Souřadnicov. Cassini Soldnerovo zobrazení. Cassini-Soldnerovo. b) Evropský terestrický referenční systém m (ETRS), adnicové systémy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souřadnicov. Cassini Soldnerovo zobrazení. Cassini-Soldnerovo. b) Evropský terestrický referenční systém m (ETRS), adnicové systémy"

Transkript

1 Závazné referenční systémy dle 430/2006 Sb. Souřadnicov adnicové systémy na území Nařízen zení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů a státn tních mapových děl d l závazných z na území státu tu a zásadz sadách jejich používání. a) Světový geodetický referenční systém m 1984 (), b) Evropský terestrický referenční systém m (ETRS), c) Souřadnicový systém m Jednotné trigonometrické sítě katastráln lní (S-JTSK), d) Katastráln lní souřadnicový systém gusterbergský, svaoštěpánský (S-SK), SK), e) Výškový systém m baltský - po vyrovnání (Bpv), f) Tíhový systém m 1995 (S-Gr95), g) Souřadnicový systém m 1942 (S-42/83). Zobrazovací systémy na území Cassini Soldnerovo transverzáln lní poloha válcové, ekvidistatní Cassini-Soldnerovo Křovákovo Gauss Krügerovo Zobrazení UTM (Universal( Transverse Mercator) Dotykový poledník volen středem zobrazovaného území, prochází významným bodem Čechy (Gusterberg( Gusterberg) Morava a Slezsko (Sv.Štěpán) Rakousko Uherská říše e rozdělena krovak.webpark.cz/ 9 souřadnicových soustav Cassini Soldnerovo Charakteristiky : použit ití pro mapy S-SK, S SK, ( ) 1858) 11 válcv lců,, pruh území široký cca 400 km osy +x k jihu, +y na západz délkové zkreslení na okrajích pásůp až 0,46 m/km Použit rotační elipsoid s rozměry ry dle Zacha: logaritmus poloměru rovníku a,, malé poloosy b log a = 6, (rak sáhy) s log b = 6, (rak sáhy) s 1 i 310 1

2 Křovákovo Schema Křovákova Křovákovo Charakteristika : základní kartografická rovnoběž ěžka volena kolmo na zeměpisný poledník λ=42 30 vých. od Ferra ( v.d.od Greenwich) není zkreslena Převod bodů z Besselova elipsoidu konformně na Gaussovu kouli R (6381 km) kuželov elové konformní v obecné poloze autorem Ing. Josef Křovák (1927) konformně na kužel v obecné poloze (+024m/km) max. Křovákovo Pravoúhl hlá soustava souřadnic osa +X je obrazem základnz kladního poledníku kladná k Jihu, osa +Y směř ěřuje na západ, z vrchol kužele nad Petrohradem Gauss-Kr Krügerovo válcové,, konformní v transverzáln lní poloze součást st S-42 ( ) vojenské topografické mapy Elipsoid Krasovského S-JTSK celá republika leží v 1. kvadrantu, obě souřadnice kladné Y<X Rozdíl l zeměpisn pisné šířky hvězd zdárny na ostrově Ferro a hvězd zdárny Greenwiche (nulté poledníky zeměpisných souřadnic) byl stanoven a je používán n Přímé konformní do roviny na 6 6 pásy území býv. Československa Pásy: 33,34 Vrstvy L,M Osa +x kladná k severu Gauss-Kr Krügerovo Prochází osovým poledníkem osový poledník k pásu p a rovník přímky na sebe kolmé,, nezkreslené Samostatná soustava souřadnic (SS) pro každý pásp počátek SS v průse sečíku osového poledníku s rovníkem S-42 (max.zkreslení 1,00057) Osa +y kladná k východu Ztotožněna na s rovníkem UTM (Universal( Transverse Mercator) válcové konformní šestistupňových poledníkových pásůp z elipsoidu do roviny standard NATO, od u nás n s AA u UTM nezkresleny dva poledníky, není použit pro pólovp lové oblasti ( 84 s.š.. a 80 j.š.).) Poloha bodu () určena: zeměpisnými souřadnicemi (φ,λ),( mean see level(m.s.l.) h, prostorovými souřadnicemi X,Y,Z, rovinnými souřadnicemi E (East), N (North) 2

3 Sítˇzón n UTM Referenční systémy - shrnutí referenční elipsoid UTM (6 pásy) S-SKSK Zachův v elipsoid ekvidistantní válcové v příčnép poloze Besselův elipsoid S-JTSK Křovákovo konformní kuželov elové v obecné poloze ETRS89 elipsoid GRS80 S-42 Krasovského elipsoid konformní válcové v příčné poloze síť šedesáti zón z n zobrazených pomocí transversáln lního Mercatorova Cassini - Soldner Gauss Krüger pro civilní účely spravuje ČÚZK (www.cuzk.cz( distribuce map velkých měřm mapové podklady popis kompletního sortimentu map Analogová forma Digitáln lní forma KÚ (katastráln lní úřady) ZÚ (Zeměměř ěřický úřad) Digitáln lní státn tní mapová díla: tní mapa 1:5000, tní mapa 1: rastrová, tní mapa 1: odvozená, Rastrová Základní mapa R 1:10000 (ZM10), Rastrová Základní mapa R 1:25000, Rastrová Základní mapa R 1:50000, Rastrová Základní mapa R 1:200000, Rastrová Základní mapa R 1:500000, Rastrová Základní mapa R 1: , ZABAGED Základní báze geodetických dat digitáln lní topografický model území, odvozený z mapového obrazu ZM 10 (S-JTSK), Bpv. Charakter GIS (geografický( informační systém) Spojuje prostorovou složku vektorové grafiky s topografickými relacemi objektů a složku atributovou obsahující popisy a další informace o objektech. provozován n v graf. prostřed edí MicroStation a GIS prostřed edí MGE, využívaj vající databázi ORACLE KATASTRÁLN LNÍ MAPA Vyhláš áška ČÚZK č 163/2001 stanovuje tyto formy katastráln lní mapy DKM (digitáln lní katastráln lní mapa) s geometrickým a polohovým určen ením m v S-JTSK S a přesnostp esností polohopisu σ xy =0,14 m KM-D D (katastráln lní mapa obnovená digitalizací) Přesnost podrobných bodů σ xy =0,14 m Současnost (2006) 30% území pokryto digitáln lní mapou Zbytek analogová mapa 3

4 KM (1:2880, 1:2000, 1:1000) KATASTRÁLN LNÍ MAPA Ostatní mapy velkých měřm SMO 5 státn tní mapa odvozená 1:5000 DKM Ostatní mapy velkých měřm SM5 tní mapa 1:5000 zpracována od roku 2001, spolu s tní mapou 1:5000- rastrovou nahrazuje SMO 5, tvořena 3 složkami: 1) Katastráln lní podkladem DKM, KM-D, 2) Výškopisn kopisná - ZABAGED, 3) Topografická digitáln lní ortofoto. Základní mapy středn edních měřm ZM 10 (základn kladní mapa R v měřm ěřítku 1:10000) S-JTSK, Bpv. Základní mapy středn edních měřm ZM25 (základn kladní mapa R v měřm ěřítku 1:25000) ZM50 (základn kladní mapa R v měřm ěřítku 1:50000) ZM500 ZM100 4

5 Mapy územních celků Mapa okresů R (1:10000) Mapa krajů R ( 1:200000) Česká republika (1:500000) Mapy správn vního rozdělen lení Fyzickogeografická mapa (1:500000) Česká republika (1: ) Mapy kladů mapových listů státn tních mapových děld Tématická státn tní mapová díla Přehled trigonometrických a zhušťovac ovacích ch bodů (1:50000), Přehled výškov kové (nivelační sítě) ) 1:50000, Mapa základnz kladních sídelns delních jednotek (1:50000), Silniční mapa R (1:50000). Účelové mapy ve výstavbě TMM (Technická mapa města) m měřítko 1:500, 1:1000, podzemních a nadzemních inž.. sítís ZMZ (Základn kladní mapa závodu) z měřítko 1:200, 1:1000, sítí,, staveb, kontrolních a reg zařízen zení JŽM M (Jednotná železniční mapa) měřítko 1:500, 1:1000, traťových a staničních staveb, vybavení a zařízen zení v obvodu drážního tělesa, t které nejsou v jiných mapových dílech zobrazeny Literatura Doc.Ing.Pavel Hánek,, CsC. Stavební geodézie, ČVUT Praha, 2007 Vyhláš áška 430/2006 Sb. aplikace (dokumenty a předpisy) p Základní vodohospodářsk ská mapa 1 : (CUZK) 5

STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni cz. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie. Přírodovědecká fakulta UK.

STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni cz. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie. Přírodovědecká fakulta UK. STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie. Přírodovědecká fakulta UK. MAPOVÉ DÍLO, STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO Mapové dílo: Představováno mapami jednotného

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Kartografie Doc. Ing. Miroslav Tyrner, CSc. Ing. Hana Štěpánková Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru

Více

VYUŽITÍ STARÝCH MAP PRO VÝZKUM KRAJINY. Jiří Cajthaml 1, Jiří Krejčí 2

VYUŽITÍ STARÝCH MAP PRO VÝZKUM KRAJINY. Jiří Cajthaml 1, Jiří Krejčí 2 VYUŽITÍ STARÝCH MAP PRO VÝZKUM KRAJINY Jiří Cajthaml 1, Jiří Krejčí 2 1 Katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166 29, Praha 6, ČR jiri.cajthaml@fsv.cvut.cz 2 Katedra

Více

Tematické mapy na podkladě státního mapového díla. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Tematické mapy na podkladě státního mapového díla. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Tematické mapy na podkladě státního mapového díla Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Vytvoření dokumentu: 20. 9. 2004 Poslední aktualizace: 14. 11.

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ KAREL BRÁZDIL ISSS 5, HRADEC KRÁLOVÉ 14. DUBNA 2015

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ KAREL BRÁZDIL ISSS 5, HRADEC KRÁLOVÉ 14. DUBNA 2015 ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ V LETECH AŽ KAREL BRÁZDIL ISSS 5, HRADEC KRÁLOVÉ 14. DUBNA 2015 ÚVOD Zákon 35ř/1řř2 Sb., o zem m ických a katastrálních orgánech Zákon 200/1řř4 Sb., zákon

Více

Section 1. Současné možnosti převodu S-JTSK a ETRS89 Systém S-JTSK/05 S-JTSK v EPSG Úloha - transformace S-JTSK a ETRS89

Section 1. Současné možnosti převodu S-JTSK a ETRS89 Systém S-JTSK/05 S-JTSK v EPSG Úloha - transformace S-JTSK a ETRS89 Definice transformace S-JTSK - ETRS89 před 1.1.2011 Definice transformace S-JTSK - ETRS89 po 1.1.2011 Section 1 Současné možnosti převodu S-JTSK a ETRS89 Rozdíly Současné možnosti převodu S-JTSK a ETRS89

Více

Otázky ÚOZI obecná část

Otázky ÚOZI obecná část Otázky ÚOZI obecná část 1. Katastrální zákon, základní ustanovení, vymezení pojmu katastr nemovitostí. Předměty evidování, obsah katastru, základní znalosti prováděcí vyhlášky... 2 2. Povinnosti vlastníků

Více

Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů

Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů - 1 - Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů při pořizování územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností a pro území kraje Obsah: 1. Úvod 1.1 Komu

Více

METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU

METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU Vojenská akademie v Brně Fakulta vojensko technická druhů vojsk katedra vojenských informací o území METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU Václav Talhofer Brno 2000 1 Obsah 1. Sběr a pořizování

Více

Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje

Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje stanovují způsob tvorby ÚKM Jihočeského kraje a její aktualizace do doby než dojde ke zprovoznění RUIAN, poté přechází

Více

TECHNICKÁ SMĚRNICE. č. 1/2009. PRO TVORBU DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY MĚSTA VRCHLABÍ Datová struktura GK DTMM v2008-05-05

TECHNICKÁ SMĚRNICE. č. 1/2009. PRO TVORBU DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY MĚSTA VRCHLABÍ Datová struktura GK DTMM v2008-05-05 TECHNICKÁ SMĚRNICE č. 1/2009 PRO TVORBU DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY MĚSTA VRCHLABÍ Datová struktura GK DTMM v2008-05-05 Obsah: 1. Úvod 2. Použité pojmy a zkratky 3. Rozsah platnosti 4. Forma zpracování geodetické

Více

DIGITÁLNÍ BÁZE VODOHOSPODÁŘSKÝCH DAT - D I B A V O D -

DIGITÁLNÍ BÁZE VODOHOSPODÁŘSKÝCH DAT - D I B A V O D - VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ T. G. MASARYKA DIGITÁLNÍ BÁZE VODOHOSPODÁŘSKÝCH DAT D I B A V O D Mgr. Aleš Zbořil a kol. Praha, červen 2005 KONCEPTUÁLNÍ MODEL DIBAVOD A NÁVRH JEJÍHO VYUŽITÍ V NOVÝCH INFORMAČNÍCH

Více

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ (výtah z diplomové práce zpracované na ČVUT Praha, 2010) Bc. Adéla Hrubešová Seznam použitých zkratek ČSN BPEJ BS CB DKM GP GNU GPL GPS GPU ISKN KM KMD KM-D

Více

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5 www.aquatest.cz

Více

Soupis příspěvků publikovaných ve Vojenském topografickém obzoru a Vojenském geografickém obzoru

Soupis příspěvků publikovaných ve Vojenském topografickém obzoru a Vojenském geografickém obzoru Soupis příspěvků publikovaných ve Vojenském topografickém obzoru a Vojenském geografickém obzoru Soupis je řazen chronologicky od prvního do posledního ročníku, v rámci ročníku pak dle čísel periodika.

Více

Postup obcí a stavebních úřadů

Postup obcí a stavebních úřadů Postup obcí a stavebních úřadů při plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech a doprovodného zákona č. 227/2009 Sb. Cílem tohoto dokumentu je jednak uceleně definovat

Více

Mapa zdroj informací

Mapa zdroj informací Nejpřesnějším modelem Země je glóbus. Všechny tvary na glóbu odpovídají tvarům na Zemi a jsou zmenšeny v poměru, který udává měřítko glóbu. Mapa je zmenšený a zjednodušený rovinný obraz zemského povrchu.

Více

Technické kreslení. David Zeman. Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

Technické kreslení. David Zeman. Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace P R A C O V N Í S E Š I T Technické kreslení David Zeman Vydáno v rámci projektu MULTICHANCE systém pro podporu dalšího

Více

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje část Nástroje pro tvorbu a údržbu Územně analytických podkladů

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje část Nástroje pro tvorbu a údržbu Územně analytických podkladů T-MAPY spol. s r.o. Špitálská 150 500 03 Hradec Králové tel. 495513335 fax 495513371 e-mail: tmapy@tmapy.cz http://www.tmapy.cz http://www.tmapserver.cz Plzeňský kraj Škroupova 18 306 13 Plzeň tel. 377

Více

PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA KOZLOVSKÁ STRÁŇ NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024. Mgr. David Fischer

PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA KOZLOVSKÁ STRÁŇ NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024. Mgr. David Fischer PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA KOZLOVSKÁ STRÁŇ NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024 Zpracoval: NaturaServis, s.r.o.: Ing. Radim Paulič Mgr. David Fischer V Litvínově: 27. 6. 2014 1. Základní údaje o zvláště

Více

Vojenský zeměpisný ústav v letech

Vojenský zeměpisný ústav v letech Vojenský zeměpisný ústav v letech Koncem roku 1925 byla dokončena a Vojenskému zeměpisnému ústavu předána do užívání novostavba budovy v Praze XIX-Bubenči, Bučkova ulice 620 (nyní Praha 6-Dejvice, Rooseveltova

Více

Katastr nemovitostí PŘEDMĚT KN. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí Katastrální území

Katastr nemovitostí PŘEDMĚT KN. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí Katastrální území Katastr nemovitostí Předmět a obsah katastru nemovitostí Ing. Pavel Černota, Ph.D. Ing. Hana Staňková, Ph.D. PŘEDMĚT KN V KN se evidují: katastrální území pozemky v podobě parcel budovy, byty a nebytové

Více

Pořízení a integrace dat pro. management regionální silniční sítě Plzeňského kraje

Pořízení a integrace dat pro. management regionální silniční sítě Plzeňského kraje Pořízení a integrace dat pro management regionální silniční sítě Plzeňského kraje Zadávací dokumentace výběrového řízení: "Pořízení a integrace dat pro management regionální silniční sítě Plzeňského kraje

Více

HARMONIZACE DAT PRO VIZUALIZACI ÚZEMNĚ

HARMONIZACE DAT PRO VIZUALIZACI ÚZEMNĚ Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra geoinformatiky Lukáš PAVELEC HARMONIZACE DAT PRO VIZUALIZACI ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ KRAJE V PROSTŘEDÍ ARCGIS Diplomová práce Vedoucí

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

KARTOGRAFIE. První kapitola : HISTORICKÝ VÝVOJ TVORBY MAP. Ing. Hana Lebedová

KARTOGRAFIE. První kapitola : HISTORICKÝ VÝVOJ TVORBY MAP. Ing. Hana Lebedová KARTOGRAFIE První kapitola : HISTORICKÝ VÝVOJ TVORBY MAP Ing. Hana Lebedová POČÁTKY KARTOGRAFIE snaha zakreslit poznanou krajinu a dění kolem sebe, od prvních zákresů se kresba dále zdokonalovala do podoby

Více

Urbanistický vývoj města

Urbanistický vývoj města Urbanistický vývoj města Výstup pro územně analytické podklady Textová část Objednavatel: Zhotovitel: Spolupráce: Útvar rozvoje hl.m. Prahy příspěvková organizace Vyšehradská 59 128 00 Praha 2 Ing. arch.

Více

FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE ƒeské VYSOKÉ UƒENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE PRAHA 2013 Bc. Markéta SEDLÁƒKOVÁ ƒeské VYSOKÉ UƒENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEOINFORMATIKA DIPLOMOVÁ PRÁCE VYUšITÍ

Více

ANALÝZA ZMĚN KRAJINNÉ STRUKTURY S VYUŽITÍM MAP STABILNÍHO KATASTRU

ANALÝZA ZMĚN KRAJINNÉ STRUKTURY S VYUŽITÍM MAP STABILNÍHO KATASTRU HISTORICKÉ MAPY. Zborník referátov z vedeckej konferencie, Bratislava 2005 (Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky) Vladimír Brůna 1, Kateřina Křováková 2 ANALÝZA ZMĚN KRAJINNÉ STRUKTURY S VYUŽITÍM

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Filip Antoš Problematika skenování historických map a jejich následné prezentace na internetu Problematics

Více