Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 C r r Vzdělávací přdmět člověk a jho svět vymzuj vzdělávací obsah týkající s člověka, rodiny, spolčnosti, vlasti, přírody, kultury, tchniky, zdraví a dalších témat. Uplatňuj pohld do histori i současnosti a směřuj k dovdnostm pro praktický život. Vzdělávání v přdmětu člověk a jho svět rozvíjí poznatky, dovdnosti a prvotní zkušnosti žáků získané v výchově v rodině a v přdškolním vzdělávání. Žáci s učí pozorovat a pojmnovávat věci jvy a děj, jjich vzájmné vztahy a souvislosti a utváří s tak jjich prvotní uclný obraz světa. Poznávají sb i své njbližší okolí a postupně s sznamují s místně i časově vzdálnějšími osobami i jvy a s složitějšími ději. Učí s vnímat lidi a vztahy mzi nimi, všímat si podstatných věcných stránk i krásy lidských výtvorů a přírodních jvů, soustřděně j pozorovat a přmýšlt o nich. Při osvojování poznatků a dovdností v vzdělávacím přdmětu člověk a jho svět s žáci učí vyjadřovat své myšlnky, poznatky a dojmy, ragovat na myšlnky, názory a podněty jiných. Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti j vlastní prožitk žáků vycházjící z konkrétních nbo modlových situací při osvojování potřbných dovdností, způsobů jdnání a rozhodování. K tomu významně přispívá i osobní příklad učitlů. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru člověk a jho svět j člněn do pěti tmatických okruhů: 1. V tmatickém okruhu s žáci učí na základě poznávání njbližšího okolí, vztahů a souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, v škol, v obci, v spolčnosti. Učí s do tohoto každodnního života vstupovat s vlastní aktivitou a přdstavami, hldat nové i zajímavé věci a bzpčně s v tomto světě pohybovat. Důraz j kladn na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a rgionálních skutčností a na utvářní přímých zkušností žáků. Různé činnosti a úkoly by měly přirozným způsobm probudit v žácích kladný vztah k místu jjich bydliště, postupně rozvíjt jjich národní cítění a vztah k naší zmi. 2. V tmatickém okruhu si žáci postupně osvojují a upvňují základy vhodného chování a jdnání mzi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolranc, pomoci a solidarity mzi lidmi, vzájmné úcty, snášnlivosti a rovného postavní mužů a žn. Poznávají, jak s lidé sdružují, baví, jakou vytvářjí kulturu. Sznamují s s základními právy a povinnostmi, al i s problémy, ktré provázjí soužití lidí, clou spolčnost nbo i svět (globální problémy). Clý tmatický okruh tak směřuj k prvotním poznatkům a dovdnostm budoucího občana dmokratického státu. 3. V tmatickém okruhu s žáci učí orintovat v dějích a v čas. Poznávají, jak a proč s čas měří, jak události postupují v čas a utvářjí historii věcí a dějů. Učí s poznávat, jak s život a věci vyvíjjí a jakým změnám podléhají v čas. V tmatickém okruhu s vychází od njznámějších událostí v rodině, obci a rgionu a postupuj s k njdůlžitějším okamžikům v historii naší změ. Podstatou tmatického okruhu j vyvolat u žáků zájm o minulost, o kulturní bohatství 1

2 r C rgionu i clé změ. Proto j důlžité, aby žáci mohli samostatně vyhldávat, získávat a zkoumat informac z dostupných zdrojů, přdvším pak od člnů své rodiny i od lidí v njbližším okolí, aby mohli spolčně navštěvovat památky, sbírky rgionálních i spcializovaných muzí, vřjnou knihovnu atd. 4. V tmatickém okruhu žáci poznávají Zmi jako plantu slunční soustavy, kd vznikl a rozvíjí s život. Poznávají vlkou rozmanitost i r proměnlivost živé i nživé přírody naší vlasti. Jsou vdni k tomu, aby si uvědomili, ž Změ a život na ní tvoří jdn ndílný clk, v ktrém jsou všchny hlavní děj v vzájmném souladu a rovnováz, ktrou můž člověk snadno narušit a vlmi obtížně obnovovat. Na základě praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací s žáci učí hldat důkazy o proměnách přírody, učí s využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sldovat vliv lidské činnosti na přírodu, hldat možnosti, jak v svém věku přispět k ochraně přírody, zlpšní životního prostřdí a k trval udržitlnému rozvoji. 5. V tmatickém okruhu žáci poznávají přdvším sb na základě poznávání člověka jako živé bytosti, ktrá má své biologické a fyziologické funkc a potřby. Poznávají, jak s člověk vyvíjí a mění od narozní do dospělosti, co j pro člověka vhodné a nvhodné z hldiska dnního ržimu, hyginy, výživy, mzilidských vztahů atd. Získávají základní pouční o zdraví a nmocch, o zdravotní prvnci i první pomoci a o bzpčném chování v různých životních situacích, včtně mimořádných událostí, ktré ohrožují zdraví jdinců i clých skupin obyvatl. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a bzpčnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházjí k poznání, ž zdraví j njcnnější hodnota v životě člověka. Potřbné vědomosti a dovdnosti získávají tím, ž pozorují názorné pomůcky, sldují konkrétní situac, hrají určné rol a řší modlové situac. Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuj k utvářní a rozvíjní klíčových komptncí tím, ž vd žáka k: a) utvářní pracovních návyků v jdnoduché samostatné i týmové činnosti, b) orintaci v světě informací a k časovému a místním propojování historických, změpisných a kulturních informací, c) rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématch, k pojmnovávání pozorovaných skutčností a k jjich zachycní v vlastních projvch, názorch a výtvorch, d) poznávání a chápání rozdílů mzi lidmi, k kulturnímu a tolrantnímu chování a jdnání na základě spolčně vytvořných a přijatých nbo obcně uplatňovaných pravidl soužití, k plnění povinností a spolčných úkolů, ) samostatnému a sbvědomému vystupování a jdnání, k fktivní, bzproblémové a bzkonfliktní komunikaci i v méně běžných situacích, k poznávání a ovlivňování své jdinčnosti (možností a limitů), f) utvářní ohlduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hldání možností aktivního uplatnění při jjich ochraně, 2

3 g) přiroznému vyjadřování pozitivních citů v vztahu k sobě i okolnímu prostřdí h) objvování a poznávání všho, co jj zajímá, co s mu líbí a v čm by v budoucnu mohl uspět, i) poznávání podstaty zdraví i příčin nmocí, k upvňování prvntivního chování, účlného rozhodování a jdnání v různých situacích ohrožní vlastního zdraví a bzpčnosti i zdraví a bzpčnosti druhých, j) učit žáky pozorovat přírodní jvy a orintovat s v prostoru a čas k) na základě činností a pozorování vytvářt nové přdstavy o jdnoduchých, chápání žáků dostupných al podstatných věcch a jvch, ktré j obklopují doma, v škol, v obci, vést žáky k tomu, aby přdměty a jvy pojmnovávali a vyjadřovali o nich své myšlnky, soudy, názory, l) učit žáky, aby na základě svých vlastních zkušností docházli k jdnoduchým pojmům a objvování souvislostí, m) vytvářt u žáků pozitivní vztah k rodině, spolužákům, škol, domovu i k přírodě a rozvíjt pozitivní vlastnosti žáků, n) dát žákům základní pouční o lidském těl a ochraně zdraví, o) naučit žáky cílvědomému osvojování základních hyginických návyků a návyků kulturních, p) učit žáky objvovat vztahy mzi živou a nživou přírodou, chápat souvislosti rovnováhy v přírodě a sldovat vzhld přírody v souvislosti s činností člověka, q) sldovat změny v přírodě v souvislosti s pohyby Změ v vsmíru, r) vést žáky k sldování živých přírodnin v xistujících spolčnstvch a chápání jjich vzájmné závislosti a začlnění do prostřdí, s) učit žáky pozorovat základní projvy přírodnin a podl nich vyvozovat třídění do systému, t) vést žáky k objvování přírodních jvů na základě pozorování a pokusů, u) učit žáky pozorovat vlastní tělo a na základě poznatků vést k chápání funkcí a činností jdnotlivých soustav, v) přiblížit žákům vznik života přd narozním a sldovat jho vývoj po narozní, w) učit žáky sldovat činnosti ohrožující zdraví a život člověka a vyvozovat z nich pouční pro zdravý způsob života. 3

4 r C r r Vzdělávací oblast člověk a jho svět j v ročníku ralizována prostřdnictvím vzdělávacího přdmětu člověk a jho svět s časovou dotací dvou hodin, v 3. a 4. ročníku bud přdmět dotován třmi hodinami. Cíl vzdělávání jsou naplňovány prostřdnictvím získávání vlastních zkušností žáků. Učitl řídí vyučování tak, aby žáci docházli k novým poznatkům zjména na základě vlastních činností a přímého pozorování. Žáci mohou různé věci a jvy pozorovat např. při řízných činnostch, na vycházkách, při pokusování, při zacházní s různými nástroji a přdměty. Průběžně a v souvislosti s různými vyučovacími přdměty vdm žáky k tomu, aby výsldky svých pozorování, zjištění a objvování zaznamnávali různými způsoby - výtvarně i písmně. V tomto období využívám co njvíc rgionálních přírodních i spolčnských jvů. Charaktristické pro výuku vzdělávacího přdmětu v 1. období základního vzdělávání j jjí prolínání s učivm ostatních přdmětů. Právě toto prolínání témat dává možnost vytvářní mnoha malých projktů, ktré výuku obohatí a učivo spojí s životm kolm dětí. Výuku přdmětu člověk a jho svět vhodně doplňují obrazy, vidozáznamy, filmy, bsdy, vycházky i xkurs. V 1. ročníku s žáci učí pozorovat rostliny, zvířata a věci, ktré j obklopují v škol, doma, vnku. Učí s všímat si změn v přírodě, ktré mohou běhm roku pozorovat a všímají si, jak tyto změny zasahují do života lidí i zvířat. Učivo j využíváno v průběhu clého roku v matmatic, často j propojováno i s ostatními vyučovacími přdměty. Jdnotlivé činnosti mohou být vhodně různě kombinovány a propojovány i v jiných časových clcích nž j jdna vyučovací hodina. V všch okruzích učiva přdmětu člověk a jho svět 2. ročníku využívám zkušnosti žáků a učivo probrané v 1. ročníku, ktré dál rozšiřujm. V výuc s žáci sznamují s věcmi a jvy blízkého okolí, získávají přhld o průběhu změn ročních dob a jjich vlivu na život rostlin, zvířat i lidí. V 2. ročníku j vhodné spojovat učivo přdmětu člověk a jho svět s učivm ostatních přdmětů. Ralizaci krátkodobých projktů můžm koncm 2. ročníku spojovat s jdnoduchými záznamy. Formu záznamu (krslná, psaná, kombinovaná, výrobk) nchávám na rozhodnutí žákům, ktré vhodně usměrňujm. V vyučování v 3. ročníku navazujm na poznatky o přírodě a životě lidí, ktré žáci získali v 1. a 2. ročníku a prohlubujm j. Zaměřujm s přdvším na poznávání místní krajiny, života lidí v obci, povolání lidí, zajímám s o vyráběné věci, kulturu v obci, pověsti, ktré s váží k kraji, upozorňujm na významné stavby, události a osobnosti. Charaktr učiva 3. ročníku umožňuj snadné využívání mzipřdmětových vztahů. Propojováním učiva jdnotlivých přdmětů vznikají tmatické krátkodobé projkty. Žáci si své přírodovědné záznamy zakládají a vytváří si tak svá první portfolia. Tím s při výuc učí žáci spolupracovat, vzájmně si pomáhat a obvykl vznikn přirozná potřba skupinové prác. 4

5 r r r r 1. domov rodina a život v rodině, místo, kd bydlím, kd nalézám ochranu, pochopní, soukromí, radost, adrsa, 2. dům člověk a péč o zdraví, základní hyginické návyky, jho označní, člnění, domácí zvířata, 3. byt jdnotlivé místnosti, jjich funkc a vybavní, zdravá výživa, ržim dn, 4. okolí bydliště njbližší ulic, významné budovy, místo pro hry, zastávky hromadné dopravy, pošta, obchody, 5. škola orintac v škol a njbližším okolí, prostory školy a jjich funkc, činnost školy, vhodné oblční a pomůcky, osvojování vhodného chování k spolužákům, učitlům a jiným osobám, bzpčná csta do školy, škola jako vhodné prostřdí pro práci a odpočink, dopravní výchova bzpčnost, 6. obc názv obc a jjích částí, minulost a současnost obc, poloha v krajině, označní obc, význačné orintační body, hlavní komunikační síť, významná místa v obci a jjich význam, kulturní a spolčnský život v obci, historická a památná místa v obci, životní prostřdí v obci, 7. okolní krajina (místní oblast, rgion) typ a povrch krajiny v okolí obc, rostlinný kryt a živočichové v místní krajině, osídlní, doprava, průmyslové stavby, využití půdy, rkrační oblasti, lidské zásahy v krajině, orintac v volné krajině podl kompasu, buzoly, přírodních úkazů, určování světových stran, vliv krajiny na život lidí, 8. njznámější povolání a výrobky řmslníků, pracovní návyky a vhodné chování v škol i mimo školu, 9. příroda na podzim v ls, v sadu, na zahradě a na poli, zima a zimní svátky, živočichové a rostliny v zimě, příroda, rostliny a živočichové na jař, njznámější ptáci, dny v týdnu, roční období, orintac v čas, příroda v létě. 5

6 vyznačí v jdnoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cstu na určné místo a rozliší možná nbzpčí v njbližším okolí začlní svou obc do příslušného kraj a obslužného cntra ČR, pozoruj a popíš změny v njbližším okolí, obci rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby jjí sttické hodnoty a rozmanitost 1. rodina příbuznské vztahy v rodině, otc, matka, syn, dcra, bratr, sstra, prarodič, 2. vztahy mzi člny rodiny úcta, pomoc, pochopní, ochrana, rspkt, 3. život rodiny řád, pravidla rodinného života, rozdělní rolí v rodině, práva a povinnosti člnů rodiny, spolčné činnosti rodiny, významné události v rodině, problémy v rodině, 4. člověk mzi lidmi, soužití lidí člověk tvor spolčnský, vzájmné sznamování lidí, podobnost a odlišnost lidí, vztahy mzi lidmi, konflikty mzi lidmi, základní spolčnská pravidla mzi lidmi. rozlišujm blízké příbuznské vztahy v rodině, rol rodinných příslušníků a vztahy mzi nimi odvodí význam a potřbu různých povolání a prac. činností projvuj tolranci k přirozným odlišnostm spolužáků, jjich přdnostm i ndostatkům 1. orintac v čas a časový řád - dn, části dn, pracovní dny, dny volna, svátky, rgionální slavnosti, měřní času hodiny, minuty, skundy, kalndář, datum, ltopočt, 2. orintac v čas tď, přd chvílí, včra, zítra, loni, ltos, v budoucnu, dávno, 3. rytmus života fáz života od narozní do stáří, pravidlně opakované činnosti lidí prác, odpočink, spánk, strava, opakované děj v přírodě, 4. časové vztahy v životě vrstvníci, mladý dospělý, starý, 6

7 využívá časové údaj při řšní různých situací v dnním životě, rozlišuj děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti pojmnuj něktré rodáky, kulturní či historické památky, významné události rgionu, intrprtuj něktré pověsti nbo báj spjaté s místm, v němž žij uplatňuj lmntární poznatky o sobě, o rodině a činnostch člověka, o lidské spol., soužití, zvycích a o práci lidí, na příkladch porovnává minulost a současnost r 1. látky a jjich vlastnosti třídění látk, změny skupnství, vlastnosti látk, porovnávání látk a měřní vličin s praktickým užíváním základních vličin, 2. voda a vzduch výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody v přírodě, vlastnosti, složní a proudění vzduchu, jho význam pro život, 3. nrosty a horniny, půda něktré hospodářsky významné horniny a nrosty, zvětrávání, vznik půdy a jjí význam, 4. Vsmír a Změ slunční soustava, dn a noc, roční období, 5. život, jho různé podoby a formy, 6. rostliny znaky života rostlin, jjich životní potřby a projvy, průběh života rostlin, známé a snadno dostupné druhy rostlin, stavba těla a jho částí, funkc jdnotlivých částí rostlin, význam rostlin pro člověka okrasné, užitkové, péč o rostliny v přírodě, v domácnosti, chráněné a ohrožné rostliny, 7. živočišná říš znaky života živočichů,jjich životní potřby a projvy, průběh a způsob života živočichů, základní skupiny živočichů, stavba těla vybraných živočichů, funkc jdnotlivých částí těla, živočichové v volné přírodě, 8. živočichové chovaní lidmi užitková, hospodářská, domácí zvířata, 9. chráněné a ohrožné druhy živočichů, péč o živočichy v přírodě a v zajtí, pozoruj, popíš a porovná viditlné změny v přírodě v jdnotlivých ročních obdobích roztřídí něktré přírodniny podl nápadných určujících znaků, uvd příklady výskytu organismů v známé lokalitě provádí jdnoduché pokusy u skupiny známých látk, určuj jjich spolčné a rozdílné vlastnosti a změří základní vličiny pomocí jdnoduchých nástrojů a přístrojů 7

8 r r r 1. osobní bzpčí a péč o zdraví - zdraví a nmoc, běžné nmoci a jjich obvyklé příznaky, ochrana proti nmocm, chování nmocného doma, u lékař a v nmocnici, základní pravidla při užívání léků, nbzpčí nvhodného užívání léků, zdravotnická zařízní v njbližším okolí a jjich činnost, zdravý dnní ržim prác, odpočink, pohyb, stravování, spánk, základní hyginické návyky, intimní hygina, péč o zvnějšk, drobná poranění, první pomoc, přivolání pomoci lékař, dospělého,bzpčné chování v rizikovém prostřdí, bzpčné chování v silničním provozu v roli chodc a cyklisty, krizové situac (šikana, týrání, sxuální znužívání), brutalita, a jiné formy násilí v médiích, 2. lidské tělo životní potřby a projvy, základní stavba a funkc, pohlavní rozdíly mzi mužm a žnou, základy lidské rprodukc, vývoj jdinc, 3. návykové látky a zdraví odmítání návykových látk, hrací automaty, počítač, uplatňuj lmntární hyginické, ržimové a jiné zdravotně prvntivní návyky s využitím znalostí o lidském těl, projvuj vhodným chováním a činnostmi vztah k zdraví dodržuj zásady bzpčného chování tak, aby nohrožoval zdraví své a zdraví jiných chová s obzřtně při stkání s nznámými jdinci, odmítn komunikaci, ktrá j mu npříjmná, v případě potřby požádá o pomoc uplatňuj zákl. pravidla účastníků silničního provozu raguj adkvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostch Žáky učím: citlivému přístupu k přírodě, lásc k okolní krajině, k obci, jjí minulosti i budoucnosti dávat přílžitost uvědomovat si propojnost vztahů mzi člověkm a přírodou a možnost člověka přírodu ovlivňovat učit s rozlišovat pozitivní způsoby ovlivňování přírody člověkm od ngativních poznávat význam a úkol jdnotlivých profsí v vztahu k životnímu prostřdí objvovat možnosti k zlpšování okolního prostřdí a péči o něj 8

9 r r vytvářt první přdpoklady pro získávání dobré hodnotové orintac v zájmu udržitlnosti rozvoj lidské civilizac vnímání života jako njvyšší hodnoty učit s odpovědnosti v vztahu k ochraně přírody a přírodních zdrojů v učivu životní podmínky organismů a vzájmné vazby vysvětlit požadavky každého organismu a narušní podmínk lidmi v učivu člověk a příroda (ochrana přírody) vést k vytvořní uclného lmntárního pohldu na okolní přírodu jako clku a k odpovědnému jdnání v vztahu k ostatním organismům Dávám jim prostor pro nápady co dělat tď, aby i v budoucnosti bylo na Zmi zdravé životní prostřdí. Vytvářím první přdpoklady k tomu, aby žáci získávali dobrou hodnotovou orintaci v zájmu udržitlnosti rozvoj lidské civilizac. utvářní dobrých mzilidských vztahů v třídě i mimo ni rozvíjní dovdností týmové spoluprác vést žáky k uvědomování si hodnoty spoluprác a vzájmné pomoci v učivu člověk a zdraví a člověk a spolčnost lz naplňovat prostřdnictvím témat směřujících k sbpoznání, sbpojtí, sbrgulaci, k udržní psychického zdraví výchova k rspktování zákonů, norm, dohodnutých pravidl, pochopní hodnot jako j spravdlnost, svoboda, solidarita, tolranc a odpovědnost, motivac k ohlduplnosti a ochotě pomáhat zjména slabším chápat události a problémy s různých úhlů pohldu (lokální, národní, vropská dimnz) utvářt pozitivní postoj k jinakosti a kulturní rozmanitosti, učit s vnímat Evropu jako širší vlast v učivu člověk a příroda (problémy lidstva, ochrana přírody) a člověk a zdraví (ochrana člověka za mimořádných událostí) využívat zkušností a poznatků žáků z běžného života i mimořádných událostí v rodině, obci a okolí a porovnávat j s pravidly chování v takových situacích 9

10 r učit s komunikovat a žít v skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin uplatňovat svá práva a rspktovat práva druhých, chápat a tolrovat odlišné zájmy, názory i schopnosti druhých uvědomovat si, ž tnické skupiny a všchny kultury jsou rovnocnné a žádná nní nadřazna jiné v učivu člověk a zdraví, rozmanitosti životních podmínk na Zmi, životní projvy a potřby člověka, člověk v spolčnosti vést žáky k rspktování zvláštností různých tnik i sociokulturních rozdílů v spolčnosti, vnímat právo všch lidí žít spolčně a podílt s na spolupráci v rámci přírody jako clku v všch oblastch učiva využívat potnciál médií jako zdroj informací, al také vytvářt kritický postoj k něktrým zdrojům na základě vlastních zkušností a rozvíjt komunikační schopnosti při vřjném vystupování a při týmové spolupráci 10

11 r C r r Vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Člověk a jho svět v 4. ročníku bud ralizována prostřdnictvím vzdělávacího přdmětu Člověk a jho svět. Výuka vzdělávacího přdmětu Člověk a jho svět v 2. období s ralizuj s dotací 3 hodiny týdně a navazuj na výchovné a vzdělávací cíl přdmětu v 1. období. Tyto cíl jsou rozšiřovány v pěti tématických okruzích Místo, kd žijm, Lidé kolm nás, Lidé a čas, Rozmanitost přírody a Člověk a jho zdraví. Žáci s učí pozorovat, objvovat a pojmnovávat věci, jvy a děj, jjich vzájmné vztahy a souvislosti. Poznávají sami sb, učí s vnímat lidi a vztahy mzi nimi. Učí s poznávat, ž Změ a život na ní tvoří jdiný clk, ž všchny jvy a děj spolu souvisí a jsou v rovnováz a jakékoli narušní můž být pro další život rozhodující. Všchny poznatky i souvislosti vycházjí z pozorování skutčných jvů, z prožitků a zkušností žáků z jjich života, al i z modlových situací a pokusů. Informac získávají žáci z litratury a dalších informačních zdrojů. Zjištěné výsldky i jjich třídění žáci zaznamnávají a przntují různými způsoby. Nzbytnou součástí výuky jsou vycházky, xkurz, bsdy a njrůznější projkty. Charaktristické pro výuku tohoto období j samostatné vyhldávání, získávání a zkoumání informací z dostupných zdrojů (učbnic, ncyklopdi, intrnt, návštěva vřjné knihovny, muza), od člnů své rodiny a lidí v njbližším okolí (spolčné návštěvy památk, výstav, atd.). Výuka dějinné i změpisné části dává možnost vytvářt projkty, ktré doplní a obohatí výuku (propojní čského jazyka, výtvarné a hudbní výchovy, pracovních činností). Výuku vlastivědných témat vhodně doplňují obrazy, mapy a plány, vědomostní soutěž, prác v skupinách, filmy, bsdy, výstavy, xkurz, školní výlty. r 1. životní podmínky rozmanitost podmínk života na Zmi, význam ovzduší, vodstva, půd, měřní vlastností látk, magnt, magntická síla, kompas, rozmanitost života v vybraných přírodních clcích vzájmná závislost rostlinstva a živočišstva na nživé přírodě, podnbí a počasí, změny živé přírody (roční období, délka dn), domácí zvířata kočka, ps (tologi, chov), 2. rovnováha v přírodě význam, vzájmné vztahy mzi organismy, základní spolčnstva, rozmanitost rostlin a hub, poznávání stavby těla a způsobu života, životní podmínky, přizpůsobování změnám prostřdí, výživa rostlin, rostlina kulturní a planá, bylina jdnoltá, dvoultá a vícltá, plvl a jjich poznávání, druh a odrůda, houby základní stavba, výživa, houby jdlé, njdlé a jdovaté, příprava rostlin a živočichů na zimu, třídění přírodnin, 3. ohlduplné chování k přírodě a ochrana přírody odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostřdí, ochrana rostlin a živočichů, likvidac odpadků, živlné pohromy a kologické katastrofy, 11

12 r objvuj a zjišťuj propojnost prvků živé a nživé přírody, princip rovnováhy přírody vysvětlí na základě poznatků o Zmi jako součásti vsmíru souvislost s rozdělním času a střídáním ročních období zkoumá zákl. spolčnstva v vybraných lokalitách rgionu, zdůvodní vzájmné vztahy mzi organismy porovnává na základě pozorování zákl. projvy života na konkrétních organismch, prakticky třídí organismy do skupin podl klíč nbo atlasu zhodnotí něktré činnosti člověka v přírodě a rozlišuj aktivity, ktré mohou prostřdí a zdraví člověka podporovat nbo poškozovat založí jdnoduchý pokus, naplánuj a zdůvodní postup 1. lidské tělo životní potřby a projvy, základní stavba a funkc, pohlavní rozdíly mzi mužm a žnou, základy lidské rprodukc, vývoj jdinc, 2. péč o zdraví, zdravá výživa první pomoc, osobní, intimní a dušvní hygina, strs a jho rizika, rklamní vlivy, 3. návykové látky a zdraví odmítání návykových látk, hrací automaty, počítač, 4. osobní bzpčí bzpčné chování v rizikové prostřdí, bzpčné chování v silničním provozu v roli chodc a cyklisty, krizové situac (šikana, týrání, sxuální znužívání), brutalita a jiné formy násilí v médiích, 5. situac hromadného ohrožní, využívá poznatků o lidském těl k vysvětlní zákl. funkcí jdnotlivých orgánů a soustav a podpoř zdravého způsobu života rozlišuj jdnotlivé tapy života a orintuj s v vývoji dítět přd narozním účlně plánuj svůj čas pro uční, práci, zábavu a odpočink uplatňuj účlné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví přdvd v modlových situacích osvojné jdnoduché způsoby odmítání návykových látk uplatňuj zákl. dovdnosti a návyky souvisjící s podporou zdraví a jho prvntivní ochranou oštří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc uplatňuj ohlduplné chování k druhému pohlaví a orintuj s v bzpčných způsobch sxuálního chování mzi chlapci a děvčaty v daném věku 12

13 1. obc v vyšším úzmním a správním clku, místní krajina, místní oblast, rgion, změpisná poloha a přírodní tvářnost místní krajiny, významné obc a města, spolčnské, hospodářské, historické a tchnické památky a objkty, dopravní síť, cstovní ruch v rgionu, náš rgion v minulosti, místní pověsti, významné události a přdkové, 2. naš vlast Čská rpublika, kraj a krajská města, Čská rpublika dmokratický stát rgiony ČR domov, vlast, národ, vlastnctví, soužití národů a národností, Praha a vybrané oblasti ČR, surovinové zdroj, výroba, služby a obchod, správa a samospráva, státní symboly, 3. Evropa a svět sousdní státy ČR, jjich poloha, přírodní podmínky, kontinnty, vropské státy, EU, cstování, 4. mapy a plány, orintac v krajině, povrch Čské rpubliky, vodstvo Čské rpubliky, počasí a podnbí, půda a změdělství, nrostné bohatství, průmysl, mapy obcně změpisné a tmatické obsah, grafika, vysvětlivky, 5. Chraňm přírodu! určí a vysvětlí polohu svého bydliště nbo pobytu vzhldm k krajině a státu určí světové strany v přírodě i podl mapy, orintuj s podl nich a řídí s podl zásad bzpčného pohybu a pobytu v přírodě rozlišuj mzi náčrty a plány a základními typy map vyhldá typické rgionální zvláštnosti přírody, osídlní, hospodářství a kultury, jdnoduchým způsobm posoudí jjich význam z hldiska přírodního, historického, politického zprostřdkuj ostatním zkušnosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cst a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zmích rozlišuj hlavní orgány státní moci a něktré jjich zástupc, symboly našho státu a jjich význam vyhldává jdnoduché údaj o přírodních podmínkách a lidských sídlch na mapách naší rpubliky, Evropy npatří Evropa spíš do 5. ročníku? pracuj s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopní vztahů mzi ději a mzi jvy využívá knihovn, výstav jako informačních zdrojů pro pochopní minulosti rozznává současné a minulé a orintuj s v hlavních ráliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím rgionálních spcifik srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a prác přdků na našm úzmí v minulosti a současnosti objasní historické důvody pro zařazní státních svátků a významných dnů 13

14 1. chování lidí vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, principy dmokraci, 2. vlastnictví soukromé, vřjné, osobní, spolčné, pníz, 3. právo a spravdlnost základní lidská práva dítět, práva a povinnosti žáků školy, protiprávní jdnání, právní ochrana občanů a majtku, soukromé vlastnictví dušvních hodnot, 4. kultura podoby a projvy kultury, kulturní instituc, masová kultura a subkultura, 5. základní globální problémy člověk a přírodní zdroj a jjich využívání, významné sociální problémy, problémy konzumní spolčnosti, nsnášnlivost mzi lidmi, globální problémy přírodních prostřdí, vyjádří na základě vlastní zkušnosti základní vztahy mzi lidmi, vyvodí a dodržuj pravidla pro soužití v škol, mzi chlapci a dívkami, v rodině, v obci rozlišuj základní rozdíly mzi jdnotlivci, obhájí své názory, případně připustí svůj omyl rozpozná v svém okolí jdnání a chování, ktré už tolrovat nmohou a ktrá porušují zákl. lidská práva rozlišuj zákl. formy vlastnictví, používá pníz v běžných situacích poukáž v njbližším spolčnském a přírodním prostřdí na změny a něktré problémy a navrhn možnosti nápravy 1. současnost a minulost v našm životě proměny způsobu života, bydlní, přdměty dnní potřby, člověk a tchnika síla, příklady jdnoduchých strojů páka, nakloněná rovina, kladka, kolo, parní stroj, příklady různých výrob a jjich význam, průběh lidského života, státní svátky a významné dny, 2. rgionální památky péč o památky, lidé a obory zkoumající minulost, báj, mýty, pověsti minulost kraj a přdků, domov, vlast, rodný kraj, 3. obrazy z čských dějin njstarší osídlní naší vlasti, první státní útvary na našm úzmí Vlká Morava, čský přmyslovský stát, počátky křsťanství, Cyril a Mtoděj, svatý Václav, počátky čského království, Čský stát za vlády Karla IV., čské změ a způsob života v době husitství a v době Jiřího z Poděbrad, čské změ a způsob života v období habsburské monarchi, 14

15 r r r pracuj s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopní vztahů mzi ději využívá archívů, knihovn, sbírk muzí a galrií jako informačních zdrojů pro pochopní minulosti rozznává současné a minulé a orintuj s v hlavních ráliích minulosti a současnosti naší vlasti srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a prác přdků na našm úzmí v minulosti a současnosti objasní historické důvody pro zařazní státních svátků a významných dnů utvářní dobrých mzilidských vztahů v třídě i mimo ni, rozvíjní dovdností týmové spoluprác, vést žáky k uvědomování si hodnoty spoluprác a vzájmné pomoci, v učivu člověk a zdraví a člověk a spolčnost lz naplňovat prostřdnictvím témat směřujících k sbpoznání, sbpojtí, sbrgulaci, k udržní psychického zdraví, výchova k rspktování zákonů, norm, dohodnutých pravidl, pochopní hodnot jako j spravdlnost, svoboda, solidarita, tolranc a odpovědnost, motivac k ohlduplnosti a ochotě pomáhat zjména slabším, chápat události a problémy s různých úhlů pohldu (lokální, národní, vropská dimnz), utvářt pozitivní postoj k jinakosti a kulturní rozmanitosti, učit s vnímat Evropu jako širší vlast, 15

16 r r v učivu člověk a příroda (problémy lidstva, ochrana přírody) a člověk a zdraví (ochrana člověka za mimořádných událostí) využívat zkušností a poznatků žáků z běžného života i mimořádných událostí v rodině, obci a okolí a porovnávat j s pravidly chování v takových situacích, učit s komunikovat a žít v skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, uplatňovat svá práva a rspktovat práva druhých, chápat a tolrovat odlišné zájmy, názory i schopnosti druhých, uvědomovat si, ž tnické skupiny a všchny kultury jsou rovnocnné a žádná nní nadřazna jiné, v učivu člověk a zdraví, rozmanitosti životních podmínk na Zmi, životní projvy a potřby člověka, člověk v spolčnosti vést žáky k rspktování zvláštností různých tnik i sociokulturních rozdílů v spolčnosti, vnímat právo všch lidí žít spolčně a podílt s na spolupráci v rámci přírody jako clku, vnímání života jako njvyšší hodnoty, učit s odpovědnosti v vztahu k ochraně přírody a přírodních zdrojů, v učivu životní podmínky organismů a vzájmné vazby vysvětlit požadavky každého organismu a narušní podmínk lidmi, v učivu člověk a příroda (ochrana přírody) vést k vytvořní uclného lmntárního pohldu na okolní přírodu jako clku a k odpovědnému jdnání v vztahu k ostatním organismům, v všch oblastch učiva využívat potnciál médií jako zdroj informací, al také vytvářt kritický postoj k něktrým zdrojům na základě vlastních zkušností a rozvíjt komunikační schopnosti při vřjném vystupování a při týmové spolupráci. 16

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3.

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Prvouka 1. 3. ročník 2 hodiny týdně třídy, příroda, obec učivo je rozděleno do pěti tematických

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková Vyučovací předmět Přírodověda je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na 1. stupni

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 3. Časová dotace: 3 hodiny týdně Místo, kde žijeme Domov prostředí domova orientace v místě bydliště adresa Žák vyznačí v plánu místo svého bydliště a školy. Pamatuje si adresu svého bydliště a

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

Předmět: Člověk a jeho svět

Předmět: Člověk a jeho svět 31 porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy 34 založí jednoduchý pokus,

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová Vyučovací předmět Prvouka je zařazen samostatně v 1. - 3. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně.

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Vyznačí

Více

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3.

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. 1 MKDŽ1 Orientace na mapě města Pracovní list k procvičování učiva, práce s mapou, vyhledávání

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - orientuje se v pojmech a prostoru školy - vyzná se v prostoru třídy, školy, okolí svého bydliště - umí adresu a telefon bydliště - dojde bezpečně z domu do školy a zpět - užívá správné školní

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Přírodověda - 4. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3 týdně, povinný MKŽ: Naše vlast Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: vyhledá ČR na mapě Evropy pojmenuje nejdůležitější pohoří ČR, nížiny ČR vysvětlí pojmy povodí,

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : přírodověda ročník: 5. Školní rok 2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : přírodověda ročník: 5. Školní rok 2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata Školní rok 2014/2015_ vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakování učiva 4. roč. Porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí org. do známých skupin,

Více

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Místo, kde žijeme - orientuje se v místě svého bydliště a školy, rozliší možná nebezpečí v nejbližším

Více

Přírodověda. zná zásady poskytnutí první pomoci. zná zásady bezpečného pohybu a pobytu v přírodě. problémy konzumní společnosti

Přírodověda. zná zásady poskytnutí první pomoci. zná zásady bezpečného pohybu a pobytu v přírodě. problémy konzumní společnosti 1 Přírodověda Přírodověda Učivo ŠVP výstupy Lidské tělo péče o zdraví zná zásady bezpečného pohybu a pobytu v přírodě zná zásady poskytnutí první pomoci První pomoc zná zásady bezpečného pohybu a pobytu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

5.4.1 Prvouka povinný předmět

5.4.1 Prvouka povinný předmět 5.4.1 Prvouka povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 3 3 0 0 0 0 Předmět prvouka se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. Čapková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. Čapková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. Čapková Vyučovací předmět Člověk a jeho svět je zařazen jako integrovaný předmět přírodovědných

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

PŘÍRODOVĚDA - 4. ROČNÍK žák: Vysvětlí co je vesmír. Objasní postavení Země ve vesmíru Popíše sluneční soustavu Ukáže pohyb Země na globusu, vysvětlí důvody pohybu Země a Slunce Zhodnotí základní informace

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Ročník: 4. Vzdělávací předmět: Vlastivěda Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu: Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Člověk a jeho svět prochází všemi ročníky 1. stupně, kdy se žáci vzdělávají ve třech hlavních oblastech (Člověk a společnost,

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Vlastivěda Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 10. - VLASTIVĚDA 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ projekty, pomůcky a učební Vlastivědná témata Lidé a čas Orientuje se na časové přímce Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím

Více

Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP)

Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP) Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP) PŘEDMĚT: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Ročník: 1. Výstup Učivo Související PT místo, kde žijeme 1. Zvládá orientaci v okolí svého bydliště a v okolí domov - prostředí

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 3. NAVRÁTILOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 3. NAVRÁTILOVÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 3 NAVRÁTILOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Vyznačí v jednoduchém plánku místo svého bydliště a umístění školy Bezpečně se orientuje v místě svého bydliště a jeho okolí

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy:

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy: 1.1.2. PŘÍRODOVĚDA I. ST. ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU - PRVOUKA, VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mg. I. Frýzová: Člověk a jeho svět 3, pracovní sešit pro 3.roč.

Více

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník)

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast ve 4. a 5. ročníku rozvíjí poznatky z 1. období o významných přírodních, hospodářských, společenských, kulturních a historických oblastech

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Období: 1. období Počet hodin ročník: 66 66 66 Učební texty: 1 1. období Vzdělávací oblast je v 1. - 3.

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 2. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a jeho svět Prvouka, Vlastivěda a přírodověda

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a jeho svět Prvouka, Vlastivěda a přírodověda UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Člověk a jeho svět Prvouka, Vlastivěda a přírodověda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky utvářet si pracovní návyky v jednoduché

Více

I. Sekaniny1804 Přírodověda

I. Sekaniny1804 Přírodověda Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje ve dvou ročnících: 4.ročník... 2 hodiny týdně 5.ročník... 2 hodiny týdně

Více

5.4.1 Prvouka povinný předmět

5.4.1 Prvouka povinný předmět 5.4.1 Prvouka povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 3 3 0 0 0 0 Předmět prvouka se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti,

Více

7. 4. Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA. 1. období. A) Cíle vzdělávací oblasti. B) Charakteristika výuky

7. 4. Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA. 1. období. A) Cíle vzdělávací oblasti. B) Charakteristika výuky 7. 4. Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT 1. období Vzdělávací oblast je v 1. - 3. r. realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu prvouka. A) Cíle vzdělávací oblasti PRVOUKA - učit žáky pozorovat

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ Vlastivědná témata Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se dle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě Rozlišuje mezi plány a základními typy map Zná význam barev,

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mgr. V. Štiková, Já a můj svět - prvouka pro 3. ročník, pracovní

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

UČEBNÍ OSNOVY Příklad MOTIVACE

UČEBNÍ OSNOVY Příklad MOTIVACE UČEBNÍ OSNOVY Příklad MOTIVACE Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a jeho svět Přírodověda Charakteristika předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT UČEBNÍ OSNOVY 4. 2 Vlastivěda Časová dotace 4. ročník 1,5 hodiny 5. ročník 2 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 3,5 hodiny. Charakteristika: Předmět vlastivěda je určen pro 4. a

Více

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín. Příloha č.

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín. Příloha č. TVOŘIVÁ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Příloha č. 4 Změny učiva a očekávaných výstupů od 1. 9. 2013 Cizí jazyk, Člověk a jeho

Více

5.5.4. Vzdělávací obsah předmětu vlastivěda Ročník: 4.

5.5.4. Vzdělávací obsah předmětu vlastivěda Ročník: 4. 5.5.4. Vzdělávací obsah předmětu vlastivěda Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Strana: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Mgr.Eva Hnízdová 1./4 Vl 4. roč VL 4/1 Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy 4.r.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Období: 2. období Počet hodin ročník: 66 66 Učební texty: 1 2. období Vzdělávací oblast je ve 4. 5.

Více

Člověk a jeho svět Vlastivěda -2.období

Člověk a jeho svět Vlastivěda -2.období Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a jeho svět Vlastivěda -2.období Charakteristika předmětu V předmětu Vlastivěda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět ve vybraných třech

Více

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů,

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů, 69 ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Prv,Přv,Vl) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pro 1. a 2. období (1. 5. ročník). Tato integrovaná vzdělávací oblast propojuje

Více

5.4. Člověk a jeho svět

5.4. Člověk a jeho svět verze 2010/2011 5.4. Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu PRVOUKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a je

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDA 5.4. 5.4.3. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOVĚDA: Vyučovací předmět Přírodověda vychází

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

5.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4.1. PŘEDMĚT PRVOUKA 1. stupeň J. Sedláková, M. Šustáčková, J. Zahálka 1. stupeň 2. stupeň Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem 6. 7. 8. 9. Celkem Prvouka 2 2 2 6 Přírodověda

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA 5.4. 5.4.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA: Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze

Více

5.4.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

5.4.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 5.4.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět RVP ZV. Hlavním cílem předmětu je rozvíjet poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti

Více

I. Sekaniny1804 Přírodověda

I. Sekaniny1804 Přírodověda Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje ve dvou ročnících: 4.ročník... 2 hodiny týdně 5.ročník... 2 hodiny týdně

Více

Dodatek ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní zájmové a předškolní vzdělávání Radostné poznávání

Dodatek ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní zájmové a předškolní vzdělávání Radostné poznávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Dodatek ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní zájmové a předškolní vzdělávání Radostné poznávání 1 1. Identifikační údaje název

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 3. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

5.4.3. Přírodověda. Charakteristika vyučovacího předmětu

5.4.3. Přírodověda. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.4.3. Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Opírá se o vybrané poznatky různých přírodovědných oborů a svým pojetím

Více

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: - vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4 VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Vlastivěda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Žáci

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4.1 PRVOUKA 5.4.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět pro 1. období. Předmět předkládá

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

Blok předmětů: ČLOVĚK A JEHO SVĚT ( PRVOUKA, PŘÍRODOVĚDA, VLASTIVĚDA) PŘÍRODOVĚDA. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

Blok předmětů: ČLOVĚK A JEHO SVĚT ( PRVOUKA, PŘÍRODOVĚDA, VLASTIVĚDA) PŘÍRODOVĚDA. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: ČLOVĚK A JEHO SVĚT ( PRVOUKA, PŘÍRODOVĚDA, VLASTIVĚDA) Název předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ipad

Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ipad Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Sekunda 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ipad Právo a

Více

6.8 Člověk a svět. Člověk a jeho svět. VZDĚLÁVACÍ OBLAST : k VZDĚLÁVACÍ OBOR: Člověk a jeho svět VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.8 Člověk a svět. Člověk a jeho svět. VZDĚLÁVACÍ OBLAST : k VZDĚLÁVACÍ OBOR: Člověk a jeho svět VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : k VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět 6.8 Člověk a svět Předmět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 5.4.2. Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučuje se ve čtvrtém a pátem ročníku dvě hodiny týdně. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti.

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: IV. - rozlišuje hlavní orgány státní moci, některé jejich zástupce, symboly státu a jejich význam - chápe vztah vlast vs. cizina - chápe pojmy prezident, parlament, premiér, volby apod. - zná důležité

Více

PRVOUKA (1. 3. ročník)

PRVOUKA (1. 3. ročník) PRVOUKA (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Prvouka je zařazena v 1., 2. a 3. ročníku po 2 hodinách týdně. Výuka probíhá ve třídách, ale také v bezprostřední blízkosti školy - využíváme regionálních

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Prvouka a Člověk a jeho svět

Prvouka a Člověk a jeho svět Prvouka a Člověk a jeho svět V předmětech Prvouka (1. až 3. třída) a Člověk a jeho svět (4. a 5. třída), které na sebe navazují, se žáci učí pozorovat, pojmenovávat a popisovat věci, jevy a děje a jejich

Více

Tematický plán učiva

Tematický plán učiva Tematický plán učiva Předmět Člověk a jeho svět Školní rok 2012/13 Třída-ročník 2. Vyučující Mgr. S.Figallová Měsíc Učivo PT Výstupy Využití školní zahrady IX. Škola třídní kolektiv, třídní řád, způsoby

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.3. Přírodověda A) Charakteristika předmětu Snahou učitele by mělo být, aby vše, o čem se děti v přírodovědě učí, mohly pozorovat, zkoumat. Kromě tradičních metod se proto doporučuje zařazování vycházek

Více

5.4.2 Přírodověda. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.4.2 Přírodověda. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.4.2 Přírodověda Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Přírodověda ve 2. vzdělávacím období navazuje na učivo prvouky, toto učivo dále prohlubuje a rozšiřuje.

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více