STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ FUNKCÍ STÁTNÍ POKLADNY V ČESKÉ REPUBLICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ FUNKCÍ STÁTNÍ POKLADNY V ČESKÉ REPUBLICE"

Transkript

1 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ FUNKCÍ STÁTNÍ POKLADNY V ČESKÉ REPUBLICE Překlad: MF - Odbor 31 Finální verze Brian Olden Zpracováno v rámci grantu IDF Světové banky Leden 2001 Několik poznámek překladatele: Tato zpráva byla zpracovaná ve velmi krátké době v podstatě bez možnosti dodatečných konzultací v ČR. Proto je zatížená řadou nepřesností, které pramení jednak z nedostatku informací o českém rozpočtovém systému (např. části 4.2 či 4.3 a jinde), jednak z nemožnosti v tak krátké zprávě věnovat pozornost všem relevantním aspektům, a proto se autor dopouští zkratek. Dále upozorňujeme, že při tomto rychlém pracovním překladu jsme použili následující konvenci: protože dokument byl připraven jako podklad pro interní diskusi pracovníků MF, neopakujeme v překladu průběžně, že se jedná o budování státní pokladny v ČR a že veškerá hodnocení platí pro ČR, pokud není explicitně uvedeno něco jiného; extrabudgetary fund: jde o subjekty plně zahrnované do centrální vlády (veřejných rozpočtů centrální úrovně), které jsou vybavené finanční autonomií; zde je překládáno jako státní fondy; off-budget fund: jde o subjekty (fondy, prostředky), které nejsou součástí centrální vlády (veřejných rozpočtů centrální úrovně), zde je překládáno jako mimorozpočtové prostředky; cash: překládáme nepřesně jako hotovostní i když si jsme vědomi, že nejde o řízení operací s hotovostí; cash je zde používáno jako protiklad proti accruals; OBSAH: Prolog 1. Úvod 2. Předpoklady 3. Rámec 4. Současná situace 4.1. Plnění rozpočtu 4.2. Vládní účetnictví a řízení likvidity 4.3. Předpovědi 4.4. Řízení dluhu

2 5. Alternativní strategie rozvoje funkcí státní pokladny v ČR 5.1. Státní pokladna jako General Treasury System Výhody Problémy: 5.2. Státní pokladna bez GTS konceptu Výhody Problémy 6. Srovnání odlišných modelů státní pokladny v zemích EU a zemích střední a východní Evropy 6.1. Litva 6.2. Chorvatsko 6.3. Irsko 7. Doporučená strategie vytváření státní pokladny v ČR 7.1. Umístění Státní pokladny 7.2. Vytvoření Státní pokladny Odbor plnění rozpočtu Odbor vládního účetnictví Odbor řízení dluhu a cash managementu Odbor hotovostních předpovědí Odbor operací 7.3. Doporučený systém Státní pokladny 7.4. Sled kroku vedoucích k vytvoření Státní pokladny a GTS systému 7.5. Systémové požadavky na vytvoření GTS 7.6. Struktura projektu a informace 8. Závěr Příloha 1 - Použitá literatura Příloha 2 - Strukturovaný projekt postupu řízení Prolog Ministerstvo Financí ČR (dále MF) se v současné době zabývá modernizací státní pokladny. Předkládaná zpráva se pokouší obohatit tuto diskusi nastíněním několika možností řešení, mezi nimiž by se MF mělo rozhodnout a v závěru zprávy se objevuje doporučení nejlepší strategie pro budoucí systém státní pokladny. Zpráva byla zpracována s vědomím, že v polovině ledna plánuje MF setkání, na němž by prvky státní pokladny měly být detailně projednány. Zpráva vychází z následujících skutečností: Současná situace je neudržitelná. Funkce, jež by měla zajišťovat státní pokladna jsou rozmělněny mezi mnoho různých odborů v rámci MF. Za tohoto stavu lze pozorovat jen malou míru koordinacemi mezi odbory. MF primárně odpovídá za řízení státního rozpočtu, avšak nemá téměř žádnou odpovědnost za státní fondy (extra-budgetary) a mimorozpočtové fondy (offbudgetary). Jakákoliv konsolidace či analýza celkových veřejných financí se takto stává velmi složitou.

3 Existuje shoda, že státní pokladna by měla být v ČR zavedena. Lze najít v podstatě dva základní alternativní přístupy, jež může MF při vytváření státní pokladny použít: a. vyjít z nejlepší zahraniční praxe a vytvořit tzv. General Treasury System (GTS) b. využít současného IT systému, který používá MF, a aplikovat jej na řízení celých veřejných financí. Zpráva doporučuje jako nejvhodnější model státní pokladny General Treasury System upravený podle místních podmínek; státní pokladna by mohla být vnitřním útvarem MF nikoliv externí agenturou. Hlavní důvod pro vytvoření pokladny dle vzoru GTS spočívá v požadavku účinnější kontroly nad celými veřejnými financemi, nikoliv pouze nad státním rozpočtem. Koncept GTS zahrnuje jednotný účet (single treasury account 1 ), jenž takovou umožňuje kontrolu. Zavedení jednotného účtu bude představovat velkou změnu, která se stane katalyzátorem dalších změn. Budování státní pokladny na základě stávajícího systému by (jak zmiňuje bod b) konsolidaci veřejných financí velmi znesnadňovalo, právě kvůli nedostatku vzájemné konsolidace mezi jednotlivými rozpočty. Je třeba brát v úvahu rovněž náklady na vybudování systému, pro něž částka 2 miliony amerických dolarů nemusí být přehnaný odhad. Zpráva má sloužit jako podklad k diskusi. Jakékoliv změny vycházející z výše uvedeného setkání pracovníků MF jsou možné a vítány Ve smyslu hlavní účetní knihy - pozn. překladatele 1. Úvod Materiál vznikl na základě požadavku MF ČR (zadávající strana). Hlavní cíl spočívá ve vytvoření podrobné zprávy, která by poskytla strategické vize vytvoření a fungování státní poklady od nezávislých expertů. Další text obsahuje: Popis různých strategií, jež mohou být použity při vytváření státní pokladny, s důrazem na jednotný účet. Zhodnocení výhod a nevýhod každé volby, včetně dopadů zvolené strategie na řízení veřejných financí a řízení rozpočtového procesu. Pro každou alternativu se ve zprávě uvádí soupis systémových požadavků, odhad potřebných zdrojů a uvádí se zde rovněž hrubý odhad času potřebného k zavedení dané strategie. Podrobnější popis zkušeností ostatních zemí s vytvářením státní pokladny s důrazem na země střední a východní Evropy. Dokument je koncipován jako příprava diskusního podkladu pro další jednání o budoucím fungování státní pokladny. 2. Předpoklady Při přípravě materiálu se vycházelo z několika předpokladů. Doba vyhrazená pro přípravu této zprávy by relativně krátká, neboť, jak již uvedeno výše, v týdnu od 15. ledna 2001 se bude konat setkání odpovědných pracovníků MF, kde by tato zpráva měla sloužit jako jeden z podkladových materiálů. Časová zaneprázdněnost pracovníků MF, s nimiž bych mohl téma více diskutovat, mě vedla k tomu, že jsem zde využil pouze jinak dostupných informací. Hlavní předpoklady jsou:

4 Existuje shoda mezi jednotlivými odbory MF, že současná situace v řízení veřejných financí je neudržitelná a že je třeba celý proces modernizovat. Existuje též politická podpora pro změnu takového významu. Existuje ochota a schopnost vyčlenit finanční prostředky na vybudování a další činnost státní pokladny v doporučené struktuře a rozsahu. Zdroje pro budování státní pokladny budou k dispozici podle potřeb vyplývajících z postupu projektu. Hodnocení současné situace vychází z rozhovorů s vedoucími pracovníky Odboru finanční politiky, Odboru státního závěrečného účtu, Odboru státního rozpočtu a dalšími odbory MF. Názory ostatních ministerstev se vzhledem k časové dispozici v dokumentu neobjevují. 3. Rámec Na MF již proběhlo mnoho diskusí o vhodnosti a proveditelnosti vytvoření systému státní pokladny, který by více integroval všechny složky veřejných financí. Zdá se, že většina z nich se týkala výhod, které souvisejí s řízením hotovostních toků. Je však třeba zdůraznit, že koncept nazývaný jednotný účet (single treasury account) zahrnuje mnohem více než jen cash management či řízení likvidity.g Neznamená to, že záměr zlepšit cash management zavedením jednotného účtu není důležitý, avšak, pokud se uvažuje o tak závažném rozhodnutí, jímž rozhodnutí o zavedení takového účtu je, musí být podloženo komplexními analýzami o přínosem takového kroku. Existuje rovněž několik dokumentů od různých mezinárodních konsultantů, kteří nabízejí různé pohledy na nejlepší způsob zavedení státní pokladny v ČR. Na MF nyní zůstává, aby si vybralo nejvhodnější strategii. Modernizace řízení veřejných financí souvisí také s přípravou na vstup do EU a k tomu se vztahující očekávaný nárůst zpráv a analýz veřejných financí. Součástí rozhodování bude i již zmiňovaná konference. Autor se na dalších stránkách snaží probrat alternativní strategie a doporučit nejvhodnější model státní pokladny za předpokladu daných podmínek a finančních zdrojů. 4. Současná situace Má-li být navržena budoucí strategie, musí předcházet analýza současného stavu. Ačkoliv na MF neexistuje Odbor státní pokladny, její funkce z velké části MF zajišťuje. Uvádím "z velké části", protože některé z funkcí, např. operace spojené s řízením dluhu, zajišťuje ČNB. Vychází to z historických důvodů a také díky lepšímu expertnímu zázemí. Za hlavní problém však považuji roztříštěnost činností mezi jednotlivé odbory MF. Za situace, kdy jsou jednotlivé funkce rozptýleny, se koordinace politik vztahujících se k řízení státních aktiv a pasív stává velmi složitou. V obecně přijímané struktuře státní pokladny se do jednotné struktury zahrnují následující funkce: Plnění rozpočtu Vládní účetnictví Řízení hotovosti a předpovědi Řízení dluhu Dnes lze klíčové funkce státní pokladny popsat následovně: 4.1. Plnění rozpočtu Plnění státního rozpočtu zajišťuje Odbor státního rozpočtu. Odbor, který rovněž odpovídá za přípravu státního rozpočtu. Současná ředitelka odboru je s takovým stavem spokojena, neboť podle ní příprava a realizace rozpočtu jsou neoddělitelné funkce, a proto by měly i nadále zůstat v rámci jednoho odboru. Ředitelka nevidí důvod, proč by činnosti spojené s plněním rozpočtu měly být převáděny pod státní pokladnu. Většina činnosti zaměstnanců

5 daného odboru, pokud jde o plnění rozpočtu, spočívá spíše v administrativní činnosti, tedy v uvolňování limitů prostředků než analytické činnosti. V dokumentu "Strategie zavádění střednědobého a výkonově orientovaného rozpočtování v ČR" (září přeloženo MF) uvádí profesor Allen Schick následující: "Většina práce věnovaná přípravě a plnění rozpočtu se stala klasifikováním, vyplňováním různých údajů v nadměrně podrobných účtech." Tato otázka souvisí s budoucí strategií pro státní pokladnu, jestliže by došlo k zahrnutí činností spojených s plněním rozpočtu právě pod odbor státní pokladny (viz dále). Kontrola v rámci státního rozpočtu se zdá být dostatečná, stejně jako řízení plnění rozpočtu ve smyslu operativní činnosti. Jelikož Odbor státního rozpočtu odpovídá pouze za plnění prováděná ze státního rozpočtu, nemá odpovědnost za značný počet transakcí prováděných ze státních a mimorozpočtových fondů. Výjimku tvoří převody či dotace ze státního rozpočtu poskytnuté těmto fondům. Kontrola nad operacemi prováděnými mimo státní rozpočet je spíše nedostatečná a transparentnost daných operací neodpovídá kvalitě, kterou zajišťuje státní rozpočet. Prof. Schick vyjadřuje ve své zprávě vážné obavy spojené s nedostatečnou transparentností a objemem potenciálních závazků. Tento problém si vyžádá patrně ještě vážné diskuse také v souvislosti s činností státní pokladny Vládní účetnictví a řízení likvidity Obě funkce dnes spadají do působnosti Odboru státního závěrečného účtu. Ředitel odboru si uvědomuje, že reforma státní pokladny je nezbytná a stane se patrně hlavní osobou v diskusích o budoucí podobě státní pokladny. Zdá se, že tento odbor by se s ohledem na svoji činnost měl stát hnací silou všech reforem spojených se státní pokladnou. V oblasti výkaznictví a příprav zpráv o rozpočtovém hospodaření používá odbor několik informačních systémů, mezi nimi také ARIS a SUSR, které pokrývají účetnictví a sledování finančních prostředků těch institucí, které spadají pod státní rozpočet, respektive pohyb na jejich účtech u ČNB. Opět se ukazuje, že transakce spojené se státním rozpočtem se provádějí kvalitně a včas. Popis užívaných systémů lze najít v návrhu zprávy společnosti TWS International s názvem "Advisory Services on the Preconditions and Strategy for Building a Treasury Function in the Czech Republic" (srpen 2000). Za slabinu účetnictví lze opět považovat nedostatečné informace o ostatních fondech a mimorozpočtových prostředcích, které se neobjevují v konsolidovaných výkazech Odboru státního závěrečného účtu Předpovědi Z historických i kapacitních důvodů zajišťuje predikce Odbor finanční politiky. Odbor v současné době sestavuje krátkodobé i střednědobé výhledy fiskální pozice ČR, které pak dále využívají další odbory MF při přípravě řízení likvidity a plnění rozpočtu Řízení dluhu V současné době odpovídá za řízení dluhu a vydávání dluhových cenných papírů Oddělení dluhu, které je součástí Odboru státního závěrečného účtu. Oddělení autorizuje emise cenných papírů a sleduje současnou dluhovou pozici státu. Navíc ještě odbor zajišťuje sestavování odhadu dluhové služby, čehož se dále využívá při sestavování rozpočtu a také při makroekonomických výhledech. Nicméně, ČNB hraje velmi důležitou roli při řízení dluhu. Veškeré operace řízení dluhu (platby, vypořádání apod.) zajišťuje zcela ČNB. Navíc ČNB sehrává i roli poradce. Postavení ČNB při existenci státního pokladny se věnuje další text. Stručný popis ukazuje, že základní funkce státní pokladny se na MF provádějí relativně izolovaně. Zejména opět zdůrazňuji nedostatečnou koordinaci mezi jednotlivými součástmi státní pokladny. Jde o nedostatek, který zapříčiňuje, že analýza toků příjmů a výdajů v rámci státního sektoru se stává velmi složitou. Také sestavení vypovídajícího obrazu o fiskální pozici ČR je vzhledem rozptýlené odpovědnosti je velmi obtížné 5. Alternativní strategie rozvoje funkcí státní pokladny v ČR Existuje mnoho odlišných strategií, jež mohou být brány v úvahu při vytváření dlouhodobé vize budoucího působení státní pokladny v ČR. V této části zpráva obsahuje kritické analýzy hlavních přístupů, které by mohly být použity, jejich výhody a nevýhody. Všechny alternativy vznikaly z předpokladu, že je třeba modernizovat současný systém zajišťování pokladních

6 funkcí a z toho vyplývající souhlas s některými kroky reformy. Od zvolené strategie se bude i odvíjet "dávkování" reformy, některé z nich jsou radikálnější než jiné. V závěru autor nabízí svá doporučení ohledně nejvhodnější způsobu a nabízí seznam požadavků nutných k dosažení dané alternativní strategie. Doporučení se dotýkají jak předpokládané organizační struktury, tak role a odpovědnosti, systémových požadavků a časového rozvrhu potřebného k zajištění plného fungování. V každé variantě počítám s tím, že všechny pokladní funkce budou zajišťovány ať již na MF nebo mimo ně. Prodlužování současného stavu není podle mého názoru možné, a proto vycházím z toho, že skutečně bude přijato rozhodnutí o vytvoření Státní pokladny. Záleží pouze na formě a rozsahu odpovědnosti, kterou pokladna získá při řízení státních zdrojů. Problému, zda by pokladna měla spadat pod MF nebo by měla fungovat jako oddělená instituce se věnuje část Státní pokladna jako General Treasury System Plně fungující pokladnu na principu GTS považují mnozí nezávislí experti včetně MMF a Světové banky za nejlepší. Systém se spoléhá na široké využití informačních technologií, které navzájem propojují rozdílné funkce státní pokladny a podporují koncept jednotného účtu (single treasury account) pro všechny transakce související s příjmy a výdaji centrální vlády. Takový model se v různých obměnách zavádí v několika transitivních ekonomikách (Slovinsko, Chorvatsko, Maďarsko a v určité míře také v Litvě). Hlavní myšlenka jednotného účtu spočívá v soustředění všech příjmů a výdajů státního sektoru, tedy státního rozpočtu, státních fondů a mimorozpočtových fondů, v rámci jednotné struktury účtů. Dojde tak k zvýšení možnosti provádět analýzy zdrojů podléhajícím stejným pravidlům. V průběhu roku 2000 připravila SIGMA Group (OECD) vedená Stevem McLeudem pro MF presentaci, která se právě konceptu GTS detailně věnovala. Jednalo se o zahrnutí jednotného účtu jako součásti přetváření řízení prostředků v rámci státní pokladny. Takový přístup vychází z projektu reforem uplatňovaném v Chorvatské republice, jenž se zde naplňuje již čtyři roky a stále ještě probíhá. Pro ČR se nabízí několik ponaučení, neboť Chorvaté byli v podobné situaci. Nemíním dále popisovat podrobnosti GTS, neboť věřím, že tak udělali kolegové ze SIGMY. Aby pokladna založená na konceptu GTS mohla fungovat odpovídajícím způsobem, musí být provedeny výrazné organizační změny ve stávající praxi MF. Myšlenka GTS spočívá v integraci plnění rozpočtu, výkaznictví a platebního systému, funkcí, které se umístí do centrální organizace. Dle mého názoru se nejvhodnější zdá integrovaná státní pokladna, ať již v rámci MF nebo mimo něj. Mimo problému integrace vyvstává též otázka vlastnictví (obsluhy) systému a odpovědnosti za přesnost dat. Existuje-li mnoho odborů, které odpovídají za různé funkce, nejen že dojde k nedostatečné obsluze systému, ale hrozí i zdvojování dat, případně k nejasnostem o pravém původci dat. Systém tohoto druhu vyžaduje jediný bod, v němž se spojuje plnění rozpočtu, řízení likvidity, výhledy příjmů a výdajů a řízení dluhu. V případě, že se vláda rozhodne pro tento přístup, musí brát integraci všech výše uvedených činností skutečně vážně. V případě Chorvatska vznikla snaha zavést GTS za existujících vazeb a rozdělení činností. Za projekt odpovídal odbor vládního účetnictví. Ten se však dostal do vážných obtíží, neboť ostatní odbory (přípravy rozpočtu, plnění rozpočtu, veřejného dluhu a řízení likvidity) měly jen malý nebo vůbec žádný zájem o zavedení systému. Výsledkem byla naprostá nekoordinovanost a každý z odborů považoval vzniklé potíže za problémy někoho jiného. Zpoždění projektu a velká míra skepse, zda vůbec systém bude někdy fungovat, tak lze charakterizovat současný stav. Teprve v roce 2000 se začalo uvažovat o zřízení samostatného Odboru státní pokladny na MF. Myšlenka se rozpracovává a vzniká nová státní pokladna Výhody 1. Systém jednotného účtu umožňuje vykazovat konsolidovaně všechny příjmové a výdajové operace celého vládního sektoru. Zahrnuje vytvoření konsolidované hlavní účetní knihy (general ledger) a zjištění pozice veřejných financí, stejně jako vytvoření konsolidované rozvahy jmění a závazků vládního sektoru. V současné době dokáže

7 české MF skutečně kontrolovat jen příjmy plynoucí do státního rozpočtu, což znamená, že konsolidovaný pohled jej buď nemožný, nebo velmi zpožděný. Zjištění skutečné pozice přichází až příliš pozdě na to, aby se s ní dalo něco dělat. 2. Zavedení GTS by rovněž podpořilo přechod ve směru blíže k akruálnímu účetnictví. V současné době sice většina vlád stále spoléhá na cash účetnictví, avšak stále sílí tlaky na přechod k akruálnímu zachycování hospodaření veřejných rozpočtů. Všechny členské země EU přecházejí na metodiky ESA 95, která vyžaduje právě akruální účetnictví. Většina států EU používá jakýsi mix mezi cash a accrual přístupem. Nový Zéland přešel před několika lety na akruální účetnictví a navzdory problémům s přechodem od cash účetnictví se ukazuje, že by jej ostatní země začaly následovat. Díky integrovanému přístupu, což je hlavním znakem GTS, obzvláště pak vzhledem ke skutečnosti, že veškeré informace o skutečných i plánovaných příjmech a výdajích se přenášejí do účetního systému, dojde k výraznému usnadnění postupného přechodu na akruální princip účetnictví; půjde to snadněji než přímo ze současného cash účetnictví. 3. Analýzy plnění rozpočtu se stávají více analýzami prováděnými v reálném čase a tím se i usnadňuje zavádění výkonového rozpočtování. Za současného stavuje časové zpoždění rozpoznání toho, co se opravdu děje ve vládním sektoru, takové, že neumožňuje již přijetí korektivní akce a poznání se stává z tohoto hlediska bezvýznamným. Mnohonásobně se posílí kontrola nad skutečnými příjmy a výdaji ve vztahu k plánovaným, přístup k nejčerstvějším datům napomůže odhalení slabých míst v rozpočtu. Vláda pak může mnohem pružněji rozhodovat o potřebných rychlých změnách v rozdělování zdrojů a připravovat opatření směřující k některým změnám během rozpočtového roku. Úspěšné zavedení jednotného účtu pomáhá předcházet krizím, neboť hlavní příjmy a výdaje mohou být projednávány, případně omezeny, dříve, než se skutečně objeví. 4. Zavedení jednotného účtu bezpochyby přispěje k posílení řízení a kontroly nad veřejnými financemi. Některá výdajová ministerstva však v tomto mohou spatřovat zasahování do svých pravomocí. Ať již ze strany samostatné Státní pokladny, nebo ze strany MF ( také pokud má pokladna vůči MF informační povinnosti). Výdajová ministerstva totiž tradičně kontrolují státní fondy a jiné mimorozpočtové instituce. Je třeba však neustále zdůrazňovat, že hlavní cíl dohlížejících orgánů spočívá v zajištění, že veřejné finance se používají tím nejefektivnějším způsobem. Tradiční pravomoci výdajových ministerstev musí být podřízeny tomuto cíli. Pro zajištění maximální efektivnosti řízení veřejných financí se musí zavést jednotný a důsledný přístup. Zůstává pravdou, že některé mimorozpočtové fondy jako zdravotní nebo sociální pojištění představují výraznou část vládních výdajů, a proto musí být velmi důsledně sledovány. Jediná cesta, jak dosáhnout disciplinovanosti, vede přes konsolidaci. Není pochyb o tomu, že jednotný účet zvyšuje úroveň řízení a kontroly nad příjmy a výdaji, avšak dle mého názoru, jde o posílení v pozitivním smyslu slova. Nespatřuji žádný důvod k obavám v případě, že mimorozpočtový fond a ministerstvo splňují veškeré zákonné podmínky využívání jim svěřených prostředků. Jednotný účet napomáhá dodržování zákonných povinností. 5. Zavedení jednotného pokladního účtu umožňuje také konsistentní přístup k oceňování státních aktiv a pasív. Pokud jde o rozvahu, je imperativem zavedení konsistentní metodiky oceňování aktiv a pasív. Vládní rozhodnutí v oblasti odepisování a určování diskontních sazeb, jež se použijí pro ohodnocení aktiv a pasív, musí být přijaty z důvodu zajištění konsolidovaného výkaznictví. Za současného rozptýleného řízení různých rozpočtů se uplatňují různé způsoby oceňování a vzrůstá tak riziko používání nespolehlivých dat. Ve spojení s přechodem na akruální účetnictví a přecenění aktiv a pasív tržními spíše než historickými cenami, se ukazuje jako nezbytné vedení jednotné databáze všech státních aktiv, která by zahrnovala jak majetek hmotný, tak držené cenné papíry apod. GTS umožňuje, aby se taková databáze vytvořila.

8 6. Na tyto problémy navazuje i pravděpodobnost, že EU bude vyžadovat stále více pravidelných zpráv a informací postavených na (akruální) konsolidované bilanci příjmů a výdajů jak od členských, tak i od kandidátských států. Za současného systému výkaznictví, ať již jde o konsolidovanou rozvahu nebo výkazy o plnění příjmů a výdajů, by se odpovídající výkazy pokrývající celé veřejné finance sestavovaly jen velmi složitě. GTS výkaznictví usnadňuje. 7. Hotovostní řízení představuje velmi důležitou složku jednotného účtu. Schopnost konsolidovat příjmy a výdaje v jedné sadě účtů (zde mám spíše na mysli bankovní účty), což tzv. jednotný účet umožňuje, napomáhá k omezení nepotřebných výpůjček na kapitálových a peněžních trzích. Jestliže se ve vládním sektoru jako celku vyskytuje u některých institucí přebytek likvidity, nemá smysl, aby si státní rozpočet půjčoval mimo vládní sektor. Pokladna pak funguje jako banka pro vládní sektor, což vede k nižším nákladům financování a snižuje se tak objem transakčních nákladů, které se při výpůjčkách objevují (emise, zprostředkování atd.). Za jakýsi příjemný vedlejší produkt jednotného účtu lze považovat schopnost pokladny ukázat, kde se objevuje výrazný přebytek likvidity, případně potřeby financování a možnost ukázat na důvody vzniku této situace. 8. Aby mohl plně fungovat systém dluhového managementu, který by umožnil zajišťovat a vykazovat přesná data o nákladech dluhové služby a s tím souvisejícími výdaji, je třeba zavést tak propracovaný GTS, který by integroval dluhový management do jednotného účtu., které mohou být realizovány. Zahrnutí této funkce do státní pokladny umožní zkoumat, jakým způsobem dochází k financování rozpočtových deficitů a dojde též k posílení a zpřesnění fiskálních výhledů na krátké, střední i dlouhé období. Fiskální výhledy dnes čtvrtletně aktualizuje Odbor finanční politiky. Zavede-li se jednotný účet, který zahrnuje též mimorozpočtové prostředky a výhled dluhové služby, mohou fiskální predikce teoreticky vznikat na denní bázi. Tak by se mnohem více posílila přesnost analýz o vývoji fiskální pozice a navazující potřeby financování. 9. Na systém jednotného účtu nelze nazírat pouze jako na prostředek zlepšení plnění rozpočtu a plateb v rámci rozpočtového aparátu. Systém je také velmi výhodný pro potřeby přípravy rozpočtu, kdy využití údajů o minulém vývoji ve spojení se schopností odhadovat známé příjmy a výdaje příštího rozpočtového cyklu může usnadnit námahu spojenou se shromažďováním potřebných dat. Odborníci z Odboru státního rozpočtu se tak mohou více věnovat trendovým analýzám příjmů a výdajů či stanovování výkonů (cílů - objectives), jichž by měly jednotlivé kapitoly dosahovat při využívání prostředků získaných z rozpočtu. Domnívám se, většina času při přípravě rozpočtu se dnes věnuje přípravě rozpočtových dokumentů spíše než analýze věnované té či oné rozpočtové položce Problémy: a. Zavedení GTS zahrnujícího strukturu jednotného účtu bude od samého počátku vyžadovat značné zdroje. Projekt takového rozsahu bude vyžadovat zapojení pracovníků jak z oblasti IT, tak i soukromé sféry, kteří budou mít oprávnění ale i povinnost sledovat projekt jako celek. Bude-li GTS vyvíjen uvnitř MF nebo půjde o produkt dodaný externě, v každém případě se jedná o projekt s velmi vysokými náklady na zavedení. Za mnohem významnější však považuji skutečnost, že stávající zdroje v rámci MF budou muset být realokovány tak, aby byla zajištěna úspěšná implementace projektu takovéhoto rozsahu. Existuje riziko, že současné činnosti MF zůstanou nedostatečně financovány vzhledem k závazku dokončit tento projekt. I přes pomoc externích konsultantů, kteří již na podobných projektech pracovali, IT expertů a projektových manažérů ukazuje se jako nezbytné, aby do celého projektu byly zapojeny především interní zdroje. Pokud nebude existovat vysoký stupeň osobního nasazení žádná sebevětší vynaložená částka nezaručí úspěšné fungování systému.

9 b. Přijetí systému jednotného účtu znamená výrazný zásah do současného řízení veřejných prostředků v ČR. Dnes disponují výdajová ministerstva určitou mírou samostatnosti, pokud jde o řízení prostředků ze státních fondů či mimorozpočtových institucí. Odsouhlasení nového konceptu musí přijít ještě před samotným zahájením prací, ministři jej musí přijmout za svůj. Nejde jen o otázku souhlasu pro zavedení systému jednotného účtu, to bude mít dopad na fungování všech rozpočtových organizací, a proto musí dojít i k posílení spoluprácí s těmito organizacemi. To nepatří mezi jednoduché úkoly a MF potřebuje velmi důrazně lobbovat tak, aby si zajistilo potřebou spolupráci. Obdobně, je třeba podchytit jakoukoliv skepsi na MF, protože se bude vyžadovat výrazná změna v pracovních postupech. Myšlenka změny a očekávané pracovní metody ve zcela novém prostředí mohou narazit na pasivitu až odpor. Jeden ze způsobů, jak strachu či nechuti čelit, jsou školení nebo diskuse nad přínosy takového systému nejen, pokud jde o řízení veřejných financí, ale pokud se týká zlepšení každodenní práce každého odboru. c. Aby takový systém mohl fungovat, bude to vyžadovat i výrazné legislativní změny. Spolu se změnami zákonů je třeba zakotvit požadavek, aby veškeré transakce státních a dalších mimorozpočtových fondů procházely přes jednotný účet. Závazky státních fondů stejně jako současné příjmy a výdaje se zaznamenávají s využitím současné časové hodnoty, proto musí zákon požadovat jejich úplné odkrytí. Jak jsem již zmínil v poznámce b), takové kroky mohou vyvolat sváry mezi MF a dalšími ministerstvy. d. Nejčastější past, do níž vlády při zavádění GTS padají, lze nazvat "příliš mnoho a příliš rychle". Chorvatsko se nakonec dostalo do vážného zpoždění v zavádění GTS částečně také proto, že postavilo projekt od samého počátku příliš ambiciózně. Počáteční pokus navázat operace každé výdajové organizace přímo na GT systém udělal projekt tak nemotorným, že plán musel být již několikrát pozměňován. Skromnější návrh, který by spočíval v zapojení ministerstev a příjmových agentur, by výrazněji napomohl k úspěšnému zakončení projektu. Jde vlastně o test systému před tím, než dojde k jeho rozšíření na všechny výdajové organizace. Věřím, že jde o správnou cestu, jak postupovat. Jako i v jiných případech, je třeba nejprve zvítězit na vyšší úrovni, než se projekt začne rozšiřovat směrem na podřízené organizace. Technologický problém a nesnadné síťové řešení hraje také svoji roli v případě masivního zavádění GTS. e. Má-li koncept jednotného účtu fungovat, vyžaduje komplexní řešení. Jde o velmi výraznou investici do technologií. Kompletní balíček by zahrnoval rozpočtování a plnění rozpočtu, hlavní účetní knihu, dluhový management, cash management, řízení aktiv, řízení lidských zdrojů a systém elektronických plateb. Některé z těchto funkcí pokrývá tzv. Enterprise Resource Planning Solution (ERP), který má za cíl zajistit všechny jmenované činnosti. Dle mých zkušeností však se na trhu neobjevuje systém, který by zajišťoval komplexní řešení. Jedinou možností pak zůstává několik různých, navzájem propojených systémů. Zohledňuje se tak rovněž zamýšlené rozšíření systému. Z těchto důvodů je třeba přizvat množství IT odborníků. Vyžaduje se přesné a expertní řízení projektu a v počáteční etapě projektu nelze zapomínat ani na rozbor očekávání.jde o dlouhodobý projekt a dle mého názoru musí vláda počítat s tím, že k prvnímu stupni, tedy pouze ke spojení ministerstev, by byly třeba alespoň 2 roky. Další dva roky by trvalo propojení zbylých organizací. Jsem si vědom toho, že tato doba mezi rozhodnutím a "dodáním služeb podle zadání projektu" je extrémně dlouhá, avšak chtěl bych podtrhnout, že rozsah projektu není možné podceňovat Státní pokladna bez GTS konceptu Ačkoliv většina diskusí kolem modernizace funkcí státní pokladny v ČR směřuje k zavedení GTS, existují i jiné varianty. Za předpokladu zvoleného přístupu by MF mohlo přeorganizovat

10 výše uvedené funkce bez toho, že by potřebovalo používat značný rozsah finančních i lidských zdrojů pro zavedení GTS. Tento přístup doporučují ve své zprávě konsultanti z TWS International. Z pohledu TWS "struktury. musí vycházet ze současné situace, nelze vycházet z bodu nula. Projekt zahrnující rozsáhlé změny by mohl narušit probíhající práci a zvolené priority a jako řada projektů by pak byl jen ztěží uskutečnitelný." (Zpráva TWS, strana 7). Podle mého názoru je zavedení státní pokladny bez zahrnutí GTS konceptu oprávněné řešení. Jak se dále uvádí v tabulce 1, která zahrnuje obecný postup, projekt modernizace by měl být navrhován nejméně jako tříletý. Věřím však, že je třeba rozšířit operace státní pokladny více, než jak navrhuje zpráva TWS. Konsultanti zdůrazňují některé negativní prvky, které by takový velký projekt mohl přinést, a také poukazují na složitosti zavádění. Jistě mají pravdu, avšak domnívám se, že určitá míra přerušení současného způsobu práce se při snaze zavést fungující státní pokladnu vyplatí. Jak uvádí zpráva TWS, státní pokladna by měla zahrnovat jak vládní účetnictví, tak plnění rozpočtu, a dále dluhový management a cash management,. Za tohoto předpokladu by pokladna měla řídit příjmy a výdaje celého vládního sektoru a také zajišťovat výkaznictví a přípravu zpráv o rozpočtovém vývoji. Vzhledem k úzkému propojení s funkcemi cash managementu, plnění rozpočtu by zde mělo být nezbytně zahrnuto. Pokladna by měla zajišťovat operativní úkoly státního finančního plánování, zatímco odbory MF jako Odbor finanční politiky nebo Odbor státního rozpočtu by se soustředily více na strategické rozhodování. Jedna z hlavních funkcí státní pokladny spočívá v zajištění toho, že zvolená výdajová politika se skutečně uskutečňuje (z pohledu výdajů ze státního rozpočtu). Proto se činnosti spojené s plněním rozpočtu musí stát součástí plně fungující státní pokladny. I když se v tomto případě nepočítá s náročným projektem a souvisejícím převratem v dosavadní praxi, existují velmi závažné důvody pro změnu organizace práce v rámci MF, bez nichž není možno koncept státní pokladny úspěšně zavést. Z rozhovorů z ředitelem Odboru státního závěrečného účtu a ze studia výše zmiňovaných zpráv se zdá, že současné informační systémy používané ke sledování hotovostních pohybů na účtech státního rozpočtu a přípravě zpráv o vývoji rozpočtu pracují uspokojivě. Nicméně existující systém nemusí bez výrazných změn uspokojivě zajišťovat požadavky, které ČR bude muset zajišťovat v souvislosti s požadavky EU.(Rozsah potřebných změn není součástí této zprávy.). Otázkou tedy je, zda je v těchto systémech nutná taková radikální změna vedoucí až k zavedení pokladny. Zdá se, že účetní systém a systém cash managementu teď fungují dobře, i když systém řízení dluhu by potřeboval zlepšit, má-li se stát aktivnějším při řízení dluhu. Systémům se věnuje sekce věnovaná doporučením Výhody 1. Vyvinutí státní pokladny bez zavedení konceptu GTS bude výrazně jednodušší než plně rozvětvený GTS. V situaci, kdy zdroje MF lze považovat za relativně nedostatečné, se vytvoření pokladny s využitím stávajících IT systémů i lidských zdrojů může zdá velmi atraktivní. Není také pochyb, že taková strategie velmi zkrátí dobu potřebnou ke spuštění pokladny. 2. Současní zaměstnanci umí ovládat existující programy, což snižuje riziko neúspěchu. Vzhledem k rozsahu GTS vždy hrozí velké riziko neúspěchu, jestliže nejsou k dispozici odpovídající zdroje. To se týká i vysoce specializovaných IT odborníků schopných připravit řešení typu GTS. 3. V případě, že státní pokladna vznikne jako interní projekt MF, dojde jen k minimálnímu přerušení vazeb s ostatními ministerstvy a organizacemi. GTS by vyžadovalo součinnost všech ministerstev, institucí výběru daní a některých výdajových agentur. Jestliže nedojde k zavedení GTS modelu, může MF snáze kontrolovat celý postup. Lze rovněž předpokládat menší výhrady politiků, když změny zůstanou pod střechou MF, než jaké by patrně vyvolala snaha zapojit "do hry" i další ministry Problémy

11 a. Vytvoření státní pokladny bez zavedení GTS řešení by znamenalo, že pokladna zdědí současné systémy a postupy. To také znamená, že přechod na akruální účetnictví potrvá mnohem déle než v prvním případě. b. Přijetí takových radikálních řešení, jakým GTS bezpochyby je, podporuje změny v rámci organizace. Vzhledem k množství procesů a organizačních změn, jež by úspěšné fungování takovéhoto projektu vyžadovalo, by byla třeba silná motivace a podpora změn. Existuje možnost, že po změnách by zůstala stejná práce jen pod jiným šéfem; takové řešení představuje pouhý přesun funkcí do Státní pokladny, tedy řešení, kdy by se zachovala současná praxe pouze však pod novým šéfem. To je znepokojující možnost, zejména pokud jde o problematiku mimorozpočtových fondů a podmíněných závazků, na které již upozorňovalo několik zpráv zahraničních expertů. Obávám se, že bez zvláštního podnětu zahrnovat podmíněné závazky a zvláštní rozpočty do jednoho rámce vládních financí, problémy, které dnes existují, nemohou být vyřešeny pouhým zřízením státní pokladny. Při zavedení GTS dochází také k explicitnímu uznání, že všechny oblasti veřejných financí spadají do působnosti a kontroly Státní pokladny. Bez existence takové rámce se však jen velmi těžko bude hledat politická podpora nutná k provedení rozsáhlých změn. Za přímo životně důležité považuji, aby nejvyšší představitelé pochopili a přijali fakt, že hlavní funkce Státní pokladny spočívá v řízení všech zdrojů, které má veřejný sektor k dispozici, a to tím nejefektivnějším způsobem. Opět zdůrazňuji, nejde pouze o provádění operací spojených se státním rozpočtem. Bez pochopení základního principu všemi zúčastněnými vidím jen malý přínos ve vytváření státní pokladny, zejména pokud je za současného stavu státní sektor řízen relativně efektivně. 6. Srovnání odlišných modelů státní pokladny v zemích EU a zemích střední a východní Evropy Rozhodnutí o konkrétní strategii či modelu pokladny musí předcházet rozhodnutí, zda vůbec existuje vůle pokladnu vytvořit. Jak již bylo zmíněno dříve, tato zpráva vychází z předpokladu, že je obecně pociťována potřeba změny, tedy modernizace, současných funkcí státní pokladny. Než se začne hovořit o nejvhodnějších systémech apod., je třeba rozhodnout se, jaké organizační uspořádání by nejlépe vyhovovalo. Rovněž se musí určit úloha a odpovědnost jednotlivých částí státní pokladny. Při rozhodování o nejvhodnější podobě státní pokladny pro ČR jsem vycházel ze zkušeností z mnoha zemí, mezi nimž byly také Litva, Chorvatsko, Slovinsko a Irsko. Každá z jmenovaných zemí si zvolila svoji vlastní cestu, jak ukazuje následující stručný popis Litva Státní pokladna Litevské republiky vznikla krátce po nabytí nezávislosti v roce Státní pokladna pracuje jako oddělená agentura, které odpovídá přímo MF. V současné době pokladna zahrnuje následující oddělení: Domácích finančních zdrojů Zahraničních finačních zdrojů Plnění rozpočtu Risk managementu Vládního účetnictví a statistiky Operací Informačních technologií Právní Personální Vzhledem k tomu, že Státní pokladna představuje samostatnou právnickou osobu, potřebuje vlastní podpůrná oddělení jako právní, IT a personální. Oddělení zahraničních a domácích zdrojů odpovídají za řízení národního dluhu, provádění cash managementu a řízení podmíněných závazků.

12 Oddělení risk managementu zajišťuje pro výše uvedená oddělení podporu v podobě poradenství z oblasti úvěrového rizika, stavu podmíněných závazků, tržního rizika, jež se vztahuje k aktivum a pasivům Litevské republiky. Oddělení plnění rozpočtu odpovídá za rozdělování prostředků jednotlivým ministerstvům a dalším výdajovým agenturám, zkoumá a kontroluje požadavky na dodatečné zdroje či přerozdělování zdrojů, kontroluje též plnění rozpočtu v průběhu celého rozpočtového období. Oddělení vládní statistiky je zodpovědné za všechny výkazy o konsolidovaném rozpočtu ústřední vlády včetně zvláštních rozpočtů. Oddělení operací zajišťuje provádění a vypořádání transakcí, které se vztahují k rozpočtu, např. příjmy a výdaje spojené se stáním dluhem, cash managementem či s plněním rozpočtu. V mnoho ohledech se litevská Státní pokladna podobá klasické státní pokladně, kde jsou jasně odděleny funkce mezi: Front office - zahraniční a domácí zdroje a plnění rozpočtu Middle office - risk management a vládní účetnictví Back office - operace Struktura pokladny vznikala za podpory prostředků Phare soustředěnými v letech do projektu "Technická pomoc při rozpočtovém procesu a procesu řízení". Ačkoliv se organizační struktura litevského modelu zdá být dokonalá, existuje jedna oblast, kde se objevovaly a dosud objevují výrazné nedostatky. Informační systémy. Systémy, které používá státní pokladna, vznikly až dodatečně, čímž vznikalo nebezpečí, že nebudou schopny reagovat na změny v rozpočtovém procesu ani na změny v rámci samotné pokladny. Velká část práce zůstávala manuálního charakteru, v lepším případě se používaly formuláře programu MS Access. Oddělení plnění rozpočtu pracovalo se systémem Oracle vytvořením k účelu sledování rozpočtových transakcí, jeho kapacita odpovídá zadání. Během několika posledních let se vedení hlavní knihy spoléhá na účetní balíček SUN. V současné době probíhá snaha o zavedení systému rozpočtového plánování, který by navazoval jak na plnění rozpočtu, tak na systém řízení státních aktiv a pasív. Zvolená cesta k opravdovému GTS modelu, který by zahrnoval vzájemně integrované systémy plánování, plnění rozpočtu, hlavní knihy a dalších, bude patrně ještě dlouhá. I když Litva oficiálně nemá jednotný účet, provádí pokladna operace tak, jako kdyby existoval. Pokladna může konsolidovat všechny rozpočty včetně zvláštních do jednoho účtu a všechny transakce se zaznamenávají tak, jako kdyby procházely strukturou jednotného účtu. Zavádění výše uvedeného informačního systému by mělo posílit výkaznictví a kontrolu všech prvků ústřední vlády. Domnívám se, že po dokončení všech prací zde stejně dojde k oficiálnímu zavedení jednotného účtu Chorvatsko Chorvatské ministerstvo financí dnes formálně nemá strukturu státní pokladny ani v rámci MF ani mimo něj. Zdá se však, že by se tato situace mohla změnit, neboť došlo k jmenování státního pokladníka, který odpovídá za vytvoření odpovídající struktury v rámci MF. Zmínil jsem již v předchozím textu, že zhruba před 4 lety se začalo se zaváděním GTS modelu, který by zahrnoval rovněž koncept jednotného účtu. Šlo o velmi ambiciózní projekt pro tak mladou zemi, jakou tehdy bylo Chorvatsko. MF tehdy očekávalo, že každá výdajová agentura získá přímé napojení do systému tak, aby mohla přímo zadávat požadavky, podrobnosti přijatých faktur i charakter nakoupených výrobků či služeb. Projekt řídil tým odborníků z IBM a použili software SAP enterprise resource planning (ERP - podnikové plánování zdrojů). Ze strany MF zajišťoval projekt odbor vládního účetnictví. Projekt stále probíhá, i když první fáze měla být dokončena na začátku roku Lze najít mnoho důvodů zpoždění, mezi nejzávažnější patří: Nedostatečná koordinace na MF, což byl důsledek chybějícího prvku státní pokladny, který by řídil a koordinoval všechny činnosti ostatních odborů (plnění rozpočtu, veřejného dluhu, cash managementu, vládního účetnictví atd.). Tento nedostatek

13 způsobil, že projektoví manažéři mohli jen ztěží zajistit, aby jednotlivé odbory poskytly dostatečné zdroje na uvedení projektu, nebo aby byly vůbec motivovány k úspěšnému dokončení projektu. Spíše zde převažoval názor, že odbor vládního účetnictví pracuje na svém projektu a ostatní odbory jej po dokončení zhodnotí. Projekt byl příliš ambiciózní již na svém počátku. Ačkoliv MF očekávalo, že všechny výdajové agentury se do systému zapojí naráz, IBM navrhovalo postupný rozvoj. Rozdílnost pohledů zadavatele a manažéra způsobil vážné problémy. Možná se měl IBM tým více snažit přesvědčit MF o tom, na co by se měla první fáze omezit. Neexistovala dostatečná politická podpora. Vně MF bylo možno pozorovat jen malý zájem na úspěšném završení projektu. S ohledem na míru ambicióznosti by se MF v případě dostatečné podpory ze strany ostatních ministerstev a aktivní účasti výdajových agentur mohlo stát nejdůležitějším orgánem v zemi. Nestalo se. Software ERP nemohl zajistit všechny požadované funkce kompletního GTS modelu. Obzvláště v případě dluhového managementu došlo k nedostatečnému naplnění požadavků, které určilo oddělení veřejného dluhu a cash managementu. Oddělení vyžadovalo možnost provádět více analýz a sestav týkajících se cashflow než mohl systém ERP zajistit. Nacházím zde paralelu s ČR, pokud by se rozhodla pro GTS model. Zdá se být výhodnější nakoupit více specializovaných systémů a vzájemně je propojit než spoléhat na ERP jako celek. I přes uvedené důvody, které zpozdily projekt, není řečeno, že nakonec nemůže dojít k jeho úspěšné realizaci. Došlo k chybám, avšak věřím, že se Chorvaté dostatečně poučili a budou se snažit co nejdříve pracovat na GTS odpovídajícího rozsahu. Obzvláště jde o to, aby: Zvolili skromnější cíle, došlo ke shodě mezi MF a projektovými manažery, aby mohli spolupracovat. Nově vytvořená státní pokladna zajistila stav, v němž dojde k větší míře spolupráce. Systém řízení dluhu byl vyvinut tak, aby skutečně umožňoval dluh řídit. Systém musí spolupracovat s ERP tak, aby se zajistila funkčnost ostatních částí a zároveň se zajistila možnost dodatečných analýz, které požadoval odpovědný odbor. Považuji chorvatský příklad za velmi podnětný pro ČR, neboť se zde vyskytuje mnoho podobných znaků Irsko Zahrnuji Irsko jako příklad řešení v zemi, která patří do EU, i když se nedomnívám, že jde tak úplně o model hodný následování. Ministerstvo financí odpovídalo až do roku 1991 ve všech směrech za řízení státních finančních zdrojů. Stejně jako v případě Chorvatska neexistovala oddělená státní pokladna a její různé funkce byly rozděleny mezi různá střediska MF. V roce 1991 došlo ke krizi v souvislosti se zadlužením a v této souvislosti také ke zřízení specializované agentury dluhového managementu oddělené od MF a podléhající přímo ministru financí. Hlavní důvod vytvoření oddělené agentury spočíval v možnosti najmout specialisty na řízení dluhu jak z veřejného, tak soukromého sektoru. Specialisté měli dokázat řídit dluh efektivněji a díky vytvoření nezávislé agentury nepodléhali mzdovým tabulkám užívaným v rámci veřejného sektoru. Jediným úkolem agentury bylo aktivní řízení dluhu a dočasných přebytků. I když nesla název National Treasury Management Agency (NTMA) neměla žádnou odpovědnost za další funkce, jimiž se obvykle pokladna zabývá (plnění rozpočtu, vládní účetnictví brala agentura v úvahu, jen pokud se nějak dotýkalo dluhu). Model oddělení dluhové agentury následovalo Maďarsko, Rakousko a také Portugalsko. Nejsem však zcela přesvědčen, že by byl tento model vhodný pro Českou republiku, zejména z těchto důvodů: Ačkoliv se irské ministerstvo financí ze své povahy nevěnoval funkcí státní pokladny, metody řízení veřejných financí byly v irském systému zabudovány jiným způsobem. Organizační strukturu nelze považovat za vyhovující, avšak zdá se, že stačila.

14 V důsledku toho se irské ministerstvo financí mohlo zbavit odpovědnosti za řízení dluhu, a přesto mohl dostatečně úspěšně kontrolovat činnost NTMA dotýkala-li se rozpočtování. Nejsem si jistý, zda se v případě MF ČR jedná o stejný případ, zejména pokud jde o schopnost expertního dohledu. Můj přístup se shoduje s pohledem uváděným ve zprávě pánů Thomase Magnussona a Pala Bergstroma "State Debt and Contingent Liability management Strategies for the Czech Republic", kteří obhajují názor, že by se funkce řízení dluhu měly přesunout do nového odboru MF. Důvod pro vytvoření oddělené agentury řízení dluhu v Irsku souvisel více se mzdami než s hledáním nejvhodnějších organizačních struktur. Zaměříme-li se čistě na agenturu, je pravděpodobné, že vznikne zášť vůči jejímu privilegovanému postavení a následné napětí mezi MF a agenturou. Něco podobného se stalo i v Irsku. Využívání všech státních aktiv a pasiv (nejen tedy těch, které souvisejí s dluhem) co nejefektivněji je třeba koordinovat s dalšími činnostmi MF. Zahrnul jsem Irsko jako příklad jiného způsobu řešení státní pokladny. I když jsem pracoval v NTMA osm let, jsem přesvědčen spíše o výhodnosti státní pokladny, která zahrnuje řízení dluhu, ať již se jako taková stane součástí MF nebo ne. 7. Doporučená strategie vytváření státní pokladny v ČR Poté, co jsem se seznámil se současnou situací v ČR, zvážil výhody a nevýhody různých modelů, mezi nimiž se MF může rozhodovat při volbě budoucí strategie vytváření státní poklady, věřím, že níže naznačený směr je tím nejpříhodnějším. Následující doporučení nabízejí strategickou vizi modernizace a zlepšení systému řízení veřejných zdrojů v rámci MF Umístění Státní pokladny Při rozhodování o nejvhodnější pozici pokladny existují dva přístupy. Jeden z nich nabízí agenturu oddělenou od MF, druhý pak doporučuje zapojit pokladnu do stávajícího uspořádání MF. Podle mého názoru by Státní pokladna měla vzniknout jako součást struktury MF, a to především z těchto důvodů: 1. S ohledem na značné změny v rámci veřejných financí, k nimž musí v souvislosti se zaváděním pokladny stejně dojít, by vytváření nové organizace znamenalo jen další komplikaci. K dosažení cíle bude mnohem jednodušší použít existujících zdrojů MF. 2. Na MF dnes působí řada podpůrných odborů jako například právní, personální či IT. Pokud by vznikala nová agentura, potřebovala by vlastní stejně zaměřené, čímž by docházelo k duplikování a plýtvání zdroji. Zvláště pak vývoj samostatného informačního systému by vyžadoval značné prostředky také s ohledem na nedostatek kvalitních IT pracovníků. S ohledem na systémové požadavky při vytváření státní pokladny a dostupné zdroje (tyto zdroje však musí být nezbytně doplněny, jak se uvádí v dalším textu) je důležité zajistit úspěšnost projektu. 3. Vytvoření oddělené agentury by mohlo vést k chování typu "my a oni" a také k rivalitě mezi státní pokladnou a MF. Důkazem budiž zkušenosti z ostatních zemí jako Irsko a Litva, kde oddělená agentura vznikala v atmosféře, jež nenapomáhala úspěchu, obzvláště pak ne u takovéhoto projektu, kdy se vyžaduje spolupráce všech stran. 4. Je třeba, aby MF stále disponovalo pracovníky s odpovídající kvalifikací a zkušenostmi. Jen tak může zajistit dohled nad nezávislou agenturou, neboť MF má stále odpovědnost za ekonomickou a finanční politiku. Jestliže dojde naráz k převedení celého managementu veřejných financí na oddělenou agenturu, pravděpodobně se velmi oslabí schopnost MF zajišťovat další expertní dohled či analýzy. Na základě výše uvedených důvodů považuji v současné době Státní pokladnu coby součást MF za nejvhodnější. Ze středně či dlouhodobé perspektivy nevylučuji samozřejmě případnou

15 změnu dnes zaváděné struktury. Pozdější případné převedení všech funkcí na zvláštní instituci bude patrně plynulejší a méně rušivé než dnes Vytvoření Státní pokladny Jak jsem již zmínil v této zprávě, považuji vytvoření Státní pokladny za první krok v modernizaci celého procesu řízení veřejných financí. Státní pokladna by měla zahrnovat následující klíčové funkce: Plnění rozpočtu Vládní účetnictví a statistika Dluhový management (včetně řízení podmíněných závazků) Cash management/finanční plánování Operace (vypořádání a provádění transakcí) Každá z těchto funkcí by měla mít zvláštní poslání a odpovědnost. Mé doporučení nejvhodnější struktury zachycuje graf 1. Při definování operačních funkcí Státní pokladny by měl být zejména zdůrazněn úkol provádění plateb, zachycování a vykazování všech provedených transakcí. Umožní se tak, aby se pracovníci odpovědní za sledování plnění rozpočtu soustředili více na analýzy vývoje rozpočtu a nemuseli se jako dnes zatěžovat v podstatě technickými záležitostmi platebního styku. Pracovníci sekce Operace by zajišťovali i veškeré detaily související se zachycováním příjmů a výdajů na vládních účtech a převod do hlavní knihy. Graf 1 Organizační struktura Státní pokladny Činnosti a odpovědnosti jednotlivých odborů budou následující: Odbor plnění rozpočtu Vydávání souhlasu s převody ze státního rozpočtu a mimorozpočtových fondů v souladu se zákonem o rozpočtu a s dostupnými zdroji. Vytváření analýz požadavků na změny v převodech, provedení a sledování schválených změn. Sestavování analýz a výkazů o vývoji hospodaření rozpočtových organizací v průběhu rozpočtového období. Za současné situace vykonává plnění rozpočtu Odbor státního rozpočtu MF, kde se však většina činností soustřeďuje na provádění transakcí. Při existenci pokladny by mnohem více času mohlo být věnováno analýzám rozpočtových výdajů a požadavkům na změny v těchto výdajích, zatímco operativní činnosti by zajišťovalo odbor Operací státní pokladny Odbor vládního účetnictví Příprava účetní metodiky a zavádění účetních standardů nutných pro vládní výkaznictví. Takové standardy by musely být obsaženy také v legislativních normách. Vydávání zákonem stanovených výkazů o státních finančních zdrojích. Zaznamenávání všech transakcí v hlavní knize a příprava a vedení účtů.

PŘÍLOHA I DOTAZNÍK HODNOTÍCÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ VEŘEJNÝCH VÝDAJŮ 1

PŘÍLOHA I DOTAZNÍK HODNOTÍCÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ VEŘEJNÝCH VÝDAJŮ 1 Úvod Reforma veřejných výdajů: Přehled 381 PŘÍLOHA I DOTAZNÍK HODNOTÍCÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ VEŘEJNÝCH VÝDAJŮ 1 A. Úvod Následující dotazník by měl tranzitivním zemím napomoci při hodnocení účinnosti rozpočtového

Více

VÝBĚR Z PŘEHLEDU vnitřních kontrolních systémů ve veřejném sektoru členských států EU Evropská komise ČIIA SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY European Union, 2011

VÝBĚR Z PŘEHLEDU vnitřních kontrolních systémů ve veřejném sektoru členských států EU Evropská komise ČIIA SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY European Union, 2011 VÝBĚR Z PŘEHLEDU vnitřních kontrolních systémů ve veřejném sektoru členských států EU Evropská komise 2012 ČIIA SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY European Union, 2011 1 Tento výběr obsahuje pouze vybrané části přehledu:

Více

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Datum 8.4. 2011 vydání (verze 1.00) Obsah 1 SWOT analýza a manažerské shrnutí... 5 1.1 SWOT analýza... 5 1.2 Manažerské shrnutí...

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Zavádění harmonizovaných účetních standardů pro veřejný sektor v členských státech

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Zavádění harmonizovaných účetních standardů pro veřejný sektor v členských státech EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.3.2013 COM(2013) 114 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Zavádění harmonizovaných účetních standardů pro veřejný sektor v členských státech Vhodnost IPSAS pro

Více

Systém státní pokladny České republiky (Vize)

Systém státní pokladny České republiky (Vize) Systém státní pokladny České republiky (Vize) duben 2007 2 Obsah 1. Pár slov na úvod 4 2. Úvod 5 3. Cíle 8 4. Funkce systému státní pokladny 11 4.1. Finanční plánování 11 4.2. Centralizace finančních zdrojů

Více

Projekt. Nové technologie v zemědělství. Podkladové materiály ke školení. Finanční efektivita a úsporné vedení potravinářského podniku a výroby

Projekt. Nové technologie v zemědělství. Podkladové materiály ke školení. Finanční efektivita a úsporné vedení potravinářského podniku a výroby Projekt Nové technologie v zemědělství Podkladové materiály ke školení Finanční efektivita a úsporné vedení potravinářského podniku a výroby Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Úvod Reforma veřejných výdajů: Přehled ČÁST IV ÚČETNICTVÍ, VYKAZOVÁNÍ A AUDIT

Úvod Reforma veřejných výdajů: Přehled ČÁST IV ÚČETNICTVÍ, VYKAZOVÁNÍ A AUDIT Úvod Reforma veřejných výdajů: Přehled 283 ČÁST IV ÚČETNICTVÍ, VYKAZOVÁNÍ A AUDIT 284 Rozpočtová kuchařka Úvod Reforma veřejných výdajů: Přehled 285 KAPITOLA 11 ÚČETNICTVÍ Systémy účetnictví a výkaznictví

Více

SYSTÉM CENTRÁLNÍ ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

SYSTÉM CENTRÁLNÍ ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SYSTÉM CENTRÁLNÍ ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Závěrečný výstup projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadě Plzeňského kraje reg.č. CZ.1.04/4.1.00/42.00012 Projektové řízení obecně Pojetí projektu

Více

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final}

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2013 COM(2013) 150 final ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} CS CS 1. ÚVOD Evropa v současnosti čelí

Více

KAPITOLA 3 ROZPOČET EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A DOPADY PŘISTOUPENÍ NOVÝCH ZEMÍ

KAPITOLA 3 ROZPOČET EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A DOPADY PŘISTOUPENÍ NOVÝCH ZEMÍ Evropský rozpočet a dopady přistoupení nových zemí 87 KAPITOLA 3 ROZPOČET EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A DOPADY PŘISTOUPENÍ NOVÝCH ZEMÍ Pro země střední a východní Evropy bude mít členství v Evropské unii 1*

Více

KAPITOLA 9 FUNKCE STÁTNÍ POKLADNY A ŘÍZENÍ POKLADNÍCH OPERACÍ

KAPITOLA 9 FUNKCE STÁTNÍ POKLADNY A ŘÍZENÍ POKLADNÍCH OPERACÍ Úvod Reforma veřejných výdajů: Přehled 239 KAPITOLA 9 FUNKCE STÁTNÍ POKLADNY A ŘÍZENÍ POKLADNÍCH OPERACÍ A. Funkce státní pokladny Vláda musí zajistit efektivní realizaci rozpočtů a dobré řízení finančních

Více

STRATEGIE ZLEPŠOVÁNÍ REGULACE 2007 2013

STRATEGIE ZLEPŠOVÁNÍ REGULACE 2007 2013 STRATEGIE ZLEPŠOVÁNÍ REGULACE 2007 2013 (PRACOVNÍ VERZE PROSINEC 2006) PODKLADOVÝ MATERIÁL POUZE PRO VYUŽITÍ K PLNĚNÍ CÍLE VLÁDY Č. 07.01. MINISTERSTVO VNITRA ODBOR REFORMY REGULACE A KVALITY VEŘEJNÉ SPRÁVY

Více

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 Jan Žůrek: Existuje vůbec optimální daňový systém? Dále v tomto vydání: Základ daně z příjmů právnických osob Návrh směrnice právě předložen Novinky

Více

KAPITOLA 13 INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO FINANČNÍ ŘÍZENÍ

KAPITOLA 13 INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO FINANČNÍ ŘÍZENÍ Úvod Reforma veřejných výdajů: Přehled 319 KAPITOLA 13 INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO FINANČNÍ ŘÍZENÍ Informační systémy založené na výpočetní technice poskytují manažerům veřejného sektoru souhrn nástrojů pro

Více

KAPITOLA 10 VNITŘNÍ KONTROLA A VNITŘNÍ AUDIT

KAPITOLA 10 VNITŘNÍ KONTROLA A VNITŘNÍ AUDIT Úvod Reforma veřejných výdajů: Přehled 255 KAPITOLA 10 VNITŘNÍ KONTROLA A VNITŘNÍ AUDIT A. Úvod Se vznikem Evropské unie a ze současného procesu jejího rozšiřování lze získat stále jasnější přehled o systémech

Více

JAK ČÍST ÚČETNÍ VÝKAZY VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK

JAK ČÍST ÚČETNÍ VÝKAZY VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK JAK ČÍST ÚČETNÍ VÝKAZY VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK Jak číst účetní výkazy vybraných účetních jednotek DANUŠE PROKŮPKOVÁ MICHAL SVOBODA Vzor citace: PROKŮPKOVÁ, D.; SVOBODA, M. Jak číst účetní výkazy vybraných

Více

Úvod - Odlišnosti veřejných a soukromých organizací

Úvod - Odlišnosti veřejných a soukromých organizací Projekt 31/04 Management regionálního rozvoje na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností Aktivita 3: Analýza postupů managementu soukromé sféry využitelných ve veřejné správě a regionálním rozvoji

Více

Analýza marketingové agentury 4P&P spol. s. r. o.

Analýza marketingové agentury 4P&P spol. s. r. o. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza marketingové agentury 4P&P spol. s. r. o. Hana Kučerová Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně.

Více

VÝKLADOVÝ SLOVNÍK POJMŮ

VÝKLADOVÝ SLOVNÍK POJMŮ Úvod Reforma veřejných výdajů: Přehled 427 VÝKLADOVÝ SLOVNÍK POJMŮ accountability osobní a institucionální odpovědnost, skládání účtů Vládní politika či koncept řízení, při jejichž uplatňování (1) politici

Více

Projekt konverze měny SKK na EUR v ERP SAP

Projekt konverze měny SKK na EUR v ERP SAP Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Vedlejší specializace: Management Diplomová práce Projekt konverze měny SKK na EUR v ERP SAP Rok vydání: 2009 Autor: Kuročkin Michal Vedoucí práce:

Více

Dokončení evropské hospodářské a měnové unie

Dokončení evropské hospodářské a měnové unie Dokončení evropské hospodářské a měnové unie Zpráva vypracovaná Jeanem-Claudem Junckerem v úzké spolupráci s Donaldem Tuskem Jeroenem Dijsselbloemem Mariem Draghim a Martinem Schulzem Obsah 1. Povaha prohloubené,

Více

SDĚLENÍ KOMISE. Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse

SDĚLENÍ KOMISE. Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2012 COM(2012) 777 final SDĚLENÍ KOMISE Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse CS CS Návrh prohloubené a skutečné HMU: zahájení

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ZPRÁVA O INTEGROVANÉ SPRÁVĚ PŘÍJMŮ

ČESKÁ REPUBLIKA ZPRÁVA O INTEGROVANÉ SPRÁVĚ PŘÍJMŮ ČESKÁ REPUBLIKA ZPRÁVA O INTEGROVANÉ SPRÁVĚ PŘÍJMŮ SVAZEK I: HODNOCENÍ VLÁDNÍHO PLÁNU NA SLOUČENÍ DAŇOVÉ A CELNÍ SPRÁVY červen 2008 Útvar pro snižování chudoby a řízení ekonomiky Region Evropa a Střední

Více

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování sociálních služeb Daniel Rosecký Pavla Oriniaková OBSAH: 1. Úvod... 4 1.1. Co to je komunitní plánování?... 4 1.2. Co to je komunitní plánování sociálních služeb?... 4 1.3. Důvody pro zapojení veřejnosti do přípravy plánovacích

Více

Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika přípravy veřejných strategií Metodika přípravy veřejných strategií Zkrácená verze Ministerstvo financí únor 2013 1 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 1.1. Účel a cíle Metodiky...3 1.2. Hierarchizace a kategorizace strategických dokumentů...4

Více

Projekt využití nástrojů finančního controllingu pro zdokonalení systému finančního řízení firmy XY, s.r.o. Bc. Helena Hanusová

Projekt využití nástrojů finančního controllingu pro zdokonalení systému finančního řízení firmy XY, s.r.o. Bc. Helena Hanusová Projekt využití nástrojů finančního controllingu pro zdokonalení systému finančního řízení firmy XY, s.r.o. Bc. Helena Hanusová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem diplomové práce je vytvoření projektu

Více

Bílá kniha o zdravotní nezávadnosti potravin

Bílá kniha o zdravotní nezávadnosti potravin Bílá kniha o zdravotní nezávadnosti potravin Překlad dokumentu Evropské komise: White Paper on Food Safety COM (1999) OBSAH Předmluva Souhrn Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Zásady zdravotní nezávadnosti potravin

Více

KAPITOLA 8 SPLATNÉ ZÁVAZKY, ŘÍZENÍ OSOBNÍCH VÝDAJŮ A VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

KAPITOLA 8 SPLATNÉ ZÁVAZKY, ŘÍZENÍ OSOBNÍCH VÝDAJŮ A VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Úvod Reforma veřejných výdajů: Přehled 221 KAPITOLA 8 SPLATNÉ ZÁVAZKY, ŘÍZENÍ OSOBNÍCH VÝDAJŮ A VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Tato kapitola se zabývá některými z nejdůležitějších technických otázek procesu realizace

Více

IAPS 1005 ZVLÁŠTNOSTI PŘI AUDITU MALÝCH PODNIKŮ. (Tento pokyn je platný) OBSAH

IAPS 1005 ZVLÁŠTNOSTI PŘI AUDITU MALÝCH PODNIKŮ. (Tento pokyn je platný) OBSAH ZVLÁŠTNOSTI PŘI AUDITU MALÝCH PODNIKŮ (Tento pokyn je platný) OBSAH Odstavec Úvod.. 1-4 Charakteristické rysy malých podniků.. 5-18 Komentář k uplatňování mezinárodních auditorských standardů 19 Povinnosti

Více

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS.

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS. Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS. Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce je návrh projektu

Více