AUDIO A NAVIGAČNÍ SYSTÉM. Sportage ČESKY NÁVOD K OBSLUZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AUDIO A NAVIGAČNÍ SYSTÉM. Sportage ČESKY NÁVOD K OBSLUZE"

Transkript

1 ČESKY AUDIO A NAVIGAČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE Sportage Před použitím zařízení si podrobně přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte ho pro případné budoucí použití. Nákresy a technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění.

2 Obsah Všeobecné informace Bezpečnostní pokyny Typy podporovaných disků Opatření týkající se manipulace s disky a přehrávačem POZNÁMKY K AUTORSKÝM PRÁVŮM Likvidace vašeho starého zařízení Názvy jednotlivých dílů Ovládací panel Dálkové ovládání volantu Základní ovládání Spouštěcí obrazovka Zapnutí/ vypnutí jednotky Vkládání disku/ Nastavení hlasitosti Vytažení disku/zobrazení GPS času Volba zdroje na ovládacím panelu Volba zdroje na obrazovce Zadní pohled kamery (volitelné příslušenství) Nastavení Obecné ovládání v menu SETUP (Nastavení) Bluetooth Systém Doprava/ Navigace Audio Displej

3 Obsah První kroky s navigací Co znamená GPS? Satelitní signály Zachycení satelitního signálu Výchozí obrazovka navigace Indikátory na obrazovce s mapou Jak zobrazit obrazovku s mapou Změna měřítka mapy Nastavení hlasitosti navigace Menu vložení cíle Přehled menu navigace Ovládání menu cílového místa Vyhledání adresy Poslední cíle Adresář POI (Významné místo) Blízko pozice Blízko cíle Ve městě/ Název Kia servis Telefonní číslo GPS souřadnice Parkování Pokračování v navigaci/ Zastavení navigace Použití mapy Plánovač tras Uložení cíle Uložení polohy Doma 1/ Práce2/ 3 ~

4 Obsah Použití menu mapy Přehled menu mapy Obecné ovládání menu mapy POI kategorie D/ 3D Rozdělení obrazovky/ Celá obrazovka Uložení polohy Plánovač tras Možnosti trasy Prohlížeč Objížďka Nejbližší informace Informace o trase Bezdrátová technologie Bluetooth Vysvětlení bezdrátové technologie Bluetooth Propojení navigace a bluetooth telefonu Odpojení/opětovné připojení bluetooth telefonu Smazání připojeného telefonu Změna univerzálního klíče Zavolání prostřednictvím zadání telefonního čísla Přepnutí zvuku během hovoru Zapnutí/vypnutí mikrofonu Přijmutí hovorů Použití telefonního seznamu Použití seznamu hovorů Zavolání prostřednictvím rychlého vytáčení

5 Obsah Ovládání CD/MP3/WMA/USB/iPod Přehrávání audio CD a MP3/ WMA/ USB/ ipod souborů Skok na další stopu/soubor Skok na předchozí stopu/soubor Návrat na začátek aktuální stopy/souboru Vyhledávání Úvodní sken Opakované přehrávání Náhodné přehrávání Přehrávání souborů roztříděných podle složky/ alba/ autora Zařazení složky/souboru do seznamu Vyhledávání hudby Nastavení rychlosti přehrávání hudebního seznamu Požadavky na USB zařízení/ Podporované USB zařízení Požadavky na MP3/WMA soubory Požadavky na ipod zařízení Ovládání rádia Poslouchání rádio stanic Uložení a vyvolání stanic AS (Automatické ukládání) Skenování vysílacích frekvencí TA (Dopravní informace) NEWS (Zprávy) REGION (Oblast) Automaticky/Vypnuto Ovládání pomocných zařízení Použití zdroje AUX/ Nastavení video obrazovky

6 Obsah Systém rozpoznání hlasu Rozpoznání hlasu Zadávání hlasových povelů Jak říkat čísla Příklady hlasových povelů Povel nápovědy Hlasové povely Odstraňování problémů Rejstřík Symboly pro zobrazení dopravních problémů

7 Všeobecné informace Bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTEVÍREJTE VÝSTRAHA ABYSTE SNÍŽILI NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NESUNDÁVEJTE KRYT (ANI ZADNÍ ČÁST) UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ UŽIVATELSKY OPRAVITELNÉ ČÁSTI. SERVIS PŘENECHEJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVI. Blesk se symbolem šipky uvnitř rovnostranného trojúhelníku slouží k upozornění uživatele na přítomnost živého nebezpečného napětí v blízkosti zařízení, které může mít dostatečnou velikost a hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku slouží k upozornění uživatele na přítomnost důležitých provozních pokynů a servisních pokynů v návodu přiloženém k zařízení. Vždy provozujte vozidlo bezpečně. Při řízení vozidla buďte ostražití, a za všech okolností se plně věnujte řízení. Neměňte nastavení nebo jiné funkce. Před prováděním takových operací bezpečně zaparkujte. Pro zachování bezpečnosti jsou některé funkce zablokovány, dokud není zatažená ruční brzda. Nepoužívejte delší dobu při extrémně nízkých nebo vysokých teplotách. (-10 C až 60 C) Abyste snížili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nesundávejte kryt ani zadní část zařízení. Uvnitř nejsou žádné uživatelsky opravitelné části. Servis přenechejte kvalifikovanému servisnímu technikovi. 7 Abyste snížili nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte zařízení kapající nebo stříkající vodě, dešti nebo vlhkosti. Teplota vně jednotky může být extrémně vysoká, prosím používejte jednotku až po správné instalaci do vozidla. Během řízení udržujte hlasitost hudby na přiměřené úrovni. Zařízení nepouštějte a vyvarujte se těžkým nárazům.

8 Všeobecné informace Během řízení nesmí řidič sledovat monitor. Pokud řidič sleduje během řízení monitor, může dojít k nepozornosti a tím k nehodě. Tato jednotka je určená pro vozidla s 12 V baterií a záporným zemněním. Před instalací do rekreačního vozidla, nákladního automobilu nebo autobusu, zkontrolujte napětí baterie. Abyste zabránili zkratům v elektrickém systému, odpojte E kabelu baterie před zahájením instalace. VÝSTRAHA: Toto zařízení využívá laserový systém. Abyste zajistili správné použití tohoto zařízení, prosím přečtěte si pozorně tento návod k obsluze a uschovejte ho pro případné použití v budoucnu. Pokud vyžaduje zařízení provedení údržby, obraťte se na autorizované servisní středisko. Prováděním operací, nastavení nebo funkcí jiných, než zde popsaných, může dojít k nebezpečnému radioaktivnímu ozáření. Abyste nebyly vystaveni přímému působení laserového paprsku, neotevírejte kryt. Viditelné laserové záření při otevření. NEDÍVEJTE SE DO PAPRSKU. VÝSTRAHA: CLASS 1M VIDITELNÉ A NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ, PŘI OTEVŘENÍ SE NEDÍVEJTE PŘÍMO S OPTICKÝMI POMŮCKAMI. VÝSTRAHA: Neudržujte navigační systém v chodu, pokud je motor zastavený. V opačném případě by mohlo dojít k vybití baterie. Pokud používáte navigační systém, vždy udržujte motor v chodu. Pokud chce řidič ovládat navigační systém, nejdříve by měl zaparkovat vozidilo na bezpečné místo a zatáhnout ruční brzdu. Ovládání systému za jízdy může řidiče rozptylovat a může dojít k vážné dopravní nehodě. Systém nerozebírejte ani neupravujte. Jinak může dojít k nehodě, požáru nebo úrazu elektrickým proudem. V některých státech jsou zákony zakazující požívání video obrazovek za jízdy. Používejte systém pouze v souladu se zákonem. Za jízdy nepoužívejte svůj telefon. Abyste mohli volat, musíte zastavit vozidlo na bezpečném místě. Při řízení vozidla nastavte hlasitost hudby dostatečně potichu, abyste slyšeli zvuky přicházející zvenčí. 8

9 Všeobecné informace Typy podporovaných disků Na tomto zařízení lze přehrávat CD-R nebo CD-RW obsahující audio tituly, MP3 nebo WMA soubory. V závislosti na stavu záznamového zařízení nebo samotného disku CD-R/ RW, nelze některé disky CD-R/RW na zařízení přehrávat. Na žádnou stranu (potištěnou ani záznamovou) disku nenalepujte žádné nálepky ani cedulky. Nepoužívejte nepravidelně tvarované disky CD (např. do tvaru srdce nebo osmihranné). Mohlo by dojít k poškození. Opatření týkající se manipulace s disky a přehrávačem Vadné nebo znečištěné disky vložené do zařízení mohou způsobit zasekávání během přehrávání. S diskem manipulujte uchycením za vnitřní okraj. Nedotýkejte se povrchu nepotištěné strany disku. Nelepte papír nebo pásku apod. na povrch disku. Nevystavujte disk přímému slunečnímu světlu nebo nadměrnému teplu. V zařízení nelze přehrávat 8cm disky (používejte výhradně 12cm disky). Před přehráváním disk očistěte. Otřete disk hadříkem směrem od středu k vnějšímu okraji. Nikdy pro čištění disku nepoužívejte rozpouštědla jako jsou benzín nebo alkohol. 9

10 Všeobecné informace POZNÁMKY K AUTORSKÝM PRÁVŮM Je zákonem zakázané kopírovat, vysílat (rádiově, kabelem), ukazovat, hrát na veřejnosti nebo zapůjčovat autorsky chráněný materiál bez povolení. Toto zařízení má zabudovanou ochranu vyvinutou společností Macrovision. Na některé disky jsou kopírovány ochranné signály proti kopírování. Při přehrávání takových disků na zařízení, se objeví zašuměný obraz. Toto zařízení zahrnuje ochrannou technologii proti neoprávněnému kopírování, která je chráněná některými U.S. patenty a dalšími právy k duševnímu vlastnictví společnosti Macrovision Corporation a právy vlastníků. Použití této ochranné technologie proti neoprávněnému kopírování musí být autorizováno společností Macrovision Corporation, a je určeno pouze pro domácí a další omezené použití, pokud není autorizace společností Macrovision Corporation jiným způsobem. Reverzní inženýrství nebo rozebrání je zakázáno. Likvidace vašeho starého zařízení 1. Pokud je k zařízení připevněný přeškrtnutý symbol pojízdné popelnice, znamená to, že zařízení podléhá evropské směrnici 2002/96/ EC. 2. Veškeré elektrické a elektronické zařízení je nutné likvidovat odděleně od běžného domácího odpadu prostřednictvím vyhrazených sběrných míst, které určí vláda nebo místní autority. 3. Správnou likvidací starého zařízení příspíváte ke zmírnění možných negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví. 4. Podrobnější informace o likvidaci vašeho starého spotřebiče získáte na vašem městském úřadu, v servisu likvidace odpadu nebo v prodejně, kde jste zařízení zakoupili. ipod představuje ochrannou známku Apple Inc., registrovanou v U.S. a dalších zemích. Made for ipod (vyrobeno pro ipod) značí, že elektronické příslušenství bylo navrženo speciálně pro připojení k ipod, a že bylo vývojáři certifikováno, aby byly splněny výkonnostní standardy společnosti Apple. Značka Bluetooth a loga jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností LG Electronics je licencováno. Ostatní obchodní značky a obchodní názvy podléhají svým vlastníkům. 10

11 Názvy jednotlivých dílů Ovládací panel LAN8900EKSL_ENG_0525.indd Světelný indikátor CD IN (CD IN) Při vložení disku dojde k rozsvícení indikátoru. 2. RADIO Volby FM/AM pásma. 3. MEDIA Volby zdroje: CD, USB, ipod, AUX 4. / Stiskněte toto tlačítko. - Automatické ladění: RADIO - Stopa nahoru/dolů: USB CD ipod Stiskněte a držte toto tlačítko. - Vyhledávání (dopředu/dozadu): USB CD 11 ipod 5. Vypnutí/zapnutí displeje ( ) Stiskněte pro přepínání mezi zapnutím a vypnutím displeje. 6. Točení doleva ( / ) - Stisknutí: Zapnutí/vypnutí napájení - Točení: Ovládání hlasitosti 7. Vyjmout (Z) Stiskněte pro vytažení disku ze zařízení. 8. Štěrbina disku 9. Čas ( ) Stiskněte pro zobrazení digitálních/ analogových hodin v zapnutém/ vypnutém stavu.

12 Názvy jednotlivých dílů 10. MAP Stiskněte pro zobrazení obrazovky s aktuální mapou. 11. NAV Stiskněte pro vstup do menu pro zadání cíle. Pro vstup do menu zadání cíle je k dispozici několik možností. 12 SETUP ( ) Stiskněte pro přístup k systémovému nastavení. (Str. 16) Stiskněte a držte pro kontrolu zařízení, verze software, verze navigace a verze mapy. 13. Info ( ) Stiskněte pro zobrazení cíle, trasy a dopravních informací, pokud je aktivní cestovní průvodce. Cíl: Zobrazuje informace o aktuální poloze vozidla a cíli cesty. Trasa: Zobrazuje informace o trase z aktuální pozice vozidla do cíle. Doprava: Zobrazuje informace o dopravě. - Dopravní informace na trase: Seznam dopravních informací nalezených na doporučené trase z aktuální pozice vozidla do cílového místa. - Dopravní informace v blízkém okolí: Seznam dopravních informací v blízkém okolí aktuální polohy vozidla. 14. PHONE ( ) Použijte pro zapnutí Bluetooth telefonní sady s hlasitým odposlechem (hands-free). 15. Točení doprava ( ) Otočení po směru/proti směru hodinových ručiček. Vyhledává předchozí nebo následující radiovou frekvenci. - Ruční ladění Přeskočení stopy/souboru nahoru/ dolů v celém seznamu. ZOOM IN/ ZOOM OUT (přiblížení/ oddálení) - Otočením změníte měřítko mapy na obrazovce. Opakovat hlasového průvodce ( ) Stiskněte pro opakování hlasového průvodce. 12 LAN8900EKSL_ENG_0525.indd ÀÀü 9:52:46

13 Názvy jednotlivých dílů Dálkové ovládání volantu 1. Hlasitost ( / ) Zvýšení nebo snížení úrovně hlasitosti. 2. MUTE (ztlumit) Ztlumení hlasitosti. 3. U / u Stiskněte toto tlačítko. - Automatické ladění: RADIO - Stopa nahoru/dolů: USB CD ipod Stiskněte a držte toto tlačítko. - Ruční ladění: RADIO - Vyhledávání (dopředu/dozadu): USB CD ipod 4. MODE (Režim) Volba zdroje. FM t AM t CD t USB t ipod t AUX t FM Zapnutí Bluetooth telefonní sady s hlasitým odposlechem (handsfree). Krátce stiskněte pro přijmutí příchozího telefonního hovoru. Krátce stiskněte toto tlačítko pro vytočení hovoru ze seznamu posledních volání. Stiskněte toto tlačítko na delší dobu pro přepnutí zvuku během hovoru. (Telefon y s hlasitým odposlechem) Krátce stiskněte toto tlačítko pro odmítnutí dalšího hovoru během hovoru. Stiskněte toto tlačítko pro spuštění režimu hlasového rozpoznávání. Stiskněte tlačítko ještě jednou pro zrušení hlasových povelů při aktivním režimu hlasového rozpoznávání.

14 Základní ovládání Spouštěcí obrazovka Zařízení se spustí při přepnutí přepínače do polohy ACC nebo ON. - Potom je na obrazovce zobrazen režim rádia. Zařízení si pamatuje poslední přehrávaný režim. Poslední režim zůstane uložený do paměti, přestože je přepínač nastavený do polohy OFF. Při přepnutí přepínače do polohy ACC nebo ON dojde k automatickém vyvolání režimu. Opětovné naběhnutí zařízení může trvat delší dobu (asi 20 sekund). Zapnutí zařízení Stiskněte na ovládacím panelu ve vypnutém stavu. Při vložení disku do diskové jednotky se zařízení automaticky zapne. Vypnutí zařízení Stiskněte na ovládacím panelu v zapnutém stavu. Vložení disku Vložte disk do diskové jednotky a přehrávání se spustí automaticky. Nastavení hlasitosti Otáčejte knoflíkem hlasitosti ( ) na ovládacím panelu. Při vypnutí zařízení zůstane aktuální úroveň hlasitosti automaticky v paměti. Kdykoliv zařízení znovu zapnete, spustí se s uloženou úrovní hlasitosti. Pokud zařízení vypnete/zapnete pod úrovní hlasitosti 5, úroveň hlasitosti se změní na 5. Pokud zařízení vypnete/ zapnete nad úrovní hlasitosti 25, úroveň hlasitosti se změní na 25. Vytažení disku Stiskněte Z na ovládacím panelu. Disk je vysunutý z diskové jednotky. Pokud vysunutý disk nevytáhnete přibližně do 10 sekund, disková jednotka se znovu automaticky zavře. Zobrazení GPS času Stiskněte čas na ovládacím panelu v zapnutém stavu. Stiskněte čas na ovládacím panelu ve vypnutém stavu. Pokud není přijímán satelitní signál Synchronizing GPS time. Please wait! (Synchronizace GPS času. Prosím vyčkejte!) se objeví na obrazovce. Pokud je satelitní signál přijat, zobrazí se na obrazovce GPS čas. Pro příjem satelitního signálu se přesuňte do oblasti bez vysokých překážek. 14 LAN8900EKSL_ENG_0525.indd ÀÀü 9:52:47

15 Základní ovládání Volba zdroje na ovládacím panelu Stiskněte opakovně MEDIA pro výběr zdroje. Režimy se přepínají následovně. CD t USB t ipod t AUX t CD... Pokud není zdroj připojený k zařízení, nebude rozpoznán. Volba zdroje na obrazovce Můžete vybrat zdroj na obrazovce podle vašich individuálních potřeb. 1. Zvolte ikonu zdroje v levé horní poloze při přehrávání zdroje. Zadní pohled kamery (volitelné příslušenství) U kamery s pohledem dozadu je možné automatické přepnutí na video z kamery při přeřazení řadicí páky na zpátečku do polohy REVERSE (R). Režim zadního pohledu vám umožňuje kontrolovat situaci za vámi také během jízdy. 2. Vyberte požadovaný zdroj. Pokud není zdroj připojený k zařízení, nebude rozpoznán. Pokud zařízení zcela naběhne, na obrazovce se zobrazí průvodce. Funkce kamery se zadním pohledem slouží pro sledování přívěsu nebo při parkování. Nepoužívejte tuto funkci pro zábavu. Předměty v zadním pohledu se mohou jevit bližší nebo vzdálenější oproti skutečnosti. Prosím vezměte na vědomí, že hrany obrazu v zadním pohledu kamery mohou být rozmazané při zobrazení přes celou obrazovku při couvání. LAN8900EKSL_ENG_0525.indd ÀÀü 9:52:47 LAN8900EKSL_ENG_0525.indd ÀÀü 9:52:47 15

16 Nastavení Obecné ovládání v menu SETUP (Nastavení) Nastavení navigačního systému lze upravit, aby vám lépe vyhovovalo: Bluetooth, System (Systém), Traffic (Doprava), Navigation (Navigace), Audio (Zvuk), Display (Displej) 1. Zapněte zařízení 2. Stiskněte na ovládacím panelu. 3. Zvolte požadovanou možnost. 4. Vyberte požadované nastavení a potom stiskněte [OK] pro potvrzení výběru. Stiskněte pro návrat na předchozí obrazovku. Stiskněte MAP pro návrat do zobrazení obrazovky s aktuální mapou. Bluetooth K dispozici jsou čtyři druhy menu obrazovek. Zobrazení Bluetooth seznamu zařízení Umožňuje vám zobrazit seznam připojených Bluetooth zařízení. Vyhledání Bluetooth zařízení Umožňuje vám vyhledat Bluetooth zařízení. (Str. 39) Autorizace externích zařízení Umožňuje vám připojit své zařízení prostřednictvím nastavení vašeho bluetooth telefonu. (Str. 40) Změna univerzálního klíče Umožňuje vám změnit univerzální klíč. (Str. 41) System (Systém) K dispozici je pět druhů menu obrazovek. Language (Jazyk) Umožňuje vám změnit používaný jazyk v systému. Vyberte tlačítko s požadovaným jazykem. Použijte nebo pro pohyb nahoru nebo dolů podle potřeby. 16

17 Nastavení Clock (Hodiny) Umožňuje vám nastavit formát času a letní čas. Units (Jednotky) Umožňuje vám nastavit jednotky vzdáleností zobrazených na vašem navigačním systému. Factory Settings (Tovární nastavení) Umožňuje inicializovat nastavení do výchozího stavu. Time Format (Formát času): Změna formátu času mezi 12h a 24h. Summer Time (Letní čas): Nastavení letního času na On (zapnuto) nebo Off (vypnuto). Zařízení nastavuje čas automaticky prostřednictvím detekce letního času v závislosti na tom, zda je nebo není letní čas. Pokud je letní čas nastaven na "On" (zapnuto), zařízení nastaví hodiny na normální čas (ne +1 hodinu), přestože není období letního času. Změna jednotek mezi km a mls. Navigation Demo (Navigační demo) Funkce představení navigace. Po nastavení trasy je automaticky zobrazena simulace průvodce do cíle. Navigation Demo (Navigační demo) - Off (vypnuto): Režim dema je vypnutý. - 1x: Nastavení spuštění dema pouze jednou. - Loop (Smyčka): Opakované přehrávání dema Speed (Rychlost): Nastavení rychlosti přehrávání dema. - All (Vše): Veškeré nastavení se obnoví do výchozího stavu. - Phone (Telefon): Inicializuje veškeré nastavení spojené s telefonem. - Navigation (Navigace): Inicializuje veškeré nastavení spojené s navigací. - Audio/Media/Radio: Inicializuje veškeré nastavení spojené s Audio/ Media/Radio. 17 LAN8900EKSL_ENG_0525.indd ÀÀü 9:52:50

18 Nastavení Traffic (Doprava) K dispozici jsou tři druhy menu obrazovek. TMC (Informační dopravní kanál) Změna TMC (Informační dopravní kanál) na Off (vypnuto), Auto nebo On (zapnuto). - Auto: Pokud je nalezena dopravní událost na aktuální trase, navigační systém automaticky najde objížďku bez jakéhokoli upozornění. - Off (vypnuto): Funkce TMC vypnuta. - On (zapnuto): Pokud je nalezena dopravní událost na aktuální trase, navigační systém zobrazí vyskakovací okno s informací o události. Automatic TMC Station (Automatická TMC stanice) Pokud je nalezena TMC událost na aktuální trase, je přijata automaticky nejsilnější TMC stanice. Favourite TMC Station (Oblíbená TMC stanice) Zařízení přijímá TMC stanici nastavenou uživatelem. Toto nastavení je aktivní při zrušení [Automatic TMC Station]. Navigation (Navigace) K dispozici jsou čtyři druhy menu obrazovek. Motorway Junction View (Zobrazení křižovatky) Zobrazení křižovatky na mapě. Enhanced Lane Guidance (Rozšíření silničního pruhu) Zobrazení rozšíření silničního pruhu na mapě. Plan Different Routes (Plánování různých tras) Zobrazení různých plánů tras na mapě. Speed Alert (Rychlostní upozornění) Zobrazení rychlostního upozornění na mapě. 18 Audio (Zvuk) K dispozici je pět druhů menu obrazovek. SDVC (Ovládání hlasitosti v závislosti na rychlosti) Pokud vaše vozidlo překročí rychlost 40 km/h, úroveň hlasitosti se zvýší oproti původní úrovni hlasitosti. SDVC lze nastavit na On (zapnuto) nebo Off (vypnuto). - Off (vypnuto): Nastavená úroveň hlasitosti nezávisle na rychlosti vašeho vozidla. - On (zapnuto): Automaticky nastavená úroveň hlasitosti v závislosti na rychlosti vašeho vozidla. Navigation Volume (Hlasitost navigace) Umožňuje nastavit nebo zrušit hlasové upozorňování navigace. I přes nastavení na "Off" (vypnuto), při spuštění nového průvodce dojde automaticky k nastavení na "On" (zapnuto). Touchscreen Click (Zvuk při dotyku obrazovky) Umožňuje nastavit zvuk při dotyku obrazovky na On (zapnuto)/off (vypnuto).

19 Nastavení Sound (Zvuk) (Výchozí: Center (střed)) Balance (Vyvážení)/ Fader (Zeslabení) Bass/Mid/Treble (Hloubky/středy/ výšky) - Balance (Vyvážení): Stiskněte b nebo B pro nastavení zvuku levého a pravého reproduktoru. - Fader (Zeslabení): Stiskněte v nebo V pro nastavení zvuku předního a zadního reproduktoru. - Bass, Mid, Treble (Hloubky, středy, výšky): Stiskněte b nebo B pro nastavení Bass, Middle nebo Treble. Stiskněte [Center] pro obnovení výchozího nastavení. Display (Displej) K dispozici jsou dva druhy menu obrazovek. Brightness (Jas) Umožňuje nastavit jas obrazovky. Nastavení jasu obrazovky na Low (nízký), Mid (střední), nebo High (vysoký). Map Mode (Režim mapa) Pro lepší viditelnost obrazovky s mapou mezi dnem a nocí, můžete změnit barevnou kombinaci mapy. - Auto: Obrazovka mapy je automaticky osvětlená lampou nebo podsvícením. Automatické světlo vypnuto (Day) (den) Automatické světlo zapnuto (Night) (noc) Automatické světlo není detekováno Podsvícení zapnuto Map: Day (Mapa: den) Map: Night (Mapa: noc) Map: Night (Mapa: noc) Podsvícení vypnuto Map: Day (Mapa: den) Map: Night (Mapa: noc) Map: Day (Mapa: den) - Day (Den): Obrazovka je vždy zobrazena s jasnými barvami. - Night (Noc): Obrazovka je vždy zobrazena s tmavými barvami. 19

20 První kroky s navigací Co znamená GPS? Global Positioning System (Globální polohový systém) představuje satelitní navigační systém tvořený sítí 24 satelitů umístěných na orbitu díky U.S. Ministerstvem obrany. GPS byl původně zamýšlen pro vojenské využití, ale v 80. letech 20. století zpřístupnila vláda systém civilnímu obyvatelstvu. GPS funguje za jakéhokoliv počasí, kdekoliv na světě, 24 hodin denně. Za používání GPS neplatíte žádné předplatné ani vstupní poplatky. GPS GPS GPS GPS Zachycení satelitního signálu Před nalezením vaší aktuální pozice a naplánování trasy je nutné provést následující kroky: 1. Jděte ven do volného prostranství bez vysokých překážek. 2. Zapněte zařízení. Zachycení satelitních signálů může chvíli trvat. Výchozí obrazovka navigace Po přepnutí vypínače do polohy ACC nebo ON (zapnuto), pokud spouštíte navigační režim poprvé, objeví se obrazovka s varováním. Pečlivě si přečtěte varování a potom stiskněte [Agree] (Souhlasím). Indikátory na obrazovce s mapou Jak zobrazit obrazovku s mapou Navigační systém zobrazuje na obrazovce různé informace. / Znázorňuje orientaci mapy. Stiskněte pro změnu orientace mapy. Satelitní signály Vaše zařízení musí pro funkci přijímat satelitní signály. Pokud se nacházíte uvnitř budovy, vedle vysokých staveb nebo stromů, nebo garáži, zařízení nemusí být schopné satelitní signál zachytit. Značí aktuální pozici vozidla a směr cesty. Stiskněte [Menu] pro vstup do menu mapy. LAN8900EKSL_ENG_0525.indd ÀÀü 9:52:52 20

21 LAN8900EKSL_ENG_0525.indd ÀÀü 9:52:53 První kroky s navigací Znázorňuje měřítko mapy. Změna měřítka mapy 1. Stiskněte na obrazovce s mapou. Znázorňuje čas příjezdu, vzdálenost a zbývající čas do cíle. Objeví se v pravém horním rohu obrazovky po nastavení trasy. Znázorňuje vzdálenost k dalšímu naváděcímu bodu a směr trasy v tomto bodu. 2. Stiskněte [+] pro zobrazení detailu mapy. Stiskněte [-] pro zobrazení větší části mapy. Znázorňuje rychlostní limit na silnici, po které právě jedete. 50 m n100 m n 200 m n 300 m n 500 m n 750 m n 1 km n 2 km n 5 km n 10 km n 20 km n 50 km n 100 km n 200 km n 500 km 3. Pokud si přejete nastavit automatický zoom, stiskněte. 21

22 LAN8900EKSL_ENG_0525.indd ÀÀü 9:52:54 Menu vložení cíle Přehled menu navigace Ovládání menu cílového místa 1. Zapněte zařízení. 2. Stiskněte NAV na ovládání. Na obrazovce se objeví navigační menu. 3. Stiskněte [Navigation], [Advanced] nebo [Favourites] pro požadovaný výběr. Menu [Advanced] (Pokročilé nastavení) Menu [Favourites] (Oblíbené) 4. Stiskněte preferovaný způsob nastavení. Address (Adresa): Vyhledání cíle po zadání adresy. (Str. 23) Last Destinations (Poslední cíl): Nastavení cíle podle naposledy nastaveného cílového místa. (Str. 24) Address Book (Adresář): Nastavení cíle podle polohy uložené v adresáři. (Str. 24) POI (Významné místo): Vyhledává cíle z různých obchodních kategorií nebo lokalit. (Strany 24-26) Parking (Parkování): Nastavení parkovacího místa jako cíle cesty. (Str. 28) Continue/Stop Guidance (Pokračování v navigaci/zastavení navigace): Zapnutí/vypnutí navigačního průvodce. (Str. 28) GPS Input (GPS souřadnice): Nastavení cíle podle zeměpisné šířky a délky. (Str. 27) Using Map (Použití mapy): Vyhledávání cíle procházením mapy. (Str. 28) Tour Planner (Plánovač tras): Přidání nových cílů nebo míst na trase. (Str ) Store Destination (Uložení cíle): Uložení cíle do adresáře. (Str. 31) Store Position (Uložení pozice): Uložení pozice do adresáře. (Str. 31) Home 1/ Work2/ 3~12 (Doma 1/Práce 2/ 3~12): Umožňuje nastavit polohu domu, práce atd. podle míst, která navštěvujete častěji. (Str. 32) LAN8900EKSL_ENG_0525.indd ÀÀü 9:52:54 LAN8900EKSL_ENG_0525.indd ÀÀü 9:52:54 22

Používání přehrávače ipod

Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Po připojení ipodu můžete přehrávat hudební nebo video soubory. Tento přijímač umožňuje provádět různé operace, jako např. výběr souboru ze seznamu nebo

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Navigace vozidla. Sorento UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština

Navigace vozidla. Sorento UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština Navigace vozidla UŽIVATELSKÝ NÁVOD Sorento Před použitím zařízení si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Provedení a technické podmínky jsou předmětem

Více

Bezpečnostní opatření pro používání

Bezpečnostní opatření pro používání Následující symboly jsou uvedeny jak v tomto návodu k použití, tak i na samotném přístroji. Jejich smyslem je zajistit správné a bezpečné používání zařízení a zabránit případnému poranění nebo škodám na

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

5" Radio Nav 5" Radio Nav

5 Radio Nav 5 Radio Nav ČESKÁ 5" Radio Nav 5" Radio Nav RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ Fiat Group Automobiles S.p.A. Parts & Services Technical Services Service Engineering Largo Senatore G. Agnelli, 3 10040 Volvera

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

Video adaptér MI1232

Video adaptér MI1232 Video adaptér MI1232 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených navigačním systémem Comand APS NTG1 a NTG2 Montážní příručka Informace

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SD-NAVI (verze 1.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SD-NAVI (verze 1.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

Jabra SPEAK 450 pro Cisco

Jabra SPEAK 450 pro Cisco Jabra SPEAK 450 pro Cisco NÁVOD K OBSLUZE OBSAH vítejte...2 JABRA Speak 450 pro Cisco - PŘEHLED...3 PŘIPOJENÍ...5 jak používat Jabra Speak 450 pro Cisco...7 PODPORA...8 Technické specifikace...9 1 vítejte

Více

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem Relax Uživatelský manuál 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Zapnutí/vypnutí TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem INFO Zobrazení informací Ztišit 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

Navigační systém vozidla. Rio NÁVOD K OBSLUZE

Navigační systém vozidla. Rio NÁVOD K OBSLUZE Navigační systém vozidla NÁVOD K OBSLUZE Rio Prosím, prostudujte si tuto příručku pečlivě, než začnete svoji jednotku používat, a příručku uschovejte pro budoucí použití. Design a technické parametry se

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation 3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Kontrola požadovaných položek NAS-SC55PKE je soubor přístrojů, který se skládá

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226 pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery

Více

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Pouze pro referenční účely, viz konkrétní produkt. Více informací Více informací o funkcích tabletu a užitečné příručky naleznete na webových stránkách http://support.lenovo.com/.

Více

2DIN multimediální přehrávač 80810A

2DIN multimediální přehrávač 80810A 2DIN multimediální přehrávač 80810A Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod. 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění...3 Hlavní funkce...4 Úvodní obrazovka...4 Uspořádání ikon

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití.

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Překlad z originálního návodu. OBSAH: Zvuk se systéme

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

Opel Antara Infotainment System

Opel Antara Infotainment System Opel Antara Infotainment System Obsah Touch & Connect... 5 CD 30/CD 30 MP3 Typ 1... 93 Mobile Phone Portal... 121 Touch & Connect Úvod... 6 Rádio... 22 CD přehrávač... 27 Vstup AUX... 32 USB port...

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III BC m CZ SK EST 1 3 4 2 3 x 4 1 2 6 5 4 Illustration II 7. Option 1 8.Option 2 8.1 b 7.1 8.2 9.1 9.Option 3 a SM3 10 Illustration I Illustration III CZ OBSAH BALENÍ PROHLÉDNI SI OBRÁZEK I 1. Reproduktor

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér pro připojení zdrojů video signálu pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery při couvání Obsah 1. Před zahájením

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE Kapitola 3-1 VYPNOUT/ZAPNOUT(žádný zvuk a žádné zobrazení) ŽÁDNÝ ZVUK (zobrazení OK) Kapitola

Více

Bluetooth handsfree sada bluelogic

Bluetooth handsfree sada bluelogic Bluetooth handsfree sada bluelogic BT-MB01 Pro vozidla Mercedes Benz vybavená rozhraním MOST a bez zabudovaného telefonu Tuto HF sadu lze plně začlenit do multimediálního systému vozidla Úvodní informace

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Rozhraní c.logic lite. Mi-092 + MCS-04

Rozhraní c.logic lite. Mi-092 + MCS-04 Rozhraní c.logic lite Mi-092 + umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel vybavených navigačním systémem Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Funkce

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Set Top Box Motorola VIP 1003

Set Top Box Motorola VIP 1003 Set Top Box Motorola VIP 1003 1. Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003, dálkové ovládání, baterie do dálkového ovládání, napájecí zdroj, kabel pro připojení zdroje do napájecí

Více

5 Radio 5 Radio ČESKÁ

5 Radio 5 Radio ČESKÁ ČESKÁ 5 Radio 5 Radio RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ Fiat Group Automobiles S.p.A. - Parts & Services - Technical Services - Service Engineering Largo Senatore G. Agnelli, 3-10040 Volvera

Více

Dálkový Ovladač Magic

Dálkový Ovladač Magic NÁVOD K OBSLUZE Dálkový Ovladač Magic Před uvedením dálkového ovladače do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR500 www.lg.com 2 PŘÍSLUŠENSTVÍ Dálkový ovladač

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t stručný návod k obsluze Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem obsahující varování

Více

Instalační příručka a návod k obsluze

Instalační příručka a návod k obsluze Poznámka: Napájecí napětí tohoto zařízení je 12 V / 24 V. Příliš vysoké nebo příliš nízké napájecí napětí by mohlo způsobit poškození nebo poruchu tohoto zařízení. Vkládejte prosím toto zařízení s USB

Více

YATOUR Bluetooth handsfree sada (dále už jen "YT-BTM") lze použít s YATOUR. digitálním hudebním adaptérem nebo s YATOUR ipod Car Adapter (dále už jen

YATOUR Bluetooth handsfree sada (dále už jen YT-BTM) lze použít s YATOUR. digitálním hudebním adaptérem nebo s YATOUR ipod Car Adapter (dále už jen Uživatelský návod Úvod YATOUR Bluetooth handsfree sada (dále už jen "YT-BTM") lze použít s YATOUR digitálním hudebním adaptérem nebo s YATOUR ipod Car Adapter (dále už jen "YATOUR Adaptér"). Použitím YT-BTM,

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka DS-430DVR2 Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka Uživatelská příručka Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 NA2750 Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 Dotykový displej 6,8 USB konektor Vstup pro SD kartu Vstup pro externí zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Ukázka základního ovládání Demo...

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

5 Radio 5 Radio ČESKÁ

5 Radio 5 Radio ČESKÁ ČESKÁ 5 Radio 5 Radio RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ Fiat Group Automobiles S.p.A. - Parts & Services - Technical Services - Service Engineering Largo Senatore G. Agnelli, 3-10040 Volvera

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením.

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. Vícekanálový AV receiver STR-DN1030 Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. 1 Instalace reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace zvuku

Více

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Uživatelská příručka Obsah 1. Instrukce k bezpečnému užívání... 2 2. Dotykový displej... 3 2.1 Ovládání dotykového displeje... 3 2.2 Hlavní

Více

Bluetooth handsfree rozhraní pro vozidla Volkswagen hf omvw1 Uživatelská příručka

Bluetooth handsfree rozhraní pro vozidla Volkswagen hf omvw1 Uživatelská příručka Bluetooth handsfree rozhraní pro vozidla Volkswagen hf omvw1 Uživatelská příručka Bluetooth rozhraní mobridge umožňuje plné ovládání handsfree mobilního telefonu prostřednictvím tlačítek na volantu ve

Více

BlindShell uživatelský manuál

BlindShell uživatelský manuál Datum: 1.6.2015 BlindShell uživatelský manuál BlindShell je chytrý telefon pro nevidomé a zrakově postižené uživatele. Ovládá se jednoduchými dotykovými gesty. Hlasová zpětná vazba používá výstup s převodem

Více

Smart Watch Garett GV-08 návod

Smart Watch Garett GV-08 návod Smart Watch Garett GV-08 návod 1 1. Bezpečnost 1.1 Informace obsažené v této příručce mohou být změněny nebo aktualizovány bez oznámení 1.2 Nabíjejte hodinky po dobu nejméně 2 hodiny před použitím 1.3

Více

NX302E. Rozmístění tlačítek

NX302E. Rozmístění tlačítek NX302E Multimediální jednotka s integrovaným navigačním modulem U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Rozmístění tlačítek (1) Mikrofon (2) ALL (vstup do menu výběru zdrojů) (3) NAVI/AV přepínání mezi navigací a ostatními

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3...

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... 36 Vstup AUX 3... 41 Hledání závad... 42 Všeobecná upozornìní...

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

Uživatelský Manuál HyperMedia Center Obsah V1.5

Uživatelský Manuál HyperMedia Center Obsah V1.5 Uživatelský Manuál HyperMedia Center Obsah V1.5 ÚVOD...1 OVLÁDÁNÍ PŘEHRÁVAČE...1 NAVIGAČNÍ PŘEHLED...2 TV...3 VSTUPNÍ ZDROJ...3 SEZNAM KANÁLŮ...3 PLÁN...4 NASTAVENÍ...5 EPG...7 PŘEHLED OVLADAČŮ TV...7

Více

Česky. BT-02N uživatelská příručka

Česky. BT-02N uživatelská příručka Česky BT-02N uživatelská příručka 1 Česky Rejstřík 1. Přehled......3 2. Začínáme....5 3. Připojení náhlavní sady headset Bluetooth.....5 4. Používání náhlavní sady headset Bluetooth... 9 5. Technické specifikace...

Více

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače quick start guide Začínáme 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače USB/ NAPÁJECÍ PORT VYPÍNAČ INDIKÁTOR NABÍJENÍ

Více

Začínáme NSZ-GS7. Síťový multimediální přehrávač. Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Začínáme NSZ-GS7. Síťový multimediální přehrávač. Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. Začínáme CZ Síťový multimediální přehrávač NSZ-GS7 Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. První kroky: ON/STANDBY Zapne nebo vypne přehrávač.

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Úvod Pouzdro s Bluetooth klávesnicí je vybaveno drážkou pro uchycení tabletu S6000, se kterým se bezdrátově spojí pomocí rozhraní Bluetooth 3.0 a usnadní tak

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

DS-450dvrGPS Displej s navigací a kamerou (černou skříňkou) ve zpětném zrcátku

DS-450dvrGPS Displej s navigací a kamerou (černou skříňkou) ve zpětném zrcátku DS-450dvrGPS Displej s navigací a kamerou (černou skříňkou) ve zpětném zrcátku Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

Reproduktorová lišta. Průvodce spuštěním HT-CT370

Reproduktorová lišta. Průvodce spuštěním HT-CT370 Reproduktorová lišta Průvodce spuštěním HT-CT370 Obsah Nastavení 1 Co je součástí dodávky 4 2 Instalace 5 3 Připojení 6 4 Zapnutí systému 8 5 Poslech zvuku 9 Základní operace Používání zvukových efektů

Více

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci PENTAX O-FC1 Obrazovka s menu Z menu vyberte funkci Uživatelská příručka V této příručce je vysvětleno jak používat funkce dálkového ovládání s fotoaparáty, které jsou kompatibilní s touto paměťovou kartou.

Více

Palubní kamera s FULL HD

Palubní kamera s FULL HD Palubní kamera s FULL HD Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Miniaturní rozměry www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) 6 IR diod 2) Indikátor 3) 2,7 TFT displej

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY Návod k obsluze Ovládací prvky 1. Tlačítka SCANNER Slouží pro výběr jakéhokoliv z dvanácti připojených zařízení. Tlačítky volíte, jaké DMX kanály bude zařízení používat. Tlačítko Scanner 1 ovládá kanál

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál.

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál. UniScan 2 Uživatelský manuál verze 2/2015, s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku Ovládání systému UniScan 2 Kontroler UniScan 2 lze ovládat jednoduše pomocí

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více