4/2012. Z obsahu: SEZNAMTE SE MARIE POVOLNÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4/2012. Z obsahu: SEZNAMTE SE MARIE POVOLNÁ"

Transkript

1 4/2012 SEZNAMTE SE MARIE POVOLNÁ Co znamená 100 let? Přemýšleli jste někdy nad touto otázkou? Z pozice naší matičky Země skoro nic. Však z pozice lidského bytí je představa 100 let neuchopitelná a nepředstavitelná! V současnosti se díky civilizačním chorobám dožíváme čím dál méně a stoletých lidí je mezi námi čím dál méně. A mnozí z nás při této představě raději křičí: Jen to ne! Ať se toho raději nedožiji, být nemohoucí někde na posteli a odkázán na pomoc druhých! To ne! A vidíte! Mezi námi máme stoletou paní, která když se v roce 1912 narodila, tak za měsíc ztroskotal Titanik. V témže roce byly vydány základy junáctví a uspořádán první letní skautský tábor a také začala Balkánská válka. Polský biochemik objevil první vitamín. A když jí byly 2 roky, pocítila následky 1. světové války a ve svých 27 letech prožívala vyčerpávající 2. světovou válku. Po válce v roce 1948, se svým manželem koupila dům na Palackého náměstí v Počátkách, ve kterém žije doposud. Poté za deset let, ve 46. letech ovdověla a nikoho jiného si už nenašla. V Počátkách byla známá se svým modistickým salónem a její krásné šité klobouky zdobily hlavy různých sličných, nejen počáteckých, dam. Do svého důchodu pracovala v rakvárně. Mluvím zde o počátecké občance Marii Povolné, která se za svých prožitých sto let, může pochlubit 3 dětmi, 6 vnuky, 11 pravnuky a 2 prapravnoučky. Když jsem se paní Povolné zeptala na recept na dlouhověkost, prozradila mi: Každý má svůj život a každý ho má naplnit. Mě vede Bůh, abych zde naplnila svoji úlohu. Od její dcery, která se o ní v Počátkách stará, vím, že paní Povolná má ráda pestrou stravu, mastné i ostré. Miluje buchty i koláče. Každý den jí před spaním nosí jablíčko, bylinkový čaj a sušenku. Paní Povolná má také zájem o dění ve městě. Ráda si počte v našem Počáteckém zpravodaji. A toto také potvrdila při návštěvě zástupců města, kteří jí byli k jejímu životnímu jubileu gratulovat. Vzpomínala na Valchu a lázně ve Svaté Kateřině. Gratulanty překvapila pohotovou otázkou: Jaké jsou vyhlídky na rozvoj našeho města? Po celou dobu návštěvy u ní se člověk cítil velice příjemně a s úctou vnímal její věk, krásné bělavé vlasy i myšlenky, kterými promlouvala. Přeji paní Marii Povolné krásné další dny, třeba nad jejími tradičními výšivkami. Pevné zdraví a stále krásnou rodinu kolem ní, která se o ní pečlivě stará a bez kterých, jak sama přiznává, by se jí nevedlo takto, jako nyní. Foto i text: Ludmila Marková VESELÉ VELIKONOCE přeje VŠEM kolektiv KZM Počátky. POZOR je přestupný rok! Letos mrskají děvčata! Z obsahu: Slovo hejtmana Z jednání Rady města Z jednání Zastupitelstva Policie Pozvánka na 1. MÁJ Nejen pro pamětníky Lyžařský výcvik na ZŠ Knihovna Počátky Beseda s Arnoštem Vašíčkem Naše počátecká kuchařka My obyčejní a neobyčejní lidé Kino Počátky Jaký byl festival Jeden svět MC Lvíček program Zasaď si svůj strom Co po těžkém úrazu? Nezmaři koncert V Resortu Svatá Kateřina Vznikne Dívčí klub? J.K.Tyl a ŠVAGŘIČKY

2 SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Jarní úklid Vysočiny Jakmile skončí zima, nastává čas na pořádný úklid. Začátek jara je tedy ideální dobou pro změnu a očistu. Kraj Vysočina pravidelně v tuto roční dobu vyhlašuje dobrovolnou úklidovou akci Čistá Vysočina. V termínu od 13. do 20. dubna se tisíce spoluobčanů stanou dobrovolníky a v pracovních rukavicích začnou čistit okolí svých domovů, oblíbených stezek, koryt řek, parků. Budou vidět všude. Důvody, které nás veřejnost vedou k jarnímu úklidu, mohou být různé. Poskytují nám radost z přírody, zábavu a některým i aktivní odpočinek. Někteří už nemají sílu dívat se, jak se příroda v jejich okolí mění ve skládku. V loňském roce se do akce zapojilo 17 tisíc účastníků a bylo sebráno 84 tun odpadků. Plné pytle roztříděných odpadků míří na skládku nebo k dalšímu zpracování a všichni mají radost z toho, že udělali něco pro přírodu i ostatní lidi. Hlavním přínosem celé kampaně Čistá Vysočina je však fakt, že posiluje zodpovědnost každého z nás za stav našeho životního prostředí, což přináší velký význam zejména u dětské populace, která si pomocí takovýchto akcí formuje pohled na přírodu a dotváří jejich hodnotové žebříčky. Chce se mi věřit, že příští generace ovlivňované současnou masivní environmentální výchovou budou k ochraně životního prostředí přistupovat komplexněji, to znamená, nebudou se zbavovat pokoutně odpadu a akce Čistá Vysočina bude moci hrdě zaniknout. Lidé si mohou sami určit, kde přesně budou odpadky na území Kraje Vysočina sbírat. Důležité ale je, aby dali organizátorům vědět, kde pytle s odpadem nechali, pak je spolupracovníci z Krajské správy a údržby silnic Vysočiny mohou odvézt. Více informací o aktivitě Čistá Vysočina je k dispozici na Děkujeme všem, kteří se k nám připojí a pomohou ke zkrášlení prostředí, ve kterém společně žijeme. MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina 2

3 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 22 ZE DNE 20. ÚNORA 2012 RADA DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU MĚSTA SCHVÁLIT vyhlášení záměru na majetkoprávní vypořádání nemovitostí směnu nemovitostí z majetku města v k.ú. Počátky a v k.ú. Léskovec s majetkem předem určeného zájemce, formou směnné smlouvy takto: město Počátky převede předem určenému zájemci Agrodružstvo Počátky, p.p.č. 3472/46 o výměře 168 m 2 v k.ú. Počátky (manipulační plocha v areálu družstva) a dále p.p.č. 156/2 o výměře 334 m 2 a p.p.č. 149 o výměře 104 m 2 v k.ú. Léskovec (pozemky užívané jako vjezd do areálu družstva v Léskovci) s tím, že jako nabyvatel zaplatí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené se směnnou smlouvou zájemce Agrodružstvo Počátky převede na město Počátky p.p.č. 944/2 o výměře 252 m 2 a p.p.č. 1120/7 o výměře 335 m 2 (lesní pozemky v lokalitě Jihlávecké serpentiny) v k.ú. Počátky Agrodružstvo Počátky původně žádalo o odprodej uvedených poz. parcel, s případnou směnou pozemků však souhlasí; směnou parcel by došlo k ucelení lesních pozemků v majetku města; sítě v majetku města nebo správě VTS s.r.o. Počátky se na pozemcích nenacházejí; stavební odbor majetkoprávní vypořádání formou směnné smlouvy doporučuje vyhlášení záměru na převod nemovitosti z majetku města v k.ú. Léskovec - p.p.č. 610 o výměře m 2 v k.ú. Léskovec, předem určenému zájemci p. Ladislavu Švandovi, trv. bytem Častrov, který předloží nabídku ve výši minimálně 10,- Kč/m 2 s podmínkou, že jako nabyvatel zaplatí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s uzavřením smlouvy o konkrétním prodeji; jedná se o nefunkční polní cestu, která vede mezi pozemky žadatele, na pozemky ve vlastnictví města Počátky nenavazuje a pro potřeby Agrodružstva Počátky je neprůjezdná Obecně závaznou vyhlášku města Počátky č. 1/2012, o zrušení části obecně závazné vyhlášky č. 1/2011, o místních poplatcích, s účinností od ; v Čl. 1 Úvodního ustanovení se v odst. 1 ruší písm.e) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem fi nancí podle jiného právního předpisu a dále se ruší ustanovení HLAVY V., čl. 25 až 29; na základě zák.č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, pozbyly obce s účinností od oprávnění zavést a následně vybírat na svém území tento místní poplatek RADA NEDOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU MĚSTA SCHVÁLIT vyhlášení záměru na převod nemovitosti v k.ú. Počátky p.p.č. 4117/1 o výměře m 2, předem určeným zájemcům manželům Jiřímu a Daně Kuklovým, trv. 3 bytem Počátky; pozemek není udržován, je v blízkosti bydliště žadatelů, kteří by jej využili k sečení trávy pro drobná hospodářská zvířata; sítě v majetku města nebo správě VTS s.r.o. Počátky se na pozemku nenacházejí, je zde 14 vzrostlých ovocných stromů; v dosud platném ÚPN SÚ je určena jako rezervní plocha pro průmyslovou výrobu a dle nově navrhovaného územního plánu má parcela stávající využití, tj. zemědělská plocha; rada města doporučuje řešit žádost dlouhodobým pronájmem pozemku v rámci vlastní kompetence RADA SCHVALUJE odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku příspěvkových organizací Základní škola Otokara Březiny Počátky a Městské muzeum Počátky pro rok 2012, dle předložených soupisů majetků novou konzultantku do Kontrolního výboru zastupitelstva města - paní Marii Salavovou, pracovnici MěÚ Počátky, která bude pověřena vedením zápisů z jednání tohoto výboru pronájem části pozemku z bývalé školní zahrady panu Jaroslavu Marcínovi, bytem Počátky, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, za účelem zřízení zahrádky; jedná se o část pozemku o výměře 185 m 2 označeného v záměru č. 15/2011 jako díl č. 11, se stanovením nájemného 2,- Kč/m 2 /rok nejvýhodnější nabídku předloženou na zakázku Výměna oken v domě č.p. 21 na Palackého nám. v Počátkách podanou fi. Jiří Kantor, Kamenice nad Lipou a pověřuje správce bytového a nebytového fondu města RK Koubská s.r.o. Pelhřimov přípravou smlouvy o dílo se stanovením ceny dle nabídky na výměnu 4 ks dvoudílných oken s vyšším koefi cientem prostupu tepla (U=1,18 W/m 2 K) ve výši ,- Kč vč. DPH, s termínem doby realizace díla a se zárukou 60 měsíců; k posouzení byly předloženy nabídky od čtyř specializovaných fi rem; o výměnu oken zažádal z důvodu značné netěsnosti nájemník bytu p. Jiří Houha s tím, že potřebné zednické práce zajistí na vlastní náklady RADA NESCHVALUJE žádost manželů Jany a Františka Přibylových, trv. bytem Počátky, o prominutí úroku z prodlení z důvodu nezaplacení dohodnuté kupní ceny za část p.p.č. 3248/58 o výměře 741 m 2 v k.ú. Počátky ve lhůtě sjednané v kupní smlouvě č.j. 980/2011/st. a upozorňuje žadatele, že pokud kupní cenu vč. sjednaného úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení neuhradí do , podá rada návrh zastupitelstvu města na revokaci usnesení o převodu uvedené nemovitosti ze dne a následné odstoupení od kupní smlouvy

4 RADA BERE NA VĚDOMÍ přehled hospodaření města Počátky k , předložený vedoucí fi nančního odboru MěÚ Počátky vyúčtování spotřeby plynu příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky za rok 2011v objektech sokolovny a multifunkčního kulturního centra (MFKC) čerpání rozpočtu příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky za období leden až prosinec 2011, prosinec 2011 a leden 2012 s tím, že předložené čerpání rozpočtu není úplné a u 20-ti položek na výdajové stránce došlo k překročení rozpočtovaných položek o 10 až 100 % přehled a vyúčtování akcí realizovaných příspěvkovou organizací Kulturní zařízení města Počátky ve 4. čtvrtletí 2011 informaci příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky o plánovaném malování sálu a přísálí sokolovny, vynucené opravě kotle a následné výměně termohlavic u radiátorů informaci příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky o provedené revizi vzduchotechniky v MFKC, revizí hydrantů a hasicích přístrojů v MFKC a sokolovně a o proškolení zaměstnanců v oblastech BOZP a PO vč. zpracování potřebných dokumentací seznam přijatých sponzorských darů pro Základní školu Otokara Březiny Počátky od všech dárců v roce 2011, předložený ředitelem v souladu s č l. 6, písm. B), odst.1a zřizovací listiny základní školy zápis ze schůze Komise pro partnerskou spolupráci konané dne s programem rozvoje další spolupráce s městy Lokca, Vitis a Konolfi ngen, dále pak plánovanou prezentaci delegace z Konolfi ngenu na Dni přírody 2012 a přípravu na oslavu 20. výročí spolupráce mezi partnerskými městy dvě varianty na řešení křižovatky uvažované v místě napojení plánované přeložky na silnici č. II/132, zpracované projektantem při zohlednění námitky proti návrhu Územního plánu města Počátky, kterou podal Ing. Lukáš Janko; navrhované varianty zohledňují optimální poloměr oblouku v místě napojení silnic a reálné zvětšení plochy pro umístění rodinného domu, které je však limitováno izofonou hluku poděkování občanského sdružení Centrum LADA Pacov za dosavadní podporu umožňující poskytovat klientům sociální služby rodinného charakteru a pozvání k osobní návštěvě v prostorách sdružení, dále pak žádost o poskytnutí fi nančního daru pro účely krytí nákladů spojených s provozem centra oznámení Ekologického institutu Veronica Brno o celosvětové akci na ochranu klimatu Hodina Země 2012, s výzvou připojit se k dalším městům a firmám z celého světa a podpořit tuto iniciativu v sobotu v době od 20,30 do 21,30 hodin vypnutím veřejného osvětlení či jeho části, vypnutím osvětlení dominant, případně zhasnutím světel v domácnostech i fi rmách. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 23 ZE DNE 23. ÚNORA 2012 RADA SCHVALUJE záměr SDH Počátky na praní hasičských zásahových obleků pro okolní hasičské sbory; praní bude prováděno ve vlastní pračce se sušičkou v prostorách hasičské zbrojnice, příjmem a výdejem obleků bude pověřena jedna osoba; dále schvaluje stanovení cen za provedené služby dle předložené kalkulace nákladů na jednotlivé úkony: - praní kompletního obleku - kabát a kalhoty s vložkou: 250,- Kč - praní obleku bez vložky: 200,- Kč v konečné ceně bude připočtena DPH ve výši dle platné legislativy pronájem bytu č. 2 v č.p. 442, Počátky, ul. Žirovnická, o velikosti 4+1 s výměrou bytu 99,7 m 2, celková výměra 113,5 m 2, paní Květě Drechslerové, t.č. bytem Počátky, za cenu nájmu 4.500,- Kč/měsíc dle předložené nabídky, dále pak poplatek za vybavení bytu 351,- Kč/měsíc a zálohy na služby ve výši 700,- Kč/měsíc/osoba, s možností pronájmu od na dobu určitou na dobu 1 roku, s podmínkou úhrady ročního předplaceného nájemného při podpisu nájemní smlouvy pronájem bytu č. 5 v 1. patře zadní části domu č.p. 21 na Palackého náměstí, Počátky, o velikosti 2+1, s výměrou bytu 66,78 m 2, celková výměra 71,44 m 2, paní Radce Třebické, t.č. bytem Počátky, za cenu nájmu 2.800,- Kč/měsíc dle předložené nabídky a stanovené zálohy na služby, s možností pronájmu od na dobu určitou na dobu 1 roku, s podmínkou úhrady ročního předplaceného nájemného při podpisu nájemní smlouvy pronájem bytu č. 6 v přízemí zadní části domu č.p. 21 na Palackého náměstí, Počátky, o velikosti 2+1, s výměrou bytu 49,29 m 2, celková výměra 56,29 m 2, panu Zdeňku Potůčkovi, t.č. bytem Počátky, za cenu nájmu 3.000,- Kč/měsíc dle předložené nabídky a stanovené zálohy na služby, s možností pronájmu od na dobu určitou na dobu 1 roku, s podmínkou úhrady ročního předplaceného nájemného při podpisu nájemní smlouvy RADA BERE NA VĚDOMÍ sdělení ředitele Základní školy Otokara Březiny Počátky o provozu školy v průběhu jarních prázdnin v době od 27.2 do ; školní družina bude uzavřena (nepřihlásil se žádný zájemce), provoz ve školní jídelně nebude omezen (vaření pro cizí strávníky); běžný provoz školy bude obnoven od

5 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA POČÁTKY ČÍSLO 9 ZE DNE 13. BŘEZNA 2012 ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE vyhlášení záměru na majetkoprávní vypořádání nemovitostí směnu nemovitostí z majetku města v k.ú. Počátky a v k.ú. Léskovec s majetkem předem určeného zájemce, formou směnné smlouvy takto: - město Počátky převede předem určenému zájemci Agrodružstvo Počátky, p.p.č. 3472/46 o výměře 168 m 2 v k.ú. Počátky (manipulační plocha v areálu družstva) a dále p.p.č. 156/2 o výměře 334 m 2 a p.p.č. 149 o výměře 104 m 2 v k.ú. Léskovec (pozemky užívané jako vjezd do areálu družstva v Léskovci) s tím, že jako nabyvatel zaplatí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené se směnnou smlouvou - zájemce Agrodružstvo Počátky, převede na město Počátky p.p.č. 944/2 o výměře 252 m 2 a p.p.č. 1120/7 o výměře 335 m 2 (lesní pozemky v lokalitě Jihlávecké serpentiny) v k.ú. Počátky vyhlášení záměru na převod nemovitosti z majetku města v k.ú. Léskovec - části p.p.č. 610 o výměře cca m 2 v k.ú. Léskovec, předem určenému zájemci p. Ladislavu Švandovi, trv. bytem Častrov, který předloží nabídku ve výši minimálně 10,- Kč/m 2 s podmínkou, že jako nabyvatel zaplatí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s uzavřením smlouvy o konkrétním prodeji; jedná se o nefunkční polní cestu, která vede mezi pozemky žadatele, na pozemky ve vlastnictví města Počátky nenavazuje a pro potřeby Agrodružstva Počátky je neprůjezdná Obecně závaznou vyhlášku města Počátky č. 1/2012, o zrušení části obecně závazné vyhlášky č. 1/2011, o místních poplatcích, s účinností od ; v Čl. 1 Úvodního ustanovení se v odst.1 ruší písm. e) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem fi nancí podle jiného právního předpisu a dále se ruší ustanovení HLAVY V., čl. 25 až 29 přijetí námitky proti návrhu Územního plánu města Počátky, podané Ing. Lukášem Janko, bytem Počátky, při veřejném projednání dne ve smyslu ust. 52 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a úpravu návrhu Územního plánu města Počátky se zapracováním podané námitky Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci uzavřenou mezi zřizovatelem Městem Počátky a příspěvkovou organizací Kulturní zařízení města Počátky, k poskytnutí návratné fi nanční výpomoci příspěvkové organizaci ve výši ,- Kč za účelem předfi nancování dvou projektů spolufi nancovaných z prostředků Evropské unie prostřednictvím Fondu malých projektů projekt Mezinárodní festival dechových hudeb a projekt Kopaná bez hranic O Křišťálový pohár 57. ročník; lhůta k navrácení je dodatkem prodloužena do rozdělení prostředků od Ministerstva kultury ČR z dotace Programu regenerace MPZ a MPR na rok 2012, ve výši kvóty pro město Počátky ,- Kč, na připravené akce dle doporučení Komise pro městskou památkovou zónu takto: Žadatelé Martin Šimánek, Božejov čp. 9, - restaurování průjezdu a vrat u domu č.p. 9 na Palackého náměstí v Počátkách Celkem v Kč Vlastník v Kč Město v Kč Dotace v Kč , ,- 0, ,- Římskokatolická církev - oprava oken ve zvonici a oprava střechy nad vstupem do věže kostela Sv. Jana Křtitele na Palackého náměstí , , , ,- Město Počátky - oprava fasády a vnitřních prostor domu č.p. 224, Rodný dům Otokara Březiny ,- 0, , ,- Celkem , , , ,- rozpočtové změny ve schváleném rozpočtu na rok 2012, v rozsahu zpracovaném vedoucí fi nančního odboru MěÚ uvolnění finančních prostředků ze schválených rezerv: a) na vlastní investiční činnost a opravy většího rozsahu v Základní škole Otokara Březiny Počátky v celkové výši ,- Kč: - oprava kanalizační přípojky ,- Kč - nábytek do jedné třídy ,- Kč - rekonstrukce podlahy v učebně č. 32 na II. stupni ,- Kč - přestavba WC - dívky včetně kanalizace v budově č.p ,- Kč b) na rekonstrukci veřejného osvětlení v maximální výši ,- Kč pověřuje stavební odbor MěÚ Počátky zpracováním a podáním žádosti o dotaci z Fondu Vysočina k programu Sportoviště 2012 na opravu a modernizaci sportovišť v Počátkách; konkrétně se jedná o opravu oplocení vč. záchytných sítí na fotbalovém stadionu, opravu oplocení venkovního sportoviště za ZŠ, opravu vstupního schodiště do sportovní haly a opravu oplocení antukového kurtu na fotbalovém stadionu; žádost bude podána do v celkové výši ,- Kč termín konání 10. zasedání zastupitelstva města se bude konat dne od 18,00 hodin v zasedacím sále č.p poschodí, ul. Horní, Počátky ZASTUPITELSTVO NESCHVALUJE vyhlášení záměru na převod nemovitosti z majetku města v k.ú. Počátky p.p.č. 4117/1 o výměře m 2, předem určeným zájemcům manželům Jiřímu a Daně Kuklovým, trv. bytem Počátky, pozemek není udržován, je v blízkosti bydliště žadatelů, kteří by jej využili k sečení trávy pro drobná hospodářská zvířata 5

6 ZASTUPITELSTVO NEPŘIJÍMÁ USNESENÍ poskytnutí peněžitého příspěvku Římskokatolické farnosti Počátky, Palackého nám. 2, Počátky, ve výši ,- Kč, určeného jako podíl vlastníka nemovitosti na opravu oken ve zvonici a opravu střechy nad vstupem do věže kostela sv. Jana Křtitele na Palackého náměstí ZASTUPITELSTVO BERE NA VĚDOMÍ Zápis ze 7. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Počátky konaného dne a Závěrečnou zprávu výboru za rok 2011 usnesení 2. valné hromady Svazku obcí Lípa (SOL) ze dne , kterým bylo 2/3 většinou členů odhlasováno v souladu s čl. XII. odst. 1 Stanov SOL, zrušení tohoto mikroregionu s tím, že: do provede dosavadní předseda SOL likvidaci následně bude proveden výmaz SOL z registru vedeného u Krajského úřadu Kraje Vysočina budou zrušeny všechny smlouvy uzavřené ke dni možnosti využití finančních prostředků ze zbývající části investiční rezervy, které budou v souladu s požadavky investičních a větších oprav v roce 2012 rozděleny na dalších zasedáních ZM dle četnosti priorit navržených 11 členy zastupitelstva: rekonstrukce části povrchů na Palackého náměstí (navrženo 9 x) rekonstrukce domu č.p. 186 (navrženo 7 x) postupná rekonstrukce veřejného osvětlení (navrženo 4 x) rekonstrukce povrchu místní komunikace ul. V Cihelnách (navrženo 3 x) rekonstrukce domu č.p. 30 na Palackého náměstí (navrženo 2 x) výkup pozemků pro novou výstavbu + inženýrské sítě (navrženo 2 x) dokončení zateplení a zpevnění sportovní haly (obvodové stěny) (navrženo 2 x) rekonstrukce povrchů na místních komunikacích ulic: Horní, Sládkova, Zahradní, Na Hradbách a v místní části Heřmaneč (navrženo 1 x) rekonstrukce chodníků v ul. Nádražní, Hejmanecká, Na Výsluní a Zahradní (navrženo 1 x) rekonstrukce kanalizace v ul. Spojovací a Sládkova (navrženo 1 x) provedení parkových úprav (navrženo 1 x) oplocení hřiště a dětského hřiště u sportovní haly (navrženo 1 x) vnitřní úpravy v mateřské škole (navrženo 1 x) rozpočtové změny roku 2011 dle usnesení Zastupitelstva města Počátky č.3/2010 ze dne bod J), kterým vyhrazuje radě provádět rozpočtová opatření v souladu s rozpočtovými pravidly ÚNOROVÁ DOPRAVNÍ NEHODOVOST Jedna nehoda pod vlivem alkoholu Při rekapitulaci nehodovosti v únoru 2012 si musíme připomenout velké změny a teplotní rozdíly, které nám přichystalo počasí. Na řidiče, ale i na policisty, bylo z pohledu dopravy a sjízdnosti silnic, kladeno velké nasazení a psychické i fyzické vypětí. V letošním únoru policisté zadokumentovali 20 dopravních nehod, což je o čtyři nehody méně než v loňském únoru. Čtyři osoby byly zraněny těžce a tři osoby utrpěly lehké zranění. Následky nehod v únoru 2011 byly tři těžká zranění a šest zranění lehkých. Naštěstí při únorových nehodách ani v jednom roce nezemřela žádná osoba. V únoru byla celková hmotná škoda vyčíslena na 1,2 milionu korun, což je téměř stejná částka jako v únoru roku Stejně jako v loňském únoru, tak i letos byla v devíti případech rychlost jízdy nejčastější příčinou dopravní nehody. V šesti případech nehodu nezavinili řidiči. Do nehod nezaviněných řidičem patří zejména střety se zvěří. V letošním únoru jsme zadokumentovali pět nahlášených střetů se zvěří, kdy hmotná škoda na vozidlech byla vyčíslena na korun. Pět nehod bylo zapříčiněno špatným způsobem jízdy. Pod vlivem alkoholu byla CO VÁS ZAJÍMÁ: POLICIE 6 zaviněna jedna nehoda. Jízda pod vlivem alkoholu se nevyplatila pětačtyřicetiletému řidiči, který havaroval v pondělí 27. února v obci Rozkoš. Řidič nezvládl řízení svého vozidla Škoda Felicia a s vozidlem vyjel vpravo mimo vozovku, kde narazil do drátěného oplocení fi rmy. Při nárazu do oplocení poškodil čtyři vozidla zaparkovaná v objektu. U řidiče byla pozitivní dechová zkouška s výsledkem 2,18 promile alkoholu v dechu. Způsobená škoda byla vyčíslena na korun. Rizikovými dny v nehodovosti se staly 7. a 9. únor a 15. a 16. únor. Od ranních hodin ve čtvrtek 9. února na Pelhřimovsku padal sníh, na silnicích ležela vrstva sněhu a pod ní byly namrzlé silnice. Mnoho řidičů se potýkalo s jízdou na namrzlé silnici a následným smykem. Některé kolize končily pomačkanými plechy, bohužel jiné měly za následek zranění. Vážná nehoda se stala u obce Čejov na Humpolecku. Řidička vozidla Škoda Octavia při projíždění táhlé levotočivé zatáčky v mírném klesání na zasněžené vozovce dostala s vozidlem smyk, který nezvládla. Vyjela vpravo mimo vozovku, kde levým bokem narazila do stromu. Řidička utrpěla zranění a byla převezena do nemocni-

7 ce v Brně. Hmotná škoda na vozidle byla vyčíslena na korun. Po dva dny 15. a 16. února bylo Pelhřimovsko zasypáváno přívaly sněhu. Policisté v tyto dny vyjížděli ke čtrnácti dopravním kolizím. Vzhledem k silnému sněžení a sněhu na silnicích jezdila většina řidičů pomalu a proto docházelo k lehkému poškození vozidel. Problémy na silnicích tvořily kamiony, které blokovaly dopravu na silnicích I. třídy. Řidič vozidla Renault Midlum jel po silnici II. třídy ve směru od obce Čechtice na Košetice. Při průjezdu pravotočivé zatáčky dostal na zasněženém povrchu vozovky s vozidlem smyk a vyjel vlevo mimo vozovku, kde havaroval. Při nehodě nebyl nikdo zraněn. Hmotná škoda byla vyčíslena na korun. Řidič autobusu jel od Počátek na Žirovnici. Na přímém úseku se míjel s vozidlem Renault Scenic, jehož řidička zastavila při pravém okraji vozovky. V době míjení vozidel došlo na zasněženém povrchu k sesunutí zadní části autobusu do středu vozovky a nárazu do levé přední části Renaultu. Hmotná škoda korun. NEBUĎTE SLEPÍ K DOMÁCÍMU NÁSILÍ Oběť potřebuje pomoc Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. Je to chování, které v partnerském soužití nebo v rodině u jedné osoby vyvolává strach z osoby druhé. Přitom jsou tito lidé na sobě většinou citově, sociálně a ekonomicky vzájemně závislí. Domácí násilí může probíhat mezi manželi, dětmi a rodiči, obětí mohou být senioři. Proč je domácí násilí nebezpečné? Před zraky veřejnosti i státních orgánů je skryté. Narůstá pozvolna, ohrožená osoba obtížně pozná okamžik, kdy již vztah není bezpečný. Lze se před ním těžko bránit, protože ohrožená osoba s násilníkem sdílí řadu společného, a to včetně obydlí, ze kterého nemá kam odejít. Má špatný dopad na děti, které jsou násilí přítomné. Děti pak získávají negativní vzory a považují je za normální. Domácí násilí má vzrůstající tendenci. Zpočátku se jedná o útoky proti lidské důstojnosti, jako jsou urážky, vydírání nebo ponižování. Pak následují útoky proti zdraví. Facky, bití nebo škrcení. Toto jednání může vyústit až v útoky proti životu. Typické znaky domácího násilí Probíhá mezi blízkými osobami v soukromí, beze svědků, často jsou účastníky děti. Násilí není jednorázový incident, dlouhodobě se opakuje, jde o násilí na pokračování. Domácí násilí se stupňuje, přechází od jednotlivých útoků v pravidelné násilí, od urážek k fyzickému napadání, až k možnému ohrožení života. Role ohrožené a násilné osoby jsou jasně a nezaměnitelně rozděleny. Pelhřimovští policisté zadokumentovali případ domácího násilí koncem února. Čtyřiadvacetiletý mladík, který byl v podnapilém stavu, se začal hádat se svojí matkou. Tato hádka, která probíhala v rodinném domě na Pelhřimovsku, přerostla ve fyzické napadání matky. Syn jí nakonec začal vyhrožovat, že ji zabije. Toto jednání u matky vzbudilo obavu o život a po vyhledání lékařského ošetření vše oznámila na policii. Napadení synem matka již zažila vícekrát, ale nikdy nic neohlásila. Policisté na základě zjištěných skutečností muže vykázali ze společného obydlí. V roce 2011 šetřili pelhřimovští policisté 29 případů, které vykazovaly znaky domácího násilí. Z toho šest agresorů bylo vykázáno ze společného obydlí. Vykázání představuje intervenci ze strany státu jako reakci na aktuálně páchané násilí a budoucí hrozící nebezpečí vyplývající pro ohroženou osobu ze soužití s osobou násilnou. Úkolem Policie ČR v případech oznámení incidentu je nejen šetření v rámci přestupkového nebo trestního řízení, ale zejména ochrana ohrožené osoby. 7

8 Oprávnění vykázat násilnou osobu je upraveno v zákoně č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, kde je v ust. 44 uvedeno, že vykázání je využití oprávnění policisty, na základě něhož je násilná osoba povinná po dobu 10 dnů opustit společné obydlí a jeho bezprostřední okolí, zdržet se styku nebo navazování kontaktu s ohroženou osobou. Vykázání trvá po dobu 10 dnů ode dne jeho provedení a tuto dobu nelze zkrátit ani se souhlasem ohrožené osoby. V případě ohrožení se mohou oběti domácího násilí obrátit o pomoc na: Policii České republiky Intervenční centrum Městskou policii Přestupkovou komisi Orgán sociálně-právní ochrany dětí Zdravotnická centra Azylová zařízení Manželské a rodinné poradny por. Bc. Hana Kotková tisková mluvčí Preventivně informační skupiny ÚO Policie ČR Pelhřimov PODĚKOVÁNÍ Děkujeme KZM v Počátkách, které nám pomohlo s uspořádáním výstavy v nové místní galerii. Bez jejich iniciativy a podpory by výstava zůstala pouhým nápadem. Nemůžeme opomenout ani rodinu a přátele, za podporu, pomoc a to i fi nanční. Naše poděkování patří též všem, co jste si našli čas v tomto nečase na návštěvu výstavy, Váš zájem nás velice potěšil. Lenka Přechová a Renata Pospíchalová Na náměstí Štítného stával známý a oblíbený zájezdní hostinec Rudolfa Kašky. Sídlila zde Řemeslnicko-živnostenská beseda. Hostinec nabízel českobudějovické pivo, cizokrajná vína, výbornou kuchyni. Interiér byl vyzdoben mysliveckými trofejemi. Před hostincem byla čerpací benzínová pumpa, která sloužila až do první poloviny 70. let. Hostinec zanikl koncem 50. let a jeho zbytky byly odstraněny po výstavbě nové prodejny zeleniny (pozdější Bravoll). NEJEN PRO PAMĚTNÍKY Jiz 8

9 CO SE DĚJE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE NÁŠ LYŽAŘSKÝ VÝCVIK Konečně jsme se dočkali. Je pátek a my plni očekávání odjíždíme na týden do Krkonoš na náš lyžařský výcvik. Po příjezdu do Rokytnice nad Jizerou jsme si odpočinuli a vybalili si. Poté jsme odhodlaně vystoupali na nedalekou sjezdovku, kde si nás vedoucí Mgr. Stanislav Háva, Mgr. Roman Šohaj a Mgr. Miroslava Štefl ová rozdělili do tří družstev. Po večeři se každý večer konala nějaká přednáška a po ní jsme se věnovali zábavnému programu, který jsme si sami připravovali. Druhý den jsme se vydali na sjezdovku Modrá hvězda, kde jsme strávili celé dopoledne a část odpoledne. V pondělí dopoledne jsme zamířili,,ke kapličce, kde jsme jezdili na běžkách. Po náročném dopoledni se jelo do Liberce do plaveckého bazénu. Po koupání jsme se vrátili zpátky na chatu Alpin. Celé úterý jsme pobývali na Modré hvězdě s výjimkou 1. družstva, které se odpoledne vydalo na vedlejší sjezdovku Bahýnka. Ve středu jsme první polovinu dne strávili volným lyžováním a odpoledne jsme měli opět běžecký výcvik. Poslední den se uskutečnily závody. Ač nám dopoledne počasí moc nepřálo, mohli jsme, rozděleni do kategorií chlapci, dívky a,,světový výběr odjezdit slalom, sjezd a běžecké závody. Poslední večer jsme se bavili na diskotéce v nedalekém Šnekolandu, kde jsme si to velice užili. A nastal pátek, den odjezdu. I když se většina lidí těšila domů, byli zároveň smutní, že to vše končí. A tak bychom chtěli poděkovat panu Škorpíkovi, který nás bezpečně dopravoval po celou dobu LVZ, učitelům (instruktorům), kteří nás mnoho nového naučili, majiteli pensionu Alpin a personálu za pohostinnost i zdravotnici Haně Lisé, která o nás všechny také dobře pečovala. Jsme rádi, že se nikomu nic vážného nestalo a nikdo si nezpůsobil žádný vážný úraz. Pro všechny to byl nezapomenutelný zážitek, na který si za několik let určitě rádi vzpomenou. KNIHOVNA POČÁTKY NOC S ANDERSENEM Stejně jako každý rok se i letos připojila počátecká knihovna k celostátní akci Noc s Andersenem. Zúčastnilo se 27 dětí ve věku od osmi do deseti let. Pro děti byl připraven zajímavý a bohatý program, složený z různých her, soutěží, kvízů, vyhledávání knih v knihovně a čtení pohádky Sněhová královna od H. Ch. Andersena. Nesměla samozřejmě chybět před spaním ani noční stezka odvahy, kterou si děti s chutí užily. Druhý den ráno po snídani se dětem rozdaly pamětní listy na letošní Noc s Andersenem a dárkové balíčky a pak už si pro děti přišli rodiče. Myslím si, že letošní Noc s Andersenem se nám opět povedla. Tímto bych chtěla poděkovat za pomoc při této akci Evě Vichrové a Hance Přesličkové. Pavla Kolářová Tereza Kybová, Žaneta Rychtová, Denisa Körberová 9

10 KNIHOVNA POČÁTKY NOVÉ KNIHY PRO DOSPĚLÉ: DAČICKO-SLAVONICKO-TELČSKO Raspenava město na Smědé Růže pro císařovu milenku Anna Březinová Indická nevěsta Karin Fossumová Jahody se šlehačkou Hana Prošková Pozdravy z doby kamenné Kdo nevěří, ať se podívá Erich von Daniken Dívka za zrcadlem Cecelia Ahernová Žena v černém Susan Hillová Devátý soud James Patterson Hazard Felix Francis Šestý smysl Na stopě záhadným skutečnostem Rainer Holbe Pelhřimov město poutníkovo Zdeněk Martínek Tajná kniha Irena Obermannová Zákon přitažlivosti Nora Robertsová Rodina Martina Cole Slavnostní pečení s Ivetou Iveta Fabešová Potíže v ráji Stanislava Chmelová Vražda v ambitu Vlastimil Vondruška Džungle, tygři, jinovatka Moje Malajsie Iva Pekárková Na ostří David Morrell PRO DĚTI A MLÁDEŽ: Klub čarodějek - Trable s koštětem Thomas C. Brezina Duhová kouzla Evelína, mlhová víla Daisy Meadowsová Expedice Kolumbus Poklad Černého žraloka Thomas C. Brezina Medvídek Pú Kniha dobrých způsobů Popelčina kletba Krystyna Kuhn Krtek a léto Zdeněk Miler, Kateřina Miler Malá baletka Ela a kouzelné baletní střevíčky Darcey Bussellová Twilight sága Rozbřesk Ofi ciální ilustrovaný průvodce fi lmem Mark Cotta Vaz Krtek a podzim - Zdeněk Miler, Kateřina Miler Krtek a zima Zdeněk Miler, Kateřina Miler Duhová kouzla Hromnice, bouřková víla Daisy Meadowsová Hraní s básničkami Josef Václav Sládek, Josef Kožíšek Výpůjční doba: Pondělí: 7:15 11:30 12:00 15:45 Středa: 7:15 11:30 12:00 15:45 Čtvrtek: 7:15 11:30 12:00 15:45 Pátek: 9:30 11:30 12:00 18:00 Knihovnice: Pavla Kolářová Tel.: MĚSTSKÁ KNIHOVNA POČÁTKY Vás zve na FANTASTICKÉ ZÁHADY Beseda se spisovatelem a záhadologem ARNOŠTEM VAŠÍČKEM V 18:30 hodin, klubovně č. 2 KZM vstupné: 30,- Kč 10

11 ARNOŠT VAŠÍČEK Píše a cestuje do míst, kam běžný turista nevkročí. Tajemno je pro něho denním chlebem. Ve svých knihách a fi lmech vychází především z osobních zkušeností. Při svých výpravách za neodhalitelným tajemstvím naší planety navštívil již více než 80 zemí na pěti kontinentech a také četné ostrovy v Tichomoří a v Indickém oceánu. Zajímal se o pozůstatky primitivních kmenů, které přežívají na úrovni doby kamenné. Pobýval mezi Védy na Srí Lance, Dajáky na Borneu a u etnických skupin Mentawai na Siberutu, Kubu, na Sumatře, mezi Antanosy na Madagaskaru a mnoha dalšími. Předmětem jeho zájmu jsou především nerozluštěné archeologické nálezy, prokazatelně zaznamenané nevysvětlitelné úkazy a tajemné jevy a také utajované rituály a legendy, naznačující kontakty s jinými světy. Je autor televizních seriálu Ďáblova lest, Strážce duší a Planeta záhad. Nevysvětlitelné archeologické nálezy, podivné úkazy a paranormální jevy naznačují, že minulost naší planety je daleko tajemnější než si vůbec dovedeme představit. Arnošt Vašíček představí nejzajímavější objevy ze svých cest do více než osmdesáti zemí: Vraždící rituály mágů - Trosečníci z hvězd - Utajované mumie mimozemšťanů - Záhadná hrobka - Podzemní města - Dračí monstrum z jezera Chini - Zapovězená tajemství starověkých civilizací - Trpaslíci z Jávy - V zajetí nadpřirozených sil- Co skrývá Voynichův rukopis - Konec světa klepe na dveře? Besedu doplňuje promítání unikátních videozáznamů. POZVÁNKA MO ČSSD zve všechny občany na POSEZENÍ S POČÁTECKOU DECHOVKOU dne do místní SOKOLOVNY. Začátek je v 11:00 hodin. Občerstvení zajištěno. Přijďte se pobavit při dobré muzice. POJEĎTE V LÉTĚ S POČÁTECKOU DECHOVKOU na pobřeží pomerančového květu do ŠPANĚLSKA. V termínu Ubytování v apartmánech Playa Morro de Gos s bazénem, m od moře, 6.250,- Kč / 250 Euro V ceně: ubytování, doprava lux busem, český delegát/průvodce, spotřeba energií a plynu, užívání kuchyňského vybavení, zákonné pojištění cestovní kanceláře. Fakultativně: Stravování formou švédských stolů včetně nápojů. Kdo má zájem, volejte Petra Dvorského: Tel.: , 11

12 NAŠE POČÁTECKÁ KUCHAŘKA, aneb dnes vařím já Další recept jsem vybrala právě pro tyto aprílové a sychravé dny a hlavně pro posílení imunity v době chřipek. ZÁZVOROVÝ ČAJ Čaj prohřeje celý organismus, má jemně povzbuzující účinky, mnoho zdraví prospěšných látek a pročišťuje organizmus. Zázrak jménem Zázvor obecný (Zingiber officinale) je vytrvalá bylina, která se pěstuje pro dužnaté, hlízovité oddenky, které bývají až 10 cm dlouhé. Obsahují 2% éterického oleje, zázvorovou silici a štiplavě ostrou látku zvanou gingerol. Zázvor je jedno z nejstarších tropických koření, původem z asijského kontinentu. V přírodní medicíně a kulinářství je využíván nejméně let. Píše se o něm v čínských análech a zmiňují se o něm staroindické záznamy psané sanskrtem. Byl znám starým Římanům i Řekům, protože se o něm rozepisuje Plinius i Dioskorides. Arabští obchodníci dlouho tajili původ, který opřádali tajuplnými a smyšlenými historkami. Pravděpodobně Féničané jej ochutnali v Číně a Indii, okouzlil je v podobě kandované dobroty a jako součást kari koření, a dovezli jej do Evropy. Evropu opanoval zázvor až do středověku a to už byl zázvor používán po celém světě. Dnes je zázvor levným a všeobecně rozšířeným kořením a má nemalé použití i v lidovém lékařství. Na 1 litr tohoto úžasného lahodného a voňavého čaje budeme potřebovat: 10g čerstvého zázvoru = (2 3 lžičky) 1 citron 3 hřebíčky 1 kousek skořice celé 1 badyán 1 vanilkový cukr med / cukr Zázvor oloupeme škrabkou, nastrouháme na struhadle a dáme do konvičky. Přidáme koření, plátky z jedné poloviny umytého citronu a vanilkový cukr. Vše zalijeme vroucí vodou a necháme 5 minut odstát. Poté přidáme šťávu z druhé poloviny citronu a med. Hotový čaj scedíme přes sítko do hrnečků a dle chuti osladíme medem či cukrem. Na co si dát pozor? Nepředávkujte zázvor! Čaj na jazyku chutná jemně, ale v útrobách silně prohřívá. Když kupujete zázvor, podívejte se důkladně na všechny záhyby, jestli někde není světlá či zelená plíseň. Pozor! Nepijte čaj i s kousky zázvoru jeho šťáva prohřívá, ale kousky se vyznačují silou, že mohou popálit žaludeční stěnu. Jak zázvor působí? Pomáhá relaxovat při přičichnutí k naříznutému oddenku nás vůně zanese až do dalekých exotických krajin. Současně pozitivně ovlivňuje naše zažívání, pomáhá odbourávat tuk, aktivuje srdeční a cévní systém, pomáhá při žaludečních a zažívacích potížích. Pálivá chuť zázvoru zahřívá tělo. Je antibakteriální, protizánětlivý a fungicidní. Celkově působí proti nevolnostem, plynatosti a nadýmání. Rychle ulevuje při kašli, rozpouští hleny. Při chřipce a nachlazení pomáhají zázvorové koupele a napařování. Snižuje hladinu cholesterolu v krvi. S úspěchem se používá při kinetózách (cestovní nevolnosti) a při těhotenských nevolnostech (zde pouze v malém množství a ne v pokročilém těhotenství). V játrech zvyšuje produkci žluče. Uklidňuje a zmírňuje bolesti hlavy a stavy napětí. Podporuje trávení a chuť k jídlu. Zpomaluje některé druhy rakoviny. Recept ze své kuchařky vybrala Ludmila Marková Vzpomínka Vzpomínka Dne 20. dubna 2012 vzpomeneme rok ode dne úmrtí manžela Antonína KOTTA. Stále vzpomínají manželka Ludmila a děti s rodinami. Kdo měl rád, nezapomíná... Dne 11. dubna 2012 uplyne 20 let, kdy nás bez slůvka rozloučení opustil pan Jaroslav BUDEK. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Manželka, dcera a syn s rodinami. 12

13 MY OBYČEJNÍ A NEOBYČEJNÍ LIDÉ Seriál ze života, vyprávění, z dokumentů, pro osvětu, zapamatování i pro zasmání... PŘÍBĚHY FINANČNÍ ABECEDY II. Často se mne lidé tázali, kam bezpečně uložit své peníze. Náš okres byl v republice na třetím, či čtvrtém místě od konce v průměrné mzdě, v úsporách byl naopak na čelním místě. Odpověď na dotaz nemohla být jednoznačná. Vždy závisí na vaší důvěře k onomu fi nančnímu ústavu. Obecné zásady doporučují dělit majetek na nemovitý, movitý a fi nance. Ty pak dále diversifi kovat (rozdělit) do péče více a větších důvěryhodných fi nančních ústavů. Jak to provést, když největší Komerční banka byla svou velikostí v rámci Evropy v pořadí daleko za číslem 400. Dobře reagovat nebylo zejména v začátcích éry rozvoje počtu komerčních bank nic lehkého. V návaznosti na malou a velkou privatizaci majetku státu se zvyšoval tlak na potřebu většího počtu bank. V roce 1990 existovalo pro 15 milionů obyvatel jen 5 bank, z toho 4 státní peněžní ústavy a Živnobanka s částečnou zahraniční účastí. Během 3 let vzrostl počet bank na 58. Vedle Stavební spořitelny vznikaly i Hypoteční banky, pojišťovny, leasing a Spořitelní družstva (dříve známé jako Kampeličky). Kde ale na ně vzít kvalitní lidi? Na konci roku 1993 na jednu jednotku (pobočku, jednatelství, expozituru) bank připadalo 2941 lidí a na jednoho pracovníka banky 194 lidí. U nás počet lidí v bankovnictví rostl, Evropa již šla cestou technického pokroku, bankomatů, bankovních karet a počet lidí na typických přepážkách klesal. Některé naše banky kvalitou a zaměřením svých vrcholových členů směřovaly nezadržitelně do transformační pasti. Chvátaly uspokojit své kamarády dříve, než vstoupí na celoevropský trh, který konečně zavede pravidla obezřetného finančního podnikání. Pravidla známá ve finančním světě pod názvem Basel II. Bankovní dohled České národní banky nad komerčními a obchodními bankami to měl v takovém fi čáku obtížné a svou úlohu nezvládl. Míra zavinění centrální banky spočívá též v nepříliš šťastném udělování bankovních licencí, následném restriktivním určování úrokových sazeb a povinné míry rezerv. To se podepsalo na konkrétní situaci mnoha fi rem, které nebyly schopny splácet vysoké úroky a zavinilo pokles naší ekonomiky. Pak následoval bankovní šok. Nejdříve družstevní záložny, pak mnohé banky padaly jedna za druhou, jiné se před problémy raději slučovaly samy. Fronty lidí před zavřenými pobočkami byl běžný obrázek té doby. Socialistické poskytování úvěrů skončilo, nastala éra spojování našich fi nančních institucí s mohutnějšími evropskými ústavy. Mnozí jsme si oddechli. Další základní krok k tržnímu systému hospodaření se stal skutečností. Mezitím v relativním klidu se smrskla naše armáda do rozumnějšího a konečně internacionalistického rozměru v rámci NATO. Konečně se můžeme věnovat více jiným vnitřním záležitostem. Postavení státu v ekonomice oproti světu bylo stále s nadměrnými zásahy do hospodářství, nedostatečné právní prostředí, které by stimulovalo k podnikatelské činnosti, téměř pětina stále regulovaných cen (zejména byty, energie..), nedostatečná demonopolizace a deregulace především síťových odvětví (plyn, elektřina, voda, kanalizace, telekomunikace), nedokončená privatizace velkých společností (železnice, letecká doprava, doly, železárny, ČEZ..), nedostatečný výkon státních institucí, přílišná byrokracie ekonomiky, nutná radikální změna daňové soustavy, pravidel sestavování státního rozpočtu (realizace tzv. státní pokladny), reforma zdravotnictví, penzí, státní správy a školství. To vše bylo a ještě bude potřebné pro naše dobro vykonat. Jen neznatelné množství lidí u nás mělo stále před svými zraky obrázek onoho Angličana pravidelně při ranní kávě studujícího vlivy celosvětových trendů fi nančního světa, odhadujíce dopady do své země. Vyplatilo se. V době celosvětové fi nanční krize nebylo sice v silách nikoho zabránit následným dopadům do ekonomiky, ale naše fi nančnictví, naše vklady byly a stále jsou na takovou situaci vzorně připraveny- vzorově jištěny. My jsme nezažili opětovné fronty klientů před pobočkami bank jako v zemích s mnohem delší a větší bankovní kulturou. Bylo příjemné s jakou úctou nás v té době ve světě přijímali, aby vyslechli a dozvěděli se, jak jsme se poučili z problémů před deseti lety my. Příště: Příběhy o nanotechnologiích J. Třebický

14 KINO POČÁTKY DUBEN 2012 HURÁ DO AFRIKY neděle 17:00 hodin 90 Kč 93 minut Německo český dabing Animovaný, rodinný, Přístupný SHREK pondělí 9:30 hodin 15 Kč 93 minut USA český dabing Animovaný, komedie, rodinný, Přístupný POUPATA sobota 19:00 hodin 80 Kč 95 minut ČR české Drama, Nevhodné do 12-ti let ČTYŘI SLUNCE neděle 17:00 hodin 80 Kč 105 minut ČR české Drama, komedie, Nevhodné do 12-ti let PRCI, PRCI, PRCIČKY: Školní sraz sobota 19:00 hodin 90 Kč 113 minut - USA české titulky Komedie, romantický, Nevhodné do 15-ti let. JÁ, PADOUCH neděle 17:00 hodin 70 Kč 95 minut - USA český dabing Animovaný, komedie, rodinný, sci-fi, Přístupný VRÁSKY Z LÁSKY sobota 19:00 hodin 100 Kč 101 minut - ČR české Drama, komedie, Přístupný LEGENDA O SOVÍCH STRÁŽCÍCH neděle 17:00 hodin 55 Kč 97 minut - USA český dabing Animovaný, dobrodružný, fantasy, Přístupný MŮJ VYSVLEČENEJ DENÍK sobota 19:00 hodin 100 Kč 102 minut - ČR české Komedie, Přístupný od 12-ti let PIRÁTI neděle 17:00 hodin 110 Kč 102 minut VB, USA český dabing Animovaný, dobrodružný, rodinný Přístupný JAKÝ BYL FESTIVAL JEDEN SVĚT POČÁTKY? Ve dnech proběhl v Počátkách první ročník festivalu Jeden svět, kterého se zúčastnilo téměř diváků. Od 19. do 23. března shlédlo denní projekce pro základní a střední školy devětsetdvacet mladých diváků. Žáky a studenty snímky zaujaly a aktivně se zapojovali i do následných debat. Přehlídku kladně hodnotili také pedagogové a řada z nich se bude festivalovým tématům věnovat i dále při výuce. Hlavní část festivalu s mottem Protesty, Nepokoje, Revolta se uskutečnila o víkendu od 23. do 25. března. Dokumenty na téma bouřlivých světových událostí, ekologie, globalizace a humanitární pomoci shlédlo třistapadesát diváků. V divácké anketě byl hodnocen nejlépe německý snímek Z popelnice do lednice o praktikách supermarketů a našem vztahu k jídlu. Druhý nejoblíbenější byl český fi lm Závod ke dnu o bolestné proměně Česka z průmyslové země do země služeb a třetí místo obsadil dokument Martina Marečka Pod sluncem tma o úskalích rozvojové pomoci. To, co dělá festival Jeden svět výjimečným, jsou debaty s diváky. Díky zajímavým hostům a přemýšlivým divákům, kteří svými dotazy směřovali k pochopení problémů do hloubky, se často přetahovalo. V počáteckém kině diskutoval režisér Vít Janeček, rozvojový expert Milan Smrž, arabistka Zora Hesová, Jiří Pykal z Biofarmy Sasov, bývalý starosta a člen povodňové komise ve Veselí nad Lužnicí Petr Hynek. Jeden svět letos zavítal na Vysočinu poprvé. Jen o pár dnů dříve proběhl v Třebíči. Počátky však mají jeden primát jsou nejmenší ze všech čtyřiceti měst, kde se letos přehlídka konala. Festival, který zaštítil Stanislav Bernard, měl i bohatý doprovodný program. Bylo možné shlédnout výstavy fotografi í, navštívit koncert Jiřího Schmitzera. I rockový koncert kapel Danny Poeta & Neřev, Munchies a Čerstvý schody se velice vydařil. Velký dík patří všem, bez kterých by se festival nemohl uskutečnit - městu Počátky, jehož nově zrekonstruované kino i výstavní prostory výborně vyhovovaly potřebám festivalu, všem regionálním sponzorům, Ludmile Markové z kulturního zařízení města, organizátorům z občanského sdružení Javořice i dalším dobrovolníkům, kteří ve svém volném čase odpracovali stovky hodin na přípravě a zajištění festivalu. Přejme si, aby se v příštím roce podařilo uskutečnit i další ročník! Hana V. Konvalinková (hlavní koordinátor) ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! RIDDLE 2/8: What can t you eat? a cake, soup, a shoe, a cucumber, cabbage 14

15 FESTIVAL JEDEN SVĚT POČÁTKY OBRAZEM ŘÁDKOVÁ INZERCE BERNSKÝ SALAŠNICKÝ PES prodám štěňátka bez PP, očkovaná, odčervená, odběr koncem května. Info na tel.: Dlouhodobě pronajmu garsonku na Palackého náměstí v Počátkách. Byt je po rekonstrukci. Více informací na tel. čísle:

16 VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ŘEDITELE ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY Místní sdružení ODS Počátky cítí potřebu vyjádřit rezolutní nesouhlas s tímto záměrem rady města. Důvod našeho nesouhlasu spočívá ve skutečnosti, že obě tyto organizace fungují bez jakýchkoli problémů a dokonce se dá říci, že v regionu patří k těm nejlepším. Zákon 472/2011Sb. 166 dává možnost zřizovateli toto výběrové řízení vyhlásit, není to však jeho povinnost. Pochopili bychom to, kdyby nastaly takové skutečnosti, které by nutily zřizovatele k takovémuto kroku. Ovšem proklamace typu je potřeba čerstvý vítr do plachet k tomuto kroku rozhodně nestačí. Takzvaný čerstvý vítr do plachet by potřebovaly spíše jiné společnosti zřízené a vlastněné městem Počátky. Přejeme vedoucím pracovníkům, kteří budou obhajovat své pozice, aby uspěli a dál pracovali s nasazením pro nás všechny. MS ODS Počátky PODĚKOVÁNÍ Kulturní zařízení města Počátky děkuje všem sponzorům tradičního Valentýnského plesu: Agrodružstvo Počátky Allianz pojišťovna a. s., Kyba Pavel Autokomplet Ižovský Martin, Počátky Auto Neza Pelhřimov s. r. o. Autoservis Povolný Aleš, Počátky Autoškola Nevrkla, Dačice Bapon Štepon, Počátky Bouzková Vlasta, Počátky Bulíček Václav Zednictví, Počátky PROGRAM MC LVÍČEK v klubovně č. 1, v budově KZM Počátky hrací dvouhodinovky s říkankami a tvořením 1) pro NEŠKOLKOVÉ děti od 9 do 11 hod. 2) pro ŠKOLKOVÉ děti od 15 do 17 hod Téma Velikonoční tvoření !!! POZOR!!! pouze dopoledne!!! Téma Omalovánky Téma Jaro Téma Čtení projekt CČČD Bulíčková Lucie, Počátky Centropen a. s., Dačice Cukrárna Šárka, Počátky Cukrářství Červenková, Drážďany DEKTRADE a. s., Pelhřimov Drogerie N. Hernová + A. Herna, Počátky Dům kultury Milevsko Elektra A až Z Janků, Počátky Elektra Janková Jana, Počátky Elektro Bouzek, Počátky Elektro Skokan, Hříběcí Ford Fopo s. r. o., Počátky Galanterie Křížová Milena, Počátky G Móda, Počátky Hotel Artaban, Žirovnice IPC plast spol. s r. o., Žirovnice JAFRA Štanclová Vladislava, Počátky Jan Kukla produkce obchod služby, Počátky JOPRA Preisinger Josef, Počátky Kadeřnictví Přechová Eva, Počátky KBNK s. r. o., Žirovnice Kulturní zařízení města Počátky Lékárna Pod Javořicí, Počátky Lesy města Počátky Městská knihovna Počátky Mlékárna Nechyba Pavel, Žirovnice Moser Legno s. r. o., Pelhřimov Orion, Norek Ludvík PALSTAV Stojčín Papírnictví, hračky, sport Skalický Jaroslav Pavel Žák, Počátky Petrů Libor a Andrea, Hříběcí Pevný a spol., s. r. o., Žirovnice Pokrývačství, klempířství, tesařství Přech & spol. Potraviny Zmeškal, Počátky První chodská stavební společnost, spol. s r. o., Pelhřimov 16 Restaurace a pizzerie U Karásků, Počátky Resort Svatá Kateřina, Počátky RICC Dvořák Martin, Počátky Rodinný pivovar Bernard a. s., Humpolec Setora spol. s r. o., Počátky SIAD Vobr Vladislav, Počátky Sklárna Janštejn s. r. o. Skokan Martin, Hříběcí Slavíček Karel Fotografi cké služby, Počátky Slunovrat Matoušková Lenka, Počátky Solárium Šárka Škodová, Počátky Stárkovi, Počátky Stavební fi rma JAVOS s. r. o., Počátky Strašík Miloš, Klátovec Švaříčková Monika Kosmetické služby, Počátky Tesařová Leona, Počátky Titan servis s. r. o., Pelhřimov Truhlářství Hric Smejkal, Vesce Truhlářství Valeš a syn, Počátky Uzenářství Mareček, Počátky Uzenářství Vojta, Počátky Velkoobchod JIP, Humpolec Vichrovi Tabák, Počátky Vinotéka Nekola Jaroslav, Počátky Vinotéka Přech Kamil, Počátky Vodotechnické služby s. r. o., Počátky Vrábel Jaroslav a syn, Počátky Zelenina Smrčka Petr, Počátky Zelenková Miroslava ZEPA, Žirovnice Zlatnictví hodinářství Brož Jan, Počátky

17 Město Počátky odbor životního prostředí a skautský oddíl Sušený tresky zvou rodiny s dětmi i ty ostatní na tradiční počáteckou akci nazvanou Zasaď si svůj strom, která se koná v sobotu od 9:00 hodin. Sraz účastníků je u památné lípy směrem na Stojčín, kde bude osázena úvozová cesta. Sazenice, opěrné kůly, ochrana proti okusu zvěří a voda na zalití je zajištěna. S sebou si přineste vlastní nářadí: rýč, lopatu a motyku. Na stanoveném místě si každý sám musí vykopat jamku pro vysazovaný strom. K dispozici budou skauti z oddílu Sušený tresky. U nich si také v závěru akce můžete opéct vlastního buřtíka. Pavel Hůša Úsek životního prostředí MěÚ Počátky Fotografi e ze 4. ročníku, kdy se osazovala cesta nad rozvodnou E-Onu. ZDRAVÉ MĚSTO POČÁTKY ZVE ZASAĎ SI SVŮJ STROM 5. ROČNÍK OBČANŮM PO TĚŽKÉM ÚRAZU MŮŽE POMOCI PROJEKT AMADEO Stává se to. Nečekaný pracovní úraz či vážná dopravní nehoda omezí zdravotní stav našich blízkých. Taková událost změní celý další život, zdraví, možnosti... Co lze nárokovat v takové situaci? Nárok na náhradu škody na zdraví vzniká poškozenému účastníku dopravní nehody, který nehodu výlučně nezavinil (řidič, spolujezdec, motocyklista, cyklista, účastník hromadné dopravy, chodec). Nárok na náhradu škody na zdraví vzniká poškozenému zaměstnanci, který utrpěl úraz při plnění pracovních úkolů. Na vyplacení náhrady škody na zdraví nemá vliv, zda poškozený měl v době úrazu sjednánu úrazovou nebo životní pojistku. Nárok na odškodnění má i chodec, který sám způsobí dopravní nehodu, je mu však zohledněna spoluvina, nicméně má nárok na alespoň částečné plnění. Nárok na vyplacení náhrady náleží i poškozenému i v případě, že viník nehody nemá povinné ručení nebo škoda byla způsobena nezjištěným vozidlem, kdy řidič z místa nehody ujel. Spolujezdci viníka nehody (včetně rodinných příslušníků) mají plný nárok na náhradu škody na zdraví. U těžkých úrazů s vážnými následky (paraplegie, kva- druplegie, ztráta končetiny, poškození mozku apod.) je nutné obrátit se na soud. Jedná se o další zvýšení odškodnění za trvalé následky úrazu. Náhradu lze získat tři až pět let po úrazu, poté je nárok promlčen. Smyslem projektu je pomoci poškozeným či pozůstalým získat odpovídající informace o náhradě škody na zdraví formou bezplatné telefonické konzultace. Ta zahrnuje poradenství v konkrétní situaci, pomoc při posouzení správnosti již vyplaceného odškodného a orientace v případném soudním sporu s pojišťovnou. Telefonickou konzultaci lze sjednat na telefonu: nebo prostřednictvím u: Jan Malík autor sociálně právního projektu MO ČRS Počátky PRODEJ RYB Každou sobotu 8:00 12:00 hodin na rybárně Celoročně: KAPR Od dubna: PSTRUH duhový Aktuální ceny a další nabídku druhů ryb najdete na vývěsce budovy ČRS Počátky nebo na 17

18 Centrum pro zdravotn postižené Kraje Vysoina pracovišt Pelhimov, Na Obci 1768 (vedle tenisové haly, u mstských sad) tel.: TÝKAJÍCÍ SE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (OZP) Došlo ke zmn v posuzování nároku na píspvek na péi, Nov budou existovat pouze dva píspvky pro OZP píspvek na mobilitu (400,-K/msíc) a píspvek na zvláštní pomcku, Stávající prkazy TP, ZTP i ZTP/P budou platit do ukonení jejich platnosti, nejdéle však do data Dávky pro OZP budou nyní vyizovat Úady práce Do je nutné vymnit parkovací prkazy oznaující vozidlo pepravující osobu tžce zdravotn postižnou. V souvislosti s tmito zmnami Vám nabízíme pomoc pi: získání informací o tom, jak postupovat pi vyizování píspvk vyplnní nových tiskopis potebných k vyplácení píspvk Tyto služby poskytujeme všem klientm ZDARMA. Pondlí 8:00 11:30 12:30 17:00 Úterý 8:00 11:30 12:30 14:30 Steda 8:00 11:30 12:30 17:00 tvrtek 8:00 11:30 12:30 14:30 Pátek 8:00 11:30 -pro objednané klienty Dagmar Vaněčková, DiS. Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina, pracoviště Pelhřimov 18

19 CENY TTG TRAVEL AWARDS 2012 SE OPĚT UDĚLOVALY V RESORTU SVATÁ KATEŘINA Bylo tomu právě v roce 2008, krátce po otevření zrekonstruovaného areálu Resortu Svatá Kateřina, kdy se celý areál zaplnil hosty nejen z různých koutů Čech, ale i okolních zemí, aby převzali ceny TTG Travel Awards. Hosté již tenkrát nešetřili chválou a zůstali okouzleni z krásného až pohádkově příjemného prostředí, jaké Resort Svatá Kateřina naskýtá. Uplynuly 4 roky a vítězové TTG Trawel Awards 2012 se v únoru sešli, na 14. ročníku, opět v Resortu Svatá Kateřina nejen proto, aby převzali ocenění, ale aby se během víkendového pobytu naladili do pohody a příjemně zrekreovali. Letošní ročník TTG Travel Awards probíhal pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj a generálním partnerem se stala společnost Sdovolená.cz. Celý slavnostní večer moderoval Ondřej Hejma. Předávány byly tradiční ceny, pyramidy symbolizující cestu k vrcholu. Profesionálové-odborníci vybírali v cestovním ruchu ty společnosti, které považují ve svém oboru za nejlepší a prostřednictvím internetu hlasovali ve dvanácti kategoriích: Nejlepší cestovní kancelář ČR, Nejlepší touroperátor pro Evropu, Nejlepší touroperátor pro Ameriku, Nejlepší touroperátor pro Asii, Nejlepší touroperátor pro Afriku a střední východ, IATA agentura s nejlepším zákaznickým přístupem, Nejlepší letecká společnost, Nejlepší hotel v České republice, Nejlepší cestovní kancelář v domácím cestovním ruchu, Nejlepší incomingová agentura, Nejlepší zahraniční centrála sídlící v České republice, Pojišťovna s nejlepším cestovním pojištěním. Veřejnost si vybírala a hlasovala v pěti kategoriích: Nejoblíbenější zahraniční destinace v roce 2011, Nejlepší cestovní kancelář pro dovolenou u moře, Nejlepší cestovní kancelář pro dovolenou na horách, Nejlepší turistické místo v České republice a Pojišťovna s nejlepším cestovním pojištěním. Držitelem ocenění v nejprestižnější kategorii hlasování profesionálů Nejlepší cestovní kancelář v ČR se stal Čedok. Nejoblíbenější zahraniční destinací roku 2011 zvolila veřejnost Chorvatsko. Síň slávy získala už druhého člena, pana Radima Jančuru, generálního ředitele Student Agency. Pro neznalé, co že to TTG znamená? Travel Trade Gazette jsou noviny pro každého, kdo má co do činění s cestovním ruchem, nebo se o tento obor zajímá. Mají za sebou 50-ti letou tradici, po kterou pravidelně vycházejí v desítkách zemí, jako listy profesionálů cestovního ruchu. A právě TTG noviny pořádají tuto prestižní anketu TTG Travel Awards. Na letošním ročníku nechyběli ve Svaté Kateřině zástupci cestovního ruchu: z Chorvatska, Německa, Slovenska, Srbska, Černé Hory, Dominikánské republiky a dalších. Mezi významné osobnosti večera patřili: prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky pan Václav Stárek a generální ředitel hotelu Hilton Prague Michael Specking. Ředitel Resortu Svatá Kateřina Martin Pavlíček dle osobních setkání potvrdil spokojenost hostů a to nejen s průběhem celého slavnostního večera, ale i s následným víkendovým pobytem. Potěšením pro něho bylo i konstatování hostů, kteří byli mile překvapeni jaké služby, na jaké úrovni a v jakém nádherném prostředí jsou poskytovány. Osobně si myslím, že vyhlašování výsledků TTG Travel Awards 2012 v Resortu Svatá Kateřina, a to podruhé během čtyř let, velmi prospělo podpoře Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu. řekl Martin Pavlíček. A já mohu jenom přidat dovětek, že takovéto krásné akce s mezinárodní účastí prospívají i našemu městu Počátky. 19 Foto i text: Ludmila Marková

20 Základní organizace SCH v Poátkách upozoruje obany Poátek a širokého okolí, že PIJÍMÁ OBJEDNÁVKY NA KUICE A KOHOUTKY. Kuice jsou vyšlechtny na vysokou snšku, což potvrzují výsledky minulých let. Kuice jsou v barv ervené a erné + kropenaté ve stáí 12 týdn. Cena za kus 85,- K. Objednávky pijímá pan Václav Vyvadil, Nádražní ulice 469, Poátky. Objednávat mžete osobn nebo písemn (uvete jméno, telefon, obec, poet kuic, kohoutk a barvu mžete vhodit do schránky) a také telefonem na ísle nebo i SMS. Odbr objednaných kuic a kohoutk bude v sobotu 12. kvtna 2012 od 13:00 hod. do 15:00 hod. v Poátkách, Moravská ulice na námstíku u kížku, jako obvykle. 20

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 21 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 21 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 21 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 272/2016/STAR ze dne 16. března 2016 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

73. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o body Výpůjčka majetku záměr (4.7) a Odběr vody z vodovodního řádu (10.1).

73. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o body Výpůjčka majetku záměr (4.7) a Odběr vody z vodovodního řádu (10.1). ZÁPIS USNESENÍ 23. ČERVENCE 2013 RADA MĚ STA N EJDKU Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, Omluveni: p. Drobný, p. Cingroš, Hosté: 0 73. SCHŮZE Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý a Ing. Eva Blažková

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 08. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 21.04.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Usn. RM č. 290/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení.

Usn. RM č. 290/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 28. dubna 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 290/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Jana Ponocná, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Bc. Jan Mlynář Antonín

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007 Město Králíky Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Ing. Josef Šašek (8) Čestmír Doubrava (2) Ing. Václav Kubín

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 1. července 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129 Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/74077/2011/KŘ-K/7220 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 13236/2012 Počet stran: 7 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov

Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného dne 7. prosince 2006 od 15 hod. na Staré radnici v Ostrově Usn. ZM č. 187/06 Kontrola plnění usnesení ZM 1. ZM bere na vědomí kontrolu

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin 47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/I ověřovatele zápisu: Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany 2) Majetkoprávní úkony 3) Mimořádná podpora

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Usnesení č. 940 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 03.09.2007. Usnesení č. 941 Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008 Usnesení č. 205 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 25. 02. 2008. Usnesení č. 206 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytování

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015 Pronájem nebytového prostoru a předzahrádky na Kozím hrádku (mat. č. 309/2015) Usnesení č. 306/2015 I. Bere na vědomí informaci komise

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

Rada města Chropyně. Výroční zprávu za rok 2008 Správy majetku města Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenské-

Rada města Chropyně. Výroční zprávu za rok 2008 Správy majetku města Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenské- čj. zápisu MCH 1435/2009 spisová značka 1278/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 70. zasedání dne 16. března 2009 R M 1 / 7 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených

Více

7. Informativní zpráva o pohledávkách města z prodejů nemovitostí a stavu jejich vymáhání k 30. 6. 2015

7. Informativní zpráva o pohledávkách města z prodejů nemovitostí a stavu jejich vymáhání k 30. 6. 2015 Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem P o ř a d j e d n á n í 21. zasedání Rady města Ústí nad Labem, které se bude konat dne 26. 8. 2015 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Rady

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více