CSS V DIGITÁLNÍ KARTOGRAFII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CSS V DIGITÁLNÍ KARTOGRAFII"

Transkript

1 CSS V DIGITÁLNÍ KARTOGRAFII ČERBA Otakar Západočeská univerzita, Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky Univerzitní 22, Plzeň, Tel.: Fax: Úvod Jak dokládají příklady z praxe (viz třetí sekce článku), v oblasti digitální kartografie se jako formát pro vizualizaci vektorových dat stále více prosazuje jeden z derivátů značkovacího jazyka XML (extensible Markup Language) SVG (Scalable Vector Graphics). SVG je otevřený vektorový formát určený především pro popis a distribuci vektorových dat v prostředí internetu. Pomocí jednoduchých elementů typu linie, kruh, polygon apod. a jejich vlastností lze velice snadno vytvářet složité vektorové objekty. Formát SVG se využívá nejen v digitální kartografii, ale také v prostředí komerční grafiky, e- bussinesu nebo zábavního průmyslu, kde uplatnění najdou především nejrůznější efekty, filtry a možnosti animace. Standard SVG vytváří a spravuje W3C (World Wide Web Consortium) 1. Vývoj tohoto formátu započal v roce 1999, verze 1.0 byla k dispozici o dva roky později v září Počátkem roku 2003 byla vydána v současnosti nejnovější verze 1.1 2, jejíž hlavní předností je rozdělení SVG do několika modulů, včetně speciálních modulů pro mobilní zařízení. Ve stádiu přípravy (W3C Working Draft) se nalézá verze 1.2. Jednou z velkých výhod SVG je možnost propojení a komunikace s dalšími aplikacemi z rodiny SGML/XML (Standard Generalized Markup Language) a ostatními webovými standardy. Jedná se například o GML (Geography Markup Language), HTML (HyperText Markup Language), XHTML (extensible HyperText Markup Language), MathML (Mathematical Markup Language), XForms, SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language5), XSLT (XML Transformations), DOM (Document Object Model), RDF (Resource Description Framework) nebo skriptovací jazyky. Tento příspěvek ukazuje možnosti kombinace SVG a kaskádových stylů (CSS, Cascading Style Sheets). Kaskádové styly patří do skupiny tzv. stylových jazyků, kam se kromě CSS řadí jazyky XSL (extensible Stylesheet Language), FOSI (Formatting Output Specification Instance) nebo DSSSL (Document Style Semantics and Specification Language) a další. Základní myšlenkou stylových jazyků je striktní oddělení obsahu dokumentu od jeho vzhledu. Součástí dokumentu mají být pouze logické elementy, v případě digitální kartografie především souřadnice a obsah jednotlivých prvků mapy. Definice způsobu zobrazení (volba barev, průhlednost, velikost a typ písma, síla a typ čáry, průběh animace apod.) obsahuje dokument zapsaný v nějakém stylovém jazyku. Kaskádové styly jsou technikou, která je známá především z oblasti tvorby webových stránek. Pomocí kaskádových stylů lze přiřadit převážně vizuální vlastnosti (např. barvu pozadí, velikost písma, umístění prvku apod.) jednotlivým elementům HTML (XHTML). V současnosti existují specifické formy designu webových stránek, které jsou založeny na možnostech pozicování pomocí CSS. Historie používání kaskádových stylů se datuje od roku 1996, kdy byla konsorciem W3C vydána první specifikace (doporučení) CSS1 W3C Recommendation 3. Důvodem vytvoření CSS bylo znečištění HTML, kdy byl tento původně značkovací jazyk doplněný o velké množství nejrůznějších, často nestandardizovaných a nepodporovaných vizualizačních atributů. Od roku 1998 jsou k dispozici kaskádové styly druhé úrovně CSS2 4, dnes již existuje první revize CSS2 CSS V současnosti se intenzivně pracuje na vytvoření standardu CSS3, jehož hlavní znakem bude stejně jako u nejnovější verze SVG modularita. Jednotlivé moduly budou obsahovat řadu nových vlastností, selektorů, pseudoelementů, pseudotříd. Důležitá bude také možnost používání jmenných prostorů (Namespaces), které dosáhly značného rozšíření v XML aplikacích. V tomto článku se budeme věnovat kaskádovým stylům druhé generace, které obsahují řadu pokročilejších funkcí a technik (například pro práci s XML je důležitá možnost zobrazování obsahu atributů pomocí vlastnosti content) a jsou obecně používanější než CSS1. Kombinace kaskádových stylů a jazyka HTML je poměrně běžná a často využívaná. Mnohem méně známé je používání kaskádových stylů společně s XML

2 Jazyk XML na rozdíl od HTML neobsahuje žádné informace o zobrazování dokumentu. Proto právě kombinace XML dokumentu a stylového jazyka plně odpovídá filosofii XML, tedy oddělení obsahové a zobrazovací části dokumentu. Problémem propojení CSS a XML je především malá podpora mezi softwarovými produkty. Pouze u dvou aplikací XML se můžeme setkat se širšími možnostmi zobrazení dokumentu pomocí kaskádových stylů. Jedná se o jazyky XHTML a SVG. Propojením XHTML s CSS, které je zpracováno v mnoha různých publikacích a článcích zabývající se tvorbou www stránek, se v tomto článku nebudeme zabývat. 2. Princip kaskádových stylů Zápis CSS pravidel je velmi jednoduchý skládá se ze selektoru a deklarace (pravidla). Selektor udává prvek dokumentu, na který se má následující deklarace použít. Není nutné jako selektor použít konkrétní prvek. Selektorem může být také element se specifikovaným atributem nebo hodnotou atributu. Mezi další možnosti selektorů patří třída (atribut elementu class) nebo identifikátor elementu (atribut id). Jednotlivé selektory je možné seskupovat a zapisovat jako tzv. kontextové selektory. Deklarace se zapisují za selektor do složených závorek, přičemž jednotlivé vlastnosti prvku se o sebe oddělují středníkem. Každá deklarace se skládá z vlastnosti a její hodnoty, přičemž obojí odděluje dvojtečka. Více o kaskádových stylech (viz [1]). SELEKTOR {DEKLARACE} SELEKTOR {VLASTNOST: HODNOTA} SELEKTOR {VLASTNOST: HODNOTA1 HODNOTA2 HODNOTA3} SELEKTOR {VLASTNOST1: HODNOTA1; VLASTNOST2: HODNOTA2; VLASTNOST3: HODNOTA3} Způsob zápisu kaskádových stylů je pro XHTML (popř. HTML) a SVG stejný oba jazyky mají stejný princip, jsou založené na XML (popř. SGML). Soubor vlastností, které můžeme kaskádovými styly ovlivňovat, ovšem není pro oba jazyky stejný XHTML a SVG obsahují jinou množinu elementů a atributů. Seznam atributů určených ke zpracování kaskádovými styly je k dispozici ve specifikaci SVG. 3. Připojení CSS k SVG dokumentu Existují čtyři základní možnosti připojení kaskádového stylu k SVG dokumentu (podle [7]). Všechny uvedené příklady nastaví modrou barvu výplně a červené ohraničení elementu, přičemž síla čáry je dva pixely. XML prezentační atributy 6 SVG obsahuje možnost připojení zobrazovacích vlastností jako atributů jednotlivých elementů. <rect x="10" y="10" width="70" height="40" fill="blue" stroke="red" strokewidth="2px"/> Inline styly Styl je připojený ke každému elementu zvlášť pomocí jediného atributu style. Tento a také předchozí způsob stylování se používá nejčastěji a to včetně vyspělých komerčních aplikací. Bohužel připojení stylu přímo ke každému elementu zvlášť popírá základní výhody používání stylových jazyků, kdy pomocí stylu propojíme prvky, které chceme shodně zobrazit a také oddělení obsahu a způsobu zobrazení dokumentu. <rect x="10" y="10" width="70" height="40" style="fill:blue; stroke:red; stroke-width:2px"/> Interní styly V tomto případě je styl také součástí SVG souboru nachází se na počátku dokumentu uvnitř elementu defs. Výhodou tohoto způsobu zápisu je snadná orientace v kaskádových stylech, protože všechna pravidla jsou umístěna do jedné 6 V případě, že je na jeden prvek aplikováno více stylů, má tento způsob zápisu nejvyšší prioritu.

3 části dokumentu. Bohužel díky připojení stylu ke konkrétnímu dokumentu nelze aplikovat jeden CSS soubor na více SVG dokumentů. <defs> <style type="text/css"> <![CDATA[ ]]> rect </style> </defs> {fill:blue; stroke:red; stroke-width:2px;} Kvůli odlišnému způsobu zápisu XML a CSS se doporučuje interní styly umístit do speciální sekce CDATA. Pokud budou styly umístěny samostatně, parsery (programy pro kontrolu syntaxe, které jsou častou integrovanou součástí SVG prohlížečů) zaznamenají chybu. Externí styly Stylový soubor je zapsán v samostatném souboru, který je k vlastnímu SVG dokumentu připojený. Tato forma zápisu stylu má několik předností: - Zkrácení celkové délky SVG souboru (velikost SVG dokumentu lze navíc snížit používáním seskupovacího elementu g, kterým můžeme spojit elementy se stejnými zobrazovacími pravidly), - případné změny stylu lze provádět bez zásahů do zdrojového SVG kódu, - je možné připojení jediného stylu k několika SVG dokumentům, přičemž změna ve stylu se okamžitě projeví ve všech souborech, k nimž je styl připojený, - pouze v tomto případě lze dokonale naplnit hlavní funkci stylových jazyků dokonalé oddělení obsahu dokumentu a zobrazovacích pravidel. /* příklad externího stylu */ /* styl je uložený v souboru styl.css ve stejném adresáři jako soubor SVG */ rect {fill:blue; stroke:red; stroke-width:2px;} <!-- ukázka připojení externího stylu --> <?xml version="1.0"?> <?xml-stylesheet href="styl.css" type="text/css"?> <!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/tr/2001/rec-svg /dtd/svg11.dtd"> <svg width="300" height="200">

4 <!-- SVG dokument dále pokračuje --> Připojení externího stylu obsahuje dva povinné atributy. - href URI (Uniform Resource Identifier) cesta ke stylovému souboru. - type MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) typ stylu. Specifikaci stylového souboru můžeme doplnit o další čtyři volitelné parametry. - title název připojeného stylu. - media označení výstupního média. - charset znaková sada použitá ve stylovém souboru. - alternate může nabývat pouze dvou hodnot yes a no, které určují, zda je o alternativní styl. V oblasti kartografie v současnosti existuje mnoho příkladů propojení CSS a SVG. Ne vždy se ovšem jedná o správné a efektivní aplikace stylového jazyka. Cvičná letecká navigační mapa 7 - Dokument obsahuje inline styly u každého elementu zvlášť důsledek generování SVG z externího programu (Charts). Vienna Social patterns and structures 8 - Soubor tematických map obsahuje zajímavě připojené styly, které jsou do aplikace vloženy pomocí mechanismu entit. Jedná se o klasické inline styly, které jsou definovány společně s entitami v rámci DTD (Document Type Definition). Mapa sítě Českých drah 9 - Tato mapa sice obsahuje interní styly, ale byl zde zvolený poměrně nešťastný přístup. Ke každému logickému elementu je styl připojený zvlášť. Nesetkáme se zde se seskupováním elementů stejného významu (například železniční tratě nebo stanice) ani s připojením jediného stylu k celé skupině, čímž by se zmenšila velikost souboru. Navíc jsou ještě odlišeny styly pro zobrazení linie, plochy a písma. SVG Travel Map 10 - Animovaná SVG mapa světa, která obsahuje metainformace ve formátu RDF a především externí kaskádové styly (kromě vlastnosti display, která je k elementům připojena přímo pomocí atributu style). 4. Výhody a nevýhody používání kaskádových stylů Jak ukazuje následující sekce dokumentu, lze aplikováním různých externích souborů kaskádových stylů velice rychle a jednoduše vytvářet z jediného SVG souboru různé formy kartografických výstupů. Mezi jednoduché operace s mapou, které je možné pomocí CSS realizovat, patří možnost zapínání a vypínání datových vrstev a změny vizualizačních vlastností prvku (změna barvy, průhlednosti, síly linie, typu linie apod.). K dalším výhodám kombinace SVG a CSS patří nízké náklady na tvorbu map i jiných vektorových kreseb. SVG i CSS jsou jednoduché textové soubory, které lze vytvářet i editovat pomocí libovolného textového editoru, počínaje jednoduchými programy typu NotePad až po profesionální WYSIWYG 11 editační systémy. V současnosti také velké množství GIS a Desktop Mapping software dokáže SVG soubory se styly exportovat. Fakt, že CSS ani SVG nejsou binární soubory, usnadňuje práci s SVG dokumenty s kaskádovými styly. Textové soubory dokáže zpracovávat většina současných počítačů bez rozdílu platformy. Kromě snadného zápisu umožňuje forma textového souboru také snadnou čitelnost a srozumitelnost souborů What You See Is What You Get komplexní editační systémy s grafickým uživatelským rozhraním

5 Prohlížení SVG souborů s kaskádovými styly zajišťují buď specializované programy (Batik 12 ) nebo plug-iny do běžných prohlížečů www stránek (Adobe SVG Viewer 13 ). K jedné SVG mapě lze připojit několik různých stylů. Tímto způsobem lze snadno reagovat na specifické vizualizační požadavky uživatelů stejných dat bez zásahu do vlastních dat. Pomocí různých stylů můžeme mapu přizpůsobit pro zobrazení na barevném monitoru, na displeji mobilního zařízení, na tiskárně nebo dokonce mapu barevně vylepšit pro jedince s poruchou barevného vidění. Naopak aplikace jednoho externího stylu na více dokumentů vede ke sjednocení vzhledu těchto dokumentů. Tato vlastnost se dobře uplatní při tvorbě elektronických atlasů nebo souborů map. Nelze opomenout také dostatek kvalitní dokumentace. Zvláště jazyk CSS je popsán v mnoha publikacích, které jsou často k dispozici i v českých překladech. Navíc velké množství zdrojů z oblasti tvorby webu je zdarma k dispozici na internetu. V předchozích odstavcích byla několikrát zmíněna také jedna ze stěžejních výhod propojení SVG a CSS oddělení obsahu od zobrazovacích pravidel. Hlavním nedostatkem používání kaskádových stylů je především jejich jednoduchost a orientace pouze na vizualizační pravidla. Ovšem právě tento nedostatek se může změnit ve výhodu, jestliže CSS aplikujeme na dokument, který popisuje grafické prvky, kdy není nutné, aby stylový jazyk obsahoval transformační šablony, možnosti dotazování apod. Kaskádové styly tedy rozhodně nepředstavují alternativu stylového jazyka XSLT (XSL Transformation), který je v oblasti XML v současnosti nejpoužívanější. CSS na rozdíl od XSLT nedokáže měnit strukturu dokumentu, ani vytvářet výstupní soubor v jiném jazyce pomocí jazyka XSLT bychom například z SVG dokumentu dokázali získat seznam souřadnic ve formátu běžného textového souboru. Nevýhodu spojení CSS a SVG představuje nutnost používání dvou odlišných syntaxí jazyků. Zápis kaskádových stylů nepodléhá na rozdíl od jazyka XSLT pravidlům XML, ale je svým způsobem nestandardní. Problémem může být také organizace komplikovanějších CSS souborů, zvláště pokud s nimi pracuje více vývojářů (kartografů). K částečné eliminaci potíží spojených s orientací ve složitých dlouhých souborech může přispět dodržování následujících pokynů: - přehlednost zápisu, - využívání dědičnosti a kaskádování, - konkrétní pojmenování selektorů (nikoli trida2987, ale například Silnice), - seskupování podobných pravidel (do souboru je vhodné zapisovat pravidla pro významově stejné elementy nebo pro prvky vyjádřené stejnou kartografickou metodou vedle sebe), - používání komentářů (komentáře mohou sloužit jak vysvětlující poznámky nebo jako oddělovače částí CSS souborů). SVG i kaskádové styly postihuje také problém, který je společný pro celý internet. Jedná se o nedostatečnou podporu a nedodržování standardů ze strany výrobců software. V oblasti SVG je velkým nedostatkem nemožnost použití alternativních stylů v jednom dokumentu. Ačkoli XML tuto konstrukci umožňuje, výrobci software pro SVG tuto možnost zatím ignorují. Stejně postupuje výrobce majoritního prohlížeče www stránek. V případě podpory alternativních stylů by bylo možné jednotlivé styly přepínat přímo v prostředí prohlížeče. V současnosti kvůli slabé podpoře ze strany Internet Exploreru je nutné řešit problematiku alternativních stylů pro XML a HTML pomocí skriptů. V SVG bohužel nelze v současnosti přepínat styly ani tímto způsobem. 5. Kaskádové styly v tematických mapách Následující obrázky ukazují čtyři různé mapy 14, které byly vytvořeny pomocí kaskádových stylů z jediného zdroje, z jediného SVG souboru. Obr.1: Obrysová mapa Podkladová tematická mapa byla vytvořena studenty předmětu DBG2 na ZČU.

6 Obr.2: Kartogram kvantitativní Obr.3: Kartodiagram jednoduchý Obr.4: Kompletní mapa Tematické mapy se skládají ze dvou vrstev. Geometrickou (polohopisnou) složku tvoří soubor SVG, který obsahuje souřadnice prvků mapy (hranice okresů) a umístění dalších prvků mapy (popisky, grafy ). Kaskádové styly vytváří druhou, tematickou vrstvu. V ní je definován způsob zobrazení jednotlivých prvků mapy zda je prvek viditelný, zbarvení elementu (tvorba barevných stupnic), druhy a styly písma apod. Na stránkách je k dispozici ukázková aplikace www stránky vytvořené pomocí HTML a CSS, které obsahují dvanáct ukázkových tematických map vytvořených z jednoho SVG souboru. 6. Závěr Ačkoli jsou kaskádové styly zatím vnímány především jako nástroj pro tvorbu www stránek, je jejich použití mnohem širší. Kaskádové styly nacházejí v digitální kartografii i v dalších oblastech elektronického publikování široké možnosti využití. Kromě již zmíněného propojení CSS a SVG se můžeme s kaskádovými styly setkat při - tvorbě kartografických webových aplikací, - jednoduchém zobrazování XML dokumentů, - při práci s dokumentací k projektům (např. ve formátu DocBook) Ve spojení s SVG představují kaskádové styly mocný nástroj, který zajisté najde v oblasti digitální kartografie širší uplatnění, než jaké má dnes, kdy se kaskádové styly používají k obarvování mapy. Pozice kaskádových stylů sílí také s prudkým nástupem mobilních technologií v oblasti digitální kartografie. Kaskádové styly jsou pouze jednou z technik, které můžeme použít pro zkvalitnění digitálních map. Jejich propojením s jinými stylovými jazyky, se skriptovacími jazyky a s webovými službami lze získat velice silnou platformu pro publikování vektorových interaktivních map v prostředí internetu. Použitá literatura a jiné zdroje [1] BOS, Bert, CELIK, Tantek, HICKSON, Ian, LIE, Hakon Wium. Cascading Style Sheets, level 2 revision 1. CSS 2.1 Specification. World Wide Web Consortium [online], [cit ]. Dostupný z WWW: [2] EISENBERG, J. David. SVG Essentials. Sebastopol: O Reilly, s. ISBN [3] FERRAIOLO, Jon, FUJISAWA, Jun, JACKSON, Dean. Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 Specification. World Wide Web Consortium [online], [cit ]. Dostupný z WWW: [4] HAVEL, Jakub. XML pro web aneb od teorie k praxi. Živě.cz [online], [cit ]. ISSN Dostupný z WWW: [5] JACKSON, Dean. SVG On the Rise. O Reilly XML.com [online], [cit ]. Dostupný z WWW: [6] KAŇOK, Jaromír. Tematická kartografie. Ostrava: Ostravská univerzita, s. ISBN

7 [7] LAAKER, Micah. Styling SVG. Sams Publishing [online], [cit ]. Dostupný z WWW: [8] MARTIN, Didier. What Place Has CSS in the XML World? O Reilly XML.com [online], [cit ]. Dostupný z WWW: [9] NEUMANN, Andreas, WINTER, Andreas M. SVG Scalable Vector Graphics. A future cornerstone of the WWWinfrasructure. XML-User-Group [online], [cit ]. Dostupný z WWW: [10] VOŽENÍLEK, Vít. Aplikovaná kartografie I. Tematické mapy. Olomouc: Univerzita Palackého, s. ISBN X.

APLIKACE XML PRO INTERNET

APLIKACE XML PRO INTERNET APLIKACE XML PRO INTERNET Jaroslav Ráček Fakulta Informatiky, Masarykova Universita Brno Abstrakt Text je věnován možnostem využití XML technologie pro prezentaci dokumentů pomocí Internetu. V úvodu je

Více

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartografická webová aplikace Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vzniku dokumentu: 3. 11. 2011 Datum poslední aktualizace: 10. 12. 2011 Cíl

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Vývoj Internetových Aplikací

Vývoj Internetových Aplikací 2 Vývoj Internetových Aplikací HTML a CSS Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky HTML a CSS - Tvorba webových stránek - Struktura - Obsah - Vzhled - Funkcionalita zdroj: http://www.99points.info

Více

Úvod do CSS. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm. Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.

Úvod do CSS. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm. Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34. Úvod do CSS Tematický okruh (ŠVP) CSS1 Vysvětlení úlohy CSS při programování www stránek Úvod do CSS VY_32_INOVACE_01_02_01 Vytvořeno září 2012 Materiál slouží k podpoře výuky programování webových aplikací

Více

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Tvorba WWW stránek Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Zdroje KRUG: Web design - nenuťte uživatele přemýšlet.. Computer Press, 2003. PROKOP M.: CSS

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek Kaskádové styly Úprava vzhledu webové stránky pomocí atributů má několik nevýhod a úskalí. Atributy nabízejí málo možností úprav. Obtížně se sjednocují změny na různých částech

Více

Lehký úvod do XML v kartografii

Lehký úvod do XML v kartografii Lehký úvod do XML v kartografii Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Oddělení geomatiky, Katedra matematiky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita Vznik dokumentu:

Více

Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek)

Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek) Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek) Otakar Čerba Oddělení geomatiky Katedra matematiky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Přednáška z předmětu Počítačová kartografie

Více

Jazyky pro popis dat

Jazyky pro popis dat Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Jazyky pro popis dat Pavel

Více

TRANSFORMACE OBJEKTOVÉ PETRIHO SÍTĚ Z JAZYKA OPNML DO GRAFU TRANSFORMATION OF OBJECT-ORIENTED PETRI NET FROM OPNML LANGUAGE TO GRAPH

TRANSFORMACE OBJEKTOVÉ PETRIHO SÍTĚ Z JAZYKA OPNML DO GRAFU TRANSFORMATION OF OBJECT-ORIENTED PETRI NET FROM OPNML LANGUAGE TO GRAPH TRANSFORMACE OBJEKTOVÉ PETRIHO SÍTĚ Z JAZYKA OPNML DO GRAFU TRANSFORMATION OF OBJECT-ORIENTED PETRI NET FROM OPNML LANGUAGE TO GRAPH Petr Jedlička Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně

Více

(X)HTML, CSS a jquery

(X)HTML, CSS a jquery Prezentační vrstva webové aplikace (X)HTML, CSS a jquery jquery Java Scriptová knihovna Ing. Martin Dostal (X)HTML první stránka Textový soubor s příponou.htm nebo.html: moje

Více

Uspořádání klient-server. Standardy pro Web

Uspořádání klient-server. Standardy pro Web Návrh a tvorba WWW stránek 1/11 Uspořádání klient-server klient na straně uživatele (browser, prohlížeč) server program obsluhující požadavky uživatele Standardy pro Web HTTP Hypertext Transfer Protocol

Více

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML.

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML. 24. XML Úvod Značkovací jazyk XML (extensible Markup Language) vznikl ze staršího a obecnějšího jazyku SGML (Standard Generalized Markup Language). XML byl vyvinut konsorciem W3C, aby poskytl standardní

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Publikování map na webu - WMS Autor: Ondřej Dohnal, Martina Černohorská Editor: Filip Dvořáček Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

Předmluva k druhému vydání 13. Úvod 17. ČÁST 2 Vytváření dokumentů XML 65

Předmluva k druhému vydání 13. Úvod 17. ČÁST 2 Vytváření dokumentů XML 65 7 Stručný obsah Předmluva k druhému vydání 13 Úvod 17 ČÁST 1 Začínáme 27 Kapitola 1 Proč XML 29 Kapitola 2 Vytváření a zobrazení vašeho prvního dokumentu XML 45 ČÁST 2 Vytváření dokumentů XML 65 Kapitola

Více

Webové stránky. 2. Úvod do jazyka HTML. Datum vytvoření: 11. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 2. Úvod do jazyka HTML. Datum vytvoření: 11. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 2. Úvod do jazyka HTML Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 11. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

XML Š ABLONY A JEJICH INTEGRACE V LCMS XML TEMPLATES AND THEIN INTEGRATION IN LCMS

XML Š ABLONY A JEJICH INTEGRACE V LCMS XML TEMPLATES AND THEIN INTEGRATION IN LCMS XML Š ABLONY A JEJICH INTEGRACE V LCMS XML TEMPLATES AND THEIN INTEGRATION IN LCMS Roman MALO - Arnošt MOTYČKA This paper is oriented to discussion about using markup language XML and its features in LCMS

Více

Jazyk XSL XPath XPath XML. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů. PhDr. Milan Novák, Ph.D. KIN PF JU České Budějovice. 9.

Jazyk XSL XPath XPath XML. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů. PhDr. Milan Novák, Ph.D. KIN PF JU České Budějovice. 9. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů 9. prosince 2010 Osnova 1 Jazyk XSL Úvod Princip zpracování pomocí stylů Formátování dokumentu pomocí XSL FO Osnova 1 Jazyk XSL Úvod Princip zpracování pomocí

Více

TVORBA MAP PRO ATLAS MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

TVORBA MAP PRO ATLAS MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Abstract TVORBA MAP PRO ATLAS MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ CREATING OF MAPS FOR THE ATLAS OF INTERNATIONAL RELATIONS Otakar Čerba 1 Presented paper is focused in methods for the creating of maps for the Atlas

Více

Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy!

Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy! Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy! Značkovací jazyky Angl. termín "MARKUP" ("vyznačování") Smyslem je přidat do textu metainformace: formátovací sémantické Výsledek je prostý

Více

Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web,

Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web, Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web, v doslovném překladu "světová rozsáhlá síť neboli celosvětová síť, je označení

Více

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy V čem se píší web. dokumenty HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy HTML HTML (HyperText Markup Language, značkovací jazyk pro hypertext) standart pro vytváření stránek v systému aplikací World

Více

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

Informatika pro moderní fyziky (8) Javascript, CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument

Informatika pro moderní fyziky (8) Javascript, CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument Informatika pro moderní fyziky (8) Javascript, CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument František HAVLŮJ e-mail: haf@ujv.cz ÚJV Řež oddělení Reaktorové fyziky a

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

INFORMATIKA. Grafické studio ve škole

INFORMATIKA. Grafické studio ve škole INFORMATIKA Grafické studio ve škole LUKÁŠ RACHŮNEK Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc V současné době školy všech typů často potřebují grafické práce. Jedná se například o prezentaci školy ve formě brožur,

Více

DIGITÁLNÍ MAPY. Přednáška z předmětu KMA/TKA. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni

DIGITÁLNÍ MAPY. Přednáška z předmětu KMA/TKA. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni DIGITÁLNÍ MAPY Přednáška z předmětu KMA/TKA Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni 16.12.2008 Konec 20. století je charakterizován jako období informatiky. Mapa, jako výsledek geodetických měření

Více

Internetové publikování

Internetové publikování Internetové publikování Doc. Ing. Petr Zámostný, Z Ph.D. místnost: A-72aA tel.: 4222, 4167 (sekretari( sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht vscht.czcz Osnova předmp» Úvod - principy fungování

Více

Prezentace XML. XML popisuje strukturu dat, neřeší vzhled definice vzhledu:

Prezentace XML. XML popisuje strukturu dat, neřeší vzhled definice vzhledu: Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Definice vzhledu Prezentace

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Tvorba WWW stránek. přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování

Tvorba WWW stránek. přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování Tvorba WWW stránek přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování HTML/XHTML kaskádové styly PHP spolupráce PHP s databázemi Technologie

Více

TECHNOLOGIE ELASTICKÉ KONFORMNÍ TRANSFORMACE RASTROVÝCH OBRAZŮ

TECHNOLOGIE ELASTICKÉ KONFORMNÍ TRANSFORMACE RASTROVÝCH OBRAZŮ TECHNOLOGIE ELASTICKÉ KONFORMNÍ TRANSFORMACE RASTROVÝCH OBRAZŮ ÚVOD Technologie elastické konformní transformace rastrových obrazů je realizována v rámci webové aplikace NKT. Tato webová aplikace provádí

Více

XML terminologie a charakteristiky. Roman Malo

XML terminologie a charakteristiky. Roman Malo XML terminologie a charakteristiky Roman Malo XML extensible Markup Language (rozšiřitelný značkovací jazyk) Verze 1.0, 1.1 http://www.w3.org/xml Rozdíly v podpoře různých znakových sad a práci s řídícími

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Kaskádové styly základy grafiky

Kaskádové styly základy grafiky 1 Kaskádové styly základy grafiky Vymezení pojmů Historie Základy stylů 2 Co je to CSS? Vznik CSS a je možné zařadit přibližně do roku 1997. Pojem CSS by se dal shrnout definicí :"souhrn pravidel a metod

Více

SCHÉMOVÉ JAZYKY. Přednáška z předmětu KMA/POK. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni

SCHÉMOVÉ JAZYKY. Přednáška z předmětu KMA/POK. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni SCHÉMOVÉ JAZYKY Přednáška z předmětu KMA/POK Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni Poslední aktualizace: 16. 10. 2010 Schémové jazyky Jazyky pro popis dokumentu XML schémata XML Schema Languages

Více

13. Vytváření webových stránek

13. Vytváření webových stránek 13. Vytváření webových stránek značkovací jazyk HTML, základní členění dokumentu, odkazy, tabulky, seznamy, obrázky, HTML editory Značkovací jazyk HTML HTML - Hypertext markup Language (hypertextový značkovací

Více

(X)HTML a CSS. VOŠ a SŠT Česká Třebová

(X)HTML a CSS. VOŠ a SŠT Česká Třebová (X)HTML a CSS Mgr. Petr Slívko VOŠ a SŠT Česká Třebová STRUKTURA WEBU Webová prezentace (anglicky website) je několik webových stránek provázaných hypertextovými odkazy. Tomu, které stránky web obsahuje

Více

Alena Malovaná, MAL305

Alena Malovaná, MAL305 Alena Malovaná, MAL305 GML WFS WMF Geografický značkovací jazyk (Geographic Markup Language - GML) Jedná se o velmi rozšířený standard pro popis geodat umožňující sdílení i integraci dat. Jeho základem

Více

14. Jazyk HTML (vývoj, principy, funkce, kostra stránky). Jazyk XML, XHTML. Algoritmizace - cyklus for, while a do while, implementace v jazyce

14. Jazyk HTML (vývoj, principy, funkce, kostra stránky). Jazyk XML, XHTML. Algoritmizace - cyklus for, while a do while, implementace v jazyce 4. Jazyk HTML (vývoj, principy, funkce, kostra stránky). Jazyk XML, XHTML. Algoritmizace - cyklus for, while a do while, implementace v jazyce PHP. HyperText Markup Language Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Více

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka Metody tvorby ontologií a sémantický web Martin Malčík, Rostislav Miarka Obsah Reprezentace znalostí Ontologie a sémantický web Tvorba ontologií Hierarchie znalostí (D.R.Tobin) Data jakékoliv znakové řetězce

Více

Tvorba jednoduchých WWW stránek. VŠB - Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky

Tvorba jednoduchých WWW stránek. VŠB - Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky Tvorba jednoduchých WWW stránek RNDr. Daniela Ďuráková VŠB - Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky Vznik WWW technologie Vznik - CERN 1989-90, vedoucí projektu Tim Berners-Lee cíl - infrastruktura

Více

Scalable Vector Graphics (SVG)

Scalable Vector Graphics (SVG) Scalable Vector Graphics (SVG) Přednáška z předmětu Počítačová kartografie Otakar Čerba Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Poslední aktualizace: 27. 10. 2010 Webová mapa = vektor nebo

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci Název modulu: Označení: C7 Stručná charakteristika modulu Modul vznikl za účelem úvodního seznámení zájemců o problematiku tvorby moderních webových stránek podle standardů W3C. Zahrnuje základní nezbytné

Více

Geoinformační technologie

Geoinformační technologie Geoinformační technologie Geografické informační systémy (GIS) Výukový materiál l pro gymnázia a ostatní středn ední školy Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Vytvořeno v rámci projektu SIPVZ 1357P2006

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

Otevřený katastr (OK)

Otevřený katastr (OK) Otevřený katastr (OK) Karel Jedlička, Jan Ježek, Jiří Petrák smrcek@kma.zcu.cz, h.jezek@centrum.cz, jiripetrak@seznam.cz Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, katedra matematiky oddělení

Více

IVT. Grafické formáty. 8. ročník

IVT. Grafické formáty. 8. ročník IVT Grafické formáty 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Dnešní téma. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT

Dnešní téma. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT Dnešní téma Oblasti standardizace v ICT Případové studie standardizace v ICT: 1) Znakové sady 2) Jazyk 1. technická infrastruktura transfer a komunikace informací, přístup k informacím, sdílení zdrojů

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 jazyk HTML5 CSS3 HTML5 a CSS3: CASTRO, E. HTML5 a CSS3. Computer press, 2012 GOLDSTEIN, A., LAZARIS, L. a WEYL, E. HTML5 a CSS3 pro webové designéry. Brno: Zoner Press,

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 jazyk (x)html kaskádové styly Castro, E.: HTML, XHTML a CSS. CPress, 2007 Písek, S.: HTML a XHTML, začínáme programovat. Grada Publishing, 2003 Wempen, F.: HTML a

Více

Mapové služby podle OGC

Mapové služby podle OGC Mapové služby podle OGC OpenGIS Web Services Common Specification - OWS Web Map Service - WMS Web Feature Service - WFS Web Coverage Service - WCS Web Processing Service - WPS zhodnocení služeb Geography

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Pokročilé techniky tvorby sestav v Caché. ZENové Reporty

Pokročilé techniky tvorby sestav v Caché. ZENové Reporty Pokročilé techniky tvorby sestav v Caché ZENové Reporty Úvodem Jednoduché sestavy Pokročilé sestavy Ladění Historie ZEN reporty sdílejí podobný princip definování obsahu jako ZENové stránky Byly uvedeny

Více

VÝVOJ INTERNETOVÝCH APLIKACÍ - VIA

VÝVOJ INTERNETOVÝCH APLIKACÍ - VIA Metodický list č. 1 Způsob zakončení : Úvod Technologie webových aplikací Protokol HTTP Po zvládnutí tématického celku bude student mít základní přehled o problematice programování internetových (webových)

Více

================================================================================ =====

================================================================================ ===== Název: VY_32_INOVACE_PG4101 Základní struktura HTML stránky Datum vytvoření: 01 / 2012 Anotace: DUM seznamuje se základní strukturou a členěním HTML stránky, s jednotlivými složkami - HTML, CSS, externí

Více

VY_32_INOVACE_INF3_18. Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT

VY_32_INOVACE_INF3_18. Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT VY_32_INOVACE_INF3_18 Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT Standardem pro textové soubory jsou následující formáty: Rich Text Format (.rtf), Hypertext Markup Language (.html,.htm) Portable Document

Více

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou Datum: 1. 12. 2013 Projekt: Registrační číslo: Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Název práce: Předmět: Ročník: Obor: Časová dotace: Vzdělávací cíl: Pomůcky: Využití ICT techniky především v uměleckém

Více

WWW a HTML. Základní pojmy. Ivo Peterka

WWW a HTML. Základní pojmy. Ivo Peterka WWW a HTML Základní pojmy WWW World Wide Web systém navzájem propojených stránek Stránky se mohou skládat z částí nacházejících se v různých částech světa. HTML HyperText Markup Language Slouží k psaní

Více

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 1. Publikování na internetu Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 4. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

První kapitola úvod do problematiky

První kapitola úvod do problematiky První kapitola úvod do problematiky Co je to Flex Adobe Flex je ActionSript (AS) framework pro tvorbu Rich Internet Aplications (RIA), tedy knihovna AS tříd pro Flash. Flex používáme k vytvoření SWF souboru

Více

TRENDY V KARTOGRAFII A VIZUALIZACI PROSTOROVÉ INFORMACE

TRENDY V KARTOGRAFII A VIZUALIZACI PROSTOROVÉ INFORMACE TRENDY V KARTOGRAFII A VIZUALIZACI PROSTOROVÉ INFORMACE Václav TALHOFER 1, Vít VOŽENÍLEK 2 Kartografická společnost České republiky 1 Univerzita obrany, katedra vojenské geografie a meteorologie, Brno

Více

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20 Obsah Úvod.............................................................................................. 9 Historie grafického designu a tisku..................................... 10 Od zadání k návrhu..............................................................

Více

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Webové aplikace Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Harmonogram Dopolední blok 9:00 12:30 Ing. Dostal Úvod, XHTML + CSS Ing. Brada,

Více

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod VY_32_INOVACE_INF4_12 Počítačová grafika Úvod Základní rozdělení grafických formátů Rastrová grafika (bitmapová) Vektorová grafika Základním prvkem je bod (pixel). Vhodná pro zpracování digitální fotografie.

Více

Tvorba stránek v HTML ve Wordu

Tvorba stránek v HTML ve Wordu Tvorba stránek v HTML ve Wordu HTML (hypertext markup language hypertextový značkovací jazyk). Internetová stránka jako soubor s příponou htm nebo html. Je to skoro obyčejný textový soubor obohacený o

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Web Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Technologické trendy v AV tvorbě, Web 2 DNS Domain Name Systém

Více

XFORMS JAKO NÁHRADA WEBOVÝCH FORMULÁŘŮ XFORMS - WEB FORMS SUCCESSOR

XFORMS JAKO NÁHRADA WEBOVÝCH FORMULÁŘŮ XFORMS - WEB FORMS SUCCESSOR XFORMS JAKO NÁHRADA WEBOVÝCH FORMULÁŘŮ XFORMS - WEB FORMS SUCCESSOR Martin Smítka Souhrn Současný svět Internetu se velmi rychle vyvýjí a tento vývoj mění zažité způsoby tvorby webových stránek. Posun

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Informatika pro moderní fyziky (8) CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument

Informatika pro moderní fyziky (8) CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument Informatika pro moderní fyziky (8) CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument František HAVLŮJ e-mail: haf@ujv.cz ÚJV Řež oddělení Reaktorové fyziky a podpory palivového

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 3 VY 32 INOVACE 0101 0203

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 3 VY 32 INOVACE 0101 0203 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 3 VY 32 INOVACE 0101 0203 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA 1. Algoritmus a jeho vlastnosti algoritmus a jeho vlastnosti, formy zápisu algoritmu

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Funkce grafiky na webu. Primární grafická informace Fotografie Schémata Diagramy Loga Bannery

Funkce grafiky na webu. Primární grafická informace Fotografie Schémata Diagramy Loga Bannery Grafika pro web Funkce grafiky na webu Primární grafická informace Fotografie Schémata Diagramy Loga Bannery Funkce grafiky na webu Sekundární grafická informace Dekorace Zvýraznění Šipky Oddělovače Funkce

Více

Webové služby a aplikace XML

Webové služby a aplikace XML Webové služby a aplikace XML Milan Talich * e-mail: Milan.Talich@vugtk.cz INFORUM 2004: 10. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 25. 27.5. 2004 1. Úvod V posledních několika málo letech

Více

Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_01 Autor: Mgr. Ivana Matyášková Datum vytvoření: březen 2013 Ročník: prima Vzdělávací obor: informační technologie

Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_01 Autor: Mgr. Ivana Matyášková Datum vytvoření: březen 2013 Ročník: prima Vzdělávací obor: informační technologie Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_01 Autor: Mgr. Ivana Matyášková Datum vytvoření: březen 2013 Ročník: prima Vzdělávací obor: informační technologie Tematický celek: počítačová grafika Název projektu: Zvyšování

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013

Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013 Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013 Abstrakt V tomto kurzu se seznámíme se základními pojmy HTML, klíčovými pravidly pro práci se značkami a atributy a strukturou dokumentu. Také se dozvíte, jak a v čem lze vytvářet

Více

Základy HTML (2. přednáška)

Základy HTML (2. přednáška) Základy HTML (2. přednáška) WWW World Wide Web Sestává ze tří stavebních bloků Síť informačních zdrojů Universal Resource Identifier jednotný způsob jak adresovat zdroje, (URL) protokoly pro přístup ke

Více

XML jako prostředek pro citování informačních zdrojů

XML jako prostředek pro citování informačních zdrojů XML jako prostředek pro citování informačních zdrojů Mgr. Linda Skolková (skolkova( skolkova@ikaros.cz) Ing. Miloslav Nič, PhD. (miloslav.nic( miloslav.nic@vscht.cz) Osnova Co je citování K čemu je dobré

Více

Mgr. Vlastislav Kučera lekce č. 2

Mgr. Vlastislav Kučera lekce č. 2 Mgr. Vlastislav Kučera lekce č. 2 Struktura stránky hlavička meta tagy titulek stránky připojení stylů,... CSS to je to, co se

Více

Obsah. Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10

Obsah. Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Obsah Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 KAPITOLA 1 Co budeme potřebovat 11 Co knihovna jquery nabízí 11 Editor zdrojového kódu 12 Webový server 12 Software pro ladění

Více

Python XML a Web 1 PGS 2012 23.2.2012

Python XML a Web 1 PGS 2012 23.2.2012 Python XML a Web 1 Obsah XML Validace DTD a XSD Práce s XML - SAX a DOM Python a XML Tvorba XML bez použití knihoven Knihovna PyXML SAX Knihovna PyXML DOM Knihovna LXML validace DTD a XSD 2 XML extensible

Více

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010 NAW WEBOVÉ STRÁNKY 1 Barevné modely (nejen v oblasti webdesignu), fyzikální podstata barvy 2 Zacházení s barvou v oblasti webdesignu a její účinek na psychiku 3 Tvar vizuálních prvků webdesignu, vliv na

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Kartogramy. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartogramy. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartogramy Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření dokumentu: 20. 9. 2004 Datum poslední aktualizace: 17. 10. 2011 Definice Kartogram je

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely 2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI, autor Ing. K.

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2 Struktura stránky hlavička meta tagy titulek stránky připojení stylů,... CSS

Více

Moderní techniky vývoje webových aplikací

Moderní techniky vývoje webových aplikací ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Moderní techniky vývoje webových aplikací Bogdan Walek ÚVOD DO PROBLEMATIKY V oblasti

Více