Ekonomické výsledky nemocnic Economic results of hospitals 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomické výsledky nemocnic 2012. Economic results of hospitals 2012"

Transkript

1 Ekonomické výsledky nemocnic 2012 Economic results of hospitals 2012 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4

2 Ekonomické výsledky nemocnic Publikace obsahuje výběr ekonomických ukazatelů činnosti nemocnic. Zdrojem dat byl statistický výkaz E (MZ) 6-02 vyplňovaný zdravotnickými zařízeními podle závazných pokynů NZIS a zpracovávaný ÚZIS ČR. Pro možnost sledování vývoje byla zařazena i některá srovnatelná data předchozích let. Economic results of hospitals The publication contains a selection of indicators characterising the economy of hospitals. The source of data was mandatory statistical form E (MZ) 6-02 filled in by health establishments according to binding instructions of the National Health Information System and processed by IHIS CR. Addition of some comparable data from the previous years allows the reader to follow some trends. ÚZIS ČR, 2013 Translation IHIS CR, 2013 ISSN ISBN

3 Obsah Úvod...9 Ekonomické výsledky nemocnic Grafická část Index vývoje nákladů a výnosů nemocnic a vývoje HDP...15 Vývoj pohledávek a závazků z obchodního styku nemocnic po prošlé lhůtě splatnosti...15 Struktura nákladů nemocnic podle nákladových položek k Vývoj podílu jednotlivých nákladových položek nemocnic...16 Struktura výnosů nemocnic k (v %)...17 Vývoj vybraných položek výnosů nemocnic...17 Tabulková část 1. Vývoj vybraných ukazatelů nemocnic 1.1 Vývoj vybraných ukazatelů ekonomiky nemocnic Vybrané ukazatele ekonomiky nemocnic podle zřizovatele v roce Vývoj nákladů, výnosů, hospodářského výsledku a nákladové rentability nemocnic podle zřizovatele (v mil. Kč) Vývoj nákladů, výnosů, hospodářského výsledku a nákladové rentability nemocnic podle velikostní struktury (v mil. Kč) Vývoj nákladů na sledované nákladové položky nemocnic podle zřizovatele (v mil. Kč) Vývoj pohledávek a závazků nemocnic z obchodního styku nemocnic podle zřizovatele (v mil. Kč) Výnosy nemocnic 2.1 Výnosy nemocnic podle zřizovatele Vybrané druhy výnosů nemocnic podle jejich velikostní struktury (v mil. Kč) Meziroční porovnání výnosů nemocnic Výnosy nemocnic podle druhů zdravotní péče 3.1 Výnosy nemocnic podle druhů zdravotní péče Meziroční porovnání výnosů nemocnic podle druhů zdravotní péče (v mil. Kč) Meziroční porovnání struktury výnosů nemocnic podle druhů zdravotní péče Tržby nemocnic 4.1 Tržby nemocnic podle zřizovatele (v mil. Kč) Meziroční porovnání tržeb nemocnic (v mil. Kč) Výnosy nemocnic od ZP připadající na zaměstnance podle zřizovatele (v tis. Kč)

4 4.4 Výnosy nemocnic od ZP připadající na zaměstnance podle velikostní struktury nemocnic (v tis. Kč) Náklady nemocnic 5.1 Náklady nemocnic podle zřizovatele Náklady nemocnic podle jejich velikostní struktury (v mil. Kč) Meziroční porovnání jednotlivých nákladových položek nemocnic (v mil. Kč) Náklady nemocnic podle druhů zdravotní péče 6.1 Náklady nemocnic podle druhů zdravotní péče Meziroční porovnání nákladů nemocnic podle druhů zdravotní péče (v mil Kč) Meziroční porovnání struktury nákladů nemocnic podle druhů zdravotní péče Náklady, výnosy, hospodářský výsledek 7.1 Náklady, výnosy, hospodářský výsledek a nákladová rentabilita nemocnic podle zřizovatele (v mil. Kč) Náklady, výnosy, hospodářský výsledek a nákladová rentabilita nemocnic podle jejich velikostní struktury (v mil. Kč) Přehled nemocnic s kladným hospodářským výsledkem Přehled nemocnic se záporným hospodářským výsledkem Přehled nemocnic podle jejich nákladové rentability Nesplacený úvěr a leasing 8.1 Nesplacený úvěr a leasing dle stavu k podle zřizovatele (v mil. Kč) Meziroční porovnání nesplaceného úvěru a leasingu v nemocnicích (v mil. Kč) Vývoj závazků a pohledávek 9.1 Krátkodobé závazky z obchodního styku podle zřizovatele (v mil. Kč) Meziroční porovnání závazků nemocnic z obchodního styku dle stavu k Krátkodobé pohledávky z obchodního styku podle zřizovatele (v mil. Kč) Meziroční porovnání pohledávek nemocnic z obchodního styku dle stavu k Krátkodobé pohledávky, krátkodobé závazky, nesplacený leasing a úvěr nemocnic podle jejich velikostní struktury (v mil. Kč) Majetek nemocnic 10.1 Hodnota dlouhodobého majetku nemocnic podle zřizovatele (v mil. Kč) Meziroční porovnání hodnoty dlouhodobého majetku nemocnic (v mil. Kč)

5 10.3 Hodnota dlouhodobého majetku nemocnic podle jejich velikostní struktury (v mil. Kč) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek neuvedený do provozu podle zřizovatele (v mil. Kč) Meziroční porovnání hodnoty dlouhodobého majetku neuvedeného do provozu dle stavu k (v mil. Kč) Hodnota nově zařazeného a nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku nemocnic podle zřizovatele (v mil. Kč) Meziroční porovnání nově zařazeného a nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku nemocnic (v mil. Kč) Vybrané ekonomické ukazatele podle krajů 11.1 Vybrané ekonomické ukazatele nemocnic podle krajů Vybrané ekonomické ukazatele krajských nemocnic...68 Značky v tabulkách...5 Zkratky v tabulkách...72 Seznam zkratek názvů krajů...72 Značky v tabulkách Ležatá čárka (-) Nula (0; 0,0; 0,00) Tečka (.) Ležatý křížek (x) v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý značí, že zápis není možný z logických důvodů 5

6 Contents Introduction...10 Economic outcome of hospitals Graphs Index of trends in costs and revenues of hospitals and trends in GDP...15 Trends in trade receivables and trade payables of hospitals after maturity date...15 Cost structure of hospitals as of Trends in selected costs elements of hospitals...16 Revenue structure of hospitals as of (%)...17 Trends in selected types of hospital revenues...17 Tables 1. Trends in selected economic indicators of hospitals 1.1 Trends in selected economic indicators of hospitals Selected economic indicators of hospitals by founder in Trends in costs, revenues, economic outcome and profit to cost ratio by founder (mill. CZK) Trends in costs, revenues, economic outcome and profit to cost ratio by hospital size (mill. CZK) Trends in selected costs elements of hospitals by founder (mill. CZK) Trends in trade receivables and trade payables of hospitals by founder (mill. CZK) Hospital revenues 2.1 Hospital revenues by founder Selected types of hospital revenues by their size (mill. CZK) Year-to-year comparison of hospital revenues Hospital revenues by the type of health care 3.1 Hospital revenues by the type of health care Year-to-year comparison of hospital revenues by type of health care (mill. CZK) Year-to-year comparison of revenue structure of hospitals by type of health care Hospital revenues from health insurance system 4.1 Hospital revenues by founder (mill. CZK) Year-to-year comparison of hospital revenues (mill. CZK) Hospital revenues from health insurance companies per 1 employee by founder (thous. CZK)

7 4.4 Hospital revenues from health insurance companies per 1 employee by hospital size (thous. CZK) Hospital costs 5.1 Hospital costs by founder Hospital costs by their size (mill. CZK) Year-to-year comparison of selected hospital cost elements (mill. CZK) Hospital costs by type of health care 6.1 Hospital costs by type of health care Year-to year comparison of costs of hospitals by type of health care (mill. CZK) Year-to-year comparison of cost structure of hospitals by type of health care Costs, revenues, economic outcome 7.1 Costs, revenues, economic outcome and profit to cost ratio by founder (mill. CZK) Hospital costs, revenues, economic outcome and profit to cost ratio by hospital size (mill. CZK) Hospitals with positive economic outcome Hospitals with negative economic outcome Hospitals by their profit to costs ratio Outstanding credit and unpaid leasing 8.1 Outstanding credit and unpaid leasing as of by founder (mill. CZK) Year-to-year comparison of outstanding credit and unpaid leasing in hospitals (mill. CZK) Trends in trade payables and trade receivables 9.1 Short-term trade payables by founder (mill. CZK) Year-to-year comparison of hospital trade payables as of Short-term trade receivables by founder (mill. CZK) Year-to-year comparison of hospital trade receivables as of Short-term trade receivables, short-term trade payables, unpaid leasing and outstanding credit of hospitals by their size (mill. CZK) Assets of hospitals 10.1 Value of long-term assets of hospitals by founder (mill. CZK) Year-to-year comparison of long-term assets value of hospitals (mill. CZK) Value of long-term assets of hospitals by their size (mill. CZK) Long-term tangible and untangible assets not put into operation by founder (mill. CZK)

8 10.5 Year-to-year comparison of long-term assets value not put into operation as of (mill. CZK) Value of newly put into operation and newly acquired long-term tangible assets of hospitals by founder (mill. CZK) Year-to-year comparison of newly put into operation and newly acquired long-term tangible assets of hospitals (mill. CZK) Selected economic indicators by regions 11.1 Selected economic indicators of hospitals by regions Selected economic indicators of regional hospitals...68 Symbols in the tables...8 Abbreviations...72 List of abbreviations of regions...72 Symbols in the tables A dash (-) in place of a number indicates that the phenomenon did not occur 0 or 0,0 or 0,00 indicates that the phenomenon occurred, but the value of calculated indicator is less than half of unit used in table A dot (.) in place of a number indicates that the number is not available or cannot be relied on A skew cross (x) indicates that the entry is not applicable for logical reasons 8

9 Úvod Publikace Ekonomické výsledky nemocnic je pravidelně vydávána Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR od roku Prezentovaná finanční data vycházejí ze statistického výkazu E (MZ) 6-02, který je zaměřen na ekonomiku zdravotnických zařízení. Výkaz vyplňují nemocnice bez ohledu na zřizovatele, formu hospodaření, typ a velikost. Zpravodajské jednotky přejímají údaje do výkazů ze svého účetnictví. Pokud v rámci nemocnice jako právnické osoby existují začleněná zařízení stejného nebo jiného druhu (léčebna dlouhodobě nemocných, kojenecký ústav, apod.), jsou údaje za celý subjekt sumarizovány. Do publikace byly z příslušného výkazu použity údaje o nákladech, výnosech, hospodářském výsledku, nákladové rentabilitě, o závazcích a pohledávkách z obchodního styku, úvěrovém zatížení a dlouhodobém majetku. Data jsou uvedena v absolutních hodnotách i ve strukturním procentním vyjádření. Ukazatele jsou prezentovány za aktuální období (tj. od počátku roku k ) nebo ve víceletém vývoji či meziročním srovnání. V publikaci bylo použito dvojí členění nemocnic, jednak podle zřizovatele a dále podle velikosti (tj. podle počtu lůžek). Podle zřizovatele byly nemocnice rozděleny do 5 základních skupin, a to na řízené Ministerstvem zdravotnictví (MZ), krajské (zahrnující pouze příspěvkové organizace), obecní a městské (s formou hospodaření typu příspěvkové organizace), řízené jinou právnickou osobou a církevní (v jejím rámci je zvlášť vyčleněna skupina nemocnic ve 100 % vlastnictví krajských či městských úřadů) a nemocnice ostatních centrálních orgánů. Mimo předchozího členění byly nemocnice ještě rozděleny do 7 kategorií v závislosti na počtu lůžek. Finanční údaje byly v tabulce 1.1 doplněny personálními a mzdovými ukazateli. Podkladem pro údaje o počtu pracovníků a průměrné mzdě zaměstnanců byly výkazy E (MZ) 2-01 a E (MZ) 3-01 o zaměstnancích a složkách platu/mezd. Personální údaje a data o mzdách jsou v publikaci uvedeny pouze za ta zařízení, která současně odevzdala příslušný ekonomický výkaz E (MZ) Hodnoty těchto ukazatelů se tak vztahují pouze k vymezenému okruhu zpravodajských jednotek a nemají plnou vypovídací schopnost za celou skupinu nemocnic. Na závěr publikace byly zařazeny tabulky s vybranými ekonomickými ukazateli za jednotlivé kraje. První část představuje údaje za všechny nemocnice (samostatné právnické osoby) na území daného regionu bez ohledu na zřizovatele, druhá část zahrnuje pouze nemocnice řízené krajskými úřady bez ohledu na formu hospodaření. 9

10 Introduction Institute of Health Information and Statistics of the CR (IHIS CR) has published Economic results of hospitals regularly since The presented financial data originate from the statistical forms E (MZ) 6-02, focused on the economy of health establishments. These forms are returned by all hospitals without regard to their founders, form of management, type and size. The reporting units obtain the reported data from their accounting records. If in the hospital as a legal body there exist aggregated facilities of the same or a different kind (institute for long-term patients, institute for infants, etc.), the data are summarised for the whole subject. The data from the appropriate form used in this publication concern the costs and revenues, economic outcome, profit to cost ratio, trade payables and receivables, debt burdens and long term assets. Data are presented in absolute numbers and in structural percentage ratios. Indicators are presented for the current period (i.e. from the beginning of the year to ) or in evolution over several years or in comparison between years. The publication uses two kinds of categorisation of hospitals, by founders and further by size (i.e. by bed capacity). Division by founders uses 5 basic groups: hospitals managed by Ministry of Health (MH), regional (including only subsidised organisations), municipal and city hospitals (with management form of subsidised organisation type), hospitals managed by other legal or ecclesial entity (a specific category in this group are hospitals exclusively owned by regional or city authorities) and hospitals of other central organs. Besides these 5 categories, hospitals are also divided into 7 categories by numbers of beds. The financial data in Table 1.1 are supplemented with personnel and wage indicators. Data on numbers of personnel and mean wages of employees are obtained from the statistical forms E (MZ) 2-01 and E (MZ) 3-01 on employees and on components of wages. Data on personnel and on wages include only data from establishments that also returned the statistical forms on economy, E (MZ) The data thus concern a limited range of reporting units and do not possess the full telling capacity for all hospitals. The final parts of the publication contain tables with selected economic indicators concerning individual regions. The first part presents data from all hospitals (separate legal entities) in the respective region regardless of founders; the second part includes only hospitals managed by regional authorities regardless of form of management. 10

11 Ekonomické výsledky nemocnic 2012 Nemocnice jsou nedílnou součástí každého zdravotnického systému. Jako poskytovatelé zdravotní péče a zároveň jako ekonomické subjekty musí skloubit nároky na dostupnost zdravotní péče s ekonomickými cíli a vyrovnat se i s vlivy makroekonomického prostředí. V roce 2012 patřily mezi významné vnější faktory např.: - zvýšení snížené sazby daně z přidané hodnoty z 10 % na 14 %; - nařízení přímo řízeným nemocnicím navýšit tarifní mzdy zdravotnickému personálu o 6,25 % na základě závěrů memoranda z roku 2011; - pokračování zdravotnické reformy (např. možnost připlatit si za nadstandardní výkony, již od zvýšení regulačního poplatku za pobyt v nemocnici z 60 Kč na 100 Kč); - jednání o nových rámcových smlouvách mezi zdravotnickými zařízeními a zdravotními pojišťovnami. Prezentované ekonomické údaje nemocnic vycházejí z příslušných statistických výkazů, které byly odevzdány nemocnicemi zpravodajskými jednotkami ke zpracování. K posouzení vývoje vybraných ukazatelů bylo použito meziročního srovnání. Porovnávané databáze zpracovaných údajů jsou téměř identické, jelikož zařízení, která nebyla mezi zpravodajskými jednotkami v roce 2011, resp. 2012, neovlivňovala podstatným způsobem sledované ekonomické veličiny. V rámci nemocnic hospodaří s největším objemem finančních prostředků státní nemocnice, tj. řízené MZ a ostatními centrálními orgány. Náklady těchto 22 nemocnic tvoří dlouhodobě zhruba polovinu celkově vynaložených peněžních prostředků nemocnic. Celkové náklady nemocnic dosáhly k hodnoty 130,7 mld. Kč. Oproti předchozímu roku se zvýšily o 0,6 %, jedná se o nejnižší nárůst tohoto ukazatele v posledních letech. Do roku 2009 se náklady nemocnic každoročně zvyšovaly průměrně o necelých 8 %, v letech 2010 a 2011 se růst nákladů zpomalil na 3 %. Největší nákladovou položku nemocnic představují pravidelně osobní náklady. Meziročně se zvýšily o 2 % a na celkových nákladech nemocnic se podílely 46,5 %. K výraznějšímu růstu osobních nákladů (+10 %) došlo v roce 2009, a to díky několikerému navýšení tarifních platů ve zdravotnictví. Další významnou složkou nákladů je v nemocnicích spotřeba materiálu, tedy především léčiv a zdravotnických prostředků. Náklady na léčiva vykázaly v roce 2012 nejvyšší nárůst ze všech sledovaných nákladových položek. Meziročně vzrostly o 7 % a k se na celkových nákladech podílely 13 %. Náklady na zdravotnické prostředky zůstaly na úrovni předchozího roku a jejich podíl na celku byl stejný jako v roce 2011, tedy 13,1 %. Z ostatních sledovaných položek nákladů vzrostly v roce 2012 náklady na potraviny, energie (obě položky o 4 %) a krev (+3 %). 11

12 Výnosy nemocnic vykazují obdobný vývoj jako náklady. Celkové výnosy nemocnic se proti roku 2011 zvýšily o 0,7 % a ke konci roku 2012 činily 131,1 mld. Kč. Struktura výnosů nemocnic se v minulých letech nijak výrazně neměnila. Hlavním zdrojem příjmů jsou platby od zdravotních pojišťoven. Tržby nemocnic od zdravotních pojišťoven meziročně vzrostly o 0,7 % a na financování nemocnic se k podílely 81,8 %, což je stejná hodnota jako v roce Další sledovanou výnosovou položkou jsou výnosy z prodaného zboží, které činily 7 % z celkových výnosů. Položky tržby mimo zdravotní pojištění (podíl okolo 2 % na celku) a provozní dotace od zřizovatele (ve výši 1,6 %) představují spíše doplňkový, resp. podpůrný zdroj příjmů nemocnic. Celkově nemocnice vykázaly k kladný výsledek hospodaření ve výši 400 mil. Kč. Ztrátou ukončilo hospodaření 29 % nemocnic, téměř třetina z nich měla hospodářský výsledek do -5 mil. Kč. Nedílnou součástí hodnocení každého ekonomického subjektu je stav pohledávek a závazků. Na základě statistického výkazu jsou u nemocnic sledovány pouze ty pohledávky a závazky, které se týkají obchodního styku. K činily celkové pohledávky z obchodního styku 14,5 mld. Kč a v porovnání s rokem 2011 se zvýšily o 4 %. Objem pohledávek po lhůtě splatnosti vzrostl proti stejnému období minulého roku o 13 % na hodnotu 2,0 mld. Kč, jejich podíl na celkových pohledávkách činil 14 %. Polovinu (přesně 51 %) nesplacených pohledávek ve lhůtě tvořily pohledávky po splatnosti do 30 dnů. Z celkové sumy pohledávek z obchodního styku připadalo 83 % na pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám. Z pohledávek po lhůtě splatnosti tvořily pohledávky vůči ZP 59 %. Hodnota závazků z obchodního styku dosáhla k výše 17,2 mld. Kč a meziročně se zvýšila o 3 %. Rovněž závazky po lhůtě splatnosti ve srovnání s rokem 2011 vzrostly, a to o 10 % na úroveň 4,0 mld. Kč. Podíl závazků po splatnosti na celkových závazcích byl 24 %. Největší část (40 %) neuhrazených závazků ve lhůtě byla v termínu do 30 dnů. Z celkového objemu závazků z obchodního styku činily závazky vůči dodavatelům léků a zdravotnických prostředků skoro 50 %, ze závazků po splatnosti byl podíl 56 %. 12

13 Economic outcome of hospitals 2012 Hospitals constitute an integral component of every health care system. As health care providers and at the same time as economic subjects they must balance the requirements of accessibility of health care with the economic tasks and with the influence of macroeconomic environment. Important external factors in 2012 were, e.g.: - increase of the reduced rate of value-added tax from 10 % to 14 %; - mandatory increase of tariff wages of health care workers in by 6.25 % in hospitals directly controlled by MH, on the basis of conclusions of the memorandum of the end of 2011; - continued reform of health services (e.g. possibility to obtain optional form of services for extra surcharge, increase of regulation daily fee for stay in hospital from 60 CZK to 100 CZK since ). The presented economic data on hospitals are based on the appropriate statistical questionnaires that were returned by hospitals reporting units for processing. For evaluation of trends in selected indicators we used year-on-year comparison. The compared databases were almost fully identical because the hospitals that were not among the reporting units in 2011 or in 2012 did not significantly influence the monitored economic variables. State hospitals controlled by MH and other central organs had at their disposal the greatest volumes of resources among all hospitals. The costs of these 22 hospitals constitute in long terms roughly one half of all financial resources incurred by hospitals. Total costs of hospitals as of reached the value ths. mill. CZK. From the preceding year they increased by 0.6 %; it was the lowest annual increase in the past years. Till 2009 the annual of hospital costs was on the average nearly 8 %, in 2010 and 2011 the growth of costs slowed down to 3 %. The largest item in hospital costs is regularly personnel costs. Their annual increase was 2 % and their share in the total hospital costs was 46.5 %. A marked increase of personnel costs (+10 %) occurred in 2009 due to repeated increase of tariff salaries in health services. Another important item in hospital costs is consumption of material, i.e. mainly of drugs and medical devices. The cost of drugs in 2012 exhibited the highest increase of all monitored cost items. Their annual increase was 7 %, and their share in the total costs was 13 %. The costs of medical devices remained at the level of the preceding year and their share in the total was the same as in 2011, i.e %. Among other monitored cost items, an increase was registered in the costs of food, energy (both items +4 %) and blood (+3 %). Revenues of hospitals show a similar trend as the costs. Total revenues of hospitals increased from 2011 by 0.7 % and by the end of 2012 amounted to ths. mill. CZK. The structure of hospital revenues did not markedly change in the past years. The main sources of hospital revenues are payments from health insurance 13

14 companies. They increased annually by 0.7 % and their share in hospital financing as of was 81.8 % which is the same value as in Another monitored item is the revenues from sold goods which contributed 7 % of the total revenues. The items of revenues other than from health insurance (around 2 % of the total) and donations from the founders (1.6 %) represent rather a supplementary and supporting source of hospital revenues. In the total, as of hospitals reported a positive economic outcome in the amount of 400 mill. CZK. Net loss was reported by 29 % hospitals, of them one third with a loss lower than -5 mill. CZK. An inseparable component of evaluation of any economic subject is the balance of receivables and payables. On the basis of statistical questionnaires only receivables and payables concerning trade are monitored. As of total trade receivables were 14.5 ths. mill. CZK, in comparison with 2011 they increased by 4 %. The volume of receivables after maturity date increased compared to the same period of the preceding year by 13 % to the value 2.0 ths. mill. CZK and their share in the total receivables was 14 %. One half (exactly 51 %) of receivables after maturity date were receivables overdue up to 30 days. In the total sum of trade receivables, 83 % were receivables from health insurance companies and in the sum of overdue receivables those from HIC represented 59 %. The value of trade payables as of reached the level of 17.2 ths. mill. CZK and from 2011 it increased by 3 %. Trade payables after maturity date also increased from 2011, by 10 %, to 4.0 ths. mill. CZK. The share of overdue payables in the total payables was 24 %. The largest part (40 %) of liabilities unpaid in due time were in the term up to 30 days. In the total volume of trade payables, those due to suppliers of medicaments and medical devices constituted almost 50 %, in overdue payables this share was 56 %. 14

15 220 Index vývoje nákladů a výnosů nemocnic a vývoje HDP (rok 2000 = 100) Index of trends in costs and revenues of hospitals and trends in GDP (2000 = 100) Náklady / Costs Výnosy / Revenues HDP v běžných cenách / GDP in current prices v mil. Kč / mill. CZK Vývoj pohledávek a závazků z obchodního styku nemocnic po prošlé lhůtě splatnosti Trends in trade receivables and trade payables of hospitals after maturity date Pohledávky z obchodního styku po splatnosti Trade receivables after maturity date Závazky z obchodního styku po splatnosti Trade payables after maturity date 15

16 Struktura nákladů nemocnic podle nákladových položek k Cost structure of hospitals as of Ostatní náklady Other costs 4,7% Odpisy Depreciation 4,7% Léčiva Drugs 13,0% Zdravotnické prostředky Medical devices 13,1% Krev Blood 1,2% Potraviny Food 0,8% Prodané zboží Goods sold 5,8% Energie Energy 3,0% Osobní náklady Personnel costs 46,6% Služby Services 7,1% v % / in % Vývoj podílu jednotlivých nákladových položek nemocnic Trends in selected costs elements of hospitals Náklady na léčiva/costsof drugs Náklady na zdr. prostř./costs of medical devices Náklady na krev/costs of blood Náklady na potraviny/costs of food Poznámka: Ostaní náklady včetně nákladů na prodané zboží Note: Other costs including costs of sold goods Náklady na energie/costs of energy Náklady na služby/costs of services Osobní náklady/personnel costs Odpisy/Depreciation Ostatní náklady/other costs 16

17 Tržby od ZP Revenues from HIC 81,8% Struktura výnosů nemocnic k (v %) Revenue structure of hospitals as of (%) Granty Grants 0,5% Dary Donations 0,3% Ostatní výnosy Other revenues 6,5% Tržby za prodané zboží Revenues from goods sold 7,0% Provozní dotace Operating subsidies 1,6% Tržby mimo ZP - cizinci Revenues except HI from foreigners 0,3% Tržby od státních orgánů Revenues from state organs 0,1% Tržby mimo ZP - občané ČR Revenues except HI from citizens of CR 1,8% v mil. Kč / mill. CZK Vývoj vybraných položek výnosů nemocnic Trends in selected types of hospitals revenues Výnosy celkem Revenues total Tržby od ZP celkem Revenues from HIC total Tržby od ZP za lůžkovou péči Revenues from HIC for in-patient care Tržby od ZP za ambulantní péči Revenues from HIC for out-patient care 17

18 1.1 Vývoj vybraných ukazatelů ekonomiky nemocnic Trends in selected economic indicators of hospitals Ukazatel Indicator Vyjádřeno v / jako Unit Počet nemocnic celkem 1) počet Number of hospitals total 1) number v tom: MZ počet incl.: MH number krajské (p.o.) počet regional number obecní a městské (p.o.) počet municipal and city number JPO a církevní managed by other legal entity, ecclesiastical počet number ostatních centrálních orgánů počet other central organs number Náklady celkem mil. Kč Costs total mill. CZK v tom: léčiva % 12,0 12,4 12,2 13,0 incl.: drugs zdravotnické prostředky % 14,0 13,9 13,1 13,1 medical devices krev a krevní výrobky % 1,2 1,2 1,1 1,1 blood and blood products osobní náklady % 43,1 44,6 45,8 46,5 personnel costs potraviny % 0,9 0,9 0,8 0,8 food spotřeba energie % 3,0 3,0 2,9 3,0 energy comsumption služby % 7,9 7,9 7,3 7,1 services odpisy % 4,6 4,5 4,9 4,7 depreciation prodané zboží % 7,2 6,5 6,1 5,8 sold goods ostatní náklady % 6,1 5,3 5,7 4,7 other costs 18

19 1.1 Vývoj vybraných ukazatelů ekonomiky nemocnic Trends in selected economic indicators of hospitals Ukazatel Indicator Vyjádřeno v / jako Unit Výnosy celkem mil. Kč Revenues total mill. CZK v tom: výnosy od ZP % 80,7 81,7 81,8 81,8 incl.: revenues from HIC výnosy od státních orgánů % 0,1 0,1 0,1 0,1 revenues from state organs výnosy mimo zdr. pojištění - tuzemci % 1,8 1,8 1,7 1,8 revenues except HI - residents of CR výnosy mimo zdr. pojištění - cizinci % 0,3 0,3 0,3 0,3 revenues except health insurance - foreigners výnosy z prodaného zboží % 7,8 7,1 7,1 7,0 revenues from sold goods provozní dotace od zřizovatele % 1,9 2,0 1,7 1,6 operating subsidies from founder ostatní výnosy % 7,2 7,1 7,4 7,3 other revenues Hospodářský výsledek mil. Kč Economic outcome mill. CZK Nákladová rentabilita 2) % 0,5 0,2 0,2 0,3 Profit to cost ratio 2) Pohledávky z obchodního styku celkem mil. Kč Trade receivables total mill. CZK z toho: po lhůtě splatnosti % 9,7 12,4 13,0 14,1 o.w.: after maturity date Závazky z obchodního styku celkem mil. Kč Trade payables total mill. CZK z toho: po lhůtě splatnosti % 17,9 21,5 22,0 23,5 o.w.: after maturity date Nesplacený úvěr mil. Kč Outstanding credit mill. CZK Nesplacený leasing mil. Kč Unpaid leasing mill. CZK 19

20 1.1 Vývoj vybraných ukazatelů ekonomiky nemocnic Trends in selected economic indicators of hospitals Ukazatel Indicator Vyjádřeno v / jako Unit Dlouhodobý majetek celkem 3) mil. Kč Long-term assets total 3) mill. CZK Dlouhodobý nehmotný majetek 4) mil. Kč Long-term intangible assets 4) mill. CZK Dlouhodobý hmotný majetek 4) mil. Kč Long-term tangible assets 4) mill. CZK z toho: zdr. technika 4) mil. Kč o.w.: medical equipment 4) mill. CZK Doplňující údaje 5) Supplementary information 5) Pracovníci celkem přep. počet Workers total FTE z toho: lékaři a zubní lékaři přep. počet o.w.: physicians and dentists FTE SPBD přep. počet general nurses and midwives FTE OZPBD přep. počet OPWPQ FTE Průměrná měsíční mzda celková Kč Average monthy wage CZK Průměrná mzda lékařů a zubních lékařů Average wage of physicians and dentists Kč CZK

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2004

Ekonomické výsledky nemocnic 2004 Ekonomické výsledky nemocnic 2004 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Mzdy ve zdravotnictví v roce Wages in health services in 2006

Mzdy ve zdravotnictví v roce Wages in health services in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21. 12. 27 61 Mzdy ve zdravotnictví v roce 26 Wages in health services in 26 Souhrn Průměrná mzda zaměstnanců ve zdravotnictví

Více

Ekonomické výsledky nemocnic

Ekonomické výsledky nemocnic Ekonomické výsledky nemocnic k 31. 12. 2014 Zpracovatel: Ing. Markéta Bartůňková, Ing. Zdeňka Nováková Předkladatel: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Datum: 9.11.2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 16 13.10.2003 Náklady a výnosy nemocnic rezortu zdravotnictví podle druhu poskytované péče

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce Wages in health services in 2008

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce Wages in health services in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 6. 29 14 Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 28 Wages in health services in 28 Souhrn Průměrný měsíční plat zaměstnanců

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2009. Wages in health services in 2009

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2009. Wages in health services in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 6. 2010 32 Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2009 Wages in health services in 2009 Souhrn Průměrný měsíční plat

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2011. Wages and salaries in health services in 2011

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2011. Wages and salaries in health services in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2012 30 Souhrn Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2011 Wages and salaries in health services in 2011 Průměrný

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 9 1.9.2003 Ekonomické výsledky nemocnic Moravskoslezského kraje k 31.12.2002 Tato

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 8. 2013 36 Souhrn Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012 Wages and salaries in health services in 2012 Průměrný

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 9 21.8.2006 Mzdy ve zdravotnictví v Hlavním městě Praze v roce 2005 Salaries

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2013. Wages and salaries in health services in 2013

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2013. Wages and salaries in health services in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 6. 2014 15 Souhrn Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2013 Wages and salaries in health services in 2013 Průměrný

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till 30. 9.)

Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till 30. 9.) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20.1.2006 1 Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till

Více

Ekonomické informace ve zdravotnictví 2012. Economic information on health care 2012

Ekonomické informace ve zdravotnictví 2012. Economic information on health care 2012 Ekonomické informace ve zdravotnictví 2012 Economic information on health care 2012 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz

Více

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Selected data of the annual report of ZVVZ GROUP consolidated 2010 Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 10 České Budějovice 25.6.2004 Mzdy ve zdravotnictví v Jihočeském kraji v roce 2003 Salaries in

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústí nad Labem 5 29.6.2005 Mzdy ve zdravotnictví v Ústeckém kraji v roce 2004 Salaries in the health

Více

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Plzeň 7 30.8.2006 Mzdy ve zdravotnictví v Plzeňském kraji v roce 2005 Salaries in the Health Services

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústí nad Labem 13 22.6.2004 Mzdy ve zdravotnictví v Ústeckém kraji v roce 2003 Salaries in the health

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07.

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07. Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07 www.zvvz.cz Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém objemu vlastních dodávek: Skupiny výrobků

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 6 21.7.2004 Mzdy ve zdravotnictví v kraji Vysočina v roce 2003 Salaries in the health services

Více

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2000

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2000 Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2000 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám.

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 5. 11. 2014 5 Gynekologická péče - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce

Více

Ekonomické informace ve zdravotnictví 2011. Economic information on health care 2011

Ekonomické informace ve zdravotnictví 2011. Economic information on health care 2011 Ekonomické informace ve zdravotnictví 2011 Economic information on health care 2011 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 27. 6. 2014 12 Souhrn Činnost oboru neurologie v Libereckém kraji v roce 2013 Activity

Více

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2011. Health service as a part of national economy 2011

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2011. Health service as a part of national economy 2011 Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2011 Časové řady vybraných finančních ukazatelů Health service as a part of national economy 2011 Time series of selected financial indicators ZDRAVOTNICKÁ

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 27. 6. 2014 12 Souhrn Činnost oboru neurologie v Pardubickém kraji v roce 2013

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 5 20. 6. 2013 Gynekologická péče - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 12 4. 9. 2013 Činnost oboru neurologie v Libereckém kraji v roce 2012 Activity in

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 3 13.6.2006 Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2005 Utilization

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Ekonomické informace ve zdravotnictví 2013. Economic information on health care 2013

Ekonomické informace ve zdravotnictví 2013. Economic information on health care 2013 Ekonomické informace ve zdravotnictví 2013 Economic information on health care 2013 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz

Více

Ekonomické ukazatele nemocnic

Ekonomické ukazatele nemocnic Ekonomické ukazatele nemocnic 15.5.2013 Lékařský důmd Zdeňka Novákov ková Rámec hospodaření vnější faktory zvýšen ení snížen ené sazby DPH z 10% na 14% pokračov ování zdravotnické reformy úhradová vyhláš

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 30. 6. 2014 12 Souhrn Činnost oboru neurologie v Královéhradeckém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 11. 12. 2014 11 Souhrn Činnost oboru neurologie ve Zlínském kraji v roce 2013 Activity in Branch

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 04. 11. 2014 5 Gynekologická péče - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce 2013 Souhrn

Více

Lázeňská péče. Balneologic care

Lázeňská péče. Balneologic care Lázeňská péče 2006 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Lázeňská péče K dispozici jsou publikace s daty

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 50 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 1 12. 4. 2007 Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2006 Utilization

Více

Ekonomika vybraných nestátních ambulantních zdravotnických zařízení v roce 2003

Ekonomika vybraných nestátních ambulantních zdravotnických zařízení v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11.11.2004 74 Ekonomika vybraných nestátních ambulantních zdravotnických zařízení v roce 2003 Tato aktuální informace

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 12 5. 9. 2013 Činnost oboru neurologie v Královéhradeckém kraji v roce 2012

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 11. 6. 2007 Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 8. 12. 2014 14 Souhrn Činnost oboru neurologie v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2013

Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 11. 2013 53 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2013 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 11 23. 10. 2013 Lékárenská péče v Moravskoslezském kraji v roce 2012 Pharmaceutical

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10. 12. 2014 11 Souhrn Činnost oboru neurologie v Kraji Vysočina v roce 2013 Activity in Branch

Více

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2010. Health service as a part of national economy 2010

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2010. Health service as a part of national economy 2010 Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2010 Časové řady vybraných finančních ukazatelů Health service as a part of national economy 2010 Time series of selected financial indicators ZDRAVOTNICKÁ

Více

Hodiny práce přesčas a pracovní pohotovosti lékařů v roce 2005 Overtime hours and stand-by duty of physicians in 2005

Hodiny práce přesčas a pracovní pohotovosti lékařů v roce 2005 Overtime hours and stand-by duty of physicians in 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16.5.2006 16 Hodiny práce přesčas a pracovní lékařů v roce 2005 Overtime hours and stand-by duty of physicians in 2005

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 15. 5. 2013 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Libereckém kraji v roce 2012

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 8 18. 10. 2010 Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 16 8.9.2004 Alergologie a klinická imunologie - činnost v Olomouckém kraji v roce 2003

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 9 26.8.2004 Chirurgická péče - činnost oboru v Hlavním městě Praze v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 5 19. 9. 2011 Gynekologická péče - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce 2010 Gynaecologic

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2013 Utilization

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 7 30. 9. 2010 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2009 Surgical

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Činnost chirurgických oborů v ambulantní péči v roce Activity of branches of surgery in out-patient care in 2011

Činnost chirurgických oborů v ambulantní péči v roce Activity of branches of surgery in out-patient care in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 26. 7. 2012 29 Souhrn Činnost chirurgických oborů v ambulantní péči v roce 2011 Activity of branches of surgery in

Více

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2013. Health service as a part of national economy 2013

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2013. Health service as a part of national economy 2013 Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2013 Časové řady vybraných finančních ukazatelů Health service as a part of national economy 2013 Time series of selected financial indicators ZDRAVOTNICKÁ

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 8 13. 8. 2012 Činnost oboru neurologie v Kraji Vysočina v roce 2011 Activity in Branch Neurology

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 3 20. 9. 2010 Gynekologická péče - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce

Více

Síť zdravotnických zařízení 2011

Síť zdravotnických zařízení 2011 Síť zdravotnických zařízení 2011 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Síť zdravotnických zařízení K dispozici

Více

zdravotnická statistika zdravotnická statistika Láze ská pé e 2015 health statistics health statistics

zdravotnická statistika zdravotnická statistika Láze ská pé e 2015 health statistics health statistics zdravotnická statistika zdravotnická statistika Láze ská pé e 2015 health statistics health statistics ÚZIS R 2016 Ústav zdravotnických informací a statistiky R 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, P.O.BOX

Více

Pracovníci ve zdravotnictví k Health care workers as of

Pracovníci ve zdravotnictví k Health care workers as of Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 10. 2014 23 Souhrn Pracovníci ve zdravotnictví k 31. 12. 2013 Health care workers as of 31. 12. 2013 Ve zdravotnictví

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 8 9. 8. 2012 Činnost oboru neurologie v Jihomoravském kraji v roce 2011 Activity in Branch

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 5 19. 9. 2011 Gynekologická péče - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce

Více

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 50 Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. obd. 2008 Minulé úč. obd. 2007 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 106 5-30 315 72 229 695 620 7 931 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKL. KAPITÁL

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10. 9. 2014 7 Souhrn Činnost praktických lékařů pro dospělé v Jihomoravském kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2009. Health service as a part of national economy 2009

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2009. Health service as a part of national economy 2009 Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2009 Časové řady vybraných finančních ukazatelů Health service as a part of national economy 2009 Time series of selected financial indicators ZDRAVOTNICKÁ

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče I. Health Insurance Corporations - costs of health care segments I.

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče I. Health Insurance Corporations - costs of health care segments I. Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20.7.2005 31 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče I. Health Insurance Corporations - costs of

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10. 12. 2014 11 Souhrn Činnost oboru neurologie v Jihomoravském kraji v roce 2013 Activity

Více

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za I. pololetí roku 2002

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za I. pololetí roku 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.10.2002 51 Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za I. pololetí roku 2002 V souboru zpracovaných jednotek

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 7 14.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v Jihočeském kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 8 9. 8. 2007 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Hlavním

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu informací a statistiky České republiky Brno 17 31.8.2004 Chirurgická péče - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2003 (chirurgie, neurochirurgie,

Více

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 11. 2011 56 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2011 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 4. 10. 2014 9 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí 2010 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí Publikace s daty jsou k dispozici od

Více

Odhad průměrných mezd v celém zdravotnictví České republiky za roky 2005 2010

Odhad průměrných mezd v celém zdravotnictví České republiky za roky 2005 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 8. 2011 41 Souhrn Odhad průměrných mezd v celém zdravotnictví České republiky za roky 2005 2010 An estimate of average

Více

Hodiny práce přesčas a pracovní pohotovosti lékařů v roce 2004 Overtime hours and stand-by duty of physicians in 2004

Hodiny práce přesčas a pracovní pohotovosti lékařů v roce 2004 Overtime hours and stand-by duty of physicians in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18.4.2005 11 Hodiny práce přesčas a pracovní lékařů v roce 2004 Overtime hours and stand-by duty of physicians in 2004

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 7 1.6.2004 Dětská a dorostová péče - činnost v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 0 28.6.2005 Chirurgická péče - činnost v Olomouckém kraji v roce 2004 (chirurgie, neurochirurgie,

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 30. 8. 2014 2 Činnost praktických lékařů pro dospělé v Královéhradeckém kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 29. 8. 2014 2 Činnost praktických lékařů pro dospělé v Pardubickém kraji v roce

Více

Lékárny v roce Pharmacies in 2009

Lékárny v roce Pharmacies in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 2010 47 Lékárny v roce 2009 Pharmacies in 2009 Souhrn Tato Aktuální informace pojednává o výkonech sítě lékáren

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 15. 5. 2013 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Ústeckém kraji v roce 2012 Utilization

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 3 15.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru v Karlovarském kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 10 14.9.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 10 17. 8. 2007 Chirurgická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2007 Obor klinická hematologie

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2007 Obor klinická hematologie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 8. 2008 39 Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2007 Obor klinická hematologie Activity of

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 11 22. 10. 2012 Lékárenská péče v Moravskoslezském kraji v roce 2011 Pharmaceutical

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více