Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právnická fakulta Masarykovy univerzity"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor právo sociálního zabezpečení Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce Pozůstalostní důchody (Survivor Benefits) Haunerová Zdeňka 2010/2011

2 Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma: Pozůstalostní dávky zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem pouţila k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu pouţitých pramenů a literatury... Zdeňka Haunerová - 2 -

3 Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí této bakalářské práce JUDr. Zdeňce Gregorové, CSc. za její odborné vedení, ochotu, přátelský přístup a motivaci při psaní

4 OBSAH: Úvod Charakteristika sociálního zabezpečení Sociální pojištění Státní sociální podpora Sociální pomoc Důchodové pojištění Vymezení působnosti České správy sociálního zabezpečení Česká správa sociálního zabezpečení Druhy dávek důchodového pojištění Právní důsledky smrti a další významné právní skutečnosti mající vliv na nárok na pozůstalostní dávky Nezaopatřenost dítěte Soustavná příprava na budoucí povolání Převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů Pozůstalostní dávky důchodového pojištění Vdovský důchod Podmínky nároku na vdovský důchod Výše vdovského důchodu Vdovecký důchod Podmínky nároku na vdovecký důchod Výše vdoveckého důchodu Sirotčí důchod Podmínky nároku na sirotčí důchod Výše sirotčího důchodu Další specifika týkající se pozůstalostních důchodů Řízení o prohlášení za mrtvého Souběh nároků na důchody a jejich výplatu Registrované partnerství...36 Závěr...37 Resumé...39 Seznam použité literatury...40 Seznam příloh

5 Úvod Téma mé bakalářské práce má název Pozůstalostní dávky. V úvodu své bakalářské práce se budu nejdříve zabývat stručnou charakteristikou sociálního zabezpečení; jeho třemi subsystémovými součástmi, a to sociálním pojištěním, státní sociální podporou a sociální pomocí. Zaměřím se zejména na důchodové zabezpečení jako jeho nedílnou součást. Dále svoji pozornost budu věnovat organizačnímu zajištění provádění důchodového pojištění včetně vymezení působnosti České správy sociálního zabezpečení ve věcech důchodového pojištění. Vzhledem k tomu, ţe cílem mé bakalářské práce je vytvoření uceleného přehledu pozůstalostních dávek důchodového pojištění, budu hlavní pozornost věnovat těmto dávkám. Uvedu druhy dávek důchodového pojištění, právní důsledky smrti a další významné právní skutečnosti mající vliv na nárok na pozůstalostní dávky. Práce bude členěná do několika kapitol a podkapitol. Těţiště této práce bude v šesté kapitole, kde se budu zabývat rozdělením pozůstalostních dávek důchodového pojištění. Ve své práci rozeberu současnou právní úpravu pozůstalostních dávek důchodového pojištění, včetně podrobného rozboru základních pojmů, na nichţ jsou tyto dávky budovány. V závěru své bakalářské práce uvedu další specifika týkající se pozůstalostních dávek důchodového pojištění

6 1 Charakteristika sociálního zabezpečení Sociální zabezpečení je soubor institucí, zařízení a opatření, jejichţ prostřednictvím se zabezpečují občané pro případ nemoci, mateřství, výchovy dětí, stáří, invalidity a ztráty ţivitele. Z hlediska jednotlivce je sociální zabezpečení forma společenské pomoci, která ho buď finančně, nebo naturálně podporuje v určitých společností uznaných ţivotních situacích. 1 Pojem sociálního zabezpečení má svou vnitřní strukturu a zahrnuje několik vnitřních subsystémů. Někdy také hovoříme o tzv. třech pilířích sociálního zabezpečení neboli o třech systémových součástech sociálního zabezpečení, a to o sociálním pojištění, státní sociální podpoře a sociální pomoci. 1.1 Sociální pojištění Sociální pojištění řeší situace, na které je moţno se dopředu připravit odloţením části peněz k přiměřenému řešení budoucí sociální situace, a to pomocí dávek nahrazujících příjem. Tyto situace mají buď krátkodobý charakter, jako je např. vlastní nemoc, ošetřování člena rodiny, těhotenství a mateřství, ty řeší nemocenské pojištění. Nebo mohou mít dlouhodobý charakter, jako je stáří, invalidita, ovdovění a osiření, ty pak řeší důchodové pojištění. Obě formy pojištění z hlediska naturálního charakteru (pobyt v nemocnici, návštěva lékaře a poskytnutí léků) doplňuje zdravotní pojištění. 2 Financování sociálního pojištění je obvykle prováděno z příspěvků pojištěnců a zaměstnavatelů a z příspěvků státu. 1.2 Státní sociální podpora Státní sociální podpora (téţ nazývaná v obecné teorii sociálním zaopatřením) se vztahuje na sociální situace, které jsou obecně společností akceptovány a povaţovány za potřebné k řešení. Jedinec nebo sociální skupina k tomu, aby čerpali plnění z této oblasti, nemusejí v předstihu být účastni nějakého pojistného systému ani předem odkládat část finančních prostředků k zajištění budoucích potřeb. Tato systémová součást nastupuje, jakmile nastane ona předvídaná sociální událost, která je v zájmu 1 ČERNÁ, J., TRINNEROVÁ, D., VACÍK, A. Právo sociálního zabezpečení. 2. rozšířené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, s. ISBN ČERNÁ, J., TRINNEROVÁ, D., VACÍK, A. Právo sociálního zabezpečení. 2. rozšířené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, s. ISBN

7 apod. 3 Státní sociální podpora je zaloţena na nejširší solidaritě a je plně financována ze společnosti. Obvykle je tato oblast zaměřena na podporu dětí a rodin, sociální prevenci státního rozpočtu. 1.3 Sociální pomoc Sociální pomoc neboli sociální péče je třetí samostatnou součástí sociálního zabezpečení. Hlavním cílem sociální pomoci je zajistit pomoc a podporu lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni tuto situaci vyřešit za pomoci svých vlastních prostředků či za pomoci své rodiny. Také sociální pomoc je plně financována ze státního rozpočtu a zaloţena na nejširší solidaritě. 3 GREGOROVÁ, Z. Důchodové systémy. Brno: Masarykova univerzita v Brně, s. ISBN

8 2 Důchodové pojištění Důchodovým pojištění se rozumí okruh právních vztahů, jejichţ vznik, změna nebo zánik jsou podmíněny existencí sociální události spočívající v dosaţení určitého věku, existenci dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nebo smrti ţivitele, tedy vztahů upravujících zejména hmotněprávní podmínky nároků na důchodové dávky a podmínky plnění pojistné povinnosti a procesních vztahů organizace a řízení. 4 Vlivem historického vývoje nejsou otázky důchodového pojištění soustředěny v jednom zákoně, ale jsou upraveny ve třech základních zákonech. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, upravuje nároky na důchody, popisuje postup při stanovení jejich výše, upravuje výplatu důchodů při souběhu nároků na více důchodů a další obecné otázky týkající se nároků na důchody a jejich výplatu. Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, upravuje otázky organizace a prováděním důchodového pojištění, povinnosti pojištěnců, zaměstnavatelů, příjemců důchodů a jejich odpovědnosti. Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, upravuje pojistné na důchodové pojištění, tj. například okruh poplatníků, stanovení výše pojistného, způsob jeho odvodu nebo sankce za porušení stanovených povinností. Základy práva důchodového pojištění je třeba hledat aţ v 18. století za vlády Marie Terezie. V této bylo také poprvé zavedeno pensijní zaopatření pro státní úředníky. Skutečný rozvoj práva důchodového pojištění lze však datovat de facto aţ do období první republiky. 5 4 BREJCHA, A., ŠANTRŮČEK, V. Právo důchodového pojištění. Praha: Linde, s. ISBN BREJCHA, A., ŠANTRŮČEK, V. Právo důchodového pojištění. Praha: Linde, s. ISBN

9 3 Vymezení působnosti České správy sociálního zabezpečení Podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, provádí sociální zabezpečení orgány sociálního zabezpečení. Orgány sociálního zabezpečení jsou: Ministerstvo práce a sociálních věcí Česká správa sociálního zabezpečení okresní správy sociálního zabezpečení Ministerstvo vnitra Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo obrany Ministerstvo vnitra provádí, řídí a kontroluje důchodové pojištění příslušníků Policie České republiky, příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, příslušníků Bezpečnostní informační sluţby a příslušníků Úřadu pro zahraniční styky a informace. Ministerstvo spravedlnosti provádí, řídí a kontroluje důchodové pojištění příslušníků Vězeňské sluţby České republiky. Ministerstvo obrany pak provádí, řídí a kontroluje důchodové pojištění vojáků z povolání a vojáků, kteří jsou po dobu činné sluţby hmotně zabezpečeni jako vojáci z povolání. Orgány Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva obrany rozhodují v oboru své působnosti o dávkách důchodového pojištění shora uvedených osob a provádějí výplatu těchto důchodových dávek, jestliţe a) občan byl příslušníkem ozbrojených sil po dobu aspoň 20 let, b) jde o 1) příslušníka ozbrojených sil, který v době sluţby splnil podmínky nároku na starobní důchod, 2) příslušníka ozbrojených sil, kterému ke dni 31. prosince 1992 trval sluţební poměr a k tomuto dni konal sluţbu alespoň po dobu 15 let, 3) příslušníka ozbrojených sil, který v době sluţby nebo nejpozději do dvou roků od jejího skončení splnil podmínky nároku na invalidní důchod - 9 -

10 anebo se stal invalidním následkem úrazu nebo onemocnění vzniklých při výkonu sluţby nebo v přímé souvislosti s ním, 4) příslušníka ozbrojených sil, který pobíral výsluhový příspěvek nebo příspěvek za sluţbu podle zvláštních právních předpisů alespoň ke dni předcházejícímu dni vzniku nároku na důchod, 5) občana, který konal ve sluţebním poměru sluţbu ve zpravodajských sluţbách podle zvláštního právního předpisu, 6) vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod po příslušníkovi ozbrojených sil, který zemřel v době sluţby nebo nejpozději do dvou roků od jejího skončení nebo splnil podmínku uvedenou v písmenu a), nebo po občanech uvedených v bodech 1 aţ 5. Ministři vnitra, spravedlnosti a obrany mohou v oboru své působnosti odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při provádění sociálního zabezpečení příslušníků ozbrojených sil. Česká správa sociálního zabezpečení a) rozhoduje 1) o dávkách důchodového pojištění, pokud není v zákoně č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno, ţe o nich rozhoduje jiný orgán sociálního zabezpečení, a zařizuje výplatu těchto dávek, 2) o povinnosti občana vrátit dávku důchodového pojištění poskytnutou neprávem nebo v nesprávné výši, pokud je o této dávce oprávněna rozhodnout, 3) o povinnosti zaměstnavatele nahradit neprávem vyplacené částky na dávce důchodového pojištění, pokud je o této dávce oprávněna rozhodnout 4) o odvolání ve věcech, v nichţ v prvním stupni rozhodla okresní správa sociálního zabezpečení, 5) o odstranění tvrdostí, které by se vyskytly při provádění sociálního zabezpečení, pokud jí bylo v jednotlivých případech svěřeno 6) o převodu důchodových práv podle 105a zákona o důchodovém pojištění a zařizuje tyto převody,

11 b) vymáhá neprávem vyplacené částky na dávkách důchodového pojištění; přitom je oprávněna provádět správní výkon rozhodnutí ve věcech důchodového pojištění, c) jedná před soudem v řízení o přezkoumání rozhodnutí ve věcech sociálního zabezpečení, d) plní úkoly při výplatě dávek sociálního zabezpečení do ciziny, e) řídí a kontroluje činnost okresních správ sociálního zabezpečení, f) zajišťuje plnění úkolů vyplývajících z práva Evropských společenství a plnění úkolů vyplývajících z mezinárodních smluv v oblasti důchodového pojištění, g) zajišťuje vydávání tiskopisů předepsaných podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, h) vede registr pojištěnců důchodového pojištění, i) vyrozumívá okresní správu sociálního zabezpečení o tom, ţe občan, který je dočasně práce neschopným, byl uznán invalidním na základě soudního řízení o ţalobě, j) zajišťuje podklady k posuzování zdravotního stavu v rozsahu vyplývajícím z přímo pouţitelných předpisů Evropské unie a z mezinárodních smluv, k) posuzuje zdravotní stav v rozsahu stanoveném zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. 3.1 Česká správa sociálního zabezpečení Česká správa sociálního zabezpečení je samostatnou rozpočtovou organizací podřízenou Ministerstvu práce a sociálních věcí. Byla ustavena, s účinností od 1. září 1990, zákonem ČNR č. 210/1990 Sb., o změnách v působnosti orgánů České republiky a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, kterým byl novelizován zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení. Česká správa sociálního zabezpečení je v souladu s ustanovením 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích organizační sloţkou státu, není tedy samostatnou právnickou osobou. Tím však není dotčena její působnost podle zvláštních právních předpisů (zejména z oblasti sociálního zabezpečení) a její jednání v těchto případech je jednáním státu. Česká správa sociálního zabezpečení fakticky vznikla sloučením Úřadu důchodového zabezpečení v

12 Praze, České správy nemocenského pojištění a Správy nemocenského pojištění Svazu českých a moravských výrobních druţstev. 6 Česká správa sociálního zabezpečení je největší a zcela výjimečnou finančně správní institucí státní správy ČR. Spravuje věci téměř 8 milionů pojištěnců, z toho je více neţ 2,5 milionu důchodců. Vyplácí přes 3 miliony důchodů a také nemocenské dávky. Do státního rozpočtu přispívá Česká správa sociálního zabezpečení víc neţ 35 %. Jde o peníze, které pravidelně vybírá na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti. 7 Sídlem České správy sociálního zabezpečení je Praha. V jejím čele je ústřední ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr práce a sociálních věcí

13 4 Druhy dávek důchodového pojištění Důchodové pojištění tvoří tyto důchody: starobní invalidní vdovský a vdovecký sirotčí. Základní sociální událostí, kterou je podmíněn nárok na starobní důchod, je dosaţení určitého věku, nárok na invalidní důchod je podmíněn nepříznivým zdravotním stavem a nárok na vdovský, vdovecký a sirotčí důchod náleţí při smrti ţivitele. Důchody z důchodového pojištění můţeme rozdělit na důchody přímé, tj. důchody starobní a invalidní, a na důchody odvozené, tj. důchody vdovské, vdovecké a sirotčí (důchody pozůstalých). Rozdíl mezi přímými a odvozenými důchody je ten, ţe důchody přímé se vyměřují v závislosti na dobách pojištění a výši výdělků (výpočtového základu) oprávněného, zatímco odvozené důchody (jejich procentní výměra) se stanoví z přímého důchodu (jeho procentní výměry), který pobíral zemřelý nebo na který by měl zemřelý nárok. 8 Za přímé důchody se povaţují důchody: starobní invalidní. Odvozené důchody jsou tzv. dávky pozůstalostní: vdovský a vdovecký sirotčí. 8 PŘIB, J., VOŘÍŠEK, V. Důchodové předpisy s komentářem. 6. aktualizované vydání. Olomouc: Anag, s. ISBN

14 5 Právní důsledky smrti a další významné právní skutečnosti mající vliv na nárok na pozůstalostní dávky Stejně jako v jiných odvětvích práva, je i v právu důchodového pojištění smrt jednou z relevantních právních událostí. Smrt je dokonce jednou ze základních právních událostí, jíţ jsou podmíněny nároky na pozůstalostní dávky důchodového pojištění. 9 Úmrtní list vystavuje úmrtní matrika matričního obvodu, na jehoţ území občan zemřel. Rozhodující tedy není poslední trvalé bydliště zemřelého, nýbrţ místo úmrtí. K vystavení úmrtního listu musí pozůstalý předloţit občanský průkaz zemřelého, průkaz zdravotní pojišťovny a list o prohlídce zemřelého. List o prohlídce mrtvého neboli tzv. ohledací list vystavuje lékař, který byl přivolán k zemřelému. Zápis do knihy úmrtí se provede na základě tohoto listu o prohlídce mrtvého nebo pravomocného rozhodnutí soudu o prohlášení fyzické osoby za mrtvou. Právo důchodového pojištění spojuje nárok na pozůstalostní dávku důchodového pojištění s dalšími okolnostmi, které vyjadřují určitou vlastnost subjektu. Mezi tyto skutečnosti patří: nezaopatřenost dítěte soustavná příprava dítěte na budoucí povolání převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů 5.1 Nezaopatřenost dítěte Za nezaopatřené dítě se pro účely zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, povaţuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliţe se a) soustavně připravuje na budoucí povolání b) nemůţe soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo 9 BREJCHA, A., ŠANTRŮČEK, V. Právo důchodového pojištění. Praha: Linde, s. ISBN

15 c) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost. Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku povaţuje za nezaopatřené dítě také dítě, které je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Od 1. ledna 2010 se za nezaopatřené dítě nepovaţuje dítě, které je poţivatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně. 5.2 Soustavná příprava na budoucí povolání Za soustavnou přípravu na budoucí povolání se pro účely zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, povaţuje a) studium na středních a vysokých školách v České republice, s výjimkou dálkového, distančního, večerního a kombinovaného studia, je-li dítě v době takového studia výdělečně činné alespoň v rozsahu zakládajícím účast na pojištění nebo pobírá-li podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, a studia po dobu výkonu vojenské základní (náhradní) sluţby, civilní sluţby nebo za trvání sluţebního poměru příslušníků ozbrojených sil; za studium na středních a vysokých školách v České republice se povaţuje téţ studium na středních a vysokých školách v cizině, pokud podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy je postaveno na roveň studia na středních a vysokých školách v České republice, b) teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost osob se zdravotním postiţením prováděná podle předpisů o zaměstnanosti. Středními školami se pro účely zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, rozumí střední školy a konzervatoře, jsou-li zapsány do rejstříku škol a školských zařízení. Střední školy zřizované ministerstvy obrany, vnitra a spravedlnosti se povaţují za střední školy i po dobu, po kterou nejsou zapsány do rejstříku škol a školských zařízení

16 Studiem na vysokých školách se pro účely zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, rozumí studium na vysokých školách v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu. Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na střední škole začíná nejdříve od počátku školního roku prvního ročníku školy. Jestliţe ţák začal plnit studijní povinnosti před tímto dnem, začíná jeho soustavná příprava na budoucí povolání dnem, kdy začal tyto povinnosti plnit. Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání na střední škole se povaţuje také a) doba od skončení výuky v jednom školním roce do počátku následujícího školního roku, jestliţe dítě pokračuje bez přerušení v dalším studiu, b) doba od úspěšného vykonání závěrečné nebo maturitní zkoušky, je-li tato zkouška konána v měsíci květnu nebo červnu, do konce období školního vyučování školního roku, v němţ byla taková zkouška konána; to platí téţ, byloli v měsíci květnu nebo červnu konáno absolutorium, c) doba školních prázdnin bezprostředně navazujících na skončení studia nebo dobu uvedenou v písmenu b), pokud dítě po celý kalendářní měsíc nevykonává výdělečnou činnost v rozsahu zakládajícím účast na pojištění, ani nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, nestalo-li se studentem vysoké školy; to neplatí, pokud poslední ročník studia probíhal po dobu výkonu vojenské základní (náhradní) sluţby nebo za trvání sluţebního poměru příslušníků Policie České republiky, Vězeňské sluţby České republiky, Bezpečnostní informační sluţby, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Celní správy České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky, vojáků z povolání a státních zaměstnanců podle sluţebního zákona. Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na vysoké škole začíná nejdříve dnem, kdy se dítě stává studentem vysoké školy, a končí dnem, kdy dítě ukončilo vysokoškolské studium. Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se povaţuje také a) doba od skončení studia na střední škole do dne, kdy se dítě stalo studentem vysoké školy, jestliţe dítě pokračuje bez přerušení v dalším studiu, b) kalendářní měsíc, v němţ dítě ukončilo studium na vysoké škole, a dále kalendářní měsíc následující po kalendářním měsíci, v němţ dítě ukončilo

17 studium na vysoké škole, pokud dítě po celý tento měsíc nevykonává výdělečnou činnost v rozsahu zakládajícím účast na pojištění ani nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, c) doba od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se dítě stalo studentem téţe nebo jiné vysoké školy, pokud studium na téţe nebo jiné vysoké škole bezprostředně navazuje na ukončení studia na vysoké škole, nejdéle však doba tří kalendářních měsíců následujících po kalendářním měsíci, v němţ dítě ukončilo studium na vysoké škole. 5.3 Převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů Okolnost, ţe dítě bylo převzato do péče nahrazující péči rodičů, je zvláštní právní skutečnost, která má vliv především v souvislosti s posouzením nároku na pozůstalostní dávky důchodového pojištění. 10 Za dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů se povaţuje dítě: jeţ bylo převzato do takové péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, dítě manţela, kterému bylo svěřeno do výchovy rozhodnutím soudu nebo na základě dohody rodičů schválené soudem, dítě manţela, nemá-li druhý z rodičů rodičovskou zodpovědnost, dítě manţela, zemřel-li druhý rodič dítěte nebo není-li znám, dítě, jeţ bylo převzato do péče na základě rozhodnutí orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo dřívějšího příslušného orgánu o svěření dítěte do péče budoucího osvojitele nebo do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem, dítě, jeţ bylo převzato do péče na základě předběţného opatření vydaného v rámci řízení o svěření dítěte do výchovy. 10 BREJCHA, A., ŠANTRŮČEK, V. Právo důchodového pojištění. Praha: Linde, s. ISBN

18 6 Pozůstalostní dávky důchodového pojištění Vdovský, vdovecký a sirotčí důchod jsou dávkami důchodového pojištění podmíněnými existencí sociální události spočívající ve smrti ţivitele. Při sepisování ţádostí o pozůstalostní dávky důchodového pojištění je nutné na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení předloţit občanský průkaz ţadatele, úmrtní list, oddací list, případně rodné listy dětí, které ţádají po zemřelém o přiznání sirotčího důchodu. Sirotčí důchody nezletilých dětí se vyplácejí spolu s vdovským (vdoveckým) důchodem, pod rodným číslem ţijícího rodiče, případně, u oboustranných sirotků, pod rodným číslem posledně zemřelého rodiče. Po nabytí způsobilosti dítěte k právním úkonům můţe kdykoliv sirotek poţádat plátce dávky důchodového pojištění, aby byl sirotčí důchod vyplácen do jeho rukou. Neučiní-li tak, vyplácí se sirotčí důchod i nadále dosavadnímu příjemci. S účinností od 1. ledna 2010 došlo v souvislosti s přijetím zákona č. 306/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění účinném do , k některým změnám při posuzování nároků na pozůstalostní dávky. Vzhledem k tomu, ţe ještě poměrně dlouhou dobu bude docházet k prolínání posuzování nároků na pozůstalostní důchody podle přechodného ustanovení č. II bod 6 a 7 zákona č. 306/2008 Sb., budu se níţe ve své práci věnovat jak nárokům na pozůstalostní dávky důchodového pojištění do 31. prosince 2009, tak i od 1. ledna Vdovský důchod Vdovský důchod je koncipován jako dávka, která má přispět ţeně k vyrovnání ţivotní úrovně po zániku manţelství v důsledku úmrtí manţela. Jeho účelem je po stanovenou dobu a za stanovených podmínek částečně kompenzovat ztrátu příjmu manţela. Předpokládá se, ţe hlavním zdrojem příjmu ţen v produktivním věku je obdobně jako u muţů pracovní příjem z vlastní výdělečné činnosti BREJCHA, A., ŠANTRŮČEK, V. Zákon o důchodovém pojištění. Komentář. Praha: Codex, s. ISBN

19 6.1.1 Podmínky nároku na vdovský důchod Podle 49 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném do 31. prosince 2009, měla vdova nárok na vdovský důchod po manţelovi, který a) byl poţivatelem starobního, plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu, nebo b) splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu. V souvislosti s přijetím zákona č. 306/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění účinném do , se od 1. ledna 2010 podmínky nároku na vdovský důchod nemění, právní úprava pouze reaguje na změny týkající se invalidního důchodu, tedy ţe namísto plného invalidního důchodu a částečného invalidního důchodu náleţí jen jeden druh důchodu, a to invalidní důchod. Vdova má od 1. ledna 2010 tedy nárok na vdovský důchod po manţelovi, jestliţe zemřelý: - pobíral starobní důchod, nebo - pobíral invalidní důchod, nebo - ke dni smrti splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod, nebo - ke dni smrti splnil podmínky nároku na starobní důchod, nebo - zemřel následkem pracovního úrazu. Vdovský důchod náleţí po dobu jednoho roku od smrti manţela. Podle 50 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění účinném do , měla po uplynutí uvedené doby vdova do 31. prosince 2009 nárok na vdovský důchod, jestliţe a) pečovala o nezaopatřené dítě, b) pečovala o dítě, které bylo závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těţká závislost) nebo stupni III (těţká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),

20 c) pečovala o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manţela, který s ní ţil v domácnosti a byl závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těţká závislost) nebo stupni III (těţká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), d) byla plně invalidní, nebo e) dosáhla věku 55 let nebo důchodového věku, byl-li důchodový věk niţší. S účinností od 1. ledna 2010 se změnil věk, kterého musí vdova dosáhnout, aby náleţel vdovský důchod i po uplynutí jednoho roku od smrti manţela. Na rozdíl od právní úpravy platné před 1. lednem 2010 jiţ pro nárok na vdovský důchod po uplynutí jednoho roku od smrti manţela není rozhodující dosaţení věku 55 let, ale dosaţení věku o 4 roky niţšího neţ činí důchodový věk stanovený podle 32 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, pro muţe stejného data narození, pokud skutečný důchodový věk s ohledem na počet vychovaných dětí není niţší (blíţe důchodová tabulka č. I). Podmínky nároku na vdovský důchod po uplynutí jednoho roku od smrti manţela od 1. ledna 2010 podle 50 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, tedy jsou: - péče o nezaopatřené dítě - péče o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těţká závislost) nebo stupni III (těţká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), - péče o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manţela, který s ní ţije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těţká závislost) nebo stupni III (těţká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), - invalidita třetího stupně - dosaţení alespoň věku o 4 roky niţšího, neţ činí důchodový věk stanovený podle 32 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, pro muţe stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk niţší. Dítětem podle shora uvedených skutečností se rozumí dítě, které má po zemřelém jedinci nárok na sirotčí důchod, a dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováváno, jde-li o vlastní (osvojené) dítě vdovy nebo bylo-li dítě aspoň jedním z nich převzato do dne smrti manţela do trvalé péče nahrazující péči rodičů

21 V zákoně č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, ani v ţádném souvisejícím předpisu není jednoznačně časově vymezen pojem bylo v rodině zemřelého vychováváno. V podstatě se však dá říci, ţe tato výchova v rodině zemřelého má mít dlouhodobější charakter. Podle právního názoru, který vyslovil Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 25. října 2006, sp. zn. 3 Ads 76/ , ţila-li ţena jako matka nezaopatřených dětí řadu let s jiným muţem ve společné domácnosti spolu se svými nezaopatřenými dětmi a manţelství bylo uzavřeno jeden den před smrtí tohoto muţe, není splněna podmínka, ţe nezaopatřené dítě bylo vychováváno v rodině zemřelého. Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku konstatoval, ţe nelze k dlouholetému souţití ţeny a zemřelého muţe přihlédnout, neboť rodina vzniká aţ uzavřením manţelství, které bylo ve shora uvedeném případě uzavřeno pouhý den před smrtí muţe. Od 1. ledna 2010 došlo ke změnám, souvisejícím se změnou pojmů dítě a nezaopatřené dítě. Za dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů se nově povaţuje i dítě, které bylo převzato do péče na základě předběţného opatření vydaného v rámci řízení o svěření dítěte do výchovy. Dále je nově stanoveno, ţe za nezaopatřené dítě se nepovaţuje dítě (i kdyby studovalo), které je poţivatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně. To platí i tehdy, jestliţe je vyplácen obdobný důchod od cizího nositele pojištění. Za nezaopatřené dítě je však třeba povaţovat dítě, které je sice invalidní pro třetí stupeň invalidity, avšak invalidní důchod nepobírá. Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliţe se splní některá z podmínek 50 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, do pěti roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod. Podle čl. II bod 7 zákona č. 306/2008 Sb. zůstane nárok na vdovský důchod přiznaný před 1. lednem 2010 zachován i po 31. prosincem 2009 za předpokladu, ţe vdova dosáhla před 1. lednem 2010 věku 55 let nebo důchodového věku, je-li niţší. Nárok na vdovský důchod přiznaný před 1. lednem 2010 zůstává zachován téţ, pokud vdova dosáhla věku 55 let sice po 31. prosinci 2009, ale v době, kdy splňovala podmínky nároku na tento důchod. Je-li nárok na vdovský důchod přiznaný před 1. lednem 2010 podmíněn péčí

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Základním právním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * *

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * * V. Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY -rozvod manželství sporný, nesporný -popření otcovství -vyživovací povinnost rodičů k dětem -další druhy vyživovací povinnosti ROZVOD SPORNÝ Soud můţe manţelství na návrh některého

Více

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY -rozvod manželství sporný, nesporný -popření otcovství -vyživovací povinnost rodičů k dětem -další druhy vyživovací povinnosti ROZVOD SPORNÝ Soud můţe manţelství na návrh některého

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ?

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? 1. Studium na vyšší odborné škole Nabídka dalšího vzdělávání formou vyššího odborného studia je opravdu široká, je dobré mít přihlášku na některé VOŠ

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Sociální solidarita: Mají se studenti podporovat, nebo by měli sami pomáhat?

Sociální solidarita: Mají se studenti podporovat, nebo by měli sami pomáhat? Sociální solidarita: Mají se studenti podporovat, nebo by měli sami pomáhat? Mají se studenti zajímat o sociální politiku? Ovlivňuje sociální realita ve společnosti jejich názory na hmotné zajištění sociálních

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ AKTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ POLITIKY ETF Pastorační a sociální práce, 2013 Mgr. Michael Martinek, Th.D. TEMATICKÉ OBLASTI Právo na rodinu Manţelství, rozvody, registrované partnerství Ochrana práv dítěte (sanace

Více

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - Podnikatel.cz

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - Podnikatel.cz 1 of 49 08/11/2010 13:22 Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení) 582/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17.

Více

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998,

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998, 163/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 133/1985

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna: 382/2005 Sb., 413/2005

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

(2) Hasičský záchranný sbor plní úkoly v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy.1), 2), 3)

(2) Hasičský záchranný sbor plní úkoly v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy.1), 2), 3) 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ve znění zákonů č. 362/2003 Sb., č. 586/2004 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 189/2006 Sb., č.

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence 1. Sociální dávky - celkem 1.1. Dávky státní sociální podpory 1.1.1. Dávky poskytované

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Parlament se

Více

582/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady

582/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 582/1991 Sb. - o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 582/1991 Sb. ZÁKON

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 1. aktualizace k 31. 1. 2011 Charakteristika hlavních změn provedených novelizacemi Okruh započitatelných příjmů, k nimž se přihlíží, je v zákoně o státní

Více

o důchodovém pojištění

o důchodovém pojištění ZÁKON č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb. (úplné znění č. 233/1998 Sb.), zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb.,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: Profil aktualizovaného znění: Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Citace pův. předpisu: 238/2000 Sb. Částka:

Více

Zákon o důchodovém pojištění

Zákon o důchodovém pojištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 155/1995 Sb Zákon o důchodovém pojištění Ve znění: 261/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon o důchodovém pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Návrh poslanců Martina Vacka, Jitky Chalánkové, Miroslava Jeníka a dalších

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Návrh poslanců Martina Vacka, Jitky Chalánkové, Miroslava Jeníka a dalších PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období 131 Návrh poslanců Martina Vacka, Jitky Chalánkové, Miroslava Jeníka a dalších na vydání zákona, o Úřadu práce České republiky a o

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Příloha IV Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, s vyznačením navrhovaných změn 91 Obecné

Více

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky 306/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zrušení karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České republiky Čl. I Zákon č. 73/2011

Více

ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY

ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY A) Student přestává být studentem vyšší odborné školy v souladu s 102 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykoná absolutorium. Nevykonal-li student

Více

25/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

25/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečiťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlaovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

Více

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

STATUT PODPŮRNÉHO A SOCIÁLNÍHO FONDU ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

STATUT PODPŮRNÉHO A SOCIÁLNÍHO FONDU ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ STATUT PODPŮRNÉHO A SOCIÁLNÍHO FONDU ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ Článek I. Účel fondu Finanční prostředky podpůrného a sociálního fondu (dále jen fond ) jsou součástí provozního fondu

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Setkání poradců nejen z Poradců

Setkání poradců nejen z Poradců Setkání poradců nejen z Poradců Praha 18.1.2014 Jak jsme to dělali v minulém století? Doba přinesla nové možnosti Jezdíme podle navigací Používáme mobilní telefony Místo dopisů posíláme e-maily Místo tabulek

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 203/2015 Sb. ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějích předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně

Více

ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005,

ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005, ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce Změna: 138/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

100/1988 Sb. ZÁKON ze dne 16. června 1988. o sociálním zabezpečení

100/1988 Sb. ZÁKON ze dne 16. června 1988. o sociálním zabezpečení Změna: 110/1990 Sb. Změna: 180/1990 Sb. Změna: 231/1990 Sb. Změna: 1/1991 Sb. Změna: 46/1991 Sb. Změna: 246/1991 Sb. Změna: 306/1991 Sb. Změna: 482/1991 Sb. Změna: 578/1991 Sb., 582/1991 Sb. Změna: 116/1992

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Změna jména a příjmení

Změna jména a příjmení 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Změna jména a příjmení 04. Základní informace k životní situaci Fyzická osoba, které byl matričním úřadem vydán matriční doklad, má

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H : 43. Úplné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, jak vyplývá z pozdějších změn Strana

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 510 Sbírka zákonů č. 25 / 2008 Částka 11 25 ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost.

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost. Dotazník pro určení státu bydliště pro účely dávek státní sociální podpory dávek pomoci v hmotné nouzi dávek pro osoby se zdravotním postižením Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození..

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 264/2006 Sb., č. 428/2012 Sb. a č. 332/2015 Sb. Parlament

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU STATUT PODPŮRNÉHO FONDU Odborového svazu ECHO O b s a h: I. ÚČEL PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO II. TVORBA PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO III. DRUHY NÁROKŮ A PODMÍNKY PRO JEJICH PLNĚNÍ A. Podpora v nezaměstnanosti

Více

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství (stav platný do 31.12. 2009) Změna: 62/2000 Sb. Změna: 307/2000 Sb. Změna: 128/2003 Sb. Změna: 128/2003 Sb. (část) Změna: 85/2004 Sb. (část) Změna: 128/2003

Více

Metodický pokyn. Zákon č. 154/2002 Sb., o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků, v 1 stanoví

Metodický pokyn. Zákon č. 154/2002 Sb., o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků, v 1 stanoví Ministerstvo průmyslu a obchodu odbor hornictví č. j.: 48560/10/03100 Metodický pokyn k zabezpečení výplaty mandatorních dávek podle zákona č. 154/2002 Sb., o přechodném financování některých sociálně

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

Sociální zabezpečení v ČR

Sociální zabezpečení v ČR Sociální zabezpečení v ČR Vyučující: Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu: volitelný Doporučený roč./sem.: 3/6 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/- KS: 6 Způsob zakončení: zápočet Počet kreditů:

Více

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele P O T V R Z E N Í o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce ve věci: I. POMĚRY OSOBNÍ A RODINNÉ: 1. Jméno a příjmení:........ 2. Datum narození:...

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod.

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Penzijní systém ČR Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Rozložení tématického okruhu do dílčích témat Podstata systému tradičního veřejného sociálního pojištění a jeho stručná historie v ČR Hlavní

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více