Obsah: 1) Úvod. 2) Předané materiály. 3) Vyhodnocení. a) obecné poznatky. b) rozdělení příjmů a výdajů. c) rozdíl příjmů a výdajů. 4) Závěr.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: 1) Úvod. 2) Předané materiály. 3) Vyhodnocení. a) obecné poznatky. b) rozdělení příjmů a výdajů. c) rozdíl příjmů a výdajů. 4) Závěr."

Transkript

1

2 Obsah: 1) Úvod 2) Předané materiály 3) Vyhodnocení a) obecné poznatky b) rozdělení příjmů a výdajů c) rozdíl příjmů a výdajů 4) Závěr 1) Úvod Stanovy MFK Havířov v písmeně D bodu 19 ukládají revizní komisi kontrolovat doklady, hospodaření a správnost uzavíraných smluv a předkládat výsledky kontroly minimálně jednou za půl roku revizní komisi a dále pak připravit podklady pro výkonný výbor, valnou hromadu MFK a zastupitelstvo Města Havířov. Na základě této skutečnosti jsem požádal předsedu klubu MFK Havířov pana Libora Pristáše o předání všech písemných materiálů tak, abych mohl výsledky kontroly předložit revizní komisi a následně pak výkonnému výboru, valné hromadě MFK a zastupitelstvu Města Havířov. 2) Předané materiály Byly mi předány doklady za rok 2010 a 1-6/2011, ze kterých ve většině případů nelze vyčíst, zda jsou následně součástí účetnictví MFK Havířov. Nebyly mi předány podklady, které má účetní jednotka mít dle platného zákona č.563/1991sb, o účetnictví. Jedná se zejména o peněžní deník, knihu pohledávek a závazků a další pomocné knihy, ze kterých lze zjistit stav majetku. Vzhledem k tomu, že mi tyto podklady nebyly předány, nejsem schopen zkontrolovat hospodaření klubu a nemohu tedy určit, v jaké finanční situaci se klub nachází. Rovněž jsem nebyl schopen posoudit správnost uzavíraných smluv, protože mi žádné nebyly předány. Jedná se zejména o sponzorské smlouvy, pracovněprávní smlouvy, dále smlouvy, ze kterých vyplývá MFK Havířov jakýkoliv obchodní nebo finanční závazek. strana 2

3 I přesto jsem se pokusil z předaných podkladů upozornit na možná rizika plynoucí pro klub. Dále jsem rozdělil příjmy a výdaje dle druhového členění a dle jednotlivých kategorií (muži x mládež). Také jsem poukázal na skutečnost, že nejsou nastavena pravidla pro jakékoliv výdaje, což je z předložených dokladů patrné. V posledním vyhodnocení jsem pak zjistil, že rozdíl mezi příjmy a výdaji za sledované období (rok 2010 a 1-6/2011) činí téměř +700 tis. Kč. 3) Vyhodnocení a) Obecné poznatky - U většiny předaných podkladů chybí základní náležitosti účetního dokladu v souladu s 11, Zákona o účetnictví, tedy: - označení účetního dokladu, nevyplývá-li z jeho obsahu alespoň nepřímo, že jde o účetní doklad, - popis obsahu účetního případu a označení jeho účastníků, - peněžní částku nebo údaj o množství a ceně, - datum vyhotovení účetního dokladu, - datum uskutečnění účetního případu, - podpis osoby odpovědné za finanční operaci. - Některé doklady nepatří do sledovaného období (v roce 2010 jsou i doklady z roku 2009). - U některých souhrnných dokladů neodpovídá částka na něm s následným součtem částek přiložených dokladů. - Nejasnost pořadí dokladů, vynechávání číselných řad. - Celkové příjmy za rok 2010 přesáhly částku 3 mil. Kč, což dle novelizovaného Zákona o účetnictví znamená, že i občanská sdružení jsou povinna vést podvojné účetnictví. - Většina finančních operací je prováděna přes pokladnu (více jak 95%). - Nikde v podkladech není záznam o zaplacení příspěvků členů starších 18 let. - Výběr peněz z bankovního účtu v měsíci listopadu 2010 v celkové výši 700 tis. Kč a jejich neuplatnění do konce roku strana 3

4 b) Rozdělení příjmů a výdajů Příjmy: Mezi největší příjmy klubu patří následující položky: Dotace Města Havířov, členské příspěvky mládeže, příjmy z přestupu a hostování hráčů klubu, příjmy od ČMFS a ČSTV a dále ze vstupného na soutěžní utkání. V tabulce č.1 a č.2 uvádím přehled příjmů dle největších položek za rok 2010 a 1-6/2011 v členění na mládež a muže (u některých položek nelze zcela určit, zda se jedná o příjem pro mládež nebo muže): Tabulka č. 1 - příjmy 2010 v Kč Dotace města Havířov Kč Kč Kč Přestupy a hostování Kč Kč Příspěvky Kč Kč ČMFS Kč Kč Ostatní Kč Kč ČSTV Kč Kč Vstupné Kč Kč Celkový součet Kč Kč Kč Kč Tabulka č. 2 - příjmy za období 1-6/2011 v Kč Dotace města Havířov Kč Kč Příspěvky Kč Kč Dar VOKD Kč Kč Přestupy a hostování Kč Kč Vstupné Kč Kč ČMFS Kč Kč Ostatní Kč Kč Celkový součet Kč Kč Kč Kč strana 4

5 Výdaje: Mezi největší výdaje klubu patří následující položky: Platy a odměny hráčům, pronájmy sportovišť, výdaje na dopravu a cestovné, výdaje na přestupy a hostování hráčů, platy a odměny trenérů. V tabulce č.3 a č.4 uvádím přehled výdajů dle největších položek za rok 2010 a 1-6/2011 v členění na mládež a muže (u některých položek nelze zcela určit, zda se jedná o výdaj pro mládež nebo muže): Tabulka č. 3 - výdaje 2010 v Kč Platy a odměny Kč Kč Kč Pronájem hřišť a tělocvičen Kč 400 Kč Kč Kč Cestovné, doprava Kč Kč Kč Kč Přestupy a hostování Kč Kč Ostatní 9388 Kč Kč Kč Kč Sportovní vybavení 2279 Kč Kč Kč Kč Soustředění Kč 7830 Kč Kč Kč Rozhodčí Kč Kč Kč Kč Kalorné, startovné Kč 8542 Kč Kč Telefony Kč Kč Celkový součet Kč Kč Kč Kč Tabulka č. 4 - výdaje za období 1-6/2011 v Kč Platy a odměny Kč Kč Kč Pronájem hřišť a tělocvičen Kč Kč Kč Cestovné, doprava Kč Kč Kč Kč Ostatní Kč Kč Kč Soustředění Kč Kč Kalorné, startovné Kč Kč Rozhodčí Kč Kč Kč Sportovní vybavení 5944 Kč Kč Kč Přestupy a hostování Kč Kč Celkový součet Kč Kč Kč Kč V tabulkách č.3 a č.4 v položce ostatní má klub rovněž výdaje související se stavbou (malta, sádrokarton, lepidlo, míchadlo, silikon aj.), kontaktními čočkami, dortem, plocháčem a dalšími výdaji, které lze jen stěží brát jako součást provozu klubu. strana 5

6 Zásadní věcí je, že jakékoliv výdaje nepodléhají kontrole a nejsou známá pravidla nakupování: kdo může nakupovat, k jakému účelu, pro koho, kdo kontroluje. Defacto lze do dokladů dát jakýkoliv výdaj, i přestože nemusí patřit k výdaji, který souvisí s chodem klubu. Zároveň z dokladů vyplývá, že nejsou zpracována pravidla pro odměňování hráčů, odměňování trenérů, nákupů materiálů pro jednotlivá družstva, plateb účasti na soustředění aj. Rovněž výběry z bankovního účtu do pokladny nepodléhají žádným pravidlům, protože je standardní, že jedna osoba (předseda klubu) vybírá částky v průměrné výši 100 tis. Kč. Nejvyšší částku, kterou pak předseda z účtu vybral, byla částka 500 tis. Kč a to dne c) Porovnání příjmů a výdajů V tabulce č.5 je celkový rozdíl příjmů a výdajů za rok 2010 a 1-6/2011. Z této tabulky je zřejmé, že mi pravděpodobně nebyly předány všechny podklady k řádnému vyhodnocení hospodaření anebo má klub čistý zisk za toto období téměř 700 tis. Kč. Tabulka č. 5 - rozdíl příjmů a výdajů za období 2010 a 1-6/ příjmy Kč Kč výdaje Kč Kč rozdíl Kč Kč strana 6

7 4) Závěr Základním úkolem revizní komise je kontrolovat doklady, hospodaření a správnost uzavíraných smluv. Z předaných podkladů jsem nebyl schopen zjistit stav hospodaření klubu a to zejména proto, že mi byly předány pouze prvotní doklady, které jsou pravděpodobně dále využívány pro vedení účetnictví. Hlavní podklady pro řádné vedení účetnictví mi však předány nebyly. Jedná se o peněžní deník, knihu pohledávek a závazků a další pomocné knihy, ze kterých lze určit stav majetku a hospodaření klubu. Navíc u předaných dokladů jsem nalezl velké množství pochybení a to zejména ve vztahu k platnému zákonu č.563/1991sb, o účetnictví. Správnost uzavíraných smluv jsem nebyl schopen vůbec posoudit, protože mi nebyly předány. I přesto jsem se pokusil z předložených dokladů vyhodnotit příjmy a výdaje klubu za rok 2010 a 1-6/2011 dle největších položek a dále v rozdělení na mládež a muže. Zde musím zdůraznit, že toto rozdělení nemusí být zcela přesné, protože předané podklady nejsou souhrnem všech dokladů pro vedení účetnictví klubu. Navíc u některých dokladů lze jen stěží najít souvislost s chodem klubu, což pravděpodobně souvisí s nejasnými resp. žádnými pravidly pro evidenci a kontrolu výdajů klubu. Dále jsem zjistil, že rozdíl mezi příjmy a výdaji za sledované období je cca +700 tis. Kč. Doporučuji, aby revizní komisi byly předány všechny podklady pro řádné naplnění její činnosti tak, jak je napsáno ve stanovách MFK Havířov. strana 7

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Směrnice o účetnictví České astronomické společnosti (ČAS)

Směrnice o účetnictví České astronomické společnosti (ČAS) Směrnice o účetnictví České astronomické společnosti (ČAS) I.Obecná ustanovení 1. Vedením účetnictví ČAS je pověřena profesionální účetní. Účetní má právo nahlížet na všechny účty ČAS (tedy i složek ČAS).

Více

Město Hranice QI 61-01-10

Město Hranice QI 61-01-10 Město Hranice QI 61-01-10 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 QI 61-01-10 Zpracoval : MgA Jarmila Vrtalová, referent OŠK Podpis - datum: Ověřil: Mgr Vojtěch Bušina VO

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

Souhrnná zpráva. kontroly kvality za rok 2013

Souhrnná zpráva. kontroly kvality za rok 2013 Souhrnná zpráva kontroly kvality za rok 2013 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 3 2.1 Postavení, působnost a základní činnosti Komory... 3 2.2 Personální zajištění kontrolní činnosti... 3 2.2.1 Posílení nezávislosti

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 389 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 9 Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí podle právního stavu k 1. 1. 2013 1 ODBOR

Více

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních Hospodářský řád 1. Úvodní ustanovení 1.1 Řád upravuje základní pravidla v oblasti hospodaření občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR (dále jen Junák), a platí pro Junák (jako celek), organizační

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Občanské sdružení Jak je založit, jak je provozovat a čeho se vyvarovat. aneb Desatero pro občany. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Manuál byl vytvořen jako součást projektu MV ČR Zpřehledňování fungování neziskového

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO)

F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) Čl. I. PRÁVNICKÝ SUBJEKT 1.) Finanční řád se vztahuje na všechny formy a druhy hospodářské činnosti právnické osoby Czech Dance Organization,

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.204 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

Stav společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. a rozbor jednání představenstva společnosti R O Z B O R *** I. ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

Stav společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. a rozbor jednání představenstva společnosti R O Z B O R *** I. ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI R O Z B O R *** I. ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. o prodeji části podniku společnosti Zlínská vodárenská, a.s. *** II. PLNĚNÍ EKONOMICKÝCH DŮSLEDKŮ PRODEJE ČÁSTI PODNIKU

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 5. 10. 2009 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2009 Článek 1

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více