Ekonomické výsledky nemocnic Economic results of hospitals 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomické výsledky nemocnic 2012. Economic results of hospitals 2012"

Transkript

1 Ekonomické výsledky nemocnic 2012 Economic results of hospitals 2012 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4

2 Ekonomické výsledky nemocnic Publikace obsahuje výběr ekonomických ukazatelů činnosti nemocnic. Zdrojem dat byl statistický výkaz E (MZ) 6-02 vyplňovaný zdravotnickými zařízeními podle závazných pokynů NZIS a zpracovávaný ÚZIS ČR. Pro možnost sledování vývoje byla zařazena i některá srovnatelná data předchozích let. Economic results of hospitals The publication contains a selection of indicators characterising the economy of hospitals. The source of data was mandatory statistical form E (MZ) 6-02 filled in by health establishments according to binding instructions of the National Health Information System and processed by IHIS CR. Addition of some comparable data from the previous years allows the reader to follow some trends. ÚZIS ČR, 2013 Translation IHIS CR, 2013 ISSN ISBN

3 Obsah Úvod...9 Ekonomické výsledky nemocnic Grafická část Index vývoje nákladů a výnosů nemocnic a vývoje HDP...15 Vývoj pohledávek a závazků z obchodního styku nemocnic po prošlé lhůtě splatnosti...15 Struktura nákladů nemocnic podle nákladových položek k Vývoj podílu jednotlivých nákladových položek nemocnic...16 Struktura výnosů nemocnic k (v %)...17 Vývoj vybraných položek výnosů nemocnic...17 Tabulková část 1. Vývoj vybraných ukazatelů nemocnic 1.1 Vývoj vybraných ukazatelů ekonomiky nemocnic Vybrané ukazatele ekonomiky nemocnic podle zřizovatele v roce Vývoj nákladů, výnosů, hospodářského výsledku a nákladové rentability nemocnic podle zřizovatele (v mil. Kč) Vývoj nákladů, výnosů, hospodářského výsledku a nákladové rentability nemocnic podle velikostní struktury (v mil. Kč) Vývoj nákladů na sledované nákladové položky nemocnic podle zřizovatele (v mil. Kč) Vývoj pohledávek a závazků nemocnic z obchodního styku nemocnic podle zřizovatele (v mil. Kč) Výnosy nemocnic 2.1 Výnosy nemocnic podle zřizovatele Vybrané druhy výnosů nemocnic podle jejich velikostní struktury (v mil. Kč) Meziroční porovnání výnosů nemocnic Výnosy nemocnic podle druhů zdravotní péče 3.1 Výnosy nemocnic podle druhů zdravotní péče Meziroční porovnání výnosů nemocnic podle druhů zdravotní péče (v mil. Kč) Meziroční porovnání struktury výnosů nemocnic podle druhů zdravotní péče Tržby nemocnic 4.1 Tržby nemocnic podle zřizovatele (v mil. Kč) Meziroční porovnání tržeb nemocnic (v mil. Kč) Výnosy nemocnic od ZP připadající na zaměstnance podle zřizovatele (v tis. Kč)

4 4.4 Výnosy nemocnic od ZP připadající na zaměstnance podle velikostní struktury nemocnic (v tis. Kč) Náklady nemocnic 5.1 Náklady nemocnic podle zřizovatele Náklady nemocnic podle jejich velikostní struktury (v mil. Kč) Meziroční porovnání jednotlivých nákladových položek nemocnic (v mil. Kč) Náklady nemocnic podle druhů zdravotní péče 6.1 Náklady nemocnic podle druhů zdravotní péče Meziroční porovnání nákladů nemocnic podle druhů zdravotní péče (v mil Kč) Meziroční porovnání struktury nákladů nemocnic podle druhů zdravotní péče Náklady, výnosy, hospodářský výsledek 7.1 Náklady, výnosy, hospodářský výsledek a nákladová rentabilita nemocnic podle zřizovatele (v mil. Kč) Náklady, výnosy, hospodářský výsledek a nákladová rentabilita nemocnic podle jejich velikostní struktury (v mil. Kč) Přehled nemocnic s kladným hospodářským výsledkem Přehled nemocnic se záporným hospodářským výsledkem Přehled nemocnic podle jejich nákladové rentability Nesplacený úvěr a leasing 8.1 Nesplacený úvěr a leasing dle stavu k podle zřizovatele (v mil. Kč) Meziroční porovnání nesplaceného úvěru a leasingu v nemocnicích (v mil. Kč) Vývoj závazků a pohledávek 9.1 Krátkodobé závazky z obchodního styku podle zřizovatele (v mil. Kč) Meziroční porovnání závazků nemocnic z obchodního styku dle stavu k Krátkodobé pohledávky z obchodního styku podle zřizovatele (v mil. Kč) Meziroční porovnání pohledávek nemocnic z obchodního styku dle stavu k Krátkodobé pohledávky, krátkodobé závazky, nesplacený leasing a úvěr nemocnic podle jejich velikostní struktury (v mil. Kč) Majetek nemocnic 10.1 Hodnota dlouhodobého majetku nemocnic podle zřizovatele (v mil. Kč) Meziroční porovnání hodnoty dlouhodobého majetku nemocnic (v mil. Kč)

5 10.3 Hodnota dlouhodobého majetku nemocnic podle jejich velikostní struktury (v mil. Kč) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek neuvedený do provozu podle zřizovatele (v mil. Kč) Meziroční porovnání hodnoty dlouhodobého majetku neuvedeného do provozu dle stavu k (v mil. Kč) Hodnota nově zařazeného a nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku nemocnic podle zřizovatele (v mil. Kč) Meziroční porovnání nově zařazeného a nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku nemocnic (v mil. Kč) Vybrané ekonomické ukazatele podle krajů 11.1 Vybrané ekonomické ukazatele nemocnic podle krajů Vybrané ekonomické ukazatele krajských nemocnic...68 Značky v tabulkách...5 Zkratky v tabulkách...72 Seznam zkratek názvů krajů...72 Značky v tabulkách Ležatá čárka (-) Nula (0; 0,0; 0,00) Tečka (.) Ležatý křížek (x) v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý značí, že zápis není možný z logických důvodů 5

6 Contents Introduction...10 Economic outcome of hospitals Graphs Index of trends in costs and revenues of hospitals and trends in GDP...15 Trends in trade receivables and trade payables of hospitals after maturity date...15 Cost structure of hospitals as of Trends in selected costs elements of hospitals...16 Revenue structure of hospitals as of (%)...17 Trends in selected types of hospital revenues...17 Tables 1. Trends in selected economic indicators of hospitals 1.1 Trends in selected economic indicators of hospitals Selected economic indicators of hospitals by founder in Trends in costs, revenues, economic outcome and profit to cost ratio by founder (mill. CZK) Trends in costs, revenues, economic outcome and profit to cost ratio by hospital size (mill. CZK) Trends in selected costs elements of hospitals by founder (mill. CZK) Trends in trade receivables and trade payables of hospitals by founder (mill. CZK) Hospital revenues 2.1 Hospital revenues by founder Selected types of hospital revenues by their size (mill. CZK) Year-to-year comparison of hospital revenues Hospital revenues by the type of health care 3.1 Hospital revenues by the type of health care Year-to-year comparison of hospital revenues by type of health care (mill. CZK) Year-to-year comparison of revenue structure of hospitals by type of health care Hospital revenues from health insurance system 4.1 Hospital revenues by founder (mill. CZK) Year-to-year comparison of hospital revenues (mill. CZK) Hospital revenues from health insurance companies per 1 employee by founder (thous. CZK)

7 4.4 Hospital revenues from health insurance companies per 1 employee by hospital size (thous. CZK) Hospital costs 5.1 Hospital costs by founder Hospital costs by their size (mill. CZK) Year-to-year comparison of selected hospital cost elements (mill. CZK) Hospital costs by type of health care 6.1 Hospital costs by type of health care Year-to year comparison of costs of hospitals by type of health care (mill. CZK) Year-to-year comparison of cost structure of hospitals by type of health care Costs, revenues, economic outcome 7.1 Costs, revenues, economic outcome and profit to cost ratio by founder (mill. CZK) Hospital costs, revenues, economic outcome and profit to cost ratio by hospital size (mill. CZK) Hospitals with positive economic outcome Hospitals with negative economic outcome Hospitals by their profit to costs ratio Outstanding credit and unpaid leasing 8.1 Outstanding credit and unpaid leasing as of by founder (mill. CZK) Year-to-year comparison of outstanding credit and unpaid leasing in hospitals (mill. CZK) Trends in trade payables and trade receivables 9.1 Short-term trade payables by founder (mill. CZK) Year-to-year comparison of hospital trade payables as of Short-term trade receivables by founder (mill. CZK) Year-to-year comparison of hospital trade receivables as of Short-term trade receivables, short-term trade payables, unpaid leasing and outstanding credit of hospitals by their size (mill. CZK) Assets of hospitals 10.1 Value of long-term assets of hospitals by founder (mill. CZK) Year-to-year comparison of long-term assets value of hospitals (mill. CZK) Value of long-term assets of hospitals by their size (mill. CZK) Long-term tangible and untangible assets not put into operation by founder (mill. CZK)

8 10.5 Year-to-year comparison of long-term assets value not put into operation as of (mill. CZK) Value of newly put into operation and newly acquired long-term tangible assets of hospitals by founder (mill. CZK) Year-to-year comparison of newly put into operation and newly acquired long-term tangible assets of hospitals (mill. CZK) Selected economic indicators by regions 11.1 Selected economic indicators of hospitals by regions Selected economic indicators of regional hospitals...68 Symbols in the tables...8 Abbreviations...72 List of abbreviations of regions...72 Symbols in the tables A dash (-) in place of a number indicates that the phenomenon did not occur 0 or 0,0 or 0,00 indicates that the phenomenon occurred, but the value of calculated indicator is less than half of unit used in table A dot (.) in place of a number indicates that the number is not available or cannot be relied on A skew cross (x) indicates that the entry is not applicable for logical reasons 8

9 Úvod Publikace Ekonomické výsledky nemocnic je pravidelně vydávána Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR od roku Prezentovaná finanční data vycházejí ze statistického výkazu E (MZ) 6-02, který je zaměřen na ekonomiku zdravotnických zařízení. Výkaz vyplňují nemocnice bez ohledu na zřizovatele, formu hospodaření, typ a velikost. Zpravodajské jednotky přejímají údaje do výkazů ze svého účetnictví. Pokud v rámci nemocnice jako právnické osoby existují začleněná zařízení stejného nebo jiného druhu (léčebna dlouhodobě nemocných, kojenecký ústav, apod.), jsou údaje za celý subjekt sumarizovány. Do publikace byly z příslušného výkazu použity údaje o nákladech, výnosech, hospodářském výsledku, nákladové rentabilitě, o závazcích a pohledávkách z obchodního styku, úvěrovém zatížení a dlouhodobém majetku. Data jsou uvedena v absolutních hodnotách i ve strukturním procentním vyjádření. Ukazatele jsou prezentovány za aktuální období (tj. od počátku roku k ) nebo ve víceletém vývoji či meziročním srovnání. V publikaci bylo použito dvojí členění nemocnic, jednak podle zřizovatele a dále podle velikosti (tj. podle počtu lůžek). Podle zřizovatele byly nemocnice rozděleny do 5 základních skupin, a to na řízené Ministerstvem zdravotnictví (MZ), krajské (zahrnující pouze příspěvkové organizace), obecní a městské (s formou hospodaření typu příspěvkové organizace), řízené jinou právnickou osobou a církevní (v jejím rámci je zvlášť vyčleněna skupina nemocnic ve 100 % vlastnictví krajských či městských úřadů) a nemocnice ostatních centrálních orgánů. Mimo předchozího členění byly nemocnice ještě rozděleny do 7 kategorií v závislosti na počtu lůžek. Finanční údaje byly v tabulce 1.1 doplněny personálními a mzdovými ukazateli. Podkladem pro údaje o počtu pracovníků a průměrné mzdě zaměstnanců byly výkazy E (MZ) 2-01 a E (MZ) 3-01 o zaměstnancích a složkách platu/mezd. Personální údaje a data o mzdách jsou v publikaci uvedeny pouze za ta zařízení, která současně odevzdala příslušný ekonomický výkaz E (MZ) Hodnoty těchto ukazatelů se tak vztahují pouze k vymezenému okruhu zpravodajských jednotek a nemají plnou vypovídací schopnost za celou skupinu nemocnic. Na závěr publikace byly zařazeny tabulky s vybranými ekonomickými ukazateli za jednotlivé kraje. První část představuje údaje za všechny nemocnice (samostatné právnické osoby) na území daného regionu bez ohledu na zřizovatele, druhá část zahrnuje pouze nemocnice řízené krajskými úřady bez ohledu na formu hospodaření. 9

10 Introduction Institute of Health Information and Statistics of the CR (IHIS CR) has published Economic results of hospitals regularly since The presented financial data originate from the statistical forms E (MZ) 6-02, focused on the economy of health establishments. These forms are returned by all hospitals without regard to their founders, form of management, type and size. The reporting units obtain the reported data from their accounting records. If in the hospital as a legal body there exist aggregated facilities of the same or a different kind (institute for long-term patients, institute for infants, etc.), the data are summarised for the whole subject. The data from the appropriate form used in this publication concern the costs and revenues, economic outcome, profit to cost ratio, trade payables and receivables, debt burdens and long term assets. Data are presented in absolute numbers and in structural percentage ratios. Indicators are presented for the current period (i.e. from the beginning of the year to ) or in evolution over several years or in comparison between years. The publication uses two kinds of categorisation of hospitals, by founders and further by size (i.e. by bed capacity). Division by founders uses 5 basic groups: hospitals managed by Ministry of Health (MH), regional (including only subsidised organisations), municipal and city hospitals (with management form of subsidised organisation type), hospitals managed by other legal or ecclesial entity (a specific category in this group are hospitals exclusively owned by regional or city authorities) and hospitals of other central organs. Besides these 5 categories, hospitals are also divided into 7 categories by numbers of beds. The financial data in Table 1.1 are supplemented with personnel and wage indicators. Data on numbers of personnel and mean wages of employees are obtained from the statistical forms E (MZ) 2-01 and E (MZ) 3-01 on employees and on components of wages. Data on personnel and on wages include only data from establishments that also returned the statistical forms on economy, E (MZ) The data thus concern a limited range of reporting units and do not possess the full telling capacity for all hospitals. The final parts of the publication contain tables with selected economic indicators concerning individual regions. The first part presents data from all hospitals (separate legal entities) in the respective region regardless of founders; the second part includes only hospitals managed by regional authorities regardless of form of management. 10

11 Ekonomické výsledky nemocnic 2012 Nemocnice jsou nedílnou součástí každého zdravotnického systému. Jako poskytovatelé zdravotní péče a zároveň jako ekonomické subjekty musí skloubit nároky na dostupnost zdravotní péče s ekonomickými cíli a vyrovnat se i s vlivy makroekonomického prostředí. V roce 2012 patřily mezi významné vnější faktory např.: - zvýšení snížené sazby daně z přidané hodnoty z 10 % na 14 %; - nařízení přímo řízeným nemocnicím navýšit tarifní mzdy zdravotnickému personálu o 6,25 % na základě závěrů memoranda z roku 2011; - pokračování zdravotnické reformy (např. možnost připlatit si za nadstandardní výkony, již od zvýšení regulačního poplatku za pobyt v nemocnici z 60 Kč na 100 Kč); - jednání o nových rámcových smlouvách mezi zdravotnickými zařízeními a zdravotními pojišťovnami. Prezentované ekonomické údaje nemocnic vycházejí z příslušných statistických výkazů, které byly odevzdány nemocnicemi zpravodajskými jednotkami ke zpracování. K posouzení vývoje vybraných ukazatelů bylo použito meziročního srovnání. Porovnávané databáze zpracovaných údajů jsou téměř identické, jelikož zařízení, která nebyla mezi zpravodajskými jednotkami v roce 2011, resp. 2012, neovlivňovala podstatným způsobem sledované ekonomické veličiny. V rámci nemocnic hospodaří s největším objemem finančních prostředků státní nemocnice, tj. řízené MZ a ostatními centrálními orgány. Náklady těchto 22 nemocnic tvoří dlouhodobě zhruba polovinu celkově vynaložených peněžních prostředků nemocnic. Celkové náklady nemocnic dosáhly k hodnoty 130,7 mld. Kč. Oproti předchozímu roku se zvýšily o 0,6 %, jedná se o nejnižší nárůst tohoto ukazatele v posledních letech. Do roku 2009 se náklady nemocnic každoročně zvyšovaly průměrně o necelých 8 %, v letech 2010 a 2011 se růst nákladů zpomalil na 3 %. Největší nákladovou položku nemocnic představují pravidelně osobní náklady. Meziročně se zvýšily o 2 % a na celkových nákladech nemocnic se podílely 46,5 %. K výraznějšímu růstu osobních nákladů (+10 %) došlo v roce 2009, a to díky několikerému navýšení tarifních platů ve zdravotnictví. Další významnou složkou nákladů je v nemocnicích spotřeba materiálu, tedy především léčiv a zdravotnických prostředků. Náklady na léčiva vykázaly v roce 2012 nejvyšší nárůst ze všech sledovaných nákladových položek. Meziročně vzrostly o 7 % a k se na celkových nákladech podílely 13 %. Náklady na zdravotnické prostředky zůstaly na úrovni předchozího roku a jejich podíl na celku byl stejný jako v roce 2011, tedy 13,1 %. Z ostatních sledovaných položek nákladů vzrostly v roce 2012 náklady na potraviny, energie (obě položky o 4 %) a krev (+3 %). 11

12 Výnosy nemocnic vykazují obdobný vývoj jako náklady. Celkové výnosy nemocnic se proti roku 2011 zvýšily o 0,7 % a ke konci roku 2012 činily 131,1 mld. Kč. Struktura výnosů nemocnic se v minulých letech nijak výrazně neměnila. Hlavním zdrojem příjmů jsou platby od zdravotních pojišťoven. Tržby nemocnic od zdravotních pojišťoven meziročně vzrostly o 0,7 % a na financování nemocnic se k podílely 81,8 %, což je stejná hodnota jako v roce Další sledovanou výnosovou položkou jsou výnosy z prodaného zboží, které činily 7 % z celkových výnosů. Položky tržby mimo zdravotní pojištění (podíl okolo 2 % na celku) a provozní dotace od zřizovatele (ve výši 1,6 %) představují spíše doplňkový, resp. podpůrný zdroj příjmů nemocnic. Celkově nemocnice vykázaly k kladný výsledek hospodaření ve výši 400 mil. Kč. Ztrátou ukončilo hospodaření 29 % nemocnic, téměř třetina z nich měla hospodářský výsledek do -5 mil. Kč. Nedílnou součástí hodnocení každého ekonomického subjektu je stav pohledávek a závazků. Na základě statistického výkazu jsou u nemocnic sledovány pouze ty pohledávky a závazky, které se týkají obchodního styku. K činily celkové pohledávky z obchodního styku 14,5 mld. Kč a v porovnání s rokem 2011 se zvýšily o 4 %. Objem pohledávek po lhůtě splatnosti vzrostl proti stejnému období minulého roku o 13 % na hodnotu 2,0 mld. Kč, jejich podíl na celkových pohledávkách činil 14 %. Polovinu (přesně 51 %) nesplacených pohledávek ve lhůtě tvořily pohledávky po splatnosti do 30 dnů. Z celkové sumy pohledávek z obchodního styku připadalo 83 % na pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám. Z pohledávek po lhůtě splatnosti tvořily pohledávky vůči ZP 59 %. Hodnota závazků z obchodního styku dosáhla k výše 17,2 mld. Kč a meziročně se zvýšila o 3 %. Rovněž závazky po lhůtě splatnosti ve srovnání s rokem 2011 vzrostly, a to o 10 % na úroveň 4,0 mld. Kč. Podíl závazků po splatnosti na celkových závazcích byl 24 %. Největší část (40 %) neuhrazených závazků ve lhůtě byla v termínu do 30 dnů. Z celkového objemu závazků z obchodního styku činily závazky vůči dodavatelům léků a zdravotnických prostředků skoro 50 %, ze závazků po splatnosti byl podíl 56 %. 12

13 Economic outcome of hospitals 2012 Hospitals constitute an integral component of every health care system. As health care providers and at the same time as economic subjects they must balance the requirements of accessibility of health care with the economic tasks and with the influence of macroeconomic environment. Important external factors in 2012 were, e.g.: - increase of the reduced rate of value-added tax from 10 % to 14 %; - mandatory increase of tariff wages of health care workers in by 6.25 % in hospitals directly controlled by MH, on the basis of conclusions of the memorandum of the end of 2011; - continued reform of health services (e.g. possibility to obtain optional form of services for extra surcharge, increase of regulation daily fee for stay in hospital from 60 CZK to 100 CZK since ). The presented economic data on hospitals are based on the appropriate statistical questionnaires that were returned by hospitals reporting units for processing. For evaluation of trends in selected indicators we used year-on-year comparison. The compared databases were almost fully identical because the hospitals that were not among the reporting units in 2011 or in 2012 did not significantly influence the monitored economic variables. State hospitals controlled by MH and other central organs had at their disposal the greatest volumes of resources among all hospitals. The costs of these 22 hospitals constitute in long terms roughly one half of all financial resources incurred by hospitals. Total costs of hospitals as of reached the value ths. mill. CZK. From the preceding year they increased by 0.6 %; it was the lowest annual increase in the past years. Till 2009 the annual of hospital costs was on the average nearly 8 %, in 2010 and 2011 the growth of costs slowed down to 3 %. The largest item in hospital costs is regularly personnel costs. Their annual increase was 2 % and their share in the total hospital costs was 46.5 %. A marked increase of personnel costs (+10 %) occurred in 2009 due to repeated increase of tariff salaries in health services. Another important item in hospital costs is consumption of material, i.e. mainly of drugs and medical devices. The cost of drugs in 2012 exhibited the highest increase of all monitored cost items. Their annual increase was 7 %, and their share in the total costs was 13 %. The costs of medical devices remained at the level of the preceding year and their share in the total was the same as in 2011, i.e %. Among other monitored cost items, an increase was registered in the costs of food, energy (both items +4 %) and blood (+3 %). Revenues of hospitals show a similar trend as the costs. Total revenues of hospitals increased from 2011 by 0.7 % and by the end of 2012 amounted to ths. mill. CZK. The structure of hospital revenues did not markedly change in the past years. The main sources of hospital revenues are payments from health insurance 13

14 companies. They increased annually by 0.7 % and their share in hospital financing as of was 81.8 % which is the same value as in Another monitored item is the revenues from sold goods which contributed 7 % of the total revenues. The items of revenues other than from health insurance (around 2 % of the total) and donations from the founders (1.6 %) represent rather a supplementary and supporting source of hospital revenues. In the total, as of hospitals reported a positive economic outcome in the amount of 400 mill. CZK. Net loss was reported by 29 % hospitals, of them one third with a loss lower than -5 mill. CZK. An inseparable component of evaluation of any economic subject is the balance of receivables and payables. On the basis of statistical questionnaires only receivables and payables concerning trade are monitored. As of total trade receivables were 14.5 ths. mill. CZK, in comparison with 2011 they increased by 4 %. The volume of receivables after maturity date increased compared to the same period of the preceding year by 13 % to the value 2.0 ths. mill. CZK and their share in the total receivables was 14 %. One half (exactly 51 %) of receivables after maturity date were receivables overdue up to 30 days. In the total sum of trade receivables, 83 % were receivables from health insurance companies and in the sum of overdue receivables those from HIC represented 59 %. The value of trade payables as of reached the level of 17.2 ths. mill. CZK and from 2011 it increased by 3 %. Trade payables after maturity date also increased from 2011, by 10 %, to 4.0 ths. mill. CZK. The share of overdue payables in the total payables was 24 %. The largest part (40 %) of liabilities unpaid in due time were in the term up to 30 days. In the total volume of trade payables, those due to suppliers of medicaments and medical devices constituted almost 50 %, in overdue payables this share was 56 %. 14

15 220 Index vývoje nákladů a výnosů nemocnic a vývoje HDP (rok 2000 = 100) Index of trends in costs and revenues of hospitals and trends in GDP (2000 = 100) Náklady / Costs Výnosy / Revenues HDP v běžných cenách / GDP in current prices v mil. Kč / mill. CZK Vývoj pohledávek a závazků z obchodního styku nemocnic po prošlé lhůtě splatnosti Trends in trade receivables and trade payables of hospitals after maturity date Pohledávky z obchodního styku po splatnosti Trade receivables after maturity date Závazky z obchodního styku po splatnosti Trade payables after maturity date 15

16 Struktura nákladů nemocnic podle nákladových položek k Cost structure of hospitals as of Ostatní náklady Other costs 4,7% Odpisy Depreciation 4,7% Léčiva Drugs 13,0% Zdravotnické prostředky Medical devices 13,1% Krev Blood 1,2% Potraviny Food 0,8% Prodané zboží Goods sold 5,8% Energie Energy 3,0% Osobní náklady Personnel costs 46,6% Služby Services 7,1% v % / in % Vývoj podílu jednotlivých nákladových položek nemocnic Trends in selected costs elements of hospitals Náklady na léčiva/costsof drugs Náklady na zdr. prostř./costs of medical devices Náklady na krev/costs of blood Náklady na potraviny/costs of food Poznámka: Ostaní náklady včetně nákladů na prodané zboží Note: Other costs including costs of sold goods Náklady na energie/costs of energy Náklady na služby/costs of services Osobní náklady/personnel costs Odpisy/Depreciation Ostatní náklady/other costs 16

17 Tržby od ZP Revenues from HIC 81,8% Struktura výnosů nemocnic k (v %) Revenue structure of hospitals as of (%) Granty Grants 0,5% Dary Donations 0,3% Ostatní výnosy Other revenues 6,5% Tržby za prodané zboží Revenues from goods sold 7,0% Provozní dotace Operating subsidies 1,6% Tržby mimo ZP - cizinci Revenues except HI from foreigners 0,3% Tržby od státních orgánů Revenues from state organs 0,1% Tržby mimo ZP - občané ČR Revenues except HI from citizens of CR 1,8% v mil. Kč / mill. CZK Vývoj vybraných položek výnosů nemocnic Trends in selected types of hospitals revenues Výnosy celkem Revenues total Tržby od ZP celkem Revenues from HIC total Tržby od ZP za lůžkovou péči Revenues from HIC for in-patient care Tržby od ZP za ambulantní péči Revenues from HIC for out-patient care 17

18 1.1 Vývoj vybraných ukazatelů ekonomiky nemocnic Trends in selected economic indicators of hospitals Ukazatel Indicator Vyjádřeno v / jako Unit Počet nemocnic celkem 1) počet Number of hospitals total 1) number v tom: MZ počet incl.: MH number krajské (p.o.) počet regional number obecní a městské (p.o.) počet municipal and city number JPO a církevní managed by other legal entity, ecclesiastical počet number ostatních centrálních orgánů počet other central organs number Náklady celkem mil. Kč Costs total mill. CZK v tom: léčiva % 12,0 12,4 12,2 13,0 incl.: drugs zdravotnické prostředky % 14,0 13,9 13,1 13,1 medical devices krev a krevní výrobky % 1,2 1,2 1,1 1,1 blood and blood products osobní náklady % 43,1 44,6 45,8 46,5 personnel costs potraviny % 0,9 0,9 0,8 0,8 food spotřeba energie % 3,0 3,0 2,9 3,0 energy comsumption služby % 7,9 7,9 7,3 7,1 services odpisy % 4,6 4,5 4,9 4,7 depreciation prodané zboží % 7,2 6,5 6,1 5,8 sold goods ostatní náklady % 6,1 5,3 5,7 4,7 other costs 18

19 1.1 Vývoj vybraných ukazatelů ekonomiky nemocnic Trends in selected economic indicators of hospitals Ukazatel Indicator Vyjádřeno v / jako Unit Výnosy celkem mil. Kč Revenues total mill. CZK v tom: výnosy od ZP % 80,7 81,7 81,8 81,8 incl.: revenues from HIC výnosy od státních orgánů % 0,1 0,1 0,1 0,1 revenues from state organs výnosy mimo zdr. pojištění - tuzemci % 1,8 1,8 1,7 1,8 revenues except HI - residents of CR výnosy mimo zdr. pojištění - cizinci % 0,3 0,3 0,3 0,3 revenues except health insurance - foreigners výnosy z prodaného zboží % 7,8 7,1 7,1 7,0 revenues from sold goods provozní dotace od zřizovatele % 1,9 2,0 1,7 1,6 operating subsidies from founder ostatní výnosy % 7,2 7,1 7,4 7,3 other revenues Hospodářský výsledek mil. Kč Economic outcome mill. CZK Nákladová rentabilita 2) % 0,5 0,2 0,2 0,3 Profit to cost ratio 2) Pohledávky z obchodního styku celkem mil. Kč Trade receivables total mill. CZK z toho: po lhůtě splatnosti % 9,7 12,4 13,0 14,1 o.w.: after maturity date Závazky z obchodního styku celkem mil. Kč Trade payables total mill. CZK z toho: po lhůtě splatnosti % 17,9 21,5 22,0 23,5 o.w.: after maturity date Nesplacený úvěr mil. Kč Outstanding credit mill. CZK Nesplacený leasing mil. Kč Unpaid leasing mill. CZK 19

20 1.1 Vývoj vybraných ukazatelů ekonomiky nemocnic Trends in selected economic indicators of hospitals Ukazatel Indicator Vyjádřeno v / jako Unit Dlouhodobý majetek celkem 3) mil. Kč Long-term assets total 3) mill. CZK Dlouhodobý nehmotný majetek 4) mil. Kč Long-term intangible assets 4) mill. CZK Dlouhodobý hmotný majetek 4) mil. Kč Long-term tangible assets 4) mill. CZK z toho: zdr. technika 4) mil. Kč o.w.: medical equipment 4) mill. CZK Doplňující údaje 5) Supplementary information 5) Pracovníci celkem přep. počet Workers total FTE z toho: lékaři a zubní lékaři přep. počet o.w.: physicians and dentists FTE SPBD přep. počet general nurses and midwives FTE OZPBD přep. počet OPWPQ FTE Průměrná měsíční mzda celková Kč Average monthy wage CZK Průměrná mzda lékařů a zubních lékařů Average wage of physicians and dentists Kč CZK

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2004

Ekonomické výsledky nemocnic 2004 Ekonomické výsledky nemocnic 2004 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 16 13.10.2003 Náklady a výnosy nemocnic rezortu zdravotnictví podle druhu poskytované péče

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 8. 2013 36 Souhrn Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012 Wages and salaries in health services in 2012 Průměrný

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 9 21.8.2006 Mzdy ve zdravotnictví v Hlavním městě Praze v roce 2005 Salaries

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Ekonomické informace ve zdravotnictví 2013. Economic information on health care 2013

Ekonomické informace ve zdravotnictví 2013. Economic information on health care 2013 Ekonomické informace ve zdravotnictví 2013 Economic information on health care 2013 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz

Více

Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till 30. 9.)

Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till 30. 9.) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20.1.2006 1 Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till

Více

Odhad průměrných mezd v celém zdravotnictví České republiky za roky 2005 2010

Odhad průměrných mezd v celém zdravotnictví České republiky za roky 2005 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 8. 2011 41 Souhrn Odhad průměrných mezd v celém zdravotnictví České republiky za roky 2005 2010 An estimate of average

Více

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2010. Health service as a part of national economy 2010

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2010. Health service as a part of national economy 2010 Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2010 Časové řady vybraných finančních ukazatelů Health service as a part of national economy 2010 Time series of selected financial indicators ZDRAVOTNICKÁ

Více

Síť zdravotnických zařízení 2011

Síť zdravotnických zařízení 2011 Síť zdravotnických zařízení 2011 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Síť zdravotnických zařízení K dispozici

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2001

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2001 Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Vývoj finančních ukazatelů

Více

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2002

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2002 Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2002 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Vývoj finančních ukazatelů

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2012. Health service as a part of national economy 2012

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2012. Health service as a part of national economy 2012 Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2012 Časové řady vybraných finančních ukazatelů Health service as a part of national economy 2012 Time series of selected financial indicators ZDRAVOTNICKÁ

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2010. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2010

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2010. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2010 Bulletin No 26 Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2010 Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2010 Kromě tištěné verze Bulletinu v roční periodicitě

Více

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení pro

Více

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2011. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2011

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2011. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2011 Bulletin No 27 Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2011 Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2011 Kromě tištěné verze Bulletinu v roční periodicitě

Více

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2003. Trend of macroeconomic and health indicators till 2003

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2003. Trend of macroeconomic and health indicators till 2003 Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2003 Trend of macroeconomic and health indicators till 2003 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 28. 11. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 13 19. 10. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, třetím rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva společnosti R.JELINEK GROUP

Více

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2014 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3 31.5.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 8. 12. 2014 13 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 4. 2014 4 Souhrn Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013 Balneal Care in 2013 Tato Aktuální informace přináší

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 2 4.5.2005 Lázeňská v Olomouckém kraji v roce 2004 Balneologic Care in the Olomoucký Region

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Lázeňská péče v roce 2012. Balneal Care in 2012

Lázeňská péče v roce 2012. Balneal Care in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 5. 2013 9 Lázeňská péče v roce 2012 Balneal Care in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 29.3.2005 6 Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004 Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Souhrn Tato

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 26. 11. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let ve Zlínském

Více

Potraty 2012 Abortions 2012

Potraty 2012 Abortions 2012 Potraty 2012 Abortions 2012 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Potraty K dispozici jsou publikace s

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Lázeňská péče. Balneological care

Lázeňská péče. Balneological care Lázeňská péče 2012 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Lázeňská péče K dispozici jsou publikace s daty

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.6.2005 21 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Zdravotnická ročenka České republiky

Zdravotnická ročenka České republiky Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 2013 Zdravotnická ročenka České republiky Czech Health Statistics Yearbook http://www.uzis.cz ÚZIS ČR 2014 Zdravotnická ročenka České republiky (dříve ČSSR

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 8.10.2002 Ekonomika samostatných ordinací a některých dalších zdravotnických

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Studium na zdravotnických školách v ČR školní rok 2004/2005. Studies in paramedical schools 2004/2005

Studium na zdravotnických školách v ČR školní rok 2004/2005. Studies in paramedical schools 2004/2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4.8.2005 35 Studium na zdravotnických školách v ČR školní rok 2004/2005 Studies in paramedical schools 2004/2005 Souhrn

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, čtvrtým rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva R.JELINEK GROUP SE výroční

Více

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2007. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2007

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2007. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2007 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Research Institute for Labour and Social Affairs Bulletin No 23 Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2007 Main Economic

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2013 25 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 14. 11. 2014 7 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v Pardubickém

Více

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011 Snížení TCO IT infrastruktury Petr Havlík 2. února 2011 TCO náklady IT infrastruktury náklady na HW IT infrastruktury (CAPEX) náklady na SW licence (CAPEX) náklady na údržbu SW a HW (OPEX) náklady na lidské

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Lůžková péče. In patient care

Lůžková péče. In patient care Lůžková péče 2012 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Lůžková péče K dispozici je publikace s daty za

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát Právní povaha virtuálních peněz Pavel Hejl, advokát Obsah Peníze x elektronické peníze x virtuální peníze Právní povaha virtuálních peněz a zdanění Bitcoin Regulace ve světě Regulace v ČR Bitcoiny a související

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

2. INFORMACE O ZÁSADÁCH ÚČTOVÁNÍ, ÚČETNÍCH METODÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ

2. INFORMACE O ZÁSADÁCH ÚČTOVÁNÍ, ÚČETNÍCH METODÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 2. INFORMACE O ZÁSADÁCH ÚČTOVÁNÍ, ÚČETNÍCH METODÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 2.1 Účetní postupy a způsoby oceňování pro jednotlivé druhy majetku používané ve společnosti v roce 2012 a) Dlouhodobý nehmotný

Více

let Unileasingu Výroční zpráva / Annual report

let Unileasingu Výroční zpráva / Annual report let Unileasingu Výroční zpráva / Annual report 2011 1991 V roce 1991 se vylíhla první webová stránka. V tomtéž roce byla založena společnost Unileasing, která stejně jako internet začala úspěšně růst a

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005 Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601 Roční zpráva za rok 2005 - 1 - Roční zpráva je vypracovaná ve smyslu vyhlášky č. 323/2005 Sb. ze dne 12.8.2005, kterou se stanoví

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 4 29.6.2005 Hemodialýza - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2004 Haemodialysis

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2014. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2014

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2014. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2014 Bulletin No 30 Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2014 Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2014 Kromě tištěné verze Bulletinu v roční periodicitě

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Alcohol consumption

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Alcohol consumption Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 9. 2010 57 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu European Health Interview

Více

RYCHLÉ INFORMACE Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

RYCHLÉ INFORMACE Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 RYCHLÉ INFORMACE Český statistický úřad, Na padesátém 1, Praha Další pokles cen zemědělských a průmyslových výrobců Indexy cen výrobců únor 15.3. Meziměsíčně klesly ceny zemědělských i průmyslových výrobců

Více

Návštěvy. Jul 1, 2012 - Jul 31, 2012. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period.

Návštěvy. Jul 1, 2012 - Jul 31, 2012. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Návštěvy This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Week Visits Visits % Week 26, Jun 25-Jul 01 2012 110 6.45% Week 27, Jul 02-Jul 08 2012 628 36.81% Week 28, Jul

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 1. POLOLETÍ 2011 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 1. POLOLETÍ 2011 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET B Y T Y D O M Y P R O N Á J E M TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 1. POLOLETÍ 211 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET SUMMARY REPORT - 1 st H 211 Vážení obchodní přátelé, v rámci

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Nedílnou součástí veřejných financí jsou i finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v. z. p. ). Hodnocení vývoje systému v.

Více

Reforma systému veřejného zdravotního pojištění v ČR

Reforma systému veřejného zdravotního pojištění v ČR Reforma systému veřejného zdravotního pojištění v ČR Reforma zdravotnictví-forum.cz Tomáš Macháček Seminář IPVZ Praha, leden 2009 PŘÍBĚH REFORMY ČÁST PRVNÍ 2003 tři muži ve člunu 2004 založení o.s. Reforma

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více