Č l e n s k á k o n f e r e n c e Č A G o

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č l e n s k á k o n f e r e n c e Č A G o"

Transkript

1 Č l e n s k á k o n f e r e n c e Č A G o Datum konání: Místo: Ostrava Předsedající: Martin Kovařík (dále jen MK), ČAGo Přítomno: počet přítomných: 7 Řádná členská konference zahájena 20:05, vzhledem k malému počtu členů nebyla schůze usnášeníschopná. Náhradní členská konference zahájena 20:20, ukončena v 21:40. Přítomno: počet přítomných: 18 (př i projednávání bodu 12 další 3 členové přišli a celkový počet byl 21), prezenční listina je přílohou zápisu. 1. Volby skrutátor ů, ověřovatel ů zápisu a zapisovatele: 1.1.Zvolení skrutátoři: odsouhlasila 1.2.Zvolení ověřovatelé: 1.3.Zapisovatel: Bohuslav Zmek, Petr Valášek, optická většina Martin Cieplý, Martin Kovařík Jiří Ďurovič 2. Program konference (vč. navržených změn): 1.4. Volba skrutátor ů, zapisovatele a ověřovatel ů zápisu 1.5. Program konference 1.6. Zpráva předsedy o činnosti výboru a čerpání rozpočtu 1.7. Výroční zpráva ČAGo Revizní zpráva za roky 2004 a Logo asociace Vyhlášení výběrových řízení na jednotlivá MR 2007 a soustředění DGP Úprava Turnajového řádu GP 2006 ceny a jejich rozdělení WEB ČAGo postup prací ČSTV mandát výboru pro podání přihlášky pro řádné členství Založení české IMSO Různé Návrh M. Kovaříka: Do programu zařadit body Změ na stanov a Bodování reprezentace a odměňování výkon ů silných a nadějných hráč ů na mezinárodních akcích. Program konference s pozměňujícím návrhem byl odsouhlasen (OVO). str. 1/7

2 3. Zpráva předsedy o činnosti výboru a čerpání rozpočtu Vážení přátelé, výbor má za sebou rok činnosti. V průběhu roku se pravideln ě scházel, případn ě ně které věci řešil pomocí ů. Jednotliví členové pracovali ve svěř ených oblastech. Výbor převzal postupn ě přebíral agendu předchozího období. Průtahy a zdržení nebyly zavině ny výborem, způsobili však nemilé komplikace, jako nap ř. pozdní zpracování účetní uzávěrky a podání daňového přiznání až v ř íjnu 2006 (se souhlasem FÚ), pozdní dokončení výroční zprávy, kterou konferenci předkládáme teprve dnes apod. Výbor musel zpracovat a přijmout řadu nových psaných dokument ů vnitřních smě rnic, které nám ukládají různé zákony a vyhlášky. Rovně ž jsme revidovali a zpracovali pravidla pro různé soutěže a akce pořádané asociací, v čemž budeme dále pokračovat. V hospodaření asociace dochází k průběžnému sledování čerpání. Rozpočet je čerpán v souladu s jednotlivými kapitolami. Podařilo se zajistit př íjmovou stranu rozpočtu, čerpání nepřevyšuje odsouhlasené částky a v některých kapitolách se podařilo ušetřit. V příštím roce nás čeká přechod na podvojné účetnictví. Byla udě lána inventura majetku asociace, je rozpracována inventura materiál ů pro DGP. Co se týká financí, mohu Vás informovat o tom, že Byla zpracována prů kazná evidence členské základny v souladu s našimi stanovami. Výbor eviduje písemné přihlášky a na jejich základ ě započal revizi členské databáze ČSTV. Díky novým formám komunikace fungují osobní blogy a ť je to mů j, či e-goban, kde se vyskytují různé názory a kde je snaha informovat ostatní mén ě oficiální formou. Dě kuji všem, kteří přispívají do diskuzí. Nikdy nevím, kdo se skrývá za jakým nickem, ně které názory jsou často extrémní, nicmén ě je to důležité zrcadlo naší práce. Nemohu však jen chválit. Nepovedlo se nám rozjet nové webové stránky, nepodař ilo se vydávat IGO v pravidelných intervalech minimáln ě 4x ročn ě, jak tomu bývalo dř íve. Byly chvíle, kdy jednotliví členové výboru nestíhali (a ť pro své rodinné či pracovní povinnosti) a druzí je museli zastoupit. Ně které vytyčené úkoly jsme nesplnili a museli je odložit na pozdě ji. Stále vázne ochota členské základny spolupracovat, lépe komunikovat či iniciativn ě pomáhat výboru v jeho práci. Snažíme se tyto nedostatky řešit a věřím, že v příštím roce jich bude mén ě. Je však třeba mít na pamě ti, že členové výboru pracují nad rámec běžných pracovních, studijních a rodinných povinností a že všichni značně omezili hraní go na minimum. Bylo a je toho před námi hodn ě. Mám však pocit, že věci se hýbou. Změ ny v postavení go ne jako hry, ale už jako regulérního sportu přicházejí te ď a dávají nám šanci rozvíjet a propagovat tento duševní sport u nás. 4. Výroční zpráva ČAGo 2005 Text výroční zprávy viz samostatná příloha bude uveřejně ná na webových stránkách nejpozději do Výroční zpráva byla členskou konferencí odsouhlasena. Hlasování: 16 pro 2 se zdrželi 0 proti str. 2/7

3 5. Revizní zpráva za roky 2004 a 2005 Text revizní zprávy viz příloha. T. Grosser požádal o vyjádření druhého revizora k revizní zpráv ě. Výbor zajistí jeho vyjádření a seznámí s ním nejbližší další členskou konferenci. Členská konference vzala revizní zprávu na vědomí. 6. Změna stanov M. Kovař ík informoval konferenci o: nutnosti doplnit název o text občanské sdružení nebo o.s.. Výbor doporučuje konferenci přijmout toto usnesení: Mění se název sdružení na: Česká asociace go, o. s. Změna názvu a stanov byla členskou konferencí odsouhlasena. 7. Logo asociace M. Kovařík seznámil konferenci s výsledky výběrového řízení. Přišly dva návrhy, L. Kratochvíl svůj návrh později stáhl. Výbor posoudil stávající logo asociace a návrh V. Kijonky a doporučuje konferenci přijmout návrh V. Kijonky. Konference odsouhlasila změnu loga. ČAGo bude nadále používat logo dle návrhu V. Kijonky. 8. Vyhlášení výběrových řízení na jednotlivá MR 2007 a soustředění M. Cieplý seznámil konferenci s přípravou na vyhlášení jednotlivých výběrových ř ízení pro MR 2007 a soustředění. Jejich plné zně ní bude vyhlášeno na webových stránkách asociace do T. Grosser navrhl vypustit podmiňovací způsob u hlavního MR (v bod ě o poř ádání doprovodných turnaj ů a jiných akcí). Hlasování o návrhu TG: 5 pro - 11 proti - 4 zdrželi, návrh nebyl schválen. Členská konference vzala vyhlášení výběrových řízení na vědomí. 9. DGP J. Hora seznámil konferenci s postupem prací na pravidlech pro konání DGP Jejich plné znění bude vyhlášeno na webových stránkách asociace do Úprava Turnajového řádu M. Kovařík předložil konferenci návrh změny Turnajového řádu odsouhlasený výborem v Bystrém. Návrh byl publikován na internetu v rámci zápisu z výboru. str. 3/7

4 kap. 6 Grand Prix, bod se mě ní takto:... zajišť uje ceny pro 10 nejúspěšnějších hráč ů... a pro 3 hráče, kteří... Návrh byl členskou konferencí přijat s platností pro GP Před bod bude vsunut samostatný bod: Body do GP se započítávají jen hráčům, kteř í jsou členy ČAGo a mají zaplacené členské příspěvky pro daný rok před turnajem GP. Návrh byl členskou konferencí přijat s platností pro GP T. Grosser navrhl doplnění bodu takto: 10 nejlépe umístěným českým hráčům, kteř í jsou členi ČAGo a mají zaplacené členské příspěvky pro daný rok př ed daným kvalifikačním turnajem a mají české občanství. Návrh byl členskou konferencí přijat s platností pro MR T. Grosser navrhl v bod ě vypustit text: jeden turnaj na podzim, dva na jaře Návrh byl členskou konferencí přijat s platností pro rok GP 2006 ceny a jejich rozdělení M. Kovařík předložil konferenci návrh na výši cen pro GP 2006 odsouhlasený výborem v Bystrém. Návrh byl publikován na internetu v rámci zápisu z výboru. Návrh byl členskou konferencí přijat s platností pro rok Bodování reprezentace a odměňování výkon ů silných a nadějných hráč ů na mezinárodních akcích M. Kovařík př edložil konferenci návrh na bodování reprezentace 2006 a dál odsouhlasený výborem v Bystrém. Návrh byl publikován na internetu v rámci zápisu z výboru. Návrh byl členskou konferencí přijat s platností pro rok WEB ČAGo postup prací B. Zmek seznámil konferenci s postupem prací na nových webových stránkách. Zkušební provoz bude spuštěn na novém serveru do Paraleln ě pojedou stávající stránky goweb, které nebudou inovovány. Termín ukončení a př evodu na nový server k termínu vypršení zaplaceného pronájmu na stávajícím serveru. Konference vzala na vědomí. str. 4/7

5 14. ČSTV mandát výboru pro podání přihlášky pro řádné členství M. Kovařík požádal konferenci o souhlas pro podání přihlášky ř ádného člena ČSTV. Dále seznámil konferenci s výhodami řádného členství a s postupem, který je potř eba dodržet. Členská konference zmocňuje výbor k podání přihlášky za řádného člena ČSTV. 15. Založení české IMSO M. Kovařík seznámil konferenci s postupem jednání s předsedy českých svaz ů šachu, bridže a mezinárodní dámy a o koordinaci společného postupu vůči státním orgánům a na společných akcích. Současn ě informoval o snaze založit národní Českou asociaci duševních sport ů. MK požádal konferenci o souhlas se založením a vstupem ČAGo do výše zmíně né asociace. Členská konference souhlasí s výše uvedenými aktivitami. 16. P. Valášek informoval konferenci o tom, že výbor zvažuje vhodnost tradičního vydávání. Aktuální informace z akcí má na internetu e-goban, autoř i mají malý zájem o další publikování v Igu. Další skutečností je malý zájem o tiště nou verzi. Výbor se pokusí domluvit s e-gobanem a připravovat pro n ě rubriky s teoriemi, rozbory partií apod. Archivace starých článk ů bude na webu asociace. Konference vzala na vědomí. Výbor připravuje revizi všech řád ů a zapracuje do jejich text ů změny a případn ě navrhne další úpravy, které předloží některé další členské konferenci k odsouhlasení. Konference vzala na vědomí. V Ostrav ě dne Zapsal: Ověřili: Jiří Ďurovič Martin Cieplý Martin Kovařík str. 5/7

6 P ř í l o h a 0 1 : O p i s p r e z e n č n í l i s t i n y J. Bártová, V. Bíňovec, V. Brunner, M. Cieplý, J. Ď urovič, O. Fidrmuc, P. Gric, T. Grosser, L. Holík, J. Hora, O. Jurásek, I. Kostka, Martin Kovařík, Michal Kovař ík, T. Kozelek, M. Lapáček, J. Písařík, K. Podbiol, B. Snídal, P. Valášek, B. Zmek. P ř í l o h a 0 2 : R e v i z n í z p r á v a z a r o k y a I. P ř e d m ě t r e v i z e Revize proběhla v říjnu 2006 na úrovni kontroly účetních doklad ů, které byly předány k revizi v červnu a ř íjnu Za rok 2004 a 2005 se jednalo vždy o jeden šanon obsahující kopii podaného daňového přiznání, peněžní deník, přehled př ijatých faktur, tabulku s výsledkem ČAGo za příslušný rok a prvotní účetní doklady (příjmové a výdajové pokladní doklady a bankovní výpisy) zařazené po mě sících do dvanácti složek. I I. Z j i š t ě n é z á v a d y Veškeré zjištěné závady nejsou závažné a jsou odstranitelné doplněním několika podpisů a vysvětlujících text ů na mě síčních složkách je to vyznačeno účetní firmou. Bohužel stále není na prvotních dokladech jednoznačn ě uvedeno, které části rozpočtu se týkají - tuto informaci je nutno hledat v peněžním deníku, kam by ale prvotní doklad mě l být zatříděn práv ě na jejím základ ě. Daňové př iznání za rok 2004 bylo podáno 2 týdny po termínu. Sankce nám díky nasazené nejnižší možné dani 280 Kč nehrozí - podle všeho však tato da ň nebyla do zaplacena. V roce 2004 ješt ě nemají všechny hromadné pokladní doklady s přijatými členskými příspěvky přílohy - příspěvky od jednotlivých člen ů (v roce 2005 je tento nedostatek odstraněn). Na konci peněžního deníku chybí přepočítací kurz EUR k K účetním dokladům roku 2005 je potř eba doplnit inventární knihu majetku, na níž bylo uvedeno domácí kino figurující svou pořizovací cenou v příloze daňového př iznání. Zařazení př ijatých faktur podle data vystavení mezi ostatní prvotní doklady nepovažuji za šť astné. Tabulka s výsledkem ČAGo za rok 2005 neobsahuje částky z rozpočtu a i její členění vykazuje mírné odlišnosti. V zásad ě nebyl dodržen kladný výsledek hospodař ení za rok 2005 odsouhlasený členskou konferencí. Příčinou byla neočekávan ě velká účast na Evropském go kongresu v Praze, díky níž dvojnásobn ě vzrostly př íjmy z této akce, ale bohužel vzrostly také výdaje a to více než 2x. Proto nebyl dosažen očekávaný zisk z této akce. I I I. Z á v ě r y a d o p o r u č e n í Na základ ě provedené revize musím vyzdvihnout velký pokrok, kterého bylo ve vedení účetnictví dosaženo, i když byl pravděpodobn ě z velké míry dosažen zpracováním daňovými poradci. K výše uvedeným drobným nedostatků m doporučuji, aby byly doplněny chybě jící podpisy a texty, zavedena inventární kniha a nejlépe i kniha operativní evidence, na níž by byl uveden nap ř. ventilátor za Kč poř ízený v rámci EGC. str. 6/7

7 Do dalších let doporučuji začít důsledn ě popisovat bankovní výpisy (zatřídě ní do rozpočtu, čísla hrazených faktur apod.), faktury nezatřiď ovat mezi ostatní prvotní doklady, doklady na termopapíře před zař azením do účetnictví okopírovat (po roce začínají blednout a stávají se nečitelnými) a neprovádě t úhrady za ČAGo osobními bankovními kartami. V roce 2004 a 2005 neobdržela revizní komise žádnou stížnost k prošetření. V Brn ě dne 31. října 2006 Ivan Jedlička, revizor ČAGo str. 7/7

Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013

Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013 Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Zdeněk Hába, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Omluven: Jiří Krejnický, Petr Záruba

Více

Zápis 82. schůze VV ŠSČR

Zápis 82. schůze VV ŠSČR Zápis 82. schůze VV ŠSČR 16. července 2013 v Pardubicích 1 Zápis 82. schůze VV ŠSČR Pardubice, 16. 7. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský,

Více

DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ. Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví

DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ. Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ 6 Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví ZÁSADY HOSPODAŘENÍ PRO ZO OSŢ ZAMĚŘENÉ NA JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ (metodika) Schválená Ústředím OSŢ

Více

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S.

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. OBSAH ČLÁNEK 1: ZALOŽENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ... 1 ČLÁNEK 2: NÁZEV A SÍDLO... 1 ČLÁNEK 3: PŘEDMĚT ČINNOSTI KLUBU... 1 ČLÁNEK 4: TRVÁNÍ KLUBU... 1 ČLÁNEK 5: JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ

Více

Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR

Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR Pardubice, 20. července 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba Omluven: Jiří Havlíček Hosté: František Štross

Více

Zápis z výroční členské schůze ČSCHMS

Zápis z výroční členské schůze ČSCHMS Zápis z výroční členské schůze ČSCHMS Skalský Dvůr 9.10.2008 1. prezence Na VČS bylo pozváno celkem 386 řádných členů, 203 zájmových a 5 čestných. Přítomno: 85 řádných členů, 16 zájmových, 7 hostů. Prezenční

Více

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Vnitřní směrnice Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Čl. 1 Obecně Směrnice slouží k vnitřní potřebě činnosti výboru 1 TJ Sokol Palkovice, jeho jednotlivých oddílů a odborů. Jednací

Více

Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic

Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic 1 Článek 1 Vznik, název a sídlo 1. Název klubu zní: Dog Dancing Club Czech Republic. Zkratka: DDCCR. 2. Sídlo klubu je na adrese: Ke Spofě 19, Praha 4, 143 00 3.

Více

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3 http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@cmkos.cz PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Obsah: Prováděcí pokyn k čl. 16 stanov OS včetně příloh 1-8

Více

P O Z V Á N K A na konferenci České golfové federace

P O Z V Á N K A na konferenci České golfové federace VŠEM ČLENŮM ČGF P O Z V Á N K A na konferenci České golfové federace Výbor České golfové federace svolává na sobotu 10. března 2012 do Prahy konferenci ČGF. Konference se bude konat v konferenčním sále

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

BULLETIN. č. 58/2007. ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ

BULLETIN. č. 58/2007. ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ BULLETIN č. 58/2007 ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ generální partner ČHS Vážení členové Českého horolezeckého svazu, tento bulletin

Více

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Brno, 9. 9. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Pisk, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Hosté: František

Více

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s.

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. Obsah: Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Právní postavení spolku, charakteristika Článek 3: Účel a cíle činnosti spolku Článek 4: Členství ve

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (II. skupina SVJ Slatina, Vinohrady) a delegátů na shromáždění delegátů, která se konala v pondělí

Více

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven sdružení zaměstnavatelů v bankovnictví a pojišťovnictví ve smyslu 9a zák. 83/1990 Sb. DIČ: CZ 45249334 Na Příkopě 33, 110 00 Praha 1 www.sbap.cz Z á p i s z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven Místo

Více

Zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha Zbraslav

Zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, tel.: 257 111 888 Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha Zbraslav Zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů, III. skupina SVJ- Líšeň, Kamenný vrch, která

Více

Čekatelský kurz Řemřich

Čekatelský kurz Řemřich Čekatelský kurz Řemřich ročník 2012 Skripta předmětu Hospodaření obsah: HOSPODAŘENÍ... 3 CÍL (FUNKCE) HOSPODAŘENÍ... 3 1. SYSTÉM HOSPODAŘENÍ ODDÍLU A STŘEDISKA... 3 STŘEDISKO X ODDÍL, SMEČKA, ROJ... 4

Více

2.2 Sdružení je (podle 1 zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů, platném ve znění pozdějších předpisů) dobrovolné a nezávislé.

2.2 Sdružení je (podle 1 zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů, platném ve znění pozdějších předpisů) dobrovolné a nezávislé. STANOVY občanského sdružení Debatní klub Olomouc, o.s. Obsah: Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Právní postavení sdružení Článek 3: Cíle činnosti sdružení Článek 4: Členství Článek 5: Práva a povinnosti

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

Zápis ze 12. valné hromady ČSST konané dne 14. března 2015 v lobby baru ve Sportovním centru v Nymburce

Zápis ze 12. valné hromady ČSST konané dne 14. března 2015 v lobby baru ve Sportovním centru v Nymburce Zápis ze 12. valné hromady ČSST konané dne 14. března 2015 v lobby baru ve Sportovním centru v Nymburce Zahájení: Předseda Disciplinární komise Tomáš Šárik v 11:15 zahájil valnou hromadu a přivítal přítomné

Více

Program shromáždění: K jednání shromáždění k jednotlivým bodům programu

Program shromáždění: K jednání shromáždění k jednotlivým bodům programu Program shromáždění: 1. Zahájení shromáždění představitelů SDH 2. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, návrhové a mandátové komise 3. Zpráva o činnosti OSH Sokolov za uplynulé období 4. Zprávy okresních

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace, se sídlem Havlíčkova 57, 471 14 Kamenický Šenov

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace, se sídlem Havlíčkova 57, 471 14 Kamenický Šenov Z P R Á V A N E Z Á V I S L É H O A U D I T O R A číslo 632/2011 O P R O V E D E N É M A U D I T U ---------------------------------------------------------------------------- AUDITORSKÉ KONTROLE ÚČETNICTVÍ

Více

Úvodní slovo. Úvodní slovo

Úvodní slovo. Úvodní slovo Moderní sportovní klub Vydání první Nakladatelství Olympia 2011 Úvodní slovo Úvodní slovo Rok 2011 byl Evropskou komisí vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví a ČSTV se zapojil do aktivit na podporu dobrovolnictví

Více

Hospodaření základních organizací, daně a účetnictví v roce 2009

Hospodaření základních organizací, daně a účetnictví v roce 2009 Hospodaření základních organizací, daně a účetnictví v roce 2009 1. Základní principy... 2 2. Zdroje finančních prostředků... 2 Členské příspěvky... 2 Příjem z kapitálového majetku - úroků... 3 Příjem

Více

ÚVODNÍ SLOVO, OBSAH OBSAH. Ročenka ŠSČR 2013

ÚVODNÍ SLOVO, OBSAH OBSAH. Ročenka ŠSČR 2013 ROČENKA ŠSČR 2013 Vážení šachoví přátelé, Šachový svaz České republiky Vám opět po čase nabízí shrnutí nejdůležitějších vnitřních předpisů našeho sdružení v jednom dokumentu. Ročenka nabízí rovněž přehled

Více

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z.s. A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a postavení, sídlo, členové, dokumenty. 1.1 Česká

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Obsah: str. 1) Úvodní slovo tajemnice 3 5 Organizační struktura 6 2) Organizační záležitosti 2.1. Organizační změny a počty pracovníků 7-8

Více

Stanovy. Hovawart klub ČR, z.s.

Stanovy. Hovawart klub ČR, z.s. Stanovy Hovawart klub ČR, z.s. ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Hovawart klub ČR, z.s. (dále jen klub) je nepolitický spolek, sdružující majitele, chovatele a příznivce psů plemene hovawart, s působností

Více