Zpráva č. 372/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: za rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva č. 372/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2013"

Transkript

1 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Provodov Provodov Březůvky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 23. května 2014 Ing. Dana Vaňková KUZL KUSP 41677/2013 KŘ Zpráva č. 372/2013/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: (dílčí přezkoumání) (konečné přezkoumání) na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Kontrola byla zahájena dne v 8,00 hodin předáním pověření ke kontrole a ukončena dne v 15,00 hodin vrácením vyžádaných podkladů a dokumentů ke kontrole. Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Provodov Březůvky Přezkoumání vykonali: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Dana Vaňková (kromě ) kontrolor: Ing. Vít Sušila Obec Provodov zastupovali: starosta: účetní: Ing. Marek Prachař Bc. Dana Javorová Krajský úřad Zlínského kraje IČ: tř. Tomáše Bati 21, tel.: , fax: Zlín

2 A. Přezkoumané písemnosti Druh písemnosti Návrh rozpočtu Pravidla rozpočtového provizoria Rozpočtová opatření Popis písemnosti Návrh rozpočtu obce Provodov na rok 2013 byl projednán v zastupitelstvu obce dne Zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup byl od , na úřední desce do , způsobem umožňujícím dálkový přístup trvale. Návrh byl zpracován v příjmech i výdajích na paragrafy a položky. Protože rozpočet na rok 2013 byl schválen v roce 2012, rozpočtové provizorium nebylo uplatněno. V roce 2013 bylo provedeno sedm rozpočtových opatření, schválených zastupitelstvem obce: č. 1, usnesení č. 29, bod 1.b) dne , č. 2, usnesení č. 31, bod 1.b) dne , č. 3, usnesení č. 32, bod 1.d) dne , č. 4, usnesení č. 33, bod 1.b) dne , č. 5, usnesení č. M10, bod 1.e) dne , č. 6, usnesení č. 35, bod 1.l) dne , č. 7, usnesení č. 36, bod 1,e) dne Namátkovou kontrolou rozpočtového opatření č. 3/2013 a příslušného deníku úprav rozpočtu z nebyly zjištěny rozdíly. Celkem byly rozpočtovými opatřeními zvýšeny příjmy o tis. Kč, výdaje o 4 552,8 tis Kč a financování o 73,2 tis. Kč. Opatřeními byly do rozpočtu v souladu s ust. 16, odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zahrnuty i změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu (dotace - povinná opatření). Rozpočtový výhled Pro kontrolované období obec měla platný rozpočtový výhled na období let , který zastupitelstvo obce schválilo dne Dne zastupitelstvo obce schválilo rozpočtový výhled na období let Schválený rozpočet Rozpočet na rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce dne usnesením č. 27, bod 1.b) s celkovými příjmy Kč, výdaji Kč a financováním Kč, z toho změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Kč a splátky úvěrů a půjček Kč. Rozpočet byl zastupitelstvu předložen k projednávání již v rozepsané podobě, po schválení byl zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup od Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím Závěrečný účet Součástí schváleného rozpočtu bylo i stanovení závazných ukazatelů zřízené příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín - neinvestiční příspěvek ,00 Kč. Jeho výše byla organizaci sdělena dopisem ze dne Rozpočtovými opatřeními byl příspěvek zvýšen o 115 tis. Kč a v této výši byl i poukázán. Závěrečný účet za rok 2012 byl zpracován v členění, které odpovídá ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce , ve zkráceném rozsahu, způsobem umožňujícím dálkový přístup od téhož dne trvale, v plném rozsahu. Schválen zastupitelstvem byl dne usnesením č. 31, bod 1.d), a to s výhradou. Současně byla přijata nápravná opatření k odstranění 2

3 nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok Bankovní výpis Obec měla tyto bankovní účty zůstatky uvedeny k : KB, č. ú /0100 ( ) ,04 Kč KB? č. ú /0100 ( ) 5 437,20 Kč ČNB, č.ú /0710 ( ) 362,35 Kč Celkem ,59 Kč Stav peněžních prostředků na bankovních účtech k souhlasil se zůstatkem účtu 231 v rozvaze. Dohoda o hmotné odpovědnosti Inventurní soupis majetku a závazků Byla předložena dohoda o hmotné odpovědnosti uzavřená podle 252 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, dne s účetní pokladní obce. Inventarizace majetku byla provedena na základě příkazu starosty. Inventury byly provedeny v období až Inventurní stav byl zjišťován k V inventarizační zprávě za rok 2013 je uvedeno, že nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Dle předložené směrnice č. 3/2011 týkající se evidence majetku je za dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) považován majetek v ocenění vyšším než 60 tis. Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) v ocenění 3 40 tis. Kč, drobný dlouhodobý nehmotný majetek (DDNM) v ocenění 4 60 tis. Kč a ostatní drobný hmotný majetek (ODHIM - evidenční) majetek v ocenění 0-3 tis. Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok je veden na podrozvahovém účtu 902. Účet 021-Stavby ,11 Kč Strana MD účtu 021 se v roce 2012 zvýšila o ,00 Kč. Jednalo se o revitalizaci prostranství před budovou základní školy Provodov. Prvotní doklady o realizaci revitalizace byly doloženy. Do majetku bylo zavedeno a od této doby bylo započato s odpisováním. Jiné pohyby nebyly na účtu proúčtovány. Položkový soupis účtu 021 byl doložen. Účet 022-Samostatné movité věci a soubory ,43 Kč V roce 2013 byla hodnota účtu navýšena o částku ,43 Kč. Obec pomocí dotace realizovala dva rozsáhlé projekty, a to separaci odpadů a sběrný dvůr. V rámci těchto akcí byly do majetku zaevidovány velkoobjemové kontejnery, štěpkovač, buňka, čelní nakladač, traktor, nosič kontejnerů, další řada kontejnerů atd. Dále byla pro jednotku SDH pořízena automobilová cisternová stříkačka TATRA T148 v hodnotě ,00 Kč. Položkový soupis účtu byl doložen a měl návaznost na hodnotu účtu 022. Účet 028-Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,05 Kč Zůstatek účtu byl doložen inventurním seznamem drobného majetku, údaj vykázaný v seznamu měl návaznost na údaj uvedený v rozvaze, celkem bylo v roce 2013 nakoupeno drobného majetku za ,30 Kč, vyřazen byl majetek v celkové výši ,10 Kč. Doloženy byly prvotní doklady nově pořízeného majetku včetně zaúčtování a jejich evidenční karty. Předloženy byly také zápisy o vyřazení majetku. Účet 031-Pozemky ,04 Kč Hodnota účtu se v roce 2013 zvýšila celkem o ,04 Kč. Předložen byl položkový soupis pozemků, ve kterém je mimo jiné uvedeno: inv. číslo, název parcely, datum pořízení, parcelní číslo, výměra, cena druh pozemku a LV (program Gordic). Tento soupis měl návaznost na údaj uvedený na účtu 031. Účet byl povýšen o částku ,66 Kč. Byly předloženy darovací smlouva, směnná smlouva, rozhodnutí pozemkového úřadu a prohlášení katastrálního úřadu (bližší popis viz bod Smlouvy o převodu majetku). Naopak z účtu 031 byla na základě směnné smlouvy odúčtována částka 2 288,00 Kč (p. č. 1809/3) a dále dokladem č částka ,62 Kč. Jednalo se o 3

4 snížení hodnoty vyplývající z realizace nového zaměření skutečného stavu pozemků v lokalitě Podhoří (výkres č /2002), ze kterého vyplynuly rozdíly z titulu zániku parcely, opravy výměry stávající parcely, nových čísel parcel a rozdílu ceny při zaměření. Podklady byly doloženy. Kontrolou bylo ověřeno, že pozemky byly v případě pořízení zaevidovány v pořizovací (tj. nákupní, popř. odhadní) ceně a v případě prodeje vyřazeny v ceně účetní. Účet 042-Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ,80 Kč Účet se skládá z následujících položek: Veřejné osvětlení Díly ,00 Kč Průtah obcí-inv.záměr ,00 Kč Sběrný dvůr stavba ,80 Kč Veřejné osvětlení Žákov ,00 Kč Kulturní dům rekonstrukce ,00 Kč Vyjma investičního záměru na průtah obcí se všechny rozpracované akce vztahovaly k roku 2013, prvotní doklady i položkové soupisy jednotlivých akcí byly doloženy. Účty časového rozlišení Účet 384-Výnosy příštích období ,00 Kč Jedná se o předpokládanou výši daně z příjmů za obec za rok Účet 388-Dohadné účty aktivní ,22 Kč Jedná se o přiznanou dotaci týkající se 1. a 2. etapy budování sběrného dvora, zaúčtováno na účtu celkem ,00 Kč (SFŽP) a na účtu celkem ,22 Kč (FS). Účet 389-Dohadné účty pasivní ,50 Kč Jedná se o dohadnou položku vytvořenou v souvislosti se spotřebou el. energie za rok 2013 ve výši ,00 Kč (účet ), plynu ve výši ,00 Kč (účet ), záloha na vodu ve výši ,00 Kč (účet ) a předpokládaný závazek ve výši ,50 Kč vztahující se ke zpracování dokumentace pro výběr dodavatele k projektu Sběrný dvůr Provodov (byla přiložena faktura z roku 2014). Podrozvahové účty Účet 902-Operativní evidence ,60 Kč Jedná se o hmotný majetek v ceně ,00 Kč. Byly předloženy doklady o zařazení majetku pořízeného v roce 2013 včetně prvotních dokladů i položkový soupis majetku vedeného na tomto účtu. Účet 903-Ostatní majetek DDHM základní a mateřské školy ,02 Kč Jedná se o majetek ZŠ a MŠ, a to hmotný majetek je veden na účtu ve výši ,82 Kč (028) a drobný nehmotný majetek na účtu ve výši ,20 Kč (018). Účet 942-Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům ,37 Kč Jedná se o přijaté rozhodnutí o poskytnutí dotace na sběrný dvůr. Účet 951-Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva ,00 Kč Jedná se o výpůjčku majetku od Luhačovského Zálesí, o.p.s., a to Active Point a rozcestník ve výši ,00 Kč, kompostování ve výši ,00 Kč, naučná stezka 2x ve výši ,00 Kč a turistické mapy ve výši ,00 Kč. Položkový rozpis účtu byl doložen. Podrobnější členění majetku a závazků je uvedeno v Příloze č. 2 4

5 Kniha došlých faktur Kniha odeslaných faktur Kniha pohledávek a závazků Vedena elektronicky v modulu Gordic. Do přijato230 dodavatelských faktur, evidovaných v číselné řadě Faktury byly zapisovány průběžně, prodleva mezi došlou poštou a zápisem do knihy faktur nebyla zjištěna. Vedena elektronicky v modulu Gordic. Do vydáno 13 odběratelských faktur, evidovaných v číselné řadě Kromě vystavených faktur jsou na účtu 311 účtovány i pohledávky za vodné a stočné. Na jejich vyúčtování obec nevystavuje klasické faktury, ale Vyúčtování poplatků za vodné a stočné v obci Provodov za rok. Jejich evidence byla vedena tabulkovou formou. Pohledávky Účet 311-Odběratelé ,00 Kč Byla doložena faktura vystavená společnosti VHS Javorník č. 6/2010 ze dne ve výši ,00 Kč splatná a faktura vystavená na Konsorcium OPKA kovovýroba zámečnictví, Březůvky ve výši ,00 Kč splatná (účet ). Dále pohledávky za vodné u tří poplatníků činily celkem 4 530,00 Kč (účet ) a pohledávky za stočné v celkové výši 2 900,00 Kč (účet celkem 4 dlužníci). Účet 314-Krátkodobé poskytnuté zálohy ,00 Kč Jednalo se o uhrazené zálohy na elektrickou energii ve výši ,00 Kč ( ) a zálohy na plyn ve výši ,00 Kč ( ). Účet 315- Jiné pohledávky z hlavní činnosti 2 688,- Kč Jedná se o jeden neuhrazený hřbitovní poplatek ve výši 960,00 Kč (účet ). Zjištění: Dle účetní evidence byla na účtu 315 uvedena hodnota 960,00 Kč, v rozvaze ve sloupci brutto byla u tohoto účtu uvedena částka 2 688,00 Kč. Bylo zjištěno, že rozdíl 1 728,00 Kč představoval opravnou položku vytvořenou k pohledávkám z minulých let (již ve výši 100 %). Opravná položka byla zaúčtována zápisem MD 556/D 192. Následně bylo zaúčtováno vyřazení pohledávky z evidence mínusovým zápisem MD -315/D Kontrola upozorňuje, že proúčtováním opravné položky pohledávka nezaniká a nepřestává běžet její vymáhání. Nemůže být automaticky odepsána z účtu 315. Přeúčtování na podrozvahový účet je možné z důvodu dlouhodobé nevymahatelnosti pohledávky na základě rozhodnutí oprávněného orgánu. Účet 316-Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé ,00 Kč Jedná se o půjčku na projekt Aktivní pohyb cesta ke spolupráci, kterou obec poskytla Luhačovskému Zálesí, o.p.s., Slavičín na základě daňového dokladu č ze dne Byla doložena Smlouva o výpůjčce a spolupráci při realizaci projektu Aktivní pohyb cesta ke spolupráci uzavřená dne s o.p.s. Luhačovské Zálesí. Předmětem smlouvy je dohoda na postupu při realizaci projektu, kdy půjčitel (Luhačovské Zálesí) dává obci jako vypůjčiteli 1 ks ActivePointu a 1 ks rozcestníku. Výpůjčka byla sjednána do , po této lhůtě (nejpozději do ) bude předmět výpůjčky bezúplatně převeden do vlastnictví vypůjčitele. Dodatkem č. 1 k výše uvedené smlouvě se obec zavázala k předfinancování projektu formou bezúročné půjčky ve výši 90 % ceny díla realizovaného pro obec (87 087,00 Kč) a ke spolufinancování projektu formou investičního příspěvku ve výši 10 % ceny díla (9 676,00 Kč), tj. celková cena projektu činí ,00 Kč. Tato částka byla zaúčtována na podrozvahový účet Kontrola doporučuje dořešit splatnost půjčky. 5

6 Účet 344-Jiné daně a poplatky ,00 Kč Jedná se o uhrazenou zálohu poplatku za odebrané množství podzemní vody za rok 2013, které je zúčtováváno v následujícím roce na základě předloženého poplatkového přiznání obce. Závazky Účet 451-Dlouhodobé úvěry ,00 Kč Jedná se o úvěr od Komerční banky z roku 2013, nesplacený zůstatek úvěru je k dle bankovního výpisu ve výši ,44 Kč. Dále zůstává nesplacena půjčka VHS Javorník ve výši ,00 Kč. Zjištění: Inventarizace účtu 451 nebyla řádně provedena, zůstatek úvěrového účtu nebyl porovnán se stavem v účetnictví. Rozdíl činil ,44 Kč. Účet 321 Dodavatelé ,42 Kč Na účtu jsou vedeny úroky z půjček poskytnutých obci společností VHS Javorník CZ s.r.o., které byly za roky vykázány ve výši ,00 Kč (doloženo 3 fakturami). Dále byly na účtu vedeny faktury týkající se běžné činnosti úřadu v celkové výši ,42 Kč, které měly splatnosti na přelomu roku 2013/2014 a v době kontroly již byly uhrazeny. Nejvyšší podíl činila faktura d. č vystavená společností ELKOPLAST CZ, s.r.o. dne za pořízení vybavení sběrného dvora v celkové výši ,00 Kč. Splatnost faktury byla Účet 374- Krátkodobé přijaté zálohy na transfery ,85 Kč Jedná se o vratku dotace poskytnuté obci na zajištění voleb do Parlamentu ČR ve výši 7 395,00 Kč, tato částka byla vrácena dne (účet ). Dále je na účtu vedena záloha na dotaci Sběrný dvůr 1. etapa v celkové výši ,85 Kč, která byla na účet obce připsána dne v částkách ,85 Kč a ,00 Kč. Doloženo bylo avízo příjemce podpory. Účet 452-Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé ,00 Kč Obec vybudovala v roce 1998 vodovod s celkovými náklady ve výši tis. Kč. Financování bylo následující: vlastní zdroje obce tis. Kč, návratná finanční výpomoc z MF tis. Kč a dotace ve výši tis. Kč. Vzhledem k nedostatku vlastních prostředků na splácení finanční výpomoci byl Ministerstvem financí v roce 2007 upraven splátkový kalendář, na základě kterého mělo být spláceno v letech á ,- Kč. V roce 2013 byla splátka provedena v souladu se splátkovým kalendářem, zůstatek účtu 452 vykázaný k byl ve výši ,00 Kč. Tato částka má návaznost také na dosud uhrazené splátky půjčky, doloženo bylo odsouhlasení nesplaceného zůstatku návratné finanční výpomoci s Ministerstvem financí. Mzdová agenda Odměňování členů zastupitelstva Obec si zpracovává mzdy samostatně s použitím programu Kvasar. Obec měla v roce 2013 v pracovním poměru čtyři zaměstnance (účetní, uklízečka, manipulační dělník-obsluha ČOV a vodojemu a dělník). V roce 2013 nedošlo ke změnám v personálním obsazení zaměstnanců. V rámci VPP byl přijat jeden pracovník, který byl zařazen v souladu s vnitřní směrnicí. Kontrolou nebyly zjištěny nesrovnalosti. Byla předložena směrnice o mzdách, ze které vyplývá, že pracovníci na pozici manipulační dělník jsou zařazováni v souladu s ust. 6 odst. 1 z. č. 564/2006 Sb. do 2. platové třídy, 10. platového stupně. Pracovníci na pozici uklízeče jsou zařazeni do 2. platové třídy, 8. platového stupně. Kontrolou mzdových listů nebyly zjištěny nesrovnalosti. Obecní zastupitelstvo pracovalo v roce 2013 ve stejném složení jako v předchozím období. Obec má 11ti členné zastupitelstvo. Jako uvolněný člen pracoval pouze starosta. Odměna je vyplácena pouze starostovi obce, ostatní 6

7 členové zastupitelstva se nároku na měsíční odměnu vzdali, resp. schválili výplatu ve výši 0 Kč. Odměna starosty byla po celý rok vyplácena v souladu s Nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění (NV č. 375/2010 Sb.). Pokladní doklad Pokladna je vedena v počítačové podobě programem GORDIC, pokladní deníky byly tištěny samostatně za jednotlivé měsíce, uskutečněné příjmy a výdaje byly doloženy prvotními doklady. Pro příjmy i výdaje je používána jedna číselná řada. Byla provedena kontrola doloženosti příjmů a výdajů za měsíce červen srpen a prosinec 2013 a dále kontrola správnosti zaúčtování za výše uvedené období (kontrola provedena namátkově). Doklady byly opatřeny podpisy odpovědných osob a obsahovaly náležitosti stanovené v ust. 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Z dokladů je zřejmé, že byla provedena finanční kontrola dle zákona č.320/2001 Sb.. Účetní zápisy byly prováděny přehledně, srozumitelně a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost. Zůstatek pokladní hotovosti byl dle předložené pokladní knihy k vykázán ve výši 7 604,00 Kč, k ve výši 0 Kč a odpovídal údaji vykázanému v hlavní knize na účtu 261-Pokladna. Byla předložena vnitřní směrnice č. 5/2011, která nabyla účinnosti od Ve směrnici je stanoven limit pokladní hotovosti ve výši ,00 Kč, tento v kontrolovaném období nebyl překročen. Ke každému dokladu je doložen vnitřní účetní doklad, ze kterého je zřejmé zaúčtování na příslušné účty účtové osnovy a položky dle rozpočtové skladby. Každý doklad je opatřen podpisy odpovědných pracovníků. Příloha rozvahy Rozvaha Účetní doklad Jako součást účetní závěrky k byla sestavena Příloha, která zachycovala majetek obce, krátkodobé a dlouhodobé závazky obce a jiné finanční závazky obce a doplňující informace k ostatním účetním výkazům, včetně podrobných informací o postupech obce v oblasti účetnictví. Součástí Přílohy byl také podrobný rozpis staveb a pozemků. Byla předložena rozvaha sestavená k ze dne , která zachycovala stav majetku, pohledávek a závazků obce k uvedenému datu. Rozvaha je součástí účetní závěrky dle zákona o účetnictví a byla zpracována podle platných právních předpisů. Aktiva ve výši ,69 Kč se rovnala pasivům, stálá aktiva brutto byla vykázána ve výši ,50 Kč. Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví v rozsahu uvedeném ve vyhlášce č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a v Českých účetních standardech za použití prostředků výpočetní techniky program firmy GORDIC. Byla provedena dokladová kontrola uskutečněných příjmů a výdajů za měsíce duben červen a říjen 2013, uskutečněných prostřednictvím bankovního účtu /0100, vedeného Komerční bankou, a. s. U kontrolovaných účetních dokladů byly prověřovány zejména formální náležitosti a správnost účtování, byla prověřována návaznost úhrad ve vztahu na prvotní doklady. Účetní doklady v rozsahu provedené kontroly obsahovaly náležitosti stanovené v 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, byly řádně číslovány, opatřeny účtovým předpisem a podpisy osob, které ověřily věcnou správnost a byly za účetní případ odpovědné. Rovněž byly opatřeny podpisy osob, které provedly finanční kontrolu dle zákona č.320/2001 Sb. Zjištění: Úhrada faktury č na 6 316,- Kč za nákup pytlů na komunální odpad byla chybně účtována na položku 5169 Nákup ostatních služeb místo správné 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený. Oprava byla provedena v průběhu kontroly opravným dokladem č

8 Účetnictví ostatní Účetní závěrka obce za rok 2012 byla schválena zastupitelstvem obce dne usnesením č. 31, bod 1.d). Účetní závěrka zřízené organizace Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín za rok 2012 byla schválena zastupitelstvem obce dne usnesením č. 29, bod 1.i). Upozornění: Usnesení o schválení účetních závěrek za rok 2012 bylo nepřesně formulováno. V dalším období je nutné postupovat podle mezitím vydané vyhlášky 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Byl předložen výkaz Fin 2-12 M k ze dne Schválený rozpočet stejně jako rozpočtová opatření byly zavedeny do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby. Celkové příjmy po konsolidaci byly vzhledem k upravenému rozpočtu splněny na 99,86 % ( ,66 Kč). Celkové výdaje po konsolidaci byly ve vztahu k upravenému rozpočtu čerpány na 99,57 % ( ,45 Kč). Podrobnější členění je uvedeno v Příloze č. 1 Výkaz zisku a ztráty Dle výkazu zisku a ztráty sestaveného k ze dne činily celkové výnosy ,17 Kč a celkové náklady ,34 Kč. Výsledek hospodaření běžného účetního období byl vykázán ve výši ,83 Kč a odpovídal údaji uvedenému v rozvaze na účtu 493. Hospodářskou činnost územní celek nevykonával. Byla provedena kontrola odsouhlasení údajů uvedených na výnosových účtech ve vztahu k příslušným příjmovým položkám účetního výkazu Fin 2-12 M: účet 681-DPFO - ve výši ,28 Kč odpovídal součtu položek , účet 682-DPPO - ve výši ,97 Kč odpovídal součtu položek , účet 684-DPH ve výši ,01 Kč odpovídal položce 1211, účet 686-Sdílené majetkové daně ve výši ,12 Kč odpovídal položce 1511 účet 688-Ostatní sdílené daně a poplatky ve výši ,80 Kč odpovídal položce 1351 účet 605-Výnosy ze správních poplatků ve výši 6 770,- Kč odpovídal položce 1361 Zjištění: 1. Účet 647-Výnosy z prodeje pozemků ve výši ,00 Kč představoval cenu pozemku získaného na základě směnné smlouvy (Čada). Vzhledem k tomu, že ve smlouvě je uvedeno, že žádné straně nenáleží za směnu pozemků žádná finanční náhrada, byla hodnota pozemku oceněna v ceně obvyklé (65,00 Kč/m2) a na položce 3639/3111 byla nulová hodnota. 2. Kontrolou sestavy ostrý účetní odpis za období 12/2013 ve vazbě na účet 551- Odpisy bylo zjištěno, že na účtu 551 bylo zaúčtováno o 2 251,00 Kč méně oproti předložené sestavě. Bylo dohledáno, že v měsíci červnu 2013 byla při zaúčtování odpisů tato částka zaúčtována omylem na účet namísto správného účtu Rozvaha zřízených příspěvkových organizací Obec má zřízenu jednu příspěvkovou organizaci: Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín Ta za rok 2012 vykázala hospodářský výsledek zisk ,38 Kč. Výsledky hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012 byly projednány zastupitelstvem obce dne , kdy usnesením č. 29, bod 1.i) zastupitelstvo schválilo převod hospodářského výsledku za rok 2012 v plné výši do rezervního fondu. 8

9 Kontrolou výkazu Rozvaha této organizace k bylo ověřeno, že organizace rozdělení hospodářského výsledku proúčtovala. Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán Dohody o pracovní činnosti Dohody o provedení práce Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Dne došlo ke změně statutárního orgánu zřízené příspěvkové organizace - ředitelky Základní školy a mateřské školy Provodov, okres Zlín. Byl předložen Předávací protokol z a Předávací protokol ZŠ a MŠ Provodov účetnictví ze Obec měla uzavřenu jednu dohodu o pracovní činnosti, a to na vedení knihovny. Byla zkontrolována vazba na kontrolní sestavy mezd za jednotlivé měsíce, nedostatky nebyly zjištěny. Obec uzavřela v roce 2013 pět dohod o provedení práce. Jednalo se o distribuci hlasovacích lístků (os. č. 28 2x), humorné vystoupení vypravěče (os. č. 56), zemní práce (os. č. 52) a údržbu travnatých ploch (os. č. 57). Byly doloženy dohody a byla ověřena jejich návaznost na kontrolní sestavu mezd za příslušné měsíce a na mzdové listy. Všechny dohody byly vyplaceny v hotovosti. Nesrovnalosti nebyly zjištěny. U dotací schválených v rámci schvalování rozpočtu (SDH, FC Rak atd.) bylo požadováno předložení dokladů o vynaložených nákladech a přidělené finanční prostředky byly uhrazeny následně - prověřeno u příspěvků Mysliveckému sdružení Rýsov a Zo Českého svazu včelařů. Z rozpočtu Zlínského kraje obec v roce 2013 obdržela: ÚZ ,00 Kč investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na nákup cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH P podle Smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/0189/2013/KH. Čerpání dotace bylo doloženo Kupní smlouvou ze dne uzavřenou s panem Romanem Schromem ze Žďáru nad Orlicí. Cena cisterny byla ,00 Kč, náklady související s pořízením byly 800,00 Kč. Do majetku obce na účet 022 bylo zaúčtováno zařazení do užívání dne ve výši ,00 Kč. Doložena byla také evidenční karta DHM, bylo přiděleno inventární číslo 411. ÚZ ,00 Kč neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na výdaje jednotky SDH Provodov podle smlouvy č. D/2275/2013/KH. Čerpání doloženo fakturou č. 194 na ,00 Kč za nákup vybavení. Ze všeobecné pokladní zprávy obec obdržela: ÚZ ,00 Kč Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - všeobecné pokladní správy na úhradu výdajů v souvislosti s volbou prezidenta České republiky. Čerpání doloženo fakturami č. 7 a 8 (materiál, služby), pokladními doklady č. 15, 21, 29, 45 a 77 (materiál, občerstvení do limitu, cestovné) a mzdovými doklady (odměny členů volebních komisí, dohody o provedení práce, refundace) v celkové ceně ,00 Kč, částka 6 098?00 Kč byla vrácena dne ÚZ ,00 Kč Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - všeobecné pokladní správy na volby do Poslanecké sněmovny PČR. Čerpání doloženo fakturami č. 168 a 187 (materiál, služby), pokladními doklady č. 673, 696 a 704 (materiál, občerstvení do limitu, cestovné) a mzdovými doklady (odměny členů volebních komisí a dohody o provedení práce) v celkové výši ,00 Kč. Nevyčerpaná částka 7 395,00 Kč byla vrácena dne

10 Z dalších přijatých prostředků bylo kontrole podrobeno: ÚZ ,00 Kč neinvestiční dotace ze SR - MMR na akci Oprav MK "Díly" po přívalových deštích v červenci v obci Provodov podle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D Akce byla realizována na základě Smlouvy o dílo č. 1/2013 ze dne uzavřené se společností JASS-UNI, s.r.o. na částku ,00 Kč vč. DPH. Čerpání vylo doloženo fakturami č. 1012ř na ,00 Kč, č na ,00 Kč a na ,00 Kč za stavební práce, hrazenými z limitního účtu u UniCredit Bank, a.s. Předepsaný podíl vlastních zdrojů byl doložen fakturou č na ,00 Kč. ÚZ ,85 Kč ÚZ ,00 Kč Investiční dotace ze SR - MŽP a SFŽP na akci Separace a svoz bioodpadů v obci Provodov podle Rozhodnutí a o poskytnutí dotace č. 115D a Smlouvy č Čerpání dotace bylo doloženo fakturami č na ,00 Kč za zpracování žádosti o dotaci, č na ,00 Kč za analýzu potenciálu tvorby odpadů a č na ,00 Kč za dodávku zařízení. Akce pokračuje v roce Kontrolou nebyly zjištěny nesrovnalosti. Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) Smlouvy o přijetí úvěru Na jednání ZO dne byla schválena Darovací smlouva (Slovák), na základě které obec získala do svého majetku pozemek p. č. 1918/1 o výměře 717 m2. Smlouva byla podepsána dne , právní účinky vkladu vznikly ke dni Zaúčtováno na účet bylo dokladem č v celkové výši ,00 Kč, použita byla cena obvyklá 65,00 Kč/m2 plus náklady související ve výši 1 000,00 Kč. Na jednání ZO dne byla schválena směna pozemků, vyvěšeno na úřední desce obce bylo v období Směnná smlouva byla podepsána dne (Čada), právní účinky vkladu vznikly ke dni Dle smlouvy žádné straně nenáleží žádná finanční náhrada. Na základě smlouvy obec získala do svého majetku pozemek p. č. 1918/2 o výměře 729 m2 (48 385,00 Kč 65,00 Kč/m2, MD 031/D 647), který byl směněn za pozemek p. č. 1809/3 o výměře 572 m2 (2 288,00 Kč, MD 554/D 031). Proúčtováno bylo dokladem č ). V rámci narovnání majetkoprávních vztahů obce Provodov vůči České republice získala obec do svého majetku pozemky p. č. 930/7, 930/50, 930/51, 930/52, 930/63, 930/71 a 930/72. Pozemky byly proúčtovány na účet 031 dokladem č v celkové výši ,00 Kč (10,- Kč/m2). Dále se jednalo o pozemky p. č. 1719/4 (podíl 30/1810) o výměře 177 m2, který byl na účet 031 zaúčtován ve výši 7 080,00 Kč. Jednalo se o lesní pozemek, který byl zaúčtován v ceně 40,00 Kč/m2. Obec měla k zaúčtovány následující dlouhodobé závazky: Účet 451 Dlouhodobé úvěry..imos ,00 Kč..Javorník VHS ,00 Kč V roce 2013 byla provedena splátka společnosti IMOS ve výši ,00 Kč. Vzhledem k nesrovnalostem v účetnictví v minulých obdobích a řádné nepodloženosti prvotních dokladů týkajících se faktur a půjček na vodovod, podala dne společnost IMOS invest s.r.o. na Obec Provodov žalobní návrh, na základě kterého požadovala po obci úhradu celkové dlužné částky ve výši ,00 Kč. Dne byla mezi společností IMOS invest s.r.o., Tečovice a Obcí Provodov uzavřena Dohoda o narovnání dle ust. 585 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Obec Provodov se zavázala v termínu nejpozději do zaplatit bezhotovostním převodem společnosti IMOS invest s.r.o. částku ve výši ,00 Kč. Zastupitelstvo toto mimosoudní 10

11 vyrovnání projednalo a schválilo na svém zasedání dne s tím, že částka ,00 Kč bude uhrazena z vlastních zdrojů obce a na částku ,00 Kč si obec vezme úvěr. Byla přeložena Smlouva o úvěru uzavřená dne s Komerční bankou, a.s., na základě které byl obci poskytnut úvěr ve výši ,00 Kč. Úvěr je dle smlouvy určen na spolufinancování úhrady závazku vyplývajícího z Dohody o narovnání uzavřené mezi Klientem a IMOS invest s.r.o. dne Obci byl zřízen účet č /0100. Jako zajištění bylo sjednáno krytí blankosměnkou. Splatnost úvěru byla sjednána nejpozději do Splátky byly sjednány měsíční od ve výši ,00 Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o anuitní způsob splácení úvěru, výše úroků i jistiny je v každém měsíci proměnlivá a je účtována na základě údajů z banky. Dle předložených výpisů z úvěrového účtu bylo v roce 2013 na jistině zaplaceno celkem ,56 Kč, tj. nesplacený zůstatek úvěru byl k ve výši ,44 Kč. Tato částka odpovídala výpisu z úvěrového účtu k tomuto datu i potvrzenému zůstatku z Komerční banky. Splátka úvěru byla ale zaúčtována ve výši ,00 Kč, úhrada nebyla rozdělena na splátku jistiny a úroků. Chybným postupem byla zaúčtována splátka úvěru o ,44 Kč vyšší, tato částka měla být zaúčtována do nákladů na účet 562 jako splátka úroků. Oprava byla provedena dokladem dne Společnosti IMOS INVEST s.r.o. byla dne uhrazena z úvěru částka ,00 Kč a dne z provozních prostředků obce částka ,00 Kč. Tímto byly vyrovnány veškeré závazky obce vůči společnosti IMOS INVEST s.r.o. Na základě mimosoudního vyrovnání byla vůči obci stažena žaloba, zástava na pozemky byla zrušena v roce Společnosti Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., Veselí nad Moravou nebylo v roce 2013 z údajné půjčky ve výši ,0é Kč uhrazeno nic. Obec obdržela fakturu č ze dne , kterou jí byl vyúčtován úrok 9 % p. a. z jistiny ,00 Kč za období ve výši ,00 Kč. Obec fakturu vrátila zpět jako neopodstatněnou s tím, že ji rozporuje co obsahu, výše a účelu. Dle sdělení starosty bude otázka poskytnuté půjčky předmětem dalšího jednání. Obec má k dispozici směnku ze dne , kterou ale zastupitelstvo obce neschválilo a kterou uzavíral bývalý starosta jako fyzická osoba, nebyla tedy uzavřena jménem obce. Celkový nesplacený zůstatek účtu 451 je v rozvaze k vykázán ve výši ,00 Kč, z toho činí závazek vůči Komerční bance ,00 Kč (správně mělo být uvedeno ,44 Kč) a vůči VHS Javorník 500 tis. Kč. Smlouvy o půjčce Na účtu 452-Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé byl k vykázán zůstatek ve výši ,00 Kč, k ve výši ,00 Kč. Jedná se o půjčku poskytnutou Ministerstvem financí na vodovod. Půjčka byla s MF odsouhlasena a je splácena v souladu se splátkovým kalendářem (57 375,00 Kč/měsíc), dle kterého má být v letech uhrazeno ročně ,00 Kč. Smlouvy o věcných břemenech Dokumentace k veřejným zakázkám Podle sdělení starosty obec v roce 2013 neuzavřela žádnou smlouvu o věcných břemenech. Obec v roce 2013 realizovala jednu veřejnou zakázku v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Sběrný dvůr Provodov - technické vybavení. Jednalo se o podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném řízení. Výběrové řízení na základě smlouvy o dílo zajišťovala Luhačovské Zálesí, o.p.s. Osloveno bylo pět uchazečů, nabídku podali dva z nich, další jeden podal nabídku na základě zveřejnění výběrového řízení. Žádná z podaných nabídek nebyla vyřazena nebo vyloučena. Na základě základního hodnotícího kritéria. nejnižší nabídkové ceny - byla jako nejvýhodnější vybrána nabídka ELKOPLAST 11

12 CZ, s.r.o. s nabídkovou cenou ,00 Kč včetně DPH. Kupní smlouva byla podepsána dne , na profil zadavatele byla vložena téhož dne. Dále obec v roce 2013 měla pouze veřejné zakázky malého rozsahu. Na jejich administraci má obec vnitřní směrnici č. 17/2011. Kontrola byla provedena u akcí: Oprava MK Díly po přívalových deštích v červenci 2012 v obci Provodov. Šlo o veřejnou zakázka malého rozsahu na stavební práce. Obec oslovila čtyři dodavatele, výzvu zveřejnila na úřední desce a webu obce. Ze čtyř podaných nabídek vyhodnotila komise na základě základního kritéria nejnižší nabídkové ceny jako nejvýhodnější nabídku JASS-UNI, s.r.o Jalubí s nabídkovou cenou ,- Kč bez DPH. Smlouva o dílo byla podepsána Na profilu zadavatele nebyla smlouva zveřejněna. Separace a svoz bioodpadů v obci Provodov Jednalo se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky. Výběrové řízení na základě smlouvy o dílo zajišťovala Luhačovské Zálesí, o.p.s. Osloveni byli tři uchazeči, všichni podali nabídku. Žádná z podaných nabídek nebyla vyřazena nebo vyloučena. Na základě základního hodnotícího kritéria - nejnižší nabídkové ceny - byla jako nejvýhodnější vybrána nabídka ELKOPLAST CZ, s.r.o. s nabídkovou cenou ,00 Kč včetně DPH. Kupní smlouva byla podepsána dne , na profil zadavatele byla vložena Zvolené druhy výběrových řízení odpovídaly zákonu. Vnitřní předpis a směrnice Výsledky kontrol zřízených organizací Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení Peněžní fondy obce (FRB, sociální, apod.) pravidla tvorby a použití Právo provádění dalších kontrol V roce 2013 byla aktualizována směrnice týkající se cestovních náhrad, ostatní směrnice zůstaly v platnosti. Dle směrnice č. 3/2011 týkající se evidence majetku je na účtu 028-DDHM účtován majetek v ocenění Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Majetek nepřevyšující částku 3 000,- Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok je veden v operativní evidenci. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je na účtu 018 evidován v ocenění Kč. Obec je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín. Veřejnosprávní kontrola jejího hospodaření byla provedena naposled v roce 2011 za rok kontrolu provedly pracovnice Krajského úřadu Zlínského kraje. Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2011, 2012 a 2013 do termínu přezkoumání hospodaření obce v roce 2014 dosud kontrole podrobeno nebylo, přestože kontrola již v předchozím roce upozorňovala na nutnost soustavně a trvale zajišťovat kontrolu hospodaření zřízené příspěvkové organizace, aby bylo prokazatelně plněno ustanovení 9, odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. V roce 2013 proběhlo osm řádných a pět mimořádných zasedání zastupitelstva obce. Kontrola se zaměřila především na kontrolu usnesení týkajících se rozpočtu obce a hospodaření s majetkem obce. Při dílčím přezkoumání bylo zjištěno, že zápisy ze zasedání neobsahovaly přesný text přijatých usnesení, jak ukládá 95, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Usnesení byla vyhotovována jako zvláštní písemnost, která však již nebyla podepsána ověřovateli zápisu. Doporučení přijatá usnesení uvádět přímo v textu zápisu bylo od zápisu z 34. zasedání uplatněno. Obec nemá zřízen žádný peněžní fond. Provedenou kontrolou hospodaření obce se obec nezbavuje odpovědnosti za správnost účetních dokladů a není omezeno právo provádění dalších kontrol. 12

13 B. Zjištění I. Předmět přezkoumání, u něhož nebyla nalezena chyba či nedostatek Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku. II. Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. III. Při konečném přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. pod písmenem c): Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků. Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 9 odst. 1 Územní samosprávný celek nekontroloval hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací ve své působnosti. Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Provodov za rok 2011, 2012 a 2013 podrobeno nebylo podrobeno veřejnosprávní kontrole, přestože kontrola již v předchozím roce upozorňovala na nutnost soustavně a trvale zajišťovat kontrolu hospodaření zřízené příspěvkové organizace. Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 147a odst. 1 Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu na veřejnou zakázku, výši skutečně uhrazené ceny a seznam subdodavatelů. Obec nezveřejnila na profilu zadavatele smlouvy o dílo se společností JASS-UNI, s.r.o., Jalubí na akci Oprava MK Díly po přívalových deštích v červenci 2012 v obci Provodov, kterou obec uzavřela dne s cenou ,00 Kč bez DPH. Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem. 13

14 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 30 odst. 1 a 4 Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny. Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečným a účetním stavem u účtů Jiné pohledávky z hlavní činnosti a Dlouhodobé úvěry. C. Závěr I. Odstraňování chyb a nedostatků Při přezkoumání hospodaření za předchozí roky Byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 8 Územní celek nevedl účetnictví správně, úplně, průkazně, srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů. Viz bod. Účetní doklady NAPRAVENO 8 Územní celek nevedl účetnictví správně, úplně, průkazně, srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů. Viz bod. pokladní doklady. NAPRAVENO Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 16 odst. 2 Změny rozpočtu nebyly provedeny rozpočtovým opatřením. Viz bor Rozpočtová opatření. NAPRAVENO Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 30 odst. 1 písm. b) Územní celek neprovedl dokladovou inventuru. Viz bod. Inventurní soupis majetku a závazků NAPRAVENO 6 odst. 3 Inventarizace majetku a závazků nebyla provedena. Viz bod Inventurní soupis majetku a závazků. NAPRAVENO 8 Územní celek nevedl účetnictví správně, úplně, průkazně, srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů. Účetní jednotka nepostupovala v souladu s platnými právními předpisy pro účetnictví. Popis nedostatků je uveden ve zprávě - bod: - Evidence poplatků - Pokladní doklad - Rozvaha - Účetní doklad - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - Výkaz zisku a ztráty - Smlouvy o půjčce. NAPRAVENO II. Při přezkoumání hospodaření obce Provodov za rok 2013 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm. c) [ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.]. III. Nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 14

15 IV. Při přezkoumání hospodaření obce Provodov za rok 2013 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 3,30 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 34,77 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,13 % Provodov dne 23. května 2014 Předal: Ing. Vít Sušila kontrolor podpis Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání. Ing. Marek Prachař, starosta obce Provodov, prohlašuje, že v kontrolovaném období územní celek nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady. Zprávu převzal a s obsahem byl seznámen dne 23. května 2014 Ing. Marek Prachař starosta.. podpis 1 x obdrží: Obec Provodov 1 x obdrží: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor Kancelář ředitele, oddělení kontrolní Poznámka: Územní celek je ve smyslu ustanovení 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. 15

16 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu k Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění rozpočtu Daňové příjmy ,18 Nedaňové příjmy ,27 Kapitálové příjmy Přijaté transfery ,21 Konsolidace příjmů ,00 Příjmy po konsolidaci ,66 Běžné výdaje ,65 Kapitálové výdaje ,80 Konsolidace výdajů ,00 Výdaje po konsolidaci ,45 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci ,21 + počáteční stav k ,38 + splátka půjčky IMOS ,00 - splátka půjčky Javorník 0 - splátka půjčky MF ,00 +přijetí úvěru ,00 -splátka půjčky IMOS ,00 -splátka úvěru ,00 + položka ,00 = konečný zůstatek účtu k ,59 16

17 Příloha č. 2 Inventarizace majetku, zásob, závazků, pohledávek, pokladní hotovosti, cenin a účtů Stav k SÚ Majetková skupina Rozdíl Účetní Evidence 013 Software , ,07 0,00 Pozn. HW, SW - odpady 018 Drobný dlouh.nehm.majetek , ,00 0,00 SW 019 Ost.dl. nehmotný majetek , ,00 0,00 Územní plán 021 Stavby , ,11 0, Samost.mov.věci a soubory , ,43 0, Drobný DHM , ,05 0, Pozemky , ,04 0, Nedok.dl.hmotný majetek , ,80 0, Zboží na skladě , ,79 0,00 CD,knihy,pohledy 231 Základní běžný účet , ,59 0, Ceniny 348,00 348,00 0, Odběratelé , ,00 0, Krátkodobé poskytnuté zálohy , ,00 0, Jiné pohledávky z hlavní činnosti 2 688,00 960, , Poskyt.návr.fin.výpomoci krátkod , ,00 0, Dodavatelé , ,42 0, Zaměstnanci , ,00 0, Zúčtování s institucemi SZ a ZP , ,00 0, Jiné přímé daně 8 663, ,00 0, Jiné daně a poplatky , ,00 0, Přijaté zálohy na transfery , ,85 0, Ostatní krátkod.závazky 894,00 894,00 0,00 Kooperativa 384 Výnosy příštích období , ,00 0, Dohadné účty aktivní , ,22 0, Dohadné účty pasivní , ,50 0, Dlouhodobé úvěry , , , Přijaté návr.fin.výpomoci dlouhod , ,00 0,00 17

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 25.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 321/2012 KUSP 321/2013 KŘ Zpráva

Více

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 879/2012 KUSP 879/2012 KŘ

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Zpráva č. 249/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Haluzice, IČ: 00837288 za rok 2012

Zpráva č. 249/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Haluzice, IČ: 00837288 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Haluzice Haluzice 19 763 24 Vlachovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 29.5.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 36632/2012 KUSP 36632/2012

Více

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí Pozlovice, Hlavní 51 763 26 Luhačovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. dubna 2014 Ing. Vít Sušila

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Jestřabí Jestřabí 1 763 33 Štítná nad Vláří datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová

Více

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára Štítná nad Vláří- Popov 72 763 33 Štítná nad Vláří- Popov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 22.5.2013

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/54423/2013/KŘ-K/7152 Č.j.: KU OK 9128/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Slavkovský

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 Přezkoumání 7.1.2013-22.5.2013 se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl57101/2011/KŘ-Kl7433 Č.j.: KUOK 1059/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLEN[ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č-j KUJCK 15898f2012 OEKO-PŘ stejnopis Č 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Habří,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 se uskutečnilo ve dnech: 17.2.20\4 na základě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129 Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/74077/2011/KŘ-K/7220 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 13236/2012 Počet stran: 7 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 se uskutečnilo ve dnech: 11.1.2013 11.4.2013 na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 084969/2012/KUSK 003186/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání LHOTA IČ: 00237001 za rok 2012 hospodaření obce Přezkoumání se uskutečnilo dne: 29.5.2013

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo 7.10.2010 10.2.2011 ve dnech: na základě zákona

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc c-: LI..-. O~e ~J?v.2l/ ~(i{/.!.a~' d._ 9...1:.,LL'?3 IVyfizen.(),:nr 9. 9,1p-?3 Čís. ic:d.4/ý16113phf... i? _ Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ SpZn.: KÚOK/54841/2012/KŘ-K/7450 Č.j.: KUOK 4995/2013

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. obce Smrček IČ: 15054209

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. obce Smrček IČ: 15054209 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 11. března 2015 jako jednorázové přezkoumání obce Smrček IČ: 15054209 Přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje 1 1,,c:::;>,;,:,'U,..... Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 687 04 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 2.10.2012 14.2.2013 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Vysoká Srbská, IČ: 00273228 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Zllnského kraje

Krajský úřad Zllnského kraje Krajský úřad Zllnského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 68704 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 24484/2011 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Čakov,

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 3284/2013/KUUK 436/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva č. 63/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldřichovice, IČ: 00568678 za rok 2011

Zpráva č. 63/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldřichovice, IČ: 00568678 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Oldřichovice Oldřichovice 86 763 61 Napajedla datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 11.4.2012 Mgr. Marie Ostrožíková KUZL 855/2012 KUSP

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva č. 113/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2014

Zpráva č. 113/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Morkovský region Město Morkovice-Slížany 115 768 33 Kroměříž datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2015 Ing. Ivo Lejsal

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY. IČ: 00235571 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY. IČ: 00235571 za rok 2010 Zborovská 11 15021 Praha5 SpZn: Čj.: SZ 03802312010IKUSK 007555/20111KUSK Stejnopis č. ~ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY IČ: 00235571 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žďár nad Metují, IČ: 00273279 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Svatava IČ: 00573141

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE IČ: 00639745 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Štíhlice

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Soběraz, IČ: 00578576 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Jasenná, IČ: 00272736 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY Krajský úřad Středočeského kraje ODBOR FINANČNÍ KONTROLY Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_085827/2010/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 006785/2011/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tuřany IČ: 00572811 za

Více

/_~{..:' ~- - /21- Í/-1a r:rf

/_~{..:' ~- - /21- Í/-1a r:rf I /_~{..:' ~- - /21- Í/-1a r:rf i Obecní úřad ŘEPNtKY ' Ocs.c dne:!jotl. {i; Čislo dop~~ zásilky: Zpracovatel. -p. Ukládací zr.,» PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor I Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 056849/2013/KU K Čj.: 121698/2013/KUSK Stejnopis č.!; Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE IČ: 00473481 za rok 2013 Přezkoumání 27.9.2013 27.3.2014

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Libňatov, IČ: 00278084 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ IČ: 00235024 za rok 2009 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE. IČ: 00509868 za rok 2012

SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE. IČ: 00509868 za rok 2012 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE IČ: 00509868 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo dne:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011 Krajsk' úřad Středočeského kraje.. I.: I' Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ 1I2857/20111KUSK Čj.: 00316I/2012/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE

Více

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Krajsk' úřad Středočeskěho.. kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 075979/2012/KUSK 00152112013/KUSK Stejnopis č.!2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVY IČ: 00233005 za

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Libňatov, IČ: 00278084 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

SpZn: SZ_075114/2011/KUSK Stejnopis č. Čj.: 000087/2012/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SEMČICE. IČ: 00238597 za rok 2011

SpZn: SZ_075114/2011/KUSK Stejnopis č. Čj.: 000087/2012/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SEMČICE. IČ: 00238597 za rok 2011 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_075114/2011/KUSK Stejnopis č. Čj.: 000087/2012/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SEMČICE IČ: 00238597 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Provodov Provodov 233 763 45 Březůvky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna 2015 Ing. Dana Vaňková 37417/2014 KUSP

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013. Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 079052/2013/KUSK 181091/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v JEDOMELICE IČ: 00234460 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014 Elektronický podpis - 3.4.2015 KUMSX01H9R1G Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLENí PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 12201/2012 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Okrouhlá

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE. IČ: 00240001 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE. IČ: 00240001 za rok 2013 I Krajsk" úřad Středočeského kraje... Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 072211/2013/KUSK 000613/20 14/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE IČ: 00240001 za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8.9.2011 24.1.2012 na základě zákona č.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Lukavec u Hořic, IČ: 00271781 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014 Elektronický podpis - 12.3.2015 KUMSX01H1965 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce HŘIMĚŽDICE. Ič: 00242268 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce HŘIMĚŽDICE. Ič: 00242268 za rok 2013 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 090270/2013/KUSK 003395120 14/KUSK Stejnopis č. / Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce HŘIMĚŽDICE Ič: 00242268 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 'V 'V RATMERICE. IČ: 00473481 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 'V 'V RATMERICE. IČ: 00473481 za rok 2012 Krajský úřad Středočeského kraje Zborovská 11 15o 21 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 058954/2012/KUSK 001543/2013/KUSK Stejnopis č. t Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 'V 'V RATMERICE IČ: 00473481 za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2012 Krajsk" úřad Středočeského krai e.:..... Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 04091212012IKUSK Čj.: 000139/2013IKU K Stejnopis č. :2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC IČ: 00473715 za

Více

Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice

Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice AUDIT KORREKT s.r.o., Tavolníkova 2013, 142 00 Praha 4,Krč, OR MěS Praha oddíl C, vložka 52299 Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice Ověřovaná obec: Příjemce Ověření

Více

K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly

K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly L I B E R E C K Ý K R A J K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly Obecní úřad Plavy čp. 186 p. Věra Mužíčková, starostka 468 46 Plavy Váš dopis ze dne: Vaše čj./zn. Naše čj.značka:

Více

A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI. Druh písemnosti. Popis písemnosti

A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI. Druh písemnosti. Popis písemnosti KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR O D D.Ě LEN I PŘE Z K U M U A MET O D I K Y H O S POD A Ř E N [ O B C I č.j.: KUJCK 13 631/2010 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zápis Z dílčího přezkoumání hospodaření, v

Zápis Z dílčího přezkoumání hospodaření, v Krajsk; úřad Středočeského t :,.. kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 Číslo jednací: 138961/2009/KUSK Spisová značka: SZ_102944/2009/KUSK Stejnopis Č. 2 Zápis Z dílčího přezkoumání hospodaření, v obce UZICE

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINARE. IČ: 00236578 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINARE. IČ: 00236578 za rok 2012 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ_069439/2012/KUSK 00175612013/KUSK Stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 'V VINARE IČ: 00236578 za rok 2012 Přezkoumání 28.2.2013 se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí 1866, IČ: 69860947 za rok 2014 Přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Úpa, IČ: 71211721 za rok 2014 Přezkoumání se

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Policka, IČ: 75017270 za rok 2014 Přezkoumání

Více

Zpráva č. 71/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Poteč, IČ: 00568694 za rok 2011

Zpráva č. 71/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Poteč, IČ: 00568694 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Poteč Poteč 12 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2012 Mgr. Marie Ostrožíková KUZL 889/2012 KUSP 889/2012

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KRENEK. IČ: 00236985 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KRENEK. IČ: 00236985 za rok 2013 Zborovská 11 150 2] Praha 5 SpZn: Čj. SZ 08167012013/KUSK 005753/2014/KUSK Stejnopis č. ;L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v KRENEK IČ: 00236985 za rok 2013 Přezkoumání 2l.5.2014 se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.3.2015 KUMSX01H6PT1 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více