Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Hustopeče, rada města Hustopeče"

Transkript

1 Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 113. schůze rady města Hustopeče, konané dne v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/113/14: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/113/14: RM schvaluje poskytnutí dotace Apoštolské církvi, sboru Hustopeče, na materiální vybavení učebny ve výši ,- Kč. Usnesení č. 3/113/14: RM schvaluje poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Hustopeče na instalaci horkovzdušného topení do kostela sv. Václava ve výši ,- Kč. Usnesení č. 4/113/14: RM schvaluje poskytnutí dotace TJ Agrotec Hustopeče na pokrytí provozních nákladů v roce 2014 ve výši ,- Kč. Tato částka nemůže být využita na odměny a platy trenérů a funkcionářů oddílů. Usnesení č. 5/113/14: RM schvaluje poskytnutí dotace plaveckému klubu Hustopeče v částce ,- Kč na nájem a pokrytí provozních nákladů. Usnesení (úkol) č. 6/113/14: RM ukládá Finančnímu odboru MěÚ navýšit částku rozpočtu na dotace na rok 2014 o ,- Kč v rámci rozpočtového opatření předkládaného ZM. Usnesení č. 7/113/14: RM neschvaluje změnu dopravního značení na ulici Hradní v Hustopečích a trvá na stávajícím dopravním značení, tj. omezení dopravy přes 3,5 t s výjimkou Mimo zásobování. Usnesení (úkol) č. 8/113/14: RM ukládá projednat s JMK na změně smlouvy na realizaci stavby na pozemku a ke způsobu budoucího nabytí pozemku parcela číslo 1074/5 v k.ú. Hustopeče u Brna Jihomoravskému kraji od města Hustopeče na smlouvu budoucí darovací. V současné době je pozemek JMK, pokud však nebude zahájena realizace stavby, přejde pozemek zpět do vlastnictví města. Usnesení (úkol) č. 9/113/14: RM pověřuje ředitele SPOZAM pana Proschka prověřením možností výpovědi ze sauny v areálu SPOZAMu z důvodu její případné rekonstrukce. Usnesení č. 10/113/14: RM schvaluje Darovací smlouvu s kterou město získává dar ve výši Kč za zhotovení přístupového chodníčku na ul. Hradní před č.p. 4 o výměře 10,8 m2. Text smlouvy je přílohou zápisu. Usnesení č. 11/113/14: RM schvaluje Darovací smlouvu s kterou město získává dar ve výši Kč za zhotovení přístupového chodníčku na ul. Hradní před č.p. 4 o výměře 5,9 m2. Text smlouvy je přílohou zápisu. Usnesení č. 12/113/14: RM schvaluje Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v Domě U Synků na Burčákové slavnosti 2014 a Svatomartinské slavnosti 2014, s minimální částkou za pronájem 5000 Kč za akci. Texty záměrů jsou přílohou zápisu. 1/8

2 Usnesení č. 13/113/14: RM schvaluje Smlouvu č. HO /001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku parcela číslo 422/1, 422/16, 422/17, 474/2 v k.ú. Hustopeče u Brna na akci Hustopeče, Mrštíkova Úprava DS-Delta a to za jednorázovou úplatu v celkové výši 1.000,- Kč bez DPH se společností E.ON Distribuce a.s., IČ: , se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Text smlouvy je přílohou zápisu. Usnesení č. 14/113/14: RM schvaluje výběr nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Ul. Sv. Čecha parkoviště u kotelny a komunikace Na Vyhlídku 2014 uchazeče H a S t, spol. s.r.o. se sídlem Havlíčkova28, Hustopeče, IČ za nabídkovou cenu Kč včetně DPH. Usnesení č. 15/113/14: RM schvaluje pořadí na dalších místech na veřejnou zakázku malého rozsahu Ul. Sv. Čecha parkoviště u kotelny a komunikace Na Vyhlídku 2014 : 2. VHS Břeclav s.r.o. se sídlem Fügnerova 1161/1, Břeclav, IČ nabídková cena ,- Kč včetně DPH 3. Dopravní stavby Brno, s.r.o., se sídlem Trnkova 150, Brno-Líšeň, IČ nabídková cena ,- Kč včetně DPH 4. M SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, Pardubice, IČ nabídková cena ,- Kč včetně DPH 5. SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Oblast Hodonín se sídlem Brněnská 42, Hodonín, IČ nabídková cena ,- včetně DPH. Usnesení č. 16/113/14: RM schvaluje smlouvu o dílo s vybraným uchazečem 1 na stavbu Ul. Sv. Čecha parkoviště u kotelny a komunikace Na Vyhlídku 2014 firmou H a S t, spol. s.r.o. se sídlem Havlíčkova28, Hustopeče, IČ za cenu Kč včetně DPH. Termín zahájení prací a ukončení prací a předání stavby do Text smlouvy je přílohou zápisu. Usnesení (úkol) č. 17/113/14: RM schvaluje podání žádosti na Jihomoravský kraj Městskému muzeu a galerii Hustopeče o Individuální dotaci na rok 2014 ve výši ,- Kč, na pokrytí nákladů souvisejících s realizací nové stálé expozice historie města Hustopeče v Městském muzeu a galerii Hustopeče. Usnesení č. 18/113/14: RM schvaluje objednání tepelnětechnického posouzení skladby střechy budovy restaurace Formanka u spol. DEKPROJEKT, s. r. o., IČ , Tiskařská 10, Praha dle cenové nabídky D za cenu Kč s DPH. Usnesení č. 19/113/14: RM schvaluje oslovit projekční firmy Ing. Václav Cichra, Ing. Libor Schwarz, DEKPROJEKT, s. r. o., o podání cenové nabídky na zpracování PD na realizaci nápravných opatření dle předloženého posouzení střechy na objektu restaurace Formanka. Usnesení č. 20/113/14: RM schvaluje udělení souhlasu Ministerstvu financí odboru státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi s vydáním povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry v provozovně na Bratislavské ul. 465/18 v Hustopečích Usnesení (úkol) č. 21/113/14: RM ukládá prověřit stav stromů (komise životního prostředí) a možnost realizace opravy sousedního hrobového místa (stavební komise) na hrobovém místě č. 25, 26 v řadě XVIII na hřbitově v Hustopečích, stavební komise bude jednat o možnostech opravy hrobového místa. 2/8

3 Usnesení č. 22/113/14: RM bere na vědomí prohlášení paní o doložení vlastnictví kamenné dlažby na ulici Hradní. RM nepovažuje tento dokument za prokázání vlastnictví. Text prohlášení je přílohou zápisu. Usnesení č. 23/113/14: RM doporučuje ZM ke schválení Smlouvu o budoucí kupní smlouvě na odkoupení části pozemku parcela číslo 956 vedeného jako vinice o výměře max. 100 m 2 v k.ú. Hustopeče u Brna, na kterém se nachází stávající veřejný chodník za cenu 100 Kč/m 2 od podílových spoluvlastníků paní a bytem s termínem uzavření smlouvy kupní do 12ti měsíců po realizaci bezbariérové trasy. Text smlouvy je přílohou zápisu. Usnesení (úkol) č. 24/113/14: RM ukládá vypracovat možný vzhled okrasného kovového mobiliáře (sloupků) na oddělení chodníku od vozovky v ul. Mrštíkova. Usnesení (úkol) č. 25/113/14: RM ukládá zjistit cenu realizace instalace pevných zábran - okrasného kovového mobiliáře (sloupků) na oddělení chodníku od vozovky v ul. Mrštíkova. Usnesení (úkol) č. 26/113/14: RM ukládá předložit porovnání nynějších počtů parkovacích míst v šikmém stání na ul. Mrštíkova oproti možnému podélnému stání po obou stranách ulice, včetně vyjádření k možnosti stání vozidel v jednosměrné ulici dle zákona. Usnesení č. 27/113/14: RM schvaluje zapůjčení doskočiště na skok vysoký ZŠ Slovácká, Břeclav za částku 6.000,-Kč + vratná kauce 6.000,- Kč. Usnesení č. 28/113/14: RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě na studii cyklodopravy od ulice Alejní po Štinkavku se společností Viadesigne s.r.o., IČ: , se sídlem Na zahradách 1151/16, Břeclav, kterým se rozšiřuje rozsah předmětu původní smlouvy o propojení s cyklostezkami na Starovičky a Šakvice. Dokument bude dodán pod názvem generel cyklodopravy v Hustopečích. Termín původního rozsahu do konce 03/2014. termín rozsahu předmětu dle dodatku do konce roku Cena se navyšuje na ,- Kč bez DPH. Text dodatku je přílohou zápisu. Usnesení č. 29/113/14: RM schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě na realizaci Bezbariérových tras, se společností Viadesigne s.r.o., IČ: , se sídlem Na zahradách 1151/16, Břeclav, kterým se mění předmět plnění. a- Bezbariérová trasa města Hustopeče 2014 (původní etapa č. 4) dle přiložené nabídky. b- Bezbariérová trasa města Hustopeče 2015 (původně etapa č. 3), kterým se upravuje termín plnění DUR 4/2014 a pro stavební povolení a zadání stavby do konce roku Text dodatku je přílohou zápisu. Usnesení č. 30/113/14: RM nepostupuje materiál s žádosti o změnu zřizovacích listin ZŠ Komenského p.o. do ZM z důvodu nadbytečnosti úkonu. Usnesení (úkol) č. 31/113/14: RM ukládá předložit projekt umístění stavby Kiosková trafo stanice E.ON Distribuce a.s. doplnit také zaměření a prověření staveb pod pozemkem. Usnesení č. 32/113/14: RM nedoporučuje ZM k schválení souhlas města k provedení překopu komunikací v ul. Kurdějovská za účelem napojení novostavby na pozemku parcela číslo 609 v k.ú. Hustopeče u Brna na inženýrské sítě panu bytem a paní, bytem 3/8

4 Usnesení č. 33/113/14: RM schvaluje souhlas s napojením novostavby RD na pozemku parcela číslo 609 v k.ú. Hustopeče u Brna v ul. Kurdějovská na místní komunikaci panu bytem a paní, bytem... Usnesení č. 34/113/14: RM schvaluje Smlouvu o souhlasu s provedením stavby sjezdu na pozemku města parcelní číslo 598/1 v k. ú. Hustopeče u Brna s, bytem a,, pro novostavbu rodinného domu na parcelním č. KN 609 v k. ú. Hustopeče u Brna, s podmínkou zachování stávající roviny chodníku v místě napojení sjezdu a neporušení nově zbudovaných komunikací. Sjezd bude zbudován ze zatravňovaní dlažby. Před podpisem smlouvy žadatelé složí kauci ve výši Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. Usnesení č. 35/113/14: RM schvaluje souhlas s projektovou dokumentací č. Z na stavbu Opravy bytového domu Větrná 6,7, Hustopeče pro územní a stavební řízení. Za podmínky že stavba lodžií neohrozí 3. etapu revitalizace sídliště, kladného vyjádření správců sítí Usnesení č. 36/113/14: RM schvaluje souhlas se zbudováním dočasné panelové vozovky a uložením panelů na pozemcích města parcela číslo 4542/228, 4542/333 a 4542/2 v k.ú. Hustopeče u Brna dle předloženého zákresu, za podmínek nepoškození stávajících komunikací, uvedení dotčených ploch do původního stavu po skončení prací a složení vratné kauce ve výši Kč před zahájením stavebních prací. Cenu za zábor veřejného prostranství stanoví FO MěÚ Hustopeče. Usnesení č. 37/113/14: RM schvaluje souhlas se Smlouvou o právu provést stavbu pozemku města parcelní číslo 4542/2 v k. ú. Hustopeče u Brna s PÁLAVA, stavební bytové družstvo, IČ: se sídlem Hustopeče, Dukelské nám. 10, pro stavbu lodžií bytového domu č.p na parc. č. 4542/65. Stavba musí proběhnout nejpozději do konce srpna Text smlouvy je přílohou zápisu. Usnesení č. 38/113/14: RM schvaluje souhlas k projektové dokumentaci na stavbu Přestavba objektu na klubovnu objektu bez čp. na parc. č. KN 279 v k. ú. Hustopeče u Brna pro Junák svaz skautů a skautek, středisko Vranovice, U Koupaliště 113, Vranovice, jako vlastník objektu, pro účely stavebního řízení. Usnesení č. 39/113/14: RM schvaluje souhlas s krátkodobým dočasným užíváním nádvoří společenského domu před rekonstruovaným objektem k uskladnění stavebního materiálu pro Junák svaz skautů a skautek, středisko Vranovice, U Koupaliště 113, Vranovice, s podmínkou uvedení dotčených ploch do původního stavu. Usnesení č. 40/113/14: RM doporučuje ZM Vyhlášení záměru darování pozemku parcela číslo 4695/28 vedeného jako ostatní plocha o výměře 154 m2 pod stavbou Přestupní uzel Šakvice IDS s tím, že obdarovaný uhradí náklady spojené s darovací smlouvou. Usnesení č. 41/113/14: RM schvaluje souhlas města, jako vlastníka sousedních pozemků parcela číslo 505/1 a 5385/27 v k. ú. Hustopeče u Brna na stavbu VINAŘSTVÍ STARÝ VRCH HUSTOPEČE na pozemcích parcela číslo 3666 a 5385/29 v k.ú. Hustopeče u Brna pro ESOX, spol. s r. o., Libušina tř. 826/23, Brno, v zastoupení SPK Ing. Schwarz, Dlouhá 2, Hustopeče, pro účely stavebního řízení. Usnesení č. 42/113/14: RM jmenuje komisi k projektové dokumentaci na stavbu Reko MS Hustopeče - Žižkova +2 Za SK:,,,.., + zástupce majetkoprávního odboru a 4/8

5 společností IGEA s.r.o., divize Brno, se sídlem Soukenická 973/2, Brno která zastupuje investora RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem. Usnesení č. 43/113/14: RM odkládá projednání žádosti o prodej části pozemku parcela číslo 1370/1 vedeného jako ostatní plocha, v k.ú. Hustopeče u Brna, k žádosti je možno se vrátit po dokončení revitalizace Křížového vrchu. Usnesení č. 44/113/14: RM doporučuje ZM vyhrazení pravomocí dle 102 odst. 3 zák. o obcích rozhodování o věcech: souhlasu ke stavebním pracím v tělesech rekonstruovaných vozovek a veřejných ploch města Hustopeče uvedených v příloze a to po dobu 8 let od dokončení. Usnesení (úkol) č. 45/113/14: RM ukládá dohledat usnesení týkající se zatrubnění vodoteče kolem finančního úřadu na ul. Hradní, případné napojení rodinných domů na kanalizaci. Usnesení č. 46/113/14: RM doporučuje ZM ke schválení vyhlášení záměru prodeje částí pozemků p.č. KN 1250/3 vedené jako ostatní plocha a p.č. KN 1250/4 vedené jako ostatní plocha o souhrnné výměře 112 m 2 /dle zákrsu v příloze/ vše zapsáno na LV č pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hustopeče. Náklady na vyhotovení geometrického plánu a na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující. Text záměru je přílohou zápisu. Usnesení č. 47/113/14: RM schvaluje objednávku společností SIGNEX KH Břeclav, s.r.o., IČ: , Podivín, Bratislavská č.p. 929, PSČ na pořízení obdélníkového rozhledového zrcadla o rozměrech 1000x800 mm s nerozbitnou povrchovou úpravou včetně sloupku za cenu 6.600,- Kč bez DPH. Podmínkou objednávky je spolufinancování ze strany společnosti NORMA Czech, s.r.o. Usnesení č. 48/113/14: RM schvaluje instalaci obdélníkového rozhledového zrcadla na křižovatku oproti výjezdu ze společnosti NORMA Czech, s.r.o. a to Městskými službami Hustopeče. Usnesení č. 49/113/14: RM schvaluje darovací smlouvu na dar ve výši Kč bez DPH se společností NORMA Czech, s.r.o., IČ: , Hustopeče, Havlíčkova 28, PSČ na pořízení a instalaci obdélníkového rozhledového zrcadla o rozměrech 1000x800 mm s nerozbitnou povrchovou úpravou. Usnesení č. 50/113/14: RM schvaluje Smlouvu o daňovém poradenství uzavřenou mezi Městem Hustopeče, jako klientem, a společností AUDIT DANĚ, s.r.o., Vídeňská 89, Brno, IČ , jako poradcem za částku ,- Kč plus DPH/rok. Text smlouvy je přílohou zápisu. Usnesení č. 51/113/14: RM schvaluje ukončení nájmu k bytové jednotce č. 117, na ubytovně Mostař, Kpt. Jaroše 1, Hustopeče, a to ke dni , z důvodu opakovaného prodlení v platbě nájemného. Usnesení č. 52/113/14: RM schvaluje Smlouvu o poskytování pečovatelské služby zajištění rozvozu stravy uzavřenou mezi Městem Hustopeče jako poskytovatelem a paní, nar., přechodně bytem Žižkova 19, Hustopeče, trvale bytem jako příjemcem. Smlouva se uzavírá s účinností od Text smlouvy je přílohou zápisu. 5/8

6 Usnesení č. 53/113/14: RM schvaluje Smlouvu o nájmu bytové jednotky č. 412 v ubytovně Mostař, Kpt. Jaroše 1, Hustopeče, mezi městem Hustopeče a panem, platnou od Text smlouvy je přílohou zápisu. Usnesení č. 54/113/14: RM bere na vědomí Zápis ze schůze komise obřadů a slavností ze dne Usnesení č. 55/113/14: RM bere na vědomí o plánovaném zasedání finančního výboru a o jeho programu týkajícího se rozpočtu města. Usnesení (úkol) č. 56/113/14: RM bere na vědomí průběžné výsledky akcí Světový duel vín 2013, Hustopečské skákání Výsledek je možno zveřejnit až po ověření veškerých podkladů vyúčtování s (MaK) a. Usnesení č. 57/113/14: RM schvaluje Dohodu o přípravě podkladů pro zadání zpracování lesní hospodářské osnovy uzavřenou mezi Městem Hustopeče a ČR Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem. Text dohody je přílohou. Usnesení č. 58/113/14: RM bere na vědomí text dopisu z Ministerstva dopravy k problematice převodu správy agend Centrálního registru řidičů na města ORP. Dopis je přílohou zápisu. Usnesení (úkol) č. 59/113/14: RM schvaluje pokácení suché břízy rostoucí u tenisových kurtů na pozemku p. č. KN 885/1, který ve vlastnictví města Hustopeče. Pokácení zajistí Městské služby Hustopeče. Usnesení (úkol) č. 60/113/14: Rada města Hustopeče schvaluje záměr pořízení Změny č. 1 ÚP Hustopeče. Ve Změně č. 1 ÚP Hustopeče budou obsaženy podmínky k pořízení regulačního plánu pro plochu, sestávající z plochy vymezené v ÚP Hustopeče jako plocha zásadního významu pro charakter města (dle bodu 12, textové části ÚP Hustopeče str ÚZV 1) a plochy, kde ÚP Hustopeče uložil pořízení územních studií S1 a S8. Změnou č.1 ÚP Hustopeče budou řešeny další záměry změn využití území, vyplývající z územně analytických podkladů ORP Hustopeče a z dalších aktuálních požadavků města Hustopeče. Rada města Hustopeče ukládá ORR MÚ Hustopeče zpracovat návrh seznamu změn využití území k řešení ve Změně č.1 ÚP Hustopeče. Usnesení (úkol) č. 61/113/14: Rada města Hustopeče schvaluje záměr pořízení územních studií S3, S4, S5 a S9 podle ÚP Hustopeče na základě architektonické soutěže. Usnesení (úkol) č. 62/113/14: Rada města Hustopeče ukládá ORR MÚ Hustopeče ve spolupráci s MO MÚ Hustopeče a Českou komorou architektů připravit architektonickou soutěž na urbanisticko-architektonické řešení území Hustopeče severozápad pro následné pořízení územních studií S5, S3, S4 a S9, v pořadí a rozsahu podle potřeb a rozhodnutí města Hustopeče. Usnesení (úkol) č. 63/113/14: Rada města Hustopeče schvaluje pořízení Studie zásobení vodou a odkanalizování území města Hustopeče v souvislosti s urbanistickým návrhem řešením území Hustopeče severozápad a ukládá ORR MÚ Hustopeče ve spolupráci s MO MÚ Hustopeče zpracovat zadávací podmínky pro tuto odbornou studii. 6/8

7 Usnesení (úkol) č. 64/113/14: Rada města Hustopeče projednala návrh územní studie Hustopeče ulice Na Hradbách a okolí a ukládá ORR MÚ Hustopeče zajistit její doplnění v částech týkajících se dopravního řešení a podmínek pro instalování a umisťování pergol, přístřešků a prvků drobné architektury. Usnesení (úkol) č. 65/113/14: RM schvaluje objednávku na zabetonování základových patek pro vybudování zázemí dopravního hřiště na Lipové od společnosti Eurodach za částku ,- Kč. Usnesení (úkol) č. 66/113/14: RM schvaluje Regionální plán dopravních akcí na rok 2014 dle návrhu odboru dopravy MěÚ a ukládá Finančnímu odboru MěÚ zapracovat do rozpočtu města vyhrazení finančních prostředků na tyto akce. Usnesení (úkol) č. 67/113/14: RM schvaluje zahrnutí opravy hřbitovní kaple do plánu oprav z programu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Usnesení (úkol) č. 68/113/14: RM schvaluje podání výpovědi společnosti Kamenný vrch s.ro., v nejbližších možných termínech dle uzavřené smlouvy z důvodu neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy ze strany nájemce. Usnesení (úkol) č. 69/113/14: RM ukládá prověřit možný předávací protokol z projektu výsadby zeleně Na Hradbách 1. Etapa a fakturu z 11/2012. Usnesení (úkol) č. 70/113/14: RM schvaluje zapůjčení 1 ks 1100 litrového kontejneru na svoz komunálního odpadu pro dům na ul. Brněnská 60-66, Hustopeče. Usnesení č. 71/113/14: RM schvaluje výjimku z OZV 5/2013 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku pro pořádání Společenského plesu Střední odborné školy a středního odborného učiliště Hustopeče v termínu od od 20:00 hod. do 03:00 hod. následujícího dne. Usnesení č. 72/113/14: RM schvaluje doporučení ZM schválit souhlas s podáním žádosti o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu, oblasti Zavádění ITC v územní veřejné správě, vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj, výzvou č. 22 IOP - Konsolidace IT a nové služby TC obcí v rámci projektu "Elektronizace městského úřadu Hustopeče". Usnesení č. 73/113/14: RM schvaluje doporučení ZM schválit předfinancování projektu "Elektronizace městského úřadu Hustopeče" ve výši ,-Kč z toho spolufinancování realizace projektu z rozpočtu města v předpokládané výši ,-Kč (15 % z rozpočtu města). Usnesení č. 74/113/14: RM schvaluje zadání zpracování projektové dokumentace ing. Terezii Friedlové na vegetační úpravy v k.ú. Hustopeče s termínem realizace akcí na konci roku 2014 nebo začátku Cena projektů: Ozelenění Sídliště III. etapa Kč, Krajinná zeleň (p.č. 4536/119) Kč. 7/8

8 Usnesení č. 75/113/14: RM schvaluje pokračování v přípravných pracích na realizaci akce odvodnění zdi židovského hřbitova. Dle výpočtu nákladů budou v rámci rozpočtových opatření vyhrazeny náklady na realizaci. Usnesení č. 76/113/14: RM bere na vědomí zprávu školské komise a schvaluje zachování stávající kapacity Mateřských škol v Hustopečích i pro další období. Ukládá školské komisi hledat další způsoby pro rozšíření školní družiny při ZŠ. Usnesení (úkol) č. 77/113/14: RM ukládá oslovit na vytvoření návrhu plastiky mandle na kruhový objezd při výjezdu z Hustopečí směrem na Břeclav. 8/8

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 14. června 2012

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 14. června 2012 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 14. června 2012 I ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 102. schůze rady města Hustopeče, konané dne 03.12.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/102/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/102/13: RM schvaluje

Více

Usnesení z XVI. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče

Usnesení z XVI. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XVI. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 15. 9. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XVI/16: ZM schvaluje program

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11 z jednání rady města konaného dne 22.08.2011 Usnesení obsahuje: 5 strany, body č. 486-520 RM schvaluje 486) nevybudovat vodovodní řad v rámci výkopových prací

Více

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/79/13: RM schválila program dnešní schůze RM (příloha č. 1). Usnesení č. 2/79/13: RM

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 4. schůze Rady města Hustopeče konané dne 10.12.2014 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/4/14: RM schválila program jednání dnešní

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 22. schůze Rady města Hustopeče konané dne 08.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 22. schůze Rady města Hustopeče konané dne 08.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 22. schůze Rady města Hustopeče konané dne 08.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/22/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

Usnesení z 81. schůze rady města Hustopeče, konané dne 26.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Usnesení z 81. schůze rady města Hustopeče, konané dne 26.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení z 81. schůze rady města Hustopeče, konané dne 26.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/81/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/81/13: RM schvaluje podání

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 132. schůze Rada města Hustopeče konané dne 23.09.2014 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/132/14: RM schválila program jednání dnešní RM. Usnesení RM č. 2/132/14: RM bere

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 2/2017

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 2/2017 VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE 6.2.2017 POŘ.Č. 2/2017 1/2/2017 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 7/2016 konané dne 18.5.2016, ze zasedání RM č.

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 87

Město Broumov určeno Radě města č. 87 Město Broumov určeno Radě města č. 87 Majetkové záležitosti k jednání dne: 19.2. 2014 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK, starosta, Mgr.Špůr dne: 3.2.,14.2.2014 předloženo RM dne: 14.2.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Usnesení č. 1/XXII/14: ZM schvaluje program zasedání, včetně doplnění bodu

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Usnesení 752/2014 - ZM 31 ze dne 22. 5. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. nepřijalo ke kontrole plnění usnesení k 22.5.2014

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012

USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012 USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012 Rada města Čelákovic: 1.1. Schvaluje předložený program jednání 1.2.1. Jmenuje Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 10. schůze Rady města Hustopeče konané dne 03.03.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/10/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 111. schůze rady města Hustopeče, konané dne 25.02.2014 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/111/14: RM schválila program dnešní schůze

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

U s n e s e n í ze 75. schůze rady města Hustopeče dne 08.01.2013. Rada města schválila:

U s n e s e n í ze 75. schůze rady města Hustopeče dne 08.01.2013. Rada města schválila: U s n e s e n í ze 75. schůze rady města Hustopeče dne 08.01.2013 Rada města schválila: 1) termíny blokové čištění ve městě. 2) podání žádosti na projekt Oranžové hřiště na ul. Lipova za cenu 1 mil. Kč,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 5. schůze Rady města Hustopeče konané dne 23.12.2014 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/5/14: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 5. schůze konané dne anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 5. schůze konané dne anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 5. schůze konané dne 26. 1. 2015 anonymizované Rada města po projednání 114/15rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 115/15rm bere na vědomí vyhlášení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2008 Usnesení č. 638 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.06.2008. Usnesení č. 639 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí grantu

Více

59. zasedání Rady města Bučovice ze dne

59. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 59. zasedání Rady města Bučovice ze dne 5.2.2014 368/59/RM/2014 SZSS 01 - Prodloužení nájemní smlouvy bytu - U Škol 954 Eva Lišková,, bytem k bytu č. 8 v budově čp. 954 v Bučovicích na

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 107. schůze rady města Hustopeče, konané dne 21.01.2014 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/107/14: RM schválila program dnešní schůze

Více

3. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně

3. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 7 konaného dne 18. června 2015 Usnesení ZM 1/07/2015: návrhovou komisi ve složení: předseda Mgr. Stanislav Kalinec a

Více

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 19. jednání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 24.01.2013 v 16:00 hodin ve velké zasedací síni Městského úřadu

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Výsledky projednání z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo: USNESENÍ č. 192: Zastupitelstvo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 16

Město Broumov určeno Radě města č. 16 Město Broumov určeno Radě města č. 16 Majetkové záležitosti k jednání dne: 25.05.2015 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK, Mgr.Špůr 18.05., 19.05.2015 předloženo RM dne: 20.05. 2015 Komentář:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Usnesení č. 940 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 03.09.2007. Usnesení č. 941 Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 21. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 8. února 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 21. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 8. února 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 21. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 8. února 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. února 2014

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. února 2014 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. února 2014 č. 34 u p r a v e n á v e r z e použití finančních prostředků ve výši do 5.000 Kč ze schváleného příspěvku z rozpočtu zřizovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 110. schůze rady města Hustopeče, konané dne 11.02.2014 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/110/14: RM schválila program dnešní schůze

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 24. schůze Rady města Hustopeče konané dne 06.10.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 24. schůze Rady města Hustopeče konané dne 06.10.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 24. schůze Rady města Hustopeče konané dne 06.10.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/24/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

k.ú. Zámek ZR ul. Nová, ZR 2 k.ú. Město ZR Dolní, Libušínská, ZR 1 Nádražní, ZR 6 Brodská, ZR 3 k.ú. Město ZR ul. Pelikánova, ZR 7

k.ú. Zámek ZR ul. Nová, ZR 2 k.ú. Město ZR Dolní, Libušínská, ZR 1 Nádražní, ZR 6 Brodská, ZR 3 k.ú. Město ZR ul. Pelikánova, ZR 7 Obsah majetkoprávních úkonů RM č. 53-834/2016/OP dne 14.11.2016: Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití a) Prodej pozemku - vyhlášení záměru Manželé P., ZR k.ú. Město ZR ul. Veselská,

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 19. schůze Rady města Hustopeče konané dne 14.07.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 19. schůze Rady města Hustopeče konané dne 14.07.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 19. schůze Rady města Hustopeče konané dne 14.07.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/19/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 1/14/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 22/10/RM/2012, 8/12/RM/2012, 9/12/RM/2012, 10/12/RM/2012, 11/12/RM/2012. 2/14/RM/2012

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 86. schůze rady města Hustopeče, konané dne 14.5.2013 Usnesení č. 1/86/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/86/13: RM schvaluje návrh územního plánu města Hustopeče, v původně

Více

U s n e s e n í z 6. schůze rady města Hustopeče dne 25.01.2011

U s n e s e n í z 6. schůze rady města Hustopeče dne 25.01.2011 U s n e s e n í z 6. schůze rady města Hustopeče dne 25.01.2011 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Znění dopisu pro hejtmana JmK ohledně žádosti o okamžitou revokaci usnesení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015

Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015 Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015 RM-368/12/2015 Rada města Polná schvaluje program schůze v tomto znění: 1. Kontrola usnesení z 11. schůze RM 2. Majetkoprávní

Více

52. zasedání Rady města Bučovice ze dne

52. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 52. zasedání Rady města Bučovice ze dne 4.9.2013 186/52/RM/2013 OÚP 01 Výběr projektanta - projektová dokumentace infrastruktura Úlehla - 1. etapa I. Rada města bere na vědomí obsah předkládaného

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 01.06.2009 Usnesení č. 518 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 25.05.2009 Usnesení č. 519 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo jejíž předmětem

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 48. schůze Rady města Hustopeče konané dne v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 48. schůze Rady města Hustopeče konané dne v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 48. schůze Rady města Hustopeče konané dne 27.09.2016 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/48/16: RM schválila program jednání dnešní

Více

Rada města Usnesení č. 09/10

Rada města Usnesení č. 09/10 Rada města Usnesení č. 09/10 z jednání rady města konaného dne 10.5.2010 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 247-287 RM schvaluje 247) záměr vybudovat ve spolupráci s majitelem vantrok p. Vackem v oblasti

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 30. 10. 2012 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Zdenek Krutek, Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová,

Více

Vnitřní směrnici č. 8/2011 k inventarizaci majetku a u k l á d á zpracovat plán inventur pro rok T.: Zodp.: Ing.

Vnitřní směrnici č. 8/2011 k inventarizaci majetku a u k l á d á zpracovat plán inventur pro rok T.: Zodp.: Ing. čj. MCH 6500/2011 spisová značka 6497/2011/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 29. zasedání dne 26. října 2011 R M 1 / 2 9 / 1 1 b e r e n a v ě d o m í 1. Informativní zprávu o plnění

Více

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

U s n e s e n í ze 71. schůze rady města Hustopeče dne 20.11.2012

U s n e s e n í ze 71. schůze rady města Hustopeče dne 20.11.2012 U s n e s e n í ze 71. schůze rady města Hustopeče dne 20.11.2012 Rada města schválila: 1) fixaci úrokového SWAPU u PPF banky a.s. na úvěr na komunikace s úrokovým zajištěním 0,66 a na úvěr na ZŠ Komenského

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Usnesení č. 231 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 5. 03. 2007. Usnesení č. 232 Rada města souhlasí s umístěním zmrzlinového stánku

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 254/2016 1. vzala na vědomí zahájení přípravy návrhu nových zásad pro pronájem bytů, pronájem nebytových

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

zakázky "Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice".

zakázky Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice. Šumperk, IČ: 64618951, za nabídkovou cenu 8 078 336 Kč včetně DPH po uplynutí zákonných lhůt pro podání námitek proti úkonům zadavatele. UR24/91/2010 Rekonstrukce části komunikace Olomoucká - výběrové

Více

Město Sezemice. Rada města Sezemice: Výpis usnesení rady města z mimořádné schůze Rady města Sezemice

Město Sezemice. Rada města Sezemice: Výpis usnesení rady města z mimořádné schůze Rady města Sezemice Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z mimořádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 29.04.2015 Místo jednání Městský úřad Sezemice - zasedací místnost č. 205 Usnesení

Více

Komentář: Město Broumov určeno Radě města č. 51. Majetkové záležitosti k jednání: předloženo RM dne:

Komentář: Město Broumov určeno Radě města č. 51. Majetkové záležitosti k jednání: předloženo RM dne: Město Broumov určeno Radě města č. 51 Majetkové záležitosti k jednání: 15.08.2016 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno Mgr.Špůr, starosta 08.08.2016,12.08.2016 předloženo RM dne: 10.08.2016

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 120. schůze rady města Hustopeče, konané dne 03.06.2014 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/120/14: RM schválila program jednání dnešní RM. Usnesení č. 2/120/14: RM bere na

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 25. schůze rady města, kte rá se kon ala dne 14.12.2016 573/25/RM/2016 Souhlas s použitím znaku města I. Rada města souhlasí s použitím znaku města Vrchlabí

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 116. schůze rady města Hustopeče, konané dne 08.04.2014 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/116/14: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 3/116/14: RM bere na vědomí

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.03.2009 Usnesení č. 177 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.02.2009. Usnesení č. 178 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na provedení

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 4 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 153 Vydána dne 28.2.2014 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5015. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

U s n e s e n í z 60. schůze rady města Hustopeče dne 09.12.2008

U s n e s e n í z 60. schůze rady města Hustopeče dne 09.12.2008 Rada města schválila: U s n e s e n í z 60. schůze rady města Hustopeče dne 09.12.2008 1) Dnešní program schůze příloha č. 1. 2) Souhlas pro spol. Viadesigne Břeclav k územnímu řízení na akci Hustopeče

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 8 Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 24.2.2016 78/4/RM/2016 Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce - ZŠ TGM a gymnázium I.

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více