ROČENKA GYMNÁZIA V KOJETÍNĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČENKA GYMNÁZIA V KOJETÍNĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007"

Transkript

1 ROČENKA GYMNÁZIA V KOJETÍNĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

2 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: 2 OBSAH 1. CO PŘINESL ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ INFORMACE SEZNAMY ŽÁKŮ KRONIKA ŠKOLNÍHO ROKU STUDIJNÍ VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH TŘÍD A ABSENCE MATURITNÍ ZKOUŠKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY NADAČNÍ FOND GYMNÁZIA DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A PRACOVNÍ SEMINÁŘE ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ A PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRÁCE ŽÁKŮ...54 ROČENKA GYMNÁZIA KOJETÍN 2006/2007 Zpracovala: Marcela Dejdarová

3 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: 3 1. CO PŘINESL ŠKOLNÍ ROK Ve školním roce se gymnázium intenzivně zabývalo tvorbou vlastního školního vzdělávacího programu, dokumentu, který nahradí stávající učební plány. Prioritou tohoto programu je připravit žáky ke studiu na libovolné vysoké škole u nás nebo v zahraničí, a proto v našem pojetí školy zachováváme profil všeobecného vzdělávání, který bude v souladu se současnými celospolečenskými požadavky zaměřen na jazykovou a počítačovou gramotnost žáků. Současně nám jde o vytvoření moderní školy, která nabízí systém kvalitní přípravy mladých lidí pro praktický život a nezaměřuje se na pouhé hromadění a mentorování encyklopedických znalostí. Charakter práce by měl v žácích mimo jiné podporovat pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení. Výuka dle tohoto školního vzdělávacího programu bude zahájena ve školním roce , a to v prvním ročníku osmiletého gymnázia. Ostatní ročníky budou pokračovat ve studiu podle stávajících učebních dokumentů. Nové pojetí školní práce předpokládá aktivní zapojení do výchovně vzdělávacího procesu jak žáků a pedagogů, tak i rodičů a veřejnosti. Spolupráci rodičů s gymnáziem samozřejmě nadále rádi uvítáme v oblasti sponzorování nákupu školních pomůcek či při finanční podpoře různých aktivit gymnázia, ale dalším velkým a neméně důležitým přínosem pro naši školu by měla být jejich spolupráce při tvorbě koncepce školy, účasti na školních i mimoškolních akcích atd. Chceme být školou otevřenou především směrem k žákům a jejich zákonným zástupcům a já doufám, že se nám tento záměr společně podaří uvést do reálného života gymnázia. Velkým problémem uplynulého školního roku, který tížil jak učitele, tak žáky především třetího ročníku čtyřletého studia a septimy osmiletého studia, byly otazníky nad realizací státních maturitních zkoušek ve školním roce Učitelé se na jejich průběh snažili připravit účastí na různých školeních, gymnázium se již poněkolikáté zapojilo do testování v rámci tzv. Maturity nanečisto pořádaného společností CERMAT, která dostala za úkol státní maturity připravit. Testování v rámci celé ČR prokázalo, že na státní maturity nejsou školy dostatečně připraveny, protože nebylo dořešeno, jak by měly vypadat, jaký bude jejich obsah, nebyla dořešena otázka financování a logistiky. Toto napětí z tak zásadní věci, kterou maturity bezpochyby jsou, nás provázelo téměř po celý minulý školní rok a zbytečně odčerpalo finance z rozpočtu školy a energii pedagogům. Nakonec byl časový horizont realizace státních maturit posunut o dva roky, ostatní otazníky však zůstaly nezodpovězeny. Kromě výše uvedených hlavních úkolů školního roku gymnázium uskutečnilo celou řadu úspěšných školních i mimoškolních akcí, zapojilo se do řady soutěží a olympiád vyhlašovaných MŠMT, pořídilo novou počítačovou učebnu a další pomůcky atd. Mezi velmi úspěšné akce lze zařadit i letní výchovně vzdělávací kurzy pro kvintu a první ročník čtyřletého studia (společný) a pro primu osmiletého studia. Tyto kurzy gymnázium pořádalo poprvé, a protože byly hodnoceny velmi pozitivně, rozhodli jsme se v nich pokračovat i v následujících letech. Přehled všech školních i mimoškolních aktivit gymnázia je uveden dále v ročence. Na základě množství, kvality a různorodosti jednotlivých akcí, ale také na základě ohlasů veřejnosti, si troufám konstatovat, že byť nejsme školou se stoletou tradicí, patříme mezi gymnázia, s nimiž se do budoucnosti musí počítat. Kojetínské gymnázium má značnou oporu i ve svém zřizovateli, kterým je Olomoucký kraj. Podpořil naši žádost o čerpání financí z fondů Evropské unie na realizaci půdní vestavby v rozsahu cca 20 milionů Kč a přislíbil 15% finanční spoluúčast (této podpory se dostalo šesti školám z cca osmdesáti žádajících). Získání souhlasu zřizovatele v tak velké konkurenci považuji za velký úspěch.

4 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: 4 V následujícím školním roce nás čeká zhotovení projektu pro EU a pak už nezbude nic jiného, než doufat v jeho schválení. Na závěr tohoto ohlédnutí se za školním rokem bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na jeho úspěších, pomáhali řešit různé problematické situace a nehodili flintu do žita, když se občas nedařilo. Mé poděkování patří všem zaměstnancům gymnázia, žákům, kteří svými výsledky školu reprezentovali, Radě školy a členům Rady města Kojetína za jejich podporu a spoluúčast na akcích školy, Policii města Kojetína za jejich besedy v rámci prevence sociálně patologických jevů, Kulturnímu středisku v Kojetíně, DDM a jeho ředitelce M. Beránkové, Rotary klubu v Kroměříži a především jeho člence JUDr. J. Navrátilové za sponzorování účasti dvou studentek na Olomoucké letní škole (mezinárodní účast studentů). Dále chci poděkovat rodičům našich žáků, kteří si našli čas a aktivně se zapojili do života a práce školy, KRPG, Nadačnímu fondu gymnázia, našim sponzorům, především panu J. Zahradníčkovi, RNDr. J. Hálkové, Ing. Z. Hrabálkovi, RNDr. P. Housovi, MUDr. L. Kovaříkovi a všem ostatním dárcům, díky jejichž finanční podpoře může Gymnázium v Kojetíně nabídnout svým žákům širokou řadu zajímavých aktivit, které činí studium pestřejším a výrazně zvyšují kvalitu vzdělávacího procesu. Květoslava Švédová, ředitelka gymnázia 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE Název školy: Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Charakteristika školy: státní škola, výuka žáků osmiletého a čtyřletého studia, v gymnáziu studují žáci z bývalých okresů Přerov, Kroměříž a Prostějov Adresa školy: Gymnázium, Svatopluka Čecha 683, Kojetín Ředitelka školy: Mgr. Květoslava Švédová, tel Sekretariát školy: Marcela Fíková, Jana Voždová, tel , fax , e- mail: Úřední dny pro veřejnost: pondělí až čtvrtek 7:30 10:00 a 13:30 15:30 hodin. Rada školy Zřizovatele školy zastupuje: Ing. Mojmír Haupt Ing.Jiří Šírek Zákonné zástupce žáků a studentů zastupuje: RNDr. Jitka Hálková Jiří Zahradníček Pedagogický sbor školy zastupuje: Mgr. Alice Nopová Mgr. Jaromír Růžička Učitelský sbor Ředitelka školy: Mgr. Květoslava Švédová Zástupce ředitelky: Mgr. Jana Krejčířová Vyučující: Mgr. Petr Čáp Mgr. Marcela Dejdarová ČJL, ZSV M, F, MFs ČJL, NJ D, Ds, RJ, metodik prevence

5 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: 5 PhDr. Taťána Dohnalová Mgr. Jan Huserek Mgr. Dagmar Juřenová Mgr. Karel Kozmík Mgr. Michal Kříž Mgr. Miroslav Matějček Mgr. Eva Mlčochová Mgr. Alice Nopová Mgr. Alena Pechová PaeDr. Petr Přikryl Mgr. Jaromír Růžička Mgr. Jana Smažilová Mgr. Stěpan Stěpanov Mgr. Pavla Svačinová Mgr. Yweta Šišková Mgr. Jiří Štefek Mgr. Jana Tichá Mgr. Petra Topičová Lucia Turzerová Mgr. Vladimíra Vránová Mgr. Jitka Zatloukalová Lenka Zelinková NJ, NJk, D, třídní učitelka septimy AJ, AJk M, MFs, MIs M, F, IVT, třídní učitel oktávy Z, OV, ZSV ČJL, HV, třídní učitel sekundy ČJL, D, třídní učitelka kvarty AJ, AJk, RJ M, Ms, výchovný poradce, třídní učitelka sexty F, třídní učitel 2. ročníku ČJL, ZSV, ZSVs, třídní učitel 4. ročníku CH, CHs, BICHs, třídní učitelka 1. ročníku IVT, MIs, ČJL, LDs, OV, NJ, třídní učitelka kvinty VV Z, TV, třídní učitel primy AJ, AJk BI, CH, třídní učitelka tercie AJ BI, CH, BICHs, BIs, třídní učitelka 3. ročníku TV AJ, AJk Provozní zaměstnanci školy: Marcela Fíková - ekonomka školy Jana Voždová - administrativní pracovnice Jaromír Langr - školník a údržbář Jana Výtisková - provozní zaměstnankyně Hana Temlíková - provozní zaměstnankyně Marcela Fedorová - provozní zaměstnankyně Zastupující učitelé: Správce počítačové sítě: Pedagogická praxe: Mgr. Jarmila Hozová BI, CH Mgr. Ladislav Hoza - BI Kamila Kolláriková NJ Monika Rosenbergová ČJL, NJ Mgr. Věra Trávníčková - BI Mgr. Pavel Netušil správce počítačové sítě Kamila Kolláriková ČJL, NJ, HV Martina Kretíková - ČJL Zkratky předmětů: ČJL český jazyk a literatura LDs literárně-dějepisný seminář NJ německý jazyk NJk konverzace v NJ AJ anglický jazyk AJk konverzace v AJ RJ ruský jazyk D dějepis Ds dějepisný seminář ZSV ZSVs Z Zs M Ms F MFs MDGs základy společenských věd seminář ze základů společenských věd zeměpis zeměpisný seminář matematika matematický seminář fyzika matematicko-fyzikální seminář matematicko-deskriptivní seminář

6 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: 6 BI BIs BCHs CH CHs HV biologie biologický seminář biologicko-chemický seminář chemie chemický seminář hudební výchova VV TV IVT MIs výtvarná výchova tělesná výchova informatika a výpočetní technika seminář matematiky a informatiky a výpočetní techniky Předmětové komise: 1. Předmětová komise českého jazyka a literatury (E. Mlčochová) 2. Předmětová komise anglického jazyka (A. Nopová) 3. Předmětová komise německého jazyka (T. Dohnalová) 4. Předmětová komise ruského jazyka (M. Dejdarová) 5. Předmětová komise dějepisu (M. Dejdarová) 6. Předmětová komise základů spol. věd (J. Růžička) 7. Předmětová komise hudební a výtvarné výchovy (M. Matějček) 8. Předmětová komise biologie (V. Vránová) 9. Předmětová komise chemie (J.Smažilová) 10. Předmětová komise matematiky, fyziky a IVT (D. Juřenová) 11. Předmětová komise zeměpisu (J. Štefek) 12. Předmětová komise tělesné výchovy (J.Štefek) Školní stravování: Školní jídelna Hanusíkova ulice, telefon SEZNAMY ŽÁKŮ Třída I. prima třídní uč. Jiří Štefek Beneš Jiří Okruhlicová Dominika Berčík Vojtěch Brázdilová Pavlína Hadrabová Gabriela Hell David Horák Martin Horáková Klára Kavulová Kateřina Knob Lukáš Kopačková Lucie Krčmař Jan Ligurská Klára Macourková Jana Matějčková Lucie Nakládalová Veronika Pešáková Veronika Rosecká Kristýna Řihošková Karolína Sedlařík Ladislav Sigmundová Kristýna Slanina Prokop Slouková Karolína Svobodníková Markéta Šírek Ondřej Trávníčková Kateřina Valášková Vendula Vitík Petr Zedníčková Klára Zvardoň Tomáš Nguyen Tien Manh Třída II. sekunda třídní uč. Miroslav Matějček Apoleníková Šárka Benešová Lenka Brandejsová Adéla Burget Lukáš Buriánek Adam Fidrová Dominika

7 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: 7 Formánek David Hermanová Andrea Hlaváčová Lenka Indráková Tereza Juříková Simona Karhánková Vendula Klaudová Věra Kotasová Soňa Kovařík Adam Machalíková Kristýna Novotný Lukáš Ohnoutková Dita Palkovský Jan Panáček Roman Pospíšil Radek Procházková Petra Šírek Jan Štecová Klára Štulajterová Barbora Tesař Dominik Trnkalová Anna Vacková Michaela Vágnerová Markéta Vodička Jiří Vorrethová Eva Zgoda Patrik Třída III. tercie třídní uč. Petra Topičová Alexová Michaela Axamitová Jana Cäsar Tomáš Davidík Petr Dočkalová Radka Ďurtová Aneta Gazda Ondřej Hadraba Petr Hajdová Vendula Hrabalová Kristýna Hübnerová Yvona Chytil Martin Kalinayová Martina Kondrčíková Andrea Kozák Ondřej Kozubík Michal Kurfürst Ondřej Modlitba Zdeněk Navrátil Filip Okál Petr Petlachová Jana Purkarová Eva Růžička Martin Stavová Hana Šafránek Michal Šamajová Kateřina Šindelka Marek Šrámek Jiří Tomek Jakub Valášková Lucie Třída IV. kvarta třídní uč. Eva Mlčochová Axamit Michal Beneš Karel Bíbrová Jana Dvouletá Radka Francírek Pavel Gambová Barbora Grygar Josef Jarmer Ivan Juřenová Vendula Krčová Lucie Ligač Milan Machalík Marek Minaříková Ladislava Modlitbová Simona Nesvadbová Klára Novotná Jarmila Otta Luděk Oulehlová Michaela Palička Jan Poláková Barbora Psotková Monika Raclavský Marek Sigmundová Monika Šestořád Tomáš Štecová Kristýna Štěpánek Daniel Štulajterová Eva Trnkal Milan Vašíčková Klára Vavrouchová Andrea

8 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: 8 Veselá Jitka Třída V. kvinta třídní uč. Pavla Svačinová Berčík Martin Lorenc Jakub Blahoušková Veronika Borovička Marek Brabenec Tomáš Brandejs Lukáš Dušek Michal Gorčíková Martina Gregovský Adam Halenková Lucie Hálková Adéla Hanáková Denisa Hrubošová Noemi Chytil Lukáš Justrová Lucie Kořínková Iveta Morong Daniel Novák Milan Novotná Martina Odložilíková Kristýna Olšanská Eva Olšanský Patrik Oral Martin Pavlíček Michal Plšková Jana Rušarová Nikol Řezníček Jan Svozilová Veronika Šebestová Zuzana Tejchmanová Michaela Krejčířová Veronika Kusáková Kateřina Třída VI. sexta třídní uč. Alena Pechová Baluchová Jana Bedrunková Romana Blablová Veronika Braunerová Marie Buriánková Lucie Coufalová Sabina Daněčková Veronika Frýbort Jakub Gazdová Veronika Hásová Hana Hladíková Zuzana Housová Barbora Javůrková Nikola Kapoun Tomáš Kmeťová Denisa Kramář Jan Kubalík Lukáš Látalová Karolína Lejsková Klára Matuška Tomáš Michálková Veronika Oplocká Jana Opluštil Petr Oulehlová Barbora Panáková Tereza Pohlodka Ondřej Pospíšilová Kamila Šírek Jakub Karhánková Nikola Třída VII. septima třídní uč. Taťána Dohnalová Calaba Vlastimil Caletka Jan Frýbortová Magdaléna Gybasová Naděžda Hanák František Handl Martin Chytil Jaroslav Janečková Lucie Jurtíková Pavla Juřen Martin Klapil Jan Kořínková Denisa Kotula Jakub Krčmařová Klára

9 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: 9 Kunčar Michal Lasovská Markéta Ledvina Jan Mikulčíková Hana Novotná Barbora Novotný Aleš Navrátilová Iveta Rybenská Zuzana Sanitrník Dalibor Smutný Vladimír Stachová Eva Režná Pavlína Vaněk Vladan Vožda Ondřej Vykoupil Karel Třída VIII. oktáva třídní uč. Karel Kozmík Achbergerová Eva Antelová Klára Borovičková Michaela /Hlavačka Jiří/ Horáková Veronika Hošková Lenka Kajnar Tomáš Kajnarová Vendula Kantor Jan Koplík David Korvas Jakub Kozubíková Veronika Kříž Jan Mašková Tereza Matuška Jan Nečacký Milan Pavlíková Hana Pochylová Denisa Polách Zdeněk Pospíšilová Petra Přibylová Veronika Režný Martin Sedláček Stanislav Svozilová Martina Ševečková Kateřina Tesařová Veronika Vlč Dominik Zajacová Kateřina Třída 1. Bíbr Martin Calabová Markéta Černý Tomáš Doležal Jiří Dosedělová Šárka Fedorová Tereza Finger Jiří Gybasová Soňa Henzély Martin Horáková Simona Hostašová Zuzana Jančík Jakub Kovařík Petr Králová Markéta Křeháčková Lenka Mezulianíková Iveta Třída 2. Baselová Jana Bednaříková Pavla Berčíková Kateřina Dostál Lukáš Frýbort Jaroslav třídní uč. Jana Smažilová Navrátil Dominik Nováková Marika Olexová Lenka Otta Miroslav Pěcha Tomáš Plaček Libor Polednová Jaromíra Preislerová Lenka Skácelík Tomáš Šajer Jiří Šimková Andrea Šinágl Petr Trchalíková Petra Vraník Filip Zahradníčková Věra Žíla Dalibor třídní uč. Petr Přikryl Gorčíková Markéta Horáková Veronika Hrouzová Kateřina Hudcová Radka Chytilová Hana

10 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: 10 Kolářová Martina Kouřilová Barbora Krätschmerová Monika Křupka Václav Kuželová Denisa Lajmar Radim Lovichová Anna Manová Pavla Maňasová Lucie Mikulička Tomáš Třída 3. Bajerová Soňa Beránek Martin Bukovcová Tereza Čihánková Kateřina Doubrava Daniel Glacnerová Zuzana Hozová Martina Ivánková Zuzana Jankových Martin Kaštilová Martina Kopecká Hana Kovaříková Martina Kozárková Vendula Krejčová Edita Třída 4. Brokešová Iveta Cvachová Michaela Fingerová Eva Fraisová Lucie Frélichová Alena Fuksová Kateřina Hlaváček Tomáš Holásková Petra Hubík Jan Chytilová Klára Jaroš Michal Justinová Barbora Kostihová Barbora Krátká Veronika Nakládalová Jana Navrátilová Jana Polzer Jaroslav Řezáčová Markéta Slaninová Martina Svozílek Miroslav Šindelková Martina Tomaštíková Hana Zahradníčková Marie Zanášková Veronika třídní uč. Vladimíra Vránová Křupková Kristýna Matoušková Gabriela Michalová Lucie /Peldová Lenka/ Plaček Radim Procházka Tomáš Staněk Jan Staněk Ondřej Šimiková Jana Štefan Jan Švarc Jaromír Trněný Michal Žondra Pavel třídní uč. Jaromír Růžička Kučerová Monika Lošťáková Jana Motalová Petra Navrátil Tomáš Obrtelová Kristýna Paráková Kamila Šalomon Zbyněk Šebelová Ivana Urbánková Denisa Veselá Zuzana Voříšková Jana Zbranková Lenka Zimčíková Monika

11 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: KRONIKA ŠKOLNÍHO ROKU setkání pedagogických pracovníků se starostou města Kojetína zahájení nového školního roku fotografování úspěšných žáků Adaptační kurz Buchlovice 1. ročník, kvinta promítání filmů AFO celoškolní akce Srdíčkový den poznávací exkurze maturitních ročníků Praha beseda Institut Sokrates 4. ročník, oktáva Adaptační kurz Tesák prima Turnaj v malé kopané Kojetín krajské kolo Ekologické olympiády středoškoláků - Valašské Klobouky testování Vektor 1. ročník, kvinta krajské kolo soutěže Evropský parlament beseda o Petru Bezručovi 3. ročník, septima Přespolní běh Kojetín Okresní soud Přerov 2. ročník exkurze Anthropos Brno pro studenty dějepisných a biologických seminářů soudní přelíčení Okresní soud Přerov sexta Na dvoře Václava IV. Faber interaktivní výuka dějepisu ředitelské volno Turnaj v debatování - Zderaz vzdělávací program Loterie života Němčice n/h Burza SŠ Přerov besedy s Městskou policií Kojetín prima, sekunda, tercie, kvarta Burza SŠ Prostějov pedagogická rada Burza SŠ Kroměříž Obnovitelné zdroje energie beseda, sexta a 2. ročník pohovory s rodiči Turnaj v jadžentu Kojetín Den zdravé výživy Debatní turnaj - Zbraslavice zeměpisná přednáška Řecko Pohodáři Červená stužka informační kampaň okresní kolo Matematické olympiády kategorie A Turnaj ve florbalu Den otevřených dveří finále soutěže FIluTa Srdíčkový den Animal farm divadelní představení v angličtině Brno Turnaj ve florbalu dívek SŠ Přerov školní kolo Chemické olympiády kategorie D školní kolo konverzační soutěže v NJ Anthropos Brno exkurze 4. ročníku Muzeum Kroměřížska Labyrint exkurze primy Reprezentační ples gymnázia stužkování 4. ročníku

12 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: okresní kolo Konverzační soutěže v NJ Muzeum Kroměřížska Labyrint exkurze kvinty Den otevřených dveří okresní kolo Matematické olympiády kategorie Z pedagogická rada okresní kolo Matematické olympiády kategorie B,C Reprezentační ples gymnázia stužkování oktávy okresní kolo Chemické olympiády kategorie D - Přerov ukončení pololetí, předávání pololetních vysvědčení testování žáků kvarty CERMAT pololetní prázdniny lyžařský výcvikový kurz sekunda - Bumbálka okresní kolo Konverzační soutěže v angličtině Přerov beseda s dr. Vackem PPP Přerov školní kolo Biologické olympiády kategorie A jarní prázdniny besedy s Městskou policií Přerov, beseda s Radkem Johnem septima, 3. ročník exkurze Cytogenetika Brno oktáva, 4. ročník školní kolo Chemické olympiády kategorie B besedy s Městskou policií Kojetín prima, sekunda školní kolo Biologické olympiády kategorie C veřejná akademie školní kolo Chemické olympiády kategorie C besedy s Městskou policií Kojetín tercie, kvarta muzikál Atlantida Sokolovna Kojetín všechny třídy kvalifikační kolo soutěže Naší přírodou okresní kolo Soutěže mladých recitátorů Přerov Volejbal neregistrovaných dívek SŠ - Přerov Matematický klokan krajské kolo Chemické olympiády kategorie D Hranice n/moravě krajské kolo biologické olympiády kategorie A Přerov Turnaj v debatování Nová Paka Maturita nanečisto krajské kolo Matematické olympiády kategorie B,C krajské kolo Matematické olympiády kategorie Z Srdíčkový den Velikonoční prázdniny školní kolo Pythagoriády P okresní kolo Matematické olympiády kategorie Z6,7, pedagogická rada školní kolo Pythagoriády P písemné maturitní zkoušky okresní kolo Biologické olympiády kategorie C pohovory s rodiči Den země - Kojetín ředitelské volno, přijímací řízení 1. kolo školní kolo Biologické olympiády kategorie D Turnaj v minikopané oblastní kolo Přerov

13 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: okresní kolo Pythagoriády Přírodovědný klokan Turnaj ve volejbalu neregistrovaných dívek a chlapců SŠ - Přerov Zelená stezka Zlatý list střelnice Kojetín krajské kolo Chemické olympiády kategorie C - Olomouc srovnávací testy SCIO tercie fotografování maturitních tříd okresní kolo soutěže Naší přírodou Přerov školní kolo Archimediády - sekunda Jak si nenechat ublížit DDM Kojetín sekunda pedagogická rada pro maturitní ročníky školní kolo Malé chemické olympiády poslední zvonění maturitních ročníků, Den třídního učitele studijní volno maturitních ročníků fotografování tříd exkurze Moravský kras kvarta přijímací řízení 2. kolo okresní kolo Biologické olympiády kategorie D Konference přírodovědných kroužků - Konvikt UP v Olomouci ústní maturitní zkoušky ředitelské volno koncert Hvězdný prach hitparád Sokolovna Kojetín všechny ročníky beseda s Městskou policií Kojetín septima a 3. ročník beseda s Městskou policií Kojetín 1. ročník a kvinta, sexta a 2. ročník slavnostní předávání maturitních vysvědčení Regionální vzdělávací a informační centrum Kojetín Turnaj v národní házené - Chropyně workshop časopisu Bridge - kvinta Den dětí nižší gymnázium turnaj v jadžentu exkurze SRN Kolín n/rýnem pro studenty němčiny okresní kolo Malé chemické olympiády exkurze - Hvězdárna Prostějov sekunda Turnaj v ringu Kojetín soudní přelíčení Okresní soud Přerov - septima exkurze Plumlov kvinta exkurze Svojanov 1. ročník exkurze Račí údolí - sexta exkurze Frenštát p/r 3. ročník exkurze Olomouc kvarta exkurze Vičanov - prima celostátní kolo Wolkerova Prostějova - Prostějov Dějepisná olympiáda vyšší gymnázium prezentační den vyššího gymnázia prezentační den nižšího gymnázia pedagogická rada předávání učebnic, burza učebnic, schůzka budoucího 1. ročníku Den netřídních učitelů Sportovní den Koupaliště Kojetín

14 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: 14 Běžíme proti drogám - zájemci Den třídních učitelů soudní přelíčení - Okresní soud Přerov 3. ročník předávání závěrečných vysvědčení, ukončení školního roku 5. STUDIJNÍ VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH TŘÍD A ABSENCE 1. pololetí Třída I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Počet žáků Prospěch Absence průměr na žáka Neomluvená Vyznamenání Prospěli Neprospěli Neklasifikováni Neprospěli po opravných zkouškách Třída Počet žáků Prospěch Absence průměr na žáka Neomluvená Vyznamenání Prospěli Neprospěli Neklasifikováni Neprospěli po opravných zkouškách pololetí Třída I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Počet žáků Prospěch Absence průměr na žáka Neomluvená Vyznamenání Prospěli Neprospěli

15 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: 15 Neklasifikováni Neprospěli po opravných zkouškách Třída Počet žáků Prospěch Absence průměr na žáka Neomluvená Vyznamenání Prospěli Neprospěli Neklasifikováni Neprospěli po opravných zkouškách MATURITNÍ ZKOUŠKY Písemná maturitní zkouška z jazyka českého doba konání: absolvovalo: 54 žáků Témata písemných maturitních prací 1. termínu: Trilobiti už to mají za sebou. A co člověk? (úvaha) Svět je globální vesnice (esej) Naši slavní Václavové (volný slohový útvar) Moje první chvíle za volantem aneb Jak jsem se stal řidičem (fejeton) Ústní maturitní zkouška řádný květnový termín zúčastnilo se celkem: 53 žáků absolvovalo: 53 žáků předsedkyně maturitních komisí: Mgr. Eva Otáhalová AG Kroměříž, u 4. ročníku Mgr. Hana Rašková GJW Prostějov, u oktávy Přehled prospěchu oktávy Předmět Počty známek Průměr ČJL AJ NJ AJ ZSV D

16 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: 16 M F CH BI IVT Celkový průměrný prospěch: žáků prospělo s vyznamenáním, 14 žáků prospělo. Přehled prospěchu 4. ročníku Předmět Počty známek Průměr ČJL AJ NJ RJ ZSV D M F CH BI Celkový průměrný prospěch: žáků prospělo s vyznamenáním, 14 žáků prospělo. Učitelé gymnázia Kojetín předsedové maturitních komisí v jiných školách: Alena Pechová Arcibiskupské gymnázium Kroměříž Miroslav Matějček GJW Prostějov. Ústní maturitní zkouška 2. řádný termín 10. září 2007 absolvoval: 1 žák.

17 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: 17 Maturitní zkouška Blahopřání k úspěšné maturitě 7. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 1. Přijímací řízení ve školním roce 2006/2007 pro následný školní rok

18 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: 18 Bylo přijato: do primy 30 žáků, do 1. ročníku 30 žáků. 2. Přijímací řízení ve školním roce 2007/2008 pro následný školní rok Gymnázium bude pro školní rok 2008/2009 otevírat tyto studijní obory: a/ osmileté gymnázium všeobecné zaměření - 30 žáků b/ čtyřleté gymnázium všeobecné zaměření - 30 žáků. Termín přijímacího řízení: (první kolo). Všechny uchazeče z 5. tříd čeká test obecných studijních předpokladů. Uchazeči z 9. tříd se studijním prospěchem do 1,20 u vybraných předmětů budou přijati bez přijímací zkoušky. Přednost budou mít uchazeči s prokázaným umístěním v soutěžích. Ostatní uchazeči vypracují test obecných studijních předpokladů. Bližší informace o testech Scio (včetně možnosti průběžné přípravy) naleznete na Případné dotazy týkající se přijímacího řízení Vám rádi zodpovíme u nás v gymnáziu. Školní vzdělávací program (ŠVP) Zákonné zástupce žáků 5.tříd si dovolujeme informovat o tom, že od školního roku začínáme v souladu s platnou legislativou na nižším gymnáziu od primy vyučovat podle Školního vzdělávacího programu Gymnázia Kojetín, dokumentu, který byl vytvořen pedagogy školy a spojuje nároky kurikulární reformy ve školství s našimi specifickými podmínkami. Program se zaměřuje na komplexní rozvoj osobnosti žáka s důrazem na vytváření klíčových kompetencí. Viditelné změny jsou v posílení jazykové a počítačové gramotnosti, v podpoře profilace žáka zavedením bloků volitelných předmětů, v kladení důrazu na propojování teorie a praxe a na chápání v souvislostech, na samostatnost či týmovou spolupráci při řešení problémových úloh, na komunikaci a na práci s informacemi. 8. SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY Český jazyk a literatura Olympiáda v českém jazyce Školní kolo: I. kategorie 1. místo Pavel Francírek (kvarta) 2. místo Karel Beneš (kvarta) 3. místo Ondřej Kurfürst (tercie) II. kategorie 1. místo Martin Režný (oktáva) 2. místo Kristýna Obrtelová (4. ročník) a Martin Juřen (septima). Okresní kolo: V I. kategorii získal Pavel Francírek 4. místo a Karel Beneš 7. místo, ve II. kategorii obsadila Kristýna Obrtelová 2. místo a Martin Režný místo. Krajské kolo: Kristýna Obrtelová obsadila místo a zopakovala velmi hezké umístění z předchozího roku. Wolkerův Prostějov Recitační soutěže WP se zúčastnil Martin Režný (oktáva), který zvítězil v okresním i krajském kole a postoupil do kola celostátního. Soutěž mladých recitátorů Přerov Okresní kolo:

19 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: 19 Okresního kola se zúčastnila a reprezentovala školu Klára Ligurská (prima), která si pro svou recitaci vybrala báseň Jaroslava Seiferta Vějíř Boženy Němcové. V konkurenci 20 zástupců školních kol okresu své kategorie se rozhodně neztratila, vyzkoušela si své možnosti a zůstává do dalších let slibnou adeptkou na další úspěšnou reprezentaci. Anglický jazyk Konverzační soutěž Školní kolo - I. kategorie: 1. místo David Formánek (sekunda) 2. místo Jan Palkovský (sekunda) 3. místo David Hell (prima) II. kategorie: 1. místo Martin Chytil (tercie) 2. místo Karel Beneš (kvarta) 3. místo Kateřina Šamajová (tercie) III. kategorie: 1. místo Ondřej Vožda (septima) 2. místo Dalibor Žíla (1. ročník) 3. místo Klára Krčmařová (septima). Vítězové postoupili do okresního kola, kde si nejlépe vedl Martin Chytil, který obsadil po velmi těsném boji krásné 3. místo. Německý jazyk Konverzační soutěž Školní kolo: 1. místo Vladimír Smutný (septima) postup do okresního kola 2. místo Dalibor Žíla (1. ročník). Základy společenských věd a občanská výchova Soutěž Paragraf 11/55 Školního kola se zúčastnila tři pětičlenná družstva. V oblastním kole družstvo naší školy ve složení Karel Beneš, Pavel Francírek, Tomáš Šestořád, Ivan Jarmer a Luděk Otta (všichni kvarta) zvítězilo a v krajském kole obsadili žáci 2. místo.

20 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: 20 Soutěž Paragraf 11/55 vítězné družstvo Evropský parlament Soutěž vyhlášená poslanci EP R. Falbrem a L. Roučkem pro studenty 3. a 4. ročníků. Krajského kola soutěže se zúčastnilo 9 studentů naší školy: Martina Kovaříková, Zuzana Ivánková, Radim Plaček (všichni 3. ročník), Jana Voříšková, Michaela Cvachová, Petra Holásková (všichni 4. ročník), Tomáš Kajnar, Jakub Korvas, David Koplík (všichni oktáva). Čtyři z nich (T. Kajnar, M. Kovaříková, R. Plaček, J. Voříšková ) úspěšně vyřešili zadání soutěže a ve dnech se zúčastnili studijní cesty do Štrasburku. Dějepis Dějepisná olympiáda pro nižší ročníky Téma ročníku 2006/2007: Zločin a trest v českých dějinách. Určeno soutěžícím tercie a kvarty. Školní kolo: 1. místo Pavel Francírek (kvarta) místo Petr Hadraba (tercie), Ladislava Minaříková (kvarta) a Karel Beneš (kvarta) V okresním kole reprezentovali Pavel Francírek a Petr Hadraba, který v silné konkurenci obsadil 15. místo. Školní dějepisná soutěž pro vyšší ročníky Tématem letošního ročníku byla historie 1. světové války. 1. místo Jan Klapil (septima) 2. místo Martina Kovaříková (3. ročník)

21 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: místo Daniel Doubrava (3. ročník) Lidice pro 21. století Vědomostní soutěž je určena dětem a mládeži z celého světa. Jejím cílem je přispět k uchování památky občanů středočeské obce Lidice, zavražděných nacisty v roce 1942, a k prohlubování znalostí nejmladší generace o historických událostech, vztahujících se k druhé světové válce a k nacistickým totalitním režimům 20. století. Republikové soutěže se zúčastnili žáci tercie Andrea Kondrčíková a Petr Hadraba. Zaměřeno na Afriku Soutěž pro mladé lidi ve věku let. Forma: fotografie, plakát, multimediální prezentace. Tématem bylo vzdělání, životní prostředí, zdraví. Autoři vítězných prací z 25 členských zemí EU budou doprovázet evropského komisaře pro rozvoj a humanitární pomoc do jedné z afrických zemí. Soutěže se zúčastnily Klára Chytilová a Petra Holásková ze 4. ročníku a Zuzana Glacnerová ze 3. ročníku. Matematika Matematická olympiáda - kategorie A Okresní kolo: 4. místo získal Martin Juřen (septima). Matematická olympiáda kategorie B Okresní kolo: 1. místo obsadil Tomáš Matuška a 4. místo Lukáš Kubalík. V této kategorii i kategorii C byli soutěžícími i rakouští studenti z gymnázií v Grazu a Judenburgu. Krajské kolo: Tomáš Matuška obsadil 4. místo. Matematická olympiáda kategorie C Okresní kolo: 10. místo obsadila Veronika Krejčířová (kvinta). Matematická olympiáda kategorie Z6 Školní kolo: 1. místo Vojtěch Berčík 2. místo Manh Nguyen Tien 3. místo Klára Horáková. Okresní kolo: Manh Nguyen Tien získal v okresním kole 3. místo a Klára Horáková obsadila 5. místo. Matematická olympiáda kategorie Z7 Školní kolo: 1. místo Anna Trnkalová 2. místo Kristýna Machalíková 3. místo Michaela Vacková. V okresním kole se Anna Trnkalová umístila na 19. místě. Matematická olympiáda kategorie Z8 Školní kolo: 1. místo Petr Hadraba 2. místo Tomáš Cäsar. V okresním kole se oba stali úspěšnými řešiteli, Tomáš Cäsar obsadil místo. Matematická olympiáda kategorie Z9 Okresní kolo: 10. místo obhájil Pavel Francírek (kvarta) a postoupil do krajského kola.

22 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: 22 Krajské kolo: Pavel Francírek se stal úspěšným řešitelem a obsadil místo. Pythagoriáda Školní kolo: Kategorie P6 (prima) 1. místo Jiří Beneš 2. místo Kristýna Rosecká Kategorie P7 (sekunda) 1. místo Anna Trnkalová 2. místo Markéta Vágnerová 3. místo Dominika Fidrová. Okresní kolo: Byly zaslány připomínky garantovi soutěže, protože výsledky nebyly zaslány na školy a i na internetu se objevily velmi pozdě. Navíc úspěšnost soutěže byla mizivá např. v kategorii P6 z 60 účastníků jen dva úspěšní. 3. místo získal Jiří Beneš (prima). Celosvětová soutěž pro matematické nadšence Matematický klokan Devadesát devět studentů řešilo ve čtyřech skupinách podle kategorií 24 soutěžních příkladů. Tady jsou nejlepší z nich podle kategorií: Benjamin: 1. místo Lukáš Knob (prima) 2. místo Kristýna Rosecká (prima) 3. místo Anna Trnkalová (sekunda) Kadet: 1. místo Tomáš Cäsar (tercie) 2. místo Karel Beneš (kvarta) 3. místo Tomáš Šestořád (kvarta) Junior: 1. místo Tomáš Matuška (sexta) 2. místo Petr Opluštil (sexta) 3. místo Jiří Doležal (1.ročník) Student: 1. místo Jan Matuška (oktáva) 2. místo Martin Juřen (septima) 3. místo Jan Kříž (oktáva). V soutěží zaznamenalo gymnázium výrazný úspěch! Ve své kategorii získali nejvyšší umístění v krajském kole dva naši studenti: 1. místo v kategorii Junior Tomáš Matuška (sexta) a 1. místo v kategorii Student Jan Matuška (oktáva). Chemie Chemická olympiáda kategorie B Školní kolo: 1. místo Magdaléna Frýbortová (septima). Chemická olympiáda kategorie C Školní kolo: 1. místo Tomáš Matuška (sexta) 2. místo Lukáš Kubalík (sexta) 3. místo Tomáš Kapoun (sexta). Krajské kolo:

23 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: 23 Tomáš Matuška obsadil v krajském kole 1. místo ze 36 soutěžících. Chemická olympiáda kategorie D Školní kolo: 1. místo Karel Beneš 2. místo Pavel Francírek 3. místo Marek Machalík (všichni kvarta). Okresní kolo: Pavel Francírek obsadil 6. místo a postoupil do krajského kola. Krajské kolo: Pavel Francírek obsadil 2. místo. Malá chemická olympiáda Malá chemická olympiáda se týká studentů tercie. Celý rok jsou průběžně žáci připravováni na olympiádu procvičováním témat: částicové složení látek, směsi, chemické rovnice a chemické výpočty, halogeny, oxidy, sulfidy, kyselost a zásaditost, roztoky, soli, významné reakce vzniku solí, významné soli. Školní kolo: 1. místo Eva Purkarová 2. místo Tomáš Cäsar 3. místo Petr Hadraba. Tito tři žáci postoupili do okresního kola v Přerově. Okresní kolo: Eva Purkarová obsadila 7. místo, Petr Hadraba 8. místo a Tomáš Cäsar 9. místo. Biologie Biologická olympiáda kategorie A Školní kolo: 1. místo Michal Kunčar (septima). Biologická olympiáda kategorie C Školní kolo: 1. místo Milan Trnkal (kvarta). Okresní kolo: Milan Trnkal obsadil 11. místo. Biologická olympiáda kategorie D Školní kolo: 1. místo Lukáš Burget 2. místo Roman Panáček 3. místo David Formánek (všichni sekunda). V okresním kole obsadil Lukáš Burget 5. místo, David Formánek 11. místo a Roman Panáček 12. místo. Naší přírodou Kvalifikační kolo Přerov mladší žáci: Dominika Okruhlicová - ekosystém Voda - 3. místo Veronika Pešáková - ekosystém Les - 3. místo Kristýna Sigmundová - ekosystém Lidská sídla - 1. místo Lucie Matějčková - ekosystém Pole, louky - 4. místo. Kvalifikační kolo Přerov starší žáci: Petr Hadraba společenstvo lesa 1. místo Petr Davidík společenstvo lidských sídlišť 1. místo Filip Navrátil společenstvo polí, luk 1. místo

24 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: 24 Ondřej Gazda společenstvo vodního prostředí 2. místo. Okresní kolo: Kristýna Sigmundová- společenstvo lidských sídlišť- 3. místo Petr Hadraba společenstvo lesa 4. místo Petr Davidík společenstvo lidských sídlišť 4. místo Filip Navrátil společenstvo polí, luk a pastvin 1. místo. Všichni soutěžící získali odměnu - zájezd na Kralický Sněžník. Ekologická soutěž Zelená stezka Zlatý list Kategorie mladších žáků: 2. místo - 1. družstvo - prima (Kateřina Trávníčková, Klára Horáková, Jana Macourková, Lukáš Knob, Dominika Okruhlicová, Gabriela Hadrabová) 3. místo - 2. družstvo prima (Klára Ligurská, Klára Zedníčková, Jiří Beneš, Ladislav Sedlařík, Prokop Slanina, Vendula Valášková). Kategorie starších žáků: 2. místo - 3. družstvo tercie (Ondřej Gazda, Filip Navrátil, Petr Hadraba, Petr Davidík, Andrea Kondrčíková) 3. místo - 4. družstvo kvarta (Karel Beneš, Pavel Francírek, Ivan Jarmer, Jan Palička, Daniel Štěpánek, Luděk Otta). Ekologická olympiáda Tříčlenné družstvo studentek ze sexty - Jana Oplocká, Zuzana Hladíková, Jana Baluchová se zúčastnilo krajského kola Ekologické olympiády středoškoláků 2006, která se konala ve Valašských Kloboukách. Celá olympiáda nesla název: Odpady, recyklace, využití místních a přírodních zdrojů. Fyzika Přírodovědný klokan Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta UP Olomouc ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP a Jednotou českých matematiků a fyziků. Cílem soutěže bylo vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Výsledky soutěže Přírodovědný klokan pro kategorii Kadet: 1. místo Pavel Francírek 2. místo Marek Raclavský 3. místo Daniel Štěpánek (všichni kvarta). Výsledky soutěže Přírodovědný klokan pro kategorii Junior: 1. místo Tomáš Matuška (sexta) 2. místo Ondřej Pohlodka (sexta) 3. místo Jiří Doležal (1. ročník). Fyzikální olympiáda Školní kolo kategorie E: Úspěšným řešitelem se stal z deseti účastníků Pavel Francírek. Postoupil do okresního kola a zde se umístil na 9. místě. Archimediáda Školní kolo: Úspěšnou řešitelkou se stala Šárka Apoleníková (sekunda) a postoupila do okresního kola v Přerově, ale ze zdravotních důvodů se kola nezúčastnila. Korespondenční kurz fyziky Účast v korespondenčním kurzu fyziky, který pořádala UP Olomouc, přijal Stanislav Sedláček (oktáva). Zeměpis

25 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: 25 Zeměpisná olympiáda Zúčastnilo se přes 60 žáků. Nejlepší nás reprezentovali v okresních kolech. Dominika Okruhlicová (prima) a Pavel Francírek (kvarta) si v nich vybojovali postup do krajského kola, kde se umístili na velmi pěkných místech (4. a 5. místo). Výtvarná výchova Nejkraslice Osm děvčat z primy se zapojilo do mikroregionální soutěže s názvem Nejkraslice, kterou organizoval MěDDM Kojetín. Ve II. kategorii (7-12 let) se umístila děvčata v následujícím pořadí: 1. místo Klára Horáková 2. místo Klára Zedníčková 3. místo Veronika Pešáková. Tělesná výchova Florbalový turnaj Turnaj žáků nižšího gymnázia. Zúčastnila se 4 družstva: Shaolin matonky z primy, Raptors ze sekundy, Vajco Team z tercie a Piškoti z kvarty. Bylo odehráno 6 zápasů, padlo 68 gólů a hráči předvedli spoustu pěkných florbalových akcí. Vítězem turnaje se stal tým kvarty bez ztráty bodu, druhé místo obsadila sekunda, třetí tercie a na čtvrtém místě se umístil tým primy. Turnaj v jadžentu Ptáte se, co je to vůbec jadžent? Jadžent je podobný vybíjené a vychází ze slov: já, džentlmen. Tento turnaj měl velký ohlas. Zúčastnilo se ho 7 družstev z vyššího gymnázia. 1. místo Hnutí za dobrou snídani (oktáva) 2. místo Rychlá rota (septima) 3. místo Sokoli a sokolnice (kvinta). Turnaj v malé kopané - ZŠ Svatopluka Čecha Kojetín Zúčastnili se chlapci primy a sekundy, jmenovitě Jan Krčmař, Prokop Slanina, Ondřej Šírek a Tomáš Zvardoň (všichni z primy), Adam Kovařík, Lukáš Novotný, Jan Palkovský, Roman Panáček, Jan Šírek, Dominik Tesař a Patrik Zgoda (všichni ze sekundy). Po velmi vyrovnaných zápasech chlapci obsadili pěkné 3. místo. Přespolní běh žáků ZŠ a nižšího gymnázia Kojetín Probíhal v Kojetíně v okolí loděnice a rybníka, reprezentovali chlapci a dívky primy až kvarty. Šlo o soutěž družstev (rozhodly výsledky prvních čtyř časů v každé kategorii); vyhlášeni byli i první 3 běžci za každou kategorii. Z našeho gymnázia se nejlépe umístila Petra Procházková ze sekundy, která mezi mladšími žákyněmi skončila na 3. místě. Naši školu reprezentovali: Kateřina Kavulová, Lucie Kopačková, Veronika Pešáková, Kristýna Rosecká, Karolína Řihošková, Prokop Slanina, Ondřej Šírek (všichni prima), Petra Procházková, Adam Kovařík, Lukáš Novotný, Roman Panáček, Patrik Zgoda (všichni sekunda), Jana Axamitová, Andrea Kondrčíková, Ondřej Kurfürst, Zdeněk Modlitba, Michal Šafránek (všichni tercie), Ladislava Minaříková, Simona Modlitbová, Monika Psotková, Andrea Vavrouchová, Josef Grygar a Milan Ligač (všichni kvarta). Turnaj ve floorballu dívek středních škol Přerově Družstvo dívek ve složení Hana Chytilová, Barbora Kouřilová, Lucie Maňasová, Jana Nakládalová, Jana Navrátilová, Martina Slaninová, Marie Zahradníčková (všechny 2.ročník) a Pavla Jurtíková (septima) se umístilo na 5. místě z 8 družstev. Turnaj ve volejbale neregistrovaných dívek SŠ - Přerov

26 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: 26 Tradičně se konal v Přerově na SPgŠ, hrálo se ve 2 skupinách, ve své skupině dívky skončily na 3. místě. Složení družstva Kristýna Odložilíková (kvinta), Hana Chytilová, Lucie Maňasová, Jana Nakládalová, Jana Navrátilová, Martina Slaninová (všechny 2. ročník ) a Magda Frýbortová (septima). Turnaj v minifotbalu - Přerov Oblastní kolo v minifotbale mladších žáků se odehrálo v Přerově na velmi kvalitním terénu - hrálo se na umělé trávě třetí generace. Družstvo Gymnázia Kojetín hrálo ve složení: Ondřej Kozák, Filip Navrátil, Martin Růžička, Marek Šindelka, Jakub Tomek (všichni z tercie), Michal Axamit, Josef Grygar, Ivan Jarmer, Milan Ligač (všichni z kvarty). Po bojovných výkonech v zápasech základní skupiny jsme postoupili ze druhého místa do bojů o okresní finále. V nich jsme o jeden gól nepostoupili. Turnaj ve volejbalu chlapců a dívek SŠ - Přerov Oblastní kolo volejbalového turnaje středních škol se konalo v hale Pozemních staveb Přerově - Předmostí. Družstvo chlapců Gymnázia Kojetín hrálo ve složení: Jaroslav Polzer (2. ročník), Martin Beránek, Tomáš Procházka, Ondřej Staněk, Jan Štefan, Jaromír Švarc (všichni 3. ročník), Jakub Kotula, Jan Ledvina, Aleš Novotný, Dalibor Sanitrník (všichni septima). V kvalitní konkurenci šesti chlapeckých družstev (s mnoha registrovanými hráči) se naše mužstvo rozhodně neztratilo a nakonec se umístilo na velmi pěkném 3. místě. Téměř stejně na tom bylo i družstvo dívek, které ve složení Barbora Gambová (kvarta), Kristýna Odložilíková (kvinta), Lucie Janečková, Pavla Jurtíková, Klára Krčmařová (septima), Zuzana Glacnerová, Eva Kopecká a Vendula Kozárková (3. ročník) skončilo shodně na 3. místě. Turnaj v národní házené - Chropyně Gymnázium Kojetín se i v letošním roce zúčastnilo tradičního turnaje národní házené v Chropyni. V silné konkurenci 8 dívčích družstev se náš tým umístil na pěkném 3. místě. Družstvo Gymnázia Kojetín hrálo ve složení: Kristýna Machalíková (sekunda), Andrea Kondrčíková, Eva Purkarová, Kateřina Šamajová (všechny tercie), Veronika Krejčířová, Kristýna Odložilíková, Jana Plšková, Nikola Rušarová (všechny kvinta). Nejlepší střelkyní týmu se stala Kristýna Odložilíková, individuální ocenění za kvalitní herní projev obdržela od pořadatelů Andrea Kondrčíková. Jadžentový turnaj nižšího gymnázia Turnaje se při příležitosti Dne dětí zúčastnilo přes 50 hochů i dívek z primy až kvarty. Konečný výsledek turnaje následující: 1. místo Pyškoti (kvarta) 2. místo Terciáni (tercie) 3. místo Jedničky na trhu (prima) 4. místo Hrc prc tým (sekunda) Turnaj v ringu O putovního Jaryna - Kojetín Pořádal DDM Kojetín ve spolupráci s 1. ZŠ Nám. Míru a gymnáziem, konalo se na hřišti G; celkem se sešlo 5 smíšených družstev, naši žáci obsadili 2. a 3. místo. Gymnázium reprezentovali žáci sekundy ve složení: Šárka Apoleníková, Dominika Fidrová, Kristýna Machalíková, Klára Štecová, Adam Buriánek, David Formánek, Adam Kovařík, Lukáš Novotný a Roman Panáček. IVT FIluTa 2006 FIT VUT v Brně vyhlašuje programátorskou soutěž tvůrčích prací pro studenty středních škol. Finále této soutěže se dne zúčastnili Jan Palička a Karel Beneš z kvarty.

27 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: 27 Karel Beneš obsadil v ostré konkurenci s maturanty skvělé 3. místo a Jan Palička 4. místo. Diplom Karla Beneše nyní zdobí učebnu IVT. Debatní soutěže Turnaj v debatování Zderaz Třídenní turnaj, kterého se zúčastnilo celkem osm studentů: M. Režný (oktáva) v anglické sekci (debatoval s týmem z Frýdku), David Koplík (oktáva), Adéla Hálková,Veronika Svozilová, Veronika Krejčířová, Michaela Tejchmanová (všechny z kvinty), Zuzana Glacnerová a Kristýna Křupková (obě 3. ročník). Na turnaji se debatovaly teze: Bratři Mašínové jsou hrdinové Přijetí Turecka by bylo pro EU přínosem. Debatní turnaj Zbraslavice O víkendu se dva týmy Debatního klubu při Gymnáziu Kojetín zúčastnily 2. kvalifikačního turnaje v debatování ve Zbraslavicích. Scarabes (Veronika Krejčířová, Adéla Hálková, Veronika Svozilová), Bounty - kokosová tyčinka (Martina Slaninová, David Koplík, Zuzana Glacnerová, Kristýna Křupková). Turnaj v debatování Nová Paka O víkendu března 2007 proběhl Turnaj v debatování v Nové Pace. Akce se zúčastnily 2 týmy: Scarabes (Martina Slaninová, Veronika Krejčířová, Martin Režný) a Bounty - kokosová tyčinka (Adéla Hálková, Zuzana Glacnerová, David Koplík). Tým Scarabes se na tomto turnaji umístil na 3. místě. Soutěž o nejlepší třídu v prospěchu 1. pololetí: prima, kvinta 2. pololetí: prima, sexta Soutěž o nejlepší třídu v docházce 1. pololetí: prima, kvinta 2. pololetí: kvarta, 1. ročník Skokani roku soutěž o nejvýraznější zlepšení prospěchu za pololetí 1. pololetí: Martin Režný (oktáva), Vendula Kozárková (3. ročník), Daniel Doubrava (3. ročník), Klára Lejsková (sexta). 2. pololetí: Radek Pospíšil (sekunda), Martin Handl (septima), Jana Oplocká (sexta), Jan Staněk (3. ročník), Jaromíra Polednová (1. ročník), Karolína Látalová (sexta), Zuzana Glacnerová (3. ročník). 9. ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY 1. Zájezdy do divadel a kin, divadelní a filmová představení, koncerty Na dvoře Václava IV. Sokolovna Kojetín, interaktivní výuka dějepisu, kterou realizovala společnost Faber pro primu až kvartu, 1., 2., ročník, kvintu, sextu. Hvězdný prach hitparád - koncert skupiny Travellers - pohled na světovou rockovou a populární scénu jako působivá součást náplně práce v HV, pro všechny ročníky nižšího i vyššího gymnázia. 2. Cizojazyčná divadelní a filmová představení Animal Farm - 40 studentů z kvarty a druhého ročníku se zúčastnilo divadelního představení v KD Rubín v Brně. Společnost Tour de Force Theatre Company uvedla v angličtině hru G. Orwella Animal Farm (Zvířecí farma).

28 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: Vzdělávací a jazykové exkurze Vznik a vývoj člověka - Anthropos Brno, exkurze pro studenty 3. a 4. ročníku semináře biologie a dějepisu. Archeologie Přerova současný výzkum - exkurze Muzeum Komenského Přerov, pro studenty dějepisných seminářů výběr 3. a 4. ročníku. Genetika a cytogenetika Brno, Cytogenetika na Obilním trhu, přednáška se zaměřením na genetiku a cytogenetiku, pro 4. ročník a oktávu. Počítání chromozomů - Mendelovo muzeum v Brně, beseda o zakladateli genetiky J.G. Mendlovi a prohlídka výstavy, pro 4. ročník a oktávu. Exkurze k Okresnímu soudu v Přerově na hlavní líčení v trestních věcech sexta, septima, 2. ročník, 3. ročník. Exkurze Moravský kras kvarta. 4. Semináře, výstavy, besedy, přednášky Anglický workshop časopisu Bridge V květnu se uskutečnil workshop pro vybrané studenty kvinty. Zúčastnilo se 20 studentů. Workshop vedla rodilá mluvčí ze Spojených států amerických. V první části byla studentům zadána skupinová práce a druhá část proběhla jako prezentace rodilé mluvčí o životě v USA. Barevný den a Den Země Kojetín, organizoval MěDDM Kojetín, zábava pro malé i velké, soutěže o zajímavé ceny, rady pro správné třídění odpadů, pro nižší gymnázium. Výstavka výtvarných prací studentů Gymnázia Kojetín v předsálí při 10. veřejné akademii. Návštěvy výstavy výtvarných prací ve VIC Kojetín všechny skupiny VV. 5. Nepovinné předměty, projekty Občan a právo Nepovinný předmět pro žáky vyššího gymnázia, jehož cílem je orientace v právním řádu ČR a posilování právního vědomí na základě rozboru ukázek ze soudní praxe. Programování Cílem kurzu bylo dosáhnout uživatelské úrovně znalosti programování v jazyce Visual Basic a pokročilé znalosti tvorby webových stránek. Správa školního fotoarchivu Po celou dobu školního roku 2006/2007 se studentka Kateřina Čihánková z 3. ročníku intenzivně věnovala správě školního fotoarchivu, pořizování nových a úpravě již existujících fotodokumentů. Jednalo se o časově náročnou práci, za kterou by studentka v praxi dostala zajímavé finanční ohodnocení. Virtuální procházka GKJ Po celou dobu školního roku 2006/2007 se student kvarty Jan Palička aktivně věnoval rozvoji projektu Virtuální procházka GKJ, sloužící k popularizaci našeho gymnázia především na webových stránkách školy. 6. Zájmové kroužky Dívčí komorní sbor Prima nota (M. Matějček) Dívčí komorní sbor Prima nota v letošním školním roce uskutečnil opět několik vystoupení. Na požádání starosty města sbor zazpíval při svatebních obřadech v obřadní síni Městského úřadu Kojetín. Hlavní vystoupení proběhla na Vánoční akademii, 10.veřejné akademii a při slavnostním předávání maturitních vysvědčení v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín. Ve sboru letos pracovalo 18 děvčat. S přihlédnutím k časovým možnostem a zájmu členek sboru bylo

ROČENKA ZPRÁVA GYMNÁZIA V KOJETÍNĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ROČENKA ZPRÁVA GYMNÁZIA V KOJETÍNĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ROČENKA ZPRÁVA GYMNÁZIA V KOJETÍNĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: 2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 2. SEZNAMY ŽÁKŮ...6 3. KRONIKA ŠKOLNÍHO ROKU 2008/2009...11 4. STUDIJNÍ

Více

ROČENKA GYMNÁZIA V KOJETÍNĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ROČENKA GYMNÁZIA V KOJETÍNĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ROČENKA GYMNÁZIA V KOJETÍNĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: 2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE...5 RADA ŠKOLY...5 UČITELSKÝ SBOR...5 PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI ŠKOLY...6 PŘEDMĚTOVÉ KOMISE...7

Více

ROČENKA GYMNÁZIA V KOJETÍNĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ROČENKA GYMNÁZIA V KOJETÍNĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ROČENKA GYMNÁZIA V KOJETÍNĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ROČENKA GYMNÁZIA KOJETÍN 2012/2013 Zpracovala: Marcela Dejdarová Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: 2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 4 2. SEZNAMY ŽÁKŮ...

Více

ROČENKA GYMNÁZIA V KOJETÍNĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ROČENKA GYMNÁZIA V KOJETÍNĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ROČENKA GYMNÁZIA V KOJETÍNĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ROČENKA GYMNÁZIA KOJETÍN 2011/2012 Zpracovala: Marcela Dejdarová Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: 2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 4 2. SEZNAMY ŽÁKŮ...

Více

ROČENKA GYMNÁZIA V KOJETÍNĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ROČENKA GYMNÁZIA V KOJETÍNĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ROČENKA GYMNÁZIA V KOJETÍNĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ROČENKA GYMNÁZIA KOJETÍN 2013/2014 Zpracovala: Marcela Dejdarová Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: 2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 4 2. SEZNAMY ŽÁKŮ...

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012-2013

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012-2013 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012-2013 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 4-5 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013-2014

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013-2014 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013-2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 4-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia, Blovice, Družstevní 650 2013

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia, Blovice, Družstevní 650 2013 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia, Blovice, Družstevní 650 za školní rok 2012/2013 Tato výroční zpráva je předkládána zřizovateli po projednání a schválení školskou radou. Poskytnuta je dále Sdružení

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Zborovská 293, 753 11 Hranice www.gymnaziumhranice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Hranice, září 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 4

Více

Úvodní slovo ředitele školy

Úvodní slovo ředitele školy , Obsah Obsah...2 Úvodní slovo ředitele školy...3 Základní údaje o škole...5 Charakteristika školy...6 Školská rada...6 Učební plány...7 Volitelné předměty...7 Školní vzdělávací program...8 Pracovníci

Více

OBSAH. 4.1 Přijímací řízení pro osmileté studium (79-41-K/81)...11

OBSAH. 4.1 Přijímací řízení pro osmileté studium (79-41-K/81)...11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2008/2009 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled oborů vzdělání, učební plány... 6 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

Vážení čtenáři výroční zprávy svitavského gymnázia,

Vážení čtenáři výroční zprávy svitavského gymnázia, Výroční zpráva 2013-2014 OBSAH Úvod Charakteristika školy Seznam pedagogických pracovníků a správních zaměstnanců Třídy, třídnictví a počty žáků Vedení školy, metodické a poradní orgány školy Přehled používaných

Více

Slovo úvodem. www.gjo.cz

Slovo úvodem. www.gjo.cz Slovo úvodem Tento školní rok je rokem 110.výročí ústavu. 110 let v životě člověka hodně, ale je to také hodně v životě školy? Školy, která byla založena po památných volbách v r.1899, kdy v Litovli poprvé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 GYMNÁZIUM, STRAKONICE, MÁCHOVA 174 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Sídlo školy: Máchova 174, Strakonice I, PSČ 386 48 Zřizovatel

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Gymnázium Polička, nábřeží Svobody 306 Člen UNESCO ASP Partner ve vzdělávání Masarykovy univerzity Brno a Univerzity Hradec Králové.

Gymnázium Polička, nábřeží Svobody 306 Člen UNESCO ASP Partner ve vzdělávání Masarykovy univerzity Brno a Univerzity Hradec Králové. Gymnázium Polička, nábřeží Svobody 306 Člen UNESCO ASP Partner ve vzdělávání Masarykovy univerzity Brno a Univerzity Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Polička, říjen

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia, Blovice, Družstevní 650 2013

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia, Blovice, Družstevní 650 2013 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia, Blovice, Družstevní 650 za školní rok 2013/2014 Tato výroční zpráva je předkládána zřizovateli po projednání a schválení školskou radou. Poskytnuta je dále Sdružení

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a 2012 2013 G Y M N Á Z I U M, Havířov Podlesí, příspěvková organizace O B S A H Strana 3 Základní informace o škole 4 Školní rok 2012/2013 z pohledu ředitele školy 5 Projekty 8

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 a hospodaření v roce 2009

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 a hospodaření v roce 2009 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice ***********************************************************************************************************************************************************

Více

Úvodní slovo ředitele školy

Úvodní slovo ředitele školy , Obsah Obsah 2 Úvodní slovo ředitele školy 3 Základní údaje o škole 5 Charakteristika školy 6 Školská rada 6 Učební plány 7 Volitelné předměty 7 Školní vzdělávací program 8 Mapa školy 8 Pracovníci školy

Více

školní rok 2008/2009 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

školní rok 2008/2009 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2008/2009 Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

GYMNÁZIUM OSTRAVA - HRAB

GYMNÁZIUM OSTRAVA - HRAB GYMNÁZIUM OSTRAVA - HRABŮVKA 11. výroční zpráva Školní rok 2004/2005 2 Obsah Obsah... 3 Úvodní slovo ředitele školy... 5 Charakteristika školy... 6 Organizace školy... 6 Školní rok v datech... 8 Učební

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

školní rok 2009/2010 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

školní rok 2009/2010 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2009/2010 Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 2013/2014 G Y M N Á Z I U M, T I Š N O V, NA HRÁDKU 20 Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 2013/2014 Projednáno a schváleno školskou radou dne 14. 10. 2014 Zpracoval: Mgr. Karel Švábenský, ředitel Gymnázia,

Více

Slovo úvodem. www.gjo.cz

Slovo úvodem. www.gjo.cz Slovo úvodem Gymnázium Jana Opletala v Litovli je školou s více než stoletou tradicí. Budova školy, která je již od roku 2001 kulturní památkou, se nachází v centru Města Litovel. Gymnázium - spolu s okolními

Více