T LINE 4 16 OBSAH NÁVOD K OBSLUZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T LINE 4 16 OBSAH NÁVOD K OBSLUZE"

Transkript

1 OBSAH NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ POBO KOVÁ ÚST EDNA T LINE ÚVOD... 4 M Vlastnosti... 4 M Slu by (výb r)... 5 M P ídavné vybavení SIGNALIZACE Tóny na pobo ce Vyzván ní na pobo ce SLU BY... 8 M Impulzní a tónová volba... 8 M Oprávn ní pobo ky... 8 M íslování státních linek a pobo ek... 8 M Náhrada sekretá ské soupravy úst ednou Komunikuji... 9 M P íjem volání - telefon vyzvání... 9 M Zapnutí vyzván ní ze státní... 9 M Vypnutí vyzván ní ze státní... 9 M Volání vnit ního ú astníka M Návrat do úst edny M Volba spojení p es státní linku M Volba " " a "#" na státní lince (tónová volba DTMF) M Flash na státní lince (tónová volba DTMF) M Obnovení volby na státní lince (impulzní volba) M Všeobecné volání M Opakovaní volby M Zkrácená volba Mám spojení M P epojení s vy káním na spojení M P epojení bez ekáním na vnit ní spojení M Rychlé p epojení (na FAX) M Odlo ení hovoru (hold) M Zrušení p idr ení M Vým na spojení M P evzetí upozorn ní ze státní linky M Parkování hovoru M Vyzvednutí hovoru z parkovišt M Úklid parkovišt M Nerušit

2 3.3 Volaný je obsazen, nebo nep ítomen...21 M Zp tné vyzvon ní - po uvoln ní pobo ky...21 M Zp tné vyzvon ní - po p íchodu ú astníka...21 M Zp tné vyzvon ní: po uvoln ní státní linky...22 M Zrušení zp tného vyzvon ní...22 M Upozorn ní do hovoru...22 M Napojení do hovoru Vyzvání jiná pobo ka...24 M P evzetí vyzván ní jiné pobo ky...24 M P evzetí vyzván ní ze státní linky Odcházím, jsem zaneprázdn n...25 M P esm rování volání nepodmín né...25 M P esm rování volání: p i obsazení pobo ky...25 M P esm rování volání: p i nep ítomnosti...26 M P esm rování volání: p i obsazení pobo ky, nebo nep ítomnosti...26 M Zrušení p esm rování volání Upozorn ní na asový termín...27 M Buzení...27 M Buzení ka dý den Servis pobo ky...28 M Kontrola melodie a vyzván ní...28 M Zrušení slu eb pro pobo ku Servis úst edny...29 M Generální vyzván ní...29 M Zrušení generálního vyzván ní...29 M Zápis zkrácené volby...30 M Vymazání zkrácené volby...30 M Tisk vyú tování a statistiky sledovaných hovor...31 M Tisk nastavení úst edny a zkrácených voleb...31 M Zrušení slu eb pro celou úst ednu...32 M Servisní nastavení...32 M Firemní nastavení...32 M RESET - Uvedení úst edny do základního stavu PROVOZ Denní a no ní provoz Výpadek napájení - nouzový provoz SLEDOVÁNÍ A Ú TOVÁNÍ HOVOR Vyrovnávací pam hovor Formát sledovaných hovor Tisk statistiky sledovaných hovor SESTAVA A MODULY ÚST EDNY Vnit ní uspo ádání úst edny Základní moduly úst edny Sériová a paralelní linka M Zapojení konektoru paralelní linky pro tiskárnu (Canon DB25) M Zapojení konektoru sériové linky pro tiskárnu a PC (Canon DB9) M Zapojení kabelu pro p ipojení úst edny k PC NASTAVENÍ ÚST EDNY Servisní nastavení Nastavení asových údaj Nastavení provozních parametr M Postup nastavení provozních parametr M Popis provozních parametr Tisk nastavení a zkrácených voleb TECHNICKÉ PARAMETRY SEZNAM SLU EB Spojové slu by Servisní slu by

3 1 ÚVOD Pobo ková telefonní úst edna T LINE 4 16 p id luje a 16-ti vnit ním ú astník m (dále jen pobo ky) a 4 ve ejné telefonní linky (dále jen státní). K nejd le it jším rys m pat í: modulární uspo ádání po 2 státních linkách a 2 pobo kách, impulzní a tónová volba (DTMF), symetrické napájení, mo nost potla ení volby ne ádoucích ísel (nap ), provozní re im DEN/NOC i v týdenním cyklu, atd. Ve standardním vybavení úst edna T LINE 4 16 obsahuje vše, co je pot eba ke sledování a ú tování hovorného: reálný as, vyrovnávací pam na 2000 hovor, p ijíma e tarifních impulz (16kHz) a galvanicky odd lený sériový a paralelní výstup. M Vlastnosti Indika ní a ovládací prvky:! LED displej s tla ítky a p epína i (nastavení úst edny)! indikace provozu státních linek a pobo ek Státní linky:! po et max. 4 (2 moduly po 2 linkách)! volba impulzní, nebo tónová DTMF! p íjem tarifních impulz 16kHz! kontrola státní linky (detekce "OFF HOOK") Pobo ky:! po et max. 16 (8 modul po 2 linkách),! volba impulzní i tónová DTMF! p i obsluze není nutná FLASH, proto e ka dá pobo ka má sv j p ijíma DTMF!!! Omezení pobo ek:! výb r státních linek jak pro odchozí tak i p íchozí hovory! podle druhu hovoru (místní, mezim stské, mezistátní...)! podle pou ívaných slu eb Omezení/povolení volby íslel pro celou úst ednu:! nastavení max. 10 ísel, které nelze vytá et (nap )! nastavení max. 10 ísel, které m e pou ívat ka dý Provoz DEN/NOC:! provoz ovliv uje vyzván ní pobo ek i druh jejich omezení! zm na provozu je automatická podle asu, nebo volitelná pevn! lze nastavit týdenní cyklus (nap. ned le=noc) Spole né zkrácené volby:! po et 80 s ohledem a 10 bez ohledu na omezení pobo ky Sledování a ú tování hovorného:! hodiny reálného asu! vyrovnávací zálohovaná pam na 2000 hovor! galvanicky odd lený RS232 a Centronics výstup M Slu by (výb r) Komunikuji...! rozlišené vyzván ní státní, vnit ní, vrátný, budík atd.! rozlišené upozorn ní b hem hovoru na další hovor Mám spojení...! p epojení hovoru s vy káním na p ihlášení volaného! p epojení hovoru bez ekání na vnit ní spojení! zp tný dotaz (konzultace u jiné pobo ky)! napojení do hovoru! konference! odlo ení hovoru (Hold) a parkování hovor (Park)! st ídání hovor na 2 státních linkách Volaná linka je obsazena...! zp tné vyzvon ní p i uvoln ní linky! zp tné vyzvon ní s vy káním p íchodu ú astníka Vyzvání jiná pobo ka...! p evzetí vyzván ní Odcházím, jsem zaneprázdn n...! p esm rování hovor na jinou pobo ku! podmín né p esm rování hovor p i obsazení, nebo nep ítomnosti M P ídavné vybavení Provolba: (modul)! automatický faxový p epína! provolba tónová DISA i impulzní! volitelná hláska po p ihlášení úst edny! funkce "Volání na ú et úst edny" Elektronický vrátný: (modul)! umo ní p ipojit 2 dve ní telefony a el. zámky! vstup pro vn jší melodii! výstup pro paging! 2 spína e (relé) programovatelné do 10 re im Dve ní telefon: (vn jší jednotka)! hlasitý telefon s 2, 4, nebo 10 zvonkovými tla ítky! relé el. zámku v etn funkce "zámek na kód" Melodie: (modul)! nahrazuje vnit ní melodii s mo ností vlastní nahrávky o délce 16 nebo 32 sec. Programové vybavení: (programy pro PC)! Vyú tování hovorného i podle pseudotarifu! Nastavení úst edny pomocí PC a sledování provozu 4 5

4 2 SIGNALIZACE 2.2 Vyzván ní na pobo ce Úst edna poskytuje zvukovou signalizaci pomocí rozlišených tón a vyzván ní, která usnad uje ú astníkovi správn uskute ovat telefonní spojení. 2.1 Tóny na pobo ce!!!)!!!)))))))))!!!)!!!)))!!))))))))))))))!!)))))))) Vyzván ní vnit ní - dv zazvon ní a mezera opakovan Vyzván ní od jiné pobo ky. P izván ní - krátké zvon ní a mezera opakovan Na pobo ce byl odlo en státní hovor. $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $)))$)))$)))$)))$)))$)))$) Oznamovací tón - trvalý tón úst edna je p ipravena na p íjem volby. Obsazovací tón - krátký tón opakovan Volaná pobo ka je obsazena nebo slu ba je odmítnuta.!!!)!)!)))))))))!!!)!)!)))!!!)!)!)!)))))))!!!)!)!)!) Kódové vyzván ní - zvon ní dlouhé a podle kódu krátké Kódové vyzván ní. 2 ("41 2"). Kódové vyzván ní. 3 ("41 3"). Kódové vyzván ní. 4 ("41 4"). $$$)$$$)))))))))$$$)$$$))) $)$)))))$)$)))))$)$))))) $$$)$)$)$$$)$)$)$$$)$)$) $$$ $$ Vyzván cí tón - dva dlouhé tóny a mezera opakovan Volaná pobo ka je vyzván na. Speciální tón - dva krátké tóny opakovan P idr ení ú astníka, úst edna je p ipravena na volbu. Potvrzovací tón - dlouhý tón a dva krátké tóny opakovan Úst edna sd luje, e po adovaná slu ba je p ijata. Konferen ní tón - jeden dlouhý tón Vstup do konference, nebo návrat po dotazu a p idr ení. Ukon ovací tón volby po státní lince - jeden krátký tón P ekro ení limitu (10s) mezi ísly b hem volby na státní.!!!)!)!)!)!)))))!!!)!)!)!)!)!!!)!!!)!!!)!!!)!!!)!!!)!!!)!!)!)!!)))))))))!!)!)!!))) Budík - p erušované vyzván ní po dobu 1 minuty Upozorn ní na dosa ení nastaveného asu budíku. Vyzván ní od vrátného - dlouhé, krátké, dlouhé zvon ní Vyzván ní po stisknutí tla ítka u el. vrátného (30s) vyzván ní ze státní linky úst edna zachovává. $)$)$$$ Upozor ovací tón vnit ní - dva krátké tóny a dlouhý tón Upozorn ní na další p íchozí hovor (po p epojení) )))))))))))))))33333) Upozor ovací tón vn jší - tikání podle státního vyzván ní Upozorn ní na další p íchozí státní hovor (p ímo) Upozorn ní na napojení - tikání v hovoru Upozorn ní, e se do hovoru napojil jiný ú astník. 33)3)33)))))))))33)3)33))) Upozorn ní od vrátného - tikání dlouhé, krátké, dlouhé Upozorn ní na hovor od dve ního telefonu el. vrátného. Poznámky: - tóny ze státní linky úst edna zachovává - upozor ovací tóny je mo né vypnout (viz Nastavení str. 54) 6 7

5 3 SLU BY 3.2 Komunikuji... Úst edna poskytuje u ivateli adu funkcí, které jsou zadávané jako slu by z telefonního p ístroje volbou p íslušné kombinace ísel. M Impulzní a tónová volba Vyu ívání slu eb je mo né jak z telefonu s impulzní volbou, tak i tónovou (DTMF) volbou. íslování slu eb pro oba typy telefonních p ístroj je a na výjimky toto né s tím, e pokud je uvedena slu ba nap. "#50", potom v p ípad telefonu s impulzní volbou pou ijete jen "50". Podstatn jší rozdíl je p i p epojování, kde místo " /F" pou ijete u telefonu s impulzní volbou "1". Pozor! Pro obsluhu úst edny m ete pou ít tla ítko i tla ítko Flash (F) telefonu.kdy nastavíte pobo ce parametr GP ON (bezpe ný datový p enos) je tón ignorován a k obsluze musíte pou ívat pouze tla ítko Flash. M Oprávn ní pobo ky P i nastavení úst edny (str. 52) lze vnit ním ú astník m nezávisle p id lit oprávn ní podle toho, které slu by mohou pou ívat: 1. Povolení/zákaz pou ívat slu by pro "servis úst edny" (mazání slu eb, apod.). Pobo ka 21 m e v dy pou ívat servisní slu by. 2. Povolení/zákaz pou ití slu by napojení do hovoru, a parkování hovoru. 3. Povolení/zákaz pou ití státních linek nezávisle pro odchozí a p íchozí hovory. 4. Omezení ve 4 stupních podle volaného ísla na státní lince (mezinárodní,...). 5. Povolení/zákaz p ímého p ístupu ke státním linkám (není nutné vytá et "0") M íslování státních linek a pobo ek Státní linky jsou íslovány od 91 do 94 (celkem 4 státní linky). U ivatel má samoz ejm mo nost vyto it 0 a tak nechat na úst edn, kterou volnou státní linku mu pro odchozí hovor p id lí (p i posouzení oprávn ní p ístupu na jednotlivé státní linky). Pobo ky jsou íslovány od 21 do 28 a od 31 do 38 (celkem 16 pobo ek). V dalším textu bude uvád no M Náhrada sekretá ské soupravy úst ednou Pomocí úst edny je mo né vybudovat konferenci více ú astník, p epojovat hovory i provád t dotazy na jiné telefonní íslo bez zrušení stávajícího hovoru. Na nový p íchozí telefonní hovor je doty ná osoba upozorn na i do práv probíhajícího hovoru. M P íjem volání - telefon vyzvání Vyzvedn te - p evezmete p íchozí hovor. Druh p íchozího volání je rozlišen zp sobem vyzván ní (vnit ní, státní, vrátný). P i nastavení úst edny je mo né vybrat, které pobo ky vyzván jí a ze které státní linky (podle provozu DEN/NOC). Na vlastní pobo ce m ete zapnout/vypnout vyzván ní ze státní ("#50/#60"). M Zapnutí vyzván ní ze státní #50 # Vyzvedn te a volte "#50" (pro všechny státní), nebo volte "#5" a vybranou státní "91..94". Po ukon ení volby uslyšíte potvrzovací tón - vaše pobo ka bude p ímo vyzván na p i volání z vybrané státní linky (p ípadn ze všech). Slu ba nezapne vyzván ní pro ty státní linky, které Vaše pobo ka nemá povolené pro p íchozí hovory viz. Nastavení str. 52. Pokud ji pominou d vody, aby telefon na vaší pobo ce p i státním volání zvonil, pou ijte slu bu Vypnutí vyzván ní ze státní (volba "#60, # "). M Vypnutí vyzván ní ze státní #60 # Vyzvedn te a volte "#60" (pro všechny státní), nebo volte "#6" a vybranou státní "91..94". Po ukon ení volby uslyšíte potvrzovací tón - vaše pobo ka nebude p ímo vyzván na p i volání z vybrané státní linky ("# "), p ípadn ze všech ("#60"). Nem ete vypnout vyzván ní pro ty státní linky, které mají p id lené vyzván ní p i nastavení úst edny v provozu DEN p íp. NOC viz. Nastavení str. 53. Tato slu ba má smysl pouze v p ípad, e jste d íve pou ili slu bu Zapnutí vyzván ní ze státní ("#50", "# "). 8 9

6 M Volání vnit ního ú astníka M Volba spojení p es státní linku Vyzvedn te a volte íslo pobo ky "21" a "38". Po ukon ení volby uslyšíte vyzván cí tón (volaná pobo ka volná), nebo obsazovací tón (volaná pobo ka obsazena). Pokud máte nastaven p ímý p ístup ke státní lince, máte okam it po vyzvednutí sluchátka státní oznamovací tón (p ípadn obsazovací tón). V tomto p ípad musíte p ed volbou ísla pou ít slu bu "Návrat do úst edny" (" " resp. "111") - uslyšíte vnit ní oznamovací tón - potom volte "21..38". Úst edna p i vnit ním oznamovacím tónu ignoruje volbu " " (DTMF) resp. "1". Proto je mo né volat pobo ky i volbou " " resp. " ". Tuto vlastnost m ete s výhodou vyu ít, kdy máte telefonní p ístroj s pam tí. Kdy pod pam ové tla ítko naprogramujete nap. " 23", m ete stejným tla ítkem volat pobo ku (="23") i na tuto pobo ku p epojovat hovory (=" 23"). Volaná pobo ka je obsazena: a) zav ste a pokuste se o hovor pozd ji; b) vy kejte dokud volaný ú astník zav sí - potom bude op t vyzvon n; c) upozorn te volaného na váš hovor slu bou "Upozorn ní do hovoru" (volba "#3"); d) vyu ijte slu bu "Zp tné vyzvon ní" (volba "#4"). Opakuje-li se vnit ní nebo vn jší upozor ovací tón ve Vašem hovoru a je-li Vám to nep íjemné, m ete zamezit upozor ování slu bou "Nerušit" (volba "#3") M Návrat do úst edny 111 Máte p ímý p ístup na státní a chcete volat pobo ku - vyzvedn te, volte " " (DTMF) resp. "111" a pobo ku "21..38". Po volb " " resp. "111" dostanete vnit ní oznamovací tón a m ete nejen volat pobo ky, ale i pou ívat slu by, které se volí do oznamovacího tónu Vyzvedn te a volte "0" (spojení p es první volnou státní linku). Vyzvedn te a volte "91..94" (spojení p es vybranou státní linku). Po vyzvednutí se úst edna hlásí vnit ním oznamovacím tónem (trvalý tón). Po ukon ení volby mohou nastat dva p ípady: a) Slyšíte oznamovací tón státní úst edny - pokra ujte ve volb ísla na státní. b) Slyšíte obsazovací tón - nemáte p íslušné oprávn ní, nebo státní linka je obsazena jiným ú astníkem. V tomto p ípad m ete po ádat o upozorn ní na uvoln ní státní linky slu bou " ekání na uvoln ní státní linky" (volba "#4"). Pozor! Pokud máte nastaven p ímý p ístup ke státní lince, máte okam it po vyzvednutí sluchátka státní oznamovací tón, nebo obsazovací tón (úst edna p edtá í "0"). V tomto p ípad samoz ejm nevolíte p ed volbou ísla na státní "0" ani "91..94". Pokud chcete vybrat státní linku, musíte p edtím pou ít slu bu "Návrat do úst edny" (volba " " resp. "111"). D le ité upozorn ní! Pokud pou íváte telefonní p ístroj s impulzní volbou a váháte s volbou ísla na státní lince (doba delší ne 10s mezi íslicemi), pak Vás úst edna upozorní krátkým tónem. Další volbu úst edna nepova uje za sou ást volaného ísla, ale za slu bu!!! Pokud po p ekro ení asového limitu chcete pokra ovat ve volb, pou ijte slu bu "Obnovení volby" (volba "0"). Telefon s tónovou volbou (DTMF) nemá asový limit (slu by za ínají #...). M Volba " " a "#" na státní lince (tónová volba DTMF) #0 #91..#94 Vyzvedn te a volte "#0" (spojení p es první volnou státní linku). Vyzvedn te a volte "#91..#94" (spojení p es vybranou státní linku). Tuto slu bu musíte pou ít pro p ístup na státní linku tehdy, kdy pot ebujete do státní vysílat tóny a # (nap. pro obsluhu faxu, nebo záznamníku). Po p ístupu na státní a do ukon ení hovoru (p íp. p epojení) je tónová volba z telefonu pouze p enášena do státní linky. Poznámky: a) V tomto p ípad tóny a # nelze pou ít pro obsluhu Vaší úst edny. b) P epojovat tento státní hovor lze pouze tla ítkem Flash z telefonu. Pozor! Flash z telefonu úst edna rozpozná a 10s po ukon ení volby na státní. V p ípad, e p i programování nastavíte parametr GP ON (bezpe ný p enos dat), potom se tímto zp sobem chová úst edna i po volb 0 resp

7 M Flash na státní lince (tónová volba DTMF) M Opakovaní volby F#F P i spojení se státní linkou volte "F#F" - provedede Flash na státní. Funkce Flash je nutná p i pou ívání slu eb státní úst edny p íp. další pobo kové úst edny (nap. p epojení, p esm rování, atd.). F znamená tla ítko Flash na telefonním p ístroji. Nastavení: Délku Flash na státní nastavíte parametrem GG C8 viz Nastavení str. 49. M Obnovení volby na státní lince (impulzní volba) (#)0 Po asovém limitu na státní lince volte "0" - pokra ujte ve volb. Tuto slu bu vyu ijete po p ekro ení asového limitu mezi volbou íslic (10 sec) na státní lince, kdy chcete pokra ovat ve volb. Volená "0" není vyslána na státní linku, ale pouze sd lí úst edn, e následující íslice mají být vyslány do státní linky. Pozn. Tato slu ba je pouze pro telefon s impulzní volbou (tónový nemá asový limit). M Všeobecné volání Vyzvedn te, volte "41" a druh vyzván ní "1..4" Všechny volné pobo ky budou vyzván ny p íslušným druhem vyzván ní. Budete spojen s pobo kou, která první vyzvedne "Voláte kohokoliv". Vyzván ny nebudou ty pobo ky, které mají nastaven parametr nerušit G3. Tento parametr musíte nastavit pro pobo ky, kde je p ipojeno za ízení, které vyzvedne automaticky po vyzvon ní (FAX, modem, záznamník,...). Jinak by v p ípad všeobecného volání došlo ke spojení s tímto za ízením! Všeobecné volání s kódem " " m ete pou ít k vyhledávání osob. Hledaná osoba si musí pamatovat druh vyzván ní, který je ur en pro ní. Druhy všeobecného vyzván ní:!!!)!!!)))))))))!!!)!!!))))) - kód 1 (standardní vyzván ní)!!!)!)!)))))))))!!!)!)!))))) - kód 2!!!)!)!)!)))))))!!!)!)!)!))) - kód 3!!!)!)!)!)!)))))!!!)!)!)!)!) - kód 4 #8 80 Volte "#8" (bez zav šení), nebo "80" (po zav šení a novém vyzvednutí) Poslední volené íslo na státní lince bude úst ednou automaticky zopakováno. Maximální délka opakovaného ísla je 14 íslic. Tato funkce je u telefonních p ístroj b n známá jako "REDIAL". Volbu "8" v p ípad telefonu s impulzní volbou m ete provést ne d íve ne 10 sec po volb posledního ísla na státní lince. Oproti pou ívání funkce "REDIAL" z telefonu má slu ba "#8" tu výhodu, e Vám státní, po které jste volal, z stává stále k dispozici - nikdo ji nevezme. M Zkrácená volba Volte "8" a íslo zkrácené volby "10..19" (bez kontroly oprávn ní), nebo "8" a íslo zkrácené volby "20..99" (s kontrolou oprávn ní). íslo ulo ené do p íslušné pam ti zkrácené volby bude voláno po státní lince. Maximální délka voleného ísla je 14 íslic. Pokud chcete zkrácenou volbu pou ít jako vola ku (pou ít sm rové íslo a z telefonu doplnit volbu), potom je nutné nastavit první dv íslice ve zkrácené volb na "PP". Po tomto nastavení m ete doplnit volbu z telefonu. P íklad:0- PP 02 pro vola ku "02". V p ípad telefonu s impulzní volbou úst edna eká na dopln ní volby 30 sec. Zkrácené volby " " umo ují tís ová volání i po lince bez oprávn ní k p ístupu na státní linky. Do t chto pam tí m ete ulo it ísla nap. do pobo ek Vaší firmy, která pak budou volitelná i z linek bez oprávn ní k p ístupu na státní linky. Tato ulo ená ísla je mo né volit i p ímo z telefonu. P íklad: všichni mohou volit 02/ Do této oblasti lze ulo it i ísla, která nelze vytá et. P íklad: nikdo nesmí volit Podrobn ji viz. Nastavení str. 58. Ostatní zkrácené volby " " mohou ú astníci pou ívat pouze v souladu se svým oprávn ním. Význam: Zásadním rozdílem (výhodou) pou ívání zkrácených voleb oproti pou ívání pam tí ísel p ímo z telefonu je, e jsou spole ná pro celou úst ednu. To znamená pokud vyto íte nap. 820 na libovolného pobo ce, tak se dovoláte v dy na stejné íslo

8 3.3 Mám spojení... M P epojení bez ekáním na vnit ní spojení M P epojení s vy káním na spojení P epojení státní na pobo ku Volte " " (DTMF) resp. "1", íslo pobo ky "21..38" a zav ste , , P epojení na pobo ku Volte " " (DTMF) resp. "1" a íslo pobo ky "21..38" P epojení na státní linku Volte " " resp. "1" a "0" p íp. íslo státní "91..94" a vn jší íslo Po p ihlášení volaného mu sd lte, e má hovor a zav ste. Po zav šení dojde k p epojení hovoru. Ú astníci jsou na p epojení upozorn ni konferen ním tónem. B hem p epojování má státní linka melodii - je dr ena bez mo nosti odposlechu. V p ípad, e je volaný obsazen, nebo se nehlásí, máte mo nost vrátit se k p vodnímu hovoru op tovnou volbou " " resp. "1" na vaší pobo ce. Pokus o p epojení je potom mo né opakovat. Pokud p epojujete odchozí hovor na státní lince pomocí telefonu s impulzní volbou, nesmíte pou ít volbu "1" d íve ne 10 s po volb posledního ísla na státní. Pozor! P epojení jedné státní linky na druhou státní nelze provést! Pokusíte-li se o to, bude druhá státní linka zav šena, první státní linka z stane p idr ena a Vaše pobo ka bude p izván t. M Dotazové spojení , , Dotaz u pobo ky Za átek jako p epojení - pro ukon ení dotazu " " resp. "1" Dotaz po státní lince Za átek jako p epojení - pro ukon ení dotazu " " resp. "1" Tato slu ba je ur ena k provedení dotazu (konzultaci) u jiné pobo ky, nebo na státní lince, s návratem k p vodnímu hovoru. B hem dotazu je p vodní hovor odlo en bez mo ností odposlechu (na státní je melodie). V p ípad dotazu u pobo ky se dotaz ukon í i p i zav šení této pobo ky. Pozor! Pokud b hem dotazového spojení zav síte dojde k p epojení (viz naho e). Po volb ísla pobo ky a po zav šení p echází úst edna do nového re imu: a) Pokud vyzván ná pobo ka hovor nep evezme do 30 sec, vrátí se vyzván ní zp t na p vodní pobo ku. Nedojde-li k vyzvednutí na této pobo ce do 60sec, je státní hovor p erušen. b) Jestli e je volaná pobo ka obsazena, potom bude upozorn na na p epojovaný hovor upozor ovacím tónem. Pokud se volaná pobo ka do 30 sec uvolní (zav sí), bude vyzván na 15 s. Pokud volaná pobo ka hovor nep evezme do 30 sec (nezav sí), vrátí se vyzván ní zp t na p vodní pobo ku. Nedojde-li k vyzvednutí na této pobo ce do 60sec, je státní hovor p erušen. B hem p epojování má státní linka melodii - je dr ena bez mo nosti odposlechu. Do doby ne dojde k p epojení (vyzvednutí pobo ky) máte mo nost pou ít slu bu "Úklid parkovišt " (volba "45"), a tím se vrátit k p vodnímu hovoru. Pokud p epojujete odchozí hovor na státní pomocí telefonu s impulzní volbou, nesmíte pou ít volbu "1" d íve ne 10 s po volb posledního ísla na státní. Tato slu ba výrazn usnad uje a urychluje nej ast ji pou ívanou funkci úst edny, kterou je p epojování státních hovor na pobo ky. Umo uje spojovatelce, aby nemusela vy kat na p ihlášení pobo ky, na kterou p epojuje, a tím dosáhne výrazn rychlejšího vy izování p íchozích hovor. Obdobným zp sobem se chová i slu ba "#5" "Rychlé p epojení (FAX)" s tím rozdílem, e je p epojováno na nastavenou pobo ku a po volb "#5" není nutné zav šovat - p epojení se provede ihned. Slu ba "45" "Úklid parkovišt " vrací hovory v tomto po adí: Vámi zaparkované hovory z parkovišt 1 a 6, Vaše p epojení bez vy kání na vnit ní spojení, Vámi p epojený hovor slu bou "#5" "Rychlé p epojení (FAX)". Pokud p ed zav šením provedete "Napojení do hovoru" (volba "#7"), pak se p epojovaný hovor nebude vracet, ale bude 60 sec vy kávat na uvoln ní pobo ky, na kterou byl hovor p epojován. Tento hovor nelze vzít zpátky ani slu bou "45" "Úklid parkovišt ". Pozor! Všechny asové parametry (30 sec,60 sec) lze m nit p i Nastavení str

9 M Konference M Odlo ení hovoru (hold) #2 2 P ivolání pobo ky do konference Za átek jako p epojení - pro konferenci "#2" resp. "2" 1 Máte hovor nebo jste v konferenci a chcete do asn p erušit hovor - volte " " (DTMF) resp. "1" a zav ste. 0, , #2 2 P ivolání státní linky do konference Za átek jako p epojení - pro konferenci "#2" resp. "2" P i pokusu o p ivolání ú astníka do konference m e nastat situace: a) volaný se nehlásí; b) volaný je obsazen; Ve všech p ípadech máte mo nost vrátit se k p vodnímu ú astníkovi (konferenci) op tovnou volbou " " resp. "1" na Vašem telefonu. V takovém p ípad uslyšíte vy i ú astníci konference, ke kterým se vracíte, konferen ní tón. Pokus o p ivolání ú astníka do konference je potom mo né opakovat. Konference je ukon ena zav šením telefon všech ú astník konference. Kdy p ivoláváte do konference odchozí hovor po státní telefonen s impulzní volbou, nesmíte pou ít volbu "2" ani "1" d íve ne 10 sec po ísle na státní. Konferencí se rozumí hovorové spojení t í a více ú astník najednou. Dalšího ú astníka do konference m e p ivolat kterákoliv pobo ka b ného hovoru nebo ji vybudované konference. Úst edna umo uje konferenci s neomezeným po tem pobo ek a státních linek. Je mo né vybudovat i více nezávislých konferencí a provád t dotazy a p epojení v rámci konference. Pozor! Kdy místo volby "#2" / " " resp. "1" zav síte dojde k p epojení / odlo ení. M Rychlé p epojení (na FAX) #5 Máte hovor a chcete jej p edat vybrané pobo ce (fax) - volte "#5". Po volb "#5" bude hovor p epojen na nastavenou pobo ku (fax) a vy dostanete oznamovací tón. Pokud do 30 sec (lze nastavit) pobo ka volání nep evezme, vrátí se hovor na pobo ku, která jej p edala - další funkce je jinak stejná jako v p ípad "P epojení bez ekání na vnit ní spojení". Do doby ne dojde k p epojení (vyzvednutí pobo ky) máte mo nost pou ít slu bu "Úklid parkovišt " (volba "45"), a tím se vrátit k p vodnímu hovoru. Tuto slu bu vyu ijete, kdy úst edna nemá nastaveno automatické rozpoznání faxového volání, nebo kdy po ukon ení hovoru chcete ješt p ijmout fax. Tuto slu bu vyu ijete v p ípad, kdy pot ebujete osobn vybavit jinou zále itost a za chvíli se chcete vrátit k vedenému hovoru. Sluchátko m ete zav sit a navíc ú astník, s kterým jste vedl hovor, neslyší hovory u telefonu. K p vodnímu hovoru se jednoduše vrátíte pouhým vyzvednutím telefonu na pobo ce. Na pobo ce, kde jste do asn odlo il hovor, m ete také p ijímat i jiná volání. V p ípad odlo ení státního hovoru bude mít ú astník na státní lince melodii a Vaše pobo ka bude p izván t jako upozorn ní, e máte odlo en hovor. Po odlo ení hovoru m ete p ejít k jiné pobo ce (telefonu) a pomocí slu by "P evzetí vyzván ní" hovor p evzít (volba "40, , "). Omezení: P i nastavení úst edny je mo né zakázat mo nost odlo ení státního hovoru pro jednotlivé pobo ky - spole n se zákazem slu by "Napojení do hovoru" volba ("#7"). Zákazem zamezíte necht nému odlo ení státního hovoru pro "mén znalé" ú astníky a zabráníte tím ne ádoucímu blokování státních linek. M Zrušení p idr ení #6 Máte dotazové spojení a chcete zrušit p edchozí hovor - volte "#6" Po volb "#6" zrušíte d íve p idr ený hovor - z dotazu se stane b ný hovor. Pokud byla d íve p idr ena státní linka a nikdo jiný s touto linkou nehovo í, tak po této slu b tuto státní linku zav síte. P íklad vyu ití: Máte situaci, e hovo íte s ú astníkem A a provedete dotaz na ú astníka B. Ú astníka A si tedy p idr íte (volbou " "/"1") a vyto íte íslo ú astníka B. P i hovoru s ú astníkem B však zjistíte, e v danou chvíli je pot eba hovo it s ú astníky B a C v konferenci. Ú astníka B si však volbou " "/"1" nem ete p idr et, jeliko máte ji p idr eného ú astníka A (volbou " "/"1" byste se vrátil k ú astníku A). ešení je ve volb "#6" (zrušení p idr ení ú astníka A), potom ve volb " "/"1" (p idr ení ú astníka B) a dále p ivoláním ú astníka C do konference b ným postupem - volba pobo ky C a po jejím p ihlášení volba "#2"

10 M Vým na spojení M Parkování hovoru #9 P i dotazovém spojení chcete vym nit hovory - volte "#9". Po volb "#9" p idr íte spojení s práv hovo ícím ú astníkem a vrátíte se k p vodnímu. Další volbou "#9" spojení op t vym níte (st ídání dvou hovor ). Po ka dé vým n spojení uslyší ú astník, se kterým práv budete hovo it konferen ní tón. Vým nu spojení m ete provád t i mezi dv mi státními linkami. Tato slu ba je velmi výhodná v p ípad, kdy pot ebujete osobn konzultovat se dv mi ú astníky a p itom nechcete uspo ádat konferenci. Ú astník, se kterým jste vedl hovor, neslyší hovor s ú astníkem, se kterým práv hovo íte. Pokud pou íváte telefon s impulzní volbou a jednalo se o dotaz po státní musíte provést volbu "#9" a po asovém intervalu 10 sec po ukon ení volby. Tuto slu bu vyu ívejte zejména ve spolupráci se slu bami: " "/"1" "P idr ení/konec dotazu", "#2" "Konference", "#6" "Zrušení p idr ení hovoru", "#4 1..6" "Parkování". Tím docílíte vysoké ú innosti spojových slu eb. M P evzetí upozorn ní ze státní linky #9 B hem hovoru slyšíte upozor ovací tón vn jší - volte "#9" Po volb "#9" p idr íte spojení s práv hovo ícím ú astníkem a p evezmete p íchozí hovor ze státní linky, která Vás upozor ovala. Další postup je stejný jako po dotazu po státní lince. Pokud pou íváte telefon s impulzní volbou a jednalo se o dotaz po státní musíte provést volbu "9" a po asovém intervalu 10 sec po ukon ení volby. Tuto slu bu vyu ívejte zejména ve spolupráci se slu bami: " "/"1" "P idr ení/konec dotazu", "#2" "Konference", "#6" "Zrušení p idr ení hovoru", "#4 1..6" "Parkování hovoru", "#9" "Vým na spojení". # Probíhající hovor chcete zaparkovat - volte "#4" a parkovišt "1..6" Pokud jste zaparkoval správn, získáte vnit ní oznamovací tón, nebo speciální tón, pokud jste m l p edtím p idr en hovor. V p ípad, e úst edna vaši volbu ignoruje (z stává hovor), znamená to, e je parkovišt obsazeno. Zkuste zaparkovat hovor pozd ji na jiném parkovišti. Na parkovišti z stává hovor odlo en a je ur en pro vyzvednutí ú astníkem, který hovor zaparkoval, nebo pro vyzvednutí z jiné pobo ky. Pokud jste zaparkoval státní linku, bude váš telefon p izván t jako upozorn ní na to, e pokud jste volal státní linku jako první, pokra ující hovor (který jste zaparkoval) bude p ipisován na Váš ú et. V okam iku, kdy je státní linka z parkovišt vyzvednuta, Váš telefon p estane vyzván t. P i necht ném zaparkování hovoru, které nastává zejména p i volb na státní lince po p ekro ení asového limitu p í impulzní volb, doporu ujeme pou ívat slu bu "Úklid parkovišt " (volba "45"). Tip! Povolení nebo zákaz pou ití slu by "Parkování hovoru" pro jednotlivé pobo ky se provádí p i nastavení úst edny. Povolení a zákaz se nastavuje sou asn s povolením a zákazem slu by ("#7") "Napojení do hovoru". Zákazem lze zamezit necht nému parkování hovor, p ípadn necht nému do asnému zav šení pro "mén znalé" vnit ní ú astníky a vyhnout se tak ne ádoucímu blokování státních linek. M Vyzvednutí hovoru z parkovišt Po vyzvednutí volte "44" a parkovišt "1..6" Pokud na uvedeném parkovišti byl zaparkován hovor, získáte s ním spojení. Kdy je parkovišt prázdné, získáte obsazovací tón. Hovor m e z parkovišt vyzvednout libovolný jiný ú astník, nebo i ten, kdo hovor zaparkoval

11 M Úklid parkovišt 3.4 Volaný je obsazen, nebo nep ítomen Po vyzvednutí volte "45" - vyzvednete Vámi zaparkovaný hovor. Kdy je na n kterém parkovišti hovor, který jste Vy parkoval, získáte s ním spojení. Pokud na parkovišti ádný takový hovor není, získáte obsazovací tón. Tímto zp sobem m e z parkovišt vyzvednout hovor pouze ú astník, který ho zaparkoval. Vyzvednutí probíhá v po adí od parkovišt 1 a 6. Tato slu ba umo uje tomu kdo zaparkoval hovor (hovory) op t jej vyzvednout, bez nutnosti si pamatovat, pod jakým íslem byl zaparkován. Typické pou ití je v p ípad, pokud hovor byl zaparkován pro n koho jiného a nebyl vyzvednut. Upozorn ní! Slu ba "45" "Úklid parkovišt " vrací i p epojované hovory, dokud nebyly vyzvednuty. Vracení hovor probíhá v tomto po adí: 1. Vámi zaparkované hovory v po adí parkovišt 1 a 6; 2. Vaše p epojení bez vy kání na vnit ní spojení; 3. Vámi p epojený hovor slu bou "#5" "Rychlé p epojení (FAX)". M Nerušit #3 B hem hovoru slyšíte upozor ovací tón a ruší Vás - volte "#3" Po volb "#3" a do zav šení nebudete obt ován upozor ovacími tóny úst edny. Zárove zajistíte, aby do Vašeho hovor nikdo nevstoupil - "#7" "Napojení do hovoru". Volba "#3" p epíná stav "nerušit" a stav "rušit povoleno". Abyste mohl zjistit, ve kterém z t chto stav se Vaše pobo ka práv nachází, jste p i p epnutí do stavu "rušit povoleno" upozorn ni na tuto skute nost konferen ním tónem. Nastavená slu ba "Nerušit" je platná pouze pro jeden hovor. Po zav šení a novém vyzvednutí telefonu se v dy automaticky nastaví stav "rušit povoleno". Typické pou ití této slu by je v situaci, kdy hovo íte se státní linkou a druhého ú astníka špatn slyšíte. V takovém p ípad by Vám upozor ování do hovoru mohlo zcela znemo nit hovor. Tip! "Slu bu" nerušit upozorn ním ze státní linky lze nastavit pevn pro libovolnou pobo ku p i nastavení úst edny viz Nastavení str. 54. Toto nastavení je nezbytn nutné pro pobo ky, kde je p ipojen fax, modem, nebo záznamník. U t chto z ízení platí, e p ípadné upozor ování i napojení do hovoru by mohlo znehodnotit p enos dat, která tyto p ístroje po telefonní lince p enáší. M Zp tné vyzvon ní - po uvoln ní pobo ky #4 Po volb pobo ky máte obsazovací tón - volte "#4" a zav ste. Po volb "#4" vyslechnutím potvrzovacího tónu si ov ete, e úst edna slu bu p ijala. Po zav šení Vašeho telefonu úst edna eká na uvoln ní volané pobo ky. Funkce: 1. po uvoln ní volané pobo ky za ne Vaše pobo ka vyzván t; 2. kdy zvednete sluchátko, za ne zvonit d íve volaná pobo ka; 3. jakmile volaný ú astník zvedne telefon, m ete spolu hovo it. Pokud p i vyzván ní Vaší pobo ky nevyzvednete b hem 5 zazvon ní, bude slu ba zrušena. Slu ba bude zrušena i v tom p ípad, e neúsp šn volaný ú astník Vám sám zavolá a dojde mezi vámi k hovorovému spojení. B hem ekání na spojení m ete voln vy izovat jiné hovory, ani by tím byl narušen po adavek na spojení s d íve obsazenou linkou. Pro ka dou pobo ku m e být aktivní pouze jediná slu ba zp tného vyzvon ní. Pokud pobo ku (A) b hem hovoru zavolá více ú astník a nechají se zp tn vyzvonit, za adí se všichni do fronty na hovor s pobo kou A. Po adí v jakém budou pobo ku A zp tn vyzván t ur í jejich ísla - od pobo ky 21 po 38. M Zp tné vyzvon ní - po p íchodu ú astníka #4 Po volb pobo ky máte vyzván cí tón - volte "#4" a zav ste. Po volb "#4" vyslechnutím potvrzovacího tónu si ov ete, e úst edna slu bu p ijala. Po zav šení Vašeho telefonu úst edna eká na vyv šení a zav šení volané pobo ky. To je signál pro úst ednu, e k pobo ce p išel volaný ú astník. Funkce: 1. po vyv šení a zav šení volané pobo ky za ne Vaše pobo ka vyzván t; 2. kdy zvednete sluchátko, za ne zvonit d íve volaná pobo ka; 3. jakmile volaný ú astník zvedne telefon, m ete spolu hovo it. Pokud p i vyzván ní Vaší pobo ky nevyzvednete b hem 5 zazvon ní, bude slu ba zrušena. Slu ba bude zrušena i v tom p ípad, e neúsp šn volaný ú astník Vám sám zavolá a dojde mezi vámi k hovorovému spojení. Vše ostatní platí stejn jako pro "Zp tné vyzvon ní - po uvoln ní pobo ky"

12 M Zp tné vyzvon ní: po uvoln ní státní linky M Napojení do hovoru #4 Po volb státní "0", "91..94" máte obsazeno - volte "#4" a zav ste. Po volb "#4" vyslechnutím potvrzovacího tónu si ov ete, e úst edna slu bu p ijala. Po zav šení Vašeho telefonu úst edna eká na uvoln ní státní linky. Funkce: 1. po uvoln ní státní linky za ne Vaše pobo ka vyzván t; 2. kdy zvednete, dostanete státní oznamovací tón po adované státní; 3. volte íslo na státní lince. Pokud p i vyzván ní Vaší pobo ky nevyzvednete b hem 5 zazvon ní, bude slu ba zrušena. Slu ba bude zrušena i v tom p ípad, e se na státní dovoláte do aktivace slu by b ným postupem. Vše ostatní platí obdobn jako pro "Zp tné vyzvon ní: pobo ka obsazena". Doporu ení! Tato slu ba Vám šet í as - nemusíte neustále opakovat volbu "0", p i velkém provozu na státních linkách. M Zrušení zp tného vyzvon ní #64 Po vyzvednutí volte "#64". Po volb "#64" vyslechnutím potvrzovacího tónu si ov te, e úst edna slu bu p ijala. Tato slu ba ruší slu by zp tného vyzvon ní platné pro vaši linku. M Upozorn ní do hovoru #3 Po volb pobo ky máte obsazovací tón - volte "#3". Dostanete-li potvrzovací tón, slyšel volaný ú astník v hovoru jeden upozor ovací tón, který jej informuje o Vaší snaze o spojení. Upozorn ní do hovoru lze opakovat op tovnou volbou "#3". Dostanete-li po volb "#3" op t obsazovací tón, Vámi volaný ú astník mezitím zav sil, práv volí, ale nehovo í, nebo provedl slu bu "Nerušit" (volba "#3"), a tím Vám znemo nil jej upozor ovat. Tuto slu bu vyu ijete, pokud Váš hovor s obsazeným ú astníkem, je d le itý a chcete volaného ú astníka na tuto skute nost upozornit. #7 Po volb pobo ky máte obsazovací tón - volte "#7". Po volb "#7" vstoupíte volanému do hovoru (on slyší Vás - vy slyšíte jeho hovor). Vy i te Vaši zále itost. Zav ste - volaný m e nerušen pokra ovat ve svém hovoru. Dostanete-li po volb "#7" op t obsazovací tón, Vámi volaný ú astník mezitím zav sil, práv volí, ale nehovo í, nebo provedl slu bu "Nerušit" (volba "#3"), a tím Vám znemo nil se do jeho hovoru napojit. Aby se p edešlo mo nosti nev domého odposlechu cizích hovor, jsou b hem napojení všichni hovo ící na tuto skute nost upozorn ni tikáním v hovoru. Pozor! Tuto slu bu mohou pou ít pouze pobo ky, které mají nastaveno povolení napojení do hovoru viz Nastavení str. 53. Vyu ití napojení p i p epojení: Pokud chcete p epojit státní linku (ú astník je p idr en) na pobo ku, na kterou jste provedli napojení, máte mo nost zav šením dosáhnout vy kávání na p epojení po dobu 60 sec (lze nastavit). Pokud do této doby pobo ka, na kterou byl hovor p epojován, nezav sí, je spojení se státní zrušeno - hovor se ji nevrací na toho, kdo p epojoval. P íklad: - Hovo íte s vn jším ú astníkem a chcete jej p epojit na pobo ku Volte " 25". Slyšíte vnit ní obsazovací tón - linka 25 je obsazena. - Volte "#7". Provedete napojení do hovoru ú astníka na pobo ce 25 a sd líte mu, e má státní hovor. - Zav ste. Dojde k vy kávání na p epojení. Pokud do 60 sec ú astník na lince íslo 25 zav sí, pak bude vyzván n po dobu 15 sec. Kdy do té doby vyzvedne, bude na n j p epojen vn jší ú astník. Pokud do 60 sec ú astník na lince íslo 25 nezav sí, resp. do 15 sec nevyzvedne, pak je spojení s vn jším ú astníkem zrušeno. - Po dobu vy kávání slyší vn jší ú astník melodii. - Na rozdíl od slu by "P epojení bez ekání na vnit ní spojení" se hovor nevrací na ú astníka, který provedl p epojení! 22 23

13 3.5 Vyzvání jiná pobo ka Odcházím, jsem zaneprázdn n... M P evzetí vyzván ní jiné pobo ky M P esm rování volání nepodmín né Vyzvání jiná pobo ka - vyzvedn te a volte "4" pobo ku "21..38" Po volb tato pobo ka p estane vyzván t a jste spojen s tím, kdo pobo ku volal. Tímto zp sobem m ete p evzít i odlo ený hovor (hold) na jiné pobo ce. V tomto p ípad všichni ú astníci odlo eného hovoru (konference), v etn Vás, uslyší konferen ní tón jako informaci, e jste do hovoru vstoupil. Pokud ú astník (všichni ú astníci konference), který je odlo en, mezitím zav sí, potom dostanete obsazovací tón. Nemusíte p ejít k sousední vyzván jící pobo ce, hovor vyzvednete ze své. S vyu itím slu by "Odlo ení hovoru" (volba " "/"1") si m ete hovor poslat nap. do jiné místnosti. M P evzetí vyzván ní ze státní linky 4 0, Slyšíte státní vyzván ní u jiné pobo ky - volte "4" a "0", "91..94" Po volb "4 0" p evezmete vyzván ní od libovolné státní linky, volbou " " p evezmete vyzván ní od vybrané státní linky. Pobo ka p estane vyzván t a jste spojen se státním hovorem. V p ípad volby "4 0", kdy sou asn vyzvání více státních linek, bude vyzván ní p ebíráno podle ísla státních linek od 91 po 94. Pokud se nejednalo o státní vyzván ní, nebo o vyzván ní z vybrané státní linky, pak získáte obsazovací tón. Na rozdíl od slu by p evzetí vyzván ní jiné pobo ky nemusíte volit v p ípad státních volání konkrétní íslo pobo ky. Omezení: Tímto zp sobem m ete p evzít pouze vn jší zvon ní ze státní linky, která má p i nastavení úst edny p evzetí vyzván ní povoleno. Tento zákaz je d le itý zejména pro zamezení necht nému p evzetí vyzván ní z privátní státní linky, ur ené nap. pro FAX viz Nastavení G1 str. 54. # Vyzvedn te, volte "#53" a pobo ku "21..38" pro p esm rování. Od provedení této slu by do provedení slu by "Zrušení p esm rování" (volba "#63") budou hovory p icházející na Vaši pobo ku p esm rovány na pobo ku, kterou jste ur il. P esm rování se provede i pro volání ze státních linek. Pro ka dou pobo ku m e být aktivní pouze jeden druh p esm rování. Tuto slu bu vyu ijete nap. v p ípad, e odcházíte na delší dobu ke kolegovi do vedlejší kancelá e a chcete, aby hovory pro vás zvonili na jeho telefonu. Druhé typické vyu ití je, e si nep ejete být p ímo vyrušován telefonními hovory, a p esm rujete proto volání nap. na sekretá ku. M P esm rování volání: p i obsazení pobo ky # Vyzvedn te, volte "#54" a pobo ku "21..38" pro p esm rování. Od provedení této slu by do provedení slu by "Zrušení p esm rování" (volba "#63") v p ípad, e je Vaše pobo ka obsazena, budou hovory p icházející na Vaši pobo ku p esm rovány. P esm rování se provede i pro volání ze státních linek. Pro ka dou pobo ku m e být aktivní pouze jeden druh p esm rování. Tuto slu bu vyu ijete nap. v p ípad, e o ekáváte mnoho hovor ur ených pro Vás a chcete je nechat vy izovat, v p ípad obsazení Vaší pobo ky, kolegou na jiné pobo ce

14 M P esm rování volání: p i nep ítomnosti 3.7 Upozorn ní na asový termín... # Vyzvedn te, volte "#55" a pobo ku "21..38" pro p esm rování. Od provedení této slu by do provedení slu by "Zrušení p esm rování" (volba "#63") v p ípad, e zvonící telefon nezvednete do 20 sec, budou hovory p icházející na Vaši pobo ku p esm rovány. Vaše pobo ka i pobo ka, na kterou je p esm rováno budou vyzván t sou asn!. Hovor m ete p evzít z obou vyzván jících telefon. Toto p esm rování se provádí pouze pro volání ze státních linek. Pro ka dou pobo ku m e být aktivní pouze jeden druh p esm rování. Tuto slu bu vyu ijete nap. v p ípad, e o ekáváte svoji astou krátkodobou nep ítomnost a chcete, aby za Vaší nep ítomnosti vy izoval hovory kolega na jiné pobo ce. M P esm rování volání: p i obsazení pobo ky, nebo nep ítomnosti # Vyzvedn te, volte "#56" a pobo ku "21..38" pro p esm rování. Slu ba je kombinací "P esm rování volání p i obsazení pobo ky" (volba "#54...") a "P esm rování volání p i nep ítomnosti" (volba "#55..."). Pro ka dou pobo ku m e být aktivní pouze jeden druh p esm rování. Tuto slu bu vyu ijete nap. v p ípad, e o ekáváte svoji astou krátkodobou nep ítomnost a sou asn i mnoho hovor a chcete, aby v p ípad Vaší nep ítomnosti, i obsazení pobo ky, vy izoval hovory kolega na jiné pobo ce. M Zrušení p esm rování volání #63 Vyzvedn te a volte "#63". Touto slu bou zrušíte všechny druhy p esm rování pro Vaši pobo ku. Další volání budou p icházet p ímo na Vaši pobo ku. Ka dá slu ba p esm rování p episuje p edchozí p esm rování. Proto není nutné mezi zm nami p esm rování (zm na druhu p esm rování a pobo ky) pou ít slu bu "Zrušení p esm rování volání". Pro upozorn ní na asový termín máte k dispozici pou ívat dv nezávislá buzení: buzení jednorázové a buzení ka dý den. Ka dá pobo ka m e vyu ívat sou asn oba typy buzení. M Buzení #75 hh mm Vyzvedn te a volte "#75", hodiny (00..23) a minuty (00..59). Po dosa ení zvoleného asu za ne Váš telefon po dobu 1 minuty p erušovan vyzván t. Zvon ní ukon íte zvednutím sluchátka. Pokud v okam iku dosa ení zvoleného asu telefonujete, tak váš telefon za ne zvonit a po jeho zav šení. Nejsou-li nastaveny hodiny v úst edn, nelze slu bu pou ívat (obsazovací tón). Zrušení buzení #75 33 Vyzvedn te a volte "#75 33". M Buzení ka dý den #76 hh mm Vyzvedn te a volte "#76", hodiny (00..23) a minuty (00..59). Ka dý den po dosa ení zvoleného asu za ne Váš telefon po dobu 1 minuty p erušovan vyzván t. Zvon ní ukon íte zvednutím sluchátka. Pokud v okam iku dosa ení zvoleného asu telefonujete, tak váš telefon za ne zvonit a po jeho zav šení. Nejsou-li nastaveny hodiny v úst edn, nelze slu bu pou ívat (obsazovací tón). Zrušení buzení ka dý den #76 33 Vyzvedn te a volte "#76 33"

15 3.8 Servis pobo ky Servis úst edny... M Kontrola melodie a vyzván ní #52 Vyzvedn te a volte "#52". Po volb "#52" uslyšíte melodii, který má ú astník na státní lince b hem p idr ení. Po zav šení za ne Váše pobo ka kontroln vyzván t. Vyzván ní ukon íte vyv šením a zav šením. Slu bu vyu ijete hlavn pro kontrolu správné funkce telefonu (vyzván ní). M Zrušení slu eb pro pobo ku #62 Vyzvedn te a volte "#62". Tato slu ba ruší pro Vaši pobo ku slu by: 1. zapnutí všech vyzván ní ze státních (jako "#60") 2. všechny p esm rování (jako "#63") 3. všechny zp tná vyzvon ní (jako "#64") Tyto slu by ovliv ují chování celé úst edny, a proto je mohou pou ívat pouze pobo ky s p íslušným oprávn ním. Toto oprávn ní je mo né zadat p i nastavení úst edny (parametr "7N ON"). Pozor! Pobo ka 21 m e tyto slu by pou ívat v dy!!! M Generální vyzván ní #7 0, Vyzvedn te a volte "#7" a "0", "91..94". Po volb "#7 0" budou vyzván t všechny pobo ky p i volání z libovolné státní linky. Po volb "# " budou vyzván t všechny pobo ky p i volání z vybrané státní. Tuto slu bu vyu ijete nap íklad pro ve erní a no ní provoz, kdy se poslední pracovník pohybuje po kancelá ích a chce p ijímat hovory ze státních linek na kterékoliv pobo ce. Omezení: Slu ba se neprovede pro ty státní linky, které nejsou nastaveny jako privátní nap. pro FAX viz Nastavení G1 str. 54. Takové nastavení je d le ité, proto, e ur it nemáte zájem, aby volání ze státní linky zve ejn né pro FAX vyzván lo na všech pobo kách v celé úst edn. M Zrušení generálního vyzván ní #77 Vyzvedn te a volte "#77". Volbou "#77" zrušíte generální vyzván ní nastavené slu bou "#7 0" a "# ". Od této doby budou vyzván t pobo ky podle standardního nastavení

16 M Zápis zkrácené volby M Tisk vyú tování a statistiky sledovaných hovor #78 vv ss cc... Vyzvedn te a volte "#78", vv (20..99), ss (0, ), cc... Kde: vv = íslo pam ti zkrácené volby (20..99); ss = vybraná (91..94), nebo libovolná (0) státní, která se bude pou ívat; cc = volané íslo na státní (max. 14 íslic). Po ukon ení volby ísla zav ste. Pokud b hem volby dostanete obsazovací tón, potom je v po adované pam ti (vv) ji zapsaná zkrácená volba. P ed zapsáním nové volby na stejné místo je nutné p edchozí zkrácenou volbu vymazat. Zkrácené volby s ísly pam ti 10 a 19 (810 a 819) mají zvláštní význam, a proto je lze m nit pouze p i nastavení úst edny viz Nastavení str. 58. Význam: Zásadním rozdílem (a výhodou) pou ívání zkrácených voleb oproti pou ívání pam tí ísel p ímo na telefonním p ístroji je, e jsou spole ná pro celou úst ednu. To znamená pokud vyto íte nap. 820 na libovolného pobo ce, tak se dovoláte v dy na stejné íslo. #71 7 Vyzvedn te a volte "#71 7". Po volb "#71 7" úst edna vytiskne na p ipojené tiskárn tabulku vyú tování hovorného a tabulku statistiky hovorného za obsah pam ti sledovaných hovor. P íklad tisku je uveden v kap. 5.3 Tisk statistiky sledovaných hovor viz str. 39. Tiskárna musí být p ipojená a zapnutá. Pokud není p ipravena do 15 sec od po adavku o tisk, pak se slu ba ukon í. P ed pou itím slu by musíte p epína PRINT p epnout do polohy SET. To je ochrana proti necht nému pou ítí slu by. Pozor! B hem tisku se provádí RESET úst edny, a proto nelze pou ívat ádné spojové slu by. Po ukon ení tisku p ejde úst edna do normálního provozu. M Tisk nastavení úst edny a zkrácených voleb M Vymazání zkrácené volby #78 vv 33 Vyzvedn te a volte "#78", vv (20..99) a "33". Kde: vv = íslo pam ti zkrácené volby (20..99); Dostanete potvrzovací tón - zkrácená volba vv je vymazána. #71 0, 8, 9 Vyzvedn te a volte "#71" a "0", nebo "8", nebo "9". Podle druhu volby se provedou následující tisky: # tisk nastavení úst edny a zkrácených voleb; # tisk pouze zkrácených voleb; # tisk pouze nastavení úst edny. P íklad tisku je uveden v kap. 7.4 Tisk nastavení a zkrácených voleb viz str. 60. Tiskárna musí být p ipojená a zapnutá. Pokud není p ipravena do 15 sec od po adavku o tisk, pak se slu ba ukon í. P ed pou itím slu by musíte p epína PRINT p epnout do polohy SET. To je ochrana proti necht nému pou ítí slu by. Pozor! B hem tisku se provádí RESET úst edny, a proto nelze pou ívat ádné spojové slu by. Po ukon ení tisku p ejde úst edna do normálního provozu

17 M Zrušení slu eb pro celou úst ednu M RESET - Uvedení úst edny do základního stavu #72 6 xx Vyzvedn te, volte "#72 6" a druh rušení slu eb "xx". Podle druhu volby se provedou tato rušení slu eb: # všech slu eb (jako "#62", ale pro celou úst ednu) # všech p esm rování (jako "#63", ale pro celou úst ednu) # všech zp tných vyzvon ní (jako "#64", ale pro celou úst ednu) # všech zapnutí vyzván ní z vybrané státní (jako "# ",...) # všech zapnutí vyzván ní (jako "#60", ale pro celou úst ednu) Slu ba se uplat uje pro všechny pobo ky - proto dob e zva te její pou ití. M Servisní nastavení # Vyzvedn te, volte "#74" a druh nastavení "7..9". #73 33 Vyzvedn te a volte "#73 33". Po volb "#73 33" úst ednu uvedete do stavu, ve kterém se nachází po zapnutí: - všechny vnit ní i vn jší hovory se rozpojí; - všechny slu by se ukon í (nap. vyzván ní); - ú ty za práv probíhající hovory po státních linkách se neulo í. Slu ba "#73 33" neovliv uje: - pam zkrácených voleb; - hodiny reálného asu; - pam pro evidenci hovor ; - nastavení slu eb "Budík", "Budík ka dý den"; - nastavení slu eb pro vyzván ní ze státních linek; - nastavení slu eb zp tného vyzvon ní; - nastavení slu eb p esm rování. Stejného efektu dosáhnete vypnutím a op tovným zapnutím úst edny. Podle druhu volby se provedou tato servisní nastavení: # vymazání všech hovor v pam ti pro evidenci hovorného # vymazání všech zkrácených voleb ( ) # jako # #74 8 a navíc vynulování hodin. Po provedení slu by se sou asn provede RESET úst edny. Tato slu ba je chrán na p epína em na desce displeje pod víkem úst edny. Ochranu pam tí vy adíte p epnutí tohoto p epína e do horní polohy PGM. Pozor! P ed pou itím slu by si dob e rozmyslete mo né násl edk y! Vymazání je nevratné - vyhnete se nutnosti provést nastavení celé úst edn y! M Firemní nastavení # Vyzvedn te a volte "# ". Po volb dojde k p episu firemního nastavení do pam ti EEPROM, vymazání všech údaj v CMOS RAM a vynulování hodin. Na záv r se provede RESET úst edny. Tato slu ba je chrán na p epína em na desce displeje pod víkem úst edny. Ochranu pam tí vy adíte p epnutí tohoto p epína e do horní polohy PGM. Pozor! P ed pou itím slu by si dob e rozmyslete mo né násl edk y! Vymazání je nevratné - vyhnete se nutnosti provést nastavení celé úst edn y! 32 33

18 4 PROVOZ 4.2 Výpadek napájení - nouzový provoz 4.1 Denní a no ní provoz Pro optimální p izp sobení provozním pot ebám je výhodné vyu ívat dva re imy innosti (provoz DEN a NOC). Výb r provozu provedete p epína em MODE. V poloze p epína e D je nastaven provoz DEN, v poloze N provoz NOC. V poloze AUTO se provoz DEN a NOC bude p epínat automaticky podle hodin reálného asu. Podmínky pro automatické p epínání provozu DEN a NOC lze nastavit podle asu i dne v týdnu viz Nastavení str. 57. Provoz indikuje p íslušná LED dioda ( d a n ) na panelu úst edny. V závislosti na provozu DEN a NOC je mo né rozlišit:! které státní linky vyzván jí, na kterých pobo kách! oprávn ní pobo ek! které státní linky vyu ívají provolbu resp. automatický faxový p epína P íklad pou ití provozu DEN a NOC: - na pobo ce 28 je p ipojen FAX, na pobo ce 27 záznamník. - jsou p ipojeny ty i státní linky, státní linka 94 je vyhrazena pro fax. Nastavení DEN: 91 zvoní na zvoní na zvoní na 21 a zvoní na 28 Nastavení NOC: 91 zvoní na zvoní na zvoní na zvoní na 28 Ve dne je pobo ka 21 vyzván na p i volání ze státních linek 91, 92, 93. Pobo ka 22 je vyzván na p i volání ze státní 92. FAX na pobo ce 28 je vyzván n ze státní 94. Pobo ka 27 se záznamníkem není vyzván na. Státní 94 lze pou ívat i k odchozímu volání. Pokud p íjde volání na FAX po jiné státní ne 94, m e vnit ní ú astník provést p epojení na pobo ku 28, nebo s výhodou pou ít slu bu rychlé p epojení ("#5"). P i výpadku napájecího nap tí úst edna nepracuje, státní linky jsou p ímo p ipojeny na pobo ky takto: - státní linka 91 na pobo ku 21 - státní linka 92 na pobo ku 22 - státní linka 93 na pobo ku 31 - státní linka 94 na pobo ku 32 Z t chto linek je mo né b ným zp sobem telefonovat bez jakéhokoliv vlivu úst edny. Ostatní telefony budou mimo provoz a vnit ní spojení není mo né uskute nit z ádné pobo ky. Výpadek napájecího nap tí sou asn zp sobí, e: - všechny vnit ní i vn jší hovory se rozpojí; - všechny slu by se ukon í (nap. vyzván ní); - ú ty za práv probíhající hovory po státních linkách se neulo í. Úst edna je vybavena zálo ním zdrojem pro napájení pam ti RAM, a proto výpadek napájecího nap tí neovlivní: - pam zkrácených voleb; - hodiny reálného asu; - pam pro evidenci hovor ; - nastavení slu eb "Budík", "Budík ka dý den"; - nastavení slu eb pro vyzván ní ze státních linek; - nastavení slu eb zp tného vyzvon ní; - nastavení slu eb p esm rování. Po zapnutí napájecího nap tí bude úst edna op t pracovat normáln. V noci budou volání ze státních linek 91, 92 a 93 automaticky sm rována na záznamník. FAX na pobo ce 28 je op t vyzván n ze státní linky 94. Chování úst edny lze dodate n ovliv ovat podle okam itých pot eb pou itím slu eb pro p esm rování státních linek. Typické je nap. pou ití slu by p esm rování p i nep ítomnosti (slu ba "#55...") na pobo ku, kde je záznamník nebo FAX. Tím lze docílit, e i ve dne p i momentální nep ítomnosti budou volání zaznamenaná na záznamník nebo p ijmuta na FAX

19 5 SLEDOVÁNÍ A Ú TOVÁNÍ HOVOR Úst edna T LINE 4 16 obsahuje vše, co je pot eba ke sledování a ú tování hovorného: hodiny reálného asu, vyrovnávací pam na 2000 hovor, p ijíma e tarifních impulz (16kHz) a galvanicky odd lený sériový a paralelní výstup. Úst edna zaznamenává: íslo pobo ky, ze které bylo voláno, íslo státní linky p es kterou bylo voláno, íslo volané stanice, délku hovoru, cenu za tento hovor (jako po et tarifních impulz 16 khz), datum a as hovoru. Z t chto údaj je mo né stanovit cenu hovoru za jednotlivá telefonní spojení. Úst edna umo uje provést i vyú tovaní za hovory ulo ené ve vyrovnávací pam ti - slu ba "Tisk statistiky sledovaných hovor ". Statistika zahrnuje pro ka dou pobo ku po et tarifních impuls za jednotlivé státní linky a p ehled sou tu doby místních, mezim stských a mezistátních spojení. Upozorn ní! P epína mezi paralelním (25 pin ) a sériovým (9 pin ) výstupem úst edny p epn te sm rem k tomu výstupu, který budete pou ívat pro tisk, nebo pro zpracování na po íta i PC. 5.2 Formát sledovaných hovor Na p ipojené za ízení (tiskárna, nebo PC) vystupují údaje z úst edny v pevném ASCII formátu: = :55 13/08/ = :10 13/08/ = :15 13/08/ P12...= :45 13/08/ = :05 13/08/95 * * * * * * * * * * * * *.))) datum spojení * * * * *.))) èas spojení * * * *.))) délka spojení v sec * * *.))) poèet tarifních impulzù (16kHz) * *.))) volané telefonní èíslo (prvních 10 èíslic) *.))) èíslo státní linky, pøes kterou bylo voláno.))) èíslo poboèky, ze které bylo voláno 5.1 Vyrovnávací pam hovor Vyrovnávací pam je ur ena k ukládání sledovaných hovor, v p ípad, kdy p ipojené za ízení (tiskárna, nebo PC) není p ipravené p ijímat údaje. Kapacita pam ti je 2000 sledovaných hovor a je zálohována proti výpadku sí ového napájení úst edny. Stav vyrovnávací pam ti zobrazuje LED dioda MEM ervené barvy: MEM nesvítí - vyrovnávací pam je prázdná, MEM svítí - ve vyrovnávací pam ti je alespo jeden hovor, MEM bliká - p ekro ení 80% kapacity pam ti (nebezpe í p epln ní pam ti). Stav p ipojeného za ízení zobrazuje LED dioda ON zelené barvy: ON nesvítí - za ízení není p ipravené p ijímat údaje, ON svítí - za ízení je p ipravené p íjímat údaje. Výstup údaj na p ipojeném za ízení se ovládáte p epína em PRINT: v poloze ON - povolen výstup údaj na p ipojeném za ízení, v poloze MEM - sledované hovory se v dy ukládají ve vyrovnávací pam ti, v poloze SET - tato poloha slou í k tisku statistiky a nastavení úst edny. Poznámky: Po ka dém zapnutí úst edny (p ípadn po slu b RESET) se vytiskne zpráva: TLINE V5.1X firmware (RL)soft # * * * * *.))) evid.è. prog. *.))) verze programu.))) typ ústøedny V p ípad ztráty zálohovaných údaj (pouze v p ípad vá né poruchy - výpadek zálo ního zdroje) úst edna vytiskne zprávu:! CMOS ERROR! TLINE V5.1X firmware (RL)soft #

20 5.3 Tisk statistiky sledovaných hovor Úst edna umo uje provést statistiku pro hovory, které jsou ulo ené ve vyrovnávací pam ti. Statistika zahrnuje pro ka dou pobo ku sou et po tu tarifních impulz za jednotlivé státní linky a p ehled sou tu doby místních, mezim stských a mezistátních volání. Tisk statistiky vyvoláte p idr ením p íslušného tla ítka p i zapnutí úst edny, nebo pomocí slu by. P ed tiskem musíte p epnout p epína PRINT do polohy SET. ^ >, + Slu ba Popis funkce ^ #71 7! Tisk statistiky sledovaných hovor (vyú tování) Statistika sledovaných hovor obsahuje dva informa ní ádky a dv tabulky: 1. První ádek "Time & Date:" informuje za jaké období se daná statistika provádí a je ur eno prvním a posledním záznamem v pam ti tisku úst edny. 2. Druhý ádek "Free memory:" informuje o volném prostoru v pam ti tisku (po et volných záznam a pom r vyjád ený v %). 3. První tabulka zobrazuje pro ka dou pobo ku ( ádky 21: a 38:) po et tarifních impulz za jednotlivé státní linky (sloupce EXT91 a EXT94). Na konci ka dého ádku je sou et tarifních impulz pro danou pobo ku. Pod ka dým sloupcem je sou et tarifních impulz za jednotlivé státní linky. Celkový sou et je v pravém dolním rohu. Vynásobením po tu cenou za jeden impulz získate skute nou cenu. 4. Druhá tabulka zahrnuje pro ka dou pobo ku ( ádky 21: a 38:) dobu hovoru v sekundách rozd lenou podle druhu spojení (sloupce místní, p ím stské, mezim stské, mezistátní). Na konci ka dého ádku je sou et doby hovoru pro danou pobo ku. Pod ka dým sloupcem je sou et doby hovoru podle druhu spojení. Celkový sou et je v pravém dolním rohu. Tato tabulka umo uje zjistit jakými druhy spojení byl dosa en ú et za pobo ky. a) Pokud po tisku statistiky chcete tisknout ú et za jednotlivé hovory potom p epn te p epína PRINT do polohy ON a tento ú et se na p ipojené a zapnuté tiskárn vytiskne. Po zhasnutí LED diody MEM vra te p epína PRINT do polohy SET. Tisk statistiky sledovaných hovor (p íklad): TARIF STATISTIC Time & Date: 12:00 01/01/ :38 02/02/95 Free memory: 1026 = 52% LINE EXT 91 + EXT 92 + EXT 93 + EXT 94 = 16kHz COUNT : = : = 62 23: = : = : = : = : = 83 28: = : , = 1,345 32: = 87 33: = 45 34: = 0 35: = 12 36: = 32 37: = 0 38: = SUM: , , = 3,306 ============ LINE = CONNECT TIME : 2, , = 4,623 s 22: 5, = 6,506 s 23: 13, = 13,678 s 24: 24, ,105 = 25,674 s 25: 1, = 1,607 s 26: 11, = 11,569 s 27: , = 2,680 s 28: 1, = 2,044 s 31: 3, , ,231 = 41,826 s 32: ,205 = 2,097 s 33: , = 3,198 s 34: = 0 s 35: 2, = 2,443 s 36: = 2,259 s 37: = 0 s 38: = 411 s SUM: 66, , ,073 = 120,615 s ============ b) Pokud po tisku statistiky nechcete tisknout jednotlivé hovory potom doporu ujeme pou ít slu bu "#74 7" (slu ba "Vymazání pam ti tisku") z privilegované pobo ky (p epína na desce displeje pod krytem úst edny musí být v horní poloze). Následující tisk statistiky se provede za nov ulo ené hovory

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

JabloSuite - návod k obsluze

JabloSuite - návod k obsluze Verze 2.2 JABLOSUITE NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 z 14 JabloSuite - návod k obsluze Úvod...2 Seznam funkcí JabloSuite...2 Instalace...3 Minimální softwarové a hardwarové po adavky...3 Podporované opera ní

Více

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Instalace 5 1.1 Obsah balení....................................... 5 1.2 Instalace pevného disku................................. 5 1.3 Zapojení

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka RC modely automobil Porsche Cayman Mercedes-Benz SL65 AMG Lamborghini Aventador BMW X6 U ivatelská p íru ka 1/8 Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 P ed prvním pou itím... 3 D le ité informace t kající se

Více

AGE 2000E AGE 2000C AGE 2000X

AGE 2000E AGE 2000C AGE 2000X NÁVOD K OBSLUZE GSM BRÁNA AGE 2000E AGE 2000C AGE 2000X Vá ení zákazníci, blahop ejee Vá, e jste se rozhodli pro nákup GSM brány AGE 2000. Sou asn Vás prosíe, abyste si d íve ne za nete naše za ízení pou

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

CZ-OCTAVIA centrální zamykání automobilu ŠKODA OCTAVIA NÁVOD KMONTÁ

CZ-OCTAVIA centrální zamykání automobilu ŠKODA OCTAVIA NÁVOD KMONTÁ CZ-OCTAVIA centrální zamykání automobilu ŠKODA OCTAVIA NÁVOD KMONTÁ CZ-OCTAVIA NÁVOD KMONT Souprava je ur ena k montá i centrálního zamykání dve í automobilu ŠKODA Octavia. Obsahuje centrální jednotku,

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

VYBRANÁ SCHÉMATA ZAPOJENÍ DOMOVNÍCH VIDEOTELEFON ELVOX

VYBRANÁ SCHÉMATA ZAPOJENÍ DOMOVNÍCH VIDEOTELEFON ELVOX VYBRANÁ SCHÉMATA ZAPOJENÍ DOMOVNÍCH VIDEOTELEFON ELVOX Vy vo eno z S60.SCH.SOS Ed. 11 Ver 11-4/2005 SCHÉMA ZAPOJENÍ - 2 VODI OVÝ VIDEOKIT S INTERKOMUNIKACÍ PRO DVA BYTY S 2 Y PRO KAŽDÝ BYT Art. 6008+62I8+6145

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

JukeboxPlus v6 SETUP

JukeboxPlus v6 SETUP 1 Setup 2 P ehrávání skladeb 3 Nastavení kredit 4 Vizualizace, Ovládání 5 R zné 6 Vzhled 7 Staristika reklam JukeboxPlus v6 SETUP 1 Setup POZOR: Po provedení ve kerých zm n v nastavení je doporu eno program

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Elektronické tiskárny M-1

Elektronické tiskárny M-1 Elektronické tiskárny M-1 Základní údaje M-1 Std. M-1 Pro II Zp sob tisku Rychlost tisku tepelný p enos (300 dpi) tepelný p enos (300dpi) 12,5 mm/s standardn 18,5 mm/s, bužírky a štítky 25 mm/s Bužírky

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

computer radio control system COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Přijímače REX FW 1.00

computer radio control system COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Přijímače REX FW 1.00 COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Uživatelský manuál Přijímače REX FW 1.00 ESKY computer radio control system 1. Úvod... 03 2. Technická data... 04 3. Instalace... 05 3.1 Napájecí nap tí... 05 3.2 Provoz...

Více

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01 KMB systems, s. r. o. Dr. M. Horákové 559, 460 06 Liberec 7, Czech Republic tel. +420 485 130 314, fax +420 482 736 896 E-mail: kmb@kmb.cz, Web: www.kmb.cz Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet ->

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF (230 VAC) P EHLED VÝB R MOŽNOSTÍ Na vnit ní zadní stran termostatu jsou dva p epína e umož ující nastavení podle Vašich pot eb. Teplota ve C nebo

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Vítejte! TUTO INFORMACI SI P E T TE P ED POU ITÍM TELEFONU, ABYSTE MOHLI SV J TELEFON LÉPE VYU

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Specifikace obvodu elektronického zapalování TMCI1+ (OEZ) 15.02.2005 verze SW: V 3.02

Specifikace obvodu elektronického zapalování TMCI1+ (OEZ) 15.02.2005 verze SW: V 3.02 Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Petr 457 Okrajová 1356 675 22 STA 674 01 T EBÍ - vývoj a výroba m ící a ídící techniky Tel.: 568 870982 Tel.: 568 848179 - SW pro vizualizaci, m ení a regulaci Fax: 568

Více

Návod k obsluze. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem

Návod k obsluze. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem TCD820FX(cz-cz).book Page 1 Friday, September 9, 2005 9:21 AM Návod k obsluze Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Model č. KX-TCD820FX Toto za ízení je kompatibilní se službami ID volajícího a

Více

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK U IVATELSKÁ DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK M O D U L E K O N O M I K A STRUKTURA SYSTÉMU...2 MENU SYSTÉMU... 2 VAZBY UVNIT SYSTÉMU S4S (OBCHODNÍ A Ú ETNÍ DATABÁZE)... 4 VNIT NÍ STRUKTURA Ú ETNICTVÍ...

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof.

ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof. ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof. CreativeLines Sou ástí ArConu 14 je program CreativeLines. CreativeLines je v podstat samostatný program, který umo uje p evzít z ArConu

Více

Elektronické m icí p ístroje

Elektronické m icí p ístroje Va e p ání, na e e ení Nad asovost Tradice Elektronické m icí p ístroje pro m ení elektrochemických a fyzikálních veli in pro monitorování ivotního prost edí pro ízení technologických proces Spolehlivost

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GPS-110

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GPS-110 GSM/GPS za ízení pro sledování vozidel UŽIVATELSKÝ MANUÁL GPS-110 Ver:1.00 OBSAH ÚVOD 2 Funkce a vlastnosti 2 Technická specifikace 2 Bezpe nostní instrukce 3 INSTALACE 3 íslušenství 3 Postup instalace

Více

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT NÁVOD K OBSLUZE A OVLÁDÁNÍ UŽIVATEL TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC HEAT PUMPS NÁVOD K OBSLUZE A OVLÁDÁNÍ TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Pepa Tuhý Strana1 Obsah Základní p ehled ACS ipové systémy Základní p ehled CCTV kamerové systémy Základní p ehled DT - domovní telefony Reference Strana2 Policejní

Více

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj )

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) íslo zakázky (bude dopln no M MT v p ípad IP, v p ípad GP ZS) 1 Název opera ního OP Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Více

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R.

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R. CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJ ENERGIE V DOPRAV První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R Desná Nabíjecí stanice:

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

NÁVOD K OBSLUZE. detektor SE-21-230D

NÁVOD K OBSLUZE. detektor SE-21-230D NÁVOD K OBSLUZE detektor SE-21-230D DETEKTOR SE-21-230D Detekovaný plyn: ho lavé a výbušné plyny Princip m ení: katalytické spalování Rozsah m ení: 0 20% DMV (0-1%OBJ) CH 4 Poplachové stupn : 1x poplachový

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Pokro il pr vodce konfigurací. Mobilní WiFi Vodafone Vodafone R201

Pokro il pr vodce konfigurací. Mobilní WiFi Vodafone Vodafone R201 Mobilní WiFi Vodafone Vodafone Obsah Vítejte...3 1. Za ínáme první p ipojení a nastavení zabezpe ení...4 1.1 Mobilní WiFi Vodafone p ehled...5 1.1.1 Systémové po adavky...5 1.1.2 P ístroj p ehled...5 1.1.3

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Zde je také vid t, e u TRX Kenwood nelze nastavit tzv polling interval

Zde je také vid t, e u TRX Kenwood nelze nastavit tzv polling interval 1 Jak za ít s N1MM Základním p edpokladem plnohodnotné funkce programu je propojení CAT a klí ování CW radia s PC a pro digimódy je audiovstupu a výstupu radia se zvukovkou v PC. i prvním spu ní se otev

Více

NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 2007/01

NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 2007/01 NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 2007/01 N E W S 0 1 / 2 0 0 7 AUTORSKÉ ODM NY ZA P ÍSTROJE A NOSI E...2 KDE SE TO PROJEVÍ... 2 HROMADNÉ NASTAVENÍ... 2 AUTORSKÉ ODM NY NA PRODEJNÍM DOKLADU - FAKTU E... 3 KONFIGURACE...

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY

LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? - PRO JE D LED LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY S VYSOKOU Ú INNOSTÍ A LEVNÝMI S NÍZKOUN

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) v rámci zjednodu eného podlimitního ízení pro ve ejnou zakázku na slu by: Zpracování generel a pasportizace

Více

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu Vážení zákazníci, ipravili jsme si pro Vás na konec roku výhodnou nabídku na dodání E- ešení, internetových aplikací nad systémem Soft-4-Sale. Jedná

Více

LG PC centrální ídící ovlada

LG PC centrální ídící ovlada LG PC centrální ídící ovlada D LEŽITÉ P e t te si prosím pe liv a d kladn tuto p íru ku pro uživatele p ed instalací své vnit ní klimatiza ní jednotky a jejím uvedením do provozu. Tuto p íru ku uživatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách v platném zn ní edm t ve ejné zakázky ST HOVACÍ SLUŽBY Podlimitní ve

Více

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 ádný, opravný ozna te, zda se jedná o podání ádného i opravného p ehledu. 1. Identifikace osoby samostatn výd le inné (OSV ). 1 P íjmení

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

Online komunikace a videokonference

Online komunikace a videokonference Online komunikace a videokonference Vít Rus ák PROJEKT nancovaný z Opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost ZVY OVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAM STNANC VYBRANÝCH FAKULT MU Registra ní íslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Název ve ejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní Efektivní pracovní plocha

Více

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti CENTRALIZACE APV OSV Ekonomické a ú etní innosti Obsah 1. Úvod...4 2. Hidalgo DP OSV...5 2.1 Banka p íjmového ú tu (dále Ucetp )...5 2.2 evody plateb na p íjmovém ú tu...6 2.3 Sborník pojistného OSV...6

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Specifikace systému ESHOP

Specifikace systému ESHOP Nabídka: Specifikace systému ESHOP březen 2009 Obsah 1 Strana zákazníka 1 1.1 Nabídka produkt, strom kategorií..................... 1 1.2 Objednávka a ko²ík.............................. 1 1.3 Registrace

Více

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o.

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o. Modul Ekonomika Modul Ekonomika Podvojné ú etnictví a majetek MTJ Service, s.r.o. Ekonomický modul systému Soft-4-Sale umož uje vést podvojné ú etnictví a evidenci majetku malým a st edním firmám ídící

Více

G510 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9tWi YiV VSROHþQRVW +XDZHL

G510 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9tWi YiV VSROHþQRVW +XDZHL G510 Obsah P edmluva...1 Bezpe nostní opat ení...2 P íprava...4 První pohled na telefon... 4 Vložení SIM karty... 5 Instalace karty microsd... 6 Instalace baterie... 6 Nabíjení baterie... 7 Zapnutí a vypnutí...

Více

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111. j.: SURR/7130/054220/15-Ka Liberec, dne 22.5.2015 CJ MML 097647/15 Oprávn

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27 SSZ Registr IKP 1. V dokumentu 4_Priloha_1_Specifikace-predmetu-technicke-pozadavky_Rozvoj-podpora-RIKP v kapitole 2.1 Popis architektury a vazeb v APV

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

i krevního tlaku - u ivatelská p íru ka ihealth BP7 Bluetooth 1/11

i krevního tlaku - u ivatelská p íru ka ihealth BP7 Bluetooth 1/11 ihealth BP7 Bluetooth m i krevního tlaku U ivatelská p íru ka 1/11 Obsah Úvod 3 Pou ití 3 Klasifikace krevního tlaku pro dosp lé 3 Po adavky 3 Popis produktu 4 Postup p i prvním zapnutí 4 Procedura m ení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více