MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM OBSAH ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice Školní rok Školní metodik prevence a výchovný poradce: Mgr. Marie Krejčí Spolupráce: ředitel školy, třídní učitelé a ostatní pedagogičtí pracovníci 1. Úvod 2. Řízení a koordinace preventivních aktivit 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Metody realizace MPP 6. Formy realizace MPP 7. Primární prevence v rámci jednotlivých předmětů na I. a II. stupni 8. Vzdělávací aktivity 9. Nadstavbové aktivity v rámci školy 10. Nadstavbové aktivity ve spolupráci s externími pracovníky 11. Volnočasové aktivity 12. Informování rodičů 13. Spolupráce se specializovanými institucemi 14. Materiální zázemí 15. Harmonogram minimálního preventivního programu 1. Úvod MPP vychází z MP MŠMT č.j.21291/ , který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, xenofobii, intoleranci, antisemitismu. Při jeho tvorbě byly vzaty na zřetel i tyto právní normy: Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období MP MŠMT č.j / k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení MP MŠMT č.j, /2003 o spolupráci předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané. MP MŠMT č.j / o pravidlech rodičů a dětí k bezpečnějšímu užívání internetu Školní preventivní program pro MŠ, ZŠ a školská zařízení MP MŠMT č.j / k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí

2 2. Řízení a koordinace preventivních aktivit Základ realizačního týmu tvoří školní metodik prevence, výchovný poradce a ředitel školy, kteří zajišťují činnost školního poradenského pracoviště. Do týmu patří celý kolektiv pedagogů, především však třídní učitelé. Hlavní podíl na dalším rozvíjení znalostí a dovedností související s prevencí rizikového chování spočívá v samostudiu všech učitelů školy a především školního metodika prevence. Pro pedagogy podílející se na realizaci MPP je metodickým pomocníkem školní metodik prevence, který pro ně vyhledává nové informace a podněty. Supervizi nad MPP naší školy zajišťuje okresní metodik prevence, který také metodicky vede ŠMP. 3. Cíl prevence ve škole Dlouhodobým cílem prevence na škole je ve spolupráci s rodiči a ostatními institucemi formovat osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se a činit správná rozhodnutí. Osobnost, která si bude vážit svého zdraví, bude si umět zorganizovat svůj vlastní volný čas a bude umět zvládat sociální dovednosti. Výchovné úsilí školy vést k takovému působení na žáky, aby v nich byly upevněny pozitivní vlastnosti a návyky, které jim pomohou v krizových situacích přijmout nejvhodnější řešení. Prohlubovat komunikační dovednosti mezi učitelem, rodiči a žákem, posilování sebevědomí, sebeúcty a vzájemné úcty, řešení konfliktů a překonávání překážek. Vytvářet podmínky pro kladné postoje pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy k problematice prevence rizikového chování. Střednědobé cíle: zajistit pravidelnou práci s třídním kolektivem (třídní učitel,šmp, externí odborník), podporovat vzájemnou činnost žáků, pravidelné neformální setkávání pedagogů, podporovat u rodičů zájem o dění ve škole, prohlubovat další vzdělávání pedagogických pracovníků, zavést pravidelné a efektivní třídnické hodiny za účelem stálého a včasného monitorování nálad ve třídách, zjišťování problémů k řešení. Krátkodobé cíle: zajistit besedy, nebo jiné aktivity s OSPOD (kurátorem pro mládež), Policií ČR, PPP s tématy prevence rizikového chování, zapojovat děti do aktivit školy, podporovat aktivity zaměřeny na vhodné využití volného času dětí řešit aktuální problémové situace v oblasti rizikového chování, zajistit proškolení učitelů v oblasti prevence rizikového chování, nabídnout besedy s odborníky v oblasti PP rodičům našich žáků, zajistit pro rodiče informační materiály k problematice rizikového chování, umístit prevenci na webové stránky školy a zajistit prezentaci MPP. 4. Vymezení cílové populace Hlavní cílovou skupinu tvoří žáci ročníku základní školy, se zvláštním přihlédnutím k dětem ze sociálně slabšího a málo podnětného rodinného prostředí, dětem jiných národností, - 2 -

3 dětem s nedostatečným prospěchem a s některými typy specifických vývojových poruch chování. Pedagogové jako jeden tým, se zvláštním přihlédnutím k začínajícím pedagogům a pedagogům bez odborné kvalifikace. Rodiče dětí navštěvujících naši školu. Zvláštní pozornost je věnována skupinám rodičů tříd, kde se vyskytly negativní jevy jako šikana, nebo výskyt drog. Individuální pozornost je pak věnována rodičům žáků, u kterých byl zjištěn výskyt návykových látek, konzumace alkoholu a kouření, rodičům žáků agresorů v případech šikany. 5. Charakteristika školy Jsme základní škola s právní subjektivitou, která sdružuje: Základní školu, mateřskou školu, základní uměleckou školu, školní družinu, školní klub a školní jídelnu. Ve školním roce 2012/2013 jsme zřídili speciální třídu pro děti vyžadující speciální péči. Pracujeme podle vlastního ŠVP Nevyšlapanou cestou. V současné době navštěvuje školu 185 žáků. Téměř všichni žáci se znají navzájem, také učitelé znají všechny žáky, některé dokonce už od mateřské školy. Tento fakt do značné míry ulehčuje výchovnou práci výchovné působení je adresné, na každé dítě je vidět. Děti se k nám sjíždějí z několika sousedních obcí, některé u nás začínají už od 1.třídy, další se postupně přidávají. Žáci netvoří oddělené skupiny podle místa bydliště, ale dokáží komunikovat a spolupracovat uvnitř školy. Do školy dochází handicapovaní žáci a stále více žáků s diagnózou vývojových poruch učení a chování. Ve čtvrté, sedmé a SPT třídě pracují asistentky pedagoga, v osmé navíc i osobní asistentka dlouhodobě nemocného dítěte.. Mezi našimi žáky jsou rovněž patrné sociální rozdíly, část žáků pochází ze sociálně slabších rodin. 6. Metody realizace MPP aktuální informace pro všechny pedagogické pracovníky školy pracovní porady, DVPP, informační schůzky mezi pedagogy seznámení s nejdůležitějšími poznatky a závěry ze seminářů, školení ŠMP, výchovné poradkyně, vedení školy pravidelné sledování školní docházky, ověřování pravosti omluvenek, konzultace s ošetřujícími lékaři sledování psychického stavu žáků (agresivita, smutek, vyčlenění ze školního kolektivu, náladovost) sledování fyzického stavu žáků (původ zranění žáků, konzultace s rodiči) potírání kouření v okolí školy, v případě podezření oznámení rodičům vyšetřování rvaček a agresivního chování žáků důsledné dodržování dozoru nad žáky v prostorách školy v termínech určených vedením školy, a tak předcházet různým projevům SPJ (sociálně patologické jevy) sledování vzájemných vztahů mezi žáky v třídních kolektivech využívání sociometrických metod ve třídě řešení všech forem vandalismu, násilného chování a šikany sledování symboliky drog, extrémistických organizací (přívěšky, oblečení) vést zápisy provedených šetřeních dle pokynu ŠMP - 3 -

4 7. Formy realizace MPP v jednotlivých vyučovacích předmětech v rámci třídnických hodin prostřednictvím spolupráce s rodiči (individuální pohovory, třídní schůzky, konzultace) prostřednictvím ŠMP, výchovného poradce,(konzultační hodiny), vedení školy, třídního učitele prostřednictvím spolupráce s institucemi, prostřednictvím besed, odborných přednášek, prostřednictvím videoprogramů aktuálními informacemi na nástěnkách možností anonymního vyjádření (schránka důvěry) možností individuálního pohovoru žáka s pedagogem prostřednictvím žákovského parlamentu 8. Primární prevence v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů I. stupeň Primární prevenci na prvním stupni má na starosti třídní učitel. S jednotlivými tématy se děti setkávají především v prvouce, přírodovědě a vlastivědě. Při výuce lze využít metod výkladu, předávání informací, samostatné i skupinové práce, dramatickou výchovu, nebo lze využít materiály z primární prevence. 1. ročník osobní bezpečí základní zásady mezilidské komunikace vztahy v dětském kolektivu každý člověk je jiný základní hygienické návyky využití volného času rodina jako bezpečné místo 2. ročník lidské tělo zdraví a jeho ochrana zacházení s léky režim dne vztahy mezi lidmi chování v krizových situacích 3. ročník pojmy z oblasti prevence, sexuální výchovy a drogové problematiky zdraví a jeho ochrana lidé kolem nás, multikulturní výchova využívání volného času ochrana proti obtěžování cizí osobou 4. ročník lidské tělo, odlišnost mezi pohlavími životospráva a důsledky nevhodných návyků využívání volného času - 4 -

5 pojmy drogová závislost a sexuální výchova vztahy v dětském kolektivu 5. ročník domov, rodina, důvěra, vztahy léčivé a návykové látky vztahy v dětském kolektivu komunikace poznatky o negativních vlivech tabáku a alkoholu puberta nebezpečí při komunikaci s cizími osobami ve spolupráci s PPP klima třídy Cíl Po pěti letech by žáci měli být schopni: definovat rodinu jako zázemí a útočiště zvládat rozdíly v komunikaci s dětmi a dospělými mít základní sociální dovednosti mít základní zdravotní návyky chránit se před cizími osobami správně si organizovat svůj volný čas rozlišit léky a návykové látky znát přesné informace o alkoholu, tabáku a dalších návykových látkách znát následky užívání návykových látek umět odmítat II. stupeň Práce na druhém stupni je velmi náročná na koordinaci, tak aby byla probrána všechna témata, ale nedocházelo k jejich překrývání a přesycení žáků informacemi. S tématy z oblasti prevence se pracuje v předmětech občanská výchova, výchova ke zdraví, etická a estetická výchova, chemie, přírodopis, dějepis, český jazyk a literatura. K práci s tématy lze využít metod výkladu, samostatné a skupinové práce, práce s médii, projektové vyučování nebo využít materiály z oblasti primární prevence, besed, přednášek. 6. ročník vhodná náplň volného času, zdravý životní styl, ochrana zdraví rodina a její funkce pro zdravý rozvoj jedince osobní bezpečí, způsob chování v krizových situacích centra odborné pomoci 7. ročník komunikace mezi lidmi mezilidské vztahy péče o zdraví, život s handicapem sexuální výchova, vztahy mezi dívkami a chlapci osobní bezpečí, šikana, sexuální násilí drogy a jejich dělení, účinky, prevence - 5 -

6 8.ročník fyziologie působení drog na oběhový, nervový a dechový systém tělesné, duševní a sociální změny u závislého člověka rozvoj sebepoznání a sebepojetí řešení problémů, chování v krizových situacích, konflikty, agresivita, šikana, různé formy násilí sexuální výchova, odlišnosti, deviace drogová závislost, kontaktní centra 9. ročník sebeuvědomění, sebepojetí, rozvoj osobnosti zdravé sexuální chování volba životního partnera sociální výchova, vztah k jiným kulturám a národnostem komunikace právní odpovědnost, trestní normy Cíl Žáci by před absolvováním ZŠ měli být schopni: pojmenovat základní návykové látky znát jejich účinky na lidský organismus orientovat se v problematice závislostí znát základní právní normy vědět, kde jsou kontaktní centra pro danou problematiku posilovat své sebevědomí správně se rozhodovat, odmítat zaujímat zdravé životní postoje orientovat se v problematice sexuální výchovy bránit se různým formám násilí, vědět, kde hledat pomoc používat základní sociální dovednosti 9. Nadstavbové aktivity v rámci školy Rozumíme tím vše, co se pro žáky připravuje nad rámec běžné výuky. Školní výlety Všechny třídy vyjíždějí každoročně na školní výlety, na kterých se využívá nestandardního prostředí k prohloubení návyku žáku ke zdravému životnímu stylu. Pracuje se i s prvky zážitkové pedagogiky, která otvírá možnosti k sebepoznání, sebepřijetí, rozvoji sociálních dovedností a posílení třídního kolektivu. Mezinárodní projekt COMENIUS ČR, PL, IT, ŠP, TR Zapojení žáků, učitelů i rodičů při realizaci partnerských návštěv mezi jednotlivými zeměmi - Multikulturní výchova - Jazykové schopnosti - Komunikační a organizační dovednosti - Výchova k toleranci a spolupráci - 6 -

7 Adopce na dálku - Charitativní akce na podporu vzdělání žáka v Africe Schránka důvěry Je umístěna na chodbě v přízemí. Žáci do ní mohou anonymně vkládat dotazy směrem k vedení školy, výchovné poradkyni i školnímu metodikovi prevence.slouží nejen pro dotazy, ale také pro stížnosti a problémy, se kterými potřebují děti poradit. Informační nástěnka V prvním patře školy je umístěna nástěnka sloužící pro předávání informací z oblasti poradenství a primární prevence. Informační centrum Informační centrum (knihovna) je umístěno v přízemí školy, v areálu I.stupně Jeho součástí je knihovna, 10 počítačů s přístupem na internet. Žáci mohou informační centrum využít po domluvě s pověřeným učitelem. Školní družina, školní klub a ZUŠ Žáci mohou po vyučování navštěvovat školní družinu nebo školní klub. V rámci školního klubu pracuje velké množství kroužků (viz Příloha č.1) a na jejich vedení se podílejí učitelé školy. Jednorázové akce pořádané školou návštěva divadelního či filmového představení s vhodným tématem lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku výstavy (vánoční, velikonoční, ke Dni matek, výtvarných prací) přednášky na různá témata beseda s kurátorem z Tišnova exkurze (planetárium, Antrophos, Moravské muzeum Brno, Podhorácké muzeum Předklášteří, ZOO Brno) divadelní představení Den dětí různé soutěže (účast na výtvarných soutěžích a sportovních olympiádách, atd.) sběr papíru, PET lahví, bylin vyhlášení nejlepších žáků a reprezentantů školy na závěr školního roku 10. Nadstavbové aktivity ve spolupráci s externími subjekty Programy primární prevence poskytují našim žákům také občanská sdružení a poradenská centra. Letos budeme spolupracovat zejména s PPP Brno venkov Mgr. Cupalovou. Další aktivity dle nabídek okresního metodika a potřeb jednotlivých tříd v průběhu školního roku, každoročně beseda s lékařem a kurátorem pro mládež. Spolupráce s nízkoprahovým zařízením v Lomnici Klub čas

8 11. Volnočasové aktivity Jedná se o aktivity, které jsou nabízeny školou (viz Příloha č.1) nebo partnerskými subjekty, mohou je využívat žáci školy a napomáhají k formování zdravého životního stylu. Součástí areálu školy je i veřejné hřiště, které je bezplatně a nepřetržitě otevřeno pro děti i veřejnost včetně víkendů. 12. Vzdělávací aktivity pro žáky: přednášky, besedy, projektové dny, nástěnky pro pedagogy: samostudium, DVPP, výměna zkušeností pro rodiče: třídní schůzky, přednášky, informační materiály odběr odborných časopisů 13. Spolupráce se specializovanými institucemi PPP Blansko, SPC Blansko, PPP Brno, PPP Boskovice Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Brno Obecní úřad Lomnice Policie ČR dětský lékař Sdružení Orel Lomnice Sociální odbor oddělení sociální péče Tišnov 14. Kontakty a adresy Krajský úřad JMK, Žerotínovo nám. 3/5, Brno Oddělení prevence Prevence kriminality: Protidrogový koordinátor: Mgr. Lenka Možná Orgán sociálně právní ochrany dětí OSPOD Městský úřad Tišnov Diagnostický ústav Hlinky 140, Brno 15. Odkazy O drogách - portál primární prevence Preventivní-Centrum Informační portál o ilegálních a legálních drogách DIS - drogový informační server A.N.O. - Asociace nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových závislostí

9 Sekce Prevence sociálně patologických jevů na stránkách MŠMT (v levé spodní části stránky je podrobné menu) Centrum Adiktologie Žák a sociálně patologické jevy v kontextu štřední školy Ministerstvo vnitra Policie ČR/ prevence 16. Materiální zázemí Knihovna informačního centra Claire Raynerová: Nenič své chytré tělo Video Řekni drogám ne I., II. díl Oči hadů. I., II., III. díl Evropská unie proti kouření Proč přestat Pedagogická knihovna Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.: Prevence problémů působených návykovými látkami na školách Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.: Jak překonat problém s hazardní hrou Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. : Jak překonat problémy s alkoholem vlastními silami Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc., PhDr. Ladislav Csémy : Alkohol. drogy a vaše děti Harmonogram minimálního preventivního programu Září, říjen Zahájení činnosti kroužků ve škole Besedy a prezentace ŠMP šikana, kyberšikana a jejich nebezpečí Seznámení ředitele a všech pedagogických pracovníků školy s programem prevence a základními pravidly pro řešení možných situací na schůzi pedagogické rady Seznámení žáků s MPP v hodinách rodinné výchovy, třídnických hodinách V jednotlivých ročnících vytváření plakátu s preventivní tematikou Učitelé jsou seznámeni s materiálem Strategie při řešení a prevenci šikanyzpracovaným ŠMP Listopad, prosinec Návštěva filmového nebo divadelního představení s preventivní tematikou. Získávání nových informací studiem, na seminářích, řešení vzniklých problémů Interaktivní a částečně informativní programy pro žáky 7. až 9. ročníku,ve spolupráci s PPP Brno, témata - vztahy ve třídě, v rodině, mezi vrstevníky. Leden, únor Zdravý životní styl, zdravá výživa

10 Březen, duben Beseda s kurátorkou na téma právní zodpovědnost. Vyhlášení literární soutěže na vhodné téma. Květen, červen Udržovat a zvyšovat důvěru žáků ve své učitele školní výlety, Sportovní den zdravý a přirozený pohyb Branný den ověření znalostí z oblasti prevence drogových závislostí. Beseda ve spolupráci s Policií ČR Během celého školního roku Drogová problematika je součástí třídnických hodin Zpracovávání dotazů ze schránky důvěry Stálá činnost žákovského parlamentu Další besedy a aktivity budou doplněny dle aktuálních nabídek Vypracovala: Mgr. Marie Krejčí

11 Příloha č.1 Nabídka volnočasových aktivit Sportovní a zájmové kroužky dle aktuální nabídky ZUŠ hra na flétnu hra na klavír hra na kytaru hudební přípravka sólový zpěv taneční obor Další možnosti využití volného času: využití školního bazénu v odpoledních a večerních hodinách možnost využití školního hřiště možnost hrát stolní tenis o přestávkách realizace projektových dnů sportovní soutěže oslavy Dne dětí práce s nadanými a talentovanými žáky Pobyt žáků ve školním klubu Celoroční zaměření školního klubu hry na počítačích práce s internetem tancování s hudbou poslech hudby stolní hry výukové programy příprava na vyučování výtvarné činnosti sportovní aktivity pobyt na školním hřišti

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Dolní Loučky školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy ZŠ a MŠ Dolní Loučky, okres Brno venkov, příspěvková organizace Zřizovatel Obec Dolní Loučky

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Loučovice, Loučovice 231 382 76 Loučovice školní rok 2014/2015 Název školy : Sídlo školy: Ředitel školy : Zástupce ředitele : Základní škola a Mateřská škola Loučovice

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 I. ÚVOD Cílem primární prevence je vést děti ke zdravému životnímu stylu, ke správným postojům vůči zátěžím a problémům,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014 / 2015 ZŠ a MŠ Adamov II. stupeň

Minimální preventivní program školní rok 2014 / 2015 ZŠ a MŠ Adamov II. stupeň Minimální preventivní program školní rok 2014 / 2015 ZŠ a MŠ Adamov II. stupeň Vypracovala: Mgr. Ilona Šturchová 1. Úvod V České republice všeobecně je zaznamenáván nárůst rizikového chování a zneužívání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Vypracovala Ing. Milena Rudolfová, školní metodik prevence Schválila: Mgr. Věra Turková, ředitelka školy Účinnost ode dne:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TEPLICE, U NOVÝCH LÁZNÍ 1102 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obsah: I. Úvod II. Charakteristika školy III. Analýza současného stavu ve škole z hlediska sociálně patologických

Více

Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole

Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole Dobrá výchova dětí je i programem prevence jednotlivých zdraví poškozujících a život znehodnocujících závislostí a jevů Metodik

Více

Minimální preventivní program šk. rok 2011/2012

Minimální preventivní program šk. rok 2011/2012 Minimální preventivní program šk. rok 2011/2012 (Prevence sociálně patologických jevů) Úvod Současná společnost s sebou přináší kromě řady nových vynálezů a poznatků také řadu problémů, které se projevují

Více

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice 1 Obsah 1) Úvod... 4 2) Současný stav... 4 3) Personální zajištění prevence... 9 4) Cíle

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 - 1 - Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem školy. Navazuje na školní vzdělávací program Škola pro děti - škola plná života.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Marie Havelková Úvod Minimálně preventivní program (dále jen

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PREVENTIVNÍ PROGRAM 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PREVENTIVNÍ PROGRAM 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na

Více

Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016

Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016 Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016 Základní informace o programu: Realizátorem programu je Základní a Mateřská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní metodik prevence: Mgr. Nikola Šífová Školní rok: 2014 /2015 Obsah 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Chlumec nad Cidlinou Školní rok : 2014 /2015 Základní škola Chlumec nad Cidlinou Kozelkova 123 telefon: 495 474 570 skola@zschlumecnc.cz Obsah: 1. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovaly Mgr. Ilona Fenclová a Mgr. Eva Kubíková Minimální preventivní program vychází

Více

Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 Olbrachtova 206, 563 01 Lanškroun, tel.:465 322 732, e-mail: zsspla@gmail.com, IČO:708 45 361

Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 Olbrachtova 206, 563 01 Lanškroun, tel.:465 322 732, e-mail: zsspla@gmail.com, IČO:708 45 361 Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 Olbrachtova 206, 563 01 Lanškroun, tel.:465 322 732, e-mail: zsspla@gmail.com, IČO:708 45 361 Minimální preventivní program 2012-2013 Vychází z preventivních

Více

Minimální program prevence rizikového chování

Minimální program prevence rizikového chování Školní rok: 2012/2013 Minimální program prevence rizikového chování Základní škola Palackého 1351, Moravská Třebová, okr. Svitavy Ředitel školy: Výchovný poradce: Metodik prevence: Mgr. Petr Vágner Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Jevíčko U Zámečku 784 569 43 Jevíčko www.zsjevicko.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání Primární prevence

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov náměstí Míru 616, příspěvková organizace Školní rok 2012/2013 Email: skola@zsks.cz http: www.zsks.cz 1 OBSAH: I. Charakteristika školy

Více