Osobní portfolio žáka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osobní portfolio žáka"

Transkript

1 Osobní portfolio žáka Projekt Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání realizovaný v rámci projektu Kvalita I. Autorka textu: Kateřina Kubíčková, učitelka třetí třídy programu Začít spolu Základní školy Povrly Asi před 10 lety se na naší škole začal ověřovat program Začít spolu. Jeden z principů výuky bylo sestavení žákovského a učitelského portfolia. Jako každé začátky, byl před námi vyučujícími, před rodiči i dětmi nový a těžký úkol. V našem školství se nikdy nic podobného nedělalo, nikdo z nás nic podobného neučil, nikde nebyla k dispozici metodika, jak na to. A co si budeme povídat, hodně z nás raději využívá, co za nás vymysleli, napsali a vyzkoušeli jiní. Tak proč to měnit? Do programu Začít spolu jsem naskočila jako vychovatelka, a zároveň jako asistentka pro 1. třídu. Můj pohled a zkušenosti se dále rozvinuly, když jsem začala studovat učitelství a v tomto programu jsem dále pokračovala jako učitelka. Dnes působím i jako lektorka pro tento program a setkávám se s vyučujícími, kteří jsou jako já kdysi teprve na startovní čáře. Můj příspěvek má veřejnosti, ale i kolegům a kolegyním ukázat, na jaké potíže mohou narazit v přípravě portfolií, a snad jim také usnadnit jejich vlastní práci tím, že se s nimi podělím o to, co už u nás funguje a co už máme vyzkoušené. Chtěla bych vám zde nastínit, jak to chodí u nás v Povrlech, ale hlavně v mé třídě. Věřím, že spoustu věcí, které zde budu popisovat, sami děláte. Berte prosím tedy můj příspěvek jako jednu z možných kuchařek, nebo receptů, které se dají namíchat přímo pro vás a vaši třídu. Tak tedy dobrou chuť. Seznámení s programem Začít spolu a jeho principy Začít spolu je vzdělávací program s důrazem na individuální přístup k dítěti a na partnerství školy, rodiny a komunity v oblasti výchovy a vzdělávání /v ČR od roku 1994/. Práce v programu Začít spolu je organizována formou center aktivit. Třída je rozčleněná do center aktivit, která jsou různě tematicky zaměřená a vybavená. V třídě je to matematika, český jazyk, prvouka, výtvarná výchova kostičky, dílničky konstruktivní činnost. V třídě je to matematika, český jazyk, přírodověda a vlastivěda. Centra stimulují děti k aktivitě, hře, práci. V centrech aktivit se děti učí přímou zkušeností, mají zde dostatek prostoru pro hru, experimentování, manipulaci a práci s netradičním materiálem. Centra poskytují prostor pro práci individuální, skupinovou, ale vytvářejí i prostor pro učení činnostní. V takto uspořádaném prostředí přechází aktivita z vyučujících na žáky a žákyně. Zadání práce v centrech se děje formou pracovních listů s pokyny. Jde o didaktickou pomůcku, připravenou pro tematický celek, projekt, nebo i jednotlivé učební činnosti ve formě několika zadání úkolů, otázek či informací na předtištěných listech papíru. Práce s pracovními listy vede žáky/ně k aktivnímu a osobnímu přístupu k učivu. Pracovní listy tvoří základ žákovských portfolií. Vzdělávací program Začít školu upřednostňuje projektové vyučování, řešení zadaných úkolů v projektu a v určitých 1

2 problémových situacích, tedy takový způsob organizace výuky a učení, v němž žáci a žákyně pracují obvykle v týmech a po delší čas řeší komplexní zadání vedoucí k reálnému výsledku. Učící se žáci/kyně pracují v malých kooperativních skupinkách, v nichž dochází k bohatým sociálním interakcím vedoucím k učení. Žáci/kyně jsou vedeni k tomu, aby si dokázali rozdělit sociální role, naplánovali si činnosti, rozdělili mezi sebou úkoly, naučili se spolupracovat, kontrolovat jeden druhého, řešit konflikty, spojovat dílčí výsledky do většího celku, hodnotit práci svoji, ale i ostatních. Takový přístup lze shrnout pod názvem kooperativní učení. Jednou z technik, které využíváme k vybudování lepšího ovzduší ve třídě a k vytvoření důvěry mezi žáky/němi a učitelem/ kou je tzv. komunitní kruh. Jde o techniku, kterou lze využít k průběžnému mapování nebo pročištění problémů, k tréninku komunikace, naslouchání, čtení, navození určitého tématu apod. V závěrečném kruhu, který je na konci dne a necháváme mu dostatečný prostor, žáci/kyně hodnotí svoji práci, mohou zmínit, kdo jim v práci pomáhal, kdo je naopak rušil, čemu nerozumí, kde chybovali, na co si budou dávat příště pozor oni sami, ale i ostatní, se kterými pracovali ve skupině, je zde samozřejmě prostor pro poděkování. Práce s portfolii Smysl zakládání žákovských prací spočívá v tom, že dítě může kdykoliv jít do příslušné přihrádky a podívat se, jak řešilo určitý problém, může používat vlastnoručně vyrobené encyklopedie a pomůcky. Také rodiče mohou kdykoliv do portfolií nahlédnout a udělat si obrázek o tom, jak jejich dítě ve škole pracuje, čím se zabývá Jednou za měsíc by si měli vyučující najít čas a dát dětem prostor, aby si vybraly práce, které si chtějí uložit do svého portfolia. Co se týká mých vlastních zkušeností, tak s dětmi jsme zpočátku v 1. třídě dokázali práce třídit po jednotlivých měsících a secvakávat je k sobě, ale nehodnotili jsme je. Děti si po roce školní docházky portfolia braly domů. Ve 2. třídě byla již práce s portfolii systematičtější. Po každém uplynulém měsíci jsme již práce třídili, vybírali pouze některé společně s dětmi, a poté je secvakávali k sobě a hodnotily. Ve 3. třídě již žáci/kyně třídí a hodnotí svá portfolia sami, o přestávkách si je zdobí a upravují. Portfolio se dá využít i pro diagnostické účely, například jako příloha pro poradnu, neboť v něm lze velmi dobře pozorovat, jak se dítěti v první třídě mění rukopis, které chyby stále opakuje, jak se mu/jí vyvíjí kresba. Při odchodu z 1. stupně všichni dostanou svá pětiletá portfolia zpět a stávají se jejich majetkem. Obsah portfolií Do portfolií se ukládá práce z center. Žáci/yně si do svých přihrádek ukládají práce, na kterých v daném týdnu nebo projek- 2

3 tu pracovali. Jedná se především o pracovní listy, vlastní tvorbu, básničky, pozorování, měření, pokusy a jejich hypotézy. Pracovní listy vycházejí z předmětů matematika, prvouka, český jazyk, výtvarná výchova. Ve vyšších ročnících se ještě přidávají práce z předmětů vlastivěda a přírodověda. Součástí portfolia jsou také tzv. týdenní plány. Týdenní plán slouží k tomu, abych si mohla naplánovat výuku na celý týden, ujasnit si, co budeme v daném týdnu probírat. Je zde také prostor pro vzájemnou komunikaci mezi školou, rodiči a dětmi. Na zadní stránce týdenního plánu je prostor pro vzkazy rodičů i sebehodnocení dětí. Otázky jsou přiměřené věku a mění se podle toho, co mě právě aktuálně zajímá a potřebuji zjistit. Do portfolií si děti ukládají také testy. Píšeme je každé pondělí, mohu si díky nim ověřit znalosti probraného tématu z minulého týdne a zjistit, jak se děti připravují dle týdenního plánu. Test dostanou děti opravený druhý den a doma pak dělají opravu a dopisují do testu na lísteček hodnocení své práce, např.: Dnes se mi nedařila matematika, protože neumím násobilku. Dnes se mi dařilo, protože jsem si opakoval s mamkou dle plánu. Pokud povedete děti od první třídy a po maličkých krůčcích, uvidíte pokrok v hodnocení, ze začátku slovně, později písemně. Žáci se budou zkoušet vzájemně hodnotit, např. směšounkem (smajlík), budou rok od roku schopnější ohodnotit svoji práci, práci druhých, své úspěchy, ale i nezdary. U nás probíhá hodnocení v rámci ranního a závěrečného kruhu. Toto hodnocení je ústní. Dále v rámci týdenního plánu, kde písemné hodnocení probíhá za spolupráce s rodiči. Součástí portfolií jsou také smlouvy a třídní pravidla. Smlouva se sepisuje se žákem/yní za přítomnosti rodičů a konkrétní/ho vyučující/ho. Ve smlouvě se například žák/yně zavazuje, že bude řešit své zapomínání, že se bude doma připravovat na vyučování, ale navrhne i kroky, které povedou k úspěšné práci a případně i trest za jejich neplnění. 3 Třídní pravidla vytváří žáci/kyně ve spolupráci s vyučující/m. Pravidla třídy se každý rok mění, doplňujeme je podle toho, jaký je ve třídě problém. Všichni ve třídě pravidla podepíší a předem si domluví trest za jejich nedodržení. V pravidlech by neměl být zápor nebudu, nemám apod. Jedno z mnoha pravidel může vypadat například takto: 1.třída Oči sledují, ruka pomáhá, uši naslouchají. 2. třída Pomáhám, ukládám věci na své místo. 5. třída Ve skupině mám svoji roli, za své jednání jsem zodpovědný/á. V portfoliích jsou uloženy také doklady úspěchů žáků a žákyň, například diplomy nebo ukázky z jejich vlastní tvorby, např. básničky, pěkné slohové práce apod.

4 Osobní a třídní portfolio Všechny zmíněné materiály si děti zakládají buď do osobního portfolia, nebo společného třídního portfolia. Do třídního portfolia zakládám fotky ze společných akcí, výletů, koncertů, soutěží. Zakládám tam i vzkazy od rodičů, protože na spoustu akcí přijdou rodiče a mají tak možnost, zhodnotit průběh výuky a napsat svůj pohled na školu. V třídním portfoliu jsou mimo jiné i novinové články týkající se školy nebo třídy, nebo třeba dotazníky pro rodiče, zkrátka vše, co se týká školy a třídy. Naše škola umožňuje hospitace učitelů ve výuce v jiných třídách, vyučujícím z jiných škol a především dává možnost rodičům zúčastnit se výuky nebo se na ní částečně podílet. Ve třídě máme knihu návštěv, kam příchozí mohou dětem napsat vzkazy a zhodnotit, co viděli. Mohu říct za sebe a za děti, že je to milé pohlazení po duši a určitá odměna za naši práci. Hodnocení a sebehodnocení v Začít spolu Hodnocení žáků v komunitním kruhu prezentace a obhajoba vlastní nebo skupinové práce hodnocení učitele/ky (jak skupina pracovala) sebehodnocení skupiny a jednotlivců vzájemné hodnocení pracovních skupin Sebehodnocení Žáci/kyně při prezentaci hodnotí vlastní práci uvnitř skupiny, tedy jak se jim dařilo společné naplánování úkolů, rozdělení rolí, vyhledávání informací; posuzují, v čem se jako skupina neshodli, kdo se nezapojil do práce, kdo nesplnil svůj úkol apod. V průběhu sebehodnocení motivuji děti okruhem otázek, které vycházejí z probíraného tématu, nebo jimi reaguji na to, co se dělo během práce. Vzájemná hodnocení pracovních skupin Ostatní žáci/kyně z jiných skupin hodnotí vystupování dané skupiny, např. srozumitelnost projevu, hlasitost, projevu, jeho nápaditost, apod. Po skončení připomínek mají děti z dané skupiny možnost reagovat na vznesené připomínky a vysvětlit případné nejasnosti. Vzájemná hodnocení probíhají vždy ústně; pokud žák vytýká chybu druhému žáku, nebo je s něčím nespokojen, funguje u nás princip židle, kdy oba aktéři sedí naproti sobě a z očí do očí si vyříkávají, co mají za problém a zároveň reagují na podněty. Čas od času lepím na zeď fotky dětí nebo jen jejich jména a děti si k nim vzájemně píší vzkazy, nebo hodnotí a chválí své chování a svou práci. Podmínkou je že se snažíme komentáře formulovat pozitivním jazykem a dbáme na to, aby se vzkaz objevil u všech jmen nebo fotografií. 4 Moje hodnocení učitelky Vyučující v programu Začít spolu hodnotí slovně i písemně. Práci žáků/yň ve své třídě neustále sleduji a zaznamenávám si úroveň osvojování dovedností, směřujících k utváření a rozvíjení klíčových dovedností. Výsledky svých pozorování zakládám do svého osobního portfolia, ve kterém mám ke každému dítěti zvláštní složku. Mám tak prostor a čas zapisovat do pracovních listů, zda například konkrétní žákyně pracovala sama, co jí dělalo problém, kde vyhledávala informace, zda spolupracovala, nebo se jen vezla a nechala svoji práci na ostatních členech skupiny. Mám možnost srovnání, jak žákyně pracuje, zda se lepší, porovnávat její výkon s výkonem ostatních dětí. Vidím, zda se žákyně příliš často neobrací na pomoc druhých, zda nechybuje stále ve stejné věci apod. Pozorování dětí během školního roku provádím také tzv. lístečkovou metodou. Na lístečcích popisuji určitou situaci, týkající se konkrétního žáka/yně, ale nehodnotím ji. Na lístečku nikdy nesmí chybět datum a podpis toho, kdo pozorování prováděl. Pozorovat může totiž jakákoliv osoba ve třídě (např. vyučující, návštěva, rodič, kolega/yně apod.) Dítě o pozorování neví. Co tím mohu získat? Na základě průběžného pozorování je možné porovnat např. chování konkrétního žáka nebo žákyně v určitých situacích, jak komunikuje s ostatními, jak řeší problémy. Ve druhé třídě jsem díky pozorování a ukládání lístečků zjistila počáteční hlu-

5 chost dítěte. Jindy je takto možné vystopovat počátky šikany dítěte. Lístečky z pozorování se také hodí jako podklady pro rodičovské schůzky a pedagogické porady. Několik tipů na závěr Je důležité, najít ve třídě vhodné místo, kam bude možné portfolia ukládat, vybírat opravdu jen některé žákovské práce, určit předem, co v konkrétním roce budete sledovat a na konci roku vše shrnout a zhodnotit se žáky/němi a jejich rodiči. My skladujeme portfolia v šanonech v krabicích a zásuvkách k tomu určených. Řada věcí se může nechat zafoliovat a pak pomocí různých závěsných systémů vystavit ve třídě. Také krabice fungují dobře a případně se může využít i místo v kabinetě. Portfolia se dají uskladňovat i na chodbách, dle podmínek školy a vaší fantasie. V začátcích je potřeba připravit se na to, že nad portfoliem ztratíte spousty času. Je třeba si najít systém, říci si, co chcete v daném roce dokázat, přesvědčit sami sebe, že portfolia jsou potřebná a máte chuť se do nich pustit a přesvědčit ostatní kolegy učitele. Ve dvou se to lépe táhne a problémy a úkoly je možné si mezi sebou rozdělit. Děti pro portfolia nadchnete rychle, rodiče se pak už jen kochají a poradna může pomocí portfolií najít příčinu problémů, poruch nebo postižení. Ti, co své povolání dělají nikoliv jako práci, ale jako poslání, vědí, že nadšený učitel nebo učitelka stráví ve škole mnoho hodin i mimo pracovní dobu a jejich rodiny a přátelé jsou často nuceni žít starostmi a radostmi konkrétní třídy a neustále poslouchat nápady, jak by se ještě dětem dala vylepšit a zpestřit výuka. Když si tohle všechno uvědomíme, nabízí se otázka: Proč ještě navíc ztrácet čas s portfolii, když i tak je práce hodně? Opravdu je to určitá práce navíc, ale pokud překonáte počáteční neúspěchy a v práci vytrváte, odměna stojí za to. Když tak přemýšlím nad tím, co všechno učitelé/ky a naše škola dětem zajišťuje, mám dobrý pocit sama za sebe a za své kolegy. Naši žáci a žákyně poznají sami sebe a dokáží mezi sebou komunikovat a řešit problémy. Samozřejmě ne všichni, ale i to těsto se musí dlouho třít a zadělávat. Pokud jsem tedy alespoň jednoho/jednu z vás přiměla se nad portfolii zamyslet, pak čas, který jsem nad touto soukromou kuchařkou strávila, nebyl zbytečný. Kateřina Kubičková, ZŠ Povrly Text upravila Anna Babanová 5

6 Interview s dětmi, třetí třída, program Začít spolu, ZŠ Povrly Otázky kladla Anna Babanová, duben Na diktafon odpovídalo devět dívek a sedm chlapců. Celkem bylo ve třídě 16 dětí. CH (chlapec) D (dívka) Děti sedí v kruhu na zemi, před sebou mají svá portfolia. Kladu jim otázky, děti odpovídají na diktafon, který si mezi sebou posílají. K čemu je podle vás portfolio? CH: Když něco nevíme, třeba něco z týdenního plánu, tak se podívám do toho portfolia a tam to najdu. D: Já mám v portfoliu testy, nebo třeba listy, když jsme zrovna probírali vesmír nebo třeba sluneční soustavu. Jsou tam obrázky, třeba jak jsme si vyškrabávali. Potom jsme tam popisovali mimozemšťana, pak jsme ho kreslili, pak ještě planetu svojí. Třeba u planety svojí, tam máme název... CH: To jsme si vymysleli planetu svojí a název, a pak jsme si jí popsali, jaká je: Moje planeta je barevná a žijí tam malí ufoni, kteří jsou moc hodní, ale lidi se jich bojí, protože vypadají divně. Mají tam i vodu a vzduch. D: Máme portfolium o lidském těle a v tom portfoliu jsme se učili o lidském těle. Tam jsme si taky napsali obsah. Máme všechno v deskách. Rozdělili jsme si to, na jeden papír kosti, tak jsme potom měli všechny listy o kostech. Ty papíry jsme dostávali v centrech, ty jsme si vždycky vypracovali a uložili do těch desek. Potom jsme si třeba taky vymýšleli básničku: Kostra Anna, spala zrána, po dlouhé noční merendě, s kostlivcem Edou od vedle. Ruce nohy, vše ji bolí, hlava se jí ještě točí, zrovna jak na kolotoči. D: Portfolium máme v šanonu, v deskách, a do něj si vždycky ukládáme všechny listy a z nich se pak učíme doma, a tak. Jsou všechna portfolia stejná? CH: Takže portfolia stejný nemáme, protože každý si ho třeba udělá jinak. Co je na portfoliu těžké? D: No, tak zrovna mě třeba dělalo problémy, vymýšlet třeba ty básničky, i o kostře a různě si jako vymýšlet do té knížky, bylo to těžší, než jenom vyplňovat. D: Mně dělalo problém v portfoliu, že jsme v něm občas měli něco, čemu jsem nerozuměla. Je portfolio užitečné? CH: Ten šanon lidského těla je užitečný proto, že si to vždycky můžeme brát domů na víkend a potom se z toho učit na test. Abychom pak všechno věděli. D: Třeba to můžeme využít tak, že se nemusíme ptát paní učitelky. Jenom můžeme vzít ten šanon, a do něj se podívat, a tam to najdeme třeba nebo většinou nějakou radu. CH: Používáme to i na týdenní plány, třeba když tam je napsáno něco o svalech, tak si můžeme vzít domů to lidské tělo a podle toho týdenního plánu si to můžeme napsat do toho portfolia a naučit se to. CH: V našem portfoliu je to jiné než v té encyklopedii, protože tam si to můžeme napsat podle sebe. Já nevím, třeba když je to v encyklopedii nějaké dlouhé, tak my si to můžeme napsat zjednodušeně a potom tomu třeba budeme rozumět lépe. 6

7 A dokážete říct, v čem jste se za poslední tři měsíce, nebo třeba za poslední měsíc, zlepšily? CH: Já nevím. CH: Taky nevím. D: No, když jsme si prohlíželi svoje portfolia, co jsme dělali dávno, tak jsme vlastně zjistili, třeba když jsme se učili nějaký...třeba sever a jih, tak jsme přemýšleli, jak to bylo předtím těžký a jak to teď umíme a že je to lehčí. Dokážete říct, v čem jste dobří? D: Tak já umím dobře třeba vyjmenovaná slova. D: Já jsem dobrá v matematice (Paní učitelka se ptá, jestli byla dívka tak dobrá v matematice, když přišla na zdejší školu. Dívka odpovídá: Moc ne. Paní učitelka: Ano, měla jsi z ní strach, viď? Dívka: No. Paní učitelka: No, to jsem nadšená, že říkáš, že ti to jde, protože je pravda, že jsi se hrozně zlepšila v matematice). D: No tak já jsem se zlepšila z vyjmenovaných slov. A jde mi dobře matematika. CH: Tak mě jde dobře násobilka. A pak jsem se zlepšil trošku z vyjmenovaných slov. CH: Už jsem se zlepšil v čtení...a už mi jde trošku i násobilka. CH: Tak mě jde trochu...už jsem se zlepšil trochu z prvouky. A taky v tom sčítání pod sebe. CH: Já jsem jako dobrý v malování. CH: Mě jde asi taky to malování spíš. No a matika docela dobře. CH: Mě jde docela dobře matematika. CH: Mě jde dobře...vyjmenovaný slova a matematika. D: Mě jde dobře centrum ateliérů, tam vždycky něco kreslíme, a pak ještě výtvarka. D: Já jsem docela dobrá ve čtení, no, a pak docela dobře mi jde sčítání a odčítání a kreslení. D: Tak já jsem se zlepšila v čtení. No, a to je všechno. D: Zpívání a matematika. D: Tak já jsem docela dobrá...ve čtení a v kecání (smích). A potom mi jde asi vyjmenovat kosti a svaly. D: Tak já jsem se zlepšila ještě ve čtení. Čím chcete být a proč? (Jedna dívka napovídá druhé: Čím chceš být jako dospělá a proč?) D: (Neví, mlčí, posílá diktafon dál.) D: Tak já bych chtěla být archeoložka. (Smích.) Protože se mi prostě líbí dinosauří kosti. D: Nevím. CH: No, tak já chci být automechanikem, protože já vždycky u dědy koukám, jak opravuje auta. CH: Tak já bych chtěl bejt hasičem, no, zachraňovat lidi a tak. To je všechno. CH: Tak já bych chtěl být policajtem, protože skoro nikdo není z naší rodiny policajt, jenom děda byl, kterej už umřel. CH: Tak já bych chtěl bejt malířem, protože mě to baví. CH: No, tak já bych chtěl bejt asi sportovcem, nebo prostě sportovat. Protože mě to baví. CH: No, tak já bych chtěl pracovat u zásahové jednotky, no, protože se mi líbí jak vždycky vlítnou do toho baráku, když tam jsou zloději. CH: Tak já bych chtěl bejt (Být, opakuje po paní učitelce) mistrem bojového umění, a autoopravář, teda automechanik. Protože chci vědět, co jaký auto má jako spoilery a takový. D: Tak já ještě nevím, co bych chtěla být, ale chtěla bych...mít povolání, aby to souviselo s přírodou, jako se zvířaty a tak. D: No, já ještě nevím...(smích.) D: No, tak já chci být doktorkou, protože chci zachraňovat lidi. D: No, já nevím. D: No, tak já teda ještě nejsem úplně rozhodnutá (smích, i okolí), ale tak možná asi bych chtěla bejt sestřičkou v nemocnici. Protože...nevím, mě to prostě baví něco dělat...prostě spolupracovat s někým, jako s doktorkou nebo tak, nevím, no. D: No, tak já bych chtěla mít povolání, jako pracovat, v zoologický zahradě, protože mám ráda zvířata. Napadá vás nějaký způsob, jak by se dala vaše portfolia využít třeba za rok, nebo i později v životě? D: Tak v životě bych chtěla třeba si vzpomenout, co jsem dělala ve škole a podívat se do toho portfolia, co jsme všecko dělali. D: Tak já jsem chtěla říct, že když to portfolio budeme mít už doma a budeme třeba dospělí, tak až to budou třeba dělat naše děti, tak jim to můžeme dát, ukázat jim to. CH: Když to zas budeme brát třeba znovu, třeba za rok, třeba to lidské tělo, tak se do toho můžeme podívat a nemusíme znova všechno psát, můžeme si to připomenout, co jsme už brali. D: (Zatím se odpovědím spíše vyhýbala, paní učitelka ji povzbuzuje k odpovědi různými otázkami, děti jí předávají diktafon, mimo jiné se jí paní učitelka ptá, zda si s rodiči doma prohlíží portfolio. Dívka kroutí hlavou, že ne, a předává diktafon dál.) Chtěl by někdo z vás ještě něco povědět o portfoliích? D: No, já jsem ve druhý třídě tady ještě nebyla a byla jsem v jiný škole a tam jsme tady ty věci vůbec nedělali, vůbec žádný centra, nic. Ani takovýhle prostředí jsme tam neměli. No, a víc jsem se toho naučila tady, protože tady paní učitelka, ona nám vždycky...(rozpačitý smích). V tamté škole jsme si třeba ráno vůbec nepovídali, vůbec nic, tady je to prostě lepší, protože třeba každé ráno si tady povídáme zážitky a takový věci prostě. A hodně mi pomáhají i ty portfolia, protože já jsem nějaký věci, co tady už znali, neznala, protože jsme to v té škole nedělali. Děkuji za rozhovor. 7

8 Interview s rodiči dvou dívek ve třetí třídě, program Začít spolu, ZŠ Povrly Otázky kladla Anna Babanová, duben Obě matky jsou od první třídy přítomny několik dní v týdnu ve třídě a pomáhají paní učitelce jako asistentky. A: Matka žákyně ve třetí třídě B: Matka žákyně ve stejné třídě Jak jste se ocitly v této třídě a jaká je zde vaše pozice? A: My jsme tady od první třídy, pomáháme paní učitelce s dětmi v centrech. Dá se říct, že jsme tu obě víceméně každý den. (Smích). B: Ty první dva roky tady jsme byly taková asistence, teď už nás paní učitelka spíš odhání. Protože děti musí být víc samostatné. A: V první a druhé třídě to bylo opravdu potřeba, protože když například paní učitelka pracovala s písmenky, tak jedna z nás byla v matematice a druhá v prvouce. Nejdříve jim vysvětlujete látku, co mají dělat, a druhou hodinu už jedou sami podle vysvětlené látky. B: Paní učitelka se nás vždy zeptá, jestli přijdeme také druhý den a podle toho se zařídí. Když jsme tady, může dětem učivo udělat pestřejší. S jednou skupinkou se mohou dělat pokusy, druhá může jít vyhledávat informace do počítačové učebny. Ale čím jsou děti starší, tím míň jsme tady my. Budu tady s dcerou do té její páté třídy, pak už asi ne. Pak už to na druhém stupni nebude potřeba. A: Já jsem těsně po mateřské. Příští rok mi sem nastoupí druhá dcera, a s tou tady asi budu taky. (Smích). Co je podle vás účelem portfolia? A: Z mého pohledu slouží portfolio k tomu, aby byly děti samostatnější, aby se uměly orientovat v učebnicích, v knížkách, v encyklopediích, můžou se k portfoliu kdykoli vracet. Mají všechno hezky uspořádané, mají v tom přehled. B: Portfolio je především přehledné. Děti se do něj kdykoli můžou podívat a vědí, ve kterých místech asi co mají. Je to pro ně jednodušší. Já jsem ze staré školy, když si na to vzpomenu, tak co jsme měli v učebnici, bylo svaté. Oni tady naopak mohou použít všechno, kde co najdou. Je to pro ně opravdu snazší. A procvičují si samostatnost. Co podle vás děti oceňují na portfoliích nejvíce? A: Podle mě je to tvořivost, učí se tvořit a poznávat nové věci, kreslí si do portfolií obrázky, vymýšlí si spoustu různých věcí, hádanek, křížovek, inspiruje je to, jsou motivované s portfoliem pracovat, zdokonalují se. Chtějí ho mít hezké, aby ho mohly ukázat rodičům nebo jiným dětem. B: Každé portfolio je pro ně originál. Každé dítě si ho dělá podle svých představ a možností. A: Dětem se z něj krásně učí. Vezmou si ho domů, otevřou si ho a přesně vědí, co a jak. Vědí, jak se učit a podle čeho se orientovat. B: Protože si ho píšou samy, už během psaní si něco pamatují. Vědí, kde najít to, co si samy psaly. Je to opravdu jednodušší než učebnice. Učebnice je strašně složitě popsaná a tady si napíšou jen to, co oni sami potřebují. A: Udělají si svoje vlastní výpisky. Takhle si vlastně vyrobí svou vlastní učebnici, ve které se umí orientovat, protože je z jejich hlavy. A na základě samostatně nalezených informací. 8

9 Co je na portfoliu pro děti nejtěžší? B: Malinkatý problém nastává tehdy, než se děti chytnou. Je to pro ně ze začátku plno informací a než začnou, než si srovnají, kterou tu informaci použít, tak to chvíli trvá. Pak, když už se chytnou a rozjedou, tak už to bývá bez problémů. Velkou roli asi hraje paní učitelka, která je celý systém výpisků musí naučit? A: Ano. B: Určitě, ano. Je podle vás portfolio integrální součástí výuky? A: Ano. B: Ano. Máte zkušenost ze školy, ve které se s portfolii nepracovalo? A: Já se svou dcerou jsem začínala až v této škole, kde se s portfoliem pracuje od začátku, takže nemám srovnání. B: Můj syn loni vyšel ze stejné školy, ale když sem chodil on, teprve se s programem Začít spolu začínalo. Nebylo to ještě tak rozpracované, bylo to v řadě věcí jiné než dnes. Když porovnám stejný ročník syna a stejný ročník dcery, tak je tam hodně velký rozdíl. Tahle třída, kam teď chodí dcera, je mnohem víc vpředu. Oni se daleko lépe orientují. A: Myslím, že za to tak z padesáti procent mohou ta portfolia a z padesáti procent celkově přístup tady v Začít spolu. Portfolio tady patří do výuky. V téhle třídě od září už rozpracovali druhé portfolio. Nejdřív brali Vesmír, teď berou Lidské tělo. B: Já bych klidně i řekla, že se možná dozvědí díky portfoliím víc, než kdyby používaly klasické učebnice. Oni jsou tady zvyklí běžně používat internet, encyklopedie, zkrátka všechno možné. Vysvětlila vám paní učitelka, co to portfolio znamená? Proběhla například nějaká informativní schůzka na začátku školního roku? A: Paní učitelka to pouze vysvětlila dětem. Jak často se svými dětmi doma trávíte čas nad portfoliem? B: Děti, když ten program mají hotový, tak portfolio přinesou domů na ukázku, nebo se to ukazuje na rodičovských schůzkách. Tam máme možnost prohlédnout si, co naše děti vyrobily, jaké to portfolio mají, tam je vidět, jak s tím pracují. Což když si vezmete zase tu klasickou učebnici, tak nevidíte nic, protože se do ní nesmí psát. A: Třeba jednou za týden dcera přijde a řekne, podívej se, co jsme dělali, co jsem si tam založila, jak jsem si to upravila, co jsem si našla. B: Na druhou stranu, když se s tím ty děti chtějí chlubit, tak se chlubí denně. A: Ale v zásadě portfolio podle mě pro rodiče neznamená žádnou extra práci. Je to záznam průběhu vyučování, a pak čas od času to ukážou i doma. Máte pocit, že v této třídě (škole) se děti cvičí také v sebehodnocení? Probírají se s dětmi jejich vlastní učební úspěchy a neúspěchy a jejich příčiny? A: Je pravda, že teď v těch portfoliích jim paní učitelka řekla, aby si tam přilepili papírek, jak hodnotí svůj test. Takže co já vím, tak na tom jednom testu mají sebehodnocení. Samy se ohodnotily a měly napsat, jak se jim test vyvedl nebo nevyvedl. Zdá se vám, že portfolio představuje alternativní formu tradičního hodnocení? B: Ano. A: (souhlasně přikyvuje). Máte pocit, že se vám díky portfoliím mluví s vašimi vlastními dětmi lépe o škole? A: Já se podle portfolia velmi dobře orientuji v tom, co se vlastně ve škole učí. Když se do portfolia podívám, je mi úplně přesně jasné, co celý týden ve škole dělali. Přesně, co dělali v češtině, v matematice, v prvouce. Stejný přehled má i to dítě. Takže, když se na to podívá, nemůže se mu stát, že napíše špatně test. Děkuji za rozhovor. 9

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné JÁ MOJE ŠKOLA vyhodnocení TŘÍDA 1.(odpovídalo 13 žáků) ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zakroužkujte odpověď: 1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející VZTAH KE ŠKOLE 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Martin Gábor Martin, 15 let 1. Charakteristika Martin má diagnostikováno tělesné postižení svalová dystrofie Duchennova typu, progresivní onemocnění.

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ

HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ Praktická součást školního řádu, který pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2014 Ve Všenorech 26. 8. 2014, projednala pedagogická rada, zpracovala Mgr. R. Bartoníčková

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Živočichové živočišné třídy Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník)

Více

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název programu ŠKOLA NÁS BAVÍ Název školy Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín Adresa školy 696 31 Bukovany 132 Ředitel

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Jazyková výchova. Materiál slouží k procvičení abecedy. Předpokládá se, že žáci již umí abecedu zpaměti.

Jazyková výchova. Materiál slouží k procvičení abecedy. Předpokládá se, že žáci již umí abecedu zpaměti. Šablona č. Ii, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Abeceda Řazení slov podle abecedy Ročník 2. Anotace Materiál slouží k procvičení

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Patronus 1/06. Pobertovi od Namy ze Zmijozelu

Patronus 1/06. Pobertovi od Namy ze Zmijozelu Patronus 1/06 Pobertovi od Namy ze Zmijozelu Rozhovor Cho Chang Vánoce jsou za dveřmi,nalaďme tedy vánoční vlnu... Co máš na vánocích nejraději? 1.Na vánocích mám nejraději tu vánoční náladu,klid a pohodu

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Tomáš Bašus Tomáš, 14 let 1. Charakteristika Tomáš navštěvuje základní speciální školu. Bylo mu diagnostikováno ADHD porucha soustředění spojená

Více

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Sídlo: Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila: Vypracovala: Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel školy Mgr. Jarmila Hegrová,

Více

Pozornost OBSAH. PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec. Metodika 1. Úvod 2

Pozornost OBSAH. PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec. Metodika 1. Úvod 2 NÁPRAVNÁ CVIČNÍ PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec OBSAH Metodika 1. Úvod 2 2. Metodický komentář 2 2.1 Hledej rozdíly 2. Závěr 4. Zdroje Materiál Pracovní

Více

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Žákovský projekt v hodinách matematiky 8.ročníku základní školy na téma: Geometrie mého okolí Karlovy Vary, 2007 Mgr. Jaroslava Janáčková

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Rozmanitost přírody stromy listnaté a jehličnaté 2 vyučovací hodiny Věková

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

Projektové noviny (říjen 2013)

Projektové noviny (říjen 2013) Projektové noviny (říjen 2013) Environmental Realiteach aneb učíme se realitou profesí v oblasti životního prostředí CZ.1.07/1.1.20/02.0098. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce

Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce Téma: Živá příroda houby Kňavová Michaela Cíl: Seznámení s živou přírodou houby (jejich stavba, výživa, dělení, význam pro člověka).naučit

Více

GJP očima RODIČŮ Sběr dat: duben květen 2015

GJP očima RODIČŮ Sběr dat: duben květen 2015 GJP očima RODIČŮ Sběr dat: duben květen 2015 Zpracovala: Mgr. Veronika Vitošková, Ph.D., školní psycholožka, červen 2015 Pasport vzorku (kdo vyplňoval?): Na třídních schůzkách v dubnu byli rodiče požádáni,

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Práce s textem Český jazyk a literatura 1. ročník 2 hodiny Hlavní

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Problémy Afriky Stručná anotace učební jednotky Žáci ve dvojicích formou brainstormingu určují, co pro ně znamená

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rokytno, okres Pardubice. Rokytno 73, Sezemice 533 04. Identifikátor školy: 600 096 572

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rokytno, okres Pardubice. Rokytno 73, Sezemice 533 04. Identifikátor školy: 600 096 572 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rokytno, okres Pardubice Rokytno 73, Sezemice 533 04 Identifikátor školy: 600 096 572 Termín konání inspekce: 23. - 25. a 29.

Více

Cíl: Opakování učiva, příprava na II.čtvrtletní práci s využitím ICT ve výuce.

Cíl: Opakování učiva, příprava na II.čtvrtletní práci s využitím ICT ve výuce. Závěrečná práce kurzu počítačové gramotnosti ST06 (L. Demelová) Příprava na hodinu MATEMATIKY 4. ročník Jsme malotřídní vesnická škola se třemi třídami a 4. ročník tvoří díky vyššímu počtu žáků samostatnou

Více

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují:

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: Počet odpovědí: 296 v.voltr@zs-jestedska.cz Upravit formulář Zobrazit všechny odpovědi Publikovat analýzu Souhrn Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: I. 172 58 % II. 84 28 % I.

Více

Moravské gymnázium Brno s. r.o.

Moravské gymnázium Brno s. r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s. r.o. Autor Mgr. Kateřina Proroková Tématická oblast Základy společenský věd Téma Druhy a efektivita učení Ročník 1. ročník Datum

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

Cesta do školy. PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha

Cesta do školy. PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha Obor RVP ZV: Ročník: Časový rámec: (tematický okruh: závislosti, vztahy a práce s daty) 4. 7. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 45 60 minut METODIKA MATERIÁL

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Učíme druhé slovesným způsobům Stručná anotace V této hodině se žáci metodou skládankového učení naučí

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Makroanalýza Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Makroanalýza Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Makroanalýza Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Přehled dle kategorií [%] ne ne Prostředí, materiální zázemí 63,4 19,4 6,9 7,7 2,7 83,3 % Lidé 66,1 19,7

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku Žák: ČaPO: sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 ANIMA VIVA o. s. 1/14 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Cílem dotazníkového

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci?

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci? Účastnice A: No asi nic moc, protože jsem neměla práci a nikde jsem ji nemohla najít. No doufám, že mi pomůže? Myslíte jako najít práci nebo obecně? No hlavně tu práci, no a pak se budu mít jako celkově

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK.

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK. TÝDENÍK PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008 Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 2 Já nevím, co pořád chtějí. Jestli je

Více

Klima školy - Dotazník pro rodiče žáků

Klima školy - Dotazník pro rodiče žáků 27. 07. 2014 19:47:43 Statistika respondentů 448 442 2 4 Počet návštěv Počet dokončených Počet nedokončených Pouze zobrazení 98,66% Celková úspěšnost Historie návštěv (21. 05. 2014-01. 07. 2014) Počet

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

INTEGRATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. Průvodce audio-vizuální sadou didaktického materiálu

INTEGRATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. Průvodce audio-vizuální sadou didaktického materiálu INTEGRATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Průvodce audio-vizuální sadou didaktického materiálu MARTIN KALEJA CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ČERVEN 2013 Audiovizuální opora je

Více

Čítanka pro 4. Ročník, Nová škola. Psací potřeby, nakopírovaný text, učebnice vlastivědy Nová škola pro 4. ročník

Čítanka pro 4. Ročník, Nová škola. Psací potřeby, nakopírovaný text, učebnice vlastivědy Nová škola pro 4. ročník Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_53 Název vzdělávacího materiálu Jak se Mach a Šebestová Jméno

Více

objednací kód: ZK-6 Jméno a příjmení žáka: Třída: Bydliště žáka: Zdravotní pojišťovna žáka: Datum narození: Zákonný zástupce (matka):

objednací kód: ZK-6 Jméno a příjmení žáka: Třída: Bydliště žáka: Zdravotní pojišťovna žáka: Datum narození: Zákonný zástupce (matka): Jméno a příjmení žáka: Třída: Bydliště žáka: Zdravotní pojišťovna žáka: Datum narození: Zákonný zástupce (matka): Telefon: E-mail: Zákonný zástupce (otec): Telefon: E-mail: Dětský lékař: Jiné údaje a upozornění:..............................................................................................................

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Výsledek dotazníku - "Klima školy - žáci"

Výsledek dotazníku - Klima školy - žáci Výsledek dotazníku - "Klima školy - žáci" Tabulka 1 Přehled dle kategorií [%] ne ne Prostředí, materiální zázemí 54,2 31,8 2,5 8,6 2,8 81,5 % Lidé 35,7 43,2 11,1 7,9 2,0 75,7 % Komunikace, vztahy 37,2

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

VÝSTUP Z DIAGNOSTICKÉ METODY ANKETA PRO RODIČE

VÝSTUP Z DIAGNOSTICKÉ METODY ANKETA PRO RODIČE VÝSTUP Z DIAGNOSTICKÉ METODY ANKETA PRO RODIČE Škola Základní škola Spuštěno 26. 11. 2015 Dokončeno 17. 12. 2015 Úvod Při autoevaluaci hlavních oblastí edukační reality vycházíme na naší škole i z názorů

Více

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace Pedagogická komunikace Organizační formy a vyučovací metody Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Co obsahuje Plánování výuky, příprava Cíle a obsah vyučování Metody a formy výuky Učebnice (obsah, kvalita) Motivace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy oblast Člověk a příroda Název lekce (téma) Písemná práce z matematiky Časový rozsah lekce 35 minut Věková skupina

Více

Úvodní list. 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku

Úvodní list. 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku Úvodní list Předmět: Fyzika Cílová skupina: 8. nebo 9. ročník ZŠ Délka trvání: 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku Název hodiny: Měření tlaku vzduchu v terénu Vzdělávací oblast v

Více

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače.

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače. Celá dnešní hodina byla věnována evaluaci kurzu někteří klienti svá hodnocení nadiktovali, někteří je dokázali napsat sami většinou ve wordu, někteří zvládli i sami poslat emailem: Tito klienti svá hodnocení

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

Dotkni se a objevuj Vzdělávací projekt na 1.stupni základní školy za pomocí interaktivní tabule.

Dotkni se a objevuj Vzdělávací projekt na 1.stupni základní školy za pomocí interaktivní tabule. Základní škola T.G.Masaryka Jihlava Žižkova 50, 586 01 Jihlava Dotkni se a objevuj Vzdělávací projekt na 1.stupni základní školy za pomocí interaktivní tabule. Prostřednictvím interaktivní tabule a nových

Více

Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům.

Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům. Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům. Čím více informací má poradenský pracovník předem k dispozici, tím větším přínosem může návštěva poradny pro dítě

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova.

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Informatika 1. stupeň Výuka počítačů a práce s informacemi

Více

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY Pod tímto pojmem se rozumí uspořádání výuky, tj. organizace činnosti učitele i žáků při vyučování. Každá z organizačních forem vytváří vztahy mezi žákem, vyučujícím, obsahem a prostředky

Více

B) Trénink výslovnosti vět Klikneme na Trénink výslovnosti věty a budeme postupovat stejně jako v předchozím bodu.

B) Trénink výslovnosti vět Klikneme na Trénink výslovnosti věty a budeme postupovat stejně jako v předchozím bodu. I. ÚVOD Pro svou vyučovací hodinu v počítačové učebně jsem si vybral pátou třídu a předmět jazyk anglický, kde jsme probrali a pak procvičovali poznávání času (What s the time?). Učím sice spojené třídy

Více

Jak pracovat s učebnicí

Jak pracovat s učebnicí Jak pracovat s učebnicí Učebnice je koncipována tak, aby si každý učitel mohl pro své žáky vybrat vhodné aktivity, se kterými bude po určitý časový úsek pracovat. V praxi to funguje tak, že učitel naplánuje

Více

Portfolio pedagogické praxe 3. ročník SOŠ Pg Předškolní a mimoškolní pedagogika

Portfolio pedagogické praxe 3. ročník SOŠ Pg Předškolní a mimoškolní pedagogika Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium Praha 6, Evropská 33 Portfolio pedagogické praxe 3. ročník SOŠ Pg Předškolní a mimoškolní pedagogika Jméno žáka:

Více

OBLAST: Organizace výuky

OBLAST: Organizace výuky OBLAST: Organizace výuky Variabilní časové struktury Komunitní kruh min. 1x týdně Gramotnost Centra aktivit liší se frekvence. Do 14 dnů se děti protočí ve všech centrech. Hodnotící kruh Délku vyučovací

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas)

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Jméno a příjmení autora e-mail Název práce Lenka Jeřábková Ondřej Černý sipvz@gym-ul.cz Volný čas Zaměření zde uveďte číslo a název části modulu, kam řadíte

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8.

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8. PROJEKT Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Název projektu: Název organizace: Vedoucí projektu: Cílová skupina: Datum: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volba

Více

Výchovně vzdělávací proces na ZŠ Ostopovice 3. ročník

Výchovně vzdělávací proces na ZŠ Ostopovice 3. ročník Výchovně vzdělávací proces na ZŠ Ostopovice 3. ročník Vize naší školy - příměstská komunitní základní škola, která pružně reaguje na potřeby společnosti, poskytuje kvalitní vzdělávání i nabídku volnočasových

Více

Charakteristika programu Začít spolu na Základní škole Brno, Vejrostova 1

Charakteristika programu Začít spolu na Základní škole Brno, Vejrostova 1 Charakteristika programu Začít spolu na Základní škole Brno, Vejrostova 1 Program Začít spolu vychází z pedagogického přístupu orientovaného na dítě. Jeho metodika zdůrazňuje individuální přístup k dítěti,

Více