Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právnická fakulta Masarykovy univerzity"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor právo sociálního zabezpečení Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce Pozůstalostní důchody (Survivor Benefits) Haunerová Zdeňka 2010/2011

2 Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma: Pozůstalostní dávky zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem pouţila k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu pouţitých pramenů a literatury... Zdeňka Haunerová - 2 -

3 Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí této bakalářské práce JUDr. Zdeňce Gregorové, CSc. za její odborné vedení, ochotu, přátelský přístup a motivaci při psaní

4 OBSAH: Úvod Charakteristika sociálního zabezpečení Sociální pojištění Státní sociální podpora Sociální pomoc Důchodové pojištění Vymezení působnosti České správy sociálního zabezpečení Česká správa sociálního zabezpečení Druhy dávek důchodového pojištění Právní důsledky smrti a další významné právní skutečnosti mající vliv na nárok na pozůstalostní dávky Nezaopatřenost dítěte Soustavná příprava na budoucí povolání Převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů Pozůstalostní dávky důchodového pojištění Vdovský důchod Podmínky nároku na vdovský důchod Výše vdovského důchodu Vdovecký důchod Podmínky nároku na vdovecký důchod Výše vdoveckého důchodu Sirotčí důchod Podmínky nároku na sirotčí důchod Výše sirotčího důchodu Další specifika týkající se pozůstalostních důchodů Řízení o prohlášení za mrtvého Souběh nároků na důchody a jejich výplatu Registrované partnerství...36 Závěr...37 Resumé...39 Seznam použité literatury...40 Seznam příloh

5 Úvod Téma mé bakalářské práce má název Pozůstalostní dávky. V úvodu své bakalářské práce se budu nejdříve zabývat stručnou charakteristikou sociálního zabezpečení; jeho třemi subsystémovými součástmi, a to sociálním pojištěním, státní sociální podporou a sociální pomocí. Zaměřím se zejména na důchodové zabezpečení jako jeho nedílnou součást. Dále svoji pozornost budu věnovat organizačnímu zajištění provádění důchodového pojištění včetně vymezení působnosti České správy sociálního zabezpečení ve věcech důchodového pojištění. Vzhledem k tomu, ţe cílem mé bakalářské práce je vytvoření uceleného přehledu pozůstalostních dávek důchodového pojištění, budu hlavní pozornost věnovat těmto dávkám. Uvedu druhy dávek důchodového pojištění, právní důsledky smrti a další významné právní skutečnosti mající vliv na nárok na pozůstalostní dávky. Práce bude členěná do několika kapitol a podkapitol. Těţiště této práce bude v šesté kapitole, kde se budu zabývat rozdělením pozůstalostních dávek důchodového pojištění. Ve své práci rozeberu současnou právní úpravu pozůstalostních dávek důchodového pojištění, včetně podrobného rozboru základních pojmů, na nichţ jsou tyto dávky budovány. V závěru své bakalářské práce uvedu další specifika týkající se pozůstalostních dávek důchodového pojištění

6 1 Charakteristika sociálního zabezpečení Sociální zabezpečení je soubor institucí, zařízení a opatření, jejichţ prostřednictvím se zabezpečují občané pro případ nemoci, mateřství, výchovy dětí, stáří, invalidity a ztráty ţivitele. Z hlediska jednotlivce je sociální zabezpečení forma společenské pomoci, která ho buď finančně, nebo naturálně podporuje v určitých společností uznaných ţivotních situacích. 1 Pojem sociálního zabezpečení má svou vnitřní strukturu a zahrnuje několik vnitřních subsystémů. Někdy také hovoříme o tzv. třech pilířích sociálního zabezpečení neboli o třech systémových součástech sociálního zabezpečení, a to o sociálním pojištění, státní sociální podpoře a sociální pomoci. 1.1 Sociální pojištění Sociální pojištění řeší situace, na které je moţno se dopředu připravit odloţením části peněz k přiměřenému řešení budoucí sociální situace, a to pomocí dávek nahrazujících příjem. Tyto situace mají buď krátkodobý charakter, jako je např. vlastní nemoc, ošetřování člena rodiny, těhotenství a mateřství, ty řeší nemocenské pojištění. Nebo mohou mít dlouhodobý charakter, jako je stáří, invalidita, ovdovění a osiření, ty pak řeší důchodové pojištění. Obě formy pojištění z hlediska naturálního charakteru (pobyt v nemocnici, návštěva lékaře a poskytnutí léků) doplňuje zdravotní pojištění. 2 Financování sociálního pojištění je obvykle prováděno z příspěvků pojištěnců a zaměstnavatelů a z příspěvků státu. 1.2 Státní sociální podpora Státní sociální podpora (téţ nazývaná v obecné teorii sociálním zaopatřením) se vztahuje na sociální situace, které jsou obecně společností akceptovány a povaţovány za potřebné k řešení. Jedinec nebo sociální skupina k tomu, aby čerpali plnění z této oblasti, nemusejí v předstihu být účastni nějakého pojistného systému ani předem odkládat část finančních prostředků k zajištění budoucích potřeb. Tato systémová součást nastupuje, jakmile nastane ona předvídaná sociální událost, která je v zájmu 1 ČERNÁ, J., TRINNEROVÁ, D., VACÍK, A. Právo sociálního zabezpečení. 2. rozšířené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, s. ISBN ČERNÁ, J., TRINNEROVÁ, D., VACÍK, A. Právo sociálního zabezpečení. 2. rozšířené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, s. ISBN

7 apod. 3 Státní sociální podpora je zaloţena na nejširší solidaritě a je plně financována ze společnosti. Obvykle je tato oblast zaměřena na podporu dětí a rodin, sociální prevenci státního rozpočtu. 1.3 Sociální pomoc Sociální pomoc neboli sociální péče je třetí samostatnou součástí sociálního zabezpečení. Hlavním cílem sociální pomoci je zajistit pomoc a podporu lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni tuto situaci vyřešit za pomoci svých vlastních prostředků či za pomoci své rodiny. Také sociální pomoc je plně financována ze státního rozpočtu a zaloţena na nejširší solidaritě. 3 GREGOROVÁ, Z. Důchodové systémy. Brno: Masarykova univerzita v Brně, s. ISBN

8 2 Důchodové pojištění Důchodovým pojištění se rozumí okruh právních vztahů, jejichţ vznik, změna nebo zánik jsou podmíněny existencí sociální události spočívající v dosaţení určitého věku, existenci dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nebo smrti ţivitele, tedy vztahů upravujících zejména hmotněprávní podmínky nároků na důchodové dávky a podmínky plnění pojistné povinnosti a procesních vztahů organizace a řízení. 4 Vlivem historického vývoje nejsou otázky důchodového pojištění soustředěny v jednom zákoně, ale jsou upraveny ve třech základních zákonech. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, upravuje nároky na důchody, popisuje postup při stanovení jejich výše, upravuje výplatu důchodů při souběhu nároků na více důchodů a další obecné otázky týkající se nároků na důchody a jejich výplatu. Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, upravuje otázky organizace a prováděním důchodového pojištění, povinnosti pojištěnců, zaměstnavatelů, příjemců důchodů a jejich odpovědnosti. Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, upravuje pojistné na důchodové pojištění, tj. například okruh poplatníků, stanovení výše pojistného, způsob jeho odvodu nebo sankce za porušení stanovených povinností. Základy práva důchodového pojištění je třeba hledat aţ v 18. století za vlády Marie Terezie. V této bylo také poprvé zavedeno pensijní zaopatření pro státní úředníky. Skutečný rozvoj práva důchodového pojištění lze však datovat de facto aţ do období první republiky. 5 4 BREJCHA, A., ŠANTRŮČEK, V. Právo důchodového pojištění. Praha: Linde, s. ISBN BREJCHA, A., ŠANTRŮČEK, V. Právo důchodového pojištění. Praha: Linde, s. ISBN

9 3 Vymezení působnosti České správy sociálního zabezpečení Podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, provádí sociální zabezpečení orgány sociálního zabezpečení. Orgány sociálního zabezpečení jsou: Ministerstvo práce a sociálních věcí Česká správa sociálního zabezpečení okresní správy sociálního zabezpečení Ministerstvo vnitra Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo obrany Ministerstvo vnitra provádí, řídí a kontroluje důchodové pojištění příslušníků Policie České republiky, příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, příslušníků Bezpečnostní informační sluţby a příslušníků Úřadu pro zahraniční styky a informace. Ministerstvo spravedlnosti provádí, řídí a kontroluje důchodové pojištění příslušníků Vězeňské sluţby České republiky. Ministerstvo obrany pak provádí, řídí a kontroluje důchodové pojištění vojáků z povolání a vojáků, kteří jsou po dobu činné sluţby hmotně zabezpečeni jako vojáci z povolání. Orgány Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva obrany rozhodují v oboru své působnosti o dávkách důchodového pojištění shora uvedených osob a provádějí výplatu těchto důchodových dávek, jestliţe a) občan byl příslušníkem ozbrojených sil po dobu aspoň 20 let, b) jde o 1) příslušníka ozbrojených sil, který v době sluţby splnil podmínky nároku na starobní důchod, 2) příslušníka ozbrojených sil, kterému ke dni 31. prosince 1992 trval sluţební poměr a k tomuto dni konal sluţbu alespoň po dobu 15 let, 3) příslušníka ozbrojených sil, který v době sluţby nebo nejpozději do dvou roků od jejího skončení splnil podmínky nároku na invalidní důchod - 9 -

10 anebo se stal invalidním následkem úrazu nebo onemocnění vzniklých při výkonu sluţby nebo v přímé souvislosti s ním, 4) příslušníka ozbrojených sil, který pobíral výsluhový příspěvek nebo příspěvek za sluţbu podle zvláštních právních předpisů alespoň ke dni předcházejícímu dni vzniku nároku na důchod, 5) občana, který konal ve sluţebním poměru sluţbu ve zpravodajských sluţbách podle zvláštního právního předpisu, 6) vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod po příslušníkovi ozbrojených sil, který zemřel v době sluţby nebo nejpozději do dvou roků od jejího skončení nebo splnil podmínku uvedenou v písmenu a), nebo po občanech uvedených v bodech 1 aţ 5. Ministři vnitra, spravedlnosti a obrany mohou v oboru své působnosti odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při provádění sociálního zabezpečení příslušníků ozbrojených sil. Česká správa sociálního zabezpečení a) rozhoduje 1) o dávkách důchodového pojištění, pokud není v zákoně č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno, ţe o nich rozhoduje jiný orgán sociálního zabezpečení, a zařizuje výplatu těchto dávek, 2) o povinnosti občana vrátit dávku důchodového pojištění poskytnutou neprávem nebo v nesprávné výši, pokud je o této dávce oprávněna rozhodnout, 3) o povinnosti zaměstnavatele nahradit neprávem vyplacené částky na dávce důchodového pojištění, pokud je o této dávce oprávněna rozhodnout 4) o odvolání ve věcech, v nichţ v prvním stupni rozhodla okresní správa sociálního zabezpečení, 5) o odstranění tvrdostí, které by se vyskytly při provádění sociálního zabezpečení, pokud jí bylo v jednotlivých případech svěřeno 6) o převodu důchodových práv podle 105a zákona o důchodovém pojištění a zařizuje tyto převody,

11 b) vymáhá neprávem vyplacené částky na dávkách důchodového pojištění; přitom je oprávněna provádět správní výkon rozhodnutí ve věcech důchodového pojištění, c) jedná před soudem v řízení o přezkoumání rozhodnutí ve věcech sociálního zabezpečení, d) plní úkoly při výplatě dávek sociálního zabezpečení do ciziny, e) řídí a kontroluje činnost okresních správ sociálního zabezpečení, f) zajišťuje plnění úkolů vyplývajících z práva Evropských společenství a plnění úkolů vyplývajících z mezinárodních smluv v oblasti důchodového pojištění, g) zajišťuje vydávání tiskopisů předepsaných podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, h) vede registr pojištěnců důchodového pojištění, i) vyrozumívá okresní správu sociálního zabezpečení o tom, ţe občan, který je dočasně práce neschopným, byl uznán invalidním na základě soudního řízení o ţalobě, j) zajišťuje podklady k posuzování zdravotního stavu v rozsahu vyplývajícím z přímo pouţitelných předpisů Evropské unie a z mezinárodních smluv, k) posuzuje zdravotní stav v rozsahu stanoveném zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. 3.1 Česká správa sociálního zabezpečení Česká správa sociálního zabezpečení je samostatnou rozpočtovou organizací podřízenou Ministerstvu práce a sociálních věcí. Byla ustavena, s účinností od 1. září 1990, zákonem ČNR č. 210/1990 Sb., o změnách v působnosti orgánů České republiky a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, kterým byl novelizován zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení. Česká správa sociálního zabezpečení je v souladu s ustanovením 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích organizační sloţkou státu, není tedy samostatnou právnickou osobou. Tím však není dotčena její působnost podle zvláštních právních předpisů (zejména z oblasti sociálního zabezpečení) a její jednání v těchto případech je jednáním státu. Česká správa sociálního zabezpečení fakticky vznikla sloučením Úřadu důchodového zabezpečení v

12 Praze, České správy nemocenského pojištění a Správy nemocenského pojištění Svazu českých a moravských výrobních druţstev. 6 Česká správa sociálního zabezpečení je největší a zcela výjimečnou finančně správní institucí státní správy ČR. Spravuje věci téměř 8 milionů pojištěnců, z toho je více neţ 2,5 milionu důchodců. Vyplácí přes 3 miliony důchodů a také nemocenské dávky. Do státního rozpočtu přispívá Česká správa sociálního zabezpečení víc neţ 35 %. Jde o peníze, které pravidelně vybírá na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti. 7 Sídlem České správy sociálního zabezpečení je Praha. V jejím čele je ústřední ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr práce a sociálních věcí

13 4 Druhy dávek důchodového pojištění Důchodové pojištění tvoří tyto důchody: starobní invalidní vdovský a vdovecký sirotčí. Základní sociální událostí, kterou je podmíněn nárok na starobní důchod, je dosaţení určitého věku, nárok na invalidní důchod je podmíněn nepříznivým zdravotním stavem a nárok na vdovský, vdovecký a sirotčí důchod náleţí při smrti ţivitele. Důchody z důchodového pojištění můţeme rozdělit na důchody přímé, tj. důchody starobní a invalidní, a na důchody odvozené, tj. důchody vdovské, vdovecké a sirotčí (důchody pozůstalých). Rozdíl mezi přímými a odvozenými důchody je ten, ţe důchody přímé se vyměřují v závislosti na dobách pojištění a výši výdělků (výpočtového základu) oprávněného, zatímco odvozené důchody (jejich procentní výměra) se stanoví z přímého důchodu (jeho procentní výměry), který pobíral zemřelý nebo na který by měl zemřelý nárok. 8 Za přímé důchody se povaţují důchody: starobní invalidní. Odvozené důchody jsou tzv. dávky pozůstalostní: vdovský a vdovecký sirotčí. 8 PŘIB, J., VOŘÍŠEK, V. Důchodové předpisy s komentářem. 6. aktualizované vydání. Olomouc: Anag, s. ISBN

14 5 Právní důsledky smrti a další významné právní skutečnosti mající vliv na nárok na pozůstalostní dávky Stejně jako v jiných odvětvích práva, je i v právu důchodového pojištění smrt jednou z relevantních právních událostí. Smrt je dokonce jednou ze základních právních událostí, jíţ jsou podmíněny nároky na pozůstalostní dávky důchodového pojištění. 9 Úmrtní list vystavuje úmrtní matrika matričního obvodu, na jehoţ území občan zemřel. Rozhodující tedy není poslední trvalé bydliště zemřelého, nýbrţ místo úmrtí. K vystavení úmrtního listu musí pozůstalý předloţit občanský průkaz zemřelého, průkaz zdravotní pojišťovny a list o prohlídce zemřelého. List o prohlídce mrtvého neboli tzv. ohledací list vystavuje lékař, který byl přivolán k zemřelému. Zápis do knihy úmrtí se provede na základě tohoto listu o prohlídce mrtvého nebo pravomocného rozhodnutí soudu o prohlášení fyzické osoby za mrtvou. Právo důchodového pojištění spojuje nárok na pozůstalostní dávku důchodového pojištění s dalšími okolnostmi, které vyjadřují určitou vlastnost subjektu. Mezi tyto skutečnosti patří: nezaopatřenost dítěte soustavná příprava dítěte na budoucí povolání převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů 5.1 Nezaopatřenost dítěte Za nezaopatřené dítě se pro účely zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, povaţuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliţe se a) soustavně připravuje na budoucí povolání b) nemůţe soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo 9 BREJCHA, A., ŠANTRŮČEK, V. Právo důchodového pojištění. Praha: Linde, s. ISBN

15 c) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost. Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku povaţuje za nezaopatřené dítě také dítě, které je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Od 1. ledna 2010 se za nezaopatřené dítě nepovaţuje dítě, které je poţivatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně. 5.2 Soustavná příprava na budoucí povolání Za soustavnou přípravu na budoucí povolání se pro účely zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, povaţuje a) studium na středních a vysokých školách v České republice, s výjimkou dálkového, distančního, večerního a kombinovaného studia, je-li dítě v době takového studia výdělečně činné alespoň v rozsahu zakládajícím účast na pojištění nebo pobírá-li podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, a studia po dobu výkonu vojenské základní (náhradní) sluţby, civilní sluţby nebo za trvání sluţebního poměru příslušníků ozbrojených sil; za studium na středních a vysokých školách v České republice se povaţuje téţ studium na středních a vysokých školách v cizině, pokud podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy je postaveno na roveň studia na středních a vysokých školách v České republice, b) teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost osob se zdravotním postiţením prováděná podle předpisů o zaměstnanosti. Středními školami se pro účely zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, rozumí střední školy a konzervatoře, jsou-li zapsány do rejstříku škol a školských zařízení. Střední školy zřizované ministerstvy obrany, vnitra a spravedlnosti se povaţují za střední školy i po dobu, po kterou nejsou zapsány do rejstříku škol a školských zařízení

16 Studiem na vysokých školách se pro účely zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, rozumí studium na vysokých školách v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu. Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na střední škole začíná nejdříve od počátku školního roku prvního ročníku školy. Jestliţe ţák začal plnit studijní povinnosti před tímto dnem, začíná jeho soustavná příprava na budoucí povolání dnem, kdy začal tyto povinnosti plnit. Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání na střední škole se povaţuje také a) doba od skončení výuky v jednom školním roce do počátku následujícího školního roku, jestliţe dítě pokračuje bez přerušení v dalším studiu, b) doba od úspěšného vykonání závěrečné nebo maturitní zkoušky, je-li tato zkouška konána v měsíci květnu nebo červnu, do konce období školního vyučování školního roku, v němţ byla taková zkouška konána; to platí téţ, byloli v měsíci květnu nebo červnu konáno absolutorium, c) doba školních prázdnin bezprostředně navazujících na skončení studia nebo dobu uvedenou v písmenu b), pokud dítě po celý kalendářní měsíc nevykonává výdělečnou činnost v rozsahu zakládajícím účast na pojištění, ani nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, nestalo-li se studentem vysoké školy; to neplatí, pokud poslední ročník studia probíhal po dobu výkonu vojenské základní (náhradní) sluţby nebo za trvání sluţebního poměru příslušníků Policie České republiky, Vězeňské sluţby České republiky, Bezpečnostní informační sluţby, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Celní správy České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky, vojáků z povolání a státních zaměstnanců podle sluţebního zákona. Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na vysoké škole začíná nejdříve dnem, kdy se dítě stává studentem vysoké školy, a končí dnem, kdy dítě ukončilo vysokoškolské studium. Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se povaţuje také a) doba od skončení studia na střední škole do dne, kdy se dítě stalo studentem vysoké školy, jestliţe dítě pokračuje bez přerušení v dalším studiu, b) kalendářní měsíc, v němţ dítě ukončilo studium na vysoké škole, a dále kalendářní měsíc následující po kalendářním měsíci, v němţ dítě ukončilo

17 studium na vysoké škole, pokud dítě po celý tento měsíc nevykonává výdělečnou činnost v rozsahu zakládajícím účast na pojištění ani nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, c) doba od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se dítě stalo studentem téţe nebo jiné vysoké školy, pokud studium na téţe nebo jiné vysoké škole bezprostředně navazuje na ukončení studia na vysoké škole, nejdéle však doba tří kalendářních měsíců následujících po kalendářním měsíci, v němţ dítě ukončilo studium na vysoké škole. 5.3 Převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů Okolnost, ţe dítě bylo převzato do péče nahrazující péči rodičů, je zvláštní právní skutečnost, která má vliv především v souvislosti s posouzením nároku na pozůstalostní dávky důchodového pojištění. 10 Za dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů se povaţuje dítě: jeţ bylo převzato do takové péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, dítě manţela, kterému bylo svěřeno do výchovy rozhodnutím soudu nebo na základě dohody rodičů schválené soudem, dítě manţela, nemá-li druhý z rodičů rodičovskou zodpovědnost, dítě manţela, zemřel-li druhý rodič dítěte nebo není-li znám, dítě, jeţ bylo převzato do péče na základě rozhodnutí orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo dřívějšího příslušného orgánu o svěření dítěte do péče budoucího osvojitele nebo do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem, dítě, jeţ bylo převzato do péče na základě předběţného opatření vydaného v rámci řízení o svěření dítěte do výchovy. 10 BREJCHA, A., ŠANTRŮČEK, V. Právo důchodového pojištění. Praha: Linde, s. ISBN

18 6 Pozůstalostní dávky důchodového pojištění Vdovský, vdovecký a sirotčí důchod jsou dávkami důchodového pojištění podmíněnými existencí sociální události spočívající ve smrti ţivitele. Při sepisování ţádostí o pozůstalostní dávky důchodového pojištění je nutné na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení předloţit občanský průkaz ţadatele, úmrtní list, oddací list, případně rodné listy dětí, které ţádají po zemřelém o přiznání sirotčího důchodu. Sirotčí důchody nezletilých dětí se vyplácejí spolu s vdovským (vdoveckým) důchodem, pod rodným číslem ţijícího rodiče, případně, u oboustranných sirotků, pod rodným číslem posledně zemřelého rodiče. Po nabytí způsobilosti dítěte k právním úkonům můţe kdykoliv sirotek poţádat plátce dávky důchodového pojištění, aby byl sirotčí důchod vyplácen do jeho rukou. Neučiní-li tak, vyplácí se sirotčí důchod i nadále dosavadnímu příjemci. S účinností od 1. ledna 2010 došlo v souvislosti s přijetím zákona č. 306/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění účinném do , k některým změnám při posuzování nároků na pozůstalostní dávky. Vzhledem k tomu, ţe ještě poměrně dlouhou dobu bude docházet k prolínání posuzování nároků na pozůstalostní důchody podle přechodného ustanovení č. II bod 6 a 7 zákona č. 306/2008 Sb., budu se níţe ve své práci věnovat jak nárokům na pozůstalostní dávky důchodového pojištění do 31. prosince 2009, tak i od 1. ledna Vdovský důchod Vdovský důchod je koncipován jako dávka, která má přispět ţeně k vyrovnání ţivotní úrovně po zániku manţelství v důsledku úmrtí manţela. Jeho účelem je po stanovenou dobu a za stanovených podmínek částečně kompenzovat ztrátu příjmu manţela. Předpokládá se, ţe hlavním zdrojem příjmu ţen v produktivním věku je obdobně jako u muţů pracovní příjem z vlastní výdělečné činnosti BREJCHA, A., ŠANTRŮČEK, V. Zákon o důchodovém pojištění. Komentář. Praha: Codex, s. ISBN

19 6.1.1 Podmínky nároku na vdovský důchod Podle 49 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném do 31. prosince 2009, měla vdova nárok na vdovský důchod po manţelovi, který a) byl poţivatelem starobního, plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu, nebo b) splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu. V souvislosti s přijetím zákona č. 306/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění účinném do , se od 1. ledna 2010 podmínky nároku na vdovský důchod nemění, právní úprava pouze reaguje na změny týkající se invalidního důchodu, tedy ţe namísto plného invalidního důchodu a částečného invalidního důchodu náleţí jen jeden druh důchodu, a to invalidní důchod. Vdova má od 1. ledna 2010 tedy nárok na vdovský důchod po manţelovi, jestliţe zemřelý: - pobíral starobní důchod, nebo - pobíral invalidní důchod, nebo - ke dni smrti splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod, nebo - ke dni smrti splnil podmínky nároku na starobní důchod, nebo - zemřel následkem pracovního úrazu. Vdovský důchod náleţí po dobu jednoho roku od smrti manţela. Podle 50 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění účinném do , měla po uplynutí uvedené doby vdova do 31. prosince 2009 nárok na vdovský důchod, jestliţe a) pečovala o nezaopatřené dítě, b) pečovala o dítě, které bylo závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těţká závislost) nebo stupni III (těţká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),

20 c) pečovala o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manţela, který s ní ţil v domácnosti a byl závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těţká závislost) nebo stupni III (těţká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), d) byla plně invalidní, nebo e) dosáhla věku 55 let nebo důchodového věku, byl-li důchodový věk niţší. S účinností od 1. ledna 2010 se změnil věk, kterého musí vdova dosáhnout, aby náleţel vdovský důchod i po uplynutí jednoho roku od smrti manţela. Na rozdíl od právní úpravy platné před 1. lednem 2010 jiţ pro nárok na vdovský důchod po uplynutí jednoho roku od smrti manţela není rozhodující dosaţení věku 55 let, ale dosaţení věku o 4 roky niţšího neţ činí důchodový věk stanovený podle 32 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, pro muţe stejného data narození, pokud skutečný důchodový věk s ohledem na počet vychovaných dětí není niţší (blíţe důchodová tabulka č. I). Podmínky nároku na vdovský důchod po uplynutí jednoho roku od smrti manţela od 1. ledna 2010 podle 50 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, tedy jsou: - péče o nezaopatřené dítě - péče o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těţká závislost) nebo stupni III (těţká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), - péče o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manţela, který s ní ţije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těţká závislost) nebo stupni III (těţká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), - invalidita třetího stupně - dosaţení alespoň věku o 4 roky niţšího, neţ činí důchodový věk stanovený podle 32 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, pro muţe stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk niţší. Dítětem podle shora uvedených skutečností se rozumí dítě, které má po zemřelém jedinci nárok na sirotčí důchod, a dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováváno, jde-li o vlastní (osvojené) dítě vdovy nebo bylo-li dítě aspoň jedním z nich převzato do dne smrti manţela do trvalé péče nahrazující péči rodičů

21 V zákoně č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, ani v ţádném souvisejícím předpisu není jednoznačně časově vymezen pojem bylo v rodině zemřelého vychováváno. V podstatě se však dá říci, ţe tato výchova v rodině zemřelého má mít dlouhodobější charakter. Podle právního názoru, který vyslovil Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 25. října 2006, sp. zn. 3 Ads 76/ , ţila-li ţena jako matka nezaopatřených dětí řadu let s jiným muţem ve společné domácnosti spolu se svými nezaopatřenými dětmi a manţelství bylo uzavřeno jeden den před smrtí tohoto muţe, není splněna podmínka, ţe nezaopatřené dítě bylo vychováváno v rodině zemřelého. Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku konstatoval, ţe nelze k dlouholetému souţití ţeny a zemřelého muţe přihlédnout, neboť rodina vzniká aţ uzavřením manţelství, které bylo ve shora uvedeném případě uzavřeno pouhý den před smrtí muţe. Od 1. ledna 2010 došlo ke změnám, souvisejícím se změnou pojmů dítě a nezaopatřené dítě. Za dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů se nově povaţuje i dítě, které bylo převzato do péče na základě předběţného opatření vydaného v rámci řízení o svěření dítěte do výchovy. Dále je nově stanoveno, ţe za nezaopatřené dítě se nepovaţuje dítě (i kdyby studovalo), které je poţivatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně. To platí i tehdy, jestliţe je vyplácen obdobný důchod od cizího nositele pojištění. Za nezaopatřené dítě je však třeba povaţovat dítě, které je sice invalidní pro třetí stupeň invalidity, avšak invalidní důchod nepobírá. Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliţe se splní některá z podmínek 50 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, do pěti roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod. Podle čl. II bod 7 zákona č. 306/2008 Sb. zůstane nárok na vdovský důchod přiznaný před 1. lednem 2010 zachován i po 31. prosincem 2009 za předpokladu, ţe vdova dosáhla před 1. lednem 2010 věku 55 let nebo důchodového věku, je-li niţší. Nárok na vdovský důchod přiznaný před 1. lednem 2010 zůstává zachován téţ, pokud vdova dosáhla věku 55 let sice po 31. prosinci 2009, ale v době, kdy splňovala podmínky nároku na tento důchod. Je-li nárok na vdovský důchod přiznaný před 1. lednem 2010 podmíněn péčí

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Základním právním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu.

Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ Obsah: Popis systému Druhy dávek Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu. Popis systému Český důchodový

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2008 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona,

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2008 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona, PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2008 V. volební období 435 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Státní sociální podpora (též nazývaná v obecné teorii sociálním zaopatřením) se vztahuje na sociální situace, které jsou obecně společností akceptovány a považovány za potřebné

Více

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o Přednáška č.5 I. pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

DOBA STUDIA JAKO DOBA (NÁHRADNÍ DOBA) DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

DOBA STUDIA JAKO DOBA (NÁHRADNÍ DOBA) DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ DOBA STUDIA JAKO DOBA (NÁHRADNÍ DOBA) DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ JUDr. VLADIMÍR VOŘÍŠEK Název článku může působit jako zavádějící ve dvou směrech: jednak jako by ignoroval skutečnost, že od 1. ledna 2010 již

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

306/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 17. července 2008,

306/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 17. července 2008, 306/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Platné znění právních předpisů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění právních předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění právních předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění příslušných ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

Platná znění zákonů. 19a

Platná znění zákonů. 19a Platná znění zákonů Platné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 19a (1) Starobní a invalidní důchod pojištěnce,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 330 10. funkční období 330 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (Navazuje na sněmovní tisk č. 156 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Seminář o důchodové problematice

Seminář o důchodové problematice Seminář o důchodové problematice V rámci projektu Sociální politika a sociální zabezpečení pro občany s využitím komunitní role knihoven přednáší Bc. Ludmila Bábíková Důchodové pojištění v ČR založeno

Více

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn I. Platné znění částí zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich,

Více

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 7 Místní příslušnost Místní příslušnost okresní správy

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 905 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 28.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 905 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 28. 143 9. funkční období 143 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

Právo sociálního zabezpečení (bakalářské obory)

Právo sociálního zabezpečení (bakalářské obory) Právo sociálního zabezpečení (bakalářské obory) Právní skutečnosti, sociální události Právní vztahy v sociálním zabezpečení Odpovědnost v sociálním zabezpečení JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Právní skutečnosti

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * *

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * * V. Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

Platná znění částí dotčených zákonů

Platná znění částí dotčených zákonů Platná znění částí dotčených zákonů Platná znění příslušných ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn HLAVA SEDMÁ ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODŮ 67 (1) Vyplácené důchody

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Platné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Dorovnávací přídavek některým poživatelům českého a slovenského starobního

Více

D O H O D A o používání Úmluvy mezi republikou Československou a republikou Polskou o sociálním pojištění podepsané ve Varšavě 5.

D O H O D A o používání Úmluvy mezi republikou Československou a republikou Polskou o sociálním pojištění podepsané ve Varšavě 5. D O H O D A o používání Úmluvy mezi republikou Československou a republikou Polskou o sociálním pojištění podepsané ve Varšavě 5. dubna 1948 Na základě čl. 1 odst. 6, článku 4 odst. 1, čl. 14 odst. 7 a

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

(1) Tento zákon upravuje důchodové pojištění (dále jen "pojištění") pro případ stáří, invalidity a úmrtí živitele [ 4 odst. 1 písm. d) a e)].

(1) Tento zákon upravuje důchodové pojištění (dále jen pojištění) pro případ stáří, invalidity a úmrtí živitele [ 4 odst. 1 písm. d) a e)]. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995 o důchodovém pojištění Změna: 19/1996 Sb. Změna: 218/1996 Sb. Změna: 255/1996 Sb. Změna: 134/1997 Sb. (část) Změna: 129/1997 Sb. Změna: 289/1997 Sb. Změna: 134/1997

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ AKTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ POLITIKY ETF Pastorační a sociální práce, 2013 Mgr. Michael Martinek, Th.D. TEMATICKÉ OBLASTI Právo na rodinu Manţelství, rozvody, registrované partnerství Ochrana práv dítěte (sanace

Více

Návrh ZÁKON. ze dne ,

Návrh ZÁKON. ze dne , III. Návrh ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve

Více

Sociální solidarita: Mají se studenti podporovat, nebo by měli sami pomáhat?

Sociální solidarita: Mají se studenti podporovat, nebo by měli sami pomáhat? Sociální solidarita: Mají se studenti podporovat, nebo by měli sami pomáhat? Mají se studenti zajímat o sociální politiku? Ovlivňuje sociální realita ve společnosti jejich názory na hmotné zajištění sociálních

Více

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ 446. USNESENÍ SENÁTU z 19. schůze, konané dne 20. března 2014 k návrhu senátního návrhu senátora Jaroslava Zemana a dalších senátorů, kterým se mění zákon

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Sylabus: Cíl: Obsah výuky: Sociální zabezpečení Dávky nemocenského pojištění Dávky důchodového pojištění Dávky státní sociální podpory:

Sylabus: Cíl: Obsah výuky: Sociální zabezpečení Dávky nemocenského pojištění Dávky důchodového pojištění Dávky státní sociální podpory: SOCIÁLNÍ PRÁVO Zpracovala: JUDr. Iva Kernová Brno 2016 Sylabus: Cíl: Uvést studenty hlouběji do současného stavu sociálního zákonodárství v ČR. Dát moţnost získat praktickou orientaci v oblasti sociálního

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY -rozvod manželství sporný, nesporný -popření otcovství -vyživovací povinnost rodičů k dětem -další druhy vyživovací povinnosti ROZVOD SPORNÝ Soud můţe manţelství na návrh některého

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna: 382/2005 Sb., 413/2005

Více

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn 3 Osoba, která není v hmotné nouzi (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, osobou v hmotné

Více

Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn. ZÁKON o stání sociální podpoře

Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn. ZÁKON o stání sociální podpoře Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn ZÁKON o stání sociální podpoře (1) Za příjem se pro účely stanovení rozhodného příjmu považují 5 a)

Více

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY -rozvod manželství sporný, nesporný -popření otcovství -vyživovací povinnost rodičů k dětem -další druhy vyživovací povinnosti ROZVOD SPORNÝ Soud můţe manţelství na návrh některého

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - Podnikatel.cz

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - Podnikatel.cz 1 of 49 08/11/2010 13:22 Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení) 582/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17.

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

Zákon o důchodovém pojištění

Zákon o důchodovém pojištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 155/1995 Sb Zákon o důchodovém pojištění Ve znění: 261/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon o důchodovém pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence 1. Sociální dávky - celkem 1.1. Dávky státní sociální podpory 1.1.1. Dávky poskytované

Více

Metodický pokyn č. 1/2011

Metodický pokyn č. 1/2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor rodiny a dávkových systémů Č. j.: 2011/4258-21 V Praze dne 17. ledna 2011 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 1/2011 k rozšíření

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004 Sb. Změna: 436/2004 Sb. Změna: 57/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb., 381/2005

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 27.04.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 125 Z Á K O N České národní

Více

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ?

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? 1. Studium na vyšší odborné škole Nabídka dalšího vzdělávání formou vyššího odborného studia je opravdu široká, je dobré mít přihlášku na některé VOŠ

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

(2) Hasičský záchranný sbor plní úkoly v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy.1), 2), 3)

(2) Hasičský záchranný sbor plní úkoly v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy.1), 2), 3) 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ve znění zákonů č. 362/2003 Sb., č. 586/2004 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 189/2006 Sb., č.

Více

o důchodovém pojištění

o důchodovém pojištění ZÁKON č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb. (úplné znění č. 233/1998 Sb.), zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb.,

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 1. aktualizace k 31. 1. 2011 Charakteristika hlavních změn provedených novelizacemi Okruh započitatelných příjmů, k nimž se přihlíží, je v zákoně o státní

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Zákon ze dne 2006 o životním a existenčním minimu a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Zákon ze dne 2006 o životním a existenčním minimu a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Zákon ze dne 2006 o životním a existenčním minimu a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Parlament se

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

582/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady

582/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 582/1991 Sb. - o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 582/1991 Sb. ZÁKON

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění:

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Otázka: Sociální pojištění Předmět: Ekonomie Přidal(a): Dudis - Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Důchodové Nemocenské Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti PLÁTCI

Více

Zákon č. 238/2000 Sb., ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů

Zákon č. 238/2000 Sb., ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Zákon č. 238/2000 Sb., ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Seznam právních předpisů: ODDÍL I. ( právní předpisy jsou obsaženy v příloze) Část II Zdravotní péče zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

(1) Tento zákon upravuje důchodové pojištění (dále jen "pojištění") pro případ stáří, invalidity a úmrtí živitele [ 4 odst. 1 písm. c) a d)].

(1) Tento zákon upravuje důchodové pojištění (dále jen pojištění) pro případ stáří, invalidity a úmrtí živitele [ 4 odst. 1 písm. c) a d)]. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995 o důchodovém pojištění v platném znění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Rozsah působnosti (1) Tento zákon upravuje

Více

1. Důchodové pojištění 1

1. Důchodové pojištění 1 1. Důchodové pojištění 1 Důchodový systém ČR je založen na povinném základním důchodovém pojištění podle zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (tzv. první pilíř), na doplňkovém penzijním spoření

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Návrh poslanců Martina Vacka, Jitky Chalánkové, Miroslava Jeníka a dalších

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Návrh poslanců Martina Vacka, Jitky Chalánkové, Miroslava Jeníka a dalších PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období 131 Návrh poslanců Martina Vacka, Jitky Chalánkové, Miroslava Jeníka a dalších na vydání zákona, o Úřadu práce České republiky a o

Více

STATUT PODPŮRNÉHO A SOCIÁLNÍHO FONDU ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

STATUT PODPŮRNÉHO A SOCIÁLNÍHO FONDU ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ STATUT PODPŮRNÉHO A SOCIÁLNÍHO FONDU ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ Článek I. Účel fondu Finanční prostředky podpůrného a sociálního fondu (dále jen fond ) jsou součástí provozního fondu

Více

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

Platné znění příslušných ustanovení zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

Platné znění příslušných ustanovení zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře Platné znění příslušných ustanovení zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 30 Podmínky nároku na rodičovský příspěvek a jeho výše (1) Rodič, který po celý

Více

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Příloha IV Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, s vyznačením navrhovaných změn 91 Obecné

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ číslo kurzu: SPP726/SPR726 vyučující: Mgr. Ludmila Sedláková kontakt: e-mail: sed.ludmila@seznam.cz termíny konzultací v roce 2015: 19. září, 31. října, 28. listopadu

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: Profil aktualizovaného znění: Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Citace pův. předpisu: 238/2000 Sb. Částka:

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I Platné znění části textu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrţených změn III. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Setkání poradců nejen z Poradců

Setkání poradců nejen z Poradců Setkání poradců nejen z Poradců Praha 18.1.2014 Jak jsme to dělali v minulém století? Doba přinesla nové možnosti Jezdíme podle navigací Používáme mobilní telefony Místo dopisů posíláme e-maily Místo tabulek

Více

312/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května o insolvenčních správcích ČÁST PRVNÍ INSOLVENČNÍ SPRÁVCI HLAVA PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ.

312/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května o insolvenčních správcích ČÁST PRVNÍ INSOLVENČNÍ SPRÁVCI HLAVA PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 312/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Parlament se usnesl

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 203/2015 Sb. ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějích předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně

Více

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998,

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998, 163/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 133/1985

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více