Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 C r r Vzdělávací přdmět člověk a jho svět vymzuj vzdělávací obsah týkající s člověka, rodiny, spolčnosti, vlasti, přírody, kultury, tchniky, zdraví a dalších témat. Uplatňuj pohld do histori i současnosti a směřuj k dovdnostm pro praktický život. Vzdělávání v přdmětu člověk a jho svět rozvíjí poznatky, dovdnosti a prvotní zkušnosti žáků získané v výchově v rodině a v přdškolním vzdělávání. Žáci s učí pozorovat a pojmnovávat věci jvy a děj, jjich vzájmné vztahy a souvislosti a utváří s tak jjich prvotní uclný obraz světa. Poznávají sb i své njbližší okolí a postupně s sznamují s místně i časově vzdálnějšími osobami i jvy a s složitějšími ději. Učí s vnímat lidi a vztahy mzi nimi, všímat si podstatných věcných stránk i krásy lidských výtvorů a přírodních jvů, soustřděně j pozorovat a přmýšlt o nich. Při osvojování poznatků a dovdností v vzdělávacím přdmětu člověk a jho svět s žáci učí vyjadřovat své myšlnky, poznatky a dojmy, ragovat na myšlnky, názory a podněty jiných. Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti j vlastní prožitk žáků vycházjící z konkrétních nbo modlových situací při osvojování potřbných dovdností, způsobů jdnání a rozhodování. K tomu významně přispívá i osobní příklad učitlů. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru člověk a jho svět j člněn do pěti tmatických okruhů: 1. V tmatickém okruhu s žáci učí na základě poznávání njbližšího okolí, vztahů a souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, v škol, v obci, v spolčnosti. Učí s do tohoto každodnního života vstupovat s vlastní aktivitou a přdstavami, hldat nové i zajímavé věci a bzpčně s v tomto světě pohybovat. Důraz j kladn na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a rgionálních skutčností a na utvářní přímých zkušností žáků. Různé činnosti a úkoly by měly přirozným způsobm probudit v žácích kladný vztah k místu jjich bydliště, postupně rozvíjt jjich národní cítění a vztah k naší zmi. 2. V tmatickém okruhu si žáci postupně osvojují a upvňují základy vhodného chování a jdnání mzi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolranc, pomoci a solidarity mzi lidmi, vzájmné úcty, snášnlivosti a rovného postavní mužů a žn. Poznávají, jak s lidé sdružují, baví, jakou vytvářjí kulturu. Sznamují s s základními právy a povinnostmi, al i s problémy, ktré provázjí soužití lidí, clou spolčnost nbo i svět (globální problémy). Clý tmatický okruh tak směřuj k prvotním poznatkům a dovdnostm budoucího občana dmokratického státu. 3. V tmatickém okruhu s žáci učí orintovat v dějích a v čas. Poznávají, jak a proč s čas měří, jak události postupují v čas a utvářjí historii věcí a dějů. Učí s poznávat, jak s život a věci vyvíjjí a jakým změnám podléhají v čas. V tmatickém okruhu s vychází od njznámějších událostí v rodině, obci a rgionu a postupuj s k njdůlžitějším okamžikům v historii naší změ. Podstatou tmatického okruhu j vyvolat u žáků zájm o minulost, o kulturní bohatství 1

2 r C rgionu i clé změ. Proto j důlžité, aby žáci mohli samostatně vyhldávat, získávat a zkoumat informac z dostupných zdrojů, přdvším pak od člnů své rodiny i od lidí v njbližším okolí, aby mohli spolčně navštěvovat památky, sbírky rgionálních i spcializovaných muzí, vřjnou knihovnu atd. 4. V tmatickém okruhu žáci poznávají Zmi jako plantu slunční soustavy, kd vznikl a rozvíjí s život. Poznávají vlkou rozmanitost i r proměnlivost živé i nživé přírody naší vlasti. Jsou vdni k tomu, aby si uvědomili, ž Změ a život na ní tvoří jdn ndílný clk, v ktrém jsou všchny hlavní děj v vzájmném souladu a rovnováz, ktrou můž člověk snadno narušit a vlmi obtížně obnovovat. Na základě praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací s žáci učí hldat důkazy o proměnách přírody, učí s využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sldovat vliv lidské činnosti na přírodu, hldat možnosti, jak v svém věku přispět k ochraně přírody, zlpšní životního prostřdí a k trval udržitlnému rozvoji. 5. V tmatickém okruhu žáci poznávají přdvším sb na základě poznávání člověka jako živé bytosti, ktrá má své biologické a fyziologické funkc a potřby. Poznávají, jak s člověk vyvíjí a mění od narozní do dospělosti, co j pro člověka vhodné a nvhodné z hldiska dnního ržimu, hyginy, výživy, mzilidských vztahů atd. Získávají základní pouční o zdraví a nmocch, o zdravotní prvnci i první pomoci a o bzpčném chování v různých životních situacích, včtně mimořádných událostí, ktré ohrožují zdraví jdinců i clých skupin obyvatl. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a bzpčnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházjí k poznání, ž zdraví j njcnnější hodnota v životě člověka. Potřbné vědomosti a dovdnosti získávají tím, ž pozorují názorné pomůcky, sldují konkrétní situac, hrají určné rol a řší modlové situac. Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuj k utvářní a rozvíjní klíčových komptncí tím, ž vd žáka k: a) utvářní pracovních návyků v jdnoduché samostatné i týmové činnosti, b) orintaci v světě informací a k časovému a místním propojování historických, změpisných a kulturních informací, c) rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématch, k pojmnovávání pozorovaných skutčností a k jjich zachycní v vlastních projvch, názorch a výtvorch, d) poznávání a chápání rozdílů mzi lidmi, k kulturnímu a tolrantnímu chování a jdnání na základě spolčně vytvořných a přijatých nbo obcně uplatňovaných pravidl soužití, k plnění povinností a spolčných úkolů, ) samostatnému a sbvědomému vystupování a jdnání, k fktivní, bzproblémové a bzkonfliktní komunikaci i v méně běžných situacích, k poznávání a ovlivňování své jdinčnosti (možností a limitů), f) utvářní ohlduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hldání možností aktivního uplatnění při jjich ochraně, 2

3 g) přiroznému vyjadřování pozitivních citů v vztahu k sobě i okolnímu prostřdí h) objvování a poznávání všho, co jj zajímá, co s mu líbí a v čm by v budoucnu mohl uspět, i) poznávání podstaty zdraví i příčin nmocí, k upvňování prvntivního chování, účlného rozhodování a jdnání v různých situacích ohrožní vlastního zdraví a bzpčnosti i zdraví a bzpčnosti druhých, j) učit žáky pozorovat přírodní jvy a orintovat s v prostoru a čas k) na základě činností a pozorování vytvářt nové přdstavy o jdnoduchých, chápání žáků dostupných al podstatných věcch a jvch, ktré j obklopují doma, v škol, v obci, vést žáky k tomu, aby přdměty a jvy pojmnovávali a vyjadřovali o nich své myšlnky, soudy, názory, l) učit žáky, aby na základě svých vlastních zkušností docházli k jdnoduchým pojmům a objvování souvislostí, m) vytvářt u žáků pozitivní vztah k rodině, spolužákům, škol, domovu i k přírodě a rozvíjt pozitivní vlastnosti žáků, n) dát žákům základní pouční o lidském těl a ochraně zdraví, o) naučit žáky cílvědomému osvojování základních hyginických návyků a návyků kulturních, p) učit žáky objvovat vztahy mzi živou a nživou přírodou, chápat souvislosti rovnováhy v přírodě a sldovat vzhld přírody v souvislosti s činností člověka, q) sldovat změny v přírodě v souvislosti s pohyby Změ v vsmíru, r) vést žáky k sldování živých přírodnin v xistujících spolčnstvch a chápání jjich vzájmné závislosti a začlnění do prostřdí, s) učit žáky pozorovat základní projvy přírodnin a podl nich vyvozovat třídění do systému, t) vést žáky k objvování přírodních jvů na základě pozorování a pokusů, u) učit žáky pozorovat vlastní tělo a na základě poznatků vést k chápání funkcí a činností jdnotlivých soustav, v) přiblížit žákům vznik života přd narozním a sldovat jho vývoj po narozní, w) učit žáky sldovat činnosti ohrožující zdraví a život člověka a vyvozovat z nich pouční pro zdravý způsob života. 3

4 r C r r Vzdělávací oblast člověk a jho svět j v ročníku ralizována prostřdnictvím vzdělávacího přdmětu člověk a jho svět s časovou dotací dvou hodin, v 3. a 4. ročníku bud přdmět dotován třmi hodinami. Cíl vzdělávání jsou naplňovány prostřdnictvím získávání vlastních zkušností žáků. Učitl řídí vyučování tak, aby žáci docházli k novým poznatkům zjména na základě vlastních činností a přímého pozorování. Žáci mohou různé věci a jvy pozorovat např. při řízných činnostch, na vycházkách, při pokusování, při zacházní s různými nástroji a přdměty. Průběžně a v souvislosti s různými vyučovacími přdměty vdm žáky k tomu, aby výsldky svých pozorování, zjištění a objvování zaznamnávali různými způsoby - výtvarně i písmně. V tomto období využívám co njvíc rgionálních přírodních i spolčnských jvů. Charaktristické pro výuku vzdělávacího přdmětu v 1. období základního vzdělávání j jjí prolínání s učivm ostatních přdmětů. Právě toto prolínání témat dává možnost vytvářní mnoha malých projktů, ktré výuku obohatí a učivo spojí s životm kolm dětí. Výuku přdmětu člověk a jho svět vhodně doplňují obrazy, vidozáznamy, filmy, bsdy, vycházky i xkurs. V 1. ročníku s žáci učí pozorovat rostliny, zvířata a věci, ktré j obklopují v škol, doma, vnku. Učí s všímat si změn v přírodě, ktré mohou běhm roku pozorovat a všímají si, jak tyto změny zasahují do života lidí i zvířat. Učivo j využíváno v průběhu clého roku v matmatic, často j propojováno i s ostatními vyučovacími přdměty. Jdnotlivé činnosti mohou být vhodně různě kombinovány a propojovány i v jiných časových clcích nž j jdna vyučovací hodina. V všch okruzích učiva přdmětu člověk a jho svět 2. ročníku využívám zkušnosti žáků a učivo probrané v 1. ročníku, ktré dál rozšiřujm. V výuc s žáci sznamují s věcmi a jvy blízkého okolí, získávají přhld o průběhu změn ročních dob a jjich vlivu na život rostlin, zvířat i lidí. V 2. ročníku j vhodné spojovat učivo přdmětu člověk a jho svět s učivm ostatních přdmětů. Ralizaci krátkodobých projktů můžm koncm 2. ročníku spojovat s jdnoduchými záznamy. Formu záznamu (krslná, psaná, kombinovaná, výrobk) nchávám na rozhodnutí žákům, ktré vhodně usměrňujm. V vyučování v 3. ročníku navazujm na poznatky o přírodě a životě lidí, ktré žáci získali v 1. a 2. ročníku a prohlubujm j. Zaměřujm s přdvším na poznávání místní krajiny, života lidí v obci, povolání lidí, zajímám s o vyráběné věci, kulturu v obci, pověsti, ktré s váží k kraji, upozorňujm na významné stavby, události a osobnosti. Charaktr učiva 3. ročníku umožňuj snadné využívání mzipřdmětových vztahů. Propojováním učiva jdnotlivých přdmětů vznikají tmatické krátkodobé projkty. Žáci si své přírodovědné záznamy zakládají a vytváří si tak svá první portfolia. Tím s při výuc učí žáci spolupracovat, vzájmně si pomáhat a obvykl vznikn přirozná potřba skupinové prác. 4

5 r r r r 1. domov rodina a život v rodině, místo, kd bydlím, kd nalézám ochranu, pochopní, soukromí, radost, adrsa, 2. dům člověk a péč o zdraví, základní hyginické návyky, jho označní, člnění, domácí zvířata, 3. byt jdnotlivé místnosti, jjich funkc a vybavní, zdravá výživa, ržim dn, 4. okolí bydliště njbližší ulic, významné budovy, místo pro hry, zastávky hromadné dopravy, pošta, obchody, 5. škola orintac v škol a njbližším okolí, prostory školy a jjich funkc, činnost školy, vhodné oblční a pomůcky, osvojování vhodného chování k spolužákům, učitlům a jiným osobám, bzpčná csta do školy, škola jako vhodné prostřdí pro práci a odpočink, dopravní výchova bzpčnost, 6. obc názv obc a jjích částí, minulost a současnost obc, poloha v krajině, označní obc, význačné orintační body, hlavní komunikační síť, významná místa v obci a jjich význam, kulturní a spolčnský život v obci, historická a památná místa v obci, životní prostřdí v obci, 7. okolní krajina (místní oblast, rgion) typ a povrch krajiny v okolí obc, rostlinný kryt a živočichové v místní krajině, osídlní, doprava, průmyslové stavby, využití půdy, rkrační oblasti, lidské zásahy v krajině, orintac v volné krajině podl kompasu, buzoly, přírodních úkazů, určování světových stran, vliv krajiny na život lidí, 8. njznámější povolání a výrobky řmslníků, pracovní návyky a vhodné chování v škol i mimo školu, 9. příroda na podzim v ls, v sadu, na zahradě a na poli, zima a zimní svátky, živočichové a rostliny v zimě, příroda, rostliny a živočichové na jař, njznámější ptáci, dny v týdnu, roční období, orintac v čas, příroda v létě. 5

6 vyznačí v jdnoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cstu na určné místo a rozliší možná nbzpčí v njbližším okolí začlní svou obc do příslušného kraj a obslužného cntra ČR, pozoruj a popíš změny v njbližším okolí, obci rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby jjí sttické hodnoty a rozmanitost 1. rodina příbuznské vztahy v rodině, otc, matka, syn, dcra, bratr, sstra, prarodič, 2. vztahy mzi člny rodiny úcta, pomoc, pochopní, ochrana, rspkt, 3. život rodiny řád, pravidla rodinného života, rozdělní rolí v rodině, práva a povinnosti člnů rodiny, spolčné činnosti rodiny, významné události v rodině, problémy v rodině, 4. člověk mzi lidmi, soužití lidí člověk tvor spolčnský, vzájmné sznamování lidí, podobnost a odlišnost lidí, vztahy mzi lidmi, konflikty mzi lidmi, základní spolčnská pravidla mzi lidmi. rozlišujm blízké příbuznské vztahy v rodině, rol rodinných příslušníků a vztahy mzi nimi odvodí význam a potřbu různých povolání a prac. činností projvuj tolranci k přirozným odlišnostm spolužáků, jjich přdnostm i ndostatkům 1. orintac v čas a časový řád - dn, části dn, pracovní dny, dny volna, svátky, rgionální slavnosti, měřní času hodiny, minuty, skundy, kalndář, datum, ltopočt, 2. orintac v čas tď, přd chvílí, včra, zítra, loni, ltos, v budoucnu, dávno, 3. rytmus života fáz života od narozní do stáří, pravidlně opakované činnosti lidí prác, odpočink, spánk, strava, opakované děj v přírodě, 4. časové vztahy v životě vrstvníci, mladý dospělý, starý, 6

7 využívá časové údaj při řšní různých situací v dnním životě, rozlišuj děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti pojmnuj něktré rodáky, kulturní či historické památky, významné události rgionu, intrprtuj něktré pověsti nbo báj spjaté s místm, v němž žij uplatňuj lmntární poznatky o sobě, o rodině a činnostch člověka, o lidské spol., soužití, zvycích a o práci lidí, na příkladch porovnává minulost a současnost r 1. látky a jjich vlastnosti třídění látk, změny skupnství, vlastnosti látk, porovnávání látk a měřní vličin s praktickým užíváním základních vličin, 2. voda a vzduch výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody v přírodě, vlastnosti, složní a proudění vzduchu, jho význam pro život, 3. nrosty a horniny, půda něktré hospodářsky významné horniny a nrosty, zvětrávání, vznik půdy a jjí význam, 4. Vsmír a Změ slunční soustava, dn a noc, roční období, 5. život, jho různé podoby a formy, 6. rostliny znaky života rostlin, jjich životní potřby a projvy, průběh života rostlin, známé a snadno dostupné druhy rostlin, stavba těla a jho částí, funkc jdnotlivých částí rostlin, význam rostlin pro člověka okrasné, užitkové, péč o rostliny v přírodě, v domácnosti, chráněné a ohrožné rostliny, 7. živočišná říš znaky života živočichů,jjich životní potřby a projvy, průběh a způsob života živočichů, základní skupiny živočichů, stavba těla vybraných živočichů, funkc jdnotlivých částí těla, živočichové v volné přírodě, 8. živočichové chovaní lidmi užitková, hospodářská, domácí zvířata, 9. chráněné a ohrožné druhy živočichů, péč o živočichy v přírodě a v zajtí, pozoruj, popíš a porovná viditlné změny v přírodě v jdnotlivých ročních obdobích roztřídí něktré přírodniny podl nápadných určujících znaků, uvd příklady výskytu organismů v známé lokalitě provádí jdnoduché pokusy u skupiny známých látk, určuj jjich spolčné a rozdílné vlastnosti a změří základní vličiny pomocí jdnoduchých nástrojů a přístrojů 7

8 r r r 1. osobní bzpčí a péč o zdraví - zdraví a nmoc, běžné nmoci a jjich obvyklé příznaky, ochrana proti nmocm, chování nmocného doma, u lékař a v nmocnici, základní pravidla při užívání léků, nbzpčí nvhodného užívání léků, zdravotnická zařízní v njbližším okolí a jjich činnost, zdravý dnní ržim prác, odpočink, pohyb, stravování, spánk, základní hyginické návyky, intimní hygina, péč o zvnějšk, drobná poranění, první pomoc, přivolání pomoci lékař, dospělého,bzpčné chování v rizikovém prostřdí, bzpčné chování v silničním provozu v roli chodc a cyklisty, krizové situac (šikana, týrání, sxuální znužívání), brutalita, a jiné formy násilí v médiích, 2. lidské tělo životní potřby a projvy, základní stavba a funkc, pohlavní rozdíly mzi mužm a žnou, základy lidské rprodukc, vývoj jdinc, 3. návykové látky a zdraví odmítání návykových látk, hrací automaty, počítač, uplatňuj lmntární hyginické, ržimové a jiné zdravotně prvntivní návyky s využitím znalostí o lidském těl, projvuj vhodným chováním a činnostmi vztah k zdraví dodržuj zásady bzpčného chování tak, aby nohrožoval zdraví své a zdraví jiných chová s obzřtně při stkání s nznámými jdinci, odmítn komunikaci, ktrá j mu npříjmná, v případě potřby požádá o pomoc uplatňuj zákl. pravidla účastníků silničního provozu raguj adkvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostch Žáky učím: citlivému přístupu k přírodě, lásc k okolní krajině, k obci, jjí minulosti i budoucnosti dávat přílžitost uvědomovat si propojnost vztahů mzi člověkm a přírodou a možnost člověka přírodu ovlivňovat učit s rozlišovat pozitivní způsoby ovlivňování přírody člověkm od ngativních poznávat význam a úkol jdnotlivých profsí v vztahu k životnímu prostřdí objvovat možnosti k zlpšování okolního prostřdí a péči o něj 8

9 r r vytvářt první přdpoklady pro získávání dobré hodnotové orintac v zájmu udržitlnosti rozvoj lidské civilizac vnímání života jako njvyšší hodnoty učit s odpovědnosti v vztahu k ochraně přírody a přírodních zdrojů v učivu životní podmínky organismů a vzájmné vazby vysvětlit požadavky každého organismu a narušní podmínk lidmi v učivu člověk a příroda (ochrana přírody) vést k vytvořní uclného lmntárního pohldu na okolní přírodu jako clku a k odpovědnému jdnání v vztahu k ostatním organismům Dávám jim prostor pro nápady co dělat tď, aby i v budoucnosti bylo na Zmi zdravé životní prostřdí. Vytvářím první přdpoklady k tomu, aby žáci získávali dobrou hodnotovou orintaci v zájmu udržitlnosti rozvoj lidské civilizac. utvářní dobrých mzilidských vztahů v třídě i mimo ni rozvíjní dovdností týmové spoluprác vést žáky k uvědomování si hodnoty spoluprác a vzájmné pomoci v učivu člověk a zdraví a člověk a spolčnost lz naplňovat prostřdnictvím témat směřujících k sbpoznání, sbpojtí, sbrgulaci, k udržní psychického zdraví výchova k rspktování zákonů, norm, dohodnutých pravidl, pochopní hodnot jako j spravdlnost, svoboda, solidarita, tolranc a odpovědnost, motivac k ohlduplnosti a ochotě pomáhat zjména slabším chápat události a problémy s různých úhlů pohldu (lokální, národní, vropská dimnz) utvářt pozitivní postoj k jinakosti a kulturní rozmanitosti, učit s vnímat Evropu jako širší vlast v učivu člověk a příroda (problémy lidstva, ochrana přírody) a člověk a zdraví (ochrana člověka za mimořádných událostí) využívat zkušností a poznatků žáků z běžného života i mimořádných událostí v rodině, obci a okolí a porovnávat j s pravidly chování v takových situacích 9

10 r učit s komunikovat a žít v skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin uplatňovat svá práva a rspktovat práva druhých, chápat a tolrovat odlišné zájmy, názory i schopnosti druhých uvědomovat si, ž tnické skupiny a všchny kultury jsou rovnocnné a žádná nní nadřazna jiné v učivu člověk a zdraví, rozmanitosti životních podmínk na Zmi, životní projvy a potřby člověka, člověk v spolčnosti vést žáky k rspktování zvláštností různých tnik i sociokulturních rozdílů v spolčnosti, vnímat právo všch lidí žít spolčně a podílt s na spolupráci v rámci přírody jako clku v všch oblastch učiva využívat potnciál médií jako zdroj informací, al také vytvářt kritický postoj k něktrým zdrojům na základě vlastních zkušností a rozvíjt komunikační schopnosti při vřjném vystupování a při týmové spolupráci 10

11 r C r r Vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Člověk a jho svět v 4. ročníku bud ralizována prostřdnictvím vzdělávacího přdmětu Člověk a jho svět. Výuka vzdělávacího přdmětu Člověk a jho svět v 2. období s ralizuj s dotací 3 hodiny týdně a navazuj na výchovné a vzdělávací cíl přdmětu v 1. období. Tyto cíl jsou rozšiřovány v pěti tématických okruzích Místo, kd žijm, Lidé kolm nás, Lidé a čas, Rozmanitost přírody a Člověk a jho zdraví. Žáci s učí pozorovat, objvovat a pojmnovávat věci, jvy a děj, jjich vzájmné vztahy a souvislosti. Poznávají sami sb, učí s vnímat lidi a vztahy mzi nimi. Učí s poznávat, ž Změ a život na ní tvoří jdiný clk, ž všchny jvy a děj spolu souvisí a jsou v rovnováz a jakékoli narušní můž být pro další život rozhodující. Všchny poznatky i souvislosti vycházjí z pozorování skutčných jvů, z prožitků a zkušností žáků z jjich života, al i z modlových situací a pokusů. Informac získávají žáci z litratury a dalších informačních zdrojů. Zjištěné výsldky i jjich třídění žáci zaznamnávají a przntují různými způsoby. Nzbytnou součástí výuky jsou vycházky, xkurz, bsdy a njrůznější projkty. Charaktristické pro výuku tohoto období j samostatné vyhldávání, získávání a zkoumání informací z dostupných zdrojů (učbnic, ncyklopdi, intrnt, návštěva vřjné knihovny, muza), od člnů své rodiny a lidí v njbližším okolí (spolčné návštěvy památk, výstav, atd.). Výuka dějinné i změpisné části dává možnost vytvářt projkty, ktré doplní a obohatí výuku (propojní čského jazyka, výtvarné a hudbní výchovy, pracovních činností). Výuku vlastivědných témat vhodně doplňují obrazy, mapy a plány, vědomostní soutěž, prác v skupinách, filmy, bsdy, výstavy, xkurz, školní výlty. r 1. životní podmínky rozmanitost podmínk života na Zmi, význam ovzduší, vodstva, půd, měřní vlastností látk, magnt, magntická síla, kompas, rozmanitost života v vybraných přírodních clcích vzájmná závislost rostlinstva a živočišstva na nživé přírodě, podnbí a počasí, změny živé přírody (roční období, délka dn), domácí zvířata kočka, ps (tologi, chov), 2. rovnováha v přírodě význam, vzájmné vztahy mzi organismy, základní spolčnstva, rozmanitost rostlin a hub, poznávání stavby těla a způsobu života, životní podmínky, přizpůsobování změnám prostřdí, výživa rostlin, rostlina kulturní a planá, bylina jdnoltá, dvoultá a vícltá, plvl a jjich poznávání, druh a odrůda, houby základní stavba, výživa, houby jdlé, njdlé a jdovaté, příprava rostlin a živočichů na zimu, třídění přírodnin, 3. ohlduplné chování k přírodě a ochrana přírody odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostřdí, ochrana rostlin a živočichů, likvidac odpadků, živlné pohromy a kologické katastrofy, 11

12 r objvuj a zjišťuj propojnost prvků živé a nživé přírody, princip rovnováhy přírody vysvětlí na základě poznatků o Zmi jako součásti vsmíru souvislost s rozdělním času a střídáním ročních období zkoumá zákl. spolčnstva v vybraných lokalitách rgionu, zdůvodní vzájmné vztahy mzi organismy porovnává na základě pozorování zákl. projvy života na konkrétních organismch, prakticky třídí organismy do skupin podl klíč nbo atlasu zhodnotí něktré činnosti člověka v přírodě a rozlišuj aktivity, ktré mohou prostřdí a zdraví člověka podporovat nbo poškozovat založí jdnoduchý pokus, naplánuj a zdůvodní postup 1. lidské tělo životní potřby a projvy, základní stavba a funkc, pohlavní rozdíly mzi mužm a žnou, základy lidské rprodukc, vývoj jdinc, 2. péč o zdraví, zdravá výživa první pomoc, osobní, intimní a dušvní hygina, strs a jho rizika, rklamní vlivy, 3. návykové látky a zdraví odmítání návykových látk, hrací automaty, počítač, 4. osobní bzpčí bzpčné chování v rizikové prostřdí, bzpčné chování v silničním provozu v roli chodc a cyklisty, krizové situac (šikana, týrání, sxuální znužívání), brutalita a jiné formy násilí v médiích, 5. situac hromadného ohrožní, využívá poznatků o lidském těl k vysvětlní zákl. funkcí jdnotlivých orgánů a soustav a podpoř zdravého způsobu života rozlišuj jdnotlivé tapy života a orintuj s v vývoji dítět přd narozním účlně plánuj svůj čas pro uční, práci, zábavu a odpočink uplatňuj účlné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví přdvd v modlových situacích osvojné jdnoduché způsoby odmítání návykových látk uplatňuj zákl. dovdnosti a návyky souvisjící s podporou zdraví a jho prvntivní ochranou oštří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc uplatňuj ohlduplné chování k druhému pohlaví a orintuj s v bzpčných způsobch sxuálního chování mzi chlapci a děvčaty v daném věku 12

13 1. obc v vyšším úzmním a správním clku, místní krajina, místní oblast, rgion, změpisná poloha a přírodní tvářnost místní krajiny, významné obc a města, spolčnské, hospodářské, historické a tchnické památky a objkty, dopravní síť, cstovní ruch v rgionu, náš rgion v minulosti, místní pověsti, významné události a přdkové, 2. naš vlast Čská rpublika, kraj a krajská města, Čská rpublika dmokratický stát rgiony ČR domov, vlast, národ, vlastnctví, soužití národů a národností, Praha a vybrané oblasti ČR, surovinové zdroj, výroba, služby a obchod, správa a samospráva, státní symboly, 3. Evropa a svět sousdní státy ČR, jjich poloha, přírodní podmínky, kontinnty, vropské státy, EU, cstování, 4. mapy a plány, orintac v krajině, povrch Čské rpubliky, vodstvo Čské rpubliky, počasí a podnbí, půda a změdělství, nrostné bohatství, průmysl, mapy obcně změpisné a tmatické obsah, grafika, vysvětlivky, 5. Chraňm přírodu! určí a vysvětlí polohu svého bydliště nbo pobytu vzhldm k krajině a státu určí světové strany v přírodě i podl mapy, orintuj s podl nich a řídí s podl zásad bzpčného pohybu a pobytu v přírodě rozlišuj mzi náčrty a plány a základními typy map vyhldá typické rgionální zvláštnosti přírody, osídlní, hospodářství a kultury, jdnoduchým způsobm posoudí jjich význam z hldiska přírodního, historického, politického zprostřdkuj ostatním zkušnosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cst a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zmích rozlišuj hlavní orgány státní moci a něktré jjich zástupc, symboly našho státu a jjich význam vyhldává jdnoduché údaj o přírodních podmínkách a lidských sídlch na mapách naší rpubliky, Evropy npatří Evropa spíš do 5. ročníku? pracuj s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopní vztahů mzi ději a mzi jvy využívá knihovn, výstav jako informačních zdrojů pro pochopní minulosti rozznává současné a minulé a orintuj s v hlavních ráliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím rgionálních spcifik srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a prác přdků na našm úzmí v minulosti a současnosti objasní historické důvody pro zařazní státních svátků a významných dnů 13

14 1. chování lidí vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, principy dmokraci, 2. vlastnictví soukromé, vřjné, osobní, spolčné, pníz, 3. právo a spravdlnost základní lidská práva dítět, práva a povinnosti žáků školy, protiprávní jdnání, právní ochrana občanů a majtku, soukromé vlastnictví dušvních hodnot, 4. kultura podoby a projvy kultury, kulturní instituc, masová kultura a subkultura, 5. základní globální problémy člověk a přírodní zdroj a jjich využívání, významné sociální problémy, problémy konzumní spolčnosti, nsnášnlivost mzi lidmi, globální problémy přírodních prostřdí, vyjádří na základě vlastní zkušnosti základní vztahy mzi lidmi, vyvodí a dodržuj pravidla pro soužití v škol, mzi chlapci a dívkami, v rodině, v obci rozlišuj základní rozdíly mzi jdnotlivci, obhájí své názory, případně připustí svůj omyl rozpozná v svém okolí jdnání a chování, ktré už tolrovat nmohou a ktrá porušují zákl. lidská práva rozlišuj zákl. formy vlastnictví, používá pníz v běžných situacích poukáž v njbližším spolčnském a přírodním prostřdí na změny a něktré problémy a navrhn možnosti nápravy 1. současnost a minulost v našm životě proměny způsobu života, bydlní, přdměty dnní potřby, člověk a tchnika síla, příklady jdnoduchých strojů páka, nakloněná rovina, kladka, kolo, parní stroj, příklady různých výrob a jjich význam, průběh lidského života, státní svátky a významné dny, 2. rgionální památky péč o památky, lidé a obory zkoumající minulost, báj, mýty, pověsti minulost kraj a přdků, domov, vlast, rodný kraj, 3. obrazy z čských dějin njstarší osídlní naší vlasti, první státní útvary na našm úzmí Vlká Morava, čský přmyslovský stát, počátky křsťanství, Cyril a Mtoděj, svatý Václav, počátky čského království, Čský stát za vlády Karla IV., čské změ a způsob života v době husitství a v době Jiřího z Poděbrad, čské změ a způsob života v období habsburské monarchi, 14

15 r r r pracuj s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopní vztahů mzi ději využívá archívů, knihovn, sbírk muzí a galrií jako informačních zdrojů pro pochopní minulosti rozznává současné a minulé a orintuj s v hlavních ráliích minulosti a současnosti naší vlasti srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a prác přdků na našm úzmí v minulosti a současnosti objasní historické důvody pro zařazní státních svátků a významných dnů utvářní dobrých mzilidských vztahů v třídě i mimo ni, rozvíjní dovdností týmové spoluprác, vést žáky k uvědomování si hodnoty spoluprác a vzájmné pomoci, v učivu člověk a zdraví a člověk a spolčnost lz naplňovat prostřdnictvím témat směřujících k sbpoznání, sbpojtí, sbrgulaci, k udržní psychického zdraví, výchova k rspktování zákonů, norm, dohodnutých pravidl, pochopní hodnot jako j spravdlnost, svoboda, solidarita, tolranc a odpovědnost, motivac k ohlduplnosti a ochotě pomáhat zjména slabším, chápat události a problémy s různých úhlů pohldu (lokální, národní, vropská dimnz), utvářt pozitivní postoj k jinakosti a kulturní rozmanitosti, učit s vnímat Evropu jako širší vlast, 15

16 r r v učivu člověk a příroda (problémy lidstva, ochrana přírody) a člověk a zdraví (ochrana člověka za mimořádných událostí) využívat zkušností a poznatků žáků z běžného života i mimořádných událostí v rodině, obci a okolí a porovnávat j s pravidly chování v takových situacích, učit s komunikovat a žít v skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, uplatňovat svá práva a rspktovat práva druhých, chápat a tolrovat odlišné zájmy, názory i schopnosti druhých, uvědomovat si, ž tnické skupiny a všchny kultury jsou rovnocnné a žádná nní nadřazna jiné, v učivu člověk a zdraví, rozmanitosti životních podmínk na Zmi, životní projvy a potřby člověka, člověk v spolčnosti vést žáky k rspktování zvláštností různých tnik i sociokulturních rozdílů v spolčnosti, vnímat právo všch lidí žít spolčně a podílt s na spolupráci v rámci přírody jako clku, vnímání života jako njvyšší hodnoty, učit s odpovědnosti v vztahu k ochraně přírody a přírodních zdrojů, v učivu životní podmínky organismů a vzájmné vazby vysvětlit požadavky každého organismu a narušní podmínk lidmi, v učivu člověk a příroda (ochrana přírody) vést k vytvořní uclného lmntárního pohldu na okolní přírodu jako clku a k odpovědnému jdnání v vztahu k ostatním organismům, v všch oblastch učiva využívat potnciál médií jako zdroj informací, al také vytvářt kritický postoj k něktrým zdrojům na základě vlastních zkušností a rozvíjt komunikační schopnosti při vřjném vystupování a při týmové spolupráci. 16

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV)

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV) Vyučovací předmět: Obor ročník: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV) OSV 5/1 dílčí téma: Podstatná jména, rod, číslo, pád Očekávané výstupy: Umí

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Příloha 1 Volitelné předměty Obsah Volitelné předměty 1.stupeň Angličtina

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 1 Identifikační údaje Název ŠVP Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2) Motivační název

Více

Rámcový vzdělávací program

Rámcový vzdělávací program Vzdělávací cíle obsažené v tomto dokumentu byly sestaveny na základě britských osnov British National Curriculum, dokumentů Cambridge ICT Starters a Cambridge English as an Additional Language. Rámcový

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

Volitelný vyučovací předmět Domácnost je zařazen v 9. ročníku. Předmět je svou podstatou zaměřen na rozvoj dovedností žáků. Cílem je poskytnout žákům prostor pro získání praktických pracovních dovedností

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství I. Strategie směřující ke kompetenci k učení zařazujeme do výuky problémové vyučování na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 1 1. Identifikační údaje: Název ŠVP Školní

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více