AUDIO A NAVIGAČNÍ SYSTÉM. Sportage ČESKY NÁVOD K OBSLUZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AUDIO A NAVIGAČNÍ SYSTÉM. Sportage ČESKY NÁVOD K OBSLUZE"

Transkript

1 ČESKY AUDIO A NAVIGAČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE Sportage Před použitím zařízení si podrobně přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte ho pro případné budoucí použití. Nákresy a technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění.

2 Obsah Všeobecné informace Bezpečnostní pokyny Typy podporovaných disků Opatření týkající se manipulace s disky a přehrávačem POZNÁMKY K AUTORSKÝM PRÁVŮM Likvidace vašeho starého zařízení Názvy jednotlivých dílů Ovládací panel Dálkové ovládání volantu Základní ovládání Spouštěcí obrazovka Zapnutí/ vypnutí jednotky Vkládání disku/ Nastavení hlasitosti Vytažení disku/zobrazení GPS času Volba zdroje na ovládacím panelu Volba zdroje na obrazovce Zadní pohled kamery (volitelné příslušenství) Nastavení Obecné ovládání v menu SETUP (Nastavení) Bluetooth Systém Doprava/ Navigace Audio Displej

3 Obsah První kroky s navigací Co znamená GPS? Satelitní signály Zachycení satelitního signálu Výchozí obrazovka navigace Indikátory na obrazovce s mapou Jak zobrazit obrazovku s mapou Změna měřítka mapy Nastavení hlasitosti navigace Menu vložení cíle Přehled menu navigace Ovládání menu cílového místa Vyhledání adresy Poslední cíle Adresář POI (Významné místo) Blízko pozice Blízko cíle Ve městě/ Název Kia servis Telefonní číslo GPS souřadnice Parkování Pokračování v navigaci/ Zastavení navigace Použití mapy Plánovač tras Uložení cíle Uložení polohy Doma 1/ Práce2/ 3 ~

4 Obsah Použití menu mapy Přehled menu mapy Obecné ovládání menu mapy POI kategorie D/ 3D Rozdělení obrazovky/ Celá obrazovka Uložení polohy Plánovač tras Možnosti trasy Prohlížeč Objížďka Nejbližší informace Informace o trase Bezdrátová technologie Bluetooth Vysvětlení bezdrátové technologie Bluetooth Propojení navigace a bluetooth telefonu Odpojení/opětovné připojení bluetooth telefonu Smazání připojeného telefonu Změna univerzálního klíče Zavolání prostřednictvím zadání telefonního čísla Přepnutí zvuku během hovoru Zapnutí/vypnutí mikrofonu Přijmutí hovorů Použití telefonního seznamu Použití seznamu hovorů Zavolání prostřednictvím rychlého vytáčení

5 Obsah Ovládání CD/MP3/WMA/USB/iPod Přehrávání audio CD a MP3/ WMA/ USB/ ipod souborů Skok na další stopu/soubor Skok na předchozí stopu/soubor Návrat na začátek aktuální stopy/souboru Vyhledávání Úvodní sken Opakované přehrávání Náhodné přehrávání Přehrávání souborů roztříděných podle složky/ alba/ autora Zařazení složky/souboru do seznamu Vyhledávání hudby Nastavení rychlosti přehrávání hudebního seznamu Požadavky na USB zařízení/ Podporované USB zařízení Požadavky na MP3/WMA soubory Požadavky na ipod zařízení Ovládání rádia Poslouchání rádio stanic Uložení a vyvolání stanic AS (Automatické ukládání) Skenování vysílacích frekvencí TA (Dopravní informace) NEWS (Zprávy) REGION (Oblast) Automaticky/Vypnuto Ovládání pomocných zařízení Použití zdroje AUX/ Nastavení video obrazovky

6 Obsah Systém rozpoznání hlasu Rozpoznání hlasu Zadávání hlasových povelů Jak říkat čísla Příklady hlasových povelů Povel nápovědy Hlasové povely Odstraňování problémů Rejstřík Symboly pro zobrazení dopravních problémů

7 Všeobecné informace Bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTEVÍREJTE VÝSTRAHA ABYSTE SNÍŽILI NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NESUNDÁVEJTE KRYT (ANI ZADNÍ ČÁST) UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ UŽIVATELSKY OPRAVITELNÉ ČÁSTI. SERVIS PŘENECHEJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVI. Blesk se symbolem šipky uvnitř rovnostranného trojúhelníku slouží k upozornění uživatele na přítomnost živého nebezpečného napětí v blízkosti zařízení, které může mít dostatečnou velikost a hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku slouží k upozornění uživatele na přítomnost důležitých provozních pokynů a servisních pokynů v návodu přiloženém k zařízení. Vždy provozujte vozidlo bezpečně. Při řízení vozidla buďte ostražití, a za všech okolností se plně věnujte řízení. Neměňte nastavení nebo jiné funkce. Před prováděním takových operací bezpečně zaparkujte. Pro zachování bezpečnosti jsou některé funkce zablokovány, dokud není zatažená ruční brzda. Nepoužívejte delší dobu při extrémně nízkých nebo vysokých teplotách. (-10 C až 60 C) Abyste snížili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nesundávejte kryt ani zadní část zařízení. Uvnitř nejsou žádné uživatelsky opravitelné části. Servis přenechejte kvalifikovanému servisnímu technikovi. 7 Abyste snížili nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte zařízení kapající nebo stříkající vodě, dešti nebo vlhkosti. Teplota vně jednotky může být extrémně vysoká, prosím používejte jednotku až po správné instalaci do vozidla. Během řízení udržujte hlasitost hudby na přiměřené úrovni. Zařízení nepouštějte a vyvarujte se těžkým nárazům.

8 Všeobecné informace Během řízení nesmí řidič sledovat monitor. Pokud řidič sleduje během řízení monitor, může dojít k nepozornosti a tím k nehodě. Tato jednotka je určená pro vozidla s 12 V baterií a záporným zemněním. Před instalací do rekreačního vozidla, nákladního automobilu nebo autobusu, zkontrolujte napětí baterie. Abyste zabránili zkratům v elektrickém systému, odpojte E kabelu baterie před zahájením instalace. VÝSTRAHA: Toto zařízení využívá laserový systém. Abyste zajistili správné použití tohoto zařízení, prosím přečtěte si pozorně tento návod k obsluze a uschovejte ho pro případné použití v budoucnu. Pokud vyžaduje zařízení provedení údržby, obraťte se na autorizované servisní středisko. Prováděním operací, nastavení nebo funkcí jiných, než zde popsaných, může dojít k nebezpečnému radioaktivnímu ozáření. Abyste nebyly vystaveni přímému působení laserového paprsku, neotevírejte kryt. Viditelné laserové záření při otevření. NEDÍVEJTE SE DO PAPRSKU. VÝSTRAHA: CLASS 1M VIDITELNÉ A NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ, PŘI OTEVŘENÍ SE NEDÍVEJTE PŘÍMO S OPTICKÝMI POMŮCKAMI. VÝSTRAHA: Neudržujte navigační systém v chodu, pokud je motor zastavený. V opačném případě by mohlo dojít k vybití baterie. Pokud používáte navigační systém, vždy udržujte motor v chodu. Pokud chce řidič ovládat navigační systém, nejdříve by měl zaparkovat vozidilo na bezpečné místo a zatáhnout ruční brzdu. Ovládání systému za jízdy může řidiče rozptylovat a může dojít k vážné dopravní nehodě. Systém nerozebírejte ani neupravujte. Jinak může dojít k nehodě, požáru nebo úrazu elektrickým proudem. V některých státech jsou zákony zakazující požívání video obrazovek za jízdy. Používejte systém pouze v souladu se zákonem. Za jízdy nepoužívejte svůj telefon. Abyste mohli volat, musíte zastavit vozidlo na bezpečném místě. Při řízení vozidla nastavte hlasitost hudby dostatečně potichu, abyste slyšeli zvuky přicházející zvenčí. 8

9 Všeobecné informace Typy podporovaných disků Na tomto zařízení lze přehrávat CD-R nebo CD-RW obsahující audio tituly, MP3 nebo WMA soubory. V závislosti na stavu záznamového zařízení nebo samotného disku CD-R/ RW, nelze některé disky CD-R/RW na zařízení přehrávat. Na žádnou stranu (potištěnou ani záznamovou) disku nenalepujte žádné nálepky ani cedulky. Nepoužívejte nepravidelně tvarované disky CD (např. do tvaru srdce nebo osmihranné). Mohlo by dojít k poškození. Opatření týkající se manipulace s disky a přehrávačem Vadné nebo znečištěné disky vložené do zařízení mohou způsobit zasekávání během přehrávání. S diskem manipulujte uchycením za vnitřní okraj. Nedotýkejte se povrchu nepotištěné strany disku. Nelepte papír nebo pásku apod. na povrch disku. Nevystavujte disk přímému slunečnímu světlu nebo nadměrnému teplu. V zařízení nelze přehrávat 8cm disky (používejte výhradně 12cm disky). Před přehráváním disk očistěte. Otřete disk hadříkem směrem od středu k vnějšímu okraji. Nikdy pro čištění disku nepoužívejte rozpouštědla jako jsou benzín nebo alkohol. 9

10 Všeobecné informace POZNÁMKY K AUTORSKÝM PRÁVŮM Je zákonem zakázané kopírovat, vysílat (rádiově, kabelem), ukazovat, hrát na veřejnosti nebo zapůjčovat autorsky chráněný materiál bez povolení. Toto zařízení má zabudovanou ochranu vyvinutou společností Macrovision. Na některé disky jsou kopírovány ochranné signály proti kopírování. Při přehrávání takových disků na zařízení, se objeví zašuměný obraz. Toto zařízení zahrnuje ochrannou technologii proti neoprávněnému kopírování, která je chráněná některými U.S. patenty a dalšími právy k duševnímu vlastnictví společnosti Macrovision Corporation a právy vlastníků. Použití této ochranné technologie proti neoprávněnému kopírování musí být autorizováno společností Macrovision Corporation, a je určeno pouze pro domácí a další omezené použití, pokud není autorizace společností Macrovision Corporation jiným způsobem. Reverzní inženýrství nebo rozebrání je zakázáno. Likvidace vašeho starého zařízení 1. Pokud je k zařízení připevněný přeškrtnutý symbol pojízdné popelnice, znamená to, že zařízení podléhá evropské směrnici 2002/96/ EC. 2. Veškeré elektrické a elektronické zařízení je nutné likvidovat odděleně od běžného domácího odpadu prostřednictvím vyhrazených sběrných míst, které určí vláda nebo místní autority. 3. Správnou likvidací starého zařízení příspíváte ke zmírnění možných negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví. 4. Podrobnější informace o likvidaci vašeho starého spotřebiče získáte na vašem městském úřadu, v servisu likvidace odpadu nebo v prodejně, kde jste zařízení zakoupili. ipod představuje ochrannou známku Apple Inc., registrovanou v U.S. a dalších zemích. Made for ipod (vyrobeno pro ipod) značí, že elektronické příslušenství bylo navrženo speciálně pro připojení k ipod, a že bylo vývojáři certifikováno, aby byly splněny výkonnostní standardy společnosti Apple. Značka Bluetooth a loga jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností LG Electronics je licencováno. Ostatní obchodní značky a obchodní názvy podléhají svým vlastníkům. 10

11 Názvy jednotlivých dílů Ovládací panel LAN8900EKSL_ENG_0525.indd Světelný indikátor CD IN (CD IN) Při vložení disku dojde k rozsvícení indikátoru. 2. RADIO Volby FM/AM pásma. 3. MEDIA Volby zdroje: CD, USB, ipod, AUX 4. / Stiskněte toto tlačítko. - Automatické ladění: RADIO - Stopa nahoru/dolů: USB CD ipod Stiskněte a držte toto tlačítko. - Vyhledávání (dopředu/dozadu): USB CD 11 ipod 5. Vypnutí/zapnutí displeje ( ) Stiskněte pro přepínání mezi zapnutím a vypnutím displeje. 6. Točení doleva ( / ) - Stisknutí: Zapnutí/vypnutí napájení - Točení: Ovládání hlasitosti 7. Vyjmout (Z) Stiskněte pro vytažení disku ze zařízení. 8. Štěrbina disku 9. Čas ( ) Stiskněte pro zobrazení digitálních/ analogových hodin v zapnutém/ vypnutém stavu.

12 Názvy jednotlivých dílů 10. MAP Stiskněte pro zobrazení obrazovky s aktuální mapou. 11. NAV Stiskněte pro vstup do menu pro zadání cíle. Pro vstup do menu zadání cíle je k dispozici několik možností. 12 SETUP ( ) Stiskněte pro přístup k systémovému nastavení. (Str. 16) Stiskněte a držte pro kontrolu zařízení, verze software, verze navigace a verze mapy. 13. Info ( ) Stiskněte pro zobrazení cíle, trasy a dopravních informací, pokud je aktivní cestovní průvodce. Cíl: Zobrazuje informace o aktuální poloze vozidla a cíli cesty. Trasa: Zobrazuje informace o trase z aktuální pozice vozidla do cíle. Doprava: Zobrazuje informace o dopravě. - Dopravní informace na trase: Seznam dopravních informací nalezených na doporučené trase z aktuální pozice vozidla do cílového místa. - Dopravní informace v blízkém okolí: Seznam dopravních informací v blízkém okolí aktuální polohy vozidla. 14. PHONE ( ) Použijte pro zapnutí Bluetooth telefonní sady s hlasitým odposlechem (hands-free). 15. Točení doprava ( ) Otočení po směru/proti směru hodinových ručiček. Vyhledává předchozí nebo následující radiovou frekvenci. - Ruční ladění Přeskočení stopy/souboru nahoru/ dolů v celém seznamu. ZOOM IN/ ZOOM OUT (přiblížení/ oddálení) - Otočením změníte měřítko mapy na obrazovce. Opakovat hlasového průvodce ( ) Stiskněte pro opakování hlasového průvodce. 12 LAN8900EKSL_ENG_0525.indd ÀÀü 9:52:46

13 Názvy jednotlivých dílů Dálkové ovládání volantu 1. Hlasitost ( / ) Zvýšení nebo snížení úrovně hlasitosti. 2. MUTE (ztlumit) Ztlumení hlasitosti. 3. U / u Stiskněte toto tlačítko. - Automatické ladění: RADIO - Stopa nahoru/dolů: USB CD ipod Stiskněte a držte toto tlačítko. - Ruční ladění: RADIO - Vyhledávání (dopředu/dozadu): USB CD ipod 4. MODE (Režim) Volba zdroje. FM t AM t CD t USB t ipod t AUX t FM Zapnutí Bluetooth telefonní sady s hlasitým odposlechem (handsfree). Krátce stiskněte pro přijmutí příchozího telefonního hovoru. Krátce stiskněte toto tlačítko pro vytočení hovoru ze seznamu posledních volání. Stiskněte toto tlačítko na delší dobu pro přepnutí zvuku během hovoru. (Telefon y s hlasitým odposlechem) Krátce stiskněte toto tlačítko pro odmítnutí dalšího hovoru během hovoru. Stiskněte toto tlačítko pro spuštění režimu hlasového rozpoznávání. Stiskněte tlačítko ještě jednou pro zrušení hlasových povelů při aktivním režimu hlasového rozpoznávání.

14 Základní ovládání Spouštěcí obrazovka Zařízení se spustí při přepnutí přepínače do polohy ACC nebo ON. - Potom je na obrazovce zobrazen režim rádia. Zařízení si pamatuje poslední přehrávaný režim. Poslední režim zůstane uložený do paměti, přestože je přepínač nastavený do polohy OFF. Při přepnutí přepínače do polohy ACC nebo ON dojde k automatickém vyvolání režimu. Opětovné naběhnutí zařízení může trvat delší dobu (asi 20 sekund). Zapnutí zařízení Stiskněte na ovládacím panelu ve vypnutém stavu. Při vložení disku do diskové jednotky se zařízení automaticky zapne. Vypnutí zařízení Stiskněte na ovládacím panelu v zapnutém stavu. Vložení disku Vložte disk do diskové jednotky a přehrávání se spustí automaticky. Nastavení hlasitosti Otáčejte knoflíkem hlasitosti ( ) na ovládacím panelu. Při vypnutí zařízení zůstane aktuální úroveň hlasitosti automaticky v paměti. Kdykoliv zařízení znovu zapnete, spustí se s uloženou úrovní hlasitosti. Pokud zařízení vypnete/zapnete pod úrovní hlasitosti 5, úroveň hlasitosti se změní na 5. Pokud zařízení vypnete/ zapnete nad úrovní hlasitosti 25, úroveň hlasitosti se změní na 25. Vytažení disku Stiskněte Z na ovládacím panelu. Disk je vysunutý z diskové jednotky. Pokud vysunutý disk nevytáhnete přibližně do 10 sekund, disková jednotka se znovu automaticky zavře. Zobrazení GPS času Stiskněte čas na ovládacím panelu v zapnutém stavu. Stiskněte čas na ovládacím panelu ve vypnutém stavu. Pokud není přijímán satelitní signál Synchronizing GPS time. Please wait! (Synchronizace GPS času. Prosím vyčkejte!) se objeví na obrazovce. Pokud je satelitní signál přijat, zobrazí se na obrazovce GPS čas. Pro příjem satelitního signálu se přesuňte do oblasti bez vysokých překážek. 14 LAN8900EKSL_ENG_0525.indd ÀÀü 9:52:47

15 Základní ovládání Volba zdroje na ovládacím panelu Stiskněte opakovně MEDIA pro výběr zdroje. Režimy se přepínají následovně. CD t USB t ipod t AUX t CD... Pokud není zdroj připojený k zařízení, nebude rozpoznán. Volba zdroje na obrazovce Můžete vybrat zdroj na obrazovce podle vašich individuálních potřeb. 1. Zvolte ikonu zdroje v levé horní poloze při přehrávání zdroje. Zadní pohled kamery (volitelné příslušenství) U kamery s pohledem dozadu je možné automatické přepnutí na video z kamery při přeřazení řadicí páky na zpátečku do polohy REVERSE (R). Režim zadního pohledu vám umožňuje kontrolovat situaci za vámi také během jízdy. 2. Vyberte požadovaný zdroj. Pokud není zdroj připojený k zařízení, nebude rozpoznán. Pokud zařízení zcela naběhne, na obrazovce se zobrazí průvodce. Funkce kamery se zadním pohledem slouží pro sledování přívěsu nebo při parkování. Nepoužívejte tuto funkci pro zábavu. Předměty v zadním pohledu se mohou jevit bližší nebo vzdálenější oproti skutečnosti. Prosím vezměte na vědomí, že hrany obrazu v zadním pohledu kamery mohou být rozmazané při zobrazení přes celou obrazovku při couvání. LAN8900EKSL_ENG_0525.indd ÀÀü 9:52:47 LAN8900EKSL_ENG_0525.indd ÀÀü 9:52:47 15

16 Nastavení Obecné ovládání v menu SETUP (Nastavení) Nastavení navigačního systému lze upravit, aby vám lépe vyhovovalo: Bluetooth, System (Systém), Traffic (Doprava), Navigation (Navigace), Audio (Zvuk), Display (Displej) 1. Zapněte zařízení 2. Stiskněte na ovládacím panelu. 3. Zvolte požadovanou možnost. 4. Vyberte požadované nastavení a potom stiskněte [OK] pro potvrzení výběru. Stiskněte pro návrat na předchozí obrazovku. Stiskněte MAP pro návrat do zobrazení obrazovky s aktuální mapou. Bluetooth K dispozici jsou čtyři druhy menu obrazovek. Zobrazení Bluetooth seznamu zařízení Umožňuje vám zobrazit seznam připojených Bluetooth zařízení. Vyhledání Bluetooth zařízení Umožňuje vám vyhledat Bluetooth zařízení. (Str. 39) Autorizace externích zařízení Umožňuje vám připojit své zařízení prostřednictvím nastavení vašeho bluetooth telefonu. (Str. 40) Změna univerzálního klíče Umožňuje vám změnit univerzální klíč. (Str. 41) System (Systém) K dispozici je pět druhů menu obrazovek. Language (Jazyk) Umožňuje vám změnit používaný jazyk v systému. Vyberte tlačítko s požadovaným jazykem. Použijte nebo pro pohyb nahoru nebo dolů podle potřeby. 16

17 Nastavení Clock (Hodiny) Umožňuje vám nastavit formát času a letní čas. Units (Jednotky) Umožňuje vám nastavit jednotky vzdáleností zobrazených na vašem navigačním systému. Factory Settings (Tovární nastavení) Umožňuje inicializovat nastavení do výchozího stavu. Time Format (Formát času): Změna formátu času mezi 12h a 24h. Summer Time (Letní čas): Nastavení letního času na On (zapnuto) nebo Off (vypnuto). Zařízení nastavuje čas automaticky prostřednictvím detekce letního času v závislosti na tom, zda je nebo není letní čas. Pokud je letní čas nastaven na "On" (zapnuto), zařízení nastaví hodiny na normální čas (ne +1 hodinu), přestože není období letního času. Změna jednotek mezi km a mls. Navigation Demo (Navigační demo) Funkce představení navigace. Po nastavení trasy je automaticky zobrazena simulace průvodce do cíle. Navigation Demo (Navigační demo) - Off (vypnuto): Režim dema je vypnutý. - 1x: Nastavení spuštění dema pouze jednou. - Loop (Smyčka): Opakované přehrávání dema Speed (Rychlost): Nastavení rychlosti přehrávání dema. - All (Vše): Veškeré nastavení se obnoví do výchozího stavu. - Phone (Telefon): Inicializuje veškeré nastavení spojené s telefonem. - Navigation (Navigace): Inicializuje veškeré nastavení spojené s navigací. - Audio/Media/Radio: Inicializuje veškeré nastavení spojené s Audio/ Media/Radio. 17 LAN8900EKSL_ENG_0525.indd ÀÀü 9:52:50

18 Nastavení Traffic (Doprava) K dispozici jsou tři druhy menu obrazovek. TMC (Informační dopravní kanál) Změna TMC (Informační dopravní kanál) na Off (vypnuto), Auto nebo On (zapnuto). - Auto: Pokud je nalezena dopravní událost na aktuální trase, navigační systém automaticky najde objížďku bez jakéhokoli upozornění. - Off (vypnuto): Funkce TMC vypnuta. - On (zapnuto): Pokud je nalezena dopravní událost na aktuální trase, navigační systém zobrazí vyskakovací okno s informací o události. Automatic TMC Station (Automatická TMC stanice) Pokud je nalezena TMC událost na aktuální trase, je přijata automaticky nejsilnější TMC stanice. Favourite TMC Station (Oblíbená TMC stanice) Zařízení přijímá TMC stanici nastavenou uživatelem. Toto nastavení je aktivní při zrušení [Automatic TMC Station]. Navigation (Navigace) K dispozici jsou čtyři druhy menu obrazovek. Motorway Junction View (Zobrazení křižovatky) Zobrazení křižovatky na mapě. Enhanced Lane Guidance (Rozšíření silničního pruhu) Zobrazení rozšíření silničního pruhu na mapě. Plan Different Routes (Plánování různých tras) Zobrazení různých plánů tras na mapě. Speed Alert (Rychlostní upozornění) Zobrazení rychlostního upozornění na mapě. 18 Audio (Zvuk) K dispozici je pět druhů menu obrazovek. SDVC (Ovládání hlasitosti v závislosti na rychlosti) Pokud vaše vozidlo překročí rychlost 40 km/h, úroveň hlasitosti se zvýší oproti původní úrovni hlasitosti. SDVC lze nastavit na On (zapnuto) nebo Off (vypnuto). - Off (vypnuto): Nastavená úroveň hlasitosti nezávisle na rychlosti vašeho vozidla. - On (zapnuto): Automaticky nastavená úroveň hlasitosti v závislosti na rychlosti vašeho vozidla. Navigation Volume (Hlasitost navigace) Umožňuje nastavit nebo zrušit hlasové upozorňování navigace. I přes nastavení na "Off" (vypnuto), při spuštění nového průvodce dojde automaticky k nastavení na "On" (zapnuto). Touchscreen Click (Zvuk při dotyku obrazovky) Umožňuje nastavit zvuk při dotyku obrazovky na On (zapnuto)/off (vypnuto).

19 Nastavení Sound (Zvuk) (Výchozí: Center (střed)) Balance (Vyvážení)/ Fader (Zeslabení) Bass/Mid/Treble (Hloubky/středy/ výšky) - Balance (Vyvážení): Stiskněte b nebo B pro nastavení zvuku levého a pravého reproduktoru. - Fader (Zeslabení): Stiskněte v nebo V pro nastavení zvuku předního a zadního reproduktoru. - Bass, Mid, Treble (Hloubky, středy, výšky): Stiskněte b nebo B pro nastavení Bass, Middle nebo Treble. Stiskněte [Center] pro obnovení výchozího nastavení. Display (Displej) K dispozici jsou dva druhy menu obrazovek. Brightness (Jas) Umožňuje nastavit jas obrazovky. Nastavení jasu obrazovky na Low (nízký), Mid (střední), nebo High (vysoký). Map Mode (Režim mapa) Pro lepší viditelnost obrazovky s mapou mezi dnem a nocí, můžete změnit barevnou kombinaci mapy. - Auto: Obrazovka mapy je automaticky osvětlená lampou nebo podsvícením. Automatické světlo vypnuto (Day) (den) Automatické světlo zapnuto (Night) (noc) Automatické světlo není detekováno Podsvícení zapnuto Map: Day (Mapa: den) Map: Night (Mapa: noc) Map: Night (Mapa: noc) Podsvícení vypnuto Map: Day (Mapa: den) Map: Night (Mapa: noc) Map: Day (Mapa: den) - Day (Den): Obrazovka je vždy zobrazena s jasnými barvami. - Night (Noc): Obrazovka je vždy zobrazena s tmavými barvami. 19

20 První kroky s navigací Co znamená GPS? Global Positioning System (Globální polohový systém) představuje satelitní navigační systém tvořený sítí 24 satelitů umístěných na orbitu díky U.S. Ministerstvem obrany. GPS byl původně zamýšlen pro vojenské využití, ale v 80. letech 20. století zpřístupnila vláda systém civilnímu obyvatelstvu. GPS funguje za jakéhokoliv počasí, kdekoliv na světě, 24 hodin denně. Za používání GPS neplatíte žádné předplatné ani vstupní poplatky. GPS GPS GPS GPS Zachycení satelitního signálu Před nalezením vaší aktuální pozice a naplánování trasy je nutné provést následující kroky: 1. Jděte ven do volného prostranství bez vysokých překážek. 2. Zapněte zařízení. Zachycení satelitních signálů může chvíli trvat. Výchozí obrazovka navigace Po přepnutí vypínače do polohy ACC nebo ON (zapnuto), pokud spouštíte navigační režim poprvé, objeví se obrazovka s varováním. Pečlivě si přečtěte varování a potom stiskněte [Agree] (Souhlasím). Indikátory na obrazovce s mapou Jak zobrazit obrazovku s mapou Navigační systém zobrazuje na obrazovce různé informace. / Znázorňuje orientaci mapy. Stiskněte pro změnu orientace mapy. Satelitní signály Vaše zařízení musí pro funkci přijímat satelitní signály. Pokud se nacházíte uvnitř budovy, vedle vysokých staveb nebo stromů, nebo garáži, zařízení nemusí být schopné satelitní signál zachytit. Značí aktuální pozici vozidla a směr cesty. Stiskněte [Menu] pro vstup do menu mapy. LAN8900EKSL_ENG_0525.indd ÀÀü 9:52:52 20

21 LAN8900EKSL_ENG_0525.indd ÀÀü 9:52:53 První kroky s navigací Znázorňuje měřítko mapy. Změna měřítka mapy 1. Stiskněte na obrazovce s mapou. Znázorňuje čas příjezdu, vzdálenost a zbývající čas do cíle. Objeví se v pravém horním rohu obrazovky po nastavení trasy. Znázorňuje vzdálenost k dalšímu naváděcímu bodu a směr trasy v tomto bodu. 2. Stiskněte [+] pro zobrazení detailu mapy. Stiskněte [-] pro zobrazení větší části mapy. Znázorňuje rychlostní limit na silnici, po které právě jedete. 50 m n100 m n 200 m n 300 m n 500 m n 750 m n 1 km n 2 km n 5 km n 10 km n 20 km n 50 km n 100 km n 200 km n 500 km 3. Pokud si přejete nastavit automatický zoom, stiskněte. 21

22 LAN8900EKSL_ENG_0525.indd ÀÀü 9:52:54 Menu vložení cíle Přehled menu navigace Ovládání menu cílového místa 1. Zapněte zařízení. 2. Stiskněte NAV na ovládání. Na obrazovce se objeví navigační menu. 3. Stiskněte [Navigation], [Advanced] nebo [Favourites] pro požadovaný výběr. Menu [Advanced] (Pokročilé nastavení) Menu [Favourites] (Oblíbené) 4. Stiskněte preferovaný způsob nastavení. Address (Adresa): Vyhledání cíle po zadání adresy. (Str. 23) Last Destinations (Poslední cíl): Nastavení cíle podle naposledy nastaveného cílového místa. (Str. 24) Address Book (Adresář): Nastavení cíle podle polohy uložené v adresáři. (Str. 24) POI (Významné místo): Vyhledává cíle z různých obchodních kategorií nebo lokalit. (Strany 24-26) Parking (Parkování): Nastavení parkovacího místa jako cíle cesty. (Str. 28) Continue/Stop Guidance (Pokračování v navigaci/zastavení navigace): Zapnutí/vypnutí navigačního průvodce. (Str. 28) GPS Input (GPS souřadnice): Nastavení cíle podle zeměpisné šířky a délky. (Str. 27) Using Map (Použití mapy): Vyhledávání cíle procházením mapy. (Str. 28) Tour Planner (Plánovač tras): Přidání nových cílů nebo míst na trase. (Str ) Store Destination (Uložení cíle): Uložení cíle do adresáře. (Str. 31) Store Position (Uložení pozice): Uložení pozice do adresáře. (Str. 31) Home 1/ Work2/ 3~12 (Doma 1/Práce 2/ 3~12): Umožňuje nastavit polohu domu, práce atd. podle míst, která navštěvujete častěji. (Str. 32) LAN8900EKSL_ENG_0525.indd ÀÀü 9:52:54 LAN8900EKSL_ENG_0525.indd ÀÀü 9:52:54 22

Navigace vozidla. Sorento UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština

Navigace vozidla. Sorento UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština Navigace vozidla UŽIVATELSKÝ NÁVOD Sorento Před použitím zařízení si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Provedení a technické podmínky jsou předmětem

Více

Navigační systém vozidla. Rio NÁVOD K OBSLUZE

Navigační systém vozidla. Rio NÁVOD K OBSLUZE Navigační systém vozidla NÁVOD K OBSLUZE Rio Prosím, prostudujte si tuto příručku pečlivě, než začnete svoji jednotku používat, a příručku uschovejte pro budoucí použití. Design a technické parametry se

Více

PRO POUŽITÍ POUZE VE VOZE. Pokročilá navigace INE-S900R. PŘÍRUČKA UŽIVATELE Před použitím tohoto vybavení si přečtěte tento dokument.

PRO POUŽITÍ POUZE VE VOZE. Pokročilá navigace INE-S900R. PŘÍRUČKA UŽIVATELE Před použitím tohoto vybavení si přečtěte tento dokument. PRO POUŽITÍ POUZE VE VOZE R CZ Pokročilá navigace INE-S900R PŘÍRUČKA UŽIVATELE Před použitím tohoto vybavení si přečtěte tento dokument. Návod k použití UPOZORNĚNÍ Pokud je vám něco z příručky ohledně

Více

SIMPLY CLEVER. Navigační systém Columbus Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Navigační systém Columbus Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Navigační systém Columbus Návod k obsluze Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA vybavené navigačním systémem Columbus (dále jen navigačním systémem), srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru.

Více

Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP

Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP 80880 Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji

Více

Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM. Příručka k hardwaru

Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM. Příručka k hardwaru Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM Příručka k hardwaru Důležité bezpečnostní informace PŘEČTĚTE SI POZORNĚ PŘED MONTÁŽÍ TOHOTO VÝROBKU DO VOZIDLA Demontáž původního vybavení, montáž příslušenství nebo úpravy vozidla

Více

Přenosný CD/DVD přehrávač

Přenosný CD/DVD přehrávač 4-126-490-11(1) Přenosný CD/DVD přehrávač Návod k obsluze z Užitečné rady, doporučení a informace o výrobcích a službách Sony najdete na internetové adrese (webových stránkách): www.sony-europe.com/myproduct

Více

SIMPLY CLEVER. Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání

Více

Pravidla bezpečného používání

Pravidla bezpečného používání 4UCZE04 Děkujeme vám za nákup multimediálního systému. Tato uživatelská příručka popisuje způsob používání multimediálního systému Kia Motor. Před použitím systému si přečtěte všechny informace uvedené

Více

ADVANCED NAVI STATION INE-W990BT

ADVANCED NAVI STATION INE-W990BT K POUŽITÍ POUZE V AUTOMOBILECH R ADVANCED NAVI STATION INE-W990BT CZ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Před použitím tohoto zařízení důkladně prostudujte. Výhradní distributor v ČR Servis: PERFECT SOUND s.r.o. ODIS Čerčanská

Více

POKYNY PRO POUŽITÍ CZ.3

POKYNY PRO POUŽITÍ CZ.3 R-Link Pokyny pro uživatele..................................................................... CZ.3 Obecné informace....................................................................... CZ.4 Celkový

Více

Kompaktní navigační systém Honda Návod k obsluze

Kompaktní navigační systém Honda Návod k obsluze Kompaktní navigační systém Honda Návod k obsluze 2010 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Všechna práva vyhrazena. Kromě případů, které jsou zde výslovně uvedeny, nesmí být žádná část tohoto návodu

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS O tomto návodu Tento návod obsahuje důležité informace, tipy, rady a varovné pokyny pro obsluhu radionavigačního systému. Další důležité informace,

Více

Návod k obsluze GPS 420

Návod k obsluze GPS 420 N á v o d k o b s l u z e GPS 420 Záruční podmínky Vážený zákazníku, děkujeme za váš zájem o výrobek firmy Thomson. Naším přáním je vaše maximální spokojenost. Pokud se rozhodnete pro koupi některého výrobku

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-19406A Czech. 11/2009. Rev. 1.2. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-19406A Czech. 11/2009. Rev. 1.2. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

dēzl řada 570 Návod k obsluze Březen 2015 Vytištěno v České republice 190-01804-00_0A

dēzl řada 570 Návod k obsluze Březen 2015 Vytištěno v České republice 190-01804-00_0A dēzl řada 570 Návod k obsluze Březen 2015 Vytištěno v České republice 190-01804-00_0A Všechna práva vyhrazena. Tento návod k obsluze je chráněn autorskými právy a bez písemného souhlasu společnosti Garmin

Více

Přenosný CD/DVD přehrávač

Přenosný CD/DVD přehrávač 4-116-131-11(1) Přenosný CD/DVD přehrávač Návod k obsluze z Užitečné rady, tipy a informace o výrobcích a službách Sony najdete na: www.sony-europe.com/myproduct DVP-FX875 2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ

Více

Návod k obsluze MioMap v3.2

Návod k obsluze MioMap v3.2 Návod k obsluze MioMap v3.2 Navigační software pro Mio DigiWalker C710 Cesky Srpen, 2006 (v1.00) Poznámka k autorským právùm Produkt a informace obsažené v této příručce se mohou kdykoli změnit bez předchozího

Více

Multimediální přehrávač 80895 R/G

Multimediální přehrávač 80895 R/G Multimediální přehrávač 80895 R/G Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Důležitá upozornění... 2 Funkce přehrávače... 3 Obsah balení... 4 Funkce tlačítek a konektorů přehrávače... 5 Hlavní nabídky...

Více

Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky EVOLVE s operačním systémem Android 4.1.

Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky EVOLVE s operačním systémem Android 4.1. Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky s operačním systémem Android 4.1. Doporučení pro péči o telefon a jeho bezpečné použití tento telefon je složité elektronické zařízení,

Více

Uživatelský Manuál Actis 7 WiFi. 2015... MapFactor s.r.o.

Uživatelský Manuál Actis 7 WiFi. 2015... MapFactor s.r.o. Uživatelský Manuál 2 1 Úvod Děkujeme, že jste si zakoupili navigaci Actis 7 wifi - Actis 7 wifi uživatelský manuál slouží k Vašemu pohodlí a bezpečnosti při užívání tohoto produktu. - Před manipulací s

Více

Pokročilý ovladač ipodu s Bluetooth. ex-10. NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě než začnete přístroj používat.

Pokročilý ovladač ipodu s Bluetooth. ex-10. NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě než začnete přístroj používat. JEN PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILU Pokročilý ovladač ipodu s Bluetooth ex-10 NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě než začnete přístroj používat. PERFECT SOUND s.r.o. http://www.alpine-electronics.cz Leopoldova

Více

VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO

VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován tak,

Více

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE Obsah této pfiíruãky se mûïe li it od va eho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo mobilním

Více

Telefon Cat B25 Uživatelská příručka. Děkujeme, že jste si zakoupili mobilní telefon Cat B25

Telefon Cat B25 Uživatelská příručka. Děkujeme, že jste si zakoupili mobilní telefon Cat B25 Telefon Cat B25 Uživatelská příručka Děkujeme, že jste si zakoupili mobilní telefon Cat B25 Stručné představení Děkujeme vám, že jste si zakoupili mobilní telefon GSM Cat B25. V této příručce najdete popis

Více

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo

Více

Move&Fun. Uživatelská příručka. Čeština

Move&Fun. Uživatelská příručka. Čeština Move&Fun Uživatelská příručka Čeština Červen 2012 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení se

Více

GT-I8350. Uživatelská příručka

GT-I8350. Uživatelská příručka GT-I8350 Uživatelská příručka Používání této příručky Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento přístroj uspokojí

Více

Uživatelská příručka. www.aponia.com

Uživatelská příručka. www.aponia.com Uživatelská příručka www.aponia.com 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 5 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY...5 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE...5 2. INSTALACE... 6 2.1. INSTALACE PŘES APONIA WIZARD...6 2.2. INSTALACE

Více

Průvodce pro rychlý start a řešení OBSAH. www.packardbell.com

Průvodce pro rychlý start a řešení OBSAH. www.packardbell.com OBSAH Důležité informace 2 Základní informace o počítači 3 Bezpečnost a pohodlí... 3 Bezpečnostní upozornění... 3 Zdravotní upozornění... 3 Seznámení s vaším počítačem... 4 Klávesnice a touchpad... 4 Mechaniky

Více