Tvoříme základy Legislativní novinky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvoříme základy Legislativní novinky"

Transkript

1 Tvoříme základy Legislativní novinky Informace o aktualitách v legislativě Vydání: Listopad Obsah: Právo > Vybrané legislativní změny > Vybrané předpisy vyhlášené ve sbírce > Účinnost vybraných předpisů Daně > Vybrané změny daňových zákonů v roce 2015 > Krátce > Vybrané legislativní změny Změny v bezhotovostních platbách Vojtěch Hrdlička, Rödl & Partner Praha Senát schválil novelu zákonů o finančním trhu, počítající mimo jiné se snížením limitu pro povinné bezhotovostní platby, kdy současná hranice ve výši 350 tisíc se sníží na 270 tisíc korun. Schválená novela vstoupí v účinnost prvním dnem měsíce následujícího po dni vyhlášení ve Sbírce zákonů. Kdy se tak stane, se bude odvíjet od vyjádření prezidenta republiky. Změnu připravilo ministerstvo financí v souladu s programovým prohlášením vlády. Snížení limitu pro povinné bezhotovostní platby přispěje v boji proti korupci tím, že minimalizuje prostor pro přesun finančních prostředků, u nichž nelze ověřit jejich původ ani skutečnou výši. Ovšem nejpodstatnější změna, kterou novela přináší, nespočívá ve snížení zmíněné hranice. Počítá se především s tím, že se zákonné omezení plateb v hotovosti bude vztahovat i na dary nebo zápůjčky. Judikatura se totiž v případě stávající právní úpravy přiklonila k názoru, že se omezení týká pouze plateb, jimiž se hradí již existující závazek. Jednalo se například o úhradu dluhu. Podle názoru ministra financí však neexistuje důvod pro to, aby se na některé druhy plateb omezení vztahovalo a na jiné zase ne. V zákoně je tak výslovně stanoveno jen několik případů, na něž se omezení nevztahuje mezi nimi i vložení a výběr peněz v bance nebo směna peněz ve směnárnách. V neposlední řadě je také nutné upozornit na to, že příjemce nadlimitní platby, která by nebyla v souladu se zákonem převedena bezhotovostně, nesmí tuto platbu přijmout. Při nesplnění této povinnosti mu totiž hrozí stejný postih jako převodci. Fyzická osoba by se tím dopustila přestupku s výší pokuty až do 500 tisíc korun. Právnické nebo podnikající fyzické osoby by se dopustily správního deliktu, kde se peněžitá sankce může vyšplhat až do výše 5 milionů korun. Zdravotní péče opět bez poplatků? Kateřina Knytlová, Rödl & Partner Praha Přibližně před šesti lety byly zavedeny regulační poplatky ve zdravotnictví se záměrem efektivnějšího využívání zdravotnických služeb. Tento cíl se však naplnit nepodařilo, ba naopak: správa poplatků přinesla zbytečnou a nadměrnou administrativní zátěž. Sám ministr zdravotnictví označil tyto poplatky přímo za nespravedlivou překážku v přístupu lidí ke zdravotní péči. Proti regulačním poplatkům bylo často bojováno. Poprvé došlo k průlomu v této oblasti až koncem loňského roku, kdy byl zrušen regulační poplatek za poskytování lůžkové péče včetně komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče, jakož i poplatek za pobyt průvodce dítěte v lůžkovém zařízení. V současné době bylo rozhodnuto o tom, že i ostatní z těchto poplatků budou již v brzké době patřit do historie českého zdravotnictví. Senát totiž schválil novelu zákona, která by zrušila třicetikorunové regulační poplatky u lékařů a v lékárnách za recepty. Finální rozhodnutí však záleží pouze na prezidentovi republiky. 1

2 Právo Nicméně o osudu služebního zákona ještě není definitivně rozhodnuto, neboť prezident republiky se nevzdává a již avizoval, že uvažuje o ústavní stížnosti. Čeká nás tedy nejspíše další kolo bojů. Pokud prezident návrh novely odsouhlasí, v praxi to bude znamenat, že z příslušných poplatků, které jsme si zvykli při návštěvách zdravotnických zařízení již automaticky platit, by měl od ledna příštího roku zůstat jediný, a to poplatek devadesátikorunový za návštěvu pohotovosti. Ke zrušení tohoto poplatku nebylo přistoupeno z toho důvodu, že na rozdíl od ostatních regulačních poplatků má skutečný regulační dopad, jak potvrzují příslušné analýzy zdravotnických statistiků. Lékárny, lékaři či nemocnice se však o ztráty příjmů z důvodu zrušení regulačních poplatků nemusí obávat. Výpadek regulačních poplatků by měl být v budoucnu kompenzován prostřednictvím úhradové vyhlášky a zavedením zvláštního výkonu vydání léčebného přípravku na recept, který by byl hrazen čistě z pojištění. Služební zákon Monika Štýsová, Rödl & Partner Praha Zdroj: archiv Rödl & Partner Již několik let jsou vedeny vášnivé diskuse o služebním zákoně. Novela připravená nově vládou by mohla mít zelenou, jelikož i Poslanecká sněmovna přehlasovala v říjnu letošního roku veto prezidenta republiky. Co je to vlastně služební zákon? Obecně řečeno, služební zákon upravuje právní poměry zaměstnanců, kteří vykonávají státní správu ve správních úřadech. Zákon tedy obsahuje jednotlivá práva a povinnosti těchto úředníků. Důvodem pro přijetí novely tohoto zákona bylo to, po čem volala dlouhou dobu samotná veřejnost. Především snaha dosáhnout stabilizace státní správy, její naprosté politické nezávislosti a stoprocentní profesionality ve smyslu nastavení pravidel výběrových řízení, vzdělávání zaměstnanců, povinného hodnocení zaměstnanců státní správy a podobně. Tento zákon, který ještě ani nenabyl účinnosti, je však již nyní velmi kritizován. Objevují se názory, že obsahuje nadbytečné instituty, jako například institut takzvaného politického náměstka, který podle jeho kritiků nepřinese nic jiného než další zbytečnou finanční zátěž pro státní rozpočet. Mimo to zákon obsahuje celou řadu dalších chyb či neúplností jako jsou kupříkladu nejasná či neurčitá ustanovení. Mnozí poslanci jsou i toho názoru, že jde zákon minimálně sám proti sobě, respektive proti některým svým avizovaným zásadám. Lze zatajovat informace o platech státních zaměstnanců? Kateřina Knytlová, Rödl & Partner Praha Nejvyšší správní soud upřesnil dosavadní judikaturu ve věcech zveřejňování informací o platech státních zaměstnanců ve smyslu 8b zákona o svobodném přístupu k informacím. V daném případě se jednalo o žádost o zveřejnění mimořádných odměn ředitele školy ve Lhotě u Vsetína. Nejvyšší správní soud rozhodoval o tom, zdali je v případě zaměstnanců placených z veřejných prostředků povinen jejich zaměstnavatel vždy poskytnout podrobnosti ohledně jejich platu a odměn, nebo to může za jistých okolností odmítnout. V obecné rovině se jednalo o spor mezi dvěma základními právy, a sice mezi právem na soukromí podle článku 10 Listiny základních práv a svobod (v případě zaměstnanců) a práva na informace podle článku 17 (v případě veřejnosti). Nejvyšší správní soud se vyslovil pro myšlenku, že v záležitostech odměňování státních zaměstnanců převažuje zájem veřejnosti na těchto informacích před soukromím zaměstnanců. Informace o platech zaměstnanců placených z veřejných prostředků (a jakýchkoli jiných osob placených za svoji činnost nejrůznější povahy z veřejných prostředků) se zásadně poskytují a jen výjimečně neposkytují. V pochybnostech je třeba se přiklonit k poskytnutí, a nikoli k neposkytnutí informací, vysvětlil Nejvyšší správní soud. Jak plyne ze samotného rozsudku, bez další úvahy se musí poskytovat informace u zaměstnanců v řídících pozicích, zaměstnanců podílejících se na výkonu vrchnostenských oprávnění (čili zejména rozhodujících o právech a povinnostech osob, provádějících kontrolní nebo inspekční činnost a podobně), ale také u zaměstnanců, kteří mohou mít faktický vliv na výše zmíněné činnosti (poradci nebo asistenti). Odmítnout žádost na základě zákona o svobodném přístupu k informacím lze pouze v případech zaměstnanců, kteří se na činnosti povinného subjektu podílí jen nepřímo a nevýznamným způsobem (pod tímto si lze představit údržbu, úklid a tak dále) a zároveň u kterých není žádných pochyb, že by v jejich odměňování mohly být jakékoliv nesrovnalosti. Předseda Nejvyššího správního soudu uvedl, že kontrola hospodaření s veřejnými prostředky brání zneužívání veřejné moci a ve svém důsledku také přispívá k posílení demokratické legitimity politického systému, což je pádným argu- 2

3 Právo / Daně Vydání: Listopad 2014 V návaznosti na povinnou harmonizaci s evropskou legislativou je do zákona o DPH od 1. ledna 2015 zaveden nový zvláštní režim u telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskymentem pro přednost práva na informace před právem na soukromí státních zaměstnanců. Nejvyšší správní soud naopak zcela odmítl argument o možné závisti veřejnosti v souvislosti se zveřejňováním platů. Kontakt pro další informace: > Vybrané předpisy vyhlášené ve sbírce Sbírka: 221/2014 Částka: 94/2014 VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2014, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Sbírka: 224/2014 Částka: 95/2014 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. října 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů Sbírka: 228/2014 Částka: 96/2014 ZÁKON ze dne 23. září 2014, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů Sbírka: 229/2014 Částka: 96/2014 ZÁKON ze dne 23. září 2014, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Sbírka: 230/2014 Částka: 96/2014 ZÁKON ze dne 23. září 2014, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. > Účinnost vybraných předpisů Sbírka: 221/2014, účinnost od VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2014, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Sbírka: 224/2014, účinnost od NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. října 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Mgr. Monika Štýsová Advokátka/Senior Associate Tel.: > Vybrané změny daňových zákonů v roce 2015 Tomáš Zatloukal, Rödl & Partner Praha Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti Novela zákona o DPH aktuálně projednávaná v Poslanecké sněmovně rozšiřuje mimo jiné od 1. ledna 2015 režim přenesení daňové povinnosti o další druhy zboží a služeb uvedené v nové příloze č. 6. Tyto další druhy zboží a služeb však budou podléhat režimu přenesení daňové povinnosti pouze tehdy, stanoví-li tak vláda svým nařízením. Návrh nařízení vlády byl Ministerstvem financí připraven a obsahuje tyto druhy zboží, které by měly zvláštnímu režimu podléhat: a) emisní povolenky b) některé obiloviny a technické plodiny c) surové či polozpracované kovy d) mobilní telefony, integrované obvody, herní konzole, tablety a laptopy U položky d) by se měl zvláštní režim uplatňovat pouze tehdy, pokud celková částka základu daně za toto zboží na daňovém dokladu překračuje 100 tisíc korun, u ostatních položek žádný limit navržen není. Z výše uvedeného výčtu vyplývá, že režim přenesení daňové povinnosti by zatím neměl být využit u dodání plynu a elektřiny obchodníkovi, dodání certifikátů plynu a elektřiny a při poskytnutí telekomunikačních služeb, které jsou v navrhované příloze č. 6 k zákonu o DPH také uvedeny. Mini One Stop Shop pro poskytovatele telekomunikačních služeb, rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb 3

4 Daně tovaných služeb pro osoby nepovinné k dani. Příslušná novela zákona již byla zveřejněna ve Sbírce zákonů pod č. 196/2014 Sb. Místo plnění u těchto vybraných služeb poskytovaných osobám nepovinným k dani je nově místo příjemce služby, což znamená, že nárok na výběr DPH z těchto služeb má stát příjemce služby. Poskytovatelé těchto služeb se však nebudou muset registrovat v členských státech EU, kde tyto služby poskytují, ale budou odvádět DPH pouze v jedné zemi EU. Subjekty z EU budou odvádět DPH v zemi svého sídla, subjekty mimo EU v zemi své provozovny v EU, a pokud provozovnu v EU nemají, mohou si zvolit k registraci libovolný stát EU. Proto zákon o DPH zavádí zvláštní režim jednoho správního místa tzv. Mini One Stop Shop systém. Subjekty se mohou do nového systému registrovat již od 1. října 2014, a to elektronicky prostřednictvím daňového portálu finanční správy. Zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí, přiznání se podává do 20. dne po jeho skončení, v této lhůtě je daň splatná a platí se v eurech. Správcem daně je Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště Brno. O zavedení tohoto nového systému informovala finanční správa již v srpnu letošního roku. Koncem října byla navíc zveřejněna prezentace k elektronické komunikaci přes daňový portál finanční správy (http://www.financnisprava. cz/assets/cs/prilohy/ms-mezinarodni-spoluprace-a-dph/ mini-one-stop-shop-prezentace.pdf). Způsob uplatnění základní slevy na dani za rok 2013 u starobních důchodců Finanční správa vydala odpovědi na nejčastější dotazy k aplikaci základní slevy na dani pro starobní důchodce za rok Důchodci, jimž dříve nebylo umožněno využít základní slevu na poplatníka, mohou dosáhnout snížení dříve odvedené daně z příjmů jedním z následujících způsobů: > Prostřednictvím zaměstnavatele, který upraví původně provedené roční zúčtování; > Prostřednictvím podání daňového přiznání za rok 2013, pokud jej poplatník dosud nepodal. Za předpokladu, že zaměstnanec neměl povinnost podávat daňové přiznání z jiných důvodů, nehrozí v takovém případě za pozdní podání daňového přiznání žádná sankce; > Prostřednictvím podání dodatečného daňového přiznání, pokud poplatník již podal řádné daňové přiznání za rok Tomáš Zatloukal, Rödl & Partner Praha Poskytování služeb mezi zřizovatelem a jeho provozovnou může podléhat DPH V září byl zveřejněn rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-7/13 Scandia America Corp. Tato americká společnost měla ve Švédsku provozovnu, která zde byla součástí skupiny pro účely DPH. Soud posuzoval, zda poskytnutí služeb mezi americkým zřizovatelem a jeho švédskou provozovnou podléhá DPH. V minulosti byla podobná problematika řešena Soudním dvorem EU ve věci C-210/04 FCE Bank. Soud tehdy konstatoval, že poskytování služeb mezi zřizovatelem a jeho provozovnou v jiném členském státě EU není předmětem DPH. Otázka členství zřizovatele nebo jeho provozovny ve skupině pro DPH zde však řešena nebyla. Generální advokát se k případu vyjádřil tak, že plnění mezi zřizovatelem a jeho provozovnou nepředstavují zdanitelná plnění. Soudní dvůr EU se však s jeho stanoviskem neztotožnil a rozhodl, že tato plnění podléhají DPH. To z toho důvodu, že DPH skupina představuje samostatnou osobu povinnou k dani a předmětná plnění jsou uskutečněna mezi dvěma odlišnými osobami a nikoli v rámci jednoho subjektu. Je otázkou, jak se k praktické aplikaci tohoto rozsudku postaví finanční správy v jednotlivých členských státech EU, vzhledem k současným odlišnostem při posuzování plnění mezi zřizovatelem a pobočkou z hlediska DPH. Pokud budou závěry tohoto rozsudku aplikovány, subjektům z finančního sektoru mohou významně vzrůst náklady v důsledku nutného odvodu DPH u přeshraničních služeb od zřizovatele a nízkého nároku na odpočet DPH na vstupu. Místo plnění u dodání zboží při provádění dokončovacích prací Zdroj: archiv Rödl & Partner Ve věci C-446/13 Fonderie 2A rozhodoval Soudní dvůr EU o stanovení místa plnění při dodání zboží v případě, pokud jsou v zemi pořizovatele zboží prováděny dokončovací práce na tomto zboží před jeho vlastním dodáním. 4

5 Daně Vydání: Listopad 2014 Italská společnost Fonderie 2A vyráběla v Itálii kovové součástky, které dodávala francouzskému zákazníkovi. Před dodáním součástek je však odeslala k jiné francouzské společnosti, která na nich pro společnost Fonderie 2A provedla lakovací práce, a až poté byly součástky odeslány francouzskému zákazníkovi. Společnost Fonderie 2A si požádala ve Francii o vrácení DPH účtované z lakovacích služeb francouzským dodavatelem. Žádost byla zamítnuta, neboť dle názoru francouzské finanční správy i soudu uskutečnila Fonderie 2A dodání zboží ve Francii, a nesplnila tak jednu z podmínek pro vrácení DPH. Soudní dvůr EU se zabýval přiřazením přepravy k dodání součástek konečnému zákazníkovi. Dospěl k závěru, že přepravu nelze přiřadit k celkovému dodání součástek z Itálie do Francie, jak se domnívala Fonderie 2A, ale pouze k dodávce součástek od francouzské lakovny ke konečnému francouzskému zákazníkovi, neboť až tato přeprava je spojena s dodáním zboží. Došlo tak k dodání zboží na území Francie, a proto neměla Fonderie 2A nárok na vrácení DPH. Doporučujeme takovéto nebo podobné transakce vždy podrobně zkoumat z hlediska DPH, aby se předešlo budoucím daňovým rizikům (neuznání nároku na vrácení DPH, registrace k DPH v jiných členských státech, sankce atp.). Nesprávné údaje na daňovém dokladu nemusí znamenat ztrátu nároku na odpočet Nejvyšší správní soud se ve věci 5 Afs 65/2013 zabýval dodávkami zboží a služeb v tuzemsku, které byly uskutečněny jiným plátcem, než plátcem deklarovaným na dokladech. Tato osoba byla společníkem a jednatelem jedné ze společností, která byla uvedena na dokladech jako dodavatel zboží/poskytovatel služeb. Správce daně ani následně Městský soud v Praze v těchto případech neuznali odběrateli nárok na odpočet daně, neboť daňové doklady považovali za fiktivní. Příjemce zboží a služeb s tímto posouzením nesouhlasil, a proto podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Nejvyšší správní soud přitom posuzoval zejména ustanovení zákona o DPH, podle kterého lze nárok na odpočet prokázat jiným způsobem, pokud daňový doklad neobsahuje všechny předepsané náležitosti. Bylo přitom prokázáno, že dodávky zboží uskutečnila předmětná fyzická osoba, v trestním řízení se k vystavování dokladů přiznala a odběratel o podvodném jednání nevěděl. Daňové doklady tak nelze považovat za fiktivní, jen je na nich nesprávně uveden poskytovatel plnění. Soud uvedl, že nárok na odpočet je základním právem plátce a lze jej odmítnout pouze ze závažných důvodů, nikoli z důvodů formálních. Proto Nejvyšší správní soud rozhodl ve prospěch příjemce zboží a služeb a nárok na odpočet DPH mu přiznal. > Krátce Tomáš Zatloukal, Rödl & Partner Praha Navýšení minimální mzdy od roku 2015 Od 1. ledna 2015 se zvyšuje minimální mzda ze současných na korun. Tato změna ovlivní mimo jiné minimální vyměřovací základ pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění, výši slevy za umístění dítěte (viz níže), maximální výši osvobozených důchodů či minimální příjem pro možné uplatnění daňového bonusu na dítě. Náklady na školku pro děti pomohou snížit daň z příjmů V souvislosti s přijetím zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině dochází také k zavedení nové slevy na dani z příjmů fyzických osob za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku, včetně mateřské školy. Slevu bude možné uplatnit ve výši prokazatelně vynaložených nákladů až do částky minimální mzdy, a to poprvé již za rok Roční sleva na dani tedy může činit v roce 2014 až a v roce 2015 až korun českých. Zrušení sankce za opožděné podání přiznání na nižší daň z nemovitých věcí Poslanecká sněmovna projednává novelu zákona o dani z nemovitých věcí, která by měla nabýt účinnosti dnem 1. ledna Novela obsahuje především legislativně technické úpravy. Ruší se také sankce za opožděné podání daňového přiznání na nižší daň, pokud přiznání podá poplatník sám, aniž by k tomu byl finančním úřadem vyzván. Mnohostranná dohoda o výměně informací o bankovních účtech Ministr financí podepsal deklaraci, kterou se Česká republika připojila k Mnohostranné dohodě o automatické výměně informací o finančních účtech. Dohodu podepsalo 51 jurisdikcí a mezi signatáře patří i státy označované jako daňové ráje (například Kajmanské ostrovy, Lucembursko či Bermudy). Od roku 2016 má být poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí vždy jen nabyvatel Ministerstvo financí představilo první návrh změn v dani z nabytí nemovitých věcí pro rok 2016, které mají zjednodušit dosavadní právní úpravu a odstranit některé výkladové nejasnosti. Zrušena má být mimo jiné možnost smluvního ujednání o poplatníkovi (tím má být vždy jen nabyvatel nemovité věci) a úprava ručení. Upřesnit by se měl též postup při zdaňování inženýrských sítí nebo způsob stanovení základu daně v případě směny. 5

6 Daně Koncept nového zákona o prokazování původu majetku Ministerstvo financí představilo koncept nového zákona o prokazování původu majetku. Jeho záměrem je dodanění příjmů odpovídajících hodnotě majetku, u kterého nebylo prokázáno pořízení z již řádně zdaněných příjmů, případně příjmů, které zdanění vůbec nepodléhaly. Neprokázané příjmy by pak podléhaly zdanění ve standardní sazbě, tedy ve výši 15 procent u fyzických osob a 19 procent u právnických osob. Součástí návrhu je i zavedení zvýšeného penále, které by mohlo dosáhnout až 100 procent vyměřené daně. Zákon by měl nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2016; poplatník však bude muset prokázat i příjmy z dřívějších období. Kontakt pro další informace: Ing. Tomáš Zatloukal, LL.M. Daňový poradce/partner Tel.: Tvoříme základy Naše znalosti tvoří základ našeho poradenství. Na nich stavíme, společně s našimi klienty. Rödl & Partner Jedinečné lidské věže mohou vyrůst pouze tehdy, mají-li pevný základ. Castellers de Barcelona Celek se skládá z jednotlivců u Castellers, i v naší společnosti. Lidské věže symbolizují jedinečným způsobem firemní kulturu společnosti Rödl & Partner. Ztělesňují naši filozofii soudržnosti, rovnováhy, odvahy a týmového ducha. Jsou paralelou růstu vlastní silou, který Rödl & Partner promítl do dnešní podoby. Heslem všech Castellers, jež je i vyjádřením jejich základních životních hodnot, je Força, Equilibri, Valor i Seny (síla, stabilita, odvaha a rozum). Toto heslo charakterizuje i nás. To bylo i jedním z důvodů, proč společnost Rödl & Partner v květnu 2011 navázala spolupráci s Castellers de Barcelona, reprezentanty dlouholeté tradice stavby lidských věží. Legislativní novinky Listopad 2014 Vydavatel: Redakce: Rödl & Partner, advokáti, v.o.s. Platnéřská 2, Praha 1 Tel.: Mgr. Monika Štýsová Ing. Tomáš Zatloukal Ing. Jana Švédová Tento dokument má pouze informativní povahu. Při řešení konkrétního případu doporučujeme vždy individuální konzultaci, jelikož aplikace výše uvedených informací bude v konkrétní situaci ovlivněna okolnostmi případu. Advokátní kancelář Rödl & Partner, v.o.s. nepřejímá žádnou odpovědnost za případné nepřesnosti v tomto dokumentu nebo za škodu, která by vznikla jednáním učiněným na základě tohoto dokumentu. Layout/Sazba: Rödl & Partner

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Tvoříme základy Legislativní novinky

Tvoříme základy Legislativní novinky Tvoříme základy Legislativní novinky Informace o aktualitách v legislativě Vydání: Leden 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo > Vybrané legislativní změny > Vybrané předpisy vyhlášené ve sbírce > Účinnost vybraných

Více

KempHoogstad daňové novinky

KempHoogstad daňové novinky KempHoogstad daňové novinky Září 2014 Obsah: 1. Změny v oblasti daně z přidané hodnoty... 2 2. Změny v oblasti daně z příjmů od roku 2015... 4 3. Ostatní změny... 5 V tomto vydání našeho newsletteru naleznete

Více

Tvoříme základy Legislativní novinky

Tvoříme základy Legislativní novinky Tvoříme základy Legislativní novinky Informace o aktualitách v legislativě Vydání: Říjen 2014 www.roedl.cz Obsah: Právo > Vybrané legislativní změny > Vybrané předpisy vyhlášené ve sbírce > Účinnost vybraných

Více

Legislativa. Přehled významných nových právních předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů. Přehled legislativních novinek. Überschrift_Inhalt:

Legislativa. Přehled významných nových právních předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů. Přehled legislativních novinek. Überschrift_Inhalt: Přehled legislativních novinek Vydání Listopad 2011 www.roedl.cz Überschrift_Inhalt: Obsah: Überschrift Přehled významných 2 nových právních předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů Überschrift 1 Přehled

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

1. Změny přijaté tzv. implementační novelou zákona o DPH

1. Změny přijaté tzv. implementační novelou zákona o DPH ZMĚNY V ZÁKONĚ O DPH 1. Změny přijaté tzv. implementační novelou zákona o DPH Tato novela obsahuje pouze změny, které jsou povinnou implementací předpisů platných pro členské státy EU (část ustanovení

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2014 září 2014

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh. poslanců Radima Vysloužila a Václava Cempírka.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh. poslanců Radima Vysloužila a Václava Cempírka. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 485 Návrh poslanců Radima Vysloužila a Václava Cempírka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Novela zákona o DPH č. 360/2014 Sb. upravuje také rozsah komodit, na které se vztahuje

Novela zákona o DPH č. 360/2014 Sb. upravuje také rozsah komodit, na které se vztahuje Režim přenesení daňové povinnosti od 1. 4. 2015 Novela zákona o DPH č. 360/2014 Sb. upravuje také rozsah komodit, na které se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti podle 92a zákona o DPH. Pro zdaňovací

Více

d) datum začátku používání opatření, kterým se mechanismus zavádí, a dobu, po kterou se bude používat.";

d) datum začátku používání opatření, kterým se mechanismus zavádí, a dobu, po kterou se bude používat.; Žádám o poskytnutí informace podle zákona c.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v jeho platném znění, jmenovitě o poskytnutí materiálu dle čl. 1 Směrnice Rady2013/43/EU ze dne 22. 6. 2013, pro

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

Negativní vlivy na systém veřejného zdravotního pojištění od roku 2010

Negativní vlivy na systém veřejného zdravotního pojištění od roku 2010 Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a

Více

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů Předkládají: Ing. Otakar Machala, daňový poradce č. osv. 2252 Ing. Jiří Nesrovnal, daňový poradce

Více

Novela zákona o DPH 2011

Novela zákona o DPH 2011 www.pwc.com Novela zákona o DPH 2011 Daňové změny v roce 2011 aneb plánovaná reforma daňového systému Martin Diviš 19. ledna 2011 Agenda Legislativní proces Vracení DPH u nedobytných pohledávek Institut

Více

LETTER 5/2016 NEWSLETTER 5/2016. Novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí a další změny v legislativě

LETTER 5/2016 NEWSLETTER 5/2016. Novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí a další změny v legislativě LETTER 5/2016 NEWSLETTER 5/2016 Novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí a další změny v legislativě I. Novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí změna v osobě poplatníka

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

NEWSLETTER 1/2015. Vážení,

NEWSLETTER 1/2015. Vážení, NEWSLETTER 1/2015 NEWSLETTER 1/2015 Vážení, obracíme se na Vás se stručným shrnutím změn v níže uvedených právních oblastech, které považujeme pro počátek roku 2015 za zásadní. I. Občanské a obchodní právo

Více

Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR

Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR R. Vyzula 12.10.2015 Právní postavení českého lékaře 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í O bsah Obsah Ú vod...п Seznam předpisů dostupných na www.anag.cz... 12 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ - přehled z m ě n... 14 Zákon č. 586/1992 Sb o daních z p říjm ů... 19 Příloha č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb...223

Více

Kapitola 2. Předmět daně

Kapitola 2. Předmět daně Informace k publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH ve vazbě změny v oblasti DPH provedené s účinností od 1. 1. 2014 v rámci zákonného opatření Senátu Publikace Kraj a obec v pozici plátce je zpracována

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2015 srpen 2015

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz Poskytování stravného zaměstnavatelem Žádný právní předpis neukládá zaměstnavateli povinnost poskytovat zaměstnancům stravování nebo jim na stravování přispívat (zaměstnavatel má pouze povinnost stravování

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU, Je vybírána plátci DPH od poplatníků (koncových spotřebitelů v ceně zboží

Více

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004 254/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. dubna 2004 o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů Změna: 303/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

Úvod Seznam zkratek Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád... 15

Úvod Seznam zkratek Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád... 15 Obsah Úvod.................................................... 11 Seznam zkratek........................................... 13 Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád..........................

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

Tvoříme základy Legislativní novinky

Tvoříme základy Legislativní novinky Tvoříme základy Legislativní novinky Informace o aktualitách v legislativě v Èeské republice Vydání: Únor 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo > Vybrané legislativní změny > Vybrané předpisy vyhlášené ve sbírce

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU a také směrnicemi EU, zejména 2006/112/ES, Je vybírána plátci DPH od poplatníků

Více

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI OBSAH Předmluva............................................................ XV O autorech............................................................ XIX Seznam použitých zkratek.....................................................

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 05_2014 červenec 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 05_2014 červenec 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 05_2014 červenec

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Problematika ručení u DPH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013

Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013 Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013 Legenda Číslo před lomítkem označuje číslo časopisu, číslo za lomítkem označuje stranu v daném vydání. Daň z přidané hodnoty Ing. Václav Benda

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Itálii povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článků 206 a 226 směrnice

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Senátní návrh. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Senátní návrh. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období 168 Senátní návrh na vydání zákona kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Tento materiál obsahuje doplněk k odpovědím na dotazy, který Finanční správa zveřejnila Soubor otázek a odpovědí byl doplněn o část XVI.

Tento materiál obsahuje doplněk k odpovědím na dotazy, který Finanční správa zveřejnila Soubor otázek a odpovědí byl doplněn o část XVI. Tento materiál obsahuje doplněk k odpovědím na dotazy, který Finanční správa zveřejnila 4.2.2016. Soubor otázek a odpovědí byl doplněn o část XVI. věnovanou splátkovému a platebnímu kalendáři. Dotaz 1

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Tvoříme základy Legislativní novinky

Tvoříme základy Legislativní novinky Tvoříme základy Legislativní novinky Informace o aktualitách v legislativě v České republice Vydání: Listopad 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo > Vybrané legislativní změny > Vybrané předpisy vyhlášené ve

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

USNESENÍ č. 301 ze 43. schůze dne 20. prosince 2005

USNESENÍ č. 301 ze 43. schůze dne 20. prosince 2005 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna výbor pro sociální politiku a zdravotnictví 4. volební období 2005 USNESENÍ č. 301 ze 43. schůze dne 20. prosince 2005 k vládnímu návrhu na vydání zákona,

Více

BULLETIN VYZNÁME SE V TOM, CO VÁS NEBAVÍ! září 2014

BULLETIN VYZNÁME SE V TOM, CO VÁS NEBAVÍ! září 2014 BULLETIN září 2014 Letošní rok je ve znamení změn, které se dotýkají nás všech. V aktuálním vydání našeho Bulletinu Vám přinášíme ty aktuální změny a úpravy, které by v žádném případě neměly uniknout Vaší

Více

JAK SE (NE)STÁT NESPOLEHLIVÝM PLÁTCEM

JAK SE (NE)STÁT NESPOLEHLIVÝM PLÁTCEM JAK SE (NE)STÁT NESPOLEHLIVÝM PLÁTCEM ZÁŘÍ 2014 1/5 RUČENÍ ZA DAŇ NEODVEDENOU POSKYTOVATELEM ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ, KTERÝ JE NESPOLEHLIVÝM PLÁTCEM Generální finanční ředitelství publikovalo dne 21. srpna

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji

Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji I. Podmínky poskytnutí dotace Program slouží především k naplnění těchto priorit: 1. záchrana a obnova kulturních památek nacházejících se ve

Více

Novinky v DPH v roce 2015/2016 u ÚSC. Lektor: Ing. Lydie Musilová

Novinky v DPH v roce 2015/2016 u ÚSC. Lektor: Ing. Lydie Musilová Novinky v DPH v roce 2015/2016 u ÚSC Lektor: Ing. Lydie Musilová 1 Novely 2015 * tzv. implementační novela s účinnosti od 1. ledna 2015 (Část ustanovení má účinnost od 1.10.2014), již zveřejněna v částce

Více

METODICKÁ POMŮCKA k novele zákona o místních poplatcích č. 266/2015 Sb. č. 1/2016

METODICKÁ POMŮCKA k novele zákona o místních poplatcích č. 266/2015 Sb. č. 1/2016 METODICKÁ POMŮCKA k novele zákona o místních poplatcích č. 266/2015 Sb. č. 1/2016 Zpracoval: Krajský úřad Plzeňského kraje odbor ekonomický oddělení ekonomických analýz 2016 1 I. ÚVOD Novela zákona č.

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR 335 9. funkční období 335 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových

Více

Co přináší novela zákona o léčivech? PharmDr. Alena Tomášková odbor farmacie

Co přináší novela zákona o léčivech? PharmDr. Alena Tomášková odbor farmacie Co přináší novela zákona o léčivech? PharmDr. Alena Tomášková odbor farmacie Zákon o léčivech Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

expedicí zboží okamžik vypravení zásilky poplatníkem nebo předání zásilky k přepravě,

expedicí zboží okamžik vypravení zásilky poplatníkem nebo předání zásilky k přepravě, Stanovisko Generálního finančního ředitelství k určení okamžiku uskutečnění evidované tržby u platebních operací realizovaných prostřednictvím internetu Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen

Více

Aktuálně k dani z příjmů FO 2014/2015

Aktuálně k dani z příjmů FO 2014/2015 Aktuálně k dani z příjmů FO Irena Tinková 2014/2015 Zaměřeno na drobné podnikatele a všechny, kdo si sami sestavují daňové přiznání Harmonogram 9:30 10:30 aktuálně daň z příjmů fyzických osob, daňový řád,

Více

Informace o uplatňování nároku na odpočet daně u osobních automobilů( )

Informace o uplatňování nároku na odpočet daně u osobních automobilů( ) Informace o uplatňování nároku na odpočet daně u osobních automobilů(14.4.2009) Zákon č. 87/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ( zákon

Více

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46a a 49 50 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji

Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji I. Podmínky poskytnutí dotace Program slouží především k naplnění těchto priorit: 1. záchrana a oprava objektů památkové

Více

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková Mobility Management Congress Program Firemní vozidla a daně Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů fyzických osob Silniční

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Dnem 1. ledna 2004 nabyl účinnosti zákon č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č.

Více

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Obsah prezentace I 1. Úvod 2. Denní trh DPH Vymezení a rozsah plnění Místo plnění Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Více

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 Na tiskové konferenci, konané dne 18. března 2011, ministr financí Miroslav Kalousek představil reformu přímých daní a odvodů, která by měla tvořit třetí pilíř komplexní daňové

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Tvoříme základy Legislativní novinky

Tvoříme základy Legislativní novinky Tvoříme základy Legislativní novinky Informace o aktualitách v legislativě Vydání: Květen 2013 www.roedl.cz Obsah: > Vybrané legislativní změny > Judikatura, rozhodnutí > Vybrané předpisy vyhlášené ve

Více

Daňová podpora veřejné prospěšnosti

Daňová podpora veřejné prospěšnosti Daňová podpora veřejné prospěšnosti Mezinárodní odborná konference o statusu veřejné prospěšnosti 9. září 2010 Martin Jareš Ministerstvo financí Obsah prezentace Obecné principy daňové politiky Daňová

Více

Dotační program vyhlášený městem Rosice

Dotační program vyhlášený městem Rosice Dotační program vyhlášený městem Rosice Podpora poskytování sociálních služeb v souladu s ustanovením 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016. 1 Právní

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více