Úvěry pro korporátní klientelu a jejich zajištění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvěry pro korporátní klientelu a jejich zajištění"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Úvěry pro korporátní klientelu a jejich zajištění Diplomová práce Šedivá Kateřina Březen 2009

2 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Úvěry pro korporátní klientelu a jejich zajištění Diplomová práce Autor: Kateřina Šedivá Finance Vedoucí práce: Ing. Zbyněk Kalabis Praha Březen 2009

3 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. Ve Zdibech dne

4 Poděkování: Ráda bych touto cestou poděkovala panu Ing. Zbyňku Kalabisovi za projevenou pomoc při zpracovávání mé diplomové práce a svým spolupracovníkům z ČSOB, a. s. konkrétně Ing. Vlastě Hudcové, CSc. z regionální pobočky pro korporátní klientelu Praha III, Jaroslavě Malchárkové, Mgr. Evě Maděryčové, právničce ČSOB, a. s. a Ing. Renatě Zeithammerové z Komerční banky, a.s., kteří mi umožnili získat podrobné informace a poskytli mi své zkušenosti z obchodní oblasti, z oblasti obchodního práva a ohledně úvěrových produktů pro korporátní klienty.

5 Anotace práce: Ve své diplomové práci se zaměřuji na úvěrové produkty poskytované korporátním klientům v Československé obchodní bance, a. s. V návaznosti na poskytnutí úvěru se zabývám jednotlivými formami zajišťovacích instrumentů z hlediska jejich možného použití ke krytí úvěrových pohledávek v případě insolvence klienta. V neposlední řadě se zaměřuji na úrokové sazby a jejich současný pohyb způsobený celosvětovou finanční krizí. V případové studii je rozebrán úvěrový případ nabídka kontokorentního úvěru, situovaný do září roku V úvodu práce je popis struktury obchodní skupiny, jejíž součástí je Československá obchodní banka, a. s. a obchodní aktivity této skupiny. Problematiku úvěrových vztahů zmiňuji od jejich vzniku až po zánik úvěrové pohledávky banky, tj. rozbor klientovy finanční situace, vypracování nabídky bankovních produktů šitých klientovi na míru, schvalovací proces v bance, smluvní dokumentace, zajištění atd. Cílem mé práce je specifikovat vybrané úvěrové produkty poskytované korporátním klientům a na konkrétním případu ukázat postupy, zvolené formy financování i veškeré aktivity související s úvěrováním subjektu. Annotation: In my graduation I focus on the issue of credit products provided to its corporate customers by Československá obchodní banka, a. s. In consequence of credit granting, I focus on the particular forms of security instruments in term of their potency to cover credit receivables in case of the client s insolvency. Last but not least the thesis deals with the interest rates and their current variations caused by the worldwide financial crisis. Case study analyses credit transaction proposal of overdraft credit facility, dated September The introduction of the thesis describes the structure of the trade group a member of which is Československá obchodní banka, a. s., and business activities of this group. Further, I deal with the issue of the credit relationship from its beginning till the extinction of the credit receivables, i.e. analysis of the client s financial situation, execution of an indicative offer of the tailor-made products for the specific client (term sheet), intra-bank

6 approval procedure, drafting of the contractual documentation, securing of the transaction etc. The purpose of the thesis is to analyze selected credit products granted to the corporate customers and demonstrate on the basis of the real case the procedure and forms of financing and bank s activities connected with the providing of the financing to the customer.

7 Obsah ÚVOD ROZDĚLENÍ BANKOVNÍCH KLIENTŮ ČLENĚNÍ ÚVĚRŮ Seznam úvěrových produktů v korporátním segmentu Rorzbor vybraných úvěrových produktů PŘÍPRAVA A POSUZOVÁNÍ ÚVĚRŮ Schvalovací proces Náležitosti smluvní dokumentace Centrální registr úvěrů ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRŮ Zajišťovací instrumenty Klasifikace úvěrů Rezervy a opravné položky RIZIKOVOST ÚVĚRŮ PŘÍPADOVÁ STUDIE VÝSLEDKY ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM PŘÍLOH

8 ÚVOD Diplomovou prací na téma Úvěry pro korporátní klientelu a jejich zajištění navazuji na svou bakalářskou práci s názvem Úvěrové obchody pro korporátní klientelu. Diplomová práce je zaktualizována s ohledem na stávající situaci na bankovním trhu a je zde navržen a rozebrán případ možného financování specifického úvěrového požadavku klienta. V Československé obchodní bance, a. s. 1) (dále jen ČSOB, a. s.) pracuji jako správce úvěrů na korporátní pobočce v Praze, tzn. že spravuji jednotlivé úvěry poskytnuté našim korporátním klientům od okamžiku, kdy obdržím od klientského pracovníka úvěrový návrh, který obsahuje základní údaje o poskytovaném úvěru (informace o klientovi, sídlo, IČ, obor podnikání, finanční údaje klienta, výše úvěru a účel úvěru, výnosnost daného obchodu atd.) a schválení (různé schvalovací úrovně dle výše obchodu a bonity klienta např. schválení na úrovni ředitelů poboček či na druhé straně schválení na úrovni KBC Bank jako vlastníka ČSOB, a s.) dané úvěrové angažovanosti podle tohoto úvěrového návrhu popř. s připomínkami snižujícími rizikovost obchodu na minimum. V mé pracovní náplni je nastudování tohoto úvěrového návrhu, formální kontrola správnosti úvěrového návrhu, zajištění veškerých dokumentů a podkladů potřebných pro vypracování úvěrové a zajišťovací smluvní dokumentace a případné mé připomínky a připomínky právníka správy úvěru k podmínkám smlouvy konzultujeme s klientským pracovníkem na pobočce. Následně vyhotovím veškerou smluvní dokumentaci. Takto vypracované smlouvy předávám klientskému pracovníkovi na pobočku, který ji projedná s klientem. Případné klientovy připomínky (které jsou akceptovatelné pro banku a bankou schváleny) zapracuji do smlouvy. Po podpisu úvěrové smlouvy, resp. i smluv zajišťovacích, vkládám úvěrová data do účetní databáze. Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na úvěrový proces jako celek. Od samého počátku žádosti klienta, přes posouzení rizika obchodu až po jeho zajištění a případnou realizaci zajištění. Vzhledem k tomu, že na českém trhu korporátních klientů prakticky nepřibývá, existuje mezi obchodními bankami velká soutěživost, řevnivost a přetahování se o tyto klienty. 1 Identifikační údaje a výpis z obchodního rejstříku ČSOB, a. s. viz Příloha č. 1 a Příloha č. 2 6

9 Na korporátním trhu došlo minulý rok ke známé situaci, která plní novinové titulky dodnes. Majetkově spojené skupiny Bohemia Crystalex Trading, a.s. a Porcela Plus, a s. jsou již od září roku 2008 v insolvenčním řízení vinou nedostatku provozního kapitálu. Součástí této skupiny jsou firmy Crystalex, a.s., Sklárny Kavalier, a.s., Sklo Bohemia, a.s., Sklárny Bohemia, a. s., Porcela Plus, a. s., Karlovarský porcelán, a. s. ČSOB, a. s. společně s Citibank, a.s., Komerční bankou a.s., Českou spořitelnou a.s., Raiffeisenbank a.s. jsou věřiteli v syndikovaném úvěru poskytnutém této skupině. Vinou insolvence skupiny Bohemia Crystalex Trading a Porcela Plus těmto bankám klesla úvěrová angažovanost o cca ,-Kč, resp. tyto banky přihlásily tyto pohledávky z úvěrů u insolvenčního správce. Požadavky velké korporátní klientely jsou velmi specifické, proto jsou pro tyto klienty vytvořeny speciální pobočky s přístupem odlišným než je tomu u retailových poboček. V ČSOB, a. s. v Praze v současnosti existují 3 korporátní pobočky - Regionální pobočka pro korporátní klientelu Praha I, Regionální pobočka pro korporátní klientelu Praha II a Regionální pobočka pro korporátní klientelu Praha III. Nabízené produkty jsou klientům šity na míru. Všichni klienti jsou pro banku velmi důležití, z tohoto důvodu je klientovi nabídnut naprosto individuální přístup a komplexní řešení finančních záležitostí a potřeb firmy. Klient může využít řady výhod a výjimek např. individuálně stanovených úrokových sazeb. Individuální přístup a nadstandardní vztahy mezi úvěrovými pracovníky a klienty jsou zde zcela běžné prakticky je na tom založen tento druh obchodování. Klientům je poskytován maximální servis od vedení běžných účtů, přes možnosti využít například produktů domácího či mezinárodního managementu (např. produkt cash pooling 2 ), ale korporátní pobočka se také snaží nabídnout klientům služby poskytované dceřinými společnostmi banky, např. pojištění, faktoring, leasing, hypoteční úvěry. 2 Cash pooling - Příloha č. 3 7

10 1. ROZDĚLENÍ BANKOVNÍCH KLIENTŮ V této kapitole se zabývám rozdělením bankovních klientů dle standardů v ČSOB, a. s. ČSOB, a. s. byla založena státem v roce Významným mezníkem v historii ČSOB, a. s. byla její privatizace v červnu 1999, kdy se majoritním vlastníkem ČSOB, a. s. stala belgická KBC Bank, která je součástí Skupiny KBC 3). Skupina KBC vznikla počátkem roku 2005 fúzí KBC Bank and Insurance Holding Company a její mateřskou společností Almanijse. Skupina KBC se soustřeďuje na bankopojišťovací aktivity pro retailové klienty a je také aktivní v oblastech správy aktiv, služeb pro korporátní klientelu a obchodování na trzích. Dalším mezníkem v historii ČSOB, a.s. bylo převzetí podniku Investiční a Poštovní banka, a.s. v červnu Obchodní profil ČSOB, a. s. dnes zahrnuje segmenty: retailová klientela (fyzické osoby - občané), malé a středně velké podniky a podnikatelé, korporátní klientela a nebankovní finanční instituce, finanční trhy a privátní bankovnictví. V souladu se strategií Skupiny KBC rozvíjí ČSOB, a. s. služby zejména drobné klientele a malým a středně velkým podnikům a také rozvíjí koncept bankopojištění. ČSOB, a. s. se nevěnuje pouze poskytování klasických bankovních produktů, ale poskytuje klientům možnost využít i produkty pojišťovnictví, stavebního spoření, hypotečních úvěrů atd., prostřednictvím Skupiny ČSOB. Skupina ČSOB je vedoucím hráčem v sektoru finančních služeb na českém trhu. ČSOB vychází z knowhow skupiny KBC a poskytuje bankopojišťovací služby, které v sobě integrují různorodé finanční produkty a její grafické znázornění je uvedeno na obrázku č Skupina KBC a některé její klíčové ukazatele Příloha č. 4 8

11 Obrázek č. 1 Skupina ČSOB Zdroj: Československá obchodní banka, a. s. - Výroční zpráva 2007 Výčet činností všech společností, které jsou součástí Skupiny ČSOB je uveden v Příloze č. 5. Z výroční zprávy ČSOB za rok 2007 vyplývá, že obchodní úvěry Skupiny ČSOB vzrostly meziročně o 26 % na 402,4 mld. Kč. V ČSOB ČR rostly všechny druhy úvěrů vysokým tempem: hypotéky fyzickým osobám (+48 %), úvěry ze stavebního spoření fyzickým osobám (+28 %), spotřebitelské úvěry (+26 %), úvěry malým a středním podnikům (+34 %), úvěry velkým firmám (+11 %) a leasing (+21 %). 9

12 Totéž platí pro Slovensko, kde celkové úvěry vzrostly o 22 % (v Sk), hlavně díky růstu úvěrů fyzickým osobám o 42 % (z toho hypotéky +51 %), růst leasingu o 20 % a korporátních úvěrů o 16 %. Rostoucí úvěrové portfolio si udrželo vysokou kvalitu. Klasifikované úvěry (tj. více než 90 dní po splatnosti) k 31. prosinci 2007 činily jen 1,72 % hrubého objemu úvěrů a podíl úvěrů v kategorii Normal (interní klasifikace) vzrostl o 3,30 procentního bodu na 96,14 % celkového úvěrového portfolia. Jednotlivé podíly úvěrové činnosti jsou znázorněny v uvedeném grafu. Graf č. 1 Úvěrová činnost Skupiny ČSOB Korporátní úvěry ČR 15% 14% 13% 23% Úvěry ze stavebního spoření ČR Hypotéky ČR 24% 11% SME úvěry ČR Úvěry SR Zdroj: Československá obchodní banka, a. s. - Výroční zpráva vlastní úpravy Nyní, na počátku roku 2009, je nutné podotknout, že údaje z roku 2007 jsou v současné situaci značně zavádějící, vzhledem k nynější situaci v ČSOB, a. s. a v celé České republice, resp. ve světě. 10

13 Československá obchodní banka, a. s. jako největší tuzemská banka, utrpěla v roce 2008 velké rány, hlavně kvůli špatným investicím v zahraničí. Klienti banky v panice vybírali svá konta a rušili své vklady v různých podílových fondech. Čistý zisk banky činil v roce 2008 pouze 1 miliardu Kč, oproti roku 2007, kdy banka hospodařila s čistým ziskem téměř 10 miliard Kč. V posledním čtvrtletí roku 2008 se snížil objem peněz pod správou banky o téměř 19 miliard. Ukazatel nesplácených úvěrů z předloňských 1,61 % vzrostl ke konci loňského roku na 2,2 %. Růst objemu úvěrů pro korporátní klienty byl vloni jen 6 % a v posledním čtvrtletí roku 2008 se růst objemu úvěrů pro korporátní klienty prakticky zastavil. Vzhledem k situaci na trhu byla banka nucena omezit financování developerských projektů a přehodnotit financování obchodu s ojetými i novými automobily. Zaměření ČSOB, a. s. na korporátní klientelu vyplývá z minulosti, v současné době se ale ČSOB, a. s. zaměřuje na všechny klienty a využívá jejich následující členění: - Fyzické osoby občané, v bankovní praxi označováni anglickým výrazem Retail - Malé, střední podniky produkty pro malé, střední podniky a podnikatele s ročním obchodním obratem do 300 mil. Kč, dále pro města, obce, krajské úřady (tzv. municipality) a bytová družstva v bankovní praxi označováni anglickým výrazem SME (Small and Medium Enterprises); - Korporátní klientela velké podniky a nadnárodní korporace s obratem nad 300 mil. Kč Corporate - Institucionální klientela např. krajská města, univerzity, vybrané velké nemocnice a banky Do výše uvedeného členění lze ještě zařadit: - Privátní klientela - fyzické osoby (občané) nepodnikatelé, jejichž celkový objem finančních prostředků přesahuje = ,- Kč, a kteří mají zájem využít služby tzv. Private Banking. Služby ČSOB Private Banking jsou určeny všem kdo myslí na budoucnost a dlouhodobé zhodnocení svých úspor. Jsou vhodné pro ty klienty, jimž časová zaneprázdněnost nedovoluje věnovat se svým úsporám. 11

14 2. ČLENĚNÍ ÚVĚRŮ Všechny typy úvěrových angažovaností, které jsou klientům nabízeny a poskytovány by měly být poskytovány v základních měnách, kterými se pro potřeby ČSOB, a. s. rozumí: CZK, EUR a USD. Jestliže klient žádá o úvěr v nějaké další měně, musí klientský pracovník tento požadavek řešit individuálně a konzultovat jej s dalším oddělením banky oddělením řízení rizik. Úvěry a produkty jako jsou bankovní záruky a akreditivy se dají rozdělit do mnoha skupin vyjmenuji některé z nich: 1) účelové a neúčelové úvěry 2) zajištěné a nezajištěné úvěry 3) závazné a nezávazné úvěrové linky (z hlediska banky) 4) standardní, sledované, nestandardní, pochybné a ztrátové úvěry Ad 1) Účelové a neúčelové úvěry Účelovými úvěry nazýváme takové úvěry, které banka poskytuje na nějaký konkrétní účel, z praxe uvádím například úvěr za účelem nákupu nových technologií, na nákup surovin určených na výrobu konkrétních výrobků. V praxi se setkávám i s účelovými úvěry určenými k nákupu nemovitostí, pozemků a na financování výstavby bytových domů (neřeší se klasickými hypotečními úvěry a tyto úvěry jsou nazývány jako projektové či developerské úvěry/projekty), či k nákupu akcií tzv. akviziční úvěry. Jako neúčelový úvěr jmenuji kontokorentní úvěr, kdy ve smluvní dokumentaci není přesně dán účel angažovanosti ve smlouvě je obecné ujednání např. banka poskytuje klientovi kontokorentní úvěr na: krytí přechodného nedostatku peněžních prostředků, financování výkyvů v hotovosti klienta, překlenutí rozdílu mezi příjmy a výdaji klienta atd. Ad 2) Zajištěné a nezajištěné úvěry Zajištěným se úvěr stává jakmile jeho část nebo úvěr celý je zajištěn nějakým zajišťovacím instrumentem. Pro názornost jmenuji nejčastější zajišťovací instrument, které banky využívají, a to nemovitost klienta. Dalším běžným zajišťovacím instrumentem jsou pohledávky klienta, které klientovi vznikají za jeho odběrateli. Hodnoty těchto pohledávek 12

15 se zpravidla každý měsíc aktualizují a tyto pohledávky se zastavují ve prospěch banky. Podrobně se zajištění a zajišťovacím instrumentům věnuji v kapitole 4. Zajištění. Ad 3) Závazné a nezávazné úvěrové linky Závazná úvěrová linka je prakticky každý úvěr, který banka poskytne klientovi a ve smlouvě je výslovně uvedeno, že banka klientovi po podpisu smluvní dokumentace úvěr poskytne (samozřejmě jsou-li klientem splněny a dodrženy závazky ve smlouvě uvedené). Na rozdíl od nezávazných linek, kdy banka ve smlouvě upravuje pravidla pro jednání klienta a banky o možnosti uzavření jedné i více smluv o úvěru dle ustanovení 497 a 498 obchodního zákoníku 4), přičemž smlouva nepředstavuje smlouvu o smlouvě budoucí dle ustanovení 50a občanského zákoníku ani smlouvu o uzavření budoucí smlouvy dle ustanovení 289 obchodního zákoníku. Žádná ze smluvních stran na základě této smlouvy není vázána k uzavření jednotlivé smlouvy o úvěru. Ad 4) Standardní, sledované, nestandardní, pochybné a ztrátové úvěry Výše uvedené členění bankovních úvěrů se odvíjí od stanovených interních klientských ratingů (dříve byl používán výraz bonita), které slouží pro účely řízení úvěrových rizik a opatření České národní banky (dále jen ČNB). Podmínky pro stanovení ratingů a s tím spojené členění úvěrů na standardní, sledované, nestandardní, pochybné a ztrátové jsou popsány ve 4. kapitole. V kapitole Členění úvěrů pro korporátní klientelu se zaměřuji především na členění úvěrů z hlediska jejich účelu, resp. neúčelovosti a z hlediska závaznosti či nezávaznosti úvěrového produktu. 2.1 SEZNAM ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ V KORPORÁTNÍM SEGMENTU Základní členění produktů a jejich stručný popis: Kontokorentní úvěr stanovení debetního limitu na běžném účtu Sdílený kontokorentní úvěr stanovení debetního limitu na více běžných účtech 4 497, 498, a 289 obchodního zákoníku - Příloha č. 6 13

16 Revolvingový úvěr úvěr na financování opakované provozní potřeby oběžných aktiv Účelový úvěr úvěr na přesně stanovený účel, většinou spojený s rozšiřováním výrobní činnosti podniku Speciální zajištěný úvěr z pohledu klienta se jedná o účelový úvěr, který má specifickým způsobem stanovenou úrokovou sazbu, klient má vlastně smluvně zajištěno, že když úroková sazby vzroste nad určitou hranici nese náklady spojené s růstem úrokové sazby nad tuto hranici banka Hypoteční úvěr úvěr na nákup nemovitosti (úvěr je poskytován výjimečně, problematikou hypotečních úvěrů se nezabývám ve své praxi jsem se s ním ještě nesetkala). Na hypoteční úvěry se specializuje dceřiná společnost ČSOB, a.s. Hypoteční banka, a.s. Příslib úvěru a příslib pro vystavování záruk banka vystaví příslib úvěru/záruky, který dává klientovi možnost požadovat danou úvěrovou angažovanost, v případě odmítnutí ze strany banky, může klient požadovat vůči bance případné náhrady škody jemu způsobené Odkupy pohledávek (Forfaiting - odkup střednědobých až dlouhodobých pohledávek; factoring odkup krátkodobých pohledávek) produktem se zabývá speciální oddělení banky a u korporátních klientů je využíván také tehdy, když klient má nějaké problémy se splácením svých závazků vyplývajících z již poskytnuté úvěrové angažovanosti nebo jako součást celého balíčku služeb a produktů poskytovaných klientovi. Touto problematikou se konkrétněji nezabývám. Šeky zálohové proplácení soukromých šeků ve prospěch klienta Záruky zajišťovací instrument poskytovaný klientům definovaný v 313 obchodního zákoníku 5) Akreditivy písemný závazek banky, vystavený na základě žádosti klienta, že poskytne třetí osobě na její řad určité plnění, jestliže budou do určité doby splněny akreditivní podmínky a předloženy předepsané dokumenty Závazkové limity (na vystavování záruk, akreditivů a příslibů záruk) klientovi je poskytnut závazkový limit, který může být čerpán formou vystavování bankovních záruk nebo otevírání dokumentárních akreditivů, či na vystavování příslibů záruk Obchodního zákoníku - Příloha č. 6 14

17 Prokazatelně zaniklé záruky/akreditivy/přísliby mohou být v rámci tohoto závazkového limitu nahrazovány novými až do stanovené výše limitu Transakce na finančních trzích banka pro klienta provádí promptní (spot), termínové (forvard) a swapové devizové transakce Všechny tyto produkty mají pro banku po uzavření příslušných smluv závazný charakter (s výjimkou transakcí na finančních trzích, ty mívají nezávazný charakter). Existují i varianty, kdy banka má uzavřenu s klientem tzv. nezávaznou smlouvu, na jejímž základě může, ale nemusí klientovi umožnit čerpání úvěru (po zvážení konkrétní situace), může se týkat např.: Revolvingový úvěr nezávazný nezávazná linka Závazkový limit nezávazný (na vystavování záruk, akreditivů a příslibů záruk) Dále existují speciální produkty pro zjednodušení smluvní dokumentace i jednodušší přístup klienta k finančním prostředkům. Jedná se o tzv.: Mixované linky - tomto případě je klientovi schválen jeden úvěrový limit např. ve výši = ,- Kč a v jedné smlouvě je tento limit klientovi přidělen na čerpání např. kontokorentního úvěru, revolvingu a závazkového limitu současně. Klient si může sám stanovit limity na čerpání jednotlivých úvěrů, popř. může čerpat např. jen revolvingový úvěr až do výše celého limitu = ,-Kč. 2.2 ROZBOR VYBRANÝCH ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ Pro detailnější rozbor jsem zvolila kontokorentní úvěr, vzhledem k tomu, že existuje celá řada alternací tohoto produktu, dále revolvingový úvěr. Dalším produktem je mixovaná linka, která poskytuje klientovi, potažmo i bance, řadu výhod a možností. Zmiňuji i podrobněji záruky. KONTOKORENTNÍ ÚVĚR V případě, že klient požádá o poskytnutí kontokorentního úvěru a podepíše příslušnou smlouvu, banka stanoví debetní limit na běžném účtu klienta. Tento běžný účet klienta slouží tedy přímo jako kontokorentní účet. Čerpání kontokorentního úvěru a jeho splácení se uskutečňuje automaticky tím, jak klient disponuje účtem, tzn. že při převodu peněz z účtu klienta, jejichž výše převyšuje kladný zůstatek, dochází automaticky k čerpání 15

18 kontokorentního úvěru. Při převodu peněz na účet je tento vyčerpaný úvěr automaticky splácen. Kontokorentní úvěr je poskytován jako bezúčelový, tzn. klient nemusí bance dokazovat za jakým účelem čerpá prostředky z úvěru. Tento úvěr by měl sloužit pouze jako krátkodobé překlenutí nesouladu mezi příjmy a výdaji klienta, jako účel úvěru se do smluv uvádí pokrytí přechodného nedostatku peněžních prostředků. Mělo by jít o krátkodobá přerušovaná čerpání finančních prostředků z účtu klienta. Pakliže klient čerpá plnou výši kontokorentního úvěru prakticky neustále, je na straně banky čas k přehodnocení finanční situace klienta, rozbor jeho cash-flow a navrhnout klientovi změnu struktury jeho úvěrové angažovanosti (např. poskytnutí revolvingového úvěru nebo investičního úvěru). Kontokorentní úvěr se poskytuje na dobu přesně určenou smlouvou (nejčastěji na dobu 1 roku jedná se o krátkodobé angažovanosti) nebo může být poskytnut bez uvedení data splatnosti. V tom případě je ve smlouvě uvedena možnost výpovědi zpravidla se jedná o 1 až 3 měsíční výpovědní lhůtu, kdy klient na vlastní žádost ukončí úvěrový vztah s bankou a např. za tři měsíce po obdržení výpovědi smluvní vztah zaniká. Následující tabulka ukazuje varianty sdíleného kontokorentního úvěru: Tabulka č. 1 Členění kontokorentních úvěrů KONTOKORENTNÍ ÚVĚRY Sdílený kontokorent Kontokorent jako součást Cash Poolingu Jednoduchý kontokorentní úvěr - pro jednu právnickou osobu - pro více právnických osob - součást reálného Cash Poolingu - součást fiktivního Cash Poolingu - klasický kontokorentní úvěr - kontokorentní úvěr s regulací - kontokorentní úvěr s výpovědí - kontokorentní úvěr s rezervací Zdroj: vlastní úpravy 16

19 Z výše uvedené tabulky vyplývá, že kontokorentní úvěry lze poskytovat v několika variantách: Kontokorentní úvěr s výpovědní lhůtou Kontokorentní úvěr s regulací Sdílený kontokorentní úvěr Kontokorentní úvěr jakou součást Cash Pooling Kontokorentní úvěr jako součást mixované linky Tyto jednotlivé varianty lze samozřejmě i kombinovat. Například může být poskytnut sdílený kontokorentní úvěr, který je součástí Cash Poolingu a zároveň je regulován či je klientovi, resp. bance umožněno podat výpověď ze smluvního vztahu. O principu kontokorentního úvěru s výpovědní lhůtou jsem se již zmínila. Proto jednoduše popíši další varianty kontokorentních úvěrů: Kontokorentní úvěr s regulací Tento produkt je poskytován klientům, kteří mají horší bonitu (pohledávky vyplývající z takto čerpaného kontokorentu již většinou patří mezi klasifikované pohledávky viz kapitola 4.2. Klasifikace úvěrů). Banka si regulací limitu, který klient může čerpat, vlastně zajišťuje krytí budoucí pohledávky z úvěru, protože výše regulace čerpatelného limitu se počítá procentem pevně daným v úvěrové smlouvě - z pohledávek klienta za jeho odběrateli; jedná se o pohledávky splatné a maximálně 30 dní po splatnosti (a tyto pohledávky slouží i jako zajištění úvěru). Klient má schválen a následně smluvně potvrzen celkový limit, do jehož výše mu budou poskytovány peněžní prostředky. Výše limitu k čerpání kontokorentního úvěru se pro jednotlivá regulační období (je doporučena měsíční max. čtvrtletní regulace) stanovuje na základě žádosti klienta a akceptace požadavku bankou. Klient předloží bance seznam svým pohledávek za odběrateli a banka následně spočítá výši regulace, tj. do jaké výše může klient čerpat kontokorentní úvěr. Zároveň se vypočítává i jistící hodnota těchto pohledávek, která slouží jako podklad při účtování zajištění úvěru (viz kapitola 4. Zajištění). 17

20 Sdílený kontokorentní úvěr Sdílený kontokorentní úvěr umožňuje klientovi čerpat stanovený úvěrový limit mezi více běžnými účty. Do skupiny sdílející úvěrový limit lze zapojit libovolný počet běžných účtů v již zmíněných měnách CZK, EUR a USD (nejčastěji klienti využívají pro sdílený kontokorent své účty v CZK a EUR). Součet debetních zůstatků na účtech klienta zapojených do sdíleného limitu nesmí přesáhnout výši limitu. Kontokorentní úvěr jako součást Cash Poolingu Jedná se o zcela standardní kontokorentní úvěr, v jehož případě se využívá produkt Cash Pooling. Kontokorentní úvěr jako součást mixované linky Opět se jedná o standardní kontokorentní úvěr (do mixované linky lze zapojit i sdílený kontokorentní úvěr). V případě mixované linky se jedná o sdílený limit, ze kterého mohou být čerpány předem jasně definované a stanovené typy angažovaností např. revolvingový úvěr, kontokorentní úvěr a závazkový limit. Tzn. výše případného čerpání kontokorentního, revolvingového úvěru a hodnota vystavených záruk, resp. akreditivů a příslibů záruk na základě závazkového limitu nesmí překročit výši smluvně stanoveného limitu. V případě úvěrového produktu Mixovaná linka nelze zkombinovat veškeré druhy úvěrových angažovaností např. z důvodu nemožnosti zkombinovat a zpracovat údaje v účetních a jiných systémech. Pro mixovanou linku nelze použít produkty jako šeky, účelový úvěr, nezávazná linka, záruky za spotřební daň a záruky celní, limity pro transakce na finančních trzích. Úrokové sazby pro kontokorentní úvěry Pro kontokorentní úvěry je přednostně používána úroková sazba typu O/N PRIBOR, resp. O/N LIBOR, případně EONIA 6), zvýšená o příslušnou sjednanou marži. Sazby O/N typu tzn. overnight sazby jsou 1-denní referenční úrokové sazby mezibankovního peněžního trhu - vyhlašované pro CZK (PRIBOR), resp. USD, GBP, CHF (LIBOR) a EUR (EONIA) ve výši uvedené v informační síti REUTERS, popř. v jiných informačních médiích, platné vždy v příslušný den, kdy je kontokorentní úvěr 6 Definice PRIBOR, LIBOR a EURIBOR Příloha č. 7 18

21 čerpán. Pro nepracovní dny v České republice anebo na příslušném zahraničním trhu je použita sazba vyhlášená pro nejbližší předcházející pracovní den. Sazby PRIBOR a PRIBID 7) stanovuje kalkulační agent (organizace pověřená The Financial Markets Association of the Czech Republic (A.C.I.) počítáním (fixingem) a zveřejňováním hodnot referenčních úrokových sazeb PRIBID a PRIBOR) z údajů dodávaných referenčními bankami, jejichž seznam je uveden v tabulce č. 2. Tabulka č. 2 Seznam referenčních bank pro výpočet PRIBID a PRIBOR Název referenční banky Sídlo referenční banky ABN AMRO Bank N.V. Jungmannova 745/24, Praha 1 LBBW Bank CZ a.s. Vítězná 1/126, Praha 5 CALYON S.A., organizační složka Ovocný trh 8, Praha 1 Citibank Europe plc, organizační složka Evropská 423/178, Praha 6 Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62, Praha 4 Československá obchodní banka, a.s. Radlická 333, Praha 5 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka Jungmannova 34/750, Praha 1 ING Bank N.V. Nádražní 344/25, Praha 5 Komerční banka, a.s. Na Příkopě 33/969, Praha 1 Raiffeisenbank a.s. Olbrachtova 2006/9, Praha 4 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20, Praha 1 Zdroj: , 12:15 Tyto referenční banky dodávají kalkulačnímu agentovi kotace pro stanovení výše sazeb. Tyto se vypočítávají a zveřejňují dle níže uvedených pravidel. 7 Prague Interbank Bid Rate - je referenční hodnota úrokových sazeb na trhu mezibankovních depozit 19

22 Obrázek č. 2 - Výpočet referenčních úrokových sazeb a jejich zveřejňování 6 Výpočet (fixing) referenčních úrokových sazeb (PRIBID a PRIBOR) (1) Kotace pro výpočet hodnot sazeb PRIBID a PRIBOR jsou referenčními bankami dodávány kalkulačnímu agentovi každý pracovní den mezi 10:30 až 10:45 hod. místního času. (2) V době mezi 10:45 až 11:00 hod. místního času provádí kalkulační agent kontrolu formální správnosti dodaných kotací a případné nesrovnalosti řeší přímo s dotyčnou referenční bankou. Referenční banky mohou výjimečně své kotace v tomto čase ještě změnit, nejpozději však do 11:00 hod. místního času. (3) Výpočet (fixing) hodnot referenčních sazeb PRIBID a PRIBOR probíhá v 11:00 hod. místního času. (4) Hodnoty referenčních sazeb PRIBID a PRIBOR se počítají jako matematický aritmetický průměr zaokrouhlený na dvě desetinná místa pro následující splatnosti: 1 den (O/N), 1, 2 týdny, 1, 2, 3, 6, 9 měsíců a 1 rok následujícím způsobem: a) v případě, že kalkulační agent obdrží kotaci od jedenácti nebo více referenčních bank, bude sazba pro příslušnou splatnost aritmetickým průměrem sazeb po vyloučení dvou nejvyšších a dvou nejnižších sazeb, b) v případě, že kalkulační agent obdrží přinejmenším šest, ale méně než jedenáct kotací, bude sazba pro příslušnou splatnost aritmetickým průměrem zbývajících sazeb po vyloučení jedné nejvyšší a jedné nejnižší sazby, c) v případě, že kalkulační agent obdrží buď čtyři nebo pět kotací, bude sazba pro příslušnou splatnost aritmetickým průměrem všech těchto sazeb, d) v případě, že kalkulační agent obdrží méně než čtyři kotace, sazba pro příslušnou splatnost nebude stanovena. (5) Hodnoty referenčních sazeb PRIBID a PRIBOR (s výjimkou splatnosti O/N) jsou vypočítány (zafixovány) pro obchody, jejichž vypořádání proběhne druhý pracovní den po dni výpočtu (fixingu), s konvencí act/360. (6) Hodnoty sazeb PRIBID a PRIBOR jsou po jejich vyhlášení konečné. (7) Způsob výpočtu hodnot referenčních sazeb PRIBID a PRIBOR dle odstavců 1 až 6 může měnit Czech Forex Club po konzultaci s Českou národní bankou. Česká národní banka může vyslovit s jeho rozhodnutím o změně způsobu výpočtu nesouhlas. 7 Zveřejňování a dostupnost hodnot referenčních úrokových sazeb PRIBID a PRIBOR Hodnoty sazeb PRIBID a PRIBOR společně s kotacemi jednotlivých referenčních bank budou zveřejněny bezprostředně po ukončení procedury výpočtu (fixingu) a budou dostupné např. v informačních systémech Reuters, Bloomberg a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup (prostřednictvím Internetu). Zdroj: 10.pdf, , 22:38 Z obrázku č. 2 vyplývá, že je povinností referenčních bank dodat kalkulačnímu agentovi kotace (úroveň ceny, za kterou je referenční banka ochotna koupit (strana kotace bid) od 20

23 jiné referenční banky mezibankovní depozitum nebo prodat (strana kotace offer) jiné referenční bance mezibankovní depozitum v souladu se standardními pravidly obchodování) do hod. místního času, dle nich jsou potom stanoveny sazby PRIBID a PRIBOR dle uvedených výpočtů a jsou platné pro obchody, jejichž vypořádání proběhne druhý pracovní den po dni výpočtu. Pro kontokorentní úvěry je využívána také poměrně často úroková sazba na bází 1-měsíční kotace 1M PRIBOR. Vývoj 1M PRIBOR je znázorněn v grafu č. 2. Graf č. 2: Vývoj úrokové sazby 1-měsíční PRIBOR v letech 2006, 2007 a 2008 (v %) 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec rok 2006 rok 2007 rok 2008 Zdroj:http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/penezni_trh/pribor/prumerne.jsp?year=2006&show=Spustit +sestavu a vlastní úpravy, , 12:41 Ve výše uvedeném grafu pracuji s průměrnou sazbou 1-měsíční PRIBOR v jednotlivých měsících. Úroková sazby za poslední tři roky neustále stoupala. Z 2,05 % v lednu 2006 po údaj z října 2008, kdy sazba 1M PRIBOR dosáhla výše 4,00 %. Z údajů můžeme stanovit průměrnou roční sazbu 1-měsíční PRIBOR : - rok ,22 % p.a. - rok ,96 % p.a. - rok ,81 % p.a. 21

24 Obecně dodávám, že současná míra nesplácení bankovních půjček dlužníky, ovlivněná i druhotnou platební neschopností (důsledek současné finanční krize), není zatím příliš velká, ale roste. Toto je pro banky důvodem zdražování úvěrů prostřednictvím zvyšování úrokových sazeb. Cituji Petra Jakubíka z odboru finanční stability ČNB: Některé firmy budou mít problémy s financováním, protože banky v souvislosti s globální finanční krizí přitvrzují úvěrové standardy, čímž zdražují některým firmám zdroje. A citát Patrika Nachera provozujícího server bankovnipoplatky.com ke zdražování úvěrů: Banky prostě s rostoucí mírou nesplácených úvěrů reagují na nižší zisky právě zvýšením úroků. To je legitimní. Rozhodně by to ale neměly dělat prostřednictvím zvyšování různých poplatků, aby celkové zdražení zůstávalo skryté. Stanovení úrokových období Všeobecně jsou doporučovány dvě varianty úrokových období (tj. období pro splácení úroků) měsíční a čtvrtletní splácení debetních 8) úroků. Přichází v úvahu i roční splácení, ale z hlediska klienta i banky se nejedná o zajímavé řešení. Úrok z prodlení Pro výpočet úroku z prodlení se používají jednak sazby v pevné výši vyhlašované bankou a/nebo pohyblivé sazby (např. PRIBOR, O/N PRIBOR, EONIA). Takto stanovenými sazbami jsou úročeny částky s jejímž splacení je klient v prodlení. Sankční úrok je na rozdíl od běžných měsíčních/čtvrtletních úroků splatný ihned (dle smluvní dokumentace). Poplatky a odměny Banka může vyžadovat různé druhy poplatků, např.: - za vyhotovení žádosti a zpracování smluvní dokumentace - závazkovou provizi vypočítávanou z nevyčerpané části úvěrového limitu - poplatek za správu úvěru, který se nejčastěji platí na konci kalendářního měsíce/resp. čtvrtletí. Banka je oprávněna účtovat i další poplatky a odměny v souladu se sazebníkem poplatků, pakliže klient s tímto ve smlouvě souhlasí. 8 Debetní úrok zde úrok z čerpaného kontokorentního úvěru 22

25 REVOLVINGOVÝ ÚVĚR Revolvingový úvěr je poskytován klientovi nejčastěji na financování oběžných aktiv, na financování pohledávek z obchodního styku, popř. zásob. Úvěr je poskytován formou opakujících se tranží, nejčastěji po dobu jednoho měsíce. Ovšem revolvingové úvěry lze čerpat na období od 1 týdne až do 1 roku. V praxi se setkáváme i s klienty, kteří mají smluvně ujednáno i čerpání jednodenních tranží, v tomto případě je ovšem lépe klientovi doporučit čerpání kontokorentního úvěru. Nabízí se otázka rozboru cash-flow klienta, rozboru jeho ekonomické situace a přehodnocení jeho úvěrové angažovanosti. Revolvingové úvěry jsou klientům poskytovány jako úvěry: neregulované revolvingy úvěr je poskytován a využíván na financování oběžných aktiv (jedná se o klienty s výbornou, resp. dobrou bonitou). Výše úvěrového limitu se stanovuje s ohledem na výši těchto oběžných aktiv, jejich kvalitu. Úvěr je čerpán v jednotlivých tranžích, které se mohou vzájemně překrývat a mohou být čerpány až do celkové výše smluvního limitu. V praxi to vypadá tak, že v den splátky revolvingu se opět začerpá stejná výše na další měsíc a další měsíc se tato situace opakuje regulované revolvingy stejný princip jako u regulovaných kontokorentních úvěrů, klientovi je stanoven nejčastěji měsíční aktuální čerpatelný limit pomocí výpočtu jistící hodnoty ze zastavených pohledávek z obchodního styku klienta (nebo zásob). Tento produkt se poskytuje klientům s horším ratingem. Čerpání a splácení tranží probíhá stejně jako u neregulovaného revolvingu, s tou výjimkou, že klient může vždy načerpat jen do regulované výše limitu, tzn. do výše jistících hodnot svých pohledávek resp. zásob. Regulační podmínky čerpání musí být stanoveny ve smluvní dokumentaci a přesně popsány (např. jaké pohledávky mohou být zastavovány, tj. z jakých pohledávek se vypočítává regulace, potažmo jistící hodnota) revolvingy s výpovědní lhůtou s uvedením data splatnosti - bez uvedení data konečné splatnosti nezávazné jako nezávazné úvěrové linky v tomto případě se jedná o smlouvu o pravidlech úvěrování, kde je stanoven limit do kterého může klient banku žádat o čerpání úvěru. Banka může klientovi poskytnout úvěr, ale po zvážení podmínek nemusí. Klient se musí domluvit s klientským pracovníkem na možnosti čerpání a na podmínkách čerpání a následně mu klientský pracovník potvrdí, že čerpat lze. 23

26 Podepíše se samostatná a jednotlivá smlouva o úvěru a klientovi je vyplacena požadovaná výše úvěru revolving jako součást mixované linky viz str Kontokorentní úvěr jako součást mixované linky. Úrokové sazby pro revolvingové úvěry V případě revolvingových úvěrů dochází ke splácení úroků vždy se splátkou jistiny Nejčastěji využívanou úrokovou sazbou je pohyblivá sazba s přechodnou fixací, která odpovídá délce jednotlivých tranží tedy např. nejčastěji 1-měsíční sazby jako 1-měsíční PRIBOR (v případě čerpání v CZK) či 1-měsíční EURIBOR (v případě čerpání v EUR). Pokud se délka tranže neshoduje s délkou standardní tržní fixace sazby, pak se smluvně sjednává sazba s délkou časově nejbližší (pro 15-denní tranži se nesmí použít 14-denní.IBOR, ale až 1-měsíční). MIXOVANÁ LINKA Tento produkt zmiňuji v problematice kontokorentního i revolvingového úvěru. V současnosti je tento produkt relativně rozšířen. Klientovi zajišťuje jednoduchou smluvní dokumentaci, která obnáší v jedné smlouvě stanovení úvěrového limitu na tři i více jednotlivých typů úvěrů. Jedná se o sdílený limit, ze kterého mohou být čerpány přesně definované typy angažovaností, přičemž při čerpání jedné angažovanosti dochází automaticky ke snižování limitu všech ostatních angažovaností, k tzv. přelévaní limitu mezi jednotlivými produkty (tzn. že volný společný limit lze v případě nevyčerpání limitu jedním produktem čerpat všemi ostatními produkty). Mixovaná linka je standardně poskytována klientům s výbornou bonitou. Při žádosti klientů s horší bonitou, může klientský pracovník nabídnout tuto mixovanou linku jen po dohodě se specializovaným útvarem banky, který se zabývá řízením úvěrových produktů. V případě, že klient uzavře smluvní dokumentaci na mixovanou linku, může čerpat následující kombinace úvěrových produktů: kontokorent i sdílený revolvingový úvěr 24

27 závazkový limit (tento limit může obsahovat přísliby záruk či úvěrů, poskytování neplatebních záruk tj. kauční, za vadium k nabídce služeb, poskytování platebních záruk s výjimkou záruk za spotřební daň a záruk celních; a importní akreditivy) ZÁRUKY Bankovní záruka je definována jako zajišťovací instrument obchodním zákoníkem v 313: Bankovní záruka vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině, že uspokojí věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny, jestliže určitá třetí osoba (dlužník) nesplní určitý závazek nebo budou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině. Bankovní záruka má vždy písemnou formu. Za písemnou formu je považována podoba listinná a forma swiftové i telexové zprávy. Záruka musí obsahovat uvedené náležitosti: - název a adresa výstavce 9) a datum vystavení - název a adresa příkazce 10) - název a adresa oprávněného - důvod vystavení (např. smlouva, veřejná soutěž apod.) - neodvolatelný závazek výstavce k plnění do výše zaručené peněžní částky - podmínky pro uplatnění záruky - platnost závazku - závazné podpisy výstavce nebo swiftový či telexový klíč Základní členění záruk podle druhu závazku, který tato záruka zajišťuje: - platební záruky zajišťují závazek příkazce zaplatit oprávněnému ze záruky jeho pohledávky např. z úvěru - neplatební záruky zajišťují peněžní plnění ze záruky v případě, že příkazce neplní své nepeněžní závazky vůči oprávněnému; neplatební záruky dále členíme: - záruka za nabídku nebo-li za vadium, bid bond, tender bond tuto záruku předkládá uchazeč o získání zakázky ve veřejné soutěži zadavateli soutěže 9 V případě bankovní záruky jde o banku, která se písemným prohlášením v záruční listině zavázala, že uspokojí oprávněného (příjemce záruční listiny, oprávněný požadovat plnění ze záruky) 10 Příkazce klient banky, na jehož žádost banka záruční listinu vystavuje 25

28 společně s nabídkou. Banka se zavazuje vyplatit zaručenou částku zadavateli soutěže v případě, že uchazeč zruší nebo změní nabídku nebo nesplní povinnosti uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku - záruka akontační - banka se akontační zárukou zavazuje, že vrátí kupujícímu plat poskytnutý kupujícím prodávajícímu předem v případě, že prodávající nesplní své smluvní závazky - záruka kauční nebo-li performance bond zajišťuje oprávněnému peněžní odškodnění v případě, že příkazce nesplnil podmínky smlouvy (např. záruka za uskutečnění dodávky, za kvalitu atd.) - záruka za zádržné zádržné je částka, dohodnutá ve smlouvě, která má být zaplacena až po úplném dokončení celého projektu, obvykle po uvedení investičního celku do provozu. Tato záruka zajišťuje odběrateli vrácení částky zaplaceného zádržného v případě, že dodané zboží nejsou v souladu s podmínkami smlouvy - záruka celní slouží jako jistota pro celní orgány v případě, že klient nesplní povinnosti dané celním zákonem; dále pak např. záruka za ztracené dokumenty, záruka soudní s tímto druhem záruk jsem se dosud ve své praxi nesetkala, nejsou tedy u korporátní klientely časté. Jde o záruky kdy banka opět ručí např. za zaplacení soudních výloh či v případě záruk za ztracené dokumenty banka ručí například ve prospěch kapitána pro případ, že by utrpěl škodu v důsledku vystavení náhradní sady originálů konosamentů (náložný list v námořní i letecké přepravě, cenný papír používaný zejména v mezinárodním obchodě). 26

29 3. PŘÍPRAVA A POSUZOVÁNÍ ÚVĚRŮ Korporátní klientům v Praze jsou poskytovány nadstandardní služby, platí to i v případě, že klient má zájem o nějaký typ úvěrové angažovanosti, či se přechodně dostane do platební neschopnosti. Klient zkontaktuje svého klientského pracovníka a informuje se na možnosti financování. Klientský pracovník, který zná velmi dobře finanční situaci (zavedení klienti musí předkládat dokumenty, jako je rozvaha, výkaz zisku a ztráty či výroční zprávy pravidelně v měsíčních, čtvrtletních, pololetních či ročních intervalech) svého klienta, může ihned navrhnout jakou formou by financování mohlo probíhat. Po dohodě s klientem klientský pracovník vyhotoví úvěrový návrh. Náležitosti ÚVĚROVÉHO NÁVRHU: jméno, sídlo, IČ klienta bonita klienta druh angažovanosti výše angažovanosti datum splatnosti angažovanosti zajištění angažovanosti úroková sazba, marže, úroky z prodlení, poplatky smluvní podmínky účel úvěrové angažovanosti popis klienta a popis jeho činnosti, zhodnocení klientovy situace výhled do budoucnosti finanční analýza výpočet ziskovosti zhodnocení rizika Úvěrové návrhy pro korporátní klienty musí být zpracovány v jednotném formátu, který je společný v rámci celé Skupiny KBC. 27

30 3.1 SCHVALOVACÍ PROCES Poté co je úvěrový návrh vyhotoven, musí projít schvalovacím procesem, který může probíhat na úrovni ředitelů jednotlivých poboček či na úrovni výborů pro schvalování úvěrů, v lokálních úvěrových komisích či až na nejvyšší úrovni, kdy úvěrové návrhy putují do ústředí v Belgii. K úvěrovému návrhu musí být zpracováno nezávislé stanovisko risk manažera v ústředí ČSOB, a. s. nebo KBC, které vyjadřuje nezávislý názor na obchodní případ a zaměřuje se zejména na strukturu financování, úvěrové riziko a jeho ošetření a rating navržený klientským pracovníkem. Schvalovací úroveň závisí na třech nejdůležitějších ukazatelích, kterými jsou: výše úvěrové angažovanosti rating hodnocení rizika spojeného s úvěrem poskytnutým klientovi povaha žádosti (tzn. jestli se jedná o novou angažovanost, o obnovu stávající angažovanosti, navýšení stávající angažovanosti atd.). Banka financuje pouze takové transakce, které jsou v souladu s běžnými etickými, právními a finančními standardy a které jsou v souladu s regulatorikou ČNB. Je vyloučeno financování trestné a nepřijatelné činnosti (drogy, nelegální obchod se zbraněmi, herny apod.). Je vyloučeno financování politických stran a financování právnických osob, jejichž obchodní činnost může vyvolat zvýšená ekologická rizika. Toto jsou obecná pravidla pro posouzení žádosti o financování schvalovatelem. Další zásady při oceňování rizika: uskutečňovat obchody pouze s důvěryhodnými klienty klient musí splňovat požadavky na ochranu životního prostředí dané legislativou České republiky příp. Evropské unie klient musí dodržovat zákony management klienta musí mít ve svém oboru dlouholeté zkušenosti management musí mít odpovídající vzdělání a zkušenosti Značný význam je tedy přikládán kvalitě managementu klienta. Banka zaujímá obezřetný přístup v případech, kdy se jedná o tzv. společnost jednoho muže, dosahování obratu závisí na jednom člověku, dochází k častým změnám managementu, kvalita a přesnost 28

31 finančních výkazů není dostatečná, dochází k častým výměnám auditorů, management si žije nad poměry. Při oceňování rizika klienta hraje také důležitou roli jeho znalost trhu a jeho postavení na něm. Jestliže je dlužník silně závislý na jednom výrobku nebo na jednom odběrateli, je toto posuzováno jako velmi rizikové. Schvalovatel zkoumá finanční situaci dlužníka jeho aktiva, cizí zdroje, finanční ukazatele a jeho výhled do budoucna. Čistá hodnota společnosti = Aktiva Cizí zdroje Při schvalování úvěrové angažovanosti je pozornost soustředěna na aktuální hodnotu aktiv. Je nutné se zaměřit na to, zda investiční majetek a finanční investice klienta nejsou nadhodnoceny, zda klient nemá velké množství vnitropodnikových nenávratných půjček. Tyto údaje obsahuje hlavně auditorská zpráva. Struktura zdrojů musí odpovídat struktuře aktiv a riziku společnosti. Velký význam má přiměřený podíl vlastního kapitálu (finanční rezerva, spoluodpovědnost akcionářů). Pozornost je věnována vnitropodnikovým půjčkám, jejich podmínkám jako jsou splátkové kalendáře, účel půjčky a úrokové sazby. Finanční ukazatele (např. ukazatel hodnoty vlastního kapitálu, ukazatel krytí úroků, ukazatel doby obratu zásob, ukazatel celkové likvidity atd.) je třeba hodnotit případ od případu, dle druhu a rozsahu podnikání společnosti a dle norem pro dané odvětví. Finanční kovenanty se vztahují k finančním kritériím, která musí dlužník plnit, k frekvenci, se kterou musí klient bance předkládat potřebné informace. Finanční ukazatele musí být podrobně projednány s klientem. Ve smluvní dokumentaci musí být kovenanty srozumitelně definovány, musí být pravidelně kontrolovány ve vztahu k jejich plnění. Banka si může stanovit i vnitřní finanční kovenanty, o kterých klient neví, a které bance slouží jako vnitřní signál (pro případ, že dojde k jejich porušení) k přehodnocení celé úvěrové angažovanosti. V případě schválení navrhnuté úvěrové angažovanosti se úvěrový návrh, včetně připomínek a rozhodnutí o financování, zasílají do oddělení CAU Credit Administration Unit neboli Oddělení správy úvěrů. V oddělení správy úvěrů se podle schváleného úvěrového návrhu vyhotoví smluvní dokumentace, která zahrnuje úvěrové smlouvy a smlouvy zajišťovací (v případě zajištěné angažovanosti). 29

32 Obezřetný přístup banky, resp. schvalovatele je vyžadován i v případě, že banka vede klienta v seznamu problémových klientů, klient je evidován v centrálním registru ČNB jako společnost, která neplní své závazky vůči bankám, klient podniká v dále uvedených oborech: - hotely, pohostinství - sportovní kluby - menší cestovní kanceláře - menší leasingové společnosti - menší realitní firmy - menší reklamní agentury. I když klíčovým faktorem při rozhodování o poskytnutí úvěrové angažovanosti je kvalita klienta, banka musí brát do úvahy i riziko odvětví, ve kterém klient podniká. Mezi rizikovější obory, díky vzniku neočekávaných událostí, patří například letecké společnosti, letecký průmysl či cestovní kanceláře v souvislosti s teroristickým útokem na světové obchodní centrum v New Yorku v září roku Schvalovatel prověřuje důvody žádosti klienta o úvěr, tedy účel úvěru. Jedná-li se o schválení investičního úvěru, musí být zřejmé, co projekt zahrnuje a jaké jsou ekonomické důvody pro jeho realizaci. Banka se snaží o takovou politiku, že úvěry jsou poskytovány na skutečné potřeby klienta. Problémy mohou nastat např. s novými klienty, při financování investic do pozemků a budov, které nejsou ve vlastnictví klienta, ale i při financování akvizic. Omezení ČNB 11) ČNB definuje základní omezení při úvěrování klientů a skupiny klientů takto: limit čisté úvěrové angažovanosti vůči jednotlivému klientovi či skupině klientů nesmí přesáhnout 25 % vlastního kapitálu banky celkový součet úvěrové angažovanosti všech klientů s úvěrovou angažovaností ve výši min. 10 % vlastního kapitálu banky nesmí překročit 800 % vlastního kapitálu limit čisté úvěrové angažovanosti vůči právnickým osobám, ve kterých je banka ovládající nebo ovládanou osobou, nesmí překročit 20 % vlastního kapitálu banky. 11 Pravidla obezřetného podnikání - vyhláška ČNB č. 123/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb část pátá Pravidla angažovanosti Příloha č. 8 přesná definice limitů 30

33 3.2 NÁLEŽITOSTI SMLUVNÍ DOKUMENTACE Smluvní dokumentace se vyhotovuje v Oddělení správy úvěrů. Pro smluvní dokumentaci korporátních klientů existují vzory smluvní dokumentace. Náležitosti běžné úvěrové smlouvy: hlavička banky a klienta (sídlo firmy, IČO, oprávněné osoby) číslo a název smlouvy výše a účel úvěru podmínky čerpání úvěru úročení, poplatky, odměny a provize splácení úvěru zajištění úvěru prohlášení klienta závazky klienta oprávnění banky pro případ porušení smlouvy závěrečná ustanovení datum podpisu smlouvy podpisy oprávněných osob za banku a klienta popř. přílohy s dokumenty a dodatečnými informacemi. Příklady obecných PROHÁŠENÍ KLIENTA: Klient ke dni podpisu úvěrové dokumentace např. prohlašuje, že: - je právnickou osobou, která existuje podle práva České republiky - má k dispozici veškerá povolení k podnikání, licence apod. - nemá žádné závazky po splatnosti (např. vůči státu nebo svým věřitelům) - není proti němu vedeno žádné soudní řízení. Příklady obecných ZÁVAZKŮ KLIENTA: Klient se zavazuje např. k následujícímu: - zajistí rovné a spravedlivé postavení banky se svými věřiteli - bude úvěr čerpat na účel stanovený smlouvou - bude předkládat bance účetní výkazy stanovené smlouvou 31

34 - bude informovat banku o skutečnostech a změnách, které mohou ohrozit finanční situaci klienta a splácení úvěru - klient se také zavazuje, že povede u banky účet, který je nezbytný k výplatám úvěrů i splácení - bude udržovat svůj majetek řádně pojištěn - bude banku informovat, že je proti němu vedeno soudní řízení atd. Případy, kdy banka může odstoupit od smlouvy OPRÁVNĚNÍ BANKY: Banka může odstoupit od uzavřené smlouvy, či požadovat zaplacení smluvní pokuty, v případě, že klient hrubým způsobem porušil své závazky a prohlášení či neplní své peněžité závazky vyplývající ze smlouvy. 3.3 CENTRÁLNÍ REGISTR ÚVĚRŮ Při prověřování finanční situace klienta, který má zájem o poskytnutí úvěrové angažovanosti od banky, se provádí ověření klienta v Centrálním registru úvěrů vedeným Českou národní bankou. Při zjišťování informací ohledně používání i ostatních úvěrových registrů (např. soukromý registr klientských informací Czech Banking Credit Bureau, a.s., či SOLUS) vyšlo najevo, že klientští pracovníci jiné srovnání neprovádí. Údaje obsažené v tomto registru jsou pro potřeby klientských pracovníků naprosto dostačující. A navíc veškeré závazky klienta po splatnosti jsou uvedeny ve výroční zprávě klienta, kterou banka pravidelně od svých klientů každý rok dostává. Navíc klientští pracovníci finanční situaci svého klienta znají opravdu velmi dobře a podrobně. Je ovšem také pravda, že klient ve smlouvách prohlašuje, že nemá například žádné leasingové smlouvy či, že nemá žádné závazky po splatnosti např. vůči finančním úřadům aj. a tyto informace se přímo neprověřují. Klientovi při zjištění, že údaje ve smlouvě nejsou pravdivé hrozí okamžité zesplatnění úvěru či vysoké smluvní pokuty. 32

35 Obrázek č. 3 Centrální registr úvěrů Centrální registr úvěrů Centrální registr úvěrů (CRÚ) je informační systém, který soustřeďuje informace o úvěrových závazcích fyzických osob podnikatelů a právnických osob a umožňuje operativní výměnu těchto informací mezi účastníky CRÚ. Vzhledem k uvedenému zaměření nejsou v databázi CRÚ evidovány spotřebitelské úvěry fyzických osob, hypoteční úvěry fyzických osob, ručitelské závazky klientů, údaje o depozitních účtech (běžné účty bez povoleného debetu, spořící, termínové účty). Účastníkem CRÚ jsou všechny banky a pobočky zahraničních bank, působící na území České republiky a další osoby, stanoví-li tak zvláštní zákon. Povinností účastníka CRÚ je provádění pravidelné měsíční aktualizace databáze CRÚ. Přístup k informacím je umožněn jednotlivým účastníkům a České národní bance v rozsahu potřebném pro zajištění provozu CRÚ. Sdílení informací o závazcích a platební morálce klientů rozšiřuje okruh nástrojů využitelných v oblasti řízení úvěrového rizika. Předpoklad pozitivního působení na snižování podílu rizikových pohledávek v bankovním sektoru České republiky a zkušenosti z dlouhodobého provozování obdobných úvěrových registrů v zahraničí, zejména v EU, byly základním důvodem pro realizaci projektu CRÚ. Garantem projektu a dalšího rozvoje systému CRÚ je Česká národní banka. Řešení projektu probíhalo v úzké kooperaci s Bankovní asociací, zohledněny byly rovněž podněty jednotlivých bank. Aplikace CRÚ je založena na využití moderních informačních technologií a splňuje přísné požadavky v oblasti bezpečnosti dat. Zdroj: , 12:57 Dle obrázku č. 3 eviduje Centrální registr úvěrů provozovaný Českou národní bankou ve své databázi pouze údaje o právnických osobách a fyzických osobách podnikatelích. Jsou zde evidovány veškeré úvěrové pohledávky bez ohledu na to, zda jsou spláceny nebo ne. Těmito úvěrovými pohledávkami se rozumí např. čerpané úvěry, nepovolené debety na běžných účtech, poskytnuté záruky a ručení, poskytnuté záruky z akreditivů. Do tohoto systému nejsou zahrnuty finanční úřady, leasingové společnosti, nebankovní finanční instituce, ale do tohoto registru zasílají údaje o svých klientech banky, pobočky zahraničních bank. Tyto informace nejsou veřejně přístupné, přístup k informacím Centrálního registru mají pouze banky a pobočky zahraničních bank. Tento registr není propojen s jinými úvěrovými registry ani nedohlíží na jiné registry. Údaje v databázi Centrálního registru úvěrů se aktualizují každý měsíc. Údaje platné k ultimu měsíce jsou uživatelům k dispozici cca 20. den následujícího měsíce a tyto údaje jsou archivovány 10 let. 33

36 4. ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRŮ Ke snížení rizikovosti úvěrového obchodu se úvěry (je-li toto zajištění smluvně podchyceno a zajištěno) poskytují oproti určitému zajištění, které může klient bance poskytnout. Klientovi s výbornou bonitou může být poskytována angažovanost bez zajištění, čím je bonita klienta horší, tím vyšší hodnoty zajištění banka požaduje. Z hlediska banky se zajišťuje jak úvěrová angažovanost, tj. rozvahová angažovanost, tak i podrozvahová angažovanost (nejčastěji jde o poskytnuté záruky a akreditivy). Hodnota zajištění vyjadřuje ocenění zajišťovacího instrumentu provedené v souladu se schválenými zásadami a postupy oceňování ČSOB, a.s. pro daný typ zajištění. Při stanovování hodnoty zajištění banka vychází z tržní hodnoty (odráží předpokládanou částku, za kterou by dané aktivum pravděpodobně bylo k datu ocenění směněno, a to mezi kupujícím a prodávajícím v transakci samostatných a nezávislých partnerů), kde není možné stanovit tržní hodnotu, vychází se z hodnoty účetní. Hodnota zajištění je základem pro výpočet jistící hodnoty, která vyjadřuje očekávané výnosy v případě realizace zajištění, tj. v případě, že klient nedostojí svým závazkům a povinnostem ze smlouvy a tato smlouva se stává ze strany banky splatnou, klient je v prodlení se splácením svých závazků po určité delší období (přesně dané ve smlouvě), je v likvidaci apod. Ve většině případů dochází k podstatnějšímu snížení oproti hodnotě zajištění z důvodu prodeje v tísni, zdlouhavosti procesu výkonu zástavního práva, konkurzu apod. Jistící hodnoty vyjadřujeme v %. Za prvotřídní předmět jistoty banky se považují ty jistící instrumenty, které mají 100% jistící hodnotu, tzn. v případě uplatnění zajištění dojde k úplnému vyrovnání peněžních závazků klienta vyplývajících z úvěrové smlouvy. Definice prvotřídních předmětů zajištění je uvedena v Opatření ČNB č. 9 ze dne ZAJIŠŤOVACÍ INSTRUMENTY Základní členění zajišťovacích instrumentů: zástava pohledávek zástava nemovitostí 34

37 zástava cenných papírů zástava movitých věcí záruky státu a bank směnky pojištění úvěrů (např. EGAP 12 ) ručení Za účelem optimálního zajištění pohledávek banky i za účelem ochrany oprávněných zájmů klienta jsou klientští pracovníci povinni používat při stanování hodnot zajištění nezávislý odhad (vypracovaný externími odhadci) a periodicky monitorovat zajištění. ZÁSTAVA POHLEDÁVEK Pohledávky z obchodního styku klienta představují oběžná aktiva. Zástava pohledávek se nejčastěji uplatňuje u provozního financování zejména u revolvingových úvěrů, jejichž čerpání je v pravidelných tranžích obnovováno právě v návaznosti na jistící hodnotu zastavených pohledávek. Zástavu pohledávek lze použít spolu s dalšími zajišťovacími instrumenty, kdy jednotlivé zajišťovací instrumenty mohou křížově zajišťovat více úvěrových angažovaností. Z hlediska likvidnosti se jedná o velmi účinný instrument, protože zástava pohledávek je spojena s povinností klienta směrovat průběžně inkaso ze zastavených pohledávek na účty banky. Jako zajišťovací instrument banka přijímá pohledávky: tuzemské pohledávky do lhůty splatnosti tuzemské pohledávky do 30 dnů po lhůtě splatnosti zahraniční pohledávky do lhůty splatnosti do zemí EU a zemí s ratingem A+ a lepším 13) zahraniční pohledávky do 30 dnů po lhůtě splatnosti do zemí EU a do zemí s ratingem A+ a lepším zahraniční pohledávky do lhůty splatnosti do zemí s ratingem BBB- až BBB+ pohledávka klienta za bankou formou blokace peněžních prostředků na účtě klienta u banky 12 Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. 13 Rating vybraných zemí Příloha č. 9 35

38 pohledávka klienta za jinou bankou formou blokace prostředků na účtu klienta u jiné banky. Z tohoto tedy vyplývá základní rozdělení pohledávek. Základní rozdělení pohledávek: a) z hlediska času rozdělujeme pohledávky na krátkodobé (do 1 roku) a dlouhodobé (nad 1 rok). Nejzajímavějšími se z hlediska banky pro potřeby zajištění úvěrů jeví pohledávky krátkodobé b) z hlediska splatnosti rozdělujeme pohledávky do splatnosti a pohledávky po lhůtě splatnosti. Nejvyšší jistící hodnotou se vyznačují pohledávky klienta za bankou formou blokace peněžních prostředků jistící hodnota tohoto instrumentu je 100%, protože peníze zablokované u banky jsou nejjistějším zajišťovacím instrumentem. Pohledávky, které mají nad 30 dnů a více po splatnosti nemají pro banku žádnou jistící hodnotu. Daleko zajímavější z hlediska likvidnosti jsou pohledávky do splatnosti za tuzemskými odběrateli, pohledávky do splatnosti za zahraničními odběrateli do zemí EU a zemí s ratingem A+ a lepším c) z hlediska koncentrace zjišťování jak velký podíl na portfoliu pohledávek klienta má jednotlivý odběratel. Pro banku je nejvýhodnější, jestliže je portfolio pohledávek co nejrozmanitější a pohledávky za jedním klientem nepřesahují určité % portfolia d) z hlediska teritoria jedná se o tuzemské a zahraniční pohledávky. V případě zahraniční pohledávek nutno počítat i s teritoriálním rizikem e) z hlediska předmětu zástavy rozlišuje se zda se zastavuje jednotlivá pohledávka či celá skupina pohledávek. V České republice platí, že pohledávky vůči státu (finančnímu úřadu) nemají žádnou jistící hodnotu. Zastavovat lze možné i budoucí pohledávky, např. z nájmu, či z leasingu, ale tyto pohledávky musí vyplývat z řádně uzavřených smluv. Specifickou formou zástavy pohledávek je zástava pohledávky klienta za bankou (formou blokace peněžních prostředků). Jedná se o velmi likvidní zajištění. Takto zastavené peněžní prostředky nemohou být předmětem exekuce. 36

39 Riziko neuhrazení pohledávky lze v některých případech částečně přenést na pojišťovnu. Nejčastěji se jedná o státem zřízený EGAP, a.s. Zástavní právo banky k pohledávce resp. pohledávkám klienta vzniká písemnou smlouvou uzavřenou mezi bankou (zástavním věřitelem) a klientem (zástavcem), který je věřitelem pohledávky, kterou dává do zástavy. ZÁSTAVA NEMOVITOSTI Nemovitosti z hlediska zástavy představují velmi vhodný majetek. V případě nutnosti použít zajištění k vyrovnání pohledávek klienta za bankou, je nemovitost s nízkými transakčními náklady dobře prodejná, nemovitosti prudce neztrácejí na své hodnotě, nemají vysoké riziko odcizení či poškození. Zástavní právo vzniká vkladem zástavního práva do katastru nemovitostí (zapsaných v katastru nemovitostí) je tedy nezpochybnitelné. Vzhledem ke své hodnotě se uplatňuje zástava nemovitostí zejména pro středně (od 1 roku do 5 let) až dlouhodobé úvěry (nad 5 let). Např. v případě hypotečních úvěru je zástava nemovitosti nevyhnutelnou záležitostí. Předmětem zástavy mohou být: - nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí - nemovitosti neevidované v katastru nemovitostí např. podzemní stavby, potrubí. Zástavní práva k takovýmto nemovitostem vznikají sepsáním notářského zápisu a zápisem do rejstříku zástav (v praxi jsem se dosud s touto zástavou nesetkala) - spoluvlastnický podíl na nemovitosti. Nejvhodnějšími nemovitostmi se pro účely zástavy jeví nemovitosti, které jsou na trhu běžně obchodovány a nevykazují žádná rizika či jiné negativní znaky jako je např.: - nemovitost fyzicky existuje, ale není evidována v katastru nemovitostí především z důvodu majetkoprávních sporů a vad - nemovitost, která vykazuje ekologická zatížení s radonovými riziky, nachází se na poddolovaných územích či v zátopových oblastech - nemovitosti na cizím pozemku - nemovitosti zatížené věcnými břemeny 37

40 tyto výše uvedené nemovitosti jsou k zástavě úvěrů nevhodné, pak lze ještě definovat nemovitosti, které jsou k zástavě podmíněně vhodné, jako např.: - nezkolaudované stavby, dočasné stavby - stavby používané v rozporu s kolaudačním rozhodnutím - inženýrské stavby - nemovitosti, ke kterým není zajištěn přístup atd. Zástavní právo k nemovitostem tedy vzniká vkladem zástavního práva do katastru nemovitostí dle Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti, a to ke dni, kdy bylo toto zástavní právo zapsáno do katastru nemovitostí. ZÁSTAVA CENNÝCH PAPÍRŮ Je-li klient vlastníkem cenných papírů, může banka k těmto cenným papírům zřídit zástavní práva. Zástavní práva lze zřídit i k cenným papírům, které klient-dlužník nevlastní, ale vlastní je odlišná osoba, která s tímto zástavním právem souhlasí. Následující tabulka znázorňuje základní typy cenných papírů z hlediska zástavního práva: Tabulka č. 3 - Členění cenných papírů CENNÉ PAPÍRY TUZEMSKÉ ZAHRANIČNÍ ZAKNIHOVANÉ CENNÉ PAPÍRY LISTINNÉ CENNÉ PAPÍRY Zdroj: vlastní úpravy Z této tabulky vyplývá, že z hlediska vzniku zástavního práva rozlišujeme cenné papíry zaknihované a listinné. V rámci obou skupin rozlišujeme cenné papíry tuzemské a zahraniční. 38

41 Vznik zástavního práva je poměrně složitý, vzhledem k tomu, že tato zástavní práva jsou ošetřena řadou zákonů a předpisů, které je nutno dodržovat. Jedná se například o zákony a předpisy Komise pro cenné papíry, České národní banky, Střediska cenných papírů a další. Vznik zástavního práva konkrétně upravuje zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech a zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Likvidita cenných papírů je také poměrně problematická, problematický je i vznik zástavních práva u zahraničních cenných papírů, proto se k zastavování cenných papírů přistupuje poměrně výjimečně a velmi obezřetně. Se zástavou cenných papírů mám nyní velmi čerstvou zkušenost. Zmíním zde případ, kdy nejmenovaný klient z úvěru poskytnutého bankou nejdříve vyplatil cca 400 drobných akcionářů a po výplatě akcionářů se začala připravovat fúze tohoto podniku s dalším podnikem. Jedná se zde tedy o akviziční úvěr. Ve prospěch banky bylo třeba zastavit nejdříve všechny akcie hlavních akcionářů. Tato zástava byla poměrně problematická, zástava totiž musí vzniknout ještě před čerpáním úvěru. V úvěrové smlouvě se počítalo i se zástavou budoucích akcií na základě fúze. Klient měl ve smlouvě další podmínku, že okamžitě po sfúzování s druhým podnikem zastaví veškeré nově vzniklé akcie ve prospěch banky. S tímto musí souhlasit i druhý podnik, s kterým klient sfúzuje. Pro případy porušení takovýchto závazků klienta, je ve smlouvě uvedeno např. okamžité zesplatnění celého úvěru, či vysoká smluvní pokuta. Jednoduše zmíním některé druhy cenných papírů, které mohou být v zaknihované či listinné podobě: Jedná se například o: akcie podílnické/účastnické cenné papíry ve formě podílu na právnické osobě, právo akcionáře jako společníka podílet se na řízení, zisku a likvidačním zůstatku akciové společnosti skladní listy právo na vydání věci ze skladu směnky (tzv. dlužnické cenné papíry) bezpodmínečný příslib peněžitého plnění šeky bezpodmínečné příkazy zaplatit určitou peněžitou sumu dluhopisy právo požadovat splacení dlužné částky ve jmenovité hodnotě ke dni splatnosti a vyplacení výnosů z dluhopisu kupóny cenné papíry na doručitele, obsahují právo na výnos z akcie, dluhopisu nebo podílového listu. 39

42 Zaknihované cenné papíry Zaknihované (nematerializované) cenné papíry existují pouze jako záznam v zákonem určené evidenci. K jejich převodu tedy dochází pouze změnou v této evidenci. Evidenci zaknihovaných cenných papírů vede centrální depozitář (zatím tuto činnost vykonává stále Středisko cenných papírů, dokud centrální depozitář nebude ustaven), Česká národní banka nebo jiný subjekt, která má právo vést evidenci nyní je to Česká spořitelna a.s. Zástavní právo k zaknihovaným tuzemským cenným papírům vzniká zápisem tohoto práva do evidence ve Středisku cenných papírů, u České národní banky resp. České spořitelny. U zahraničních zaknihovaných papírů jsou tato zástavní práva evidována v samostatné evidenci nebo pouze v evidenci v zahraničí. Listinné cenné papíry Tyto cenné papíry mají na rozdíl od zaknihovaných cenných papírů listinnou podobu. Zástavní právo vzniká předáním listinných cenných papírů věřiteli, resp. bance nebo u cenných papírů převoditelných rubopisem vyznačením zástavního rubopisu. Může vzniknout i jeho předáním třetí osobě do úschovy nebo do úschovy a správy, za podmínky, že je takové osobě předán prvopis nebo ověřená kopie zástavní smlouvy. Nutno podotknout, že např. zaknihované účastnické papíry jako například akcie nejsou pro jejich volatilitu, tj. míru kolísání jejich hodnoty, i vzhledem k omezením ze strany ČNB k zastavení příliš vhodné. Jsou používány spíše jako přidružené zajištění k řadě vhodnějších zajišťovacích instrumentů. Není-li pohledávka banky zajištěná zástavním právem k cennému papíru řádně a včas plněna, může banka jakožto zástavní věřitel tento cenný papír prodat prostřednictvím obchodníka s cennými papíry. ZÁSTAVA MOVITÝCH VĚCÍ Zástavy movitých věcí se vedou v Rejstříku zástav 14) vedeném Notářskou komorou. Vzniká tedy notářským zápisem. Z hlediska zástavy nejsou movité věci opět příliš vhodné, protože v řadě případů ztrácejí rychle svojí tržní hodnotu a jsou mobilní. Nejedná se proto o příliš kvalitní zajištění. 14 Rejstřík zástav Příloha č

43 Do zástavy se přijímají jako movité věci například: - zásoby - komodity - výrobní technologie - automobily, lodě atd. Zástavy zásob Zástavní práva k zásobám vznikají notářským zápisem. Při jednorázové zástavě zásob (typické pro komoditní financování) se vychází z tržního ocenění takovéto zásoby na základě odborného posudku. Kontrola stavu takto zastavených zásob se provádí pravidelně, v souvislosti s čerpáním komoditních úvěrů. V případě, že zásoby slouží jako zajištění pravidelně se opakujícího financování oběžných prostředků (zásob), vychází se z účetní hodnoty zastavených zásob. Kontrola stavu zásob by se měla provádět minimálně jednou za rok. V případě, že zástavní právo zanikne (splacením úvěru apod.) provede notář výmaz zástavního práva z Rejstříku zástav. Vzhledem k tomu, že zásoby patří mezi oběžné prostředky, jejichž hodnotu i pohyb lze velmi těžko evidovat, jedná se o nepříliš vhodnou zástavu. Příklad z praxe: Klient má u banky komoditní úvěr. Jedná se o úvěr na nákup rýže. Jestliže chce klient čerpat úvěr, tzn. nakoupit komoditu (rýži), předloží bance dodavatelskou fakturu na proplacení. Tato rýže se nachází ve skladu a dodavatel ji vykazuje jako zásobu. Banka vloží do Rejstříku zástav zástavní právo k této dodávce rýže formou zajišťovacího převodu práva a proplatí fakturu dodavateli. Vlastnický převod práva se uskutečňuje rubopisem skladištního listu v/p banky v den čerpání úvěru. V momentě kdy klient tuto zastavenou rýži chce prodat, banka zruší zástavu opět rubopisem na skladištním listě v/p klienta, ale klient v ten samý den musí provést splátku (i částečnou) úvěru, jinak není zástava uvolněna. Vzhledem k tomu, že klient v tento den 1. splátky úvěru nemá ještě zaplacenu rýži od odběratelů, řeší se většinou 1. splátka čerpáním revolvingového úvěru. Klient má tedy v den 1. splátky úvěru zrušenu zástavu rýže a může ji prodat. Při další splátce úvěru již klient disponuje peněžními prostředky od odběratelů, není tudíž nutno řešit přechodný nedostatek peněžních prostředků čerpáním revolvingového úvěru. 41

44 Nutno podotknout, že úvěry tohoto typu a s takto koncipovaným zajištěním jsou poměrně složitou záležitostí a po právní stránce velmi pečlivě ošetřené. Ještě zmíním, že banka provádí kontroly stavu zastavených zásob ve svůj prospěch. Klient je vždy upozorněn předem na kontrolu zásob. Pro banku tyto kontroly vykonává externí firma. Pakliže stavy zásoby nesouhlasí s údaji zastavených zásob, které klient musí bance dokládat, potom může banka uplatňovat opatření ustanovená ve smlouvě a například učinit celý úvěr splatným. Zástavy automobilů V případě, že předmětem zástavy jsou silniční motorová vozidla nebo přípojná vozidla je třeba zřídit zástavní právo jak v Rejstříku zástav tak i zapsat do Registru silničních vozidel a vyznačit jej do technického průkazu. S tímto typem zástavy jsem se ve své praxi dosud nesetkala, domnívám se, že tato zástava je nejpoužívanější např. u leasingových smluv či u úvěrů na nákup automobilu poskytovaných retailové klientele. Pro korporátní klienty, i vzhledem k vysokým objemům úvěrů se tento druh zajištění nehodí. ZÁRUKY STÁTU Jedná se o záruky vydané vládou České republiky, které nejčastěji vydává Ministerstvo financí, či jiné instituce podporované vládou, případně jde o záruky vydané vládami jiných zemí (nutná deklarace státní podpory v příslušných zákonech). Jistící hodnoty vládních záruk jsou vysoké - až 100 %. ZÁRUKY BANK V případě bankovních záruk se jedná o zajištění s vysokou jistící hodnotou. Cizí/ručitelská banka se v záruční listině zavazuje, že jestliže třetí strana (klient/dlužník) nedostojí svým závazkům vyplývajícím z úvěru, pak tato banka poskytne plnění za klienta. ČSOB, a. s. přijímá i záruky zahraniční bank. V tomto případě je velmi důležité jestli se jedná o banku prvotřídní či nikoliv. Záruky bank, jejichž rating je poměrně nízký, nemusí banka jako zajištění vůbec přijmout. V případě, že prvotřídní banka poskytne zajištění za 100 % úvěru klienta, je považován takovýto úvěr s vysokou jistící hodnotou, tudíž téměř ze 100 % zajištěný. S podobným zajištěním jsem se již setkala u jednoho případu. Jedná se o tzv. Stand-by akreditiv (Irrevocable Standy Letter of Credit), který má v podstatě stejný charakter jako 42

45 bankovní záruka. Je vystaven ve prospěch ČSOB, a. s. a je vystaven jednou z největších bank země, odkud pochází vlastník klienta. Úvěr i klient je tudíž veden jako nejméně rizikový. Zajištění Stand-by akreditivem používají hlavně Spojené státy americké na stejném principu jako my používáme zajištění bankovní zárukou. POJIŠTĚNÍ ÚVĚRŮ Společnost EGAP (Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.) je součástí systému státní podpory exportu a poskytuje pojišťovací služby všem vývozcům českého zboží bez rozdílu jejich velikosti, právní formy a objemu pojištěného vývozu. Kromě toho nabízí pojištění tuzemských pohledávek. EGAP pojišťuje úvěry a záruky zejména proti teritoriálním rizikům. EGAP pojišťuje zejména střednědobé a dlouhodobé úvěry pro vývoz strojů a zařízení, investičních celků, stavebních prací a investic v zahraničí. Úvěr poskytnutý bankou lze sjednat ve dvou fázích: - pojištěným subjektem může být banka nebo - pojištěným subjektem může být klient. Společnost EGAP zpravidla nepojišťuje na 100 %. Přesto lze považovat pojistku EGAPu za velmi kvalitní pojištění. RUČENÍ Podstata ručení spočívá v tom, že třetí osoba, tj. osoba odlišná od dlužníka/klienta banky, je zavázána uspokojit pohledávku banky vůči dlužníkovi/klientovi, jestliže dlužník/klient své závazky vyplývající ze smluvního úvěrového vztahu neplní. Ručení třetí osoby obecně trvá po celou dobu trvání závazku a zaniká zánikem závazku klienta. Takto ručit lze za celý závazek dlužníka/klienta či pouze za část závazku. Nejčastěji se setkáváme s tím, že ručitel ručí za veškeré závazky dlužníka a to i budoucích pohledávek, které mohou vyplynout např. z plnění bankovní záruky. V případě, že za závazky dlužníka ručí fyzická osoba, je třeba v tomto ručitelském prohlášení ošetřit i to, že manžel/manželka s tímto ručitelským prohlášením souhlasí. V případě úvěrů poskytovaných malým a středním podnikům a podnikatelům/fyzickým osobám se preferuje osobní ručení majitelů společnosti (např. společníků v s.r.o., či akcionářů u akciových společností apod.) Z tohoto plyne výrazná motivace ručitele, aby dlužník úvěr řádně splácel. 43

46 Ručení musí mít formu ručitelského prohlášení dle 303 a násl. obchodního zákoníku. 15). Dalším typem ručení třetí osobou je tzv. Patronátní prohlášení, se kterým se setkáváme u kapitálově propojených společnosti. V tomto případě se ovšem nejedná o plnohodnotné ručení, protože v tomto prohlášení se většinou deklaruje pouze zájem na zachování činnosti a udržení např. vlastnického podílu v dceřiné společnosti. Nejedná se tedy o přímé zajištění a ručení majetkem ručitele. 4.2 KLASIFIKACE ÚVĚRŮ Dle Opatření České národní banky č. 9/2002 Věstník ČNB ve znění Opatření ČNB č. 5/2003 Věstník ČNB a Opatření ČNB č. 6/2004 Věstník ČNB banka zařazuje jednotlivě posuzované pohledávky z úvěrů do některé z těchto kategorií: - standardní pohledávky Seřazeno od - sledované pohledávky nejkvalitn kvalitnější - nestandardní pohledávky pohledávky k nejproblémovější jší - pochybné pohledávky - ztrátové pohledávky Nestandardní, pochybné a ztrátové pohledávky se označují jako ohrožené pohledávky. Standardní pohledávky pohledávky, o jejichž splacení není důvod pochybovat. Splátky jistiny i příslušenství jsou řádně a v termínech spláceny a žádná z nich není po termínu splatnosti déle než 30 dní. Sledované pohledávky pohledávky, jejichž úplné splacení je zejména s ohledem na finanční a ekonomickou situaci dlužníka pravděpodobné. Splátky jistiny nebo příslušenství jsou hrazeny s dílčími problémy, avšak žádná z nich není po splatnosti déle než 90 dní, žádná z pohledávek za dlužníkem nebyla v posledních 6 měsících z důvodu zhoršení jeho finanční situace restrukturalizována. Nestandardní pohledávky - pohledávka, jejíž úplné splacení je zejména s ohledem na finanční a ekonomickou situaci dlužníka nejisté, částečné splacení je však vysoce , 304 a 305 obchodního zákoníku Příloha č. 6 44

47 pravděpodobné. Splátky jistiny nebo příslušenství jsou hrazeny s problémy, avšak žádná z nich není po splatnosti déle než 180 dní. Pochybné pohledávky - pohledávka, jejíž úplné splacení je zejména s ohledem na finanční a ekonomickou situaci dlužníka vysoce nepravděpodobné, částečné splacení je možné a pravděpodobné. Splátky jistiny nebo příslušenství jsou hrazeny s problémy, avšak žádná z nich není po splatnosti déle než 360 dní. Ztrátové pohledávky - pohledávka, jejíž úplné splacení je zejména s ohledem na finanční a ekonomickou situaci dlužníka nemožné. Předpokládá se, že tato pohledávka nebude uspokojena nebo bude uspokojena pouze částečně ve velmi malé částce. Splátky jistiny nebo příslušenství jsou po splatnosti déle než 360 dní. Za ztrátovou se také považuje pohledávka za dlužníkem na jehož majetek byl prohlášen konkurz. Při posuzování do jaké kategorie zařadit klienta i jeho pohledávku se banka zaměřuje především na finanční a ekonomickou situaci dlužníka a jeho vývoj, a to na základě aktuálních informací, na vnější ekonomické, politické a právní faktory. Banka stanovuje pravděpodobnost defaultu klienta (tj. pravděpodobnost, že klient nedostojí svému závazku) pomocí ratingových nástrojů. Čím vyšší pravděpodobnost defaultu klienta, tím se stanoví horší bonita/rating. U klientů, kteří mají pravděpodobnost defaultu stanovený od 0 % do cca 1 % se jedná o klienty standardní s bonitou A, B,C. Dále, jak se pravděpodobnost defaultu klienta zvyšuje, jsou pohledávky banky za klientem zařazeny do skupiny sledované. Jedná se o klienty s ratingem D. Rating E mají klienti, jejichž pravděpodobnost defaultu se pohybuje už v poměrně vyšších procentech cca 5 % - 20 %. Pravděpodobnost, že klient nedostojí svým závazkům, vyšší než 20 % řadí pohledávky banky za klienty již do pochybných a ztrátových pohledávek. V takovýchto případech dochází k často restrukturalizaci těchto pohledávek. V praxi to znamená, že se celá úvěrová angažovanost znovu posoudí a vyhodnotí se její rizika, výhody a výnosy resp. ztráty. Je navržen nový splátkový plán, který vychází vstříc dlužníkovi, hledají se další možnosti využít nějaké další zajištění těchto úvěrů. 45

48 Ze zkušenosti s takovouto situací vím, že klientovi se často nabízí např. produkt dceřiné společnosti na odkup pohledávek. Banka od klienta odkupuje pohledávky a z jejich dalšího prodeje umořuje klientův dluh. Na takovouto ztrátovou pohledávku banka vytváření opravné položky, případně rezervy, které jsou určeny pro podrozvahovou angažovanost tj. záruky, akreditivy atd. 4.3 REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY Dojde-li ke snížení rozvahové hodnoty pohledávky a změní-li se klasifikace takovéto pohledávky k horšímu a banka pohledávku nebo její část, která odpovídá ztrátě z rozvahové hodnoty, neodepíše, tvoří k pohledávce opravnou položku. Pohledávku za dlužníkem, u něhož soud zamítl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zrušil konkurz z důvodu, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu, banka vždy odepisuje. Předpis ČNB požaduje klasifikovat ty pohledávky, které jsou po splatnosti po dobu delší než 30 dní. Banka vytváří opravné položky ke sledovaným, nestandardním, pochybným a ztrátovým úvěrovým pohledávkám. Opravné položky se nevytvářejí k pohledávkám standardním. Jestliže banka vede svoji pohledávku jako standardní a tato pohledávka je v průběhu úvěrového vztahu nesplácena po dobu delší než 30 dní, pak se tato pohledávka přesouvá do kategorie sledovaných pohledávek. Dnem překvalifikování této pohledávky by se měly vytvořit opravné položky v příslušné výši, důležitý je ovšem údaj banky k ultimu měsíce, který slouží jako podklady pro výkaznictví banky předávané do ČNB. Jestliže je pohledávka klienta po splatnosti déle než 361 den, stává se tato pohledávka ztrátovou. Za ztrátovou je považována i pohledávka, kdy je dlužník v konkurzu a banka nemá k dispozici údaje o finanční situaci klienta delší dobu než 361 den. Při rozdělování pohledávek do jednotlivých kategorií se dle nařízení ČNB nezohledňuje hodnota zajištění. Cituji dle Srovnávací analýzy systémů klasifikace aktiv a tvorby opravných položek v České republice a vybraných zemích zveřejněné na stránkách České národní banky: 46

49 V ČR je tvorba opravných položek podle regulatoriky ČNB uznatelná pouze částečně (1 % sledovaných pohledávek, 5 % nestandardních pohledávek, 10 % pochybných a 20 % ztrátových pohledávek za zdaňovací období, vše propočteno z účetní hodnoty bez zohlednění zajištění). Vedle toho je aplikován souhrnný limit 2% z celkového objemu úvěrů. Právě tento limit často vede banky k tomu, že drží velký objem klasifikovaných úvěrů v bilancích, aby mohly vytvořit co nejvyšší objem daňově uznatelných opravných položek. Odepsání úvěrů a jejich převod do podrozvahy by jim toto znemožnilo. Nelze tedy jednoznačně tvrdit, že je daňový režim pro tvorbu opravných položek uplatňovaný v ČR příliš restriktivní. ČNB údaje o klasifikaci pravidelně (čtvrtletně) zveřejňuje. Udává se pouze souhrnný objem, aniž by se uváděla kategorizace pohledávek. Z dostupných dat je patrné, že v letech 1998 a 1999 se výše klasifikovaných pohledávek pohybovala v ČR na úrovni 27 %, resp. 32 %). Maďarský sektor vykázal pouze 10,5 %, resp. 8,5 %. Na srovnatelné úrovni jsou vykázány klasifikované pohledávky v Polsku 13 %, resp. 10,5 %). Slovenské banky měly v r více než 50 % pohledávek z úvěrů zařazených do kategorie standardní a níže (více než 31 % v kategoriích nestandardní a níže), v r ,5 %, resp. 20,2 %. K významnému poklesu v r oproti předchozímu období došlo díky vyvedení části špatných aktiv z bank. 47

50 5. RIZIKOVOST ÚVĚRŮ V zájmu zachování obchodního tajemství zde uvádím smyšlené klienty i smyšlené úvěrového obchody, ale jádro obchodních postupů a činností odpovídá bankovní realitě a praxi. Jako příklad uvádím situaci, kdy se klient banky SIDA, s.r.o. účastní veřejné obchodní soutěže na realizaci veřejné zakázky s názvem: Rekonstrukce rozvodny 22kV v obci Lety ve výši = ,-Kč. Uchazeč o tuto zakázku, v našem případě náš klient, obdrží od zadavatele veřejné zakázky zadávací dokumentaci, ve které jsou obsaženy podrobnosti možného budoucího obchodu, doba a místo plnění veřejné zakázky, kvalifikační předpoklady uchazeče, ale i veškeré podmínky (i obchodní), které uchazeč musí splnit. V zadávací dokumentaci je i závazek uchazeče na zajištění plnění veřejné zakázky. Uchazeč je povinen k návrhu smlouvy (další závazek uchazeče) předložit bankovní příslib záruky. Jedná se o závazný příslib banky ohledně poskytnutí bankovní záruky za správné provedení kontraktu v případě, že s uchazečem bude uzavřena smlouva na plnění této veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky požaduje, aby uchazeč předložil originál závazného příslibu banky o tom, že je v případě uzavření smlouvy s uchazečem připravena poskytnout bankovní záruku za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení veřejné zakázky ve výši = ,-Kč a to formou záruční listiny výhradně ve prospěch zadavatele veřejné zakázky jako oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Platnost závazného příslibu musí být nejméně do konce lhůty, kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán. Klient tedy zažádá svoji banku o vystavení příslibu. Nejčastěji jsou přísliby vystavovány jakou součást schváleného limitu Závazkový limit. V našem případě má klient schválen limit ve výši = ,-Kč, který ještě není čerpán žádnou zárukou ani vystaveným příslibem. Není tudíž problém klientovi (po zvážení všech rizik a finanční situace klienta) vyhovět. Banka jako první krok zašle klientovi žádost o příslib bankovní záruky. Klient tuto žádost dle podmínek veřejné zakázky vyplní a zašle zpět do banky. 48

51 Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 14, Praha 1 Obchodní jméno klienta (dále jen Klient) SIDA, s.r.o. Půlroční Zdiby reference Datum vyřizuje (jméno kontaktní osoby) (s uvedením předvolby) fax:(s uvedením předvolby) ŽÁDOST O VYSTAVENÍ PŘÍSLIBU VYSTAVENÍ BANKOVNÍ ZÁRUKY Žádáme Vás, abyste za mě/nás na podkladě Smlouvy týkající se vydávání bankovních záruk vystavili příslib neodvolatelné záruky a zaslali jej: ve prospěch Oprávněného (název a adresa): První energetická, Energetická 1, Praha 1, PSČ na částku: = ,- měna: Kč slovy: pět milionů korun českých s platností do: za kauci za správné provedení kontraktu Rekonstrukce rozvodny 22kV v obci Lety ze dne číslo VR za závazky z jiných jednání, apod. podrobně popsat: Klient prohlašuje, že veškeré výlohy, poplatky, odměny či škody, které by bance eventuelně vznikly v souvislosti s tímto příslibem, jdou na vrub Klienta. V případě získání zakázky, s níž souvisí příslib, se Klient zavazuje předat bance řádný příkaz k vystavení bankovní záruky tak, jak předpokládá příslib, a příslušnou dokumentaci. Záruka bude vystavena z příkazu a na účet Klienta v souladu s podmínkami uvedenými v příslibu. Platnost příslibu končí dnem vystavení záruky za výše uvedených podmínek nebo vrácením originálu příslibu bance, nejpozději však Přílohy: (razítko) V.dne 16 Obchodní jméno Klienta Kontrolní č.: Znak série:.. Právoplatný/é podpis/y Klienta Banka na základě takového žádosti klienta vypracuje závazný příslib vystavení požadované bankovní záruky. 16 vyplňuje se pouze v případě doručování faxem 49

PRAVIDLA PRO REFERENČNÍ BANKY A VÝPOČET (fixing) REFERENČNÍCH ÚROKOVÝCH SAZEB (PRIBID a PRIBOR)

PRAVIDLA PRO REFERENČNÍ BANKY A VÝPOČET (fixing) REFERENČNÍCH ÚROKOVÝCH SAZEB (PRIBID a PRIBOR) PRAVIDLA PRO REFERENČNÍ BANKY A VÝPOČET (fixing) REFERENČNÍCH ÚROKOVÝCH SAZEB (PRIBID a PRIBOR) červenec 2000 Obsah 1 Vymezení pojmů 2 Udělení statutu referenční banky 3 Odebrání statutu referenční banky

Více

Částka 6 Ročník 2013. Vydáno dne 15. srpna 2013 ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 6 Ročník 2013. Vydáno dne 15. srpna 2013 ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 6 Ročník 2013 Vydáno dne 15. srpna 2013 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 8. srpna 2013 o vydání čtvrté verze Pravidel pro referenční banky a výpočet (fixing)

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 1. dubna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 1. dubna 2015 Věstník ČNB částka 3/2015 ze dne 1. dubna 2015 Třídící znak 2 0 3 1 5 6 1 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 1. dubna 2015 o vydání páté verze Pravidel pro referenční banky a výpočet (fixing)

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Obchodní financování. Bankovní záruky vydané neplatební. Princip vydané záruky. Záruky přímé a nepřímé

Obchodní financování. Bankovní záruky vydané neplatební. Princip vydané záruky. Záruky přímé a nepřímé Obchodní financování Bankovní záruky vydané neplatební Záruky neplatební jsou zajišťovací instrumenty vhodné pro zabezpečení neplatebních povinností v tuzemském i zahraničním obchodě. Princip vydané záruky

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20 1.50 1.30 4 roky 1.30 - - 5 let 1.

CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20 1.50 1.30 4 roky 1.30 - - 5 let 1. Kontakt ÚROKOVÉ SAZBY PRO TERMÍNOVANÉ VKLADY Privátní a osobní bankovnictví IQ MAXI vklad Platnost od: 02.02.2015 CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Úrokové sazby na mezibankovním trhu a předpovědní schopnost tohoto trhu

Úrokové sazby na mezibankovním trhu a předpovědní schopnost tohoto trhu Úrokové sazby na mezibankovním trhu a předpovědní schopnost tohoto trhu KMA/MAB.5.00 Lenka Skalová A08N085P leninkaskalova@centrum.cz Obsah Obsah... Zadání... Zdroj dat... Peněžní trh.... Definice peněžního

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Červen 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 BRNO V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů položky TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Duben 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 Brno V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 89 a 5) Platnost od 1. února 2012 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční poplatek

Více

Mezinárodní bankovnictví

Mezinárodní bankovnictví Mezinárodní bankovnictví Osnova: 1. Charakteristika mezinárodního bankovnictví 2. Mezinárodní platební styk a jeho nástroje 3. Ostatní bankovní služby v mezinárodní oblasti 4. Otázky a odpovědi k opakování

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. ZE DNE 2011, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV

OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. ZE DNE 2011, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. ZE DNE 2011, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV Česká národní banka podle 26a zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších

Více

Ondřej Michalovský Komerční banka, a.s. Judita Páralová Factoring KB, a.s.

Ondřej Michalovský Komerční banka, a.s. Judita Páralová Factoring KB, a.s. Ondřej Michalovský Komerční banka, a.s. Judita Páralová Factoring KB, a.s. JAKÉ SLUŽBY MŮŽE BANKA NABÍDNOUT DODAVATELI V SOUVISLOSTI S VEŘEJNOU ZAKÁZKOU KAPITOLA 01 PŘÍSTUP KOMERČNÍ BANKY K OBSLUZE A FINANCOVÁNÍ

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Strana 1 Juridica Business Program Fyzická osoba podnikatel, Právnická osoba Profesní účet

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Věstník ČNB částka 14/2011 ze dne 7. prosince 2011

Věstník ČNB částka 14/2011 ze dne 7. prosince 2011 Třídící znak 1 0 3 1 1 6 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 3 ZE DNE 5. PROSINCE 2011, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV Opatření České národní banky č. 3 ze dne 5. prosince

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

č. Název operace Sazba 1. přijetí žádosti od klienta včetně formální kontroly zdarma

č. Název operace Sazba 1. přijetí žádosti od klienta včetně formální kontroly zdarma Bankovní obchody A. Aktuálně poskytované produkty Záruky za bankovní úvěry pro podnikatele M-záruka ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) přijetí žádosti od včetně formální kontroly storno vystavené

Více

Druhy úvěrů. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Druhy úvěrů. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_114 Druhy úvěrů Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 01/2013 Ročník:

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod 1. ČSOB úvod působí na dvou národních trzích, českém a slovenském Je největší bankou se sídlem v České republice a ve střední Evropě měřeno hodnotou aktiv Významným mezníkem v historii ČSOB byla její privatizace

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010 OBSAH: 1. Vkladové produkty v české měně sporožirové účty běžné účty investiční účet Šikovné spoření České spořitelny, Šikovné spoření České spořitelny Plus vkladové účty nový vkladový účet Perfektní vklad

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany Olšany 66, 683 01 Olšany, IČ: 00368067, tel: 517 374 233 e-mail: obec@olsany.org, www.olsany.org Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany jako zadavatel zakázky malého rozsahu

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám.

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. sazebník Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. I. Stavební spoření Položka 1. Uzavření smlouvy Poznámka 2.

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3.

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Přiložená nabídka, je východiskem pro naše další společná jednání o možnostech a podmínkách financování Vašemu městu ze strany Komerční banky.

Přiložená nabídka, je východiskem pro naše další společná jednání o možnostech a podmínkách financování Vašemu městu ze strany Komerční banky. Komerční banka Korporátní divize Východní Čechy Palackého 20 547 47 Náchod V Náchodě dne 9.11.2015 Vážený pane starosto, na základě našeho předchozího jednání si Vám dovolujeme předložit nabídku provozních

Více

Financování obchodu do Indie

Financování obchodu do Indie KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ SPECIALIZOVANÉ OBCHODNÍ AKTIVITY Financování obchodu do Indie Ondřej MICHALOVSKÝ Praha, 9. 12. 2015 INDIE Klasifikace úvěrového rizika (OECD): 3 (škála 0-7, ČR: 0) Indie zařazena

Více

Dotace a úvěr jak na to?

Dotace a úvěr jak na to? Dotace a úvěr jak na to? Bankovní produkty a finanční instrumenty pro výzkum, vývoj a inovace Praha 30.11.2009 KB Finanční nástroje Hypoteční úvěr Kreditní karta pro podnikatele Profi úvěr FIX menší a

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky

Více

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Výsledky hospodaření Volksbank v roce 2007 Prezentuje: Johann Lurf předseda představenstva Volksbank CZ, a.s. Základní ukazatele

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3-4 II. Platební styk 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Pokladna 5 VI. Úvěry 6 VII. Vklady 6-7

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby ÚVĚR NA SPOLUFINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2005 SOUTĚŽ č. 1/2005 Název zadavatele: Město Ždírec nad Doubravou IČ zadavatele:

Více

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4.

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4. Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ). 2.

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush Komunikace firmy s bankou V době krize Připraveno Olgou Trush Druhy financování vnitřní/interní (zisk, odpisy) vnější/externí (vklady, podíly): vlastní zdroje základní kapitál cizí zdroje obligace, úvěry

Více

Indikativní nabídka. 84/24,78/26,69/28 a 47/30

Indikativní nabídka. 84/24,78/26,69/28 a 47/30 Indikativní nabídka pro Společenství pro domy Nuselská 84/24,78/26,69/28 a 47/30 duben/2012 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé obchodní banky, a. s., a nelze je tedy

Více

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce VY_32_INOVACE_BAN_120 Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF

Více

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling Charakteristika a členění bankovních produktů Obecná charakteristika bankovních produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling 1 Členění produktů

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006

Více

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů VYHLÁŠKA ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů Česká národní banka stanoví podle 32 odst. 2 a 45 odst. 2 zákona č. 190/2004

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Ča Č sov o á ho h dn o o dn t o a pe p n e ě n z ě Petr Málek

Ča Č sov o á ho h dn o o dn t o a pe p n e ě n z ě Petr Málek Časová hodnota peněz Petr Málek Časová hodnota peněz - úvod Finanční rozhodování je ovlivněno časem Současné peněžní prostředky peněžní prostředky v budoucnu Úrokové výnosy Jiné výnosy Úrokové míry v ekonomice

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více