1 Strana 18

19 Opletalova-V Tejnecku 1 Pardubická 1 Pod Kopcem 2 Pod Kopcem Z Větrníku 1 Pod Strání 1 Pod školou směr řadovky 1 Pod Větrníkem u zverimexu 1 Presy 1 Průmyslová ulice 1 Před Kopanicí 1 Před MŠ Sv. Čecha směrem k řece 2 Před přejezdem vlaků, Před Bab 1 Před školkou 1 Před školou 2 Před školou Malíka Z Ul. Budovatelů 1 Před ZŠ Malíka 1 S.K.Neumana 1 S.K.Neumana Ke Škole 2 Sběrný Dvůr 1 Sídliště na Dukle, ul. Havlíčkova, Na Nábřeží U Borzny 1 Sobětuchy 4 Sobětuchy - Vrcha 1 Šance - Malecká 1 Široká 1 Tejnecká Od MHD 1 Tejnecko, Topolská 1 Topol 1 Topolská 2 Topolská, Družstevní 1 Topolská, Pekárna, Albert 1 Topolská-Dr. Malíka 1 Tuněchody 1 U Aralu 1 U Bikesport 1 U cukrárny Smetánka 1 U ČSAD, S.K.Neumanna 1 U Divadla (Na Mostě) 1 U Hřbitova 1 U Hřiště SK Chrudim 1 U Kapličky 2 U Křižovatky 1 Strana 19

20 U Nemocnice 3 U Pavlíka 1 U Přejezdu Směr Slatiňany 1 U Školky 1 U Školy 37 U Školy Dr. Malíka z Ulice Budovatelů 1 U Školy, U Pekárny 1 U Školy, U Zastávky Na Václavské 1 U Tramuntáže, U Mostu 1 U Zastávky 1 U ZŠ Malíka 3 Ul. Víta Nejedlého, Dr. Peška Ke Školce 1 Ul. Bohuslava Martinů 1 Ul. Malecká 1 Ul. Víta Nejedlého 1 Ul. Víta Nejedlého, Dr. Peška 2 V naší ulici 2 V Tejnecku 4 V Tejnecku U Zastávky Mhd 1 V Tejnecku-Opletalova 2 V Ulici v Tejnecku 1 V Ulicích u školy 1 Václavská - Vlčnovská 1 Valy(Stromovka, V Uličkách) 1 Vejvanovice, Topol 1 Vlčnov, Presy 1 Vrchlického-Na Ostrově 1 Z Budovatelů Ke Škole 1 Z Ul. Budovatelů 1 Zastávka Autobusu Ul. Za Vodojemem 1 ZŠ Malíka 2 Součet 179 Strana 20

21 Příloha 2 Chybějící chodníky Ano 7 Čáslavská ulice 3 Dr. Malíka 1 Gen. Uchytila 1 Chrudim - Topol 2 Chrudim - Vlčnov 1 K Májovu 1 K Presům 1 K Vápence 1 Kolem stavebnin Karcher 1 Kozojedy - Markovice 1 Lázeňská 1 Markovice - Sobětuchy 1 Markovice - vrcha 1 Na rozhledně 1 Na skřivánku 1 Nemocnice kruhový objezd 1 Od pneuservisu Marcela ve směru na afk 1 Od skřivánku hřbitov 1 Od zástávky MHDke škole 1 Od zastávky MHD směr škola u stadionu 1 Od zastávky MHD u stadionu ke škole 1 Okolí Chrudimi 1 Píšťovech 1 Pod školou směr řadovky 1 Před školou 1 S.K.Neumana 1 Silnice Sobětuchy - Markovice 2 Sobětuchy 2 Spojovací 1 Škroupova ulice 1 Topol 3 U hřbitova 2 U Hypernovy 1 U minibazaru (směrem k Bohemii) 1 U nemocnice 1 U nových staveb Sobětuchy 1 U pekárny Volákova 1 U školy 8 Strana 21

22 U Vápenky 2 U ZŠ Malíka 1 Ul. K presům 1 Ulice Čáslavská - úsek mezi Chrudimí a Markovicemi 1 V parku u lidovky 1 V ulici vedle školy 1 Vlčnov - Chrudim 1 Vlčnov - Chrudim, Vlčnov - Presy 1 Vrcha 1 Všude 1 Z autobusové zastávky směrem ke škole 1 Z gen. Uchytila do budovatelů 1 Za nemocnicí 1 Zastávka MHD sídl. U stadionu - MŠ u stadionu 1 Součet 75 Příloha 3 Chybějící cyklostezky Bylany Markovice 1 Havlíčkova -U stadionu 1 Chrudim Kočí 1 Chrudim Markovice 1 Chrudim Sobětuchy 1 Chrudim - Topol 3 Ke škole 1 Kočí - Chrudim 2 Markovice - Chrudim 1 Markovice - Chrudim 1 Medlešice - škola 1 Na náměstí 1 Nemocnice - škola u stadionu 1 Obce Ležáků 1 Od přejezdu na hlavní silnici do Slatiňan k nemocnici 1 Od vaňkových školek po ZUŠ u stadionu 1 Okolí Chrudimi 1 Po celé Chrudimi 1 Presy - Chrudim 1 Rab. Lhota - Chrudim 1 Směr vrcha 1 Strana 22

23 Sobětuchy 1 Sobětuchy - Chrudim 1 Škroupova, Dukelská, u Penny marketu, sídliště na Dukle 1 Topol - Chrudim 2 U Kauflandu 1 U školy 1 U Vápenky, Škroupova 1 V celé Chrudimi 22 V Čáslavské ulici 1 Vestec - Tuněchody 1 Větrník - Stromovka - u stadionu 1 Vlčnov - Chrudim 2 Všude 1 Součet 60 Příloha 4 Velké křižovatky Billa 6 Billa, Borzna 1 Borzna 1 Čáslavská, Palackého 1 Dukelská ul. 1 Dukla 3 Dukla, Billa 1 Havlíčkova 1 Hotel Bohemia 1 Kruh. Objezd od Pardubic 2 Kruhák u Pardubické 1 Křižovatka na Bídě 1 Markovice 2 Masarykovo nám. 1 MŠ Malíka 5 Na Bídě 2 Na Bídě, kruhová křižovatka 1 Na Dukle 1 Na Ostrově 1 Na Ostrově - Palackého 1 Nad náměstím 1 Nemocnice kruhový objezd 1 Obce Ležáků - SNP 1 Strana 23

24 Palackého 6 Pardubická - kruhák 2 Před MŠ 1 Před školkou 1 Přes okruh 1 Slovenského národního povstání - V Tejnecku 1 SNP s Topolskou 1 SNP - Topolská 2 Široká - Pobřežní 1 Tejnecko - Na Valech 1 Topolská 3 Topolská - hasiči 1 U Alberta 1 U Borzny 2 U ČSOB 1 U Guláška ul. Obce Ležáků 1 U hasičárny 3 U hasičárny, topolská 1 U hasičů 2 U hotelu Bohemia 5 U hotelu Bohemia, u Billy, Spořitelny 1 U hřbitova, na Borzně, u ZUŠ 1 U hřbitova, na Dukle 1 U Cadilacu 1 U katastrálního úřadu 1 U Kauflandu 2 U Kauflandu, Albertu, u MŠ Dr. Malíka 1 U Kauflandu, u nemocnice 1 U mateřské školy 1 U místa bydliště 1 U MŠ 3 U MŠ Dr. Malíka, u kapličky 1 U MŠ Malíka 5 U nemocnice 16 U nemocnice, u katastru 1 U Penny marketu 1 U Penny marketu, na Dukle, u přejezdu na Sobětuchy 1 U přejezdu na hlavní silnici do Slatiňany se hodila kruhová křižovatka 1 U přejezdu na hlavní silnici na Slatiňany 2 U školky 1 Strana 24

25 U ZUŠ 1 Ul. Palackého, Havlíčkova, Škroupova 1 Ul. SNP 1 Václavská 1 Vejvanovice 1 Vrchlického - Palackého 1 Součet 123 Příloha 5 Rušný provoz Billa 6 Borzna 2 Borzna, Dukla 1 Celou cestu 1 Centrum 1 Cestou ke škole 1 Čáslavská ulice 9 Čáslavská, Palackého 1 Čáslavská, Poděbradova, Palackého 1 Čáslavská, u stadionu, 1 Do ČSAD zajíždějí autobusy - ulice Na Ostrově 1 Dr. Milady Horákové 4 Dr. Peška, Obce Ležáků 1 Družstevní 1 Dukelská ul. 2 Dukla 3 Dukleská, u Penny marketu 1 Hl. Silnice směr Slatiňany 1 Hlavní silnice 2 Hospoda u pivovaru 1 Hotel Bohemia 1 Chrudim 1 Kočí 1 Kočí - Chrudim 1 Kočí - Chrudim, u Kauflandu, před školou 1 Kočí - Topol 1 Kolem MŠ 4 Kolem obchodů a škol 2 Kozojedy - Markovice 1 Strana 25

26 Kruhák na Bídě 1 Kruhák u hotelu Bohemia 1 Kruhová křižovatka směr Pardubice 1 Kruhový objezd na Pardubice 1 Křižovatka u Borzny 1 Křižovatka (Topolská) 1 Lidl - Dr.Malíka 1 Malecká 1 Malecká - Družstevní 1 Masarykovo nám. 2 Městský okruh 1 Městský úřad 1 Mezi školkou a Albertem 1 Milady Horákové 1 MŠ Malíka 1 Na Bídě 4 Na Bídě, kruhová křižovatka 3 Na Borzně 1 Na Dukle 1 Na hl. Silnici 1 Na kruhových objezdech 1 Na náměstí 1 Na okruhu 1 Na Ostrově - Palackého 1 Na všech hlavních tazích 1 Nabočany - odbočka 1 Nádraží - směr škola Dr. Peška 1 Náměstí 1 Nemocnice kruhový objezd 1 Nemocniční kopec 1 Novoměstská 1 Obce Ležáků 7 Obce Ležáků - Sokolovská 1 Od nemocnice 1 Od nemocnice na Pardubice 1 Okruh 1 Okruh u nemocnice 1 Palackého třída 29 Palackého třída, křižovatka u Dukly 1 Palackého, u nemocnice 1 Strana 26

27 Palackého -Dukla 1 Palackého - stadion 1 Pardubická 3 Pardubická - kruhák 2 Pardubická - Masarykovo 1 Po celé trase do školy 1 Poděbradova 1 Před Kauflandem 1 Před MŠ 1 Před školkou 2 Před školou 1 Před školou Růžovka 1 Před školou, kruhák u nádraží 1 Přechod u Albertu nejsou semafory 1 Přechod u bus zastávky Dr. Malíka 1 Přechod u nemocnice, cesta k Presům 1 Rooseveltova 1 S.K.Neumana 2 Semafor u MŠ Malíka 1 Silnice mezi hasiči a Kauflandem 1 Silnice od kruhové křižovatky k základní škole Dr. Malíka 1 Slatiňany - Chrudim 2 Směr Pardubice 4 Směr průmyslová zóna 1 SNP 2 SNP,Topolská 1 Sobětuchy 1 Světelná křižovatka u hasičárny 1 Široká ulice 1 Škroupova 4 Tejnecko 1 Tesco, kruhový objezd 1 Topolská 5 Topolská, křižovatka u školy 2 Topolská, Malecká, na městském okruhu 2 Topolská, v Tejnecku 1 Topolská - hasiči 1 U benzinové stanice W 1 Strana 27

28 U Billy 1 U Billy, Palackého 1 U Bohemie 1 U České Spořitelny 1 U ČS a.s. 2 U ČS a.s., u hotelu Bohemia 1 U ČSOB 1 U firmy BASF 1 U hasičárny 11 U hasičárny na konci Slovenské ulice, na konci Slezské ulice 1 U hasičárny, u MŠ Malíka 1 U hasičů 1 U hasičů, MŠ Dr. Malíka 1 U hospody u Guláška 1 U hotelové školy Bohemia 1 U hotelu Bohemia 11 U hotelu Bohemia, u Billy, Spořitelny 1 U Hypernovy 6 U Hypernovy, u hasičárny 1 U katastrálního úřadu 2 U Kauflandu 2 U Lidlu 4 U marketu Albert 1 U MHD nad náměstím 1 U MŠ 3 U MŠ Dr. Malíka 1 U MŠ Dr. Malíka, u hasičárny 1 U MŠ Dr Malíka 3 U muzea 1 U nemocnice 19 U nemocnice, u Tesca 1 U penny marketu 6 U přejezdu 2 U regionálního divadla 1 U sběrného dvora 1 U sv. Václava 1 U MŠ Dr Malíka 1 U školy 7 U školy u mostu 1 U školy, u katastr.úřadu 1 Strana 28

29 U školy 1 U Vápenky 1 U zákl. Umělecké školy 1 U MŠ Dr Malíka 2 U ZUŠ 1 Ul. Topolská 1 Ul. Palackého 1 Ul. SNP 2 Ul. Sokolská, Víta Nejedlého 2 Ul. Víta Nejedlého 3 Ul. Víta Nejedlého - často jezdí auta po chodníku 1 Ul. Víta Nejedlého 1 Ulice Obce Ležáků 1 V blízkosti školy 1 V bydlišti, u školy 1 V celé Chrudimi 51 V celé Chrudimi, u školy 1 V centru 3 V čáslavské ulici 1 V Tejnecku 4 Vejvanovice 1 Víta Nejedlého 3 Vlčnov - Chrudim 1 Zastávka MHD u stadionu 2 Součet 383 Příloha 6 Jiný důvod Auta nedávají na přechodech přednost chodcům 2 Auta nedávají přednost chodcům na přechodu u mš dr. Malíka i když mají zelenou 1 Bezohlední řidiči 1 Bezohlednost řidičů na přechodech u penny marketu 2 Daleko od školy 1 Havlíčkova - za tmy výskyt různých pobudů 1 Chybí obchvat 1 Chybí osvětlení v naší části ulice 1 Chybí parkoviště u školy 4 Chybí přechody u školy 1 Chybí semafor mezi školou a Albertem 1 Strana 29

30 Chybí semafor u stadionu 1 Chybí semafory 1 Krátké intervaly na přechodu u Penny marketu 1 Krátký interval na přechodu u MŠ Dr. Malíka 1 Krátký interval na přechodu u MŠ Dr. Malíka, auta nedávají přednost chodcům 1 Krátký interval na přechodu, součastně interval pro chodce a auta z ulice Topolská 1 Krátký interval u přechodu před školou MŠ Dr. Malíka 1 Křižovatka u restaurace sport chybí zrcadlo na výjezd 1 Křižovatky na podhůře - Slatiňany, Sobětuchy - Rabštejnská Lhota 2 Lešení, když opravují domy 1 Málo zvýrazněný přechod z MHD u stadionu 1 Mám strach posílat dceru samotnou autobusem 1 Na přechodu u školy nedávají řidiči přednost, když má chodec zelenou 1 Nebezpečné přechody 1 Nebezpečné přechody u MŠ, řidiči nerespektují zelenou 1 Nebezpečný přechod před MŠ 1 Nedání přednosti (na přechodu přes zelenou) 1 Někdy nefungují semafory u Billy 1 Nemožné přejít z chodníku k novostavbám v Presech 1 Nepřehledný přechod od semaforu Albert k semaforu MŠ Dr. Malíka 2 Nepřehledný přechod ul. Topolská 3 Nepřehledný úsek u restaurace na Růžku 1 Neustále nějaké uzavírky 1 Neustálé zácpy 1 Nezabezpečený přechod u zastávky MHD u stadionu 1 Obtěžován partou kluků - AFK gól 1 Osvětlení Jordánek 1 Padání větví podél řeky 1 Padání větví u AFK Chrudim 1 Parkoviště u školy Dr. Malíka 2 Pod sídlištěm na rozhledně je nepřehledný přechod 1 Pohybují se zde zvláštní individua 1 Potkávám bezdomovce 1 Problém s Romy 1 Prudký kopec u plovárny 1 Přecpaná ranní doprava jezdící ke škole 1 Před školkou auta nedávají přednost chodcům, i když mají zelenou na semaforu 1 Přecházím hodně přechodů 1 Přechod rozhledna - SPŠ strojní není signální zařízení pro chodce 1 Strana 30

31 Při cestě pěšky 1 Při výstupu z MHD u stadionu nebezpečný přechod přes vozovku 1 Semafory, parkoviště, přechody 1 Sklad firmy Raabkarcher úzká komunikace 1 Spojnice ulic Čáslavská a strojařů kolem zahrádkářské kolonie - je tam blátivá kamenitá a pro kočárky těžce přístupná cesta a pro kola naprosto nevhodná 1 Stezka pro chodce 1 Špatná viditelnost přes smrky u přechodu naproti restauraci Stromovka 1 Špatné osvětlení na zkratce u plovárny 1 Špatný rozhled přes zaparkovaná auta - Dr. Peška, Víta Nejedlého 1 U ZUŠ- svítí chodcům i autům naráz zelená 1 Ulice Víta Nejedlého - auta jezdící po chodníku 2 V autobuse se krade 1 V zatáčce nad stavebninami Raab Karcher není vidět zda něco nejede 1 Velké množství aut 1 Velké zácpy 1 Velký provoz, kolony 1 Velmi nebezpečný přechod v Slezské ulici 1 Součet 78 Příloha 7 Co by zlepšilo bezpečnost cesty do školy Semafor na Školním náměstí mezi Růžovkou a Šedivkou 1 Aby MHD jezdila častěji, hodinové intervaly jsou nešikovné. 1 Aby nejezdili cyklisti po chodníku 1 Aby se přemýšlelo při plánování a uzavírání silnic po městě, aby nedocházelo ke kolapsu dopravy 1 Auta dávající přednost chodcům 1 Autobus přímo ke škole 1 Autobusová zastávka před školou, na přechodu semafor 1 Autobusové spojení Slatiňany - Chrudim, z náměstí v čase hod. 1 Autobusy jezdící do Sobětuch 1 Bezpečnější přechod u MŠ Malíka 1 Bezpečnostní pásy v autobuse 2 Bezpečný přechod pro chodce 1 Brzdný pás na přechodu, kde pěší/cyklo stezka kříží ulici Havlíčkova u kateřinského mostu 1 Cedule pozor děti, výstražná světla pozor přechod 1 Cestou do školy víc přechodů, obchvat 1 Cestovat jako do teď 1 Strana 31

32 Cyklostezka alespoň k odbočce na tři bubny nebo do kočí 1 Cyklostezka do centra 2 Cyklostezka do Topole 1 Cyklostezka Chrudim - Topol 1 Cyklostezka nebo chodníky z oblasti Skřivánek, Sobětuchy 1 Cyklostezka sídliště na Dukle k MŠ, pomalejší intervaly na přechodech 1 Cyklostezky 4 Cyklostezky nebo chodníky Markovice - Chrudim 1 Cyklostezky, obchvat 2 Cyklostezky, policie, lepší stav chodníků a silnic, semafory 1 Častější dohled policistů 1 Častější dozor policie na hlavní silnici 1 Častější možnost přejití u Tramontáže nebo Penny 1 Častější přítomnost policie, kamery 1 Častější přítomnost policistů na přechodech 1 Delší interval zelené na přechodu u Penny marketu 3 Delší interval na přecházení přes přechod 1 Delší interval na přechodu u MŠ Dr. Malíka 1 Delší interval na přechodu u MŠ Malíka, kontroly přechodů 1 Delší interval pro chodce na semaforu u penny 1 Delší interval zelené 1 Delší interval zelené na přechodech 1 Delší interval zelené na přechodu 1 Delší interval zelené na přechodu u Penny marketu 1 Delší interval zelené na přechodu u Penny marketu, obchvat 1 Delší interval zelené pro chodce na přechodu ul. SNP před školou Dr. Malíka 1 Delší signál zelené na přechodu ke školce 1 Dodržování předpisů 1 Dohled na přechodech ráno i odpoledne 1 Dohled policie 1 Dohled policie na přechodu k MŠ Dr. Malíka 1 Dohled policistů na každém přechodu 1 Dohled policistů na přechodech 1 Dohled strážníků na křižovatkách (např. U Borzny) 1 Doplnění zrcadla před prodejnou elektra nebo zákaz parkování aut těsně u křižovatky 1 Dopravní značení v okolí školy, větší parkoviště u školy, nové přechody v okolí školy 1 Dozor policie 7 Dozor policie na přechodech 1 Strana 32

33 Dozor policie na přechodech častěji 1 Důslednější dohled u přechodů 1 Hlídky na nádraží 1 Chodník mezi Vlčnovem a Vlčí horou, kruhová křižovatka z obchvatu na Vlčnov 1 Chodníky 2 Chodníky a vyřešená nepřehlednost nad stavebninami 1 Chodníky až do Chrudimi 1 Chodníky, které nad Bramakem nejsou 1 Chodníky, osvětlení 1 Chodníky, přechod od budovatelů ke gen. Uchytila, obchvat 1 Chodníky, přechody 2 Chodníky, přechody, parkoviště 1 Chodníky, semafory, přechody 1 Chybí přechody a semafory 2 Kamery na přechodech, auta jezdí na červenou, nedávají přednost chodcům 1 Každé ráno na přechodech policisté 1 Kdyby jezdilo MHD z nádraží ke škole v příhodném čase 1 Kdyby stavěl autobus i u stadionu ne jenom u nemocnice a na Borzně 1 Kontrola přechodu v Slezské ulici policií 1 Kontrola rychlosti na ulici Václavská 1 Kontrola rychlosti u řidičů 1 Kontroly policistů na přechodech 1 Kruhová křižovatka u přejezdu, výraznější značení nutnosti dát přednost v jízdě 2 Lépe umístěné přechody pro chodce a mělo by jich být víc 1 Lépe značené přechody, cyklostezky, obchvat 1 Lepší fungování MHD 1 Lepší chodníky 1 Lepší kruhový objezd u nemocnice 1 Lepší organizace provozu na přechodu u MŠ Malíka 1 Lepší pouliční osvětlení 1 Lepší povrch silnic 1 Lepší povrch silnic, přechody pro chodce, odklon kamionové dopravy 1 Lepší přechody 1 Lepší signalizace semaforu - auta nedají přednost chodci 1 Lepší silnice 3 Lepší silnice a vlakové přejezdy 1 Lepší spoje, víc spojů ráno až k Václavu 1 Lepší spojení autobusů 1 Strana 33

34 Lepší spojení autobusů z Pardubic do Chrudimi - dlouho čekám ve škole 1 Lepší stezky 1 Lepší veřejné osvětlení 1 Levnější jízdné, obchvat 1 Malecká zpomalení provozu 1 Méně aut 1 Méně aut ve městě 1 Méně kruhových objezdů 1 Menší doprava na silnicích 1 Menší provoz kolem školy 1 Menší provoz na komunikaci ul. Palackého 1 Menší provoz v ulici Široká 1 Menší provoz, více přechodů pro chodce 1 Měření rychlosti 1 Městská policie 1 MHD do ulice k presům 1 MHD Kočí - Chrudim 1 MHD na Vlčí horu 1 Na každém přechodu semafor 1 Na křižovatku Čáslavská - Průmyslová - Olbrachtova umístit semafor 1 Na Ostrově - Palackého dozor policie do 8 hodin 1 Na přechodech policisté 1 Na přechodu nad náměstím by měl stát policista 1 Na přechodu pod hasičárnou dohled policie 1 Na přechodu semafory 1 Na přechodu u školy dohled policie každý den 1 Na přechodu u školy dohled policistů 1 Na všech přechodech ráno policisté 1 Na všech přechodech semafory 1 Nadchod, dopravní značky - pozor děti, značení na silnici 1 Nadchod, podchod 1 Nadchody, podchody přes silnice 1 Návaznost MHD a autobusů na rozvrhy škol 1 Nebezpečný přechod ul. Švermova 2 Neparkovat u chodníku 1 Nestěhovat ZŠ Valy z vedlejší silnice na hlavní křižovatku nad náměstí 1 Novější chodníky 1 Obchvat 1 Obchvat 227 Strana 34

35 Obchvat, aby autobusy jezdily včas 1 Obchvat, aby nejezdily kola po chodníku, značky pro přechod víc viditelné 1 Obchvat, cyklostezky 3 Obchvat, cyklostezky, stezky pro pěší, značky obytné zóny 1 Obchvat, cyklostezky, víc chodníků 1 Obchvat, častější kontroly řidičů 1 Obchvat, dohled policie 2 Obchvat, dohled policie na přechodech 1 Obchvat, dohled policistů na přechodech 1 Obchvat, dozorce na dopravu 1 Obchvat, chodníky, cyklostezky 1 Obchvat, kolem chodníků zábradlí, víc policistů 1 Obchvat, lepší chodníky, lepší silnice 1 Obchvat, méně přechodů bez semaforu 1 Obchvat, míň lidí v autobuse 1 Obchvat, osvětlení 2 Obchvat, podchod 1 Obchvat, přechod od parkoviště k ZŠ 1 Obchvat, přechod u školy 1 Obchvat, přechod z budovatelů ke škole, zpomalovače n silnici z centra ke kruh. Objezdu u Kauflandu 1 Obchvat, přechody 1 Obchvat, přechody, chodníky 2 Obchvat, přítomnost policistů 2 Obchvat, rekonstrukce chodníků 1 Obchvat, rozšíření příměstské dopravy 1 Obchvat, semafory 1 Obchvat, semafory na ulici družstevní, dohled policie 1 Obchvat, semafory, přechody, městská policie, značky, snížená rychlost, zpomalovače, zvýrazněné přechody 1 Obchvat, školní autobusy 1 Obchvat, umístění značky pozor děti v blízkosti školy 1 Obchvat, úprava nepřehledných míst 1 Obchvat, větší účast policie 3 Obchvat, víc chodníků 1 Obchvat, víc chodníků a přechodů 1 Obchvat, víc přechodů 4 Obchvat, víc přechodů pro chodce 1 Obchvat, víc semaforů 1 Obchvat, více policistů na přechodech 1 Obchvat, zábradlí, svítící lampy 1 Strana 35

36 Obchvat, zvýraznění přechodů, zlepšení osvětlení v tmavých částech ulic 1 Obchvat 1 Ohleduplnější chování řidičů 1 Ohleduplnější řidiči 1 Ohleduplnost řidičů 2 Omezení dopravy kamionů přes topol 1 Omezení provozu ulicí mezi školou a obchodem dům barev, ignoruje se zde zákaz vjezdu 1 Omezení provozu v ulici, omezení rychlosti jízdy aut, přechod pro chodce 1 Omezení rychlosti 3 Omezení rychlosti a kamionové dopravy 1 Omezení rychlosti, přechod 1 Omezit rychlost v obci a odklon kamionů 1 Opatrnost řidičů 1 Oprava chodníků 2 Oprava chodníků, policisté na přechodech 1 Opravit chodníky 1 Opravit silnice 1 Osvětlení 4 Osvětlení přechodu u kat. Úřadu, svislé značení, ostrůvek, ráno přítomnost policie 1 Osvětlení, přechody, oprava chodníků 1 Parkoviště a přechod u školy 1 Parkoviště u školy 1 Pěší zóna 2 Podchod 3 Podchod, obchvat 1 Podchody 1 Podchody či nadchody 1 Policejní dohled u přechodu pro chodce 1 Policejní dohled u školy 1 Policie 1 Policie na semaforu u MŠ Malíka - krátký interval na přecházení 1 Policisté na přechodech 1 Policista na křižovatce 1 Policista na přechodu než začne vyučování 1 Policista na přechodu u hasičárny 1 Policisté na křižovatce se semafory na Borzně, obchvat 1 Policisté na přechodech 11 Policisté na přechodech kolem školy 1 Strana 36

37 Policisté na přechodech u hotelu Bohemia 1 Policisté na přechodech u škol, lepší chodníky 1 Policisté na přechodech, fungující semafory, víc přechodů, snížení rychlosti u školy 1 Policisté u sv. Václava 1 Policisté v ranních a odpoledních hodinách, nové linky MHD Presy, Vlčnov 1 Policisté, kteří zastavují provoz na rušné silnici 1 Policista u přechodu 1 Posila policie, podchod u MŠ Malíka 1 Pozornost řidičů 2 Pozornost řidičů, výstražné značky 1 Prodloužení časového intervalu zelené na křižovatce u hasičské zbrojnice 1 Prodloužit interval pro přechod chodců 1 Přechod 3 Přechod bez světel u Alberta 1 Přechod ke škole 1 Přechod nebo retardér V Tejnecku 1 Přechod nebo retardér v ulici V Tejnecku 1 Přechod nebo retardér v ulici V Tejnecku, kontrola provozu 1 Přechod pro chodce 1 Přechod pro chodce v Markovicích u prodejny - ráno po tmě přejít silnici je někdy nemožné i pro dospělého 2 Přechod před pekárnou, kontrola rychlosti 1 Přechod před školou 1 Přechod před ZŠ Malíka z ul. Budovatelů 1 Přechod s dohledem 1 Přechod s výstražným světlem pozor chodci, cedule pozor děti, nadchod u ZŠ Malíka 1 Přechod se semafory - nelze přecházet na přechodu u restaurace Gulášek 1 Přechod Topolská - družstevní, obchvat 1 Přechod u hřbitova u Václava, osvětlená Novoměstská ulice proti vodojemu 1 Přechod u křižovatky 1 Přechod u školy 5 Přechod u školy a zpomalovače 1 Přechod u školy s policistou 1 Přechod u školy, parkoviště 1 Přechod u školy, parkoviště u školy 1 Přechod v Olbrachtově ulici 1 Přechod v Topolské ulici 1 Strana 37

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY V CHRUDIMI 2012 Zdravé město Chrudim Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Únor 2012 1. Úvod Indikátor ECI B.6 Cesty dětí do školy

Více

Mapa projektu Na zelenou Výsledek dotazníkového šetření u těchto oslovených respondentů: děti ze základní a mateřské školy, jejich rodiče, občané obce Veliš, pedagogičtí pracovníci základní a mateřské

Více

Cesty dětí do školy a zpět Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje B6)

Cesty dětí do školy a zpět Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje B6) Cesty dětí do školy a zpět Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje B6) V Hradci Králové se v září 2005, v rámci sledování společných evropských indikátorů udržitelného rozvoje

Více

Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693

Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693 Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693 Zpracovala: Ing. Blanka Mrázková Gabriela Hrubá V Chrudimi, 24. 11. 2012 Obsah Úvod... 3 1. Stručná charakteristika školy... 3 2. Dotazníkové

Více

použité druhy dopravy pro tyto cesty a/nebo pro různé vzdálenosti každé cesty (% vztahující se k různým druhům dopravy zahrnutým do průzkumu);

použité druhy dopravy pro tyto cesty a/nebo pro různé vzdálenosti každé cesty (% vztahující se k různým druhům dopravy zahrnutým do průzkumu); VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V CHRUDIMI Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Únor 2010 Cíle průzkumu Cílem dotazníkového

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC Údaje o škole: název: Základní škola a mateřská škola Praha - Slivenec adresa: Ke Smíchovu 16, Praha Slivenec, 154 00 právní forma organizace: právní subjekt

Více

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Obsah prezentace Město bez bariér - B 6 Cesty dětí do školy a zpět /Spolupráce škol Bezpečnost ve městě Bezpečnost ve městě - Program prevence kriminality v Hradci

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA A PROBLEMATIKA ZDRAVÍ VE STRAKONICÍCH VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA A PROBLEMATIKA ZDRAVÍ VE STRAKONICÍCH VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA A PROBLEMATIKA ZDRAVÍ VE STRAKONICÍCH Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Zdravé

Více

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příloha č. 3 k vyhlášce č. 30/2001 Sb. 1. Výstražné dopravní značky 2. Značky upravující přednost 3. Zákazové dopravní značky 4. Příkazové dopravní značky C 1 Kruhový objezd C

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy DOPRAVNÍ VÝCHOVA Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy PLÁN DOPRAVNÍ VÝCHOVY PRO ZŠ LITULTOVICE. Cílem výuky dopravní výchovy na naší škole je naučit žáky bezpečně

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V NAPAJEDLECH VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V NAPAJEDLECH VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V NAPAJEDLECH Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Město Napajedla Červen 2011 Obsah

Více

Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy

Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy Partneři školy MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3: zřizovatel školy, odpovědnost za bezpečnostní situaci, opatření vyplývající z realizovaných

Více

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č. 12/2007

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Chrudim 2.1.2008 Statistická data zpracovala Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. ve spolupráci

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI. B.6: Cesta dětí do školy a zpět

Výsledky sledování indikátoru ECI. B.6: Cesta dětí do školy a zpět Výsledky sledování indikátoru ECI B.6: Cesta dětí do školy a zpět Obsah Obsah 2 Úvod 3 Výsledky šetření 3 Způsob dopravy dětí do a ze školy (teplé měsíce a hezké počasí) 5 Způsob dopravy dětí do a ze školy

Více

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V LITOMĚŘICÍCH - 2011 Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Zdravé město Litoměřice Leden 2012 TIMUR 2012 Stránka 1 Akce je součástí

Více

Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér

Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér Následně budou zpracovány výstupy s návrhem opatření Tištěná podoba letáku - 12 respondentů Cílová skupina projektu: - rodiče dětí, kteří

Více

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky A. Přechody pro chodce Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky Označení: PR 01 Popis situace: Chybějící přechod na severní straně mostku přes potok v ulici V Pitkovičkách pro bezpečné

Více

Studie potřebnosti rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Chrudimi DODAVATEL OBJEDNATEL DATUM Ing. Zbyněk Sperat, Ph.D.

Studie potřebnosti rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Chrudimi DODAVATEL OBJEDNATEL DATUM Ing. Zbyněk Sperat, Ph.D. Studie potřebnosti rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Chrudimi DODAVATEL OBJEDNATEL DATUM Ing. Zbyněk Sperat, Ph.D. Město Chrudim fyzická osoba s IČ Resslovo nám. 77 STUPEŇ Říčařova 38 53716 Chrudim

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE R O Z H O D N U T Í

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE R O Z H O D N U T Í KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE Odbor dopravy a silničního hospodářství 532 11 Pardubice, Komenského nám. 125 _Tel. 466 026 111 Fax 466 026 394 Č.j.: ODSH-49924/2015-Li Pardubice 29. července 2015 R O

Více

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU 1.1.B ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU Umístění Rozměr Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové

Více

Výstražné dopravní značky. Název, význam a užití

Výstražné dopravní značky. Název, význam a užití Příloha č. 1 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. Výstražné dopravní značky Číslo A la Zatáčka vpravo Značka upozorňuje na zatáčku (směrový oblouk) vpravo, jehož A lb Zatáčka vlevo Značka upozorňuje na zatáčku (směrový

Více

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Tel./fax: 274 816 727 http:// Základní grantový program Podpora aktivit ve prospěch životního prostředí, s důrazem na aktivní

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most, okres Liberec, příspěvková organizace Dlouhý Most 102, 463 12 Liberec

Více

New City Primary School, Londýn

New City Primary School, Londýn Příklady školních plánů mobility The Czech Environmental Partnership Foundation Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 New City Primary School, Londýn Kancelář v Praze Krátká

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Cílem výzkumu bylo zjistit, jak obyvatelé města Hlučín hodnotí město z hlediska bezpečnosti, kterých negativních jevů

Více

AUDIT. OBJEKT AUDITU: ZŠ a MŠ Cehnice 105, 387 52

AUDIT. OBJEKT AUDITU: ZŠ a MŠ Cehnice 105, 387 52 AUDIT OBJEKT AUDITU: ZŠ a MŠ Cehnice 105, 387 52 INFORMACE O TÝMU, KTERÝ AUDIT PROVEDE: Vedoucí týmu: Šimon Kotrba Členové týmu: Šimon Kotrba, Libor Čech, Daniela Majerová, Karolína Křišťanová, Andrea

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Valašské Meziříčí www.val-mez.cz IČO: 00843598 Právní forma : příspěvková organizace Bankovní účet: č. ú. 94-2551680267

Více

IX. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje IX. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Zkušenosti zvyšující bezpečnost dopravy v obcích Ing. Radim Striegler VLIV UTVÁŘENÍ KOMUNIKACE NA BEZPEČNOST

Více

Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh. Věk respondentů

Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh. Věk respondentů Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh Na jaře 2015 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel v oblasti kriminality a prevence kriminality

Více

Cyklostezky v Jihlavě

Cyklostezky v Jihlavě Cyklostezky v Jihlavě Statutární město Jihlava se začalo výrazněji věnovat problematice cyklodopravy a výstavbě stezek pro cyklisty od roku 2001, kdy byl postaven 1. úsek tzv. První cyklostezky na ulici

Více

ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY

ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY MIMO JÍZDNÍ PRUH (ZÁLIVOVÁ) 4.1.A ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY MIMO JÍZDNÍ PRUH (ZÁLIVOVÁ) Technické parametry Umístění na komunikaci kde je návrhová rychlost větší než 80 km.h -1

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Praha 11 / 2006 Sestavil : Jiří Cihlář

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Praha 11 / 2006 Sestavil : Jiří Cihlář PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah : 1. Identifikační údaje stavby... 2 2. Odůvodnění stavby a jejího umístění 3. Základní údaje o stavbě 4. Závěr......... 3 3 7 Praha 11 / 2006 Sestavil : Jiří Cihlář 11 / 2006 strana

Více

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení.

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Cyklista a chodec Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Jak se chovat na pozemních komunikacích? 1.Cyklista i chodec se musí

Více

Vyhodnocení ankety. Bezpečně a pohodlně. po Ústí nad Labem

Vyhodnocení ankety. Bezpečně a pohodlně. po Ústí nad Labem Vyhodnocení ankety Bezpečně a pohodlně po Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem je účastníkem evropského projektu CIVITAS ARCHIMEDES. Jedná se o projekt, který se zabývá rozvojem ekologické, energeticky

Více

Dopravní značky 1. část

Dopravní značky 1. část Dopravní značky 1. část Rozdělení a význam svislých dopravních značek Výstražné značky (1) Výstražné značky jsou a) "Zatáčka vpravo" (č. A 1a) a "Zatáčka vlevo" (č. A 1b), které upozorňují na směrový oblouk,

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ PROSEČ, okr. CHRUDIM Bezpečně mezi školou a školkou obr. 1. Logo projektu Zpracovala: Mgr. Milena Tobiášová Schválil: Mgr. Josef Roušar V Proseči 13. listopadu 2014 1 Obsah: 1.

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

Nabídka štítových stěn

Nabídka štítových stěn Nabídka štítových stěn Praha Náměstí hrdinů - 5. května Magistrála směr centrum Prahy, před Nuselským mostem a Kongresovým palácem Popis: Nejznámější příjezd do centra Prahy po hlavní tepně České republiky

Více

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení Nadace Partnerství Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Podpora opatření pro snížení nehodovosti v obcích Příklady úspěšných řešení Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha

Více

Školní plán mobility ZŠ Lelekovice 2013

Školní plán mobility ZŠ Lelekovice 2013 Školní plán mobility ZŠ Lelekovice 2013 1. Informace o škole Název školy : Základní škola Lelekovice, Hlavní 102, Lelekovice, Brno-venkov Adresa : Hlasvní 102/, Lelekovice 66431, Brno-venkov Web : www.zslelekovice.cz

Více

Průzkum spokojenosti s cestováním do areálu České zemědělské univerzity v Praze

Průzkum spokojenosti s cestováním do areálu České zemědělské univerzity v Praze Průzkum spokojenosti s cestováním do areálu České zemědělské univerzity v Praze Ing. Tomáš Rejdal 2011 1 Průzkum spokojenosti s veřejnou hromadnou dopravou 1.1 Úvod a cíle Česká zemědělská univerzita se

Více

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Nadace Partnerství Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Nadace Partnerství/Dopravní program Krátká26, Tel./fax: e-mail: radek.patrny@nap.cz http:///doprava Nadace

Více

Řešení konceptu ÚP Územní plán CHRUDIM

Řešení konceptu ÚP Územní plán CHRUDIM Územní plán Chrudim Územní plán Chrudim Územní plán Chrudim Územní plán Chrudim Územní plán Chrudim Územní plán Chrudim Územní plán Chrudim Územní plán Chrudim Územní plán Chrudim Územní plán Chrudim Územní

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ a MŠ Dolní Loučky, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ZŠ Dolní Loučky Škola s 50letou tradicí v jihomoravské obci Dolní Loučky. Zajišťuje výuku pro 163 žáků v devíti třídách

Více

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a)

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a) Informativní značky Podle 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci

Více

Zkušenosti se zaváděním místních indikátorů udržitelného rozvoje ve městě Chrudim

Zkušenosti se zaváděním místních indikátorů udržitelného rozvoje ve městě Chrudim Zkušenosti se zaváděním místních indikátorů udržitelného rozvoje ve městě Chrudim 1 MAPOVANÉ INDIKÁTORY: ze sady Společných evropských indikátorů udržitelného rozvoje na místní úrovni Indikátor č. 1: Spokojenost

Více

Evropský týden mobility ETM

Evropský týden mobility ETM Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2011 Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Lokalizace krizových míst město Český Brod 1 1. Křižovatka ulic Zborovská Krále Jiřího Jana Kouly Problém: Křižovatka U výkupu je příliš rozlehlá a nenutí svým stavebním uspořádáním řidiče

Více

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ Leden 2009 Číslo projektu: 1F44/L/058/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy Styčný pracovník: Ing. Blanka Sunkovská Datum: leden 2009 Zodpovědný řešitel: Mgr. Iva Provalilová

Více

Základní přehled intervalů jednotlivých linek:

Základní přehled intervalů jednotlivých linek: Změny systému městské hromadné dopravy od 9. prosince 2012 - podrobné informace DOPRAVNÍ PODNIK měst u a Litvínova, a.s., připravuje optimalizaci městské hromadné dopravy. Veškeré změny vstoupí v platnost

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

CYKLISTICKÁ DOPRAVA PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY

CYKLISTICKÁ DOPRAVA PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY 60% 3.1.1.A Technické parametry Umístění dle potřeby Rozměr délka 10 m, šířka 3 m, Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní

Více

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Metodologie výzkumu: Metoda výzkumu: Dotazníkové šetření Sběr dat: Květen 2006 Vyhodnocení dat: Prosinec 2006 Cílová skupina: Občané města Krnova

Více

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat Ing. Luděk Dostál Společné evropské indikátory ukazatele, hodnotící rozvoj města a kvalitu života obyvatel využitelné pro vedení města pro informovanost

Více

Příloha nařízení města Vlašimi č. 6/2015 PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY 2015 / 2016

Příloha nařízení města Vlašimi č. 6/2015 PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY 2015 / 2016 Příloha nařízení města Vlašimi č. 6/2015 PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY 2015 / 2016 Úvod Zimní údržbu zajišťují pro město Vlašim na základě mandátní smlouvy Technické služby Vlašim, s.r.o., K Borovičkám 1732, Vlašim.

Více

Mobilita Ostrava Aktuality

Mobilita Ostrava Aktuality Mobilita Ostrava Aktuality Jak projekt postupuje? Projekt Integrovaný plán mobility Ostrava dospěl v březnu roku 2015 do ukončení analytické části dokumentace. Hlavním cílem této části dokumentace bylo

Více

ALARM TEST PRO CYKLISTY

ALARM TEST PRO CYKLISTY ALARM TEST PRO CYKLISTY Leden 2009 Číslo projektu: 1F44/L/058/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy Styčný pracovník: Ing. Blanka Sunkovská Datum: leden 2009 Zodpovědný řešitel: Mgr. Iva Provalilová Spoluřešitelé:

Více

Hradecké semafory otázky a odpovědi

Hradecké semafory otázky a odpovědi Hradecké semafory otázky a odpovědi V úterý 30.6.2015 proběhla za účasti cyklistické veřejnosti, politického vedení města a médií happeningová akce s cílem upozornit na nebezpečné semafory pro cyklisty

Více

STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ PŘECHODU PRO CHODCE PŘED ZŠ V PRAZE KLÁNOVICÍCH

STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ PŘECHODU PRO CHODCE PŘED ZŠ V PRAZE KLÁNOVICÍCH České vysoké učení technické v Praze FAKULTA DOPRAVNÍ http://www.fd.cvut.cz STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ PŘECHODU PRO CHODCE PŘED ZŠ V PRAZE KLÁNOVICÍCH Listopad 2009 Odpovědný řešitel: Řešitel: Ing. Josef Kocourek,

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

150921_11_01 Odbor dopravy a silničního hospodářství

150921_11_01 Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor dopravy a silničního hospodářství nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 31309/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 15 Spisový znak:

Více

PASPORT A PROJEKT DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ V MĚSTYSU ZLONICE. červenec 2015

PASPORT A PROJEKT DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ V MĚSTYSU ZLONICE. červenec 2015 PASPORT A PROJEKT DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ V MĚSTYSU ZLONICE červenec 2015 Název: PASPORT A PROJEKT DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ V MĚSTYSU ZLONICE Datum: ČERVENEC 2015 Objednatel: MĚSTYS ZLONICE Odpovědný projektant:

Více

Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu

Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu Úvod Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen bezbariérová

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 4. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 4. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 4 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6056 - březen 2011

Více

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK 1. Všeobecné požadavky Umístění a stavební uspořádání zastávky musí respektovat bezpečnost a plynulost provozu: a) stavebně přiměřeným řešením

Více

KRPM - 33470 /ČJ-2014-141206 Prostějov 11.3.2014 Počet listů:1

KRPM - 33470 /ČJ-2014-141206 Prostějov 11.3.2014 Počet listů:1 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE Územní odbor Prostějov dopravní inspektorát Prostějov KRPM - 33470 /ČJ-2014-141206 Prostějov 11.3.2014 Počet listů:1 Magistrát města

Více

NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ TECHNICKÁ POMOC PRŮVODNÍ ZPRÁVA V Přerově 04/2013 Vypracoval: Ing. Jan Široký 1 Obsah průvodní zprávy: Úvod 1. Způsoby vedení komunikace pro cyklisty

Více

Desatero problémů Chrudimi 2013

Desatero problémů Chrudimi 2013 Desatero problémů Chrudimi 2013 1 Vybudovat obchvat města Chrudim jednání vedení města s Ministerstvem dopravy, Ministerstvem financí za spoluúčasti poslanců Parlamentu ČR zvolených za Pardubický kraj,

Více

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY 08-21 OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČÁST: ANKETA SRPEN 2008 OBSAH OBSAH... 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. ÚVOD... 3 3. VYHODNOCENÍ ANKETNÍHO PRŮZKUMU... 4 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA RESPONDENTŮ...

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů Líšeňská 33a 636 00 Brno BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II Prostředí sídelních útvarů - komunikace zde mají jiné funkce než v extravilánu Tel: 549 429

Více

NÁVRH OPATŘENÍ PRO LOKALITY VYBRANÉ PROJEKTEM ZAMĚŘENÝM NA

NÁVRH OPATŘENÍ PRO LOKALITY VYBRANÉ PROJEKTEM ZAMĚŘENÝM NA Ing. Miroslav Ouzký Huntířov 191 405 02 NÁVRH OPATŘENÍ PRO LOKALITY VYBRANÉ PROJEKTEM ZAMĚŘENÝM NA BEZPEČNOU CESTU DĚTÍ DO ŠKOLY DOPRAVNÍ Objednatel : Základní škola v Děčíně II Zakázka č. 174/2015 Kamenická

Více

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup ZÁŘÍ LISTOPAD Povinnosti účastníka silničního provozu. Uvědomělé respektování pravidel silničního

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTA TŘEBÍČE PRO ZIMNÍ OBDOBÍ 2015-2016

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTA TŘEBÍČE PRO ZIMNÍ OBDOBÍ 2015-2016 PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTA TŘEBÍČE PRO ZIMNÍ OBDOBÍ 2015-2016 1 1. Úvod Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

DOPRAVNÍ VÝCHOVA - TESTOVÉ OTÁZKY II

DOPRAVNÍ VÝCHOVA - TESTOVÉ OTÁZKY II DOPRAVNÍ VÝCHOVA - TESTOVÉ OTÁZKY II 1) Cyklista odbočující vlevo, musí dát přednost v jízdě a) všem vozidlům jedoucím v obou směrech b) jen protijedoucím tramvajím a motorovým vozidlům c) všem protijedoucím

Více

Zpráva z dotazníkového šetření mezi uživateli dopravy města Plzně

Zpráva z dotazníkového šetření mezi uživateli dopravy města Plzně Neprošlo jazykovou korekturou. Zpráva z dotazníkového šetření mezi uživateli dopravy města Plzně Hodnocení scénářů rozvoje dopravy v Plzni Zpracovalo Centrum pro komunitní práci západní Čechy Americká

Více

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 5 SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ULICI NA ZLÍCHOVĚ

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 5 SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ULICI NA ZLÍCHOVĚ PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 5 SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ULICI NA ZLÍCHOVĚ Pro o.s. Pražské matky zpracoval: Ing. Zbyněk Laube, dopravní inženýr Bc. Martin Čáp Studie vznikla za finanční

Více

Webové stránky. Grafické studio. charakteristika reklamní plochy Venkovní reklama

Webové stránky. Grafické studio. charakteristika reklamní plochy Venkovní reklama Venkovní reklama Provozujeme a neustále aktualizujeme vlastní síť reklamních nosičů billboardů a megabordů. V oblasti velkoplošné reklamy disponujeme nejširší nabídkou ploch v Libereckém kraji. Webové

Více

Hlavní problémy dopravy ve Velkém Meziříčí

Hlavní problémy dopravy ve Velkém Meziříčí Bílá kniha dopravy Hlavní problémy dopravy ve Velkém Meziříčí Nutná spoluúčast Kraje Vysočina Pouze v působnosti města Problémy dopravy s nutnou spoluúčastí Kraje Vysočina 1. Most na silnici II/360 na

Více

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE 3. týden Rozhledy, přechody pro chodce a místa pro přecházení, zastávky autobusu Miroslav Patočka kancelář C330 email: patocka.m@fce.vutbr.cz Martin Novák kancelář C331 email: novak.m@fce.vutbr.cz

Více

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 110 00 Praha 1, Bolzanova 1 tel. (02) 223 837, fax (02) 221 997 - " J r> ' l- >: i * DATA O DOPRAVĚ V PRAZE 1992 1 ÚVOD Ústav dopravního inženýrství (ÚDI) je specializovanou organizací,

Více

MODERNÍ TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ V NĚMECKÝCH MĚSTECH I REGIONECH

MODERNÍ TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ V NĚMECKÝCH MĚSTECH I REGIONECH MODERNÍ TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ V NĚMECKÝCH MĚSTECH I REGIONECH Tramvajová doprava prožívá v západní Evropě svou renesanci. V německých městech starších i novějších spolkových zemí (bývalá NDR) jsou

Více

Videoškolení řidičů - referentů. Školení řidičů - referentů

Videoškolení řidičů - referentů. Školení řidičů - referentů Videoškolení řidičů - referentů V tomto videoškolení se zaměříme na: Základní pojmy Povinnosti řidiče Přeprava osob Směr a způsob jízdy Vybrané povinnosti Dopravní nehody Bodový systém Základní pojmy Účastník

Více

1. Správně vybavené jízdní kolo Dokresli jízdní kolo na obrázku a nakresli mu i výbavu. Výbavu jízdního kola najdeš v rámečcích.

1. Správně vybavené jízdní kolo Dokresli jízdní kolo na obrázku a nakresli mu i výbavu. Výbavu jízdního kola najdeš v rámečcích. S11A 1. Správně vybavené jízdní kolo Dokresli jízdní kolo na obrázku a nakresli mu i výbavu. Výbavu jízdního kola najdeš v rámečcích. zadní brzdy zvonek zadní odrazka přední brzdy přední odrazka odrazky

Více

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU Název projektu AUTA JEZDÍ SEM A TAM, NA PŘECHODU POZOR DÁM!!! Dopravní studie OBSAH STUDIE: 1. Průvodní zpráva: 1.1 Identifikační údaje 1.2 Předmět studie, zájmová

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY. Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov. Děti a žáci Základní školy a Mateřské školy v Bílé Třemešné

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY. Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov. Děti a žáci Základní školy a Mateřské školy v Bílé Třemešné ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Děti a žáci Základní školy a Mateřské školy v Bílé Třemešné Identifikační údaje Školní plán mobility ZŠ a MŠ Bílá Třemešná Organizace: Adresa: Ředitel školy: Bílá Třemešná 313, 544

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk JID: 11150/2015/MUZBK Č.j.: MUZBK-29164/2014/SPDO/HALK-5 Spisová značka: 29164/2014/SPDO Spis. a skart. znak, lhůta: 280.10

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ HRANICE, okres Cheb 2014 / 2015 Zpracoval : Mgr. Radmila Benešová Charakteristika školy Jsme malá škola v malém nejzápadnějším městě České republiky. Ze tří stran jsme obklopeni

Více

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili.

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Občan a doprava splněno na 100 % Občan a životní prostředí splněno na 86 % Občan a pocit bezpečí splněno na 83 % Občan a věci veřejné splněno

Více

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í Městský úřad Kolín Odbor dopravy Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 140, fax: +420 321 748 115, e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz sídlo odboru: Na Valech 72, Kolín II Město Kolín Karlovo

Více

Dopravní značky 7. část

Dopravní značky 7. část Dopravní značky 7. část Vodorovné dopravní značky Umístění a provedení vodorovných dopravních značek (1) Vodorovné dopravní značky jsou vyznačeny na pozemní komunikaci. (2) Vodorovné dopravní značky jsou

Více

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Problematiku dopravy v Chebu řeší aktuální Generel dopravy, který detailně popisuje současnou situaci a navrhuje řešení, která mohou napomoci jejímu zlepšení. Zásadním

Více

ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ ČÁST 2: ÚPRAVY PRO ZVÝŠENÍ RYCHLOSTI A BEZPEČNOSTI PROVOZU NA LINCE 17

ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ ČÁST 2: ÚPRAVY PRO ZVÝŠENÍ RYCHLOSTI A BEZPEČNOSTI PROVOZU NA LINCE 17 ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ ČÁST 2: ÚPRAVY PRO ZVÝŠENÍ RYCHLOSTI A BEZPEČNOSTI PROVOZU NA LINCE 17 Vypracoval: Ing. Miroslav Grossmann srpen 2008 Opatření 1: úprava SSZ 4.628b Modřanská

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V CHRUDIMI V OBDOBÍ 2007 AŽ 2011 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V CHRUDIMI V OBDOBÍ 2007 AŽ 2011 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V CHRUDIMI V OBDOBÍ 2007 AŽ 2011 Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Zdravé město Chrudim Červen 2011 TIMUR 2011.

Více