POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA LOUNY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA LOUNY"

Transkript

1 POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA LOUNY LOUNY

2 ZPRACOVAL ANTONÍN MÜLLER ODBORNÉ STANOVISKO K POVODŇOVÉMU PLÁNU SRÁVNÍHO OBVODU ORP LOUNY VE SMYSLU 83, písm. a), ZÁKONA č. 254/2001 Sb. NOVELA : 20/2004 S DATUM/ ČÍSLO JEDNACÍ POTVRZENÍ SOULADU VĚCNÉ A GRAFICKÉ ČÁSTI POVODŇOVÉHO PLÁNU SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE POVODŇOVÝM PLÁNEM ORP LOUNY VE SMYSLU ZÁKONA Č. 254/2001 Sb. NOVELA : 20/2004 Sb. PROVEDL : DATUM/ ČÍSLO JEDNACÍ SCHVÁLENÍ POVODŇOVÉHO PLÁNU SPRÁVNÍHO OBVODU MĚSTA LOUNY PROVEDL: MĚSTO LOUNY DATUM/ ČÍSLO JEDNACÍ REVIZE povodňového plánu: Část organizační - dle technické normy vodního hospodářství (TNV ) pro vypracovávání povodňových plánů, pro provoz minimálně 1 x ročně ověřit platnost všech údajů v povodňovém plánu, zejména s ohledem na personální obsazení povodňových komisí a telefonních spojení. Revizi provádí Městský úřad Louny ve spolupráci s PK Louny a zaznamená ji do následující tabulky. Revize nepodléhá dalšímu schválení. Část věcná - dle technické normy vodního hospodářství (TNV ) pro vypracovávání povodňových plánů, provádí se při výrazných změnách, s komentářem změn. Revizi provádí Městský úřad Louny, nebo zpracovatel povodňového plánu a zapíše do Povodňové knihy města Louny

3 Aktualizace povodňového plánu města Louny Datum Provedená změna Kdo provedl změnu Změna v obsazení členů PK města Louny, PK ORP Louny a přizvaných osob str. 26, Upřesnění informací předávaných hlásnou povodňovou službou str. 19 Ing. Ivana Rozborová Ing. Ivana Rozborová Upřesnění vyhlašování SPA str. 22 Ing. Ivana Rozborová Změna v obsazení členů PK města Louny, PK ORP Louny a přizvaných osob str. 26 Libor Šebek Nová měrná křivka profilu příloha str Charakteristika ohrožených objektů a počet evakuovaných obyvatel Q100 Ohře Louny : str vypuštěno : ČS armády Stupně povodňové aktivity str.21- oprava údajů o průtoku dle nové měrné křivky profilu Doplnění ubytovacích kapacit a zařízení str Změna telefonních kontaktů přizvaní na str Změna správců vodních toků str Změna kontaktů a spojení na ohrožené závody str Změna v přehledu ubytovacích a stravovacích zařízení str Libor Šebek Libor Šebek Libor Šebek Libor Šebek Libor Šebek Libor Šebek Libor Šebek Libor Šebek Změna v obsazení členů PK města Louny Ing. Lucie Marková Změna v obsazení členů PK města Louny a PK ORP Louny str. 26, změna názvu nadřízeného vodoprávního úřadu str. 8, změna názvu hlásné povodňové služby str. 20,změna Ing. Lucie Marková spojení na příjemce hlášení str. 21, změna jmen a kontaktů ubytovacích a stravovacích zařízeních str. 51,52 a Změn telefonního čísla, pan Ibl, str. 26 Ing. Lucie Marková Změna v obsazení členů PK města Louny, str. 26 Ing. Petr Čermák - 3 -

4 SEZNAM ZKRATEK V TEXTU POVODŇOVÉHO PLÁNU Zkratka Bpv BRO BR ORP ČČK OS ČHMÚ ČHP ČOV IZS JSDH JPO KOPIS HZS KÚ KVS LB MP MPD MŠ MÚ MVE OO PČR ORP OS OÚ PB PD Q 5 Q 20 Q 100 ř.km SČVK SPA TBD ÚO HZS VD VHD ZŠ ZVHS ZZS Význam Balt po vyrovnání Bezpečnostní rada obce Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Český červený kříž oblastní spolek Český hydrometeorologický ústav Číslo hydrologického pořadí Čistírna odpadních vod Integrovaný záchranný systém Jednotka sboru dobrovolných hasičů Jednotka požární ochrany Krajské operační a informační středisko hasičského záchranného sboru Krajský úřad Krajská veterinární stanice Levý břeh Městská policie Mimopracovní doba Mateřská škola Městský úřad Malá vodní elektrárna Obvodní oddělení policie ČR Obec s rozšířenou působností Osadní výbor Obecní úřad Pravý břeh Pracovní doba Rozliv do úrovně 5 ti leté vody Rozliv do úrovně 20 ti leté vody Rozliv do úrovně 100 leté vody Říční kilometr Severočeské vodovody a kanalizace Stupně povodňové aktivace Technickobezpečnostní dohled Územní odbor hasičského záchranného sboru Vodní dílo Vodohospodářský dispečink Základní škola Zemědělská vodohospodářská správa Zdravotní záchranná služba - 4 -

5 Přehled právních norem k ochraně před zvláštními povodněmi Právní norma Změna Obsah Zákon 254/2001 Sb. 20/2004 Sb. O vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon 128/2000 Sb. 234/2006 Sb. O obcích (obecních zařízení), ve znění pozdějších předpisů Zákon 129/2000 Sb. 320/2002 Sb. O krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů Zákon 238/2000 Sb. 413/2005 Sb.. O hasičském záchranném sboru ČR, ve znění pozdějších předpisů Zákon 239/2000 Sb. 320/2002 Sb. O integrovaném záchranném systému Zákon 240/2000 Sb. 320/2002 Sb. O krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) Zákon 241/2000 Sb. 413/2005 Sb. O hospod. opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů Zákon 12/2002 Sb. 11/2006 Sb. O stát. pomoci při obnově území postiženého živelnou nebo jinou pohromou a o změně zákona 363/1999 Sb. Zákon 305/2000 Sb. O povodích Vyhláška 135/2001 Sb. O územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci Vyhláška 328/2001 Sb. 320/2002 Sb. O některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému Věstník MŽP částka K zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby 5/2003 Metodický pokyn MŽP 11/2000 Pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů Technická norma Pro vypracování povodňových plánů TNV Metodický pokyn odboru ochrany vod č. 14 MŽP ČR Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní - 5 -

6 OBSAH POVODŇOVÉHO PLÁNU MĚSTA LOUNY : Číslo kapitoly Kapitola Strana čís. A Věcná část povodňového plánu : Úvod Charakteristika území města Charakteristika ohrožených objektů Ohře Charakteristika ohrožených městských částí Brloh, Nečichy Druhy a rozsah ohrožení Opatření k ochraně před povodněmi Stupně povodňové aktivity a způsob jejich vyhlašování B Organizační část povodňového plánu : Organizace povodňové ochrany Stupně povodňové aktivity a úkoly členů PK po jejich vyhlášení Spojení na důležité organizace Způsob vyžadování pomoci při povodni Informační zabezpečení Evidenční a dokumentační práce C. 13. Grafická část povodňového plánu : Záplavová území D Přílohy povodňového plánu : Povodňová kniha města Louny Evakuační místa a objízdné trasy Přehled techniky na pomoc při povodních Přehled ubytovacích a stravovacích zařízení Evidenční list hlásného profilu Označování nejvýše dosažené hladiny Fotodokumentace Přílohy Poznámky

7 A VĚCNÁ ČÁST - 7 -

8 ÚVOD : Správci vodních toků : - Ohře : - Povodí Ohře s.p. Chomutov závod Terezín ČHP : Smolnický potok : - Povodí Ohře s.p. pracoviště Žatec ČHP : Mělecký potok : - Povodí Ohře s.p. pracoviště Žatec ČHP : Dobroměřický potok : - Povodí Ohře s.p. pracoviště Žatec ČHP : Vodní díla na Ohři ve správním obvodě Louny: - ČOV Louny - pevný jez kamenný Louny, dle TBD IV. kategorie, staničení Nadřízený vodoprávní úřad : - odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Louny Výškopisný systém výškových údajů : - Balt po vyrovnání Povodňová komise sousedních obcí : 1) Ohře : - proti toku Dobroměřice - po toku Vršovice Černčice 2) Smolnický potok : - proti toku Vinařice - po toku Chlumčany 3) Mělecký potok : - proti toku, ani po toku nejsou žádné povodňové komise Nadřízená povodňová komise : - ORP Louny - 8 -

9 1. Charakteristika území města Louny : Město Louny se nachází ve východní části okresu Louny ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Louny. Město tvoří tři městské části : - Brloh - Nečichy - Louny Celkem má město trvale hlášených obyvatel se stavem k , průměrná hustota činí: 89 obyvatel/km 2. Z toho v jednotlivých částech : - Brloh osob - Nečichy osob - Louny osob se stavem k Rozloha města Loun je 2 427,985 ha. Z toho je : - zemědělská půda : ,02ha - orná půda : 1336,73ha - louky :... 79,63ha - lesní půda : 96,73ha - vodní plocha : 50,88ha - zastavěná plocha : 156,93ha - ostatní plochy :.. 457,40ha Průměrné roční meteorologická data pro správní obvod Louny : Níže uvedená meteorologická data byla získaná z ČHMÚ pobočka Ústí nad Labem Kočkov a byly získané dlouhodobým pozorováním Správní obvod Průměrná roční teplota ( O C) Převládající směr větru Louny ( prům. 185 m.n.m.) 8,5 jihozápadní -severozápadní 2,2 Správní obvod Průměrný roční úhrn srážek (mm) Průměrný úhrn srážek (mm) léto (IV-IX) Procentické zastoupení z ročního úhrnu srážek Průměrný úhrn srážek (mm) zima (III-X.) Louny a okolí 480,2 321,4 66,9 158,8 33,1 Průměrná roční rychlost větru (m/sec) Procentické zastoupení z ročního úhrnu Sněhové srážky se v této oblasti vyskytují jen sporadicky a dosahují výšky v průměru max. 15 cm po dobu 5-6 týdnů. Územní obvod města se nachází v oblasti mírného klimatického pásu. Správním obvodem města Loun protéká řeka Ohře a to od severozápadu na severovýchod v celkové délce cca 2,5 km. Dále pak správním obvodem města Louny protéká méně významný Smolnický potok, a to městskou částí Brloh od jihu na sever v celkové délce cca 1,5km. Tento potok je pravobřežním přítokem řeky Ohře. Do řeky Ohře se vlévá u obce Obora. Správním obvodem města Loun protéká i Mělecký potok a to od západu k jihu v celkové délce cca 2km a do Ohře se vlévá u Masarykových sadů, jako pravobřežní přítok řeky Ohře. Smolnický i Mělecký potok se řadí do kategorie méně významných toků

10 Územím protékají toky : Název vodního toku Ohře Smolnický potok Mělecký potok Louny Brloh Louny Protéká částí obce 2. Charakteristika ohrožených objektů a počet evakuovaných obyvatel Q100 Ohře Louny : Obec Čp./e.č Počet ohrožených osob Počet evakuovaných osob Ohrožuje Louny Na Losech 2566 Parašutistů1933 Benátky 276 Na Losech 1835 Na Losech 1256 Na Losech 2786 Masarykovy sady 1747 Masarykovy sady Místní komunikace, silniční mosty,žel. tratě, silnice (viz příloha č. 12 tohoto plánu) pole, chmelnice, ČOV, MVE, technickou infrastrukturu, chatové oblasti, zahrádkářské kolonie, průmyslové objekty, objekty veřejné správy, zemědělské objekty, ZŠ, MŠ, lékařská zařízení,obchodní síť. Podrobný rozbor ohrožení je rozpracován v jednotlivých přílohách PP Celke m Louny ohrožené objekty :

11 1) komunikace, mosty : Louny : Silnice III/25013 Louny-Dobroměřice Lenešice a silnice I/28 Dobroměřice Louny, (obchvat), Železniční tratě : Louny Most č.: 126 Silniční most na silnici I /28, ř.km 56,5204 (na obchvatu), Silniční most na silnici III/25013, ř.km 54,7435 (u Jiráskova mlýna) Železniční most na trati Louny Most č. tratě.: 126, ř.km 53,4287 2) vodní díla : - pevný jez kamenný Louny, dle TBD IV. kategorie, staničení Dobroměřický rybník, dle TBD IV. kategorie 3) obytné a ostatní objekty v těchto částech : Ohrožena je pouze oblast na severním okraji města, zhruba po čáru severní ulic P. Obrovce P. Holého kpt. Nálepky a dále na sever, kde se nacházejí: společnost AGROSPOL Březno, stáje jezdeckého oddílu BON EQUI Louny, objekt Jiráskova mlýna, zahradnictví ZAHRADNÍČEK, Diamant EXPO, Tenisový klub, objekt Stromovky, NIGHT CLUB a zahrádkářské kolonie. Zhodnocení stupně povodňové ochrany Ohře : Kapacity koryta vodního oku Ohře vyrovnání odtokových extrémů Ze studií odtokových poměrů, které byly zapůjčeny od Povodí Ohře, státní podnik, byly shromážděny následující údaje o kapacitách koryt v intravilánech obcí na území Ústeckého kraje. Vše je uvedeno v následující tabulce. Jednotlivé barvy řádků v tabulce značí následující: - výpočet hladin proveden pro Q 10,50,100 Obec Vodní tok ČHP N Louny Ohře 005 < 10 Záplavová území byla stanovena pro průtoky odpovídající aktuálně Q 100, Q 50, Q 10. Pokud byla hranice aktivní inundace pro Q 100 zřejmě identifikovatelná, pak je v příloze vyznačena. Pro možnost stanovení záplavového území byl v rámci studie vypracován jednorozměrný matematický model využitím programu HYDROCHECK I. Hydraulické výpočty objektů byly prováděny individuálně k danému objektu dle konkrétních podmínek bez využití programových produktů

12 Mapa rizik města Louny při rozlivu Q 100 Počty ohrožených nemovitostí při Q 100 Obec Hloubka záplavy při Q100 Počet budov Byd OVyb Prum Zem Skl Rekr Budov celkem LOUNY <= 0.5 m m m CELKEM

13 Detailní pohled na ohrožené objekty města Loun západní část

14 Detailní pohled na ohrožené objekty města Loun východní část

15 3) Charakteristika ohrožených městských částí Brloh a Nečichy : a) Brloh : Městská část Brloh se nachází 3 km jižně od města Louny. Tato městská část je ohrožena povodní vzedmutím hladiny ve Smolnickém potoku a to v důsledku přirozené povodně. Vzhledem k tomu, že není správcem toku zpracována studie ani průvodní zpráva pro Smolnický potok, kde by byly stanoveny jednotlivé hranice rozlivu, byla stanovena pravděpodobná hranice rozlivu pro případ vzedmutí hladiny na Q 100 (viz část C grafická část tohoto PP) na základě získaných poznatků u Zemědělské vodohospodářské správy pracoviště Žatec, pracovníků odboru ŽP MÚ Louny, mapových podkladů v měřítku 1: a starousedlíků žijících v městské části Brloh. Na základě stanovené pravděpodobné hranice rozlivu s úrovní Q 100 budou pravděpodobně ohrožené objekty uvedené v tabulce. Dále je tato městská část ohrožena povodní v důsledku přívalových dešťů. Ochrana před přívalovými dešti je řešena ve studii Protipovodňová opatření obce Brloh, která byla zpracována p. Romanem Hladíkem - Projekce vodohospodářských děl, investorsko inženýrské služby Žatec, a byla realizována v roce Tento projekt je nepostačující a jeho realizace je nedostatečná. Nedostatečně ochraňuje městskou část před přívalovými dešti Jedná se pouze o rekonstrukci kanalizace v celkové délce 8,5 m. Navržené průměry kanalizačního potrubí jsou nepostačující (DN 500 a DN 200 mm). Při přívalových deštích by byla kanalizace zcela zahlcena a zanešena splavenou zeminou z polí, která se nachází jižně a západně od městské části Brloh (převýšení polí nad Brlohem dosahuje cca m) a nestačila by odvádět vodu, která by ohrožovala městskou část. V důsledku přívalového deště lze předpokládat, že by došlo v městské části Brloh k zaplavení sklepních prostorů v budovách, k jejich podmáčení a následnému narušení jejich statiky. Tento stav by mohl vést i ke zřícení těchto budov. Dále lze předpokládat, že by došlo k zneprůjezdnění místních komunikací, silnice č. III/ V letních měsících by mohlo docházet k šíření hmyzu, který by mohl přenášet nemoce. V zimních měsících pak by mohlo docházet k narušení staveb v důsledku enormních mrazů, které by potrhaly mokré zdivo budov a tím narušily jejich statiku. Navržená opatření ke snížení následku přívalového deště: Nechat zpracovat komplexní studii k ochraně městské části Brloh před přívalovým deštěm odbornou firmou. Výstupy z této studie pak realizovat. b) Nečichy Městská část Nečichy se nachází cca 3 km severně od města Loun. Tato městská část je ohrožena pouze přívalovými dešti a to především z jihozápadní strany obce. Zde se nachází kopec Podivák s nadmořskou výškou 272 m.n.m.. Protipovodňová ochrana na jihozápadní straně obce není řešena a zde by mohlo docházet ke splavení zeminy s polí a následnému zaplavení sklepů obytných budov. Toto je řešeno pouze v severovýchodní části městské části Nečichy viz studie Protipovodňová opatření obce Nečichy, která byla zpracována p. Romanem Hladíkem - Projekce vodohospodářských děl, investorsko inženýrské služby Žatec, který je nepostačující. Navržené průměry kanalizačního potrubí jsou nepostačující (DN 500, DN 250 a 200 mm). Při přívalovém dešti by byla kanalizace zcela zahlcena a zanešena splavenou zeminou z polí, která se nachází jihozápadně od městské části Nečich (převýšení polí nad Nečichami dosahuje cca m) a nestačila by odvádět vodu, která by ohrožovala městskou část. Jedná se pouze o vyčištění strouhy a propustku pod silnicí v celkovém úseku 104,7 m. V tomto projektu vůbec není řešena ochrana před přívalovým deštěn z jihozápadní strany. Dopady na budovy a komunikace by byly stejné jako v městské části Brloh. Navržená opatření ke snížení následku přívalového deště: Nechat zpracovat komplexní studii k ochraně městské části Nečichy před přívalovým deštěm odbornou firmou. Výstupy z této studie pak realizovat

16 Pravděpodobně ohrožené objekty v městské část Brloh při předpokládaném rozlivu Q 100 a počty evakuovaných osob Smolnický potok : Obec/část obce Č.p./e.č Počet ohrožených osob Pravděpodobná hranice rozlivu při Q 100 : Louny/Brloh čp neobydleno 4 rek. chalupa rek. chalupa neobydleno neobydleno neobydleno Počet evakuovaných osob Ohrožuje Bytovou zástavbu, místní komunikaci, část silnice III/22940, přilehlé zahrady, pole, silniční most na místní komunikaci, místní lávku, dále hrozí nebezpečí záchytu spláví*, vytvoření hráze a následné vybřežení potoka Celkem * SPLÁVÍ je termín, který se používá ve dvou odlišných významech: A. drobný, heterogenní materiál, nejčastěji organické povahy (menší či větší větve, listí, tráva, ale také odpadky) unášený vodou; B. jakákoliv dřevní hmota unášená řekou bez ohledu na velikost, tj. včetně kmenů či celých stromů, v tomto pojetí v podstatě splývá s pojmem plavená dřevní hmota. Další pojmy se kterými se v českém prostředí můžeme setkat: PLAVENÉ DŘÍVÍ, popř. PLAVENÉ DŘEVO, PLOVOUCÍ DŘEVO, SPLAVENÉ DŘEVO, ZBYTKY DŘEVA, DŘEVNÍ SUŤ, DIVOKÉ DŘEVO. Pro účely PP MÚ Louny platí bod B. 4. Druhy a rozsah ohrožení : Povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny povrchových vod vodního toku, při kterém hrozí vylití vody z koryta, nebo voda již zaplavuje území a může působit škody. Povodní je i stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat, nebo odtok vody je nedostatečný

17 Povodeň může být způsobena přirozenými jevy nebo umělými vlivy : Přirozená povodeň : Přirozenou povodní je povodeň způsobená přirozenými jevy, při kterých hrozí zaplavení územního obvodu, nebo situace označována předpovědní povodňovou službou dle vodního zákona, zejména 73, odst.1, nebo povodňovými orgány, především pak: - o srážkách popřípadě o prognóze vývoje srážek - o vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech, dosažení směrodatného limitu vodního stavu, nebo průtoku a jeho stoupající tendenci - o náhlém tání sněhové přikrývky - o nebezpečném chodu ledů, vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů Přirozené povodně vyskytující se na teritoriu města Louny lze rozdělit do několika hlavních typů : - zimní povodně a jarní povodně způsobené rychlým táním sněhové pokrývky (zejména pak v horských oblastech Krušných hor) umocněné v kombinaci s dlouhotrvajícími dešťovými srážkami. - letní povodně vyskytující se zpravidla na všech tocích, které jsou způsobené dlouhotrvajícími dešti. - povodně typické pro letní měsíce, které jsou způsobené srážkami velké intenzity (přívalové deště), kde intenzita srážek překračuje během několika hodin více jak 100 mm/m 2. Tyto povodně zasahují poměrně malé území, způsobují značné škody a nelze je spolehlivě předpovídat. Tyto povodně jsou charakteristické svým rychlým (bleskovým) průběhem. - zimní povodně způsobené ledovými jevy, které se vyskytují na Ohři i při malých průtocích, vyskytují se v místech náchylných ke vzniku ledových jevů. Historické povodně : Historická povodeň dle ČSN Názvosloví hydrologie je taková, která je známá z historických pramenů. Je to tedy taková situace, o které se nacházejí záznamy v kronikách, archivech apod., v terénu její výskyt připomínají značky velkých vod. V archivních záznamech a kronikách bývají uvedeny slovní popisy průběhu povodní s vylíčením způsobených škod a ztrát na životech a dosažené úrovně hladiny vody, kterou je v současné zástavbě mnohdy obtížné identifikovat a jejíž vypovídací hodnota je vzhledem ke změnám v inundačním území problematická. Jako o samozřejmosti psal o tomto jevu již v polovině 16. století humanista Martin Rakovský v Descriptio urbis Lunae Boiemicae. Pavel Mikšovic, lounský kronikář, zachytil dokonce 6 povodní za rok 1618, strahovský premonstrát a inspektor na Pátku P. Emmerich Petřík zapsal na okraj svých pravidelných meteorologických pozorování 5 povodní v r Povodně trvaly většinou několik dnů, výjimečně voda setrvala na některých pozemcích 10 týdnů. Nejčastěji docházelo k povodním za jarního tání sněhu, provázeného např. odchodem ledů,ale můžeme doložit i časté dešťové povodně. První zpráva pochází z 1. září 1359, kdy povodeň odnesla dřevěný lounský most. Řeka Ohře prostřednictvím větších i menších povodní po staletí vykonávala tlak jak na podobu zástavby vesnic na jejích březích, jak o tom již před lety psal v Lounsku O. P. Hanuš, tak na administrativní členění kraje, a pochopitelně i na krajinu. V tabulce jsou uvedena data, která byla převzata z hlásných profilů povodňové služby (nejvyšší zaznamenané vodní stavy), data ze zpráv o povodních Povodí Ohře, s.p., a data, která byla uvedena ve studiích odtokových poměrů na jednotlivých tocích, které byly zapůjčeny Povodím Ohře, s.p. Chomutov

18 Nejvyšší zaznamenané stavy a průtoky na Ohři v období let Tok Profil ČHP Nejvyšší zaznam. vodní stavy [cm] Průtok [m 3 /s] N [roky] Datum VD VD Přítok Odtok [m 3 /s] [m 3 /s] Ohře Louny neuveden neuveden Louny Louny Louny Louny Přirozené povodně ovlivněné mimořádnými příčinami Při povodních lze předpokládat, že bude docházet k problémům a to zejména pak při ucpání profilů mostů, propustků a lávek a to v případě při nahromadění naplavenin ve výše uvedených místech. V rámci Studie protipovodňových opatření na Q 20, Q 100 řeky Ohře soutoku Ohře-Labe- Okounov v říčním kilometru 0, ,500 nebyla navržena protipovodňová opatření pro město Louny Přijatá opatření k eliminaci vzniku povodní : - odstranění lehce splavitelných materiálů a předmětů (skládky materiálu, které mohou v kritických místech vytvořit umělé hráze) - odstranění provizorních propustí a vpustí - v době povodňové aktivity průběžně provádět kontroly kritických míst na toku (propustě, pilíře mostů, ) prostřednictvím povodňové hlídkové služby, průběžně - odstraňovat v kritických místech naplaveniny prostřednictvím SDH, nebo ÚO HZS Žatec. Zvláštní povodně způsobené umělými vlivy : Povodně způsobené umělými vlivy, zejména pak v případě protržení hráze VD Nechranice a VD Dobroměřický rybník jsou teoreticky možná. K rozrušení hrází VD Nechranice a Dobroměřického rybníka by mohlo dojít v těchto případech: - technická příčina havárie VD - zemětřesení ( v této oblasti jen malá pravděpodobnost) - sesuv půdy s následným vyvoláním průlomové vlny - pád letadla v důsledku letecké katastrofy na hráz VD nebo těsně za hráz VD - teroristický útok velmi malá pravděpodobnost (není strategickým cílem) - válečný konflikt, taktéž velmi malá pravděpodobnost, nelze však vyloučit. Zvláštní povodně způsobené umělými vlivy jsou podrobně rozpracované v Plánu ochrany území správního obvodu města Louny pod VD před zvláštní povodní

19 5. Opatření k ochraně před povodněmi : Povodňové prohlídky Povodňové prohlídky se organizují za účelem zjištění zda na vodních tocích, VD a v záplavových územích, případně na objekty nacházejících se v těchto územích, nejsou takové závady, které by zvýšily nebezpečí povodně. Povodňové prohlídky v souladu s vodním zákonem provádí povodňový orgán MÚ Louny ve spolupráci se správci toků a VD. Povodňové prohlídky dle zákona se provádějí nejméně 1x ročně a to zpravidla: před obdobím jarního tání před obdobím letních povodní Z provedených prohlídek se zpracuje zápis v souladu s ustanoveními vodního zákona, popřípadě se pořídí další dokumentace (fotografie, video nahrávky). Na základě těchto prohlídek se přijímají opatření, která snižují zjištěná rizika na přijatelnou úroveň. Povodňové prohlídky se taktéž provádějí vždy před hrozící povodní, a to mezi I. a II. SPA a to na základě nařízení předsedy povodňové komise, který současně stanoví rozsah této prohlídky. Výsledek prohlídky se pak zapíše do povodňové knihy města Louny. Předpovědní a hlásná služba Informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi o možnosti vzniku přirozené povodně i zvláštní povodně, o dalším nebezpečném vývoji situace na vodních tocích a VD, o hydrometeorologických prvcích, které charakterizují vznik a vývoj povodně, především pak o srážkách a jejich prognózách, vodních stavech a průtocích ve stanovených profilech. Tyto informace podává ČHMÚ ve spolupráci se správci povodí. Předpovědní služba na teritoriu města Louny je organizována následujícím způsobem : - od ČHMÚ nebo Povodí Ohře s.p. cestou PK ORP Louny, nebo KOPIS HZS Ústeckého kraje - od PK výše na toku - od obyvatel, kteří se nacházejí v blízkosti vodních toků a VD Hlásná povodňová služba : Zabezpečuje informace pro povodňový orgán města Louny, které PK využívá pro varování obyvatelstva v jednotlivých částech obce v místě přirozené nebo zvláštní povodně a dále pak pro povodňové orgány, které leží níže na vodním toku. Informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o nebezpečí vzniku povodně, o jejím vzniku a o dalším nebezpečném vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocení a k řízení opatření na ochranu obyvatel, majetků před povodněmi, dle uvedeného schématu :

20 VHD Povodí Ohře ČHMÚ prac. Ústí nad Labem KÚ Ústeckého kraje KOPIS Ústeckého kraje MÚ Louny odbor SÚaŽP PK ORP MÚ Louny Ostatní OÚ na toku SDH Cítoliby Právnické osoby Fyzické osoby HZS Žatec Hlásnou povodňovou službu organizuje v souladu s ustanoveními vodního zákona město Louny a povodňový orgán ORP Louny společně s účastníky ochrany před povodněmi. Ke splnění tohoto úkolu organizuje město Louny povodňovou hlídkovou službu v případě potřeby s cílem včasného varování obyvatelstva ve správním obvodě města a jeho částech. Tuto hlídkovou službu vykonává MP Louny. Složení hlídkové služby města Louny: Je tvořena strážníky MP v Lounech, Osvoboditelů 512, tlf.: 156, Kontroly provádí v časových úsecích stanovených v tabulce. Vizuální kontroly pak viz. str. 20. Četnost při podávání hlášení ve stanovených místech : Při nebezpečí povodně 1x denně v 07:00 hod. I. SPA 2x denně v 07:00 a v 18:00 hod II. SPA 3x denně v 07:00, 12:00, 18:00 hod. III. SPA Min. každé 3 hod., nebo dle nařízení PK města Louny

21 Spojení na příjemce hlášení : Název organizace KOPIS HZS Ústeckého kraje PK ORP Louny předseda Vodoprávní úřad MÚ Louny ČHMÚ předpovědní pracoviště Ústí nad Labem VHD Povodí Ohře s.p. Chomutov Povodí Ohře s.p Chomutov závod Terezín OÚ Vršovice po tok na Ohři OÚ Černčice po toku na Ohři OÚ Vinařice Smolnický p. telefon mobil fax www. stránky z OÚ Chlumčany Smolnický p cz 5. Stupně povodňové aktivity a způsob jejich vyhlašování : Pro vyhlašování jednotlivých SPA ve správním obvodě města Louny bude využíván hlásný profil A na toku Ohři, který je umístěn u Loutkového divadla Louny na PB, kde jsou taktéž vyznačené jednotlivé SPA (viz Přílohová část tohoto PP). Stupeň povodňové aktivity Vodní stav (cm) Průtok (m 3 /sec) Stav bdělosti 1. SPA Stav pohotovosti 2. SPA Stav ohrožení 3. SPA Rozsah opatření prováděných k ochraně před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity, a to:

22 I. SPA - stav bdělosti - nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí. Zahajuje činnost hlásná a hlídková služba, na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti VD, nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku povodně. Aktivizuje se KOPIS HZS Ústeckého kraje II. SPA - stav pohotovosti - se vyhlašuje v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň a dochází k zaplavování území mimo koryto. Vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti. Aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi. Uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce a provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu. II. SPA vyhlašují a odvolávají ve svém územním obvodu povodňové orgány. III. SPA - stav ohrožení - se vyhlašuje při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. Provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace. III. SPA vyhlašují a odvolávají ve svém územním obvodu povodňové orgány. Stanovení SPA při ledových jevech na tocích Povodňový stav na vodním toku vzniká také v důsledku nebezpečných ledových jevů v období tání a v období mrazů. Období tání je nebezpečné, když teplé počasí často doprovázené dešťovými srážkami nastupuje po období mrazů, kdy ve větším rozsahu zamrzly vodní toky. Tehdy nastává za zvýšeného průtoku vody v tocích odchod ledu a ledové kry se v určitých místech kupí a tvoří ledové zácpy. V období mrazů dochází na úsecích vodních toků s dostatečnou rychlostí vody k chodu ledové kaše. Ta tvoří v určitých místech ledové nápěchy, které ucpávají koryto a vzdouvají vodu. Odchod ledu doprovázený tvorbou zácp je obvykle způsoben zvýšeným průtokem vody, který rozláme ledovou pokrývku. Mezní průtok vody, který vyvolá odchod ledu, však nelze jednoznačně stanovit, neboť závisí na mnoha dalších činitelích. Stav bdělosti (I. SPA) nastává příchodem výrazně teplého počasí. Další stupně povodňové aktivity vyhlašuje PK města Louny na návrh správce toku Povodí Ohře s.p. Chomutov. Situace odpovídající stavu pohotovosti (II. SPA) nastává obvykle při chodu ledu nebo při nebezpečí chodu ledů. Situace odpovídající stavu ohrožení (III. SPA) nastává při nebezpečném chodu ledů a tvorbě ledových zácp

23 Místa vizuální kontroly : Ohře : 1) komunikace, mosty : Louny : silnice III/25013 Louny - Dobroměřice Lenešice a silnice I/28 Dobroměřice Louny (obchvat), Železniční tratě : Louny Most č. 126 Silniční most na silnici I /28, ř.km 56,5204 (na obchvatu) Silniční most na silnici III/25013, ř.km 54,7435 (u Jiráskova mlýna) Železniční most na trati Louny Most č. tratě 126, ř.km 53,4287 2) vodní díla : - pevný jez kamenný Louny, dle TBD IV. kategorie, staničení (Jiráskův mlýn) - Dobroměřický rybník, dle TBD IV. kategorie 3) obytné a ostatní objekty v těchto částech : Ve městě Louny je ohrožena pouze oblast na severním okraji, zhruba po severní čáru ulic P. Obrovce P. Holého kpt. Nálepky (ohrožené obytné budovy jsou uvedené v tabulce na str. 10 tohoto PP) a dále na sever, kde se nacházejí: společnost AGROSPOL Březno, stáje jezdeckého oddílu BON EQUI Louny, objekt Jiráskova mlýna, zahradnictví ZAHRADNÍČEK, Diamant EXPO, Tenisový klub, objekt Stromovky, NIGHT CLUB a zahrádkářské kolonie. Smolnický potok : Provádět u přilehlých nemovitostí, místních komunikacích, silnici III/22940, mostků a propustí na Smolnickém potoce. Přesná místa kontrol nelze určit vzhledem k tomu, že není zpracována studie ani průvodní zpráva pro Smolnický potok, kde by byly stanoveny jednotlivé hranice rozlivu. Na základě získaných poznatků u Zemědělské vodohospodářské správy pracoviště Žatec, pracovníků odboru ŽP MÚ Louny a mapových podkladů v měřítku 1: byly stanoveny pravděpodobné hranice rozlivu v případě vzedmutí hladiny v potoce od 1 5 m (viz část C grafická část tohoto PP)

24 B ORGANIZAČNÍ ČÁST

25 6. Organizace povodňové ochrany Organizace povodňové služby : stanoviště PK města Louny zasedá v budově MÚ Louny Mírové náměstí 35 dokumentace PK města Louny je trvale uložena na MÚ Louny u tajemníka PK MÚ Louny v případě vyhlášení I. SPA je na MÚ Louny nepřetržitá přítomnost jednoho člena PK na výše uvedeném pracovišti PK (nebo na telefonu), předseda PK je trvale na spojení Doporučené vybavení pracoviště PK města Louny : - Povodňový plán města Louny - PC - Připojení na internet - Záložní zdroj napájení - TV přijímač s videorekordérem - Rozhlasový přijímač - Ruční akumulátorová svítidla - Mobilní telefony - Digitální fotoaparát - Dalekohled - Záložní oděvy a obuv - Psací a kreslící potřeby - Připojení na fax - Ruční megafon - Diktafon - Poznámkové sešity Časový plán činnosti PK města Louny při vyrozumění : Čas Č Popis činnosti Č + 0 Příjem zprávy o blížící se povodni od hlásné povodňové služby do Č + 10 min. Příjemce zprávy prověří zpětným dotazem pravdivost v Č + 10 min.. Po ověření pravdivosti zprávy provede vyrozumění ostatních členů PK města Louny Do Č + 1 hod. Příchod členů PK na pracoviště PK města Louny (MÚ) Zprávu (y) o hrozbě povodně, které obdržel tajemník PK města Louny osobně, prověří vždy zpětným dotazem nebo jiným způsobem (vysláním povodňové hlídky), důvodem této prověrky je zabránění vzniku planého poplachu, paniky, toto zpětné ověření musí být provedeno do 10 min. od obdržení zprávy. V případě, že zjistí, že přijatá zpráva o blížící se hrozbě povodně je pravdivá, okamžitě tajemník PK města uvědomí zbývající členy PK města Louny. Po jejich příchodu na pracoviště je seznámí se vzniklou situací a již přijatých opatření k ochraně obyvatelstva, majetků a kulturních památek. Po provedené konzultaci s předsedou PK města Louny informuje o přijatých opatřeních PK ORP Louny

26 PK města Louny : Orgán Radovan Šabata předseda PK Ing. Edita Hořejší místopředseda PK Ing. Petr Čermák tajemník PK Ing. Renáta Čapková člen PK Radek Baláš člen PK Ing. Jiří Čáp člen PK Miroslav Šponiar člen PK Michal Ovšonka člen PK Kpt. Petr Hájek Bc. člen PK Ing.Robin Kastner člen PK PK ORP Louny : Zaměstnání člena PK starosta města Louny místostarostka města Loun pracovník odboru SÚaŽP tajemnice MÚ Louny Telefonické spojení Mobilní tel.číslo v prac. době mimo prac.dobu pracovní krizové Ředitel Městské policie Louny Vedoucí odd odboru SM SDH Cítoliby kancelář úřadu Policie ČR ÚO Louny Hasičský Záchr.sbor ÚK Orgán Radovan Šabata předseda PK Ing. Edita Hořejší místopředseda PK Ing. Marie Nováková tajemník PK Ing. Renáta Čapková člen PK kpt. Bc. Petr Hájek, člen PK Ing.Robin Kastner člen PK Ing. Miloslava Kalivodová člen PK Václav Ibl člen PK Zaměstnání člena PK starosta města Louny místostarostka města Loun pracovnice odboru SÚaŽP tajemnice MÚ Louny Policie ČR ÚO Louny Hasičský Záchr.sbor ÚK vedoucí odboru SÚaŽP starosta města Postoloprty Telefonické spojení Mobilní tel.číslo v prac. době mimo prac.dobu pracovní krizové

27 Přizvaní : Poř. čísl o Příjmení a jméno Zaměstnání Vyrozumění v PD Vyrozumění v MPD Pozn. 1. Jaroslav Opat Technická správa Ing. města Loun, s.r.o Jaroslav Derkač Správa a údržba silnic Louny Hašek Jan Dopr.podnik ÚK Garáže Louny Stálá služba JSDH Cítoliby plk.bc.ing. Tomáš PČR Krajské ředitelství policie Severočeského Hrabovský kraje ÚO vnější služby Louny 6. Holý Martin Ing. Povodí Ohře s.p. Žatec Květoslav Knihovník Louny - Brloh Chalupský Benedikta Reita předseda OS 8. Zlatohlávek V. MÚ Louny místní hospodářství Černaj Jaroslav Lesy ČR, Teplice, Ing. prac. Žatec Čapek Jiří Chemopetrol Litvínov Śefl Pavel MERO - ropovod Ingolstadt 12. Tesařík Jaroslav SčVK a.s., Louny Galgoczi Ing. RWE Transgas net,spol. s.r. Obora Obora Obec Sousední povodňové komise : a) Ohře PK Dobroměřice proti toku PK Vršovice po toku PK Černčice po toku Spojení na sousední OÚ tlf na PK fax mobil

28 Obec b) Smolnický potok OÚ Vinařice proti toku OÚ Chlumčany po toku Spojení na sousední OÚ tlf na OÚ fax mobil Povinnosti povodňové komise města Louny : Povodňový orgán města Louny je podřízen povodňovému orgánu ORP Louny. Povodňový orgán města Louny ve svém územním obvodu v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi plní zejména tyto úkoly: - potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém územním obvodu, nebo zhoršují průběh povodně ( viz zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, novela 20/2004 Sb., 71 odst.4 ), s povodňovým plánem města Louny - zpracovává povodňový plán města Louny a předkládá ho k odbornému stanovisku správci povodí Ohře s.p., v případě drobných vodních toků správci těchto toků - provádí min. 1x ročně v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., novela 20/2004 Sb., 72, odst. 1 3 povodňové prohlídky - zajišťuje pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a zabezpečovacích náhradních funkcí v územním obvodu města Louny v souladu s ustanovením zákona č. 254/2001 Sb., novela 20/23004 Sb., 75, odst prověřuje připravenost účastníků ochrany podle zpracovaného PP města Louny - organizuje a zabezpečuje na území obvodu města Louny povodňovou službu a hlídkovou službu v obci a jednotlivých částech obce, zabezpečuje varování právnických a fyzických osob v územním obvodu města Louny s využitím el. sirén, spojek a pojízdných rozhlašovacích prostředků IZS - informuje o nebezpečí a průběhu povodně PK sousedních obcí a PK ORP Louny - vyhlašuje a odvolává SPA v rámci svého správního území - organizuje, řídí, koordinuje a ukládá opatření na ochranu před povodněmi podle zpracovaného PP města Louny a v případě potřeby vyžaduje od orgánů, právnických a fyzických osob osobní, nebo věcnou pomoc - zabezpečuje evakuaci a návrat osob, dočasné ubytovaní a stravovaní evakuovaných osob ze svého správního obvodu, zajišťuje další záchranné práce ve prospěch obyvatelstva, organizuje náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce na svém území - provádí prohlídky po povodni, zjišťuje rozsah a výši povodňových škod ve svém správním obvodě, zjišťuje účelnost přijatých a provedených opatření a podává zprávu o povodni (zákon č. 254/2001 Sb., novela 20/2004 Sb., 76, odst. 1-4) povodňovému orgánu ORP Louny - vede záznamy v Povodňové knize města Louny

29 7. Stupně povodňové aktivity a úkoly členů PK po jejich vyhlášení I. SPA stav bdělosti Nastává viz str. 19 tohoto PP - kontrola spojení a oznámení, že nastal stav bdělosti se členy PK města Louny, PK sousedních OÚ (Dobroměřice, Vršovice a Černčice), ORP Louny, KOPIS HZS Ústeckého kraje, ČHMÚ pracoviště Ústí nad Labem, VHD Povodím Ohře s.p. Chomutov, provede tajemník PK - aktivace a zahájení činnosti hlásné povodňové služby města Louny - provede předseda PK - sběr informací a jejich zaznamenávání - provádí a odpovídá určený člen PK - prověrka varovného systému (el. sirén, mobilních rozhlašovacích prostředků MP Louny a určených spojek) - provede a odpovídá určený člen PK - prověrka dosažitelnosti osobních a věcných prostředků k odstraňování následku povodně - provede tajemník PK, součinnost majitelé věcných prostředků - vydávání operativních úkolů - provádí předseda PK na návrhy jednotlivých členů PK, hlášení povodňové hlídky a občanů - provádění zápisů do Povodňové knihy města Louny - provádí tajemník PK nebo určený člen PK - provádění evidenčních a dokumentačních prací - provádí a zabezpečuje předseda PK s celou PK II. SPA stav pohotovosti Vyhlašuje se v případě, že nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na VD z hlediska jeho bezpečnosti, aktivizují se povodňový orgán města Louny a další účastníci před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle PP města Louny : - vyhlášení II. SPA - odpovídá a provede předseda PK - jednání PK města Louny (informování o situaci, přijatých a již provedených opatřeních) - řídí a organizuje předseda PK - podávání hlášení PK ORP Louny, sousedním PK, KOPIS HZS Ústeckého kraje, VDH Povodí Ohře s.p. Chomutov, hlášení o stavu na toku (četnost hlášení viz bod 4, str. 19) - provádí tajemníka PK MÚ - pohotovost určených technických prostředků, organizuje majitel prostředků, kontrolu techn. prostředků provede určený člen PK - vydání úkolů majitelům nemovitostí ohrožených povodní k odstranění lehce splavitelných materiálů a nebezpečných látek z dosahu stoupající hladiny, které by mohly být odplaveny, úkol vydá předseda PK k odstranění lehce splavitelných materiálů - provádějí majitelé nemovitostí, kontrolu splnění úkolu provede určený PK města - vydání pokynů majitelům nemovitostí k provedení zabezpečení a ochraně svého majetku, organizuje a řídí tajemník PK, provádějí majitelé nemovitostí - prověrka připravenosti zajištěných sil a prostředků - zpracování informace pro občany správního obvodu města Louny (v případě povodně na Smolnickém potoce pro občany městské části Brloh) a pro média - provádí tajemník PK, po odsouhlasení předsedy PK - zápis do Povodňové knihy města Louny - provádí tajemník, nebo určený člen PK - provádění evidenčních a dokumentačních prací - provádí a zabezpečuje předseda PK s celou PK

30 III. SPA stav ohrožení Vyhlašuje se při nebezpečí vzniku ohrožení životů obyvatelstva, vzniku škod na majetku a kulturních památkách ve stanoveném záplavovém území správního obvodu města Louny, vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů na VD z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření, provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace obyvatelstva : - vyhlášení III. SPA - odpovídá a provede předseda PK - zajištění trvalé pohotovosti všech členů PK města Louny - organizuje a zabezpečí tajemník se souhlasem předsedy PK - organizace zásahů - řídí předseda PK, provádí celá PK - odpojení ohrožených objektů ohrožených povodní od el. rozvodu - provedou majitelé nemovitostí jako součást evakuačních opatření v rozvodných skříních, které jsou umístěné na ohrožených objektech, odpojení ohrožené části obce pak bude provedeno pracovníky poruchové linky tlf.: hlášení poruch na základě požadavku předsedy povodňové komise u stálé služby na dispečinku - odpojení ohrožených objektů ohrožených povodní od vodovodu - provedou majitelé nemovitostí jako součást evakuačních opatření, odpojení ohrožené části obce pak bude provedeno na základě požadavku předsedy povodňové komise na SČVK Chomutov - uzavření kanalizace - bude provedeno na pokyn předsedy PK města Louny a obsluhou ČOV Louny - uzavření plynových přípojek do ohrožených objektů - provedou majitelé nemovitostí jako součást evakuačních opatření, odpojení ohrožené části obce pak bude provedeno péčí pracovníků Severočeské plynárenské a.s. Chomutov v regul. stanici plynu na základě požadavku předsedy povodňové komise na dispečinku poruch a havárií - vyhlášení a zabezpečení evakuace obyvatelstva z ohrožených objektů - vyhlásí a organizuje předseda PK na návrh členů PK a na základě konkrétně vzniklé situace, zabezpečují členové PK obce, provádí majitelé ohrožených nemovitostí - podávání hlášení PK ORP Louny, sousedním PK, KOPIS HZS Ústeckého kraje, VDH Povodí Ohře s.p. Chomutov, hlášení o stavu na toku - provádí určený člen PK na základě nařízení předsedy nebo tajemníka PK - provádění evidenčních a dokumentačních prací - provádí a zabezpečuje předseda PK s celou PK - provádění zápis do Povodňové knihy města Louny - provádí tajemník, nebo určený člen PK - podávání informací postiženému obyvatelstvu - provádí tiskový mluvčí MÚ Louny - zpracování informací pro média - provádí tajemník PK, po odsouhlasení předsedy PK

31 Pominou-li SPA odvolává se III. a II. SPA - provede povodňový orgán města Louny. Způsob vyhlašování a odvolání SPA : I. SPA stav bdělosti. - Provádí povodňový orgán města Louny, který informuje subjekty na územním obvodu města Louny II.a III. SPA stav pohotovosti a ohrožení - Provádí povodňový orgán města Louny, který informuje subjekty na územním obvodu města Louny Povodňový orgán města Louny musí vyhlásit pro své správní územní obvod II. a III. SPA. Varování obyvatelstva : Varování obyvatelstva je zabezpečeno v rámci jednotného systému varování V městské části Louny pomocí el. sirén. Spuštění el. sirén je možno provést tlačítkem místního spouštění, které je umístěno u každé el. sirény. Pokyn ke spuštění el. sirén může vydat předseda PK města Louny (starosta města). Dále pak spuštění el. sirén je možno vyžádat u KOPIS HZS Ústeckého kraje (požádat může jen předseda PK (starosta) města Louny). V městské části Brloh bude provedeno varování obyvatel pomocí místního rozhlasu (zabezpečí a provede předseda osadního výboru), mobilních rozhlašovacích prostředků MP Louny, složek IZS okresu, nebo pěšími spojkami. Schéma toku informací : Základním způsobem spojení mezi povodňovými orgány je telefonní spojení (pevná linka, mobil), viz tabulka Složení PK města Louny a ORP Louny. K varování obyvatelstva se použije signál VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA, který bude doplněn o verbální informaci pro obyvatelstvo, cestou místního rozhlasu. Další informace budou průběžně zveřejňovat veřejná média. Přehled stávajících varovných signálů ČR pro rotační elektrické sirény je uveden v tabulce Varovný signál Tón sirény Čas Průběh signálu (časové úseky) VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA kolísavý 140 s 7 s náběh 3 s vypnuto 4 s zapnuto 3 s vypnuto 4 s zapnuto

32 9. Spojení na důležité organizace : Orgán, organizace tel. v PD tel. v MPD mobil/web KOPIS HZS Ústeckého kraje 112, ZZS Louny PČR Krajské ředitelství Policie Ústeckého kraje vnější služby ÚO Louny 112, OO PČR Louny zp. Rakovník - dozorčí Povodňová komise ORP Louny - předseda Bezpečnostní rada ORP Louny - předseda OÚ Dobroměřice OÚ Vršovice ČČK OS Louny Dispečink Povodí Ohře s.p. Chomutov Povodí Ohře s.p. Chomutov Český hydromet. ústav pobočka Ústí n.l. prognóza a aktuální informace Sbor dobrovolných hasičů Cítoliby Lounská Lékařská s.r.o KHS Ústeckého kraje pracoviště Louny SČVK havarijní linka závod Most, nebo p. Parízek zástupce pro Louny a okolí České rybářství s.r.o. Mariánské Lázně Josef Paclt-PATOK, havarijní dispečink KVS inspektorát Louny Energetika Děčín dispečink Inspektorát ŽP Ústí nad Labem Poruchová linka * Zákaznická linka * Svč. plynárenská Chomutov - poruchy Povodí Ohře s.p. Chomutov závod Terezín Vodoprávní úřad MÚ Louny OÚ Černčice * Tyto linky provozuje ČEZ Zákaznické služby Guldenerova 2577/ Plzeň

33 Orgán, organizace tel. v PD tel. v MPD mobil Městská Policie Louny OÚ Vinařice OÚ Chlumčany Osadní výbor Brloh Dekonta Kladno Povodí Ohře s.p. závod Chomutov Ohrožené závody a organizace v Lounech N á z e v Komu předat tel. v prac.dobu tel. v mimopracovní dobu BON EQUI jezdec.oddíl Aschenbrier Victor ZAHRADNÍČEK s.r.o. Zahradníček Jiří Diamant EXPO - správce p. Dubina Barokní špitál s.r.o. Louny p. Ing. Klesal Tenis klub - výstaviště Vágner František Sdružená obec baráčníků p. Bohumil Elsnic Stromovka Jiráskův mlýn, s.r.o Jirásek Miroslav Ing. Louny NIGHT Club v Benátkách Votava Martin Městské koupaliště Louny Mareš Václav Technika pro pomoc při povodni : Je uveřejněn v část D přílohy tohoto povodňového plánu Přehled ubytovacích a stravovacích zařízení : Je uveřejněn v části D přílohy tohoto povodňového plánu

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE KOŠTICE

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE KOŠTICE POVODŇOVÝ PLÁN OBCE KOŠTICE KOŠTICE 2008-1 - ZPRACOVAL ANTONÍN MÜLLER ODBORNÉ STANOVISKO K POVODŇOVÉMU PLÁNU OBCE KOŠTIC VE SMYSLU 83, písm. a), ZÁKONA č. 254/2001 Sb. NOVELA : 20/2004 S DATUM/ ČÍSLO JEDNACÍ

Více

P O V O D Ň O V Ý. územního obvodu obce s rozšířenou působností L O U N Y. a územního obvodu města L O U N Y

P O V O D Ň O V Ý. územního obvodu obce s rozšířenou působností L O U N Y. a územního obvodu města L O U N Y P O V O D Ň O V Ý P L Á N územního obvodu obce s rozšířenou působností L O U N Y a územního obvodu města L O U N Y Vypracoval: Ing. Nováková Marie, pracovník odboru životního prostředí Městského úřadu

Více

Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner.

Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner. Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner.cz zapsáno u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63565

Více

Plán ochrany území města Louny před zvláštní povodní PLÁN OCHRANY ÚZEMÍ. města L O U N Y. před zvláštní povodní. Louny

Plán ochrany území města Louny před zvláštní povodní PLÁN OCHRANY ÚZEMÍ. města L O U N Y. před zvláštní povodní. Louny PLÁN OCHRANY ÚZEMÍ města L O U N Y před zvláštní povodní Louny LOUNY 2010 1 Plán ochrany území města Louny před zvláštní povodní vypracoval: Ing. Marie Nováková, MÚ Louny, odbor životního prostředí Datum

Více

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA HRÁDEK (Části: Hrádek, Nová Huť) Obec s rozšířenou působností Rokycany, Plzeňský kraj

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA HRÁDEK (Části: Hrádek, Nová Huť) Obec s rozšířenou působností Rokycany, Plzeňský kraj POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA HRÁDEK (Části: Hrádek, Nová Huť) Obec s rozšířenou působností Rokycany, Plzeňský kraj Vodní tok: Klabava, Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Pekelský potok, ZVHS Rokycany,

Více

PRO SPRÁVNÍ ÚZEMÍ MĚSTA TÝNEC NAD LABEM Obec s rozšířenou působností Kolín, Středočeský kraj

PRO SPRÁVNÍ ÚZEMÍ MĚSTA TÝNEC NAD LABEM Obec s rozšířenou působností Kolín, Středočeský kraj POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA TÝNEC NAD LABEM PRO SPRÁVNÍ ÚZEMÍ MĚSTA TÝNEC NAD LABEM Obec s rozšířenou působností Kolín, Středočeský kraj Výtisk číslo: 1 Části města: Týnec nad Labem, Lžovice, Vinařice Výtisk

Více

330 35, CZ 00325 Plzeň - sever. Povodňový orgán: Povodňová komise obce Kunějovice

330 35, CZ 00325 Plzeň - sever. Povodňový orgán: Povodňová komise obce Kunějovice Povodňový plán ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obec: Kunějovice Č. p.: 28 PSČ: 330 35, CZ 00325 Plzeň - sever prosinec 2011 Vodní tok: Nekmířský potok Povodňový orgán: Povodňová komise obce Kunějovice Vyšší

Více

ID_SP_07. Příloha číslo 1: k č.j.hsul-559/mo-oo-2004 Výtisk číslo: Počet listů: 39

ID_SP_07. Příloha číslo 1: k č.j.hsul-559/mo-oo-2004 Výtisk číslo: Počet listů: 39 ID_SP_07 Příloha číslo 1: k č.j.hsul-559/mo-oo-2004 Výtisk číslo: Počet listů: 39 Zpracoval: Magistrát města u odbor životního prostředí a mimořádných událostí oddělení obrany a krizového řízení Bohumil

Více

Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04

Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04 POVODŇOVÝ PLÁN OBCE SLUNEČNÁ Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04 V. Dne. Povodňový plán je zpracován v souladu s 71 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně

Více

Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04

Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04 POVODŇOVÝ PLÁN OBCE CHOTOVICE Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04 V. Dne. Povodňový plán je zpracován v souladu s 71 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o

Více

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ZBRASLAV

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ZBRASLAV POVODŇOVÝ PLÁN SPRÁVNÍHO OBVODU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ZBRASLAV LEDEN DUBEN 2012 JIŘÍ HABERMANN RAMMY Strana 1 ODBORNÉ STANOVISKO SPRÁVCE POVODÍ VE SMYSLU 82, ZÁKONA Č. 254/2001 SB. POVODÍ VLTAVY, státní

Více

Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 785 Dolní Bousov, 294 04

Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 785 Dolní Bousov, 294 04 POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ZLATÁ OLEŠNICE Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 785 Dolní Bousov, 294 04 V. Dne. Povodňový plán je zpracován v souladu s 71 zákona č. 254/2001Sb., o vodách

Více

P O V O D Ň O V Ý P L Á N. Zlínský kraj

P O V O D Ň O V Ý P L Á N. Zlínský kraj P O V O D Ň O V Ý P L Á N obce Boršice Zlínský kraj Podle: Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a TNV 75 2931 Spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností: Uherské Hradiště Vodní tok: Dlouhá řeka, s

Více

Povodňový plán Města Stráž pod Ralskem. PSČ: 471 27 Okres: Česká Lípa

Povodňový plán Města Stráž pod Ralskem. PSČ: 471 27 Okres: Česká Lípa Povodňový plán Města Stráž pod Ralskem PSČ: 471 27 Okres: Česká Lípa Aktualizace ke dni: 2.12.2014 OBSAH A praktická část strana: 1. Místní povodňová komise 3 2. Varování a předávání zpráv 5 3. Hydrologické

Více

Krajský úřad Pardubického kraje. Povodňová komise uceleného povodí Labe POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA PŘELOUČ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ADONIX

Krajský úřad Pardubického kraje. Povodňová komise uceleného povodí Labe POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA PŘELOUČ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ADONIX Krajský úřad Pardubického kraje Povodňová komise uceleného povodí Labe POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA PŘELOUČ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ADONIX ČERVENEC - SRPEN 2003 ZPRACOVAL ADONIX spol.s r.o. (IČO 601 10 589)

Více

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA MIKULÁŠOVICE

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA MIKULÁŠOVICE POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA MIKULÁŠOVICE Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04 V. Dne. Povodňový plán je zpracován v souladu s 71 zákona č. 254/2001Sb., o vodách

Více

OBSAH VĚCNÉ ČÁSTI 1. ÚVOD 7

OBSAH VĚCNÉ ČÁSTI 1. ÚVOD 7 OBSAH VĚCNÉ ČÁSTI 1. ÚVOD 7 2. POVODŇOVÁ CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 7 2.1. Správní uspořádání sídla 7 2.2. Geomorfologie zájmového území 7 2.3. Charakteristika říční sítě a odtokové poměry 8 2.4.

Více

PLÁN OCHRANY ÚZEMÍ L O U N Y. obce s rozšířenou působností. před zvláštní povodní. Postoloprty Lenešice Dobroměřice Louny Vršovice Černčice

PLÁN OCHRANY ÚZEMÍ L O U N Y. obce s rozšířenou působností. před zvláštní povodní. Postoloprty Lenešice Dobroměřice Louny Vršovice Černčice PLÁN OCHRANY ÚZEMÍ obce s rozšířenou působností L O U N Y před zvláštní povodní Postoloprty Lenešice Dobroměřice Louny Vršovice Černčice Obora Slavětín Počedělice Peruc Koštice LOUNY 2010 1 Plán ochrany

Více

15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby

15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby 15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby Účelem tohoto pokynu je upřesnění systému hlásné a předpovědní povodňové služby,

Více

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04 V. Dne. Povodňový plán je zpracován v souladu s 71 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a

Více

MĚSTO SVITAVY POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA SVITAVY

MĚSTO SVITAVY POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA SVITAVY MĚSTO SVITAVY POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA SVITAVY OBSAH: Poslední aktualizace: 13.06.2013 VĚCNÁ ČÁST POVODŇOVÉHO PLÁNU... 7 1. ÚVODNÍ ČÁST... 7 1.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ... 7 1.2 DRUH A ROZSAH OHROŽENÍ... 7 1.3

Více

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (uveřejněn pod číslem 9 ve Věstníku MŽP částka 12/2011) Účelem tohoto pokynu je upřesnění

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE LIPOVÁ

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE LIPOVÁ POVODŇOVÝ PLÁN OBCE LIPOVÁ Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04 V. Dne. Povodňový plán je zpracován v souladu s 71 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně

Více

metodické pokyny a návody

metodické pokyny a návody ROČNÍK xxi prosinec 2011 ČÁSTKA 12 OBSAH Metodické pokyny a návody 9. metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby...1 10. metodický

Více

P O V O D Ň O V Ý P L Á N

P O V O D Ň O V Ý P L Á N B.4. P O V O D Ň O V Ý P L Á N Frýdlantu nad Ostravicí jako obce s rozšířenou působností Vypracoval: Ing. Ševčík červenec 2003 Poslední aktualizace: leden 11 datum (měsíc, rok) Stanovisko správce vodního

Více

Ochrana obyvatelstva při povodních v hodonínském regionu. Ondřej Krejčiřík

Ochrana obyvatelstva při povodních v hodonínském regionu. Ondřej Krejčiřík Ochrana obyvatelstva při povodních v hodonínském regionu Ondřej Krejčiřík Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Téma bakalářské práce je ochrana obyvatelstva při povodních v hodonínském regionu. V teoretické

Více

OBSAH POVODŇOVÉHO PLÁNU VŠEOBECNÝ ÚVOD

OBSAH POVODŇOVÉHO PLÁNU VŠEOBECNÝ ÚVOD OBSAH POVODŇOVÉHO PLÁNU VŠEOBECNÝ ÚVOD VĚCNÁ ČÁST 1. Charakteristika zájmového území a povodňové nebezpečí 2. Vodní toky a jejich odtokové poměry 3. Vodní díla a jejich vliv na povodňové nebezpečí 4. Povodňové

Více

Metodická pomůcka k povodňové ochraně obcí

Metodická pomůcka k povodňové ochraně obcí Metodická pomůcka k povodňové ochraně obcí Zpracoval: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství Září 2013 ! NEJDŮLEŽITĚJŠÍ! Informační toky při hrozbě povodně a při povodni

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE TVAROŽNÁ

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE TVAROŽNÁ POVODŇOVÝ PLÁN OBCE TVAROŽNÁ TVAROŽNÁ, ČERVEN 2011 Obsah: A. Věcná část 1. Vymezení problematiky 1.1. Struktura povodňové služby ČR 1.2. Povodňové komise 1.3. Povodňové orgány obcí 1.4. Převzetí řízení

Více

Povodně na území hlavního města Prahy

Povodně na území hlavního města Prahy Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní Povodně na území hlavního města Prahy Bc. Pavla Jelínková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více