PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější nabídku na převod obchodního podílu. I. Stanovení podmínek obchodní veřejné soutěže

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější nabídku na převod obchodního podílu. I. Stanovení podmínek obchodní veřejné soutěže"

Transkript

1 PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější nabídku na převod obchodního podílu I. Stanovení podmínek obchodní veřejné soutěže Skanska a.s., IČ: , se sídlem Praha 4, Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ , společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 15904, zastoupená Bc. Jaroslavem Stupkou, výkonným ředitelem divize a Ing. Janem Kozlerem, ředitelem závodu 02 - divize Pozemní stavitelství (dále jen vyhlašovatel ), jako zástavní věřitel zástavce společnosti PROFIT ENERGY, a.s., IČ: , se sídlem Praha 9, Lisabonská 2394/4, PSČ , společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 16236, společníka s obchodním podílem ve výši 90% ve společnosti PROFIT ENERGY RALSKO I, s.r.o. (dále jen zástavce 1 ) a jako zástavní věřitel zástavce Město RALSKO, IČ: , se sídlem Mimoň, Kuřívody 701, PSČ , společníka s obchodním podílem ve výši 10% ve společnosti PROFIT ENERGY RALSKO I, s.r.o. (dále jen zástavce 2 ) (dále jen zástavce 1 a zástavce 2 společně jen jako zástavce ), za situace kdy společnost PROFIT ENERGY RALSKO I, s.r.o., IČ: , se sídlem Ralsko, pošta Mimoň, Kuřivody 701, PSČ , společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27099, je zástavním dlužníkem vyhlašovatele (dále jen zástavní dlužník ), tímto podle ust. 281 a násl., ve spojení s ust. 117a odst. 4, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, stanovuje podmínky obchodní veřejné soutěže (dále jen OSV ) o nejvhodnější nabídku na převod obchodního podílu (dále jen podmínky soutěže ). II. Zájemce, navrhovatel, účastník soutěže Zájemcem je osoba, která od vyhlašovatele nebo pověřené osoby získá podmínky soutěže, a to pouze do uplynutí lhůty pro podávání nabídek (dále jen zájemce ). Navrhovatelem je osoba, která podá nabídku do soutěže ve lhůtě pro podávání nabídek a to způsobem stanoveným pro podávání nabídek, vyhoví všem podmínkám stanoveným pro účast v soutěži a prokáže jejich splnění (dále jen navrhovatel ). Účastníkem soutěže je navrhovatel, jehož nabídka na převod obchodního podílu vyhovuje podmínkám soutěže (dále jen účastník soutěže ). III. Vymezení předmětu závazku, hlavní zásady ostatního obsahu zamýšlené smlouvy 3.1. Předmětem požadovaného závazku je nejvhodnější nabídka na uzavření budoucí kupní smlouvy na převodu obchodního podílu (A) společníka - společnosti PROFIT ENERGY, a.s. - ve výši 90% účasti na společnosti PROFIT ENERGY RALSKO I, s.r.o., IČ: , se sídlem Ralsko, pošta Mimoň, Kuřivody 701, PSČ , společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka (dále jen společnost PER I. ) a na převod obchodního podílu (B) společníka - Město RALSKO - ve výši 10% na společnosti PER I. 1

2 3.2. Vyhlašovatel tímto vyzývá osoby způsobilé být účastníkem této soutěže, aby mu podávaly nabídky na převod obchodního podílu (dále jen nabídka nebo návrh ), na jejímž základě by vyhlašovatel jakožto prodávající prodal účastníkovi, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější (dále jen vítěz soutěže ) obchodní podíl v PER I. ve výši 100% (tj. podílů obou společníků), a vítěz soutěže by mu za to zaplatil kupní cenu (dále jen cena ). Základní kapitál společnosti PER I. je Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). Obchodní podíl zástavce 1 odpovídá jeho vkladu do základního kapitálu společnosti PER I. ve výši Kč (slovy: sto osmdesát tisíc korun českých). Vklad zástavce 1 do základního kapitálu společnosti PER I. je zcela splacen. Obchodní podíl zástavce 2 odpovídá jeho vkladu do základního kapitálu společnosti PER I. ve výši Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Vklad zástavce 2 do základního kapitálu společnosti PER I. je zcela splacen Orientační cena požadovaná vyhlašovatelem činí ,- Kč. Cena za převod obchodního podílu z vybraného nejvhodnějšího z předložených návrhů bude sjednána dohodou jako pevná a nebude možné ji nikterak snížit. Současně je vyloučena možnost zaplatit tuto cenu ve splátkách. Cena za převod obchodního podílu bude uhrazena jednorázově nejpozději ke dni uzavření smlouvy o převodu obchodního podílu společnosti PER I. Nebude-li uhrazena cena za převod obchodního podílu způsobem uvedeným výše, je vyhlašovatel, bude-li již smlouva o převodu obchodního podílu uzavřena, oprávněn od ní ustoupit Z podmínek obchodní veřejné soutěže, na kterých v požadovaném znění vyhlašovatel trvá, musí vycházet i závazný návrh budoucí smlouvy k převodu obchodního podílu na společnosti PER I. Od požadovaných ustanovení, a to jak budoucí smlouvy, tak smlouvy k převodu obchodního podílu na společnosti PER I., které vyplývají z podmínek OSV, se účastníci nesmí odchýlit Podmínky soutěže, včetně jejich příloh, zašle vyhlašovatel ovou zprávou všem osobám, které o ně projeví zájem, a to po celou dobu lhůty pro podávání návrhů. Kontaktní osobou vyhlašovatele je Mgr. Jan Vajčner, Skanska a.s., Praha 4, Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ , e- mail: Kompletní podmínky soutěže jsou rovněž po celou dobu lhůty pro podávání návrhů uveřejněny na internetových stránkách vyhlašovatele Vybraný navrhovatel prohlásí, že byl před uzavřením smluv seznámen s majetkovým stavem a hospodářskými výsledky společnosti PER I., jejich aktivy a pasivy, jejího technického vybavení a jejích obchodních vztahů Vybraný navrhovatel musí, pokud není již společníkem společnosti PER I. prohlásit, že přistupuje bez výhrad ke společenské smlouvě společnosti PER I. ze dne , ve znění případných pozdějších změn Nedílnou součástí smluv musí prohlášení zájemce, že se seznámil se znaleckým posudkem č. 2826/2012 k ocenění obchodního podílu společnosti PROFIT ENERGY RALSKO I., s.r.o. ze dne 25. října 2012, jehož objednatelem byl vyhlašovatel, účelem bylo ocenění obchodního podílu PER I. na základě vyjmenování znalce Městským soudem v Praze, č.j.: 2 Nc 5596/ , a jehož zhotovitelem je YBN CONSULT Znalecký ústav s.r.o., Krakovská 9, Praha 1, že znaleckému posudku plně rozumí, včetně výchozích předpokladů a k nim učiněnému prohlášení/vyjádření vyhlašovatele ve věci pohledávky za společností PER I. ze dne , a že k předloženým dokladům nemá žádné výhrady. IV. Kritéria soutěže a podklady pro zpravování návrhu smlouvy 2

3 4.1. Jediným kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky je navrhovaná výše ceny. Navrhovaná výše ceny nemůže být nižší než vyhlášená orientační výše ceny a musí být uvedena v téže měně Zájemce o podání nabídky má možnost se před jejím podáním seznámit se zadávacími podklady OVS, a to s: (a) výpisy z obchodního rejstříku společnosti PER I., (b) společenskou smlouvou společnosti PER I., (c) přehledem výkonů, nákladů, výkaz zisků a ztrát, rozvaha k společnosti PER I, a (d) znaleckým posudkem č. 2826/2012 k ocenění obchodního podílu společnosti PROFIT ENERGY RALSKO I., s.r.o. ze dne 25. října 2012 jehož objednatelem byl vyhlašovatel, účelem bylo ocenění obchodního podílu PER I. na základě vyjmenování znalce Městským soudem v Praze, č.j.: 2 Nc 5596/ , a jehož zhotovitelem je YBN CONSULT Znalecký ústav s.r.o., Krakovská 9, Praha 1, znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti pod č.j.: 391/93-OOD a člen České komory odhadců majetku, o.s Před převzetím podkladů musí zájemce podepsat prohlášení o utajení (mlčenlivosti) a nezneužití získaných informací. Informace získané při OVS nesmí zájemce kopírovat ani předávat třetím osobám. Při porušení povinnosti mlčenlivosti je uchazeč povinen k náhradě škody dle 271 a 373 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. V. Podmínky účasti v soutěži 5.1. Navrhovatelem může být pouze právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let s plnou způsobilostí k právním úkonům. 5.2.Podmínkou účasti v OVS je rovněž prokázání vážného zájmu o uzavření kupní smlouvy a splnění těchto podmínek pro převod obchodního podílu ve výši 100% účasti na společnosti PROFIT ENERGY RALSKO I, s.r.o., IČ: Navrhovatel je povinen na důkaz vážného zájmu o o uzavření kupní smlouvy na převod obchodního podílu PER I. a naplnění jejího obsahu dle oznámení o vyhlášení OVS a zejména v souladu s těmito podmínkami OVS, složit do 10 (deseti) pracovních dnů od sdělení výsledku OVS do advokátní či notářské úschovy 100% hodnoty částky nabízené kupní ceny, a to na základě smlouvy o úschově, jež je blíže definována níže. Další podrobnosti o vypořádání kupní ceny jsou uvedeny v podmínkách soutěže S ohledem na předpokládanou výši kupní ceny a v zájmu ochrany navrhovatele i vyhlašovatele, uschovatelem může být pouze notář či advokát s platným oprávněním poskytovat notářské nebo advokátní služby nebo finanční instituce, která má pro území ČR udělenou bankovní licenci od ČNB nebo zde podniká jako pobočka zahraniční banky Smlouva o úschově uzavřená mezi uschovatelem a navrhovatelem musí obsahovat ujednání, že uschovaná částka odpovídající 100% kupní ceny bude uvolněna ve prospěch účtu vyhlašovatele neprodleně po předložení originálu či ověřené kopie uzavřené smlouvy o převodu obchodního podílu ve společnosti PER I. a/nebo bude definovat podmínky uvolnění kupní ceny shodně s podmínkami smlouvy budoucí na převod obchodního podílu ve společnosti PER I., která bude uzavřena mezi navrhovatelem a vyhlašovatelem Navrhovatel, je-li zapsán v obchodním rejstříku, předloží svůj výpis z obchodního rejstříku, který nebude starší než 90 (slovy: devadesát) dní. Navrhovatel předloží svůj výpis z rejstříku trestů anebo všech osob, které jsou jeho statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, který nebude starší než 6 (slovy: šest) měsíců Navrhovatel předloží čestné prohlášení, že v posledních třech letech nebyl na jeho majetek prohlášen konkurz nebo proti němu nebylo zahájeno konkurzní řízení nebo vyrovnávací řízení, 3

4 podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, nebo nebylo proti němu zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, nebo nebyl návrh na prohlášení konkurzu nebo insolveční návrh zamítnut pro nedostatek majetku úpadce a v případě právnické osoby, že není v likvidaci. VI. Lhůta pro podávání návrhů a způsob jejich podávání 6.1. Lhůta pro podávání návrhů počíná dnem 19. prosince 2012 od 11:00 hodin Soutěžní návrhy mohou být předkládány pouze v sídle vyhlašovatele, resp. na adrese zástupce vyhlašovatele: Mgr. Jan Vajčner, Skanska a.s., Praha 4, Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ , a to ode dne 19 prosince 2012 od 11:00 hodin do dne 21. prosince 2012 do 11:00 hodin. Jiná forma předložení soutěžního návrhu není přípustná. Doručovatel se prokáže platným osobním průkazem totožnosti. Návrhy přeložené po této lhůtě nebudou do soutěže přijaty Návrh se předkládá v uzavřené obálce označené obchodní veřejná soutěž FVE Ralsko, opatřené identifikačními údaji soutěže Nabídka k převodu obchodního podílu PER I. a identifikačními údaji navrhovatele (název/jméno; sídlo/bydliště; IČO/číslo platného průkazu totožnosti; telefon). Na uzavření musí být obálka opatřena podpisy, popř. i razítkem navrhovatele. Při nesplnění některé z těchto podmínek nebude návrh přijat. Při převzetí bude obálka za přítomnosti doručovatele opatřena datem a hodinou doručení. Doručovateli bude při převzetí obálky vystaveno potvrzení o jejím přijetí s uvedením údajů dle předchozí věty Návrh kromě jiných náležitostí určených touto OVS, musí také obsahovat: - výši ceny (všechny finanční údaje musí být uvedeny v české měně), bude pevně svázán, listy musí být očíslovány, na poslední straně návrhu musí být uveden celkový počet listů/stran, musí být předložen v českém jazyce, ve čtyřech vyhotoveních; všechna vyhotovení smlouvy musí být řádně podepsána s ověřeným podpisem navrhovatele nebo ověřeným podpisem jeho zmocněnce. V případě, že návrh bude podepisovat zmocněnec, musí být též jako příloha návrhu připojen plná moc v originále nebo v ověřené kopii s ověřeným podpisem zmocnitele a ověřeným podpisem zmocněnce s uvedením skutečnosti, že zmocněnec zmocnění přijímá; - originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm navrhovatel zapsán; - originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z živnostenského rejstříku, je-li v něm navrhovatel zapsán, pokud navrhovatel podává návrh jako fyzická osoba s živnostenským oprávněním; - originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci nebo jiného dokumentu zakládajícího oprávnění osob, které smlouvu podepsaly, takový úkon učinit; podpisy na plné moci musejí být úředně ověřeny Návrh nelze po jeho předložení odvolat, měnit ani doplňovat, s výjimkou změn či doplnění, které navrhovatel učiní na základě podmínek soutěže vyhlašovatelem Zahraniční osoby předkládají veškeré doklady, které jsou veřejnými listinami, s doložkou ověření apostilou podle Sdělení ministerstva zahraničních věcí České republiky č. 45/1999 Sb., o přístupu České republiky k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin. Pokud se na ně ověřování formou apostily nevztahuje, doklady, které jsou veřejnými listinami, musí být ověřeny superlegalizací podle 62 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, v platném znění. V případě, že je mezi Českou republikou a státem, v němž má zahraniční osoba sídlo, uzavřena speciální bilaterální dohoda o ověřování a uznávání veřejných listin, postupuje zahraniční osoba podle této dohody. 4

5 VII. Zahrnutí návrhu do soutěže 7.1. Návrh lze zařadit do soutěže pouze tehdy, splňuje-li tento návrh i osoba navrhovatele podmínky soutěže Do soutěže nelze zahrnout návrh, který byl podán po lhůtě pro podávání návrhů nebo způsobem neodpovídajícím stanovenému způsobu podávání návrhů Návrh nelze po jeho předložení odvolat, měnit ani doplňovat, s výjimkou změn či doplnění, které navrhovatel učiní na základě změny podmínek soutěže vyhlašovatelem. VIII. Vyhodnocení soutěže a hlavní zásady obsahu zamýšlených smluv 8.1. Otevírání obálek se uskuteční do 3 (tří) pracovních dnů po uplynutí lhůty pro podávání návrhů. Otevírání obálek je neveřejné a otevírání obálek provede komise ustanovená vyhlašovatelem, která nejprve sdělí jméno navrhovatele a provede kontrolu úplnosti návrhu na koupi obchodního podílu ve společnosti PER I., včetně smlouvy, a zveřejní cenu nabídnutou navrhovatelem Lhůta pro oznámení vybraného návrhu činí 7 (sedm) pracovních dnů ode dne uplynutí lhůty pro podávání návrhů Oznámení o nejvhodnější nabídce zašle vyhlašovatel vítězi soutěže do vlastních rukou formou doporučeného dopisu na doručenku nebo kurýrem s potvrzením o doručení. Bude-li dopis vrácen jako nedoručený nebo jako nevyzvednutý, má se za to, že vybraný účastník zmařil doručení vyrozumění o nejvhodnější nabídce Ve lhůtě pro oznámení nejvhodnější nabídky je vyhlašovatel dále povinen vyrozumět navrhovatele, popř. účastníky soutěže, kteří v soutěži neuspěli, že jejich návrhy byly odmítnuty, a to formou doporučeného dopisu na doručenku Účastník soutěže prohlásí, že byl před uzavřením smlouvy seznámen vyhlašovatelem s majetkovým stavem a hospodářskými výsledky společnosti PER I., jejich aktivy a pasivy Vyhlašovatel neprodleně po ukončení OVS oznámí vítěze. Vítěz OVS je povinen složit, na důkaz vážného zájmu na uzavření smlouvy a naplnění jejího obsahu, do 10 (deseti) pracovních dnů od sdělení výsledku OVS 100% hodnoty částky nabízené kupní ceny. S ohledem na předpokládanou výši kupní ceny a v zájmu ochrany navrhovatele i vyhlašovatele, uschovatelem 100% kupní ceny, s kterým navrhovatel nejvhodnější nabídky uzavře smlouvu o úschově, může být pouze notář či advokát s platným oprávněním poskytovat notářské nebo advokátní služby nebo finanční instituce, která má pro území ČR udělenou bankovní licenci od ČNB nebo zde podniká jako pobočka zahraniční banky. Minimální cena za převod obchodního podílu ve výši 100% na společnosti PER I., na níž vyhlašovatel trvá, činí ,- Kč (slovy: čtyřicet miliónů pět set tisíc korun českých) Cena za převod výše specifikovaného obchodního podílu vybraného nejvhodnějšího z předložených návrhů bude sjednána dohodou jako pevná a nebude možné ji nikterak snížit. Cena za převáděný obchodní podíl bude uhrazena vyhlašovateli uvolněním 100% hodnoty částky odpovídající sjednané kupní ceně složené do úschovy v souladu těmito podmínkami a návrhem smlouvy a to po předložení originálu či ověřené kopie uzavřené smlouvy uschovateli. Navrhovatel je povinen zajistit takové podmínky smlouvy o úschově, aby uschovaná částka odpovídající 100% kupní ceny byla uvolněna ve prospěch účtu vyhlašovatele neprodleně po předložení originálu či ověřené kopie uzavřené smlouvy o převodu obchodního podílu ve společnosti PER I. a/nebo bude definovat podmínky uvolnění kupní ceny shodně s podmínkami smlouvy budoucí na převod 5

6 obchodního podílu ve společnosti PER I., která bude uzavřena mezi navrhovatelem a vyhlašovatelem. Nebude-li uhrazena cena za převod obchodního podílu způsobem uvedeným v předchozí větě, je vyhlašovatel, bude-li již jakákoli smlouva o převodu obchodního podílu s navrhovatelem uzavřena, oprávněn od ní odstoupit Pokud nebude vyhlašovatelem oznámeno jinak, bude kupní smlouva o převodu obchodního podílu ve společnosti PER I. uzavřena do jednoho (1) měsíce od uveřejnění nejvhodnější nabídky. IX. Závěrečná ustanovení 9.1. Vyhlašovatel má právo dodatečně změnit podmínky soutěže, doplnit je a/nebo podmínky soutěže v průběhu lhůty pro předkládání návrhu upřesnit. Vyhlašovatel má právo zrušit soutěž bez udání důvodů a/nebo odmítnout všechny předložené návrhy Změnu podmínek soutěže nebo zrušení soutěže musí vyhlašovatel uveřejnit způsobem, kterým vyhlásil podmínky soutěže Navrhovatelé nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí na soutěži ani na vrácení jejich návrhu a podkladů s ním předaných Informace o subjektech, které podaly návrh se nesdělují. V Praze dne

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, 118 10 Praha 1 PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcie společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČ 48172928,

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, 118 10 Praha 1 PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávky vůči osobě Lenka Halamová, nar. 26.7.1959, bytem Rychtářská

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, 118 10 Praha 1 PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji části podniku Vězeňská služba ČR, IČ 00212423, kterou tvoří Rodinný

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, 118 10 Praha 1 PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji části podniku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií vyhlášené v souladu s ustanovením 282 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

Více

vyhlašuje PODMlNKY VEREJNE SOUTEZE

vyhlašuje PODMlNKY VEREJNE SOUTEZE SVAZEK OBcí vyhlašuje Blata, v, 'Vv PODMlNKY VEREJNE SOUTEZE o nejvhodnější nabídku na prodej věcí movitých a to středotlakých plynovodů v k.ú. v k.ú. Pašice, k.ú. Pištín, k.ú. Češnovice, k.ú. Čejkovice

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji nemovité věci

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji nemovité věci OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji nemovité věci Mgr. Jan Houser, se sídlem Na Baště sv. Jiří 258/7, Praha 6, IČ 01337696, jako insolvenční

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. A 792 na prodej nemovitého majetku společnosti Otčenášek s.r.o.

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. A 792 na prodej nemovitého majetku společnosti Otčenášek s.r.o. PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. A 792 na prodej nemovitého majetku společnosti Otčenášek s.r.o. Ing. David Jánošík, se sídlem Hradec Králové, Gočárova 1105/36, PSČ 500 02, Okres Hradec Králové (dále jen

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. A 792 na prodej nemovitého majetku společnosti Otčenášek s.r.o. Ing. David Jánošík, se sídlem Hradec Králové, Gočárova 1105/36, PSČ 500 02, Okres Hradec Králové (dále jen

Více

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PRODEJ PODNIKU SPOLEČNOSTI BIO SERVIS BENEŠOV SPOL. S R.O.

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PRODEJ PODNIKU SPOLEČNOSTI BIO SERVIS BENEŠOV SPOL. S R.O. VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PRODEJ PODNIKU SPOLEČNOSTI BIO SERVIS BENEŠOV SPOL. S R.O. INSOL.UTION v.o.s., se sídlem Na Jarově 4, Praha 3, 130 00, Česká republika (dále jen Správce ), jakožto insolvenční

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na soubor movitého a ostatního majetku společnosti Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. Ing. Lee Louda, se sídlem Vodičkova 41, Praha 1, PSČ 110 00 (dále jen Insolvenční

Více

vyhlašuje obchodní veřejnou soutěž č. 2004/04 retail (dále jen Soutěž ). s následujícími podmínkami (dále jen "Podmínky")

vyhlašuje obchodní veřejnou soutěž č. 2004/04 retail (dále jen Soutěž ). s následujícími podmínkami (dále jen Podmínky) Ing. Michaela Huserová, správce konkursní podstaty Union banka, a.s. v likvidaci, IČ: 41034261, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, ul. 30. dubna čp. 635, PSČ 702 00 (dále jen Vyhlašovatel ), podle ustanovení

Více

(dále jen Výběrové řízení ). s následujícími podmínkami (dále jen "Podmínky")

(dále jen Výběrové řízení ). s následujícími podmínkami (dále jen Podmínky) Město Hlučín, se sídlem Mírové nám. 23/24, 74801 Hlučín, IČ 00300063 (dále jen Vyhlašovatel ), vyhlašuje veřejné výběrové řízení na nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek 1. Předmět

Více

obchodní veřejnou soutěž,

obchodní veřejnou soutěž, Oznámení o vyhlášení obchodní veřejné soutěže a výzva k předkládání nabídek v soutěži o prodej nemovitostí nejvhodnějšímu zájemci Občanské sdružení ADRA, se sídlem Klikatá 1238/90c, Praha 5, PSČ 158 00,

Více

Podmínky výběrového řízení. na prodej části majetkové podstaty dlužníka. Veseko, a.s.

Podmínky výběrového řízení. na prodej části majetkové podstaty dlužníka. Veseko, a.s. Mgr. Ing. Ivo Hala insolvenční správce dlužníka VESEKO, a.s. IČ 467 08 537, se sídlem Velký Šenov, Mikulášovická 552, PSČ: 407 78 právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM MALEŠICE JIH

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM MALEŠICE JIH PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM MALEŠICE JIH ČERVENEC 2012 OMEZENÍ ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ: SPOLEČNÁ NABÍDKA VÍCE OSOB: VARIANTY NABÍDEK:

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉHO DNE 17. 12. 2014 PRODEJ POHLEDÁVEK ÚVĚROVÉHO PORTFOLIA METROPOLITNÍHO SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA V LIKVIDACI

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉHO DNE 17. 12. 2014 PRODEJ POHLEDÁVEK ÚVĚROVÉHO PORTFOLIA METROPOLITNÍHO SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA V LIKVIDACI Dne 23. 12. 2013 byl zjištěn úpadek dlužníka Metropolitní spořitelní družstvo v likvidaci, se sídlem Praha 2, Balbínova 404/22, PSČ 120 00, IČ: 255 71 150, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem:

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: se sídlem Kroměříž, Malý Val 1586, PSČ 767 01 I. Stanovení podmínek veřejného výběrového

Více

P o d m í n k y. veřejného výběrového řízení na prodej akcií Technických služeb Děčín a.s. schválené usnesením rady města dne 6.

P o d m í n k y. veřejného výběrového řízení na prodej akcií Technických služeb Děčín a.s. schválené usnesením rady města dne 6. P o d m í n k y veřejného výběrového řízení na prodej akcií Technických služeb Děčín a.s. schválené usnesením rady města dne 6. září 2007 Statutární město Děčín, IČ: 002 61 238, se sídlem: Mírové náměstí

Více

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na soubor nemovitého a movitého majetku společnosti Auto Activity a.s. (provozovna Třebíč) Mgr. Michal Večeřa (dále jen Insolvenční správce ), insolvenční správce ustanovený

Více

OZNÁMENÍ. o veřejném výběrovém řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitosti v k.ú. Mušov a k.ú. Pasohlávky, obec Pasohlávky

OZNÁMENÍ. o veřejném výběrovém řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitosti v k.ú. Mušov a k.ú. Pasohlávky, obec Pasohlávky OZNÁMENÍ o veřejném výběrovém řízení na zjištění zájemce o koupi nemovitosti v k.ú. Mušov a k.ú. Pasohlávky, obec Pasohlávky Prodávající: Zastoupený Thermal Pasohlávky a.s. zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové IČ: 42196451. vyhlašují. výběrové řízení

Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové IČ: 42196451. vyhlašují. výběrové řízení Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové IČ: 42196451 vyhlašují výběrové řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitých věcí v k. ú. Michalovice, obec Petrovice I, okres

Více

Výběrové řízení na určení kupujícího nemovitých věcí, dále jen Nemovitostí ve vlastnictví společnosti Česká spořitelna a.s.

Výběrové řízení na určení kupujícího nemovitých věcí, dále jen Nemovitostí ve vlastnictví společnosti Česká spořitelna a.s. Výběrové řízení na určení kupujícího nemovitých věcí, dále jen Nemovitostí ve vlastnictví společnosti Česká spořitelna a.s. Žádost o nabídku Strana 1 (celkem 11) I. ÚVODNÍ INFORMACE 1. Základní údaje Pro

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Výběrové řízení k projektu: Návrh restrukturalizace opatření s cílem oddlužení Kongresového centra Praha, a.s. Vyhlašovatel: Kongresové centrum Praha, a.s. 5. května 65 Praha

Více

Veřejné výběrové řízení na výběr osoby, se kterou bude uzavřena rámcová smlouva o postoupení pohledávek

Veřejné výběrové řízení na výběr osoby, se kterou bude uzavřena rámcová smlouva o postoupení pohledávek Vyhlášení výběrového řízení 1 Veřejné výběrové řízení na výběr osoby, se kterou bude uzavřena rámcová smlouva o postoupení pohledávek Zajišťovací fond družstevních záložen, se sídlem Bartolomějská 11,

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podrobné zadávací podmínky podlimitní veřejné zakázky Úklid prostor městského úřadu Kolín Podrobné zadávací podmínky zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku ve smyslu 12 odst.

Více

Výzva k podání nabídek na postoupení pohledávek z portfolia ČEPRO, a.s. (dále také jen Výzva ) Čl. 1. Vyhlašovatel

Výzva k podání nabídek na postoupení pohledávek z portfolia ČEPRO, a.s. (dále také jen Výzva ) Čl. 1. Vyhlašovatel Výzva k podání nabídek na postoupení pohledávek z portfolia ČEPRO, a.s. (dále také jen Výzva ) Obchodní firma: ČEPRO, a.s. Čl. 1. Vyhlašovatel se sídlem: Praha 7, Dělnická 12, PSČ: 170 04, IČ: 60193531

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 132/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 451 ze dne 18.03.2014 Soubor pravidel prodeje jednotek v domech ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části

Více

Poskytnutí úvěru na akci "Modernizace farmy Požáry"

Poskytnutí úvěru na akci Modernizace farmy Požáry Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Poskytnutí úvěru

Více