INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I."

Transkript

1 Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009

2 Úvod I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Datové sítě I. Základy IT: hardware a software PC Výuka tohoto modulu bude realizována prezenční formou výuky a svým rozsahem bude určena pro specializované studijní obory se zaměřením na ICT. Koncepčně se modul Datové sítě I. opírá o výukový kurz Cisco Networking Academy Program s názvem IT Essentials: PC Hardware and Software v4.0(1). Výuka bude probíhat v učebně výpočetní techniky, kde každý žák bude mít k dispozici počítačovou sestavu, připojení k Internetu a potřebné technické vybavení. Žáci budou mít po dobu studia k dispozici všechny studijní materiály v elektronické podobě na školním výukovém portálu a na portálu Cisco Networking Academy. Studijní materiály se skládají ze sylabu předmětu, studijních materiálů, cvičebních a pracovních listů a e-learningových kurzů. Modul Datové sítě I. je úvodem do HW a SW technologií. Studenti se v něm seznámí s HW komponenty, ze kterých se skládá osobní počítač, naučí se rozpoznávat a konfigurovat jednotlivé komponenty, instalovat různé verze operačních systémů Windows a seznámí se s principy práce periferních zařízení. Další součástí výuky je úvod do síťových technologií, standardů a základů technik pro vyhledávání a postupů pro odstraňování závad spojených s provozem PC a periferních zařízení. Modul Datové sítě I. je úzce spjat s výukou technické angličtiny předmět Angličtina v IT. Během výuky modulu Datové sítě I. si žáci prohloubí znalosti cizího jazyka a osvojí dovednost používat anglický jazyk v běžné IT praxi. Vědomosti a dovednosti, které žák v průběhu výuky získá, pomohou žákům v přípravě pro složení mezinárodních certifikačních testů, dokládajících schopnost zvládat pokročilou práci s počítačem. První část modulu je přípravou pro certifikaci CompTIA A+ Essentials. Druhá část modulu je komplexní přípravou pro získání průmyslové certifikace CompTIA: IT TECHNICIAN (602), REMOTE SUPPORT TECHNICIAN (603) a BENCH TECHNICIAN (604). 2 / 25

3 Cíle modulu Umět vysvětlit důvody průmyslových certifikací a jejich význam. Umět popsat počítačové systémy. Identifikovat názvy, účel a charakteristiku jednotlivých komponent osobních a přenosných počítačů. Umět popsat základní principy a podmínky pro bezpečnou práci s HW a SW. Umět pojmenovat nářadí pro práci s počítačovými komponentami, vysvětlit jeho účel a umět jej v praxi správně použít. Umět sestavit osobní a přenosný počítač z jednotlivých komponent a umět konfigurovat BIOS. Umět vysvětlit účel preventivní údržby a vyjmenovat jednotlivé kroky při řešení a odstraňování vzniklých problémů s počítači. Umět vysvětlit účel operačního systému (OS), jeho částí a základních funkcí. Umět popsat a porovnat různé typy OS, jejich kompatibilitu, HW požadavky a omezení. Umět instalovat, konfigurovat a nastavit OS na PC a přenosných počítačích. Umět popsat základní techniky preventivní péče a umět vyjmenovat a popsat jednotlivé kroky při řešení a odstraňování vzniklých problémů s OS. Umět vyjmenovat a popsat různé typy a používané technologie u tiskáren a skenerů, umět popsat instalaci, konfiguraci a způsob jejich připojení. Umět vyjmenovat a popsat základní techniky preventivní péče o tiskárny a skenery a umět vyjmenovat a popsat jednotlivé kroky při řešení a odstraňování vzniklých problémů. Umět vysvětlit principy síťové komunikace, popsat a vysvětlit základní standardy, protokoly, koncepce, topologie a typy sítí a umět pojmenovat a vysvětlit účel jednotlivých síťových komponent a zařízení. Umět vysvětlit a popsat způsob instalace, konfigurace a preventivní techniky správy a řešení problémů s datovými sítěmi. Umět pojmenovat, vysvětlit a porovnat další technologie pro připojení a umět vyjmenovat a porovnat různé mobilní standardy. Umět vysvětlit důležitost bezpečnosti v IT, vyjmenovat a popsat jednotlivé komponenty pro zajištění bezpečnosti. Umět popsat různé typy hrozeb a umět vysvětlit, jakými řešeními a postupy jim předcházet. Umět popsat práci IT technika, znát etické a právní aspekty práce s IT a umět vysvětlit a popsat důležitost komunikačních dovedností v IT praxi. 3 / 25

4 Výukové metody Při výuce jsou uplatňovány následující výukové postupy a metody: - přednáška s projekcí - skupinová diskuse - praktické ukázky a demonstrace - vyhledávání informací a práce s Internetem - didaktická hra Formy výuky Při výuce jsou použity tyto organizační formy: - výuka skupinová - výuka individuální - výuka v učebně výpočetní techniky - výuka v učebně výpočetní techniky ve virtuálních laboratořích - studium elektronických studijních materiálů - domácí úlohy Formy zkoušení Všechna ústní zkoušení a písemné testy probíhají v českém jazyce, online testy na Cisco portálu jsou v jazyce anglickém. Při zkoušení jsou použity tyto způsoby: - ústní zkoušení - písemný test - elektronický (online) test - praktický test dovedností Hodnocení a klasifikace Hodnocení a klasifikace žáka bude stanoveno dle školního klasifikačního řádu. Při hodnocení se bere v úvahu aktivita v hodinách, samostatnost, schopnost obhajovat svůj názor, odborná slovní zásoba, způsob vyjadřování, úroveň technicko-grafického projevu a obecný přehled. Známka se bude skládat z následujících částí: - znalost teorie (váha 50%) Znalost teorie z jednotlivých částí bude průběžně hodnocena v prostředí e-learningového Cisco portálu: méně než < 70%: neprospěl 70-80%: prospěl více jak >80%: úspěšné absolvování Celková známka z teorie bude stanovena na základě závěrečného testu. - praktická dovednost aplikovat teoretické znalosti (váha 30%) - schopnost samostatné analýzy a řešení problémů (váha 20%) 4 / 25

5 Plán modulu a činností I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Modul Datové sítě I je rozvržen do 66 výukových hodin, tj. (66 x 45 minut). Obsah modulu vychází z kurzu IT Essentials: PC Hardware and Software v4.0(1), který je dostupný v rámci vzdělávacího programu Cisco Networking Academy. Počty výukových hodin jednotlivých částí jsou zde uvedeny v minimálním rozsahu. Při implementaci modulu Datové sítě I. do výuky musí být zohledněn rozsah učiva a požadavek hodinových dotací, uvedený v příslušném ŠVP. Modul Datové sítě I. je rozdělen do následujících částí: Část první: Základní úroveň 1) Vstupní diagnostika - 2 výukové hodiny (2 x 45 minut) - vstupní diagnostika vědomostí a dovedností žáka - seznámení s prostředím e-learningového systému 2) Úvod do HW a SW osobních počítačů - seznámení s průmyslovými standardy IT a trhem IT - seznámení se základními komponentami osobních počítačů 3) Bezpečnostní procedury při práci s HW - základní principy a podmínky pro bezpečnou práci s HW a SW - používání nástrojů a příslušných postupů při správě PC 4) Sestavení osobních počítačů - virtuální laboratoř: montáž PC, instalace a konfigurace komponent - praktické cvičení: instalace a konfigurace HW a první spuštění PC 5) Základní prevence a řešení problémových situací - preventivní údržba a její význam - procesy řešení HW a SW problémů a odstraňování závad 5 / 25

6 6) Základy operačních systémů - význam a funkce operačního systému, GUI - instalace, preventivní techniky správy a řešení problémů 7) Základy přenosných počítačů a zařízení - popis, účel a charakteristika přenosných zařízení - konfigurace a standardy přenosných zařízení - instalace, preventivní techniky správy a řešení problémů 8) Tiskárny a skenery - různé typy tiskáren a skenerů - technologie tisku - instalace, konfigurace a preventivní techniky správy a řešení problémů 9) Základy sítí - základní principy síťové komunikace - základní koncepce, standardy, protokoly a typy sítí - základní síťové technologie a fyzické komponenty - instalace, konfigurace a preventivní techniky správy a řešení problémů 10) Základy bezpečnosti - informační bezpečnost a různé typy hrozeb - bezpečnostní postupy, preventivní techniky a řešení incidentů 11) Řešení problémů a komunikační dovednosti - komunikační dovednosti a profesionální vystupování - etické a právní aspekty práce s IT 6 / 25

7 Část druhá: Pokročilá úroveň I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 12) Pokročilé techniky správy PC - přehled náplně práce různých IT specialistů - bezpečné postupy a nástroje - výměna, upgrade a konfigurace HW komponent a externích zařízení - preventivní správa a řešení problémů komponent PC 13) Pokročilé techniky správy OS - instalace, upgrade, konfigurace a optimalizace OS - preventivní správa OS a řešení problémů 14) Pokročilé techniky správy přenosných počítačů a zařízení - instalace, upgrade a konfigurace komponent přenosných zařízení - preventivní správa přenosných zařízení a řešení problémů 15) Pokročilé techniky správy tiskáren a skenerů - identifikace potenciální bezpečnostní hrozby a bezpečnostní postupy - instalace, konfigurace a sdílení lokálních/síťových tiskáren a skenerů - preventivní správa tiskáren a skenerů a řešení problémů 16) Pokročilé techniky správy datových sítí - identifikace potenciální bezpečnostní hrozby a bezpečnostní postupy - návrh, implementace, instalace, upgrade, konfigurace a správa sítě - instalace, konfigurace a správa poštovního serveru - základní protokoly pro zasílání zpráv (SMTP, POP a IMAP) - správa a údržba sítí a řešení problémů 17) Pokročilé techniky bezpečnosti - přehled bezpečnostních požadavků - bezpečnostní komponenty - bezpečnostní plán a jeho implementace - preventivní správa a řešení bezpečnostních incidentů 7 / 25

8 Rozpis jednotlivých vyučovacích oblastí 1) Vstupní diagnostika 2 výukové hodiny (2 x 45 minut) Pomůcky: žák: PC / notebook, připojení k Internetu lektor: PC / notebook, dataprojektor Cílem ověření vstupních schopností žáků je přizpůsobit výuku již dosaženým vědomostem a dovednostem žáků tak, aby doposud získané vědomosti a dovednosti byly vhodnou formou upevněny, aby na ně nové vědomosti plynulým způsobem navázaly a mohly být dále rozvíjeny. Předpokladem vstupních znalostí a dovedností je schopnost práce s PC na uživatelské úrovni a práce s internetovým prohlížečem. Žáci by si měli upevnit základní pojmy z oblasti ICT (Internet, , bezpečnost, autorská práva) a umět se orientovat v operačním systému (organizace souborů a adresářů na disku a přenosných médiích). Těm žákům, kteří nedosahují průměrné úrovně znalostí a dovedností většiny třídy, budou doporučeny studijní materiály, případně poskytnuty individuální konzultace. Tak bude zajištěna minimální úroveň požadovaných vstupních znalostí a dovedností všech žáků, aby mohla výuka úspěšně proběhnout. - V úvodu budou žáci seznámeni se základními pojmy z oblasti ICT (základní principy ovládání aplikací a práce s PC). - V průběhu nebo v závěru diagnostické části výuky budou formou diskuse nebo kontrolních otázek ověřeny získané vědomosti. - Dále budou žáci seznámeni s e-learningovým portálem Cisco Networking Academy (dále jen Cisco portál ) a se systémem hodnocení a klasifikace. - Úvodní test vědomostí může být realizován ve školním e-learningovém systému v českém jazyce a na Cisco portálu orientačním testem v jazyce anglickém. - Praktický test by měl ověřit dovednost žáků ze základů ovládání PC a aplikací. 8 / 25

9 2) Úvod do HW a SW osobních počítačů 4 výukové hodiny (10 x 45 minut) lektor: PC / notebook, dataprojektor, předváděcí PC, nářadí Cílem je seznámit žáky s trhem informačních technologií, roli IT technika a systému certifikací v průmyslovém odvětví IT. Žáci budou seznámeni se základními komponentami osobních počítačů a budou rozumět jejich účelu a funkcím. - V úvodu budou žáci seznámeni se světem informačních technologií (průmysl informačních technologií, role IT technika a systémy certifikací) - V následující části budou postupně probrány jednotlivé komponenty počítače, jejich názvosloví, funkce a charakteristiky (skříň, zdroj, interní komponenty, kabely a porty, vstupní a výstupní zařízení, systémové prostředky a jejich účel). 9 / 25

10 3) Bezpečnostní procedury při práci s HW lektor: PC / notebook, dataprojektor, předváděcí PC, nářadí Cílem je vysvětlit žákům základní principy bezpečné práce s HW a SW, seznámit je s používáním správných nástrojů a se správnými postupy při nakládání s počítačovými komponentami. Žáci si procvičí práci s různými nástroji při sestavování PC, seznámí se s bezpečnou správou a čištěním PC a jeho komponent. - V teoretickém úvodu se žáci seznámí s bezpečnostními podmínkami a procedurami, potenciálním nebezpečím pro uživatele i techniky a způsoby, jak těmto rizikům předcházet. - Následně se žáci seznámí s bezpečnostními postupy pro ochranu zařízení a proti ztrátě dat. - V další části se žáci seznámí s bezpečnými postupy pro ochranu prostředí proti kontaminaci nebezpečným odpadem. - Následně se žáci seznámí s nástroji pro práci s HW a SW. - Následuje seznámení s postupy a nástroji pro správu IT v rámci organizací. - Následně budou žáci seznámeni se správnými postupy při použití antistatických pásků, různých nářadí a čistících prostředků. - Pro uzavření této části výuky absolvují žáci on-line test na Cisco portále v anglickém jazyce. 10 / 25

11 4) Sestavení osobních počítačů I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í lektor: PC / notebook, dataprojektor, předváděcí PC, nářadí Cílem je předvést a vysvětlit montáž elektrického zdroje, základní desky a interních komponent PC, propojení interních a externích kabelů a první spuštění osobního počítače. - V úvodu vyučující postupně seznámí žáky s jednotlivými HW komponentami (skříň, zdroj, MB, HDD ) a předvede způsob jejich montáže. - Prostřednictvím virtuálního prostředí si každý žák vyzkouší sestavit osobní počítač z jednotlivých komponent. Pokud to místní podmínky umožní, lze pod odborným vedením v následující části výuky nechat žáky vyzkoušet sestavení reálného PC z jednotlivých komponent. - Na závěr vyučující seznámí žáky s konfigurací a nastavením parametrů v BIOS při prvním spuštění PC. - Pro uzavření této části výuky absolvují žáci on-line test na Cisco portále v anglickém jazyce. Poté mohou žáci přistoupit k praktickým testům sestavení PC. 11 / 25

12 5) Základní prevence a řešení problémových situací lektor: PC / notebook, dataprojektor Cílem je seznámit žáky se základními principy preventivních opatření a vysvětlit jim jednotlivé kroky při řešení vzniklých problémů. - V úvodu vyučující vysvětlí žákům význam preventivní péče o HW, SW a data. - V další části seznámí žáky s jednotlivými fázemi celého procesu řešení problému. 12 / 25

13 6) Základy operačních systémů I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í lektor: PC / notebook, dataprojektor Cílem výuky je seznámit žáky s úlohou operačních systémů, seznámit je s hlavními funkcemi a terminologií související s operačními systémy. Žáci se seznámí s celým procesem instalace, konfigurace a základním nastavením operačního systému, s principy ovládání a s preventivními postupy údržby a správy OS. - V úvodu se žáci seznámí s úlohou operačních systémů, charakteristikou, jejich základními koncepty, limity a kompatibilitou. - Dále bude žákům vysvětlen rozdíl mezi síťovým a desktopovým operačním systémem. - V další části výuky budou seznámeni s požadavky na HW a SW v souvislosti s kompatibilitou operačních systémů. - V další praktické části výuky si žáci vyzkouší instalaci operačního systému. - V následující části se seznámí s principem ovládáním operačního systému: s GUI (Graphical User Interface) a CLI (Command Line Interface) z uživatelského a administrátorského pohledu. - Následně se seznámí se základními preventivními postupy údržby a správy OS. - V poslední části se žáci seznámí s jednotlivými fázemi celého procesu řešení problémů s operačním systémem. 13 / 25

14 7) Základy přenosných počítačů a zařízení lektor: PC / notebook, dataprojektor, předváděcí notebook, nářadí Cílem výuky je seznámit žáky se základními rysy přenosných zařízení (přenosné počítače, PDA, chytré telefony), účelem a výhodami použití. Žáci se seznámí s konfigurací a základními standardy pro přenosná zařízení. Seznámí se s instalací, konfigurací a preventivními technikami správy a řešení problémů. - V úvodu se žáci seznámí se základní charakteristikou, účelem a názvoslovím přenosných zařízení (notebooky, PDA, smartphones) a jejich komponent. - Následně vyučující porovná a vysvětlí podstatné rozdíly jednotlivých komponent desktopů a přenosných zařízení a způsoby dalšího rozšíření. - V následující části se žáci seznámí s instalací a konfigurací přenosných počítačů. - V další části budou žáci seznámeni s mobilními standardy, základním názvoslovím a charakteristikou služeb mobilních sítí. - Následně se seznámí se základními preventivními postupy údržby a správy OS. - V poslední části se žáci seznámí s jednotlivými fázemi celého procesu řešení problémů s operačním systémem. 14 / 25

15 8) Tiskárny a skenery I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í lektor: PC / notebook, dataprojektor, předváděcí skener a tiskárna Cílem je seznámit žáky se základními typy tiskáren a skenerů a s různými technologiemi tisku. Žáci budou seznámeni s konfigurací a způsobem instalace tiskáren a skenerů a bude jim vysvětlen základ preventivních technik správy a řešení problémů. - V úvodu se žáci seznámí s různými typy tiskáren, jejich charakteristikami, základním názvoslovím a příslušnou technologií tisku. Následně jim bude vysvětlen proces instalace, konfigurace, připojení a sdílení. - V další části výuky se žáci seznámí s různými typy skenerů, jejich charakteristikami a základním názvoslovím. Následně jim bude vysvětlen proces instalace, konfigurace, připojení a sdílení. - Dále se seznámí se základními preventivními postupy údržby a správy tiskáren a skenerů. - V poslední části se žáci seznámí s jednotlivými fázemi celého procesu řešení problémů s tiskárnami a skenery. 15 / 25

16 9) Základy sítí I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í lektor: PC / notebook, dataprojektor, síťové komponenty, nářadí Cílem je vysvětlit žákům základní principy síťové komunikace, seznámit je se základním názvoslovím, charakteristikami, standardy, protokoly, koncepcí, s typy sítí, topologií a architekturou. Žáci se seznámí se základy síťových technologií a se základními komponenty. Budou jim vysvětleny základní principy preventivních technik správy a řešení problémů. - V úvodu se žáci seznámí se základními principy síťových technologií. Následně jim budou vysvětleny typy sítí (LAN, WAN, WLAN, P2P, c/s), základní koncepty a technologie (IP, DHCP, ICMP). - Následně se seznámí s konkrétními komponenty (zařízení a kabely), s jejich názvoslovím, účelem a charakteristikami. - V další části se žáci seznámí se základy topologie sítí a architektury. Následně se seznámí se standardy (Ethernet) pro kabelové a bezdrátové sítě a s OSI a TCP/IP modely. - V praktické části výuky se seznámí s instalací a konfigurací NIC a modemu. - V následující části bude žákům vysvětleno názvosloví, účel a charakteristika dalších síťových technologií (telefonní technologie, power line, broadband, VoIP). - Následně se seznámí se základními preventivními postupy údržby a správy sítí. - V poslední části se žáci seznámí s jednotlivými fázemi celého procesu řešení problémů se síťovou komunikací. 16 / 25

17 10) Základy bezpečnosti I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í lektor: PC / notebook, dataprojektor Cílem je vysvětlit žákům základní bezpečnostní rizika a bezpečnostní procedury. Žákům budou vysvětlena základní preventivní opatření pro zajištění bezpečnosti a základní principy preventivních technik správy a řešení problémů. - V úvodu se žáci seznámí se základy bezpečnostních hrozeb a možnými důsledky různých bezpečnostních incidentů. - Následně jim budou vysvětleny bezpečnostní techniky a procedury, nutné pro zajištění bezpečnosti dat, sítí a fyzických zařízení. - Následně se seznámí se základními preventivními postupy pro zajištění bezpečnosti. - V poslední části se žáci seznámí s jednotlivými fázemi celého procesu řešení problémů v rámci bezpečnosti. 17 / 25

18 11) Řešení problémů a komunikační dovednosti lektor: PC / notebook, dataprojektor, předváděcí PC, nářadí Cílem je vysvětlit žákům způsoby, jak zvládat náročné situace při řešení pracovních problémů. Žáci se seznámí se základy komunikačních dovedností a se způsobem profesionálního vystupování. Dále se seznámí s etickými a právními aspekty používání výpočetní techniky, s prostředím call center a základními povinnostmi IT techniků. - V úvodu bude žákům vysvětlena podstata komunikačních dovedností a profesionálního vystupování. Seznámí se s pojmy Time and Stress Management, Service Level Agreement (SLA, úroveň poskytování služeb). - Následně se žáci seznámí s etickými a právními aspekty používání výpočetní techniky. - V další části výuky se žáci seznámí s prostředím call center a náplní práce IT techniků. 18 / 25

19 12) Pokročilé technologie PC I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í lektor: PC / notebook, dataprojektor, předváděcí PC, nářadí Cílem je seznámit žáky s náplní a rozsahem činností IT techniků, vysvětlit bezpečnost práce, popsat správné použití nářadí, popsat situace vyžadující výměnu nebo upgrade komponent a periferií, vysvětlit základní techniky preventivní péče o komponenty PC a efektivní postupy řešení technických problémů. - V úvodu se žáci seznámí s náplní práce IT techniků na různých úrovních. Následně jim vyučující vysvětlí názvosloví, účel, bezpečné a vhodné způsoby použití nářadí, se kterými IT technici pracují. - V následující části vyučující vysvětlí situace, které vyžadují výměnu komponent (skříň, zdroj, základní deska, procesor, paměť, karty, pevné disky, optické mechaniky, vstupní a výstupní zařízení). Následně vyučující vysvětlí situace, kdy a jakým způsobem se provádí upgrade komponent. - V další části výuky se žáci seznámí s obvyklými technikami preventivní péče o HW komponenty a způsob jejich čištění. - Na závěr se žáci seznámí s řešením technických problémů komponent a periférií. 19 / 25

20 13) Pokročilé techniky správy OS lektor: PC / notebook, dataprojektor, předváděcí PC Cílem výuky je seznámit žáky s odlišnostmi různých typů operačních systémů, vysvětlit pokročilou správu a administraci MS Windows XP a seznámit je s různými metodami instalace, konfigurace a nastavení operačního systému. Žáci se seznámí s různými preventivními postupy údržby a správy OS a způsoby, jak řešit vzniklé problémové situace. - V úvodu se žáci seznámí s různými typy operačních systémů, jejich charakteristikou, základními koncepty, limity a kompatibilitou. Dále bude žákům vysvětlen rozdíl mezi síťovým a desktopovým operačním systémem. - V další části výuky se žáci seznámí s postupy instalace, konfigurace a optimalizace operačního systému. Vyučující jim vysvětlí rozdíl mezi standardní a přizpůsobenou instalací, seznámí žáky s nástroji pro správu disků, systému a procesů. Dále seznámí žáky s nástroji pro správu internetového prohlížeče, vysvětlí instalaci a konfiguraci poštovního klienta, způsob nastavení rozlišení a aktualizace ovladačů grafické karty. - V následující části se žáci seznámí se způsobem instalace dalšího OS ve stejném počítači a se způsobem upgradu z předchozí verze OS. - Následně se žáci seznámí s procedurami preventivní údržby a správy OS (schedule tasks and updates, restore point). - V poslední části vyučující vysvětlí jednotlivé fáze celého procesu řešení problémů s operačním systémem. 20 / 25

21 14) Pokročilé techniky správy přenosných počítačů a zařízení lektor: PC / notebook, dataprojektor, předváděcí notebook, nářadí Cílem je seznámit žáky s pokročilou instalací, konfigurací, správou a opravami přenosných zařízení, dále popsat metody bezdrátové komunikace, seznámit žáky s různými preventivními postupy údržby a správy přenosných počítačů a způsoby řešení vzniklých problémových situací. - V úvodu se žáci seznámí s různými bezdrátovými technologiemi (bluetoth, infrared, celular WAN, Wi-Fi, satelit). - Dále se seznámí s pokročilou instalací, konfigurací, správou a opravami přenosných zařízení (baterie, dokovací stanice, úložná zařízení, paměť). - Následně se žáci seznámí s procedurami preventivní údržby a správy přenosných zařízení. - V poslední části vyučující vysvětlí proces řešení problémů přenosných zařízení a jeho jednotlivé fáze. 21 / 25

22 15) Pokročilé techniky správy tiskáren a skenerů lektor: PC / notebook, dataprojektor, předváděcí tiskárna a skener Cílem je seznámit žáky s funkcemi lokálních a síťových tiskáren a skenerů, s jejich instalací, správou a opravami. Žáci budou seznámeni s možnými riziky a bezpečnými postupy při preventivní údržbě a při řešení vzniklých problémů. - V úvodu se žáci seznámí s bezpečnými postupy při řešení vzniklých problémů při správě tiskáren a skenerů. - Následně jim bude vysvětlen proces instalace a konfigurace lokální tiskárny a skeneru. Dále se seznámí s možností jejich sdílení v síti. - V další části výuky se žáci seznámí s pokročilou správou a konfigurací (upgrade). - Následně se seznámí s pokročilými postupy preventivní údržby a správy tiskáren a skenerů (čištění, kontrola kapacity zásobníků toneru a jejich výměna). - V poslední části se žáci seznámí s jednotlivými fázemi celého procesu řešení problémů s tiskárnami a skenery. 22 / 25

23 16) Pokročilé techniky správy datových sítí lektor: PC / notebook, dataprojektor, síťové komponenty, nářadí Cílem je vysvětlit žákům pokročilé oblasti síťových technologií, jako jsou návrhy sítí, upgrade síťových komponent, instalace poštovního serveru, identifikace potenciální bezpečnostní hrozby a bezpečnostní opatření, preventivní techniky pokročilé správy a řešení problémů datových sítí. - V úvodu vysvětlí vyučující žákům potenciální bezpečnostní rizika a jak jim předcházet implementací správných bezpečnostních procedur. - V následující části se žáci seznámí s návrhem sítí, topologií, protokoly a síťovými aplikacemi. Dále se seznámí se síťovými komponentami a jejich implementací. - Následně bude žákům vysvětlen postup instalace a konfigurace bezdrátové sítě. - V další části výuky se žáci seznámí s instalací, konfigurací a správou jednoduchého poštovního serveru. - V závěrečné části se žáci seznámí s postupy preventivní údržby a správy sítí a s jednotlivými fázemi celého procesu řešení problémů se síťovou komunikací. 23 / 25

24 17) Pokročilé techniky bezpečnosti lektor: PC / notebook, dataprojektor Cílem je vysvětlit žákům různé druhy útoků a bezpečnostních hrozeb a seznámit je s pokročilými způsoby zabezpečení a prevence. - V úvodu se žáci seznámí s bezpečnostními požadavky a způsoby HW a SW ochrany. Následně jim vyučující vysvětlí jednotlivé komponenty bezpečnosti: bezpečnostní techniky (hesla, logování a audit, šifrování, VPN), bezpečnostní přístupová zařízení (access control devices), software pro ochranu sítí a komunikace (firewall). - V další části se žáci seznámí s implementací bezpečnosti a bezpečnostních politik a úlohou preventivní správy síťových zařízení (aktualizace, správa účtů, zálohování). - V poslední části se žáci seznámí s jednotlivými fázemi celého procesu řešení problémů v rámci bezpečnosti. 24 / 25

25 Literatura 1. BOTT, Ed, SIECHERT Carl. Mistrovství v Microsoft Windows XP. Brno: Computer Press, s. ISBN BOTT, Ed, SIECHERT Carl. Mistrovství v zabezpečení Microsoft Windows 2000 a XP. Brno: Computer Press, s. ISBN IT Essentials: PC Hardware and Software v4.0(1) [online] , [cit ]. Dostupné z: < let.ccservlet/lms_id=cnams,theme=ccna3theme,style=ite,language=en, Version=2,RootID=knet-lcms_ite1_en_40,Engine=static/CHAPID=null/RLOID= null/rioid=null/start.html> SIMMONS, Curt, CAUSEY, J. Mistrovství v sítích Microsoft Windows XP. Brno: Computer Press, s. ISBN Použitý informační zdroj je přístupný pouze pro registrované uživatele Cisco Networking Academy. 25 / 25

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009 Tento projekt je spolufinancován

Více

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Technik PC a periferií (kód: 26-023-H) Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání: Technik PC a periférií Kvalifikační

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 5: DATAB[ZE Metodika Zpracoval: Ing. Petr Mikulík srpen 2009 Tento projekt je spolufinancov{n Evropským

Více

Maturitní okruhy pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Počítačové sítě a komunikace

Maturitní okruhy pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Počítačové sítě a komunikace Maturitní okruhy pro 1KŠPA Kladno, sro Předmět Typ zkoušky Obor Forma Období Počítačové sítě a komunikace Profilová ústní Informační technologie Denní / Dálková MZ2019 strana 1 / 5 1 Počítačové sítě, základní

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-319. Počítačové sítě

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-319. Počítačové sítě Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-319 Druh didaktického materiálu DUM Autor Ing. Renata Zárubová Jazyk čeština

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Počítačové sítě a komunikace

Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Počítačové sítě a komunikace Maturitní témata pro 1KŠPA Kladno, sro Předmět Typ zkoušky Obor Forma Zkoušející Období Počítačové sítě a komunikace Profilová ústní Informační technologie Denní / Dálková Mgr Martin Štorek MZ2017 strana

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II.

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Metodika Zpracoval: Jiří Hlaváček srpen 2009 Úvod I N V E S T I C E D O R O Z V O

Více

Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT H/01 Kuchař - Číšník. IKT Informační a komunikační technologie

Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT H/01 Kuchař - Číšník. IKT Informační a komunikační technologie Číslo projektu školy Číslo a název šablony klíčové aktivity Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0963 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_ICT_II_S1_04 Popis výukového materiálu

Více

Název a označení sady: Člověk, společnost a IT technologie; VY_3.2_INOVACE_Ict

Název a označení sady: Člověk, společnost a IT technologie; VY_3.2_INOVACE_Ict Název materiálu: Počítačová síť Autor materiálu: Mgr. Irena Štaffová Zařazení materiálu: Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Název a označení sady: Člověk, společnost a IT

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_IT3 Úvod do studia počítačových technologií

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_IT3 Úvod do studia počítačových technologií SEZNAM ANOTACÍ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Označení sady DUM Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_IT3 Úvod

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_15 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2014 Úvod Tento plán byl sestaven dle Metodického pokynu MŠMT stanovující Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT

Více

UŽIVATELSKÉ ŠKOLENÍ LOTUS NOTES

UŽIVATELSKÉ ŠKOLENÍ LOTUS NOTES STANDARDNÍ ŠKOLENÍ UŽIVATELSKÉ ŠKOLENÍ LOTUS NOTES UŽIVATELSKÉ ŠKOLENÍ LOTUS NOTES Komplexní školení zaměřené na získání uživatelských znalostí pro práci se systémem Lotus Notes. Účastník získá ucelené

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2012 Úvod Tento plán byl sestaven dle Metodických pokynů Č.j. 30799/2005-551. Při jeho zpracování byla považována za stávající stav

Více

CCNA 2. 3. Network Upgrade

CCNA 2. 3. Network Upgrade CCNA 2 3. Network Upgrade 1. krok: Analýza současného stavu počet uživatelů vybavení předpokládaný růst sítě internetové připojení požadavky na aplikace stávající infrastruktura na fyzické vrstvě požadavky

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

OTÁZKY K ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

OTÁZKY K ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu Revoluční 92, 794 01 Krnov, příspěvková organizace OTÁZKY K ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ /teoretická část/ 2012/2013 Obsah

Více

Informatika. tercie. Mgr. Kateřina Macová 1

Informatika. tercie. Mgr. Kateřina Macová 1 Informatika tercie Mgr. Kateřina Macová 1 Provozní řád učebny informatiky Žáci smí být v učebně výhradně za přítomnosti vyučujícího. Do učebny smí vstoupit a učebnu smí opustit pouze na pokyn vyučujícího.

Více

téma: Úvod do praktika z ICT autor: Mgr. Radek Machan cíl praktika: organizace výuky, plán výuky, bezpečnost práce doba trvání: 2

téma: Úvod do praktika z ICT autor: Mgr. Radek Machan cíl praktika: organizace výuky, plán výuky, bezpečnost práce doba trvání: 2 téma: Úvod do praktika z ICT cíl praktika: organizace výuky, plán výuky, bezpečnost práce pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače - organizace výuky - seznámení s plánem praktika IVT - seznámení

Více

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Správce operačních systémů pro malé a střední organizace (kód: M)

Správce operačních systémů pro malé a střední organizace (kód: M) Správce operačních systémů pro malé a střední organizace (kód: 18-001-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Informatické obory (kód: 18) Týká se povolání: Správce operačních

Více

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE Školení zaměřené na instalaci a správu systému. Účastník získá praktické znalosti vhodné pro instalaci a správu operačního systému na serveru.

Více

ZŠ Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace. ICT plán školy. pro období školního roku 2016/2017 a 2017/2018

ZŠ Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace. ICT plán školy. pro období školního roku 2016/2017 a 2017/2018 ZŠ Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace ICT plán školy pro období školního roku 2016/2017 a 2017/2018 1. Základní údaje o škole Název školy: ZŠ Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace

Více

Tematická oblast: Informační a komunikační technologie (VY_32_INOVACE_09_2_IT) Autor: Ing. Jan Roubíček. Vytvořeno: prosinec 2013 až leden 2014

Tematická oblast: Informační a komunikační technologie (VY_32_INOVACE_09_2_IT) Autor: Ing. Jan Roubíček. Vytvořeno: prosinec 2013 až leden 2014 Tematická oblast: (VY_32_INOVACE_09_2_IT) Autor: Ing. Jan Roubíček Vytvořeno: prosinec 2013 až leden 2014 Anotace: Digitální učební materiály slouží k seznámení se základy informačních a komunikačních

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373 příspěvková organizace. ICT plán školy na školní roky 2016/2018

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373 příspěvková organizace. ICT plán školy na školní roky 2016/2018 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373 příspěvková organizace ICT plán školy na školní roky 2016/2018 Zpracoval Mgr. František Kocourek, Mgr. Lukáš Kočvara Informace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY na období do 31. 8. 2014 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY na období do 31. 8. 2016 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Správa stanic a uživatelského desktopu

Správa stanic a uživatelského desktopu Správa stanic a uživatelského desktopu Petr Řehoř, S.ICZ a.s. 2014 1 Správa stanic v rámci DVZ Slouží pro Zajištění opakovatelné výsledné konfigurace nových a reinstalovaných stanic Převod uživatelských

Více

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Informační a komunikační Kód modulu ICT-E-2/1-4

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Informační a komunikační Kód modulu ICT-E-2/1-4 Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-E-2/1-4 technologie Délka modulu 49 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9. Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10

Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9. Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10 Úvod 9 Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9 Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10 KAPITOLA 1 Hardwarové prvky sítí 11 Kabely 11

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Metodika Zpracoval: Ing. Jan Tihon Srpen 2009 Metodika pro předmět: Modul 2 - Používání

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

ICT plán školy. 1. Počty žáků. 2. Počty pedagogických pracovníků. Stávající stav (duben 2008)

ICT plán školy. 1. Počty žáků. 2. Počty pedagogických pracovníků. Stávající stav (duben 2008) ICT plán školy Stávající stav (duben 2008) 1. Počty žáků Pracoviště celkový na SOŠ na VOŠ Merhautova 601 189 412 Lipová 476 476 Celkem 1077 665 412 2. Počty pedagogických pracovníků Pracoviště celkový

Více

Tematická oblast: Informační a komunikační technologie (VY_32_INOVACE_09_1_IT) Autor: Ing. Jan Roubíček. Vytvořeno: červen až listopad 2013.

Tematická oblast: Informační a komunikační technologie (VY_32_INOVACE_09_1_IT) Autor: Ing. Jan Roubíček. Vytvořeno: červen až listopad 2013. Tematická oblast: Informační a komunikační (VY_32_INOVACE_09_1_IT) Autor: Ing. Jan Roubíček Vytvořeno: červen až listopad 2013 Anotace: Digitální učební materiály slouží k seznámení se základy informačních

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

ADMINISTRACE UNIXU A SÍTÍ - AUS Metodický list č. 1

ADMINISTRACE UNIXU A SÍTÍ - AUS Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou správy systémů typu UNIX a základním nastavením počítačových sítí. Zaměření kurzu je především na získání celkového přehledu a

Více

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Název projektu: Moderními metodami k lepším řemeslným vědomostem Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.2.08/04.0001 Počet stránek přílohy: 5 3 ks PC vč. OS a Monitorem

Více

Ceník služeb poskytovaných firmou Jan Novotný i6tech

Ceník služeb poskytovaných firmou Jan Novotný i6tech Ceník služeb poskytovaných firmou Jan Novotný i6tech Ceník je platný od 1.10.2011. Podnikatel není plátcem DPH. Jedná se pouze o orientační ceny, které stanovují maximum za dané služby, případně hodinovou

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2009 Úvod Tento plán byl sestaven dle Metodických pokynů MŠMT ČR č.j.: 25 609/2003-56, č.j.: 27 670/2004-551, č.j.: 27 419/2004-55

Více

Řešení počítačové sítě na škole

Řešení počítačové sítě na škole Řešení počítačové sítě na škole Jiří Petr 10. 7. 2011 Materiál vznikl s podporou OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.3.00/19.0016 Inovace studia k výkonu specializovaných činností koordinace

Více

3.13 Úvod do počítačových sítí

3.13 Úvod do počítačových sítí Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Počítačová sestava popis, komponenty, zkratky

Počítačová sestava popis, komponenty, zkratky Pavel Dvořák Gymnázium Velké Meziříčí Počítačová sestava popis, komponenty, zkratky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 Jazyk: čestina Datum vytvoření: 1. 10. 2012 Cílová skupina: studenti

Více

Kontrolní seznam projektu a systémové požadavky Xesar 3.0

Kontrolní seznam projektu a systémové požadavky Xesar 3.0 Kontrolní seznam projektu a systémové požadavky Xesar 3.0 Obsah 1 Kontrolní seznam k projektu... 1 1.1 Systémové požadavky infrastruktura... 1 1.2 Konfigurace zařízení... 2 1.3 Témata týkající se projektu...

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 7 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň / 5.ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast

Více

VÝPOČETNĚ NÁROČNÉ APLIKACE S VYUŽITÍM VIRTUALIZACE PRACOVNÍCH STANIC NA BÁZI INTEGRACE TECHNOLOGIÍ MICROSOFT VDI A SUN RAY

VÝPOČETNĚ NÁROČNÉ APLIKACE S VYUŽITÍM VIRTUALIZACE PRACOVNÍCH STANIC NA BÁZI INTEGRACE TECHNOLOGIÍ MICROSOFT VDI A SUN RAY VÝPOČETNĚ NÁROČNÉ APLIKACE S VYUŽITÍM VIRTUALIZACE PRACOVNÍCH STANIC NA BÁZI INTEGRACE TECHNOLOGIÍ MICROSOFT VDI A SUN RAY Ivo Martiník, David Bochenek VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta

Více

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení platné od 1. 9. 2009 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností (dále zhotovitelem) a zákazníky či klienty společnosti (dále objednatelem). Obecným

Více

Kompletním IT Servery Docházkové systémy Počítačové stanice Tiskárny Zabezpečovací systémy Kamerové systémy Počítačové sítě

Kompletním IT Servery Docházkové systémy Počítačové stanice Tiskárny Zabezpečovací systémy Kamerové systémy Počítačové sítě Kompletním IT Servery Docházkové systémy Počítačové stanice Tiskárny Zabezpečovací systémy Kamerové systémy Počítačové sítě 2. 3. 4. 5.-6. 7. 8. 9. 10. 11.-15. 16. Obsah obsah o nás služby reference technologie

Více

ICT plán školy. Organizační směrnice č. 8/2014

ICT plán školy. Organizační směrnice č. 8/2014 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice, Rudolfovská 92, PSČ 372 16 Organizační směrnice č. 8/2014 ICT plán školy

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Zadavatel požaduje dodávku 16 kusů serverů a 4kusů síťových datových úložišť. Servery se požadují bez dodání operačního systému. Specifikace minimálních

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_04 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE Příloha č. 2 PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAE I. Uchazeč o zaměstnání ABSOLVENT Jméno a příjmení: Datum narození: Kontaktní adresa: Telefon: Zdravotní stav dobrý: /zaškrtněte/ Omezení /vypište/: V evidenci

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 18 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

SYLABUS TVŮRCE SYSTÉMŮ MODULU. Michal Červinka, Ivo Špička

SYLABUS TVŮRCE SYSTÉMŮ MODULU. Michal Červinka, Ivo Špička SYLABUS MODULU TVŮRCE SYSTÉMŮ Michal Červinka, Ivo Špička Ostrava 2011 1 : Tvůrce Systémů Autoři: Ivo Špička, Michal Červinka Vydání: první, 2011 Počet stran: 19 Tisk: Vysoká škola podnikání, a. s. Vydala:

Více

INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD ITS

INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD ITS Vypracoval/Ersteller Gestor/Fachgarant Schválil/Genehmigt Listů/Blätter Příloh/Anlagen Mgr. Rešl EO VF 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠkodaAuto. Obsah: 1. Použité zkratky 2. Plánování a nákup IT 3.

Více

Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. ICT PLÁN ŠKOLY

Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. ICT PLÁN ŠKOLY Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. ICT PLÁN ŠKOLY ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout v souladu s dokumentem ICT y organizací

Více

MODULU TVŮRCE SYSTÉMŮ

MODULU TVŮRCE SYSTÉMŮ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU TVŮRCE SYSTÉMŮ Michal Červinka, Ivo Špička Ostrava 2011 1 Název: Tvůrce systémů Autoři: Michal Červinka, Ivo Špička Vydání: první, 2011 Počet stran: 10

Více

TIA Portal Cloud Connector. Práce v privátním cloudu od TIA Portal V14

TIA Portal Cloud Connector. Práce v privátním cloudu od TIA Portal V14 TIA Portal Cloud Connector Práce v privátním cloudu od TIA Portal V14 TIAnD 2017.04 R. Kosek siemens.com/tia-portal TIA Portal Cloud Connector Možnost přístupu do rozhranní lokálního PG/PC a hardware k

Více

Zřízení technologického centra ORP Dobruška

Zřízení technologického centra ORP Dobruška Příloha č. Technická specifikace. části zakázky: Zřízení technologického centra ORP Dobruška položka číslo Popis blade chassis pro servery: provedení do racku kapacita minimálně 8x dvouprocesorový blade

Více

ICT plán školy. Základní škola profesora Zdeňka Matějčka v Mostě 2014-2015. ICT koordinátor: Mgr. Anita Pohlová

ICT plán školy. Základní škola profesora Zdeňka Matějčka v Mostě 2014-2015. ICT koordinátor: Mgr. Anita Pohlová ICT plán školy 2014-2015 ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout v souladu s dokumentem ICT standardy organizací zřizovaných krajským úřadem, a

Více

Zařazení. 3.1. Osobní počítače. 3.1.1 Počítačová skříň Všechny počítačové skříně nebo věže s vestavěným přívodem el.

Zařazení. 3.1. Osobní počítače. 3.1.1 Počítačová skříň Všechny počítačové skříně nebo věže s vestavěným přívodem el. Zařazení Recyklační zrušených do Skupina Typ zařízení Popis Jednotka poplatek bez DPH nových položek 3.1. Osobní počítače 3.1.1 Počítačová skříň Všechny počítačové skříně nebo věže s vestavěným přívodem

Více

IntraVUE 2.0.3 Co je nového

IntraVUE 2.0.3 Co je nového IntraVUE 2.0.3 Co je nového Michal Tauchman Pantek (CS) s.r.o. Červen 2008 Strana 2/8 Úvod IntraVUE je diagnostický a podpůrný softwarový nástroj pro řešení komunikačních problémů, vizualizaci a dokumentaci

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

ICT plán školy 2015-2016. Základní údaje o škole: Stávající stav:

ICT plán školy 2015-2016. Základní údaje o škole: Stávající stav: ICT plán školy 2015-2016 Základní údaje o škole: - Název: Základní škola a mateřská škola Bohdalov - Adresa: Bohdalov 205, 592 13 Bohdalov - IČO: 48894231 Základní škola a mateřská škola Bohdalov vydává

Více

Plán ICT. Školní rok 2007/2008. metodik ICT

Plán ICT. Školní rok 2007/2008. metodik ICT Plán ICT Školní rok 2007/2008 Krupka, listopad 2007 Ing. Milan Hlavín metodik ICT Masarykova základní a Mateřská škola Krupka Obsah 1. Úvod...3 2. Celkový počet žáků na škole:...3 3. Počet počítačových

Více

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje CO JE TO SÍŤ? Pojmem počítačová síť se rozumí zejména spojení dvou a více počítačů tak aby mohli navzájem sdílet své prostředky. Přitom je jedno zda se jedná o prostředky hardwarové nebo softwarové. Před

Více

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Plán předmětu Název předmětu: Úvod do informačních technologií Školní rok: 2008/2009 Ročník: I. Studijní obor: DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Forma studia: Kombinovaná Semestr: I. (zimní) Typ předmětu:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 9: CAD

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 9: CAD Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 9: CAD Metodika Zpracoval: Ing. Miroslav Hrdý srpen 2009 Mezi hlavní cíle tohoto modulu patří zejména

Více

Zařízeni musí splňovat minimální parametry uvedené níže u každého zařízení ve sloupci Specifikace předmětu zakázky.

Zařízeni musí splňovat minimální parametry uvedené níže u každého zařízení ve sloupci Specifikace předmětu zakázky. ICT 1 MSZ Příloha 1a Specifikace předmětu zakázky Seznam zboží s uvedením jeho kvantifikace, technických parametrů a ceny Zakázka: 2/2013 Zadavatel: Základní údaje: Střední škola technická a zemědělská,

Více

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Jaroslav Prodělal, solution consultant, OldanyGroup Petr Škrabal, správce sítě, SOŠP a SOUS Hranice Představení společnosti

Více

O b s a h ÚVOD. Kapitola 1 HARDWAROVÉ PRVKY SÍTÍ

O b s a h ÚVOD. Kapitola 1 HARDWAROVÉ PRVKY SÍTÍ O b s a h ÚVOD PROČ POČÍTAČOVOU SÍŤ? Výhody sítí Druhy sítí ZÁKLADNÍ PRVKY SÍTĚ Vybavení počítače Prvky sítě mimo PC Klasické dělení součástí sítí Kapitola 1 HARDWAROVÉ PRVKY SÍTÍ KABELY Koaxiální kabel

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 5. května 200, č.j. 19 076/2005-24 s platností od 1. září 2005 počínaje prvním ročníkem. Učební osnova

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Dodávka výpočetní techniky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel Název: Městské centrum sociálních služeb a prevence Právní forma: Příspěvková organizace Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT H/01 Kuchař - Číšník. IKT Informační a komunikační technologie

Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT H/01 Kuchař - Číšník. IKT Informační a komunikační technologie Číslo projektu školy Číslo a název šablony klíčové aktivity Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0963 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_ICT_II_S1_02 Popis výukového materiálu

Více

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Informační a komunikační Kód modulu ICT-H-2/1-4

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Informační a komunikační Kód modulu ICT-H-2/1-4 Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-H-2/1-4 technologie Délka modulu 49 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008

ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008 Zpracovali: Mgr. M. Kuča

Více

Technická specifikace předmětu zakázky

Technická specifikace předmětu zakázky Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu zakázky zakázky: Zadavatel: Dodávka ICT vybavení Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, Ruská 355, 353 69 Mariánské Lázně POLOŽKA č. 1 PC SESTAVA 34

Více

Komu je tato kniha určena? Jak je kniha uspořádána? Konvence použité v té to knize. Část i základy Microsoft Windows XP Professional

Komu je tato kniha určena? Jak je kniha uspořádána? Konvence použité v té to knize. Část i základy Microsoft Windows XP Professional Obsah Poděkování Úvod Komu je tato kniha určena? Jak je kniha uspořádána? Konvence použité v té to knize podpora xix xxi xxi xxii xxiii xxiv Část i základy Microsoft Windows XP Professional KAPITOLA 1

Více