CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY"

Transkript

1 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY V CHRUDIMI Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Únor 2010

2 1. Úvod Indikátor ECI B.6 Cesty dětí do školy a zpět hodnotí způsob dopravy dětí z určité obce či města do škol. Jedná se o nejběžnější způsob přepravy, což je způsob dopravy používaný alespoň v 50 % školních dní v roce. Cílovou skupinou jsou žáci základních škol, výběr je ale možné rozšířit i na mateřské či střední školy. V případě Chrudimi se jednalo o šetření na základních a mateřských školách. Sledování indikátoru lze rozdělit na teplé a chladné období a kromě způsobu dopravy je možné sledovat i další parametry (vzdálenost bydliště od školy, důvod cesty autem, bezpečnost cesty, problematická místa atp.). Důležitým faktorem, který je tímto indikátorem také sledován, je vnímání pocitu bezpečí na cestě do školy a zpět. Děti v dotazníku dostávají prostor označit konkrétní místa, na kterých jim při cestě do školy hrozí nebezpečí. 2. Metodika Sledování indikátoru TIMUR/ECI B. 6 probíhalo na konci roku 2009 formou dotazníkového šetření mezi školními dětmi od prvních do devátých tříd základních škol a v mateřských školách. Standardizované dotazníky, mírně upravené pro potřeby města Chrudim, byly distribuovány přímo ve školách. Starší děti vyplňovaly dotazník samostatně, mladší děti s pomocí rodičů. Průzkumu se zúčastnilo celkem 1873 dětí, z toho 314 dětí ze šesti mateřských škol a 1559 dětí šesti základních škol v Chrudimi. Množství vyplněných dotazníků podle jednotlivých škol ukazuje tabulka 1. Dotazníkové šetření bylo provedeno pomocí standardizovaného dotazníku, jenž byl použitý i v jiných městech ČR. Výsledky byly primárně zpracovány v prostředí programu MS Access do databáze vytvořené TIMUR. Tato zpráva shrnuje výsledky do podoby tabulek, grafů a stručných komentářů a neobsahuje srovnání s dalšími městy ČR. Základní srovnání je možno získat na stránkách Týmové iniciativy pro místní udržitelný rozvoj (http://www.timur.cz, sekce Indikátory). Tabulka 1 Mateřské školy Základní školy škola počet podíl škola počet podíl MŠ Dr. Malíka ,6% SPZŠ Školní náměstí 111 7,1% MŠ Na Valech 45 14,3% ZŠ Dr. Malíka ,8% MŠ Strojařů 35 11,1% ZŠ Dr. Peška ,8% MŠ Svatopluka Čecha 46 14,6% ZŠ Sladkovského 105 6,7% MŠ U Stadionu 23 7,3% ZŠ Školní náměstí ,4% MŠ Víta Nejedlého 50 15,9% ZŠ U Stadionu ,3% Celkem MŠ ,0% Celkem ZŠ ,0% Strana 2

3 Strana 3

4 Strana 4

5 3. Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR) je nezisková organizace, která podporuje udržitelný rozvoj měst, obcí a jejich sdružení v ČR prostřednictvím zavádění místních indikátorů udržitelného rozvoje a jiných nástrojů. Do roku 2005 tvořily iniciativu TIMUR tři organizace: Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., Agentura Koniklec a REC ČR (Regionální Environmentální Centrum Česká republika). TIMUR metodicky pomáhá zavádět a vyhodnocovat indikátory ECI a další typy indikátorů ve městech a mikroregionech ČR a dále jedná s dalšími městy ČR. Dále TIMUR organizuje akce pro veřejnost (slouží pro výběr indikátorů přímo občany a pro popularizaci problematiky udržitelného rozvoje), následné plánovací akce, semináře a odborné konference. 4. Výsledky šetření Úvodní část dotazníku zjišťuje, jak se obvykle děti přepravují po území města Chrudim do školy a zpět. Způsoby dopravy se mírně liší jednak v závislosti na počasí, proto je otázka rozdělena do částí: 1. jak se děti dopravují v teplých měsících a za pěkného počasí do školy a zpět 2. jak se děti dopravují v chladných měsících a za špatného počasí do školy a zpět. Způsob dopravy v teplých a chladných měsících Z odpovědí žáků plyne, že do školy a zpět se nejčastěji dopravují pěšky, 49,1 % v chladných měsících až 63,1 % v teplých měsících. Druhým nejčastěji využívaným způsobem dopravy je jízda autem, 18,8 % v teplých měsících až 32 % v chladných měsících. Velká část žáků a využívá městskou hromadnou dopravu, za pěkného počasí je to 14,2 %, v chladných měsících 18,6 % dětí. Jako téměř výjimečný způsob dopravy volí děti cestu do školy na kole, v teplých měsících a za pěkného počasí se jedná o necelé 4 %, za špatného počasí to není ani jedno procento žáků. Následující grafy ukazují celkové výsledky za jednotlivé mateřské i základní školy ve variantě chladných i teplých měsíců. Strana 5

6 Strana 6

7 Strana 7

8 Strana 8

9 Podíl dětí dopravujících se do školy v teplých měsících autem je titulkovým indikátorem. Titulkový indikátor zastupuje celý rozsáhlý indikátor ECI B. 6. Je možné jej uvádět samostatně, pokud není prostor či zájem o publikování řady dílčích indikátorů, které tvoří souhrnný indikátor Cesty dětí do školy a zpět, nebo jako součást celkového pohledu na způsoby cest dětí do školy a zpět. Výsledek titulkového indikátoru v Chrudimi je 18,8 %. Pokud sloučíme hodnoty mateřských i středních škol, vyplývá, že zhruba polovina (50,5 %) dětí se dopravuje do školy samostatně, ostatní (49,5 %) v doprovodu rodičů nebo jiné zodpovědné osoby. Strana 9

10 Z následujícího grafu je zřejmé jak samostatně se dopravují děti na jednotlivých základních školách. Detaily mateřských škol nejsou znázorněny, jelikož ve všech případech tázaných dětí byl uvedený doprovod. Otázka způsobu dopravy byla položena také dětem, které navštěvují chrudimské školy, přestože nejsou místní. Většina (52,6 %) za pěkného počasí a v teplých měsících využívá dopravy autobusem. Více než třetina (36,5 %) využívá svezení autem s rodiči, z toho více jak 90 % jsou děti z mateřských škol. V zimních měsících a za chladného počasí se zvyšuje podíl dětí cestujících autem téměř o deset procent. Strana 10

11 Strana 11

12 Strana 12

13 Přestupování mezi prostředky hromadné dopravy Většina dětí uvedla, že při cestě do školy a zpět nepřestupuje mezi prostředky hromadné dopravy. Z grafu níže vidíme, že přestupu využívají pouze 3 % respondentů. Děti, které přestupování využívají, se vyskytly pouze na těchto školách: ZŠ Dr. Malíka; ZŠ U Stadionu a MŠ Na Valech. Cesty autem Děti, které uvedly, že se do a ze školy obvykle dopravují autem, byly dále dotazovány na důvody této volby, přičemž důvodů mohly uvést více. Nejčastějším důvodem volby cesty autem byla společná cesta s rodiči nebo příbuznými autem (celkem 51,1 %). Dalšími důležitými faktory ovlivňujícími výběr dopravního prostředku ve prospěch auta příliš velká vzdálenost školy, a tedy rychlejší doprava (17,4 %), a vetší pohodlí (13,7 %). Děti mohly také uvést jiný než nabízený důvod cesty autem, nejčastěji zmiňovaným důvodem pak bylo špatné počasí a zdravotní důvody. Celých 7,8 % uvedlo, že nemají jinou možnost, než se dopravovat autem. Přesně desetina respondentů dává přednost tomuto způsobu dopravy kvůli bezpečnosti. Strana 13

14 Detailní pohled na důvody volby dopravy automobilem v jednotlivých školách lze získat v uvedených grafech, vždy zvlášť pro základní a mateřské školy. Strana 14

15 Bezpečnost cesty Další standardní otázky k indikátoru B. 6 se týkaly bezpečnosti cest do školy a zpět. Děti odpovídaly na otázku, zda považují svoji cestu do školy a ze školy za bezpečnou. V celkovém součtu 66,4 % dětí uvedlo, že svoji cestu do školy za bezpečnou považují. Strana 15

16 Děti, které se cítí být při cestě do školy ohroženi na bezpečnosti, byly dotázány na konkrétní místa, kde se cítí být ohrožené. Jednalo se o výběr ze sedmi variant: chybějící chodníky, přechody, cyklostezky; velká křižovatka; rušný provoz nebo jiná možnost. Všechny konkrétní návrhy jsou uvedené v přílohách Závěr Stanovením indikátoru ECI B.6 se Chrudim řadí mezi města s průměrnými výsledky v oblasti dopravy dětí do školy. Bohužel je nutné konstatovat, že od posledního měření indikátoru v roce 2007 došlo k výraznému posunu výsledků směrem k neudržitelnosti. Titulkový indikátor podíl dětí dopravujících se do školy a zpět v teplých měsících autem dosáhl hodnoty 15,7 % pro základní školy, což společně s městy Roudnice nad Labem (21,7 %; 2008), Kladno (16,3 %; 2007) a Příbram (16,3 %; 2006) patří mezi vůbec nejvyšší, a tedy nejméně udržitelné, výsledky mezi českými městy. Společně s mateřskými školami dosahuje hodnota tohoto indikátoru dokonce 18,8 %. Za poslední dva roky došlo ke zvýšení podílu automobilové dopravy dětí do škol o 2,4 %. Pravděpodobně v souvislosti s tímto jevem došlo také oproti minulému šetření k mírnému snížení udržitelných způsobů cest, a to například u využívání městské hromadné dopravy pokles o 1,4 % v teplých měsících. Souvisejícím negativním jevem je snížení pěších z 66 % (rok 2007) na 63,1 % ve dnech pěkného počasí. Zároveň 7,8 % respondentů uvádí, že nemá jinou možnost, než se dopravovat do školy autem. Bohužel velmi nepříznivým jevem je také otázka bezpečnosti. Dětí, kterých se cítí bezpečně při cestě do školy, ubylo o téměř deset procent, ze 76,1 % (2007) na slabých 66,4 %. Dle uváděných konkrétních skutečností (viz přílohy), které jsou příčinami nebezpečí při cestě do škol, se zřetelně ukazuje jako klíčový problém doprava ve městě, ať už se jedná o absenci přechodů, semaforů či Strana 16

17 chodníků nebo frekventovanost dopravy. Nízká bezpečnost cest je zároveň příčinou vysokého podílu cest automobily, jelikož deset procent dětí uvádí, že právě pocit bezpečí je důvodem volby tohoto způsobu dopravy. Město by jistě mělo k tomuto tématu přivrátit větší pozornost, neboť může být v budoucnu příčinou závažnějších problémů nebo ohrožení udržitelného rozvoje celého sídla. Přes celkové zhoršení výsledků je ale možné říci, že Chrudim patří mezi udržitelnější města, ve kterých je sledován tento indikátor. Strana 17

18 Příloha 1 Chybějící přechody Budovatelů 1 Budovatelů-škola 1 Do Městských Sadů Z Celého Sídliště Leguma 1 Dr. Peška 1 Dr. Peška, Víta Nejedlého 1 Družstevní 1 Družstevní-Malecká 1 Družstevní-Topolská 1 Gen. Uchytila-Dr. Malíka 1 Gymnázium-Podchod 1 K Presům-Václavská 1 Ke Škole 1 Křižovatka Kočí-Topol, Chrudim-Topol 1 Křižovatka Víta Nejedlého A Bartoše 1 Malecká 3 Malecká, zástavka Stromovka 1 Malecká-Družstevní 4 Markovice 2 Markovice směr Sobětuchy 1 Markovice-Potraviny 2 Markovice-Vrcha 1 Na autobusovém nádraží 1 Na Křižovatce u pekárny a knihovny, Směrem Na Šance po hlavní silnici 1 Na Ostrově 1 Na Skřivánku 1 Na Šancích 6 Na Šancích/Malecká 1 Na Větrníku 2 Nad ulicí Na Kopanici 1 Nahoře U Kopanice 1 Naproti ulici Budovatelů 1 Nemocnice, kruhový objezd 1 Nezvalova 1 Novoměstská 1 Obce Ležáků 1 Od autobusové zastávky Dr. Malíka směrem ke škole 1 Od ordinace Mudr. Procházkové směrem ke školce 1 Olbrachtova 1 Strana 18

19 Opletalova-V Tejnecku 1 Pardubická 1 Pod Kopcem 2 Pod Kopcem Z Větrníku 1 Pod Strání 1 Pod školou směr řadovky 1 Pod Větrníkem u zverimexu 1 Presy 1 Průmyslová ulice 1 Před Kopanicí 1 Před MŠ Sv. Čecha směrem k řece 2 Před přejezdem vlaků, Před Bab 1 Před školkou 1 Před školou 2 Před školou Malíka Z Ul. Budovatelů 1 Před ZŠ Malíka 1 S.K.Neumana 1 S.K.Neumana Ke Škole 2 Sběrný Dvůr 1 Sídliště na Dukle, ul. Havlíčkova, Na Nábřeží U Borzny 1 Sobětuchy 4 Sobětuchy - Vrcha 1 Šance - Malecká 1 Široká 1 Tejnecká Od MHD 1 Tejnecko, Topolská 1 Topol 1 Topolská 2 Topolská, Družstevní 1 Topolská, Pekárna, Albert 1 Topolská-Dr. Malíka 1 Tuněchody 1 U Aralu 1 U Bikesport 1 U cukrárny Smetánka 1 U ČSAD, S.K.Neumanna 1 U Divadla (Na Mostě) 1 U Hřbitova 1 U Hřiště SK Chrudim 1 U Kapličky 2 U Křižovatky 1 Strana 19

20 U Nemocnice 3 U Pavlíka 1 U Přejezdu Směr Slatiňany 1 U Školky 1 U Školy 37 U Školy Dr. Malíka z Ulice Budovatelů 1 U Školy, U Pekárny 1 U Školy, U Zastávky Na Václavské 1 U Tramuntáže, U Mostu 1 U Zastávky 1 U ZŠ Malíka 3 Ul. Víta Nejedlého, Dr. Peška Ke Školce 1 Ul. Bohuslava Martinů 1 Ul. Malecká 1 Ul. Víta Nejedlého 1 Ul. Víta Nejedlého, Dr. Peška 2 V naší ulici 2 V Tejnecku 4 V Tejnecku U Zastávky Mhd 1 V Tejnecku-Opletalova 2 V Ulici v Tejnecku 1 V Ulicích u školy 1 Václavská - Vlčnovská 1 Valy(Stromovka, V Uličkách) 1 Vejvanovice, Topol 1 Vlčnov, Presy 1 Vrchlického-Na Ostrově 1 Z Budovatelů Ke Škole 1 Z Ul. Budovatelů 1 Zastávka Autobusu Ul. Za Vodojemem 1 ZŠ Malíka 2 Součet 179 Strana 20

21 Příloha 2 Chybějící chodníky Ano 7 Čáslavská ulice 3 Dr. Malíka 1 Gen. Uchytila 1 Chrudim - Topol 2 Chrudim - Vlčnov 1 K Májovu 1 K Presům 1 K Vápence 1 Kolem stavebnin Karcher 1 Kozojedy - Markovice 1 Lázeňská 1 Markovice - Sobětuchy 1 Markovice - vrcha 1 Na rozhledně 1 Na skřivánku 1 Nemocnice kruhový objezd 1 Od pneuservisu Marcela ve směru na afk 1 Od skřivánku hřbitov 1 Od zástávky MHDke škole 1 Od zastávky MHD směr škola u stadionu 1 Od zastávky MHD u stadionu ke škole 1 Okolí Chrudimi 1 Píšťovech 1 Pod školou směr řadovky 1 Před školou 1 S.K.Neumana 1 Silnice Sobětuchy - Markovice 2 Sobětuchy 2 Spojovací 1 Škroupova ulice 1 Topol 3 U hřbitova 2 U Hypernovy 1 U minibazaru (směrem k Bohemii) 1 U nemocnice 1 U nových staveb Sobětuchy 1 U pekárny Volákova 1 U školy 8 Strana 21

22 U Vápenky 2 U ZŠ Malíka 1 Ul. K presům 1 Ulice Čáslavská - úsek mezi Chrudimí a Markovicemi 1 V parku u lidovky 1 V ulici vedle školy 1 Vlčnov - Chrudim 1 Vlčnov - Chrudim, Vlčnov - Presy 1 Vrcha 1 Všude 1 Z autobusové zastávky směrem ke škole 1 Z gen. Uchytila do budovatelů 1 Za nemocnicí 1 Zastávka MHD sídl. U stadionu - MŠ u stadionu 1 Součet 75 Příloha 3 Chybějící cyklostezky Bylany Markovice 1 Havlíčkova -U stadionu 1 Chrudim Kočí 1 Chrudim Markovice 1 Chrudim Sobětuchy 1 Chrudim - Topol 3 Ke škole 1 Kočí - Chrudim 2 Markovice - Chrudim 1 Markovice - Chrudim 1 Medlešice - škola 1 Na náměstí 1 Nemocnice - škola u stadionu 1 Obce Ležáků 1 Od přejezdu na hlavní silnici do Slatiňan k nemocnici 1 Od vaňkových školek po ZUŠ u stadionu 1 Okolí Chrudimi 1 Po celé Chrudimi 1 Presy - Chrudim 1 Rab. Lhota - Chrudim 1 Směr vrcha 1 Strana 22

23 Sobětuchy 1 Sobětuchy - Chrudim 1 Škroupova, Dukelská, u Penny marketu, sídliště na Dukle 1 Topol - Chrudim 2 U Kauflandu 1 U školy 1 U Vápenky, Škroupova 1 V celé Chrudimi 22 V Čáslavské ulici 1 Vestec - Tuněchody 1 Větrník - Stromovka - u stadionu 1 Vlčnov - Chrudim 2 Všude 1 Součet 60 Příloha 4 Velké křižovatky Billa 6 Billa, Borzna 1 Borzna 1 Čáslavská, Palackého 1 Dukelská ul. 1 Dukla 3 Dukla, Billa 1 Havlíčkova 1 Hotel Bohemia 1 Kruh. Objezd od Pardubic 2 Kruhák u Pardubické 1 Křižovatka na Bídě 1 Markovice 2 Masarykovo nám. 1 MŠ Malíka 5 Na Bídě 2 Na Bídě, kruhová křižovatka 1 Na Dukle 1 Na Ostrově 1 Na Ostrově - Palackého 1 Nad náměstím 1 Nemocnice kruhový objezd 1 Obce Ležáků - SNP 1 Strana 23

24 Palackého 6 Pardubická - kruhák 2 Před MŠ 1 Před školkou 1 Přes okruh 1 Slovenského národního povstání - V Tejnecku 1 SNP s Topolskou 1 SNP - Topolská 2 Široká - Pobřežní 1 Tejnecko - Na Valech 1 Topolská 3 Topolská - hasiči 1 U Alberta 1 U Borzny 2 U ČSOB 1 U Guláška ul. Obce Ležáků 1 U hasičárny 3 U hasičárny, topolská 1 U hasičů 2 U hotelu Bohemia 5 U hotelu Bohemia, u Billy, Spořitelny 1 U hřbitova, na Borzně, u ZUŠ 1 U hřbitova, na Dukle 1 U Cadilacu 1 U katastrálního úřadu 1 U Kauflandu 2 U Kauflandu, Albertu, u MŠ Dr. Malíka 1 U Kauflandu, u nemocnice 1 U mateřské školy 1 U místa bydliště 1 U MŠ 3 U MŠ Dr. Malíka, u kapličky 1 U MŠ Malíka 5 U nemocnice 16 U nemocnice, u katastru 1 U Penny marketu 1 U Penny marketu, na Dukle, u přejezdu na Sobětuchy 1 U přejezdu na hlavní silnici do Slatiňany se hodila kruhová křižovatka 1 U přejezdu na hlavní silnici na Slatiňany 2 U školky 1 Strana 24

25 U ZUŠ 1 Ul. Palackého, Havlíčkova, Škroupova 1 Ul. SNP 1 Václavská 1 Vejvanovice 1 Vrchlického - Palackého 1 Součet 123 Příloha 5 Rušný provoz Billa 6 Borzna 2 Borzna, Dukla 1 Celou cestu 1 Centrum 1 Cestou ke škole 1 Čáslavská ulice 9 Čáslavská, Palackého 1 Čáslavská, Poděbradova, Palackého 1 Čáslavská, u stadionu, 1 Do ČSAD zajíždějí autobusy - ulice Na Ostrově 1 Dr. Milady Horákové 4 Dr. Peška, Obce Ležáků 1 Družstevní 1 Dukelská ul. 2 Dukla 3 Dukleská, u Penny marketu 1 Hl. Silnice směr Slatiňany 1 Hlavní silnice 2 Hospoda u pivovaru 1 Hotel Bohemia 1 Chrudim 1 Kočí 1 Kočí - Chrudim 1 Kočí - Chrudim, u Kauflandu, před školou 1 Kočí - Topol 1 Kolem MŠ 4 Kolem obchodů a škol 2 Kozojedy - Markovice 1 Strana 25

26 Kruhák na Bídě 1 Kruhák u hotelu Bohemia 1 Kruhová křižovatka směr Pardubice 1 Kruhový objezd na Pardubice 1 Křižovatka u Borzny 1 Křižovatka (Topolská) 1 Lidl - Dr.Malíka 1 Malecká 1 Malecká - Družstevní 1 Masarykovo nám. 2 Městský okruh 1 Městský úřad 1 Mezi školkou a Albertem 1 Milady Horákové 1 MŠ Malíka 1 Na Bídě 4 Na Bídě, kruhová křižovatka 3 Na Borzně 1 Na Dukle 1 Na hl. Silnici 1 Na kruhových objezdech 1 Na náměstí 1 Na okruhu 1 Na Ostrově - Palackého 1 Na všech hlavních tazích 1 Nabočany - odbočka 1 Nádraží - směr škola Dr. Peška 1 Náměstí 1 Nemocnice kruhový objezd 1 Nemocniční kopec 1 Novoměstská 1 Obce Ležáků 7 Obce Ležáků - Sokolovská 1 Od nemocnice 1 Od nemocnice na Pardubice 1 Okruh 1 Okruh u nemocnice 1 Palackého třída 29 Palackého třída, křižovatka u Dukly 1 Palackého, u nemocnice 1 Strana 26

27 Palackého -Dukla 1 Palackého - stadion 1 Pardubická 3 Pardubická - kruhák 2 Pardubická - Masarykovo 1 Po celé trase do školy 1 Poděbradova 1 Před Kauflandem 1 Před MŠ 1 Před školkou 2 Před školou 1 Před školou Růžovka 1 Před školou, kruhák u nádraží 1 Přechod u Albertu nejsou semafory 1 Přechod u bus zastávky Dr. Malíka 1 Přechod u nemocnice, cesta k Presům 1 Rooseveltova 1 S.K.Neumana 2 Semafor u MŠ Malíka 1 Silnice mezi hasiči a Kauflandem 1 Silnice od kruhové křižovatky k základní škole Dr. Malíka 1 Slatiňany - Chrudim 2 Směr Pardubice 4 Směr průmyslová zóna 1 SNP 2 SNP,Topolská 1 Sobětuchy 1 Světelná křižovatka u hasičárny 1 Široká ulice 1 Škroupova 4 Tejnecko 1 Tesco, kruhový objezd 1 Topolská 5 Topolská, křižovatka u školy 2 Topolská, Malecká, na městském okruhu 2 Topolská, v Tejnecku 1 Topolská - hasiči 1 U benzinové stanice W 1 Strana 27

28 U Billy 1 U Billy, Palackého 1 U Bohemie 1 U České Spořitelny 1 U ČS a.s. 2 U ČS a.s., u hotelu Bohemia 1 U ČSOB 1 U firmy BASF 1 U hasičárny 11 U hasičárny na konci Slovenské ulice, na konci Slezské ulice 1 U hasičárny, u MŠ Malíka 1 U hasičů 1 U hasičů, MŠ Dr. Malíka 1 U hospody u Guláška 1 U hotelové školy Bohemia 1 U hotelu Bohemia 11 U hotelu Bohemia, u Billy, Spořitelny 1 U Hypernovy 6 U Hypernovy, u hasičárny 1 U katastrálního úřadu 2 U Kauflandu 2 U Lidlu 4 U marketu Albert 1 U MHD nad náměstím 1 U MŠ 3 U MŠ Dr. Malíka 1 U MŠ Dr. Malíka, u hasičárny 1 U MŠ Dr Malíka 3 U muzea 1 U nemocnice 19 U nemocnice, u Tesca 1 U penny marketu 6 U přejezdu 2 U regionálního divadla 1 U sběrného dvora 1 U sv. Václava 1 U MŠ Dr Malíka 1 U školy 7 U školy u mostu 1 U školy, u katastr.úřadu 1 Strana 28

29 U školy 1 U Vápenky 1 U zákl. Umělecké školy 1 U MŠ Dr Malíka 2 U ZUŠ 1 Ul. Topolská 1 Ul. Palackého 1 Ul. SNP 2 Ul. Sokolská, Víta Nejedlého 2 Ul. Víta Nejedlého 3 Ul. Víta Nejedlého - často jezdí auta po chodníku 1 Ul. Víta Nejedlého 1 Ulice Obce Ležáků 1 V blízkosti školy 1 V bydlišti, u školy 1 V celé Chrudimi 51 V celé Chrudimi, u školy 1 V centru 3 V čáslavské ulici 1 V Tejnecku 4 Vejvanovice 1 Víta Nejedlého 3 Vlčnov - Chrudim 1 Zastávka MHD u stadionu 2 Součet 383 Příloha 6 Jiný důvod Auta nedávají na přechodech přednost chodcům 2 Auta nedávají přednost chodcům na přechodu u mš dr. Malíka i když mají zelenou 1 Bezohlední řidiči 1 Bezohlednost řidičů na přechodech u penny marketu 2 Daleko od školy 1 Havlíčkova - za tmy výskyt různých pobudů 1 Chybí obchvat 1 Chybí osvětlení v naší části ulice 1 Chybí parkoviště u školy 4 Chybí přechody u školy 1 Chybí semafor mezi školou a Albertem 1 Strana 29

30 Chybí semafor u stadionu 1 Chybí semafory 1 Krátké intervaly na přechodu u Penny marketu 1 Krátký interval na přechodu u MŠ Dr. Malíka 1 Krátký interval na přechodu u MŠ Dr. Malíka, auta nedávají přednost chodcům 1 Krátký interval na přechodu, součastně interval pro chodce a auta z ulice Topolská 1 Krátký interval u přechodu před školou MŠ Dr. Malíka 1 Křižovatka u restaurace sport chybí zrcadlo na výjezd 1 Křižovatky na podhůře - Slatiňany, Sobětuchy - Rabštejnská Lhota 2 Lešení, když opravují domy 1 Málo zvýrazněný přechod z MHD u stadionu 1 Mám strach posílat dceru samotnou autobusem 1 Na přechodu u školy nedávají řidiči přednost, když má chodec zelenou 1 Nebezpečné přechody 1 Nebezpečné přechody u MŠ, řidiči nerespektují zelenou 1 Nebezpečný přechod před MŠ 1 Nedání přednosti (na přechodu přes zelenou) 1 Někdy nefungují semafory u Billy 1 Nemožné přejít z chodníku k novostavbám v Presech 1 Nepřehledný přechod od semaforu Albert k semaforu MŠ Dr. Malíka 2 Nepřehledný přechod ul. Topolská 3 Nepřehledný úsek u restaurace na Růžku 1 Neustále nějaké uzavírky 1 Neustálé zácpy 1 Nezabezpečený přechod u zastávky MHD u stadionu 1 Obtěžován partou kluků - AFK gól 1 Osvětlení Jordánek 1 Padání větví podél řeky 1 Padání větví u AFK Chrudim 1 Parkoviště u školy Dr. Malíka 2 Pod sídlištěm na rozhledně je nepřehledný přechod 1 Pohybují se zde zvláštní individua 1 Potkávám bezdomovce 1 Problém s Romy 1 Prudký kopec u plovárny 1 Přecpaná ranní doprava jezdící ke škole 1 Před školkou auta nedávají přednost chodcům, i když mají zelenou na semaforu 1 Přecházím hodně přechodů 1 Přechod rozhledna - SPŠ strojní není signální zařízení pro chodce 1 Strana 30

31 Při cestě pěšky 1 Při výstupu z MHD u stadionu nebezpečný přechod přes vozovku 1 Semafory, parkoviště, přechody 1 Sklad firmy Raabkarcher úzká komunikace 1 Spojnice ulic Čáslavská a strojařů kolem zahrádkářské kolonie - je tam blátivá kamenitá a pro kočárky těžce přístupná cesta a pro kola naprosto nevhodná 1 Stezka pro chodce 1 Špatná viditelnost přes smrky u přechodu naproti restauraci Stromovka 1 Špatné osvětlení na zkratce u plovárny 1 Špatný rozhled přes zaparkovaná auta - Dr. Peška, Víta Nejedlého 1 U ZUŠ- svítí chodcům i autům naráz zelená 1 Ulice Víta Nejedlého - auta jezdící po chodníku 2 V autobuse se krade 1 V zatáčce nad stavebninami Raab Karcher není vidět zda něco nejede 1 Velké množství aut 1 Velké zácpy 1 Velký provoz, kolony 1 Velmi nebezpečný přechod v Slezské ulici 1 Součet 78 Příloha 7 Co by zlepšilo bezpečnost cesty do školy Semafor na Školním náměstí mezi Růžovkou a Šedivkou 1 Aby MHD jezdila častěji, hodinové intervaly jsou nešikovné. 1 Aby nejezdili cyklisti po chodníku 1 Aby se přemýšlelo při plánování a uzavírání silnic po městě, aby nedocházelo ke kolapsu dopravy 1 Auta dávající přednost chodcům 1 Autobus přímo ke škole 1 Autobusová zastávka před školou, na přechodu semafor 1 Autobusové spojení Slatiňany - Chrudim, z náměstí v čase hod. 1 Autobusy jezdící do Sobětuch 1 Bezpečnější přechod u MŠ Malíka 1 Bezpečnostní pásy v autobuse 2 Bezpečný přechod pro chodce 1 Brzdný pás na přechodu, kde pěší/cyklo stezka kříží ulici Havlíčkova u kateřinského mostu 1 Cedule pozor děti, výstražná světla pozor přechod 1 Cestou do školy víc přechodů, obchvat 1 Cestovat jako do teď 1 Strana 31

32 Cyklostezka alespoň k odbočce na tři bubny nebo do kočí 1 Cyklostezka do centra 2 Cyklostezka do Topole 1 Cyklostezka Chrudim - Topol 1 Cyklostezka nebo chodníky z oblasti Skřivánek, Sobětuchy 1 Cyklostezka sídliště na Dukle k MŠ, pomalejší intervaly na přechodech 1 Cyklostezky 4 Cyklostezky nebo chodníky Markovice - Chrudim 1 Cyklostezky, obchvat 2 Cyklostezky, policie, lepší stav chodníků a silnic, semafory 1 Častější dohled policistů 1 Častější dozor policie na hlavní silnici 1 Častější možnost přejití u Tramontáže nebo Penny 1 Častější přítomnost policie, kamery 1 Častější přítomnost policistů na přechodech 1 Delší interval zelené na přechodu u Penny marketu 3 Delší interval na přecházení přes přechod 1 Delší interval na přechodu u MŠ Dr. Malíka 1 Delší interval na přechodu u MŠ Malíka, kontroly přechodů 1 Delší interval pro chodce na semaforu u penny 1 Delší interval zelené 1 Delší interval zelené na přechodech 1 Delší interval zelené na přechodu 1 Delší interval zelené na přechodu u Penny marketu 1 Delší interval zelené na přechodu u Penny marketu, obchvat 1 Delší interval zelené pro chodce na přechodu ul. SNP před školou Dr. Malíka 1 Delší signál zelené na přechodu ke školce 1 Dodržování předpisů 1 Dohled na přechodech ráno i odpoledne 1 Dohled policie 1 Dohled policie na přechodu k MŠ Dr. Malíka 1 Dohled policistů na každém přechodu 1 Dohled policistů na přechodech 1 Dohled strážníků na křižovatkách (např. U Borzny) 1 Doplnění zrcadla před prodejnou elektra nebo zákaz parkování aut těsně u křižovatky 1 Dopravní značení v okolí školy, větší parkoviště u školy, nové přechody v okolí školy 1 Dozor policie 7 Dozor policie na přechodech 1 Strana 32

33 Dozor policie na přechodech častěji 1 Důslednější dohled u přechodů 1 Hlídky na nádraží 1 Chodník mezi Vlčnovem a Vlčí horou, kruhová křižovatka z obchvatu na Vlčnov 1 Chodníky 2 Chodníky a vyřešená nepřehlednost nad stavebninami 1 Chodníky až do Chrudimi 1 Chodníky, které nad Bramakem nejsou 1 Chodníky, osvětlení 1 Chodníky, přechod od budovatelů ke gen. Uchytila, obchvat 1 Chodníky, přechody 2 Chodníky, přechody, parkoviště 1 Chodníky, semafory, přechody 1 Chybí přechody a semafory 2 Kamery na přechodech, auta jezdí na červenou, nedávají přednost chodcům 1 Každé ráno na přechodech policisté 1 Kdyby jezdilo MHD z nádraží ke škole v příhodném čase 1 Kdyby stavěl autobus i u stadionu ne jenom u nemocnice a na Borzně 1 Kontrola přechodu v Slezské ulici policií 1 Kontrola rychlosti na ulici Václavská 1 Kontrola rychlosti u řidičů 1 Kontroly policistů na přechodech 1 Kruhová křižovatka u přejezdu, výraznější značení nutnosti dát přednost v jízdě 2 Lépe umístěné přechody pro chodce a mělo by jich být víc 1 Lépe značené přechody, cyklostezky, obchvat 1 Lepší fungování MHD 1 Lepší chodníky 1 Lepší kruhový objezd u nemocnice 1 Lepší organizace provozu na přechodu u MŠ Malíka 1 Lepší pouliční osvětlení 1 Lepší povrch silnic 1 Lepší povrch silnic, přechody pro chodce, odklon kamionové dopravy 1 Lepší přechody 1 Lepší signalizace semaforu - auta nedají přednost chodci 1 Lepší silnice 3 Lepší silnice a vlakové přejezdy 1 Lepší spoje, víc spojů ráno až k Václavu 1 Lepší spojení autobusů 1 Strana 33

34 Lepší spojení autobusů z Pardubic do Chrudimi - dlouho čekám ve škole 1 Lepší stezky 1 Lepší veřejné osvětlení 1 Levnější jízdné, obchvat 1 Malecká zpomalení provozu 1 Méně aut 1 Méně aut ve městě 1 Méně kruhových objezdů 1 Menší doprava na silnicích 1 Menší provoz kolem školy 1 Menší provoz na komunikaci ul. Palackého 1 Menší provoz v ulici Široká 1 Menší provoz, více přechodů pro chodce 1 Měření rychlosti 1 Městská policie 1 MHD do ulice k presům 1 MHD Kočí - Chrudim 1 MHD na Vlčí horu 1 Na každém přechodu semafor 1 Na křižovatku Čáslavská - Průmyslová - Olbrachtova umístit semafor 1 Na Ostrově - Palackého dozor policie do 8 hodin 1 Na přechodech policisté 1 Na přechodu nad náměstím by měl stát policista 1 Na přechodu pod hasičárnou dohled policie 1 Na přechodu semafory 1 Na přechodu u školy dohled policie každý den 1 Na přechodu u školy dohled policistů 1 Na všech přechodech ráno policisté 1 Na všech přechodech semafory 1 Nadchod, dopravní značky - pozor děti, značení na silnici 1 Nadchod, podchod 1 Nadchody, podchody přes silnice 1 Návaznost MHD a autobusů na rozvrhy škol 1 Nebezpečný přechod ul. Švermova 2 Neparkovat u chodníku 1 Nestěhovat ZŠ Valy z vedlejší silnice na hlavní křižovatku nad náměstí 1 Novější chodníky 1 Obchvat 1 Obchvat 227 Strana 34

35 Obchvat, aby autobusy jezdily včas 1 Obchvat, aby nejezdily kola po chodníku, značky pro přechod víc viditelné 1 Obchvat, cyklostezky 3 Obchvat, cyklostezky, stezky pro pěší, značky obytné zóny 1 Obchvat, cyklostezky, víc chodníků 1 Obchvat, častější kontroly řidičů 1 Obchvat, dohled policie 2 Obchvat, dohled policie na přechodech 1 Obchvat, dohled policistů na přechodech 1 Obchvat, dozorce na dopravu 1 Obchvat, chodníky, cyklostezky 1 Obchvat, kolem chodníků zábradlí, víc policistů 1 Obchvat, lepší chodníky, lepší silnice 1 Obchvat, méně přechodů bez semaforu 1 Obchvat, míň lidí v autobuse 1 Obchvat, osvětlení 2 Obchvat, podchod 1 Obchvat, přechod od parkoviště k ZŠ 1 Obchvat, přechod u školy 1 Obchvat, přechod z budovatelů ke škole, zpomalovače n silnici z centra ke kruh. Objezdu u Kauflandu 1 Obchvat, přechody 1 Obchvat, přechody, chodníky 2 Obchvat, přítomnost policistů 2 Obchvat, rekonstrukce chodníků 1 Obchvat, rozšíření příměstské dopravy 1 Obchvat, semafory 1 Obchvat, semafory na ulici družstevní, dohled policie 1 Obchvat, semafory, přechody, městská policie, značky, snížená rychlost, zpomalovače, zvýrazněné přechody 1 Obchvat, školní autobusy 1 Obchvat, umístění značky pozor děti v blízkosti školy 1 Obchvat, úprava nepřehledných míst 1 Obchvat, větší účast policie 3 Obchvat, víc chodníků 1 Obchvat, víc chodníků a přechodů 1 Obchvat, víc přechodů 4 Obchvat, víc přechodů pro chodce 1 Obchvat, víc semaforů 1 Obchvat, více policistů na přechodech 1 Obchvat, zábradlí, svítící lampy 1 Strana 35

36 Obchvat, zvýraznění přechodů, zlepšení osvětlení v tmavých částech ulic 1 Obchvat 1 Ohleduplnější chování řidičů 1 Ohleduplnější řidiči 1 Ohleduplnost řidičů 2 Omezení dopravy kamionů přes topol 1 Omezení provozu ulicí mezi školou a obchodem dům barev, ignoruje se zde zákaz vjezdu 1 Omezení provozu v ulici, omezení rychlosti jízdy aut, přechod pro chodce 1 Omezení rychlosti 3 Omezení rychlosti a kamionové dopravy 1 Omezení rychlosti, přechod 1 Omezit rychlost v obci a odklon kamionů 1 Opatrnost řidičů 1 Oprava chodníků 2 Oprava chodníků, policisté na přechodech 1 Opravit chodníky 1 Opravit silnice 1 Osvětlení 4 Osvětlení přechodu u kat. Úřadu, svislé značení, ostrůvek, ráno přítomnost policie 1 Osvětlení, přechody, oprava chodníků 1 Parkoviště a přechod u školy 1 Parkoviště u školy 1 Pěší zóna 2 Podchod 3 Podchod, obchvat 1 Podchody 1 Podchody či nadchody 1 Policejní dohled u přechodu pro chodce 1 Policejní dohled u školy 1 Policie 1 Policie na semaforu u MŠ Malíka - krátký interval na přecházení 1 Policisté na přechodech 1 Policista na křižovatce 1 Policista na přechodu než začne vyučování 1 Policista na přechodu u hasičárny 1 Policisté na křižovatce se semafory na Borzně, obchvat 1 Policisté na přechodech 11 Policisté na přechodech kolem školy 1 Strana 36

37 Policisté na přechodech u hotelu Bohemia 1 Policisté na přechodech u škol, lepší chodníky 1 Policisté na přechodech, fungující semafory, víc přechodů, snížení rychlosti u školy 1 Policisté u sv. Václava 1 Policisté v ranních a odpoledních hodinách, nové linky MHD Presy, Vlčnov 1 Policisté, kteří zastavují provoz na rušné silnici 1 Policista u přechodu 1 Posila policie, podchod u MŠ Malíka 1 Pozornost řidičů 2 Pozornost řidičů, výstražné značky 1 Prodloužení časového intervalu zelené na křižovatce u hasičské zbrojnice 1 Prodloužit interval pro přechod chodců 1 Přechod 3 Přechod bez světel u Alberta 1 Přechod ke škole 1 Přechod nebo retardér V Tejnecku 1 Přechod nebo retardér v ulici V Tejnecku 1 Přechod nebo retardér v ulici V Tejnecku, kontrola provozu 1 Přechod pro chodce 1 Přechod pro chodce v Markovicích u prodejny - ráno po tmě přejít silnici je někdy nemožné i pro dospělého 2 Přechod před pekárnou, kontrola rychlosti 1 Přechod před školou 1 Přechod před ZŠ Malíka z ul. Budovatelů 1 Přechod s dohledem 1 Přechod s výstražným světlem pozor chodci, cedule pozor děti, nadchod u ZŠ Malíka 1 Přechod se semafory - nelze přecházet na přechodu u restaurace Gulášek 1 Přechod Topolská - družstevní, obchvat 1 Přechod u hřbitova u Václava, osvětlená Novoměstská ulice proti vodojemu 1 Přechod u křižovatky 1 Přechod u školy 5 Přechod u školy a zpomalovače 1 Přechod u školy s policistou 1 Přechod u školy, parkoviště 1 Přechod u školy, parkoviště u školy 1 Přechod v Olbrachtově ulici 1 Přechod v Topolské ulici 1 Strana 37

Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693

Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693 Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693 Zpracovala: Ing. Blanka Mrázková Gabriela Hrubá V Chrudimi, 24. 11. 2012 Obsah Úvod... 3 1. Stručná charakteristika školy... 3 2. Dotazníkové

Více

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Obsah prezentace Město bez bariér - B 6 Cesty dětí do školy a zpět /Spolupráce škol Bezpečnost ve městě Bezpečnost ve městě - Program prevence kriminality v Hradci

Více

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V LITOMĚŘICÍCH - 2011 Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Zdravé město Litoměřice Leden 2012 TIMUR 2012 Stránka 1 Akce je součástí

Více

Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy

Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy Partneři školy MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3: zřizovatel školy, odpovědnost za bezpečnostní situaci, opatření vyplývající z realizovaných

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Cílem výzkumu bylo zjistit, jak obyvatelé města Hlučín hodnotí město z hlediska bezpečnosti, kterých negativních jevů

Více

Cyklostezky v Jihlavě

Cyklostezky v Jihlavě Cyklostezky v Jihlavě Statutární město Jihlava se začalo výrazněji věnovat problematice cyklodopravy a výstavbě stezek pro cyklisty od roku 2001, kdy byl postaven 1. úsek tzv. První cyklostezky na ulici

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Chrudim 2.1.2008 Statistická data zpracovala Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. ve spolupráci

Více

Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér

Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér Následně budou zpracovány výstupy s návrhem opatření Tištěná podoba letáku - 12 respondentů Cílová skupina projektu: - rodiče dětí, kteří

Více

Průzkum spokojenosti s cestováním do areálu České zemědělské univerzity v Praze

Průzkum spokojenosti s cestováním do areálu České zemědělské univerzity v Praze Průzkum spokojenosti s cestováním do areálu České zemědělské univerzity v Praze Ing. Tomáš Rejdal 2011 1 Průzkum spokojenosti s veřejnou hromadnou dopravou 1.1 Úvod a cíle Česká zemědělská univerzita se

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Valašské Meziříčí www.val-mez.cz IČO: 00843598 Právní forma : příspěvková organizace Bankovní účet: č. ú. 94-2551680267

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Nabídka štítových stěn

Nabídka štítových stěn Nabídka štítových stěn Praha Náměstí hrdinů - 5. května Magistrála směr centrum Prahy, před Nuselským mostem a Kongresovým palácem Popis: Nejznámější příjezd do centra Prahy po hlavní tepně České republiky

Více

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili.

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Občan a doprava splněno na 100 % Občan a životní prostředí splněno na 86 % Občan a pocit bezpečí splněno na 83 % Občan a věci veřejné splněno

Více

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení.

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Cyklista a chodec Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Jak se chovat na pozemních komunikacích? 1.Cyklista i chodec se musí

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU Název projektu AUTA JEZDÍ SEM A TAM, NA PŘECHODU POZOR DÁM!!! Dopravní studie OBSAH STUDIE: 1. Průvodní zpráva: 1.1 Identifikační údaje 1.2 Předmět studie, zájmová

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a)

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a) Informativní značky Podle 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

N á v r h nové dopravní koncepce města Česká Skalice

N á v r h nové dopravní koncepce města Česká Skalice Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 00272591 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- N á v r h nové

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Lokalizace krizových míst město Český Brod 1 1. Křižovatka ulic Zborovská Krále Jiřího Jana Kouly Problém: Křižovatka U výkupu je příliš rozlehlá a nenutí svým stavebním uspořádáním řidiče

Více

New City Primary School, Londýn

New City Primary School, Londýn Příklady školních plánů mobility The Czech Environmental Partnership Foundation Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 New City Primary School, Londýn Kancelář v Praze Krátká

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK 11-25 JANOV NAD NISOU ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ŘÍJEN 2011 11-25 Janov nad Nisou, Na zelenou na dvorek i do Jizerek, říjen 2011 ANOTACE

Více

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů Líšeňská 33a 636 00 Brno BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II Prostředí sídelních útvarů - komunikace zde mají jiné funkce než v extravilánu Tel: 549 429

Více

Webové stránky. Grafické studio. charakteristika reklamní plochy Venkovní reklama

Webové stránky. Grafické studio. charakteristika reklamní plochy Venkovní reklama Venkovní reklama Provozujeme a neustále aktualizujeme vlastní síť reklamních nosičů billboardů a megabordů. V oblasti velkoplošné reklamy disponujeme nejširší nabídkou ploch v Libereckém kraji. Webové

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 4. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Ve čtvrtém ročníku jsou žáci většinou již ve věku, kdy by

Více

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití 500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 101. Křižovatka je místo: + a) V němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují. b) Kde se dva jízdní pruhy sbíhají

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ PROSEČ, okr. CHRUDIM Bezpečně mezi školou a školkou obr. 1. Logo projektu Zpracovala: Mgr. Milena Tobiášová Schválil: Mgr. Josef Roušar V Proseči 13. listopadu 2014 1 Obsah: 1.

Více

Školní plán mobility. Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov

Školní plán mobility. Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Školní plán mobility Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Použité zkratky... 3 1.2. Informace o škole... 3 1.3. Důvody ke vzniku ŠPM... 3 1.4. Hlavní cíle... 4

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ HRANICE, okres Cheb 2014 / 2015 Zpracoval : Mgr. Radmila Benešová Charakteristika školy Jsme malá škola v malém nejzápadnějším městě České republiky. Ze tří stran jsme obklopeni

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

ZŠ Nová Ves nad Nisou č.p. 264

ZŠ Nová Ves nad Nisou č.p. 264 201 ZŠ Nová Ves nad Nisou č.p. 264 Základní škola v Nové Vsi nad Nisou se nachází přímo u silnice III/28733, která kromě obsluhy Nové Vsi nad Nisou představuje i alternativní spojení Jablonce a Smržovky

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY. Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov. Děti a žáci Základní školy a Mateřské školy v Bílé Třemešné

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY. Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov. Děti a žáci Základní školy a Mateřské školy v Bílé Třemešné ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Děti a žáci Základní školy a Mateřské školy v Bílé Třemešné Identifikační údaje Školní plán mobility ZŠ a MŠ Bílá Třemešná Organizace: Adresa: Ředitel školy: Bílá Třemešná 313, 544

Více

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ V předkládané dokumentaci jsou zapracovány připomínky veřejnoprávních organizací z projednávání studie Doprava, Světovar II 07/2012. V této podobě bylo dopravní řešení odsouhlaseno.

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Nadace Partnerství Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Nadace Partnerství/Dopravní program Krátká26, Tel./fax: e-mail: radek.patrny@nap.cz http:///doprava Nadace

Více

Vypracování dopravní studie Studie

Vypracování dopravní studie Studie Obsah O B S AH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:... 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 STAVEBNÍK / OBJEDNATEL... 3 1.3 ZHOTOVITEL DOKUMENTACE... 3 2 VŠEOBECNĚ... 3 3 PODKLADY... 4 4 INTENZITY DOPRAVY... 4 5 NEHODOVOST...

Více

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat Ing. Luděk Dostál Společné evropské indikátory ukazatele, hodnotící rozvoj města a kvalitu života obyvatel využitelné pro vedení města pro informovanost

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234

111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234 111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234 Základní škola v Dětřichově se nachází přímo na průtahu III/03513. Silnice III/03513 slouží nejenom pro obsluhu přilehlého území, ale zároveň umožňuje propojení Dětřichova

Více

Dopravní omezení v době konání MS

Dopravní omezení v době konání MS Dopravní omezení v době konání MS Dopravní opatření respektují požadavky na bezpečnost a dopravní obsluhu v souvislosti s konáním mistrovství. Týkají se přemisťování přímých účastníků sportovních disciplin,

Více

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 Základní informace Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) příspěvková organizace

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích.

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 3. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. Učivo dopravní výchovy ve 3. ročníku především navazuje, rozšiřuje a prohlubuje znalosti z předchozích ročníků. Seznamuje

Více

MODŘICE (Brno-Modřice) KŘÍDLOVICKÁ (Brno-střed) KOHOUTOVICKÁ (Brno-Žebětín) OBVODOVÁ (Brno-Bystrc) PALACKÉHO TŘÍDA (Brno-Královo pole)

MODŘICE (Brno-Modřice) KŘÍDLOVICKÁ (Brno-střed) KOHOUTOVICKÁ (Brno-Žebětín) OBVODOVÁ (Brno-Bystrc) PALACKÉHO TŘÍDA (Brno-Královo pole) BR Brno město Každý měsíc na jiném místě Kromě klasického vylepení nabízí naše nové billboardové plochy možnost navěšení billboadrového banneru, díky němuž můžete být dle vlastního uvážení vidět každý

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ Leden 2009 Číslo projektu: 1F44/L/058/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy Styčný pracovník: Ing. Blanka Sunkovská Datum: leden 2009 Zodpovědný řešitel: Mgr. Iva Provalilová

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

dotazník č. délka života v obci

dotazník č. délka života v obci 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 muž žena dotazník č. délka života v obci ost s bydlením a kvalitou života v obci obyvatel obce ost s neost s ano ne věk vzdělání společné akce s dětmi práce zastupitelstva investiční

Více

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE Ing. Marek Kawulok kontrola Ing. Veronika Siwková zpracovatel Červenec 2011 OBSAH STUDIE:

Více

Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1

Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1 Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY Stupeň : STUDIE Ve Valašském Meziříčí 09/2014 A1 Průvodní zpráva Strana 1 Obsah : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 3 1A

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 OBLAST BEZPEČNOST PROGRAM: Doprava Veřejný pořádek Policie ČR Obecní policie Naše cíle - debata Doprava Doprava Výsledek ankety

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

INVESTIČNÍ AKCE 2014. Město Varnsdorf

INVESTIČNÍ AKCE 2014. Město Varnsdorf INVESTIČNÍ AKCE 2014 Město Varnsdorf Snížení energetické náročnosti MŠ Pražská Varnsdorf Kompletní zateplení obvodového pláště a střechy budovy včetně výměny oken a dveří Zhotovitel: S-BAU BOHEMIA, spol.

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Ulice Chodník stav + návrh (Stupnice poškození 1 až 5, 1-výborný... 5 - nedostatečný) PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Vozovka (povrch)stav + návrh (Stupnice poškození 1

Více

Modernizace komunikace II/355 Hlinsko Dřeveš, procházející obcí Holetín

Modernizace komunikace II/355 Hlinsko Dřeveš, procházející obcí Holetín Modernizace komunikace II/355 Hlinsko Dřeveš, procházející obcí Holetín Investorem a zadavatelem akce je vlastník komunikace II/355 PARDUBICKÝ KRAJ Za zhotovitele akce byla Pardubickým krajem ve výběrovém

Více

HRA NA SCHOVÁVANOU V DOPRAVĚ = HLEDÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

HRA NA SCHOVÁVANOU V DOPRAVĚ = HLEDÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Anotace: HRA NA SCHOVÁVANOU V DOPRAVĚ = HLEDÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Ing. Petra Pydychová1 S otázkou bezpečnosti a plynulosti silničního provozu se setkáváme dnes a denně. K dosažení výše uvedeného by v

Více

Cesty ke škole Pěšky nebo na kole!

Cesty ke škole Pěšky nebo na kole! 1 2 Úvod Školní plán mobility představuje strategický dokument, který umožňuje škole měnit dopravní návyky a volit takové způsoby dopravy dětí, rodičů a učitelů do školy, které by pro ně byly bezpečnější

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu Závěrečná zpráva o projektu Číslo projektu 67-DO-050 Pořadí zprávy 2 Název projektu ZELENÁ PRO NESLYŠÍCÍ Název předkladatele- MŠ, ZŠ A SŠ pro sluchově postižené, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Zpracoval Mgr. Petroš

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Obj. prací č.9/2007 110/284/07 - Mo Ing. Medek /221197112 14.5.2007

Obj. prací č.9/2007 110/284/07 - Mo Ing. Medek /221197112 14.5.2007 ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č.9/2007

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO NOVÝ JIČÍN Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Nový Jičín se na svém zasedání dne 19.9.2011 usneslo vydat na základě

Více

Hradec Králové bez bariér

Hradec Králové bez bariér Konference na podporu regionálního cestovního ruchu Královéhradeckého kraje Hradec Králové bez bariér PhDr. Marek Šimůnek vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradec Králové

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Komunitní plánování Zdravé městské části Praha 14 Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Obsah: 1. Cíl, metodika a průběh ankety 1 2. Výsledky 2 3. Hodnocení

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte?

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte? sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? 82 sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? Ano Frequency Cumulative 82 1, 1, 1, sc2 Jakým způsobem bydlíte? 82 sc2 Jakým způsobem bydlíte? Ve vlastním domě či v domě, který patří

Více

M H D C H R U D I M Zastávka : ŽEL.STANICE. Zastávka : Kalábrie. Pracovní dny. Pracovní dny. Soboty. Soboty ŽEL.STANICE. ŽEL.STANICE Kalábrie hod

M H D C H R U D I M Zastávka : ŽEL.STANICE. Zastávka : Kalábrie. Pracovní dny. Pracovní dny. Soboty. Soboty ŽEL.STANICE. ŽEL.STANICE Kalábrie hod Zastávka : Směr : 6500-žel.stanice---Na Větrníku ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY, provozní oblast Chrudim, Na Ostrově 177, tel: 469 638 65 hod Obce Ležáků 5 45 4 5 45 10 pivovar 9 35 4 sídliště u u 10 35 4 11 35

Více

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě 1. Úvod Tento plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a jedním

Více

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Metodologie výzkumu: Metoda výzkumu: Dotazníkové šetření Sběr dat: Květen 2006 Vyhodnocení dat: Prosinec 2006 Cílová skupina: Občané města Krnova

Více

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD zpracoval: Ing. Zbyněk Laube 1 OBSAH KAPITOLA STRANA 1.0 ÚVOD 3 2.0 VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ 3 3.0 OBECNÉ PODMÍNKY

Více

CENTRUM KRAKOV. ANALÝZA LOKALITY Založeno na lokalizační analýze společnosti INCOMA GfK

CENTRUM KRAKOV. ANALÝZA LOKALITY Založeno na lokalizační analýze společnosti INCOMA GfK CENTRUM KRAKOV ANALÝZA LOKALITY Založeno na lokalizační analýze společnosti INCOMA GfK Centrum Krakov základní údaje Centrum Krakov je projekt novostavby lokálního obchodního centra vznikajícího na místě

Více

117 - ZŠ Liberec Lužická 7

117 - ZŠ Liberec Lužická 7 117 - ZŠ Liberec Lužická 7 Základní škola v Liberci na ulici Lužická je součástí Jedličkova ústavu. Vzhledem k jejímu charakteru a z něho plynoucího zvýšeného podílu dětí s pohybovým, případně jiným handicapem,

Více

Plán mobility Základní škola, Praha 3, Lupáčova 2010/2011

Plán mobility Základní škola, Praha 3, Lupáčova 2010/2011 ČLÁNEK 1: OBECNÝ ÚVOD ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ Praha 3, Lupáčova 1 IČ: 63831368 www.lupacovka.cz sekce věnovaná projektu pod vlastní poddoménou ředitel školy: Milan Hausner listopad 2010 projektový web:

Více

PRAHA 10 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

PRAHA 10 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 11-22 PRAHA 10 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ŘÍJEN 2011 ANOTACE Projekt Bezpečné cesty do školy je zaměřen na zmapování přístupových cest do školy a zhodnocení

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 10 2010/2011. Realizováno za finanční podpory hlavního města Prahy.

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 10 2010/2011. Realizováno za finanční podpory hlavního města Prahy. ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 10 2010/2011 1 Osnova 1. 2. 3. 4. 5. 6. Informace o škole Mapování Podněty pro vznik školního plánu mobility Plán činnosti na podporu udržitelné mobility

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

Programy zklidňování dopravy ve městě

Programy zklidňování dopravy ve městě Programy zklidňování dopravy ve městě Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji Karlovy Vary, 13. 15. 9. 2006 Hlavní důvody: Hlavní problém města zahlcení dopravou. historické centrum prohlášené za

Více

PRAHA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

PRAHA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 08-18 PRAHA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE LISTOPAD 2008 ANOTACE Projekt Na Zelenou! Bezpečné cesty do škol je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do školy a zhodnocení

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KLÁNOVICÍCH

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KLÁNOVICÍCH ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KLÁNOVICÍCH 2009/2010 Osnova I. Informace o škole... 3 II. Mapování... 5 III. Podněty pro vznik školního plánu mobility... 6 IV. Plán činností na podporu

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

401 ZŠ Jilemnice Komenského 288

401 ZŠ Jilemnice Komenského 288 401 ZŠ Jilemnice Komenského 288 Základní škola v Jilemnici na ulici Komenského je umístěna ve dvou budovách v těsné blízkosti středu města. Budova I. stupně přímo sousedí s pěší zónou tak, že děti přicházející

Více

architektonická studie Nová Role - náměstí u Městského úřadu náměstí do Nové Role / 08-2012 snovatovarna.com

architektonická studie Nová Role - náměstí u Městského úřadu náměstí do Nové Role / 08-2012 snovatovarna.com architektonická studie Nová Role - náměstí u Městského úřadu Náměstí v Nové Roli Problém současné podoby města Nová Role vidíme především v naprostém postrádání centra města. Výrazného a nezpochybnitelného

Více

Zastávka : V Malecku

Zastávka : V Malecku Zastávka : 62550-Průmyslová zóna-žel.stanice-poděbradova-tovární-na Větrníku ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY, provozní oblast Chrudim, Na Ostrově 177, tel: 69 638 625 hod Transporta-starý závod 7 03m 2 28m 2 7 13m

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Projekt: Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě Reg. číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00104 Únor 2014 Anketa pro obyvatele otázky

Více

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou

Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou 1. Plochy kolem České pojišťovny (ul. Dolní), polikliniky (vč. parkoviště před hl. vchodem) a bývalé prodejny Julius Meinl (ul. Studentská). 2. Libušín

Více

DOPRAVNÍ STUDIE MĚSTA ČESKÝ BROD

DOPRAVNÍ STUDIE MĚSTA ČESKÝ BROD DOPRAVNÍ STUDIE MĚSTA ČESKÝ BROD Dopravní průzkumy, rozbory a analýza současné dopravní situace a návrhy řešení Objednatel: Zhotovitel: Město Český Brod Nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod IČO: 00235334

Více