Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Hustopeče, rada města Hustopeče"

Transkript

1 Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 113. schůze rady města Hustopeče, konané dne v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/113/14: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/113/14: RM schvaluje poskytnutí dotace Apoštolské církvi, sboru Hustopeče, na materiální vybavení učebny ve výši ,- Kč. Usnesení č. 3/113/14: RM schvaluje poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Hustopeče na instalaci horkovzdušného topení do kostela sv. Václava ve výši ,- Kč. Usnesení č. 4/113/14: RM schvaluje poskytnutí dotace TJ Agrotec Hustopeče na pokrytí provozních nákladů v roce 2014 ve výši ,- Kč. Tato částka nemůže být využita na odměny a platy trenérů a funkcionářů oddílů. Usnesení č. 5/113/14: RM schvaluje poskytnutí dotace plaveckému klubu Hustopeče v částce ,- Kč na nájem a pokrytí provozních nákladů. Usnesení (úkol) č. 6/113/14: RM ukládá Finančnímu odboru MěÚ navýšit částku rozpočtu na dotace na rok 2014 o ,- Kč v rámci rozpočtového opatření předkládaného ZM. Usnesení č. 7/113/14: RM neschvaluje změnu dopravního značení na ulici Hradní v Hustopečích a trvá na stávajícím dopravním značení, tj. omezení dopravy přes 3,5 t s výjimkou Mimo zásobování. Usnesení (úkol) č. 8/113/14: RM ukládá projednat s JMK na změně smlouvy na realizaci stavby na pozemku a ke způsobu budoucího nabytí pozemku parcela číslo 1074/5 v k.ú. Hustopeče u Brna Jihomoravskému kraji od města Hustopeče na smlouvu budoucí darovací. V současné době je pozemek JMK, pokud však nebude zahájena realizace stavby, přejde pozemek zpět do vlastnictví města. Usnesení (úkol) č. 9/113/14: RM pověřuje ředitele SPOZAM pana Proschka prověřením možností výpovědi ze sauny v areálu SPOZAMu z důvodu její případné rekonstrukce. Usnesení č. 10/113/14: RM schvaluje Darovací smlouvu s kterou město získává dar ve výši Kč za zhotovení přístupového chodníčku na ul. Hradní před č.p. 4 o výměře 10,8 m2. Text smlouvy je přílohou zápisu. Usnesení č. 11/113/14: RM schvaluje Darovací smlouvu s kterou město získává dar ve výši Kč za zhotovení přístupového chodníčku na ul. Hradní před č.p. 4 o výměře 5,9 m2. Text smlouvy je přílohou zápisu. Usnesení č. 12/113/14: RM schvaluje Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v Domě U Synků na Burčákové slavnosti 2014 a Svatomartinské slavnosti 2014, s minimální částkou za pronájem 5000 Kč za akci. Texty záměrů jsou přílohou zápisu. 1/8

2 Usnesení č. 13/113/14: RM schvaluje Smlouvu č. HO /001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku parcela číslo 422/1, 422/16, 422/17, 474/2 v k.ú. Hustopeče u Brna na akci Hustopeče, Mrštíkova Úprava DS-Delta a to za jednorázovou úplatu v celkové výši 1.000,- Kč bez DPH se společností E.ON Distribuce a.s., IČ: , se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Text smlouvy je přílohou zápisu. Usnesení č. 14/113/14: RM schvaluje výběr nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Ul. Sv. Čecha parkoviště u kotelny a komunikace Na Vyhlídku 2014 uchazeče H a S t, spol. s.r.o. se sídlem Havlíčkova28, Hustopeče, IČ za nabídkovou cenu Kč včetně DPH. Usnesení č. 15/113/14: RM schvaluje pořadí na dalších místech na veřejnou zakázku malého rozsahu Ul. Sv. Čecha parkoviště u kotelny a komunikace Na Vyhlídku 2014 : 2. VHS Břeclav s.r.o. se sídlem Fügnerova 1161/1, Břeclav, IČ nabídková cena ,- Kč včetně DPH 3. Dopravní stavby Brno, s.r.o., se sídlem Trnkova 150, Brno-Líšeň, IČ nabídková cena ,- Kč včetně DPH 4. M SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, Pardubice, IČ nabídková cena ,- Kč včetně DPH 5. SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Oblast Hodonín se sídlem Brněnská 42, Hodonín, IČ nabídková cena ,- včetně DPH. Usnesení č. 16/113/14: RM schvaluje smlouvu o dílo s vybraným uchazečem 1 na stavbu Ul. Sv. Čecha parkoviště u kotelny a komunikace Na Vyhlídku 2014 firmou H a S t, spol. s.r.o. se sídlem Havlíčkova28, Hustopeče, IČ za cenu Kč včetně DPH. Termín zahájení prací a ukončení prací a předání stavby do Text smlouvy je přílohou zápisu. Usnesení (úkol) č. 17/113/14: RM schvaluje podání žádosti na Jihomoravský kraj Městskému muzeu a galerii Hustopeče o Individuální dotaci na rok 2014 ve výši ,- Kč, na pokrytí nákladů souvisejících s realizací nové stálé expozice historie města Hustopeče v Městském muzeu a galerii Hustopeče. Usnesení č. 18/113/14: RM schvaluje objednání tepelnětechnického posouzení skladby střechy budovy restaurace Formanka u spol. DEKPROJEKT, s. r. o., IČ , Tiskařská 10, Praha dle cenové nabídky D za cenu Kč s DPH. Usnesení č. 19/113/14: RM schvaluje oslovit projekční firmy Ing. Václav Cichra, Ing. Libor Schwarz, DEKPROJEKT, s. r. o., o podání cenové nabídky na zpracování PD na realizaci nápravných opatření dle předloženého posouzení střechy na objektu restaurace Formanka. Usnesení č. 20/113/14: RM schvaluje udělení souhlasu Ministerstvu financí odboru státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi s vydáním povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry v provozovně na Bratislavské ul. 465/18 v Hustopečích Usnesení (úkol) č. 21/113/14: RM ukládá prověřit stav stromů (komise životního prostředí) a možnost realizace opravy sousedního hrobového místa (stavební komise) na hrobovém místě č. 25, 26 v řadě XVIII na hřbitově v Hustopečích, stavební komise bude jednat o možnostech opravy hrobového místa. 2/8

3 Usnesení č. 22/113/14: RM bere na vědomí prohlášení paní o doložení vlastnictví kamenné dlažby na ulici Hradní. RM nepovažuje tento dokument za prokázání vlastnictví. Text prohlášení je přílohou zápisu. Usnesení č. 23/113/14: RM doporučuje ZM ke schválení Smlouvu o budoucí kupní smlouvě na odkoupení části pozemku parcela číslo 956 vedeného jako vinice o výměře max. 100 m 2 v k.ú. Hustopeče u Brna, na kterém se nachází stávající veřejný chodník za cenu 100 Kč/m 2 od podílových spoluvlastníků paní a bytem s termínem uzavření smlouvy kupní do 12ti měsíců po realizaci bezbariérové trasy. Text smlouvy je přílohou zápisu. Usnesení (úkol) č. 24/113/14: RM ukládá vypracovat možný vzhled okrasného kovového mobiliáře (sloupků) na oddělení chodníku od vozovky v ul. Mrštíkova. Usnesení (úkol) č. 25/113/14: RM ukládá zjistit cenu realizace instalace pevných zábran - okrasného kovového mobiliáře (sloupků) na oddělení chodníku od vozovky v ul. Mrštíkova. Usnesení (úkol) č. 26/113/14: RM ukládá předložit porovnání nynějších počtů parkovacích míst v šikmém stání na ul. Mrštíkova oproti možnému podélnému stání po obou stranách ulice, včetně vyjádření k možnosti stání vozidel v jednosměrné ulici dle zákona. Usnesení č. 27/113/14: RM schvaluje zapůjčení doskočiště na skok vysoký ZŠ Slovácká, Břeclav za částku 6.000,-Kč + vratná kauce 6.000,- Kč. Usnesení č. 28/113/14: RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě na studii cyklodopravy od ulice Alejní po Štinkavku se společností Viadesigne s.r.o., IČ: , se sídlem Na zahradách 1151/16, Břeclav, kterým se rozšiřuje rozsah předmětu původní smlouvy o propojení s cyklostezkami na Starovičky a Šakvice. Dokument bude dodán pod názvem generel cyklodopravy v Hustopečích. Termín původního rozsahu do konce 03/2014. termín rozsahu předmětu dle dodatku do konce roku Cena se navyšuje na ,- Kč bez DPH. Text dodatku je přílohou zápisu. Usnesení č. 29/113/14: RM schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě na realizaci Bezbariérových tras, se společností Viadesigne s.r.o., IČ: , se sídlem Na zahradách 1151/16, Břeclav, kterým se mění předmět plnění. a- Bezbariérová trasa města Hustopeče 2014 (původní etapa č. 4) dle přiložené nabídky. b- Bezbariérová trasa města Hustopeče 2015 (původně etapa č. 3), kterým se upravuje termín plnění DUR 4/2014 a pro stavební povolení a zadání stavby do konce roku Text dodatku je přílohou zápisu. Usnesení č. 30/113/14: RM nepostupuje materiál s žádosti o změnu zřizovacích listin ZŠ Komenského p.o. do ZM z důvodu nadbytečnosti úkonu. Usnesení (úkol) č. 31/113/14: RM ukládá předložit projekt umístění stavby Kiosková trafo stanice E.ON Distribuce a.s. doplnit také zaměření a prověření staveb pod pozemkem. Usnesení č. 32/113/14: RM nedoporučuje ZM k schválení souhlas města k provedení překopu komunikací v ul. Kurdějovská za účelem napojení novostavby na pozemku parcela číslo 609 v k.ú. Hustopeče u Brna na inženýrské sítě panu bytem a paní, bytem 3/8

4 Usnesení č. 33/113/14: RM schvaluje souhlas s napojením novostavby RD na pozemku parcela číslo 609 v k.ú. Hustopeče u Brna v ul. Kurdějovská na místní komunikaci panu bytem a paní, bytem... Usnesení č. 34/113/14: RM schvaluje Smlouvu o souhlasu s provedením stavby sjezdu na pozemku města parcelní číslo 598/1 v k. ú. Hustopeče u Brna s, bytem a,, pro novostavbu rodinného domu na parcelním č. KN 609 v k. ú. Hustopeče u Brna, s podmínkou zachování stávající roviny chodníku v místě napojení sjezdu a neporušení nově zbudovaných komunikací. Sjezd bude zbudován ze zatravňovaní dlažby. Před podpisem smlouvy žadatelé složí kauci ve výši Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. Usnesení č. 35/113/14: RM schvaluje souhlas s projektovou dokumentací č. Z na stavbu Opravy bytového domu Větrná 6,7, Hustopeče pro územní a stavební řízení. Za podmínky že stavba lodžií neohrozí 3. etapu revitalizace sídliště, kladného vyjádření správců sítí Usnesení č. 36/113/14: RM schvaluje souhlas se zbudováním dočasné panelové vozovky a uložením panelů na pozemcích města parcela číslo 4542/228, 4542/333 a 4542/2 v k.ú. Hustopeče u Brna dle předloženého zákresu, za podmínek nepoškození stávajících komunikací, uvedení dotčených ploch do původního stavu po skončení prací a složení vratné kauce ve výši Kč před zahájením stavebních prací. Cenu za zábor veřejného prostranství stanoví FO MěÚ Hustopeče. Usnesení č. 37/113/14: RM schvaluje souhlas se Smlouvou o právu provést stavbu pozemku města parcelní číslo 4542/2 v k. ú. Hustopeče u Brna s PÁLAVA, stavební bytové družstvo, IČ: se sídlem Hustopeče, Dukelské nám. 10, pro stavbu lodžií bytového domu č.p na parc. č. 4542/65. Stavba musí proběhnout nejpozději do konce srpna Text smlouvy je přílohou zápisu. Usnesení č. 38/113/14: RM schvaluje souhlas k projektové dokumentaci na stavbu Přestavba objektu na klubovnu objektu bez čp. na parc. č. KN 279 v k. ú. Hustopeče u Brna pro Junák svaz skautů a skautek, středisko Vranovice, U Koupaliště 113, Vranovice, jako vlastník objektu, pro účely stavebního řízení. Usnesení č. 39/113/14: RM schvaluje souhlas s krátkodobým dočasným užíváním nádvoří společenského domu před rekonstruovaným objektem k uskladnění stavebního materiálu pro Junák svaz skautů a skautek, středisko Vranovice, U Koupaliště 113, Vranovice, s podmínkou uvedení dotčených ploch do původního stavu. Usnesení č. 40/113/14: RM doporučuje ZM Vyhlášení záměru darování pozemku parcela číslo 4695/28 vedeného jako ostatní plocha o výměře 154 m2 pod stavbou Přestupní uzel Šakvice IDS s tím, že obdarovaný uhradí náklady spojené s darovací smlouvou. Usnesení č. 41/113/14: RM schvaluje souhlas města, jako vlastníka sousedních pozemků parcela číslo 505/1 a 5385/27 v k. ú. Hustopeče u Brna na stavbu VINAŘSTVÍ STARÝ VRCH HUSTOPEČE na pozemcích parcela číslo 3666 a 5385/29 v k.ú. Hustopeče u Brna pro ESOX, spol. s r. o., Libušina tř. 826/23, Brno, v zastoupení SPK Ing. Schwarz, Dlouhá 2, Hustopeče, pro účely stavebního řízení. Usnesení č. 42/113/14: RM jmenuje komisi k projektové dokumentaci na stavbu Reko MS Hustopeče - Žižkova +2 Za SK:,,,.., + zástupce majetkoprávního odboru a 4/8

5 společností IGEA s.r.o., divize Brno, se sídlem Soukenická 973/2, Brno která zastupuje investora RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem. Usnesení č. 43/113/14: RM odkládá projednání žádosti o prodej části pozemku parcela číslo 1370/1 vedeného jako ostatní plocha, v k.ú. Hustopeče u Brna, k žádosti je možno se vrátit po dokončení revitalizace Křížového vrchu. Usnesení č. 44/113/14: RM doporučuje ZM vyhrazení pravomocí dle 102 odst. 3 zák. o obcích rozhodování o věcech: souhlasu ke stavebním pracím v tělesech rekonstruovaných vozovek a veřejných ploch města Hustopeče uvedených v příloze a to po dobu 8 let od dokončení. Usnesení (úkol) č. 45/113/14: RM ukládá dohledat usnesení týkající se zatrubnění vodoteče kolem finančního úřadu na ul. Hradní, případné napojení rodinných domů na kanalizaci. Usnesení č. 46/113/14: RM doporučuje ZM ke schválení vyhlášení záměru prodeje částí pozemků p.č. KN 1250/3 vedené jako ostatní plocha a p.č. KN 1250/4 vedené jako ostatní plocha o souhrnné výměře 112 m 2 /dle zákrsu v příloze/ vše zapsáno na LV č pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hustopeče. Náklady na vyhotovení geometrického plánu a na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující. Text záměru je přílohou zápisu. Usnesení č. 47/113/14: RM schvaluje objednávku společností SIGNEX KH Břeclav, s.r.o., IČ: , Podivín, Bratislavská č.p. 929, PSČ na pořízení obdélníkového rozhledového zrcadla o rozměrech 1000x800 mm s nerozbitnou povrchovou úpravou včetně sloupku za cenu 6.600,- Kč bez DPH. Podmínkou objednávky je spolufinancování ze strany společnosti NORMA Czech, s.r.o. Usnesení č. 48/113/14: RM schvaluje instalaci obdélníkového rozhledového zrcadla na křižovatku oproti výjezdu ze společnosti NORMA Czech, s.r.o. a to Městskými službami Hustopeče. Usnesení č. 49/113/14: RM schvaluje darovací smlouvu na dar ve výši Kč bez DPH se společností NORMA Czech, s.r.o., IČ: , Hustopeče, Havlíčkova 28, PSČ na pořízení a instalaci obdélníkového rozhledového zrcadla o rozměrech 1000x800 mm s nerozbitnou povrchovou úpravou. Usnesení č. 50/113/14: RM schvaluje Smlouvu o daňovém poradenství uzavřenou mezi Městem Hustopeče, jako klientem, a společností AUDIT DANĚ, s.r.o., Vídeňská 89, Brno, IČ , jako poradcem za částku ,- Kč plus DPH/rok. Text smlouvy je přílohou zápisu. Usnesení č. 51/113/14: RM schvaluje ukončení nájmu k bytové jednotce č. 117, na ubytovně Mostař, Kpt. Jaroše 1, Hustopeče, a to ke dni , z důvodu opakovaného prodlení v platbě nájemného. Usnesení č. 52/113/14: RM schvaluje Smlouvu o poskytování pečovatelské služby zajištění rozvozu stravy uzavřenou mezi Městem Hustopeče jako poskytovatelem a paní, nar., přechodně bytem Žižkova 19, Hustopeče, trvale bytem jako příjemcem. Smlouva se uzavírá s účinností od Text smlouvy je přílohou zápisu. 5/8

6 Usnesení č. 53/113/14: RM schvaluje Smlouvu o nájmu bytové jednotky č. 412 v ubytovně Mostař, Kpt. Jaroše 1, Hustopeče, mezi městem Hustopeče a panem, platnou od Text smlouvy je přílohou zápisu. Usnesení č. 54/113/14: RM bere na vědomí Zápis ze schůze komise obřadů a slavností ze dne Usnesení č. 55/113/14: RM bere na vědomí o plánovaném zasedání finančního výboru a o jeho programu týkajícího se rozpočtu města. Usnesení (úkol) č. 56/113/14: RM bere na vědomí průběžné výsledky akcí Světový duel vín 2013, Hustopečské skákání Výsledek je možno zveřejnit až po ověření veškerých podkladů vyúčtování s (MaK) a. Usnesení č. 57/113/14: RM schvaluje Dohodu o přípravě podkladů pro zadání zpracování lesní hospodářské osnovy uzavřenou mezi Městem Hustopeče a ČR Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem. Text dohody je přílohou. Usnesení č. 58/113/14: RM bere na vědomí text dopisu z Ministerstva dopravy k problematice převodu správy agend Centrálního registru řidičů na města ORP. Dopis je přílohou zápisu. Usnesení (úkol) č. 59/113/14: RM schvaluje pokácení suché břízy rostoucí u tenisových kurtů na pozemku p. č. KN 885/1, který ve vlastnictví města Hustopeče. Pokácení zajistí Městské služby Hustopeče. Usnesení (úkol) č. 60/113/14: Rada města Hustopeče schvaluje záměr pořízení Změny č. 1 ÚP Hustopeče. Ve Změně č. 1 ÚP Hustopeče budou obsaženy podmínky k pořízení regulačního plánu pro plochu, sestávající z plochy vymezené v ÚP Hustopeče jako plocha zásadního významu pro charakter města (dle bodu 12, textové části ÚP Hustopeče str ÚZV 1) a plochy, kde ÚP Hustopeče uložil pořízení územních studií S1 a S8. Změnou č.1 ÚP Hustopeče budou řešeny další záměry změn využití území, vyplývající z územně analytických podkladů ORP Hustopeče a z dalších aktuálních požadavků města Hustopeče. Rada města Hustopeče ukládá ORR MÚ Hustopeče zpracovat návrh seznamu změn využití území k řešení ve Změně č.1 ÚP Hustopeče. Usnesení (úkol) č. 61/113/14: Rada města Hustopeče schvaluje záměr pořízení územních studií S3, S4, S5 a S9 podle ÚP Hustopeče na základě architektonické soutěže. Usnesení (úkol) č. 62/113/14: Rada města Hustopeče ukládá ORR MÚ Hustopeče ve spolupráci s MO MÚ Hustopeče a Českou komorou architektů připravit architektonickou soutěž na urbanisticko-architektonické řešení území Hustopeče severozápad pro následné pořízení územních studií S5, S3, S4 a S9, v pořadí a rozsahu podle potřeb a rozhodnutí města Hustopeče. Usnesení (úkol) č. 63/113/14: Rada města Hustopeče schvaluje pořízení Studie zásobení vodou a odkanalizování území města Hustopeče v souvislosti s urbanistickým návrhem řešením území Hustopeče severozápad a ukládá ORR MÚ Hustopeče ve spolupráci s MO MÚ Hustopeče zpracovat zadávací podmínky pro tuto odbornou studii. 6/8

7 Usnesení (úkol) č. 64/113/14: Rada města Hustopeče projednala návrh územní studie Hustopeče ulice Na Hradbách a okolí a ukládá ORR MÚ Hustopeče zajistit její doplnění v částech týkajících se dopravního řešení a podmínek pro instalování a umisťování pergol, přístřešků a prvků drobné architektury. Usnesení (úkol) č. 65/113/14: RM schvaluje objednávku na zabetonování základových patek pro vybudování zázemí dopravního hřiště na Lipové od společnosti Eurodach za částku ,- Kč. Usnesení (úkol) č. 66/113/14: RM schvaluje Regionální plán dopravních akcí na rok 2014 dle návrhu odboru dopravy MěÚ a ukládá Finančnímu odboru MěÚ zapracovat do rozpočtu města vyhrazení finančních prostředků na tyto akce. Usnesení (úkol) č. 67/113/14: RM schvaluje zahrnutí opravy hřbitovní kaple do plánu oprav z programu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Usnesení (úkol) č. 68/113/14: RM schvaluje podání výpovědi společnosti Kamenný vrch s.ro., v nejbližších možných termínech dle uzavřené smlouvy z důvodu neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy ze strany nájemce. Usnesení (úkol) č. 69/113/14: RM ukládá prověřit možný předávací protokol z projektu výsadby zeleně Na Hradbách 1. Etapa a fakturu z 11/2012. Usnesení (úkol) č. 70/113/14: RM schvaluje zapůjčení 1 ks 1100 litrového kontejneru na svoz komunálního odpadu pro dům na ul. Brněnská 60-66, Hustopeče. Usnesení č. 71/113/14: RM schvaluje výjimku z OZV 5/2013 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku pro pořádání Společenského plesu Střední odborné školy a středního odborného učiliště Hustopeče v termínu od od 20:00 hod. do 03:00 hod. následujícího dne. Usnesení č. 72/113/14: RM schvaluje doporučení ZM schválit souhlas s podáním žádosti o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu, oblasti Zavádění ITC v územní veřejné správě, vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj, výzvou č. 22 IOP - Konsolidace IT a nové služby TC obcí v rámci projektu "Elektronizace městského úřadu Hustopeče". Usnesení č. 73/113/14: RM schvaluje doporučení ZM schválit předfinancování projektu "Elektronizace městského úřadu Hustopeče" ve výši ,-Kč z toho spolufinancování realizace projektu z rozpočtu města v předpokládané výši ,-Kč (15 % z rozpočtu města). Usnesení č. 74/113/14: RM schvaluje zadání zpracování projektové dokumentace ing. Terezii Friedlové na vegetační úpravy v k.ú. Hustopeče s termínem realizace akcí na konci roku 2014 nebo začátku Cena projektů: Ozelenění Sídliště III. etapa Kč, Krajinná zeleň (p.č. 4536/119) Kč. 7/8

8 Usnesení č. 75/113/14: RM schvaluje pokračování v přípravných pracích na realizaci akce odvodnění zdi židovského hřbitova. Dle výpočtu nákladů budou v rámci rozpočtových opatření vyhrazeny náklady na realizaci. Usnesení č. 76/113/14: RM bere na vědomí zprávu školské komise a schvaluje zachování stávající kapacity Mateřských škol v Hustopečích i pro další období. Ukládá školské komisi hledat další způsoby pro rozšíření školní družiny při ZŠ. Usnesení (úkol) č. 77/113/14: RM ukládá oslovit na vytvoření návrhu plastiky mandle na kruhový objezd při výjezdu z Hustopečí směrem na Břeclav. 8/8

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 110. schůze rady města Hustopeče, konané dne 11.02.2014 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/110/14: RM schválila program dnešní schůze

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 102. schůze rady města Hustopeče, konané dne 03.12.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/102/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/102/13: RM schvaluje

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 99. schůze rady města Hustopeče, konané dne 22.10.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/99/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/99/13: RM neschvaluje instalaci

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 122. schůze Rada města Hustopeče konané dne 24.06.2014 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 122. schůze Rada města Hustopeče konané dne 24.06.2014 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení ze 122. schůze Rada města Hustopeče konané dne 24.06.2014 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/122/14: RM schválila program jednání dnešní RM. Usnesení RM č. 2/122/14: RM schválila

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 17. schůze Rady města Hustopeče konané dne 09.06.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 17. schůze Rady města Hustopeče konané dne 09.06.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 17. schůze Rady města Hustopeče konané dne 09.06.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/17/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 111. schůze rady města Hustopeče, konané dne 25.02.2014 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/111/14: RM schválila program dnešní schůze

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 91. schůze rady města Hustopeče, konané dne 23.7.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/91/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/91/13: RM bere na vědomí

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 107. schůze rady města Hustopeče, konané dne 21.01.2014 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/107/14: RM schválila program dnešní schůze

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 24. schůze Rady města Hustopeče konané dne 06.10.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 24. schůze Rady města Hustopeče konané dne 06.10.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 24. schůze Rady města Hustopeče konané dne 06.10.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/24/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení ze 14. schůze Rady města Hustopeče konané dne 28.04.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení ze 14. schůze Rady města Hustopeče konané dne 28.04.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 14. schůze Rady města Hustopeče konané dne 28.04.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/14/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení 78. schůze rady města Hustopeče, konané dne 26.02.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/78/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení (Úkol) č. 2/78/13 - RM ukládá

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 86. schůze rady města Hustopeče, konané dne 14.5.2013 Usnesení č. 1/86/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/86/13: RM schvaluje návrh územního plánu města Hustopeče, v původně

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 104. schůze rady města Hustopeče, konané dne 17.12.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/104/13: RM schválila program dnešní schůze

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 10. schůze Rady města Hustopeče konané dne 03.03.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/10/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 18. schůze Rady města Hustopeče konané dne 23.06.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 18. schůze Rady města Hustopeče konané dne 23.06.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 18. schůze Rady města Hustopeče konané dne 23.06.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/18/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Zápis z 15. schůzi Rady města Hustopeče konanou dne 12.05.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Zápis z 15. schůzi Rady města Hustopeče konanou dne 12.05.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Zápis z 15. schůzi Rady města Hustopeče konanou dne 12.05.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/15/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 14. června 2012

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 14. června 2012 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 14. června 2012 I ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/16/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

U s n e s e n í z 18. schůze rady města Hustopeče dne 24.05.2011

U s n e s e n í z 18. schůze rady města Hustopeče dne 24.05.2011 U s n e s e n í z 18. schůze rady města Hustopeče dne 24.05.2011 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Dar ve výši 3.000 Kč na seminář pořádající Kravihorská republika spolu

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Usnesení č. 1/XXII/14: ZM schvaluje program zasedání, včetně doplnění bodu

Více

U s n e s e n í z 33. schůze rady města Hustopeče dne 04.12.2007

U s n e s e n í z 33. schůze rady města Hustopeče dne 04.12.2007 Rada města schválila: U s n e s e n í z 33. schůze rady města Hustopeče dne 04.12.2007 1) Program schůze RM č. 33 dne 04.12.2007 (Příloha č. 1). 2) Pověření k zajištění jednání ohledně realizace odstranění

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 5. schůze Rady města Hustopeče konané dne 23.12.2014 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/5/14: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

U s n e s e n í z 23. schůze rady města Hustopeče dne 19.07.2011

U s n e s e n í z 23. schůze rady města Hustopeče dne 19.07.2011 U s n e s e n í z 23. schůze rady města Hustopeče dne 19.07.2011 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Vyhlášení záměru města na pronájem části pozemku p. č. KN 4542/332

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 66. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 31.08.2010

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 66. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 31.08.2010 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 66. schůze U S N E S E N Í z 66. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 31.08.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ

RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ 1 RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ Č. RO/05/06/13 1. Nové NS a dodatky k NS Výpovědi z nájmu bytu Žádosti o slevu z nájmu Žádosti o opravu bytu OVBZ 22. 5. 2013 Žádost o povolení k opékání a grilování u BD čp. 263

Více

Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 15.6.2011

Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 15.6.2011 Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 15.6.2011 Usnesení 13/01/11R: Rada města doporučuje ZM schválení dohody o vypořádání nájemného s VaK Vyškov na základě smlouvy o pronájmu

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 20.08.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

U s n e s e n í z 25. schůze rady města Hustopeče dne 09.08.2011

U s n e s e n í z 25. schůze rady města Hustopeče dne 09.08.2011 U s n e s e n í z 25. schůze rady města Hustopeče dne 09.08.2011 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Dodatek č. 1 ke SOD se spol. Swietelsky na projekt Revitalizace panelového

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více