VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠK. ZAŘÍZENÍ) ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠK. ZAŘÍZENÍ) ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, Turnov, příspěvková organizace Š K O L A R O K U L I B E R E C K É H O K R A J E telefon - pevná linka: telefon mobilní - ředitel: zástupce: webová stránka: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠK. ZAŘÍZENÍ) ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval: Schválil: Mgr. Pavel Doubrava Mgr. Lenka Nováková Mgr. Lenka Nováková Předkládá: Mgr. Lenka Nováková kulaté razítko organizace V Turnově 31. říjen 2014

2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (ŠK. ZAŘÍZENÍ) Organizace byla zřízena rozhodnutím Zastupitelstva Libereckého kraje na dobu neurčitou, č. usnesení 128/01/ZK ze dne Původní zřizovací listina ze dne vydaná pod č. j. SH-2170/2001 pozbyla platnosti vydáním nové zřizovací listiny č. j. ZL-82/03-Š ze dne , která nabyla účinnosti rozhodnutím Zastupitelstva Libereckého kraje č. usnesení 125/03/ZK ze dne Poslední aktualizace zřizovací listiny byla schválena Zastupitelstvem Libereckého kraje pod č.j. ZL-2/10-Š dne s účinností od Zřizovatel organizace: Liberecký kraj Sídlo zřizovatele: U Jezu 642/2a, Liberec 2 IČ zřizovatele: DIČ zřizovatele: CZ Název zřizované organizace: Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace Sídlo organizace: Turnov, 28. října 1390 IČ organizace: Právní forma: příspěvková organizace Organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků, je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: Střední škola Domov mládeže Zařízení školního stravování Ředitel organizace: Mgr. Lenka Nováková Statutární zástupce ředitele organizace: Mgr. Pavel Doubrava Školská rada: Mgr. Romana Bílková, Šárka Červinková - volení zástupci školy Pavla Strašíková, Denisa Folprechtová - volení zástupci rodičů a plnoletých žáků Bc. Eva Krejčí, Mgr. Jana Leitnerová - jmenovaní zástupci zřizovatele Rozhodnutím MŠMT ČR č.j / , se mění zařazení v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od školy s názvem: Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace. Identifikátor ředitelství: Škola sdružuje: 1. Střední zdravotnickou školu IZO Domov mládeže odloučené pracoviště (28. října 1872) IZO Školní jídelnu (28. října 1872) IZO Kapacita školy: 250 žáků Kapacita Domova mládeže: 130 lůžek Kapacita Školní jídelny se neuvádí 1

3 2. ORGANIZACE STUDIA (ČINNOSTÍ) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLAVYUČUJE A JSOU ZAŘAZENY VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU Škola měla na začátku uplynulého školního roku ve školském rejstříku zařazeny tyto obory vzdělání (podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání KKOV, v závorce JKOV): - obor M/01 (JKOV nepřidělen) Zdravotnický asistent, 4 leté denní vzdělávání pro absolventy ZŠ, střední vzdělání s maturitní zkouškou, zakončené MZK - obor M/02 (JKOV nepřidělen) Zdravotnické lyceum, 4 leté denní vzdělávání pro absolventy ZŠ, střední vzdělání s maturitní zkouškou, zakončené MZK - obor H/01 (JKOV nepřidělen) Ošetřovatel, 3 leté denní vzdělávání pro absolventy ZŠ, střední vzdělání s výučním listem, zakončené ZZK a výučním listem Ve škole probíhalo ve školním roce 2013/2014 vzdělávání ve všech výše uvedených oborech. Hlavním účelem činnosti organizace je poskytování vzdělání a výchovy žáků. Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Dále je hlavním předmětem činnosti vykonávání činnosti domova mládeže a vykonávání činnosti zařízení školního stravování. Doplňkovou činností organizace je především hostinská činnost, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, ubytovací služby a pronájem bytových a nebytových prostor. ZMĚNY V ORGANIZACI VZDĚLÁVÁNÍ V uplynulém školním roce rozhodnutím MŠMT ČR č. j. MSMT /2013 došlo ve školském rejstříku s účinností od k zápisu oboru: - obor M/01Sociální činnost, denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 4 roky Důvodem změny byla žádost školy o zařazení výše uvedeného oboru, které bylo vyhověno. Škola měla rozšíření vzdělávací nabídky tímto směrem v dlouhodobém záměru, chtěla rozšířit nabídku zdravotnických oborů o obor sociální, který je svým zaměřením velmi blízký profilu a celkovému směřování zdravotnické školy. Již dříve došlo z rozhodnutí MŠMT ČR č. j / ze dne došlo ve školském rejstříku s účinností od k těmto změnám: - obor M/005 (JKOV nepřidělen) Zdravotnické lyceum - byl označen za dobíhající - obor H/002 (JKOV nepřidělen) Ošetřovatel - byl označen za dobíhající - obor M/04 (JKOV nepřidělen) Zdravotnické lyceum byl nově zapsán - obor H/01 (JKOV nepřidělen) Ošetřovatel byl nově zapsán Důvodem změn u oborů zdravotnické lyceum a ošetřovatel byla koncepční změna celé soustavy vzdělávání, při které došlo k přechodu od centrálně vydávané základní pedagogické dokumentace ke školním vzdělávacím programům. 2

4 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY (ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ) VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Ředitelkou školského zařízení je od Mgr. Lenka Nováková, absolventka FF UK Praha, oboru ošetřovatelství - pedagogika. Na pozici ředitele školy bylo vyhlášeno v roce 2012 výběrové řízení, ve kterém obhájila svoji činnost a byla Radou Libereckého kraje jmenována od 1. srpna 2012 na dalších 6 let do funkce ředitele příspěvkové organizace. Statutárním zástupcem je od Mgr. Pavel Doubrava, absolvent PF HK, oboru matematika - fyzika pro roč. Učitelkou řídící praktické vyučování je od odborná učitelka Mgr. Jana Neumannová, absolventka LF UK HK, obor všeobecná sestra a Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety Bratislava, obor ošetřovatelství. Vedoucí provozně-ekonomického úseku je od Bc. Lenka Sulková, absolventka FSE UJEP, oboru podnikové finance a ekonomika. PRACOVNÍCI ŠKOLY Na začátku školního roku se personální situace jevila relativně stabilizovaná. Učitelka CJL a OBN se vrátila v pololetí školního roku z MD. Učitelka, která ji po dobu MD zastupovala, nastoupila na pozici asistenta pedagoga na DM. Na MD nastoupila učitelka ANJ a další 2 učitelky na rodičovské dovolené opět porodily dalšího potomka a nastoupily na další MD. Ve sféře nepedagogických pracovníků nebyly žádné změny, pracovala vedoucí ekonomického úseku, účetní a hospodářka DM a mzdová účetní na částečný úvazek. Na úklidu školy se podílely 3 pracovnice na částečné úvazky. PRACOVNÍCI DOMOVA MLÁDEŽE Výchovná činnost probíhala pod vedením 3 skupinových vychovatelek, které řídila přímo ředitelka školy. Počet ubytovaných dosáhl počtu 82. Personální obsazení pozic asistentek se obměnilo v pololetí školního roku, kdy nastoupila učitelka, která zastupovala MD. Na chodu domova se neodmyslitelně podílely 3 pracovnice úklidu, z nichž dvě pracovaly na částečný úvazek také v kuchyni při výdeji jídla. U jedné pracovnice pokračovala rodičovská dovolená. O pracovnících DM vypovídá tabulka v příloze Přehled pracovníků DM. PRACOVNÍCI ŠKOLNÍ JÍDELNY Výdej jídla zajišťovaly trvale 4 pracovnice na částečný úvazek a na dohodu o provedení práce pomocná kuchařka zajišťovala výdej večeří. Správce budov samozřejmě pracuje na část úvazku i v provozu domova mládeže a školní jídelny. V uplynulém období na konci školního roku odešla do starobního důchodu jedna uklízečka. Na toto pracovní místo byla přijata žena v mladém, produktivním věku. Výměna nastala i na pozici správce budov, od počátku roku 2014 byl přijat mladý muž v produktivním věku a muž na částečný úvazek. Tuto změnu pociťuje organizace jako prospěšnou. Vnímáme pozitivně průměrný věk pedagogického sboru, který se nám jeví věkově rovnoměrně rozložený. Zastoupení mladších ročníků s sebou nese negativní jevy v souvislosti s odchody na MD resp. RD (aktuálně jsou to 3 učitelky a 1 pracovnice z jídelny). U zaměstnanců, kteří nesplnili kvalifikační předpoklady, došlo ke konci školního roku k rozvázání pracovních poměrů. O personální práci v celém školském zařízení vypovídá následující tabulka. 3

5 Počty pracovníků školy a školských zařízení - přepočtené osoby k pracovníci Škola Domov mládeže Školní jídelna celkem celkem pedag. nepedag. celkem pedag. nepedag. Celkem pedag. nepedag. 35,0 25,8 22,1 3,7 8,0 4,6 3,4 1,2 0,0 1,2 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Ředitelka školy v rámci svého sebevzdělávání absolvovala poradu Asociace ředitelů SZŠ a VOŠZ a několik jednodenních školení pro ředitele. Jedna učitelka odborného výcviku zahájila vzdělávání v bakalářském studijním programu. Jedna učitelka se během šk. roku vzdělávala v souvislosti s novou maturitní zkouškou jako předsedkyně maturitních komisí. Jednotliví učitelé dále absolvovali různá jednodenní školení vztahující se k pedagogice nebo jejich odbornosti. Vybraní pracovníci se též školili v souvislosti se zapojením do projektů. V návaznosti na účinnost zákona č. 96/2004 Sb. (o nelékařských zdravotnických povoláních) odborné učitelky "sbíraly kredity" pro budoucí obhajobu své registrace, aby mohly i nadále vykonávat zdravotnické povolání bez dohledu. Sumarizace: každý učitel absolvoval nejméně 1 jednodenní školení. Příspěvková organizace vyslala pedagogické pracovníky na vzdělávací akce, za které byly uhrazeny účastnické poplatky ve výši ,-Kč a proplaceny cestovní výlohy ve výši cca ,- Kč. Školí se také nepedagogičtí pracovníci, za jejichž školení byly uhrazeny účastnické poplatky ve výši 1.952,- Kč a proplaceny cestovní výlohy ve výši 1.932,- Kč. Rozsah a kvalita vzdělávání pedagogů vždy závisí na nabídce akreditovaných vzdělávacích akcí, na jejich ceně (stále významnější je možnost vzdělávání bez účastnického poplatku nebo zcela zdarma resp. hrazených z ESF) v kombinaci s finančními možnostmi organizace, na okamžité potřebě organizace, možnostech suplování a zastupování při účasti na vzdělávacích akcích a v neposlední řadě na ochotě pedagogů vzdělávat se, často i ve volném čase. 4. ÚDAJE O POČTU ŽÁKŮ ČLENĚNÍ OBORŮ, PROGRAMŮ, ČINNOSTÍ Celkový počet žáků poklesl na 208 (předchozí rok 214 žáků). Vzhledem k celkové situaci ve středním školství a trvající nedostatek absolventů základních škol vzhledem k počtu míst na středních školách, výsledek považujeme i přes pokles za vynikající a zájem o naši školu za stabilní. Počet žáků byl rozložen v deseti třídách tří různých oborů. Na domově mládeže byl počet ubytovaných žáků na začátku školního roku 82 (předchozí rok 76), což je nárůst oproti minulému šk. roku o 6 žáků. Naplněnost během každého školního roku klesá a na konci školního roku je podstatně nižší vzhledem k tomu, že čtvrté ročníky již odmaturovaly a třetí ročníky absolvují měsíční provozní praxi. Zařízení školního stravování vedle stravování žáků zajišťuje také závodní stravování zaměstnanců organizace. Celkem počet pravidelně stravovaných žáků dosáhl 178 (předchozí rok 164). Přesné počty žáků ve škole, na domově mládeže a ve školní jídelně jsou obsaženy v následujících tabulkách. 4

6 Počty žáků podle oborů a tříd Obor studia forma počet žáků třída studia k zdravot. lyceum denní 1.ZL 25 zdravot. asistent denní 1.ZA 21 zdravot. lyceum denní 2.ZL 23 zdravot. asistent denní 2.ZA 26 ošetřovatel denní 2.OS 16 zdravot. lyceum denní 3.ZL 25 zdravot. asistent denní 3.ZA 17 ošetřovatel denní 3.OS 11 zdravot. lyceum denní 4.ZL 21 zdravot. asistent denní 4.ZA 23 celkem 208 Počty žáků v domově mládeže Domov mládeže kapacita celková počet ubytovaných z toho žáků z toho studentů při SZŠ Turnov k k SŠ VOŠ 28. října Počty strávníků ve školní jídelně Školní jídelna kapacita celková počet stravovaných počet stravovaných počet stravovaných při SZŠ Turnov žáků k žáků - jen obědy žáků - celodenně 28. října 1872 neuvádí se ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Přijímací řízení proběhlo pro obory zdravotnické lyceum, zdravotnický asistent a ošetřovatel. Přijímací řízení proběhlo ve 3 kolech vzhledem k nenaplnění plánovaných počtů přijatých žáků. V rámci kritérií přijímacího řízení byla stanovena pro oba maturitní obory povinnost doložit na přihlášce zdravotní stav umožňující vzděláván. Do hodnocení pak byl zahrnut prospěch na ZŠ v 8. třídě (bonus 0-10 bodů) a v 9. třídě (bonus 0 10 bodů), významné úspěchy ze soutěží a olympiád (bonus 0-10 bodů) a chování v 8. třídě (malus 0 10 bodů) a v 9. třídě (malus 0 10 bodů). Dále byl do hodnocení zahrnut v LK stanoveném poměru výsledek přijímacích testů SCIO z českého jazyka, matematiky a všeobecných studijních předpokladů (bonus bodů). V tříletém oboru ošetřovatel přijímací řízení bylo realizováno formou pohovoru. Současný systém přijímacího řízení (s odevzdáváním zápisového lístku) kromě zvýšení byrokratické zátěže a finančních nároků přinesl navíc prodloužení doby celého řízení a nejistotu zaměstnanosti v příštím školním roce do řad pedagogických i provozních pracovníků. Ani odevzdání zápisových lístků není dokonalým řešením systému, protože žákům je vydán nový na základě prohlášení o jeho ztrátě či zničení. Pohyby ve stavech žáků na začátku šk. roku 2013/2014 naštěstí nebyly ve velkém rozsahu. Konečný stav byl k ve třídě zdravotnického lycea 25 žáků a ve třídě zdravotnického asistenta 21 žáků. Zájem o vzdělávání se nám přes klesající počty vycházejících žáků ze ZŠ daří udržet na úrovni nad 20 žáků ve třídě, což vzhledem k situaci na okolních školách považujeme za úspěch. O počtech vypovídá tabulka v příloze Údaje o přijímacím řízení. 5

7 VYDANÁ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ V uplynulém školním roce ředitelka školy vydala celkem 244 rozhodnutí, z toho bylo 122 rozhodnutí ve věci přijetí či nepřijetí ke vzdělávání, 82 přijatých k ubytování do domova mládeže (viz tabulka Údaje o přijímacím řízení) a 40 rozhodnutí v ostatních věcech, které jsou také shrnuty do přílohy (viz tabulka Rozhodnutí vydaná ředitelem školy). 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK, ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK Maturitní zkoušky se konaly již počtvrté podle státního modelu. Výsledky maturitních zkoušek v minulých letech se jevily jako srovnatelné, u maturitních zkoušek v roce 2014 nastal nebývalý pokles úspěšnosti. Z žáků aktuálního ročníku po podzimním termínu zůstali 2 neúspěšní žáci z celkového počtu 43 přistoupivších k maturitní zkoušce, což je relativně stejně jako v minulých letech (vloni 3 z 50) napsali jsme v loňské výroční zprávě. Celkově shrnuto po podzimním termínu: ve třídě oboru zdravotnický asistent z počtu 17 žákyň neprospělo 7 žákyň; poslední pokus budou mít na jaře Dvě žákyně ukončily ročník později a k maturitní zkoušce se dostavily poprvé až v podzimním termínu (u kterého však také neuspěly). Ve třídě oboru zdravotnické lyceum z 25 žáků 21 žáků prospělo a prospělo s vyznamenáním. Další 3 žákyně neprospěly. Jedna žákyně poprvé maturovala v podzimním termínu a také ji čeká další pokus na jaře Závěrečné zkoušky v oboru ošetřovatel tento školní rok proběhly, třída v posledním ročníku vzdělávání uspěla velmi dobře, závěrečnou zkoušku složilo úspěšně všech 10 dívek. Celkově lze shrnout, že výsledky korespondují s průběžnými výsledky vzdělávání, se schopnostmi žáků a hlavně s celkovým přístupem žáků ke vzdělávání. Ve větším počtu se vyskytovali žáci nepřipuštění k maturitní zkoušce v jarním termínu a posléze ani v podzimním termínu, protože neukončili 4. ročník. Někteří dokonce pro nás nepochopitelně v této fázi opustili vzdělávání (1 žákyně zcela odešla, 2 žákyně přešly z oboru zdravotnický asistent do oboru ošetřovatel).viz tabulky v příloze - Úspěšnost žáků. PŘEHLED O UPLATNĚNÝCH VÝCHOVNÝCH OPATŘENÍCH Ve výchovné oblasti zaznamenáváme celkové uvolnění v projevech žáků, žáci prvních ročníků přicházejí ze ZŠ málo ukáznění, málo zvyklí na systematickou práci při hodině, na přípravu na vyučování o přestávkách. O to víc jsou jejich projevy především vůči sobě navzájem hlučné, neurvalé, vulgární. Nejvíce lze vysledovat takové projevy u žáků v učebním oboru ošetřovatel, kde je tudíž výchovná práce nejnáročnější a i vzdělávání v takto narušeném prostředí je velmi obtížné. S některými z těchto problémových žáků jsme se rozloučili, protože ani jim péče školy nevyhovovala a ať už z jakýchkoliv důvodů došlo k přestupu na jinou školu. Z hlediska postihu se potom jednalo o přestupky proti školnímu řádu v oblasti omlouvání absence (neomluvená, pozdě omluvená), nepovolený odchod z vyučování bez omluvy, kouření v areálu školy, nepřezouvání, neplnění školních povinností, nevhodné chování obecně (k pracovníkům školy, k sobě navzájem). Tyto přestupky byly řešeny udělením výchovných opatření - napomenutím a důtkou třídního učitele. Důtky ředitelky školy byly uděleny jednak při opakovaných přestupcích po třídní důtce a jednak za neomluvené hodiny. Snížené známky z chování se vyskytly při výskytu neomluvených hodin a při vysokém počtu zápisů v třídní knize. V Domově mládeže jsme se ve výchovné činnosti potýkali s drobnými prohřešky proti řádu a režimu domova mládeže, a to často v bodech nedodržování nočního klidu, pozdní návrat z vycházky a návrat z vycházky v podnapilém stavu. Tyto přestupky byly řešeny napomenutím vychovatelkou a důtkami ředitelky školy. 6

8 Obecně lze říci, že chování žáků na DM se oproti minulým rokům zlepšilo. Výjimkou bylo chování jednoho žáka, který byl z DM vyloučen před koncem školního roku pro naprostou nespolupráci a nerespektování řádu DM. V příloze tuto část popisuje tabulka Uložená výchovná opatření. PŘEHLED O PROSPĚCHU ŽÁKŮ Studijní výsledky žáků celé školy se jeví jako průměrné, což víceméně odpovídá schopnostem žáků a náročnosti studia na zdravotnické škole, která vyžaduje nejenom teoretické znalosti, ale i manuální zručnost a psychickou odolnost. U žáků zdravotnického lycea se dařilo ve srovnání s obory zdravotnický asistent a všeobecná sestra udržet vyšší náročnost přípravy, i když v hodnocení známkami se statisticky významné rozdíly neobjevily. Vedení školy trvá na stanovených prioritách, ovšem současně nemá zájem zásobovat cizí školy u nás neúspěšnými žáky. Proto pracujeme v rámci možností kapacity oboru a školy s učňovským oborem, abychom ho mohli nabídnout žákům neúspěšným v oborech maturitních. Počet takových žáků se zvyšuje, uplatnění v oboru ošetřovatel je ve zdravotnických zařízeních bez problémů. Prospěch na škole znázorňuje následující tabulka. Přehled o prospěchu žáků Škola počet žáků - počet žáků - počet žáků - počet žáků - SZŠ Turnov konec šk. roku vyznamenání prospěli nepros./ nehod. v řádném termínu po opravných zk PŘEHLED O POČTU ZAMEŠKANÝCH HODIN A NEOMLUVENÝCH HODIN Vysoký počet neomluvených hodin ve třídě 4.ZA byl zaviněn 2 žákyněmi. Jedna žákyně opakující 4. ročník opět začala mít potíže se studiem, přestala postupně docházet do školy a nakonec vzdělávání zanechala. Její absence zůstala neomluvená. Druhá měla potíže podobného charakteru a záškoláctvím řešila své studijní problémy. Nakonec jí byl umožněn změna oboru na obor ošetřovatel, kde je vzhledem k nižším teoretickým nárokům větší šance, že vzdělávání ukončí. Ani v této třídě nebyla její docházka bezproblémová a do konce školního roku ve třídě 2.OS nastřádala opět další neomluvené hodiny. Vysoký počet neomluvených hodin u třídy 3.ZL byl zaviněn především 1 žákem, který nastoupil do lékařského zařízení k plánovanému zákroku, po kterém měla následovat cca 14 denní absence. Plnoletý žák se ani po uplynutí očekávané doby neozýval, dále nereagoval ani na písemné výzvy. Proto mu byla nakonec (po marných pokusech z naší strany vrátit žáka ke vzdělávání) docházka ukončena a hodiny zůstaly neomluvené. Část neomluvených hodin připadá na žákyni, která má zdravotní problémy psychického rázu a její špatná docházka pramení ze zdravotního stavu. Bohužel díky nepořádnosti a nesrovnalostem v omluvném listu zůstalo 33 hodin neomluveno. Vysoký počet neomluvených hodin u třídy 2. OS je zaviněn především jednou žákyní (176 h), která dovršila plnoletosti a opustila dětský domov. Tím ztratila nad sebou dohled a bohužel nebyla dostatečně zralá na to, aby převzala zodpovědnost za svůj život. Přestala docházet do školy, přednost dala nejistým partnerským vztahům a přes naše obrovské úsilí (jednalo se o žákyni do té doby velmi slušnou, pracovitou a šikovnou) její vzdělávání skončilo a hodiny zůstaly neomluveny. Zbytek neomluvených hodin je výsledkem dobré práce třídní učitelky v jejich odhalování. Ve třídě 2.ZL pokračovaly problémy s opakujícím žákem, který vršil problémy každodenního charakteru, nepořádky v omluvném listu vyústily ve většinu neomluvených 7

9 hodin této třídy, kázeňské tresty neměly účinnost a vše došlo až k vyloučení ze vzdělávání. Zbytek neomluvených hodin má na svědomí jedna žákyně, u které také navzdory spolupráci třídního učitele s rodiči nedošlo k nápravě. Důsledkem byla nejenom snížená známka z chování, ale i odchod pro neprospěch. Také ve třídě 2.ZA jde většina neomluvených hodin opět na vrub jedné žákyně (123 h), která opakovala ročník, ale od začátku školního roku byla její docházka sporadická, zanechala vzdělávání a její hodiny zůstaly neomluvené. Ostatní neomluvené hodiny měly charakter ojedinělých výstřelků v rozsahu 1 hodiny až 1 dne. Samozřejmě byla vždy realizována přiměřená kázeňská opatření od důtek po snížené známky z chování (viz příloha - tabulka Výchovná opatření). Obecně lze konstatovat trvající vysoký počet zameškaných hodin. Důvodem je především snižující se úroveň sebekázně žáků a ochoty dodržovat stanovená pravidla. Průměrný počet zameškaných hodin na žáka je s výjimkou jedné třídy nad 100 h à školní rok. Ve srovnání s loňskem je situace analogická - průměrná absence je ve 2 třídách nad 200 h a ve 2 dalších třídách jen těsně pod 200 h à školní rok. Tyto projevy mají celospolečenský základ, výchovné vzory jsou především v úzké rodině, mezi příbuznými a přáteli. Až na konci figurují vzdělávací instituce, které nemohou tyto trendy změnit, přestože se o to neustále snažíme. Počty zameškaných hodin přehledně znázorňuje tato tabulka. Přehled zameškaných hodin třída 1. ZL 1. ZA 2. ZL 2. ZA 2. OS 3. ZL 3. ZA 3. OS 4. ZL 4. ZA zam. h. - 1.pololetí zam. h. - 2.pololetí zam. h. - celkem z toho neomluvené půměr na žáka 132,76 117,14 243,30 154,92 254,13 176,80 153,71 173,64 128,81 135,61 UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ Po maturitě se naše žákyně hlásily ke studiu jak na vysokých školách, tak na vyšších odborných školách, především zdravotnických. Mnozí kombinovali podání přihlášky jak na vyšší, tak na vysoké školy. V evidenci úřadu práce jsou absolventi pouze krátkodobě po ukončení vzdělávání, po neúspěšném zakončení vzdělávání anebo v případě, že absolventi školy nemají zájem aktivně vyhledávat pracovní či studijní uplatnění. Pracovní uplatnění ve zdravotnictví totiž lze nalézt vzhledem k trvalému nedostatku pracovníku v tomto resortu. I v případě, že mají absolventi zvýšené nároky na finanční ohodnocení a hledají uplatnění mimo zdravotnictví, nemívají problémy s uplatněním. Dá se tedy říci, že naši absolventi jsou vesměs dobře připraveni na trh práce a flexibilně dokáží nabyté znalosti a dovednosti uplatnit. Dlouhodobě konstatujeme, že středním zdravotnickým personálem zásobujeme širokou spádovou oblast Libereckého kraje i krajů sousedních (Královéhradecký, Středočeský), neboť v Libereckém kraji je 8 státních nemocnic a bezpočet privátních zdravotnických zařízení, zatímco zdravotnické školy jsou v kraji pouze dvě. Zatím jsme nezaznamenali žádný trend, který by výše popsaný stav významně měnil. Někteří absolventi odcházejí také do zahraničí, a to jak s cílem studovat, tak i za prací. Škola nemá žádný oficiální mechanizmus k získání informací o faktické úspěšnosti žákyň při přijímacím řízení či ucházení se o zaměstnání. Neoficiální uplatnění absolventek z informací od třídních učitelů resp. od výchovného poradce znázorňuje následující tabulka. 8

10 Uplatnění absolventů obor SŠ/jazyk.Š/konz. studium VOŠ studium VŠ práce úřad práce není známo zdrav. lyceum zdrav. asistent ošetřovatel mateř. dov. 6. ÚDAJE O POSKYTOVÁNÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, RESP. CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ SZŠ Turnov se podílela jako partner projektu VCT Turnov "Vzděláním k pracovnímu zařazení pečovatelství a osobní asistence" na pokračování kurzu "Pracovník sociální péče se zaměřením na přímou obslužnou péči", který je kurzem rekvalifikačním. Celkem se uskutečnily 4 kurzy, účastníků bylo 25. SZŠ Turnov nově získala oprávnění ke kvalifikaci pro odbornou způsobilost v kurzu Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví. Kurz proběhl jednou se 17 účastníky. 7. ÚDAJE O ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ SZŠ Turnov zapojila jako partner do nového projektu VCT Turnov Pracujeme s nadanými žáky i s žáky ohroženými předčasným odchodem ze vzdělávání. SZŠ Turnov je nositelem projektu Zvýšení kvality vzdělávání ICT žáků střední zdravotnické školy operačního programu Vzděláváním pro konkurenceschopnost. Projekt byl ukončen v červnu 2012 a nyní je ve fázi udržitelnosti. SZŠ Turnov je nositelem projektu Hospodárné vykazování a vyúčtování zdravotní péče v nemocnicích LK operačního programu Vzděláváním pro konkurenceschopnost. Byl sestaven realizační tým, byla realizována výběrová řízení na dodávku hardware a software. Tým lektorů a konzultantů byl opakovaně proškolen a pracoval na tvorbě textů pro lékaře a nelékařské profese. V uplynulém školním roce proběhla úspěšně výuka přihlášených účastníků z řad nelékařů i lékařů. V červnu 2014 byla uspořádána závěrečná konference k projektu. O hlavních prázdninách proběhl audit a byla zpracována závěrečná monitorovací zpráva. SZŠ Turnov je nositelem projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ operačního programu Vzděláváním pro konkurenceschopnost. Členové pedagogického sboru, vytvářeli chybějící DUMy a odpilotovali je ve výuce. Pedagogové také absolvovali školení. Projekt probíhal do března Dne 6. května by schválena závěrečná monitorovací zpráva. Dále byla SZŠ Turnov příjemcem dotace z grantového fondu LK a z rozpočtu LK v menších projektech: Aktivitou z ulity (aktivita DM) Moderní pomůcky pro zdravotní tělesnou výchovu V červnu 2013 škola předložila žádost o partnerství v projektu Libereckého kraje Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v LK. SZŠ Turnov se žádostí uspěla, stala se jedním z 29 partnerů projektu. Ve školním roce byla realizována výběrová řízení na nákup nábytku a drobných učebních pomůcek. Samotná výuka začne probíhat v e školním roce 2014/2015 s ohledem na rekonstrukci učebny. 9

11 V květnu jsme podali žádost o partnerství v projektu Partnerství škol a zaměstnavatelů pro rozvoj podnikavosti Okresní hospodářské komoře Liberec. Pokud budeme úspěšní, projekt začneme realizovat v dalším školním roce. 8. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY Partnery Střední zdravotnické školy v Turnově jsou samozřejmě zdravotnická a sociální zařízení Libereckého kraje. Spolupráci jsme navázali i se zařízeními v Královehradeckém kraji a Středočeském kraji vzhledem k poloze Turnova a také k tomu, že žáci mají často trvalé bydliště právě v těchto lokalitách. V této oblasti jsme se v období uplynulého školního roku potýkali s organizační změnou, která nastala od u našeho hlavního sociálního partnera. Tím byla sousední Panochova nemocnice Turnov, s.r.o., která zfúzovala s Krajskou nemocnicí Liberec a.s. Tuto zásadní změnu provázelo období nejistoty přechodné fáze. Museli jsme navázat nové vztahy s cateringem KNL pro zajištění stravování, najít nového partnera pro praní uniforem žáků resp. kontaminovaného prádla obecně, navázat vztahy s novým vedením KNL. Praxe žáků nebyla ohrožena, z tohoto pohledu docházíme do stále stejné budovy. Organizačně se ovšem jedná o nového partnera Krajskou nemocnici Liberec a.s., pracoviště Turnov. Vyučování předmětu Ošetřování nemocných ve 3. a 4. ročníku oboru zdravotnický asistent a předmětu Ošetřovatelská péče oboru Ošetřovatel ve 2. a 3. ročníku se tradičně odehrává v Panochově nemocnici, s.r.o. v Turnově. V menším rozsahu výuka případně probíhá i v Domově důchodců Pohoda v Turnově a v Dětském stacionáři Sluníčko v Turnově. Předmět Odborná praxe, jehož cílem je naučit žáky aplikovat získané odborné vědomosti, dovednosti a návyky a pracovat jako člen ošetřovatelského týmu, probíhá pak v různých zdravotnických zařízeních v Libereckém kraji a sousedních krajích (je to závislé na trvalém bydlišti žáka). Se všemi zdravotnickými a sociálními partnery spolupracujeme na základě smluvních vztahů. Jednotlivá pracoviště byla osobně navštívena před uzavřením smlouvy ředitelkou školy a učitelkou řídící praktické vyučování. Spolupráci se sociálními partnery lze označit za oboustranně korektní a vstřícnou. Spolupráce se stacionářem byla doplněna charitativní sbírkou, do Domova důchodců docházejí žáci v rámci dobrovolnictví. Absolventi školy nastupují často do zaměstnání právě u těchto výše jmenovaných organizací. Při osobních setkáních se informujeme na jejich úspěchy v pracovním životě a využíváme získané informace v další pedagogické práci. 9. ÚDAJE O DALŠÍCH AKTIVITÁCH A PREZENTACE ŠKOLY (ŠK. ZAŘÍZENÍ) NA VEŘEJNOSTI VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK Pro první ročníky odborné učitelky připravily soutěž v úpravě lůžek (upevnění manuálních dovedností). 2. ročníky si zasoutěžily mezi sebou v poskytování první pomoci na sportovně-turistickém kurzu. V říjnu jsme byli spřátelenou polskou školou v Jelení Hoře (PL) pozváni na již 4. rajd, kterého se zúčastnili žáci i učitelé. Smyslem tohoto projektu je nejen sbližování žáků pomocí jazyků, ale i poznávání Krkonoš jeho přírody a památek. V měsíci červnu škola uspořádala již 5. ročník mezinárodní soutěže v předlékařské první pomoci za aktivní účasti žáků partnerské školy v Nieskách (SRN). Kromě odborných znalostí a dovedností si žáci měli možnost prověřit také své jazykové kompetence. Třetí a čtvrté ročníky 10

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí Sportovní 1135, 271 80 Nové Strašecí Zřizovatel : Středočeský kraj, Praha 5, Zborovská 11 IČO : 14 802 201 IZO : 107 820 536 Kontakty :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Michaela Malá Vladimíra

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz, www.skola-lomnice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 3 b) přehled oborů vzdělávání. 4 c) popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Výroční zpráva Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy červenec září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace Adresa školy: Kostelní 9, 460 31 Liberec 2 Tel., fax 485 100 750 e-mail : eva.semusiova@szs-lib.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD ŠKOLNÍ 416, PSČ 468 41, TEL. 483 394 351, e-mail po.box@mzsaoatanvald.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval:

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Zprávu předkládá ředitelka školy: Mgr. Martina Kokořová říjen 2013 1 Výroční zpráva o činnosti Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace, 481 321232, 481 324323, e-mail: jana.rulcova@sups.info www.sups.info VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

áva o činn nosti školy 2/13

áva o činn nosti školy 2/13 Výroční zprá áva o činn nosti školy ve školním roce 2012 2/13 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Č. j. 1233/2013 CZECH REPUBLIC, 686

Více

Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk

Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk Ing. Jiří Hubálek ředitel SOŠ a SOU Nymburk V Nymburce dne 30. září 2014 1. Plnění cílů z předchozího období A) Oborová

Více

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 Zřizovatel: Zprávu zpracovala: Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka Ve Stochově dne 14. října 2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika

Více