Ivo Špička. Michal Červinka. Ostrava 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ivo Špička. Michal Červinka. Ostrava 2011"

Transkript

1 STUDIJNÍ OPOR RA MODULU TVŮRCE SYSTÉMU Ivo Špička Michal Červinka Ostrava 2011

2

3 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: první, 2011 Vysoká škola podnikání, a. s. Vysoká škola podnikání, a. s. v Ostravě Michálkovická 1810/ Ostrava Slezská Ostrava Vysoká škola podnikání, a.s. v Ostravě ISBN

4 O OBSAH Úvod VÝSTUPY Z UČENÍ po... Chyba! Záložka není definována. 1 Základní pojmy z teorie systémů a systémové analýzy Systém jako obecný a technický pojem Vazba systému na okolí Účelovost a cílovost systému Vývoj informační technologie v komerční sféře Střediskové dávkové zpracování Centrální databázové systémy Nástup PC počítačů Síťové propojení Koncepcee klient / server Koncepce tenký klient/server Vývoj ultra tenkých klientů v poslední době Cloud computing Poskytování služeb cloud computingu je možné trojím způsobem: Možné nevýhody Vývoj systému a jeho životní cyklus Životní cyklus informačního systému Stručná charakteristika metodiky MDIS Informační strategie podniku Úvodní studie systému Globální analýza a návrh IS Detailní analýza a návrh IS Implementace IS Zavádění IS do provozu Provoz, údržba a další rozvoj IS Závěr k tématu Charakteristika přístupů k tvorbě informačního systému podle firmy LBMS Obecné principy analýzy a návrhu IS Druhy přístupů k analýze a návrhu IS Druhy metodik vývoje IS a současné trendy Funkční modely informačních systémů Strukturovaný přístup... 54

5 Konceptuální úroveň modelů, první vrstva Technologická (logická) úroveň modelů, druhá vrstva Implementační (fyzická) úroveň modelů, třetí vrstva Kontextový diagram Seznam událostí Diagram funkční struktury systému Diagram datových toků Obecná pravidla tvorby DFD: Další doporučené zásady pro úložiště dat: Jazykové prostředky pro zápis minispecifikace: Datový model Datový modelu vyjádřený ERD (Entity Relationship Diagram) Pojem entita Atributy, primární a cizí klíč Vazby v datovém modelu Kardinalita relační vazby Volitelnost relační vazby Postup tvorby datového modelu Normální formy v datovém modelu Integrita dat Datový slovník Stavový diagram PROGRAMOVACÍ JAZYK A VÝVOJOVÉ PROSTŘEDÍ Programovací jazyk a vývojové prostředí Instalace vývojového prostředí Spuštění vývojového prostředí První program Uložení projektu Druhý program Soubory projektu Spustitelná podoba programu Průzkumník řešení Ovládací prvky Textové pole Pravidla pro tvorbu identifikátoru (jména) jsou následující: Vlastnostt text Další vlastnosti textového pole

6 6.2 Popisek Klávesové zkratky a pořadí tabulátoru Zaškrtávací políčko Shrnutí kapitoly Události Události Obsluha událostí Chyba v programu Další události Knihovny podprogramů Volání podprogramů Bližší určování Hlavní událost objektu Společná obsluha více událostí Přejmenování události Přiřazovací příkaz Kopírování textového pole Přiřazovací příkaz Další přiřazování Více příkazů v metodě Sekvenční zpracování Sémantické chyby Datové typy a proměnné Nefunkční kalkulačka Datové typy Kalkulačka Vývojový diagram a pseudokód Převod řetězce na číslo Proměnné Návratová hodnota Chyby za běhu programu Ošetření chyb během chodu programu Deklarace s inicializací Grafikaa Kreslení čárových obrazců Událost paint Grafické příkazy a kreslicí plocha

7 10.4 Pera Souřadný systém okna Kreslení úseček, obdélníků a elips Vyplněné obrazce Grafika v části okna Panel Zpracování vstupu od uživatele Geometrie elipsy Kompletní obsluha události paint Vyvolání události paint Objekty Objekty a třídy Dokumentace tříd Konstruktory třídy pen Vlastnosti třídy pen Statické složky třídy Autogenerující složky Výčtový typ Pokročilá práce s proměnnými Seznam hlášení Složené přiřazení Řádkování Složené přiřazení a čísla Operátory ++ a Okno programu JAKO TŘÍDA Čísla Desetinná čísla Číslaa jako objekty Přehled výpočtůů Celočíselné dělení přehled číselných typů Kombinace číselných typů Podmíněné vykonávání a rozvětvení Podmíněné vykonávání řídicí konstrukce IF Dokončení programu Podmíněné kreslení Rozvětvení programu

8 14.5 Relační operátory Vnořené větvení Desátáá kapitola... Chyba! Záložka není definována. Název subkapitoly... Chyba! Záložka není definována Cyklus... Chyba! Záložka není definována řídicí konstrukce FOR Stupnice Sítě a bezpečnost Název subkapitoly... Chyba! Záložka není definována ítačové sítě a komunikační technologie Počítačové sítě Význam sítí Souborové služby Tiskové služby Webové služby Elektronická pošta Služby přenosu souborů Topologie sítě Logická topologie Síťové protokoly Referenční model ISO/OSI Referenční model TCP/IP Síťový hardware Server Síťové rozhraní Přenosová média Aktivní prvky sítě Síťové operační systémy a software UNIX Linux Solaris Novell NetWare Windows Server Active Directory Typyy sítí Domácí sítě Sítě peer to peer a personální sítěě LAN

9 Místní sítě LAN Rozlehlé sítě WAN Bezdrátové sítě Wi Fii Bezdrátové technologie Technologie WiFi Bezpečnost WiFi Závěr Použitá literatura a další zdroje

10 modulu tvůrce systému Úvod Vážené studentky, vážení studenti, dostáváte do rukou Studijní oporu dílčí části modulu Tvůrce systémů, tedy dokument, který pro Vás představujee velmi důležitý výukovýý materiál. Jak už vyplývá z názvu, o tento obsáhlý materiál se můžete opřít. Při studiu moduluu Tvůrce systémů, získáte mnoho užitečných a zajímavých informací z oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). V tomto materiálu jsou uvedeny všechny potřebné informace týkající se obsahu modulu, jsou popsána všechna témata, která budou probírána a procvičována v rámci výuky. Každá kapitolaa obsahuje definované cíle, tj. přesněě uvádí, co budete umět, čeho budete schopni a co pro prostudování kapitoly a vypracování úkolůů získáte. Tyto informace budete moci použít rovněž pro vlastní kontrolu a sebereflexi. Zadaným úkolům a kontrolním otázkám věnujte pozornost a zpracovávejte je pečlivě, po vypracování vám umožní ihned zprostředkovat zpětnou vazbu, jak jste obsah dané kapitoly pochopili a na kolik rozumíte prostudovanému tématu. Studijní opora však není jediným studijním materiálem, který je vhodné a potřebné k úspěšnému absolvování modulu prostudovat. I když je poměrně podrobná, nezahrnuje celý rozsah a obsah modulu. Při studiu je rovněž nutné využívat i další odbornou literaturu, na které tato opora v jednotlivých kapitolách odkazuje. Pozorně si tuto studijní oporu prostudujte. Pokud budete postrádat nějakou informaci, či Vám nebudee něco jasné, zeptejte se příslušného vyučujícího. Přejeme Vám mnoho úspěchů při náročném procesu studia a získání spousty praktických dovedností a důležitých znalostí a souvislostí ve studovaném modulu. Autoři

11 VÝSTUPY Z UČENÍ VÝSTUPY Z UČENÍ Po úspěšném absolvování modulu budou student schopni 11

12 modulu tvůrce systému 1 Základní pojmy z teorie systémů ů a systémovéé analýzy ÚVOD Pro pochopení významu informačních a komunikačních technologií je vhodné získat i historický přehled vývoje těchto systém. Nesmírně důležité je si uvědomit vývojové trendy jak ve smyslu technickém tak i v obsahu náplně informačního systému. Pro úvod do systémového inženýrství je také nutno pochopit a jasně porozumět, co myslíme, když použijeme slovu systém. Rozvoj internetu a síťových komunikací také silně podporuje rozvoj distribuovaných aplikací ve formě cloud computingu. Uveďte stručněě kapitolu, její zaměření, případné pokynyy pro stadium kapitoly. CÍLE KAPITOLY Po prostudování této kapitoly a vypracování úkolů budete UMĚT: porozumět důležitosti počítačové komunikace a význam sítí informačních systémů a směr jejich vývoje; analyzovat trendy vývoje informačních a komunikačních technologií v oblast Po prostudování této kapitoly a vypracování úkolů ZÍSKÁTE: poznatkový systém z oblasti systémového inženýrství znalosti vývoje informačních systémů trendů jejich vývoje informace o cloud computinguu Po prostudování této kapitoly a vypracování úkolů BUDETE SCHOPNI: spojit důležitost počítačových sítí s významem a funkcí informačního systému

13 Základní pojmy z teorie systémů a systémové analýzy Informační systémů v současnosti symbolizují aplikace označované jako ERP (Enterprises Resource Planning). Jejich rozvoj ve světě i v naší republice začal na počátku devadesátých let. K rozvoji stávajících podnikových informačních systémů výrazně přispěly i další dvě důležité technologie. V roce 1991 byl u nás poprvé zpřístupněn internet. Ještěě dříve, před třiceti lety, se začal prosazovat osobní počítač, další důležitý milník podnikové informatiky. V porovnání s životem jednotlivce není třicet let dlouhá doba. V této době informační a komunikační technologie (ICT Information and Communication Technology) )se prosadily: informační systémy významně projevily v každodenním životě podnikůů i jednotlivců, informační systémy ovlivnily jednotlivce i celou společnost, informační systémy získaly svůj vnitřní řád" a terminologii a oblast informačních systémů ukázala své hranice a možná rizika. Rozvoje informačních systémů (IS) se v podnicích projevily v rámci změn výrobních i nevýrobních technologií a služeb. Změnily se postupy a přístupy lidí a změnami byly ovlivněny všechny důležité podnikové procesy i celé podnikové (business) modely. Těmito změnami a jejich řízením se zabývá podniková informatika. Ta se zařadila společně s marketingem, účetnictvím, personalistikou, logistikou a dalšími nezbytným podnikovým disciplinám. Vývoj podnikových IS lze sledovat z různých hledisek: měnící se funkcionality, trendůů v implementaci, provozování i očekávaných přínosů. Změny lze popsat i akronymem ERP (Enterprise Resource Planning). Z počátku byl kladen důraz na plánování (P planning), pak se pozornost soustředila na všechny podnikové zdroje (R resources), tj. hlavně materiálu, kapacit a financí. V Současnosti se důraz klade na podnik (E enterprise, a to v širším slova smyslu) a podnikání, zejména pak na efektivitu, na udržení a rozvoj konkurenceschopnosti podniku. Zde ale chápeme podnik jako kooperující a zřetězený v rámci sítí, o podnik otevřený vůči partnerům a díky informačním systémům umístitelný v libovolné části globalizovaného světa. Dominantní se stává business" přínos aplikací IS podniku. Takto integrované a optimalizované podnikové procesy umožňují snižovat náklady a podporovat příjmy z prodejů nových, resp. inovovaných výrobků a služeb. Životní cyklus" podnikového IS nekončí jeho symbolickým uvedením do provozu, ale pokračuje jeho efektivním provozováním, údržbou a dalším rozvojem či opětovnou inovací. Změny a rozvoj informačních systémů v podnicích (zejména malých a středních) aktuálně podporují i finanční prostředky rozvojových operačních programů vyčleněných pro ČRR z fondů EU pro léta (Basl, a další, 2007) 1..1 Systém jako obecný a technický pojem 13

14 modulu tvůrce systému Pro práci se složitými a rozsáhlými objekty, mezi které patří i informační systémy, je nutný systémový přístup. Informační systém v podniku je nutno chápat ne jako izolovanou samostatnou část celku, ale je jej nutno chápat komplexně se všemi souvislostmi a vazbami ve svém dynamickém vývoji. Nejdůležitějším pojmem teorie systémů je pojem systém. Tento pojem lze chápat různým způsobem. Synonymy slova systém jsou slova režim, řád, soustava, uspořádání. Jednou z možných definic systému je (Burý, 2007): Stanoví li se vztahy, mezi na sebe navzájem působící objekty materiální, ale i nemateriální povahy, je na objektivní realitě vytvořen systém. Systém je definován jako účelově uspořádaná množina prvkůů a množina vazeb mezi nimi, s dynamickým chováním, které společně určují vlastnosti celku. Rozkladem systému na účelově vytvořené skupiny systémových objektů a jejich vazeb definujeme podsystém. Podsystém lze považovat za prvek systému nebo jej lze chápat jako nový systém. Prvek je část systému, který již z hlediska analýzy nelze (nebo jej nechceme) dále dělit. Pojem prvku úzce souvisí s pojmem rozlišovací úroveň. Rozlišovací úroveň určuje, jak podrobně budeme systém zkoumat a kolik a jakých prvků tento systém bude tvořit. jinak řečeno, rozlišovací úrovni označujeme, jak podrobně budeme systém zkoumat. Změnou rozlišovací úrovně se může dřívější prvek systému stát podsystémem, popřípadě i systémem a naopak. Dekompozicí (rozkladem) systému na jednodušší prvky se zvyšuje rozlišovací úroveň Vazba systému na okolí. Každý systém existuje v určitém prostředí, které jej obklopuje. Při analýze systému z celého okolí vybereme jen ty prvky, které nějakým způsobem mají se zkoumaným systémem určité podstatné vazby. Vazby prvků okolí se systémem nazýváme vstupy a výstupy systému. Prvky systému spojující vazbami systém s okolím se nazývají hraniční (mezní) prvky. Okolí působí na systém jeho vstupy a naopak systém ovlivňuje své okolí svými vstupy. ty, je do určité míry izolován od ostatních objektů (okolí). Pokud neexistují vazby mezi prvky okolí a prvky systému, pak takový systém se nazývá absolutně uzavřený (izolovaný). Opakem izolovaného systému je systém otevřený. Otevřený systém má všechny možné vazby s okolím. Nejčastějším druhem systémů jsou systémy relativně uzavřené, které mají některé, z určitého hlediska podstatné vazby na své okolí. Účelovost a cílovost systému Není li určen účel, pro který se systém zavádí (toto platí zcela obecně), pak chybí kritéria pro vymezení systému. Definice systému samaa o sobě klade důraz na účelovost. Použijeme li systém k jinému účelu, než pro který byl definován (určen), dopustíme se hrubých omylů. Účelovost je dána (Burý, 2007): 1. z jakého hlediska je systém zkoumán. 2. jaký je zvolen stupeň podrobnosti zkoumání.

15 Základní pojmy z teorie systémů a systémové analýzy S otázkou cílůů systémů úzce souvisí volba vhodné rozlišovací úrovně. Zvýší li se, (podrobnější rozlišovací úroveň) pak prvky daného systému se mohou stát samotnými systémy. Naopak při snížení rozlišovací úrovně se celý systém může stát prvkem systému definovaného na méně podrobné rozlišovací úrovni Vývoj informační technologie v komerční sféře Kromě speciálních případů, jako jsou vědecké a vojenské aplikace, které měly poněkud jiné podmínky pro nasazení informačních technologií, probíhal nástup informačních technologií do komerční sféry přibližněě v následujícím členění. Střediskové dávkové zpracování Velké objemy dat zpracovávaly dávkově mohutné, (výkonem i rozlohou) střediskové sálové počítače. Řešily úlohy skladové evidence, statistiky, účetnictví nebo jiných komplexních výpočtů. Uživatelé předávali ve stanovených termínech podklady pro zpracování a poté po nějaké době obdrželi výsledky ve formě tiskového výstupu tzv. tiskových sestav. Šíření výsledků takového zpracování bylo umožněno pouze v podobě šíření kopií tiskového výstupu. Často se stávalo, že i relativně dobře zpracované sestavy měly závažný nedostatek skoro nikdo je nepoužíval. Centrální databázové systémy V dalších letech došlo k rozmachu informačních technologií a rozšíření databázových programů a transakčního zpracován. Jádrem technologie se staly centrálně udržované databázové systémy, které umožnily současný přístup více uživatelůů do systému (například letecký rezervační systém letenek). Pro komunikacii se začaly využívat textově orientované specializované terminály obsluhované zaškoleným personálem. Kvalita zobrazení poskytovaných údajů čili forma výstupu byla dána možnostmi textově orientovaných terminálů. Interní komunikace ve firemních informačních probíhaly klasickým způsobem (telefon, pošta, rozesílání tištěných brožur apod.). Příkladem může být technologie SNA (Systems Network Architecture) od firmy IBM. Nástup PC počítačů Éra osobních počítačů PC odstartovala jejich využití pro běžnou kancelářskou práci. V počátcích se však jednalo především o náhradu psacího stroje počítačem nebo o vedení jednoduché kancelářské agendy pomocí tabulkových programů nebo jednoduchých databází. Počítače v počátcích nebyly spojeny sítí, takže se přenos dat prováděl pouze na disketách. Síťové propojení Jednotlivé osobní počítače se propojovaly počítačovými sítěmi (LAN i WAN). Hlavní výhodou se stává možnost sdílení, a to jak souborů, tak i zdrojů (například tiskáren). Přibyla možnost komunikovat pomocí elektronické pošty. Tato koncepce se nazývá " server / pracovní stanice" ". Objevují se však i nevýhody: zavalení pracovníků desítkami zpráv elektronické pošty, které si nevyžádali a které jim byly poslány pouze co kdybyy je 15

16 modulu tvůrce systému to zajímalo.: chaos v souborech, jejich místech uložení a názvech a především obtížnost řízení týmové práce. Koncepce klient / server Koncepce přenosů souborů není většinou vhodná pro potřeby sdílení informací. Důvodů je několik: soubor může být editován v jednom okamžiku pouze jedním uživatelem, je obtížně zajistitelná jedinečnost a aktuálnost dokumentu nehledě k tomu, že přenos celého souboru je neefektivní. Představme si rozsáhlou databázi. I při změně jen několika položek by musela být přenášena celá. Pokud ale rozdělíme úlohy mezi centrální počítač a pracovní stanici koncepce klient / server, pak. Ti k serveru přistupují prostřednictvím svých počítačů s malými částmi této aplikace klienty. Výhodou je možnost serveru nabízet své služby takřka neomezenému počtu uživatelůů záleží pouze na výkonnosti serveru. Další výhodou koncepce klient / server je větší logické oddělení klienta od serveru, takže oba mohou pracovat na rázných platformách. Tím se služby serveru, jenž obvykle běží na speciálním operačním software tzv. síťovém operačním software (Novell, Unix, Windows Server atd.), mohou zpřístupnit i na uživatelsky více přátelské a levnější platformě a mohou s nimi pracovat i méně zkušení uživatelé. A jednou z největších výhod je, že PC již nejsou pouhá zobrazovací zařízení, ale mají svou vlastní výpočetní sílu a mohou s nabízenými daty dále pracovat. Jsou velmi univerzální. Existuje pro ně velké množství aplikací, v rozsahu od malých jednoduchých programů, utilit až po velké databázové programy, DTP apod Koncepce tenký klient/server Původní koncepce typu klient/server předpokládala na straně klienta kvalitní a drahý software. Tento software navíc vyžadoval výkonné hardwarové prostředky. Výkonnost serverů se zvětšovala, zvětšovala se propustnost počítačových sítí, které byly schopny přenášet větší objemy dat. Pak se vyskytla otázka, zda by veškeré programy nebyly nainstalovány na serverech a na uživatelských počítačích by byl jen software schopný zajistit zadávání dat a zobrazování výsledků. S tímto návrhem přišel mimo jiné i Microsoft se systémem Windows NT, kdy odkoupí licenci firmy Citrix Systems a využil v terminálu NT 4.0 Server v rámci projektu s kódovým označením "Hydra". Funkčnost je zachována i v následujících verzích systému Windows včetně verze Windows 7 známou pod pojmem vzdálená plocha. Termín tenký klient byl vytvořen v roce 1993 Tim Negris, viceprezident marketingu Server Oracle Corp V té době, Oracle chtěl odlišit jejich server orientovaný software z plochy orientované na produkty společnosti Microsoft. Negris se slůvkem se pak popularizoval jeho časté použití v projevech Ellison a rozhovory týkající se produktů Oracle Vývoj ultra tenkých klientů v poslední době Tenký klient využíval celý operační systém, který zajišťuje k jiným počítačům. Dnešní trend směřuje k ultra tenkým klientům či nulovým klientům. Místo spuštění běžného operačního systému se spustí jen malé jádro, které pouze inicializuje síť, zahájí síťovou komunikaci s určeným síťovým protokolem a zprostředkovává graficky výstup ze serveru. Tencí klienti založené na webových aplikacích

17 Základní pojmy z teorie systémů a systémové analýzy Tito klienti se spoléhají na software internetových prohlížečů pro zprostředkování vlastní aplikace a ukládání dat. Jediné ale, zato zásadní selhání nastane, když selže připojení k Internetu Cloud computing Cloud computing je na model vývoje a používaní počítačových technologií postavený na internetových technologiích.[1] Lze jej charakterizovat jako poskytování služeb či programů uložených na serverech přístupných na Internetu. Uživatelé k těmto serverům přistupují pomocí webového prohlížeče nebo klienta příslušné aplikace. Ten je přístupný prakticky odkudkoliv, kde je k dispozici internet. Uživatelé neplatí (za předpokladu, že je služba placená) za vlastní software, ale za jeho užití. Nabídka aplikací se pohybuje od kancelářských aplikací, přes systémy pro distribuované výpočty, až po operační systémy provozované v prohlížečích, jako je například eyeos, Cloud či icloud. Charakteristikaa Technologie Cloud computingu se vyznačuje následujícími atributy: Multitenancy tento pojem lze volně přeložit jako "více nájmů". Jedná se o to, že počítačové zdroje jsou sdílené mezi všemi uživateli. Obrovská škálovatelnost a elasticita umožní uživatelům rychle změnit výpočetní zdroje dle potřeby. Plať za to, co spotřebuješ (Pay as you go) tento přístup je založen na principu kolik toho uživatel spotřebuje, tolik zaplatí. Aktualizovanost (Up to date) všechen software je automaticky aktualizovaný, uživatel nemusí do tohoto procesu nijak zasahovat, vše zařídí poskytovatel. Přístup přes internet uživatelé se mohou ke svému softwaru připojit kdekoliv po celém světě. 17

18 modulu tvůrce systému OBRÁZEK 1.1 Cloud computing. Zdroj: http: ://cs.wikipedia.org/wiki/ Soubor:Cloud_computing.svg Poskytování služeb cloud computingu je možné trojím způsobem: Veřejný (Public cloud computing) Někdy je označován jako klasický model cloud computingu. Jedná se o model, kdy je služba poskytnuta a nabídnuta široké veřejnosti. Soukromý (Private cloud computing) je provozován pouze pro organizaci a to buď organizací samotnou, nebo třetí stranou. Hybridní (Hybrid cloud computing) kombinují jak veřejné tak soukromé cloudy. Navenek vystupují jako jeden cloud, ale jsou propojeny pomocí standardizačních technologií. Infrastruktura komunitního cloudu (Community cloud computing) je sdílena mezi několika organizacemi, skupinou lidí, kteří ji využívají. Tyto organizace může spojovat bezpečnostní politika, stejný obor zájmu.

19 Základní pojmy z teorie systémů a systémové analýzy Možné nevýhody. Zásadní nevýhodou je závislost na poskytovateli společnosti využívající cloud ztrácí možnost rozhodovat, který software a kterou verzi používat. Čím větší společností je poskytovatel, tím hůře se s ním komunikuje a vyjednává podmínky. Uživatelé též musí počítat s tím, že poskytovatel může zdražit ceny svých služeb, v horším případě zbankrotovat. V některých případech je změna na nového poskytovatele neskutečně nákladná, zvlášť v případech, kdy poskytovatel používá proprietární technologie. Neexistuje skoro žádné dlouhodobé a spolehlivé doporučení týkajícíí se používání technologie cloudu. Také komunikace založená na internetu vyvolává otázky týkající se bezpečnosti dat. Migrační náklady používání clouduu by mělo snížit náklady za rutinní IT operacee a umožnit firmám investovat více peněz do vlastního byznysu. Neplatí to ale absolutně. Pro některé firmy přesun do cloudu znamená přeprogramování firemního softwaru tak, aby dobře spolupracoval s cloudovým řešením, vyškolit stávající zaměstnance ve firměě či si nabrat nové a změnit firemní pravidla. Online software může občas běžet pomaleji nebo být zcela nefunkční pokud selže internetové připojení. Dalším nebezpečím může být odlišný právní řád poskytovatele a klienta. Poskytovatel cloud computingu může být podřízen jiné jurisdikci než jeho klient. Například společnosti sídlící v USA nebo poskytující službu z USA jsou povinny podstoupit data klienta vláděě v souladu s PATRIOT Act, což může být v konfliktu s povinností ochrany osobních údajů uloženou klientovi zákonem ZAPAMATUJTE SI povinně Informační systémy: se významně projevily v každodenním životě podnikůů i jednotlivců, ovlivnily jednotlivce i celou společnost, získaly svůj vnitřní řád" a terminologii. Informační systémy zastřešují všechny důležité podnikové funkce Nejdůležitějším pojmem teorie systémů je pojem systém. Tento pojem lze chápat různým způsobem. Synonymy slova systém jsou slova režim, řád, soustava, uspořádání. Systém je definován jako účelově uspořádaná množina prvků a množina vazeb mezi nimi, s dynamickým chováním, které společně určují vlastnosti celku. Systém vždy chápeme jako část reality, modeluje jej včetně vazby na okolí. Koncepce klient znamená: aplikace běžící na centrálním počítači serveru see obvykle stará o data a zdroje a nabízí služby uživatelům logické oddělení klienta od serveru, oba mohou pracovat na rázných platformách. služby serveru se mohou zpřístupnit i na uživatelsky více přátelské a levnější platformě 19

20 modulu tvůrce systému Cloud computing je na model vývoje a používaní počítačových technologií postavený na internetových technologiích Technologie Cloud computingu se vyznačuje. obrovská škálovatelností a elasticitou zásadou plať za to, co spotřebuješ aktualizovanost přístup přes internet Nevýhodou je oddělení uživatele od jeho dat a to, že není majitelemm softwarové platformy KONTROLNÍ OTÁZKY povinně Co je systém. Jaký je trend ICT Jaký je trend ve vývoji informačních systémů

21 Základní pojmy z teorie systémů a systémové analýzy SHRNUTÍ KAPITOLY Systém jako obecný a technický pojem o vazba systému na okolí. o účelovost a cílovost systému Vývoj informační technologiee v komerční sféře o střediskové dávkové zpracování o centrální databázové systémy o nástup PC počítačů síťové propojení o koncepcee klient / server o tenký klient/server o ultra tencí klienti Cloud computing o možné výhody a nevýhody. STUDIJNÍ LITERATURA Projektování informačních systémů I : strukturovaný a objektový přístup / Dušan Kajzar, Ivan Polášek. Vyd. 1. Opava : Slezská univerzita, s. : il. ISBN (brož.) Tvorba informačních systémů II : proces vývoje informačního systému / Dušan Kajzar. Vyd. 1. Opava : Slezská univerzita, s. : il. ISBN (brož.) Tvorba WWWW stránek pro úplné začátečníky [Broža, 2006] / Petr Broža. 5. aktualiz. vyd.. Brno : Computer Press, 2006 dotisk x, 149 s. : il. ISBN (brož.) Inovace podnikových informačních systémů : podpora konkurenceschopnosti podnikůů / Josef Basl a kolektiv. 1. vyd.. Prahaa : Professional Publishing, s. : il. ISBN (váz.) Podnikové informační systémy : podnik v informační společnosti [Basl, 2008] / Josef Basl, Roman Blažíček. 2., výrazně přeprac. a rozš. vyd. Praha : Grada Publishing, s. : il. ISBN (váz.) Analýza a návrh informačních systémů [Řepa, 1999] / Václav Řepa. Vyd. 1. Praha : Ekopress, s. : il. ISBN (brož.) Architektury informačních systémů v průmyslových a obchodních podnicích / Jan Dohnal, Jan Pour. Vyd. 1. Praha : Ekopress, s. : il. ISBN (brož.) Principy a modely řízení podnikové informatiky / Jiří Voříšek a kolektiv. Vyd. 1. Praha : Oeconomica, s. : il. ISBN (brož.) Informační systémy v podnikové praxi [Sodomka, 2010] / Petr Sodomka, Hana Klčová. 2. aktualiz. a rozš. vyd.. Brno : Computer Press, s. : il. ISBN (váz.) 21

22 modulu tvůrce systému

23 Vývoj systému a jeho životní cyklus 2 Vývoj systému a jeho životní cyklus ÚVOD Pro pochopení složitosti a komplexnosti návrhu informačníhoo systému potřebuje znát, jakým způsobem je systém vyvíjen a za jakých podmínek může být jeho nasazení a provoz úspěšné. Bez znalostí osvědčených postupů si dnes nejde představit práci v oblasti systémového přístupu. Metodiky a s ním definované etapy životního cyklu systému nám umožní se orientovat v této složité tématice. Pro úspěšnou práci ve vývoji a nasazování informačních systému v praxi je si vždy uvědomit, že nejdůležitější je znát cíl, kterého chceme, dosáhnou, že bez spolupráce zadavatele a tvůrce systému se nelze obejít a v neposlední řadě,, že na prosazování informační strategie v podniku je nezbytná účast nejvyššího managementu CÍLE KAPITOLY Po prostudování této kapitoly a budete umět chápat význam metodik při vývoji informačních systémů chápat význam životního cyklu Po prostudování této kapitoly ZÍSKÁTE: přehled moderních používaných metodik znalosti obsahu jednotlivých etap životníhoo cyklu a jejich náplně Po prostudování této kapitoly a vypracování úkolů BUDETE SCHOPNI: posoudit návrh informačního systému z různých hledisek 23

SYLABUS TVŮRCE SYSTÉMŮ MODULU. Michal Červinka, Ivo Špička

SYLABUS TVŮRCE SYSTÉMŮ MODULU. Michal Červinka, Ivo Špička SYLABUS MODULU TVŮRCE SYSTÉMŮ Michal Červinka, Ivo Špička Ostrava 2011 1 : Tvůrce Systémů Autoři: Ivo Špička, Michal Červinka Vydání: první, 2011 Počet stran: 19 Tisk: Vysoká škola podnikání, a. s. Vydala:

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY 1 CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY Ing. Martin Pochyla, Ph.D. VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta Katedra Aplikovaná informatika martin.pochyla@vsb.cz Informační technologie pro praxi 2010 Definice

Více

Vzdálený přístup k počítačům

Vzdálený přístup k počítačům Vzdálený přístup k počítačům jedna z nejstarších služeb vzdálený přístup k sálovým počítačům nejprve vzdálené terminály později terminálová emulace jako jedna ze služeb počítačové sítě současnost využíváno

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

1 Strukturované programování

1 Strukturované programování Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 1 Cíl Seznámení s principy strukturovaného programování, s blokovou strukturou programů,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ Barbora Tesařová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni pochopit podstatu koncepce databází, navrhnout relační databázi s využitím pokročilých metod, navrhovat a

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

INTEGRACE IS DO STÁVAJÍCÍ HW A SW ARCHITEKTURY

INTEGRACE IS DO STÁVAJÍCÍ HW A SW ARCHITEKTURY INTEGRACE IS DO STÁVAJÍCÍ HW A SW ARCHITEKTURY Dušan Kajzar Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Bezručovo nám. 13, 746 00 Opava, e-mail: d.kajzar@c-box.cz Česká pošta, s.p.,

Více

Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015

Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015 Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015 Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa, náměstek ministryně Mgr. Jiří Károly, ředitel odboru rozvoje a bezpečnosti ICT Enterprise Architecture (EA) na MPSV Východiska pro

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS Vývoj informačních systémů Obecně o IS Informační systém Informační systém je propojení informačních technologií a lidských aktivit směřující k zajištění podpory procesů v organizaci. V širším slova smyslu

Více

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ 1

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ 1 Metodický list č. 1 Název tématického celku: Úvod do softwarového inženýrství Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlení smyslu discipliny nazývané softwarové inženýrství. Tematický celek zahrnuje

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží založené na relačních databází transakční systémy, které jsou určeny pro pořizování a ukládání dat v reálném čase (ERP, účetní, ekonomické a další podnikové

Více

Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP

Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta informatiky PV098 Řízení implementace IS semestrální práce Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP Jiří Kratochvíla, učo 207622, semestr 6, ročník

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

2. Modelovací jazyk UML 2.1 Struktura UML 2.1.1 Diagram tříd 2.1.1.1 Asociace 2.1.2 OCL. 3. Smalltalk 3.1 Jazyk 3.1.1 Pojmenování

2. Modelovací jazyk UML 2.1 Struktura UML 2.1.1 Diagram tříd 2.1.1.1 Asociace 2.1.2 OCL. 3. Smalltalk 3.1 Jazyk 3.1.1 Pojmenování 1. Teoretické základy modelování na počítačích 1.1 Lambda-kalkul 1.1.1 Formální zápis, beta-redukce, alfa-konverze 1.1.2 Lambda-výraz jako data 1.1.3 Příklad alfa-konverze 1.1.4 Eta-redukce 1.2 Základy

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části:

Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části: Aplikace Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části: prezentační vrstva vstup dat, zobrazení výsledků, uživatelské rozhraní, logika uživatelského rozhraní aplikační vrstva

Více

Úvod do informačních služeb Internetu

Úvod do informačních služeb Internetu Úvod do informačních služeb Internetu Rozdělení počítačových sítí Počítačové sítě se obecně rozdělují do základních typů podle toho, na jak velkém území spojují počítače a jaké spojovací prostředky k tomu

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano Pokyny pro vyplnění: a) na otázky uvedené v tomto dotazníku by měli být schopni odpovědět minimálně vedoucí pracovníci v oblasti informačních technologií, b) v případě, že některá z požadovaných informací

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Aplikační programové vybavení

Aplikační programové vybavení Aplikační software Aplikační software Programy z nejrůznějších oblastí využití počítače. Dnes existují stovky programů a u každého druhu pak často desítky konkrétních programů, které s větším nebo menším

Více

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Tomáš HEBELKA, MSc Skepse vůči cloudu 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Co je to cloud? Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií.

Více

Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W

Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Osnova přednášky Co to je softwarové inženýrství Softwarový proces Metodika a metoda Evoluce softwarových

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vývoj e-learningového kurzu 1. Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu) ČD Cargo, a.s. Právní forma Akciová společnost

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) PROGRAM, ZDROJOVÝ KÓD, PŘEKLAD PROGRAMU 3 2) HISTORIE TVORBY PROGRAMŮ 3 3) SYNTAXE A SÉMANTIKA 3 4) SPECIFIKACE

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU ČEZ Distribuce, a.s. HSI, spol. s r.o. Zbyněk Businský Miroslav Kaňka ZÁKAZNÍK A DODAVATEL ČEZ DISTRIBUCE, A.S. ČEZ distribuční síť Od r. 2012 implementován GEOPORTÁL (1. ETAPA),

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ 10. 5. 2011 Tým: Simplesoft Členové: Zdeněk Malík Jan Rada Ladislav Račák Václav Král Marta Pechová malikz@students.zcu.cz jrada1@students.zcu.cz

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano Pokyny pro vyplnění: a) na otázky uvedené v tomto dotazníku by měli být schopni odpovědět minimálně vedoucí pracovníci v oblasti informačních technologií, b) v případě, že některá z požadovaných informací

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Kariéra projektového manažera začíná u nás! CHECK-LIST Auditovaná fáze projektu: Auditor: Název projektu: Zpracoval: Datum: Navrhování projektu Návod na vyplnění: Při vyplňování Check-listu posuzujte skutečný obsah auditované dokumentace, vhodně

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia ------------------------------------------------------------------------------------- Název tematického celku: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. KLIENT. Cíl:

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 2010 1 1 Architektura počítačů Pojem

Více

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33 Obsah Předmluva...19 Stručný úvod... 19 Cílová skupina... 20 Cvičení a řešení... 20 Poděkování... 21 Zpětná vazba od čtenářů... 21 Errata... 21 KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23 Co

Více

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011 P MODULU SYLABUS IT V DÍLČÍ ČÁST PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ PODNIKU Bronislav Heryán Jiří Kubica Ostrava 20 : Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Sylabus modulu IT v podniku Programování business

Více

MANAŽERSKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

MANAŽERSKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY metodický list č. 1 Úvodem: Protože předmětu manažerské informační systémy (MIS) je vyhrazeno ve studijním plánu kombinovaného studia pouze 10 prezenční hodin (5 dvouhodinových bloků), je nezbytné, abyste

Více

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Počítačové kurzy pro servisní techniky

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Počítačové kurzy pro servisní techniky Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace Zakázka na služby Počítačové kurzy pro servisní techniky 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: IMPROMAT CZ spol. s r. o. Sídlo: U Hellady

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce WORKFLOW Procesní přístup Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení Funkčnířízení založené na dělbě práce Procesní řízení princip integrace činností do ucelených procesů 1 Funkční řízení Dělba

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS Kapitola 1: Vztahy strana 2 Data, informace, IS, GIS Kapitola 1: Vztahy strana 3 Rozhodnutí Znalosti Znalostní systémy. Informace

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU IT V PODNIKU DÍLČÍ ČÁST PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU IT V PODNIKU DÍLČÍ ČÁST PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU IT V PODNIKU DÍLČÍÍ ČÁSTT PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ Bronislav Heryán Jiří Kubica Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: IT

Více

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013 Škola Autor Číslo projektu Číslo DUM Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Jiří Tinka CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_01_ICT_08.01

Více

MODULU TVŮRCE SYSTÉMŮ

MODULU TVŮRCE SYSTÉMŮ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU TVŮRCE SYSTÉMŮ Michal Červinka, Ivo Špička Ostrava 2011 1 Název: Tvůrce systémů Autoři: Michal Červinka, Ivo Špička Vydání: první, 2011 Počet stran: 10

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování 4.8.16. Úvod do programování Vyučovací předmět Úvod do programování je na naší škole nabízen v rámci volitelných předmětů v sextě, septimě nebo v oktávě jako jednoletý dvouhodinový kurz. V případě hlubšího

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-319. Počítačové sítě

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-319. Počítačové sítě Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-319 Druh didaktického materiálu DUM Autor Ing. Renata Zárubová Jazyk čeština

Více

MARIE PACS. Cloud computing a integrace v oblasti systémů PACS ehealth Days 2011. Výstaviště Brno, 19.10.2011

MARIE PACS. Cloud computing a integrace v oblasti systémů PACS ehealth Days 2011. Výstaviště Brno, 19.10.2011 MARIE PACS Cloud computing a integrace v oblasti systémů PACS ehealth Days 2011 Výstaviště Brno, 19.10.2011 Milan Pilný, RNDr. mpilny@orcz.cz agenda MARIE PACS a její stručná historie Principy, zásady

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

Česká pošta, s.p. na Linuxu. Pavel Janík open source konzultant

Česká pošta, s.p. na Linuxu. Pavel Janík open source konzultant Česká pošta, s.p. na Linuxu Pavel Janík open source konzultant Česká pošta, s.p. 1993: založen státní podnik Česká pošta oddělením od společnosti Český Telecom nezávislá na státním rozpočtu poskytuje listovní,

Více