INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I."

Transkript

1 Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009

2 Úvod I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Datové sítě I. Základy IT: hardware a software PC Výuka tohoto modulu bude realizována prezenční formou výuky a svým rozsahem bude určena pro specializované studijní obory se zaměřením na ICT. Koncepčně se modul Datové sítě I. opírá o výukový kurz Cisco Networking Academy Program s názvem IT Essentials: PC Hardware and Software v4.0(1). Výuka bude probíhat v učebně výpočetní techniky, kde každý žák bude mít k dispozici počítačovou sestavu, připojení k Internetu a potřebné technické vybavení. Žáci budou mít po dobu studia k dispozici všechny studijní materiály v elektronické podobě na školním výukovém portálu a na portálu Cisco Networking Academy. Studijní materiály se skládají ze sylabu předmětu, studijních materiálů, cvičebních a pracovních listů a e-learningových kurzů. Modul Datové sítě I. je úvodem do HW a SW technologií. Studenti se v něm seznámí s HW komponenty, ze kterých se skládá osobní počítač, naučí se rozpoznávat a konfigurovat jednotlivé komponenty, instalovat různé verze operačních systémů Windows a seznámí se s principy práce periferních zařízení. Další součástí výuky je úvod do síťových technologií, standardů a základů technik pro vyhledávání a postupů pro odstraňování závad spojených s provozem PC a periferních zařízení. Modul Datové sítě I. je úzce spjat s výukou technické angličtiny předmět Angličtina v IT. Během výuky modulu Datové sítě I. si žáci prohloubí znalosti cizího jazyka a osvojí dovednost používat anglický jazyk v běžné IT praxi. Vědomosti a dovednosti, které žák v průběhu výuky získá, pomohou žákům v přípravě pro složení mezinárodních certifikačních testů, dokládajících schopnost zvládat pokročilou práci s počítačem. První část modulu je přípravou pro certifikaci CompTIA A+ Essentials. Druhá část modulu je komplexní přípravou pro získání průmyslové certifikace CompTIA: IT TECHNICIAN (602), REMOTE SUPPORT TECHNICIAN (603) a BENCH TECHNICIAN (604). 2 / 25

3 Cíle modulu Umět vysvětlit důvody průmyslových certifikací a jejich význam. Umět popsat počítačové systémy. Identifikovat názvy, účel a charakteristiku jednotlivých komponent osobních a přenosných počítačů. Umět popsat základní principy a podmínky pro bezpečnou práci s HW a SW. Umět pojmenovat nářadí pro práci s počítačovými komponentami, vysvětlit jeho účel a umět jej v praxi správně použít. Umět sestavit osobní a přenosný počítač z jednotlivých komponent a umět konfigurovat BIOS. Umět vysvětlit účel preventivní údržby a vyjmenovat jednotlivé kroky při řešení a odstraňování vzniklých problémů s počítači. Umět vysvětlit účel operačního systému (OS), jeho částí a základních funkcí. Umět popsat a porovnat různé typy OS, jejich kompatibilitu, HW požadavky a omezení. Umět instalovat, konfigurovat a nastavit OS na PC a přenosných počítačích. Umět popsat základní techniky preventivní péče a umět vyjmenovat a popsat jednotlivé kroky při řešení a odstraňování vzniklých problémů s OS. Umět vyjmenovat a popsat různé typy a používané technologie u tiskáren a skenerů, umět popsat instalaci, konfiguraci a způsob jejich připojení. Umět vyjmenovat a popsat základní techniky preventivní péče o tiskárny a skenery a umět vyjmenovat a popsat jednotlivé kroky při řešení a odstraňování vzniklých problémů. Umět vysvětlit principy síťové komunikace, popsat a vysvětlit základní standardy, protokoly, koncepce, topologie a typy sítí a umět pojmenovat a vysvětlit účel jednotlivých síťových komponent a zařízení. Umět vysvětlit a popsat způsob instalace, konfigurace a preventivní techniky správy a řešení problémů s datovými sítěmi. Umět pojmenovat, vysvětlit a porovnat další technologie pro připojení a umět vyjmenovat a porovnat různé mobilní standardy. Umět vysvětlit důležitost bezpečnosti v IT, vyjmenovat a popsat jednotlivé komponenty pro zajištění bezpečnosti. Umět popsat různé typy hrozeb a umět vysvětlit, jakými řešeními a postupy jim předcházet. Umět popsat práci IT technika, znát etické a právní aspekty práce s IT a umět vysvětlit a popsat důležitost komunikačních dovedností v IT praxi. 3 / 25

4 Výukové metody Při výuce jsou uplatňovány následující výukové postupy a metody: - přednáška s projekcí - skupinová diskuse - praktické ukázky a demonstrace - vyhledávání informací a práce s Internetem - didaktická hra Formy výuky Při výuce jsou použity tyto organizační formy: - výuka skupinová - výuka individuální - výuka v učebně výpočetní techniky - výuka v učebně výpočetní techniky ve virtuálních laboratořích - studium elektronických studijních materiálů - domácí úlohy Formy zkoušení Všechna ústní zkoušení a písemné testy probíhají v českém jazyce, online testy na Cisco portálu jsou v jazyce anglickém. Při zkoušení jsou použity tyto způsoby: - ústní zkoušení - písemný test - elektronický (online) test - praktický test dovedností Hodnocení a klasifikace Hodnocení a klasifikace žáka bude stanoveno dle školního klasifikačního řádu. Při hodnocení se bere v úvahu aktivita v hodinách, samostatnost, schopnost obhajovat svůj názor, odborná slovní zásoba, způsob vyjadřování, úroveň technicko-grafického projevu a obecný přehled. Známka se bude skládat z následujících částí: - znalost teorie (váha 50%) Znalost teorie z jednotlivých částí bude průběžně hodnocena v prostředí e-learningového Cisco portálu: méně než < 70%: neprospěl 70-80%: prospěl více jak >80%: úspěšné absolvování Celková známka z teorie bude stanovena na základě závěrečného testu. - praktická dovednost aplikovat teoretické znalosti (váha 30%) - schopnost samostatné analýzy a řešení problémů (váha 20%) 4 / 25

5 Plán modulu a činností I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Modul Datové sítě I je rozvržen do 66 výukových hodin, tj. (66 x 45 minut). Obsah modulu vychází z kurzu IT Essentials: PC Hardware and Software v4.0(1), který je dostupný v rámci vzdělávacího programu Cisco Networking Academy. Počty výukových hodin jednotlivých částí jsou zde uvedeny v minimálním rozsahu. Při implementaci modulu Datové sítě I. do výuky musí být zohledněn rozsah učiva a požadavek hodinových dotací, uvedený v příslušném ŠVP. Modul Datové sítě I. je rozdělen do následujících částí: Část první: Základní úroveň 1) Vstupní diagnostika - 2 výukové hodiny (2 x 45 minut) - vstupní diagnostika vědomostí a dovedností žáka - seznámení s prostředím e-learningového systému 2) Úvod do HW a SW osobních počítačů - seznámení s průmyslovými standardy IT a trhem IT - seznámení se základními komponentami osobních počítačů 3) Bezpečnostní procedury při práci s HW - základní principy a podmínky pro bezpečnou práci s HW a SW - používání nástrojů a příslušných postupů při správě PC 4) Sestavení osobních počítačů - virtuální laboratoř: montáž PC, instalace a konfigurace komponent - praktické cvičení: instalace a konfigurace HW a první spuštění PC 5) Základní prevence a řešení problémových situací - preventivní údržba a její význam - procesy řešení HW a SW problémů a odstraňování závad 5 / 25

6 6) Základy operačních systémů - význam a funkce operačního systému, GUI - instalace, preventivní techniky správy a řešení problémů 7) Základy přenosných počítačů a zařízení - popis, účel a charakteristika přenosných zařízení - konfigurace a standardy přenosných zařízení - instalace, preventivní techniky správy a řešení problémů 8) Tiskárny a skenery - různé typy tiskáren a skenerů - technologie tisku - instalace, konfigurace a preventivní techniky správy a řešení problémů 9) Základy sítí - základní principy síťové komunikace - základní koncepce, standardy, protokoly a typy sítí - základní síťové technologie a fyzické komponenty - instalace, konfigurace a preventivní techniky správy a řešení problémů 10) Základy bezpečnosti - informační bezpečnost a různé typy hrozeb - bezpečnostní postupy, preventivní techniky a řešení incidentů 11) Řešení problémů a komunikační dovednosti - komunikační dovednosti a profesionální vystupování - etické a právní aspekty práce s IT 6 / 25

7 Část druhá: Pokročilá úroveň I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 12) Pokročilé techniky správy PC - přehled náplně práce různých IT specialistů - bezpečné postupy a nástroje - výměna, upgrade a konfigurace HW komponent a externích zařízení - preventivní správa a řešení problémů komponent PC 13) Pokročilé techniky správy OS - instalace, upgrade, konfigurace a optimalizace OS - preventivní správa OS a řešení problémů 14) Pokročilé techniky správy přenosných počítačů a zařízení - instalace, upgrade a konfigurace komponent přenosných zařízení - preventivní správa přenosných zařízení a řešení problémů 15) Pokročilé techniky správy tiskáren a skenerů - identifikace potenciální bezpečnostní hrozby a bezpečnostní postupy - instalace, konfigurace a sdílení lokálních/síťových tiskáren a skenerů - preventivní správa tiskáren a skenerů a řešení problémů 16) Pokročilé techniky správy datových sítí - identifikace potenciální bezpečnostní hrozby a bezpečnostní postupy - návrh, implementace, instalace, upgrade, konfigurace a správa sítě - instalace, konfigurace a správa poštovního serveru - základní protokoly pro zasílání zpráv (SMTP, POP a IMAP) - správa a údržba sítí a řešení problémů 17) Pokročilé techniky bezpečnosti - přehled bezpečnostních požadavků - bezpečnostní komponenty - bezpečnostní plán a jeho implementace - preventivní správa a řešení bezpečnostních incidentů 7 / 25

8 Rozpis jednotlivých vyučovacích oblastí 1) Vstupní diagnostika 2 výukové hodiny (2 x 45 minut) Pomůcky: žák: PC / notebook, připojení k Internetu lektor: PC / notebook, dataprojektor Cílem ověření vstupních schopností žáků je přizpůsobit výuku již dosaženým vědomostem a dovednostem žáků tak, aby doposud získané vědomosti a dovednosti byly vhodnou formou upevněny, aby na ně nové vědomosti plynulým způsobem navázaly a mohly být dále rozvíjeny. Předpokladem vstupních znalostí a dovedností je schopnost práce s PC na uživatelské úrovni a práce s internetovým prohlížečem. Žáci by si měli upevnit základní pojmy z oblasti ICT (Internet, , bezpečnost, autorská práva) a umět se orientovat v operačním systému (organizace souborů a adresářů na disku a přenosných médiích). Těm žákům, kteří nedosahují průměrné úrovně znalostí a dovedností většiny třídy, budou doporučeny studijní materiály, případně poskytnuty individuální konzultace. Tak bude zajištěna minimální úroveň požadovaných vstupních znalostí a dovedností všech žáků, aby mohla výuka úspěšně proběhnout. - V úvodu budou žáci seznámeni se základními pojmy z oblasti ICT (základní principy ovládání aplikací a práce s PC). - V průběhu nebo v závěru diagnostické části výuky budou formou diskuse nebo kontrolních otázek ověřeny získané vědomosti. - Dále budou žáci seznámeni s e-learningovým portálem Cisco Networking Academy (dále jen Cisco portál ) a se systémem hodnocení a klasifikace. - Úvodní test vědomostí může být realizován ve školním e-learningovém systému v českém jazyce a na Cisco portálu orientačním testem v jazyce anglickém. - Praktický test by měl ověřit dovednost žáků ze základů ovládání PC a aplikací. 8 / 25

9 2) Úvod do HW a SW osobních počítačů 4 výukové hodiny (10 x 45 minut) lektor: PC / notebook, dataprojektor, předváděcí PC, nářadí Cílem je seznámit žáky s trhem informačních technologií, roli IT technika a systému certifikací v průmyslovém odvětví IT. Žáci budou seznámeni se základními komponentami osobních počítačů a budou rozumět jejich účelu a funkcím. - V úvodu budou žáci seznámeni se světem informačních technologií (průmysl informačních technologií, role IT technika a systémy certifikací) - V následující části budou postupně probrány jednotlivé komponenty počítače, jejich názvosloví, funkce a charakteristiky (skříň, zdroj, interní komponenty, kabely a porty, vstupní a výstupní zařízení, systémové prostředky a jejich účel). 9 / 25

10 3) Bezpečnostní procedury při práci s HW lektor: PC / notebook, dataprojektor, předváděcí PC, nářadí Cílem je vysvětlit žákům základní principy bezpečné práce s HW a SW, seznámit je s používáním správných nástrojů a se správnými postupy při nakládání s počítačovými komponentami. Žáci si procvičí práci s různými nástroji při sestavování PC, seznámí se s bezpečnou správou a čištěním PC a jeho komponent. - V teoretickém úvodu se žáci seznámí s bezpečnostními podmínkami a procedurami, potenciálním nebezpečím pro uživatele i techniky a způsoby, jak těmto rizikům předcházet. - Následně se žáci seznámí s bezpečnostními postupy pro ochranu zařízení a proti ztrátě dat. - V další části se žáci seznámí s bezpečnými postupy pro ochranu prostředí proti kontaminaci nebezpečným odpadem. - Následně se žáci seznámí s nástroji pro práci s HW a SW. - Následuje seznámení s postupy a nástroji pro správu IT v rámci organizací. - Následně budou žáci seznámeni se správnými postupy při použití antistatických pásků, různých nářadí a čistících prostředků. - Pro uzavření této části výuky absolvují žáci on-line test na Cisco portále v anglickém jazyce. 10 / 25

11 4) Sestavení osobních počítačů I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í lektor: PC / notebook, dataprojektor, předváděcí PC, nářadí Cílem je předvést a vysvětlit montáž elektrického zdroje, základní desky a interních komponent PC, propojení interních a externích kabelů a první spuštění osobního počítače. - V úvodu vyučující postupně seznámí žáky s jednotlivými HW komponentami (skříň, zdroj, MB, HDD ) a předvede způsob jejich montáže. - Prostřednictvím virtuálního prostředí si každý žák vyzkouší sestavit osobní počítač z jednotlivých komponent. Pokud to místní podmínky umožní, lze pod odborným vedením v následující části výuky nechat žáky vyzkoušet sestavení reálného PC z jednotlivých komponent. - Na závěr vyučující seznámí žáky s konfigurací a nastavením parametrů v BIOS při prvním spuštění PC. - Pro uzavření této části výuky absolvují žáci on-line test na Cisco portále v anglickém jazyce. Poté mohou žáci přistoupit k praktickým testům sestavení PC. 11 / 25

12 5) Základní prevence a řešení problémových situací lektor: PC / notebook, dataprojektor Cílem je seznámit žáky se základními principy preventivních opatření a vysvětlit jim jednotlivé kroky při řešení vzniklých problémů. - V úvodu vyučující vysvětlí žákům význam preventivní péče o HW, SW a data. - V další části seznámí žáky s jednotlivými fázemi celého procesu řešení problému. 12 / 25

13 6) Základy operačních systémů I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í lektor: PC / notebook, dataprojektor Cílem výuky je seznámit žáky s úlohou operačních systémů, seznámit je s hlavními funkcemi a terminologií související s operačními systémy. Žáci se seznámí s celým procesem instalace, konfigurace a základním nastavením operačního systému, s principy ovládání a s preventivními postupy údržby a správy OS. - V úvodu se žáci seznámí s úlohou operačních systémů, charakteristikou, jejich základními koncepty, limity a kompatibilitou. - Dále bude žákům vysvětlen rozdíl mezi síťovým a desktopovým operačním systémem. - V další části výuky budou seznámeni s požadavky na HW a SW v souvislosti s kompatibilitou operačních systémů. - V další praktické části výuky si žáci vyzkouší instalaci operačního systému. - V následující části se seznámí s principem ovládáním operačního systému: s GUI (Graphical User Interface) a CLI (Command Line Interface) z uživatelského a administrátorského pohledu. - Následně se seznámí se základními preventivními postupy údržby a správy OS. - V poslední části se žáci seznámí s jednotlivými fázemi celého procesu řešení problémů s operačním systémem. 13 / 25

14 7) Základy přenosných počítačů a zařízení lektor: PC / notebook, dataprojektor, předváděcí notebook, nářadí Cílem výuky je seznámit žáky se základními rysy přenosných zařízení (přenosné počítače, PDA, chytré telefony), účelem a výhodami použití. Žáci se seznámí s konfigurací a základními standardy pro přenosná zařízení. Seznámí se s instalací, konfigurací a preventivními technikami správy a řešení problémů. - V úvodu se žáci seznámí se základní charakteristikou, účelem a názvoslovím přenosných zařízení (notebooky, PDA, smartphones) a jejich komponent. - Následně vyučující porovná a vysvětlí podstatné rozdíly jednotlivých komponent desktopů a přenosných zařízení a způsoby dalšího rozšíření. - V následující části se žáci seznámí s instalací a konfigurací přenosných počítačů. - V další části budou žáci seznámeni s mobilními standardy, základním názvoslovím a charakteristikou služeb mobilních sítí. - Následně se seznámí se základními preventivními postupy údržby a správy OS. - V poslední části se žáci seznámí s jednotlivými fázemi celého procesu řešení problémů s operačním systémem. 14 / 25

15 8) Tiskárny a skenery I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í lektor: PC / notebook, dataprojektor, předváděcí skener a tiskárna Cílem je seznámit žáky se základními typy tiskáren a skenerů a s různými technologiemi tisku. Žáci budou seznámeni s konfigurací a způsobem instalace tiskáren a skenerů a bude jim vysvětlen základ preventivních technik správy a řešení problémů. - V úvodu se žáci seznámí s různými typy tiskáren, jejich charakteristikami, základním názvoslovím a příslušnou technologií tisku. Následně jim bude vysvětlen proces instalace, konfigurace, připojení a sdílení. - V další části výuky se žáci seznámí s různými typy skenerů, jejich charakteristikami a základním názvoslovím. Následně jim bude vysvětlen proces instalace, konfigurace, připojení a sdílení. - Dále se seznámí se základními preventivními postupy údržby a správy tiskáren a skenerů. - V poslední části se žáci seznámí s jednotlivými fázemi celého procesu řešení problémů s tiskárnami a skenery. 15 / 25

16 9) Základy sítí I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í lektor: PC / notebook, dataprojektor, síťové komponenty, nářadí Cílem je vysvětlit žákům základní principy síťové komunikace, seznámit je se základním názvoslovím, charakteristikami, standardy, protokoly, koncepcí, s typy sítí, topologií a architekturou. Žáci se seznámí se základy síťových technologií a se základními komponenty. Budou jim vysvětleny základní principy preventivních technik správy a řešení problémů. - V úvodu se žáci seznámí se základními principy síťových technologií. Následně jim budou vysvětleny typy sítí (LAN, WAN, WLAN, P2P, c/s), základní koncepty a technologie (IP, DHCP, ICMP). - Následně se seznámí s konkrétními komponenty (zařízení a kabely), s jejich názvoslovím, účelem a charakteristikami. - V další části se žáci seznámí se základy topologie sítí a architektury. Následně se seznámí se standardy (Ethernet) pro kabelové a bezdrátové sítě a s OSI a TCP/IP modely. - V praktické části výuky se seznámí s instalací a konfigurací NIC a modemu. - V následující části bude žákům vysvětleno názvosloví, účel a charakteristika dalších síťových technologií (telefonní technologie, power line, broadband, VoIP). - Následně se seznámí se základními preventivními postupy údržby a správy sítí. - V poslední části se žáci seznámí s jednotlivými fázemi celého procesu řešení problémů se síťovou komunikací. 16 / 25

17 10) Základy bezpečnosti I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í lektor: PC / notebook, dataprojektor Cílem je vysvětlit žákům základní bezpečnostní rizika a bezpečnostní procedury. Žákům budou vysvětlena základní preventivní opatření pro zajištění bezpečnosti a základní principy preventivních technik správy a řešení problémů. - V úvodu se žáci seznámí se základy bezpečnostních hrozeb a možnými důsledky různých bezpečnostních incidentů. - Následně jim budou vysvětleny bezpečnostní techniky a procedury, nutné pro zajištění bezpečnosti dat, sítí a fyzických zařízení. - Následně se seznámí se základními preventivními postupy pro zajištění bezpečnosti. - V poslední části se žáci seznámí s jednotlivými fázemi celého procesu řešení problémů v rámci bezpečnosti. 17 / 25

18 11) Řešení problémů a komunikační dovednosti lektor: PC / notebook, dataprojektor, předváděcí PC, nářadí Cílem je vysvětlit žákům způsoby, jak zvládat náročné situace při řešení pracovních problémů. Žáci se seznámí se základy komunikačních dovedností a se způsobem profesionálního vystupování. Dále se seznámí s etickými a právními aspekty používání výpočetní techniky, s prostředím call center a základními povinnostmi IT techniků. - V úvodu bude žákům vysvětlena podstata komunikačních dovedností a profesionálního vystupování. Seznámí se s pojmy Time and Stress Management, Service Level Agreement (SLA, úroveň poskytování služeb). - Následně se žáci seznámí s etickými a právními aspekty používání výpočetní techniky. - V další části výuky se žáci seznámí s prostředím call center a náplní práce IT techniků. 18 / 25

19 12) Pokročilé technologie PC I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í lektor: PC / notebook, dataprojektor, předváděcí PC, nářadí Cílem je seznámit žáky s náplní a rozsahem činností IT techniků, vysvětlit bezpečnost práce, popsat správné použití nářadí, popsat situace vyžadující výměnu nebo upgrade komponent a periferií, vysvětlit základní techniky preventivní péče o komponenty PC a efektivní postupy řešení technických problémů. - V úvodu se žáci seznámí s náplní práce IT techniků na různých úrovních. Následně jim vyučující vysvětlí názvosloví, účel, bezpečné a vhodné způsoby použití nářadí, se kterými IT technici pracují. - V následující části vyučující vysvětlí situace, které vyžadují výměnu komponent (skříň, zdroj, základní deska, procesor, paměť, karty, pevné disky, optické mechaniky, vstupní a výstupní zařízení). Následně vyučující vysvětlí situace, kdy a jakým způsobem se provádí upgrade komponent. - V další části výuky se žáci seznámí s obvyklými technikami preventivní péče o HW komponenty a způsob jejich čištění. - Na závěr se žáci seznámí s řešením technických problémů komponent a periférií. 19 / 25

20 13) Pokročilé techniky správy OS lektor: PC / notebook, dataprojektor, předváděcí PC Cílem výuky je seznámit žáky s odlišnostmi různých typů operačních systémů, vysvětlit pokročilou správu a administraci MS Windows XP a seznámit je s různými metodami instalace, konfigurace a nastavení operačního systému. Žáci se seznámí s různými preventivními postupy údržby a správy OS a způsoby, jak řešit vzniklé problémové situace. - V úvodu se žáci seznámí s různými typy operačních systémů, jejich charakteristikou, základními koncepty, limity a kompatibilitou. Dále bude žákům vysvětlen rozdíl mezi síťovým a desktopovým operačním systémem. - V další části výuky se žáci seznámí s postupy instalace, konfigurace a optimalizace operačního systému. Vyučující jim vysvětlí rozdíl mezi standardní a přizpůsobenou instalací, seznámí žáky s nástroji pro správu disků, systému a procesů. Dále seznámí žáky s nástroji pro správu internetového prohlížeče, vysvětlí instalaci a konfiguraci poštovního klienta, způsob nastavení rozlišení a aktualizace ovladačů grafické karty. - V následující části se žáci seznámí se způsobem instalace dalšího OS ve stejném počítači a se způsobem upgradu z předchozí verze OS. - Následně se žáci seznámí s procedurami preventivní údržby a správy OS (schedule tasks and updates, restore point). - V poslední části vyučující vysvětlí jednotlivé fáze celého procesu řešení problémů s operačním systémem. 20 / 25

21 14) Pokročilé techniky správy přenosných počítačů a zařízení lektor: PC / notebook, dataprojektor, předváděcí notebook, nářadí Cílem je seznámit žáky s pokročilou instalací, konfigurací, správou a opravami přenosných zařízení, dále popsat metody bezdrátové komunikace, seznámit žáky s různými preventivními postupy údržby a správy přenosných počítačů a způsoby řešení vzniklých problémových situací. - V úvodu se žáci seznámí s různými bezdrátovými technologiemi (bluetoth, infrared, celular WAN, Wi-Fi, satelit). - Dále se seznámí s pokročilou instalací, konfigurací, správou a opravami přenosných zařízení (baterie, dokovací stanice, úložná zařízení, paměť). - Následně se žáci seznámí s procedurami preventivní údržby a správy přenosných zařízení. - V poslední části vyučující vysvětlí proces řešení problémů přenosných zařízení a jeho jednotlivé fáze. 21 / 25

22 15) Pokročilé techniky správy tiskáren a skenerů lektor: PC / notebook, dataprojektor, předváděcí tiskárna a skener Cílem je seznámit žáky s funkcemi lokálních a síťových tiskáren a skenerů, s jejich instalací, správou a opravami. Žáci budou seznámeni s možnými riziky a bezpečnými postupy při preventivní údržbě a při řešení vzniklých problémů. - V úvodu se žáci seznámí s bezpečnými postupy při řešení vzniklých problémů při správě tiskáren a skenerů. - Následně jim bude vysvětlen proces instalace a konfigurace lokální tiskárny a skeneru. Dále se seznámí s možností jejich sdílení v síti. - V další části výuky se žáci seznámí s pokročilou správou a konfigurací (upgrade). - Následně se seznámí s pokročilými postupy preventivní údržby a správy tiskáren a skenerů (čištění, kontrola kapacity zásobníků toneru a jejich výměna). - V poslední části se žáci seznámí s jednotlivými fázemi celého procesu řešení problémů s tiskárnami a skenery. 22 / 25

23 16) Pokročilé techniky správy datových sítí lektor: PC / notebook, dataprojektor, síťové komponenty, nářadí Cílem je vysvětlit žákům pokročilé oblasti síťových technologií, jako jsou návrhy sítí, upgrade síťových komponent, instalace poštovního serveru, identifikace potenciální bezpečnostní hrozby a bezpečnostní opatření, preventivní techniky pokročilé správy a řešení problémů datových sítí. - V úvodu vysvětlí vyučující žákům potenciální bezpečnostní rizika a jak jim předcházet implementací správných bezpečnostních procedur. - V následující části se žáci seznámí s návrhem sítí, topologií, protokoly a síťovými aplikacemi. Dále se seznámí se síťovými komponentami a jejich implementací. - Následně bude žákům vysvětlen postup instalace a konfigurace bezdrátové sítě. - V další části výuky se žáci seznámí s instalací, konfigurací a správou jednoduchého poštovního serveru. - V závěrečné části se žáci seznámí s postupy preventivní údržby a správy sítí a s jednotlivými fázemi celého procesu řešení problémů se síťovou komunikací. 23 / 25

24 17) Pokročilé techniky bezpečnosti lektor: PC / notebook, dataprojektor Cílem je vysvětlit žákům různé druhy útoků a bezpečnostních hrozeb a seznámit je s pokročilými způsoby zabezpečení a prevence. - V úvodu se žáci seznámí s bezpečnostními požadavky a způsoby HW a SW ochrany. Následně jim vyučující vysvětlí jednotlivé komponenty bezpečnosti: bezpečnostní techniky (hesla, logování a audit, šifrování, VPN), bezpečnostní přístupová zařízení (access control devices), software pro ochranu sítí a komunikace (firewall). - V další části se žáci seznámí s implementací bezpečnosti a bezpečnostních politik a úlohou preventivní správy síťových zařízení (aktualizace, správa účtů, zálohování). - V poslední části se žáci seznámí s jednotlivými fázemi celého procesu řešení problémů v rámci bezpečnosti. 24 / 25

25 Literatura 1. BOTT, Ed, SIECHERT Carl. Mistrovství v Microsoft Windows XP. Brno: Computer Press, s. ISBN BOTT, Ed, SIECHERT Carl. Mistrovství v zabezpečení Microsoft Windows 2000 a XP. Brno: Computer Press, s. ISBN IT Essentials: PC Hardware and Software v4.0(1) [online] , [cit ]. Dostupné z: < let.ccservlet/lms_id=cnams,theme=ccna3theme,style=ite,language=en, Version=2,RootID=knet-lcms_ite1_en_40,Engine=static/CHAPID=null/RLOID= null/rioid=null/start.html> SIMMONS, Curt, CAUSEY, J. Mistrovství v sítích Microsoft Windows XP. Brno: Computer Press, s. ISBN Použitý informační zdroj je přístupný pouze pro registrované uživatele Cisco Networking Academy. 25 / 25

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b.

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 5: DATAB[ZE Metodika Zpracoval: Ing. Petr Mikulík srpen 2009 Tento projekt je spolufinancov{n Evropským

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II.

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Metodika Zpracoval: Jiří Hlaváček srpen 2009 Úvod I N V E S T I C E D O R O Z V O

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Informační a komunikační Kód modulu ICT-E-2/1-4

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Informační a komunikační Kód modulu ICT-E-2/1-4 Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-E-2/1-4 technologie Délka modulu 49 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Metodika Zpracoval: Ing. Jan Tihon Srpen 2009 Metodika pro předmět: Modul 2 - Používání

Více

UŽIVATELSKÉ ŠKOLENÍ LOTUS NOTES

UŽIVATELSKÉ ŠKOLENÍ LOTUS NOTES STANDARDNÍ ŠKOLENÍ UŽIVATELSKÉ ŠKOLENÍ LOTUS NOTES UŽIVATELSKÉ ŠKOLENÍ LOTUS NOTES Komplexní školení zaměřené na získání uživatelských znalostí pro práci se systémem Lotus Notes. Účastník získá ucelené

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení platné od 1. 9. 2009 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností (dále zhotovitelem) a zákazníky či klienty společnosti (dále objednatelem). Obecným

Více

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Plán předmětu Název předmětu: Úvod do informačních technologií Školní rok: 2008/2009 Ročník: I. Studijní obor: DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Forma studia: Kombinovaná Semestr: I. (zimní) Typ předmětu:

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2014 Úvod Tento plán byl sestaven dle Metodického pokynu MŠMT stanovující Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT

Více

Správa stanic a uživatelského desktopu

Správa stanic a uživatelského desktopu Správa stanic a uživatelského desktopu Petr Řehoř, S.ICZ a.s. 2014 1 Správa stanic v rámci DVZ Slouží pro Zajištění opakovatelné výsledné konfigurace nových a reinstalovaných stanic Převod uživatelských

Více

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Název projektu: Moderními metodami k lepším řemeslným vědomostem Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.2.08/04.0001 Počet stránek přílohy: 5 3 ks PC vč. OS a Monitorem

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

ADMINISTRACE UNIXU A SÍTÍ - AUS Metodický list č. 1

ADMINISTRACE UNIXU A SÍTÍ - AUS Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou správy systémů typu UNIX a základním nastavením počítačových sítí. Zaměření kurzu je především na získání celkového přehledu a

Více

Příloha č. 1 - Technická část zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Technická část zadávací dokumentace Příloha č. 1 - Technická část zadávací dokumentace 1. Dodávka ICT vybavení pro Otevřené informační centrum (OIC), včetně instalace 1.1. Popis současného stavu Poskytování služeb občanům je uskutečňováno

Více

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE Školení zaměřené na instalaci a správu systému. Účastník získá praktické znalosti vhodné pro instalaci a správu operačního systému na serveru.

Více

téma: Úvod do praktika z ICT autor: Mgr. Radek Machan cíl praktika: organizace výuky, plán výuky, bezpečnost práce doba trvání: 2

téma: Úvod do praktika z ICT autor: Mgr. Radek Machan cíl praktika: organizace výuky, plán výuky, bezpečnost práce doba trvání: 2 téma: Úvod do praktika z ICT cíl praktika: organizace výuky, plán výuky, bezpečnost práce pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače - organizace výuky - seznámení s plánem praktika IVT - seznámení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY na období do 31. 8. 2014 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková

Více

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Zadavatel požaduje dodávku 16 kusů serverů a 4kusů síťových datových úložišť. Servery se požadují bez dodání operačního systému. Specifikace minimálních

Více

Plán ICT. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Školní metodik ICT: Petr Vacek. 394 44 Želiv 220

Plán ICT. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Školní metodik ICT: Petr Vacek. 394 44 Želiv 220 Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov 394 44 Želiv 220 Plán ICT Školní metodik ICT: Petr Vacek Termín realizace: září 2013 červen 2014 Materiál připomínkovali pedagogičtí pracovníci ZŠ Želiv. OBSAH: 1.

Více

Kompletním IT Servery Docházkové systémy Počítačové stanice Tiskárny Zabezpečovací systémy Kamerové systémy Počítačové sítě

Kompletním IT Servery Docházkové systémy Počítačové stanice Tiskárny Zabezpečovací systémy Kamerové systémy Počítačové sítě Kompletním IT Servery Docházkové systémy Počítačové stanice Tiskárny Zabezpečovací systémy Kamerové systémy Počítačové sítě 2. 3. 4. 5.-6. 7. 8. 9. 10. 11.-15. 16. Obsah obsah o nás služby reference technologie

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

ICT plán školy. Organizační směrnice č. 8/2014

ICT plán školy. Organizační směrnice č. 8/2014 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice, Rudolfovská 92, PSČ 372 16 Organizační směrnice č. 8/2014 ICT plán školy

Více

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav).

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav). ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standart ICT sluţeb ve škole a náleţitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na období od 1. 9.

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 2. 9. 2013 do 27. 6. 2014 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot...

Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot... Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot... V současné době si většina z nás již nedovede představit svět bez Internetu. Nejen v práci, ale i na cestách, dovolené, v lázních

Více

od 15.10.2011 IT-Tichý, s.r.o

od 15.10.2011 IT-Tichý, s.r.o Ceník služeb od 15.10.2011 IT-Tichý, s.r.o Pracovní stanice PS.01 Stanice - základní instalace HW 420 za hod, 30+15 PS.101 Stanice - sestavení a zahoření PC z komponent, základní zahoření a otestování

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky 2015

Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky 2015 Obor: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky 2015 Předmět: Aplikační SW Květen 2015 I. Aplikační SW 1. Hardwarové vybavení počítačů Pojmy: komponenty, BIOS, UEFI, MBR, GPT, POST

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008

ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008 Zpracovali: Mgr. M. Kuča

Více

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1 1 Literatura Doseděl T.: Počítačová bezpečnost a ochrana dat, Computer Press, 2004 Časopis

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

ICT plán školy. 1. Počty žáků. 2. Počty pedagogických pracovníků. Stávající stav (duben 2008)

ICT plán školy. 1. Počty žáků. 2. Počty pedagogických pracovníků. Stávající stav (duben 2008) ICT plán školy Stávající stav (duben 2008) 1. Počty žáků Pracoviště celkový na SOŠ na VOŠ Merhautova 601 189 412 Lipová 476 476 Celkem 1077 665 412 2. Počty pedagogických pracovníků Pracoviště celkový

Více

Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. ICT PLÁN ŠKOLY

Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. ICT PLÁN ŠKOLY Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. ICT PLÁN ŠKOLY ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout v souladu s dokumentem ICT y organizací

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2009 Úvod Tento plán byl sestaven dle Metodických pokynů MŠMT ČR č.j.: 25 609/2003-56, č.j.: 27 670/2004-551, č.j.: 27 419/2004-55

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 9 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-3/1-5

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-3/1-5 Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-3/1-5 technologie Délka modulu 66 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

ICT plán školy. Základní škola profesora Zdeňka Matějčka v Mostě 2014-2015. ICT koordinátor: Mgr. Anita Pohlová

ICT plán školy. Základní škola profesora Zdeňka Matějčka v Mostě 2014-2015. ICT koordinátor: Mgr. Anita Pohlová ICT plán školy 2014-2015 ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout v souladu s dokumentem ICT standardy organizací zřizovaných krajským úřadem, a

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373 příspěvková organizace. ICT plán školy na školní rok 2014/2015

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373 příspěvková organizace. ICT plán školy na školní rok 2014/2015 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373 příspěvková organizace ICT plán školy na školní rok 2014/2015 Zpracoval ICT administrátor a ICT metodik Mgr. Lukáš Kočvara, ICT

Více

Integrace formou virtualizace

Integrace formou virtualizace Integrace formou virtualizace Jiří Jarema Radek Vojkůvka Úvod Integrace Virtualizace Cloud Virtualizace Serverová Desktopová Virtualizace aplikací Desktops Apps 2 Výchozí stav Uživatelé v různých lokalitách

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Jaroslav Prodělal, solution consultant, OldanyGroup Petr Škrabal, správce sítě, SOŠP a SOUS Hranice Představení společnosti

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 12 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 1. 7. 2004, č. j. 22306/2004-23 s platností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem. Učební osnova

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Windows 7 kompletní příručka Bohdan Cafourek Vydala Grada Publishing a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4211. publikaci Odpovědný redaktor Petr

Více

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010 ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010 Na období 1.1.2010 do 31.12.2010. (Dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551) Úvod.1 1.1. ICT gramotnost pedagogů 2 Cíle 2 Podmínky. 2 Metody dosažení cílů..

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Učební osnova předmětu Informační a komunikační technologie Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 138 1.ročník:

Více

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 8. Ing. Luděk Richter

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 8. Ing. Luděk Richter Výpočetní technika PRACOVNÍ LIST č. 8 Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Základní škola a mateřská škola Vacov. ICT plán školy 2012-2014. Vilan

Základní škola a mateřská škola Vacov. ICT plán školy 2012-2014. Vilan ICT plán školy 2012-2014 Vilan ICT plán školy 2012-2014 Základní údaje o škole: Název: Základní škola a mateřská škola Vacov Adresa: Miřetice 38, 384 86 Vacov IČO: 70873682 IZO: 107722135 Stávající stav:

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

NETSPEC. e-learningové vzdělávání síťových specialistů. registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.09.3/0010

NETSPEC. e-learningové vzdělávání síťových specialistů. registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.09.3/0010 NETSPEC e-learningové vzdělávání síťových specialistů registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.09.3/0010 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Důvody

Více

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo b Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 177922-224 květen 2002 Tato příručka obsahuje definice a pokyny k použití funkcí řadiče síťového rozhraní

Více

Operační systém osobního počítače

Operační systém osobního počítače Operační systém osobního počítače Studijní materiál pro žáky SŠ Začlenění dle RVP G Vzdělávací obsah: Očekávaný výstup: Digitální technologie ovládá, propojuje a aplikuje dostupné prostředky ICT využívá

Více

ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015

ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015 ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015 Základní škola a Základní umělecká škola Rtyně v Podkrkonoší Vstupní parametry (stav k 1. 9. 2014) Základní škola má celkem 228 žáků, z toho 131 žáků na

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout

Více

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0 DISTRIBUTOR White Paper Verze 1.0 Ing. Jiří Gryc 26.4.2007 Tento dokument ve stručnosti představuje možnost využití špičkového Telelogic Focal Point pro řízení a optimalizaci projektového portfolia. Další

Více

Žádost zpracoval vedoucí odboru informatiky

Žádost zpracoval vedoucí odboru informatiky ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU ROZVOJE ICT V ORGANIZACÍCH ZŘIZOVANÝCH KRAJEM VYSOČINA - 2010 Úplný název: Právní status: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace Zřizovaná organizace Ulice: Slovanského

Více

Ročník VIII. Informatika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Informatika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Osobní počítač hardwarová konfigurace IX. /OPAKOVÁNÍ/ /základní jednotka / /externí zařízení počítače / F: hromadná M:samostatná práce žák zná princip činnosti a stavbu osobního počítače /komponenty/ (skříně

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Aplikační programové vybavení

Aplikační programové vybavení Aplikační software Aplikační software Programy z nejrůznějších oblastí využití počítače. Dnes existují stovky programů a u každého druhu pak často desítky konkrétních programů, které s větším nebo menším

Více

Úvod do počítačových sítí

Úvod do počítačových sítí Úvod do počítačových sítí =spojení dvou a více počítačů za účelem sdílení informací a nebo zdrojů 2 firmy,úřady, nemocnice, státní správa,... komunikace uvnitř firmy a s vnějškem sdílení zdrojů a tím snížení

Více

Kapitola třináctá. Datové sítě. Učební text. Mgr. Radek Hoszowski

Kapitola třináctá. Datové sítě. Učební text. Mgr. Radek Hoszowski Kapitola třináctá Datové sítě Učební text Mgr. Radek Hoszowski Datové sítě Datové sítě Datové sítě jsou prostředkem komunikace počítače s ostatními počítači. Existují však i jiné datové sítě, o kterých

Více

Ceník služeb 2015 ELVIA-PRO, spol. s r.o.

Ceník služeb 2015 ELVIA-PRO, spol. s r.o. Ceník služeb 2015, spol. s r.o. Popis služby 1. Základní doprava Doprava zboží na adresu dodání, předání zákazníkovi. Nezahrnuje instalaci. Dopravu provádí řidič, není přítomen technik. Při hodnotě účtenky

Více

ORION Podpora notebooků

ORION Podpora notebooků ORION Podpora notebooků Tomáš Stibor, CIV-LPS leden 2010 Úvod Co je to IS notebook (Orion notebook) Podporovaný HW notebook z výběrového řízení minimální požadavky: CPU 1GHz, RAM 1GB, HDD 60GB Dostupný

Více

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informace, doporučení a nutná nastavení pro zajištění správné funkce Pinel Plus v OS Windows a Linux Ochranné známky HIPPO je registrovaná ochranná známka společnosti

Více

ICT plán. na roky 2015 a 2016

ICT plán. na roky 2015 a 2016 ICT plán na roky 2015 a 2016 1 Úvod ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 30799/2005-551. ICT plán je zpracován na období 2 let. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola

Více

Charakteristika kurzu SEBC

Charakteristika kurzu SEBC CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEBC Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Charakteristika kurzu SEB2

Charakteristika kurzu SEB2 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEB2 Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Lingua Live o.p.s. Kurz ověřil: Lingua Live o.p.s.

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky.

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky. Příloha č. 1 Rozsah a technická specifikace zakázky Předmětem zakázky je dodání ICT techniky a dalšího zařízení pro učebnu Centra Kašpar, o. s. Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková

Více

Témata profilové maturitní zkoušky

Témata profilové maturitní zkoušky Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Témata profilové maturitní zkoušky Obor: Elektrotechnika Třída: E4A Školní rok: 2010/2011

Více

NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER. 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.

NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER. 2012 Eaton Corporation. All rights reserved. NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER xcomfort možnosti použití ovládání chytrým telefonem nebo z tabletu Osvětlení Eaton Vzdálené ovládání a dohled Žaluzie & rolety RF xcomfort Bezpečnostní

Více

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá dvoufaktorové

Více

. 712 Sekretariát ( : pro období 1. 1. 2005 (současný stav) 31. 12. 2006 (cílový stav) ICT plán školy je zpracováván podle metodického pokynu MŠMT č. j. 27 419/2004 55, který stanovuje Standard ICT služeb

Více

ICT plán školy 2011/2012

ICT plán školy 2011/2012 ICT plán školy 2011/2012 V Jablonci nad Nisou 1. září 2011 Vypracoval: Ing. Augustin BERNARD Obecná východiska ICT PLÁN ŠKOLY Střední průmyslová škola technická ICT plán školy popisuje stávající stav,

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŢENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od. 9. 20 do 30. 6. 202 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-55) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

V tomto zařízení jsou implementovány veškeré komponenty pro firemní komunikaci včetně kompletních hlasových a mnoha dalších uživatelských služeb.

V tomto zařízení jsou implementovány veškeré komponenty pro firemní komunikaci včetně kompletních hlasových a mnoha dalších uživatelských služeb. FRITZ!Box Fon Wlan 7390 je multimediální digitální gateway navržena coby kompletní telekomunikační řešení pro menší společnosti, domácí kanceláře, nebo moderní domácnosti. V tomto zařízení jsou implementovány

Více

Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU

Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU Cloud ve veřejné správě Cloud ve veřejné správě Fakta a mýty Cloud ve veřejné správě Fakta a mýty - Data musí být v ČR... nenašli

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více