Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů."

Transkript

1 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

2 Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky bankovních produktů: nemateriální charakter vzájemná propojenost a podmíněnost

3 Systematizace bankovních produktů 1. klasický přístup dle odrazu v bilanci 2. moderní přístup dle účelu použití 3. dle klientského segmentu

4 1. Podle vztahu k položkám bilance banky (klasický přístup) AKTIVNÍ v bilanci banky na straně AKTIV banka vystupuje jako VĚŘITEL poskytnuté bankovní úvěry, nákupy CP PASIVNÍ v bilanci banky na straně PASIV banka vystupuje jako DLUŽNÍK klientské vklady, emise vlastních dluhopisů NEUTRÁLNÍ bilančně neutrální (neprojeví se ani v A ani v P, ale v podrozvaze) správa CP, poradenská činnost, směnárenská činnost, poskytnuté záruky, akreditivy

5 2. Z hlediska účelu pro klienta banky (moderní přístup) finančně úvěrové produkty depozitní (vkladové) produkty platebně zúčtovací produkty produkty investičního bankovnictví pokladní a směnárenské produkty

6 3. Z hlediska klientské segmentace retailové produkty wholesalové produkty

7 Cena bankovních produktů úroky provize a prémie přímé poplatky nepřímé poplatky

8 Roční procentní sazba nákladů - RPSN udává procentní podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru od 1. ledna povinnost uvádět RPSN u půjček a úvěrů v zájmu zvyšování ochrany spotřebitele

9 AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Nejvýznamnější aktivní obchody bank tvoří úvěrové obchody. = časově omezené, úplatné přenechání peněz obchodní bankou jejím klientům k volnému nebo smluvně vázanému použití.

10 Funkce bankovního úvěru makroekonomické funkce funkce emisní funkce redistribuční funkce kreační mikroekonomická funkce

11 Členění bankovních úvěrů 1. forma poskytnutí úvěru peněžní úvěry závazkové úvěry a záruky 2. doba splatnosti úvěru krátkodobé do 1 roku střednědobé od 1 do 5 let dlouhodobé splatnost delší než 5 let

12 Členění bankovních úvěrů 3. příjemce úvěru stát, municipality a veřejnoprávní subjekty podnikatelské subjekty fyzické osoby 4. účel použití neúčelové účelové

13 Členění bankovních úvěrů 5. způsob zajištění nezajištěné zajištěné 6. podle měny, ve které je úvěr poskytován v domácí měně v zahraniční měně devizové úvěry 7. podle účelu spotřební investiční provozní

14 Úvěrový proces Žádost o poskytnutí úvěru Analýza bonity klienta Zamítnutí žádosti je postupný proces vedoucí k uzavření úvěrové smlouvy bankou s bonitním klientem Jednání o zajištění úvěru Jednání o způsobu úročení, splácení a sestavení splátkového kalendáře Uzavření úvěrové smlouvy a poskytnutí úvěru Zamítnutí žádosti Kontrola plnění úvěrových podmínek

15 Úvěrový proces 1. Žádost o poskytnutí úvěru 2. Analýza bonity klienta 3. Zajištění úvěru

16 Úvěrový proces 3. Zajištění úvěru a) osobní zajištění směnka avalovaná směnka depotní bankovní záruka b) věcné zajištění zástavní právo zástavní právo k movité věci zástavní právo k nemovitosti zástavní právo k listinným cenným papírům postoupení (cese) pohledávek

17 Úvěrový proces 4. Jednání o způsobu úročení, splácení úvěru a tvorba splátkového kalendáře způsob úročení: úroková sazba fixní (pevná) úroková sazba pohyblivá způsob splácení jednorázově v pravidelných splátkách

18 Anuitní splátka splátka úrok úrok úrok úrok úrok úmor úmor úmor úmor úmor čas

19 Degresivní splátka splátka úrok úrok úrok úrok úrok úmor úmor úmor úmor úmor čas

20 Progresivní splátka splátka úrok úrok úrok úmor úrok úmor úrok úmor úmor úmor čas

21 Úvěrový proces 5. Uzavření úvěrové smlouvy a poskytnutí úvěru úvěrová smlouva musí obsahovat: závazek banky a dlužníka, úrokovou sazbu, účel úvěru, podmínky čerpání, sankční podmínky, číslo účtu, měnu, sumu, na kterou je úvěr sjednán, způsob zajištění úvěru atd.

22 Ohrožené pohledávky Úvěrový proces 6. Kontrola plnění úvěrových podmínek banka provádí pravidelně klasifikaci úvěrových pohledávek dle opatření ČNB Kategorie klasifikace pohledávky a) Standardní b) Sledované c) Nestandardní d) Pochybné e) Ztrátové b) e) klasifikované pohledávky Kvalita pohledávky o splacení není důvod pochybovat úplné splacení je pravděpodobné, splátky mají dílčí problémy úplné splacení je nejisté, částečné je však vysoce pravděpodobné úplné splacení je vysoce nepravděpodobné úplné splacení je nemožné Doba uplynulá od lhůty splatnosti Koeficient pro tvorbu opravné položky do 30 dnů 0 více než 31 a méně než 90 dní více než 91 dní a méně než 180 dnů více než 180 dní a méně než 361 dní více než 361 dní 0,01 0,2 0,5 1,0

23 Finančně úvěrové bankovní produkty Název Peněžní úvěry Závazkové úvěry a záruky Speciální úvěrové produkty Typ úvěru kontokorentní úvěr eskontní úvěr lombardní úvěr spotřební úvěr hypoteční úvěr akceptační úvěr avalový úvěr bankovní záruky faktoring, forfaiting leasing stavební spoření

24 Peněžní úvěry

25 KONTOKORENTNÍ ÚVĚR banka poskytuje v pohyblivé výši na běžném (kontokorentním) účtu klienta k tomu je sjednána úvěrová smlouva možnost klienta úvěr čerpat, ne povinnost čerpání probíhá volně dle okamžité potřeby klienta úvěrový rámec maximální přípustný debet na účtu

26 KONTOKORENTNÍ ÚVĚR stav na účtu čas úvěrový rámec

27 Srovnání kontokorentních úvěrů (r. 2011) Česká spořitelna Kontokorent ke sporožiru 18,90% ČSOB Povolené přečerpání účtu 18,90% Fio Kontokorentní úvěr 14,30% GE Money bank Flexikredit 19,90% Komerční banka Povolené debety pro občany 19,00% LBBW Bank CZ IQ Kredit 15,50% mbank Povolené přečerpání 18,90% Oberbank Kontokorentní úvěr k privátnímu účtu 9,50% Poštovní spořitelna Povolené přečerpání k postžirovému 16,90% Raiffeisenbank Kontokorentní úvěr 21,90% UniCredit Bank Kontokorentní úvěr 15,00% Volksbank CZ Kontokorentní úvěr 18,00%

28 ESKONTNÍ ÚVĚR spočívá v odkupu směnek bankou před dobou jejich splatnosti se srážkou diskontu Směnka je cenný papír, na kterém se určitá osoba stanoveným způsobem zavazuje zaplatit oprávněnému majiteli směnky uvedenou peněžní částku. Úrok na směnce je za celou dobu trvání směnky diskont Ale pokud dáme směnku do banky, úrok za tuto dobu náleží bance, proto si ho strhne. Vystavení směnky Eskont směnky Splatnost směnky čas

29 ESKONTNÍ ÚVĚR 1 - platba směnkou 2 - eskont směnky 3 - předložení směnky k proplacení v době splatnosti 4a - platba / 4b - dlužník nesplatil, banka předkládá směnku k proplacení

30 NEGOCIAČNÍ ÚVĚR obdoba eskontního úvěru v zahraničním obchodě, podstatou je odkup (negociace) cizích exportérem vystavených směnek určitou bankou negociační bankou, která tak činí na základě příslibu zaplacení od banky importéra. Negociační bance vzniká neodvolatelný závazek směnky od exportéra koupit.

31 LOMBARDNÍ ÚVĚR úvěr zajišťovaný zástavou movitých věcí nebo práv úvěr je krátkodobý na fixní částku a pevnou lhůtu splatnosti zástava: cenné papíry, zboží, pohledávky, drahé kovy a cennosti, životní pojistky, autorská práva apod.

32 SPOTŘEBNÍ ÚVĚR určen domácnostem, fyzickým osobám, drobným podnikatelům účelové nebo neúčelové krátkodobé, střednědobé nebo dlouhodobé

33 EMISNÍ PŮJČKA úvěr, který je poskytnut na základě odkupu emise cenných papírů (nejčastěji obligací = dluhopisů), které dlužník emituje za účelem získání finančních prostředků.

34 HYPOTEČNÍ ÚVĚR dlouhodobý úvěr, jehož splácení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti v ČR až po roce 1995 dva typy hyp. úvěrů: účelové neúčelové hypoteční úvěry může poskytovat jakákoliv banka pokud vydá hypoteční zástavní listy a výnosy z nich použije k financování hypotečních úvěrů

35 HYPOTEČNÍ ÚVĚR Výše HÚ Doba splatnosti HÚ Úroková sazba pevná pohyblivá kombinace obou způsobů

36 HYPOTEČNÍ ÚVĚR Typy hypotečních úvěrů: Účelové hypoteční úvěry Neúčelové hypoteční úvěry - tzv. Americké hypotéky. Hypoteční úvěry bez příjmů

37 HYPOTEČNÍ ÚVĚR Státní podpora hypotečních úvěrů v ČR: Daňové odpočty: částku zaplacenou na úrocích z HÚ sníženou o státní podporu lze odečíst ze základu daně z příjmu FO až do výše Kč na jednu domácnost Státní podpora hypoték: pro lidi do 36 let bez ohledu na rodinný stav na koupi staršího (min.2 roky) domu (max. 1,5 mil. Kč) nebo bytu (max. 800 tis. Kč) výše úrokové dotace se pohybuje od 1 do 4 procentních bodů v závislosti na průměrné výši úrokových sazeb v předešlém roce, klesne-li průměrná úroková sazba pod 5 %, je výše podpory 0

38 HYPOTEČNÍ ÚVĚR Vývoj úrokových sazeb hypoték leden zdroj "Hypoindex.cz"

39 HYPOTEČNÍ ÚVĚR

40 Závazkové úvěry a záruky

41 AKCEPTAČNÍ ÚVĚR zvláštní druh úvěru, kdy banka neposkytuje podniku přímo peněžní prostředky, ale akceptuje směnku, v níž se zaváže, zaplatit za dlužníka dohodnutou částku ve lhůtě splatnosti. banka tímto přejímá závazek dlužníka, stává hlavním dlužníkem banka neposkytuje dlužníkovi platební prostředky, ale své dobré jméno

42 AKCEPTAČNÍ ÚVĚR 1 - žádost o akcept směnky, vystavení směnky 2 - akcept směnky 3 - zaplacení směnkou za zboží 4 - deponování příslušné penalizační částky u banky 5 - předložení směnky k proplacení 6 - zaplacení směnky

43 RAMBOURZNÍ ÚVĚR obdoba akceptačního úvěru v zahraničním obchodě banka (rambourzní banka) na žádost dovozce akceptuje směnku, kterou na ni vystaví vývozce akcept směnky je podmíněn současným předáním dokumentů předepsaných dovozcem

44 RUČITELSKÝ (AVALOVÝ) ÚVĚR banka přejímá záruku za závazek svého klienta vůči třetí osobě banka není hlavním dlužníkem, ale dlužníkem vedlejším za poskytnutí záruky požaduje banka provizi závislou na riziku.

45 Bankovní (finanční) záruka banka se na základě žádosti svého klienta zavazuje vyplatit určitou peněžní částku oprávněné osobě, pokud budou splněny podmínky stanovené v záruční listině Podle 2029 odst. 1 NOZ finanční záruka vzniká prohlášením výstavce v záruční listině, že uspokojí věřitele podle záruční listiny do výše určité peněžní částky, nesplní-li dlužník věřiteli určitý dluh, anebo splní-li se jiné podmínky určené v záruční listině. Je-li výstavcem banka, zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo, jedná se o bankovní záruku. Záruční listina není cenným papírem, a není s ní tedy možné jako s cenným papírem obchodovat.

46 Speciální úvěrové produkty

47 Speciální úvěrové produkty alternativní formy úvěrování nabízejí banky a specializované faktoringové, forfaitingové a leasingové společnosti FAKTORING jde o odkup krátkodobých pohledávek před dobou jejich splatnosti FORFAITING odkup střednědobých a dlouhodobých pohledávek před dobou splatnosti LEASING jde o pronájem investičního zařízení, předmětů dlouhodobé spotřeby a jiných předmětů za sjednané nájemné na dobu určitou či neurčitou.

48 Faktoring založen na postoupení pohledávek klienta (dodavatele, prodávajícího atp.) faktoringové společnosti

49 Výhody faktoringu urychlení inkasa, a to zejména tím, že je možné proplatit pohledávku ještě před termínem splatnosti; zlepšení cash flow dodavatele, nové zdroje financování; možnost dosáhnout delší doby splatnosti pro zákazníky (obdoba dodavatelského úvěru) a zvýšení konkurenceschopnosti; zpravidla jsou náklady za úhradu služeb faktora nižší než úrok z úvěru, nepožaduje se žádné další ručení, jako tomu je u úvěrů; snížení nákladů na získání informací o bonitě zákazníků.

50 Faktoring Regresní faktoring - pokud klientův odběratel neuhradí faktoringové společnosti pohledávku ani po uplynutí smluvně stanoveného termínu po splatnosti (regresní lhůtě), faktor tuto pohledávku postoupí zpět klientovi. Klient zároveň vrací již vyplacenou zálohu. Riziko nezaplacení pohledávky tedy nese klient. Bezregresní faktoring - riziko nezaplacení pohledávky ze strany klientova odběratele přebírá faktoringová společnost.

51 Faktoring při zahraničních transakcích V případě exportu do zahraničí bývá zvykem provádět transakci pomocí dvou faktoringových firem, z nichž jedna má sídlo v místě klienta (dodavatele), druhá v místě zákazníka (odběratele).

52 Forfaiting Forfaitingová firma odkupuje pohledávky ( a forfait, tj. bez nároku na pozdější reklamaci pro špatnou kvalitu) a stává se vlastníkem pohledávky se všemi riziky, která jsou s pohledávkou spojena. Pohledávky jsou zajištěny. Firma, zajišťující forfaiting, na sebe plně přejímá riziko inkasa. Náklady forfaitingu = diskont + riziková přirážka + poplatek za zpracování obchodu.

53 Výhody forfaitingu obrat kapitálu klienta se zrychluje a redukuje se potřeba klasického úvěru. Klient na základě prodeje své pohledávky ihned získává finanční prostředky (i když často nikoliv v nominální výši pohledávky), což přispívá k jeho likviditě a převádí měnové, kurzové riziko a riziko nedobytnosti postupované pohledávky na forfaitera.

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ Klasický přístup dle odrazu v BILANCI banky: AKTIVNÍ bank. obchody - na straně aktiv - B jako VĚŘITEL, tzn. vznik pohledávky, - poskytování úvěrů, nákup cenných

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty pro studenty Markéta Buroňová, DiS. Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

4. Bankovní úvěr, jeho podstata, druhy, úvěrový proces, hodnocení klienta, zajištění úvěru, jeho význam v ekonomice banky

4. Bankovní úvěr, jeho podstata, druhy, úvěrový proces, hodnocení klienta, zajištění úvěru, jeho význam v ekonomice banky 4. Bankovní úvěr, jeho podstata, druhy, úvěrový proces, hodnocení klienta, zajištění úvěru, jeho význam v ekonomice banky 1. Podstata bankovního úvěru Úvěr = časově omezené, úplatné přenechání peněz k

Více

Téma 3: Obchodní bankovnictví Struktura přednášky: 1. Banky a bankovní systém 2. Bilance banky a výkaz zisků a ztrát 3. Bankovní rizika a jejich řízení 4. Charakteristika bankovních produktů 5. Způsoby

Více

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice 4. Obchodní bankovnictví Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice jsou obchodní banky. Tato kapitola vysvětluje základních principy činnosti bank, institucionální

Více

1. Zdroje a formy krátkodobého financování

1. Zdroje a formy krátkodobého financování KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY, FÁZE ÚVĚROVÉHO PROCESU, PENĚŽNÍ ÚVĚRY, ZÁVAZKOVÉ ÚVĚRY Obsah kapitoly Krátkodobé bankovní úvěry 1) Fáze úvěrového procesu, a. Úvěrová strategie a politika, b. Stanovení úvěrových

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně ANALÝZA VYBRANÝCH BANK V ČR Z HLEDISKA PODMÍNEK

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

Analýza konkurenceschopnosti Komerční banky a.s. v oblasti úvěrových produktů pro retailovou klientelu. Martina Gallová

Analýza konkurenceschopnosti Komerční banky a.s. v oblasti úvěrových produktů pro retailovou klientelu. Martina Gallová Analýza konkurenceschopnosti Komerční banky a.s. v oblasti úvěrových produktů pro retailovou klientelu Martina Gallová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá srovnáváním úvěrových

Více

Smlouva o úvěru a otázky jejího zajištění

Smlouva o úvěru a otázky jejího zajištění PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ Katedra obchodního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Název tématu: Smlouva o úvěru a otázky jejího zajištění Jméno autora: Hana Hortová Rok zpracování: 2005 Čestné prohlášení:

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Vyhodnocení nabídky studentských bankovních účtů a jejich obliba u studentů.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Vyhodnocení nabídky studentských bankovních účtů a jejich obliba u studentů. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vyhodnocení nabídky studentských bankovních účtů a jejich obliba u studentů Lucie Kosmáková Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Veronika Foglová

Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Veronika Foglová Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích Veronika Foglová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Hlavním cílem této bakalářská práce je srovnat situaci

Více

Srovnání vybraných úvěrových produktů bank pro drobné podnikatele a jejich daňové aspekty. Bc. Markéta Šimoníková

Srovnání vybraných úvěrových produktů bank pro drobné podnikatele a jejich daňové aspekty. Bc. Markéta Šimoníková Srovnání vybraných úvěrových produktů bank pro drobné podnikatele a jejich daňové aspekty Bc. Markéta Šimoníková Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT V této práci se zabývám problematikou bankovních produktů

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovali: Monika Loudová Lucie Pavlíková Tomáš Randula Datum prezentace: 22. 4. 2004 V Brně dne...... Podpis

Více

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS.

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá zdroji financování podniku.

Více

Bankovnictví I přednášky

Bankovnictví I přednášky Katedra financí, Dalibor Pánek Email: panek@econ.muni.cz Bankovnictví I přednášky 1. přednáška 20.2.2007 Bankovní soustava Kolébkou bankovnictví je Itálie, kde banky vznikly někdy v 10., 11. století. Slovo

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KOMPARACE ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ BANKOVNÍCH A NEBANKOVNÍCH INSTITUCÍ NA ZÁKLADĚ VYBRANÝCH KRITÉRIÍ HODNOCENÍ Bakalářská práce Olomouc 2014 Michaela Močičková

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY PŘÍLOHA A Obsah 1 Úvěrový proces a úvěrové riziko 3 2 Význam a funkce úvěrů 5 3 Krátkodobé bankovní

Více

PODSTATA FORFAITINGU. Forfaiting je uskutečňován na základě smlouvy mezi vývozcem a forfaiterem.

PODSTATA FORFAITINGU. Forfaiting je uskutečňován na základě smlouvy mezi vývozcem a forfaiterem. FAKTORINGOVÉ FINANCOVÁNÍ PODNIKÁNÍ A FORFAITINGOVÉ FINANCOVÁNÍ EXPORTU A IMPORTU Obsah kapitoly Dílčí témata: 1) Podstata forfaitingu 2) Základní požadavky kladené na forfaitingové pohledávky podniku 3)

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty a jejich význam pro podniky Daniela Čálková Bakalářská práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A V OBORU EKONOMIKA Ořechová 790, 379 01 Třeboň, IČO: 734 76 901, DIČO : CZ 7401281228 mobil: 777 152 675 člen komory soudních znalců e-mail: info@znalectvi.net www.znalectvi.net

Více

POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU

POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU Comparison of conditions for opening and managing accounts Diplomová práce

Více

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 2 OBSAH 1 POJETÍ KRÁTKODOBÉHO

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky. Zuzana Hegerová

Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky. Zuzana Hegerová Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky Zuzana Hegerová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovaly: Lucie Šmerdová Magdaléna Orszuliková Jana Palacká

Více

Leasing versus koupě

Leasing versus koupě Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management Leasing versus koupě Contract hire versus purchase Bakalářská práce Radomír Švestka Vedoucí práce: Doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.

Více

Analýza pasivních bankovních produktů pro retailovou klientelu. Monika Réznerová

Analýza pasivních bankovních produktů pro retailovou klientelu. Monika Réznerová Analýza pasivních bankovních produktů pro retailovou klientelu Monika Réznerová Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více