STATUT. SAS Capital 11 podfond. SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUT. SAS Capital 11 podfond. SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s."

Transkript

1 STATUT SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. a SAS Capital 11 podfond SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

2 OBSAH Vymezení pojmů Část I. Obecné náležitosti Základní údaje o investičním fondu Obhospodařovatel Administrátor Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti Depozitář Investiční strategie Rizikový profil Informace o historické výkonnosti Zásady pro hospodaření s majetkem a výplata podílů na zisku nebo výnosech Údaje o cenných papírech vydávaných Fondem Poplatky a náklady Další informace Část II. Informace o vydávání a odkupování Investičních akcií podfondu 19 2

3 Vymezení pojmů Níže uvedené pojmy mají v tomto Statutu následující význam: Akcie jsou investiční akcie a zakladatelské akcie Fondu. Akcionáři jsou držitelé investičních a/nebo zakladatelských akcií Fondu. Cenným papírem se rozumí rovněž zaknihovaný cenný papír. ČNB se rozumí Česká národní banka. Depozitářem se rozumí Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ , IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Fondem se rozumí SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (zkráceně SAS Capital SICAV) podfondem se rozumí SAS Capital 11 podfond SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., (zkráceně SAS Capital 11 podfond) Fondovým kapitálem se rozumí hodnota majetku, který je součástí jmění Fondu (dále také jen majetek fondu ), snížená o hodnotu dluhů, které jsou součástí jeho jmění (dále také jen dluhy fondu ). hodnotou majetku Fondu se rozumí hodnota majetku, který je součástí jmění Fondu, resp. aktiva Fondu. Investiční společnost je QI Investiční společnost, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka Nařízením vlády se rozumí nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování. Statutem se rozumí tento statut. Vyhláškou o evidenci investičních nástrojů se rozumí vyhláška č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů. Vyhláškou o pravidlech se rozumí vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu se rozumí zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech se rozumí zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. 3

4 Část I. Obecné náležitosti 1 Základní údaje o investičním fondu 1.1 Obchodní firma Fondu je: SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Sídlo Fondu je Praha 4, Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ Identifikační číslo Fondu je Fond může používat rovněž zkrácené označení SAS Capital SICAV. 1.2 Fond byl zapsán do seznamu investičních fondů vedeného ČNB dne Fond vznikl dnem jeho zápisu do obchodního rejstříku, tj. dnem Fond získal povolení k činnosti dne a to v rozsahu oprávnění se obhospodařovat. 1.3 Fond byl založen na dobu neurčitou. 1.4 Fond je fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu 95 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech. 1.5 Původním název fondu zněl: SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a.s. a SAS Capital Hedge Derivative, investiční fond, a.s. 1.6 Fond není řídícím ani podřízeným fondem. 1.7 Auditorem Fondu je KPMG Česká republika Audit s.r.o., IČ , se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ , č. osvědčení Komory auditorů České republiky Fond vytváří podfond nově. Z tohoto důvodu neexistují k datu přijetí tohoto Statutu historické údaje o statusových věcech podfondu. 1.9 Fond je akciovou společností s proměnným základním kapitálem Zapisovaný základní kapitál Fondu je ,- CZK. Zapisovaný základní kapitál Fondu je dostatečný z pohledu získání a udržování odpovídajících lidských a technických zdrojů, které jsou nezbytné pro řádné obhospodařování podfondů v počáteční fázi, kdy příslušné podfondy nedisponují dostatečným kapitálem získaným od Akcionářů, který by generoval dostatečně vysokou odměnu za obhospodařování. V pozdějších fázích budou náklady na udržování odpovídajících lidských a technických zdrojů financovány z odměny za obhospodařování jednotlivých podfondů Fond byl založen notářským zápisem sepsaným dne , JUDr. Foukalem, notářem v Praze. Fond je akciovou společností s proměnným základním kapitálem s monistickým systémem vnitřní struktury. Orgány Fondu jsou statutární ředitel, správní rada a valná hromada V působnosti valné hromady Fondu je mimo jiné: a) rozhodování o změně stanov Fondu, b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu Fondu, c) volba a odvolání správní rady Fondu, d) volba a odvolání statutárního ředitele Fondu e) schvalování rozhodnutí o přeměně Fondu, f) schvalování rozhodnutí o zrušení Fondu. Statutární orgán Fondu je oprávněn předložit valné hromadě k vyjádření další záležitosti, které mohou mít podstatný význam pro investory Fondu, zejména je oprávněn předložit valné hromadě k vyjádření záměry týkající se dispozic s majetkem Fondu nebo podstatné změny statutu Fondu Statutární orgán Fondu svolává valnou hromadu nejméně jednou za rok, a to nejpozději do 30. dubna kalendářního roku. Podrobnosti týkající se svolávání valné hromady stanoví stanovy Fondu. 4

5 1.14 Hovoří-li se v tomto statutu o obhospodařování a administraci Fondu, rozumí se tím i obhospodařování a administrace každého jeho podfondu. Podfondy 1.15 Fond může v souladu se stanovami vytvářet podfondy Obecné údaje o podfondech: a) podfond je účetně a majetkově oddělená část jmění Fondu. Fond zahrnuje do podfondu (podfondů) majetek a dluhy ze své investiční činnosti. Nezahrnuje-li Fond do podfondu (podfondů) také majetek a dluhy, které nejsou součástí majetku a dluhů Fondu z investiční činnosti, netvoří tento majetek a dluhy podfond, není investičním majetkem a nevztahují se tak na něj investiční strategie uvedené v čl. 6. Tím nejsou dotčena ostatní ustanovení tohoto Statutu; b) každý podfond může mít vlastní investiční strategii stanovenou dále v tomto Statutu; c) ke splnění či uspokojení pohledávky věřitele nebo akcionáře za Fondem, vzniklé v souvislosti s vytvořením podfondu, plněním jeho investiční strategie nebo jeho zrušením, lze použít pouze majetek v tomto podfondu. Náklady vztahující se ke konkrétnímu podfondu jsou hrazeny z majetku tohoto podfondu. Náklady vztahující se k více podfondům jsou hrazeny z majetku těchto podfondů poměrně; d) označení podfondu musí obsahovat příznačný prvek obchodní firmy společnosti a slovo podfond, popřípadě jinak vyjádřit jeho vlastnost podfondu; e) o vytvoření podfondu rozhodne statutární orgán Fondu, který zároveň určí investiční strategii podfondu a další pravidla pro fungování podfondu ve Statutu a zajistí zápis podfondu do seznamu vedeného ČNB; f) Fond vydává ke každému podfondu investiční akcie na jméno. Vydat k příslušnému podfondu investiční akcie nelze, dokud nejsou údaje nutné k identifikaci příslušného podfondu zapsány v seznamu vedeném ČNB. V dalších ohledech se na investiční akcie podfondu použijí ustanovení čl a násl. Statutu Aktuálně vytvořenými podfondy jsou: a) SAS Capital 11 podfond - SAS Capital investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s (dále jen podfond ) i. Tento podfond může používat rovněž zkrácené označení SAS Capital 11 podfond. Tento podfond byl zapsán do seznamu podfondů vedeného ČNB dne a vznikl dnem jeho zápisu do tohoto seznamu. ii. iii. Tento podfond byl založen na dobu neurčitou. Investiční akcie SAS Capital 11 podfondu mají přiděleno identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN), a to (bude doplněno). 2 Obhospodařovatel a Administrátor 2.1 Fond je samosprávným investičním fondem ve smyslu 8 odst. 1 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech, který je oprávněn se sám obhospodařovat a vykonávat svou vlastní administraci. 2.2 Obhospodařovatelem a Administrátorem Fondu i podfondu je Fond. 2.3 Vedoucími osobami Fondu jsou: a) Ing. Radek Švec, statutární ředitel, 5

6 b) Ing. Pavel Hýla, výkonný ředitel, 2.4 Předmět podnikání Fondu je, v souladu s uděleným povolením k činnosti shromažďování peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí od více kvalifikovaných investorů vydáváním účastnických cenných papírů nebo tak, že se kvalifikovaní investoři stávají jejími akcionáři, a provádění společného investování shromážděných peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí na základě určené investiční strategie ve prospěch kvalifikovaných investorů a dále správa tohoto majetku. 3 Údaje o pověření osob výkonem jednotlivých činností 3.1 Fond pověřil některými činnostmi souvisejícími s administrací a obhospodařováním Fondu a podfondu investiční společnost QI investiční společnost, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, PSČ , IČ: Základní kapitál Investiční společnosti činí Kč a byl v plné výši splacen. 3.3 Investiční společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne Investiční společnosti bylo uděleno povolení k činnosti rozhodnutím ČNB ze dne vydaným pod č.j. Sp/541/78/2007/5, 2007/8224/540, které nabylo právní moci dne K datu vydání tohoto Statutu nejsou žádné pozdější změny tohoto rozhodnutí ČNB. Tímto rozhodnutím byly současně schváleny vedoucí osoby Investiční společnosti. Rozhodnutími ČNB ze dne , vydanými pod č.j. Sp/2010/229/571, 2010/3476/570 a Sp/2010/231/571, 2010/3478/570, které nabyly právní moci dne , byly dále uděleny souhlasy k výkonu funkce vedoucí osoby Investiční společnosti Ing. Janu Vedralovi a Ing. Lukáši Váchovi. Rozhodnutím č.j. 2012/5166/570, Sp/2012/301/571, byl udělen souhlas k výkonu vedoucí osoby Investiční společnosti Mgr. Vladanovi Kubovcovi. 3.5 Investiční společnost je zapsána do seznamu investičních společností vedeného ČNB. 3.6 Vedoucími osobami Investiční společnosti jsou: a) Ing. Jan Vedral, předseda představenstva, c) Ing. Lukáš Vácha, místopředseda představenstva, d) Mgr. Vladan Kubovec, člen představenstva 3.7 Předmět podnikání Investiční společnosti je, v souladu s uděleným povolením k činnosti: a) obhospodařování fondů kvalifikovaných investorů a srovnatelných zahraničních investičních fondů, b) provádění administraci fondů kvalifikovaných investorů a srovnatelných zahraničních investičních fondů. 3.8 Investiční společnost patří do konsolidačního celku společnosti Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ , IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka V rámci činností, jimiž ji Fond pověřil vykonává Investiční společnost některé činnosti, které jsou součástí administrace a obhospodařování Fondu a podfondu zejména: a) zajišťuje výkon compliance a interního auditu, b) plní informační a oznamovací povinností vůči České národní bance. Činnosti, které jsou uvedeny v tomto článku, vykonává Investiční společnost v plném rozsahu sama nebo jejich výkon svěřila jiné osobě, jak v podrobnostech upraveno v článku 4 Statutu Konkrétní výše odměny stejně jako kompletní výčet činností zajišťovaných investiční společností upravuje smlouva uzavřená mezi Fondem a Investiční společností. 6

7 Vedení účetnictví 3.11 Fond pověřil vedením účetnictví a zajištěním daňového poradenství společnosti Suldovský a partneři a.s., IČ , se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ která je povinna tuto činnost zajišťovat s cílem zajistit řádný výkon těchto činností. Další informace upravuje smlouva uzavřená mezi Fondem a společností Suldovský a partneři a.s. 4 Podmínky pověření výkonem činností 4.1 Fond je v rámci obhospodařování nebo administrace oprávněn pověřit jiného výkonem jednotlivé činnosti spočívající v obhospodařování nebo administraci, a to za podmínek stanovených Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech a Statutu. Konkrétní podmínky pověření upravuje smlouva mezi Fondem a pověřeným. 4.2 Další osoba je v rámci činnosti vykonávající pro Fond oprávněna pověřit jiného výkonem jednotlivé činnosti jí svěřené Fondem, a to za podmínek stanovených Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech a Statutu. Konkrétní podmínky pověření upravuje smlouva mezi touto osobou a pověřeným. 4.3 Fond, resp. další osoba může kontrolovat a svými příkazy ovlivňovat výkon činností pověřenou osobou. Fond, resp. další osoba, jako osoba pověřující, je oprávněn s okamžitou účinností vypovědět smlouvy, na jejichž základě došlo ke svěření uvedených činností další osobě. Svěřením výkonu těchto činností zůstává nedotčena odpovědnost Fondu nahradit újmu vzniklou porušením jeho povinností jako obhospodařovatele Fondu, které plynou ze Statutu, Zákona o investičních společnostech a investičních fondech a dalších právních předpisů. 4.4 Další činností v rámci administrace nebo obhospodařování Fondu, kterou jsou Fondem pověřovány třetí osoby ad hoc, je právní a transakční poradenství. Externí právní a jiní poradci jsou vybíráni v souladu s požadavky odborné péče pro konkrétní věc. 5 Depozitář 5.1 Depozitářem Fondu a podfondu je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ , IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Depozitář je zapsán do seznamu depozitářů investičních fondů vedeného ČNB. 5.3 Depozitář patří do skupiny Erste Group Bank AG, Am Graben 21, Vídeň, Rakousko. 5.4 Činnosti Depozitáře vyplývají ze Zákona o investičních společnostech a investičních fondech a jsou dále specifikovány v depozitářské smlouvě uzavřené mezi Fondem a Depozitářem. Depozitář zejména: a) má v opatrování zastupitelné investiční nástroje v majetku podfondu jejich evidováním na vlastnickém účtu, který Depozitář vede pro podfond v příslušné evidenci nebo jej pro podfond zřídí u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., nebo srovnatelného subjektu podle práva cizího státu, b) má fyzicky v úschově majetek podfondu, jehož povaha to umožňuje, c) zřizuje a vede sám nebo zřizuje za podmínek stanovených Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech u jiné osoby peněžní účty na jméno podfondu ve prospěch Fondu, na které ukládá peněžní prostředky Fondu, a kontroluje pohyb peněžních prostředků náležejících do majetku příslušného podfondu na těchto účtech, d) zajišťuje evidenci o majetku podfondu, jehož povaha to umožňuje, e) kontroluje, zda v souladu se Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech, Statutem a ujednáními depozitářské smlouvy: 7

8 i) byly vydávány a odkupovány investiční akcie podfondu, ii) byla vypočítávána aktuální hodnota investiční akcie podfondu, iii) byl oceňován majetek a dluhy podfondu, iv) byla vyplácena protiplnění z obchodů s majetkem podfondu v obvyklých lhůtách, v) jsou používány výnosy plynoucí pro podfond. 5.5 Depozitář odpovídá za opatrování investičních nástrojů v majetku podfondu, za úschovu majetku Fondu a za evidenci tohoto majetku. Odpovědnost Depozitáře není dotčena, pověřil-li Depozitář jiného výkonem těchto činností. Odpovědnost Obhospodařovatele za škodu vzniklou při obhospodařování a administraci Fondu tím není dotčena. 5.6 V případě, že Depozitář pověří jiného výkonem některé, z jím ve vztahu k Fondu vykonávaných činností, vyrozumí o tom Fond, který zajistí uvedení údajů o takové jiné osobě ve Statutu. 6 Investiční strategie 6.1 Fond nezahrnul do podfondu majetek a dluhy, které jsou součástí majetku a dluhů Fondu z investiční činnosti. Podfond získává majetek upisováním investičních akcií a jeho zhodnocováním. S majetkem určitého podfondu je možné nakládat jen na základě příslušné investiční strategie uvedené v tomto článku pro příslušný podfond. Investiční strategie SAS Capital 11 podfondu 6.2 Cílem SAS Capital 11 podfondu je dlouhodobě nadstandardně zhodnocovat prostředky akcionářů především investicemi do finančních aktiv. Investice do finančních aktiv 6.3 Do finančních aktiv investuje podfond až 100 % svého majetku. 6.4 Podfond pro investice využívá například finanční deriváty, akcie, měny a dluhopisy, obchodované na regulovaných trzích zemí OECD. Podfond může nabývat podílů i ve fondech obchodovaných na burzovním trhu, tzv. exchange traded funds (ETF). 6.5 Do majetku podfondu mohou být nabývány opce, swapy, futures a forwardy s různými podkladovými nástroji a také mohou být upisovány. Fond může operovat i s v tomto Statutu výslovně neuvedenými typy finančních derivátů a aktiv, pokud jsou v souladu s investičními cíli podfondu. Ekonomická charakteristika nejpoužívanějších operací s finančními deriváty Nejpoužívanější operace s finančními deriváty využívané v rámci efektivního obhospodařování majetku podfondu představují: a. Opce Nákup kupních opcí (long call) Nákup kupních opcí umožňuje podfondu v případě pozitivního vývoje na trhu vybudovat již s poměrně malým kapitálem (platba opční prémie) diverzifikované portfolio umožňující očekávat nárůst hodnoty. V případě odpovídajícího vývoje tržní hodnoty mohou být prostřednictvím využití práva na koupi investičních nástrojů nebo jiných aktiv (dále jen podkladová aktiva ) zakoupena podkladová aktiva za nabývací cenu, která leží pod jejich tržní hodnotou. Na druhou stranu zde hrozí riziko, že opční prémie zůstane nevyužita, pokud realizace kupní opce za předem stanovenou základní cenu nebude z ekonomického hlediska smysluplná. Změny tržní hodnoty podkladového aktiva, na něž je opce vydána, mohou výrazně snížit hodnotu opčního práva, nebo vést až k jeho naprosté bezcennosti. S ohledem na omezenou dobu platnosti nelze vždy spoléhat na to, že cena opčního práva se včas znovu zotaví. Při výpočtu očekávaného zisku je třeba zohlednit náklady spojené s nákupem, realizací nebo 8

9 prodejem opce, popř. s uzavřením vyrovnávacího obchodu. Nenaplní-li se očekávání a podfond se zřekne realizace opce, zaniká opční právo uplynutím doby platnosti opce. Prodej kupních opcí (short call) Podfond prodejem kupní opce poskytuje kupujícímu této opce právo, za úhradu opční prémie, požadovat po fondu prodej určitého podkladového aktiva. Podfondem mohou být prodávány kupní opce například tehdy, když u podkladového aktiva není příliš pravděpodobný významný růst jejich hodnoty. V případě očekávaného vývoje tržní hodnoty získá fond částku opční prémie (částku, kterou je třeba za opci uhradit). V případě rostoucí tržní hodnoty existuje však riziko, že bude nutné podkladové aktivum prodat za sjednanou základní cenu (předem stanovenou cenu, za kterou může být opce realizována), tedy pod jeho aktuální tržní hodnotou. Tento ušlý zisk z nárůstu tržní hodnoty je zmírněn inkasovanou opční prémií. Nákup prodejních opcí (long put) Nákup prodejní opce opravňuje podfond za úhradu prémie požadovat na prodávajícím odběr určitého podkladového aktiva za základní cenu. Nákupem takových prodejních opcí může být podfond zajištěn proti poklesu prodejní hodnoty. Poklesne-li tržní hodnota podkladového aktiva pod základní cenu, mohou být prodejní opce realizovány, a tím je možné docílit zisku v podobě rozdílu mezi základní cenou a aktuální tržní hodnotou. Na druhou stranu zde existuje riziko ztráty opční prémie, pokud tržní hodnota podkladového aktiva, na které je opce vystavena, budou na stejné úrovni nebo dokonce výše než základní cena. Prodej prodejních opcí (short put) Podfond prodejem prodejní opce poskytuje kupujícímu této opce právo, za úhradu opční prémie, požadovat od podfondu odběr určitého podkladového aktiva do majetku podfondu. V případě klesající tržní hodnoty hrozí riziko, že bude třeba odebrat podkladové aktivum za sjednanou základní cenu, která tak může ležet výrazně nad jeho tržní cenou. V tomto potenciálním rozdílu spočívá riziko. Pokud podfond bude chtít okamžitě prodat podkladové aktivum, které bude před tím povinen odebrat, je fond rovněž vystaven riziku případné nízké likvidity tohoto podkladového aktiva. V závislosti na vývoji na trhu může být prodej možný pouze s výraznou cenovou ztrátou. Na druhou stranu je třeba zohlednit fakt, že prodejem prodejních opcí může být docíleno vyšších výnosů pro podfond v podobě inkasované opční prémie. b. Úrokové swapy (Interest rate swap). Úrokové swapy spočívají obvykle ve výměně variabilních úrokových nároků za pevně stanovené úrokové nároky nebo obráceně. Mohou také fungovat jako výměna pevně stanovených úrokových nároků za jiné pevně stanovené úrokové nároky či jako výměna variabilních úrokových nároků za jiné variabilní úrokové nároky, pokud jsou úhrady úroků vyváženy úrokovými nároky stejného druhu v majetku podfondu. V závislosti na odhadu vývoje úroků tak může podfond - aniž by prodával majetek v podfondu - zamezit riziku pohybu úroků, a tím zabránit kurzovým ztrátám. Při očekávaném růstu úroků tak může být například přeměněna pevně úročená část portfolia na variabilní úrokové nároky, nebo naopak při očekávání klesajících úroků může být variabilně úročená část přeměněna na pevné úrokové nároky. Interest rate swap může být podfondem používán pro zajišťování aktiv proti předpokládanému nepříznivému pohybu úrokových sazeb nebo spekulaci. c. Forwardy. Forwardem se obecně rozumí nestandardizovaná dohoda dvou stran o nákupu nebo prodeji podkladového nástroje za předem stanovenou cenu, vypořádaná k budoucímu datu. Foreign exchange forward transakce je pak měnová konverze s vypořádáním v budoucnosti. Kurz měn pro okamžik vypořádání je odvozen (vypočítán) od promptního (spotového) aktuálního kurzu a očištěn o rozdíl vyplývající z rozdílu výnosu z úrokových sazeb v období od data sjednání kontraktu do data jeho vypořádání. Nejčastější použití nastane v případě, kdy podfond drží aktivum v cizí měně a očekává nepříznivý pohyb této cizí měny vůči měně podfondu. Pak, aby nebylo nutné prodávat příslušné aktivum, dojde pouze ke sjednání zmíněné měnové konverze s vypořádáním v budoucnosti tak, aby kurz měny byl zafixován proti jeho nepříznivému pohybu v budoucnosti. Může ale samozřejmě dojít k situaci, že předpoklad na pohyb měny byl nesprávný a pohyb cizí měny bude naopak příznivý vůči měně podfondu. V tomto případě se ekonomický dopad transakce projeví v podfondu tak, že podfond nebude participovat na výnosu plynoucího z příznivého pohybu cizí měny vůči měně podfondu. 9

10 d. Swapy. Swapem se obecně rozumí dohoda dvou stran o vzájemném nákupu a prodeji podkladových nástrojů za předem stanovenou cenu, která je vypořádávána k určitým okamžikům v budoucnosti. Cross-currency swap je pak kombinovaná transakce skládající se z jedné části z měnové konverze vypořádané promptně a z druhé části měnové transakce forwardové s vypořádáním v budoucnosti. Podfondem může být používána pro zajišťování aktiv podfondu proti nepříznivému pohybu cizích měn. Podfond použije tuto techniku (nástroj) například v případě, kdy hodlá nakoupit aktivum v cizí měně, ale nechce podstupovat měnové riziko. Proto provede zároveň s nákupem (konverzí) potřebného množství cizí měny i prodej (konverzi) stejného množství této měny zpět do měny podfondu s vypořádáním v budoucnosti, tedy cross-currency swap. e. Finanční termínové kontrakty Finanční termínové kontrakty (swapy, futures, forwardy) jsou pro obě smluvní strany bezpodmínečně závazné dohody o nákupu, popř. prodeji určitého množství určitého základního titulu (např. komodita, dluhopis, akciový index), a to v určitý okamžik, tj. k datu splatnosti, a za předem sjednanou cenu. f. Devizové termínové kontrakty Za účelem například krytí rizik při investování v cizích měnách mohou být prodávány devizy k určitému termínu. Tyto devizové zajišťovací operace, které zpravidla mohou zajišťovat pouze části majetku v podfondu a trvají krátkou dobu, slouží k pokrytí měnových rizik. Nemohou však vyloučit situaci, kdy změny měnového kurzu i navzdory eventuálním zajišťovacím obchodům negativně ovlivní vývoj hodnoty majetku podfondu. Také je třeba zohlednit fakt, že investice v cizích měnách podléhají tzv. transferovému riziku. Náklady vznikající při devizových termínových obchodech snižují dosažené zisky, popř. pokud vzniknou ztráty, ovlivní i celkovou výkonnost podfondu. g. Forexové kontrakty Kontrakty obchodované na mimoburzovním trhu Forex umožňují nakupovat a prodávat cizí měny na spotovém trhu. Tyto kontrakty mohou sloužit např. k zajišťování kurzového rizika a zhodnocování investic v důsledku fluktuace kurzu měnového trhu. Obvykle se kontrakt obchoduje v tzv. měnovém páru, který vyjadřuje směnný kurz mezi těmito dvěma měnami. 6.6 Podfond může provádět repo obchody za účelem efektivního obhospodařování majetku podfondu a zajištění dodatečných výnosů pro podfond. Předmětem těchto operací mohou být všechny druhy finančních aktiv, které může podfond nabývat. 6.7 Investiční limity pro investice podfondu do finančních aktiv jsou stanoveny takto: Nelze investovat více než 30 % hodnoty majetku fondu do. a) účasti v jedné právnické osobě. b) dluhopisů a nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem,. c) cenných papírů nebo zaknihovaných cenných pa- pírů jednoho druhu vydaných jedním emitentem, na které se nevztahuje písmeno a) nebo b),. d) pohledávek jednoho druhu,. e) různých pohledávek vznikajících z téhož právního důvodu,. f) jedné komodity,. g) jedné hromadné věci), ani. h) jedné majetkové hodnoty, na niž se nevztahují písmena a) až g), přičemž nejde o nemovitost.. Nelze investovat více než 10 % hodnoty ma-jetku fondu do jednoho fondu kvalifikovaných investorů ani do srovnatelného zahraničního investičního fondu. Pro potřeby výpočtu limitů jakož i jiných limitů, které určuje statut fondu, se vždy zohlední podkladové aktivum finančního derivátu a komoditního derivátu sjednaného na účet tohoto fondu, ledaže tímto podkladovým aktivem je finanční index nebo kvantitativně vyjádřený finanční ukaza- tel. 10

11 Tyto investiční limity se nepoužijí do 12 měsíců ode dne vzniku fondu. 6.8 Investiční limit uvedený v čl. 6.7 se neuplatní na investice podfondu do cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu vydaných nebo zaručených členským státem Evropské unie, regionální nebo místní správní jednotkou členského státu Evropské unie, státem, který není členským státem Evropské unie, nebo mezinárodní organizací, jejímž členem je jeden nebo více členských států Evropské unie. Investice podfondu do takových cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu může činit až 100% hodnoty majetku podfondu umístěného ve finančních aktivech. 6.9 Podfond může poskytovat úvěry nebo zápůjčky Podfond není obhospodařován stylem založeným na taktickém umisťování aktiv. Podfond však může v mezích stanovených Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech a tímto Statutem realokovat své investice v rámci jednotlivých typů finančních aktiv, popř. mezi investicemi do finančních aktiv tak, aby dosáhl optimálního zhodnocení prostředků investorů. Případná přizpůsobení portfolia podfondu nebudou realizována podle předem pevně stanoveného postupu, resp. v předem pevně stanovených intervalech Kromě investic do finančních aktiv, může podfond zhodnocovat svůj majetek investicemi do pohledávek všech druhů Podfond může investovat do pohledávek, a to zejména do pohledávek za obchodními společnostmi. Pohledávky, do nichž bude podfond investovat, mohou být zajištěné i nezajištěné a nejsou omezeny ratingem dlužníka. Rovněž není rozhodný důvod vzniku (titul) pohledávky, a zda jejich plnění zní na peníze nebo jinou majetkovou hodnotu, na kterou se zaměřuje investiční strategie podfondu. Do pohledávek může podfond investovat nejvýše 10 % svého majetku Bez ohledu na limity stanovené v čl , investuje podfond vždy v součtu min 90 % hodnoty svého majetku do finančních aktiv a v součtu celkově nejvýše 10 % hodnoty svého majetku do pohledávek všech druhů (čl. 6.12) Statutu) a to za účelem naplnění definice základního fondu pro účely zákona o daních z příjmu Podfond může poskytovat a přijímat úvěry a zápůjčky v souladu s podmínkami uvedenými v čl Statutu Investice do podfondu je vhodná pro investory, kteří jsou ochotni podstoupit vyšší finanční rizika, aby v dlouhodobém horizontu zvýšili pravděpodobnost růstu hodnoty své investice vyjádřené v základní měně, a kteří jsou připraveni držet investici do podfondu po dobu alespoň 3 let. Společná ustanovení o uskutečňování investiční politiky podfondů 6.16 Fond může zřídit investiční výbor jako zvláštní konzultační a kontrolní orgán v záležitostech týkajících se obhospodařování majetku Fondu nebo pouze jednotlivého podfondu (dále jen Investiční výbor ). Pravomoci a působnost Investičního výboru, stejně jako pravidla jeho činnosti jsou v takovém případě upraveny vnitřním předpisem Fondu Podfondy mohou investovat do finančních derivátů, které jsou přijaty k obchodování na některém z trhů uvedených v 3 odst. 1 písm. a) Nařízení vlády, je-li jejich podkladovým aktivem některá z majetkových hodnot, které lze podle Statutu nabýt do majetku takového podfondu a také úroková míra, měnový kurz, komodita, měna, či finanční index, který je dostatečně diverzifikován, dostatečně reprezentativní a veřejně přístupný. Podfondy mohou investovat rovněž do finančních derivátů nepřijatých k obchodování na trzích uvedených v 3 odst. 1 písm. a) Nařízení vlády, je-li jejich podkladovým aktivem některá z majetkových hodnot podle předchozí věty, jsou-li oceňovány spolehlivě a ověřitelně každý pracovní den a jsou-li splněny další podmínky uvedené v 13 Nařízení vlády Návratnost investice do podfondu, její části nebo výnos z této investice nejsou zajištěny ani zaručeny. Podfond není zajištěným ani zaručeným fondem. Třetími osobami nejsou za účelem ochrany investorů poskytovány žádné záruky Investiční limity stanovené pro jednotlivé podfondy není Fond povinen dodržovat po dobu 12 měsíců ode dne svého vzniku. 11

12 6.20 Fond nemusí dodržet soulad skladby majetku podfondu s pravidly uvedenými pro konkrétní podfond při uplatnění přednostního práva na upsání investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které má nebo bude mít ve svém majetku; musí však obnovit tento soulad bez zbytečného odkladu po uplatnění uvedeného přednostního práva Pro investiční strategii Fondu platí čl obdobně Pokud Fond nedodrží soulad skladby majetku podfondu s pravidly uvedenými výše z důvodů, které nastaly nezávisle na jeho vůli, zajistí s přihlédnutím k zájmům akcionářů podfondu tento soulad bez zbytečného odkladu 7 Rizikový profil Popis podstatných rizik vyplývajících z investice do podfondů: Riziko nestálé aktuální hodnoty cenného papíru vydaného podfondem v důsledku složení majetku nebo způsobu obhospodařování majetku podfondu. I přes vysokou snahu o bezpečné obhospodařování může dojít k výraznému kolísání hodnoty investiční akcie podfondu v závislosti na vývoji na finančních trzích. Tržní riziko vyplývající z vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetku podfondu. Nejvýznamnějšími tržními riziky jsou měnové riziko, úrokové riziko, akciové riziko, komoditní riziko. Vývoj kurzů, úrokových sazeb a dalších tržních hodnot, má vliv na hodnotu aktiv ve vlastnictví podfondu. Míra tržního rizika závisí na konkrétní struktuře majetku podfondu. Velký vliv tržního rizika je zejména u derivátů, kde malá změna ceny podkladového nástroje může znamenat velkou změnu ceny derivátu (pákový efekt). Úvěrové riziko spočívající v tom, že emitent nebo protistrana nesplní svůj dluh. Úvěrové riziko může spočívat zejména v tom, že subjekty, které mají dluhy vůči podfondu (např. dlužníci z investičních nástrojů apod.) tyto dluhy nesplní řádně a včas. Tato rizika Obhospodařovatel minimalizuje zejména výběrem protistran a emitentů s ohledem na jejich bonitu, nastavením limitů na výši expozice vůči jednotlivým protistranám a emitentům a vhodnými smluvními ujednáními. Součástí kreditního rizika je i riziko vypořádání, tj. riziko toho, že protistrana nezaplatí nebo nedodá investiční nástroje v dohodnuté lhůtě. Riziko nedostatečné likvidity. Riziko spočívá v tom, že určité aktivum podfondu nebude zpeněženo včas a za přiměřenou cenu a že podfondu z tohoto důvodu nebude schopen dostát svým závazkům vůči akcionářům nebo dojde k poklesu kurzu Investičních akcií podfondu z důvodu prodeje za příliš nízkou cenu. Riziko je omezováno investováním podfondu do investičních nástrojů, které jsou likvidní, lze je v dostatečném objemu pravidelně odprodat investiční, nebo jsou v dostatečném objemu obchodovány na příslušných trzích. Dalším opatřením je mj. udržování potřebného objemu majetku podfondu ve formě Bankovních vkladů. Riziko související s investičním zaměřením podfondu na určité průmyslové odvětví, státy či regiony, jiné části trhu nebo určité druhy aktiv. Investiční zaměření podfondu na určité průmyslové odvětví, státy či regiony vyvolává systematické riziko, kdy vývoj v takovém sektoru ovlivňuje značnou část portfolia podfondu. Toto systematické riziko je řešeno diverzifikací, tj. rozložením investic mezi více průmyslových odvětví, států a regionů. Riziko operační. Riziko spočívá ve ztrátě vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru anebo vlivem vnějších událostí (například nedodání aktuálních informací pro ocenění podfondu třetí stranou nebo včasné nedodání konfirmace o provedených obchodech protistran apod.). Toto riziko je omezováno udržováním odpovídajícího řídícího a kontrolního systému 12

13 Obhospodařovatele. Součástí tohoto rizika je i riziko ztráty majetku svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování, které může být zapříčiněno zejména insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném opatrování majetek podfondu nebo cenné papíry vydané podfondem. Riziko, že ze zákonem stanovených důvodů může být Fond nebo podfond zrušen. Fond nebo podfond může být zrušen například z důvodu takového rozhodnutí Obhospodařovatele, splynutí nebo sloučení Fondu, zrušení Fondu s likvidací nebo z důvodu takového rozhodnutí ČNB, například pokud podfond nemá déle než 3 měsíce Depozitáře nebo pokud Fondový kapitál podfondu nedosáhne hranice EUR do 12 měsíců ode dne jeho vzniku. Riziko, že Fond nebo podfond může být zrušen i z jiných než zákonem stanovených důvodů. Fond nebo podfond může být zrušen například i z důvodů ekonomických a restrukturalizačních (zejména v případě hospodářských problémů Fondu), což může mít za následek, že akcionář nebude držet investici ve Fondu po celou dobu jeho zamýšleného investičního horizontu. Tímto se výslovně upozorňuje, že neexistuje a není poskytována žádná záruka možnosti setrvání akcionáře v podfondu. Riziko plynoucí z investování do cílových fondů Pokud podfond investuje prostředky akcionářů do jiných cílových fondů, pak existuje riziko nevhodného výběru cílových fondů, které např. nedosahují očekávané výkonnosti, nebo jiných žádoucích charakteristik. Dalším rizikem je kumulace poplatků, tj. že celkový výnos podfondu investujícího do jiných cílových fondů je snížen nejenom o poplatky fondu placené investiční společnosti, ale i o poplatky, které cílové fondy platí investičním společnostem, které je obhospodařují. Dále například riziko omezení nebo ukončení odkupování cílových investičních Rizika spojená s nabytím zahraničních aktiv V případě zahraničních aktiv je třeba poukázat na rizika politické, ekonomické či právní nestability. Důsledkem tohoto rizika může být zejména vznik nepříznivých podmínek dispozice (prodeje) aktiva např. v důsledku devizových nebo právních omezení, hospodářské recese či v krajním případě zestátnění nebo vyvlastnění. Rovněž zde existuje měnové riziko vývoje kurzu měny, ve které je aktivum denominováno proti měně fondu nebo podfondu. Rizika spojená s možností pozastavit vydávání a odkupování investičních akcií až na dva roky Fond má dle tohoto Statutu možnost, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů akcionářů, pozastavit vydávání nebo odkupování investičních akcií podfondu. To přináší podílníkovi riziko nelikvidity předmětných investičních akcií. K pozastavení může dojít až na dobu dvou let. 8 Informace o historické výkonnosti Podfond vznikl v měsíci březnu 2015, nejsou proto k dispozici dostatečné údaje, které by investorům poskytly užitečný obraz o dosavadní výkonnosti podfondu. 9 Zásady pro hospodaření s majetkem a výplata podílů na zisku nebo výnosech 9.1 Účetním obdobím Fondu je kalendářní rok. První účetní období může být prodlouženo až o 1 měsíc předcházející běžnému účetnímu období. 9.2 Majetek a dluhy z investiční činnosti Fondu se oceňují reálnou hodnotou v souladu s 196 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech a dalšími právními předpisy, zejména Vyhláškou o pravidlech. 9.3 Schválení účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných výnosů z majetku Fondu a rozhodnutí o úhradě ztráty z hospodaření Fondu náleží do působnosti statutárního orgánu Fondu. 13

14 9.4 Oceňování majetku a dluhů z investiční činnosti Fondu je prováděno jedenkrát ročně, a to k poslednímu kalendářnímu dni kalendářního roku (tj ). 9.5 Fond účtuje o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv Fondu, dluhů a jiných pasiv Fondu, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření s majetkem Fondu odděleně od předmětu účetnictví jednotlivých podfondů. Fond zajišťuje v souladu s účetními metodami podle zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví účtování o předmětu účetnictví v účetních knihách vedených odděleně pro jednotlivé podfondy, jejichž majetek obhospodařuje tak, aby to umožnilo sestavení účetní závěrky za každý podfond a zároveň tak Fond. 9.6 Účetní závěrka Fondu musí být ověřena auditorem. 9.7 Fond může poskytnout úvěr nebo zápůjčku, vydat obligace či jiné investiční cenné papíry. 9.8 Fond může přijmout úvěry nebo zápůjčky za standardních tržních podmínek za podmínky, že: a) podíl cizích zdrojů nepřesáhne 99,5 % hodnoty majetku fondu, 9.9 Fond může ze svého majetku poskytnout zajištění úvěrů či zápůjček přijatých Fondem či jinou osobou za podmínky, že má poskytnutí takového zajištění pro Fond pozitivní ekonomický dopad. Poskytnutí zajištění musí být v souladu s celkovou investiční strategií Fondu a nesmí nepřiměřeně zvyšovat riziko portfolia Fondu. O poskytnutí zajištění rozhoduje statutární orgán Fondu Fond může vyplácet podíly na zisku (dividendy) a na výnosech z hospodaření Fondu Ustanovení čl. 9 se přiměřeně použijí i ve vztahu k podfondům Fondu vyjma čl.9.4, 9.9 a Oceňování majetku a dluhů z investiční činnosti podfondu je prováděno jedenkrát měsíčně, a to k poslednímu kalendářnímu dni kalendářního měsíce, popř. k jinému dni, ke kterému akcionář podá žádost o vydání nebo odkoupení investičních akcií a Fond rozhodne o dni ocenění k tomuto dni. Fond provede ocenění majetku a dluhů z investiční činnosti podfondu také k jinému dni, pokud to bude považovat za nutné z důvodu ochrany akcionářů podfondu Podfond nevyplácí podíly na zisku (dividendy) ani na výnosech z hospodaření podfondu. Tyto jsou reinvestovány a odrazí se ve zvýšené hodnotě investiční akcie podfondu. 10 Údaje o cenných papírech vydávaných Fondem 10.1 Fond vydává dvojí akcie: Zakladatelské akcie 10.2 Zakladatelské akcie představují stejné podíly na zapisovaném základním kapitálu. Zapisovaný základní kapitál ve výši ,- Kč (slovy: třicetjedna milionů korun českých) je rozdělen na 10 kusů zakladatelských kusových, kmenových akcií na jméno, bez jmenovité hodnoty (dále jen zakladatelské akcie ) Se zakladatelskými akciemi není spojeno právo na jejich odkoupení na účet společnosti ani jiné zvláštní právo. Zakladatelské akcie společnosti mohou být v souladu s právními předpisy a stanovami Fondu emitovány jako hromadná listina V případě převodu zakladatelských akcií na třetí osobu, mají ostatní vlastníci zakladatelských akcií předkupní právo k takovým zakladatelským akciím, a to v souladu se stanovami Fondu. Investiční akcie 10.5 Investiční akcie jsou kusové akcie na jméno, bez jmenovité hodnoty, které představují stejné podíly na Fondovém kapitálu příslušného podfondu, ke kterému jsou vydány (dále jen investiční akcie ). 14

15 10.6 S investiční akcií je spojeno právo na její odkoupení na žádost jejího vlastníka na účet podfondu. Investiční akcie odkoupením zanikají. Další informace o vydávání a odkupování Investičních akcií Fondu jsou uvedeny v části II. Statutu S vlastnictvím investičních akcií není spojeno hlasovací právo na valné hromadě Aktuální hodnota investiční akcie se určuje jako podíl hodnoty Fondového kapitálu podfondu a počtu vydaných investičních akcií se zaokrouhlením minimálně na dvě desetinná místa Evidenci Investičních akcií vede Fond v samostatné evidenci na účtech vlastníků nebo na účtech zákazníků. Samostatná evidence vedená Fondem a navazující evidence jsou vedeny v souladu s 93 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu a Vyhláškou o evidenci investičních nástrojů. Akcie (investiční a zakladatelské akcie) Akcie Fondu jsou cennými papíry Fond vydává akcie, které nejsou přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu ani v mnohostranném obchodním systému. Jejich cena není uveřejňována prostřednictvím těchto trhů. 11 Poplatky a náklady 11.1 Vstupní poplatek účtuje Fond podle části II., čl. 1.6, investorovi za nákup investičních akcií. Výše vstupního poplatku, který je příjmem Fondu, činí maximálně 4,00 % z hodnoty vydávaných Investičních akcií. Konkrétní výše vstupního poplatku účtovaného Fondem je vyhlašována v sazebníku odměn, který je k dispozici v sídle Fondu Za obhospodařování podfondu náleží Obhospodařovateli úplata fixní a variabilní, hrazená z majetku podfondu. Fixní úplata se stanoví podílem z průměrné hodnoty Fondového kapitálu podfondu za kalendářní měsíc který činí 0,1%. Průměrná hodnota Fondového kapitálu za příslušný kalendářní měsíc se vypočte jako prostý aritmetický průměr hodnot Fondového kapitálu podfondu k poslednímu dni předcházejícího měsíce a posledního dne příslušného měsíce, ke kterému se stanovuje aktuální hodnota investiční akcie. Fixní úplata za obhospodařování podfondu je hrazena měsíčně zpětně Variabilní úplata za obhospodařování podfondů náleží Obhospodařovateli za zhodnocení. Úplata za zhodnocení (výkonnost podfondu) je hrazena čtvrtletně a stanoví se za příslušné Výkonnostní období, které představuje kalendářní čtvrtletí, jako 25% ze zhodnocení investičních akcií za příslušné Výkonnostní období. Úplata za zhodnocení se stanovuje až po zahrnutí ostatních nákladů podfondu a Fixní úplaty. Úplata za zhodnocení se neuplatňuje, pokud je zhodnocení investičních akcií v průběhu Výkonnostního období záporné Výstupní poplatek účtuje Fond investorovi za odkoupení investičních akcií. Výše výstupního poplatku, který je z 50% příjmem podfondu a z 50% příjmem Fondu, činí maximálně 2,00 % z hodnoty odkupovaných nvestičních akcií. Konkrétní výše výstupního poplatku účtovaného Fondem je vyhlašována v sazebníku odměn, který je k dispozici v sídle Fondu Za výkon funkce depozitáře Fondu náleží Depozitáři úplata hrazená z majetku podfondu. Úplata za výkon funkce depozitáře činí maximálně ,- Kč za rok (včetně daně z přidané hodnoty). Konkrétní výši podílu uvedeného v předchozí větě stanoví depozitářská smlouva. Úplata za výkon funkce depozitáře Fondu je hrazena měsíčně zpětně Za výkon činnosti Investiční společnosti ji náleží úplata hrazená z majetku podfondu, která může činit maximálně ,- Kč ročně (včetně daně z přidané hodnoty). 15

16 11.7 Za výkon účetnictví a daňového poradenství náleží společnosti Suldovský a partneři a.s. úplata hrazená z majetku podfondu, která může činit maximálně ,- Kč ročně (včetně daně z přidané hodnoty) Z majetku příslušného podfondu se dále hradí tyto náklady: a) náklady cizího kapitálu, b) náklady spojené s obchody s investičními nástroji (provize, poplatky organizátorům trhu a obchodníkům s cennými papíry), c) odměny za úschovu a správu investičních nástrojů, d) odměny za vedení majetkových účtů investičních nástrojů, e) náklady související s repo obchody, f) náklady z opčních, termínových a dalších derivátových operací, g) poplatky bankám za vedení účtů a nakládání s finančními prostředky, h) úroky z úvěrů a půjček přijatých podfondem, i) náklady spojené s vedením emise Investičních akcií, j) náklady na účetní a daňový audit, k) soudní, správní a notářské poplatky, l) daně, m) náklady na daňové a právní poradenství, n) náklady na přecenění aktiv v majetku podfondu, o) další v písm. a) až n) výslovně neuvedené náklady, které Obhospodařovatel, a Investiční společnost, jednající s odbornou péčí nutně a účelně vynaloží v souvislosti se založením a vznikem Fondu (zřizovací výdaje) nebo podfondu, obhospodařováním a administrací podfondu Celková roční výše všech nákladů, které mohou být hrazeny z majetku podfondu může činit maximálně 15 % fondového kapitálu příslušného podfondu. 12 Další informace Informace o Statutu 12.1 Údaje uvedené v tomto Statutu jsou průběžně aktualizovány. Fond sleduje, zda neexistuje či nevzniká potřeba aktualizace Statutu. V případě, že úprava Statutu je potřebná, schválí potřebné změny statutární orgán Fondu. Významné změny statutu mohou být předkládány ke konzultaci valné hromadě Fondu. Fond nezpracovává sdělení klíčových informací Změna Statutu nepodléhá předchozímu schválení ČNB. Fond však o změnách Statutu informuje ČNB bez zbytečného odkladu a předkládá jí nové úplné znění Statutu Aktuální znění Statutu a jeho změny jsou uveřejňovány na internetových stránkách Fondu dostupných na doméně sascapital.cz Datum podpisu platného znění Statutu a jméno a příjmení člena, popř. členů statutárního orgánu jsou uvedena na konci tohoto Statutu. Doplňující informace o Fondu a ekonomické informace 16

17 12.5 Podle Zákona o investičních společnostech a investičních fondech se Fond zrušuje z důvodů uvedených níže: Zrušením Fondu s likvidací Podmínky a postup při zrušení nebo přeměně Fondu a práva akcionářů v takovém případě se řídí stanovami Fondu, Obchodním zákoníkem, Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech a jinými právními předpisy. Výmazem ze seznamu ČNB vymaže Fond ze seznamu, jestliže Fond nemá déle než 3 měsíce Depozitáře nebo byl Fond zapsán na základě nepravdivých nebo neúplných údajů nebo došlo li k jeho zrušení nebo na žádost Obhospodařovatele. ČNB může vymazat Fond ze seznamu, jestliže a) do 6 měsíců ode dne zápisu do seznamu vedeného ČNB fondový kapitál Fondu nedosáhl výše EUR, b) průměrná výše Fondového kapitálu Fondu za posledních 6 kalendářních měsíců je nižší než EUR, c) nepovažuje v případě pozastavení vydávání nebo odkupování investičních akcií opatření k odstranění jeho příčin za dostatečná, nebo d) Fond má po dobu delší než 6 měsíců jen jednoho akcionáře. Přeměnou Fondu 12.6 Fond může za podmínek stanovených Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech rozhodnout o přeměně Fondu nebo podfondu. Přeměnou Fondu se rozumí přeměna podle zákona upravujícího přeměny obchodních společností. Přeměnou podfondu se rozumí přeměna podfondu investičního fondu s právní osobností podle Zákona o investičních společnostech a investičních fondech Ke dni zrušení Fondu je Fond povinen sestavit mimořádnou účetní závěrku Fondu podle zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví. Bližší podmínky postupu při zrušení Fondu s likvidací anebo při splynutí či sloučení Fondu stanoví Zákon o investičních společnostech a investičních fondech Kontaktní místo, kde je možné v případě potřeby získat dodatečné informace, je SAS Capital SICAV, se sídlem Praha 4 Chodov, Türkova 2319/5b, , tel. TELEFON, ová adresa: internetová adresa: v pracovní dny od 10:00 do 15:00 hodin Zdanění Fondu a akcionářů podléhá daňovým předpisům České republiky, zejména pak zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. V době schvalování tohoto Statutu platí pro zdaňování příjmů Fondu 5 % sazba daně z příjmů. U právnických a fyzických osob daňových rezidentů České republiky, které mají Akcie zahrnuty v obchodním majetku, podléhají příjmy z odkoupení Akcií standardnímu daňovému režimu. U fyzických osob, které nemají Akcie zahrnuty v obchodním majetku, jsou v době schvalování tohoto Statutu příjmy z odkoupení Akcií osvobozeny od daně z příjmů, pokud podílník tyto Akcie vlastnil déle než 3 roky. V opačném případě je třeba tento příjem zahrnout do (ostatních) příjmů v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob, ledaže jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období Kč. Plynou-li příjmy z odkoupení Akcie nebo z výplaty podílů na zisku příjemci daňovému nerezidentu České republiky, je Fond povinen v zákonem stanovených případech srazit z částky za odkoupenou investiční akcii zajištění daně z příjmů ve výši podle platných právních předpisů. Před odkoupením Akcií nebo před výplatou podílů na zisku proto může být ze strany Fondu požadován průkaz daňového domicilu příjemce Upozorňuje se, že výše uvedené informace o režimu zdanění příjmu jednotlivých akcionářů nemusí platit pro každého investora, závisí na osobních poměrech investorů a aplikovatelných daňových předpisech. Fond není oprávněn poskytovat daňové poradenství a Fond doporučuje, aby každý investor do investičních akcií Fondu ohledně režimu zdanění, který se ho týká, vyhledal profesionální poradu (daňového poradce) Administrátor zasílá nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období ČNB výroční zprávu Fondu a uveřejňuje ji na internetových stránkách Fondu. 17

18 12.12 Výroční zpráva Fondu jsou dále investorům k dispozici v sídle Fondu a budou jim na požádání bez zbytečného odkladu bezplatně zaslány. Ostatní informace Orgánem dohledu je ČNB. Adresa: Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ , telefon: , ová adresa: Povolení k činnosti Investiční společnosti nebo Fondu a výkon dohledu ČNB nejsou zárukou návratnosti investice nebo výkonnosti Fondu, nemohou vyloučit možnost porušení právních povinností či Statutu Fondem, Investiční společností, Depozitářem nebo jinou osobou a nezaručují, že případná škoda způsobená takovým porušením bude nahrazena Pro řešení sporů ze smlouvy v souvislosti s investicí investora do Fondu jsou příslušné soudy ČR, nestanoví-li příslušný kogentní právní předpis jinak. Rozhodné právo pro smluvní závazkový vztah v souvislosti s investicí investora do Fondu je právní řád ČR, není-li v příslušné smlouvě uvedeno jinak. 18

19 Část II. Informace o vydávání a odkupování Investičních akcií podfondu SAS Capital Aktuální hodnota investiční akcie se určuje jako podíl hodnoty Fondového kapitálu příslušného podfondu a počtu vydaných investičních akcií se zaokrouhlením minimálně na na dvě desetinná místa. 1.2 Aktuální hodnota investiční akcie se stanovuje ke dni ocenění majetku a dluhů, kterými jsou poslední kalendářní den každého kalendářního měsíce (tedy s měsíční četností)., popř. k jinému dni, ke kterému podílník podá žádost o vydání nebo odkoupení investičních akcií a Fond rozhodne o dni ocenění. Aktuální hodnota se stanovuje nejpozději pět pracovních dní před uplynutím jednoho měsíce ode dne ocenění, zpravidla sedmý pracovní den následující po dni ocenění. 1.3 Informaci o aktuální hodnotě investiční akcie k zasílá Fond všem držitelům investičních akcií podfondu. Vydávání investičních akcií podfondu 1.4 Fond vydává investiční akcii podfondu za částku, která se rovná jeho aktuální hodnotě vyhlášené k rozhodnému dni. Rozhodným dnem pro vydávání investiční akcie je den ocenění, ke kterému Fond obdržel žádost o vydání investičních akcií určitého podfondu. 1.5 Minimální částka, za kterou mohou být investiční akcie podfondu vydávány, činí CZK pro první nákup investičních akcií, a to za předpokladu, že investor drží nebo s podfondem společně nakupuje akcie fondů kvalifikovaných investorů obhospodařovaných a administrovaných Fondem, resp. Investiční společností v souhrnu minimálně EUR. 1.6 Žádost o vydání investičních akcií se podává Fondu formou Objednávky nákupu/prodeje investičních akcií podfondu vydanou akcionářem (resp.budoucím akcionářem) a akceptovanou Fondem. V Objednávce vydané akcionářem a akceptované Fondem mohou být stanovena podrobnější pravidla pro určení termínů a způsobu vyplacení částky za odkupované investiční akcie. 1.7 V případě, že zájemce má zájem nakoupit investiční akcie: a) Podá žádost o vydání investičních akcií konkrétního podfondu Fondu nejpozději do 17:00 hod. posledního pracovního dne předcházejícího dni ocenění (je-li den ocenění pracovním dnem, do 15:00 hod. dne ocenění). Žádost o vydání investičních akcií podaná kdykoliv ve lhůtě od nejblíže předcházejícího dne ocenění do doby uvedené v předchozí větě se považuje za podanou v den ocenění. Částku, za kterou zájemce žádá vydat investiční akcie, je zájemce povinen uhradit Fondu na účet podfondu nejpozději třetí pracovní den kalendářního měsíce následujícího po dni ocenění. b) Zašle na účet podfondu nejpozději poslední pracovní den předcházející dni ocenění tzv. identifikovanou platbu (je-li den ocenění pracovním dnem, do dne ocenění). (v.s. = rodné číslo, s.s. = ISIN podfondu). V případě identifikované platby není nutné podávat písemnou žádost dle bodu a). c) Po připsání prodejní ceny investičních akcií na účet podfondu vydá Fond do 1 měsíce ode dne ocenění, zpravidla patnáctý pracovní den kalendářního měsíce následujícího po dni ocenění investiční akcie podfondu. Ke dni vydání Fond připíše příslušný počet investičních akcií na majetkový účet akcionáře. Práva z investiční akcie vznikají dnem jeho vydání. 1.8 Částku, za kterou zájemce žádá vydat investiční akcie, hradí zájemce o jejich nabytí tak, aby byla dodržena lhůta pro připsání částky na účet Fondu podle čl Fond může vydat investiční akcie podfondu zájemci o jejich nabytí pouze za podmínky, že: a) počet investorů v důsledku vydání investičních akcií nepřekročí nejvyšší přípustný počet, b) zájemce o nabytí investičních akcií splňuje podmínky kvalifikovaného investora podle Zákona o investičních společnostech a investičních fondech a tohoto Statutu. Pro udržení stability Fondu a své důvěryhodnosti si Fond vyhrazuje právo rozhodnout, které žádosti zájemců o nabytí investičních akcií akceptuje. 19

20 Odkupování investičních akcií podfondu 1.10 Každý podílník má právo na odkoupení svých investičních akcií Fondem na účet příslušného podfondu ve výši zvolené finanční částky nebo počtu investičních akcií Investiční akcie je Fondem odkupována za aktuální hodnotu investiční akcie vyhlášenou ke dni ocenění, ke kterému Fond obdržel žádost o odkoupení investiční akcie Minimální částka, za kterou lze provést jednotlivé odkoupení investičních akcií, činí Kč. Fond může rozhodnout, že akceptuje žádost o odkoupení investičních akcií i v případě nižší částky. V případě, že by po odkoupení investičních akcií mělo dojít k poklesu objemu podílových listů nebo akcií všech fondů kvalifikovaných investorů obhospodařovaných a administrovaných Fondem, resp. Investiční společností, které drží akcionář pod EUR nebo ekvivalent v jiné měně, je akcionář povinen podat žádost o odkoupení investičních akcií v celém jím drženém objemu nebo se dohodnout s Fondem na jiném řešení, tak aby byl schopen splnit zákonný požadavek na minimální investici do fondů kvalifikovaných investorů obhospodařovaných a administrovaných jedním obhospodařovatelem a administrátorem Žádost o odkoupení investičních akcií lze podat Fondu nejpozději do 17:00 hod. posledního pracovního dne předcházejícího dni ocenění (je-li den ocenění pracovním dnem, do 15:00 hod. dne ocenění). Žádost o odkoupení investičních akcií podaná kdykoliv ve lhůtě od nejblíže předcházejícího dne ocenění do doby uvedené v předchozí větě se považuje za podanou v den ocenění. Fond zruší odkoupené investiční akcie do jednoho měsíce ode dne ocenění, zpravidla patnáctý pracovní den kalendářního měsíce následujícího po dni ocenění. Ke dni zrušení odkoupených investičních akcií Fond odepíše příslušný počet investičních akcií z majetkového účtu akcionáře. Fond provede finanční vypořádání odkoupení investičních akcií nejpozději do jednoho měsíce ode dne ocenění, ke kterému byla žádost akcionáře o odkoupení podána, pokud nedojde k pozastavení odkupování investičních akcií K odkoupení investičních akcií za akcionářem požadovanou částku je akcionáři z jeho majetkového účtu odepsán odpovídající nejbližší vyšší celý počet investičních akcií, vypočtený jako na celé číslo nahoru zaokrouhlený podíl požadované částky a ceny investiční akcie. Rozdíl mezi cenou nejbližšího vyššího celého počtu odkupovaných investičních akcií a požadovanou částkou je evidován a započítán při dalším akcionářově prodeji či nákupu investičních akcií. V případě, že Fond odkoupí všechny akcionářovi investiční akcie, je tento finanční rozdíl vyplacen spolu s částkou za odkupované investiční akcie Při úhradě částky za odkoupené investiční akcie se vyplácená částka převádí bezhotovostním bankovním převodem v souladu s Objednávkou nákupu/prodeje investičních akcií podfondu vydanou akcionářem a akceptovanou Fondem. V Objednávce vydané akcionářem a akceptované Fondem mohou být stanovena podrobnější pravidla pro určení termínů a způsobu vyplacení částky za odkupované investiční akcie. Požaduje-li akcionář uhradit částku za odkoupené akcie na jiný bankovní účet, než který byl uveden v prvotní Objednávce nákupu investičních akcií, je povinnen požádat o změnu bankovního účtu Fond písemně s úředně ověřeným podpisem popřípadě osobně v sídle Fondu. Společná pravidla pro vydávání a odkupování investičních akcií 1.16 Fond může pozastavit vydávání nebo odkupování investičních akcií příslušného podfondu až na dobu 2 let, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů akcionářů O pozastavení vydávání nebo odkupování investičních akcií rozhoduje statutární orgán Fondu, které je povinno o svém rozhodnutí vypracovat zápis. V zápisu se uvede datum a přesný čas rozhodnutí o pozastavení, důvody pozastavení, identifikace podfondu, kterého se pozastavení týká, a doba, na kterou se vydávání nebo odkupování investičních akcií pozastavuje. Fond doručí neprodleně zápis o pozastavení vydávání nebo odkupování investičních akcií příslušného podfondu ČNB a akcionářům podfondu a současně Administrátor uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup datum a přesný čas rozhodnutí o pozastavení vydávání nebo odkupování investičních akcií, identifikaci příslušného podfondu, důvody pozastavení a dobu, na kterou se vydávání nebo odkupování investičních akcií pozastavuje. Jestliže pozastavení vydávání nebo odkupování investičních akcií ohrožuje zájmy akcionářů, ČNB toto rozhodnutí zruší. Administrátor neprodleně uveřejní způsobem 20

STATUT. SAS Capital 11 podfond. SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

STATUT. SAS Capital 11 podfond. SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. STATUT SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. a SAS Capital 11 podfond SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů.........3 Část

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. STATUT Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů... 5 Část I. Obecné náležitosti... 6 1 Základní údaje o investičním fondu... 6 2 Obhospodařovatel...

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond,

Více

AKRO fond progresivních společností

AKRO fond progresivních společností Informace pro investory podílového fondu dle 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen ZISIF ) 1 Investiční společnost AKRO fond progresivních

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Statut Allianz penzijního fondu, a. s., se mění v rozsahu změn přímo vyvolaných transformací Allianz penzijního fondu,

Více

STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna Penzijní fond České spořitelny, a.s. vznikl podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 225 odst. 3, 230 odst.

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ Tento materiál se vztahuje na fondy kvalifikovaných investorů, které jsou spravovány investiční společností J&T INVESTIČNÍ

Více

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond STATUT Conseq realitní, otevřený podílový fond OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Základní údaje o Fondu... 6 2. Obhospodařovatel... 6 3. Administrátor... 7 4. Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti...

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní listy s

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND I OBSAH III. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND Hlava I Obecná ustanovení 2 3 Hlava II

Více

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT Otevřeného podílového fondu J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. S T A T U T J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

VYHLÁŠKA. ze dne... 2013. o statutu fondu kolektivního investování

VYHLÁŠKA. ze dne... 2013. o statutu fondu kolektivního investování VYHLÁŠKA ze dne... 2013 o statutu fondu kolektivního investování Česká národní banka stanoví podle 220 odst. 3 zákona č. /2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen zákon ):

Více

1.4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/ 62.283 /94 dne 24.11.1994.

1.4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/ 62.283 /94 dne 24.11.1994. Statut penzijního fondu Komerční banky Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Obchodní jméno :Penzijní fond Komerční banky,a.s. (dále jen "penzijní fond"). zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Základní informace o právní úpravě IS a IF, Investiční společnosti

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

VYHLÁŠKA. č. 482/2006 Sb. ze dne 27. 10. 2006

VYHLÁŠKA. č. 482/2006 Sb. ze dne 27. 10. 2006 VYHLÁŠKA č. 482/2006 Sb. ze dne 27. 10. 2006 o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování Česká národní banka stanoví podle 139 písm.

Více

STATUT. Dynamického důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Dynamického důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Dynamického důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013

NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013 NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013 NÁHRADA ZÁKONA O KOLEKTIVNÍM INVESTOVÁNÍ - NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY Dne 15. května 2013, zákon se staronovým názvem,

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

STATUT. Dynamický fond fondů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a.s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Dynamický fond fondů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a.s. Kontaktní informace pro investory: Dynamický fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF otevřený podílový fond ZJEDNODUŠENÝ STATUT (speciální fond fondů) verze červenec 2010 Zjednodušený statut obsahuje základní informace

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

Více

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446. Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka Základní informace Účinnost od 19. srpna 2013 Transpoziční charakter =>

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

STATUT J&T FVE. uzavřený podílový fond

STATUT J&T FVE. uzavřený podílový fond STATUT J&T FVE uzavřený podílový fond 1 STATUT FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ I) VYMEZENÍ POJMŮ Pokud z textu tohoto dokumentu nevyplývá jinak, mají následující výrazy, slovní spojení a zkratky níže uvedené

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT. WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT. WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s. Článek 1 Obecné informace 1. Název podílového fondu zní: WOOD & Company CZK otevřený

Více

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb. NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb.,

Více

ze dne 31. července 2013 o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování

ze dne 31. července 2013 o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování Částka 95 Sbírka zákonů č. 243 / 2013 Strana 2509 243 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. července 2013 o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování Vláda nařizuje podle 215 odst. 2 a

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

STATUT J&T MONEY CZK. otevřený podílový fond

STATUT J&T MONEY CZK. otevřený podílový fond STATUT J&T MONEY CZK otevřený podílový fond 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) VYMEZENÍ POJMŮ Pokud z textu tohoto dokumentu nevyplývá jinak, mají následující výrazy, slovní spojení a zkratky níže

Více

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000.

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Zastupitelné dluhopisy v listinné podobě, ve formě na jméno, nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 13 % p.a., vydávané společností HELVET HOLDING SE, se sídlem Praha 1, Nové Město,

Více

STATUT. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s.

STATUT. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. STATUT Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 5 1. Základní údaje o Fondu... 5 2. Údaje o Penzijní společnosti... 5 3. Investiční

Více

7. Za odstavec 3.9.4.1. se vkládá nový odstavec 3.9.4.2., který zní: 3.9.4.2. Pohledávky

7. Za odstavec 3.9.4.1. se vkládá nový odstavec 3.9.4.2., který zní: 3.9.4.2. Pohledávky Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Otevřený podílový fond AMISTA MORAVSKÝ POZEMKOVÝ FOND, AMISTA investiční společnost,

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR:

Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR: Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR: ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A INVESTIČNÍCH FONDECH 25. dubna 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická

Více

ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s. ZFP Investments, investiční společnost, a.s. Základní údaje a) Název podílového fondu: ZFP Investments, investiční společnost, a.s. ISIN: Náležitosti výroční zprávy: CZ0008474046 b) Údaje o investiční

Více

Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z. Lukáš Vácha

Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z. Lukáš Vácha Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z Lukáš Vácha Přes fondy lze investovat lze nejen do cenných papírů... Fondy kolektivního investování jsou pro většinu synonymem pro investice do cenných papírů

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

(4) Pokud povaha věci vylučuje uvedení některé náležitosti statutu, uvede se údaj, který svým obsahem nejblíže odpovídá požadované náležitosti.

(4) Pokud povaha věci vylučuje uvedení některé náležitosti statutu, uvede se údaj, který svým obsahem nejblíže odpovídá požadované náležitosti. Částka 70 Sbírka zákonů č. 193 / 2011 Strana 2035 193 VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2011 o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 95 Rozeslána dne 19. srpna 2013 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 95 Rozeslána dne 19. srpna 2013 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 95 Rozeslána dne 19. srpna 2013 Cena Kč 90, O B S A H : 242. Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení

Více

STATUT Transformovaného fondu KB Penzijní společnosti, a.s. Článek 1 Úvodní ustanovení

STATUT Transformovaného fondu KB Penzijní společnosti, a.s. Článek 1 Úvodní ustanovení STATUT Transformovaného fondu KB Penzijní společnosti, a.s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Obchodní firma: KB Penzijní společnost, a.s. (dále jen Společnost ) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

STATUT ALLIANZ ÚČASTNICKÝ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

STATUT ALLIANZ ÚČASTNICKÝ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. T.Č. 3002.01/01.2013 STATUT ALLIANZ ÚČASTNICKÝ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Allianz účastnický povinný konzervativní fond, Allianz penzijní společnost, a. s.,

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut FFB Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností Kunz a partneři s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ),

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka INVESTIČNÍ DOTAZNÍK se sídlem Pobřežní 97/4, 86, Praha 8 IČ: 4767684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 585 (dále také jen Manažer ) Úplné a pravdivé vyplnění

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013 Bude depozitář přísnější??? Speciální fondy kvalifikovaných investorů činnosti depozitáře po zavedení nového zákona od července 2013 Eva Syková, manažerka oddělení Depozitářských služeb UniCredit Bank

Více

Předmět úpravy. Vymezení pojmů

Předmět úpravy. Vymezení pojmů VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2006 o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti Česká národní

Více

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT otevřeného podílového fondu J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování (dále jen fond ) Název fondu:

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Lukáš Vácha. Jak je to teď?

Lukáš Vácha. Jak je to teď? Lukáš Vácha Jak je to teď? CONSEQ Největší nezávislý investiční manažer v ČR Objem čistého majetku pod správou přes 24 mld. CZK přes 100 000 klientů Obhospodařovatelský a administrátorský mandát aktuálně

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut VFF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato pravidla upravují podmínky přijetí Exchange traded funds (dále jen ETF ) k obchodování

Více

Právo ve financích a FS 8

Právo ve financích a FS 8 Právo ve financích a FS 8 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Právo ve financích a FS 8 Obsah: Fond

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 4 2 FOND KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ... 7 2.1 OZNAČENÍ PODÍLOVÉHO FONDU... 7 2.2 DEN VZNIKU FONDU... 7 2.3

Více

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut )

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. Obecné náležitosti Statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Vyvážený

Více

Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu)

Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu) Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu) ( 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Vyhláška č. 246/2013 Sb., Zákon č. 240/2013 Sb. a další)

Více

STATUT. Conseq povinný konzervativní fond, Conseq penzijní společnost, a.s.

STATUT. Conseq povinný konzervativní fond, Conseq penzijní společnost, a.s. STATUT Conseq povinný konzervativní fond, Conseq penzijní společnost, a.s. OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 5 1. Základní údaje o Fondu... 5 2. Údaje o Penzijní společnosti... 5 3. Investiční cíle...

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013 2020, CPI % Ministerstvo financí (dále jen ministerstvo

Více

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT otevřeného podílového fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování (dále jen fond )

Více

STATUT J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK. otevřený podílový fond

STATUT J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK. otevřený podílový fond STATUT J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond 1 STATUT FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ I) VYMEZENÍ POJMŮ Pokud z textu tohoto dokumentu nevyplývá jinak, mají následující výrazy, slovní

Více

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1 OBSAH O autorech.................................................... XV Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory............... XIX Seznam zkratek...............................................

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více