Ekonomické výsledky nemocnic Economic results of hospitals 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomické výsledky nemocnic 2012. Economic results of hospitals 2012"

Transkript

1 Ekonomické výsledky nemocnic 2012 Economic results of hospitals 2012 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4

2 Ekonomické výsledky nemocnic Publikace obsahuje výběr ekonomických ukazatelů činnosti nemocnic. Zdrojem dat byl statistický výkaz E (MZ) 6-02 vyplňovaný zdravotnickými zařízeními podle závazných pokynů NZIS a zpracovávaný ÚZIS ČR. Pro možnost sledování vývoje byla zařazena i některá srovnatelná data předchozích let. Economic results of hospitals The publication contains a selection of indicators characterising the economy of hospitals. The source of data was mandatory statistical form E (MZ) 6-02 filled in by health establishments according to binding instructions of the National Health Information System and processed by IHIS CR. Addition of some comparable data from the previous years allows the reader to follow some trends. ÚZIS ČR, 2013 Translation IHIS CR, 2013 ISSN ISBN

3 Obsah Úvod...9 Ekonomické výsledky nemocnic Grafická část Index vývoje nákladů a výnosů nemocnic a vývoje HDP...15 Vývoj pohledávek a závazků z obchodního styku nemocnic po prošlé lhůtě splatnosti...15 Struktura nákladů nemocnic podle nákladových položek k Vývoj podílu jednotlivých nákladových položek nemocnic...16 Struktura výnosů nemocnic k (v %)...17 Vývoj vybraných položek výnosů nemocnic...17 Tabulková část 1. Vývoj vybraných ukazatelů nemocnic 1.1 Vývoj vybraných ukazatelů ekonomiky nemocnic Vybrané ukazatele ekonomiky nemocnic podle zřizovatele v roce Vývoj nákladů, výnosů, hospodářského výsledku a nákladové rentability nemocnic podle zřizovatele (v mil. Kč) Vývoj nákladů, výnosů, hospodářského výsledku a nákladové rentability nemocnic podle velikostní struktury (v mil. Kč) Vývoj nákladů na sledované nákladové položky nemocnic podle zřizovatele (v mil. Kč) Vývoj pohledávek a závazků nemocnic z obchodního styku nemocnic podle zřizovatele (v mil. Kč) Výnosy nemocnic 2.1 Výnosy nemocnic podle zřizovatele Vybrané druhy výnosů nemocnic podle jejich velikostní struktury (v mil. Kč) Meziroční porovnání výnosů nemocnic Výnosy nemocnic podle druhů zdravotní péče 3.1 Výnosy nemocnic podle druhů zdravotní péče Meziroční porovnání výnosů nemocnic podle druhů zdravotní péče (v mil. Kč) Meziroční porovnání struktury výnosů nemocnic podle druhů zdravotní péče Tržby nemocnic 4.1 Tržby nemocnic podle zřizovatele (v mil. Kč) Meziroční porovnání tržeb nemocnic (v mil. Kč) Výnosy nemocnic od ZP připadající na zaměstnance podle zřizovatele (v tis. Kč)

4 4.4 Výnosy nemocnic od ZP připadající na zaměstnance podle velikostní struktury nemocnic (v tis. Kč) Náklady nemocnic 5.1 Náklady nemocnic podle zřizovatele Náklady nemocnic podle jejich velikostní struktury (v mil. Kč) Meziroční porovnání jednotlivých nákladových položek nemocnic (v mil. Kč) Náklady nemocnic podle druhů zdravotní péče 6.1 Náklady nemocnic podle druhů zdravotní péče Meziroční porovnání nákladů nemocnic podle druhů zdravotní péče (v mil Kč) Meziroční porovnání struktury nákladů nemocnic podle druhů zdravotní péče Náklady, výnosy, hospodářský výsledek 7.1 Náklady, výnosy, hospodářský výsledek a nákladová rentabilita nemocnic podle zřizovatele (v mil. Kč) Náklady, výnosy, hospodářský výsledek a nákladová rentabilita nemocnic podle jejich velikostní struktury (v mil. Kč) Přehled nemocnic s kladným hospodářským výsledkem Přehled nemocnic se záporným hospodářským výsledkem Přehled nemocnic podle jejich nákladové rentability Nesplacený úvěr a leasing 8.1 Nesplacený úvěr a leasing dle stavu k podle zřizovatele (v mil. Kč) Meziroční porovnání nesplaceného úvěru a leasingu v nemocnicích (v mil. Kč) Vývoj závazků a pohledávek 9.1 Krátkodobé závazky z obchodního styku podle zřizovatele (v mil. Kč) Meziroční porovnání závazků nemocnic z obchodního styku dle stavu k Krátkodobé pohledávky z obchodního styku podle zřizovatele (v mil. Kč) Meziroční porovnání pohledávek nemocnic z obchodního styku dle stavu k Krátkodobé pohledávky, krátkodobé závazky, nesplacený leasing a úvěr nemocnic podle jejich velikostní struktury (v mil. Kč) Majetek nemocnic 10.1 Hodnota dlouhodobého majetku nemocnic podle zřizovatele (v mil. Kč) Meziroční porovnání hodnoty dlouhodobého majetku nemocnic (v mil. Kč)

5 10.3 Hodnota dlouhodobého majetku nemocnic podle jejich velikostní struktury (v mil. Kč) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek neuvedený do provozu podle zřizovatele (v mil. Kč) Meziroční porovnání hodnoty dlouhodobého majetku neuvedeného do provozu dle stavu k (v mil. Kč) Hodnota nově zařazeného a nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku nemocnic podle zřizovatele (v mil. Kč) Meziroční porovnání nově zařazeného a nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku nemocnic (v mil. Kč) Vybrané ekonomické ukazatele podle krajů 11.1 Vybrané ekonomické ukazatele nemocnic podle krajů Vybrané ekonomické ukazatele krajských nemocnic...68 Značky v tabulkách...5 Zkratky v tabulkách...72 Seznam zkratek názvů krajů...72 Značky v tabulkách Ležatá čárka (-) Nula (0; 0,0; 0,00) Tečka (.) Ležatý křížek (x) v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý značí, že zápis není možný z logických důvodů 5

6 Contents Introduction...10 Economic outcome of hospitals Graphs Index of trends in costs and revenues of hospitals and trends in GDP...15 Trends in trade receivables and trade payables of hospitals after maturity date...15 Cost structure of hospitals as of Trends in selected costs elements of hospitals...16 Revenue structure of hospitals as of (%)...17 Trends in selected types of hospital revenues...17 Tables 1. Trends in selected economic indicators of hospitals 1.1 Trends in selected economic indicators of hospitals Selected economic indicators of hospitals by founder in Trends in costs, revenues, economic outcome and profit to cost ratio by founder (mill. CZK) Trends in costs, revenues, economic outcome and profit to cost ratio by hospital size (mill. CZK) Trends in selected costs elements of hospitals by founder (mill. CZK) Trends in trade receivables and trade payables of hospitals by founder (mill. CZK) Hospital revenues 2.1 Hospital revenues by founder Selected types of hospital revenues by their size (mill. CZK) Year-to-year comparison of hospital revenues Hospital revenues by the type of health care 3.1 Hospital revenues by the type of health care Year-to-year comparison of hospital revenues by type of health care (mill. CZK) Year-to-year comparison of revenue structure of hospitals by type of health care Hospital revenues from health insurance system 4.1 Hospital revenues by founder (mill. CZK) Year-to-year comparison of hospital revenues (mill. CZK) Hospital revenues from health insurance companies per 1 employee by founder (thous. CZK)

7 4.4 Hospital revenues from health insurance companies per 1 employee by hospital size (thous. CZK) Hospital costs 5.1 Hospital costs by founder Hospital costs by their size (mill. CZK) Year-to-year comparison of selected hospital cost elements (mill. CZK) Hospital costs by type of health care 6.1 Hospital costs by type of health care Year-to year comparison of costs of hospitals by type of health care (mill. CZK) Year-to-year comparison of cost structure of hospitals by type of health care Costs, revenues, economic outcome 7.1 Costs, revenues, economic outcome and profit to cost ratio by founder (mill. CZK) Hospital costs, revenues, economic outcome and profit to cost ratio by hospital size (mill. CZK) Hospitals with positive economic outcome Hospitals with negative economic outcome Hospitals by their profit to costs ratio Outstanding credit and unpaid leasing 8.1 Outstanding credit and unpaid leasing as of by founder (mill. CZK) Year-to-year comparison of outstanding credit and unpaid leasing in hospitals (mill. CZK) Trends in trade payables and trade receivables 9.1 Short-term trade payables by founder (mill. CZK) Year-to-year comparison of hospital trade payables as of Short-term trade receivables by founder (mill. CZK) Year-to-year comparison of hospital trade receivables as of Short-term trade receivables, short-term trade payables, unpaid leasing and outstanding credit of hospitals by their size (mill. CZK) Assets of hospitals 10.1 Value of long-term assets of hospitals by founder (mill. CZK) Year-to-year comparison of long-term assets value of hospitals (mill. CZK) Value of long-term assets of hospitals by their size (mill. CZK) Long-term tangible and untangible assets not put into operation by founder (mill. CZK)

8 10.5 Year-to-year comparison of long-term assets value not put into operation as of (mill. CZK) Value of newly put into operation and newly acquired long-term tangible assets of hospitals by founder (mill. CZK) Year-to-year comparison of newly put into operation and newly acquired long-term tangible assets of hospitals (mill. CZK) Selected economic indicators by regions 11.1 Selected economic indicators of hospitals by regions Selected economic indicators of regional hospitals...68 Symbols in the tables...8 Abbreviations...72 List of abbreviations of regions...72 Symbols in the tables A dash (-) in place of a number indicates that the phenomenon did not occur 0 or 0,0 or 0,00 indicates that the phenomenon occurred, but the value of calculated indicator is less than half of unit used in table A dot (.) in place of a number indicates that the number is not available or cannot be relied on A skew cross (x) indicates that the entry is not applicable for logical reasons 8

9 Úvod Publikace Ekonomické výsledky nemocnic je pravidelně vydávána Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR od roku Prezentovaná finanční data vycházejí ze statistického výkazu E (MZ) 6-02, který je zaměřen na ekonomiku zdravotnických zařízení. Výkaz vyplňují nemocnice bez ohledu na zřizovatele, formu hospodaření, typ a velikost. Zpravodajské jednotky přejímají údaje do výkazů ze svého účetnictví. Pokud v rámci nemocnice jako právnické osoby existují začleněná zařízení stejného nebo jiného druhu (léčebna dlouhodobě nemocných, kojenecký ústav, apod.), jsou údaje za celý subjekt sumarizovány. Do publikace byly z příslušného výkazu použity údaje o nákladech, výnosech, hospodářském výsledku, nákladové rentabilitě, o závazcích a pohledávkách z obchodního styku, úvěrovém zatížení a dlouhodobém majetku. Data jsou uvedena v absolutních hodnotách i ve strukturním procentním vyjádření. Ukazatele jsou prezentovány za aktuální období (tj. od počátku roku k ) nebo ve víceletém vývoji či meziročním srovnání. V publikaci bylo použito dvojí členění nemocnic, jednak podle zřizovatele a dále podle velikosti (tj. podle počtu lůžek). Podle zřizovatele byly nemocnice rozděleny do 5 základních skupin, a to na řízené Ministerstvem zdravotnictví (MZ), krajské (zahrnující pouze příspěvkové organizace), obecní a městské (s formou hospodaření typu příspěvkové organizace), řízené jinou právnickou osobou a církevní (v jejím rámci je zvlášť vyčleněna skupina nemocnic ve 100 % vlastnictví krajských či městských úřadů) a nemocnice ostatních centrálních orgánů. Mimo předchozího členění byly nemocnice ještě rozděleny do 7 kategorií v závislosti na počtu lůžek. Finanční údaje byly v tabulce 1.1 doplněny personálními a mzdovými ukazateli. Podkladem pro údaje o počtu pracovníků a průměrné mzdě zaměstnanců byly výkazy E (MZ) 2-01 a E (MZ) 3-01 o zaměstnancích a složkách platu/mezd. Personální údaje a data o mzdách jsou v publikaci uvedeny pouze za ta zařízení, která současně odevzdala příslušný ekonomický výkaz E (MZ) Hodnoty těchto ukazatelů se tak vztahují pouze k vymezenému okruhu zpravodajských jednotek a nemají plnou vypovídací schopnost za celou skupinu nemocnic. Na závěr publikace byly zařazeny tabulky s vybranými ekonomickými ukazateli za jednotlivé kraje. První část představuje údaje za všechny nemocnice (samostatné právnické osoby) na území daného regionu bez ohledu na zřizovatele, druhá část zahrnuje pouze nemocnice řízené krajskými úřady bez ohledu na formu hospodaření. 9

10 Introduction Institute of Health Information and Statistics of the CR (IHIS CR) has published Economic results of hospitals regularly since The presented financial data originate from the statistical forms E (MZ) 6-02, focused on the economy of health establishments. These forms are returned by all hospitals without regard to their founders, form of management, type and size. The reporting units obtain the reported data from their accounting records. If in the hospital as a legal body there exist aggregated facilities of the same or a different kind (institute for long-term patients, institute for infants, etc.), the data are summarised for the whole subject. The data from the appropriate form used in this publication concern the costs and revenues, economic outcome, profit to cost ratio, trade payables and receivables, debt burdens and long term assets. Data are presented in absolute numbers and in structural percentage ratios. Indicators are presented for the current period (i.e. from the beginning of the year to ) or in evolution over several years or in comparison between years. The publication uses two kinds of categorisation of hospitals, by founders and further by size (i.e. by bed capacity). Division by founders uses 5 basic groups: hospitals managed by Ministry of Health (MH), regional (including only subsidised organisations), municipal and city hospitals (with management form of subsidised organisation type), hospitals managed by other legal or ecclesial entity (a specific category in this group are hospitals exclusively owned by regional or city authorities) and hospitals of other central organs. Besides these 5 categories, hospitals are also divided into 7 categories by numbers of beds. The financial data in Table 1.1 are supplemented with personnel and wage indicators. Data on numbers of personnel and mean wages of employees are obtained from the statistical forms E (MZ) 2-01 and E (MZ) 3-01 on employees and on components of wages. Data on personnel and on wages include only data from establishments that also returned the statistical forms on economy, E (MZ) The data thus concern a limited range of reporting units and do not possess the full telling capacity for all hospitals. The final parts of the publication contain tables with selected economic indicators concerning individual regions. The first part presents data from all hospitals (separate legal entities) in the respective region regardless of founders; the second part includes only hospitals managed by regional authorities regardless of form of management. 10

11 Ekonomické výsledky nemocnic 2012 Nemocnice jsou nedílnou součástí každého zdravotnického systému. Jako poskytovatelé zdravotní péče a zároveň jako ekonomické subjekty musí skloubit nároky na dostupnost zdravotní péče s ekonomickými cíli a vyrovnat se i s vlivy makroekonomického prostředí. V roce 2012 patřily mezi významné vnější faktory např.: - zvýšení snížené sazby daně z přidané hodnoty z 10 % na 14 %; - nařízení přímo řízeným nemocnicím navýšit tarifní mzdy zdravotnickému personálu o 6,25 % na základě závěrů memoranda z roku 2011; - pokračování zdravotnické reformy (např. možnost připlatit si za nadstandardní výkony, již od zvýšení regulačního poplatku za pobyt v nemocnici z 60 Kč na 100 Kč); - jednání o nových rámcových smlouvách mezi zdravotnickými zařízeními a zdravotními pojišťovnami. Prezentované ekonomické údaje nemocnic vycházejí z příslušných statistických výkazů, které byly odevzdány nemocnicemi zpravodajskými jednotkami ke zpracování. K posouzení vývoje vybraných ukazatelů bylo použito meziročního srovnání. Porovnávané databáze zpracovaných údajů jsou téměř identické, jelikož zařízení, která nebyla mezi zpravodajskými jednotkami v roce 2011, resp. 2012, neovlivňovala podstatným způsobem sledované ekonomické veličiny. V rámci nemocnic hospodaří s největším objemem finančních prostředků státní nemocnice, tj. řízené MZ a ostatními centrálními orgány. Náklady těchto 22 nemocnic tvoří dlouhodobě zhruba polovinu celkově vynaložených peněžních prostředků nemocnic. Celkové náklady nemocnic dosáhly k hodnoty 130,7 mld. Kč. Oproti předchozímu roku se zvýšily o 0,6 %, jedná se o nejnižší nárůst tohoto ukazatele v posledních letech. Do roku 2009 se náklady nemocnic každoročně zvyšovaly průměrně o necelých 8 %, v letech 2010 a 2011 se růst nákladů zpomalil na 3 %. Největší nákladovou položku nemocnic představují pravidelně osobní náklady. Meziročně se zvýšily o 2 % a na celkových nákladech nemocnic se podílely 46,5 %. K výraznějšímu růstu osobních nákladů (+10 %) došlo v roce 2009, a to díky několikerému navýšení tarifních platů ve zdravotnictví. Další významnou složkou nákladů je v nemocnicích spotřeba materiálu, tedy především léčiv a zdravotnických prostředků. Náklady na léčiva vykázaly v roce 2012 nejvyšší nárůst ze všech sledovaných nákladových položek. Meziročně vzrostly o 7 % a k se na celkových nákladech podílely 13 %. Náklady na zdravotnické prostředky zůstaly na úrovni předchozího roku a jejich podíl na celku byl stejný jako v roce 2011, tedy 13,1 %. Z ostatních sledovaných položek nákladů vzrostly v roce 2012 náklady na potraviny, energie (obě položky o 4 %) a krev (+3 %). 11

12 Výnosy nemocnic vykazují obdobný vývoj jako náklady. Celkové výnosy nemocnic se proti roku 2011 zvýšily o 0,7 % a ke konci roku 2012 činily 131,1 mld. Kč. Struktura výnosů nemocnic se v minulých letech nijak výrazně neměnila. Hlavním zdrojem příjmů jsou platby od zdravotních pojišťoven. Tržby nemocnic od zdravotních pojišťoven meziročně vzrostly o 0,7 % a na financování nemocnic se k podílely 81,8 %, což je stejná hodnota jako v roce Další sledovanou výnosovou položkou jsou výnosy z prodaného zboží, které činily 7 % z celkových výnosů. Položky tržby mimo zdravotní pojištění (podíl okolo 2 % na celku) a provozní dotace od zřizovatele (ve výši 1,6 %) představují spíše doplňkový, resp. podpůrný zdroj příjmů nemocnic. Celkově nemocnice vykázaly k kladný výsledek hospodaření ve výši 400 mil. Kč. Ztrátou ukončilo hospodaření 29 % nemocnic, téměř třetina z nich měla hospodářský výsledek do -5 mil. Kč. Nedílnou součástí hodnocení každého ekonomického subjektu je stav pohledávek a závazků. Na základě statistického výkazu jsou u nemocnic sledovány pouze ty pohledávky a závazky, které se týkají obchodního styku. K činily celkové pohledávky z obchodního styku 14,5 mld. Kč a v porovnání s rokem 2011 se zvýšily o 4 %. Objem pohledávek po lhůtě splatnosti vzrostl proti stejnému období minulého roku o 13 % na hodnotu 2,0 mld. Kč, jejich podíl na celkových pohledávkách činil 14 %. Polovinu (přesně 51 %) nesplacených pohledávek ve lhůtě tvořily pohledávky po splatnosti do 30 dnů. Z celkové sumy pohledávek z obchodního styku připadalo 83 % na pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám. Z pohledávek po lhůtě splatnosti tvořily pohledávky vůči ZP 59 %. Hodnota závazků z obchodního styku dosáhla k výše 17,2 mld. Kč a meziročně se zvýšila o 3 %. Rovněž závazky po lhůtě splatnosti ve srovnání s rokem 2011 vzrostly, a to o 10 % na úroveň 4,0 mld. Kč. Podíl závazků po splatnosti na celkových závazcích byl 24 %. Největší část (40 %) neuhrazených závazků ve lhůtě byla v termínu do 30 dnů. Z celkového objemu závazků z obchodního styku činily závazky vůči dodavatelům léků a zdravotnických prostředků skoro 50 %, ze závazků po splatnosti byl podíl 56 %. 12

13 Economic outcome of hospitals 2012 Hospitals constitute an integral component of every health care system. As health care providers and at the same time as economic subjects they must balance the requirements of accessibility of health care with the economic tasks and with the influence of macroeconomic environment. Important external factors in 2012 were, e.g.: - increase of the reduced rate of value-added tax from 10 % to 14 %; - mandatory increase of tariff wages of health care workers in by 6.25 % in hospitals directly controlled by MH, on the basis of conclusions of the memorandum of the end of 2011; - continued reform of health services (e.g. possibility to obtain optional form of services for extra surcharge, increase of regulation daily fee for stay in hospital from 60 CZK to 100 CZK since ). The presented economic data on hospitals are based on the appropriate statistical questionnaires that were returned by hospitals reporting units for processing. For evaluation of trends in selected indicators we used year-on-year comparison. The compared databases were almost fully identical because the hospitals that were not among the reporting units in 2011 or in 2012 did not significantly influence the monitored economic variables. State hospitals controlled by MH and other central organs had at their disposal the greatest volumes of resources among all hospitals. The costs of these 22 hospitals constitute in long terms roughly one half of all financial resources incurred by hospitals. Total costs of hospitals as of reached the value ths. mill. CZK. From the preceding year they increased by 0.6 %; it was the lowest annual increase in the past years. Till 2009 the annual of hospital costs was on the average nearly 8 %, in 2010 and 2011 the growth of costs slowed down to 3 %. The largest item in hospital costs is regularly personnel costs. Their annual increase was 2 % and their share in the total hospital costs was 46.5 %. A marked increase of personnel costs (+10 %) occurred in 2009 due to repeated increase of tariff salaries in health services. Another important item in hospital costs is consumption of material, i.e. mainly of drugs and medical devices. The cost of drugs in 2012 exhibited the highest increase of all monitored cost items. Their annual increase was 7 %, and their share in the total costs was 13 %. The costs of medical devices remained at the level of the preceding year and their share in the total was the same as in 2011, i.e %. Among other monitored cost items, an increase was registered in the costs of food, energy (both items +4 %) and blood (+3 %). Revenues of hospitals show a similar trend as the costs. Total revenues of hospitals increased from 2011 by 0.7 % and by the end of 2012 amounted to ths. mill. CZK. The structure of hospital revenues did not markedly change in the past years. The main sources of hospital revenues are payments from health insurance 13

14 companies. They increased annually by 0.7 % and their share in hospital financing as of was 81.8 % which is the same value as in Another monitored item is the revenues from sold goods which contributed 7 % of the total revenues. The items of revenues other than from health insurance (around 2 % of the total) and donations from the founders (1.6 %) represent rather a supplementary and supporting source of hospital revenues. In the total, as of hospitals reported a positive economic outcome in the amount of 400 mill. CZK. Net loss was reported by 29 % hospitals, of them one third with a loss lower than -5 mill. CZK. An inseparable component of evaluation of any economic subject is the balance of receivables and payables. On the basis of statistical questionnaires only receivables and payables concerning trade are monitored. As of total trade receivables were 14.5 ths. mill. CZK, in comparison with 2011 they increased by 4 %. The volume of receivables after maturity date increased compared to the same period of the preceding year by 13 % to the value 2.0 ths. mill. CZK and their share in the total receivables was 14 %. One half (exactly 51 %) of receivables after maturity date were receivables overdue up to 30 days. In the total sum of trade receivables, 83 % were receivables from health insurance companies and in the sum of overdue receivables those from HIC represented 59 %. The value of trade payables as of reached the level of 17.2 ths. mill. CZK and from 2011 it increased by 3 %. Trade payables after maturity date also increased from 2011, by 10 %, to 4.0 ths. mill. CZK. The share of overdue payables in the total payables was 24 %. The largest part (40 %) of liabilities unpaid in due time were in the term up to 30 days. In the total volume of trade payables, those due to suppliers of medicaments and medical devices constituted almost 50 %, in overdue payables this share was 56 %. 14

15 220 Index vývoje nákladů a výnosů nemocnic a vývoje HDP (rok 2000 = 100) Index of trends in costs and revenues of hospitals and trends in GDP (2000 = 100) Náklady / Costs Výnosy / Revenues HDP v běžných cenách / GDP in current prices v mil. Kč / mill. CZK Vývoj pohledávek a závazků z obchodního styku nemocnic po prošlé lhůtě splatnosti Trends in trade receivables and trade payables of hospitals after maturity date Pohledávky z obchodního styku po splatnosti Trade receivables after maturity date Závazky z obchodního styku po splatnosti Trade payables after maturity date 15

16 Struktura nákladů nemocnic podle nákladových položek k Cost structure of hospitals as of Ostatní náklady Other costs 4,7% Odpisy Depreciation 4,7% Léčiva Drugs 13,0% Zdravotnické prostředky Medical devices 13,1% Krev Blood 1,2% Potraviny Food 0,8% Prodané zboží Goods sold 5,8% Energie Energy 3,0% Osobní náklady Personnel costs 46,6% Služby Services 7,1% v % / in % Vývoj podílu jednotlivých nákladových položek nemocnic Trends in selected costs elements of hospitals Náklady na léčiva/costsof drugs Náklady na zdr. prostř./costs of medical devices Náklady na krev/costs of blood Náklady na potraviny/costs of food Poznámka: Ostaní náklady včetně nákladů na prodané zboží Note: Other costs including costs of sold goods Náklady na energie/costs of energy Náklady na služby/costs of services Osobní náklady/personnel costs Odpisy/Depreciation Ostatní náklady/other costs 16

17 Tržby od ZP Revenues from HIC 81,8% Struktura výnosů nemocnic k (v %) Revenue structure of hospitals as of (%) Granty Grants 0,5% Dary Donations 0,3% Ostatní výnosy Other revenues 6,5% Tržby za prodané zboží Revenues from goods sold 7,0% Provozní dotace Operating subsidies 1,6% Tržby mimo ZP - cizinci Revenues except HI from foreigners 0,3% Tržby od státních orgánů Revenues from state organs 0,1% Tržby mimo ZP - občané ČR Revenues except HI from citizens of CR 1,8% v mil. Kč / mill. CZK Vývoj vybraných položek výnosů nemocnic Trends in selected types of hospitals revenues Výnosy celkem Revenues total Tržby od ZP celkem Revenues from HIC total Tržby od ZP za lůžkovou péči Revenues from HIC for in-patient care Tržby od ZP za ambulantní péči Revenues from HIC for out-patient care 17

18 1.1 Vývoj vybraných ukazatelů ekonomiky nemocnic Trends in selected economic indicators of hospitals Ukazatel Indicator Vyjádřeno v / jako Unit Počet nemocnic celkem 1) počet Number of hospitals total 1) number v tom: MZ počet incl.: MH number krajské (p.o.) počet regional number obecní a městské (p.o.) počet municipal and city number JPO a církevní managed by other legal entity, ecclesiastical počet number ostatních centrálních orgánů počet other central organs number Náklady celkem mil. Kč Costs total mill. CZK v tom: léčiva % 12,0 12,4 12,2 13,0 incl.: drugs zdravotnické prostředky % 14,0 13,9 13,1 13,1 medical devices krev a krevní výrobky % 1,2 1,2 1,1 1,1 blood and blood products osobní náklady % 43,1 44,6 45,8 46,5 personnel costs potraviny % 0,9 0,9 0,8 0,8 food spotřeba energie % 3,0 3,0 2,9 3,0 energy comsumption služby % 7,9 7,9 7,3 7,1 services odpisy % 4,6 4,5 4,9 4,7 depreciation prodané zboží % 7,2 6,5 6,1 5,8 sold goods ostatní náklady % 6,1 5,3 5,7 4,7 other costs 18

19 1.1 Vývoj vybraných ukazatelů ekonomiky nemocnic Trends in selected economic indicators of hospitals Ukazatel Indicator Vyjádřeno v / jako Unit Výnosy celkem mil. Kč Revenues total mill. CZK v tom: výnosy od ZP % 80,7 81,7 81,8 81,8 incl.: revenues from HIC výnosy od státních orgánů % 0,1 0,1 0,1 0,1 revenues from state organs výnosy mimo zdr. pojištění - tuzemci % 1,8 1,8 1,7 1,8 revenues except HI - residents of CR výnosy mimo zdr. pojištění - cizinci % 0,3 0,3 0,3 0,3 revenues except health insurance - foreigners výnosy z prodaného zboží % 7,8 7,1 7,1 7,0 revenues from sold goods provozní dotace od zřizovatele % 1,9 2,0 1,7 1,6 operating subsidies from founder ostatní výnosy % 7,2 7,1 7,4 7,3 other revenues Hospodářský výsledek mil. Kč Economic outcome mill. CZK Nákladová rentabilita 2) % 0,5 0,2 0,2 0,3 Profit to cost ratio 2) Pohledávky z obchodního styku celkem mil. Kč Trade receivables total mill. CZK z toho: po lhůtě splatnosti % 9,7 12,4 13,0 14,1 o.w.: after maturity date Závazky z obchodního styku celkem mil. Kč Trade payables total mill. CZK z toho: po lhůtě splatnosti % 17,9 21,5 22,0 23,5 o.w.: after maturity date Nesplacený úvěr mil. Kč Outstanding credit mill. CZK Nesplacený leasing mil. Kč Unpaid leasing mill. CZK 19

20 1.1 Vývoj vybraných ukazatelů ekonomiky nemocnic Trends in selected economic indicators of hospitals Ukazatel Indicator Vyjádřeno v / jako Unit Dlouhodobý majetek celkem 3) mil. Kč Long-term assets total 3) mill. CZK Dlouhodobý nehmotný majetek 4) mil. Kč Long-term intangible assets 4) mill. CZK Dlouhodobý hmotný majetek 4) mil. Kč Long-term tangible assets 4) mill. CZK z toho: zdr. technika 4) mil. Kč o.w.: medical equipment 4) mill. CZK Doplňující údaje 5) Supplementary information 5) Pracovníci celkem přep. počet Workers total FTE z toho: lékaři a zubní lékaři přep. počet o.w.: physicians and dentists FTE SPBD přep. počet general nurses and midwives FTE OZPBD přep. počet OPWPQ FTE Průměrná měsíční mzda celková Kč Average monthy wage CZK Průměrná mzda lékařů a zubních lékařů Average wage of physicians and dentists Kč CZK

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998 STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. 1997 FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE 1 9 9 7 PRAHA 1998 PRAGUE 1998 BC PP, A.S., 1998 OBSAH Pražská burza v roce 1997 7 Podmínky

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

Ekolamp_09e.indd 1 Ekolamp_09e.indd 1 2.6.2009 9:23:28 2.6.2009 9:23:28

Ekolamp_09e.indd 1 Ekolamp_09e.indd 1 2.6.2009 9:23:28 2.6.2009 9:23:28 2 executive officer's introduction osvěta a propagace system participants education and promotion 5 / 7 8 / 9 11 / 11 13 / 13 14 / 14 17 / 19 21 / 23 24 / 24 26 / 27 česky / english 3 Loňský rok byl pro

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog

Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY INSTITUTE OF HEALTH INFORMATION AND STATISTICS OF THE CZECH REPUBLIC Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES BORIS ŠEBESTA, DAVID HRUŠKA I. ÚVOD Legislativa jednotlivých států většinou neobsahuje dostatečnou

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007)

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) Pardubice 2007 SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

EKONOMICKÉ VÝSLEDKY ZEMĚDĚLSTVÍ ČR VE SROVNÁNÍ S JINÝMI ODVĚTVÍMI NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

EKONOMICKÉ VÝSLEDKY ZEMĚDĚLSTVÍ ČR VE SROVNÁNÍ S JINÝMI ODVĚTVÍMI NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ EKONOMICKÉ VÝSLEDKY ZEMĚDĚLSTVÍ ČR VE SROVNÁNÍ S JINÝMI ODVĚTVÍMI NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ECONOMIC RESULTS OF CR AGRICULTURE IN COMPARISON WITH OTHER NATIONAL ECONOMY BRANCHES Dana Žídková Anotace V ekonomických

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI PERSONAL ACCIDENT INSURANCE 1. Úvodní ustanovení 1. Initial terms 1.1 Podmínky Tyto pojistné podmínky ( podmínky ) pro úrazové pojištění

Více

PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA

PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA 279 Jan Kabrda, Ivan Bičík, Luděk Šefrna* PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA J. Kobrda, I. Bičík, L. Šefrna: Soils and long-term changes of land use in the Czechia. Geografický časopis, 58, 2006,

Více

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension under the Agreement between Australia and the Czech Republic on Social Security Poznámky k žádosti o australský starobní důchod podle dohody o sociální péči mezi

Více

Návrh pojištění klíčových osob úraz a nemoc Key Man Proposal Form

Návrh pojištění klíčových osob úraz a nemoc Key Man Proposal Form HCC Specialty Ltd. 40 Lime Street London EC3M 5BS, United Kingdom main +44 (0)20 7929 3223 facsimile +44 (0)20 7626 5470 HCC Specialty Návrh pojištění klíčových osob úraz a nemoc Key Man Proposal Form

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Jana Barvíková Kamila Svobodová Anna Šťastná

Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Jana Barvíková Kamila Svobodová Anna Šťastná Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Jana Barvíková Kamila Svobodová Anna Šťastná VÚPSV v.v.i. Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou

Více

Výzkumná studie. Zaměstnanost cizinců v ČR

Výzkumná studie. Zaměstnanost cizinců v ČR Ministerstvo financí České republiky Výzkumná studie Zaměstnanost cizinců v ČR Jan Pavel Vlasta Turková č. 6/27 Zaměstnanost cizinců v České republice Jan Pavel, Vlasta Turková Abstrakt Studie se zabývá

Více

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011 General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011 při obchodování s hutním materiálem obchodní firmy BMZ Polska Sp. z o.o. platné

Více

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+ Lenka Cimbálníková, Jiří Fukan, Bohumíra Lazarová, Dagmar Navrátilová, Petr Novotný, Radka Odrazilová, Zdeněk Palán, Milada Rabušicová, Milena Rajmonová, Lenka Řeháková, Ilona Štorová Age Management pro

Více

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy 1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy Historie vzniku finanční analýzy Finanční analýza je stará, jak jsou staré samotné peníze. Je pochopitelné, že její metody a techniky byly poplatné

Více

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý Projekt komparace daňových soustav ČR a USA Bc. Daniel Chudý Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České republiky a Spojených států amerických. Práce

Více

Bakalářská práce. Pravidla financování středních škol

Bakalářská práce. Pravidla financování středních škol Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Pravidla financování středních škol PhDr. Monika Puškinová, Ph.D. Brno 2010/2011

Více

Služby pro domácnosti. Potenciální nástroj tvorby pracovních míst a boje s neformálním zaměstnáváním

Služby pro domácnosti. Potenciální nástroj tvorby pracovních míst a boje s neformálním zaměstnáváním Služby pro domácnosti Potenciální nástroj tvorby pracovních míst a boje s neformálním zaměstnáváním Služby pro domácnosti Potenciální nástroj tvorby pracovních míst a boje s neformálním zaměstnáváním VÚPSV,

Více

Factors influencing distribution of different Al forms in forest soils of the Jizerské hory Mts.

Factors influencing distribution of different Al forms in forest soils of the Jizerské hory Mts. JOURNAL OF FOREST SCIENCE, 52, 2006 (Special Issue): 87ñ92 Factors influencing distribution of different Al forms in forest soils of the Jizerské hory Mts. L. MLÁDKOVÁ, L. BORŮVKA, O. DRÁBEK, R. VAŠÁT

Více

CIVILNÍ OBĚTI HOSPODÁŘSKÝCH SANKCÍ: PŘÍPAD SVAZOVÉ REPUBLIKY JUGOSLÁVIE CIVILIAN IMPACT OF ECONOMIC SANCTIONS: CASE OF FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA

CIVILNÍ OBĚTI HOSPODÁŘSKÝCH SANKCÍ: PŘÍPAD SVAZOVÉ REPUBLIKY JUGOSLÁVIE CIVILIAN IMPACT OF ECONOMIC SANCTIONS: CASE OF FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA CIVILNÍ OBĚTI HOSPODÁŘSKÝCH SANKCÍ: PŘÍPAD SVAZOVÉ REPUBLIKY JUGOSLÁVIE CIVILIAN IMPACT OF ECONOMIC SANCTIONS: CASE OF FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA Jakub HEJSEK jakub.hejsek@amo.cz Došlo 25. 6. 2012,

Více

STAV PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICKÉHO SYSTÉMU V ČESKÉ REPUBLICE NA MIMOŘÁDNOU UDÁLOST A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

STAV PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICKÉHO SYSTÉMU V ČESKÉ REPUBLICE NA MIMOŘÁDNOU UDÁLOST A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ STAV PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICKÉHO SYSTÉMU V ČESKÉ REPUBLICE NA MIMOŘÁDNOU UDÁLOST A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PREPAREDNESS OF THE CZECH HEALTH CARE SYSTEM TO THE EMERGENCY OF CRISIS MANAGEMENT 1 Leoš NAVRÁTIL, 1

Více

CERTIFIKOVANÁ METODIKA. Model pro hodnocení dopadů změn nepřímých daní na domácnosti a veřejné rozpočty v České republice s využitím modelu QUAIDS

CERTIFIKOVANÁ METODIKA. Model pro hodnocení dopadů změn nepřímých daní na domácnosti a veřejné rozpočty v České republice s využitím modelu QUAIDS CERTIFIKOVANÁ METODIKA Model pro hodnocení dopadů změn nepřímých daní na domácnosti a veřejné rozpočty v České republice s využitím modelu QUAIDS Petr Janský Národohospodářský ústav AVČR, v.v.i. 0 Metodika

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

ROLE ZAHRANIČNÍHO VLASTNICTVÍ Z HLEDISKA TVORBY PRACOVNÍCH MÍST A FLUKTUACE ZAMĚSTNANCŮ

ROLE ZAHRANIČNÍHO VLASTNICTVÍ Z HLEDISKA TVORBY PRACOVNÍCH MÍST A FLUKTUACE ZAMĚSTNANCŮ ROLE ZAHRANIČNÍHO VLASTNICTVÍ Z HLEDISKA TVORBY PRACOVNÍCH MÍST A FLUKTUACE ZAMĚSTNANCŮ Kateřina Duspivová, VŠE v Praze a TREXIMA, spol. s r.o. 1. Úvod Současná ekonomická krize nezasáhla Českou republiku

Více