T LINE 4 16 OBSAH NÁVOD K OBSLUZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T LINE 4 16 OBSAH NÁVOD K OBSLUZE"

Transkript

1 OBSAH NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ POBO KOVÁ ÚST EDNA T LINE ÚVOD... 4 M Vlastnosti... 4 M Slu by (výb r)... 5 M P ídavné vybavení SIGNALIZACE Tóny na pobo ce Vyzván ní na pobo ce SLU BY... 8 M Impulzní a tónová volba... 8 M Oprávn ní pobo ky... 8 M íslování státních linek a pobo ek... 8 M Náhrada sekretá ské soupravy úst ednou Komunikuji... 9 M P íjem volání - telefon vyzvání... 9 M Zapnutí vyzván ní ze státní... 9 M Vypnutí vyzván ní ze státní... 9 M Volání vnit ního ú astníka M Návrat do úst edny M Volba spojení p es státní linku M Volba " " a "#" na státní lince (tónová volba DTMF) M Flash na státní lince (tónová volba DTMF) M Obnovení volby na státní lince (impulzní volba) M Všeobecné volání M Opakovaní volby M Zkrácená volba Mám spojení M P epojení s vy káním na spojení M P epojení bez ekáním na vnit ní spojení M Rychlé p epojení (na FAX) M Odlo ení hovoru (hold) M Zrušení p idr ení M Vým na spojení M P evzetí upozorn ní ze státní linky M Parkování hovoru M Vyzvednutí hovoru z parkovišt M Úklid parkovišt M Nerušit

2 3.3 Volaný je obsazen, nebo nep ítomen...21 M Zp tné vyzvon ní - po uvoln ní pobo ky...21 M Zp tné vyzvon ní - po p íchodu ú astníka...21 M Zp tné vyzvon ní: po uvoln ní státní linky...22 M Zrušení zp tného vyzvon ní...22 M Upozorn ní do hovoru...22 M Napojení do hovoru Vyzvání jiná pobo ka...24 M P evzetí vyzván ní jiné pobo ky...24 M P evzetí vyzván ní ze státní linky Odcházím, jsem zaneprázdn n...25 M P esm rování volání nepodmín né...25 M P esm rování volání: p i obsazení pobo ky...25 M P esm rování volání: p i nep ítomnosti...26 M P esm rování volání: p i obsazení pobo ky, nebo nep ítomnosti...26 M Zrušení p esm rování volání Upozorn ní na asový termín...27 M Buzení...27 M Buzení ka dý den Servis pobo ky...28 M Kontrola melodie a vyzván ní...28 M Zrušení slu eb pro pobo ku Servis úst edny...29 M Generální vyzván ní...29 M Zrušení generálního vyzván ní...29 M Zápis zkrácené volby...30 M Vymazání zkrácené volby...30 M Tisk vyú tování a statistiky sledovaných hovor...31 M Tisk nastavení úst edny a zkrácených voleb...31 M Zrušení slu eb pro celou úst ednu...32 M Servisní nastavení...32 M Firemní nastavení...32 M RESET - Uvedení úst edny do základního stavu PROVOZ Denní a no ní provoz Výpadek napájení - nouzový provoz SLEDOVÁNÍ A Ú TOVÁNÍ HOVOR Vyrovnávací pam hovor Formát sledovaných hovor Tisk statistiky sledovaných hovor SESTAVA A MODULY ÚST EDNY Vnit ní uspo ádání úst edny Základní moduly úst edny Sériová a paralelní linka M Zapojení konektoru paralelní linky pro tiskárnu (Canon DB25) M Zapojení konektoru sériové linky pro tiskárnu a PC (Canon DB9) M Zapojení kabelu pro p ipojení úst edny k PC NASTAVENÍ ÚST EDNY Servisní nastavení Nastavení asových údaj Nastavení provozních parametr M Postup nastavení provozních parametr M Popis provozních parametr Tisk nastavení a zkrácených voleb TECHNICKÉ PARAMETRY SEZNAM SLU EB Spojové slu by Servisní slu by

3 1 ÚVOD Pobo ková telefonní úst edna T LINE 4 16 p id luje a 16-ti vnit ním ú astník m (dále jen pobo ky) a 4 ve ejné telefonní linky (dále jen státní). K nejd le it jším rys m pat í: modulární uspo ádání po 2 státních linkách a 2 pobo kách, impulzní a tónová volba (DTMF), symetrické napájení, mo nost potla ení volby ne ádoucích ísel (nap ), provozní re im DEN/NOC i v týdenním cyklu, atd. Ve standardním vybavení úst edna T LINE 4 16 obsahuje vše, co je pot eba ke sledování a ú tování hovorného: reálný as, vyrovnávací pam na 2000 hovor, p ijíma e tarifních impulz (16kHz) a galvanicky odd lený sériový a paralelní výstup. M Vlastnosti Indika ní a ovládací prvky:! LED displej s tla ítky a p epína i (nastavení úst edny)! indikace provozu státních linek a pobo ek Státní linky:! po et max. 4 (2 moduly po 2 linkách)! volba impulzní, nebo tónová DTMF! p íjem tarifních impulz 16kHz! kontrola státní linky (detekce "OFF HOOK") Pobo ky:! po et max. 16 (8 modul po 2 linkách),! volba impulzní i tónová DTMF! p i obsluze není nutná FLASH, proto e ka dá pobo ka má sv j p ijíma DTMF!!! Omezení pobo ek:! výb r státních linek jak pro odchozí tak i p íchozí hovory! podle druhu hovoru (místní, mezim stské, mezistátní...)! podle pou ívaných slu eb Omezení/povolení volby íslel pro celou úst ednu:! nastavení max. 10 ísel, které nelze vytá et (nap )! nastavení max. 10 ísel, které m e pou ívat ka dý Provoz DEN/NOC:! provoz ovliv uje vyzván ní pobo ek i druh jejich omezení! zm na provozu je automatická podle asu, nebo volitelná pevn! lze nastavit týdenní cyklus (nap. ned le=noc) Spole né zkrácené volby:! po et 80 s ohledem a 10 bez ohledu na omezení pobo ky Sledování a ú tování hovorného:! hodiny reálného asu! vyrovnávací zálohovaná pam na 2000 hovor! galvanicky odd lený RS232 a Centronics výstup M Slu by (výb r) Komunikuji...! rozlišené vyzván ní státní, vnit ní, vrátný, budík atd.! rozlišené upozorn ní b hem hovoru na další hovor Mám spojení...! p epojení hovoru s vy káním na p ihlášení volaného! p epojení hovoru bez ekání na vnit ní spojení! zp tný dotaz (konzultace u jiné pobo ky)! napojení do hovoru! konference! odlo ení hovoru (Hold) a parkování hovor (Park)! st ídání hovor na 2 státních linkách Volaná linka je obsazena...! zp tné vyzvon ní p i uvoln ní linky! zp tné vyzvon ní s vy káním p íchodu ú astníka Vyzvání jiná pobo ka...! p evzetí vyzván ní Odcházím, jsem zaneprázdn n...! p esm rování hovor na jinou pobo ku! podmín né p esm rování hovor p i obsazení, nebo nep ítomnosti M P ídavné vybavení Provolba: (modul)! automatický faxový p epína! provolba tónová DISA i impulzní! volitelná hláska po p ihlášení úst edny! funkce "Volání na ú et úst edny" Elektronický vrátný: (modul)! umo ní p ipojit 2 dve ní telefony a el. zámky! vstup pro vn jší melodii! výstup pro paging! 2 spína e (relé) programovatelné do 10 re im Dve ní telefon: (vn jší jednotka)! hlasitý telefon s 2, 4, nebo 10 zvonkovými tla ítky! relé el. zámku v etn funkce "zámek na kód" Melodie: (modul)! nahrazuje vnit ní melodii s mo ností vlastní nahrávky o délce 16 nebo 32 sec. Programové vybavení: (programy pro PC)! Vyú tování hovorného i podle pseudotarifu! Nastavení úst edny pomocí PC a sledování provozu 4 5

4 2 SIGNALIZACE 2.2 Vyzván ní na pobo ce Úst edna poskytuje zvukovou signalizaci pomocí rozlišených tón a vyzván ní, která usnad uje ú astníkovi správn uskute ovat telefonní spojení. 2.1 Tóny na pobo ce!!!)!!!)))))))))!!!)!!!)))!!))))))))))))))!!)))))))) Vyzván ní vnit ní - dv zazvon ní a mezera opakovan Vyzván ní od jiné pobo ky. P izván ní - krátké zvon ní a mezera opakovan Na pobo ce byl odlo en státní hovor. $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $)))$)))$)))$)))$)))$)))$) Oznamovací tón - trvalý tón úst edna je p ipravena na p íjem volby. Obsazovací tón - krátký tón opakovan Volaná pobo ka je obsazena nebo slu ba je odmítnuta.!!!)!)!)))))))))!!!)!)!)))!!!)!)!)!)))))))!!!)!)!)!) Kódové vyzván ní - zvon ní dlouhé a podle kódu krátké Kódové vyzván ní. 2 ("41 2"). Kódové vyzván ní. 3 ("41 3"). Kódové vyzván ní. 4 ("41 4"). $$$)$$$)))))))))$$$)$$$))) $)$)))))$)$)))))$)$))))) $$$)$)$)$$$)$)$)$$$)$)$) $$$ $$ Vyzván cí tón - dva dlouhé tóny a mezera opakovan Volaná pobo ka je vyzván na. Speciální tón - dva krátké tóny opakovan P idr ení ú astníka, úst edna je p ipravena na volbu. Potvrzovací tón - dlouhý tón a dva krátké tóny opakovan Úst edna sd luje, e po adovaná slu ba je p ijata. Konferen ní tón - jeden dlouhý tón Vstup do konference, nebo návrat po dotazu a p idr ení. Ukon ovací tón volby po státní lince - jeden krátký tón P ekro ení limitu (10s) mezi ísly b hem volby na státní.!!!)!)!)!)!)))))!!!)!)!)!)!)!!!)!!!)!!!)!!!)!!!)!!!)!!!)!!)!)!!)))))))))!!)!)!!))) Budík - p erušované vyzván ní po dobu 1 minuty Upozorn ní na dosa ení nastaveného asu budíku. Vyzván ní od vrátného - dlouhé, krátké, dlouhé zvon ní Vyzván ní po stisknutí tla ítka u el. vrátného (30s) vyzván ní ze státní linky úst edna zachovává. $)$)$$$ Upozor ovací tón vnit ní - dva krátké tóny a dlouhý tón Upozorn ní na další p íchozí hovor (po p epojení) )))))))))))))))33333) Upozor ovací tón vn jší - tikání podle státního vyzván ní Upozorn ní na další p íchozí státní hovor (p ímo) Upozorn ní na napojení - tikání v hovoru Upozorn ní, e se do hovoru napojil jiný ú astník. 33)3)33)))))))))33)3)33))) Upozorn ní od vrátného - tikání dlouhé, krátké, dlouhé Upozorn ní na hovor od dve ního telefonu el. vrátného. Poznámky: - tóny ze státní linky úst edna zachovává - upozor ovací tóny je mo né vypnout (viz Nastavení str. 54) 6 7

5 3 SLU BY 3.2 Komunikuji... Úst edna poskytuje u ivateli adu funkcí, které jsou zadávané jako slu by z telefonního p ístroje volbou p íslušné kombinace ísel. M Impulzní a tónová volba Vyu ívání slu eb je mo né jak z telefonu s impulzní volbou, tak i tónovou (DTMF) volbou. íslování slu eb pro oba typy telefonních p ístroj je a na výjimky toto né s tím, e pokud je uvedena slu ba nap. "#50", potom v p ípad telefonu s impulzní volbou pou ijete jen "50". Podstatn jší rozdíl je p i p epojování, kde místo " /F" pou ijete u telefonu s impulzní volbou "1". Pozor! Pro obsluhu úst edny m ete pou ít tla ítko i tla ítko Flash (F) telefonu.kdy nastavíte pobo ce parametr GP ON (bezpe ný datový p enos) je tón ignorován a k obsluze musíte pou ívat pouze tla ítko Flash. M Oprávn ní pobo ky P i nastavení úst edny (str. 52) lze vnit ním ú astník m nezávisle p id lit oprávn ní podle toho, které slu by mohou pou ívat: 1. Povolení/zákaz pou ívat slu by pro "servis úst edny" (mazání slu eb, apod.). Pobo ka 21 m e v dy pou ívat servisní slu by. 2. Povolení/zákaz pou ití slu by napojení do hovoru, a parkování hovoru. 3. Povolení/zákaz pou ití státních linek nezávisle pro odchozí a p íchozí hovory. 4. Omezení ve 4 stupních podle volaného ísla na státní lince (mezinárodní,...). 5. Povolení/zákaz p ímého p ístupu ke státním linkám (není nutné vytá et "0") M íslování státních linek a pobo ek Státní linky jsou íslovány od 91 do 94 (celkem 4 státní linky). U ivatel má samoz ejm mo nost vyto it 0 a tak nechat na úst edn, kterou volnou státní linku mu pro odchozí hovor p id lí (p i posouzení oprávn ní p ístupu na jednotlivé státní linky). Pobo ky jsou íslovány od 21 do 28 a od 31 do 38 (celkem 16 pobo ek). V dalším textu bude uvád no M Náhrada sekretá ské soupravy úst ednou Pomocí úst edny je mo né vybudovat konferenci více ú astník, p epojovat hovory i provád t dotazy na jiné telefonní íslo bez zrušení stávajícího hovoru. Na nový p íchozí telefonní hovor je doty ná osoba upozorn na i do práv probíhajícího hovoru. M P íjem volání - telefon vyzvání Vyzvedn te - p evezmete p íchozí hovor. Druh p íchozího volání je rozlišen zp sobem vyzván ní (vnit ní, státní, vrátný). P i nastavení úst edny je mo né vybrat, které pobo ky vyzván jí a ze které státní linky (podle provozu DEN/NOC). Na vlastní pobo ce m ete zapnout/vypnout vyzván ní ze státní ("#50/#60"). M Zapnutí vyzván ní ze státní #50 # Vyzvedn te a volte "#50" (pro všechny státní), nebo volte "#5" a vybranou státní "91..94". Po ukon ení volby uslyšíte potvrzovací tón - vaše pobo ka bude p ímo vyzván na p i volání z vybrané státní linky (p ípadn ze všech). Slu ba nezapne vyzván ní pro ty státní linky, které Vaše pobo ka nemá povolené pro p íchozí hovory viz. Nastavení str. 52. Pokud ji pominou d vody, aby telefon na vaší pobo ce p i státním volání zvonil, pou ijte slu bu Vypnutí vyzván ní ze státní (volba "#60, # "). M Vypnutí vyzván ní ze státní #60 # Vyzvedn te a volte "#60" (pro všechny státní), nebo volte "#6" a vybranou státní "91..94". Po ukon ení volby uslyšíte potvrzovací tón - vaše pobo ka nebude p ímo vyzván na p i volání z vybrané státní linky ("# "), p ípadn ze všech ("#60"). Nem ete vypnout vyzván ní pro ty státní linky, které mají p id lené vyzván ní p i nastavení úst edny v provozu DEN p íp. NOC viz. Nastavení str. 53. Tato slu ba má smysl pouze v p ípad, e jste d íve pou ili slu bu Zapnutí vyzván ní ze státní ("#50", "# "). 8 9

6 M Volání vnit ního ú astníka M Volba spojení p es státní linku Vyzvedn te a volte íslo pobo ky "21" a "38". Po ukon ení volby uslyšíte vyzván cí tón (volaná pobo ka volná), nebo obsazovací tón (volaná pobo ka obsazena). Pokud máte nastaven p ímý p ístup ke státní lince, máte okam it po vyzvednutí sluchátka státní oznamovací tón (p ípadn obsazovací tón). V tomto p ípad musíte p ed volbou ísla pou ít slu bu "Návrat do úst edny" (" " resp. "111") - uslyšíte vnit ní oznamovací tón - potom volte "21..38". Úst edna p i vnit ním oznamovacím tónu ignoruje volbu " " (DTMF) resp. "1". Proto je mo né volat pobo ky i volbou " " resp. " ". Tuto vlastnost m ete s výhodou vyu ít, kdy máte telefonní p ístroj s pam tí. Kdy pod pam ové tla ítko naprogramujete nap. " 23", m ete stejným tla ítkem volat pobo ku (="23") i na tuto pobo ku p epojovat hovory (=" 23"). Volaná pobo ka je obsazena: a) zav ste a pokuste se o hovor pozd ji; b) vy kejte dokud volaný ú astník zav sí - potom bude op t vyzvon n; c) upozorn te volaného na váš hovor slu bou "Upozorn ní do hovoru" (volba "#3"); d) vyu ijte slu bu "Zp tné vyzvon ní" (volba "#4"). Opakuje-li se vnit ní nebo vn jší upozor ovací tón ve Vašem hovoru a je-li Vám to nep íjemné, m ete zamezit upozor ování slu bou "Nerušit" (volba "#3") M Návrat do úst edny 111 Máte p ímý p ístup na státní a chcete volat pobo ku - vyzvedn te, volte " " (DTMF) resp. "111" a pobo ku "21..38". Po volb " " resp. "111" dostanete vnit ní oznamovací tón a m ete nejen volat pobo ky, ale i pou ívat slu by, které se volí do oznamovacího tónu Vyzvedn te a volte "0" (spojení p es první volnou státní linku). Vyzvedn te a volte "91..94" (spojení p es vybranou státní linku). Po vyzvednutí se úst edna hlásí vnit ním oznamovacím tónem (trvalý tón). Po ukon ení volby mohou nastat dva p ípady: a) Slyšíte oznamovací tón státní úst edny - pokra ujte ve volb ísla na státní. b) Slyšíte obsazovací tón - nemáte p íslušné oprávn ní, nebo státní linka je obsazena jiným ú astníkem. V tomto p ípad m ete po ádat o upozorn ní na uvoln ní státní linky slu bou " ekání na uvoln ní státní linky" (volba "#4"). Pozor! Pokud máte nastaven p ímý p ístup ke státní lince, máte okam it po vyzvednutí sluchátka státní oznamovací tón, nebo obsazovací tón (úst edna p edtá í "0"). V tomto p ípad samoz ejm nevolíte p ed volbou ísla na státní "0" ani "91..94". Pokud chcete vybrat státní linku, musíte p edtím pou ít slu bu "Návrat do úst edny" (volba " " resp. "111"). D le ité upozorn ní! Pokud pou íváte telefonní p ístroj s impulzní volbou a váháte s volbou ísla na státní lince (doba delší ne 10s mezi íslicemi), pak Vás úst edna upozorní krátkým tónem. Další volbu úst edna nepova uje za sou ást volaného ísla, ale za slu bu!!! Pokud po p ekro ení asového limitu chcete pokra ovat ve volb, pou ijte slu bu "Obnovení volby" (volba "0"). Telefon s tónovou volbou (DTMF) nemá asový limit (slu by za ínají #...). M Volba " " a "#" na státní lince (tónová volba DTMF) #0 #91..#94 Vyzvedn te a volte "#0" (spojení p es první volnou státní linku). Vyzvedn te a volte "#91..#94" (spojení p es vybranou státní linku). Tuto slu bu musíte pou ít pro p ístup na státní linku tehdy, kdy pot ebujete do státní vysílat tóny a # (nap. pro obsluhu faxu, nebo záznamníku). Po p ístupu na státní a do ukon ení hovoru (p íp. p epojení) je tónová volba z telefonu pouze p enášena do státní linky. Poznámky: a) V tomto p ípad tóny a # nelze pou ít pro obsluhu Vaší úst edny. b) P epojovat tento státní hovor lze pouze tla ítkem Flash z telefonu. Pozor! Flash z telefonu úst edna rozpozná a 10s po ukon ení volby na státní. V p ípad, e p i programování nastavíte parametr GP ON (bezpe ný p enos dat), potom se tímto zp sobem chová úst edna i po volb 0 resp

7 M Flash na státní lince (tónová volba DTMF) M Opakovaní volby F#F P i spojení se státní linkou volte "F#F" - provedede Flash na státní. Funkce Flash je nutná p i pou ívání slu eb státní úst edny p íp. další pobo kové úst edny (nap. p epojení, p esm rování, atd.). F znamená tla ítko Flash na telefonním p ístroji. Nastavení: Délku Flash na státní nastavíte parametrem GG C8 viz Nastavení str. 49. M Obnovení volby na státní lince (impulzní volba) (#)0 Po asovém limitu na státní lince volte "0" - pokra ujte ve volb. Tuto slu bu vyu ijete po p ekro ení asového limitu mezi volbou íslic (10 sec) na státní lince, kdy chcete pokra ovat ve volb. Volená "0" není vyslána na státní linku, ale pouze sd lí úst edn, e následující íslice mají být vyslány do státní linky. Pozn. Tato slu ba je pouze pro telefon s impulzní volbou (tónový nemá asový limit). M Všeobecné volání Vyzvedn te, volte "41" a druh vyzván ní "1..4" Všechny volné pobo ky budou vyzván ny p íslušným druhem vyzván ní. Budete spojen s pobo kou, která první vyzvedne "Voláte kohokoliv". Vyzván ny nebudou ty pobo ky, které mají nastaven parametr nerušit G3. Tento parametr musíte nastavit pro pobo ky, kde je p ipojeno za ízení, které vyzvedne automaticky po vyzvon ní (FAX, modem, záznamník,...). Jinak by v p ípad všeobecného volání došlo ke spojení s tímto za ízením! Všeobecné volání s kódem " " m ete pou ít k vyhledávání osob. Hledaná osoba si musí pamatovat druh vyzván ní, který je ur en pro ní. Druhy všeobecného vyzván ní:!!!)!!!)))))))))!!!)!!!))))) - kód 1 (standardní vyzván ní)!!!)!)!)))))))))!!!)!)!))))) - kód 2!!!)!)!)!)))))))!!!)!)!)!))) - kód 3!!!)!)!)!)!)))))!!!)!)!)!)!) - kód 4 #8 80 Volte "#8" (bez zav šení), nebo "80" (po zav šení a novém vyzvednutí) Poslední volené íslo na státní lince bude úst ednou automaticky zopakováno. Maximální délka opakovaného ísla je 14 íslic. Tato funkce je u telefonních p ístroj b n známá jako "REDIAL". Volbu "8" v p ípad telefonu s impulzní volbou m ete provést ne d íve ne 10 sec po volb posledního ísla na státní lince. Oproti pou ívání funkce "REDIAL" z telefonu má slu ba "#8" tu výhodu, e Vám státní, po které jste volal, z stává stále k dispozici - nikdo ji nevezme. M Zkrácená volba Volte "8" a íslo zkrácené volby "10..19" (bez kontroly oprávn ní), nebo "8" a íslo zkrácené volby "20..99" (s kontrolou oprávn ní). íslo ulo ené do p íslušné pam ti zkrácené volby bude voláno po státní lince. Maximální délka voleného ísla je 14 íslic. Pokud chcete zkrácenou volbu pou ít jako vola ku (pou ít sm rové íslo a z telefonu doplnit volbu), potom je nutné nastavit první dv íslice ve zkrácené volb na "PP". Po tomto nastavení m ete doplnit volbu z telefonu. P íklad:0- PP 02 pro vola ku "02". V p ípad telefonu s impulzní volbou úst edna eká na dopln ní volby 30 sec. Zkrácené volby " " umo ují tís ová volání i po lince bez oprávn ní k p ístupu na státní linky. Do t chto pam tí m ete ulo it ísla nap. do pobo ek Vaší firmy, která pak budou volitelná i z linek bez oprávn ní k p ístupu na státní linky. Tato ulo ená ísla je mo né volit i p ímo z telefonu. P íklad: všichni mohou volit 02/ Do této oblasti lze ulo it i ísla, která nelze vytá et. P íklad: nikdo nesmí volit Podrobn ji viz. Nastavení str. 58. Ostatní zkrácené volby " " mohou ú astníci pou ívat pouze v souladu se svým oprávn ním. Význam: Zásadním rozdílem (výhodou) pou ívání zkrácených voleb oproti pou ívání pam tí ísel p ímo z telefonu je, e jsou spole ná pro celou úst ednu. To znamená pokud vyto íte nap. 820 na libovolného pobo ce, tak se dovoláte v dy na stejné íslo

8 3.3 Mám spojení... M P epojení bez ekáním na vnit ní spojení M P epojení s vy káním na spojení P epojení státní na pobo ku Volte " " (DTMF) resp. "1", íslo pobo ky "21..38" a zav ste , , P epojení na pobo ku Volte " " (DTMF) resp. "1" a íslo pobo ky "21..38" P epojení na státní linku Volte " " resp. "1" a "0" p íp. íslo státní "91..94" a vn jší íslo Po p ihlášení volaného mu sd lte, e má hovor a zav ste. Po zav šení dojde k p epojení hovoru. Ú astníci jsou na p epojení upozorn ni konferen ním tónem. B hem p epojování má státní linka melodii - je dr ena bez mo nosti odposlechu. V p ípad, e je volaný obsazen, nebo se nehlásí, máte mo nost vrátit se k p vodnímu hovoru op tovnou volbou " " resp. "1" na vaší pobo ce. Pokus o p epojení je potom mo né opakovat. Pokud p epojujete odchozí hovor na státní lince pomocí telefonu s impulzní volbou, nesmíte pou ít volbu "1" d íve ne 10 s po volb posledního ísla na státní. Pozor! P epojení jedné státní linky na druhou státní nelze provést! Pokusíte-li se o to, bude druhá státní linka zav šena, první státní linka z stane p idr ena a Vaše pobo ka bude p izván t. M Dotazové spojení , , Dotaz u pobo ky Za átek jako p epojení - pro ukon ení dotazu " " resp. "1" Dotaz po státní lince Za átek jako p epojení - pro ukon ení dotazu " " resp. "1" Tato slu ba je ur ena k provedení dotazu (konzultaci) u jiné pobo ky, nebo na státní lince, s návratem k p vodnímu hovoru. B hem dotazu je p vodní hovor odlo en bez mo ností odposlechu (na státní je melodie). V p ípad dotazu u pobo ky se dotaz ukon í i p i zav šení této pobo ky. Pozor! Pokud b hem dotazového spojení zav síte dojde k p epojení (viz naho e). Po volb ísla pobo ky a po zav šení p echází úst edna do nového re imu: a) Pokud vyzván ná pobo ka hovor nep evezme do 30 sec, vrátí se vyzván ní zp t na p vodní pobo ku. Nedojde-li k vyzvednutí na této pobo ce do 60sec, je státní hovor p erušen. b) Jestli e je volaná pobo ka obsazena, potom bude upozorn na na p epojovaný hovor upozor ovacím tónem. Pokud se volaná pobo ka do 30 sec uvolní (zav sí), bude vyzván na 15 s. Pokud volaná pobo ka hovor nep evezme do 30 sec (nezav sí), vrátí se vyzván ní zp t na p vodní pobo ku. Nedojde-li k vyzvednutí na této pobo ce do 60sec, je státní hovor p erušen. B hem p epojování má státní linka melodii - je dr ena bez mo nosti odposlechu. Do doby ne dojde k p epojení (vyzvednutí pobo ky) máte mo nost pou ít slu bu "Úklid parkovišt " (volba "45"), a tím se vrátit k p vodnímu hovoru. Pokud p epojujete odchozí hovor na státní pomocí telefonu s impulzní volbou, nesmíte pou ít volbu "1" d íve ne 10 s po volb posledního ísla na státní. Tato slu ba výrazn usnad uje a urychluje nej ast ji pou ívanou funkci úst edny, kterou je p epojování státních hovor na pobo ky. Umo uje spojovatelce, aby nemusela vy kat na p ihlášení pobo ky, na kterou p epojuje, a tím dosáhne výrazn rychlejšího vy izování p íchozích hovor. Obdobným zp sobem se chová i slu ba "#5" "Rychlé p epojení (FAX)" s tím rozdílem, e je p epojováno na nastavenou pobo ku a po volb "#5" není nutné zav šovat - p epojení se provede ihned. Slu ba "45" "Úklid parkovišt " vrací hovory v tomto po adí: Vámi zaparkované hovory z parkovišt 1 a 6, Vaše p epojení bez vy kání na vnit ní spojení, Vámi p epojený hovor slu bou "#5" "Rychlé p epojení (FAX)". Pokud p ed zav šením provedete "Napojení do hovoru" (volba "#7"), pak se p epojovaný hovor nebude vracet, ale bude 60 sec vy kávat na uvoln ní pobo ky, na kterou byl hovor p epojován. Tento hovor nelze vzít zpátky ani slu bou "45" "Úklid parkovišt ". Pozor! Všechny asové parametry (30 sec,60 sec) lze m nit p i Nastavení str

9 M Konference M Odlo ení hovoru (hold) #2 2 P ivolání pobo ky do konference Za átek jako p epojení - pro konferenci "#2" resp. "2" 1 Máte hovor nebo jste v konferenci a chcete do asn p erušit hovor - volte " " (DTMF) resp. "1" a zav ste. 0, , #2 2 P ivolání státní linky do konference Za átek jako p epojení - pro konferenci "#2" resp. "2" P i pokusu o p ivolání ú astníka do konference m e nastat situace: a) volaný se nehlásí; b) volaný je obsazen; Ve všech p ípadech máte mo nost vrátit se k p vodnímu ú astníkovi (konferenci) op tovnou volbou " " resp. "1" na Vašem telefonu. V takovém p ípad uslyšíte vy i ú astníci konference, ke kterým se vracíte, konferen ní tón. Pokus o p ivolání ú astníka do konference je potom mo né opakovat. Konference je ukon ena zav šením telefon všech ú astník konference. Kdy p ivoláváte do konference odchozí hovor po státní telefonen s impulzní volbou, nesmíte pou ít volbu "2" ani "1" d íve ne 10 sec po ísle na státní. Konferencí se rozumí hovorové spojení t í a více ú astník najednou. Dalšího ú astníka do konference m e p ivolat kterákoliv pobo ka b ného hovoru nebo ji vybudované konference. Úst edna umo uje konferenci s neomezeným po tem pobo ek a státních linek. Je mo né vybudovat i více nezávislých konferencí a provád t dotazy a p epojení v rámci konference. Pozor! Kdy místo volby "#2" / " " resp. "1" zav síte dojde k p epojení / odlo ení. M Rychlé p epojení (na FAX) #5 Máte hovor a chcete jej p edat vybrané pobo ce (fax) - volte "#5". Po volb "#5" bude hovor p epojen na nastavenou pobo ku (fax) a vy dostanete oznamovací tón. Pokud do 30 sec (lze nastavit) pobo ka volání nep evezme, vrátí se hovor na pobo ku, která jej p edala - další funkce je jinak stejná jako v p ípad "P epojení bez ekání na vnit ní spojení". Do doby ne dojde k p epojení (vyzvednutí pobo ky) máte mo nost pou ít slu bu "Úklid parkovišt " (volba "45"), a tím se vrátit k p vodnímu hovoru. Tuto slu bu vyu ijete, kdy úst edna nemá nastaveno automatické rozpoznání faxového volání, nebo kdy po ukon ení hovoru chcete ješt p ijmout fax. Tuto slu bu vyu ijete v p ípad, kdy pot ebujete osobn vybavit jinou zále itost a za chvíli se chcete vrátit k vedenému hovoru. Sluchátko m ete zav sit a navíc ú astník, s kterým jste vedl hovor, neslyší hovory u telefonu. K p vodnímu hovoru se jednoduše vrátíte pouhým vyzvednutím telefonu na pobo ce. Na pobo ce, kde jste do asn odlo il hovor, m ete také p ijímat i jiná volání. V p ípad odlo ení státního hovoru bude mít ú astník na státní lince melodii a Vaše pobo ka bude p izván t jako upozorn ní, e máte odlo en hovor. Po odlo ení hovoru m ete p ejít k jiné pobo ce (telefonu) a pomocí slu by "P evzetí vyzván ní" hovor p evzít (volba "40, , "). Omezení: P i nastavení úst edny je mo né zakázat mo nost odlo ení státního hovoru pro jednotlivé pobo ky - spole n se zákazem slu by "Napojení do hovoru" volba ("#7"). Zákazem zamezíte necht nému odlo ení státního hovoru pro "mén znalé" ú astníky a zabráníte tím ne ádoucímu blokování státních linek. M Zrušení p idr ení #6 Máte dotazové spojení a chcete zrušit p edchozí hovor - volte "#6" Po volb "#6" zrušíte d íve p idr ený hovor - z dotazu se stane b ný hovor. Pokud byla d íve p idr ena státní linka a nikdo jiný s touto linkou nehovo í, tak po této slu b tuto státní linku zav síte. P íklad vyu ití: Máte situaci, e hovo íte s ú astníkem A a provedete dotaz na ú astníka B. Ú astníka A si tedy p idr íte (volbou " "/"1") a vyto íte íslo ú astníka B. P i hovoru s ú astníkem B však zjistíte, e v danou chvíli je pot eba hovo it s ú astníky B a C v konferenci. Ú astníka B si však volbou " "/"1" nem ete p idr et, jeliko máte ji p idr eného ú astníka A (volbou " "/"1" byste se vrátil k ú astníku A). ešení je ve volb "#6" (zrušení p idr ení ú astníka A), potom ve volb " "/"1" (p idr ení ú astníka B) a dále p ivoláním ú astníka C do konference b ným postupem - volba pobo ky C a po jejím p ihlášení volba "#2"

10 M Vým na spojení M Parkování hovoru #9 P i dotazovém spojení chcete vym nit hovory - volte "#9". Po volb "#9" p idr íte spojení s práv hovo ícím ú astníkem a vrátíte se k p vodnímu. Další volbou "#9" spojení op t vym níte (st ídání dvou hovor ). Po ka dé vým n spojení uslyší ú astník, se kterým práv budete hovo it konferen ní tón. Vým nu spojení m ete provád t i mezi dv mi státními linkami. Tato slu ba je velmi výhodná v p ípad, kdy pot ebujete osobn konzultovat se dv mi ú astníky a p itom nechcete uspo ádat konferenci. Ú astník, se kterým jste vedl hovor, neslyší hovor s ú astníkem, se kterým práv hovo íte. Pokud pou íváte telefon s impulzní volbou a jednalo se o dotaz po státní musíte provést volbu "#9" a po asovém intervalu 10 sec po ukon ení volby. Tuto slu bu vyu ívejte zejména ve spolupráci se slu bami: " "/"1" "P idr ení/konec dotazu", "#2" "Konference", "#6" "Zrušení p idr ení hovoru", "#4 1..6" "Parkování". Tím docílíte vysoké ú innosti spojových slu eb. M P evzetí upozorn ní ze státní linky #9 B hem hovoru slyšíte upozor ovací tón vn jší - volte "#9" Po volb "#9" p idr íte spojení s práv hovo ícím ú astníkem a p evezmete p íchozí hovor ze státní linky, která Vás upozor ovala. Další postup je stejný jako po dotazu po státní lince. Pokud pou íváte telefon s impulzní volbou a jednalo se o dotaz po státní musíte provést volbu "9" a po asovém intervalu 10 sec po ukon ení volby. Tuto slu bu vyu ívejte zejména ve spolupráci se slu bami: " "/"1" "P idr ení/konec dotazu", "#2" "Konference", "#6" "Zrušení p idr ení hovoru", "#4 1..6" "Parkování hovoru", "#9" "Vým na spojení". # Probíhající hovor chcete zaparkovat - volte "#4" a parkovišt "1..6" Pokud jste zaparkoval správn, získáte vnit ní oznamovací tón, nebo speciální tón, pokud jste m l p edtím p idr en hovor. V p ípad, e úst edna vaši volbu ignoruje (z stává hovor), znamená to, e je parkovišt obsazeno. Zkuste zaparkovat hovor pozd ji na jiném parkovišti. Na parkovišti z stává hovor odlo en a je ur en pro vyzvednutí ú astníkem, který hovor zaparkoval, nebo pro vyzvednutí z jiné pobo ky. Pokud jste zaparkoval státní linku, bude váš telefon p izván t jako upozorn ní na to, e pokud jste volal státní linku jako první, pokra ující hovor (který jste zaparkoval) bude p ipisován na Váš ú et. V okam iku, kdy je státní linka z parkovišt vyzvednuta, Váš telefon p estane vyzván t. P i necht ném zaparkování hovoru, které nastává zejména p i volb na státní lince po p ekro ení asového limitu p í impulzní volb, doporu ujeme pou ívat slu bu "Úklid parkovišt " (volba "45"). Tip! Povolení nebo zákaz pou ití slu by "Parkování hovoru" pro jednotlivé pobo ky se provádí p i nastavení úst edny. Povolení a zákaz se nastavuje sou asn s povolením a zákazem slu by ("#7") "Napojení do hovoru". Zákazem lze zamezit necht nému parkování hovor, p ípadn necht nému do asnému zav šení pro "mén znalé" vnit ní ú astníky a vyhnout se tak ne ádoucímu blokování státních linek. M Vyzvednutí hovoru z parkovišt Po vyzvednutí volte "44" a parkovišt "1..6" Pokud na uvedeném parkovišti byl zaparkován hovor, získáte s ním spojení. Kdy je parkovišt prázdné, získáte obsazovací tón. Hovor m e z parkovišt vyzvednout libovolný jiný ú astník, nebo i ten, kdo hovor zaparkoval

11 M Úklid parkovišt 3.4 Volaný je obsazen, nebo nep ítomen Po vyzvednutí volte "45" - vyzvednete Vámi zaparkovaný hovor. Kdy je na n kterém parkovišti hovor, který jste Vy parkoval, získáte s ním spojení. Pokud na parkovišti ádný takový hovor není, získáte obsazovací tón. Tímto zp sobem m e z parkovišt vyzvednout hovor pouze ú astník, který ho zaparkoval. Vyzvednutí probíhá v po adí od parkovišt 1 a 6. Tato slu ba umo uje tomu kdo zaparkoval hovor (hovory) op t jej vyzvednout, bez nutnosti si pamatovat, pod jakým íslem byl zaparkován. Typické pou ití je v p ípad, pokud hovor byl zaparkován pro n koho jiného a nebyl vyzvednut. Upozorn ní! Slu ba "45" "Úklid parkovišt " vrací i p epojované hovory, dokud nebyly vyzvednuty. Vracení hovor probíhá v tomto po adí: 1. Vámi zaparkované hovory v po adí parkovišt 1 a 6; 2. Vaše p epojení bez vy kání na vnit ní spojení; 3. Vámi p epojený hovor slu bou "#5" "Rychlé p epojení (FAX)". M Nerušit #3 B hem hovoru slyšíte upozor ovací tón a ruší Vás - volte "#3" Po volb "#3" a do zav šení nebudete obt ován upozor ovacími tóny úst edny. Zárove zajistíte, aby do Vašeho hovor nikdo nevstoupil - "#7" "Napojení do hovoru". Volba "#3" p epíná stav "nerušit" a stav "rušit povoleno". Abyste mohl zjistit, ve kterém z t chto stav se Vaše pobo ka práv nachází, jste p i p epnutí do stavu "rušit povoleno" upozorn ni na tuto skute nost konferen ním tónem. Nastavená slu ba "Nerušit" je platná pouze pro jeden hovor. Po zav šení a novém vyzvednutí telefonu se v dy automaticky nastaví stav "rušit povoleno". Typické pou ití této slu by je v situaci, kdy hovo íte se státní linkou a druhého ú astníka špatn slyšíte. V takovém p ípad by Vám upozor ování do hovoru mohlo zcela znemo nit hovor. Tip! "Slu bu" nerušit upozorn ním ze státní linky lze nastavit pevn pro libovolnou pobo ku p i nastavení úst edny viz Nastavení str. 54. Toto nastavení je nezbytn nutné pro pobo ky, kde je p ipojen fax, modem, nebo záznamník. U t chto z ízení platí, e p ípadné upozor ování i napojení do hovoru by mohlo znehodnotit p enos dat, která tyto p ístroje po telefonní lince p enáší. M Zp tné vyzvon ní - po uvoln ní pobo ky #4 Po volb pobo ky máte obsazovací tón - volte "#4" a zav ste. Po volb "#4" vyslechnutím potvrzovacího tónu si ov ete, e úst edna slu bu p ijala. Po zav šení Vašeho telefonu úst edna eká na uvoln ní volané pobo ky. Funkce: 1. po uvoln ní volané pobo ky za ne Vaše pobo ka vyzván t; 2. kdy zvednete sluchátko, za ne zvonit d íve volaná pobo ka; 3. jakmile volaný ú astník zvedne telefon, m ete spolu hovo it. Pokud p i vyzván ní Vaší pobo ky nevyzvednete b hem 5 zazvon ní, bude slu ba zrušena. Slu ba bude zrušena i v tom p ípad, e neúsp šn volaný ú astník Vám sám zavolá a dojde mezi vámi k hovorovému spojení. B hem ekání na spojení m ete voln vy izovat jiné hovory, ani by tím byl narušen po adavek na spojení s d íve obsazenou linkou. Pro ka dou pobo ku m e být aktivní pouze jediná slu ba zp tného vyzvon ní. Pokud pobo ku (A) b hem hovoru zavolá více ú astník a nechají se zp tn vyzvonit, za adí se všichni do fronty na hovor s pobo kou A. Po adí v jakém budou pobo ku A zp tn vyzván t ur í jejich ísla - od pobo ky 21 po 38. M Zp tné vyzvon ní - po p íchodu ú astníka #4 Po volb pobo ky máte vyzván cí tón - volte "#4" a zav ste. Po volb "#4" vyslechnutím potvrzovacího tónu si ov ete, e úst edna slu bu p ijala. Po zav šení Vašeho telefonu úst edna eká na vyv šení a zav šení volané pobo ky. To je signál pro úst ednu, e k pobo ce p išel volaný ú astník. Funkce: 1. po vyv šení a zav šení volané pobo ky za ne Vaše pobo ka vyzván t; 2. kdy zvednete sluchátko, za ne zvonit d íve volaná pobo ka; 3. jakmile volaný ú astník zvedne telefon, m ete spolu hovo it. Pokud p i vyzván ní Vaší pobo ky nevyzvednete b hem 5 zazvon ní, bude slu ba zrušena. Slu ba bude zrušena i v tom p ípad, e neúsp šn volaný ú astník Vám sám zavolá a dojde mezi vámi k hovorovému spojení. Vše ostatní platí stejn jako pro "Zp tné vyzvon ní - po uvoln ní pobo ky"

12 M Zp tné vyzvon ní: po uvoln ní státní linky M Napojení do hovoru #4 Po volb státní "0", "91..94" máte obsazeno - volte "#4" a zav ste. Po volb "#4" vyslechnutím potvrzovacího tónu si ov ete, e úst edna slu bu p ijala. Po zav šení Vašeho telefonu úst edna eká na uvoln ní státní linky. Funkce: 1. po uvoln ní státní linky za ne Vaše pobo ka vyzván t; 2. kdy zvednete, dostanete státní oznamovací tón po adované státní; 3. volte íslo na státní lince. Pokud p i vyzván ní Vaší pobo ky nevyzvednete b hem 5 zazvon ní, bude slu ba zrušena. Slu ba bude zrušena i v tom p ípad, e se na státní dovoláte do aktivace slu by b ným postupem. Vše ostatní platí obdobn jako pro "Zp tné vyzvon ní: pobo ka obsazena". Doporu ení! Tato slu ba Vám šet í as - nemusíte neustále opakovat volbu "0", p i velkém provozu na státních linkách. M Zrušení zp tného vyzvon ní #64 Po vyzvednutí volte "#64". Po volb "#64" vyslechnutím potvrzovacího tónu si ov te, e úst edna slu bu p ijala. Tato slu ba ruší slu by zp tného vyzvon ní platné pro vaši linku. M Upozorn ní do hovoru #3 Po volb pobo ky máte obsazovací tón - volte "#3". Dostanete-li potvrzovací tón, slyšel volaný ú astník v hovoru jeden upozor ovací tón, který jej informuje o Vaší snaze o spojení. Upozorn ní do hovoru lze opakovat op tovnou volbou "#3". Dostanete-li po volb "#3" op t obsazovací tón, Vámi volaný ú astník mezitím zav sil, práv volí, ale nehovo í, nebo provedl slu bu "Nerušit" (volba "#3"), a tím Vám znemo nil jej upozor ovat. Tuto slu bu vyu ijete, pokud Váš hovor s obsazeným ú astníkem, je d le itý a chcete volaného ú astníka na tuto skute nost upozornit. #7 Po volb pobo ky máte obsazovací tón - volte "#7". Po volb "#7" vstoupíte volanému do hovoru (on slyší Vás - vy slyšíte jeho hovor). Vy i te Vaši zále itost. Zav ste - volaný m e nerušen pokra ovat ve svém hovoru. Dostanete-li po volb "#7" op t obsazovací tón, Vámi volaný ú astník mezitím zav sil, práv volí, ale nehovo í, nebo provedl slu bu "Nerušit" (volba "#3"), a tím Vám znemo nil se do jeho hovoru napojit. Aby se p edešlo mo nosti nev domého odposlechu cizích hovor, jsou b hem napojení všichni hovo ící na tuto skute nost upozorn ni tikáním v hovoru. Pozor! Tuto slu bu mohou pou ít pouze pobo ky, které mají nastaveno povolení napojení do hovoru viz Nastavení str. 53. Vyu ití napojení p i p epojení: Pokud chcete p epojit státní linku (ú astník je p idr en) na pobo ku, na kterou jste provedli napojení, máte mo nost zav šením dosáhnout vy kávání na p epojení po dobu 60 sec (lze nastavit). Pokud do této doby pobo ka, na kterou byl hovor p epojován, nezav sí, je spojení se státní zrušeno - hovor se ji nevrací na toho, kdo p epojoval. P íklad: - Hovo íte s vn jším ú astníkem a chcete jej p epojit na pobo ku Volte " 25". Slyšíte vnit ní obsazovací tón - linka 25 je obsazena. - Volte "#7". Provedete napojení do hovoru ú astníka na pobo ce 25 a sd líte mu, e má státní hovor. - Zav ste. Dojde k vy kávání na p epojení. Pokud do 60 sec ú astník na lince íslo 25 zav sí, pak bude vyzván n po dobu 15 sec. Kdy do té doby vyzvedne, bude na n j p epojen vn jší ú astník. Pokud do 60 sec ú astník na lince íslo 25 nezav sí, resp. do 15 sec nevyzvedne, pak je spojení s vn jším ú astníkem zrušeno. - Po dobu vy kávání slyší vn jší ú astník melodii. - Na rozdíl od slu by "P epojení bez ekání na vnit ní spojení" se hovor nevrací na ú astníka, který provedl p epojení! 22 23

13 3.5 Vyzvání jiná pobo ka Odcházím, jsem zaneprázdn n... M P evzetí vyzván ní jiné pobo ky M P esm rování volání nepodmín né Vyzvání jiná pobo ka - vyzvedn te a volte "4" pobo ku "21..38" Po volb tato pobo ka p estane vyzván t a jste spojen s tím, kdo pobo ku volal. Tímto zp sobem m ete p evzít i odlo ený hovor (hold) na jiné pobo ce. V tomto p ípad všichni ú astníci odlo eného hovoru (konference), v etn Vás, uslyší konferen ní tón jako informaci, e jste do hovoru vstoupil. Pokud ú astník (všichni ú astníci konference), který je odlo en, mezitím zav sí, potom dostanete obsazovací tón. Nemusíte p ejít k sousední vyzván jící pobo ce, hovor vyzvednete ze své. S vyu itím slu by "Odlo ení hovoru" (volba " "/"1") si m ete hovor poslat nap. do jiné místnosti. M P evzetí vyzván ní ze státní linky 4 0, Slyšíte státní vyzván ní u jiné pobo ky - volte "4" a "0", "91..94" Po volb "4 0" p evezmete vyzván ní od libovolné státní linky, volbou " " p evezmete vyzván ní od vybrané státní linky. Pobo ka p estane vyzván t a jste spojen se státním hovorem. V p ípad volby "4 0", kdy sou asn vyzvání více státních linek, bude vyzván ní p ebíráno podle ísla státních linek od 91 po 94. Pokud se nejednalo o státní vyzván ní, nebo o vyzván ní z vybrané státní linky, pak získáte obsazovací tón. Na rozdíl od slu by p evzetí vyzván ní jiné pobo ky nemusíte volit v p ípad státních volání konkrétní íslo pobo ky. Omezení: Tímto zp sobem m ete p evzít pouze vn jší zvon ní ze státní linky, která má p i nastavení úst edny p evzetí vyzván ní povoleno. Tento zákaz je d le itý zejména pro zamezení necht nému p evzetí vyzván ní z privátní státní linky, ur ené nap. pro FAX viz Nastavení G1 str. 54. # Vyzvedn te, volte "#53" a pobo ku "21..38" pro p esm rování. Od provedení této slu by do provedení slu by "Zrušení p esm rování" (volba "#63") budou hovory p icházející na Vaši pobo ku p esm rovány na pobo ku, kterou jste ur il. P esm rování se provede i pro volání ze státních linek. Pro ka dou pobo ku m e být aktivní pouze jeden druh p esm rování. Tuto slu bu vyu ijete nap. v p ípad, e odcházíte na delší dobu ke kolegovi do vedlejší kancelá e a chcete, aby hovory pro vás zvonili na jeho telefonu. Druhé typické vyu ití je, e si nep ejete být p ímo vyrušován telefonními hovory, a p esm rujete proto volání nap. na sekretá ku. M P esm rování volání: p i obsazení pobo ky # Vyzvedn te, volte "#54" a pobo ku "21..38" pro p esm rování. Od provedení této slu by do provedení slu by "Zrušení p esm rování" (volba "#63") v p ípad, e je Vaše pobo ka obsazena, budou hovory p icházející na Vaši pobo ku p esm rovány. P esm rování se provede i pro volání ze státních linek. Pro ka dou pobo ku m e být aktivní pouze jeden druh p esm rování. Tuto slu bu vyu ijete nap. v p ípad, e o ekáváte mnoho hovor ur ených pro Vás a chcete je nechat vy izovat, v p ípad obsazení Vaší pobo ky, kolegou na jiné pobo ce

14 M P esm rování volání: p i nep ítomnosti 3.7 Upozorn ní na asový termín... # Vyzvedn te, volte "#55" a pobo ku "21..38" pro p esm rování. Od provedení této slu by do provedení slu by "Zrušení p esm rování" (volba "#63") v p ípad, e zvonící telefon nezvednete do 20 sec, budou hovory p icházející na Vaši pobo ku p esm rovány. Vaše pobo ka i pobo ka, na kterou je p esm rováno budou vyzván t sou asn!. Hovor m ete p evzít z obou vyzván jících telefon. Toto p esm rování se provádí pouze pro volání ze státních linek. Pro ka dou pobo ku m e být aktivní pouze jeden druh p esm rování. Tuto slu bu vyu ijete nap. v p ípad, e o ekáváte svoji astou krátkodobou nep ítomnost a chcete, aby za Vaší nep ítomnosti vy izoval hovory kolega na jiné pobo ce. M P esm rování volání: p i obsazení pobo ky, nebo nep ítomnosti # Vyzvedn te, volte "#56" a pobo ku "21..38" pro p esm rování. Slu ba je kombinací "P esm rování volání p i obsazení pobo ky" (volba "#54...") a "P esm rování volání p i nep ítomnosti" (volba "#55..."). Pro ka dou pobo ku m e být aktivní pouze jeden druh p esm rování. Tuto slu bu vyu ijete nap. v p ípad, e o ekáváte svoji astou krátkodobou nep ítomnost a sou asn i mnoho hovor a chcete, aby v p ípad Vaší nep ítomnosti, i obsazení pobo ky, vy izoval hovory kolega na jiné pobo ce. M Zrušení p esm rování volání #63 Vyzvedn te a volte "#63". Touto slu bou zrušíte všechny druhy p esm rování pro Vaši pobo ku. Další volání budou p icházet p ímo na Vaši pobo ku. Ka dá slu ba p esm rování p episuje p edchozí p esm rování. Proto není nutné mezi zm nami p esm rování (zm na druhu p esm rování a pobo ky) pou ít slu bu "Zrušení p esm rování volání". Pro upozorn ní na asový termín máte k dispozici pou ívat dv nezávislá buzení: buzení jednorázové a buzení ka dý den. Ka dá pobo ka m e vyu ívat sou asn oba typy buzení. M Buzení #75 hh mm Vyzvedn te a volte "#75", hodiny (00..23) a minuty (00..59). Po dosa ení zvoleného asu za ne Váš telefon po dobu 1 minuty p erušovan vyzván t. Zvon ní ukon íte zvednutím sluchátka. Pokud v okam iku dosa ení zvoleného asu telefonujete, tak váš telefon za ne zvonit a po jeho zav šení. Nejsou-li nastaveny hodiny v úst edn, nelze slu bu pou ívat (obsazovací tón). Zrušení buzení #75 33 Vyzvedn te a volte "#75 33". M Buzení ka dý den #76 hh mm Vyzvedn te a volte "#76", hodiny (00..23) a minuty (00..59). Ka dý den po dosa ení zvoleného asu za ne Váš telefon po dobu 1 minuty p erušovan vyzván t. Zvon ní ukon íte zvednutím sluchátka. Pokud v okam iku dosa ení zvoleného asu telefonujete, tak váš telefon za ne zvonit a po jeho zav šení. Nejsou-li nastaveny hodiny v úst edn, nelze slu bu pou ívat (obsazovací tón). Zrušení buzení ka dý den #76 33 Vyzvedn te a volte "#76 33"

15 3.8 Servis pobo ky Servis úst edny... M Kontrola melodie a vyzván ní #52 Vyzvedn te a volte "#52". Po volb "#52" uslyšíte melodii, který má ú astník na státní lince b hem p idr ení. Po zav šení za ne Váše pobo ka kontroln vyzván t. Vyzván ní ukon íte vyv šením a zav šením. Slu bu vyu ijete hlavn pro kontrolu správné funkce telefonu (vyzván ní). M Zrušení slu eb pro pobo ku #62 Vyzvedn te a volte "#62". Tato slu ba ruší pro Vaši pobo ku slu by: 1. zapnutí všech vyzván ní ze státních (jako "#60") 2. všechny p esm rování (jako "#63") 3. všechny zp tná vyzvon ní (jako "#64") Tyto slu by ovliv ují chování celé úst edny, a proto je mohou pou ívat pouze pobo ky s p íslušným oprávn ním. Toto oprávn ní je mo né zadat p i nastavení úst edny (parametr "7N ON"). Pozor! Pobo ka 21 m e tyto slu by pou ívat v dy!!! M Generální vyzván ní #7 0, Vyzvedn te a volte "#7" a "0", "91..94". Po volb "#7 0" budou vyzván t všechny pobo ky p i volání z libovolné státní linky. Po volb "# " budou vyzván t všechny pobo ky p i volání z vybrané státní. Tuto slu bu vyu ijete nap íklad pro ve erní a no ní provoz, kdy se poslední pracovník pohybuje po kancelá ích a chce p ijímat hovory ze státních linek na kterékoliv pobo ce. Omezení: Slu ba se neprovede pro ty státní linky, které nejsou nastaveny jako privátní nap. pro FAX viz Nastavení G1 str. 54. Takové nastavení je d le ité, proto, e ur it nemáte zájem, aby volání ze státní linky zve ejn né pro FAX vyzván lo na všech pobo kách v celé úst edn. M Zrušení generálního vyzván ní #77 Vyzvedn te a volte "#77". Volbou "#77" zrušíte generální vyzván ní nastavené slu bou "#7 0" a "# ". Od této doby budou vyzván t pobo ky podle standardního nastavení

16 M Zápis zkrácené volby M Tisk vyú tování a statistiky sledovaných hovor #78 vv ss cc... Vyzvedn te a volte "#78", vv (20..99), ss (0, ), cc... Kde: vv = íslo pam ti zkrácené volby (20..99); ss = vybraná (91..94), nebo libovolná (0) státní, která se bude pou ívat; cc = volané íslo na státní (max. 14 íslic). Po ukon ení volby ísla zav ste. Pokud b hem volby dostanete obsazovací tón, potom je v po adované pam ti (vv) ji zapsaná zkrácená volba. P ed zapsáním nové volby na stejné místo je nutné p edchozí zkrácenou volbu vymazat. Zkrácené volby s ísly pam ti 10 a 19 (810 a 819) mají zvláštní význam, a proto je lze m nit pouze p i nastavení úst edny viz Nastavení str. 58. Význam: Zásadním rozdílem (a výhodou) pou ívání zkrácených voleb oproti pou ívání pam tí ísel p ímo na telefonním p ístroji je, e jsou spole ná pro celou úst ednu. To znamená pokud vyto íte nap. 820 na libovolného pobo ce, tak se dovoláte v dy na stejné íslo. #71 7 Vyzvedn te a volte "#71 7". Po volb "#71 7" úst edna vytiskne na p ipojené tiskárn tabulku vyú tování hovorného a tabulku statistiky hovorného za obsah pam ti sledovaných hovor. P íklad tisku je uveden v kap. 5.3 Tisk statistiky sledovaných hovor viz str. 39. Tiskárna musí být p ipojená a zapnutá. Pokud není p ipravena do 15 sec od po adavku o tisk, pak se slu ba ukon í. P ed pou itím slu by musíte p epína PRINT p epnout do polohy SET. To je ochrana proti necht nému pou ítí slu by. Pozor! B hem tisku se provádí RESET úst edny, a proto nelze pou ívat ádné spojové slu by. Po ukon ení tisku p ejde úst edna do normálního provozu. M Tisk nastavení úst edny a zkrácených voleb M Vymazání zkrácené volby #78 vv 33 Vyzvedn te a volte "#78", vv (20..99) a "33". Kde: vv = íslo pam ti zkrácené volby (20..99); Dostanete potvrzovací tón - zkrácená volba vv je vymazána. #71 0, 8, 9 Vyzvedn te a volte "#71" a "0", nebo "8", nebo "9". Podle druhu volby se provedou následující tisky: # tisk nastavení úst edny a zkrácených voleb; # tisk pouze zkrácených voleb; # tisk pouze nastavení úst edny. P íklad tisku je uveden v kap. 7.4 Tisk nastavení a zkrácených voleb viz str. 60. Tiskárna musí být p ipojená a zapnutá. Pokud není p ipravena do 15 sec od po adavku o tisk, pak se slu ba ukon í. P ed pou itím slu by musíte p epína PRINT p epnout do polohy SET. To je ochrana proti necht nému pou ítí slu by. Pozor! B hem tisku se provádí RESET úst edny, a proto nelze pou ívat ádné spojové slu by. Po ukon ení tisku p ejde úst edna do normálního provozu

17 M Zrušení slu eb pro celou úst ednu M RESET - Uvedení úst edny do základního stavu #72 6 xx Vyzvedn te, volte "#72 6" a druh rušení slu eb "xx". Podle druhu volby se provedou tato rušení slu eb: # všech slu eb (jako "#62", ale pro celou úst ednu) # všech p esm rování (jako "#63", ale pro celou úst ednu) # všech zp tných vyzvon ní (jako "#64", ale pro celou úst ednu) # všech zapnutí vyzván ní z vybrané státní (jako "# ",...) # všech zapnutí vyzván ní (jako "#60", ale pro celou úst ednu) Slu ba se uplat uje pro všechny pobo ky - proto dob e zva te její pou ití. M Servisní nastavení # Vyzvedn te, volte "#74" a druh nastavení "7..9". #73 33 Vyzvedn te a volte "#73 33". Po volb "#73 33" úst ednu uvedete do stavu, ve kterém se nachází po zapnutí: - všechny vnit ní i vn jší hovory se rozpojí; - všechny slu by se ukon í (nap. vyzván ní); - ú ty za práv probíhající hovory po státních linkách se neulo í. Slu ba "#73 33" neovliv uje: - pam zkrácených voleb; - hodiny reálného asu; - pam pro evidenci hovor ; - nastavení slu eb "Budík", "Budík ka dý den"; - nastavení slu eb pro vyzván ní ze státních linek; - nastavení slu eb zp tného vyzvon ní; - nastavení slu eb p esm rování. Stejného efektu dosáhnete vypnutím a op tovným zapnutím úst edny. Podle druhu volby se provedou tato servisní nastavení: # vymazání všech hovor v pam ti pro evidenci hovorného # vymazání všech zkrácených voleb ( ) # jako # #74 8 a navíc vynulování hodin. Po provedení slu by se sou asn provede RESET úst edny. Tato slu ba je chrán na p epína em na desce displeje pod víkem úst edny. Ochranu pam tí vy adíte p epnutí tohoto p epína e do horní polohy PGM. Pozor! P ed pou itím slu by si dob e rozmyslete mo né násl edk y! Vymazání je nevratné - vyhnete se nutnosti provést nastavení celé úst edn y! M Firemní nastavení # Vyzvedn te a volte "# ". Po volb dojde k p episu firemního nastavení do pam ti EEPROM, vymazání všech údaj v CMOS RAM a vynulování hodin. Na záv r se provede RESET úst edny. Tato slu ba je chrán na p epína em na desce displeje pod víkem úst edny. Ochranu pam tí vy adíte p epnutí tohoto p epína e do horní polohy PGM. Pozor! P ed pou itím slu by si dob e rozmyslete mo né násl edk y! Vymazání je nevratné - vyhnete se nutnosti provést nastavení celé úst edn y! 32 33

18 4 PROVOZ 4.2 Výpadek napájení - nouzový provoz 4.1 Denní a no ní provoz Pro optimální p izp sobení provozním pot ebám je výhodné vyu ívat dva re imy innosti (provoz DEN a NOC). Výb r provozu provedete p epína em MODE. V poloze p epína e D je nastaven provoz DEN, v poloze N provoz NOC. V poloze AUTO se provoz DEN a NOC bude p epínat automaticky podle hodin reálného asu. Podmínky pro automatické p epínání provozu DEN a NOC lze nastavit podle asu i dne v týdnu viz Nastavení str. 57. Provoz indikuje p íslušná LED dioda ( d a n ) na panelu úst edny. V závislosti na provozu DEN a NOC je mo né rozlišit:! které státní linky vyzván jí, na kterých pobo kách! oprávn ní pobo ek! které státní linky vyu ívají provolbu resp. automatický faxový p epína P íklad pou ití provozu DEN a NOC: - na pobo ce 28 je p ipojen FAX, na pobo ce 27 záznamník. - jsou p ipojeny ty i státní linky, státní linka 94 je vyhrazena pro fax. Nastavení DEN: 91 zvoní na zvoní na zvoní na 21 a zvoní na 28 Nastavení NOC: 91 zvoní na zvoní na zvoní na zvoní na 28 Ve dne je pobo ka 21 vyzván na p i volání ze státních linek 91, 92, 93. Pobo ka 22 je vyzván na p i volání ze státní 92. FAX na pobo ce 28 je vyzván n ze státní 94. Pobo ka 27 se záznamníkem není vyzván na. Státní 94 lze pou ívat i k odchozímu volání. Pokud p íjde volání na FAX po jiné státní ne 94, m e vnit ní ú astník provést p epojení na pobo ku 28, nebo s výhodou pou ít slu bu rychlé p epojení ("#5"). P i výpadku napájecího nap tí úst edna nepracuje, státní linky jsou p ímo p ipojeny na pobo ky takto: - státní linka 91 na pobo ku 21 - státní linka 92 na pobo ku 22 - státní linka 93 na pobo ku 31 - státní linka 94 na pobo ku 32 Z t chto linek je mo né b ným zp sobem telefonovat bez jakéhokoliv vlivu úst edny. Ostatní telefony budou mimo provoz a vnit ní spojení není mo né uskute nit z ádné pobo ky. Výpadek napájecího nap tí sou asn zp sobí, e: - všechny vnit ní i vn jší hovory se rozpojí; - všechny slu by se ukon í (nap. vyzván ní); - ú ty za práv probíhající hovory po státních linkách se neulo í. Úst edna je vybavena zálo ním zdrojem pro napájení pam ti RAM, a proto výpadek napájecího nap tí neovlivní: - pam zkrácených voleb; - hodiny reálného asu; - pam pro evidenci hovor ; - nastavení slu eb "Budík", "Budík ka dý den"; - nastavení slu eb pro vyzván ní ze státních linek; - nastavení slu eb zp tného vyzvon ní; - nastavení slu eb p esm rování. Po zapnutí napájecího nap tí bude úst edna op t pracovat normáln. V noci budou volání ze státních linek 91, 92 a 93 automaticky sm rována na záznamník. FAX na pobo ce 28 je op t vyzván n ze státní linky 94. Chování úst edny lze dodate n ovliv ovat podle okam itých pot eb pou itím slu eb pro p esm rování státních linek. Typické je nap. pou ití slu by p esm rování p i nep ítomnosti (slu ba "#55...") na pobo ku, kde je záznamník nebo FAX. Tím lze docílit, e i ve dne p i momentální nep ítomnosti budou volání zaznamenaná na záznamník nebo p ijmuta na FAX

19 5 SLEDOVÁNÍ A Ú TOVÁNÍ HOVOR Úst edna T LINE 4 16 obsahuje vše, co je pot eba ke sledování a ú tování hovorného: hodiny reálného asu, vyrovnávací pam na 2000 hovor, p ijíma e tarifních impulz (16kHz) a galvanicky odd lený sériový a paralelní výstup. Úst edna zaznamenává: íslo pobo ky, ze které bylo voláno, íslo státní linky p es kterou bylo voláno, íslo volané stanice, délku hovoru, cenu za tento hovor (jako po et tarifních impulz 16 khz), datum a as hovoru. Z t chto údaj je mo né stanovit cenu hovoru za jednotlivá telefonní spojení. Úst edna umo uje provést i vyú tovaní za hovory ulo ené ve vyrovnávací pam ti - slu ba "Tisk statistiky sledovaných hovor ". Statistika zahrnuje pro ka dou pobo ku po et tarifních impuls za jednotlivé státní linky a p ehled sou tu doby místních, mezim stských a mezistátních spojení. Upozorn ní! P epína mezi paralelním (25 pin ) a sériovým (9 pin ) výstupem úst edny p epn te sm rem k tomu výstupu, který budete pou ívat pro tisk, nebo pro zpracování na po íta i PC. 5.2 Formát sledovaných hovor Na p ipojené za ízení (tiskárna, nebo PC) vystupují údaje z úst edny v pevném ASCII formátu: = :55 13/08/ = :10 13/08/ = :15 13/08/ P12...= :45 13/08/ = :05 13/08/95 * * * * * * * * * * * * *.))) datum spojení * * * * *.))) èas spojení * * * *.))) délka spojení v sec * * *.))) poèet tarifních impulzù (16kHz) * *.))) volané telefonní èíslo (prvních 10 èíslic) *.))) èíslo státní linky, pøes kterou bylo voláno.))) èíslo poboèky, ze které bylo voláno 5.1 Vyrovnávací pam hovor Vyrovnávací pam je ur ena k ukládání sledovaných hovor, v p ípad, kdy p ipojené za ízení (tiskárna, nebo PC) není p ipravené p ijímat údaje. Kapacita pam ti je 2000 sledovaných hovor a je zálohována proti výpadku sí ového napájení úst edny. Stav vyrovnávací pam ti zobrazuje LED dioda MEM ervené barvy: MEM nesvítí - vyrovnávací pam je prázdná, MEM svítí - ve vyrovnávací pam ti je alespo jeden hovor, MEM bliká - p ekro ení 80% kapacity pam ti (nebezpe í p epln ní pam ti). Stav p ipojeného za ízení zobrazuje LED dioda ON zelené barvy: ON nesvítí - za ízení není p ipravené p ijímat údaje, ON svítí - za ízení je p ipravené p íjímat údaje. Výstup údaj na p ipojeném za ízení se ovládáte p epína em PRINT: v poloze ON - povolen výstup údaj na p ipojeném za ízení, v poloze MEM - sledované hovory se v dy ukládají ve vyrovnávací pam ti, v poloze SET - tato poloha slou í k tisku statistiky a nastavení úst edny. Poznámky: Po ka dém zapnutí úst edny (p ípadn po slu b RESET) se vytiskne zpráva: TLINE V5.1X firmware (RL)soft # * * * * *.))) evid.è. prog. *.))) verze programu.))) typ ústøedny V p ípad ztráty zálohovaných údaj (pouze v p ípad vá né poruchy - výpadek zálo ního zdroje) úst edna vytiskne zprávu:! CMOS ERROR! TLINE V5.1X firmware (RL)soft #

20 5.3 Tisk statistiky sledovaných hovor Úst edna umo uje provést statistiku pro hovory, které jsou ulo ené ve vyrovnávací pam ti. Statistika zahrnuje pro ka dou pobo ku sou et po tu tarifních impulz za jednotlivé státní linky a p ehled sou tu doby místních, mezim stských a mezistátních volání. Tisk statistiky vyvoláte p idr ením p íslušného tla ítka p i zapnutí úst edny, nebo pomocí slu by. P ed tiskem musíte p epnout p epína PRINT do polohy SET. ^ >, + Slu ba Popis funkce ^ #71 7! Tisk statistiky sledovaných hovor (vyú tování) Statistika sledovaných hovor obsahuje dva informa ní ádky a dv tabulky: 1. První ádek "Time & Date:" informuje za jaké období se daná statistika provádí a je ur eno prvním a posledním záznamem v pam ti tisku úst edny. 2. Druhý ádek "Free memory:" informuje o volném prostoru v pam ti tisku (po et volných záznam a pom r vyjád ený v %). 3. První tabulka zobrazuje pro ka dou pobo ku ( ádky 21: a 38:) po et tarifních impulz za jednotlivé státní linky (sloupce EXT91 a EXT94). Na konci ka dého ádku je sou et tarifních impulz pro danou pobo ku. Pod ka dým sloupcem je sou et tarifních impulz za jednotlivé státní linky. Celkový sou et je v pravém dolním rohu. Vynásobením po tu cenou za jeden impulz získate skute nou cenu. 4. Druhá tabulka zahrnuje pro ka dou pobo ku ( ádky 21: a 38:) dobu hovoru v sekundách rozd lenou podle druhu spojení (sloupce místní, p ím stské, mezim stské, mezistátní). Na konci ka dého ádku je sou et doby hovoru pro danou pobo ku. Pod ka dým sloupcem je sou et doby hovoru podle druhu spojení. Celkový sou et je v pravém dolním rohu. Tato tabulka umo uje zjistit jakými druhy spojení byl dosa en ú et za pobo ky. a) Pokud po tisku statistiky chcete tisknout ú et za jednotlivé hovory potom p epn te p epína PRINT do polohy ON a tento ú et se na p ipojené a zapnuté tiskárn vytiskne. Po zhasnutí LED diody MEM vra te p epína PRINT do polohy SET. Tisk statistiky sledovaných hovor (p íklad): TARIF STATISTIC Time & Date: 12:00 01/01/ :38 02/02/95 Free memory: 1026 = 52% LINE EXT 91 + EXT 92 + EXT 93 + EXT 94 = 16kHz COUNT : = : = 62 23: = : = : = : = : = 83 28: = : , = 1,345 32: = 87 33: = 45 34: = 0 35: = 12 36: = 32 37: = 0 38: = SUM: , , = 3,306 ============ LINE = CONNECT TIME : 2, , = 4,623 s 22: 5, = 6,506 s 23: 13, = 13,678 s 24: 24, ,105 = 25,674 s 25: 1, = 1,607 s 26: 11, = 11,569 s 27: , = 2,680 s 28: 1, = 2,044 s 31: 3, , ,231 = 41,826 s 32: ,205 = 2,097 s 33: , = 3,198 s 34: = 0 s 35: 2, = 2,443 s 36: = 2,259 s 37: = 0 s 38: = 411 s SUM: 66, , ,073 = 120,615 s ============ b) Pokud po tisku statistiky nechcete tisknout jednotlivé hovory potom doporu ujeme pou ít slu bu "#74 7" (slu ba "Vymazání pam ti tisku") z privilegované pobo ky (p epína na desce displeje pod krytem úst edny musí být v horní poloze). Následující tisk statistiky se provede za nov ulo ené hovory

CT LINE 2 6 OBSAH NÁVOD K OBSLUZE

CT LINE 2 6 OBSAH NÁVOD K OBSLUZE OBSAH NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ POBO KOVÁ ÚST EDNA CT LINE 2 6 1 ÚVOD... 4 M Vlastnosti... 4 M Slu by (výb r)... 5 M P ídavné vybavení... 5 2 SIGNALIZACE... 6 2.1 Tóny na pobo ce... 6 2.2 Vyzván ní na

Více

ALPH 60 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

ALPH 60 UŽIVATELSKÝ NÁVOD TELEFONNÍ POBOÈKOVÁ ÚSTØEDNA ALPH 60 UŽIVATELSKÝ NÁVOD TELEFONNÍ POBOÈKOVÁ ÚSTØEDNA ALPH 60 UŽIVATELSKÝ NÁVOD Tento uživatelský návod slouží pro koncového uživatele ústøedny. V návodu jsou popsány všechny

Více

modul MIS 0 SW pro T LINE, CT LINE

modul MIS 0 SW pro T LINE, CT LINE NÁVOD K OBSLUZE euroisdn 2B+D modul MIS 0 SW pro T LINE, CT LINE 1.1 Úvod Modul MIS 0 je euroisdn modul, který umo ní p ímé p ipojení telefonních úst eden spole nosti ALPHATEL PLUS s.r.o. na digitální

Více

NÁVOD K OBSLUZE UNIVERZÁLNÍ ELEKTRONICKÝ VRÁTNÝ VRÁTNÝ AV-02 VRÁTNÝ AV-04 VRÁTNÝ AV-10 PRO VRÁTNÝ AV-10 PANEL AVX-13

NÁVOD K OBSLUZE UNIVERZÁLNÍ ELEKTRONICKÝ VRÁTNÝ VRÁTNÝ AV-02 VRÁTNÝ AV-04 VRÁTNÝ AV-10 PRO VRÁTNÝ AV-10 PANEL AVX-13 NÁVOD K OBSLUZE UNIVERZÁLNÍ ELEKTRONICKÝ VRÁTNÝ VRÁTNÝ AV-02 VRÁTNÝ AV-04 VRÁTNÝ AV-10 PRO VRÁTNÝ AV-10 PANEL AVX-13 1.1 Úvod Elektronický vrátný VRÁTNÝ AV-xx je za ízení, slou ící pro komunikaci s osobami

Více

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A VLASTNOSTI Instalace do dvousloupcového tlačítkového panelu 725 nebo DOMUS AURA Svorkovnice pro připojení 18 tlačítek přímo k modulu Při

Více

Návod k pužití telefonního přístroje 3COM 3101

Návod k pužití telefonního přístroje 3COM 3101 Návod k pužití telefonního přístroje 3COM 3101 1 Interaktivní tlačítka umožňují vybrat funkci zobrazenou nad tlačítky na displeji telefonu. Funkce které se zobrazují jsou: Zvol (výběr položky v menu přístroje)

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

ISDN telefony AVAYA 1408 / 1416 připojené na Integral Enterprise. Návod na obsluhu

ISDN telefony AVAYA 1408 / 1416 připojené na Integral Enterprise. Návod na obsluhu ISDN telefony AVAYA 1408 / 1416 připojené na Integral Enterprise Návod na obsluhu 2 Obsah str.: Důležitá upozornění a informace. 4 Seznamte se s Vaším telefonem Přehled funkcí a tlačítek telefonů ; Signální

Více

Digitální tlakoměr PM 111

Digitální tlakoměr PM 111 Digitální tlakoměr PM 111 Tlakoměr PM 111 Průmyslové tlakoměry PM 111 jsou určeny k měření, digitálnímu zobrazení okamžité hodnoty tlaku měřeného média a případně i na jeho regulaci. Použití a princip

Více

NÁHLAVNÍ SOUPRAVA. pro akumulátor

NÁHLAVNÍ SOUPRAVA. pro akumulátor NÁHLAVNÍ SOUPRAVA LEGENDA KE SCHÉMATU ZÁKLADNÍ JEDNOTKA NÁHLAVNÍ SOUPRAVA 1 Posuvný přepínač Tx (A-D) 18 Mikrofon 2 Posuvný přepínač Rx (1-4) 19 Reproduktor 3 Hlasitost hovoru NAHORU 20 Tlačítko Mluvit

Více

Pobo ková telefonní úst edna

Pobo ková telefonní úst edna Pobo ková telefonní úst edna Vá ení zákazníci, blahop ejeme Vám, e jste se rozhodli pro nákup telefonní úst edny M LINE firmy ALPHATEL, spol. s r.o. Sou asn Vás prosíme, abyste si d íve ne za nete naše

Více

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze Sklokeramická deska PVD 830 N Návod k obsluze 1 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Čas/Časovač/Odpočítávání Indikátor rozšířené zóny Zapnutí/vypnutí a zobrazení varné zóny Tlačítko Memory (paměť) Zóna časovače Tlačítka

Více

Chronis IB / IB L Programovatelné spínací hodiny

Chronis IB / IB L Programovatelné spínací hodiny Abyste mohli optimálně využít všech výhod programovatelných spínacích hodin Chronis IB / IB L, přečtěte si pozorně následující návod k obsluze a provozu. Chronis IB / IB L jsou programovatelné spínací

Více

Rozšířená nastavení. Kapitola 4

Rozšířená nastavení. Kapitola 4 Kapitola 4 Rozšířená nastavení 4 Nástroje databáze Jak již bylo zmíněno, BCM používá jako úložiště veškerých informací databázi SQL, která běží na všech lokálních počítačích s BCM. Jeden z počítačů nebo

Více

Návod k montáži a obsluze RJ 10

Návod k montáži a obsluze RJ 10 Návod k montáži a obsluze RJ 10 VŠEOBECNÉ INFORMACE Je striktně zakázané kopírovat nebo rozmnožovat tento Návod k montáži a obsluze, bez písemného souhlasu výrobce. Překlad do dalších jazyků celku nebo

Více

KX-TDA verze 2.02. Rozšiřte kapacitu a schopnosti Vašeho systému KX-TDA povýšením na verzi 2.02.

KX-TDA verze 2.02. Rozšiřte kapacitu a schopnosti Vašeho systému KX-TDA povýšením na verzi 2.02. KX-TDA verze 2.02 Rozšiřte kapacitu a schopnosti Vašeho systému KX-TDA povýšením na verzi 2.02. Digitální IP pobočkový system Panasonic KX-TDA výkonný firemní komunikační system poskytující vyspělá řešení

Více

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4.

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4. MOJESODEXO.CZ Poukázky v obálkách Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 22. 9. 2014 17:44 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU 1. ÚVOD... 2 1.1. CO JSOU TO POUKÁZKY V OBÁLKÁCH?... 2 1.2. JAKÉ POUKÁZKY MOHOU BÝT

Více

Digitální album návod k použití

Digitální album návod k použití Digitální album návod k použití ALBUM je schopné stahovat (nahrávat) fotografie přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Pojme více než 20 tisíc fotografií ve formátu JPG, optimalizovaných

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 03/05 DF. Obj. č.: 51 21 46

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 03/05 DF. Obj. č.: 51 21 46 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 DF Obj. č.: 51 21 46 Obsah Strana Úvod... 2 Účel použití nabíječky... 3 Popis funkce nabíječky... 3 Co znamená pojem paměťový efekt?... 3 Bezpečnostní předpisy... 4 Připojení

Více

Měřič plochy listu Návod k použití

Měřič plochy listu Návod k použití Měřič plochy listu Návod k použití strana 1 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Popis... 3 1.2 Ovládací prvky a indikátory... 4 1.2.1 Hlavní jednotka... 4 1.2.2 Skener... 5 1.3 Nastavení... 5 1.4 Nastavení rukojeti...

Více

TERMOSTAT KOLON LCT 5100

TERMOSTAT KOLON LCT 5100 TERMOSTAT KOLON LCT 5100 Návod k obsluze Výrobce: Vývoj a konstrukce: Dodavatel a servis: K Nouzovu 2090; 143 00 Praha 4 Tel.: + 420 225 983 400 + 420 225 983 410 Fax: + 420 244 403 051 e-mail: pristroje@ingos.cz

Více

Z Á R U Č N Í A T Y P O V Ý L I S T

Z Á R U Č N Í A T Y P O V Ý L I S T Výroba solárních článků a fotovoltaické aplikace TYP: Z Á R U Č N Í A T Y P O V Ý L I S T SOLARTEC s.r.o. Televizní 2618 756 61 Rožnov p. R. Česká Republika Modulární centrální jednotka MCU pro MPPT Tel.:

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

2N OMEGA 48 2N StarPoint 500

2N OMEGA 48 2N StarPoint 500 PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2.0 Příručka uživatele 1 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi výrobku. Tento nový výrobek byl vyvinut a vyroben s důrazem na maximální užitnou hodnotu, kvalitu a spolehlivost.

Více

Návod k obsluze. MSA Plus 250

Návod k obsluze. MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Obsah Obsah Strana 1 Úvod 1.1 Platnost 1.2 Popis svářečky 1.2.1 Ovládací prvky 1.4 Napájení jednotky 1.4.1 Provoz při připojení do sítě 1.4.2

Více

GSM alarm INTELIGENTNÍ základna

GSM alarm INTELIGENTNÍ základna GSM alarm INTELIGENTNÍ základna Neumísťujte hlavní jednotku alarmu v blízkosti velkých kovových objektů, zařízení způsobujících vysokofrekvenční rušení a silných překážek jako například železobetonové

Více

Návod k použití euroset 2015

Návod k použití euroset 2015 Návod k použití euroset 2015 Tlačítka zkrácené volby euroset 2015 Reproduktor Mikrofon Funkční prvky / tlačítka a symboly na displeji Tlačítka a Shift " Set - nastavit, uložit L Mikrofon vypnout d Reproduktor

Více

Identifikační údaje 2010 TELCO systems, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Identifikační údaje 2010 TELCO systems, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Identifikační údaje 2010 TELCO systems, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. TELCO PH-895 1112 - telefonní přístroj TELCO systems, s. r. o. SLOVAK REPUBLIC www.telco.sk 04/2010 FSK a DTMF 66-ti místná paměť

Více

2. Součásti dodávky telefonního terminálu TA 33clip...2

2. Součásti dodávky telefonního terminálu TA 33clip...2 Přepínací telefonní terminál fax - telefon Obj. č.: 92 15 52 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákuppřepínacího telefonního terminálu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

KÓDOVÝ ZÁMEK 1105/2 A 1156/10

KÓDOVÝ ZÁMEK 1105/2 A 1156/10 KÓDOVÝ ZÁMEK 1105/2 A 1156/10 Popis Kódový zámek umožňuje odemknuti elektrického zámku zadáním číselné kombinace (kódu) na klávesnici. K otevírání dveří může být naprogramováno až 8 různých kódů, které

Více

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05207AB -11/13-01 GF Niky 1000/1500 CZ CZ 3 2 Niky 1000/1500 OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání a signalizace

Více

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér

Více

PGM-03. - GSM komunikátor - dálkové ovládání. Montážní a uživatelská příručka - 1 -

PGM-03. - GSM komunikátor - dálkové ovládání. Montážní a uživatelská příručka - 1 - PGM-03 - GSM komunikátor - dálkové ovládání Montážní a uživatelská příručka - 1 - GSM dálkové ovládání PGM-03 Montážní manuál 3-1.8.2010 pro verzi fw. 2.1 Zařízení PGM-03 slouží k dálkovému ovládání vytápění,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 64 61 50 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našeho malého bezdrátového pokojového a venkovního teploměru. Tento přístroj dokáže přijímat signály naměřené

Více

Návod k použití pro termostat SALUS, model RT500

Návod k použití pro termostat SALUS, model RT500 Návod k použití pro termostat SALUS, model RT500 Telefon: Prodejní oddělení: +420 532 150 355 Technické oddělení: +420 541 634 355 Thermo-control CZ s.r.o. Ječná 29a 621 00, Brno, ČR Distributor pro ČR

Více

Tlačítkový spínač s regulací svitu pro LED pásky TOL-02

Tlačítkový spínač s regulací svitu pro LED pásky TOL-02 Tlačítkový spínač s regulací svitu pro LED pásky TOL-02 Tlačítkový spínač slouží ke komfortnímu ovládání napěťových LED pásků. Konstrukčně je řešen pro použití v hliníkových profilech určených pro montáž

Více

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Zakázky standardní přehled 1. Možnosti výběru 2. Zobrazení, funkce Zakázky přehled prací 1. Možnosti výběru 2. Mistři podle skupin 3. Tisk sumářů a skupin Zakázky ostatní

Více

GIGAmatic. Tenzometrický přetěžovací převodník. 1. Popis 2. 2. Použití 2. 3. Technické informace 2. 4. Nastavení 3. 5. Popis funkce 6. 6.

GIGAmatic. Tenzometrický přetěžovací převodník. 1. Popis 2. 2. Použití 2. 3. Technické informace 2. 4. Nastavení 3. 5. Popis funkce 6. 6. GIGAmatic Tenzometrický přetěžovací převodník OBSAH 1. Popis 2 2. Použití 2 3. Technické informace 2 4. Nastavení 3 5. Popis funkce 6 6. Zapojení 8 7. Údržba 9 Strana # 1 z 8 Revize: 1.8 Květen 2007 1.

Více

EnOcean spínač - aktor 2 kanál 6A UPS230/12

EnOcean spínač - aktor 2 kanál 6A UPS230/12 EnOcean spínač - aktor 2 kanál 6A UPS230/12 Návod k použití CZ 1 Stručný návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho produktu 2 kanálového spínače aktoru s pokročilou možností programování

Více

ATEUS - NETSTAR StarPoint

ATEUS - NETSTAR StarPoint 2N ATEUS - NETSTAR ATEUS - NETSTAR 1 Vážení zákazníci, blahopřejeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup nového telefonního přístroje 2N 500 pro systém ATEUS NETSTAR od českého výrobce 2N TELEKOMUNIKACE

Více

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE Úvodem WD je mobilní verze klasického WEBDISPEČINKU, která je určena pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy ios a Android,

Více

ODYSEUS. Návod k obsluze. Kompaktní pobočková telefonní ústředna. TELSYCO s.r.o. e-mail: info@telsyco.cz tel./fax: +420 241 765 832. www.telsyco.

ODYSEUS. Návod k obsluze. Kompaktní pobočková telefonní ústředna. TELSYCO s.r.o. e-mail: info@telsyco.cz tel./fax: +420 241 765 832. www.telsyco. Kompaktní pobočková telefonní ústředna ODYSEUS Návod k obsluze TELSYCO s.r.o. Prostřední 627/14 141 00 Praha 4 e-mail: info@telsyco.cz tel./fax: +420 241 765 832 www.telsyco.cz OBSAH KOMPAKTNÍ POBOČKOVÁ

Více

ICE střídavé regulátory ( Electronic Speed ControIler- ESC)

ICE střídavé regulátory ( Electronic Speed ControIler- ESC) ICE střídavé regulátory ( Electronic Speed ControIler- ESC) Technické údaje: (ICE7A-150A) 150A)2-6S LiPo,6-18 NiMH (ICEHV60A.HV100A) 4-12S LiPo, 12-36 NiMH (ICEHV120, HV180HV) 4-14S LiPo, 5-15S (LiFeP04),

Více

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI DOPRAVCE I PRÁCI S DATY Z DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI DOPRAVCE I PRÁCI S DATY Z DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU ZÁKLADNÍ I DOPRAVCE I PRÁCI S DATY Z DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU Tato informace je ur ena dopravc m s cílem je informovat o povinnostech ulo ených p edpisy ES a R, které se týkají stahování dat, jejich archivace

Více

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS PŘÍSTROJE A JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT... 5 INSTALACE... 5 NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU...

Více

MAZACÍ PŘÍSTROJ PMP CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

MAZACÍ PŘÍSTROJ PMP CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ MAZACÍ PŘÍSTROJ POUŽITÍ Mazací přístroj je užíván jako zdroj tlakového maziva pro centrální mazací systémy s progresivními rozdělovači řady BVA, PRA a PRB, pro trvalé, pravidelné mazání různých strojů

Více

PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PT712 PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ záloha při výpadku napětí > 100 hodin montáž přímo na instalační krabice podsvícený přehledný displej v designu spínačů VENUS možnost rozšíření o externí

Více

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7 OBSAH Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4 Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6 Používání Ovládací prvky 7 Údržba Čištění 9 Tukové filtry 10 Uhlíkový filtr 10

Více

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah 9. Automatické vypnutí Pro prodloužení životnosti baterie je poskytována funkce automatického vypínání. V případě nečinnosti (ovládání tlačítek), změny rozsahu po dobu 15 minut se multimetr automaticky

Více

I. Základní pojmy a zkratky. - provedení koordinační funkční zkoušky EPS a navazujících zařízení,

I. Základní pojmy a zkratky. - provedení koordinační funkční zkoušky EPS a navazujících zařízení, TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY pro připojení elektrické požární signalizace prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany operačního střediska Hasičského záchranného sboru

Více

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI Uživatelská příručka 1. března 2013 Obsah Registrace... 3 Registrace fyzické osoby... 3 Registrace právnické osoby... 6 Uživatelské role v systému... 8 Přihlášení do systému...

Více

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru. Výrobek nesmí být používán dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem zkušené osoby nebo nebyli poučeni

Více

CL232. Převodník RS232 na proudovou smyčku. S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení

CL232. Převodník RS232 na proudovou smyčku. S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení Převodník RS232 na proudovou smyčku S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení 28. dubna 2011 w w w. p a p o u c h. c o m CL232 Katalogový list Vytvořen:

Více

18.3.98 815s-titul.fm euroset 815 S, IM-dt: A30350-X5007-X20-1-2D19. euroset 815 S. Komfortní telefon s hlasitým telefonováním, a displejem

18.3.98 815s-titul.fm euroset 815 S, IM-dt: A30350-X5007-X20-1-2D19. euroset 815 S. Komfortní telefon s hlasitým telefonováním, a displejem 18.3.98 815s-titul.fm euroset 815 S, IM-dt: A30350-X5007-X20-1-2D19 Komfortní telefon s hlasitým telefonováním, jmennými tlačítky a displejem euroset 815 S Návod k použití 4.11.98 815s-pohled.fm euroset

Více

PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT MINIB TH-0108 (F)

PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT MINIB TH-0108 (F) PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT MINIB TH-0108 (F) Úvod Tento termostat je digitální programovatelnou jednotkou napájenou bateriemi pro řízení teploty při vytápění a ochlazování. Je možno jej použít u většiny

Více

Kabelový ovlada (standardní vybavení)

Kabelový ovlada (standardní vybavení) Kabelový ovlada (standardní vybavení) 1. Displej asova e 2. Rychlost ventilátoru (Automatika (AU- TO), Vysoká, St ední, Nízká) 3. Indikace odmrazování (DEFROST) 4. Indikace úsporného režimu (SAVE) 5. Zobrazení

Více

DX 345. Indikace polohy - zjednodušený návod

DX 345. Indikace polohy - zjednodušený návod control motion interface motrona GmbH Zwischen den Wegen 32 78239 Rielasingen - Germany Tel. +49 (0)7731-9332-0 Fax +49 (0)7731-9332-30 info@motrona.com www.motrona.com DX 345 Indikace polohy - zjednodušený

Více

Dne 12. 7. 2010 obdržel zadavatel tyto dotazy týkající se zadávací dokumentace:

Dne 12. 7. 2010 obdržel zadavatel tyto dotazy týkající se zadávací dokumentace: Dne 12. 7. 2010 obdržel zadavatel tyto dotazy týkající se zadávací dokumentace: 1. na str. 3 požadujete: Volání a SMS mezi zaměstnanci zadavatele zdarma bez paušálního poplatku za tuto službu. Tento požadavek

Více

KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ TÝDENNÍ ČASOVAČ

KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ TÝDENNÍ ČASOVAČ Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ TÝDENNÍ ČASOVAČ Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 29.11.2011 Verze: 2.0 2011 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více

Barevný videotelefon CDV-70H

Barevný videotelefon CDV-70H Barevný videotelefon CDV-70H Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k

Více

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv 29 Evidence smluv Uživatelský modul Evidence smluv slouží ke správě a evidenci smluv organizace s možností připojení vlastní smlouvy v elektronické podobě včetně přidělování závazků ze smluv jednotlivým

Více

Texecom www.texe.com Příručka pro správce systému Verze manuálu : 02-0904

Texecom www.texe.com Příručka pro správce systému Verze manuálu : 02-0904 Texecom www.texe.com Příručka pro správce systému www.atisgroup.cz AT - spec. firmware pro ústředny firmy ATIS (412 ver.10.x, 816 ver.10.x, 832 ver.3.x) Verze manuálu : 02-0904 Obsah 1. Zabezpečovací systém...

Více

PocketHome BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAÈ - TERMOSTAT PRO ZÓNOVOU REGULACI PODLAHOVÉHO TOPENÍ

PocketHome BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAÈ - TERMOSTAT PRO ZÓNOVOU REGULACI PODLAHOVÉHO TOPENÍ PocketHome prvek systému PocketHome vysílač k přijímači PH-BP1-P9 snímá teplotu v místnosti a vysílá požadavek pro sepnutí okruhu PH-BP1-V BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAÈ - TERMOSTAT PRO ZÓNOVOU REGULACI PODLAHOVÉHO

Více

ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM CA-64 (software verze 1.07.xx)

ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM CA-64 (software verze 1.07.xx) ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM (software verze 1.07.xx) Uživatelský manuál ca64u_e 01/02 2 Uuživatelský manuál SATEL Shrnutí Obsah ÚVOD...4 ZÁKLADNÍ INFORMACE...6 KLÁVESNICE LCD.....8 OBSLUHA Z KLÁVESNICE LCD...10

Více

Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, 709 00 Ostrava 9, Czech Republic

Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, 709 00 Ostrava 9, Czech Republic Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, 709 00 Ostrava 9, Czech Republic tel / fax : +420 596 627 097, tel : +420 596 616 729, mob : +420 604 334 327 email : mercos@mercos.cz, www : http://www.mercos.cz

Více

TENZOMETRICKÝ KOMPARÁTOR

TENZOMETRICKÝ KOMPARÁTOR TENZOMETRICKÝ KOMPARÁTOR typ Tenz2174P 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s

Více

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55 modul Sklad 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Obsah 1 Programový komplet pro evidenci provozu jídelny modul SKLAD...3 1.1

Více

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty - regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty Popis spolu s ventilem AB-QM a termelektrickým pohonem TWA-Z představují kompletní jednotrubkové elektronické řešení: AB-QTE je elektronický regulátor

Více

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí Návod k obsluze HLSI 4000 Myčka nádobí 1 Obsah Popis ovládacího panelu...3 Rozměry...3 Technické údaje...3 Volba programu a speciální funkce...4 Automatická signalizace závad...7 Bezpečnostní systém proti

Více

Digitální telefon T3 Comfort připojený na telekomunikační pobočkový systém Integral 5E. Návod na obsluhu

Digitální telefon T3 Comfort připojený na telekomunikační pobočkový systém Integral 5E. Návod na obsluhu Digitální telefon T3 Comfort připojený na telekomunikační pobočkový systém Integral 5E Návod na obsluhu 2 Důležitá upozornění a informace Připojení digitálního telefonu T3 k telefonní síti Digitální telefonní

Více

Kingston DataTraveler Locker+ G3. Instalační příručka. Kingston DataTraveler Locker+ G3

Kingston DataTraveler Locker+ G3. Instalační příručka. Kingston DataTraveler Locker+ G3 Instalační příručka Kingston DataTraveler Locker+ G3 Obsah O této instalační příručce... 4 Systémové požadavky... 4 PC platforma... 4 Mac platforma... 4 Doporučení... 4 Nastavení (prostředí Windows)...

Více

Detektor vysokofrekvenčního pole RFD - 22. popis a návod k použití. Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod. verze 1.

Detektor vysokofrekvenčního pole RFD - 22. popis a návod k použití. Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod. verze 1. Detektor vysokofrekvenčního pole RFD - 22 popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod verze 1.0 RFD-22 popis a návod k použití RFD-22 je širokopásmový, vysoce citlivý

Více

PŘÍLOHA 1.2 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI. Přístup k veřejně dostupné telefonní službě

PŘÍLOHA 1.2 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI. Přístup k veřejně dostupné telefonní službě PŘÍLOHA 1.2 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI Přístup k veřejně dostupné telefonní službě Obsah 1 Podmínky služby...3 2 Přístup k veřejně dostupné telefonní službě...3 3 Doplňkové služby

Více

Osvětlení modelového kolejiště Analog / DCC

Osvětlení modelového kolejiště Analog / DCC D V1.0 Osvětlení modelového kolejiště Analog / DCC Popisovaný elektronický modul simuluje činnost veřejného osvětlení pro různé druhy svítidel a osvětlení budov s nepravidelným rozsvěcením jednotlivých

Více

Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem. vzduch-voda

Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem. vzduch-voda Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem vzduch-voda 29.4.2016 Model: LLR160-5,5kW REVEL Provozní manuál Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít k nevratnému poškození vašeho

Více

Zařízení má několik částí.

Zařízení má několik částí. Logická stavebnice, jak název napovídá je určena pro snadnou a efektivní práci s logickými obvody. Bez problémů se však dá použít i v analogové oblasti slaboproudé elektroniky. Mezi nesporné priority patří

Více

DMX DUO Návod k obsluze

DMX DUO Návod k obsluze DMX DUO Návod k obsluze Ovládací prvky (Str. 4) 1. Vypínač Slouží k zapnutí a vypnutí zařízení. V dolní poloze je zařízení vypnuté, v horní poloze je zařízení zapnuté. 2. LED diody časovače FX Zobrazují

Více

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem Návod k obsluze BluSpeaker Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem 1 1 Předmluva Tato příručka vám pomůže vhodně a bezpečně používat váš BluSpeaker 11 Kdo by si měl tento návod přečíst Příručka je

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením.

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1. Před vlastní instalací pozorně

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7 OBSAH Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4 Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6 Používání Ovládací prvky 7 Údržba Čištění 9 Tukové filtry 10 Uhlíkový filtr 10

Více

DVRS01 Kamera Full-HD 1080P

DVRS01 Kamera Full-HD 1080P DVRS01 Kamera Full-HD 1080P Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 3 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 4 Zapnout a vypnout

Více

Elektronická zátěž (Elektronische Last) Typ 3229.0 Obj. č.: 51 15 47

Elektronická zátěž (Elektronische Last) Typ 3229.0 Obj. č.: 51 15 47 Obsah Strana Elektronická zátěž (Elektronische Last) Typ 3229.0 Obj. č.: 51 15 47 1. Úvod a účel použití...2 Doplňující vybavení testovacího přístroje (kontrola zařízení se střídavým napětím)...3 2. Bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiem řízený budík se slunečním modulem. Obj.č.: 640 037

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiem řízený budík se slunečním modulem. Obj.č.: 640 037 NÁVOD K OBSLUZE Rádiem řízený budík se slunečním modulem Obj.č.: 640 037 DCF signál pro rádiem řízené hodiny s volbou ručního nastavování 24 hodinový ukazovací cyklus Kalendářní údaje: Datum dne a měsíce

Více

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat BECK-O-TRONIC 5 Provedení: Centronic cs Návod na montáž a obsluhu Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

Přístroj pro přípravu vařící vody K5. Návod pro obsluhu a montáž. hospodárně teplá voda. 1

Přístroj pro přípravu vařící vody K5. Návod pro obsluhu a montáž. hospodárně teplá voda. 1 Přístroj pro přípravu vařící vody K5 Návod pro obsluhu a montáž CZ hospodárně teplá voda. 1 Obsah CZ Popis přístroje.. strana 3 Technické údaje..4 Základní informace 4 Bezpečnostní instrukce.4 Příprava...5

Více

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra.

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra. Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 Používání maker Třída: 8. Učivo: Základy vytváření maker Obsah inovativní výuky: Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra. Doporučený

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém SPY09 Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Obsah Tlačítka

Více

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ Charakteristika a použití Příhradový regál SUPERBUILD je určen pro zakládání všech druhů palet, přepravek a beden všech rozměrů a pro ukládání kusového, volně

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/17 Obsah: 1. Všeobecné informace... 3 2. Způsoby přihlášení do Internetbankingu

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY 1. Obecný popis ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115A ATERM 1 Měřicí zařízení DEL2115A je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět

Více

Převodníky rozhraní RS-485/422 na optický kabel ELO E243, ELO E244, ELO E245. Uživatelský manuál

Převodníky rozhraní RS-485/422 na optický kabel ELO E243, ELO E244, ELO E245. Uživatelský manuál Převodníky rozhraní RS-485/422 na optický kabel ELO E243, ELO E244, ELO E245 Uživatelský manuál 1.0 Úvod...3 2.0 Principy činnosti...3 3.0 Instalace...3 3.1 Připojení rozhraní RS-422...3 3.2 Připojení

Více

On-line analyzátor pro měření tvrdosti vody

On-line analyzátor pro měření tvrdosti vody CZ Testomat 808 On-line analyzátor pro měření tvrdosti vody Návod k obsluze ANALYZÁTORY VODY IČO: 71417460 DIČ: CZ7502030844 Dalibor Herman Tel: +420 602 349 086 Za Klášterem 550 Fax: +420 321 723 285

Více

Sunis Indoor WireFree RTS Thermosunis Indoor WireFree RTS

Sunis Indoor WireFree RTS Thermosunis Indoor WireFree RTS Sunis Indoor WireFree RTS Thermosunis Indoor WireFree RTS CZ Návod k obsluze Obsah Bezpečnostní pokyny 2 Použití a vlastnosti 3 Popis a určení výrobku 3 Technické údaje 3 Obsah balení 3 Ovládací prvky

Více

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s. r. o. Masarykova 2226, 678 01 Blansko ČR, www.illko.cz, l.koupy@illko.cz ÚVOD Stroj

Více

Prodlužovačka se 6 zásuvkami ovládaná rádiovým signálem v pásmu 433 MHz

Prodlužovačka se 6 zásuvkami ovládaná rádiovým signálem v pásmu 433 MHz NÁVOD K OBSLUZE Prodlužovačka se 6 zásuvkami ovládaná rádiovým signálem v pásmu 433 MHz Obj. č.: 61 31 18 Ideální pro Vaše video nebo audio zařízení. Před prvním použitím prodlužovačky si pozorně přečtěte

Více

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov muvrx001lpvj MUVRX001LPVJ Č.j. : MUVR 2967/2008 Sp.Zn. : SPIS 446/2008/VAŽP42 7 Vyřizuje : Svěnčíková Šárka Tel. :

Více

ABUS HomeTec Pro bezdrátová tlačítková klávesnice CFT3000. Klávesnice byla vyvinuta speciálně pro bezdrátové ovládání pohonu

ABUS HomeTec Pro bezdrátová tlačítková klávesnice CFT3000. Klávesnice byla vyvinuta speciálně pro bezdrátové ovládání pohonu ABUS HomeTec Pro bezdrátová tlačítková klávesnice CFT3000 1. Oblast použití 2. Obsah balení 3. Montážní nářadí 4. Montáž 5. Obsluha 6. Upozornění Klávesnice byla vyvinuta speciálně pro bezdrátové ovládání

Více