Ivo Špička. Michal Červinka. Ostrava 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ivo Špička. Michal Červinka. Ostrava 2011"

Transkript

1 STUDIJNÍ OPOR RA MODULU TVŮRCE SYSTÉMU Ivo Špička Michal Červinka Ostrava 2011

2

3 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: první, 2011 Vysoká škola podnikání, a. s. Vysoká škola podnikání, a. s. v Ostravě Michálkovická 1810/ Ostrava Slezská Ostrava Vysoká škola podnikání, a.s. v Ostravě ISBN

4 O OBSAH Úvod VÝSTUPY Z UČENÍ po... Chyba! Záložka není definována. 1 Základní pojmy z teorie systémů a systémové analýzy Systém jako obecný a technický pojem Vazba systému na okolí Účelovost a cílovost systému Vývoj informační technologie v komerční sféře Střediskové dávkové zpracování Centrální databázové systémy Nástup PC počítačů Síťové propojení Koncepcee klient / server Koncepce tenký klient/server Vývoj ultra tenkých klientů v poslední době Cloud computing Poskytování služeb cloud computingu je možné trojím způsobem: Možné nevýhody Vývoj systému a jeho životní cyklus Životní cyklus informačního systému Stručná charakteristika metodiky MDIS Informační strategie podniku Úvodní studie systému Globální analýza a návrh IS Detailní analýza a návrh IS Implementace IS Zavádění IS do provozu Provoz, údržba a další rozvoj IS Závěr k tématu Charakteristika přístupů k tvorbě informačního systému podle firmy LBMS Obecné principy analýzy a návrhu IS Druhy přístupů k analýze a návrhu IS Druhy metodik vývoje IS a současné trendy Funkční modely informačních systémů Strukturovaný přístup... 54

5 Konceptuální úroveň modelů, první vrstva Technologická (logická) úroveň modelů, druhá vrstva Implementační (fyzická) úroveň modelů, třetí vrstva Kontextový diagram Seznam událostí Diagram funkční struktury systému Diagram datových toků Obecná pravidla tvorby DFD: Další doporučené zásady pro úložiště dat: Jazykové prostředky pro zápis minispecifikace: Datový model Datový modelu vyjádřený ERD (Entity Relationship Diagram) Pojem entita Atributy, primární a cizí klíč Vazby v datovém modelu Kardinalita relační vazby Volitelnost relační vazby Postup tvorby datového modelu Normální formy v datovém modelu Integrita dat Datový slovník Stavový diagram PROGRAMOVACÍ JAZYK A VÝVOJOVÉ PROSTŘEDÍ Programovací jazyk a vývojové prostředí Instalace vývojového prostředí Spuštění vývojového prostředí První program Uložení projektu Druhý program Soubory projektu Spustitelná podoba programu Průzkumník řešení Ovládací prvky Textové pole Pravidla pro tvorbu identifikátoru (jména) jsou následující: Vlastnostt text Další vlastnosti textového pole

6 6.2 Popisek Klávesové zkratky a pořadí tabulátoru Zaškrtávací políčko Shrnutí kapitoly Události Události Obsluha událostí Chyba v programu Další události Knihovny podprogramů Volání podprogramů Bližší určování Hlavní událost objektu Společná obsluha více událostí Přejmenování události Přiřazovací příkaz Kopírování textového pole Přiřazovací příkaz Další přiřazování Více příkazů v metodě Sekvenční zpracování Sémantické chyby Datové typy a proměnné Nefunkční kalkulačka Datové typy Kalkulačka Vývojový diagram a pseudokód Převod řetězce na číslo Proměnné Návratová hodnota Chyby za běhu programu Ošetření chyb během chodu programu Deklarace s inicializací Grafikaa Kreslení čárových obrazců Událost paint Grafické příkazy a kreslicí plocha

7 10.4 Pera Souřadný systém okna Kreslení úseček, obdélníků a elips Vyplněné obrazce Grafika v části okna Panel Zpracování vstupu od uživatele Geometrie elipsy Kompletní obsluha události paint Vyvolání události paint Objekty Objekty a třídy Dokumentace tříd Konstruktory třídy pen Vlastnosti třídy pen Statické složky třídy Autogenerující složky Výčtový typ Pokročilá práce s proměnnými Seznam hlášení Složené přiřazení Řádkování Složené přiřazení a čísla Operátory ++ a Okno programu JAKO TŘÍDA Čísla Desetinná čísla Číslaa jako objekty Přehled výpočtůů Celočíselné dělení přehled číselných typů Kombinace číselných typů Podmíněné vykonávání a rozvětvení Podmíněné vykonávání řídicí konstrukce IF Dokončení programu Podmíněné kreslení Rozvětvení programu

8 14.5 Relační operátory Vnořené větvení Desátáá kapitola... Chyba! Záložka není definována. Název subkapitoly... Chyba! Záložka není definována Cyklus... Chyba! Záložka není definována řídicí konstrukce FOR Stupnice Sítě a bezpečnost Název subkapitoly... Chyba! Záložka není definována ítačové sítě a komunikační technologie Počítačové sítě Význam sítí Souborové služby Tiskové služby Webové služby Elektronická pošta Služby přenosu souborů Topologie sítě Logická topologie Síťové protokoly Referenční model ISO/OSI Referenční model TCP/IP Síťový hardware Server Síťové rozhraní Přenosová média Aktivní prvky sítě Síťové operační systémy a software UNIX Linux Solaris Novell NetWare Windows Server Active Directory Typyy sítí Domácí sítě Sítě peer to peer a personální sítěě LAN

9 Místní sítě LAN Rozlehlé sítě WAN Bezdrátové sítě Wi Fii Bezdrátové technologie Technologie WiFi Bezpečnost WiFi Závěr Použitá literatura a další zdroje

10 modulu tvůrce systému Úvod Vážené studentky, vážení studenti, dostáváte do rukou Studijní oporu dílčí části modulu Tvůrce systémů, tedy dokument, který pro Vás představujee velmi důležitý výukovýý materiál. Jak už vyplývá z názvu, o tento obsáhlý materiál se můžete opřít. Při studiu moduluu Tvůrce systémů, získáte mnoho užitečných a zajímavých informací z oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). V tomto materiálu jsou uvedeny všechny potřebné informace týkající se obsahu modulu, jsou popsána všechna témata, která budou probírána a procvičována v rámci výuky. Každá kapitolaa obsahuje definované cíle, tj. přesněě uvádí, co budete umět, čeho budete schopni a co pro prostudování kapitoly a vypracování úkolůů získáte. Tyto informace budete moci použít rovněž pro vlastní kontrolu a sebereflexi. Zadaným úkolům a kontrolním otázkám věnujte pozornost a zpracovávejte je pečlivě, po vypracování vám umožní ihned zprostředkovat zpětnou vazbu, jak jste obsah dané kapitoly pochopili a na kolik rozumíte prostudovanému tématu. Studijní opora však není jediným studijním materiálem, který je vhodné a potřebné k úspěšnému absolvování modulu prostudovat. I když je poměrně podrobná, nezahrnuje celý rozsah a obsah modulu. Při studiu je rovněž nutné využívat i další odbornou literaturu, na které tato opora v jednotlivých kapitolách odkazuje. Pozorně si tuto studijní oporu prostudujte. Pokud budete postrádat nějakou informaci, či Vám nebudee něco jasné, zeptejte se příslušného vyučujícího. Přejeme Vám mnoho úspěchů při náročném procesu studia a získání spousty praktických dovedností a důležitých znalostí a souvislostí ve studovaném modulu. Autoři

11 VÝSTUPY Z UČENÍ VÝSTUPY Z UČENÍ Po úspěšném absolvování modulu budou student schopni 11

12 modulu tvůrce systému 1 Základní pojmy z teorie systémů ů a systémovéé analýzy ÚVOD Pro pochopení významu informačních a komunikačních technologií je vhodné získat i historický přehled vývoje těchto systém. Nesmírně důležité je si uvědomit vývojové trendy jak ve smyslu technickém tak i v obsahu náplně informačního systému. Pro úvod do systémového inženýrství je také nutno pochopit a jasně porozumět, co myslíme, když použijeme slovu systém. Rozvoj internetu a síťových komunikací také silně podporuje rozvoj distribuovaných aplikací ve formě cloud computingu. Uveďte stručněě kapitolu, její zaměření, případné pokynyy pro stadium kapitoly. CÍLE KAPITOLY Po prostudování této kapitoly a vypracování úkolů budete UMĚT: porozumět důležitosti počítačové komunikace a význam sítí informačních systémů a směr jejich vývoje; analyzovat trendy vývoje informačních a komunikačních technologií v oblast Po prostudování této kapitoly a vypracování úkolů ZÍSKÁTE: poznatkový systém z oblasti systémového inženýrství znalosti vývoje informačních systémů trendů jejich vývoje informace o cloud computinguu Po prostudování této kapitoly a vypracování úkolů BUDETE SCHOPNI: spojit důležitost počítačových sítí s významem a funkcí informačního systému

13 Základní pojmy z teorie systémů a systémové analýzy Informační systémů v současnosti symbolizují aplikace označované jako ERP (Enterprises Resource Planning). Jejich rozvoj ve světě i v naší republice začal na počátku devadesátých let. K rozvoji stávajících podnikových informačních systémů výrazně přispěly i další dvě důležité technologie. V roce 1991 byl u nás poprvé zpřístupněn internet. Ještěě dříve, před třiceti lety, se začal prosazovat osobní počítač, další důležitý milník podnikové informatiky. V porovnání s životem jednotlivce není třicet let dlouhá doba. V této době informační a komunikační technologie (ICT Information and Communication Technology) )se prosadily: informační systémy významně projevily v každodenním životě podnikůů i jednotlivců, informační systémy ovlivnily jednotlivce i celou společnost, informační systémy získaly svůj vnitřní řád" a terminologii a oblast informačních systémů ukázala své hranice a možná rizika. Rozvoje informačních systémů (IS) se v podnicích projevily v rámci změn výrobních i nevýrobních technologií a služeb. Změnily se postupy a přístupy lidí a změnami byly ovlivněny všechny důležité podnikové procesy i celé podnikové (business) modely. Těmito změnami a jejich řízením se zabývá podniková informatika. Ta se zařadila společně s marketingem, účetnictvím, personalistikou, logistikou a dalšími nezbytným podnikovým disciplinám. Vývoj podnikových IS lze sledovat z různých hledisek: měnící se funkcionality, trendůů v implementaci, provozování i očekávaných přínosů. Změny lze popsat i akronymem ERP (Enterprise Resource Planning). Z počátku byl kladen důraz na plánování (P planning), pak se pozornost soustředila na všechny podnikové zdroje (R resources), tj. hlavně materiálu, kapacit a financí. V Současnosti se důraz klade na podnik (E enterprise, a to v širším slova smyslu) a podnikání, zejména pak na efektivitu, na udržení a rozvoj konkurenceschopnosti podniku. Zde ale chápeme podnik jako kooperující a zřetězený v rámci sítí, o podnik otevřený vůči partnerům a díky informačním systémům umístitelný v libovolné části globalizovaného světa. Dominantní se stává business" přínos aplikací IS podniku. Takto integrované a optimalizované podnikové procesy umožňují snižovat náklady a podporovat příjmy z prodejů nových, resp. inovovaných výrobků a služeb. Životní cyklus" podnikového IS nekončí jeho symbolickým uvedením do provozu, ale pokračuje jeho efektivním provozováním, údržbou a dalším rozvojem či opětovnou inovací. Změny a rozvoj informačních systémů v podnicích (zejména malých a středních) aktuálně podporují i finanční prostředky rozvojových operačních programů vyčleněných pro ČRR z fondů EU pro léta (Basl, a další, 2007) 1..1 Systém jako obecný a technický pojem 13

14 modulu tvůrce systému Pro práci se složitými a rozsáhlými objekty, mezi které patří i informační systémy, je nutný systémový přístup. Informační systém v podniku je nutno chápat ne jako izolovanou samostatnou část celku, ale je jej nutno chápat komplexně se všemi souvislostmi a vazbami ve svém dynamickém vývoji. Nejdůležitějším pojmem teorie systémů je pojem systém. Tento pojem lze chápat různým způsobem. Synonymy slova systém jsou slova režim, řád, soustava, uspořádání. Jednou z možných definic systému je (Burý, 2007): Stanoví li se vztahy, mezi na sebe navzájem působící objekty materiální, ale i nemateriální povahy, je na objektivní realitě vytvořen systém. Systém je definován jako účelově uspořádaná množina prvkůů a množina vazeb mezi nimi, s dynamickým chováním, které společně určují vlastnosti celku. Rozkladem systému na účelově vytvořené skupiny systémových objektů a jejich vazeb definujeme podsystém. Podsystém lze považovat za prvek systému nebo jej lze chápat jako nový systém. Prvek je část systému, který již z hlediska analýzy nelze (nebo jej nechceme) dále dělit. Pojem prvku úzce souvisí s pojmem rozlišovací úroveň. Rozlišovací úroveň určuje, jak podrobně budeme systém zkoumat a kolik a jakých prvků tento systém bude tvořit. jinak řečeno, rozlišovací úrovni označujeme, jak podrobně budeme systém zkoumat. Změnou rozlišovací úrovně se může dřívější prvek systému stát podsystémem, popřípadě i systémem a naopak. Dekompozicí (rozkladem) systému na jednodušší prvky se zvyšuje rozlišovací úroveň Vazba systému na okolí. Každý systém existuje v určitém prostředí, které jej obklopuje. Při analýze systému z celého okolí vybereme jen ty prvky, které nějakým způsobem mají se zkoumaným systémem určité podstatné vazby. Vazby prvků okolí se systémem nazýváme vstupy a výstupy systému. Prvky systému spojující vazbami systém s okolím se nazývají hraniční (mezní) prvky. Okolí působí na systém jeho vstupy a naopak systém ovlivňuje své okolí svými vstupy. ty, je do určité míry izolován od ostatních objektů (okolí). Pokud neexistují vazby mezi prvky okolí a prvky systému, pak takový systém se nazývá absolutně uzavřený (izolovaný). Opakem izolovaného systému je systém otevřený. Otevřený systém má všechny možné vazby s okolím. Nejčastějším druhem systémů jsou systémy relativně uzavřené, které mají některé, z určitého hlediska podstatné vazby na své okolí. Účelovost a cílovost systému Není li určen účel, pro který se systém zavádí (toto platí zcela obecně), pak chybí kritéria pro vymezení systému. Definice systému samaa o sobě klade důraz na účelovost. Použijeme li systém k jinému účelu, než pro který byl definován (určen), dopustíme se hrubých omylů. Účelovost je dána (Burý, 2007): 1. z jakého hlediska je systém zkoumán. 2. jaký je zvolen stupeň podrobnosti zkoumání.

15 Základní pojmy z teorie systémů a systémové analýzy S otázkou cílůů systémů úzce souvisí volba vhodné rozlišovací úrovně. Zvýší li se, (podrobnější rozlišovací úroveň) pak prvky daného systému se mohou stát samotnými systémy. Naopak při snížení rozlišovací úrovně se celý systém může stát prvkem systému definovaného na méně podrobné rozlišovací úrovni Vývoj informační technologie v komerční sféře Kromě speciálních případů, jako jsou vědecké a vojenské aplikace, které měly poněkud jiné podmínky pro nasazení informačních technologií, probíhal nástup informačních technologií do komerční sféry přibližněě v následujícím členění. Střediskové dávkové zpracování Velké objemy dat zpracovávaly dávkově mohutné, (výkonem i rozlohou) střediskové sálové počítače. Řešily úlohy skladové evidence, statistiky, účetnictví nebo jiných komplexních výpočtů. Uživatelé předávali ve stanovených termínech podklady pro zpracování a poté po nějaké době obdrželi výsledky ve formě tiskového výstupu tzv. tiskových sestav. Šíření výsledků takového zpracování bylo umožněno pouze v podobě šíření kopií tiskového výstupu. Často se stávalo, že i relativně dobře zpracované sestavy měly závažný nedostatek skoro nikdo je nepoužíval. Centrální databázové systémy V dalších letech došlo k rozmachu informačních technologií a rozšíření databázových programů a transakčního zpracován. Jádrem technologie se staly centrálně udržované databázové systémy, které umožnily současný přístup více uživatelůů do systému (například letecký rezervační systém letenek). Pro komunikacii se začaly využívat textově orientované specializované terminály obsluhované zaškoleným personálem. Kvalita zobrazení poskytovaných údajů čili forma výstupu byla dána možnostmi textově orientovaných terminálů. Interní komunikace ve firemních informačních probíhaly klasickým způsobem (telefon, pošta, rozesílání tištěných brožur apod.). Příkladem může být technologie SNA (Systems Network Architecture) od firmy IBM. Nástup PC počítačů Éra osobních počítačů PC odstartovala jejich využití pro běžnou kancelářskou práci. V počátcích se však jednalo především o náhradu psacího stroje počítačem nebo o vedení jednoduché kancelářské agendy pomocí tabulkových programů nebo jednoduchých databází. Počítače v počátcích nebyly spojeny sítí, takže se přenos dat prováděl pouze na disketách. Síťové propojení Jednotlivé osobní počítače se propojovaly počítačovými sítěmi (LAN i WAN). Hlavní výhodou se stává možnost sdílení, a to jak souborů, tak i zdrojů (například tiskáren). Přibyla možnost komunikovat pomocí elektronické pošty. Tato koncepce se nazývá " server / pracovní stanice" ". Objevují se však i nevýhody: zavalení pracovníků desítkami zpráv elektronické pošty, které si nevyžádali a které jim byly poslány pouze co kdybyy je 15

16 modulu tvůrce systému to zajímalo.: chaos v souborech, jejich místech uložení a názvech a především obtížnost řízení týmové práce. Koncepce klient / server Koncepce přenosů souborů není většinou vhodná pro potřeby sdílení informací. Důvodů je několik: soubor může být editován v jednom okamžiku pouze jedním uživatelem, je obtížně zajistitelná jedinečnost a aktuálnost dokumentu nehledě k tomu, že přenos celého souboru je neefektivní. Představme si rozsáhlou databázi. I při změně jen několika položek by musela být přenášena celá. Pokud ale rozdělíme úlohy mezi centrální počítač a pracovní stanici koncepce klient / server, pak. Ti k serveru přistupují prostřednictvím svých počítačů s malými částmi této aplikace klienty. Výhodou je možnost serveru nabízet své služby takřka neomezenému počtu uživatelůů záleží pouze na výkonnosti serveru. Další výhodou koncepce klient / server je větší logické oddělení klienta od serveru, takže oba mohou pracovat na rázných platformách. Tím se služby serveru, jenž obvykle běží na speciálním operačním software tzv. síťovém operačním software (Novell, Unix, Windows Server atd.), mohou zpřístupnit i na uživatelsky více přátelské a levnější platformě a mohou s nimi pracovat i méně zkušení uživatelé. A jednou z největších výhod je, že PC již nejsou pouhá zobrazovací zařízení, ale mají svou vlastní výpočetní sílu a mohou s nabízenými daty dále pracovat. Jsou velmi univerzální. Existuje pro ně velké množství aplikací, v rozsahu od malých jednoduchých programů, utilit až po velké databázové programy, DTP apod Koncepce tenký klient/server Původní koncepce typu klient/server předpokládala na straně klienta kvalitní a drahý software. Tento software navíc vyžadoval výkonné hardwarové prostředky. Výkonnost serverů se zvětšovala, zvětšovala se propustnost počítačových sítí, které byly schopny přenášet větší objemy dat. Pak se vyskytla otázka, zda by veškeré programy nebyly nainstalovány na serverech a na uživatelských počítačích by byl jen software schopný zajistit zadávání dat a zobrazování výsledků. S tímto návrhem přišel mimo jiné i Microsoft se systémem Windows NT, kdy odkoupí licenci firmy Citrix Systems a využil v terminálu NT 4.0 Server v rámci projektu s kódovým označením "Hydra". Funkčnost je zachována i v následujících verzích systému Windows včetně verze Windows 7 známou pod pojmem vzdálená plocha. Termín tenký klient byl vytvořen v roce 1993 Tim Negris, viceprezident marketingu Server Oracle Corp V té době, Oracle chtěl odlišit jejich server orientovaný software z plochy orientované na produkty společnosti Microsoft. Negris se slůvkem se pak popularizoval jeho časté použití v projevech Ellison a rozhovory týkající se produktů Oracle Vývoj ultra tenkých klientů v poslední době Tenký klient využíval celý operační systém, který zajišťuje k jiným počítačům. Dnešní trend směřuje k ultra tenkým klientům či nulovým klientům. Místo spuštění běžného operačního systému se spustí jen malé jádro, které pouze inicializuje síť, zahájí síťovou komunikaci s určeným síťovým protokolem a zprostředkovává graficky výstup ze serveru. Tencí klienti založené na webových aplikacích

17 Základní pojmy z teorie systémů a systémové analýzy Tito klienti se spoléhají na software internetových prohlížečů pro zprostředkování vlastní aplikace a ukládání dat. Jediné ale, zato zásadní selhání nastane, když selže připojení k Internetu Cloud computing Cloud computing je na model vývoje a používaní počítačových technologií postavený na internetových technologiích.[1] Lze jej charakterizovat jako poskytování služeb či programů uložených na serverech přístupných na Internetu. Uživatelé k těmto serverům přistupují pomocí webového prohlížeče nebo klienta příslušné aplikace. Ten je přístupný prakticky odkudkoliv, kde je k dispozici internet. Uživatelé neplatí (za předpokladu, že je služba placená) za vlastní software, ale za jeho užití. Nabídka aplikací se pohybuje od kancelářských aplikací, přes systémy pro distribuované výpočty, až po operační systémy provozované v prohlížečích, jako je například eyeos, Cloud či icloud. Charakteristikaa Technologie Cloud computingu se vyznačuje následujícími atributy: Multitenancy tento pojem lze volně přeložit jako "více nájmů". Jedná se o to, že počítačové zdroje jsou sdílené mezi všemi uživateli. Obrovská škálovatelnost a elasticita umožní uživatelům rychle změnit výpočetní zdroje dle potřeby. Plať za to, co spotřebuješ (Pay as you go) tento přístup je založen na principu kolik toho uživatel spotřebuje, tolik zaplatí. Aktualizovanost (Up to date) všechen software je automaticky aktualizovaný, uživatel nemusí do tohoto procesu nijak zasahovat, vše zařídí poskytovatel. Přístup přes internet uživatelé se mohou ke svému softwaru připojit kdekoliv po celém světě. 17

18 modulu tvůrce systému OBRÁZEK 1.1 Cloud computing. Zdroj: http: ://cs.wikipedia.org/wiki/ Soubor:Cloud_computing.svg Poskytování služeb cloud computingu je možné trojím způsobem: Veřejný (Public cloud computing) Někdy je označován jako klasický model cloud computingu. Jedná se o model, kdy je služba poskytnuta a nabídnuta široké veřejnosti. Soukromý (Private cloud computing) je provozován pouze pro organizaci a to buď organizací samotnou, nebo třetí stranou. Hybridní (Hybrid cloud computing) kombinují jak veřejné tak soukromé cloudy. Navenek vystupují jako jeden cloud, ale jsou propojeny pomocí standardizačních technologií. Infrastruktura komunitního cloudu (Community cloud computing) je sdílena mezi několika organizacemi, skupinou lidí, kteří ji využívají. Tyto organizace může spojovat bezpečnostní politika, stejný obor zájmu.

19 Základní pojmy z teorie systémů a systémové analýzy Možné nevýhody. Zásadní nevýhodou je závislost na poskytovateli společnosti využívající cloud ztrácí možnost rozhodovat, který software a kterou verzi používat. Čím větší společností je poskytovatel, tím hůře se s ním komunikuje a vyjednává podmínky. Uživatelé též musí počítat s tím, že poskytovatel může zdražit ceny svých služeb, v horším případě zbankrotovat. V některých případech je změna na nového poskytovatele neskutečně nákladná, zvlášť v případech, kdy poskytovatel používá proprietární technologie. Neexistuje skoro žádné dlouhodobé a spolehlivé doporučení týkajícíí se používání technologie cloudu. Také komunikace založená na internetu vyvolává otázky týkající se bezpečnosti dat. Migrační náklady používání clouduu by mělo snížit náklady za rutinní IT operacee a umožnit firmám investovat více peněz do vlastního byznysu. Neplatí to ale absolutně. Pro některé firmy přesun do cloudu znamená přeprogramování firemního softwaru tak, aby dobře spolupracoval s cloudovým řešením, vyškolit stávající zaměstnance ve firměě či si nabrat nové a změnit firemní pravidla. Online software může občas běžet pomaleji nebo být zcela nefunkční pokud selže internetové připojení. Dalším nebezpečím může být odlišný právní řád poskytovatele a klienta. Poskytovatel cloud computingu může být podřízen jiné jurisdikci než jeho klient. Například společnosti sídlící v USA nebo poskytující službu z USA jsou povinny podstoupit data klienta vláděě v souladu s PATRIOT Act, což může být v konfliktu s povinností ochrany osobních údajů uloženou klientovi zákonem ZAPAMATUJTE SI povinně Informační systémy: se významně projevily v každodenním životě podnikůů i jednotlivců, ovlivnily jednotlivce i celou společnost, získaly svůj vnitřní řád" a terminologii. Informační systémy zastřešují všechny důležité podnikové funkce Nejdůležitějším pojmem teorie systémů je pojem systém. Tento pojem lze chápat různým způsobem. Synonymy slova systém jsou slova režim, řád, soustava, uspořádání. Systém je definován jako účelově uspořádaná množina prvků a množina vazeb mezi nimi, s dynamickým chováním, které společně určují vlastnosti celku. Systém vždy chápeme jako část reality, modeluje jej včetně vazby na okolí. Koncepce klient znamená: aplikace běžící na centrálním počítači serveru see obvykle stará o data a zdroje a nabízí služby uživatelům logické oddělení klienta od serveru, oba mohou pracovat na rázných platformách. služby serveru se mohou zpřístupnit i na uživatelsky více přátelské a levnější platformě 19

20 modulu tvůrce systému Cloud computing je na model vývoje a používaní počítačových technologií postavený na internetových technologiích Technologie Cloud computingu se vyznačuje. obrovská škálovatelností a elasticitou zásadou plať za to, co spotřebuješ aktualizovanost přístup přes internet Nevýhodou je oddělení uživatele od jeho dat a to, že není majitelemm softwarové platformy KONTROLNÍ OTÁZKY povinně Co je systém. Jaký je trend ICT Jaký je trend ve vývoji informačních systémů

21 Základní pojmy z teorie systémů a systémové analýzy SHRNUTÍ KAPITOLY Systém jako obecný a technický pojem o vazba systému na okolí. o účelovost a cílovost systému Vývoj informační technologiee v komerční sféře o střediskové dávkové zpracování o centrální databázové systémy o nástup PC počítačů síťové propojení o koncepcee klient / server o tenký klient/server o ultra tencí klienti Cloud computing o možné výhody a nevýhody. STUDIJNÍ LITERATURA Projektování informačních systémů I : strukturovaný a objektový přístup / Dušan Kajzar, Ivan Polášek. Vyd. 1. Opava : Slezská univerzita, s. : il. ISBN (brož.) Tvorba informačních systémů II : proces vývoje informačního systému / Dušan Kajzar. Vyd. 1. Opava : Slezská univerzita, s. : il. ISBN (brož.) Tvorba WWWW stránek pro úplné začátečníky [Broža, 2006] / Petr Broža. 5. aktualiz. vyd.. Brno : Computer Press, 2006 dotisk x, 149 s. : il. ISBN (brož.) Inovace podnikových informačních systémů : podpora konkurenceschopnosti podnikůů / Josef Basl a kolektiv. 1. vyd.. Prahaa : Professional Publishing, s. : il. ISBN (váz.) Podnikové informační systémy : podnik v informační společnosti [Basl, 2008] / Josef Basl, Roman Blažíček. 2., výrazně přeprac. a rozš. vyd. Praha : Grada Publishing, s. : il. ISBN (váz.) Analýza a návrh informačních systémů [Řepa, 1999] / Václav Řepa. Vyd. 1. Praha : Ekopress, s. : il. ISBN (brož.) Architektury informačních systémů v průmyslových a obchodních podnicích / Jan Dohnal, Jan Pour. Vyd. 1. Praha : Ekopress, s. : il. ISBN (brož.) Principy a modely řízení podnikové informatiky / Jiří Voříšek a kolektiv. Vyd. 1. Praha : Oeconomica, s. : il. ISBN (brož.) Informační systémy v podnikové praxi [Sodomka, 2010] / Petr Sodomka, Hana Klčová. 2. aktualiz. a rozš. vyd.. Brno : Computer Press, s. : il. ISBN (váz.) 21

22 modulu tvůrce systému

23 Vývoj systému a jeho životní cyklus 2 Vývoj systému a jeho životní cyklus ÚVOD Pro pochopení složitosti a komplexnosti návrhu informačníhoo systému potřebuje znát, jakým způsobem je systém vyvíjen a za jakých podmínek může být jeho nasazení a provoz úspěšné. Bez znalostí osvědčených postupů si dnes nejde představit práci v oblasti systémového přístupu. Metodiky a s ním definované etapy životního cyklu systému nám umožní se orientovat v této složité tématice. Pro úspěšnou práci ve vývoji a nasazování informačních systému v praxi je si vždy uvědomit, že nejdůležitější je znát cíl, kterého chceme, dosáhnou, že bez spolupráce zadavatele a tvůrce systému se nelze obejít a v neposlední řadě,, že na prosazování informační strategie v podniku je nezbytná účast nejvyššího managementu CÍLE KAPITOLY Po prostudování této kapitoly a budete umět chápat význam metodik při vývoji informačních systémů chápat význam životního cyklu Po prostudování této kapitoly ZÍSKÁTE: přehled moderních používaných metodik znalosti obsahu jednotlivých etap životníhoo cyklu a jejich náplně Po prostudování této kapitoly a vypracování úkolů BUDETE SCHOPNI: posoudit návrh informačního systému z různých hledisek 23

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Vzdálený přístup k počítačům

Vzdálený přístup k počítačům Vzdálený přístup k počítačům jedna z nejstarších služeb vzdálený přístup k sálovým počítačům nejprve vzdálené terminály později terminálová emulace jako jedna ze služeb počítačové sítě současnost využíváno

Více

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano Pokyny pro vyplnění: a) na otázky uvedené v tomto dotazníku by měli být schopni odpovědět minimálně vedoucí pracovníci v oblasti informačních technologií, b) v případě, že některá z požadovaných informací

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží založené na relačních databází transakční systémy, které jsou určeny pro pořizování a ukládání dat v reálném čase (ERP, účetní, ekonomické a další podnikové

Více

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ 1

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ 1 Metodický list č. 1 Název tématického celku: Úvod do softwarového inženýrství Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlení smyslu discipliny nazývané softwarové inženýrství. Tematický celek zahrnuje

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

5 Požadavky a jejich specifikace

5 Požadavky a jejich specifikace 5 Požadavky a jejich specifikace 5.1 Inženýrství (requirements engineering) - proces stanovení služeb, které by měl vyvíjený systém poskytovat a omezení, za nichž musí pracovat - CO má systém dělat, ne

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ Barbora Tesařová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni pochopit podstatu koncepce databází, navrhnout relační databázi s využitím pokročilých metod, navrhovat a

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY 1 CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY Ing. Martin Pochyla, Ph.D. VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta Katedra Aplikovaná informatika martin.pochyla@vsb.cz Informační technologie pro praxi 2010 Definice

Více

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Management IS1 Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Proč a jaký IS/IT? Informační systém je pro podnik totéž, co šaty pro člověka. Může mít vlastní, může mít vypůjčené (outsourcing), ale musí

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Úvod do informačních služeb Internetu

Úvod do informačních služeb Internetu Úvod do informačních služeb Internetu Rozdělení počítačových sítí Počítačové sítě se obecně rozdělují do základních typů podle toho, na jak velkém území spojují počítače a jaké spojovací prostředky k tomu

Více

E-COMMERCE. Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování. Petr Suchánek

E-COMMERCE. Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování. Petr Suchánek E-COMMERCE Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování Petr Suchánek Recenzenti: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. prof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc. Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou

Více

Informační systémy Teorie. KICT přednáška

Informační systémy Teorie. KICT přednáška Informační systémy Teorie KICT přednáška Základní pojmy Informace jsou data, kterým jejich uživatel přisuzuje určitý význam a které uspokojují konkrétní objektivní informační potřebu svého příjemce. Informace

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

Okruhy k absolutoriu specializace Podniková informatika

Okruhy k absolutoriu specializace Podniková informatika Okruhy k absolutoriu specializace Podniková informatika 1. Data informace znalosti Definice a vzájemné vztahy pojmů data informace znalosti Jednotky informace (bit, byte), dvojková soustava Vysvětlete

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlem: Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 Zastoupena: Mgr. Petrem

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS Kapitola 1: Vztahy strana 2 Data, informace, IS, GIS Kapitola 1: Vztahy strana 3 Rozhodnutí Znalosti Znalostní systémy. Informace

Více

Aplikační programové vybavení

Aplikační programové vybavení Aplikační software Aplikační software Programy z nejrůznějších oblastí využití počítače. Dnes existují stovky programů a u každého druhu pak často desítky konkrétních programů, které s větším nebo menším

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

Aplikační Dokumentace Standardy ICT MPSV

Aplikační Dokumentace Standardy ICT MPSV Standardy ICT MPSV Datum: 19.12.2014 Informace o dokumentu Název dokumentu: Aplikační Dokumentace Historie verzí Číslo verze Datum verze Vypracoval Popis Jméno souboru 1.0 31.8.2012 Jan Apfelthaler Doplnění

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu a místopředsedou př. Ing.

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č.1 výzvy Technická dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Obsah Technická dokumentace... 1 Předmět zadání k podání cenové nabídky:... 3 Dodávka a služby budou zahrnovat:... 3 Specifikace

Více

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Tomáš HEBELKA, MSc Skepse vůči cloudu 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Co je to cloud? Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií.

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

MANAŽERSKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

MANAŽERSKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY metodický list č. 1 Úvodem: Protože předmětu manažerské informační systémy (MIS) je vyhrazeno ve studijním plánu kombinovaného studia pouze 10 prezenční hodin (5 dvouhodinových bloků), je nezbytné, abyste

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

Aplikační standard - Dokumentace ICT Standardy MPSV MPSV

Aplikační standard - Dokumentace ICT Standardy MPSV MPSV ICT Standardy MPSV MPSV Vedoucí projektu Objednatele: Milan Hojer Vedoucí projektu Zhotovitele: Michal Čanda HEWLETT-PACKARD s.r.o. Vyskočilova 1/1410 140 21 Praha 4 Tel: 261 307 111 Datum: 7.10.2012 Informace

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky INFORMAČNÍ SYSTÉMY V MANAŽERSKÉ PRÁCI

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky INFORMAČNÍ SYSTÉMY V MANAŽERSKÉ PRÁCI VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky 5 INFORMAČNÍ SYSTÉMY V MANAŽERSKÉ PRÁCI Ú V O D E M Moderní manažerské myšlení a jednání je

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 30 Téma: INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ARCHITEKTURA IT V PODNIKU Lektor: Ing. Michal Beránek Třída/y:

Více

Virtualizace serverů v ČSOB

Virtualizace serverů v ČSOB 5 Shared Experience Technická řešení Virtualizace serverů v ČSOB ČSOB jsme pomohli vybudovat globální evropské data-centrum, ušetřit náklady a zkrátit dobu dodání serverů pro nové aplikace a to díky virtualizaci

Více

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011 P MODULU SYLABUS IT V DÍLČÍ ČÁST PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ PODNIKU Bronislav Heryán Jiří Kubica Ostrava 20 : Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Sylabus modulu IT v podniku Programování business

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Vyúčtování poskytnuté dotace v roce 2004 S m l o u v a č. 36/2004 R prováděcí k rozvojovému programu

Vyúčtování poskytnuté dotace v roce 2004 S m l o u v a č. 36/2004 R prováděcí k rozvojovému programu Číslo rozhodnutí Název rozvojového projektu Organizace Vyúčtování poskytnuté dotace v roce 2004 Využití Linuxových terminálů ve školní síti i ve výuce. Arcibiskupské gymnázium 1 Výše poskytnuté dotace

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007)

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Změna: (datum změny) Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Tento program realizuje Prioritu 1 Podnikání a inovace, Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

Odbor informatiky a provozu informačních technologií

Odbor informatiky a provozu informačních technologií POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR Odbor informatiky a provozu informačních technologií Příloha č. 1 a) název zakázky, Technická podpora software pro systém NS-VIS a VISMAIL b) předmět a rozsah plnění veřejné zakázky

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování. Předmět: Programování

Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování. Předmět: Programování Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování Vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační technologie pro vzdělávací obor Programování

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Vliv IT na změny ve společnosti Vznik nových produktů (platební karty, digitální kamery,

Více

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D.

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Zabezpečení dat v cloudu Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Co je to cloud computing? Business model IT as a servis Co je to Cloud? Dodávka formou služby IT jako služba s definovaným rozhraním a kvalitou. Škálovatelný

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP

Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta informatiky PV098 Řízení implementace IS semestrální práce Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP Jiří Kratochvíla, učo 207622, semestr 6, ročník

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 8 InternetovéTechnologie webdesign, mobile first Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Webové stránky a aplikace - Webové stránky - množina vzájemně propojených stránek, které obsahují informace

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

Vývojové diagramy 1/7

Vývojové diagramy 1/7 Vývojové diagramy 1/7 2 Vývojové diagramy Vývojový diagram je symbolický algoritmický jazyk, který se používá pro názorné zobrazení algoritmu zpracování informací a případnou stručnou publikaci programů.

Více

Zátěžové testy aplikací

Zátěžové testy aplikací Zátěžové testy aplikací Obsah Zátěžové testy v životním cyklu vývoje software Kdy a proč provádět zátěžové testy Projekt zátěžového testu Fáze zátěžového testu Software pro zátěžové testy Zátěžové testy

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

Úvodem... 9 O Metodikách... 37 O Metodách... 135

Úvodem... 9 O Metodikách... 37 O Metodách... 135 Obsah A. Úvodem... 9 A. 1. Projektování informačního systému... 10 A. 2. O co jde při vývoji IS... 16 A. 3. Historie vývoje metodik, metod a technik... 33 B. O Metodikách... 37 B. 1. Metody a metodiky...

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Případová studie Name Description Projektové řízení pro progresivní společnost Implementace systému Atollon Workshop ve společnosti WDF Version

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Bezpečnost na internetu. přednáška

Bezpečnost na internetu. přednáška Bezpečnost na internetu přednáška Autorské právo a bezpečnost na internetu Bezpečnost informačního systému školy Ing. Ludmila Kunderová Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně lidak@pef.mendelu.cz internetu

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování 4.8.16. Úvod do programování Vyučovací předmět Úvod do programování je na naší škole nabízen v rámci volitelných předmětů v sextě, septimě nebo v oktávě jako jednoletý dvouhodinový kurz. V případě hlubšího

Více

Typické problémy řešené informačními systémy

Typické problémy řešené informačními systémy Informační systémy Informační systém systém umožňující komunikaci a transformaci informací časově, prostorově i co do formy tak, aby byly lépe využity než v původním stavu (systém, který přidává hodnotu

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO. v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch

NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO. v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch Autorizovaná střediska na Ekonomické fakultě 2007 otevření testovacího střediska

Více

Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015

Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015 Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015 Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa, náměstek ministryně Mgr. Jiří Károly, ředitel odboru rozvoje a bezpečnosti ICT Enterprise Architecture (EA) na MPSV Východiska pro

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT pro kombinované a distanční studium Jana Šarmanová Ostrava 2003 Jana Šarmanová, 2003 Fakulta

Více

Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W

Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Osnova přednášky Co to je softwarové inženýrství Softwarový proces Metodika a metoda Evoluce softwarových

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ 10. 5. 2011 Tým: Simplesoft Členové: Zdeněk Malík Jan Rada Ladislav Račák Václav Král Marta Pechová malikz@students.zcu.cz jrada1@students.zcu.cz

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013 Škola Autor Číslo projektu Číslo DUM Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Jiří Tinka CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_01_ICT_08.01

Více

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení platné od 1. 9. 2009 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností (dále zhotovitelem) a zákazníky či klienty společnosti (dále objednatelem). Obecným

Více

Úvod do informačních a řídicích systémů. lení

Úvod do informačních a řídicích systémů. lení Úvod do informačních a řídicích systémů Základní pojmy a rozdělen lení Informace Pojem vysoce abstraktní Skutečné informace musí být pravdivé, včasné, jednoznačné a relevantní (atributy informace) Základní

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více