Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Hustopeče, rada města Hustopeče"

Transkript

1 Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 113. schůze rady města Hustopeče, konané dne v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/113/14: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/113/14: RM schvaluje poskytnutí dotace Apoštolské církvi, sboru Hustopeče, na materiální vybavení učebny ve výši ,- Kč. Usnesení č. 3/113/14: RM schvaluje poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Hustopeče na instalaci horkovzdušného topení do kostela sv. Václava ve výši ,- Kč. Usnesení č. 4/113/14: RM schvaluje poskytnutí dotace TJ Agrotec Hustopeče na pokrytí provozních nákladů v roce 2014 ve výši ,- Kč. Tato částka nemůže být využita na odměny a platy trenérů a funkcionářů oddílů. Usnesení č. 5/113/14: RM schvaluje poskytnutí dotace plaveckému klubu Hustopeče v částce ,- Kč na nájem a pokrytí provozních nákladů. Usnesení (úkol) č. 6/113/14: RM ukládá Finančnímu odboru MěÚ navýšit částku rozpočtu na dotace na rok 2014 o ,- Kč v rámci rozpočtového opatření předkládaného ZM. Usnesení č. 7/113/14: RM neschvaluje změnu dopravního značení na ulici Hradní v Hustopečích a trvá na stávajícím dopravním značení, tj. omezení dopravy přes 3,5 t s výjimkou Mimo zásobování. Usnesení (úkol) č. 8/113/14: RM ukládá projednat s JMK na změně smlouvy na realizaci stavby na pozemku a ke způsobu budoucího nabytí pozemku parcela číslo 1074/5 v k.ú. Hustopeče u Brna Jihomoravskému kraji od města Hustopeče na smlouvu budoucí darovací. V současné době je pozemek JMK, pokud však nebude zahájena realizace stavby, přejde pozemek zpět do vlastnictví města. Usnesení (úkol) č. 9/113/14: RM pověřuje ředitele SPOZAM pana Proschka prověřením možností výpovědi ze sauny v areálu SPOZAMu z důvodu její případné rekonstrukce. Usnesení č. 10/113/14: RM schvaluje Darovací smlouvu s kterou město získává dar ve výši Kč za zhotovení přístupového chodníčku na ul. Hradní před č.p. 4 o výměře 10,8 m2. Text smlouvy je přílohou zápisu. Usnesení č. 11/113/14: RM schvaluje Darovací smlouvu s kterou město získává dar ve výši Kč za zhotovení přístupového chodníčku na ul. Hradní před č.p. 4 o výměře 5,9 m2. Text smlouvy je přílohou zápisu. Usnesení č. 12/113/14: RM schvaluje Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v Domě U Synků na Burčákové slavnosti 2014 a Svatomartinské slavnosti 2014, s minimální částkou za pronájem 5000 Kč za akci. Texty záměrů jsou přílohou zápisu. 1/8

2 Usnesení č. 13/113/14: RM schvaluje Smlouvu č. HO /001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku parcela číslo 422/1, 422/16, 422/17, 474/2 v k.ú. Hustopeče u Brna na akci Hustopeče, Mrštíkova Úprava DS-Delta a to za jednorázovou úplatu v celkové výši 1.000,- Kč bez DPH se společností E.ON Distribuce a.s., IČ: , se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Text smlouvy je přílohou zápisu. Usnesení č. 14/113/14: RM schvaluje výběr nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Ul. Sv. Čecha parkoviště u kotelny a komunikace Na Vyhlídku 2014 uchazeče H a S t, spol. s.r.o. se sídlem Havlíčkova28, Hustopeče, IČ za nabídkovou cenu Kč včetně DPH. Usnesení č. 15/113/14: RM schvaluje pořadí na dalších místech na veřejnou zakázku malého rozsahu Ul. Sv. Čecha parkoviště u kotelny a komunikace Na Vyhlídku 2014 : 2. VHS Břeclav s.r.o. se sídlem Fügnerova 1161/1, Břeclav, IČ nabídková cena ,- Kč včetně DPH 3. Dopravní stavby Brno, s.r.o., se sídlem Trnkova 150, Brno-Líšeň, IČ nabídková cena ,- Kč včetně DPH 4. M SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, Pardubice, IČ nabídková cena ,- Kč včetně DPH 5. SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Oblast Hodonín se sídlem Brněnská 42, Hodonín, IČ nabídková cena ,- včetně DPH. Usnesení č. 16/113/14: RM schvaluje smlouvu o dílo s vybraným uchazečem 1 na stavbu Ul. Sv. Čecha parkoviště u kotelny a komunikace Na Vyhlídku 2014 firmou H a S t, spol. s.r.o. se sídlem Havlíčkova28, Hustopeče, IČ za cenu Kč včetně DPH. Termín zahájení prací a ukončení prací a předání stavby do Text smlouvy je přílohou zápisu. Usnesení (úkol) č. 17/113/14: RM schvaluje podání žádosti na Jihomoravský kraj Městskému muzeu a galerii Hustopeče o Individuální dotaci na rok 2014 ve výši ,- Kč, na pokrytí nákladů souvisejících s realizací nové stálé expozice historie města Hustopeče v Městském muzeu a galerii Hustopeče. Usnesení č. 18/113/14: RM schvaluje objednání tepelnětechnického posouzení skladby střechy budovy restaurace Formanka u spol. DEKPROJEKT, s. r. o., IČ , Tiskařská 10, Praha dle cenové nabídky D za cenu Kč s DPH. Usnesení č. 19/113/14: RM schvaluje oslovit projekční firmy Ing. Václav Cichra, Ing. Libor Schwarz, DEKPROJEKT, s. r. o., o podání cenové nabídky na zpracování PD na realizaci nápravných opatření dle předloženého posouzení střechy na objektu restaurace Formanka. Usnesení č. 20/113/14: RM schvaluje udělení souhlasu Ministerstvu financí odboru státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi s vydáním povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry v provozovně na Bratislavské ul. 465/18 v Hustopečích Usnesení (úkol) č. 21/113/14: RM ukládá prověřit stav stromů (komise životního prostředí) a možnost realizace opravy sousedního hrobového místa (stavební komise) na hrobovém místě č. 25, 26 v řadě XVIII na hřbitově v Hustopečích, stavební komise bude jednat o možnostech opravy hrobového místa. 2/8

3 Usnesení č. 22/113/14: RM bere na vědomí prohlášení paní o doložení vlastnictví kamenné dlažby na ulici Hradní. RM nepovažuje tento dokument za prokázání vlastnictví. Text prohlášení je přílohou zápisu. Usnesení č. 23/113/14: RM doporučuje ZM ke schválení Smlouvu o budoucí kupní smlouvě na odkoupení části pozemku parcela číslo 956 vedeného jako vinice o výměře max. 100 m 2 v k.ú. Hustopeče u Brna, na kterém se nachází stávající veřejný chodník za cenu 100 Kč/m 2 od podílových spoluvlastníků paní a bytem s termínem uzavření smlouvy kupní do 12ti měsíců po realizaci bezbariérové trasy. Text smlouvy je přílohou zápisu. Usnesení (úkol) č. 24/113/14: RM ukládá vypracovat možný vzhled okrasného kovového mobiliáře (sloupků) na oddělení chodníku od vozovky v ul. Mrštíkova. Usnesení (úkol) č. 25/113/14: RM ukládá zjistit cenu realizace instalace pevných zábran - okrasného kovového mobiliáře (sloupků) na oddělení chodníku od vozovky v ul. Mrštíkova. Usnesení (úkol) č. 26/113/14: RM ukládá předložit porovnání nynějších počtů parkovacích míst v šikmém stání na ul. Mrštíkova oproti možnému podélnému stání po obou stranách ulice, včetně vyjádření k možnosti stání vozidel v jednosměrné ulici dle zákona. Usnesení č. 27/113/14: RM schvaluje zapůjčení doskočiště na skok vysoký ZŠ Slovácká, Břeclav za částku 6.000,-Kč + vratná kauce 6.000,- Kč. Usnesení č. 28/113/14: RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě na studii cyklodopravy od ulice Alejní po Štinkavku se společností Viadesigne s.r.o., IČ: , se sídlem Na zahradách 1151/16, Břeclav, kterým se rozšiřuje rozsah předmětu původní smlouvy o propojení s cyklostezkami na Starovičky a Šakvice. Dokument bude dodán pod názvem generel cyklodopravy v Hustopečích. Termín původního rozsahu do konce 03/2014. termín rozsahu předmětu dle dodatku do konce roku Cena se navyšuje na ,- Kč bez DPH. Text dodatku je přílohou zápisu. Usnesení č. 29/113/14: RM schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě na realizaci Bezbariérových tras, se společností Viadesigne s.r.o., IČ: , se sídlem Na zahradách 1151/16, Břeclav, kterým se mění předmět plnění. a- Bezbariérová trasa města Hustopeče 2014 (původní etapa č. 4) dle přiložené nabídky. b- Bezbariérová trasa města Hustopeče 2015 (původně etapa č. 3), kterým se upravuje termín plnění DUR 4/2014 a pro stavební povolení a zadání stavby do konce roku Text dodatku je přílohou zápisu. Usnesení č. 30/113/14: RM nepostupuje materiál s žádosti o změnu zřizovacích listin ZŠ Komenského p.o. do ZM z důvodu nadbytečnosti úkonu. Usnesení (úkol) č. 31/113/14: RM ukládá předložit projekt umístění stavby Kiosková trafo stanice E.ON Distribuce a.s. doplnit také zaměření a prověření staveb pod pozemkem. Usnesení č. 32/113/14: RM nedoporučuje ZM k schválení souhlas města k provedení překopu komunikací v ul. Kurdějovská za účelem napojení novostavby na pozemku parcela číslo 609 v k.ú. Hustopeče u Brna na inženýrské sítě panu bytem a paní, bytem 3/8

4 Usnesení č. 33/113/14: RM schvaluje souhlas s napojením novostavby RD na pozemku parcela číslo 609 v k.ú. Hustopeče u Brna v ul. Kurdějovská na místní komunikaci panu bytem a paní, bytem... Usnesení č. 34/113/14: RM schvaluje Smlouvu o souhlasu s provedením stavby sjezdu na pozemku města parcelní číslo 598/1 v k. ú. Hustopeče u Brna s, bytem a,, pro novostavbu rodinného domu na parcelním č. KN 609 v k. ú. Hustopeče u Brna, s podmínkou zachování stávající roviny chodníku v místě napojení sjezdu a neporušení nově zbudovaných komunikací. Sjezd bude zbudován ze zatravňovaní dlažby. Před podpisem smlouvy žadatelé složí kauci ve výši Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. Usnesení č. 35/113/14: RM schvaluje souhlas s projektovou dokumentací č. Z na stavbu Opravy bytového domu Větrná 6,7, Hustopeče pro územní a stavební řízení. Za podmínky že stavba lodžií neohrozí 3. etapu revitalizace sídliště, kladného vyjádření správců sítí Usnesení č. 36/113/14: RM schvaluje souhlas se zbudováním dočasné panelové vozovky a uložením panelů na pozemcích města parcela číslo 4542/228, 4542/333 a 4542/2 v k.ú. Hustopeče u Brna dle předloženého zákresu, za podmínek nepoškození stávajících komunikací, uvedení dotčených ploch do původního stavu po skončení prací a složení vratné kauce ve výši Kč před zahájením stavebních prací. Cenu za zábor veřejného prostranství stanoví FO MěÚ Hustopeče. Usnesení č. 37/113/14: RM schvaluje souhlas se Smlouvou o právu provést stavbu pozemku města parcelní číslo 4542/2 v k. ú. Hustopeče u Brna s PÁLAVA, stavební bytové družstvo, IČ: se sídlem Hustopeče, Dukelské nám. 10, pro stavbu lodžií bytového domu č.p na parc. č. 4542/65. Stavba musí proběhnout nejpozději do konce srpna Text smlouvy je přílohou zápisu. Usnesení č. 38/113/14: RM schvaluje souhlas k projektové dokumentaci na stavbu Přestavba objektu na klubovnu objektu bez čp. na parc. č. KN 279 v k. ú. Hustopeče u Brna pro Junák svaz skautů a skautek, středisko Vranovice, U Koupaliště 113, Vranovice, jako vlastník objektu, pro účely stavebního řízení. Usnesení č. 39/113/14: RM schvaluje souhlas s krátkodobým dočasným užíváním nádvoří společenského domu před rekonstruovaným objektem k uskladnění stavebního materiálu pro Junák svaz skautů a skautek, středisko Vranovice, U Koupaliště 113, Vranovice, s podmínkou uvedení dotčených ploch do původního stavu. Usnesení č. 40/113/14: RM doporučuje ZM Vyhlášení záměru darování pozemku parcela číslo 4695/28 vedeného jako ostatní plocha o výměře 154 m2 pod stavbou Přestupní uzel Šakvice IDS s tím, že obdarovaný uhradí náklady spojené s darovací smlouvou. Usnesení č. 41/113/14: RM schvaluje souhlas města, jako vlastníka sousedních pozemků parcela číslo 505/1 a 5385/27 v k. ú. Hustopeče u Brna na stavbu VINAŘSTVÍ STARÝ VRCH HUSTOPEČE na pozemcích parcela číslo 3666 a 5385/29 v k.ú. Hustopeče u Brna pro ESOX, spol. s r. o., Libušina tř. 826/23, Brno, v zastoupení SPK Ing. Schwarz, Dlouhá 2, Hustopeče, pro účely stavebního řízení. Usnesení č. 42/113/14: RM jmenuje komisi k projektové dokumentaci na stavbu Reko MS Hustopeče - Žižkova +2 Za SK:,,,.., + zástupce majetkoprávního odboru a 4/8

5 společností IGEA s.r.o., divize Brno, se sídlem Soukenická 973/2, Brno která zastupuje investora RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem. Usnesení č. 43/113/14: RM odkládá projednání žádosti o prodej části pozemku parcela číslo 1370/1 vedeného jako ostatní plocha, v k.ú. Hustopeče u Brna, k žádosti je možno se vrátit po dokončení revitalizace Křížového vrchu. Usnesení č. 44/113/14: RM doporučuje ZM vyhrazení pravomocí dle 102 odst. 3 zák. o obcích rozhodování o věcech: souhlasu ke stavebním pracím v tělesech rekonstruovaných vozovek a veřejných ploch města Hustopeče uvedených v příloze a to po dobu 8 let od dokončení. Usnesení (úkol) č. 45/113/14: RM ukládá dohledat usnesení týkající se zatrubnění vodoteče kolem finančního úřadu na ul. Hradní, případné napojení rodinných domů na kanalizaci. Usnesení č. 46/113/14: RM doporučuje ZM ke schválení vyhlášení záměru prodeje částí pozemků p.č. KN 1250/3 vedené jako ostatní plocha a p.č. KN 1250/4 vedené jako ostatní plocha o souhrnné výměře 112 m 2 /dle zákrsu v příloze/ vše zapsáno na LV č pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hustopeče. Náklady na vyhotovení geometrického plánu a na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující. Text záměru je přílohou zápisu. Usnesení č. 47/113/14: RM schvaluje objednávku společností SIGNEX KH Břeclav, s.r.o., IČ: , Podivín, Bratislavská č.p. 929, PSČ na pořízení obdélníkového rozhledového zrcadla o rozměrech 1000x800 mm s nerozbitnou povrchovou úpravou včetně sloupku za cenu 6.600,- Kč bez DPH. Podmínkou objednávky je spolufinancování ze strany společnosti NORMA Czech, s.r.o. Usnesení č. 48/113/14: RM schvaluje instalaci obdélníkového rozhledového zrcadla na křižovatku oproti výjezdu ze společnosti NORMA Czech, s.r.o. a to Městskými službami Hustopeče. Usnesení č. 49/113/14: RM schvaluje darovací smlouvu na dar ve výši Kč bez DPH se společností NORMA Czech, s.r.o., IČ: , Hustopeče, Havlíčkova 28, PSČ na pořízení a instalaci obdélníkového rozhledového zrcadla o rozměrech 1000x800 mm s nerozbitnou povrchovou úpravou. Usnesení č. 50/113/14: RM schvaluje Smlouvu o daňovém poradenství uzavřenou mezi Městem Hustopeče, jako klientem, a společností AUDIT DANĚ, s.r.o., Vídeňská 89, Brno, IČ , jako poradcem za částku ,- Kč plus DPH/rok. Text smlouvy je přílohou zápisu. Usnesení č. 51/113/14: RM schvaluje ukončení nájmu k bytové jednotce č. 117, na ubytovně Mostař, Kpt. Jaroše 1, Hustopeče, a to ke dni , z důvodu opakovaného prodlení v platbě nájemného. Usnesení č. 52/113/14: RM schvaluje Smlouvu o poskytování pečovatelské služby zajištění rozvozu stravy uzavřenou mezi Městem Hustopeče jako poskytovatelem a paní, nar., přechodně bytem Žižkova 19, Hustopeče, trvale bytem jako příjemcem. Smlouva se uzavírá s účinností od Text smlouvy je přílohou zápisu. 5/8

6 Usnesení č. 53/113/14: RM schvaluje Smlouvu o nájmu bytové jednotky č. 412 v ubytovně Mostař, Kpt. Jaroše 1, Hustopeče, mezi městem Hustopeče a panem, platnou od Text smlouvy je přílohou zápisu. Usnesení č. 54/113/14: RM bere na vědomí Zápis ze schůze komise obřadů a slavností ze dne Usnesení č. 55/113/14: RM bere na vědomí o plánovaném zasedání finančního výboru a o jeho programu týkajícího se rozpočtu města. Usnesení (úkol) č. 56/113/14: RM bere na vědomí průběžné výsledky akcí Světový duel vín 2013, Hustopečské skákání Výsledek je možno zveřejnit až po ověření veškerých podkladů vyúčtování s (MaK) a. Usnesení č. 57/113/14: RM schvaluje Dohodu o přípravě podkladů pro zadání zpracování lesní hospodářské osnovy uzavřenou mezi Městem Hustopeče a ČR Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem. Text dohody je přílohou. Usnesení č. 58/113/14: RM bere na vědomí text dopisu z Ministerstva dopravy k problematice převodu správy agend Centrálního registru řidičů na města ORP. Dopis je přílohou zápisu. Usnesení (úkol) č. 59/113/14: RM schvaluje pokácení suché břízy rostoucí u tenisových kurtů na pozemku p. č. KN 885/1, který ve vlastnictví města Hustopeče. Pokácení zajistí Městské služby Hustopeče. Usnesení (úkol) č. 60/113/14: Rada města Hustopeče schvaluje záměr pořízení Změny č. 1 ÚP Hustopeče. Ve Změně č. 1 ÚP Hustopeče budou obsaženy podmínky k pořízení regulačního plánu pro plochu, sestávající z plochy vymezené v ÚP Hustopeče jako plocha zásadního významu pro charakter města (dle bodu 12, textové části ÚP Hustopeče str ÚZV 1) a plochy, kde ÚP Hustopeče uložil pořízení územních studií S1 a S8. Změnou č.1 ÚP Hustopeče budou řešeny další záměry změn využití území, vyplývající z územně analytických podkladů ORP Hustopeče a z dalších aktuálních požadavků města Hustopeče. Rada města Hustopeče ukládá ORR MÚ Hustopeče zpracovat návrh seznamu změn využití území k řešení ve Změně č.1 ÚP Hustopeče. Usnesení (úkol) č. 61/113/14: Rada města Hustopeče schvaluje záměr pořízení územních studií S3, S4, S5 a S9 podle ÚP Hustopeče na základě architektonické soutěže. Usnesení (úkol) č. 62/113/14: Rada města Hustopeče ukládá ORR MÚ Hustopeče ve spolupráci s MO MÚ Hustopeče a Českou komorou architektů připravit architektonickou soutěž na urbanisticko-architektonické řešení území Hustopeče severozápad pro následné pořízení územních studií S5, S3, S4 a S9, v pořadí a rozsahu podle potřeb a rozhodnutí města Hustopeče. Usnesení (úkol) č. 63/113/14: Rada města Hustopeče schvaluje pořízení Studie zásobení vodou a odkanalizování území města Hustopeče v souvislosti s urbanistickým návrhem řešením území Hustopeče severozápad a ukládá ORR MÚ Hustopeče ve spolupráci s MO MÚ Hustopeče zpracovat zadávací podmínky pro tuto odbornou studii. 6/8

7 Usnesení (úkol) č. 64/113/14: Rada města Hustopeče projednala návrh územní studie Hustopeče ulice Na Hradbách a okolí a ukládá ORR MÚ Hustopeče zajistit její doplnění v částech týkajících se dopravního řešení a podmínek pro instalování a umisťování pergol, přístřešků a prvků drobné architektury. Usnesení (úkol) č. 65/113/14: RM schvaluje objednávku na zabetonování základových patek pro vybudování zázemí dopravního hřiště na Lipové od společnosti Eurodach za částku ,- Kč. Usnesení (úkol) č. 66/113/14: RM schvaluje Regionální plán dopravních akcí na rok 2014 dle návrhu odboru dopravy MěÚ a ukládá Finančnímu odboru MěÚ zapracovat do rozpočtu města vyhrazení finančních prostředků na tyto akce. Usnesení (úkol) č. 67/113/14: RM schvaluje zahrnutí opravy hřbitovní kaple do plánu oprav z programu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Usnesení (úkol) č. 68/113/14: RM schvaluje podání výpovědi společnosti Kamenný vrch s.ro., v nejbližších možných termínech dle uzavřené smlouvy z důvodu neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy ze strany nájemce. Usnesení (úkol) č. 69/113/14: RM ukládá prověřit možný předávací protokol z projektu výsadby zeleně Na Hradbách 1. Etapa a fakturu z 11/2012. Usnesení (úkol) č. 70/113/14: RM schvaluje zapůjčení 1 ks 1100 litrového kontejneru na svoz komunálního odpadu pro dům na ul. Brněnská 60-66, Hustopeče. Usnesení č. 71/113/14: RM schvaluje výjimku z OZV 5/2013 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku pro pořádání Společenského plesu Střední odborné školy a středního odborného učiliště Hustopeče v termínu od od 20:00 hod. do 03:00 hod. následujícího dne. Usnesení č. 72/113/14: RM schvaluje doporučení ZM schválit souhlas s podáním žádosti o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu, oblasti Zavádění ITC v územní veřejné správě, vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj, výzvou č. 22 IOP - Konsolidace IT a nové služby TC obcí v rámci projektu "Elektronizace městského úřadu Hustopeče". Usnesení č. 73/113/14: RM schvaluje doporučení ZM schválit předfinancování projektu "Elektronizace městského úřadu Hustopeče" ve výši ,-Kč z toho spolufinancování realizace projektu z rozpočtu města v předpokládané výši ,-Kč (15 % z rozpočtu města). Usnesení č. 74/113/14: RM schvaluje zadání zpracování projektové dokumentace ing. Terezii Friedlové na vegetační úpravy v k.ú. Hustopeče s termínem realizace akcí na konci roku 2014 nebo začátku Cena projektů: Ozelenění Sídliště III. etapa Kč, Krajinná zeleň (p.č. 4536/119) Kč. 7/8

8 Usnesení č. 75/113/14: RM schvaluje pokračování v přípravných pracích na realizaci akce odvodnění zdi židovského hřbitova. Dle výpočtu nákladů budou v rámci rozpočtových opatření vyhrazeny náklady na realizaci. Usnesení č. 76/113/14: RM bere na vědomí zprávu školské komise a schvaluje zachování stávající kapacity Mateřských škol v Hustopečích i pro další období. Ukládá školské komisi hledat další způsoby pro rozšíření školní družiny při ZŠ. Usnesení (úkol) č. 77/113/14: RM ukládá oslovit na vytvoření návrhu plastiky mandle na kruhový objezd při výjezdu z Hustopečí směrem na Břeclav. 8/8

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 14. června 2012

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 14. června 2012 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 14. června 2012 I ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 102. schůze rady města Hustopeče, konané dne 03.12.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/102/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/102/13: RM schvaluje

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 4. schůze Rady města Hustopeče konané dne 10.12.2014 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/4/14: RM schválila program jednání dnešní

Více

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/79/13: RM schválila program dnešní schůze RM (příloha č. 1). Usnesení č. 2/79/13: RM

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 22. schůze Rady města Hustopeče konané dne 08.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 22. schůze Rady města Hustopeče konané dne 08.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 22. schůze Rady města Hustopeče konané dne 08.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/22/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

Usnesení z 81. schůze rady města Hustopeče, konané dne 26.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Usnesení z 81. schůze rady města Hustopeče, konané dne 26.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení z 81. schůze rady města Hustopeče, konané dne 26.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/81/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/81/13: RM schvaluje podání

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 132. schůze Rada města Hustopeče konané dne 23.09.2014 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/132/14: RM schválila program jednání dnešní RM. Usnesení RM č. 2/132/14: RM bere

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Usnesení č. 1/XXII/14: ZM schvaluje program zasedání, včetně doplnění bodu

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 111. schůze rady města Hustopeče, konané dne 25.02.2014 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/111/14: RM schválila program dnešní schůze

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 5. schůze Rady města Hustopeče konané dne 23.12.2014 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/5/14: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 10. schůze Rady města Hustopeče konané dne 03.03.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/10/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

U s n e s e n í ze 75. schůze rady města Hustopeče dne 08.01.2013. Rada města schválila:

U s n e s e n í ze 75. schůze rady města Hustopeče dne 08.01.2013. Rada města schválila: U s n e s e n í ze 75. schůze rady města Hustopeče dne 08.01.2013 Rada města schválila: 1) termíny blokové čištění ve městě. 2) podání žádosti na projekt Oranžové hřiště na ul. Lipova za cenu 1 mil. Kč,

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 107. schůze rady města Hustopeče, konané dne 21.01.2014 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/107/14: RM schválila program dnešní schůze

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 110. schůze rady města Hustopeče, konané dne 11.02.2014 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/110/14: RM schválila program dnešní schůze

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Usnesení č. 940 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 03.09.2007. Usnesení č. 941 Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 24. schůze Rady města Hustopeče konané dne 06.10.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 24. schůze Rady města Hustopeče konané dne 06.10.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 24. schůze Rady města Hustopeče konané dne 06.10.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/24/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Rada města Usnesení č. 09/10

Rada města Usnesení č. 09/10 Rada města Usnesení č. 09/10 z jednání rady města konaného dne 10.5.2010 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 247-287 RM schvaluje 247) záměr vybudovat ve spolupráci s majitelem vantrok p. Vackem v oblasti

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 19. schůze Rady města Hustopeče konané dne 14.07.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 19. schůze Rady města Hustopeče konané dne 14.07.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 19. schůze Rady města Hustopeče konané dne 14.07.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/19/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 86. schůze rady města Hustopeče, konané dne 14.5.2013 Usnesení č. 1/86/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/86/13: RM schvaluje návrh územního plánu města Hustopeče, v původně

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Usnesení č. 231 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 5. 03. 2007. Usnesení č. 232 Rada města souhlasí s umístěním zmrzlinového stánku

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Přijatá usnesení z 12. Rady města Rousínova konané dne 27. května 2015

Přijatá usnesení z 12. Rady města Rousínova konané dne 27. května 2015 Přijatá usnesení z 12. Rady města Rousínova konané dne 27. května 2015 Usnesení 12/01/15R: RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odkoupení části pozemku p.č. 779/8 orná půda o výměře 713 m², k.ú.

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 120. schůze rady města Hustopeče, konané dne 03.06.2014 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/120/14: RM schválila program jednání dnešní RM. Usnesení č. 2/120/14: RM bere na

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í č. 21 z 21. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21.11.2011

U S N E S E N Í č. 21 z 21. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21.11.2011 U S N E S E N Í č. 21 z 21. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21.11.2011 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, Lucii Vyžrálkovou - rozpravu ke každému bodu programu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 116. schůze rady města Hustopeče, konané dne 08.04.2014 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/116/14: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 3/116/14: RM bere na vědomí

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/16/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 29.10.2008

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 95. schůze rady města Hustopeče, konané dne 03.09.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/95/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení (úkol) č. 2/95/13: RM ukládá

Více

U s n e s e n í z 6. schůze rady města Hustopeče dne 25.01.2011

U s n e s e n í z 6. schůze rady města Hustopeče dne 25.01.2011 U s n e s e n í z 6. schůze rady města Hustopeče dne 25.01.2011 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Znění dopisu pro hejtmana JmK ohledně žádosti o okamžitou revokaci usnesení

Více

Zápis. Z 88. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 21.7.2014 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. Z 88. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 21.7.2014 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis Z 88. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 21.7.2014 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Jaroslav Kučera Zbyněk Parma Hosté Omluveni

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 11. schůze Rady města Hustopeče konané dne 17.03.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 11. schůze Rady města Hustopeče konané dne 17.03.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 11. schůze Rady města Hustopeče konané dne 17.03.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/11/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 8 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 13.09.2010

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 795 Rada města souhlasí se stavbou Třebová 653/21,22, p. Falta SS 200 na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3423/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a souhlas s vydáním územního souhlasu, dle

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 5. jednání datum konání: 16.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 16.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0061/RM5/2015 Žádost o projednání připojení se k mezinárodní

Více

U s n e s e n í ze 71. schůze rady města Hustopeče dne 20.11.2012

U s n e s e n í ze 71. schůze rady města Hustopeče dne 20.11.2012 U s n e s e n í ze 71. schůze rady města Hustopeče dne 20.11.2012 Rada města schválila: 1) fixaci úrokového SWAPU u PPF banky a.s. na úvěr na komunikace s úrokovým zajištěním 0,66 a na úvěr na ZŠ Komenského

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 78. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 31.10.2005 U S N E S E N Í 78. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 78/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 659 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

U s n e s e n í ze 49. schůze rady města Hustopeče dne 21.02.2012

U s n e s e n í ze 49. schůze rady města Hustopeče dne 21.02.2012 U s n e s e n í ze 49. schůze rady města Hustopeče dne 21.02.2012 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Oslovení firem na zpracování hydrogeologické studie na odstranění

Více

U s n e s e n í ze 76. schůze rady města Hustopeče dne 22.01.2013

U s n e s e n í ze 76. schůze rady města Hustopeče dne 22.01.2013 U s n e s e n í ze 76. schůze rady města Hustopeče dne 22.01.2013 Rada města schválila: 1) dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Zadávací dokumentaci výběrového řízení na zhotovení Projektové dokumentace

Více

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje:

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Usnesení ze 7. jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného 3. 12. 2007 v 18.00 hod. v malém sále úřadu Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Ad 1) Ad 3) Ad 5) Ad 6) Program jednání zastupitelstva

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Zápis z 15. schůzi Rady města Hustopeče konanou dne 12.05.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Zápis z 15. schůzi Rady města Hustopeče konanou dne 12.05.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Zápis z 15. schůzi Rady města Hustopeče konanou dne 12.05.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/15/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008 Usnesení č. 205 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 25. 02. 2008. Usnesení č. 206 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytování

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 12. jednání datum konání: 05.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0205/RM12/2014 Úprava okolí Hornobranského rybníka - zahájení

Více

Ing. Petr Chrudina nar. 23.10.1960 bytem Pod Lipami 603, Bohuňovice, PSČ: 783 14 na straně jedné jako a dále jen dárce

Ing. Petr Chrudina nar. 23.10.1960 bytem Pod Lipami 603, Bohuňovice, PSČ: 783 14 na straně jedné jako a dále jen dárce Ing. Petr Chrudina nar. 23.10.1960 bytem Pod Lipami 603, Bohuňovice, PSČ: 783 14 na straně jedné jako a dále jen dárce a Obec Bohuňovice IČ: 00298697 6. května 109, Bohuňovice, PSČ: 783 14 zastoupená starostou

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009 Usnesení č. 93 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 26.01.2009 Usnesení č. 94 Rada města bere na vědomí oficiální míru inflace za rok

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 29. jednání datum konání: 20.10.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 29. jednání datum konání: 20.10.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 29. jednání datum konání: 20.10.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 20.10.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0510/RM29/2014 oiop - schválení uzavření dodatku č. 5 ke

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

U s n e s e n í z 60. schůze rady města Hustopeče dne 09.12.2008

U s n e s e n í z 60. schůze rady města Hustopeče dne 09.12.2008 Rada města schválila: U s n e s e n í z 60. schůze rady města Hustopeče dne 09.12.2008 1) Dnešní program schůze příloha č. 1. 2) Souhlas pro spol. Viadesigne Břeclav k územnímu řízení na akci Hustopeče

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015

Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015 Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015 Usnesení 14/01/15R: RM schvaluje Smlouvu o dílo se zhotovitelem Informačního zpravodaje města Rousínova firmou Printeco s.r.o., Hněvkovského

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 3. června 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 3. června 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 3. června 2015 Usnesení RM 1/17/15: s chvaluje program zasedání Rady města Chropyně č. 17. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.03.2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.03.2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.03.2008 Usnesení č. 240 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 03.03.2008 Usnesení č. 241 Rada města bere na vědomí výsledek hospodaření za rok

Více

Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009

Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009 Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009 Na základě usnesení 200/2009 ze dne 02.12.2009 ZaM s v ě ř u j e v souladu s ustanovením 100

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 26. schůze Rady města Hustopeče konané dne 03.11.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 26. schůze Rady města Hustopeče konané dne 03.11.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 26. schůze Rady města Hustopeče konané dne 03.11.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/26/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více