Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ"

Transkript

1 Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 5. DÍTĚ A svět

2 Utrhl jsem květinu a ona zvadla, chytil jsem motýla a on zemřel, pochopil jsem, že přírody se mohu dotknout pouze srdcem. John Winston Lennon Záměr Hlavním záměrem je rozšířit pedagogovi teoretické a praktické dovednosti tak, aby mohl utvářet u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu, vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí. Maximálně využívat okolní prostředí k poznávání živé i neživé přírody, poznávat zákonitosti přírody a její krásy, rozvíjet své smysly, pracovat s přírodním materiálem a objevovat vlastní možnosti, jak přírodě pomoci. Vzdělávací nabídka Okolní svět město: obchody, doprava (automobilová, vlaková, lodní, letecká, MHD atd.), sportovní a kulturní možnosti (stadiony, muzea, divadla, kina) venkov: zahrada, domácí zvířata, pole, lesy, louky, řeky, rybníky příroda (živá neživá) rostliny: části rostlin, stromy, keře, obiloviny, květiny, pokojové květiny, chráněné rostliny, ovoce zelenina, houby zvířata: hmyz, ryby, plazy, obojživelníci, ptáci, savci; domácí a divoká zvířata; jak se objevila domácí zvířata, exotická zvířata, chráněná zvířata přírodní jevy a děje: slunce, vzduch, voda, roční období, déšť, bouře, blesk, kroupy, duha, rosa, sníh, led, uragán, povodně, požáry; chování v ohrožujících situacích Přístroje a zařízení přístroje a zařízení, které děti běžně znají ze svého okolí: TV, telefon (může sloužit i k přivolání pomoci), domácí spotřebiče pomocníci, nářadí (kladivo, šroubovák, kleště, vrtačka atd.) bezpečnost při zacházení a používání přístrojů a nářadí Životní prostředí na Zemi a jeho změny rozmanitosti a proměny životního prostředí na Zemi: pouště, moře, jezera, pralesy, změny počasí lidské zásahy ovlivňující ráz krajiny: stavby elektráren, přehrad, dálnic, skládky atd. změny v životním prostředí: kácení lesů, nedostatek pitné vody, znečištěné ovzduší, nutnost kontroly a usměrnění 2

3 důležitost ochrany přírodních zdrojů: les potřebujeme pro obnovu kyslíku, ale také k rekreaci, potřeba parků ve městech, zajištění dostatku pitné vody, čistá voda pro živočichy atd. co můžeš udělat TY pro ochranu přírody: neznečišťovat přírodu odpadky, starat se o rostliny, vysazovat rostliny, pečovat o zvířata, neubližovat živočichům v přírodě (hmyz, ) Očekávané výstupy Posílit teoretické a praktické pedagogické dovednosti tak, aby pomohly dítěti lépe se orientovat v řádu a dění prostředí, ve kterém žije. Praktické ukázky a příklady by měly pedagogům být inspirací a pomocí při práci s dětmi. Pedagogové by měli být schopni zprostředkovat co nejefektivnějším způsobem dětem v mateřské škole osvojování a rozšiřování povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte. Poskytnout dítěti základní vhled, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí nejen chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit. Dítě by mělo svět vnímat v celé jeho rozmanitosti, pozoruhodnosti a pestrosti. Mělo by být schopno aktivně pozorovat, všímat si a zkoumat, co se kolem něj děje, klást otázky a hledat na ně odpovědi. 3

4 Okolní svět Pro dítě je důležité, aby chápalo, jaký je svět, který jej obklopuje. Právě proto dítě ve věku od tří do šesti let dává dospělým ohromné množství otázek. Úkolem institucionálního předškolního vzdělávání je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení o světě, ve kterém se pohybuje, vést k optimální úrovni osobního rozvoje a učení, resp. k takové úrovni, která je pro dítě individuálně dosažitelná. Pro seznamování dítěte s okolím je významné, zda jde o město či vesnici, kde žije. Důležité je postupovat od toho, co dítě již zná ze svého okolí, a obohacovat a rozšiřovat jeho obzory novými poznatky a zkušenostmi. Životní podmínky mohou významně ovlivňovat znalosti a dovednosti dítěte. Městská aglomerace skýtá velké množství podnětů, se kterými se dítě setkává, a je nutné přiměřenou formou, nejlépe zážitkovou, dítě seznamovat s různými charakteristikami. Jako vhodné se jeví obeznámit dítě především s tím, co se nachází v nebližším okolí od mateřské školy obchody, sportovní hřiště atd. A postupně začleňovat do struktury poznávání vzdálenější oblasti park, stadion apod. Seznamování s jednotlivými typy obchodů (potraviny, elektrospotřebiče, knihy, lékárna atd.) a služeb (kadeřník, malíř, autoopravář...) dítěti přináší nejen nové znalosti, ale i zábavu (hra na obchod, cukrárnu). Další zajímavou oblastí je pro děti doprava a její druhy pozemní (automobilová, železniční, podzemní), ale také letecká, vodní. Děti mohou formou různých aktivit (kreslení, obrázky z časopisů atd.) samy dávat podněty, co vše se přepravuje osoby (auto, vlak, letadlo..), náklady. Děti mohou např. do mateřské školy donést různé hračky dopravní prostředky a bavit se o tom, jak se jmenují, k čemu slouží atd. Při vycházce je možné zaznamenávat různá speciální vozidla sanitka, taxík, buldozer, autojeřáb, hasičské auto apod., které už viděly. Širokou možnost poskytuje tematika městské hromadné dopravy (možnost využít různé formy her, individuální i skupinovou kresbu apod.). Zde je možné děti seznámit i s tím, že dříve se jezdilo v kočárech tažených koňmi, které dnes už slouží jen jako zpestření pro turisty při projížďce městem. Pro některé děti bude nové a zajímavé, že tramvaje jezdí po kolejích, trolejbusy mají, na rozdíl od autobusu, elektrickou trolej. Děti mají v této souvislosti možnost dozvědět se, že jsou pravidelné linky, které jezdí stále stejné trasy, jízdní řády, aby každý věděl, kdy autobus či tramvaj pojede. Jak mají nastupovat a vystupovat, aby to pro ně bylo bezpečné. Pro děti je zábavné, když si mohou udělat malý kvíz na začátku a na konci tematického bloku o dopravě (možnost zpětné vazby co se děti dozvěděly nového): pojmenovat různé dopravní prostředky dle obrázků zakroužkovat na obrázcích vozidla a stroje, které nepatří k prostředkům hromadné dopravy dle rozdaných hraček a obrázků se dělit na jednotlivé skupinky dle daných parametrů (k oknu půjdou všichni, kdo se pohybují po kolech, přepravují náklady.) odpovídat na otázky typu: čím je možné létat vzduchem?; který dopravní prostředek jezdí po vodní hladině?; co vše má kola?; vyjmenuj druhy městské hromadné dopravy; vysvětli, čím se liší autobus od tramvaje a trolejbusu?; jaká auta se využívají při zemědělské výrobě? atd. Dalšími velmi zajímavými objekty se pro děti mohou stát muzea, divadla, kina, výstavy. Pokud je v blízkosti mateřské školy muzeum či výstava se zajímavou expozicí, která by děti zaujala, je velmi přínosná návštěva. 4

5 Následné povídání je možné zážitkově podpořit vlastní výstavou obrázků dětí (na různá témata), vytvořit si v prostorách mateřské školy např. i malé muzeum s danou tematikou. Využít lze např. knihy (pohádky, strašidla, moje oblíbená pohádková bytost či pohádka atd.). Nebo mohou děti vytvářet na daná témata objekty (např. víly, vodníci, dopravní prostředky atd.). Možné je využít, případně kombinovat jak individuální, tak i skupinovou práci. Návštěva dětského divadelního představení bude jistě pro malé diváky velkým zážitkem. Venkovské prostředí poskytuje velké množství podnětných impulzů, kterých lze opět interaktivně využít k seznamování se s novými informacemi: domácí zvířata (jak zdomácněla, krmení, ochrana stáje, chlévy, užitek, rybníky chov ryb), volně žijící zvířata, polní práce, chov dobytka atd. Jedinečná příležitost se nabízí s propojením dodávání potravin do obchodů. Využít lze při práci s dětmi např. celý řetězec od zasetí obilí přes obdělávání, sklizeň až po pomletí mouky a upečení chleba, který si můžeme zakoupit v obchodě. Tímto způsobem lze zábavnou formou seznámit děti i s cestou některých dalších produktů mléčné výrobky, marmelády, cukr a další. V době předškolního věku odhaluje dítě také široký svět přírody. Mělo by umět rozlišovat, co patří do přírody živé a neživé. Pozitivní vztah dítěte k přírodě se rodí v podmínkách těsného kontaktu s rostlinami či zvířaty. Postoj k přírodě je závislý také od schopnosti vidět a prožívat její krásu. Nestačí jen dítěti o rostlinách a zvířatech číst, ale je potřeba upozorňovat je na procházkách na okolní přírodní jevy. Ukazovat mu rostliny v nejbližším okolí bydliště a následně rozšiřovat jeho znalosti. Dítě by mělo umět rozlišovat listnaté a jehličnaté stromy (vědět, jaké jsou rozdíly), základní kvetoucí lesní, luční a zahradní rostliny, rozlišovat obiloviny (alespoň ječmen a oves), zeleninu, ovoce a lesní plody. Pozornost je dobré zaměřit také na pokojové rostliny, které jsou součástí nejbližšího okolí dítěte. Seznamovat dítě se stavbou rostlin a funkcí jejich jednotlivých částí. Vysvětlovat, že i rostliny potřebují péči a potravu k životu, že kořeny nasávají vodu a živiny, které se stonky, stvoly, stébly a větvemi dostávají do listů, květů a plodů. Potřebují světlo a vláhu. Pokud jsou v mateřské škole pokojové květiny, je dobré vést děti, aby se o ně staraly, sledovaly jejich růst a rozvíjely tím svůj zájem o přírodu a učily se k rostlinám chovat starostlivě. Mnohé rostliny je stále obtížnější v přírodě najít. Některých druhů již zůstalo tak málo, že v zájmu jejich záchrany jsou chráněné. Zde je dobré dětem zdůraznit, že se nesmí trhat, a uvést rostlinu, kterou znají nebo si ji mají možnost v době květu prohlédnout např. v zahrádce sněženka. K posilování znalostí dětí lze využít např. i skupinovou soutěž s otázkami: čím se jehličnaté stromy liší od listnatých?; jmenuj dva listnaté a dva jehličnaté stromy; co to jsou obiloviny?; vyjmenuj tři polní (luční, zahradní) květiny; jak se lidé starají o pokojové rostliny?; jaké rostliny se zapisují mezi chráněné rostliny?; podle obrázků najdi jedovaté houby... Děti zaujmou různé zajímavosti, např. to, že vědci se dlouho přeli, co jsou houby: živočichové nebo rostliny? Mají znaky jak rostlin, tak i živočichů. Nakonec pro ně vytvořili zvláštní skupinu organismů. Houby jsou jedlé a nejedlé. Děti je dobré upozornit také na houby jedovaté. Pro posílení dovednosti rozlišování hub je možné využít např. hru, kdy jsou na zahradě rozmístěny obrázky hub a dětí sbírají a rozlišují houby jedlé a nejedlé (využít lze práci ve dvojicích). Velmi širokou oblastí je svět zvířat. Zemi obývají miliony druhů zvířat. Děti z každodenního života velmi dobře znají různé druhy zvířat. Zábavnou formou je možné je seznamovat s dalšími druhy, vnášet řád do různých členění: hmyz, ryby, obojživelníci, plazy, ptáci, savci. Ryby můžeme dále členit na sladkovodní (kapr, pstruh, štika ) a mořské (delfín, žralok, rejnok ). Různé zástupce hmyzu i obojživelníků a ptáků je možné pozorovat například na vycházkách. Některé děti mají doma své zvířecí mazlíčky a mohou ostatním sdělit, jak se o ně starají. Dá se využít kreslení na témata jako: co jsem viděl v zoologické zahradě, které zvíře mám nejraději, které zvíře bych si přál. Skupinovou činnost je možné využít ke společné kresbě ZOO. Hrát různé 5

6 hry dle členění zvířat do skupin (ryby, savci atd., nebo mořské x sladkovodní ryby apod.). Společný kvíz může obsahovat např. tyto otázky: jaký hmyz znáš?, jaké ryby a obyvatele moří znáš? znáš nějaké plazy?, vyjmenuj nějaké obojživelníky, které stěhovavé ptáky znáš?, kteří ptáci u nás přezimují?, vyjmenuj domácí zvířata, která znáš, vyjmenuj divoká zvířata, vyjmenuj zvířata severu a horkých krajů, kdo má na těle šupiny?, kdo má zobák a peří? Příroda je nejdůležitější prostředek vzdělávání a rozvoje dětí předškolního věku. Děti velmi brzy začínají projevovat svůj zájem o přírodní jevy. Každý předškolák je malý průzkumník, který neustále něco objevuje. Proto je velmi důležité, abychom s dítětem cíleně pozorovali přírodu, učili ho všímat si různých přírodních jevů a učili ho pojmenovávat je. Procházka je skvělou příležitostí, kdy se dítě může seznamovat s celou řadou přírodních jevů. Má zájem o seznamování s tím, proč taje sníh, proč žloutnou a opadávají listy ze stromů, jak se tvoří mraky před bouřkou atd. Pro dítě by neměly zůstat záhadou takové přírodní jevy, jako je sněžení, mlha, rosa, mraky, jinovatka. Je velmi přínosné pokusit se většinu přírodních jevů pozorovat spolu s dítětem přímo. Samozřejmě, že dítě nesmíme vystavit nějakému nebezpečí, a proto bouřku budeme raději pozorovat z bezpečí mateřské školy. Ze sněhu si postavíme sněhuláka a co může způsobit lavina, dítěti pouze vysvětlíme. Dítě by mělo poznávat přírodní jevy i podle obrázků a ústního popisu. Vyprávějte dítěti o tom, jak se příroda mění během jednotlivých ročních období a jak jdou za sebou. Jeho znalosti můžeme podpořit různými básničkami a říkankami s danou tematikou a činnostmi, které jsou pro jednotlivá roční období charakteristická. Podrobněji dítěti charakterizujeme srozumitelnou formou, podle čeho může jednotlivá roční období rozlišit. Na jaře se dny prodlužují a otepluje se, stromy začínají rašit, vracejí se ptáci a rodí se mláďata. Léto je nejteplejší roční období, dny jsou dlouhé, všechno roste, květiny rozkvétají a tvoří semena, dozrávají plody různého ovoce. Podzim má již kratší dny, bývá deštivěji a ochlazuje se. Stromům a keřům žloutnou a opadávají listy, tráva usychá. V sadech se sklízí ovoce, na polích sbírají brambory. Ptáci odlétají do teplých krajů a zvířata se připravují na příchod zimy. Zima je nejchladnější období roku, dny jsou krátké, rostliny přestávají růst, stromy stojí bez listů, jen jehličnaté stromy jsou stále zelené. Zvířatům narostla hustá srst, aby jim bylo tepleji. Mnohá zvířata se uložila k zimnímu spánku. Dítě učíme také rozlišovat a pojmenovávat různé druhy počasí chladno, teplo, větrno, deštivo, mlhavo atd. Seznamujeme dítě s tím, že rok má dvanáct měsíců, proč se střídá noc a den. Co je to déšť, kroupy, sníh, led. Vysvětleme dítěti, co je to duha, rosa, ale také povodně a záplavy, uragán, tornádo, bouře, blesk a jak vznikají. Seznamíme je také se základními pravidly bezpečného chování při bouřce (doma i v přírodě), při požáru či povodni. 6

7 Přístroje a zařízení Již pračlověk se naučil používat jednoduché kamenné nástroje. Od těch dob lidé postupně získávali další znalosti a dovednosti. Dodnes se využívá mnoha vynálezů, které změnily náš lidský život. Počet vynálezů výrazně stoupl během posledních sta let. Naše babičky a dědečkové ještě neznali takové přístroje, jako je automatická pračka, počítač nebo mobilní telefon. Dříve nebylo možné ani cestovat jako dnes. Přeprava lidí a věcí byla pomalá, nepohodlná a často i nebezpečná. Postupně se začaly budovat cesty, což umožnilo lepší cestování v kočárech. Lidé vymysleli první lokomotivu a automobil. Později také letadlo. Stejně tak se vyvíjelo předávání zpráv, aby se lidé mohli mezi sebou dobře dorozumět. Byl vynalezen papír, na který bylo možné zprávy zapisovat. Do vzniku knihtisku se knihy musely ručně přepisovat. Vznikl telefon a také rozhlas a televize, takže bylo možné o různých událostech informovat velké množství lidí najednou. V dnešní době jsme zvyklí, že za nás spoustu práce udělají stroje a různá zařízení. A to při různých činnostech při práci na poli, při stavbě domů a silnic, při výrobě různých věcí atd. Jsme také obklopeni spoustou pomocníků, kteří nám usnadňují každý den. Ráno, než odejdeme z domu, tak si můžeme v rychlovarné konvici připravit vodu na čaj. V toustovači opéct chléb nebo si v mikrovlnné troubě ohřát mléko. I mamince pomáhají přístroje s úklidem domácnosti vysavač, pračka, kuchyňský robot, atd. Ale stále používáme také velkou spoustu jednoduchého nářadí, které má doma určitě každý tatínek nebo dědeček kleště, šroubovák, kladivo, sekeru,... Děti by měly umět vyjmenovat různé přístroje a nářadí, které se běžně používají. Měly by získat základní informace, k čemu všemu se dají využít, jak se s nimi má bezpečně zacházet. Měly by vědět, že telefonem je možné si přivolat v případě potřeby pomoc. Ale také to, že některé přístroje a nářadí dětem do rukou nepatří, protože by si mohly ublížit. Jiné, které běžně používají, musí používat opatrně např. nůžky. K seznamování se světem techniky je možné využít vycházky po okolí, práci s obrázky (děti poznávají, co to je a k čemu to slouží), dělení do skupin dle různých kritérií (ruční nářadí, elektrické přístroje atd.), hračky jako mikroskop, dětské nářadí. 7

8 Životní prostředí na Zemi a jeho změny Země vznikala v prahorách, kdy se začaly vyvíjet drobné a jednoduché organismy bakterie a malé zelené řasy. Postupně se objevili první živočichové v moři. Země tehdy byla pokryta močály a objevili se na ní velké rostliny, obojživelníci a plazy. Dále se vyvinulo mnoho živočichů, včetně velkých ještěrů dinosaurů a také první ptáci a savci. Podle zkamenělin dnes vědci poznají, jak vypadali v minulosti živočichové a rostliny (je možné využít pomůcek jako mikroskop, sádrové odlitky stop zvířat atd.). Dinosauři patřili k největším suchozemským živočichům, které známe. Byli to plazi se šupinatou kůží. Vymřeli, víme proč? Hory se utvářely miliony let. Sopky a zemětřesení stále mění zemský povrch. V oceánech se nachází většina vody na naší planetě. Počasí na Zemi je různé od žhavého slunečního žáru na pouštích až po místa, kde je celý rok led. Dnešní podoba planety Země je velmi různorodá a pestrá. Na povrchu je souš kontinenty a oceány (pro lepší pochopení u dětí je vhodné využít názorné pomůcky, jako je velký atlas světa pro děti nebo globus). Velkou část zemského povrchu tvoří hory. V horách pramení řeky, které stékají do moře. Velice zajímavé je seznámit dítě například s koloběhem vody v přírodě: Slunce ohřívá oceány a řeky. Voda se tím odpařuje a vodní pára stoupá vzhůru, kde se ochlazuje a mění na kapičky vody, které vznikají kolem částeček prachu ve vzduchu. Velké množství kapiček vytváří oblak. Kapičky se zvětšují, dokud nejsou tak velké, že už se ve vzduchu neudrží a jako déšť se vracejí zpět na zemský povrch. Když se velmi ochladí, vzniknou sněhové vločky nebo kroupy. Děti často znají přírodu z krásných knih s cizokrajnými zvířaty a málokdy tuší, že mnoho z nich člověk skoro vyhubil. Aby skutečný vztah a lásku k přírodě prožily, musíme jim přírodní zážitky zprostředkovat. Ukažme jim krásu celku i jednotlivé podrobnosti přírody, ale ukažme jim i opačnou stránku jak přírodě ubližujeme, obojí se musí doplňovat. Budeme-li pořádat jen nádherné výlety, unikne dětem zodpovědnost lidí za ničení přírody. Proto je nutné obě složky udržet v rovnováze a vést děti k tomu, že aby příroda zůstala příjemným a zdravým prostředím, musíme se o ni starat a chránit ji. Lidé budují přehrady a elektrárny, aby měli dostatek energie na výrobu elektrické energie k osvětlení, tepla pro vytápění budov a další činnosti. Také stavíme silnice, továrny, stadiony, nové domy a další stavby, které potřebujeme, aby se nám dobře žilo. Tím ale také velice výrazně zasahujeme do podoby krajiny a ovlivňujeme životní prostředí na Zemi. Naše hlavní zdroje tepla a energie pocházejí z podzemí Země. Ropa, zemní plyn a uhlí se využívají především jako zdroj energie. Tohle, ale i další naše potřeby s sebou nesou velké zásahy do přírodního prostředí. Řeky, moře a půda jsou vážně ohroženy znečištěním. Znečištění postihuje dokonce čím dál tím více vzduch, který dýcháme. Vědci zjistili, že znečištění se neustále zvyšuje a že by mohlo dojít k poškození celé naší planety, pokud nebudou učiněny patřičné kroky k omezení těchto škod. Nutná je ochrana podnebí, lidé se snaží snížit globální oteplování např. těmito kroky: filtry na průmyslové komíny, katalyzátory do automobilů pro odstranění kouřových zplodin, recyklují co nejvíce výrobků (sklo, papír, plasty), vyvíjejí nová paliva jako náhradu za benzín, snaží se zabránit dalšímu ničení světových lesů. 8

9 Znečištění vody se lidé snaží snížit: zákazem vypouštění znečištěného odpadu do vody, zákazem používání nebezpečných chemikálií pro zemědělce, hledáním způsobů odstraňování ropných skvrn. Deštné lesy se lidé pokoušejí zachránit zákazy kácení a ničení. Dětem můžeme zprostředkovat propojení teorie a praxe např. tím, že dle umístění mateřské školy naplánujeme výlet tak, aby se dostaly do styku s povrchovou vodu. Někde bude možné navštívit nádrž s pitnou vodou, pramen nebo čistící stanici, aby děti viděly, odkud se voda v našich vodovodech bere. Jinde je možné sledovat např. potok, rybník či řeku, pozorovat živočichy, hlavně ptáky, a všimnout si i rostlin u vody. Děti by měly umět poznat nejběžnější druhy a dokázat o nich říci nějakou zajímavost. Dítě si k prostředí, které zná, vytvoří bližší vztah. Nasbírané vědomosti a dojmy by měly být u dítěte zpracovány a prohloubeny. K tomu je vhodné využít tvořivé formy vyjadřování, jako je malování, modelování, hry a scénky. Při činnostech jsou děti přiváděny k dalšímu přemítání o tématu a ke kladení otázek. Ze vzniklých výtvorů je možné udělat např. výstavku a tím se k tématu vracet. Když děti získaly určité znalosti pomocí vyprávění i přímého kontaktu, připomeneme si pojem ekologické zodpovědnosti. Vedeme děti k přemýšlení o tom, jak je třeba se chovat a jaké chování vhodné není. Děti nemají obtíže své chování změnit, ale důležitý je trvalý vliv a pozitivní příklad jejich přímého okolí. Proto je dobré je osobním příkladem cíleně vést k šetření vodou a energie, třídění odpadu, péči o rostliny a živočichy v blízkém okolí. Tipy a praktické náměty pro práci s dětmi Rozvojové předpoklady a možnosti dětí vyžadují uplatňovat v předškolním vzdělávání odpovídající metody a formy práce. Vhodné jsou metody prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti. Ve vzdělávání je třeba využívat přirozeného toku dětských myšlenek a spontánních nápadů a poskytovat dítěti dostatek prostoru pro spontánní aktivity a jeho vlastní plány. Učební aktivity by proto měly probíhat především formou nezávazné dětské hry, kterou se dítě zabývá na základě svého zájmu a vlastní volby. V předškolním vzdělávání by mělo být v dostatečné míře uplatňováno situační učení, založené na vytváření a využívání situací, které poskytují dítěti srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí tak, aby se dítě učilo dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje, a lépe tak chápalo jejich smysl. Významnou roli v procesu učení sehrává spontánní sociální učení, založené na principu přirozené nápodoby. Proto je třeba ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v mateřské škole vyskytnou, nejen v didakticky zaměřených činnostech, poskytovat dítěti vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě a přejímání vhodné. 9

10 Při práci s dětmi je možné využít např. tyto aktivity a formy práce Přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm: okolní příroda, kulturní a technické objekty (stadiony, muzea, divadla atd.), vycházky do okolí, výlety, tematické dny. Aktivity zaměřené k získávání praktické orientace ve městě/obci: vycházky do ulic, návštěva obchodů, návštěva důležitých institucí, budov a dalších pro dítě významných objektů, sledování událostí v místě bydliště a účast na akcích, které jsou pro děti zajímavé. Poznávání přírodních jevů: sledování změn a rozmanitostí v přírodě živá a neživá příroda, přírodní jevy a děje (roční období, měsíce, týdny, dny, déšť, kroupy, sníh, led, vánice, vítr, bouře, duha, mlha, rosa, blesk, hrom, povodně, záplavy, uragán atd.), rostliny, živočichové, krajina a její ráz. Na základě praktických činností seznamovat dítě s různými přírodními i umělými látkami a materiály, využít praktických pokusů a zkoumání (využít např. dětských badatelských setů), manipulace s různými materiály a surovinami. Pozorování životních podmínek, poznávání ekosystémů: les, louka, rybník, pole atd. Poučení o možných nebezpečných situacích, jak se chránit: dopravní situace, kontakt se zvířaty, kontakt s léky, jedovaté rostliny, chemické látky, technické přístroje a nástroje, nebezpečné předměty (nůž, nůžky atd.), požár povodeň, blesky a další nebezpečné situace a přírodní a povětrnostní jevy. Vést dítě ke zdravým životním návykům a postojům. Práce s literárními texty, četba, práce s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií, pracovních listů, kladení otázek a hledání odpovědí, diskuze nad problémem, vyprávění, poslech. Smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí: pracovní činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, zahradu. Výtvarná činnost: malba, techniky s přírodními materiály, práce s papírem a dalšími materiály (možnost využívat skupinové práce). Ekohry V přírodě se pohybujeme za každého počasí a po různém terénu (písek, sníh, led, ), překonáváme různé překážky. Třídění odpadu, sběr papíru, plastových víček apod. 10

11 Dítě ukončující předškolní vzdělávání by mělo získat tyto kompetence a dovednosti Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro něj smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi. Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi apod.). Zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace, které se doma a v mateřské škole opakují. Chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod. Mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí. Mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte. Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě počítat a přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem. Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí: dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod. Uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit. Vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc. 11

12 Použitá a doporučená literatura Leblová, E. Environmentální výchova v mateřské škole. Praha: Portál ISBN Hederer, J. Životní prostředí a výchova. Praha: Portál ISBN Pike, G. Selby, D. Cvičení a hry pro globální výchovu 1. Praha: Portál ISBN Pike, G. Selby, D. Cvičení a hry pro globální výchovu 2. Praha: Portál ISBN Nadeau, M. Relaxační hry s dětmi. Praha: Portál ISBN Šimanovský, Z. Mertin, V. Hry pomáhají s problémy. Praha: Portál ISBN Vítejte v kvítečkově. Kroměříž: Barevné kamínky s.r.o. pro realizaci RVP (pouze internetový obchod: Praktické náměty pro konkretizované očekávané výstupy RVP PV Dítě a svět Kroměříž, Barevné kamínky s.r.o. pro realizaci RVP. (pouze internetový obchod: Autor - zodpovědná osoba: Mgr. Vlasta Recová Korektorské úpravy: Mgr. Josef Švábenický Grafické úpravy: Radek Váňa 12

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Environmentální výchova v naší školce

Environmentální výchova v naší školce Environmentální výchova v naší školce Environmentální výchova je nauka o světě o prostředí a člověku v něm. Je to tedy něco, co se dotýká každého z nás. Náš vztah k prostředí odráží naše potřeby i to,

Více

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata Září Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině Zná základní údaje z historie a současnosti obce Zná některé lidové a místní zvyky a tradice Domov, orientace v krajině Škola,

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Domov Škola Osobní bezpečí Riziková místa a situace. Chování lidí Právo a spravedlnost. Péče o zdraví, zdravá výživa

Výstup Učivo Průřezová témata. Domov Škola Osobní bezpečí Riziková místa a situace. Chování lidí Právo a spravedlnost. Péče o zdraví, zdravá výživa 5.1.6.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1. Zná bezpečnou cestu do školy a zpět Zná název školy Zná jméno třídní učitelky a

Více

Poznáváme svět přírody

Poznáváme svět přírody Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Družstevní čtvrť 3149 695 03 Hodonín IČO 65766628 e-mail: mshod.druzstevni@centrum.cz webové stránky: www.mspestrokvitek.cz Poznáváme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016 Počet žáků: 53 Ředitelka školy : Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová 1.Charakteristika EVVO. 2.Cíle EVVO. 3.Metody a formy realizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Poznáváme přírodu

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3.

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. 1 MKDŽ1 Orientace na mapě města Pracovní list k procvičování učiva, práce s mapou, vyhledávání

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Klíčové kompetence Kompetence občanské: o rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Předmět je členěn do okruhů

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Předmět je členěn do okruhů PRVOUKA 1. ročník Předmět je členěn do okruhů 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Člověk a jeho svět 5. Rozmanitost přírody září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Škola

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

Prvouka. Domov: prostředí domova, orientace v místě bydliště, adresa bydliště žáka. Bezpečná cesta do školy

Prvouka. Domov: prostředí domova, orientace v místě bydliště, adresa bydliště žáka. Bezpečná cesta do školy 1 Prvouka Prvouka Učivo Domov: prostředí domova, orientace v místě bydliště, adresa bydliště žáka Bezpečná cesta do školy Domov: prostředí domova, panelový dům, nájemní dům, byt, vesnice, město Obec: úřady,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3.

NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3. NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3. Jaký tvar mají značky informující? 4. Nakresli značku Dej

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.3. Přírodověda A) Charakteristika předmětu Snahou učitele by mělo být, aby vše, o čem se děti v přírodovědě učí, mohly pozorovat, zkoumat. Kromě tradičních metod se proto doporučuje zařazování vycházek

Více

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Městská mateřská škola Hořovice, Jiráskova 602, 268 01 Hořovice ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Motto: Kdo rozumí přírodě a světu, porozumí lépe i sám sobě Koordinátor: Bc. Iveta Matějková Cílové skupiny:

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Environmentální výchova 2010/2011 Soukromá mateřská škola Motýlek ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA (z angl. environment a fr. environnement, prostředí) znamená výchovu k odpovědnému zacházení s životním prostředím.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Školní prostředí Žák: udržuje pořádek ve třídě podílí se na úklidu školního areálu - pořádek na svém pracovním místě, ve třídě, v šatně, ve škole - pořádek v celém

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Projekt VODA NAD ZLATO 5. TŘÍDA BERUŠKY

Projekt VODA NAD ZLATO 5. TŘÍDA BERUŠKY Projekt VODA NAD ZLATO 5. TŘÍDA BERUŠKY Projekt Voda nad zlato Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: 1) Podoby vody - její význam pro

Více

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami:

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami: 5.13 Environmentální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Environmentální výchova integruje všechny tematické okruhy

Více

Jarní probuzení. Projekt k tématu Jaro. Zpracovala: Mgr.Charlotta Kurcová

Jarní probuzení. Projekt k tématu Jaro. Zpracovala: Mgr.Charlotta Kurcová Jarní probuzení Projekt k tématu Jaro Zpracovala: Mgr.Charlotta Kurcová Hlavní cíle projektu Hlavním cílem tohoto projektu je upevnit znalosti z prvouky týkající se jara, jarní přírody, zvířat, zlepšit

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: III/2 č.sady: 6 Ověřeno ve výuce: 7.5.2012 Třída: 1. Datum:16.4. 2012 1 Pole, les, louka, u rybníku

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků:

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků: Příloha č. 3 5.3.4 Přírodovědný seminář (PS) a) Obsahové vymezení Výuka volitelného předmětu Přírodovědný seminář rozšiřuje a prohlubuje učivo vzdělávací oblasti Člověk a příroda a je vyučován v 7. 9.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Ročník: 4. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Ročník: 4. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka - objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka ROZMANITOST PŘÍRODY Prvky neživé přírody:

Více

PŘÍRODOVĚDA 5. ROČNÍK

PŘÍRODOVĚDA 5. ROČNÍK ,,VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA PŘÍRODOVĚDA 5. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Země ve vesmíru? žák

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 7. - PŘÍRODOVĚDA Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Přírodověda 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOVĚDA

Více

Rozmanitosti přírody - 4. ročník

Rozmanitosti přírody - 4. ročník Rozmanitosti přírody - 4. ročník 1. Živá a neživá příroda prezentace - opakování a prohlubování učiva ze 3. roč. K: komunikativní, k učení K. výstup: - opakuje učivo ze 3. ročníku - vysvětlí pojmy živá

Více

Přírodověda - 4. ročník

Přírodověda - 4. ročník Přírodověda - 4. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy zjišťuje propojenost prvků přírody nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka prakticky třídí organismy do skupin s využitím

Více

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL Dům dětí a mládeže Horažďovice Zámek 11 Horažďovice 341 01 NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL Výukovým programem myslíme ucelený, didakticky strukturovaný a tematicky orientovaný

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

KRÁLOVSTVÍ VODY. Co prožila kapka vody? (koloběh vody) Jak vypadá voda? (skupenství vody) Život u vody a pod vodou (vodní rostliny a živočichové)

KRÁLOVSTVÍ VODY. Co prožila kapka vody? (koloběh vody) Jak vypadá voda? (skupenství vody) Život u vody a pod vodou (vodní rostliny a živočichové) KRÁLOVSTVÍ VODY Co prožila kapka vody? (koloběh vody) Jak vypadá voda? (skupenství vody) Život u vody a pod vodou (vodní rostliny a živočichové) Vodní víly a skřítkové si hrají (cvičíme, hrajeme si, malujeme

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Příloha č. 2 Minimálního preventivního programu pro dětský domov Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - orientuje se v pojmech a prostoru školy - vyzná se v prostoru třídy, školy, okolí svého bydliště - umí adresu a telefon bydliště - dojde bezpečně z domu do školy a zpět - užívá správné školní

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 8. - PRVOUKA Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Prvouka 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PRVOUKA Obsahové,

Více

Projekt Učíme se pro život. (EU peníze školám) Věcné učení. Pracovní listy. 7. 10. ročník základní školy speciální. Vypracovala: Mgr.

Projekt Učíme se pro život. (EU peníze školám) Věcné učení. Pracovní listy. 7. 10. ročník základní školy speciální. Vypracovala: Mgr. Projekt Učíme se pro život (EU peníze školám) Věcné učení Pracovní listy 7. 10. ročník základní školy speciální Vypracovala: Mgr. Lenka Dobrovolná Obsah DUM 1. Lidské tělo. Seznámení s hlavními částmi

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice Environmentální výchova PŘÍRODNÍ ZAHRADA Obsah:

Více

Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce

Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce ( Příloha k ŠVP PV - Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Enviromentální výchova je veškeré výchovné a vzdělávací

Více

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK VYDRA TAJEMNÁ KRÁLOVNA ŘEK Tento program má za cíl seznámit žáky s druhem živočicha, se kterým se v přírodě často nesetkávají vydrou říční. Žáci uvidí vydry naživo, dozví se o hlavních

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Prvouka. bydliště žáka, bezpečná cesta do školy

Prvouka. bydliště žáka, bezpečná cesta do školy 1 Prvouka Prvouka Učivo ŠVP výstupy Domov prostředí domova, orientace v místě bydliště, adresa zná název školy, jméno učitelky, vychovatelky, ředitele školy bydliště žáka, bezpečná cesta do školy rozlišuje

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2015/2016

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2015/2016 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2015/2016. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Náš svět Charakteristika předmětu V předmětu Náš svět je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více

Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO

Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO Příloha ŠVP PV MŠ Dr. E. Beneše,,Hrajeme si celý rok motto: Zahrada plná úsměvů. 1 Hlavní záměr

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3.

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Prvouka 1. 3. ročník 2 hodiny týdně třídy, příroda, obec učivo je rozděleno do pěti tematických

Více

Přírodověda. zná zásady poskytnutí první pomoci. zná zásady bezpečného pohybu a pobytu v přírodě. problémy konzumní společnosti

Přírodověda. zná zásady poskytnutí první pomoci. zná zásady bezpečného pohybu a pobytu v přírodě. problémy konzumní společnosti 1 Přírodověda Přírodověda Učivo ŠVP výstupy Lidské tělo péče o zdraví zná zásady bezpečného pohybu a pobytu v přírodě zná zásady poskytnutí první pomoci První pomoc zná zásady bezpečného pohybu a pobytu

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

VY_32_INOVACE_02.19 1/7 3.2.02.19 Člověk a příroda

VY_32_INOVACE_02.19 1/7 3.2.02.19 Člověk a příroda 1/7 3.2.02.19 Společenstvo organismů cíl - znát pojem společenství - uvést příklad rostlinného a živočišného společenství - ve vodě i na souši žijí společně druhy organismů, vytváří rostlinná a živočišná

Více

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5 Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Téma : Maková panenka, Rákosníček, Vydrýsek Měsíc květů a rozkvetlá zahrádka Moje maminka a svátek matek Naše planeta, moře, řeky Cíle : - Osvojení

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více