MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE"

Transkript

1 MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE Pro sídelní útvar TRUSKOVICE a DLOUHÁ VES Ve spádovém správním území obce Truskovice v okrese Strakonice

2 1.Úvod Obec Truskovice se rozhodla vytvořit dokument, který bude obsahovat základní směry budoucího rozvoje, který by měl v konečném důsledku přinést zlepšování životních podmínek obyvatelstva a návštěvníků obce. Vedle velkých a náročných projektů do infrastruktury jsou zde definovány i drobné akce, které by měly jednak zlepšit stav obce v oblastech rozvoje a zkvalitňování spolkového a společenského života, ale například i v souvislosti se zapojením obce do různých svazků a sdružení obcí nebo projekty pro podporu rozvoje turistického ruchu. Pro přehlednost jsme se rozhodli rozčlenit Místní program obnovy vesnice Truskovice na pět základních kapitol: Kapitola A: úprava veřejných prostranství, rozvoj infrastruktury a občanské vybavenosti Kapitola B: kulturní a společenské akce Kapitola C: zachování, obnova a údržba venkovské zástavby Kapitola D: rozvoj hospodářství Kapitola E: ochrana a obnova kulturní krajiny Celý dokument je koncipován zároveň jako seznam potencionálních projektů v rámci grantových a jiných dotačních programů. Např. Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Ministerstva kultury, Ministerstva životního prostředí, granty a dotace Krajského úřadu Jihočeského kraje či strukturální fondy EU případně i jiných možností podpory realizace práce nezaměstnaných, využít osob z alternativním trestem apod. V některých výjimečných případech bude využívána i nezištná pomoc obyvatel obce Truskovice.

3 1. Kapitola A Úprava veřejných prostranství, rozvoj infrastruktury a občanské vybavenosti Projekt A 1: Rozvoj a rekonstrukce infrastruktury Stávající infrastruktura,zejména kanalizace je ve špatném stavu a je nutno ji postupně rekonstruovat.v případě kanalizace je nutno oddělovat splaškové a dešťové vody. Záměrem je i případné vybudování ČOV pro technologické odpadní vody místních podnikatelských subjektů s jejich spoluúčastí. Dalším záměrem je zřízení nové soustavy zásobování obce pitnou vodou z nového podzemního vrtu s novým zásobním vodojemem, ze kterého by byly provedeny nové rozvody vodovodních řadů po obci. V oblasti nové zástavby je počítáno s rozvojem základní technické infrastruktury. Projekt A 2: Rekonstrukce a dostavba místních komunikací V intrivilánu obce Truskovice se nachází partie s nedořešenou a nedokončenou úpravou místních komunikací. Záměrem obce je tyto úpravy dokončit. Jedná se především o okrajové části obytné zástavby.v extravilánu obce je záměrem postupná a průběžná rekonstrukce místních komunikací. Projekt A 3: Rekonstrukce veřejného osvětlení Záměrem obce je pokračovat v rekonstrukci veřejného osvětlení. Při rekonstrukci bude zohledněna architektonická úprava středu obce, použití světelných zdrojů s nízkou spotřebou energie a pokročilá regulace intenzity osvětlování veřejných prostranství. Projekt A 4: Instalace odpadkových košů Záměrem obce je nákup a instalace dalších odpadkových košů a sběrných kontejnerů na tříděný odpad na místech, kde dochází ke shromažďování občanů. Cílem je zlepšení čistoty obce a usnadnění údržby veřejných prostranství v Truskovicích. Projekt A 5: Jednotný informační a orientační systém Obec chce zavést v intravilánu jednotný informační a orientační systém. Projekt A 6: Zelený program Součástí místního programu se stane subprogram, zaměřený na komplexní řešení výsadby a průběžné péče o veřejnou zeleň. Zelený program bude úzce spjat s architektonickým řešením úprav centrálních prostranství. Budou prováděny zdravotní a formovací řezy, případně kácení přestárlé vzrostlé zeleně, sekání, mulčování a hnojení veřejných ploch v Truskovicích. Projekt A 7: Bezbariérové úpravy Záměrem obce je do budoucna prosazovat při všech stavebních úpravách obecního majetku respektování úprav, umožňujících pohyb a pobyt osob se sníženou schopností orientace a pohybu. Podle vyhlášky č. 174/1994 Sb., se za osoby se sníženou schopností

4 pohybu a orientace považují osoby postižené pohybově, zrakově a sluchově, osoby pokročilého věku, těhotné ženy a rodič s dětmi do věku tří let. Projekt A 8: Regionální cyklotrasy Obec zvažuje zapojení do regionálního systému cyklotras, které povedou k místním významným lokalitám v návaznosti na program sociálního a ekonomického rozvoje Blanicko Otavského mikroregionu a Chelčicko Lhenického mikroregionu. Předpokládá se vybudování odpočívadel, vyhlídek, mostků a propustků. Projekt A 9: Energetické úspory v obecních budovách Obec usiluje o postupné úpravy obecních budov, jejichž cílem je snižování energetických ztrát a energetických potřeb. Na základě energetického auditu budou lokalizovány kritické úseky, jejichž eliminací bude dosaženo zlepšení energetické bilance. Projekt A 10: Odstraňování černých staveb Součástí obnovy obce Truskovice bude i odstraňování staveb, vybudovaných v rozporu se stavebním zákonem. Ve spolupráci komise pro výstavbu a místně příslušného stavebního úřadu bude možno zažádat o dodatečnou kolaudaci (za předpokladu, že budou odstraněny odstranitelné závady). Projekt A 11: Rekonstrukce dětského hřiště a sportovního areálu Záměrem obce je provést rekonstrukci dětského hřiště a sportovního areálu. Vzniknou statické a dynamické atrakce, přístřešek pro rodičovskou péči apod. Hřiště bude rovněž opatřeno informační tabulí (vymezení právní odpovědnosti vlastníka areálu vůči případným úrazům uživatelů veřejné prospěšné stavby). Projekt A 12: Odstraňování havarijních stavů objektů v obci Záměrem obce je inicializovat jednání s majiteli objektů v havarijním stavu a jejich opravě, příp. demolici. Po zřízení fondu rozvoje bydlení bude možno s vlastníky jednat o poskytnutí půjčky na renovaci viz kapitola C. Projekt A 13: Víceúčelové zařízení komunitní centrum Obec vybuduje víceúčelové zařízení komunitní centrum pro vzdělávací aktivity občanů, internetové místo, sídlo samosprávy apod.

5 2. Kapitola B Kulturní a společenské akce Projekt B 1: Podpora tradičních společenských akcí Obec Truskovice bude výrazněji podporovat akce u příležitosti Loučení s létem, Velikonočních tradic, Adventních tradic, Den matek a spolkovou činnost. Projekt B 2: Podpora akcí pro děti Obec bude rozšiřovat neformální podporu zájezdů pro děti do přírody. Zároveň bude zajišťovat i oslavy Dětského dne, Mikulášskou nadílku, vánoční koledy a vánoční strom, velikonoční tradice, Staročeskou konopickou. Projekt B 3: Podpora kulturních akcí pro důchodce Obec zvažuje rozšíření nabídky tématických výletů a bude nadále zajišťovat gratulace místním jubilantům. Pro důchodce vznikne rovněž vzpomínkové pásmo z historie obce a regionu. V případě zájmu bude obec organizovat i zábavná vystoupení estrádních programů. Projekt B 4: Partnerství se zahraničím Obec Truskovice se pokusí navázat partnerský vztah s některou obdobně velikou a umístěnou obcí ze zemí EU. Od této spolupráce očekává rozšíření všeobecného rozhledu o chování a vývoji obecních komunit v organizaci jejímž je ČR členem. V případě příznivého vývoje lze očekávat rozšíření kontaktů, vzájemné návštěvy a turistické pobyty. Projekt B 5: Kronikářství Záměrem obce je nadále podporovat vedení obecní kroniky a zvlášť filmové kroniky, zachycující všechny důležité události v Truskovicích. Vedle klasické kroniky bude založen VHS videoarchiv. Projekt B 6: Duchovní obnova Vedle materiální obnovy vesnice proběhne i obnova duchovní, kterou organizují katoličtí misionáři. Obec bude podporovat duchovní obnovu a výchovu na ekumenickém základě.

6 3. Kapitola C Zachování, obnova a údržba venkovské zástavby Projekt C 1: Restituce historických fasád V předchozích desetiletí došlo v rámci svépomocných přestaveb k architektonicky nevhodným úpravám. Záměrem obce je podporovat návrat k historicky citlivým řešením fasád. Projekt C 2: Fond rozvoje bydlení Obec Truskovice má jednoznačnou prioritu v získávání vhodných pozemků pro bytovou výstavbu v souladu s platnou ÚPD, dále chce využít možnosti získat od státu pro občany bezúročnou dlouhodobou půjčku na opravy, modernizaci a odstraňování architektonických závad rodinných domků v obci. Cílem fondu bude usměrňovat stavební aktivity občanů s cílem zachovat a obnovit venkovskou zástavbu. Projekt C 3: Boží muka, sloupy, kříže V kulturní krajině s bohatou historickou minulostí se nachází řada drobných solitérů, které budou postupně opraveny a jejich bezprostřední okolí bude doplněno udržovací zelení..

7 4. Kapitola D Rozvoj hospodářství Projekt D 1: Pozemkové směny Obec bude v budoucnu provádět pozemkové směny se sousedními obcemi, aby zajistila optimální podmínky pro svůj další rozvoj. Projekt D 2: Podnikatelský podpůrný fond Obec zvažuje vytvoření podnikatelského podpůrného fondu, určeného k podpoře živnostenského podnikání se sídlem v Truskovicích. Cílem je zvýšení daňové výtěžnosti. Obec bude podporovat podnikatelské záměry ve vztahu k dotačním titulům.

8 5. Kapitola E Ochrana a obnova kulturní krajiny Projekt E 1: Péče o veřejnou zeleň v extravilánu a intravilánu Záměrem obce je pečovat o veřejnou zeleň v intravilánu a extravilánu, především o vybudování alejí podél polních cest. Projekt E 2: Obnova polních cest Záměrem obce je inicializovat obnovu polních cest zaniklých v rámci kolektivizace hospodaření se zemědělskou půdou. Projekt E 3: Ekologická stabilita krajiny Záměrem obce je v budoucnu realizovat opatření, která vyplynou z Generelu lokálního systému ekologické stability krajiny. Projekt E 10: Likvidace skládek Obec nebude tolerovat případnou existenci nepovolených skládek na soukromých a obecních pozemcích v Truskovicích. Ve spolupráci s orgány státní správy bude inicializovat jednání s vlastníky o nápravě a likvidaci.

9 Charakteristika aktivit Úprava veřejných prostranství, rozvoj infrastruktury a občanské vybavenosti Název aktivity (projektu) Realizační výstupy Cílové skupiny Výstavba vodovodu a kanalizace s ČOV Dílo Občané Truskovic Rekonstrukce místních komunikací Údržba majetku Občané Truskovic a místní části Dlouhá Ves Rekonstrukce veřejného osvětlení Údržba majetku Občané Truskovic a místní části Dlouhá Ves Obnova zeleně v obci Truskovice Dílo Občané Truskovic a místní části Dlouhá Ves Garanti a spolupráce jiné zdroje SZIF MZe kraj, jiné zdroje (EU, stát) kraj kraj Termín Odhad finanční náročnosti (Kč) , ,- dotace ,- obec Očekávaný přínos Zajištění zásobování obce pitnou vodou. Zajištění odvodu a čištění odpadních vod z domácností ,- Oprava komunikací poškozené např. údržbou v zimním období ,- Použití zdrojů s nízkou spotřebou energie a regulace intenzity osvětlování veřejných prostranství , ,- dotace ,- obec Obnova stávající zeleně, zdravotní a formovací řezy Rekonstrukce sportovního areálu Údržba majetku Občané Truskovic a místní části Dlouhá Ves, široká veřejnost jiné zdroje (EU, stát) Víceúčelové zařízení komunitní centrum Úhrada úroků z úvěru Samospráva Kraj ,- Zkvalitnění využití volného času občanů výměna povrchu , ,- dotace ,- obec Podpora samosprávy

10 Kulturní a společenské akce Název aktivity (projektu) Podpora a propagace spolkové a zájmové činnosti Realizační výstupy Spolková a zájmová činnost, společenské akce Cílové skupiny Občané Truskovice a místní části Dlouhá Ves, široká veřejnost Garanti a spolupráce občanské sdružení Devětsil Truskovice Odhad finanční Termín Očekávaný přínos náročnosti (Kč) V rámci běžné činnosti Podporovat rozvoj spolkové a zájmové činnosti na principech partnerství všech věkových a sociálních skupin obyvatel (plesy, tradiční společenské akce, apod.)

11 Datum, jméno, příjmení a podpis vedoucího projektu: V Truskovicích Alena Baloušková. Schvalovací doložka Tento Místní program byl schválen na zasedání zastupitelstva obce Truskovice dne usnesením č. 8/2011/11b na období deseti let. Razítko a podpis statutárního zástupce obce: Václav T r o b l, starosta

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Priority Opatření - Aktivity

Priority Opatření - Aktivity Priority Opatření - Aktivity aktualizace - září 2011 Obsah Úvod... 3 Globální cíl... 4 Priority dotační strategie Královéhradeckého kraje... 4 Priorita A. Regionální rozvoj a venkov... 5 Opatření I. Obnova

Více

Strategický plán rozvoje města Hostomice STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HOSTOMICE. pro období 2014 2018

Strategický plán rozvoje města Hostomice STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HOSTOMICE. pro období 2014 2018 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HOSTOMICE pro období 2014 2018 duben 2014 Identifikační údaje o zadavateli: Název: Město Hostomice Sídlo: Tyršovo náměstí 59, 267 51 Hostomice IČ: 00233269 Zastoupený: Vítem

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Strategická část (průběžná verze červen 2015) 1 2 Obsah 1 Strategická část... 5 1.1 Definování Mise...

Více

Strategický plán rozvoje obce Modletice

Strategický plán rozvoje obce Modletice Strategický plán rozvoje obce Modletice Výchozí verze schválena na zasedání Zastupitelstva obce dne 3.11.2011 Provedené aktualizace: Aktualizace č. 1 schválena na zasedání Zastupitelstva obce dne: 31.10.2013

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička STRATEGIIE ROZVOJE MIIKROREGIIONU BYSTŘIIČKA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 6 3. PODNIKÁNÍ... 10 4. CESTOVNÍ

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006)

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) 2005 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN PRO OBDOBÍ 2005 2006 OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. ZDŮVODNĚNÍ...4

Více

Strategický plán rozvoje města Telče

Strategický plán rozvoje města Telče STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (STRATEGIE MĚSTA) Verze - červen 2005 Obsah: Obsah:...2 1. Úvod...3 2. Strategická vize a problémové okruhy strategie...4 2.1 Strategická vize...4 2.2 Problémové okruhy

Více

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Zpracovatel: Obec Pacetluky Červen 2013 Zlínský kraj OBSAH ÚVOD... 2 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 A.1 Charakteristika obce... 3 1. Území... 3 2. Obyvatelstvo...

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SHRNUTÍ Dokument obsahuje strategický plán rozvoje obce Tasovice optimalizovaný pro zveřejnění na webových stránkách obce. Shrnuje klíčové závěry analytické části, definuje vizi,

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA na období 2014-2020 Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel: 517324820, fax: 517324845, e-mail: radnice@rousinov.cz Aktualizace: červen 2014 Program rozvoje územního obvodu

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Obsah Úvod... 3 A. Profil obce... 5 1. Základní informace o obci... 5 1.1 Obecné a kontaktní údaje... 5 1.2 Poloha obce... 6 2. Obyvatelstvo... 8 2.

Obsah Úvod... 3 A. Profil obce... 5 1. Základní informace o obci... 5 1.1 Obecné a kontaktní údaje... 5 1.2 Poloha obce... 6 2. Obyvatelstvo... 8 2. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE Prosinec 2006 Obsah Úvod... 3 A. Profil obce... 5 1. Základní informace o obci... 5 1.1 Obecné a kontaktní údaje... 5 1.2 Poloha obce... 6 2. Obyvatelstvo... 8 2.1 Demografické

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSE BOLERADICE NA ROKY 2013-2023

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSE BOLERADICE NA ROKY 2013-2023 Ev.č.: Počet listů:21 Počet příloh:2/4 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSE BOLERADICE NA ROKY 2013-2023 - Boleradice 2013-1 Obsah: Úvodní slovo zastupitelstva 3 Potřeba a charakter strategického plánu 3 Metodika

Více

OBEC VESELÍČKO IČO: 00302198 OBEC: VESELÍČKO OKRES: PŘEROV KRAJ:

OBEC VESELÍČKO IČO: 00302198 OBEC: VESELÍČKO OKRES: PŘEROV KRAJ: A1.1 OPRAVA A REKONSTRUKCE BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY Ve východní části obce Veselíčko m.č. Tupec Bude upřesněno dle PD, (II-V) Dotační programy EU, MMR, Jedná se o stávající objekt mateřské školy. Budova je

Více

Rozvojový strategický plán obce Kamýk

Rozvojový strategický plán obce Kamýk Rozvojový strategický plán obce Kamýk Schváleno zastupitelstvem obce dne 22. února 2012. Obsah: 1. Úvod Str. 2 1.1. Základní údaje o obci Str. 3 1.2. Obyvatelstvo, osídlení, trh práce Str. 4 2. SWOT analýza

Více

S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E

S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V na období 2014-2018 ÚVOD Tento dokument je výsledkem analýzy potřeb obce Velké Březno Valtířov a měl by být využíván

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠLAPANICE DO ROKU 2020 NÁVRHOVÁ ČÁST

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠLAPANICE DO ROKU 2020 NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠLAPANICE DO ROKU 2020 NÁVRHOVÁ ČÁST Verze 2.0 červenec 2013 Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. STRATEGICKÁ VIZE A STRATEGICKÉ CÍLE... 4 3. STRATEGICKÉ PRIORITY A OPATŘENÍ... 5 ROZVOJOVÁ

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

KOMISE PRO STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTA LIPNÍK NAD BEČVOU

KOMISE PRO STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTA LIPNÍK NAD BEČVOU rozvoje města aktualizace č. 2 MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA AKTUALIZACE Č. 2 Zpracovatelé: KOMISE PRO STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTA LIPNÍK NAD BEČVOU Lipník nad Bečvou 04/2009 1 rozvoje

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 2015 2018

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 2015 2018 OBEC PROBOŠTOV STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 2015 2018 VIZE PRO BUDOUCÍ ROZVOJ PROBOŠTOVA TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ Současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby

Více

Místní program obnovy venkova obce Traplice na období 2012 2015

Místní program obnovy venkova obce Traplice na období 2012 2015 Místní program obnovy venkova obce Traplice na období 2012 2015 Schváleno zastupitelstvem obce Traplice dne 30.1.2012. starosta obce místostarosta obce Anotace Aktualizovaný místní program obnovy venkova

Více

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH:

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Úvod... 3 Hlavní strategické cíle v rozvojových oblastech Strategického plánu rozvoje města Desná... 8 Tabulka č. 9: Hlavní strategické cíle v rozvojových

Více

DOTAČNÍ ANALÝZA ROZVOJOVÝVCH PROJEKTŮ. Obec Hrušovany u Brna

DOTAČNÍ ANALÝZA ROZVOJOVÝVCH PROJEKTŮ. Obec Hrušovany u Brna DOTAČNÍ ANALÝZA ROZVOJOVÝVCH PROJEKTŮ verze 1.0 Zpracovatel: Brno, říjen 2007 Regionální poradenská agentura, spol. s. r. o. Starobrněnská 20, 602 00 BRNO Lucie Obermajerová Obsah: 1. Úvod...1 2. Základní

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE PRO OBDOBÍ 2013-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE PRO OBDOBÍ 2013-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE PRO OBDOBÍ 2013-2020 září 2013 1 OBSAH Úvod... 3 Profil obce... 4 1. Základní charakteristika obce... 4 2. Demografický vývoj a složení obyvatel... 6 3.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVORYCHNOVSKA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVORYCHNOVSKA Strategický plán rozvoje městyse Nový Rychnov 1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVORYCHNOVSKA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSE NOVÝ RYCHNOV 12/2011 Strategický plán rozvoje městyse Nový Rychnov 2 Obsah 1 Úvod..

Více