Zpráva č. 38/2015/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva č. 38/2015/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2014"

Transkript

1 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 3. června 2015 Ing. Vít Sušila KUZL 655/2015 KUSP 655/2015 IAK Zpráva č. 38/2015/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: a (jednorázové přezkoumání) na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Kontrola byla zahájena dne v 8.00 hodin předáním pověření ke kontrole a ukončena dne v hodin vrácením vyžádaných podkladů a dokumentů ke kontrole. Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Křekov, Křekov Valašské Klobouky Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Vít Sušila Obec Křekov zastupovali: starostka: Martina Burdová Krajský úřad Zlínského kraje IČ: tř. Tomáše Bati 21, tel.: , fax: Zlín

2 A. Přezkoumané písemnosti Druh písemnosti Návrh rozpočtu Rozpočtová opatření Rozpočtový výhled Popis písemnosti Návrh rozpočtu obce Křekov na rok 2014 byl projednán v zastupitelstvu obce dne a zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ustanovením 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Návrh byl zpracován v příjmech i ve výdajích na paragrafy. Změny rozpočtu na rok 2014 byly provedeny dvěma rozpočtovými opatřeními schválenými zastupitelstvem obce. Porovnáním rozpočtového opatření č. 1 a příslušného deníku změn rozpočtu z nebyly zjištěny rozdíly. Celkem byly rozpočtovými změnami zvýšeny příjmy o Kč, výdaje o Kč a financování o Kč. Opatřeními byly do rozpočtu zahrnuty i změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu (dotace - povinná opatření). Obec Křekov měla zpracovaný rozpočtový výhled na roky v souladu s ustanovením 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne Schválený rozpočet Rozpočet byl schválen zastupitelstvem obce dne , bod 1. Schválený rozpočet předpokládal: příjmy ve výši ,00 Kč výdaje ve výši ,00 Kč financování ,00 Kč. Financování tvořily splátky úvěrů. Závěrečný účet Závěrečný účet za rok 2013 byl zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup Schválen zastupitelstvem obce byl dne usnesením č. 4/2014/ad7, a to bez výhrad. Bankovní výpis Obec měla tyto bankovní účty zůstatky uvedeny k : ČS, č. ú / ,43 Kč ČNB, č.ú / ,43 Kč Celkem ,86 Kč Stav peněžních prostředků na bankovních účtech k souhlasil se zůstatkem účtu 231 v rozvaze. Dohoda o hmotné odpovědnosti Evidence pohledávek Obec měla uzavřenu dohodu o hmotné odpovědnosti s účetní obce - pokladní od Obec vykazovala k pouze krátkodobé pohledávky, které činily ,85 Kč. Šlo o běžné pohledávky z činnosti obce, především pohledávky vůči odběratelům a z poskytnutých záloh. Po splatnosti byly místní poplatky ve výši 3 000,00 Kč, k nimž byly vytvářeny opravné položky. 2

3 Evidence závazků Obec vykázala k dlouhodobé závazky ve výši ,00 Kč. Jednalo se o dlouhodobý úvěr. Krátkodobé závazky bez dohadných položek činily ,90 Kč. Byly tvořeny těmito položkami: dodavatelé ,90 Kč, závazky z mezd ,00 Kč, závazky k místním institucím 210,00 Kč, zálohy na transfery 9 754,00 Kč, Všechny závazky byly ve lhůtě splatnosti. Inventurní soupis majetku a závazků Odměňování členů zastupitelstva Ke kontrole byla předložena dokumentace inventarizace za rok Inventarizace byla provedena inventarizační komisí podle usnesení zastupitelstva obce ze dne V souladu s 29 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví byla inventarizace provedena u veškerého majetku a závazků. Fyzická i dokladová inventura byla provedena k Porovnání účetního a evidenčního stavu se stavem zjištěným inventarizací nebyly zjištěny rozdíly. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva - starostovi/starostce, místostarostce/místostarostovi, předsedům a členům výborů a zastupitelům obce byly v roce 2014 stanoveny usnesením č. 1/2014/ad8b) z , pro nové volební období usnesením č. 01/2014/14 v souladu s 2 Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění. Odměna při skončení funkčního období byla vyplacena v souladu s ustanoveními 75 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a to jednorázově v období 11/2014. Pokladní doklad Pokladní kniha (deník) Příloha rozvahy Byla provedena namátková kontrola doloženosti výdajů v pokladně obce za období srpen - říjen Všechny kontrolované výdaje byly doloženy a opatřeny podpisy odpovědných osob. Pokladní kniha byla vedena elektronicky. Příjmové a výdajové doklady byly číslovány společnou číselnou řadou. Za rok 2014 bylo vystaveno 642 pokladních dokladů. Pokladní limit nebyl stanoven. Evidovaný stav pokladní hotovosti k ve výši 0 Kč souhlasil se stavem účtu 261 v rozvaze Příloha rozvahy za období 12/2014 vypracovaná dne obsahovala doplňující číselné a slovní informace k účetní závěrce podle ustanovení Vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, v platném znění. Rozvaha Ke kontrole byla předložena Rozvaha - Bilance k vypracovaná , v níž byly uspořádány položky majetku a jiných aktiv a závazků a jiných pasiv. Hodnoty položek rozvahy byly vykázány podle konečných zůstatků zjištěných na jednotlivých syntetických účtech. Aktiva netto celkem ve výši ,33 Kč se rovnala pasivům celkem k témuž datu. Korekci aktiv ve výši ,19 Kč tvořily zůstatky účtů oprávek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku a korekce pohledávek. Účetní doklad Byla provedena namátková kontrola účetních dokladů - uhrazených faktur za období 8-10/

4 U kontrolovaných účetních dokladů byla prověřována zejména správnost účtování, dále formální náležitosti. Účetní doklady, v rozsahu provedené kontroly, obsahovaly náležitosti stanovené v 11 zákona o účetnictví. Bylo doloženo provádění finanční kontroly prostřednictvím podpisů příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. Účetnictví ostatní Účetní závěrku obce za rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce dne Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Byl předložen výkaz Fin 2-12 M k vypracovaný Schválený rozpočet stejně jako rozpočtová opatření byly navedeny do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby. Celkové příjmy po konsolidaci byly k vzhledem k upravenému rozpočtu splněny na 99,99 % ( ,02 Kč). Celkové výdaje po konsolidaci byly ve vztahu k upravenému rozpočtu čerpány na 98,95 % ( ,02 Kč). Schv. rozp. Upr. rozp. Skutečnost Daňové příjmy ,20 Nedaňové příjmy ,42 Kapitálové příjmy Přijaté transfery ,40 Konsolidace příjmů ,00 Příjmy po konsolidaci ,02 Běžné výdaje ,56 Kapitálové výdaje ,46 Konsolidace výdajů ,00 Výdaje po konsolidaci ,02 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci ,00 Splátky krátkodobého úvěru ,00 Přijatý dlouhodobý úvěr ,65 Splátky dlouhodobého úvěru ,65 + počáteční stav účtů k ,86 = konečný zůstatek na účtu k ,86 Obec měla podle zákona č. 118/2011 Sb., o krizovém řízení, v platném znění rozpočtované finanční prostředky na Požární ochrana, pol nespecifikované rezervy Výkaz zisku a ztráty Ke kontrole byl předložen Výkaz zisku a ztráty k vypracovaný dne Obsahoval konečné zůstatky syntetických účtů nákladů a výnosů a výsledek hospodaření v hlavní činnosti, hospodářskou činnost obec neprovozovala. Náklady celkem byly vykázány ve výši ,81 Kč, výnosy celkem dosáhly výše ,22 Kč, čímž byl dosažen kladný hospodářský výsledek ,41 Kč. Jeho výše se rovnala položce Výsledek hospodaření běžného účetního období uvedené v rozvaze k témuž dni. Byla provedena kontrola odsouhlasení údajů uvedených na výnosových účtech ve vztahu k příslušným příjmovým položkám účetního výkazu Fin 2-12 M: účet 681-DPFO - ve výši ,25 Kč odpovídal součtu položek , účet 682-DPPO - ve výši ,33 odpovídal součtu položek , účet 684-DPH - ve výši ,00 odpovídal položce 1211, účet 686-Sdílené majetkové daně - ve výši ,84 Kč odpovídal položce

5 Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Bylo ověřeno schválení poskytnutých příspěvků zastupitelstvem obce. V roce 2014 přijala obec od Zlínského kraje: ÚZ ,00 Kč neinvestiční dotace z rozpočtu ZK na hospodaření v lesích podle Oznámení č. 308/2013, 446/2013 a 166/2014. Čerpání bylo doloženo fakturou č (část) za lesnické práce. Další výdaje byly vynaloženy v roce Ze všeobecné pokladní správy obec přijala: ÚZ ,00 Kč Neinvestiční dotace ze st. rozpočtu na úhradu výdajů v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu. Čerpání doloženo fakturami č. 55 a 69 (služby, stravné do limitu), pokladními doklady č. 526, 543 a 564 (materiál, občerstvení do limitu, cestovné) bankovním dokladem č platba kartou (materiál), vnitřním dokladem č (přeúčtování energií) a mzdovými doklady (odměny členů volební komise, dohody o provedení práce) v celkové výši ,00 Kč. ÚZ ,00 Kč Neinvestiční dotace ze st. rozpočtu na úhradu výdajů v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí a Senátu PČR. Čerpání doloženo fakturami č. 119, 121 a 138 (služby, stravné do limitu), pokladními doklady , 605, 615 (materiál, stravné do limitu, cestovné), vnitřním dokladem č (přeúčtování energií) a mzdovými doklady (odměny členů volební komise, dohody o provedení práce) v celkové výši ,00 Kč. Vratka nevyčerpaných volebních prostředků ve výši 9 754,00 Kč byla provedena dne Dále obec obdržela účelové prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů ve výši ,40 Kč. Ke kontrole z nich byla vybrána akce: ÚZ ,60 Kč ÚZ ,00 Kč Investiční dotace podle Rozhodnutí MŽP ČR na akci Zateplení obecního úřadu Křekov podle předloženého soupisu fakturace. Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) Smlouvy o přijetí úvěru Obec v roce 2014 podle statutární zástupkyně neuzavřela žádnou smlouvu o převodu nemovitého majetku. Obec měla dlouhodobý úvěr z roku 2012 od České spořitelny, a.s. na financování projektu Křekov - modernizace místních komunikací. Celková výše čerpání byla ,00 Kč. Úvěr je splatný do Za úvěr obec ručí blankosměnkou vlastní. Stav k činil ,00 Kč. V roce 2014 obec uzavřela s Českou spořitelnou smlouvu o úvěru na akci Zateplení obecního úřadu Křekov do výše ,00 Kč. Z úvěru bylo čerpáno , 65 Kč. Konečná splatnost úvěru byla stanovena do , splacen byl předčasně Smlouva o úvěru byla schválena zastupitelstvem obce dne usnesením č. 3/2014/ad3. 5

6 Smlouvy o půjčce Smlouvy o věcných břemenech Dokumentace k veřejným zakázkám Vnitřní předpis a směrnice Peněžní fondy obce (FRB, sociální, apod.) pravidla tvorby a použití Obec Křekov uzavřela s MAS Ploština Smlouvu o výpůjčce a spolupráci při realizaci projektu "Od Trnkové stezky k Jižnímu Valašsku", jejímž předmětem byla výpůjčka zařízení cyklopointu. Součástí dodatku č. 1 k této smlouvě je stanovení způsobu financování akce, mj. poskytnutí půjčky ve výši předpokládané dotace, tj ,00 Kč. Smlouva byla schválena zastupitelstvem obce dne usnesením č. 3/2014/ad4. Upozornění: Po převzetí zápůjčky je třeba tento majetek zaevidovat do podrozvahy. Obec v roce 2014 uzavřela jednou smlouvu o zřízení věcného břemene s energetickou společností za jednorázovou úplatu. Smlouva byla schválena zastupitelstvem obce dne Obec v roce 2014 realizovala pouze veřejné zakázky malého rozsahu. U veřejných zakázek malého rozsahu obec postupovala podle obecných předpisů, postup nemá upraven vnitřním předpisem. Ověřeno u veřejné zakázky Zateplení obecního úřadu Křekov. Byli osloveni tři dodavatelé, vybrána byla nabídka s nejnižší cenou - 4PINVEST s.r.o. Smlouva o dílo s cenou ,98 Kč byla uzavřena den , na profilu zadavatele zveřejněna V návaznosti na ustavení nového zastupitelstva obce a jeho orgánů byly zastupitelstvem obce dne schváleny změny osob plnících povinnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ( 26). Obec neměla zřízený žádný peněžní účelový fond. B. Zjištění I. Předmět přezkoumání, u něhož nebyla nalezena chyba či nedostatek Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi. 6

7 7 Klasifikace: chráněný dokument

8 8 Klasifikace: chráněný dokument

9 9 Klasifikace: chráněný dokument

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Jestřabí Jestřabí 1 763 33 Štítná nad Vláří datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 25.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 321/2012 KUSP 321/2013 KŘ Zpráva

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Zpráva č. 249/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Haluzice, IČ: 00837288 za rok 2012

Zpráva č. 249/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Haluzice, IČ: 00837288 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Haluzice Haluzice 19 763 24 Vlachovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 29.5.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 36632/2012 KUSP 36632/2012

Více

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí Pozlovice, Hlavní 51 763 26 Luhačovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. dubna 2014 Ing. Vít Sušila

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 879/2012 KUSP 879/2012 KŘ

Více

Zpráva č. 63/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldřichovice, IČ: 00568678 za rok 2011

Zpráva č. 63/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldřichovice, IČ: 00568678 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Oldřichovice Oldřichovice 86 763 61 Napajedla datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 11.4.2012 Mgr. Marie Ostrožíková KUZL 855/2012 KUSP

Více

Zpráva č. 71/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Poteč, IČ: 00568694 za rok 2011

Zpráva č. 71/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Poteč, IČ: 00568694 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Poteč Poteč 12 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2012 Mgr. Marie Ostrožíková KUZL 889/2012 KUSP 889/2012

Více

Zpráva č. 113/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2014

Zpráva č. 113/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Morkovský region Město Morkovice-Slížany 115 768 33 Kroměříž datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2015 Ing. Ivo Lejsal

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Provodov Provodov 233 763 45 Březůvky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna 2015 Ing. Dana Vaňková 37417/2014 KUSP

Více

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument - os Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Uhřice Uhřice 84 76833 Morkovice- Slížany datum 7. dubna 2015 pověřená úřední

Více

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára Štítná nad Vláří- Popov 72 763 33 Štítná nad Vláří- Popov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 22.5.2013

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Kurovice Kurovice 68 768 52 Míškovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. března 2015 Ing. Ivo Lejsal KUZL 668/2015 KUSP

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje., r --------------------,-----------:--==:--------------'-.J IMd;,CfllltIK Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní V Obec Dolní Bečva tj.-v{'iy/ Dolní Bečva 340 75655 Dolní

Více

Zpráva č. 262/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2012

Zpráva č. 262/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hvozdná 210 763 11 Želechovice nad Dřevnicí datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.3.2013 Ing. Jaroslav Císař KUSP 42625/2012

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Huštěnovice Huštěnovice 92 687 03 Babice datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

Zpráva č. 398/2011/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření města Slušovice, IČ: 00284475 za rok 2011

Zpráva č. 398/2011/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření města Slušovice, IČ: 00284475 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Město Slušovice náměstí Svobody 25 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 8.3.2012 Mgr. Marie Ostrožíková KUZL 54406/2011 KUSP

Více

i. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

i. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument i. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní OSO Sdružení měst a obcí Východní Moravy třída Tomáše Bati 5146 76001 Zlín datum pověřená úřední

Více

Krajský úřad Zlín kého kraje

Krajský úřad Zlín kého kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Študlov Študlov 142 756 12 Horní lideč datum pověřená úřední osoba číslo jednaci spisová značka 17.3.2011 Milada Vlčková KUZL

Více

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument - Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

Zpráva č. 454/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vyškovec, IČ: 00542342 za rok 2013

Zpráva č. 454/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vyškovec, IČ: 00542342 za rok 2013 - rajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rymice, IČ: 00544558 za rok 2012

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rymice, IČ: 00544558 za rok 2012 - Krajský úřad Zlínskéhn kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělenf kontrolnf Obec Rymice Rymice 4 769 01 Holešov 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 17.4.2013 ing. Marie Hermanová KUZL

Více

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Študlov Študlov 142 75612 Horní Lideč datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21.2.2013 Ing. Věra Bělíčková

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Študlov Študlov 142 756 12 Horní Lideč datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21.2.2012 Ing. Antonín Putala

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více