4/2012. Z obsahu: SEZNAMTE SE MARIE POVOLNÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4/2012. Z obsahu: SEZNAMTE SE MARIE POVOLNÁ"

Transkript

1 4/2012 SEZNAMTE SE MARIE POVOLNÁ Co znamená 100 let? Přemýšleli jste někdy nad touto otázkou? Z pozice naší matičky Země skoro nic. Však z pozice lidského bytí je představa 100 let neuchopitelná a nepředstavitelná! V současnosti se díky civilizačním chorobám dožíváme čím dál méně a stoletých lidí je mezi námi čím dál méně. A mnozí z nás při této představě raději křičí: Jen to ne! Ať se toho raději nedožiji, být nemohoucí někde na posteli a odkázán na pomoc druhých! To ne! A vidíte! Mezi námi máme stoletou paní, která když se v roce 1912 narodila, tak za měsíc ztroskotal Titanik. V témže roce byly vydány základy junáctví a uspořádán první letní skautský tábor a také začala Balkánská válka. Polský biochemik objevil první vitamín. A když jí byly 2 roky, pocítila následky 1. světové války a ve svých 27 letech prožívala vyčerpávající 2. světovou válku. Po válce v roce 1948, se svým manželem koupila dům na Palackého náměstí v Počátkách, ve kterém žije doposud. Poté za deset let, ve 46. letech ovdověla a nikoho jiného si už nenašla. V Počátkách byla známá se svým modistickým salónem a její krásné šité klobouky zdobily hlavy různých sličných, nejen počáteckých, dam. Do svého důchodu pracovala v rakvárně. Mluvím zde o počátecké občance Marii Povolné, která se za svých prožitých sto let, může pochlubit 3 dětmi, 6 vnuky, 11 pravnuky a 2 prapravnoučky. Když jsem se paní Povolné zeptala na recept na dlouhověkost, prozradila mi: Každý má svůj život a každý ho má naplnit. Mě vede Bůh, abych zde naplnila svoji úlohu. Od její dcery, která se o ní v Počátkách stará, vím, že paní Povolná má ráda pestrou stravu, mastné i ostré. Miluje buchty i koláče. Každý den jí před spaním nosí jablíčko, bylinkový čaj a sušenku. Paní Povolná má také zájem o dění ve městě. Ráda si počte v našem Počáteckém zpravodaji. A toto také potvrdila při návštěvě zástupců města, kteří jí byli k jejímu životnímu jubileu gratulovat. Vzpomínala na Valchu a lázně ve Svaté Kateřině. Gratulanty překvapila pohotovou otázkou: Jaké jsou vyhlídky na rozvoj našeho města? Po celou dobu návštěvy u ní se člověk cítil velice příjemně a s úctou vnímal její věk, krásné bělavé vlasy i myšlenky, kterými promlouvala. Přeji paní Marii Povolné krásné další dny, třeba nad jejími tradičními výšivkami. Pevné zdraví a stále krásnou rodinu kolem ní, která se o ní pečlivě stará a bez kterých, jak sama přiznává, by se jí nevedlo takto, jako nyní. Foto i text: Ludmila Marková VESELÉ VELIKONOCE přeje VŠEM kolektiv KZM Počátky. POZOR je přestupný rok! Letos mrskají děvčata! Z obsahu: Slovo hejtmana Z jednání Rady města Z jednání Zastupitelstva Policie Pozvánka na 1. MÁJ Nejen pro pamětníky Lyžařský výcvik na ZŠ Knihovna Počátky Beseda s Arnoštem Vašíčkem Naše počátecká kuchařka My obyčejní a neobyčejní lidé Kino Počátky Jaký byl festival Jeden svět MC Lvíček program Zasaď si svůj strom Co po těžkém úrazu? Nezmaři koncert V Resortu Svatá Kateřina Vznikne Dívčí klub? J.K.Tyl a ŠVAGŘIČKY

2 SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Jarní úklid Vysočiny Jakmile skončí zima, nastává čas na pořádný úklid. Začátek jara je tedy ideální dobou pro změnu a očistu. Kraj Vysočina pravidelně v tuto roční dobu vyhlašuje dobrovolnou úklidovou akci Čistá Vysočina. V termínu od 13. do 20. dubna se tisíce spoluobčanů stanou dobrovolníky a v pracovních rukavicích začnou čistit okolí svých domovů, oblíbených stezek, koryt řek, parků. Budou vidět všude. Důvody, které nás veřejnost vedou k jarnímu úklidu, mohou být různé. Poskytují nám radost z přírody, zábavu a některým i aktivní odpočinek. Někteří už nemají sílu dívat se, jak se příroda v jejich okolí mění ve skládku. V loňském roce se do akce zapojilo 17 tisíc účastníků a bylo sebráno 84 tun odpadků. Plné pytle roztříděných odpadků míří na skládku nebo k dalšímu zpracování a všichni mají radost z toho, že udělali něco pro přírodu i ostatní lidi. Hlavním přínosem celé kampaně Čistá Vysočina je však fakt, že posiluje zodpovědnost každého z nás za stav našeho životního prostředí, což přináší velký význam zejména u dětské populace, která si pomocí takovýchto akcí formuje pohled na přírodu a dotváří jejich hodnotové žebříčky. Chce se mi věřit, že příští generace ovlivňované současnou masivní environmentální výchovou budou k ochraně životního prostředí přistupovat komplexněji, to znamená, nebudou se zbavovat pokoutně odpadu a akce Čistá Vysočina bude moci hrdě zaniknout. Lidé si mohou sami určit, kde přesně budou odpadky na území Kraje Vysočina sbírat. Důležité ale je, aby dali organizátorům vědět, kde pytle s odpadem nechali, pak je spolupracovníci z Krajské správy a údržby silnic Vysočiny mohou odvézt. Více informací o aktivitě Čistá Vysočina je k dispozici na Děkujeme všem, kteří se k nám připojí a pomohou ke zkrášlení prostředí, ve kterém společně žijeme. MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina 2

3 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 22 ZE DNE 20. ÚNORA 2012 RADA DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU MĚSTA SCHVÁLIT vyhlášení záměru na majetkoprávní vypořádání nemovitostí směnu nemovitostí z majetku města v k.ú. Počátky a v k.ú. Léskovec s majetkem předem určeného zájemce, formou směnné smlouvy takto: město Počátky převede předem určenému zájemci Agrodružstvo Počátky, p.p.č. 3472/46 o výměře 168 m 2 v k.ú. Počátky (manipulační plocha v areálu družstva) a dále p.p.č. 156/2 o výměře 334 m 2 a p.p.č. 149 o výměře 104 m 2 v k.ú. Léskovec (pozemky užívané jako vjezd do areálu družstva v Léskovci) s tím, že jako nabyvatel zaplatí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené se směnnou smlouvou zájemce Agrodružstvo Počátky převede na město Počátky p.p.č. 944/2 o výměře 252 m 2 a p.p.č. 1120/7 o výměře 335 m 2 (lesní pozemky v lokalitě Jihlávecké serpentiny) v k.ú. Počátky Agrodružstvo Počátky původně žádalo o odprodej uvedených poz. parcel, s případnou směnou pozemků však souhlasí; směnou parcel by došlo k ucelení lesních pozemků v majetku města; sítě v majetku města nebo správě VTS s.r.o. Počátky se na pozemcích nenacházejí; stavební odbor majetkoprávní vypořádání formou směnné smlouvy doporučuje vyhlášení záměru na převod nemovitosti z majetku města v k.ú. Léskovec - p.p.č. 610 o výměře m 2 v k.ú. Léskovec, předem určenému zájemci p. Ladislavu Švandovi, trv. bytem Častrov, který předloží nabídku ve výši minimálně 10,- Kč/m 2 s podmínkou, že jako nabyvatel zaplatí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s uzavřením smlouvy o konkrétním prodeji; jedná se o nefunkční polní cestu, která vede mezi pozemky žadatele, na pozemky ve vlastnictví města Počátky nenavazuje a pro potřeby Agrodružstva Počátky je neprůjezdná Obecně závaznou vyhlášku města Počátky č. 1/2012, o zrušení části obecně závazné vyhlášky č. 1/2011, o místních poplatcích, s účinností od ; v Čl. 1 Úvodního ustanovení se v odst. 1 ruší písm.e) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem fi nancí podle jiného právního předpisu a dále se ruší ustanovení HLAVY V., čl. 25 až 29; na základě zák.č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, pozbyly obce s účinností od oprávnění zavést a následně vybírat na svém území tento místní poplatek RADA NEDOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU MĚSTA SCHVÁLIT vyhlášení záměru na převod nemovitosti v k.ú. Počátky p.p.č. 4117/1 o výměře m 2, předem určeným zájemcům manželům Jiřímu a Daně Kuklovým, trv. 3 bytem Počátky; pozemek není udržován, je v blízkosti bydliště žadatelů, kteří by jej využili k sečení trávy pro drobná hospodářská zvířata; sítě v majetku města nebo správě VTS s.r.o. Počátky se na pozemku nenacházejí, je zde 14 vzrostlých ovocných stromů; v dosud platném ÚPN SÚ je určena jako rezervní plocha pro průmyslovou výrobu a dle nově navrhovaného územního plánu má parcela stávající využití, tj. zemědělská plocha; rada města doporučuje řešit žádost dlouhodobým pronájmem pozemku v rámci vlastní kompetence RADA SCHVALUJE odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku příspěvkových organizací Základní škola Otokara Březiny Počátky a Městské muzeum Počátky pro rok 2012, dle předložených soupisů majetků novou konzultantku do Kontrolního výboru zastupitelstva města - paní Marii Salavovou, pracovnici MěÚ Počátky, která bude pověřena vedením zápisů z jednání tohoto výboru pronájem části pozemku z bývalé školní zahrady panu Jaroslavu Marcínovi, bytem Počátky, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, za účelem zřízení zahrádky; jedná se o část pozemku o výměře 185 m 2 označeného v záměru č. 15/2011 jako díl č. 11, se stanovením nájemného 2,- Kč/m 2 /rok nejvýhodnější nabídku předloženou na zakázku Výměna oken v domě č.p. 21 na Palackého nám. v Počátkách podanou fi. Jiří Kantor, Kamenice nad Lipou a pověřuje správce bytového a nebytového fondu města RK Koubská s.r.o. Pelhřimov přípravou smlouvy o dílo se stanovením ceny dle nabídky na výměnu 4 ks dvoudílných oken s vyšším koefi cientem prostupu tepla (U=1,18 W/m 2 K) ve výši ,- Kč vč. DPH, s termínem doby realizace díla a se zárukou 60 měsíců; k posouzení byly předloženy nabídky od čtyř specializovaných fi rem; o výměnu oken zažádal z důvodu značné netěsnosti nájemník bytu p. Jiří Houha s tím, že potřebné zednické práce zajistí na vlastní náklady RADA NESCHVALUJE žádost manželů Jany a Františka Přibylových, trv. bytem Počátky, o prominutí úroku z prodlení z důvodu nezaplacení dohodnuté kupní ceny za část p.p.č. 3248/58 o výměře 741 m 2 v k.ú. Počátky ve lhůtě sjednané v kupní smlouvě č.j. 980/2011/st. a upozorňuje žadatele, že pokud kupní cenu vč. sjednaného úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení neuhradí do , podá rada návrh zastupitelstvu města na revokaci usnesení o převodu uvedené nemovitosti ze dne a následné odstoupení od kupní smlouvy

4 RADA BERE NA VĚDOMÍ přehled hospodaření města Počátky k , předložený vedoucí fi nančního odboru MěÚ Počátky vyúčtování spotřeby plynu příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky za rok 2011v objektech sokolovny a multifunkčního kulturního centra (MFKC) čerpání rozpočtu příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky za období leden až prosinec 2011, prosinec 2011 a leden 2012 s tím, že předložené čerpání rozpočtu není úplné a u 20-ti položek na výdajové stránce došlo k překročení rozpočtovaných položek o 10 až 100 % přehled a vyúčtování akcí realizovaných příspěvkovou organizací Kulturní zařízení města Počátky ve 4. čtvrtletí 2011 informaci příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky o plánovaném malování sálu a přísálí sokolovny, vynucené opravě kotle a následné výměně termohlavic u radiátorů informaci příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky o provedené revizi vzduchotechniky v MFKC, revizí hydrantů a hasicích přístrojů v MFKC a sokolovně a o proškolení zaměstnanců v oblastech BOZP a PO vč. zpracování potřebných dokumentací seznam přijatých sponzorských darů pro Základní školu Otokara Březiny Počátky od všech dárců v roce 2011, předložený ředitelem v souladu s č l. 6, písm. B), odst.1a zřizovací listiny základní školy zápis ze schůze Komise pro partnerskou spolupráci konané dne s programem rozvoje další spolupráce s městy Lokca, Vitis a Konolfi ngen, dále pak plánovanou prezentaci delegace z Konolfi ngenu na Dni přírody 2012 a přípravu na oslavu 20. výročí spolupráce mezi partnerskými městy dvě varianty na řešení křižovatky uvažované v místě napojení plánované přeložky na silnici č. II/132, zpracované projektantem při zohlednění námitky proti návrhu Územního plánu města Počátky, kterou podal Ing. Lukáš Janko; navrhované varianty zohledňují optimální poloměr oblouku v místě napojení silnic a reálné zvětšení plochy pro umístění rodinného domu, které je však limitováno izofonou hluku poděkování občanského sdružení Centrum LADA Pacov za dosavadní podporu umožňující poskytovat klientům sociální služby rodinného charakteru a pozvání k osobní návštěvě v prostorách sdružení, dále pak žádost o poskytnutí fi nančního daru pro účely krytí nákladů spojených s provozem centra oznámení Ekologického institutu Veronica Brno o celosvětové akci na ochranu klimatu Hodina Země 2012, s výzvou připojit se k dalším městům a firmám z celého světa a podpořit tuto iniciativu v sobotu v době od 20,30 do 21,30 hodin vypnutím veřejného osvětlení či jeho části, vypnutím osvětlení dominant, případně zhasnutím světel v domácnostech i fi rmách. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 23 ZE DNE 23. ÚNORA 2012 RADA SCHVALUJE záměr SDH Počátky na praní hasičských zásahových obleků pro okolní hasičské sbory; praní bude prováděno ve vlastní pračce se sušičkou v prostorách hasičské zbrojnice, příjmem a výdejem obleků bude pověřena jedna osoba; dále schvaluje stanovení cen za provedené služby dle předložené kalkulace nákladů na jednotlivé úkony: - praní kompletního obleku - kabát a kalhoty s vložkou: 250,- Kč - praní obleku bez vložky: 200,- Kč v konečné ceně bude připočtena DPH ve výši dle platné legislativy pronájem bytu č. 2 v č.p. 442, Počátky, ul. Žirovnická, o velikosti 4+1 s výměrou bytu 99,7 m 2, celková výměra 113,5 m 2, paní Květě Drechslerové, t.č. bytem Počátky, za cenu nájmu 4.500,- Kč/měsíc dle předložené nabídky, dále pak poplatek za vybavení bytu 351,- Kč/měsíc a zálohy na služby ve výši 700,- Kč/měsíc/osoba, s možností pronájmu od na dobu určitou na dobu 1 roku, s podmínkou úhrady ročního předplaceného nájemného při podpisu nájemní smlouvy pronájem bytu č. 5 v 1. patře zadní části domu č.p. 21 na Palackého náměstí, Počátky, o velikosti 2+1, s výměrou bytu 66,78 m 2, celková výměra 71,44 m 2, paní Radce Třebické, t.č. bytem Počátky, za cenu nájmu 2.800,- Kč/měsíc dle předložené nabídky a stanovené zálohy na služby, s možností pronájmu od na dobu určitou na dobu 1 roku, s podmínkou úhrady ročního předplaceného nájemného při podpisu nájemní smlouvy pronájem bytu č. 6 v přízemí zadní části domu č.p. 21 na Palackého náměstí, Počátky, o velikosti 2+1, s výměrou bytu 49,29 m 2, celková výměra 56,29 m 2, panu Zdeňku Potůčkovi, t.č. bytem Počátky, za cenu nájmu 3.000,- Kč/měsíc dle předložené nabídky a stanovené zálohy na služby, s možností pronájmu od na dobu určitou na dobu 1 roku, s podmínkou úhrady ročního předplaceného nájemného při podpisu nájemní smlouvy RADA BERE NA VĚDOMÍ sdělení ředitele Základní školy Otokara Březiny Počátky o provozu školy v průběhu jarních prázdnin v době od 27.2 do ; školní družina bude uzavřena (nepřihlásil se žádný zájemce), provoz ve školní jídelně nebude omezen (vaření pro cizí strávníky); běžný provoz školy bude obnoven od

5 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA POČÁTKY ČÍSLO 9 ZE DNE 13. BŘEZNA 2012 ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE vyhlášení záměru na majetkoprávní vypořádání nemovitostí směnu nemovitostí z majetku města v k.ú. Počátky a v k.ú. Léskovec s majetkem předem určeného zájemce, formou směnné smlouvy takto: - město Počátky převede předem určenému zájemci Agrodružstvo Počátky, p.p.č. 3472/46 o výměře 168 m 2 v k.ú. Počátky (manipulační plocha v areálu družstva) a dále p.p.č. 156/2 o výměře 334 m 2 a p.p.č. 149 o výměře 104 m 2 v k.ú. Léskovec (pozemky užívané jako vjezd do areálu družstva v Léskovci) s tím, že jako nabyvatel zaplatí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené se směnnou smlouvou - zájemce Agrodružstvo Počátky, převede na město Počátky p.p.č. 944/2 o výměře 252 m 2 a p.p.č. 1120/7 o výměře 335 m 2 (lesní pozemky v lokalitě Jihlávecké serpentiny) v k.ú. Počátky vyhlášení záměru na převod nemovitosti z majetku města v k.ú. Léskovec - části p.p.č. 610 o výměře cca m 2 v k.ú. Léskovec, předem určenému zájemci p. Ladislavu Švandovi, trv. bytem Častrov, který předloží nabídku ve výši minimálně 10,- Kč/m 2 s podmínkou, že jako nabyvatel zaplatí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s uzavřením smlouvy o konkrétním prodeji; jedná se o nefunkční polní cestu, která vede mezi pozemky žadatele, na pozemky ve vlastnictví města Počátky nenavazuje a pro potřeby Agrodružstva Počátky je neprůjezdná Obecně závaznou vyhlášku města Počátky č. 1/2012, o zrušení části obecně závazné vyhlášky č. 1/2011, o místních poplatcích, s účinností od ; v Čl. 1 Úvodního ustanovení se v odst.1 ruší písm. e) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem fi nancí podle jiného právního předpisu a dále se ruší ustanovení HLAVY V., čl. 25 až 29 přijetí námitky proti návrhu Územního plánu města Počátky, podané Ing. Lukášem Janko, bytem Počátky, při veřejném projednání dne ve smyslu ust. 52 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a úpravu návrhu Územního plánu města Počátky se zapracováním podané námitky Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci uzavřenou mezi zřizovatelem Městem Počátky a příspěvkovou organizací Kulturní zařízení města Počátky, k poskytnutí návratné fi nanční výpomoci příspěvkové organizaci ve výši ,- Kč za účelem předfi nancování dvou projektů spolufi nancovaných z prostředků Evropské unie prostřednictvím Fondu malých projektů projekt Mezinárodní festival dechových hudeb a projekt Kopaná bez hranic O Křišťálový pohár 57. ročník; lhůta k navrácení je dodatkem prodloužena do rozdělení prostředků od Ministerstva kultury ČR z dotace Programu regenerace MPZ a MPR na rok 2012, ve výši kvóty pro město Počátky ,- Kč, na připravené akce dle doporučení Komise pro městskou památkovou zónu takto: Žadatelé Martin Šimánek, Božejov čp. 9, - restaurování průjezdu a vrat u domu č.p. 9 na Palackého náměstí v Počátkách Celkem v Kč Vlastník v Kč Město v Kč Dotace v Kč , ,- 0, ,- Římskokatolická církev - oprava oken ve zvonici a oprava střechy nad vstupem do věže kostela Sv. Jana Křtitele na Palackého náměstí , , , ,- Město Počátky - oprava fasády a vnitřních prostor domu č.p. 224, Rodný dům Otokara Březiny ,- 0, , ,- Celkem , , , ,- rozpočtové změny ve schváleném rozpočtu na rok 2012, v rozsahu zpracovaném vedoucí fi nančního odboru MěÚ uvolnění finančních prostředků ze schválených rezerv: a) na vlastní investiční činnost a opravy většího rozsahu v Základní škole Otokara Březiny Počátky v celkové výši ,- Kč: - oprava kanalizační přípojky ,- Kč - nábytek do jedné třídy ,- Kč - rekonstrukce podlahy v učebně č. 32 na II. stupni ,- Kč - přestavba WC - dívky včetně kanalizace v budově č.p ,- Kč b) na rekonstrukci veřejného osvětlení v maximální výši ,- Kč pověřuje stavební odbor MěÚ Počátky zpracováním a podáním žádosti o dotaci z Fondu Vysočina k programu Sportoviště 2012 na opravu a modernizaci sportovišť v Počátkách; konkrétně se jedná o opravu oplocení vč. záchytných sítí na fotbalovém stadionu, opravu oplocení venkovního sportoviště za ZŠ, opravu vstupního schodiště do sportovní haly a opravu oplocení antukového kurtu na fotbalovém stadionu; žádost bude podána do v celkové výši ,- Kč termín konání 10. zasedání zastupitelstva města se bude konat dne od 18,00 hodin v zasedacím sále č.p poschodí, ul. Horní, Počátky ZASTUPITELSTVO NESCHVALUJE vyhlášení záměru na převod nemovitosti z majetku města v k.ú. Počátky p.p.č. 4117/1 o výměře m 2, předem určeným zájemcům manželům Jiřímu a Daně Kuklovým, trv. bytem Počátky, pozemek není udržován, je v blízkosti bydliště žadatelů, kteří by jej využili k sečení trávy pro drobná hospodářská zvířata 5

6 ZASTUPITELSTVO NEPŘIJÍMÁ USNESENÍ poskytnutí peněžitého příspěvku Římskokatolické farnosti Počátky, Palackého nám. 2, Počátky, ve výši ,- Kč, určeného jako podíl vlastníka nemovitosti na opravu oken ve zvonici a opravu střechy nad vstupem do věže kostela sv. Jana Křtitele na Palackého náměstí ZASTUPITELSTVO BERE NA VĚDOMÍ Zápis ze 7. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Počátky konaného dne a Závěrečnou zprávu výboru za rok 2011 usnesení 2. valné hromady Svazku obcí Lípa (SOL) ze dne , kterým bylo 2/3 většinou členů odhlasováno v souladu s čl. XII. odst. 1 Stanov SOL, zrušení tohoto mikroregionu s tím, že: do provede dosavadní předseda SOL likvidaci následně bude proveden výmaz SOL z registru vedeného u Krajského úřadu Kraje Vysočina budou zrušeny všechny smlouvy uzavřené ke dni možnosti využití finančních prostředků ze zbývající části investiční rezervy, které budou v souladu s požadavky investičních a větších oprav v roce 2012 rozděleny na dalších zasedáních ZM dle četnosti priorit navržených 11 členy zastupitelstva: rekonstrukce části povrchů na Palackého náměstí (navrženo 9 x) rekonstrukce domu č.p. 186 (navrženo 7 x) postupná rekonstrukce veřejného osvětlení (navrženo 4 x) rekonstrukce povrchu místní komunikace ul. V Cihelnách (navrženo 3 x) rekonstrukce domu č.p. 30 na Palackého náměstí (navrženo 2 x) výkup pozemků pro novou výstavbu + inženýrské sítě (navrženo 2 x) dokončení zateplení a zpevnění sportovní haly (obvodové stěny) (navrženo 2 x) rekonstrukce povrchů na místních komunikacích ulic: Horní, Sládkova, Zahradní, Na Hradbách a v místní části Heřmaneč (navrženo 1 x) rekonstrukce chodníků v ul. Nádražní, Hejmanecká, Na Výsluní a Zahradní (navrženo 1 x) rekonstrukce kanalizace v ul. Spojovací a Sládkova (navrženo 1 x) provedení parkových úprav (navrženo 1 x) oplocení hřiště a dětského hřiště u sportovní haly (navrženo 1 x) vnitřní úpravy v mateřské škole (navrženo 1 x) rozpočtové změny roku 2011 dle usnesení Zastupitelstva města Počátky č.3/2010 ze dne bod J), kterým vyhrazuje radě provádět rozpočtová opatření v souladu s rozpočtovými pravidly ÚNOROVÁ DOPRAVNÍ NEHODOVOST Jedna nehoda pod vlivem alkoholu Při rekapitulaci nehodovosti v únoru 2012 si musíme připomenout velké změny a teplotní rozdíly, které nám přichystalo počasí. Na řidiče, ale i na policisty, bylo z pohledu dopravy a sjízdnosti silnic, kladeno velké nasazení a psychické i fyzické vypětí. V letošním únoru policisté zadokumentovali 20 dopravních nehod, což je o čtyři nehody méně než v loňském únoru. Čtyři osoby byly zraněny těžce a tři osoby utrpěly lehké zranění. Následky nehod v únoru 2011 byly tři těžká zranění a šest zranění lehkých. Naštěstí při únorových nehodách ani v jednom roce nezemřela žádná osoba. V únoru byla celková hmotná škoda vyčíslena na 1,2 milionu korun, což je téměř stejná částka jako v únoru roku Stejně jako v loňském únoru, tak i letos byla v devíti případech rychlost jízdy nejčastější příčinou dopravní nehody. V šesti případech nehodu nezavinili řidiči. Do nehod nezaviněných řidičem patří zejména střety se zvěří. V letošním únoru jsme zadokumentovali pět nahlášených střetů se zvěří, kdy hmotná škoda na vozidlech byla vyčíslena na korun. Pět nehod bylo zapříčiněno špatným způsobem jízdy. Pod vlivem alkoholu byla CO VÁS ZAJÍMÁ: POLICIE 6 zaviněna jedna nehoda. Jízda pod vlivem alkoholu se nevyplatila pětačtyřicetiletému řidiči, který havaroval v pondělí 27. února v obci Rozkoš. Řidič nezvládl řízení svého vozidla Škoda Felicia a s vozidlem vyjel vpravo mimo vozovku, kde narazil do drátěného oplocení fi rmy. Při nárazu do oplocení poškodil čtyři vozidla zaparkovaná v objektu. U řidiče byla pozitivní dechová zkouška s výsledkem 2,18 promile alkoholu v dechu. Způsobená škoda byla vyčíslena na korun. Rizikovými dny v nehodovosti se staly 7. a 9. únor a 15. a 16. únor. Od ranních hodin ve čtvrtek 9. února na Pelhřimovsku padal sníh, na silnicích ležela vrstva sněhu a pod ní byly namrzlé silnice. Mnoho řidičů se potýkalo s jízdou na namrzlé silnici a následným smykem. Některé kolize končily pomačkanými plechy, bohužel jiné měly za následek zranění. Vážná nehoda se stala u obce Čejov na Humpolecku. Řidička vozidla Škoda Octavia při projíždění táhlé levotočivé zatáčky v mírném klesání na zasněžené vozovce dostala s vozidlem smyk, který nezvládla. Vyjela vpravo mimo vozovku, kde levým bokem narazila do stromu. Řidička utrpěla zranění a byla převezena do nemocni-

7 ce v Brně. Hmotná škoda na vozidle byla vyčíslena na korun. Po dva dny 15. a 16. února bylo Pelhřimovsko zasypáváno přívaly sněhu. Policisté v tyto dny vyjížděli ke čtrnácti dopravním kolizím. Vzhledem k silnému sněžení a sněhu na silnicích jezdila většina řidičů pomalu a proto docházelo k lehkému poškození vozidel. Problémy na silnicích tvořily kamiony, které blokovaly dopravu na silnicích I. třídy. Řidič vozidla Renault Midlum jel po silnici II. třídy ve směru od obce Čechtice na Košetice. Při průjezdu pravotočivé zatáčky dostal na zasněženém povrchu vozovky s vozidlem smyk a vyjel vlevo mimo vozovku, kde havaroval. Při nehodě nebyl nikdo zraněn. Hmotná škoda byla vyčíslena na korun. Řidič autobusu jel od Počátek na Žirovnici. Na přímém úseku se míjel s vozidlem Renault Scenic, jehož řidička zastavila při pravém okraji vozovky. V době míjení vozidel došlo na zasněženém povrchu k sesunutí zadní části autobusu do středu vozovky a nárazu do levé přední části Renaultu. Hmotná škoda korun. NEBUĎTE SLEPÍ K DOMÁCÍMU NÁSILÍ Oběť potřebuje pomoc Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. Je to chování, které v partnerském soužití nebo v rodině u jedné osoby vyvolává strach z osoby druhé. Přitom jsou tito lidé na sobě většinou citově, sociálně a ekonomicky vzájemně závislí. Domácí násilí může probíhat mezi manželi, dětmi a rodiči, obětí mohou být senioři. Proč je domácí násilí nebezpečné? Před zraky veřejnosti i státních orgánů je skryté. Narůstá pozvolna, ohrožená osoba obtížně pozná okamžik, kdy již vztah není bezpečný. Lze se před ním těžko bránit, protože ohrožená osoba s násilníkem sdílí řadu společného, a to včetně obydlí, ze kterého nemá kam odejít. Má špatný dopad na děti, které jsou násilí přítomné. Děti pak získávají negativní vzory a považují je za normální. Domácí násilí má vzrůstající tendenci. Zpočátku se jedná o útoky proti lidské důstojnosti, jako jsou urážky, vydírání nebo ponižování. Pak následují útoky proti zdraví. Facky, bití nebo škrcení. Toto jednání může vyústit až v útoky proti životu. Typické znaky domácího násilí Probíhá mezi blízkými osobami v soukromí, beze svědků, často jsou účastníky děti. Násilí není jednorázový incident, dlouhodobě se opakuje, jde o násilí na pokračování. Domácí násilí se stupňuje, přechází od jednotlivých útoků v pravidelné násilí, od urážek k fyzickému napadání, až k možnému ohrožení života. Role ohrožené a násilné osoby jsou jasně a nezaměnitelně rozděleny. Pelhřimovští policisté zadokumentovali případ domácího násilí koncem února. Čtyřiadvacetiletý mladík, který byl v podnapilém stavu, se začal hádat se svojí matkou. Tato hádka, která probíhala v rodinném domě na Pelhřimovsku, přerostla ve fyzické napadání matky. Syn jí nakonec začal vyhrožovat, že ji zabije. Toto jednání u matky vzbudilo obavu o život a po vyhledání lékařského ošetření vše oznámila na policii. Napadení synem matka již zažila vícekrát, ale nikdy nic neohlásila. Policisté na základě zjištěných skutečností muže vykázali ze společného obydlí. V roce 2011 šetřili pelhřimovští policisté 29 případů, které vykazovaly znaky domácího násilí. Z toho šest agresorů bylo vykázáno ze společného obydlí. Vykázání představuje intervenci ze strany státu jako reakci na aktuálně páchané násilí a budoucí hrozící nebezpečí vyplývající pro ohroženou osobu ze soužití s osobou násilnou. Úkolem Policie ČR v případech oznámení incidentu je nejen šetření v rámci přestupkového nebo trestního řízení, ale zejména ochrana ohrožené osoby. 7

8 Oprávnění vykázat násilnou osobu je upraveno v zákoně č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, kde je v ust. 44 uvedeno, že vykázání je využití oprávnění policisty, na základě něhož je násilná osoba povinná po dobu 10 dnů opustit společné obydlí a jeho bezprostřední okolí, zdržet se styku nebo navazování kontaktu s ohroženou osobou. Vykázání trvá po dobu 10 dnů ode dne jeho provedení a tuto dobu nelze zkrátit ani se souhlasem ohrožené osoby. V případě ohrožení se mohou oběti domácího násilí obrátit o pomoc na: Policii České republiky Intervenční centrum Městskou policii Přestupkovou komisi Orgán sociálně-právní ochrany dětí Zdravotnická centra Azylová zařízení Manželské a rodinné poradny por. Bc. Hana Kotková tisková mluvčí Preventivně informační skupiny ÚO Policie ČR Pelhřimov PODĚKOVÁNÍ Děkujeme KZM v Počátkách, které nám pomohlo s uspořádáním výstavy v nové místní galerii. Bez jejich iniciativy a podpory by výstava zůstala pouhým nápadem. Nemůžeme opomenout ani rodinu a přátele, za podporu, pomoc a to i fi nanční. Naše poděkování patří též všem, co jste si našli čas v tomto nečase na návštěvu výstavy, Váš zájem nás velice potěšil. Lenka Přechová a Renata Pospíchalová Na náměstí Štítného stával známý a oblíbený zájezdní hostinec Rudolfa Kašky. Sídlila zde Řemeslnicko-živnostenská beseda. Hostinec nabízel českobudějovické pivo, cizokrajná vína, výbornou kuchyni. Interiér byl vyzdoben mysliveckými trofejemi. Před hostincem byla čerpací benzínová pumpa, která sloužila až do první poloviny 70. let. Hostinec zanikl koncem 50. let a jeho zbytky byly odstraněny po výstavbě nové prodejny zeleniny (pozdější Bravoll). NEJEN PRO PAMĚTNÍKY Jiz 8

9 CO SE DĚJE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE NÁŠ LYŽAŘSKÝ VÝCVIK Konečně jsme se dočkali. Je pátek a my plni očekávání odjíždíme na týden do Krkonoš na náš lyžařský výcvik. Po příjezdu do Rokytnice nad Jizerou jsme si odpočinuli a vybalili si. Poté jsme odhodlaně vystoupali na nedalekou sjezdovku, kde si nás vedoucí Mgr. Stanislav Háva, Mgr. Roman Šohaj a Mgr. Miroslava Štefl ová rozdělili do tří družstev. Po večeři se každý večer konala nějaká přednáška a po ní jsme se věnovali zábavnému programu, který jsme si sami připravovali. Druhý den jsme se vydali na sjezdovku Modrá hvězda, kde jsme strávili celé dopoledne a část odpoledne. V pondělí dopoledne jsme zamířili,,ke kapličce, kde jsme jezdili na běžkách. Po náročném dopoledni se jelo do Liberce do plaveckého bazénu. Po koupání jsme se vrátili zpátky na chatu Alpin. Celé úterý jsme pobývali na Modré hvězdě s výjimkou 1. družstva, které se odpoledne vydalo na vedlejší sjezdovku Bahýnka. Ve středu jsme první polovinu dne strávili volným lyžováním a odpoledne jsme měli opět běžecký výcvik. Poslední den se uskutečnily závody. Ač nám dopoledne počasí moc nepřálo, mohli jsme, rozděleni do kategorií chlapci, dívky a,,světový výběr odjezdit slalom, sjezd a běžecké závody. Poslední večer jsme se bavili na diskotéce v nedalekém Šnekolandu, kde jsme si to velice užili. A nastal pátek, den odjezdu. I když se většina lidí těšila domů, byli zároveň smutní, že to vše končí. A tak bychom chtěli poděkovat panu Škorpíkovi, který nás bezpečně dopravoval po celou dobu LVZ, učitelům (instruktorům), kteří nás mnoho nového naučili, majiteli pensionu Alpin a personálu za pohostinnost i zdravotnici Haně Lisé, která o nás všechny také dobře pečovala. Jsme rádi, že se nikomu nic vážného nestalo a nikdo si nezpůsobil žádný vážný úraz. Pro všechny to byl nezapomenutelný zážitek, na který si za několik let určitě rádi vzpomenou. KNIHOVNA POČÁTKY NOC S ANDERSENEM Stejně jako každý rok se i letos připojila počátecká knihovna k celostátní akci Noc s Andersenem. Zúčastnilo se 27 dětí ve věku od osmi do deseti let. Pro děti byl připraven zajímavý a bohatý program, složený z různých her, soutěží, kvízů, vyhledávání knih v knihovně a čtení pohádky Sněhová královna od H. Ch. Andersena. Nesměla samozřejmě chybět před spaním ani noční stezka odvahy, kterou si děti s chutí užily. Druhý den ráno po snídani se dětem rozdaly pamětní listy na letošní Noc s Andersenem a dárkové balíčky a pak už si pro děti přišli rodiče. Myslím si, že letošní Noc s Andersenem se nám opět povedla. Tímto bych chtěla poděkovat za pomoc při této akci Evě Vichrové a Hance Přesličkové. Pavla Kolářová Tereza Kybová, Žaneta Rychtová, Denisa Körberová 9

2/2012. Z obsahu: OPĚT SI DOJEL PRO MEDAILE!

2/2012. Z obsahu: OPĚT SI DOJEL PRO MEDAILE! 2/2012 OPĚT SI DOJEL PRO MEDAILE! V teplých letních dnech (PZ č. 8 2011) jsem Vás seznámila s počáteckým cyklistou amatérem, závodícím v modrém triku za Eurofoam sport team, Liborem Trkolou. Říkáte si,

Více

7/2011. Z obsahu: I DOSPĚLÍ MAJÍ RÁDI POHÁDKY

7/2011. Z obsahu: I DOSPĚLÍ MAJÍ RÁDI POHÁDKY 7/2011 I DOSPĚLÍ MAJÍ RÁDI POHÁDKY Před necelým rokem oslovila vedoucí kulturního zařízení, paní Ludmila Marková, prostřednictvím Počáteckého zpravodaje všechny nadšence, kteří by se rádi zúčastnili a

Více

3/2013. Z obsahu: CHRÁNĚNÉ DOMY JEŘABINA

3/2013. Z obsahu: CHRÁNĚNÉ DOMY JEŘABINA 3/2013 CHRÁNĚNÉ DOMY JEŘABINA Kraj Vysočina v současné době prochází transformací sociálních služeb. Mění přístup k lidem s postižením tím, že přizpůsobuje nabízené služby skutečným potřebám, které tito

Více

9/2012. Z obsahu: HURÁ DO ŠKOLY. Pytle cementů na školních chodbách vystřídají děti.

9/2012. Z obsahu: HURÁ DO ŠKOLY. Pytle cementů na školních chodbách vystřídají děti. 9/2012 HURÁ DO ŠKOLY V pondělí 3. září 2012 se po letním odpočívání opět otevřou školní brány a našim dětem nastane každodenní práce na svém vzdělávání a růstu. Určitě nejvíce se těší malí prvňáčci, kterých

Více

pravodaj Obsahově nezávislý měsíčník občanů Počátek JEŘABINO, VÍTÁME TĚ V POČÁTKÁCH!

pravodaj Obsahově nezávislý měsíčník občanů Počátek JEŘABINO, VÍTÁME TĚ V POČÁTKÁCH! KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA POČÁTKY Palackého náměstí 7 Počátky CZ-39464 tel.: 561 034 920 mobil: 602 223 732 kultura@pocatky.cz www.pocatky.cz pravodaj 7/2015 cena 8,- Kč / předplatné 7,50 Kč citát měsíce:

Více

sdružení Via rustica o.s. (MAS místní akční skupiny) více informací na www.viarustica.cz. Akce je součástí

sdružení Via rustica o.s. (MAS místní akční skupiny) více informací na www.viarustica.cz. Akce je součástí 5/2013 POZVÁNKA KE SPOLEČNÉMU JEDNÁNÍ Zdravé Město Počátky a Via rustica o.s. Pacov si vás dovolují pozvat na setkání u kulatého stolu v rámci přípravy rozvojové strategie našeho regionu pro období 2014

Více

Už proběhly další kontroly vody? Ano. Rozbor vody z 19. září už byl v pořádku.

Už proběhly další kontroly vody? Ano. Rozbor vody z 19. září už byl v pořádku. 10/2011 PITNÁ VODA Proč voda z městského vodovodu nebyla, na krátký čas, úplně v pořádku jsem se zeptala jednatele VTS s.r.o. Počátky pana Zdeňka Kopeckého. Je provozovatel vodovodu povinný ze zákona kontrolovat

Více

10/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTKY JSOU NEJEN V SERIÁLU, ALE I VE VESMÍRU

10/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTKY JSOU NEJEN V SERIÁLU, ALE I VE VESMÍRU 10/2013 POČÁTKY JSOU NEJEN V SERIÁLU, ALE I VE VESMÍRU Astronomové z jihočeské Kleti se dlouhodobě věnují výzkumu tzv. malých těles sluneční soustavy - planetek a komet, včetně planetek křižujících dráhu

Více

Obsah zápisu za rok 2004.

Obsah zápisu za rok 2004. Rok 2004 Na prvém místě z letošních událostí nutno uvést vstup našeho státu do Evropské unie s platností od 1.5.2004, dále pak volby do Evropského parlamentu a volby do krajského zastupitelstva kraje Vysočina.

Více

Obsah zápisu za rok 2005.

Obsah zápisu za rok 2005. Rok 2005 K významným událostem v našem městě patřilo v tomto roce velmi rychlé provádění rekonstrukce budov býv. nemocnice novými majiteli na moderní léčebnu pro dlouhodobě nemocné a její uvedení do provozu

Více

11/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTEČTÍ VČELAŘI SLAVÍ 100 LET

11/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTEČTÍ VČELAŘI SLAVÍ 100 LET 11/2013 POČÁTEČTÍ VČELAŘI SLAVÍ 100 LET Psal se rok 1913, rok, kdy ve světě Thomas Alva Edison objevil způsob synchronizace zvuku a promítaného filmu, kdy Dalajláma vyhlásil nezávislost Tibetu, kdy v Norsku

Více

Když míjeli jsme tento dům, v šepot se změnil hlas, běh v chůzi a naše oči vzhlédly k nebesům. Snad v těchto místech skomíral i čas.

Když míjeli jsme tento dům, v šepot se změnil hlas, běh v chůzi a naše oči vzhlédly k nebesům. Snad v těchto místech skomíral i čas. 3/2009 MĚSTO POČÁTKY ZÍSKALO NA PROJEKT REKONSTRUKCE KINA A PŘILEHLÝCH OBJEKTŮ NA MULTIFUNKČNÍ KULTURNÍ CENTRUM V POČÁTKÁCH PODPORU VE VÝŠI 43 502 131,64 KČ Výbor Regionální rady Jihovýchod schválil dne

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta................... 4 Výpisy z usnesení rady........................ 5 Výpis z usnesení zastupitelstva.................

Více

Jarní. Světelský zpravodaj

Jarní. Světelský zpravodaj Jarní strana 1 Světelský zpravodaj Slovo úvodem Vážení čtenáři, zima se nám pomalu ale jistě chýlí ke konci a nás čeká období teplejších a prosluněných dnů. Doba, v níž řada z nás podniká v rámci svých

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

Kniha SEMILY byla slavnostně pokřtěna a představena čtenářům

Kniha SEMILY byla slavnostně pokřtěna a představena čtenářům Ročník XVIII. Číslo 6 Středa 30. června 2010 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Jak jsme volili... 4 Provoz nemocnice o prázdninách... 10 Rozhovor s Václavem Brádlem... 12

Více

9/2007 CITÁT NA MĚSÍC ZÁŘÍ. Z obsahu: ČAS K BILANCOVÁNÍ V říjnu letošního roku uplyne rok od komunálních voleb.

9/2007 CITÁT NA MĚSÍC ZÁŘÍ. Z obsahu: ČAS K BILANCOVÁNÍ V říjnu letošního roku uplyne rok od komunálních voleb. 9/2007 CITÁT NA MĚSÍC ZÁŘÍ Když uvidíš obra, prohlédni si nejprve pozici slunce, aby to nebyl jenom stín trpaslíka. (Von Hardenberg) Anketní otázka z webových stránek Výsledek ankety, která proběhla na

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

Reprezentovalo nás mládí

Reprezentovalo nás mládí 11 listopad 2009 ROÈNÍK XX cena: 6 Kè Reprezentovalo nás mládí Zvláštní příloha: Nařízení Rady Města Telče O provádění zimní údržby na místních komunikacích Silák David Maximální úsilí Davida Lupače na

Více

3/2007. Mezinárodní den žen. Z obsahu: Citát na březen

3/2007. Mezinárodní den žen. Z obsahu: Citát na březen 3/2007 Mezinárodní den žen Ihned po sametové revoluci byly povinné kolektivní oslavy svátku žen zrušeny. Oddychli si ženy i muži, aniž by si uvědomovali, že tento březnový svátek, po dlouhý čas degradovaný

Více

Revitalizace náměstí pokračuje

Revitalizace náměstí pokračuje 2012 květen Revitalizace náměstí pokračuje Ž i v n o s t e n s k ý ú ř a d OZNÁMENÍ OBČANŮM I PŘES REVITALIZACI NÁMĚSTÍ SVOBODY A PŘILEHLÝCH ULIC VŠECHNY OBCHODY, RESTAURA- CE A PROVOZOVNY ZŮSTÁVAJÍ OTEVŘENY

Více

se zprávami z Jaroměřic a Chornic

se zprávami z Jaroměřic a Chornic se zprávami z Jaroměřic a Chornic DUBEN/209 Černá skládka Naši spoluobčané si v prostoru autostrády směrem na Smolno udělali černou skládku. Přestože je možno využívat popelnic a sběrného dvora, objevuje

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

Borský zpravodaj. Z Masopustu v Borech 31.1. POZVÁNÍ NA 21.3.2015. Číslo 1 1. Více informací na str. 8 a 9. Foto: P.Kříž, L.Mašová

Borský zpravodaj. Z Masopustu v Borech 31.1. POZVÁNÍ NA 21.3.2015. Číslo 1 1. Více informací na str. 8 a 9. Foto: P.Kříž, L.Mašová Borský zpravodaj Číslo 1 Číslo Únor Číslo 1 1 2015 Únor Únor 2014 Z Masopustu v Borech 31.1. Foto: P.Kříž, L.Mašová POZVÁNÍ NA 21.3.2015 Více informací na str. 8 a 9 Stránka 2 Ze zápisu z 2. jednání RO

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 269 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Usnesení rady města Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT ! Inzerce Inzerce 2 Přeloučský ROŠT Zprávy z radnice! Rada města Přelouče V pondělí 7. února zasedala rada města na své 57. schůzi. Radní se podrobně seznámili s návrhem na odpis pohledávek, který je pravidelně

Více

5/2009. Z obsahu: SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA

5/2009. Z obsahu: SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA 5/2009 SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Zajímavou a podnětnou akcí byla jarní výprava podnikatelů z Vysočiny v doprovodu krajských radních do Bruselu. Připravili jsme tuto podnikatelskou misi s cílem navázat

Více

Rozhovor na plese. Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 2 ÚNOR 2010 CENA 8 Kč

Rozhovor na plese. Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 2 ÚNOR 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 2 ÚNOR 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Radniční okénko str. 2 Rozpočet města 2010 str. 4-5 Zimní údržba komunikací str. 6 Ples města Kunovice str. 7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Jaký bude Panský

Více

Ročník VII Číslo 3 březen 2006. Zveme vás do divadla

Ročník VII Číslo 3 březen 2006. Zveme vás do divadla Ročník VII Číslo 3 březen 2006 Zveme vás do divadla I v letošním roce má Město Kojetín a Městské kulturní středisko v Kojetíně čest pořádat již 14. ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů Kojetín

Více

ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ

ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 16.2.2009 č.3 Město Žamberk ve spolupráci s DDM ANIMO Žamberk, Městským kulturním podnikem FIDIKO, ZUŠ Petra Ebena Žamberk a SpZŠ Žamberk srdečně zve rodiče, trenéry i

Více