INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I."

Transkript

1 Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009

2 Úvod I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Datové sítě I. Základy IT: hardware a software PC Výuka tohoto modulu bude realizována prezenční formou výuky a svým rozsahem bude určena pro specializované studijní obory se zaměřením na ICT. Koncepčně se modul Datové sítě I. opírá o výukový kurz Cisco Networking Academy Program s názvem IT Essentials: PC Hardware and Software v4.0(1). Výuka bude probíhat v učebně výpočetní techniky, kde každý žák bude mít k dispozici počítačovou sestavu, připojení k Internetu a potřebné technické vybavení. Žáci budou mít po dobu studia k dispozici všechny studijní materiály v elektronické podobě na školním výukovém portálu a na portálu Cisco Networking Academy. Studijní materiály se skládají ze sylabu předmětu, studijních materiálů, cvičebních a pracovních listů a e-learningových kurzů. Modul Datové sítě I. je úvodem do HW a SW technologií. Studenti se v něm seznámí s HW komponenty, ze kterých se skládá osobní počítač, naučí se rozpoznávat a konfigurovat jednotlivé komponenty, instalovat různé verze operačních systémů Windows a seznámí se s principy práce periferních zařízení. Další součástí výuky je úvod do síťových technologií, standardů a základů technik pro vyhledávání a postupů pro odstraňování závad spojených s provozem PC a periferních zařízení. Modul Datové sítě I. je úzce spjat s výukou technické angličtiny předmět Angličtina v IT. Během výuky modulu Datové sítě I. si žáci prohloubí znalosti cizího jazyka a osvojí dovednost používat anglický jazyk v běžné IT praxi. Vědomosti a dovednosti, které žák v průběhu výuky získá, pomohou žákům v přípravě pro složení mezinárodních certifikačních testů, dokládajících schopnost zvládat pokročilou práci s počítačem. První část modulu je přípravou pro certifikaci CompTIA A+ Essentials. Druhá část modulu je komplexní přípravou pro získání průmyslové certifikace CompTIA: IT TECHNICIAN (602), REMOTE SUPPORT TECHNICIAN (603) a BENCH TECHNICIAN (604). 2 / 25

3 Cíle modulu Umět vysvětlit důvody průmyslových certifikací a jejich význam. Umět popsat počítačové systémy. Identifikovat názvy, účel a charakteristiku jednotlivých komponent osobních a přenosných počítačů. Umět popsat základní principy a podmínky pro bezpečnou práci s HW a SW. Umět pojmenovat nářadí pro práci s počítačovými komponentami, vysvětlit jeho účel a umět jej v praxi správně použít. Umět sestavit osobní a přenosný počítač z jednotlivých komponent a umět konfigurovat BIOS. Umět vysvětlit účel preventivní údržby a vyjmenovat jednotlivé kroky při řešení a odstraňování vzniklých problémů s počítači. Umět vysvětlit účel operačního systému (OS), jeho částí a základních funkcí. Umět popsat a porovnat různé typy OS, jejich kompatibilitu, HW požadavky a omezení. Umět instalovat, konfigurovat a nastavit OS na PC a přenosných počítačích. Umět popsat základní techniky preventivní péče a umět vyjmenovat a popsat jednotlivé kroky při řešení a odstraňování vzniklých problémů s OS. Umět vyjmenovat a popsat různé typy a používané technologie u tiskáren a skenerů, umět popsat instalaci, konfiguraci a způsob jejich připojení. Umět vyjmenovat a popsat základní techniky preventivní péče o tiskárny a skenery a umět vyjmenovat a popsat jednotlivé kroky při řešení a odstraňování vzniklých problémů. Umět vysvětlit principy síťové komunikace, popsat a vysvětlit základní standardy, protokoly, koncepce, topologie a typy sítí a umět pojmenovat a vysvětlit účel jednotlivých síťových komponent a zařízení. Umět vysvětlit a popsat způsob instalace, konfigurace a preventivní techniky správy a řešení problémů s datovými sítěmi. Umět pojmenovat, vysvětlit a porovnat další technologie pro připojení a umět vyjmenovat a porovnat různé mobilní standardy. Umět vysvětlit důležitost bezpečnosti v IT, vyjmenovat a popsat jednotlivé komponenty pro zajištění bezpečnosti. Umět popsat různé typy hrozeb a umět vysvětlit, jakými řešeními a postupy jim předcházet. Umět popsat práci IT technika, znát etické a právní aspekty práce s IT a umět vysvětlit a popsat důležitost komunikačních dovedností v IT praxi. 3 / 25

4 Výukové metody Při výuce jsou uplatňovány následující výukové postupy a metody: - přednáška s projekcí - skupinová diskuse - praktické ukázky a demonstrace - vyhledávání informací a práce s Internetem - didaktická hra Formy výuky Při výuce jsou použity tyto organizační formy: - výuka skupinová - výuka individuální - výuka v učebně výpočetní techniky - výuka v učebně výpočetní techniky ve virtuálních laboratořích - studium elektronických studijních materiálů - domácí úlohy Formy zkoušení Všechna ústní zkoušení a písemné testy probíhají v českém jazyce, online testy na Cisco portálu jsou v jazyce anglickém. Při zkoušení jsou použity tyto způsoby: - ústní zkoušení - písemný test - elektronický (online) test - praktický test dovedností Hodnocení a klasifikace Hodnocení a klasifikace žáka bude stanoveno dle školního klasifikačního řádu. Při hodnocení se bere v úvahu aktivita v hodinách, samostatnost, schopnost obhajovat svůj názor, odborná slovní zásoba, způsob vyjadřování, úroveň technicko-grafického projevu a obecný přehled. Známka se bude skládat z následujících částí: - znalost teorie (váha 50%) Znalost teorie z jednotlivých částí bude průběžně hodnocena v prostředí e-learningového Cisco portálu: méně než < 70%: neprospěl 70-80%: prospěl více jak >80%: úspěšné absolvování Celková známka z teorie bude stanovena na základě závěrečného testu. - praktická dovednost aplikovat teoretické znalosti (váha 30%) - schopnost samostatné analýzy a řešení problémů (váha 20%) 4 / 25

5 Plán modulu a činností I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Modul Datové sítě I je rozvržen do 66 výukových hodin, tj. (66 x 45 minut). Obsah modulu vychází z kurzu IT Essentials: PC Hardware and Software v4.0(1), který je dostupný v rámci vzdělávacího programu Cisco Networking Academy. Počty výukových hodin jednotlivých částí jsou zde uvedeny v minimálním rozsahu. Při implementaci modulu Datové sítě I. do výuky musí být zohledněn rozsah učiva a požadavek hodinových dotací, uvedený v příslušném ŠVP. Modul Datové sítě I. je rozdělen do následujících částí: Část první: Základní úroveň 1) Vstupní diagnostika - 2 výukové hodiny (2 x 45 minut) - vstupní diagnostika vědomostí a dovedností žáka - seznámení s prostředím e-learningového systému 2) Úvod do HW a SW osobních počítačů - seznámení s průmyslovými standardy IT a trhem IT - seznámení se základními komponentami osobních počítačů 3) Bezpečnostní procedury při práci s HW - základní principy a podmínky pro bezpečnou práci s HW a SW - používání nástrojů a příslušných postupů při správě PC 4) Sestavení osobních počítačů - virtuální laboratoř: montáž PC, instalace a konfigurace komponent - praktické cvičení: instalace a konfigurace HW a první spuštění PC 5) Základní prevence a řešení problémových situací - preventivní údržba a její význam - procesy řešení HW a SW problémů a odstraňování závad 5 / 25

6 6) Základy operačních systémů - význam a funkce operačního systému, GUI - instalace, preventivní techniky správy a řešení problémů 7) Základy přenosných počítačů a zařízení - popis, účel a charakteristika přenosných zařízení - konfigurace a standardy přenosných zařízení - instalace, preventivní techniky správy a řešení problémů 8) Tiskárny a skenery - různé typy tiskáren a skenerů - technologie tisku - instalace, konfigurace a preventivní techniky správy a řešení problémů 9) Základy sítí - základní principy síťové komunikace - základní koncepce, standardy, protokoly a typy sítí - základní síťové technologie a fyzické komponenty - instalace, konfigurace a preventivní techniky správy a řešení problémů 10) Základy bezpečnosti - informační bezpečnost a různé typy hrozeb - bezpečnostní postupy, preventivní techniky a řešení incidentů 11) Řešení problémů a komunikační dovednosti - komunikační dovednosti a profesionální vystupování - etické a právní aspekty práce s IT 6 / 25

7 Část druhá: Pokročilá úroveň I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 12) Pokročilé techniky správy PC - přehled náplně práce různých IT specialistů - bezpečné postupy a nástroje - výměna, upgrade a konfigurace HW komponent a externích zařízení - preventivní správa a řešení problémů komponent PC 13) Pokročilé techniky správy OS - instalace, upgrade, konfigurace a optimalizace OS - preventivní správa OS a řešení problémů 14) Pokročilé techniky správy přenosných počítačů a zařízení - instalace, upgrade a konfigurace komponent přenosných zařízení - preventivní správa přenosných zařízení a řešení problémů 15) Pokročilé techniky správy tiskáren a skenerů - identifikace potenciální bezpečnostní hrozby a bezpečnostní postupy - instalace, konfigurace a sdílení lokálních/síťových tiskáren a skenerů - preventivní správa tiskáren a skenerů a řešení problémů 16) Pokročilé techniky správy datových sítí - identifikace potenciální bezpečnostní hrozby a bezpečnostní postupy - návrh, implementace, instalace, upgrade, konfigurace a správa sítě - instalace, konfigurace a správa poštovního serveru - základní protokoly pro zasílání zpráv (SMTP, POP a IMAP) - správa a údržba sítí a řešení problémů 17) Pokročilé techniky bezpečnosti - přehled bezpečnostních požadavků - bezpečnostní komponenty - bezpečnostní plán a jeho implementace - preventivní správa a řešení bezpečnostních incidentů 7 / 25

8 Rozpis jednotlivých vyučovacích oblastí 1) Vstupní diagnostika 2 výukové hodiny (2 x 45 minut) Pomůcky: žák: PC / notebook, připojení k Internetu lektor: PC / notebook, dataprojektor Cílem ověření vstupních schopností žáků je přizpůsobit výuku již dosaženým vědomostem a dovednostem žáků tak, aby doposud získané vědomosti a dovednosti byly vhodnou formou upevněny, aby na ně nové vědomosti plynulým způsobem navázaly a mohly být dále rozvíjeny. Předpokladem vstupních znalostí a dovedností je schopnost práce s PC na uživatelské úrovni a práce s internetovým prohlížečem. Žáci by si měli upevnit základní pojmy z oblasti ICT (Internet, , bezpečnost, autorská práva) a umět se orientovat v operačním systému (organizace souborů a adresářů na disku a přenosných médiích). Těm žákům, kteří nedosahují průměrné úrovně znalostí a dovedností většiny třídy, budou doporučeny studijní materiály, případně poskytnuty individuální konzultace. Tak bude zajištěna minimální úroveň požadovaných vstupních znalostí a dovedností všech žáků, aby mohla výuka úspěšně proběhnout. - V úvodu budou žáci seznámeni se základními pojmy z oblasti ICT (základní principy ovládání aplikací a práce s PC). - V průběhu nebo v závěru diagnostické části výuky budou formou diskuse nebo kontrolních otázek ověřeny získané vědomosti. - Dále budou žáci seznámeni s e-learningovým portálem Cisco Networking Academy (dále jen Cisco portál ) a se systémem hodnocení a klasifikace. - Úvodní test vědomostí může být realizován ve školním e-learningovém systému v českém jazyce a na Cisco portálu orientačním testem v jazyce anglickém. - Praktický test by měl ověřit dovednost žáků ze základů ovládání PC a aplikací. 8 / 25

9 2) Úvod do HW a SW osobních počítačů 4 výukové hodiny (10 x 45 minut) lektor: PC / notebook, dataprojektor, předváděcí PC, nářadí Cílem je seznámit žáky s trhem informačních technologií, roli IT technika a systému certifikací v průmyslovém odvětví IT. Žáci budou seznámeni se základními komponentami osobních počítačů a budou rozumět jejich účelu a funkcím. - V úvodu budou žáci seznámeni se světem informačních technologií (průmysl informačních technologií, role IT technika a systémy certifikací) - V následující části budou postupně probrány jednotlivé komponenty počítače, jejich názvosloví, funkce a charakteristiky (skříň, zdroj, interní komponenty, kabely a porty, vstupní a výstupní zařízení, systémové prostředky a jejich účel). 9 / 25

10 3) Bezpečnostní procedury při práci s HW lektor: PC / notebook, dataprojektor, předváděcí PC, nářadí Cílem je vysvětlit žákům základní principy bezpečné práce s HW a SW, seznámit je s používáním správných nástrojů a se správnými postupy při nakládání s počítačovými komponentami. Žáci si procvičí práci s různými nástroji při sestavování PC, seznámí se s bezpečnou správou a čištěním PC a jeho komponent. - V teoretickém úvodu se žáci seznámí s bezpečnostními podmínkami a procedurami, potenciálním nebezpečím pro uživatele i techniky a způsoby, jak těmto rizikům předcházet. - Následně se žáci seznámí s bezpečnostními postupy pro ochranu zařízení a proti ztrátě dat. - V další části se žáci seznámí s bezpečnými postupy pro ochranu prostředí proti kontaminaci nebezpečným odpadem. - Následně se žáci seznámí s nástroji pro práci s HW a SW. - Následuje seznámení s postupy a nástroji pro správu IT v rámci organizací. - Následně budou žáci seznámeni se správnými postupy při použití antistatických pásků, různých nářadí a čistících prostředků. - Pro uzavření této části výuky absolvují žáci on-line test na Cisco portále v anglickém jazyce. 10 / 25

11 4) Sestavení osobních počítačů I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í lektor: PC / notebook, dataprojektor, předváděcí PC, nářadí Cílem je předvést a vysvětlit montáž elektrického zdroje, základní desky a interních komponent PC, propojení interních a externích kabelů a první spuštění osobního počítače. - V úvodu vyučující postupně seznámí žáky s jednotlivými HW komponentami (skříň, zdroj, MB, HDD ) a předvede způsob jejich montáže. - Prostřednictvím virtuálního prostředí si každý žák vyzkouší sestavit osobní počítač z jednotlivých komponent. Pokud to místní podmínky umožní, lze pod odborným vedením v následující části výuky nechat žáky vyzkoušet sestavení reálného PC z jednotlivých komponent. - Na závěr vyučující seznámí žáky s konfigurací a nastavením parametrů v BIOS při prvním spuštění PC. - Pro uzavření této části výuky absolvují žáci on-line test na Cisco portále v anglickém jazyce. Poté mohou žáci přistoupit k praktickým testům sestavení PC. 11 / 25

12 5) Základní prevence a řešení problémových situací lektor: PC / notebook, dataprojektor Cílem je seznámit žáky se základními principy preventivních opatření a vysvětlit jim jednotlivé kroky při řešení vzniklých problémů. - V úvodu vyučující vysvětlí žákům význam preventivní péče o HW, SW a data. - V další části seznámí žáky s jednotlivými fázemi celého procesu řešení problému. 12 / 25

13 6) Základy operačních systémů I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í lektor: PC / notebook, dataprojektor Cílem výuky je seznámit žáky s úlohou operačních systémů, seznámit je s hlavními funkcemi a terminologií související s operačními systémy. Žáci se seznámí s celým procesem instalace, konfigurace a základním nastavením operačního systému, s principy ovládání a s preventivními postupy údržby a správy OS. - V úvodu se žáci seznámí s úlohou operačních systémů, charakteristikou, jejich základními koncepty, limity a kompatibilitou. - Dále bude žákům vysvětlen rozdíl mezi síťovým a desktopovým operačním systémem. - V další části výuky budou seznámeni s požadavky na HW a SW v souvislosti s kompatibilitou operačních systémů. - V další praktické části výuky si žáci vyzkouší instalaci operačního systému. - V následující části se seznámí s principem ovládáním operačního systému: s GUI (Graphical User Interface) a CLI (Command Line Interface) z uživatelského a administrátorského pohledu. - Následně se seznámí se základními preventivními postupy údržby a správy OS. - V poslední části se žáci seznámí s jednotlivými fázemi celého procesu řešení problémů s operačním systémem. 13 / 25

14 7) Základy přenosných počítačů a zařízení lektor: PC / notebook, dataprojektor, předváděcí notebook, nářadí Cílem výuky je seznámit žáky se základními rysy přenosných zařízení (přenosné počítače, PDA, chytré telefony), účelem a výhodami použití. Žáci se seznámí s konfigurací a základními standardy pro přenosná zařízení. Seznámí se s instalací, konfigurací a preventivními technikami správy a řešení problémů. - V úvodu se žáci seznámí se základní charakteristikou, účelem a názvoslovím přenosných zařízení (notebooky, PDA, smartphones) a jejich komponent. - Následně vyučující porovná a vysvětlí podstatné rozdíly jednotlivých komponent desktopů a přenosných zařízení a způsoby dalšího rozšíření. - V následující části se žáci seznámí s instalací a konfigurací přenosných počítačů. - V další části budou žáci seznámeni s mobilními standardy, základním názvoslovím a charakteristikou služeb mobilních sítí. - Následně se seznámí se základními preventivními postupy údržby a správy OS. - V poslední části se žáci seznámí s jednotlivými fázemi celého procesu řešení problémů s operačním systémem. 14 / 25

15 8) Tiskárny a skenery I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í lektor: PC / notebook, dataprojektor, předváděcí skener a tiskárna Cílem je seznámit žáky se základními typy tiskáren a skenerů a s různými technologiemi tisku. Žáci budou seznámeni s konfigurací a způsobem instalace tiskáren a skenerů a bude jim vysvětlen základ preventivních technik správy a řešení problémů. - V úvodu se žáci seznámí s různými typy tiskáren, jejich charakteristikami, základním názvoslovím a příslušnou technologií tisku. Následně jim bude vysvětlen proces instalace, konfigurace, připojení a sdílení. - V další části výuky se žáci seznámí s různými typy skenerů, jejich charakteristikami a základním názvoslovím. Následně jim bude vysvětlen proces instalace, konfigurace, připojení a sdílení. - Dále se seznámí se základními preventivními postupy údržby a správy tiskáren a skenerů. - V poslední části se žáci seznámí s jednotlivými fázemi celého procesu řešení problémů s tiskárnami a skenery. 15 / 25

16 9) Základy sítí I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í lektor: PC / notebook, dataprojektor, síťové komponenty, nářadí Cílem je vysvětlit žákům základní principy síťové komunikace, seznámit je se základním názvoslovím, charakteristikami, standardy, protokoly, koncepcí, s typy sítí, topologií a architekturou. Žáci se seznámí se základy síťových technologií a se základními komponenty. Budou jim vysvětleny základní principy preventivních technik správy a řešení problémů. - V úvodu se žáci seznámí se základními principy síťových technologií. Následně jim budou vysvětleny typy sítí (LAN, WAN, WLAN, P2P, c/s), základní koncepty a technologie (IP, DHCP, ICMP). - Následně se seznámí s konkrétními komponenty (zařízení a kabely), s jejich názvoslovím, účelem a charakteristikami. - V další části se žáci seznámí se základy topologie sítí a architektury. Následně se seznámí se standardy (Ethernet) pro kabelové a bezdrátové sítě a s OSI a TCP/IP modely. - V praktické části výuky se seznámí s instalací a konfigurací NIC a modemu. - V následující části bude žákům vysvětleno názvosloví, účel a charakteristika dalších síťových technologií (telefonní technologie, power line, broadband, VoIP). - Následně se seznámí se základními preventivními postupy údržby a správy sítí. - V poslední části se žáci seznámí s jednotlivými fázemi celého procesu řešení problémů se síťovou komunikací. 16 / 25

17 10) Základy bezpečnosti I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í lektor: PC / notebook, dataprojektor Cílem je vysvětlit žákům základní bezpečnostní rizika a bezpečnostní procedury. Žákům budou vysvětlena základní preventivní opatření pro zajištění bezpečnosti a základní principy preventivních technik správy a řešení problémů. - V úvodu se žáci seznámí se základy bezpečnostních hrozeb a možnými důsledky různých bezpečnostních incidentů. - Následně jim budou vysvětleny bezpečnostní techniky a procedury, nutné pro zajištění bezpečnosti dat, sítí a fyzických zařízení. - Následně se seznámí se základními preventivními postupy pro zajištění bezpečnosti. - V poslední části se žáci seznámí s jednotlivými fázemi celého procesu řešení problémů v rámci bezpečnosti. 17 / 25

18 11) Řešení problémů a komunikační dovednosti lektor: PC / notebook, dataprojektor, předváděcí PC, nářadí Cílem je vysvětlit žákům způsoby, jak zvládat náročné situace při řešení pracovních problémů. Žáci se seznámí se základy komunikačních dovedností a se způsobem profesionálního vystupování. Dále se seznámí s etickými a právními aspekty používání výpočetní techniky, s prostředím call center a základními povinnostmi IT techniků. - V úvodu bude žákům vysvětlena podstata komunikačních dovedností a profesionálního vystupování. Seznámí se s pojmy Time and Stress Management, Service Level Agreement (SLA, úroveň poskytování služeb). - Následně se žáci seznámí s etickými a právními aspekty používání výpočetní techniky. - V další části výuky se žáci seznámí s prostředím call center a náplní práce IT techniků. 18 / 25

19 12) Pokročilé technologie PC I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í lektor: PC / notebook, dataprojektor, předváděcí PC, nářadí Cílem je seznámit žáky s náplní a rozsahem činností IT techniků, vysvětlit bezpečnost práce, popsat správné použití nářadí, popsat situace vyžadující výměnu nebo upgrade komponent a periferií, vysvětlit základní techniky preventivní péče o komponenty PC a efektivní postupy řešení technických problémů. - V úvodu se žáci seznámí s náplní práce IT techniků na různých úrovních. Následně jim vyučující vysvětlí názvosloví, účel, bezpečné a vhodné způsoby použití nářadí, se kterými IT technici pracují. - V následující části vyučující vysvětlí situace, které vyžadují výměnu komponent (skříň, zdroj, základní deska, procesor, paměť, karty, pevné disky, optické mechaniky, vstupní a výstupní zařízení). Následně vyučující vysvětlí situace, kdy a jakým způsobem se provádí upgrade komponent. - V další části výuky se žáci seznámí s obvyklými technikami preventivní péče o HW komponenty a způsob jejich čištění. - Na závěr se žáci seznámí s řešením technických problémů komponent a periférií. 19 / 25

20 13) Pokročilé techniky správy OS lektor: PC / notebook, dataprojektor, předváděcí PC Cílem výuky je seznámit žáky s odlišnostmi různých typů operačních systémů, vysvětlit pokročilou správu a administraci MS Windows XP a seznámit je s různými metodami instalace, konfigurace a nastavení operačního systému. Žáci se seznámí s různými preventivními postupy údržby a správy OS a způsoby, jak řešit vzniklé problémové situace. - V úvodu se žáci seznámí s různými typy operačních systémů, jejich charakteristikou, základními koncepty, limity a kompatibilitou. Dále bude žákům vysvětlen rozdíl mezi síťovým a desktopovým operačním systémem. - V další části výuky se žáci seznámí s postupy instalace, konfigurace a optimalizace operačního systému. Vyučující jim vysvětlí rozdíl mezi standardní a přizpůsobenou instalací, seznámí žáky s nástroji pro správu disků, systému a procesů. Dále seznámí žáky s nástroji pro správu internetového prohlížeče, vysvětlí instalaci a konfiguraci poštovního klienta, způsob nastavení rozlišení a aktualizace ovladačů grafické karty. - V následující části se žáci seznámí se způsobem instalace dalšího OS ve stejném počítači a se způsobem upgradu z předchozí verze OS. - Následně se žáci seznámí s procedurami preventivní údržby a správy OS (schedule tasks and updates, restore point). - V poslední části vyučující vysvětlí jednotlivé fáze celého procesu řešení problémů s operačním systémem. 20 / 25

21 14) Pokročilé techniky správy přenosných počítačů a zařízení lektor: PC / notebook, dataprojektor, předváděcí notebook, nářadí Cílem je seznámit žáky s pokročilou instalací, konfigurací, správou a opravami přenosných zařízení, dále popsat metody bezdrátové komunikace, seznámit žáky s různými preventivními postupy údržby a správy přenosných počítačů a způsoby řešení vzniklých problémových situací. - V úvodu se žáci seznámí s různými bezdrátovými technologiemi (bluetoth, infrared, celular WAN, Wi-Fi, satelit). - Dále se seznámí s pokročilou instalací, konfigurací, správou a opravami přenosných zařízení (baterie, dokovací stanice, úložná zařízení, paměť). - Následně se žáci seznámí s procedurami preventivní údržby a správy přenosných zařízení. - V poslední části vyučující vysvětlí proces řešení problémů přenosných zařízení a jeho jednotlivé fáze. 21 / 25

22 15) Pokročilé techniky správy tiskáren a skenerů lektor: PC / notebook, dataprojektor, předváděcí tiskárna a skener Cílem je seznámit žáky s funkcemi lokálních a síťových tiskáren a skenerů, s jejich instalací, správou a opravami. Žáci budou seznámeni s možnými riziky a bezpečnými postupy při preventivní údržbě a při řešení vzniklých problémů. - V úvodu se žáci seznámí s bezpečnými postupy při řešení vzniklých problémů při správě tiskáren a skenerů. - Následně jim bude vysvětlen proces instalace a konfigurace lokální tiskárny a skeneru. Dále se seznámí s možností jejich sdílení v síti. - V další části výuky se žáci seznámí s pokročilou správou a konfigurací (upgrade). - Následně se seznámí s pokročilými postupy preventivní údržby a správy tiskáren a skenerů (čištění, kontrola kapacity zásobníků toneru a jejich výměna). - V poslední části se žáci seznámí s jednotlivými fázemi celého procesu řešení problémů s tiskárnami a skenery. 22 / 25

23 16) Pokročilé techniky správy datových sítí lektor: PC / notebook, dataprojektor, síťové komponenty, nářadí Cílem je vysvětlit žákům pokročilé oblasti síťových technologií, jako jsou návrhy sítí, upgrade síťových komponent, instalace poštovního serveru, identifikace potenciální bezpečnostní hrozby a bezpečnostní opatření, preventivní techniky pokročilé správy a řešení problémů datových sítí. - V úvodu vysvětlí vyučující žákům potenciální bezpečnostní rizika a jak jim předcházet implementací správných bezpečnostních procedur. - V následující části se žáci seznámí s návrhem sítí, topologií, protokoly a síťovými aplikacemi. Dále se seznámí se síťovými komponentami a jejich implementací. - Následně bude žákům vysvětlen postup instalace a konfigurace bezdrátové sítě. - V další části výuky se žáci seznámí s instalací, konfigurací a správou jednoduchého poštovního serveru. - V závěrečné části se žáci seznámí s postupy preventivní údržby a správy sítí a s jednotlivými fázemi celého procesu řešení problémů se síťovou komunikací. 23 / 25

24 17) Pokročilé techniky bezpečnosti lektor: PC / notebook, dataprojektor Cílem je vysvětlit žákům různé druhy útoků a bezpečnostních hrozeb a seznámit je s pokročilými způsoby zabezpečení a prevence. - V úvodu se žáci seznámí s bezpečnostními požadavky a způsoby HW a SW ochrany. Následně jim vyučující vysvětlí jednotlivé komponenty bezpečnosti: bezpečnostní techniky (hesla, logování a audit, šifrování, VPN), bezpečnostní přístupová zařízení (access control devices), software pro ochranu sítí a komunikace (firewall). - V další části se žáci seznámí s implementací bezpečnosti a bezpečnostních politik a úlohou preventivní správy síťových zařízení (aktualizace, správa účtů, zálohování). - V poslední části se žáci seznámí s jednotlivými fázemi celého procesu řešení problémů v rámci bezpečnosti. 24 / 25

25 Literatura 1. BOTT, Ed, SIECHERT Carl. Mistrovství v Microsoft Windows XP. Brno: Computer Press, s. ISBN BOTT, Ed, SIECHERT Carl. Mistrovství v zabezpečení Microsoft Windows 2000 a XP. Brno: Computer Press, s. ISBN IT Essentials: PC Hardware and Software v4.0(1) [online] , [cit ]. Dostupné z: <http://curriculum.netacad.net/virtuoso/servlet/org.cli.delivery.rendering.serv let.ccservlet/lms_id=cnams,theme=ccna3theme,style=ite,language=en, Version=2,RootID=knet-lcms_ite1_en_40,Engine=static/CHAPID=null/RLOID= null/rioid=null/start.html> SIMMONS, Curt, CAUSEY, J. Mistrovství v sítích Microsoft Windows XP. Brno: Computer Press, s. ISBN Použitý informační zdroj je přístupný pouze pro registrované uživatele Cisco Networking Academy. 25 / 25

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice ŠVP Informatika v ekonomice SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor (RVP) Informační technologie 18-20-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ 1. NÁZEV, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Školní vzdělávací program INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor 18-20-M/01 stupeň vzdělání délka studia forma studia platnost úplné střední odborné vzdělání s maturitou 4 roky denní forma vzdělávání od 1. 9. 2011

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Informační technologie Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Informační technologie Identifikační údaje

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Návrh k akreditaci vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Školní vzdělávací program 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28.

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Informatika v ekonomice

Informatika v ekonomice Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, Orlová-Lutyně, 735 14 Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice 18 20 M/01 Informační technologie denní studium Obsah 1 Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s.

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s. školní vzdělávací program Informační technologie - ZFS Denní forma vzdělávání ve zkráceném studiu Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Informační technologie - ZFS Motivační název Denní forma

Více

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program Informační technologie se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk Identifikační údaje Střední škola Podorlické

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Mechanik elektrotechnik od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: Mechanik elektrotechnik denní

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/02.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné

Více

Mechanik silničních strojů

Mechanik silničních strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mechanik silničních strojů Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník RVP 23-65 H / 01 Strojník s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více