Blansko se bude ucházet o Duklu str. 5. číslo září 2011 informační čtrnáctideník zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Blansko se bude ucházet o Duklu str. 5. číslo 14 12. září 2011 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz"

Transkript

1 Kino zavírá, dostane digitální techniku str. 5 Blansko se bude ucházet o Duklu str Půlmaraton Mor. krasem str. 4 Startuje futsalový přebor str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo září 2011 informační čtrnáctideník zdarma Dotazník k úrovni služeb MěÚ Blansko Letos poprvé připravilo město Blansko Dotazník k úrovni služeb Městského úřadu Blansko. Vážení občané, předkládáme vám poprvé tento dotazník k úrovni služeb MěÚ Blansko. Počínaje letoškem se v něm v pravidelných ročních intervalech budeme ptát vás, zákazníků, kteří využíváte služeb Města Blansko a jeho městského úřadu, jak jste spokojeni se službami, které vám poskytují. Dotazník je striktně anonymní. Naleznete ho otištěný ve Zpravodaji města Blansko (na straně 3), ale můžete jej vyplnit i elektronicky na webových stránkách, případně si jeho formuláře můžete vyzvednout v budovách MěÚ Blansko a v Blanenské informační kanceláři Blanka. Na požádání vám formulář vydají i na jednotlivých odborech MěÚ. Další možností je stáhnout si dotazník na v některém z připravených formátů, vytisknout si jej, vyplnit a následně odevzdat v některém z připravených míst (viz dále). Prosíme vás, abyste si našli chvilku na vyplnění tohoto dotazníku a také o zachování co největší míry objektivity při odpovědích na pokládané otázky. Výsledky tohoto šetření pro nás budou důležitým vodítkem k dalšímu zlepšování činnosti Městského úřadu Blansko a jím poskytovaných služeb, proto čím větší počet respondentů na otázky objektivně odpoví, tím přesnější obraz o míře spokojenosti veřejnosti s naší prací si budeme moci udělat. Vyplněný dotazník můžete odevzdávat do připravených a označených schránek: v budově na nám. Republiky 1 v 1. podlaží v budově na nám. Svobody 3 v přízemním atriu v Blanenské informační kanceláři Blanka Prosíme vás o odevzdání vyplněných dotazníků do 30. září» pokračování na straně 3 Do dvou tříd nastoupili letos noví žáci v Základní škole Salmově. Zahájení školního roku proběhlo již tradičně nástupem na parkovišti před budovou školy, kde všechny žáky přivítali starosta města Blanska Lubomír Toufar a ředitelka školy Eva Kadrmasová. Každého prvňáčka dostal na starost některý ze starších žáků školy, aby mu pomohl zorientovat se ve škole a usnadnil přechod do nového prostředí. Pak se již žáci přesunuli do svých nových tříd. Tam se seznámili s paní učitelkou i mezi sebou a také s prvními novými úkoly a povinnostmi. Projektu vzdělávání v e-governmentu se zúčastnilo již 465 lidí Na MěÚ Blansko pokračuje projekt vzdělávání v e-governmentu ORP Blansko. Dnes je již ve své závěrečné fázi. Zahájen byl v září 2009 s předpokladem jeho ukončení K dnešnímu dni je proškoleno 465 osob z plánovaného počtu 510, což je 91,18 %. Počet úspěšných absolventů kurzů je z plánovaných 1.024, což je 194 %. 329 absolventů ukončilo nejméně 4 kurzy. Skladba 693 mužů a žen odpovídá skladbě podpořených osob. Tito absolventi využili studia prezenční nebo distanční formou. Mohli si vybrat ze systému způsob, který jim více vyhovuje. Prezenční forma studentům» pokračování na straně 2 Taneční kurzy pro studenty středních škol zahájí 21. září Kulturní středisko města Blanska připravilo základní kurzy tance a společenské výchovy pro studenty středních škol. Všechny kurzy se konají v Dělnickém domě, Hybešova 1. Základní kurzy tance a společenské výchovy mají celkem 10 lekcí, dvě prodloužené a závěrečný ples. 1. lekce se uskuteční ve středu v a v h. Vyučují manželé Alena a Jiří Míšenští. Přihlášky, dotazy: Kulturní středisko města Blanska Dělnický dům Hybešova 1, Blansko tel , paní Lea Stejskalová Koupání léto nepřálo akvapark letos prodělal Letošní chladné a deštivé léto nepřálo vodním radovánkám. Zklamány tak byly nejen děti, pro než je řádění na vodních atrakcích jednou z nejoblíbenějších prázdninových činností, ale také provozovatelé akvaparků a koupališť, kteří nyní, na konci sezony, sčítají ztráty. Nízká návštěvnost se tento beného cíle rekreantů z širokého rok projevila i na tržbách blanenského akvaparku, jinak oblí-» pokračování na straně okolí včetně Brna. 3 KOUKÁŠ PODOBNĚ, KDYŽ NA TEBE NĚKDO MLUVÍ V CIZÍM JAZYCE? PAK PŘESKOČ ROVNOU NA STR. 7 Do you speak English Sprechen Sie Deutsch Parla Italiano Parlez-vous francais? Počasí letos koupání nepřálo. Areál blanenského akvaparku byl po většinu dní poloprázdný.

2 Zpravodaj města Blanska číslo září 2011 informační čtrnáctideník zdarma 2 Z usnesení z 15. schůze rady města ze dne Rada souhlasí s opakovaným zveřejněním záměru pronajmout nebytové prostory situované v I. podlaží budovy polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová č. 1596, Blansko na pozemku p. č zast. pl., k. ú. Blansko, pro provoz novinového stánku. Rada nesouhlasí s navrhovaným útlumem počtu 31 lůžek v Nemocnici Blansko a pověřuje starostu města a ředitelku nemocnice k dalším jednáním s VZP ČR a vedením JmK. Rada schvaluje Dodatek č. 6 Nájemní smlouvy, uzavřené mezi Městem Blansko jako pronajímatelem nemovitostí areálu nemocnice a Nemocnicí Blansko jako nájemcem, kterým se v ustanovení článku VI. Doba nájmu doba nájmu upravuje následovně: Nájem se uzavírá na dobu určitou, a to minimálně po dobu udržitelnosti projektu Evropské unie Úpravy zeleně v areálu Nemocnice Blansko, číslo do Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Muzeum Blansko na projekt Hudba na blanenském zámku ve výši Kč za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. Rada souhlasí s použitím částky v maximální výši Kč z investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 na financování akcí podle předložené žádosti. Rada schvaluje poskytnutí dotací na pronájem sportovišť podle předloženého návrhu a ukládá odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy předložit návrh ke schválení zastupitelstvu města. Rada souhlasí s partnerstvím města bez finanční účasti v projektu mateřského centra Dětský koutek Matýsek, o. s. Blansko Pečujeme o děti a vzděláváme se. Rada schvaluje přijetí dotace ze Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie ve výši Kč na projekt Kino Blansko digitalizace za podmínek Smlouvy o poskytnutí účelové dotace a Dodatku č. 1 k této smlouvě. Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 1 o velikosti 1+1 v bytovém domě Komenského 4, Blansko jednotky č. 46/1 o výměře 48,35 m² včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 4835/48605 v pořadí: 1. Mgr. Kropáček, Rájec Jestřebí, za kupní cenu Kč 2. pan Paulus, Blansko, za kupní cenu Kč 3. pan Nehyba, Blansko, za kupní cenu Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu. Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 1 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 19, Blansko jednotky č. 1164/1 o výměře 28,55 m² včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2895/68210 v pořadí: 1. pan Matuška, Blansko, za kupní cenu Kč 2. pan Mikulášek, Sloup, za kupní cenu Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu. Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 7 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 19, Blansko jednotky č. 1164/7 o výměře 28,15 m² včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2815/68210 paní Musilové, Blansko, za kupní cenu Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu. Rada souhlasí s pronájmem kotelny v krytých lázních čp pro instalaci technologického zařízení na výrobu elektrické energie a tepla pro potřeby Sportovního ostrova vítězi veřejné soutěže na toto zařízení, kterým je společnost Zásobování teplem, s. r. o., Svitavská 10, Blansko; IČ: Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do s účinností od s nájemným ve výši 1.538,46 Kč/m 2 /rok, tj Kč/rok s tím, že toto nájemné bude hrazeno od roku 2012 ve dvou pololetních splátkách. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy na provedení stavby v pozemku parc. č a v budově krytých lázní dle materiálu odboru. Svoz kompostovatelného odpadu Žádáme občany, aby tento druh odpadu nebyl ukládán do odpadových nádob na směsný komunál. Uložte tento druh odpadu do pevných igelitových pytlů odpovídající nosnosti a přistavte je v den svozu do 7.00 hod. ráno ke komunikaci na viditelné místo. Pozor! Jen v níže uvedených termínech! Rada schvaluje Dodatek č. 10 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK a ukládá odboru komunální údržby předložit jej ke schválení zastupitelstvu Města. Rada schvaluje Smlouvu o napojení na Pult centralizované ochrany LATIS Městské policie Blansko a zabezpečení služeb souvisejících s napojením objektu zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů v Blansku. Rada souhlasí s navrženou změnou tarifu v blanenské MHD s platností od a se zavedením čtvrtletní a roční předplatní jízdenky a ukládá odboru komunální údržby předložit tento materiál ke schválení zastupitelstvu města. Rada schvaluje Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Obnova zámeckého parku, náměstí Svobody a parčíku v Blansku. Rada schvaluje dokument Vize MěÚ Blansko. Rada bere na vědomí informaci o připravovaných dotazníkových šetřeních spokojenosti veřejnosti. Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje z programu Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2011 ve výši Kč. Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu JMK pro město Blansko na projekt: Uspořádání 5. ročníku kulturně-společenské akce Vítání svatého Martina v Blansku ve výši Kč. Rada souhlasí s odpisem pohledávky p. Janespála ve výši Kč za nezaplacený účastnický poplatek za pobyt ve Scandianu v červnu Rada schvaluje navýšení limitu zaměstnanců v Kulturním středisku města Blanska o 0,25 pracovního úvazku od na posílení pracovního místa redaktor Zpravodaje města Blanska. Rada bere na vědomí předložení žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Město odepíše dluhy za svoz odpadu Rada města schválila odpis nevymahatelných pohledávek za svoz odpadu. K byl schválen odpis předpisů pohledávky za svoz tuhých domovních odpadů v celkové výši Kč vzniklých v letech Maximální výše dluhu jednoho dlužníka činí 840 Kč. Od roku 1999 do roku 2001 se platba za svoz odpadu řídila občanským zákoníkem. Tehdy platná právní úprava byla velmi kontroverzní z hlediska vymahatelnosti plateb, což byl problém v té době široce medializovaný v celostátním tisku. Přesto město v letech část těchto pohledávek vymohlo prostřednictvím najaté detektivní agentury. Od roku 2002 se platba za svoz odpadu začala řídit obecně závaznou vyhláškou města v souladu se zákonem o obcích. Správa tohoto poplatku je plně v kompetenci městského úřadu, který má za této situace k dispozici daleko širší paletu nástrojů pro jeho případné vymáhání. V roce 2011 byl stanoven poplatek ve výši 492 Kč na 1 občana, celkový objem očekávaných plateb činí Kč. Platby jsou rozděleny do dvou termínů první část je splatná k , druhá k Správa poplatku včetně jeho vymáhání dnes již probíhá průběžně. kkuc Svoz bude prováděn vždy ve dvoudenních cyklech: v úterý ve městě Blansku v termínech: 27.9.; ; ; 8.11; ve středu v městských částech v termínech: 29.9.(výjimečně čtvrtek); ; ; 9.11.; Žádáme občany o disciplinovanost, jelikož tento druh odpadu se bude odvážet do nové kompostárny v Blansku, kam jej mohou odvézt i občané Blanska, a to každé pondělí od 8.00 do a od do hodin. Upozornění! Nebudou odváženy jakékoli části dřevin (větve, části kmenů či keřů, pařezy apod.)! odbor komunální údržby Lidské zdroje a zaměstnanost na podporu procesů plánování sociálních služeb. Rada bere na vědomí rozbor hospodaření Města Blansko a příspěvkových organizací za 1. pololetí Rada souhlasí s převodem tis. Kč z hlavní činnosti města do hospodářské činnosti města na revitalizaci bytových domů a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města. Rada schvaluje ponížení příspěvků, a to: ASK Blansko na dokončení opravy sociálního zařízení o 25. tis. Kč, KSMB na provoz o 18,3 tis. Kč a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města. Rada schvaluje povýšení příspěvků, a to: ASK Blansko na výměnu oken v suterénu sportovní haly o 25. tis. Kč, Muzeu Blansko na provoz o 8,3 tis. Kč, KSMB na mzdy včetně odvodů o 26 tis. Kč a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města. Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 323/13 trvalý travní porost o výměře cca 50 m² v k. ú. Hořice u Blanska, za účelem připojení k pozemku parc. č. 323/4 v k. ú. Hořice u Blanska. Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 586/1 o výměře cca 36 m² v k. ú. Lažánky u Blanska, za účelem případného přechodného uložení materiálu na prováděnou rekonstrukci a opravy nemovitostí a za účelem dočasného odstavení mechanizmů a aut, to vše pouze v souvislosti s prováděnou rekonstrukcí na nemovitostech p. Tesáka. Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. st. 1649/1 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m² v k. ú. Blansko, za účelem užívání garáže ve vlastnictví fyzické osoby na pozemku stojící a jejího užívání pro garážování osobního automobilu (pozemek pod řadovou garáží, u vlakové zast. Blansko-město). Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 304/48 trvalý travní porost v k. ú. Blansko, za účelem užívání jako zahrada k rodinnému domu na ul. Pod Strání, Blansko (lokalita za RD Pod Strání). Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 674/16 zahrada v k. ú. Blansko (u hřiště ZŠ Erbenova). Rada nesouhlasí se změnou usnesení č. 55 a 56 ze 76. Rady města Blansko dne , jak požaduje Lenka, bytové družstvo. Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektu Zámek Blansko. Rada projednala protest proti dočasnému dopravnímu značení na ulicích Rodkovského a Boženy Němcové. Nové dopravní řešení ošetřuje zvýšení bezpečnosti, zvýšení parkovacích kapacit a plynulost provozu, a proto námitky nebudou zohledněny ze strany města do správního řízení, které vede k trvalému dopravnímu značení i za cenu prodloužení dojezdové vzdálenosti k cílovým objektům v dané lokalitě. Rada ukládá odboru investičního a územního rozvoje vypracovat komplexní materiál řešící jednotlivé připomínky Petice s požadavkem na okamžité zrušení současné územně energetické koncepce města Blansko a výsledek předložit na schůzi rady dne Rada souhlasí s posunutím termínu odstraňování vad Oprava střechy do s tím, že dodatek č. 1 k Dohodě o úpravě práv a povinností smluvních stran v souvislosti s vadami plnění uskutečněných v rámci investičních akcí bytové domy Písečná Blansko (90 bytových jednotek) a Garáže Písečná v Blansku ze dne , upravující termíny odstranění vad Oprava střechy bude uzavřen za předpokladu dodržení termínu odstranění těchto vad tedy do , včetně. Usnesení v plném znění jsou k dispozici na úřední desce umístěné před budovou MěÚ a na internetových stránkách města Blanska Výběrové řízení na funkci: právník Přerušení dodávky elektrické energie Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie: , h Dolní Lhota Celá obec Dolní Lhota obyvatelstvo i podnikatelská činnost kromě areálu pískovny MKZ , h Hořice celá obec obyvatelstvo i podnikatelská činnost Dolní Lhota areál pískovny napájený z odběratelské trafostanice Dolní Lhota MKZ (č ) Spešov areály kovošrotu a firem napájených z odběratelských trafostanic Spešov Pyrotek (č ), Spešov Steko (č ) a Spešov Družstvo (č ) zástavba při hlavní silnici od železničního přejezdu po dům č. 87 ulice odbočující od výše uvedené silnice po domy č náměstíčko od domů č po d. č Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci právník v právním oddělení odboru kancelář tajemníka MěÚ Blansko. Požadované obecné předpoklady: státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt občanská a morální bezúhonnost Požadované kvalifikační předpoklady: ukončené VŠ právního směru Další požadované předpoklady: umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti) podrobná znalost zákona č. 128/ Sb., ve znění pozdějších předpisů znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů znalost zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ch ve ezn znění pozdějších předpisů znalost zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, k, ve ez znění ní pozdějších předpisů znalost zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů základní orientace v právních předpisech ech EU znalost práce na PC praxe ve veřejné správě vítána řidičský průkaz sk. B Způsob, termín a místo nástupu: pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup k nebo dle dohody, MěÚ Blansko Platové zařazení: řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 9 Lhůta pro podání písemné přihlášky: Ztráty a nálezy Město Blansko oznamuje nález těchto ztracených, či opuštěných věcí. červenec prstýnek, Horní Lhota černá kabelka, nádraží ČAD Blansko sukně černočervená, ul. Chelčického zlatý prstýnek, u Severky kolo, Wanklovo náměstí OHS Projektu vzdělávání v e-governmentu se zúčastnilo již 465 lidí» pokračování ze strany 1 umožňuje danou látku si vyslechnout prostřednictvím tutora, ale i vyzkoušet přímo v praxi v počítačové učebně, která je umístěna v budově MěÚ nám. Republiky 1, Blansko. Distanční forma zase umožňuje studium v pohodlí domova v neomezeném čase. V současné době egon centrum ORP nabízí celkem 34 témat, např. kurzy Word, Excel, Czech POINT, informační gramotnost v podmínkách e-governmentu, úvod do elektronických spisových služeb apod. Jejich seznam, včetně novinek o novém produktu, možnosti vzdělávání formou distančního studia naleznete na internetových stránkách https://ssl.blansko.cz/egon. Celý projekt je hrazený z prostředků Evropské unie z dotace z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Realizační tým projektu vzdělávání v e-governmentu ORP Blansko odbor hospodářské správy Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní tní příslušnost, st místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní ktní telefon, datum a podpis životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou PRAV NEOTVÍRAT na adresu: Město Blansko Ing. Josef Kupčík, tajemník nám. Svobody Blansko Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány. odbor kancelář tajemníka

3 Zpravodaj města Blanska číslo září 2011 informační čtrnáctideník zdarma 3 Prázdniny ve školním roce 2011/2012 Organizace školního roku 2011/12 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích. Období školního vyučování ve školním roce 2011/12 bylo zahájeno ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2011 a skončí v pondělí 2. ledna Vyučování začne v úterý 3. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: Praha 1 až 5, Blansko, Brno- Město Blansko zveřejňuje záměry odprodat 1) byt č. 71 o velikosti 2+1 v bytovém domě Jasanová 24, Blansko dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 2073/16 o celkové ploše 59,70 m² (včetně balkonu a sklepa) na pozemku parc. č. st zast. plocha v k.ú. Blansko: kuchyň 12,15 m², 1. pokoj 16,35 m², 2. pokoj 14,50 m², předsíň 7,10 m², koupelna 2,55 m², WC 0,90 m², šatna 2,75 m², balkon 2,40 m², sklep 1,00 m² Prohlídka bytu se uskuteční ve středu dne v hod. Sraz zájemců před domem Jasanová 24, Blansko. Individuální termín prohlídky je možné si domluvit na telefonu , Žádost o koupi bytu musí obsahovat: zájemce uvede adresu svého trvalého i skutečného místa pobytu a datum narození, telefon, případně nabídku výše kupní ceny, za kterou chce ce byt koupit, přičemž minimální výše musí činit Kč způsob úhrady kupní ceny čestné prohlášení, že žadatel není dlužníkem vůči imě městu Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor komunální údržby, nám. Svobody 3, Blansko, a to v zalepené obálce s heslem Jasanová 24 NEOTVÍRAT do do hodin. 2) byt č. 16 o velikosti 1+1 v bytovém domě Bezručova 5, Blansko dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1559/16 o celkové ploše 45,10 m² (včetně lodžií) na pozemku parc.č.st zast. plocha v k.ú. Blansko: kuchyň 8,15 m², pokoj 18,80 m², předsíň 6,20 m², koupelna 2,50 m², WC 0,95 m², 1. lodžie 3,20 m², 2. lodžie 3,20 m², sklep 2,10 m² Prohlídka bytu se uskuteční v pondělí dne v hod. Sraz zájemců před domem Bezručova 5, Blansko. Individuální termín prohlídky je možné si domluvit na telefonu , Společenství vlastníků plánuje celkovou revitalizaci bytového domu. Žádost o koupi bytu musí obsahovat: at: zájemce uvede adresu svého trvalého i skutečného místa pobytu a datum narození, telefon, případně nabídku výše kupní ceny, za kterou chce byt koupit, přičemž minimální i výše musí činit Kč způsob úhrady kupní ceny čestné prohlášení, že žadatel není dlužníkem vůči městu Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor komunální údržby, nám. Svobody 3, Blansko, a to v zalepené obálce s heslem Bezručova 5 NEOTVÍRAT do do hodin. Zájemci o obě výběrová řízení na koupi bytu musí splňovat následující podmínku: výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze občané ČR starší 18 let Z výběrového řízení bude vyřazen zájemce, jestliže: zašle žádost v rozporu s výběrovým řízením nesplňuje výše uvedené podmínky žádost nebude obsahovat veškeré náležitosti uvedené v tomto oznámení. Bližší informace podá M. Kučerová ( ) a Ing. Peterková ( ). -město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 5. dubna a pátek 6. dubna Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 30. června 2012 do neděle 2. září Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013 začne v pondělí 3. září odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Dotazník k úrovni služeb MěÚ Blansko» pokračování ze strany Poté budou všechny doručené dotazníky zpracovány. Dosažené výsledky šetření budou projednány vedením města a budou sloužit jednak jako zpětná vazba a také jako náměty pro zlepšení činnosti úřadu a orgánů města. Zjištěné výsledky šetření budou následně také publikovány. Za vaše odpovědi a podněty vám předem jménem MěÚ Blansko děkuji. Ing. Lubomír Toufar, starosta města Dotazník k úrovni služeb Městského úřadu Blansko Vážení občané, jste spokojeni se službami Městského úřadu Blansko? Byly Vaše záležitosti vyřízeny vstřícnými zaměstnanci, rychle a kvalitně? Jaký je Váš názor na činnost Městské policie Blansko? Budeme rádi za Vaše postřehy a náměty, kterými můžete přispět ke zlepšení naší práce. Pokud v následujících otázkách nenajdete problematiku, která Vás trápí, napište nám i přesto svůj názor. Dotazník je anonymní. Budete-li však chtít, můžete uvést na sebe kontakt (viz níže). A. Otázky se známkovým hodnocením Pro známkové hodnocení použijte, prosím, známky od 1 do 5 jako ve škole. (1 = výborná, 2 = velmi dobrá, 3 = dobrá, 4 = dostatečná, 5 = nedostatečná) U každé otázky zakroužkujt, prosím, jen jednu odpověď. Děkujeme za Vaši vstřícnost a Váš čas. *) tj. informační služba u vstupu do budov, navigace k jednotlivým odborům, orientační ukazatele na úřadě, informační vývěsky na chodbách atd. B. Další otázky bez známkového hodnocení ( Odpověď prosím zakroužkujte.) Stalo se vám, že jste se nemohl/a na některý z odborů MěÚ Blansko dovolat, nebo se jinak zkontaktovat? ANO NE Můžete uvést o jaký/é šlo odbor/y?... Stalo se Vám, že jste byl/a se svou žádostí mimo úřední hodiny odmítnut/a? ANO Jak jste spokojen(a): NE Hodnocení 1) obecně s kvalitou služeb a poradenství na MěÚ? ) s rozsahem úředních hodin na MěÚ Blansko? ) s vlídností a přístupem zaměstnanců města? ) s čekací dobou vyřízení podání na MěÚ? ) s mírou nestrannosti úředníků MěÚ Blansko? ) s informačním systémem v budovách MěÚ? *) ) s přehledností a dostupností formulářů MěÚ? ) s možností využití služeb úřadu přes internet? ) s úrovní internetových stránek ) s prací Městské policie Blansko? ) s obsahem Zpravodaje města Blanska? ) s vysíláním Televize Blansko? ) s prací Blanenské informační kanceláře Blanka? ) s možnostmi parkování u budov MěÚ? ) s bezbariérovostí budovy na nám. Republiky 1? ) s bezbariérovostí budovy na nám. Svobody 3? ) s kvalitou informací poskytovaných MěÚ? ) s transparentností činností MěÚ? ) s mírou zapojení občanů do rozhodování MěÚ? ) s vlivem MěÚ na kvalitu života občanů města? Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v září 2011 V září proběhne v Blansku a městských částech svoz odpadu. Kontejnery budou přistaveny dle níže uvedeného rozpisu vždy od 16 do 18 hodin. Do VOK je zakázáno ukládat nebezpečné odpady, stavební suť, pneumatiky a směsný komunální odpad. Svoz je určen pro občany města Blanska a jeho městských částí, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek za likvidaci odpadů. Svoz komunálního odpadu ve svátek 28. září 2011 Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního» pokračování ze strany 1 Akvapark je letos v provozu pátým rokem s průměrným počtem návštěv za sezonu a průměrnými tržbami Kč. Ještě v polovině srpna však vypadala letošní bilance tragicky: s pouhými datum stanoviště Podlesí Purkyňova B. Němcové Horní Palava, u hřiště Salmova, u ZŠ Palackého Dvorská, parkoviště u Sýpky Horní Lhota, točna autobusu odpadu ve středu To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném návštěvníky hrozilo, že si akvapark připíše citelnou ztrátu. Poslední teplé letní dny situaci značně vylepšily a počet návštěvníků se vyšplhal na osob, přesto jde oproti průměrům posledních let o třetinový propad. Vzniknou ztrátu ve výši cca Dolní Lhota, u pomníku Křižkovského Jiráskova Divišova Sloupečník Cihlářská Zborovecká Zdíkova, u kostela Olešná, u Horových Hořice, u požární nádrže odbor komunální údržby termínu svozu a umožnit i odvoz odpadů ze separačních nádob. odbor komunální údržby Koupání léto nepřálo akvapark letos prodělal Kč pokryjí Služby Blansko s. r. o. z provozu dalších středisek naději v tomto směru vkládají do městských lázní, které v létě prošly rekonstrukcí, a díky tomu nyní nabízejí návštěvníkům vyšší komfort, což se na jejich oblíbenosti jistě projeví. kkuc Můžete uvést o jaký/é šlo odbor/y?... Stalo se vám naopak, že Vám úředníci vyhověli ochotně a rychle i mimo stanovené úřední hodiny? ANO NE Můžete uvést o jaký/é šlo odbor/y?... Setkal/a jste se někdy osobně na MěÚ Blansko s korupčním jednáním? ANO NE Můžete uvést o jaký/é šlo odbor/y?... Prostor pro Vaše další tipy a náměty: Ještě jednou děkujeme za čas, který jste věnovali vyplňování dotazníku. I na základě jeho výsledků se budeme snažit ještě více zkvalitnit služby Městského úřadu Blansko. Můžete (ale nemusíte) sdělit Vaše některé demografické údaje. Budou nám sloužit pouze pro lepší vyhodnocení dotazníku. Pohlaví: MUŽ ŽENA Věk:... Vaše bydliště (stačí ulice, příp. městská část):... pro případnou odpověď/reakci:...

4 Zpravodaj města Blanska číslo září 2011 informační čtrnáctideník zdarma 4 Půlmaraton Moravským krasem poprvé nově a velkolepě V letošním roce převzalo organizaci půlmaratonu občanské sdružení Sportuj s námi a s podporou předchozích organizátorů a ve spolupráci s vedením města Blanska uspořádalo po roční přestávce další ročník tohoto populárního běhu. při zahájení, že bychom chtěli založit novou tradici. To znamená jednak navázat na tu sportovní část a rozšířit akci o kvalitní kulturní program. Chceme, aby se každou první neděli v září konal Půlmaraton Moravským přes sponzory, kteří přispěli finančně, média, která pomohla závod propagovat, až po pracovníky úřadu, ale také Kulturního střediska města Blanska, členy městské policie, Policie ČR, dobrovolné hasiče a mnoho dalších. Historie půlmaratonu sahá až do roku Za tu dobu byl několikrát přerušen a znovu obnoven. Tak dlouhá historie nesmí zapadnout do kronik, proto jsme se rozhodli po domluvě s původními organizátory a vedením města Blanska do toho maratonců, na dvě krátké trasy městem se přihlásilo 100 běžců. Je to určitě víc než v předchozích letech, ale Petr Bartošek nebyl úplně spokojený: Chceme hlavně přilákat Blanenšťáky. Nejen na kulturní program, ale aby se také zúčastnili běhů městem. krasem a aby to nebyla akce pouze pro aktivní sportovce, ale pro všechny lidi z Blanska a okolí, pro rodiny s dětmi, aby si každý našel svou parketu, vysvětlil místostarosta města Blanska Jiří Crha, pod jehož záštitou se akce konala. Město Blansko podpořilo závod finanční částkou organizátorům. Pomáhalo občanskému sdružení Spor- Letos se běželo na certifikované trati, což je důležité pro to, aby se blanenský půlmaraton dostal do seriálu Mistrovství České republiky. Má šanci usadit se pevně mezi elitní závody v ČR, čemuž nasvědčuje i to, že v roce 1997 se na této trati Mistrovství České republiky mužů a žen v půlmaratonu již konalo. jít a 16. ročník Půlmaratonu Moravským krasem v Blansku uspořádat, objasnil důvody rozšíření působnosti občanského sdružení Sportuj s námi z Boskovic do Blanska ředitel závodu Petr Bartošek. A dnes už můžeme říct, že obnovený půlmaraton byl úspěšný. Přilákal celkem 530 sportovců a stovky diváků. Na start se postavilo 430 půl- Aby akci přijali za svou, těšili se na ni a přišli, třeba celá rodina, aspoň na krátký běh pro zdraví. Při závodech v Boskovicích to máme naopak. Běhy městem jsou obsazenější než hlavní závod, který se nám ustálil na počtu asi 350 běžců. 16. ročník půlmaratonu byl pojat úplně jinak, oproti předchozím letům mnohem velkolepěji. Zmínil jsem to tuj s námi, které bylo hlavním organizátorem akce. Na celé akci se ale podílelo nespočet lidí a organizací Výsledné časy letos ovlivnilo počasí. Silný nárazový vítr i velké horko zapříčinily odstoupení několika závodníků. Jeden z nich dokonce zkolaboval a musel být převezen do blanenské nemocnice. Prvnímu v pořadí Mulugetovi Serbessovi ale vadí spíš profil trati, která dle něj není ideální. Naopak druhý Daniel Orálek byl s výkonem spokojen a protože je zvyklý na několikanásobně delší tratě, bral tento závod jako příjemný trénink. Jako trénink na 100km závod v Holandsku pojal půlmaraton i čtvrtý Petr Vabroušek. Pořadatelům se podařilo nastavit laťku hodně vysoko. I tak mají v zásobě nápady, kterými by mohli za rok akci vylepšit. Zda do ní půjdou, nechtěl ale hned Petr Bartošek potvrdit. Za akcí stojí moc lidí. Bylo to obrovské vypětí a nasazení, teď si pár dní oddychneme, zhodnotíme celou akci a rozhodneme se, zda do toho za rok zase půjdeme, odpověděl na konci náročného dne. Absolutní pořadí Půlmaratonu Moravským krasem: Pořadí Jméno Příjmení Ročník Klub / město Čas 1 Mulugeta Serbessa 1971 Ortopedie Týn nad Vlt. 1:12:55 2 Daniel Orálek 1970 AC Moravská Slavia Brno 1:13:11 3 Jan Kohut 1985 Proko-promotion 1:13:57 4 Petr Vabroušek 1973 Author Tufo Zlín 1:17:03 5 Ivo Vyžrálek 1973 SKK Moravský Krumlov 1:22:33 Všechny důležité informace o závodu včetně kompletních výsledků všech běhů naleznete na stránkách blansko.sportujsnami.cz. Stanislav Mrázek Koncem prázdnin vrcholí aktivita hasičů na Těchově Nohejbalový turnaj trojic je již nedílnou součástí léta na Těchově. Závěrečné dny měsíce srpna byly na Těchově opět ve znamení zvýšené aktivity místních hasičů. Zdá se, že činnost SDH Těchov se v mnohém opakuje, že tato skutečnost byla již několikrát sdělena. Přesto si dovolím vyzdvihnout úsilí v rámci příprav na 100. výročí založení SDH na Těchově, které propukne v příštím roce, kdy se ohlédneme do historie. Myslím si, že i současnost je důležitá a zejména výhled do příštích let. V rámci této činnosti uspořádal SDH Těchov již 26. ročník Prázdninového turnaje v nohejbalu trojic, kde na předních místech skončila družstva Suchdolu a zvítězilo družstvo AJETO. Den končil sousedským posezením. V sobotu se v odpoledních hodinách uskutečnil Závěr prázdnin pro děti a dospělé, opět v maškarním duchu. Vždyť se sešlo 38 masek dětí a celková účast se snad nedala ani spočítat. Vítězem v soutěži masek se stal Kubík rocker. Velmi pěkným zpestřením programu byly ukázky z výcviku psů paní Rajtšlegrové a její skupiny, kteří sklidili zasloužený potlesk. Vyvrcholením i odměnou SDH Těchov byl 20. ročník soutěže žáků v požárním sportu o pohár starosty SDH Těchov. V kategorii starších žáků zvítězilo družstvo z Ostrova u Macochy, na 2. místě skončily Drnovice A (okres Vyškov), 3. byl Senetářov. V kategorii nejmladších žáků excelovalo družstvo místního sboru tedy Těchov A, druzí skončili žáci Senetářova, třetí z Ostrova u Macochy. Neodpustím si při této příležitosti vyseknout poctu vedoucímu mládežnických družstev Pavlu Bezděkovi ml., který má značný podíl na úspěších dorostenek a nyní to dokázal s nejmladšími žáky, kteří v soutěži šlapali jak švýcarské hodinky. Zde však nejde jen o výkony, ale lze ocenit i vystupování žáků, disciplinu, kázeň a zaujetí pro tuto velmi prospěšnou činnost. Josef Vylášek Většina nájemníků zaplatí příští rok za bydlení v městském bytě stejnou částku Rada odsouhlasila zvýšení nájemného z bytů o inflaci (o 1,5 %). To se ale týká jen těch bytů, kde je regulované nájemné a nedosáhlo 56 Kč za metr čtvereční. Podle ministerstva pro místní rozvoj se částka tržního nájemného pro Blansko pohybuje kolem 90 Kč. Nájemné v městských bytech je v současné době na úrovni 56 Kč/m 2, což je spočítaná nákladová cena, na které město dle slov starosty neprodělává, ale ani nějak nevydělává. Od roku 2006 vzrostlo nájemné asi 4, tenkrát bylo někde ve výši 16 korun za metr čtvereční. I kvůli tomu neplánujeme teď Bytový dům na Údolní 17 dostal novou fasádu, okna a opravená je i střecha. další zvýšení nájemného, uvedl starosta Lubomír Toufar. Město vlastní ještě 350 bytů, které postupně, podle toho jak se uvolňují, rozprodává. Ročně tak prodá asi 15 bytů. S neplatiči už nemá město tak velké potíže jako dříve. Už asi čtyři roky město sepisuje jen smlouvy na dobu určitou s notářskou doložkou, takže vystěhování neplatičů je pak jednodušší. Jak bytový fond přechází do vlastnictví konkrétních lidí, začínají se o něj starat. Bytovky dostávají nová okna, zateplení, fasády nebo střešní nástavby. V domech, kde zůstávají městu neprodané byty, se město podílí poměrnou částkou na úpravách. Jak se dá tato lokalita a domy v ní, které neměly moc dobrou pověst, zvelebit, je viditelné např. na Údolní 17.

5 Zpravodaj města Blanska číslo září 2011 informační čtrnáctideník zdarma 5 Treviranus báječný muž na dýmajících parostrojích První polovinu 19. století můžeme v blanenských dějinách bez nadsázky nazvat jakýmsi Zlatým věkem, obdobím, kdy s Blanskem spojila své osudy celá řada vynikajících osobností. Většina z nich v Blansku pobývala na pozvání starohraběte Huga Františka ze Salmu a přestože jejich blanenské působení bylo zpravidla jen dočasné, o to zajímavější a významnější stopu zde zanechalo. K takovým osobnostem můžeme vedle Karoliny Meineke a jejího manžela Adolfa nebo průmyslníka Karla z Reichenbachu jistě zařadit také německého inženýra a mechanika Ludwiga Georga Trevirana. Ludwig Georg Treviranus se narodil v Brémách 7. března 1790 jako syn obchodníka Joachima Johanna Trevirana a jeho manželky Cathariny Margharety Tallové 1). Treviranův otec Joachim přišel záhy o majetek, od roku 1795 se musel živit jako notář a později se z něj stal Havariekommissar vyšetřovatel nehod v lodní dopravě. Všichni synové Joachima Trevirana se věnovali rozvíjejícím se vědním oborům: Gottfried Reinhold se stal lékařem a přírodovědcem, Ludolph Christian zase významným botanikem. Ludwigu Georgovi se stala životním údělem technika. Rodinným přítelem Treviranů byl astronom Heinrich Olbers, objevitel jedné z periodických komet (označované dnes jako 13P/Olbers) a muž, jenž zformuloval onen známý Olbersův paradox, podle nějž je fyzikálně paradoxní pozorování toho, že noční obloha je temná, zatímco ve statickém nekonečném vesmíru by musela být jasná. Právě díky Olbersově přímluvě se mladý Ludwig Georg Treviranus dostává v roce 1806 do Mnichova, kde působí vynálezce a inženýr Georg Friedrich von Reichenbach ( ) (Nezaměňovat s blanenským Karlem Reichenbachem, s nímž později Treviranus úzce spolupracoval také!). U mnichovského Reichenbacha mladý technik několik let pracoval v dílně na výrobu optických přístrojů, zejména dalekohledů. Ocitl se zde ve velmi dobré společnosti. K Reichenbachovým spolupracovníkům totiž patřil mimo jiné i Joseph von Fraunhofer, dodnes považovaný za jednoho ze zakladatelů spektrální analýzy. 2) V roce 1814 zamířil Treviranus do Sloughu v jihovýchodní Anglii, aby zde prohloubil své znalosti optiky u astronoma Williama Herschela. Osud však chtěl jinak, a tak se během svého anglického pobytu Treviranus zabýval především studiem provozu a konstrukce převratné novinky, která stála u zrodu průmyslové revoluce na přelomu 18. a 19. století, totiž parních strojů. Po návratu do Brém vstoupil do služeb podnikatele a obchodníka Fredericka Schroedera, který se rozhodl provozovat na dolním toku řeky Vezery (Weser) vlastní paroplavbu. Treviranus působil Schroederově společnosti jako inženýr a společně se v roce 1816 vydali do Anglie Kino zavírá, dostane digitální techniku Od 13. září až do konce měsíce září je Kino Blansko zavřeno. Milovníci filmů, kteří pravidelně sledují program blanenského kina a s napětím čekali na filmové novinky v novém školním roce, již vědí, že od 13. do bude kino uzavřeno. Důvod této přestávky však rozhodně nezadává důvod ke stížnostem, naopak: město uspělo se svou žádostí u Ministerstva kultury České republiky a od Státního fondu pro a Skotska hledat pro tento účel odpovídající loď. Když žádné vhodné plavidlo nenašli, rozhodli se postavit paroloď vlastní. Tak byl za Treviranova značného přispění v prosinci 1816 spuštěn na vodu a v květnu následujícího roku zahájil pravidelný provoz kolesový parník Die Weser. Parník uvezl cestujících, dokázal plout rychlostí až 5,5 uzlu (cca 10 km/h) a přestože jej ještě poháněl anglický parní stroj firmy Boulton a Watt o výkonu 14 koní (10, 4 kw), je všeobecně považován za první parník postavený na území Německa 3). Treviranus se pak úspěšně podílel i na stavbě dalšího Schroederova parníku. (Jen na okraj dodejme, že přibližně ve stejné době se o konstrukci parolodě pokoušel i český konstruktér Josef Božek, ale zůstalo jen u několika předváděcích plaveb parního člunu na slepém rameni Vltavy v pražské Stromovce a paroplavba se v českých zemích plně rozvinula až o několik desetiletí později.) 4) Treviranův technický talent však nalezl uplatnění i jinak. V Brémách pracoval třeba na plánech zbudování městského vodovodu a na celé řadě dalších projektů. V roce 1823 odešel z Brém do Vratislavi, kde tehdy působil jeho bratr Ludolph Christian jako profesor botaniky. Odtud již jeho cesta vedla do Blanska, kde kolem roku 1830 Ludwig Georg Treviranus přijal místo továrního inspektora ve strojírně starohraběte Huga Františka ze Salmu, která dosud vyráběla hospodářské stroje i některé výrobky jemné mechaniky (např. měřicí a astronomické přístroje). 5) Díky Salmově schopnosti získat pro svůj podnik vynikající odborníky a Treviranově technickému talentu se tak Blansko dodnes může chlubit jedním středoevropským primátem. Právě v Blansku, v budově původní strojírny, dnešní Staré fabriky na Hybešově ulici, totiž inženýr Treviranus v roce 1831 sestrojil první průmyslově využitelný parní stroj domácí provenience. Do té doby se sice v Čechách objevilo několik nesmělých pokusů o výrobu tuzemského parního stroje (jako příklad uveďme Gerstnerův parostroj z r. 1807), vždy však zůstalo jen u experimentů, které vůbec nemohly sloužit k trvalému průmyslovému provozu, především proto, že výkony těchto strojů a kvalita v nich používaných domácích součástek se od těch anglických bohužel dlouho velmi lišily. 6) Treviranovy bohaté zkušenosti a dobré zázemí úspěšné blanenské strojírny se zkušenými dělníky i mistry však tentokrát dávalo naději na úspěšné dotažení smělého projektu až do zdárného konce. Parní stroje se v té době používaly dvojího typu: jednočinné, u nichž tlak páry působil jen na jednu stranu pístu (používaly se hlavně jako důlní čerpadla) a dvojčinné. V případě Treviranova stroje šlo o tzv. stabilní, dvojčinný parní stroj, určený k převodu pohybu pístu na rotační pohyb a tím k pohonu dalších zařízení pomocí transmisí. Byl to první takový stroj postavený nejen u nás, nýbrž na území celé habsburské monarchie. Vyroben byl pro strojovnu brněnské Godherovy továrny, měl výkon 12 koňských sil a podle Wankela svým překvapivě kvalitním továrním zpracováním i příznivým poměrem mezi výkonem a spotřebou paliva překonával i některé dosud dovážené stroje z Anglie a Belgie. 7) Parní stroje z Blanska se tak záhy staly neodmyslitelnými pomocníky v dolech, cukrovarech, na pilách a v dalších průmyslových podnicích, které jako houby po dešti začínaly v těch letech růst v celé střední Evropě. Ještě v roce 1901, kdy éra parostrojů neodvratně spěla ke konci, zde byl kupříkladu vyroben mohutný dvouválcový důlní parní stroj pro solné doly ve Wieliczce v dnešním Polsku. Ludwig Georg Treviranus, tento vynikající konstruktér a jeden z polozapomenutých, ale o to významnějších pionýrů techniky, zemřel 7. listopadu 1869 v Brně. 1) J. Pilnáček jej v Pamětech města Blanska a okolních hradů z r mylně označuje za Belgičana. 2) Fraunhofer ( ) např. objevil ve spektrech vesmírných objektů zvláštní tmavé čáry, které dnes nazýváme jeho jménem. Tyto Fraunhoferovy čáry později umožnily získat řadu poznatků o Slunci nebo mlhovinách. Bavorský inženýr Georg Reichenbach se naproti tomu zabýval i jinými technickými odvětvími: od zbrojní výroby, přes strojní těžbu soli až po vysoušení bažin. O jejich životě a díle více např. v Allgemeine Deutsche Biographie (ADB) Duncker & Humblot Dnes dostupné i na -biographie.de 3) Před první plavbou parníku však Treviranus raději v Bremer Zeitung publikoval obsáhlý článek v němž nedůvěřivé obyvatele Brém, obávající se výbuchu kotle, ujišťoval o bezpečnosti parního stroje. 4) První český parník Bohemia postavil Angličan J. J. Ruston až v roce ) Starohraběcí mechanická dílna byla původně založena v Doubravici v roce Kolem roku 1825 se její výroba přesunula do Blanska. Blíže k tomu např. Ing. František Kohn: Výroba parních strojů v blanenských železárnách v 19. století, Sborník Okresního vlastivědného musea v Blansku ) Ani tak vynikající muž, jako byl František Josef Gerstner ( ), neunesl neúspěch stroje a na parní pohon ve své další činnosti zcela zanevřel. Více o jeho stroji: F. Jílek, J. Kroupa: Gerstnerův parní stroj z let a jeho rekonstrukce. Sborník NTM ) K tomu J. Wankel: Obrazy z Moravského Švýcarska a jeho minulosti, str. 83, Okresní muzeum v Blansku Jiří Kučera podporu české kinematografie získalo dotaci ve výši Kč. Díky těmto financím bude možno provést digitalizaci projekční technologie spočívající v nahrazení klasického projektoru projektorem nového typu. Nedílnou součástí kina se stane server, který digitální data přehrává a dodává projektoru signál ve vysokém rozlišení. Divácky nejatraktivnější změnou, kterou změna technologie promítání přinese, bude pravděpodobně možnost sledování filmů ve 3D, i u titulů natočených běžným způsobem však dojde k patrnému zvýšení kvality projekce. Digitalizace je v současnosti naprosto nezbytným krokem pro fungování kina v budoucnosti, neboť podíl filmů distribuovaných na klasickém filmovém pásu se rok od roku snižuje. Kino také získá rychlejší přístup k novým filmovým titulům a možnost realizovat projekce v premiérových termínech. kkuc Emil Vašíček se věnuje kaktusům už 45 let Pětačtyřicet let se věnuje Emil Vašíček své zálibě pěstování kaktusů. O rostlinách s trny povídá zasvěceně a s nadšením. Na kaktusech miluje všechno. Od jejich vytrvalosti a schopnosti přežívat náročné podmínky, květy i hábit. Plánovaná krátká návštěva u něj doma se tak protáhla na hodinu. Ke kaktusům přivedl Emila Vašíčka v jeho dvaceti letech kamarád z Jedovnic. Ten byl tenkrát na praxi v Brně u pana Flajšra v Tuřanech, který měl velikou soukromou sbírku. Po válce byla znárodněna. Už tehdy to byla evropská úroveň. Od Alberta Vojtěcha Friče, známého cestovatele, měl kaktusy z Ameriky a Mexika. Tak ten kamarád mě jednou pozval k sobě do Jedovnic, kde měl svou sbírku. Od pana Flajšra měl odnože a jeho sbírka byla také na vysoké úrovni. Tak u něho jsem se nakazil. Po vojně jsem k němu hodně chodil a základní rostliny mám od něho, zavzpomínal na své začátky. Skleník, který má postavený na zahradě, však nepůsobí jako místo pro obsáhlou sbírku kaktusů. Že jsem se nemýlil, potvrdila hned první slova. Skleník má solární tvar, vysvětluje, to znamená, že když je slunce nejníže, dopadají paprsky kolmo na jeho stěnu. V zimě se tak neztrácí sluneční energie. V něm jsem začal, tam vzadu mám výsevní aparát. Speciality mám ale ve skleníku na střeše. Stoupáme prudkým točitým schodištěm na střechu. Jsem jedovnickej strojař. Všechno jsem si namaloval a postavil sám, popisuje schodiště a ukazuje na malý výtah na střechu. Skleník zabírá tři čtvrtiny plochy střechy. Říká se, že o kaktusy se nemusí člověk starat, povídám. Evidentně jsem jej rozesmál. To si mnozí myslí (směje se), ale je to pravý opak. Jsou nenáročné, teoreticky. Kaktus je jedna z nejvytrvalejších rostlin. To když někde pohodím kytku, tak zde může tři měsíce ležet a nic se neděje. To je pro ni lepší. Když ale ztratí kořeny, musí se seříznout, vyčistit. Pak se čeká, až nasadí čekací kořínky. Zapráší se a velká kytka pustí kořeny. Opylování provádí štětečkem. Obejdu to, takhle se to prohodí a je to, ukazuje jednoduchý postup. Kdo se o rostliny stará, když chcete odjet na dovolenou? Nikdo, kaktusy vydrží. Musím jen pootvírat okna. Loni jsem odjel za škaredého tou nejvíc na jaře, začínají koncem března a postupně přibývají další. Vlna květů trvá třeba tři týdny. Každá kytka kvete každý rok. Když nekvete, je chyba v pěstiteli, nebo je to ještě mladá rostlina, tvrdí. V jeho sbírce převažují mexické druhy a kaktusy ze Spojených států, na které se specializuje. Díky kamarádovi mohl kaktusy zkoumat i v jejich přirozeném prostředí. V roce 1995 jsem byl pozván od kamaráda, fandy do kaktusů, do Albuquerque v Novém Mexiku. Pomohl jsem mu s rekonstrukcí skleníku. Tady jsou letošní výsevy. To mně poslal po třech letech, když si na mě vzpomněl. Toto jsou Sclerocactusy. U nich jsem byl na nalezišti. Tam jsem si to projel Nové Mexiko, Colorado, Utah a Arizonu. Ze Spojených států se dneska už nemůže vyvézt vůbec nic. Je absolutní zákaz ani semínko, ani pyl. Přitom oni si to tam ničí nevídaným způsobem. Rodů kaktusů je do tří stovek. Ptám se, jestli zde nějaké chybí... No jéje. Tady chybí věcí. Na sto metrech čtverečních, který já mám, nejde mít všechno, dostávám odpověď. A přibývá jich ještě? Zase se našlo Aztekium ritteri asi před deseti lety. To byl původně jen jeden druh rodu. Je vzácná, roubuje se. Neznámé druhy přibývají už jen výjimečně, ale sem tam se ještě nějaký špek ukáže. Evropani jsou na to zatížení, Američani mínkách vyrostou podle toho, jaký má kdo skleník. Viděl jsem i čtyřmetrové a už je musel majitel seřezávat. V přírodě klidně šest sedm metrů. Jeden z nejvzácnějších je tento. Letos na jaře poprvé kvetl. Je to Sclerocactus polyancistrus, pokračuje ve výkladu a ukázkách kaktusů různých tvarů, velikostí i barev. Další, obalený jakousi vatou, roste až ve výšce metrů v Andách. Horské slunce je ostré a tím povlakem se brání spálení. Takový koníček obnáší hlavně práci. Někdy je to šílené. Vezme každou volnou chvilku. Je to intenzivní práce na celý život. Klubový život v Brně v Astrofitu, vysévání, v zimě se přesazuje... atd. Manželka je naštěstí tolerantní. To je velice důležité pro tento koníček. Výhodou je, že nechodím do hospody a vidí mě tady. Já si dám pivo tady. Já vlastně ani nemám čas chodit někam do hospody, směje se. Kaktusům se kromě něj z rodiny nikdo nevěnuje. To je osud většiny sbírek, že zaniknou s úmrtím majitele. Po mé smrti to půjde v dědictví nějakému kamarádovi, ať si to odveze. Kolik je v Blansku kaktusářů? Jsme tady tzv. blanenská menšina. V Brně už nás znají pod tímto názvem. Je to Olda Pohl, Franta Plch, Vinda Blažek, Dalibor Schopf, František Flek a já. V Brně Bystrci se každým rokem na jaře zúčastňujeme velké výstavy. Děláme sleziny. U mě je to v červnu, u Oldy to bylo minulý počasí a nechal zavřená okna. Jeden den vysvitlo sluníčko a takhle to dopadlo, Tento kaktus jsem dostal k šedesátinám od kamarádů. To je gruson, který má cca padesát let, pochlubil se Emil Vašíček. ukazuje spálený kaktus. To zbělá pokožka úplně. Všechno jsem musel přeroubovat. Jsou to vzácné chilské věci. Roubovat? Divím se. Bez roubování to dneska nejde. Seříznete kaktusy, gumičkou stáhnete plochy k sobě a čekáte. Musí na sebe dosednout cévní svazky. To je největší hrdinství, když někdo může potvrdit, že vypěstoval choulostivou věc pravokořennou. Já jsem je nenarouboval a o jednu jsem přišel. Druhá už je naroubovaná. Teď nemám dvě stejné rostliny a nemůžu z nich dělat semínka. Toto je nádhera, ukazuje na jeden z kaktusů. To je Ferocactus rectispinus. Mám dva a jeden jsem připálil. Loni už kvetl. Možná zakvete i letos. Už se tam dělá poupě nahoře, podívejte. Kaktusy kvetou každý rok. Kve- tolik ne. Ti mají spíš, já tomu tak říkám, trávy pachypodia, adenia, netřesky. Zkrátka sukulenty jiného rodu. Tady vám ukážu vzácnost. To je asi pět let objevená věc. Jmenuje se Digitostigma caput-medusae. Patří do stejné skupiny jako Astrofitum. To je stejný rod, dává k sobě dva úplně rozdílné kaktusy. Nepřipomíná kaktus. Proto to nebylo objeveno. Byl v křoví a nikdo si toho nevšímal. Když se k nám dostalo první semínko, stálo 25 dolarů, ukazuje kaktus, který připomíná mořskou hvězdici. Kaktus podle druhu roste do své velikosti tři čtyři roky. Ale jak který druh. Některé jsou miniaturní pořád. Toto jsou už dospělé kytky, ukazuje na kaktusy veliké jak nehet od malíčku, jiné mají třeba 15centimetrové přírůstky každý rok. V našich pod- pátek a teď jdeme k Vindovi. Tam to probíráme a navzájem si nabízíme kaktusy do sbírky. Vždycky říkám, že kdybych měl místo, tak si to vezmu. Ale už je nemám kam dávat. Češi jsou kaktusářská velmoc. Němci, že na to mají, tak ti si vše nakoupí. Češi, ti všechno našli, všechno si vypěstovali ze semínek a množí, nedá dopustit na um a znalosti českých kaktusářů. Ptám se, jaké potěšení mu tento koníček skýtá. Nejvíc mě potěší květy a příjemné návštěvy. Už zde byly i školní třídy. Ale chodí málo. Můžete napsat, že mohou přijít. Rád je provedu. Kdokoliv je zde po domluvě vítán. Zájemcům, kteří si o kontakt na pana Vašíčka napíší na jej rád zašlu. Stanislav Mrázek Město Blansko se bude ucházet o hotel Dukla Hotelový dům Dukla, budova v samotném centru Blanska, je už delší dobu citlivým bodem města. Narazí na něj každý, kdo chce projít od zámku ke kostelu, či z jednoho náměstí na druhé. Stojí přímo na průsečíku nejfrekventovanějších tras. Nehezká, omšelá budova, s jejíž přítomností se už místní smířili, k sobě poslední dobou opět přitahuje pozornost. Důvodem je fakt, že hotel Dukla opět jde do dražby, přičemž právě tato skutečnost nejspíš stojí za vznikem nejrůznějších fám a dohadů. Jelikož městu není lhostejné, jaký bude další osud budovy a k jakému účelu bude sloužit, zastupitelstvo na úterním zasedání rozhodlo, že se Blansko bude o získání budovy ucházet. Pro zvedlo ruku všech přítomných třiadvacet zastupitelů. Pokud se nám hotel podaří odkoupit, svoláme zasedání zastupitelstva a rozhodneme co s ním, řekl starosta Blanska Lubomír Toufar. V případě, že město budovu získá, ve hře jsou tři možnosti dalšího vývoje. Blanenští budovu buď opraví, nebo ji prodají zájemci, který se zaváže budovu i její okolí zvelebit. Třetí a ideální možností je hotel zbourat a propojit tak náměstí Republiky, kde Dukla stojí, s náměstím Svobody, pěší zónou a podzámčím, dodal starosta. Kromě města by o budovu mohl mít zájem i současný nájemce hotelu, firma Athina, která v něm v současné době provozuje hotelové a restaurační služby. Jak správkyně konkurzní podstaty Yvona Malířová zdůraznila, majitelem Dukly se stane ten, kdo nabídne nejvíc. Rozhodnutí o dalším osudu stavby pak již záleží na majiteli. Výsledky dražby hotelu Dukla, jehož vyvolávací cena činí patnáct milionů šest set tisíc korun, budou známy koncem září. kkuc

6 Zpravodaj města Blanska číslo září 2011 informační čtrnáctideník zdarma 6 Kulturní a sportovní pozvánky Výstavy do , knihovna Luboš Plachý obrazy z cyklu automobily Výstava obrazů regionálního autora. Otevřena v provozní době knihovny. do , Galerie města Blanska DENISA KRAUSOVÁ: KAUZA ŠTĚ- TEC Výstava Denisy Krausové v Galerii města Blanska představuje díla nová doplněná o některá starší tak, aby byly zastoupeny všechny malířské polohy, kterými od roku 2004 malířka prošla. Štětec je v interpretaci Krausové nejenom nástroj k malování, ale i symbolický objekt s více konotacemi. Více informací: Výstava se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. do , muzeum Karel Absolon fotografie z evropských krasů Soubor snímků pořízených Karlem Absolonem při jeho výzkumných cestách po Balkáně a Francii. Fotografie ze sbírek Moravského zemského muzea v Brně , Galerie města Blanska Skauting včera, dnes a zítra Výstava v rámci oslav 100 let českého skautingu. Přijďte nasát atmosféru skautského života. Pohlédněte do minulosti a seznamte se s osobnostmi, které uchovávaly a předávaly myšlenku skautingu budoucím generacím na blanenském území. Také na vás čeká ukázka současné činnosti, různé rukodělné práce skautů z celého blanenského okresu, rekvizity, fotografie a mnoho dalšího. Vernisáž výstavy v sobotu v 9 h. v zámeckém parku. Předpokládaný konec doprovodného programu v h. Výstava potrvá do Vstupné je dobrovolné a platí i na hlavní výstavu v galerii. Vice informací o oslavách: , muzeum OBRAZY BRATŘÍ HLAVICŮ Vernisáž proběhne v pátek v 17 hodin v Hudebním salonu blanenského zámku. Výstavu uvede Mgr. Olga Mehešová, pracovnice Muzea Vsetín. V kulturním programu vystoupí cimbálová muzika Veronica. Obrazy budou k vidění v malé výstavní síni muzea do Další akce v h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Malovánky se Šárkou Veselé výtvarné tvořeníčko se Šárkou pro batolata od 1 roku. Napište 1 den předem na charita.cz, abychom si připravili pro vaše děti materiál v h, klub Ulita, B. Němcové 2A Klub Ulita zahajuje novou sezonu koncertem Ivo Cicvárka Otevření čajovny a klubu do nové sezony 2011/2012 s koncertem brněnského písničkáře Ivo Cicvárka v 19 hodin. Od otvíračky se začnou scházet také kluby: Klub Go, Klub deskových her, Klub Magic of gathering, Klub Šnek, Klub Tai-chi a Klub serverových technologií. Více informací o klubech budou na stránkách ulita.bk.cz a nově na stránkách v h, zámek Noční kostýmované prohlídky na zámku Doprovodná akce k Dnům evropského dědictví. Noční kostýmované prohlídky s podtitulem V příšeří řádí příšery. V zámeckých komnatách se setkáte se všemi druhy strašidel, která zanechala své stopy v našem regionu. Vstupy v 19.00, a hod. Místenky na jednotlivé vstupy budou k vyzvednutí v Informační kanceláři Blanka ve h, Katolický dům Jiřinkový bál Hraje skupina Pohoda. Bohatá tombola a občerstvení. Předprodej vstupenek + rezervace: Oblastní charita Blansko, Komenského 19, vždy v 8 15 hodin, tel v h, Křesťanské centrum, nákupní stř. Sever, 1. patro Uzdravení nemocných, vysvobození ze závislostí V moci Ducha Svatého slouží pastoři z Argentiny Viktor a Zuzana Mihalec v 9.00 h Znojmo historické Vlastivědné putování. Účastníky zájezdu čeká prohlídka radniční věže, Masarykova náměstí, podzemí, znojemského hradu, rotundy sv. Kateřiny a Loutského kláštera. Přihlášky a bližší informace: Pavel Svoboda, Galerie Ve Věži, Hybešova 550, (středa, neděle h), tel v 9.00 h, zámecký park Skauti dětem oslavy 100 let skautingu v ČR Skauti dětem bude část oslav věnovaná zejména dětem a to jak ve skautských oddílech, tak i v široké veřejnosti. Bude sestavena z mnoha aktivit a koncipována jako známý den dětí s úpravou ve formě gradující programové linie. Název Skauti dětem sám napovídá, že Junák je dětskou výchovnou organizací a že svůj čas tráví dobrovolnickou prací s dětmi. Jelikož oslavy 100 let skautingu nebudou jen fotky a vzpomínky, tak bychom rádi pozvali vás rodiče i vaše ratolesti na akci Skauti dětem. Zde se naučíte, jak se správně střílí z luku nebo jak se vážou lanové překážky, které si potom můžete vyzkoušet na vlastní kůži. Bohatý program doplní i velké množství různých her v h, Křesťanské centrum, nákupní stř. Sever, 1. patro Uzdravení nemocných, vysvobození ze závislostí V moci Ducha Svatého slouží pastoři z Argentiny Victor a Sussanne Mihalec v h Chvály a uctívání Shromáždění na novém místě v budově Telecomu, Svitavská 1b. Božím slovem provází pastor Jan Sukup a Vojtěch Gočaltovský. Program pro děti zajištěn v h, Křesťanské centrum, nákupní stř. Sever, 1. patro Odvrácená tvář nezávislosti Začátkem každé vzpoury na zemi je pýcha a vzdor proti Boží autoritě, touha po absolutní nezávislosti. Diskuzní večer v 9.30 h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b O charitě pro dobrovolníky Povídání s koordinátorkou dobrovolníků Oblastní charity Blansko v rámci Roku dobrovolníků a Dnů charity povídání zakončeno táborákem, vezměte s sebou i své děti ve h, Nemocnice Blansko 30 dnů pro léčbu a prevenci cévních mozkových příhod Den otevřených dveří Den otevřených dveří iktové jednotky neurologického oddělení (3. patro nemocnice) od do hodin v h, h, Dělnický dům Zahájení tanečních kurzů pro studenty středních škol Přihlášky, dotazy: Kulturní středisko města Blanska Dělnický dům, Hybešova 1, Blansko, tel , paní Lea Stejskalová, v h, knihovna Štetec, křída, pastelka Zahájení 1. ročníku projektu v 9.00 h, nám. Republiky Farmářské trhy Konají se každých 14 dní ve čtvrtek od 9 do 16 hodin v vinárna Dukla ELÁN Revival Máte rádi písničky skupiny ELÁN? Neváhejte si rezervovat svůj stůl a spolu s Elány oslavíme 5. výročí znovuotevření diskotéky. Na večer plný překvapení výborného občerstvení a skvělé zábavy zve kolektiv vinárny v h, Dělnický dům, sál S2 Jazz Club hudební večer Hudební večer se skupinou Jazzsextet Tony Lauera ve h, Restaurace Na Pražci Taneční večer Taneční večer. Hraje TOM SAWY- ER BAND v 9.00 h Blanskem krok za krokem aneb Znáte svoje město? Formou procházky vás galerista Pavel Svoboda seznámí s jednotlivými lokalitami, významnými i zcela nenápadnými budovami či jinými pozoruhodnými místy ve městě. Vychází se od kina. Přihlášky přijímá: Pavel Svoboda, Galerie Ve Věži Blansko (středa, neděle, h), mobil : , v h, Křesťanské centrum, nákupní stř. Sever, 1. patro Boží uzdravující láska Vzpoura ničí to nejcennější v životě člověka, a to vztahy. S člověkem, který je ve vzpouře, není možná domluva po dobrém, ani po zlém v 9.30 h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Václavská výtvarná dílna pro rodiče s dětmi Poplatek na materiál a vstup, napište 1 den předem na abychom si připravili pro vaše děti materiál v h, vinárna Dukla Burčákobraní s videodiskotékou Večer plný slaďoučkých hroznů v pevném i tekutém stavu, písničky formou videoklipů na plátně v 9.00 h Lesnickým slavínem Vlastivědné putování. Tentokrát navštívíme památník lesníků zvaný Lesnický slavín v prostoru lesů Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity, spravovaných Školním lesním podnikem Křtiny. Zájezd můžete věnovat jako dárkový poukaz svým přátelům. Provázet bude Milan Štěrba a galerista Pavel Svoboda. Přihlášky a bližší informace získáte: Pavel Svoboda, Galerie Ve Věži, Blansko, Hybešova 550 (středa, neděle h), tel ve h, Dělnický dům Miss Zrcadlo 2011 Finálový večer soutěže Miss Zrcadlo Na diváky čeká desítka krásných dívek, které se představí v několika disciplínách. Hlavním hostem večera bude zpěvačka Tereza Kerndlová. Informace a rezervace vstupenek na Sport v h, kuželna TJ ČKD, Kuželky: TJ ČKD C Telnice Jm. divize muži v h, h, kuželna TJ ČKD, Kuželky h TJ ČKD A Přemyslovce, II. KL muži h TJ ČKD B Jihlava, III. KL muži v h, h, sportovní hala TJ ČKD, Volejbal: TJ ČKD TJ Sokol Jehnice KP II ženy v h, kuželna TJ ČKD, Kuželky: TJ ČKD A TJ ČKD B JMKP dorost v h, ZŠ T.G.M. Solo Lady Salsa Kurz tance Solo Lady Salsy pro všechny, kdo touží tančit, ale nemají s kým, nebo ještě nepřišlo to pravé, co by vás oslovilo až u srdce. Informace na alchi.webnode.cz v h, kuželna TJ ČKD, Kuželky: TJ ČKD A Duchcov I. KL ženy v h, Strawberry field na sportovním ostrově Baseball: Olympia Blansko Tempo Praha případný 5. zápas semifinále Českomoravské ligy, muži v h, kuželna TJ ČKD, Kuželky: h TJ ČKD A Brno IV, JMKP dorost h TJ ČKD B Rosice, JMKP dorost v h, kuželna TJ ČKD, Kuželky: TJ ČKD C Čejkovice Jm. divize muži Sdružení Jóga v denním životě Blansko zve všechny zájemce na kurzy jógy v novém školním roce 2011/2012. Systém jógy v denním životě zpracovaný indickým učitelem jógy Paramhans svámím Mahéšvaránandou je ucelený systém fyzických, dechových, relaxačních a meditačních technik. Zahrnuje rovněž další speciální techniky, např. bandhy a mudry. Jóga v denním životě je vhodná pro člověka každého věku a úrovně fyzických možností. Vychází z klasické cesty jógy. Jejím cílem je pomoci člověku získat a zlepšit tělesné, duševní, sociální a duchovní zdraví a dosáhnout harmonie. Jóga je věda o těle, mysli, vědomí a duši. Blansko, Centrum zdraví Jóga v denním životě, Městský penzion Písečná: pondělí 8:45 10:15 Marie Mejzlíková 1. díl pondělí 17:15 18:45 Anna Benešová 1. a 2. díl pondělí 20:30 Mgr. Gabriela Vašíková 4. a 5. díl úterý 17:15 18:45 Ivona Kakáčová 1. a 2. díl úterý 20:30 Ing. Vladimíra Hudcová 2. a 3. díl středa 20:30 Ing. Zdeněk Ondroušek relaxace, úvod do meditace čtvrtek 8:45 10:15 Marie Mejzlíková 1. díl čtvrtek Karla Pernicová satsang, zpěv bhadžanů pátek 17:45 19:15 Karla Pernicová 1. díl sobota Karla Pernicová satsang, zpěv bhadžanů neděle 16:15 17:45 Ing. Martin Sýkora 3. díl neděle 19:30 Anna Benešová 2. a 3. díl kurzovné: celoroční předplatné Kč permanentka na 10 cvičení 400 Kč 90 minut 50 Kč více informací na řádková inzerce podnikatelská inzerce» ATIPO vestavěné skříně. Šatní skříně, předsíně, šatny, vše na míru. Tel , Velký výprodej matrací a lamelových roštů: Zakázková výroba pevných a nevrzajících lůžek s úložným prostorem na lůžkoviny na tzv. výklop. Výroba sklopných lůžek na stěnu do malých bytů. Výroba a prodej špičkových matrací a roštů. Možnost vyzkoušení různých matrací a roštů. Opravy starších lůžek, matrací, lamelových roštů. PRODEJ náhradních dílů - lamely, držáky apod. Nad Kč je nemovitosti» Prodám byt 1+1 v OV v centru Blanska. Cena 900 tis. RK nevolat. Tel doprava po okrese BK ZDARMA. ZAŠLEME CENÍKY, PROSPEK- TY. Radek Svoboda, Blansko. Tel » HROMOSVODY. Provádíme montáž, opravy a revize hromosvodů. tel » Potraviny, drogerie a léky za ty nejvýhodnější ceny s dovozem domů! cz / tel » Stavební firma přijme schopné samostatné pracovníky na stavby, všechny profese. Schůzka po telefonické dohodě na tel. č soukromá inzerce» Prodám přívěs za os. auto, 1,8 1,5 m, nová STK, dřevěné bočnice, Kč. Tel » Prodám koberec tm. hnědý, cm, kuch. světlo stříbrnočerné, kapsář na stěnu, jídelní stůl na zavěšení, sklopný, úspora místa, barva dub, vše IKEA, cena doh., stěhování, spěchá. Tel » Koupím použitá okna plast nebo dřevo přibližných rozměrů , , 70 75, 30 80, levně. Tel nebo Hledám přivýdělek 1 2 týdně odpoledne, úklid v domácnosti, nebo administrativní práce, zadávání dat do PC, i v obl. účetnictví. Tel Plánované akce v měsíci září Odbor INV DPS na ul. Pod Javory 32 výstavba podporovaných bytů autobusová zastávka na ul. 9. května sanace střechy BD Písečná 7, 9, 11 regenerace panelového sídliště SEVER rekonstrukce komunikace v Blansku, ul. Hybešova Odbor KOM oprava chodníku na Olešné oprava komunikace v úseku ul. Mánesova Čelakovského oprava komunikace ul. Masarykova Cyklus Pečuj doma Nejen studenti, ale i dospělí mají letos možnost naučit se před plesovou sezonou základům společenských tanců. Taneční kurzy pro dospělé proběhnou v pěti lekcích od října. Zahájení kurzů a první lekce se uskuteční v hod. v Dělnickém domě. Další termíny jsou následující: ,» Prodám byt 3+1 v OV; BK-Podlesí; 3.p s výtahem; šatna. Tel po 16. h.» Prodám pálenou střešní tašku - použitou, 5 Kč/ks, celkem cca ks (10 tis. Kč). Tel » Pracuji v Brně-Řečkovicích, nebo a hledám někoho, kdo dojíždí do Brna autem s touto pracovní dobou a měl by ještě jedno volné místo. Nebo naopak hledám spolujezdce. Tel » Prodám golfový kočárek Babypoint Speedy (tmavě zelený). Cena 950 Kč. Tel » Prodám Škoda Fabia Combi, r.v.2004, 1.2 HTP, 47kW, 94 tis.km,1. majitel, servisní knížka, garážovaná, spěchá - cena dohodou. Tel společenská kronika Úmrtí Květoslava Pechtorová 65 roků, Blansko 5.8. Vlasta Nejezchlebová 86 roků, Lažánky 6.8. Květuše Šplíchalová 82 roků, Blansko 8.8. Miloslav Zemánek 83 roků, Blansko 9.8. František Kunc 81 roků, Blansko Ctibor Bahelka 73 roků, Dolní Lhota Božena Menšíková 84 roků, Blansko Ladislav Viktorin 77 roků, Blansko Vlastimil Šebela 36 roků, Blansko Ladislav Ondráček 94 roků, Blansko Jiří Novotný 53 roků, Blansko Miroslav Meluzín 87 roků, Blansko Občanské sdružení Moravskoslezský kruh pořádá v měsíci říjnu v Katolickém domě každou středu odpolední kurzy Pečuj doma. Určené jsou těm, kteří pečují o své blízké, dlouhodobě nemocné nebo staré osoby doma v rodinách. Na čtyři odpolední kurzy v říjnu navazuje listopadový cyklus PÉČE O PEČUJÍCÍ. Kurzy jsou zdarma, je však nutná přihláška. Přihlásit se je možné písemně v kanceláři Klubu důchodců nebo Katolického domu, elektronicky na pecujdoma.cz nebo telefonicky na jipa Taneční pro dospělé , , závěrečný večer. Cena je Kč / taneční pár. Kurzy vedou taneční mistři manželé Míšenští. Zájemci se mohou hlásit telefonicky na čísle u paní Stejskalové nebo zaslat na

7 Zpravodaj města Blanska číslo září 2011 informační čtrnáctideník zdarma 7 NABÍDKA CVIČENÍ FITKLUBU BLANSKO 2011/2012 OA Písečná po út st čt Lektor Power step Roman Ondrášek Dance Aerobik 21:00 Roman Ondrášek Pilates form - začátečníci Darja Sedláková Pilates form - pokročilí Darja Sedláková SlowBody začátečníci SlowBody - pokročilí TaeBo TaeBo Fit Ball 19:15 20:15 Darja Sedláková Darja Sedláková Veronika Smejkalová 21:00 Pavla Stejskalová Renata Kabrhélová SOU Bezručova po út st čt Lektor Cvičení rodičů a dětí ve věku 3-4 let Lenka Laštůvková Cvičení dětí ve věku 5-6 let Martina Hájková Kondiční cvičení Jiřina Jourová P-class 21:00 Mirka Šimperská ZŠ Erbenova po út st čt Lektor Cvičení rodičů a nejmladších dětí (2 roky) 16:30 Zuzana Hájková Cvičení rodičů a dětí ve věku 3-5 let 16:30 17:30 Zuzana Hájková Cvičení dětí ve věku 6-8let 17:30 18:30 Zdena Hájková ZŠ T. G. M. po út st čt Lektor Lady cvičení Marie Lvová Body form 21:00 Iveta Kuklínková Power step Iveta Kuklínková Body balance1 Iveta Kuklínková Body balance 2 Iveta Kuklínková ZŠ Salmova po út st čt Lektor P-class Renata Kabrhélová BodyForm Renata Kabrhélová Informace , , Zahájení cvičení: DOSPĚLÍ od pondělí 5. září, DĚTI od pondělí 12. září. ZÁPIS DO DĚTSKÉ ŠKOLY AEROBIKU ve čtvrtek 15. září v 16 hodin ve velké tělocvičně ZŠ T.G.M. DĚTSKÁ ŠKOLA AEROBIKU FIT KLUB BLANSKO nabízí dětem: zápis dětí do všech skupin - čtvrtek v 16 hod. v tělocvičně ZŠ T.G.M. Informace: Kuklínková Iveta, tel DŠA po út st čt Pá Lektor 1. Předškolní děti 16:30 2. Děti z 1. a 3. třídy 3. Děti ze 4. třídy a starší 4. Děti ze 3. až 6. třídy pokročilí stupeň a starší pokročilí 16:00 16:45 16:00 17:15 16:00 17:15 16:00 18:15 16:45 16:45 17:45 16:45 17:45 Poradna otevírá arteterapii pro seniory Iveta Kuklínková Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy otevírá od října kurzy arteterapie pro seniory. Arteterapie = léčba uměním Cílem tohoto kurzu pod vedením Mgr. Dany Hrubé je uvědomit si a změnit některé postoje a názory, které brání prožívat třetí věk bez psychického strádání. Pokusíme se vzbudit v sobě potlačenou originalitu, tvořivost a fantazii. Výtvarné aktivity jsou zdrojem trvalého potěšení, uvolnění a uspokojení. V kurzu se nejedná o výtvarné dovednosti, ale hlavní je chuť se výtvarně vyjádřit. Dvouhodinové lekce budou probíhat od 19. října do 7. prosince 2011 jednou za čtrnáct dní v čase od do h. Kapacita kurzu je omezena. Zájemci se mohou hlásit v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Sladkovského 2b, Blansko, tel , www. blansko.cz/poradna. odbor sociálních věcí DÍKY NAŠIM KURZŮM SLEDUJEME VAŠE ÚSPĚCHY!!! PROČ S NÁMI? nadstandardní služby za bezkonkurenční ceny individuální přístup profesionální a milí lektoři mnohaleté zkušenosti v oboru úspěchy našich studentů u mezinárodních zkoušek největší výběr kurzů na Blanensku kurzy jazykové kurzy rekvalifi kační kurzy vzdělávací kurzy pro děti kurzy pro dospělé kurzy pro firmy speciálně ušité kurzy pro momentálně nezaměstnané Studovali jste už kdykoliv od roku 2003 u nás? NEZAPOMEŇTE SI ŘÍCT O VĚRNOSTNÍ SLEVU 200 Kč A OCELOVÝ NÁRAMEK JAKO DÁREK!!! PUSŤTE SE DO TOHO S NÁMI A BAVTE SE!!! Cílem úřadu je efektivita, kvalita a spokojenost veřejnosti Rada města Blanska schválila na své 15. schůzi konané dne Vizi Městského úřadu Blansko. Jde o stručný, ale významný dokument definující z dlouhodobého hlediska poslání úřadu, komu a k čemu slouží a o co usiluje. Trvale bude zveřejněn na Dokumenty obdobného zaměření se při své činnosti řídí stále více úřadů. Lze je nalézt JIŽ 9 LET PRO VÁS ORGANIZUJEME KURZY CIZÍCH JAZYKŮ!!! 1 JAZYKOVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ AJ, NJ, ŠJ, FRJ, IJ, RJ a další dle požadavků POUZE 5 7 STUDENTŮ VE SKUPINĚ! NEJNIŽŠÍ CENA JEN 72 Kč za vyuč. hodinu velký výběr kurzů, velký pokrok a hlavně velká radost z dosažených úspěchů velmi zkušené lektorky a lektoři, kteří dovedli již mnoho studentů k jejich cílům 2 POMATURITNÍ STUDIUM AJ, NJ poslední 2 místa, pro velký zájem otevíráme letos již 2. třídu chcete složit mezinárodní zkoušku FCE? Stále si držíme 98% úspěšnost našich studentů. POZOR! Možnost i pro NEZAMĚSTNANÉ, vedené na ÚP využijte volný čas a investujte do budoucnosti, možnost intenzivního kurzu po měsících, měsíční splátky, intenzivní výuka. Jakmile získáte zaměstnání, kurz máte možnost ukončit!!! Získáte-li zaměstnání za dlouho, připravíte se perfektně k mezinárodní zkoušce, pokud jej získáte brzy, uděláte velký pokrok v AJ a můžete kurz ukončit!!! Využijte volný čas a získejte vzdělání, díky němuž získáte lepší zaměstnání! 3 LEKTORSKÝ KURZ ODPOLEDNÍ ČI POMATURITNÍ připravte se k mezinárodní zkoušce a zároveň na dráhu profesionálního lektora angličtiny (kurz obsahuje výuku cizího jazyka, praktickou přípravu a 40 hodin praxe), navíc všichni úspěšní studenti získávají roční smlouvu kupříkladu na internetových stránkách krajských úřadů, nejvyššího kontrolního úřadu, ale i s Blanskem srovnatelných měst jako jsou Žďár nad Sázavou nebo Písek. Vizi lze obecně definovat jako určitou představu nebo pohled do budoucnosti. V rámci činnosti takové organizace jakou je orgán veřejné správy, slouží vize ke stanovení dlouhodobých cílů úřadu Vize Městského úřadu Blansko Kým jsme? Městský úřad Blansko je orgánem Města Blanska plnícím na úseku samostatné působnosti úkoly uložené Zastupitelstvem města Blansko a Radou města Blanska. Na úseku přenesené působnosti pak vykonává státní správu ve věcech stanovených zvláštními zákony. Kým chceme být? Naší vizí je být profesionálním a transparentně fungujícím úřadem, který zajišťuje pro občany a další subjekty na vysoké úrovni úkoly veřejné správy a to jak v samostatné, tak i přenesené působnosti. Uplatňuje přitom v našem jazykovém centru!!! 4 JAZYKOVÉ KURZY PRO DĚTI AGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ (3 5 let) ANGLIČTINA PRO DĚTI ZŠ různé pokročilosti DOUČOVÁNÍ DO ŠKOLY matematika, angličtina, němčina, čeština a další ANGLIČTINA PRO RODIČE S DĚTMI Děti se neučí pouze slovní zásobu, ale hravou a zábavnou formou používat angličtinu v praxi a to v celých větách. Připraveno je nespočet soutěží, her, odměn a legrace! 5 ANGLICKÁ CHŮVA máte děti ve věku 3 6 let, potřebujete hlídání a chcete naučit děti nenásilnou, zábavnou formou, jedině formou her a přirozeně anglickému jazyku? Proč nezabít dvě mouchy jednou ranou? anglická chůva přijede přímo k Vám ve Vámi zvolený čas se spoustou her, zábavy, hraček a nápadů (Je vás více kamarádek s malými dětmi? Můžete to spojit! Žádné učení slovíček, žádné sezení u stolu, jen hry malých dětí, zábava a legrace! Věřte, není lepší způsob, jak děti naučit anglicky! PŘIJEDEME K VÁM! 6 DOUČOVÁNÍ DĚTÍ DO ŠKOL všechny předměty ZŠ a SŠ (potřebujete cokoliv vysvětlit, dohnat zameškané učivo, pak je to právě pro Vás, libovolný počet hodin, prostě a k tomu, aby i dílčí vykonávané kroky byly s touto vizí v souladu. MěÚ Blansko by měl být podle této vize především profesionálním a transparentně (tj. otevřeně a průhledně ) fungujícím úřadem, který zajišťuje pro občany a další subjekty na vysoké úrovni úkoly veřejné správy a to jak v samostatné, tak i přenesené působnosti. Obsah této vize musí být napříště zohledňován kdykoliv to potřebujete, výuka u nás či u Vás) 7 ZDOKONALOVACÍ KURZY PRO DĚTI 8 VZDĚLÁVACÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ KURZ ASISTENTKY aktivní a pasivní telemarketing, anglická obchodní korespondence, manažerské minimum, chcete lepší práci nebo nemáte praxi a nechtějí Vás bez ní přijmout ideální kurz pro Vás!!! MANAŽERSKÝ KURZ PRO VEDOUCÍ PRODEJEN chcete pracovat jako manažer či vedoucí ve známých mezinárodních obchodech s módou či jiným sortimentem? Pak je to kurz právě pro Vás. (kurz obsahuje mimo jiné výuku AJ, základy RJ a velmi nutnou PRAXI) 9 PŘEKLADY A TLUMOČENÍ 10 FIREMNÍ KURZY 11 JAZYKOVÉ AUDITY 12 INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA potřebujete se učit přesně ve Vámi zvolený čas? Chcete využít maximálně čas s lektorem, aby se mohl věnovat skutečně jen Vám? Potřebujete se naučit něco rychle do školy či zaměstnání, dohnat učivo nebo prostě jen chcete vyzkoušet, jaké jsou individuální hodiny? Nyní máte jedinečnou příležitost, do konce září individuálky s 30% slevou, 279 Kč!!! Platí pro přihlášené do Sami si zvolíte jazyk, den výuky, čas a počet hodin. PŘIHLÁSIT SE můžete OSOBNĚ, přes , TELEFONICKY i přes SMS!!! Nejlépe do 19. září, čím dříve se přihlásíte, tím více možností! POZOR!!! PŘI PŘIHLÁŠENÍ DO 19. září CELEJ SEŠIT ZDARMA!!! princip rovného přístupu, dodržuje veškeré platné právní předpisy a otevřeně komunikuje se všemi zainteresovanými stranami. Chceme být také úřadem, jenž pečlivě vnímá názory zaměstnanců, pozitivně je motivuje, dbá na rozvoj jejich odborných znalostí a umožňuje jim další profesní růst. Jako profesionální úřad chceme: a) ve vztahu k občanům a dalším subjektům průběžně zjišťovat jejich názory a potřeby otevřeně komunikovat, trvale zlepšovat prostředí pro jednání s občany a zástupci dalších subjektů TĚŠÍME SE NA VÁS! EXPERIENCE jazykové vzdělávací centrum, s.r.o. Blansko, Svitavská 1a (vedle budovy O2, 3. patro) Tel.: Oblastní charita Blansko jde blíže k dárcům Oblastní charita Blansko jde blíže k dárcům a rozšiřuje služby charitního Střediska vzájemné humanitární pomoci. Tradiční sběrné dny každou první středu v měsíci na sídlišti Písečná jsou rozšířené o hodinu provozu nově v čase od do hodin. Od září do konce roku 2011 se budou každou druhou středu v měsíci konat sběrné dny v městských částech a sídlištích, vždy od do hod. dle rozpisu: Těchov u pohostinství Blansko Sever parkoviště u pošty Lažánky u pohostinství Zborovce u Hrušky Uvítáme ošacení, obuv, hračky, kuchyňského nádobí a vše, co je možné ještě použít. Věci, prosím, noste čisté, nepoškozené, v pytlích nebo krabicích. Na místě bude přistavené auto s vozíkem. v rámci tvorby dalších strategických dokumentů, zejména nové verze Strategického plánu rozvoje města. S vizí úřadu se budou setkávat každodenně jak zaměstnanci úřadu, kteří budou za její naplňování spoluodpovědní, tak zákazníci úřadu, tj. především občané, kteří budou moci míru a úspěšnost jejího naplňování v praxi neustále hodnotit. odbor kancelář tajemníka rozhodovat objektivně, efektivně, nestranně, v co největší míře využívat moderní informační technologie, hospodárně a transparentně vynakládat svěřené finanční prostředky při zachování vysoké kvality poskytovaných služeb b) ve vztahu k zaměstnancům průběžně zjišťovat názory a potřeby zaměstnanců, motivovat je k dosahování co nejlepších výsledků v jejich práci neustále rozvíjet odborné znalosti a dovednosti zaměstnanců, vytvářet rovné podmínky pro jejich profesní růst, dbát na úzkou spolupráci mezi jednotlivými odbory úřadu postupně zlepšovat jejich pracovní prostředí. Naším trvalým cílem je dosažení tohoto výsledku: Efektivní rozhodování + kvalitní služby + spokojenost veřejnosti = Městský úřad Blansko Tento dokument schválila Rada města Blansko na své 15. schůzi konané dne usnesením č. 32. Darované věci budou použity pro uživatele služeb Oblastní charity Blansko a sociálně potřebným občanům Blanska a okolí. Bližší informace vám ráda sdělí Anna Baláková na tel Zároveň chceme upozornit, že kontejnery rozmístěné po Blansku nejsou pro účely charity. Děkujeme! Anna Baláková, Oblastní charita Blansko

8 Zpravodaj města Blanska číslo září 2011 informační čtrnáctideník zdarma 8 Společnost Služby Blansko provozuje od poloviny roku další blanenská sportoviště V polovině letošního roku se seznam spravovaných nemovitostí na stránkách společnosti Služby Blansko, s.r.o. rozrostl o fotbalové areály, sportovní haly, tenisové kurty i rekreační objekty majetky sportovních jednot, které přešly pod město. S ředitelem společnosti Radkem Snopkem hovoříme o průběhu převodu a správě nového majetku. Co pro vás převzetí sportovišť do správy znamená? Znamená to pro nás především nárůst práce. S převodem souvisí i spousta drobných prací přepis spotřebičů, energií, nájemních smluv a zajištění vlastního provozu. Máte už nějaké plány na zlepšení kvality sportovišť? Snažíme se zmapovat chod všech sportovních oddílů, jaké jsou jejich potřeby jednak z hlediska využití a také z pohledu zlepšení sportovišť. Byli jsme hodně v kontaktu s vedoucími oddílů, takže víme, co sportoviště potřebují. Máme dost podrobný seznam věcí, které by se měly udělat, ať už menšího rozsahu, které můžeme dělat z provozních peněz naší společnosti Služby Blansko, nebo většího rozsahu, které musejí být napojené na rozpočet vlastníka, to znamená Města Blansko. Areál hřišť ASK je využíván nejen pro sport. Navýšil se vám stav zaměstnanců? Ano, ale lidí jsme ani moc nepřibírali. Co se týká řídících funkcí, tak jsme všechna sportoviště převedli pod stávající zaměstnance. Přebírali jsme v podstatě jen lidi na postu obsluhy, údržby či úklidu těchto zařízení. To znamená, že jsme k nám převedli asi jen sedm nových lidí, kteří na těchto sportovištích pracovali. Jak pocítí tyto změny sportovci? Nechtěli jsme, aby se provoz areálů přerušil, aby byly přetrhány staré vazby, pronájmy nebo Opravy za více jak šest milionů byly provedeny v budově krytých lázní. Další investice přijdou brzy. Město už má na počet obyvatel opravdu unikátní počet zařízení a není potřeba tady prakticky nic budovat, ale je potřeba se o ty majetky starat. Pokud by se nechaly lázně chátrat, mohlo by to dopadnout tak, že bude potřeba investice v řádu desítek milionů, je přesvědčený místostarosta Jiří Crha z důvodu, že vzduchotechnické zařízení v budově krytých lázní, tedy zařízení, které zabezpečuje výměnu a ohřev vzduchu včetně odvodu vzdušné vlhkosti, bylo instalováno v 70. letech minulého století. využití sportovišť. To se nám snad podařilo. Časy i ceny pronájmů jsou domluvené, sportovci tak vědí, kolik je to přesně bude stát a mohou plánovat. Dříve platili příspěvky jednotě a ty se pak využívaly na provoz. My jsme chtěli, aby se tyto výdaje pro ně nenavýšily. Takže např. pokud platili něco kuželkáři nebo basketbalisté za halu, snažili jsme se nastavit ceny tak, aby neplatili víc, aby na tom byli v podstatě stejně. Změnily se nějak ceníky pro veřejnost? Převzali jsme veškeré ceníky, které byly. V některých případech jsme cenu dokonce snížili, např. právě na kuželně. Za rozhovor poděkoval Stanislav Mrázek Kryté lázně dostaly novou vzduchotechniku Nový školní rok zahájili i v mateřinkách 1. září přivítaly ve svých třídách nové školáčky také blanenské mateřinky: mezi nové kamarády tak letos přišlo 177 dětí. Při přijímacím řízení byla uplatněna předem stanovená kritéria a to tak, aby byl v prvé řadě naplněn požadavek zákona a do mateřských škol nastoupily všechny děti starší šesti let, neboli ty, které následující rok již zahájí školní docházku. Dále byly upřednostněny děti s trvalým bydlištěm v Blansku a děti, jejichž rodiče projevili zájem o celodenní docházku. Město Blansko je v současnosti zřizovatelem sedmi mateřských škol s celkovou kapacitou Ilustrační foto. Kuchyňka v MŠ Dvorské. OD letošní podzimní sezony s v Blansku hlásí o slovo futsal. Tento sport je jednou z forem fotbalu, kdy se hraje v počtu 4+1 s míčem velikosti číslo 4. Za účelem založení nové soutěže vznikla začátkem roku Asociace futsalu Blansko, jejímž hlavním cílem je rozvoj futsalu na okrese Blansko. Dalším cílem asociace je poskytovat profesionální přístup, kvalitní zázemí a informační výhody pro jednotlivé týmy i sponzory. Existují zde sice alternativy, jako např. malá kopaná, ale to nejsou postupové soutěže, hrají se jen v okresním měřítku. Futsal zastřešuje Českomoravský fotbalový svaz, a není tomu jinak ani v tomto případě. Účastníci hrají o postup do krajské soutěže, kde opět mohou postoupit do soutěže celorepublikové. 617 míst. Již v minulém školním roce reagovalo na aktuální vývoj demografické křivky a rozšířilo kapacitu mateřských škol o 52 míst zřízením dalších dvou tříd při ZŠ Dvorská. O zřízení dalších tříd se již neuvažuje, neboť současné demografické ukazatele svědčí spíše o poklesu zájmu v příštích letech. V současné době je kapacita mateřských škol naplněna na 100 %, přesto by v budoucnu měla být dostačující. Další investice do mateřských škol se tak v příštích letech zaměří především na zvýšení kvality prostředí, vybavení a zázemí. V Blansku od září startuje futsalový přebor V současné době probíhá registrace týmů. Soutěže se mohou účastnit hráči, kteří překročili věkovou hranici 15 let. Zatím projevilo zájem osm týmů, nicméně termín pro podání přihlášek do soutěže a zaplacení startovného je až do , takže se tabulka může ještě rozrůst. Hrát se bude na hřišti s umělým povrchem u základní školy Tomáše Garrigua Masaryka na ulici Rodkovského v Blansku. Sezona se hraje stylem podzim / jaro. Podle počtu přihlášených týmů budou spolu hrát dvakrát nebo až čtyřikrát za sezonu. Na jejich počtu také záleží, zda se bude hrát každý týden nebo jednou za 14 dní. Více informací na Radek Snopek ukazuje místostarostovi a novinářům nové zařízení vzduchotechniky. Opravený strop a stěna v bazénové hale. Již v té době, tedy při spuštění provozu lázní, vykazovala vzduchotechnika nedostatečnou účinnost a ta se postupem času ještě zhoršovala. Plavcům a návštěvníkům haly se tedy nejen špatně dýchalo, ale také měli problémy s chlorem, který po uvolnění z vodní hladiny zůstával v prostoru bazénové haly. Výměnou prosklené stěny se situace ještě zhoršila. Bylo tedy nutné přistoupit k rekonstrukci vzduchotechniky. Její kompletní výměna byla provedena letos a to nejen v hlavní bazénové hale, ale rovněž v prostoru sprch a šaten ve II. NP. Technologie zajišťuje nejen výměnu, ale i ohřev vzduchu. Současně došlo k výměně podhledu v hlavní bazénové hale, zateplení bočních stěn střešní příhradové konstrukce a opravě stávající tepelné izolace a hydroizolace střešního pláště. Celá investice přišla na více než 6,7 mil. Kč, z toho vzduchotechnika 3,5 mil. Kč a podhled a střecha 3,2 mil. Kč. Toto byl však jen první krok v údržbě tohoto majetku. Již je naplánována rekonstrukce kotelny a instalace kogeneračních jednotek. I tato investice bude v řádu milionů korun. Město se ale na ní nebude podílet finančně, šli jsme cestou, že to někdo zainvestuje a nějakou dobu to bude za určitých podmínek provozovat s tím, že maximální cena bude daná, zdůraznil místostarosta Crha. Údržbu však nutně potřebuje skokanský můstek, který je v tak neutěšeném stavu, že je již dlouho veřejnosti nepřístupný. Teď má šanci na zařazení žádosti do rozpočtu na příští rok. Další velkou položkou bude dno bazénu a jeho systém zvedání. Zatím vše funguje jak má, ale opravy si vyžádají si každým druhým rokem opravu za několik desítek tisíc korun, doplnil ředitel společnosti Služby Blansko, s.r.o. Radek Snopek. Hřiště Základní školy T. G. M. Knihovna nabízí exkurze Na webových stránkách Městské knihovny Blansko (www.knihovnablansko.cz) naleznete po rozkliku oddílu ODDĚLENÍ a dále DĚTSKÉ ODDĚLENÍ a STUDOVNA, ČÍTÁRNA A CIZOJAZYČNÉ ODDĚLENÍ bohatou nabídku přednášek a exkurzí, kterou pro zájemce, nejen ze všech typů škol, připravili pracovníci výše zmiňovaných oddělení knihovny. Neváhejte nás kontaktovat! Městská knihovna Blansko je tu pro všechny čtenáře i nečtenáře i se začátkem nového školního roku 2011/2012. Mgr. Pavel Přikryl, ředitel MK Blansko Zpravodaj města Blanska Vychází 2 měsíčně. V nákladu výtisků je dodáván zdarma do schránek domácností a fi rem v Blansku a jeho městských částech. Vydává KSMB, Hybešova 1, Blansko, tel , fax , IČ: Šéfredaktor Jaroslav Jeřábek, zástupce šéfredaktora Stanislav Mrázek. Registrační číslo MK E Nevyžádané příspěvky se nevracejí, za obsahovou správnost materiálů ručí autoři. Foto: S. Mrázek, není-li uvedeno jinak. Tisk a zlom Ideal studio Brno. Přehled uzávěrek jednotlivých vydání na

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Město Pohořelice. ad 2) Kontrola úkolů. ad 3) Interpelace členů rady. ad 4) Bytové záležitosti. ad 5) Žádosti

Město Pohořelice. ad 2) Kontrola úkolů. ad 3) Interpelace členů rady. ad 4) Bytové záležitosti. ad 5) Žádosti Město Pohořelice Zápis z 46. schůze rady města konané dne 1. 8. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, tajemník MVDr. Michalica Omluveni: Mgr. Plevzová, Mgr. Janičatová,

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora.

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Příloha k usnesení č. 1644/38/06 Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Zastupitelstvo města se v souladu se zákonem č. 128/2000

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: NAŠE SP. ZN.: POČET LISTŮ: 6 VYŘIZUJE: Dudová TEL.: 596 803 241 FAX: 596 803 350 E-MAIL: dudova.kvetoslava@havirov-city.cz

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 06. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 22.02.2011 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.11.2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.11.2009 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.11.2009 Ověřitelé: M. Žabková, O. Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, 9 přítomných zastupitelů Zápis ze dne 19.10.2009

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 790/260/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 190/16, v budově č.p. 190 na pozemku č. parc. 170, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 190 a

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM k nabídkovému řízení na prodej objektu VOHANČICKÁ HÁJENKA č. p. 21, stavebního pozemku p. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří o

INFORMAČNÍ MEMORANDUM k nabídkovému řízení na prodej objektu VOHANČICKÁ HÁJENKA č. p. 21, stavebního pozemku p. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří o INFORMAČNÍ MEMORANDUM k nabídkovému řízení na prodej objektu VOHANČICKÁ HÁJENKA č. p. 21, stavebního pozemku p. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 440 m 2 a pozemku p. č. 5/3 zahrada o výměře

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

2/2012. I. Úvodní ustanovení

2/2012. I. Úvodní ustanovení MĚSTO CHEB 2/2012 Pravidla pro pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou v Chebu, Dřevařská 13, Lesní 33, Kamenná 40 Rada města Chebu dne 12. ledna 2012 usnesením č. RM 11/1/2012 schválila tato

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal, p. Vorlová, p. Frohlich Občané:

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více