Okruhy k absolutoriu specializace Podniková informatika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Okruhy k absolutoriu specializace Podniková informatika"

Transkript

1 Okruhy k absolutoriu specializace Podniková informatika 1. Data informace znalosti Definice a vzájemné vztahy pojmů data informace znalosti Jednotky informace (bit, byte), dvojková soustava Vysvětlete pojmy entropie, relevance (přesnost, úplnost), informační šum, informační bariéra, informační a znalostní management Charakteristika klíčových fází životního cyklu informace: vznik, získávání, zpracování, vyhledávání, zpřístupnění; uveďte několik konkrétních příkladů pro každou fázi životního cyklu informace Doporučené zdroje: 2, 17, 23, Komunikace a média Komunikační modely Definice a vzájemné vztahy pojmů médium informační zdroj dokument / záznam Typologie dokumentů; uveďte několik konkrétních příkladů typů dokumentů, s nimiž jste se setkali během odborné praxe Sociální komunikace Komunikace v Internetu Doporučené zdroje: 4, 10, 13, 14, 22, 24, Systémový přístup Systém jako jednota struktury a funkce prvky, procesy Typy systémů Zpětná vazba a její využití v informačních systémech Uveďte několik konkrétních příkladů systémové analýzy v oblasti informačního managementu (procesní, datová, obsahová analýza) Doporučené zdroje: 12, 20, Informační systém Účel informačního systému Informační služby a produkty informačního systému; uveďte několik konkrétních příkladů informačních služeb a produktů Komponenty informačního systému (lidé, informace, informační infrastruktura) Architektury informačních systémů; architektura podnikového informačního systému z hlediska úrovní řízení Typy informačních systémů Doporučené zdroje: 18, Základní pojmy relačních databází Nakreslete schéma postavení Uživatele vs. SŘBD vs. DB Navrhněte, jakým způsobem by mohla firma typu SMB (small and medium business) provést volbu SŘBD Vysvětlete pojmy tabulka, pole (atribut), datový typ, hodnota NULL, primární klíč, cizí klíč, složený atribut a vícehodnotový atribut Na zadaném příkladu popište důsledky opomenutí implementace integritních mechanismů (zejména referenční integrity)

2 6. Dotazovací jazyk SQL Popište základní strukturu příkazu SELECT Nad zadaným schématem databáze vytvořte SQL dotaz realizující vnitřní spojení dvou tabulek Nad zadaným schématem databáze vytvořte SQL dotaz realizující agregační funkci nad spojením více tabulek 7. Principy databázových technologií Vysvětlete pojmy entita, atribut, kardinalita vztahu, integritní omezení Princip třívrstvého návrhu databází, úkoly na jednotlivých vrstvách Nakreslete princip třívrstvé architektury klient server a jednotlivé vrstvy vysvětlete Vysvětlete, kde se setkáme s databázovou aplikací typu tenký klient a tlustý klient, a jaké mají výhody a nevýhody 8. Databáze a dynamické webové stránky Nakreslete schéma struktury HTML dokumentu Na zadaném schématu vysvětlete funkci dynamických webových stránek (generovaných pomocí PHP a MySQL) S pomocí přiložených materiálů (skript pro připojení PHP k databázi, schéma databáze) vytvořte PHP skript, který zobrazí obsah tabulky jako webovou stránku 9. Podnikové informační systémy Rozdíl v zaměření ERP a ERP II Hlavní moduly ERP II a jejich funkcionalita Ekonomické aspekty ERP systémů 10. Hlavní vývojové etapy podnikových informačních systémů a zásady jejich členění Hlavní vývojové etapy PIS (vysvětlete důvody a historii zavádění PIS, vznik ERP) Výhody a nevýhody parametrizovatelných systémů oproti vlastnímu řešení ERP systémy podle oborového a funkčního zaměření 11. Vývojové trendy funkcionality informačních systémů podniků Business intelligence (rozdíl transakčních a analytických databází; nakreslete schéma vzniku datové kostky) Na zadaném příkladu demonstrujte použití kontingenčních tabulek v Excelu. Výsledky interpretujte s ohledem na problematiku business intelligence Vysvětlete vztah ERP, Web 2.0 a SOA (service-oriented architecture) Trendy ERP systémů: open source, SaaS, cloud computing 12. Síťový hardware a software ve firmě typu SMB Základní serverové služby v síti LAN a jejich účel (FTP, DNS, DHCP, NAT, VPN) Základní síťový hardware, jeho účel a princip (zejména hub, switch, router) Nakreslete schéma sítě ve firmě typu SMB a popište jeho hlavní prvky

3 13. Význam a princip vybraných serverových technologií v síti SMB Význam a princip technologie NAT Význam a princip technologie VPN Význam a princip routování 14. Nástroje protokolu TCP/IP Vysvětlete použití příkazů: ping, tracert, nslookup, ipconfig Předveďte postup prověření správnosti připojení PC k Internetu Předveďte použití příkazů tracert, nslookup, ipconfig 15. Dělení počítačových sítí Nakreslete schéma sítí s ohledem na dělení dle rozsahu Nakreslete princip vybraných přístupových metod ke sdílenému médiu Navrhněte různé topologie sítě SMB a uveďte jejich výhody a nevýhody 16. Vzdálená správa PC Vyjmenujte možnosti vzdálené správy počítačů, uveďte jejich výhody, nevýhody a omezení použití Vybraný způsob vzdálené správy realizujte na připraveném PC Navrhněte dva možné způsoby pro vzdálenou správu ve firmě typu SMB. Své návrhy zdůvodněte. 17. Šifrování v síti Internet Popište princip použitého šifrování protokolu HTTPS Nakreslete schéma využití asymetrického šifrování pro skrytí obsahu zprávy Nakreslete schéma využití asymetrického šifrování pro ověření odesilatele zprávy Význam datových schránek ve veřejné správě Prakticky předveďte šifrování pošty pomocí OpenPGP 18. Sdílení složek v sítích LAN a WAN Vysvětlete řešení sdílení souborů v sítích LAN a WAN Uveďte konkrétní příkazy pro správu sdílených složek (na straně serveru a na straně uživatele) Instalace FTP serveru a jeho nastavení podle zadaných scénářů použití 19. Návrh informačního systému podle procesů Metoda BSP (Business System Planning) základní myšlenka Postup metody BSP Výhody a nevýhody metody BSP Doporučené zdroje: 21

4 20. Procesní analýza Způsoby popisu procesů Modelování procesů Vývojové diagramy, notace BPMN, příklad Druhy procesních analýz Analýza vnitřní logiky procesů Doporučené zdroje: 6 Seznam doporučených zdrojů: 1. BASL, Josef a BLAŽÍČEK, Roman. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 2., výrazně přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Grada, s. ISBN CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení: úvod do informační vědy. 2., přeprac. vyd. Praha: Karolinum, s. ISBN X 3. Computerworld. Praha: IDG, x za 2 týdny. ISSN Online verze dostupná z: 4. DEVITO, Joseph A. Základy mezilidské komunikace: 6. vydání. Praha: Grada, s. ISBN DOSTÁLEK, Libor a KABELOVÁ, Alena. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. 5., aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN GRASSEOVÁ, Monika, DUBEC, Radek a HORÁK, Roman. Procesní řízení ve veřejném sektoru: teoretická východiska a praktické příklady. Brno: Computer Press, 2008, s ISBN HERNANDEZ, Michael J. Návrh databází. Praha: Grada, s. ISBN HORÁK, Jaroslav a KERŠLÁGER, Milan. Počítačové sítě pro začínající správce. 5., aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN IT Systems. Brno: CCB, x ročně. ISSN X. Online verze dostupná z: 10. JANOUŠEK, Jaromír. Sociální komunikace. Praha: Svoboda, s. 11. KLIMÁNEK, David. Doplňkový text k předmětu databázové systémy. Praha: VOŠIS, s. 12. KUČEROVÁ, Helena. Projektování informačních systémů: sylaby ke kurzu. Praha: Vyšší odborná škola informačních služeb, s. Dostupné z: 13. LAMSER, Václav. Komunikace a společnost. Praha: Academia, s. 14. MC LUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: extenze člověka. Praha: Odeon, s. 15. OPPEL, Andrew J. Databáze bez předchozích znalostí. Brno: Computer Press, s. ISBN OPPEL, Andrew J. SQL bez předchozích znalostí. Brno: Computer Press, s. ISBN

5 17. Portál: Informační věda a knihovnictví. In Wikipedie: Otevřená encyklopedie, Dostupné z: 18. POUR, Jan, GÁLA, Libor a ŠEDIVÁ, Zuzana. Podniková informatika. 2., přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, s. ISBN Přehled informačních systémů na portálu SystemOnline. Dostupné z: 20. ROSICKÝ, Antonín. Informace a systémy: základy teorie pro úspěšnou praxi. Praha: Oeconomica, s. ISBN ŘEPA, Václav. Podnikové procesy: procesní řízení a modelování. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2007, s ISBN SEDLÁČKOVÁ, Beáta a MARVANOVÁ, Eva. Dokumentová komunikace: studijní texty. Praha: Národní knihovna, s. ISBN SKLENÁK, Vilém. Data, informace, znalosti a Internet. Praha: C. H. Beck, s. ISBN SLÁMOVÁ, Hana. Sociální komunikace. Praha: VŠIS, s. 25. SMETÁČEK, Vladimír. Informace o informacích. Praha: Grada, s. 26. STRÁDALOVÁ, Jarmila. Úvod do teorie systémů. Praha: Karolinum, s. ISBN THOMPSON, John. B. Média a modernita: sociální teorie médií. Praha: Karolinum, s. ISBN Učební opory k jednotlivým předmětům kurzy v e-learningovém systému Moodle, jsou dostupné z: (nutná registrace) KLIMÁNEK, David. DAA 11/12 Databázové aplikace KLIMÁNEK, David. DAS-P Databázové systémy KLIMÁNEK, David. ISPO Informační systémy podniku KLIMÁNEK, David. POS 11/12 (VOŠ) Počítačové sítě KUČEROVÁ, Helena. Úvod do informačního managementu

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y 1 Základy informatiky a teorie informace 1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky, převody

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II.

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Metodika Zpracoval: Jiří Hlaváček srpen 2009 Úvod I N V E S T I C E D O R O Z V O

Více

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Databázové technologie (DB) Databázové systémy 1(DB1) Databázové systémy 2 (DB2) Případové studie databázových

Více

Tematické celky Nové informatiky

Tematické celky Nové informatiky Tematické celky Nové informatiky Seminárka č. 1: Digitální reprezentace a přenos informací definovat jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky; rozlišit analogová a digitální zařízení; vysvětlit

Více

Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Podnikové informační systémy

Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Podnikové informační systémy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Podnikové informační systémy akreditovaného v rámci studijního programu Aplikovaná informatika

Více

Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika

Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika cíl a zaměření předmětu, obsah informačních systémů, data, funkce, procesy, aplikace a technologie, řízení informačních systémů, Řízení firmy

Více

Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky 2015

Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky 2015 Obor: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky 2015 Předmět: Aplikační SW Květen 2015 I. Aplikační SW 1. Hardwarové vybavení počítačů Pojmy: komponenty, BIOS, UEFI, MBR, GPT, POST

Více

Deskriptory pro MZI. 1 Základy informatiky a teorie informace. ..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací

Deskriptory pro MZI. 1 Základy informatiky a teorie informace. ..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Deskriptory pro MZI 1 Základy informatiky a teorie informace..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací..1.1.1 definovat jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky;..1.1.2 rozlišit analogová

Více

Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky 2014

Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky 2014 Obor: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky 2014 Předměty: Aplikační SW Programování a správa sítí Konstrukce na PC Červen 2013 Témata ústní maturitní zkoušky z předmětu Aplikační

Více

Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)

Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu) D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Analýza a návrh informačních systémů Kód studijního předmětu NIS Název předmětu anglicky Information Systems Analysis and Design Typ předmětu

Více

Témata k maturitní zkoušce

Témata k maturitní zkoušce Témata k maturitní zkoušce školní rok: 2014-2015 profilová část Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 Platná pro Střední průmyslovou školu třída: B4.I 1 Obsah 1 Maturitní

Více

Institut informatiky Vyšší odborná škola

Institut informatiky Vyšší odborná škola Institut informatiky Vyšší odborná škola 1.1 Učební plán Dálková forma studia Učební plán vymezuje strukturu vyučovacích předmětů, časové dotace a zařazení předmětů do ročníků a jednotlivých období. V

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I.

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod I N V E S T I C E D O R O Z V

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

Internet inteligentních aktivit

Internet inteligentních aktivit Internet inteligentních aktivit Pavel Burian Internet pro programování informačních systémů Internet a Cloud Computing technologie Internetový portál apex.oracle.com Internet věcí (Thing), inteligentních

Více

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Informační technologie (aktualizace k 16. 5. 2011)

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Informační technologie (aktualizace k 16. 5. 2011) SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Informační technologie (aktualizace k 16. 5. 2011) Administrativní a prezentační systémy... 2 Algoritmizace I... 3 Algoritmizace II...

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU Radim Dolák 1, Martin Miškus 2 1 Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta, Univerzitní nám. 1934/3, 733 40 Karviná Email:dolak@opf.slu.cz 2 Slezská univerzita,

Více

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systémy Teorie Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systém (IS) je komplex informací, lidí, použitých informačních technologií, organizace

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ

Více

Univerzita Hradec Králové. Filozofická fakulta. Katedra pomocných věd historických a archivnictví

Univerzita Hradec Králové. Filozofická fakulta. Katedra pomocných věd historických a archivnictví Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra pomocných věd historických a archivnictví Databáze soupisu duší s historicko-demografickými výstupy Diplomová práce Autor: Bc. Jiří Kudr Studijní program:

Více

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Management ICT (aktualizace k 16. 5. 2011)

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Management ICT (aktualizace k 16. 5. 2011) SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Management ICT (aktualizace k 16. 5. 2011) Administrativní a prezentační systémy... 2 Algoritmizace I... 3 Algoritmizace II... 4 Anglický

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Univerzitní informační systém Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. Milan Šorm Brno 2002 Chtěl bych

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH IMPLEMENTACE AGENDY OBCHODNÍ PRÍPAD

Více

Projektování informačních systémů

Projektování informačních systémů Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha 4, Pacovská 350/4 Projektování informačních systémů Sylaby ke kurzu Helena Kučerová 2007 Obsah 1. Úvod...2 2. Systémová teorie a metodologie...3 2.1 Systémová

Více

Informační technologie

Informační technologie Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Informační technologie (platné znění k 1. 9. 2009) Tento dodatek nabývá platnosti dne 1. 9. 2011 počínaje prvním a druhým ročníkem Na základě dílčího vyhodnocení

Více

Ostravská univerzita v Ostravě

Ostravská univerzita v Ostravě Ostravská univerzita v Ostravě Projekt přípravy a realizace elektronické evidence klíčových dokumentů v DMS (Document Management System) Závěrečná zpráva o řešení rozvojového projektu MŠMT č. 159/2006

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

Luboslav Lacko. 1001 tipů a triků pro SQL

Luboslav Lacko. 1001 tipů a triků pro SQL Luboslav Lacko 1001 tipů a triků pro SQL Computer Press, a. s. Brno 2011 1001 tipů a triků pro SQL Luboslav Lacko Computer Press, a. s., 2011. Vydání první. Překlad: Lukáš Krejčí Jazyková korektura: Martina

Více

METODIKY PRO VÝUKU PRAKTIKA Z ICT

METODIKY PRO VÝUKU PRAKTIKA Z ICT Praktika na Gymnáziu Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.28/01.0015 METODIKY PRO VÝUKU PRAKTIKA Z ICT Autoři: Mgr. Radek Machan, Mgr. Radek Jüthner 1 Charakteristika

Více