10. Evropský absolutismus v 17. a 18. století

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10. Evropský absolutismus v 17. a 18. století"

Transkript

1 10. Evropský absolutismus v 17. a 18. století Způsob vlády označovaný jako konstituční monarchie, který se dotvořil ve Velké Británii na přelomu 17. a 18. století, byl v tehdejší Evropě ojedinělý. V ostatních evropských státech se totiž s výjimkou právě Velké Británie a ještě i Spojených nizozemských provincií či polsko-litevské unie prosadil zcela jiný model vlády panovnický absolutismus, kdy měli vládci z boží milosti nad svými poddanými téměř neomezenou moc. Ideál absolutního panovníka v očích současníků i následujících pokolení, který chtěli mnozí napodobit, ztělesňoval francouzský král Ludvík XIV. král Slunce. Francie za krále Slunce K postupnému upevňování a posilování královské moci na úkor šlechty i měšťanů docházelo ve Francii již v době, kdy v jejím čele jako první ministři stáli dva kardinálové Richelieu (žil v letech ) a Mazarin [mazaren] (žil v letech ). Kardinál Mazarin řídil Francii za nezletilého Ludvíka XIV. ( ). Oběma kardinálům se podařilo posílit postavení Francie v mezinárodním měřítku a učinit zní skutečnou evropskou velmoc. Dokud žil Mazarin, Ludvík XIV. se věnoval jen lovu a kratochvílím. Proto všechny překvapilo, když po ministrově smrti (1661) prohlásil, že od této chvíle bude vládnout sám. Nadřazený všem Toto Ludvíkovo heslo jasně vyjadřuje jeho pojetí absolutní vlády a centralizace moci. Byl přesvědčen o svém božském poslání, toužil po slávě, nádheře, po velkých vítězstvích. Vyjadřoval to i emblém slunce (odtud král Slunce), stejně jako výstavba velkolepého královského paláce ve Versailles [versaj], kam se svým dvorem přesídlil z pařížského Louvru. Ve Versailles žil Ludvík XIV. obklopen přepychovým dvorem, na němž působili i přední umělci té doby (a nejen z Francie), kteří tvořili na královu přímou objednávku a oslavovali úspěchy jeho vlády. Francie se za Ludvíkovy vlády stala skutečným centrem kulturního dění celé Evropy. Ludvík XIV. (žil v letech ) obě výtvarná ztvárnění (mramorová busta od Giovanniho Lorenzo Berniniho; obraz od Hyacintha Rigauda) osobnosti francouzského krále jsou typickou ukázkou barokního umění. Králův zasněný pohled a majestátní postoj jednoznačně vyjadřují myšlenku Stát jsem já. Tato slova Ludvík XIV. sice nikdy takto nevyslovil, velmi dobře však vyjadřují to, jak chápal své vlastní postavení ve francouzské společnosti. Versailles v době vlády krále Slunce se původně skromný lovecký zámeček během dvaceti let změnil k nepoznání ve velkolepý zámek se zahradami s geometricky střiženými stromy a keři, dalšími paláci a pavilony, umělými jeskyněmi a vodotrysky to vše ve stylu barokního klasicismu. Jak samotný zámek, tak i symetricky uspořádaný rozlehlý park (jinde v Evropě se mu říkalo francouzský ) se staly vzorem pro všechny evropské dvory a dodnes také patří k nejnavštěvovanějším světovým památkám. Zjistěte, zda zámek a park ve Versailles jsou na Seznamu světového dědictví UNESCO.

2 Na dvoře Ludvíka XIV. bylo vše určeno do nejmenších detailů a řídilo se přísnou etiketou s neměnnými pravidly: Život ve Versailles se stal velkým divadlem, jehož hlavním hercem byl král. Král byl povinen zaměstnávat celou aristokracii, která se kupila kolem něho. Musel býti celý den na jevišti, každý jeho krok byl divadelně vypočten. Kam se hnul král, hnul se celý dvůr, k němuž náleželo asi osob. Již ranní vstávání královo vstával pravidelně o 8. hodině bylo divadlem o pěti jednáních. Nejdříve vešel do královy ložnice hlavní komorník se členy královské rodiny, kteří přišli složit králi poklonu a otázat se, jak se vyspal. Hned na to vešla skupina druhá, pobočníci královi, vévodové, čestné dámy a skupina holičů a krejčí. Král si umyl ruce ve zlaté misce, pomodlil se, vstal z lože, oblékl pantofle a župan a posadil se za pobožné pozornosti všech do lenošky. Tehdy bylo opět škrábáno na dveře (v té době se ještě neklepalo) a vstoupila třetí skupina návštěvníků, kteří se mohli účastnit drahocenné výsady, tak zvaného uléhávání. Byli to lékaři, inspektoři noční stolice, intendanti zábav a předčitatelé. Uprostřed všeobecného zájmu konal král nejintimnější potřeby a všichni s napětím očekávali hlášení inspektorů noční stolice, zatím co předčitatelé a intendanti zábav hlásili králi, co nového přinese den. Konečně vstoupila skupina čtvrtá: nejvyšší úředníci civilní a vojenští a cizí vyslanci. Ti mohli přihlížet oblékání krále. Pážata sňala králi střevíce, jiná oblékla mu punčochy, několik osob obřadně stáhlo mu noční košili, která byla odevzdána další vyvolené osobě, zatím co jiní privilegovaní hodnostáři si podávali královu denní košili. Zde ceremonie vyvrcholila. Do ložnice královy vstupovala skupina pátá. Čest předati králi košili byla vyhrazena bratru královu a v jeho nepřítomnosti jinému princi. Byla navlékána za pomoci celého houfu dvořanů, kteří přidržovali rukávy, drželi zrcadlo, svícny a všemožně se snažili, aby oblékání trvalo co nejdéle. Aspoň 100 velmožů bavilo se tak dvě hodiny tím, že čekali, vstupovali a přihlíželi k toaletě jediného člověka. (Otakar Dorazil Vládcové nového věku I, s ) Na svém dvoře ve Versailles Ludvík XIV. soustředil co nejvíce šlechticů, které sice zahrnul zvučnými tituly, ale ve skutečnosti je zbavil jakéhokoliv vlivu na rozhodování ve státě a zároveň je ještě podřídil svému přímému dohledu. O všem podstatném rozhodoval král sám a jeho moc byla v podstatě neomezená. I proto, že se nehodlal s nikým o svou moc dělit, tak si záměrně nevolil své spolupracovníky mezi královskými příbuznými a vysokou šlechtou, ale mezi vzdělanými měšťany, kteří byli zcela oddáni zájmům monarchie. Merkantilismus Jedním z hlavních spolupracovníků Ludvíka XIV. byl až do roku 1683 Jean-Baptiste Colbert [žán batyst kolbér], který se snažil zvýšit příjmy státu novou hospodářskou politikou označovanou jako merkantilismus. Colbert hlásal, že všechno bohatství pochází z obchodu (z latinského mercator [merkator] = kupec, obchodník) a stejně jako mnoho jeho současníků spatřoval bohatství země především v hojnosti drahých kovů je potřeba v cizině co nejméně nakupovat a co nejvíce zboží vyvážet. Proto všemožně podporoval domácí výrobu a vývoz, aby do Francie plynuly peníze z ostatních zemí. Domácí výrobce Colbert zvýhodnil například tím, že na dovážené cizí zboží stanovil vysoká cla. Podporoval zakládání státních manufaktur, které vyráběly především luxusní zboží (např. gobelíny, zrcadla, mýdla, voňavky) na vývoz, ale i stavbu námořních obchodních lodí a koloniální výboje. Ty směřovaly hlavně do Severní Ameriky (dnešní Kanady a Louisiany) a Indie. Kromě zvýšení mezinárodní prestiže měly koloniální výboje zajistit nová odbytiště pro francouzské zboží, Ludvík XIV. podporoval divadlo a dokonce v něm sám i hrál. Za jeho vlády působili, často přímo na jeho dvoře, přední dramatici. Nejslavnějším byl bezesporu Molière [moljér] (žil v letech , viz na obr. níže), autor celé řady slavných komedií. Kromě satirických her se podílel i na přípravě oblíbených královských slavností, na kterých spolupracoval s hudebním skladatelem Jeanem-Baptistem Lullym [žán batyst luli] (žil v letech ), společně vytvořili pro Ludvíka XIV. mnoho baletů, v nichž tančil i sám král. Molière nebylo skutečné jméno slavného dramatika, komediantství nebylo totiž pro rodinu důstojným povoláním, proto Molière vystupoval pod pseudonymem. Zjistěte, jak se jmenoval ve skutečnosti. Které jeho hry můžete vidět v divadle i dnes? Pro zvídavé: Které pařížské divadlo bývá nazýváno Molièrův dům a hlásí se k odkazu tohoto významného světového dramatika? Proč se obchodní společnost zabývající se výměnou zboží mezi Francií a Karibikem jmenovala Západoindická společnost?

3 přinést laciné suroviny (např. kožešiny z dnešní Kanady, třtinový cukr z francouzských Antil) a drahé kovy. Francouzské koloniální panství bylo v té době rozsáhlejší než anglické državy. Rozvoji domácího obchodu mělo napomoci odstranění části vnitřních cel a mýt mezi jednotlivými provinciemi i budování nových silnic a kanálů (jeden z průplavů např. spojil Středozemní moře s Atlantským oceánem). Přes počáteční úspěchy merkantilistické politiky přestal být po smrti Colberta státní rozpočet vyrovnaný, výdaje začaly převyšovat příjmy, Francie se stále více zadlužovala. Vinu na tom měla nejen výbojná politika Ludvíka XIV, ale i jeho neprozíravá náboženská politika. Najděte ve školním atlasu světa, kde se nachází souostroví Velké a Malé Antily. Zjistěte, které z ostrovů Malých Antil dodnes patří Francouzské republice. Zrušení ediktu nantského I přes to, že byli hugenoti ke králi loajální, tak byli perzekuováni (nesměli zastávat úřady, vykonávat určitá povolání). Vyvrcholením nepřátelského postoje státu vůči této počtem i bohatstvím významné menšině byly tzv. dragonády, kdy byly v obydlích zatvrzelých hugenotů ubytovány na jejich náklady oddíly dragounů, kterým bylo dovoleno se tu chovat jako na dobytém území, vše do doby, než se dotyční vrátili zpět ke katolické víře. Hlášení intendantů o obrácení tisíců hugenotů vedly krále k mylné domněnce, že v zemi zbývá jen hrstka zarputilých a že edikt nantský už je proto zbytečný. Kdo a kdy vydal ve Francii edikt nantský a proč byl svého času jedním z nejdůležitějších královských nařízení vůbec? Ludvík XIV. toužící obnovit ve svém království jednotu víry dal v roce 1685 Edikt nantský, který povoloval protestantské vyznání, zrušit. Výsledkem byl odchod desetitisíců zdatných řemeslníků a obchodníků do okolních zemí. Ve Francii se vylidnily celé vesnice, hedvábnictví, krajkářství a soukenictví byly těžce poškozeny, hospodářský rozvoj celých provincií stagnoval. Na řadě míst propukaly vzpoury poddaných, jejichž potlačení stálo státní moc nemálo sil i finančních prostředků. Výbojné války Ludvíka XIV. Francouzská armáda, která se na konci 17. století se svými vojáky stala nejen nejpočetnější, ale i nejlépe organizovanou armádou v Evropě, hrála v dobyvačných plánech Ludvíka XIV. velmi důležitou roli. Vláda Ludvíka XIV. byla téměř nepřetržitým sledem válečných konfliktů, jejichž cílem bylo posunout hranici Francie až k řece Rýnu a využít k zisku nových území oslabení Svaté říše římské i Španělska po třicetileté válce. Výsledkem byl zisk Alsaska, Štrasburku a jižní části Španělského Nizozemí. Zprvu úspěšné výboje však postupně proti Francii sjednotily téměř celou Evropu. Odhodlání nepřátel pak ještě posílily nároky Ludvíka XIV. na Španělsko, poté co roku 1700 vymřela španělská větev Habsburků a bezdětný král Karel II. v závěti odkázal své země jako dědictví vnukovi francouzského panovníka. S takovým řešením ale nesouhlasili nejen rakouští Habsburkové (Leopold I.), ale i Velká Británie, která se obávala velkého posílení moci Francie jak v Evropě, tak i v zámoří. Jean-Baptiste Colbert (žil v letech ) byl nejprve osobním sekretářem kardinála Mazarina. Dlužím vám mnoho, řekl prý Ludvíku XIV. umírající Mazarin, ale myslím, že jsme vyrovnáni, když vám dávám Colberta. Uvedený výrok není nijak přehnaný. Colbert, který pocházel z obchodnické rodiny, patřil k nejschopnějším ministrům Ludvíka XIV., jeho hlavním cílem bylo rozvíjet hospodářství země. Díky Colbertově schopnosti zajistit peníze pro státní pokladnu měla Francie dost prostředků, aby mohla financovat celou řadu honosných staveb včetně zámku ve Versailles. Většinu státních příjmů však nakonec pohltily stále rostoucí válečné výdaje. Colbert se nezajímal jen o záležitosti týkající se hospodářství Francie mu např. vděčí za založení Akademie věd (1666) a za mnoha dalších vědeckých a kulturních institucí. Pro zvídavé: Jméno Jean Baptiste bylo v té době velmi oblíbené, jak by toto jméno znělo v češtině? Ministr Colbert nebyl sice na dvoře Ludvíka XIV. příliš oblíben, ale nebýt jeho přísné a prozíravé finanční a zahraniční politiky, nebyla by Francie nejbohatší zemí v Evropě. Zjistěte, kde byl tento ministr pro všechno pohřben.

4 Vaubanovo opevnění Neuf-Brisach (původní plánek opevnění a současný letecký pohled na město) Maršál de Vauban (žil v letech ) byl vojenským odborníkem, který se proslavil zejména výstavbou systému pevností na severovýchodní hranici Francie, přičemž mistrně využíval přírodních podmínek, a zdokonalením obléhací taktiky. Kromě jiného taky vynalezl způsob, jak připevnit bajonet (bodák) k hlavni pušky, aniž by bránil ve střelbě. Francouzské vojsko vybavené puškami s křesacími zámky a bajonety patřilo díky tomu k nejmoderněji vyzbrojeným armádám v Evropě. Dlouhá a krvavá válka o španělské dědictví ( ) mezi francouzskými Bourbony [burbony] a rakouskými Habsburky přinesla Ludvíkovi XIV. jen Pyrrhovo vítězství. Španělský trůn včetně všech amerických kolonií sice získal jeho vnuk Filip V., ale s podmínkou, že se Španělsko nikdy nespojí s Francií pod jedním společným panovníkem. Navíc muselo bourbonské Španělsko vydat Habsburkům všechny své državy v Evropě (Španělské Nizozemí, Milánsko, Toskánsko, Neapolsko viz mapa). Velká Británie získala i část francouzských kolonií v Severní Americe (např. ostrov New Foundland [ňú faundlend] u pobřeží Kanady). Britové si kromě toho ponechali Gibraltar [džibraltar] a navíc si prosadili výnosný monopol na obchod s otroky v amerických koloniích Španělska, Velká Británie se stala největší námořní a obchodní velmocí na světě. Jaký je význam slovního spojení: Pyrrhovo vítězství? Čím bylo pro Velkou Británii významné ovládnutí nejjižnějšího cípu Pyrenejského poloostrova a kdo spravuje Gibraltar dnes? Evropa po roce 1714 Tato soudobá karikatura poukazuje na kontrast mezi jasem slunce, do něhož se Ludvíka XIV. sám stylizoval, a kouřem z válečné pochodně, která zahaluje krajinu po celou dobu své vlády vedl král Slunce ničivé války...

5 Francie na konci vlády Ludvíka XIV. stála na pokraji finančního bankrotu. Dramatické zhoršení situace obyvatel se projevovalo stále častějšími projevy nesouhlasu s absolutistickým režimem ve Francii, často formou kritických a satirických pamfletů na adresu neoblíbeného krále, který svým poddaným stále jen zvyšoval daně. Když roku 1715 Ludvík XIV. umíral, celá Francie žehnala nebesům, že se konečně zbavila nenáviděného tyrana. Ludvík XIV. zanechal svým nástupcům Francii finančně vyčerpanou, se stále se prohlubujícími rozpory mezi jednotlivými vrstvami společnosti. Bylo jen otázkou času, kdy sociální napětí vyvrcholí. Vláda Ludvíka XV. ( ), pravnuka krále Slunce, situaci Francie nijak nezlepšila, naopak i on na konci své vlády zavlekl Francii do vyčerpávajících válek. Rusko za prvních Romanovců Po vymření Rurikovců procházel ruský stát na počátku 17. století hlubokou vnitřní krizí. Toto období, označované také jako smuta ( doba zmatků ), provázely rolnické bouře a kozácká povstání, boj o moc mezi jednotlivými šlechtickými skupinami, výboje sousedních států Polska a Švédska a pochopitelně i hospodářský rozvrat. Až roku 1613, po osvobození Moskvy z polské okupace, se zemský sněm bojarů shodl na novém panovníkovi. Stal se jím jeden z nich Michail Romanov ( ), jenž byl vzdáleným příbuzným Rurikovců. Novému caru se podařilo zastavit chaos v zemi a uzavřít mír s Polskem a Švédskem. Cenou za mír byly ohromné územní ztráty, mj. ztráta přístupu k Baltskému moři. Rusko tak bylo zcela izolováno od ostatní Evropy, neboť v přístupu k Černému moři mu zase bránilo Turecko. Po Michailově smrti nastoupil roku 1645 na trůn jeho syn Alexej Michajlovič ( ), který se stejně jako jeho otec snažil pozvednout zemi po období zmatků a rozbrojů a soustředil se i na obnovení neomezené carské moci samoděržaví. Stavovské orgány hrály v Rusku vždy menší roli než v západní Evropě. Od Alexejevova nástupu na trůn však jejich vliv dále klesal. Čas od času sice car svolával zemské sněmy, kde se scházeli zástupci šlechty, církve a obchodníků, ale postupem doby byly sněmy svolávány stále řidčeji. Jeden z posledních schválil v roce 1649 soupis zákonů, tzv. Sobornoje uloženije, které potvrzovalo carskou moc a stanovilo přísné tresty za činy proti její autoritě. Tento sněm rovněž uzákonil věčnou a dědičnou závislost rolníků na šlechtě, tedy nevolnictví. Počátky nových výbojů Se střídavými úspěchy vedl car Alexej válku se Švédskem. Úspěšnější byl ve vyčerpávající válce s Polskem. Roku 1654 využilo Rusko povstání hejtmana Bohdana Chmelnického proti polské nadvládě (1648) a připojilo celou levobřežní část Ukrajiny s Kyjevem ke svému území. Uzavřené příměří s Polskem bylo za jeho nástupců přeměněno v tzv. věčný mír, neboť jak Polsko, tak Rusko musely čelit společné hrozbě poslednímu tureckému náporu do Evropy. Příkladem satirického díla, které ukazovalo na pokles prestiže a autority krále, byl i tento otčenáš: Otče náš, jenž jsi ve Versailles, jméno tvé není už proslavené, království tvé není už tak velké, vůle tvá neplatí už na zemi ani na vodách. Dej nám chléb náš, kterého se nám všude nedostává. Odpusť našim nepřátelům, že nás porazili, ale nikoliv našim generálům, kteří to dopustili. Nepodléhej všem svodům Maintenonky (pozn.: markýza de Maintenon byla jednou z milenek Ludvíka XIV.) a zbav nás zlého Chamillarda (pozn.: tehdejší ministr války a financí). Amen. (Petr Křivský, Robert Kvaček, Aleš Skřivan Věk starý a nový, s. 49) Michail Romanov (žil v letech ) byl zvolen v roce 1613 v šestnácti letech ruským carem. Stal se zakladatelem nové ruské panovnické dynastie Romanovců, která vládla v Rusku až do roku Jakým způsobem vzniklo označení pro ruské panovníky? Pro zvídavé: Zjistěte, jaké byly okolnosti konce vlády a pádu této královské dynastie.

6 Pro další osudy ruské říše měly ohromný význam výboje na východě ovládnutí Sibiře a Dálného východu. Ve 40. letech 17. století dospěli Rusové až k Tichému oceánu. Pronikání do oblastí za pohořím Ural provázelo zakládání pevnůstek, v jejichž okolí se usazovali první kolonisté, čímž položili základy současných sibiřských měst. I tak zůstala Sibiř takřka liduprázdná a ještě dlouho měla sloužit především jako zásobárna kožešin, a zejména zvláštní druh vězení, kam byli posíláni účastníci rolnických povstání a později též političtí odpůrci carské vlády. Vědom si zaostalosti země navázal car Alexej kontakty se zahraničím, zejména s Anglií a Nizozemím. Podporoval také usazování cizích odborníků, podnikatelů a obchodníků v zemi. Napomáhal vzniku manufaktur a celých hospodářských odvětví, důležitých zejména z vojenského hlediska (železářství a specializovaná zbrojní výroba, výroba tkanin atd.). Rychlý růst úřednického aparátu a nákladné války vyvolaly potřebu stále většího přísunu peněz do státní pokladny. Rostoucí zdaňování obyvatelstva a povinnosti nevolníků vyústily v městské vzpoury a rolnické bouře. Největší bylo povstání vedené v letech kozáckým atamanem Stěnkou Razinem. Reformy Petra I. Velikého Jen málokterý panovník ovlivnil osud své země takovým způsobem jako ruský car Petr I. ( ), příznačně označovaný díky svým zásluhám jako Veliký, neboť během své vlády přeměnil zaostalé Rusko v přední evropskou velmoc. Jako nejmladší syn cara Alexeje mohl Petr stěží počítat s nástupnictvím, a tak vyrůstal v uvolněnějším prostředí mimo dvůr. Po smrti staršího bratra Fjodora byl roku 1682 prohlášen spolu s dalším bratrem Ivanem ruským carem. Zatímco za oba nezletilé bratry vládla jejich sestra Sofie, Petr se vzdělával a prostřednictvím cizinců usazených v Moskvě se seznamoval s tím, jak se žije v západní Evropě. Brzy přitom pochopil, že síla západních států spočívá především v dobře vycvičené armádě, rozvinutém průmyslu a obchodu. O sedm let později jako sedmnáctiletý provedl s pomocí přátel státní převrat a sám se ujal vlády. V letech podnikl pod smyšleným jménem Petr Alexejevič jako člen ruského poselstva studijní cestu do obdivované západní Evropy. Zajímal se nejen o diplomacii, ale též o správu státu, vědu, techniku a válečné umění. V Amsterodamu pracoval např. jako tesař v loděnicích, kupoval modely různých strojů, či lodí, najímal různé odborníky od lékařů až po zkušené námořníky. Záhy po návratu začal Petr I. s rozsáhlým programem modernizace země a snažil se změnit tradiční zvyky a myšlení svých poddaných. Rozkázal nosit evropský oděv místo oblíbených perských kaftanů, šlechtici a kupci si museli oholit vousy, přikázal zřídit salony atd. Velkou pozornost věnoval rozvoji vzdělání. Zakládal školy a vojenská učiliště, v nichž byli vychováni státní úředníci, důstojníci a inženýři, nechal vydávat první ruské noviny, vznikaly první překlady vědeckých knih. Za jeho vlády byl v Rusku Zjistěte, co se ve 20. století označovalo termínem gulag, jak toto označení souvisí se sibiřskými oblastmi? Stěnka Razin (žil v letech cca ), ukrajinský kozák, ataman, který se v roce 1670 postavil do čela povstání proti šlechtě, k němuž se připojily vedle nevolníků také neruské národy. Povstání zasáhlo rozsáhlé území mezi Donem, Volhou a Uralem. O rok později bylo povstání poraženo a Stěnka Razin byl v Moskvě na náměstí před Kremlem popraven. Stal se lidovým hrdinou, jeho příběh inspiroval řadu umělců, svědčí o tom i uvedený obraz malíře Ivana Bilibina z roku Najděte na mapě ve školním atlase světa území, na kterém povstání probíhalo. Jak se jmenuje hlavní náměstí v Moskvě, kde byl Stěnka Razin stať? Co znamená, když se řekne, že byl někdo někde inkognito?

7 zaveden juliánský kalendář. Roku 1725 byla založena Akademie věd. Severní válka ( ) Současně s nastartováním reforem ruské společnosti se Petr I. rozhodl dosáhnout přímého spojení se Západem, otevřít pro svou zemi okno do Evropy. Zatímco pro válku s Turky nezískal při své cestě do střední a západní Evropy žádného spojence, tak na Baltu se ukázala možnost vytvořit spolu s Dánskem a Polskem silnou koalici proti Švédsku, které tehdy ovládalo značnou část Baltského moře. Roku 1700 zahájili společně tzv. severní válku ( ) proti švédskému králi Karlu XII. (žil v letech ), který zpočátku i přes svůj mladý věk počínal velmi úspěšně. Již v roce 1700 porazil Dánsko, krátce poté drtivě zvítězil u Narvy nad čtyřnásobnou přesilou ruského vojska a zaútočil na Polsko. Po bitvě u Narvy se Petr soustředil na reorganizaci armády a pečlivě se připravoval na další válku se Švédy, věděl, že bez moderní armády zůstane jeho sen o Evropě jen snem. Tomuto cíli proto podřídil všechny reformy následujících let. Všichni šlechtici byli povinni plnit státní službu, ať už v nově vytvořené pravidelné armádě či jako úředníci. Car rovněž podporoval zakládání manufaktur sléváren pro výrobu děl a pušek, tkalcoven pro výrobu sukna na stejnokroje či plachtoví, a loděnic (v nově založeném Petrohradu kotvila Baltská flotila postavená s pomocí Benátek a Nizozemí). K pozvednutí hospodářské úrovně země zval do Ruska řemeslníky ze zahraničí, mladé Rusy vysílal na zkušenou do ciziny. Nedostatek peněz ve státní pokladně, který armádní reforma vyvolala, řešil Petr reformou státní správy (v čele provincií nově stáli carem jmenovaní gubernátoři) a zaváděním nových daní a povinností, což dále zvyšovalo utrpení lidu. Mužici, jak se označovali ruští nevolníci, byli nadto povinni pracovat na stavbách opevnění, kanálů či nových měst. Petr I. zmodernizoval také mladší typ staroslověnského písma tzv. cyrilici, právě za jeho vlády tak vzniklo písmo, které se používá v Rusku dodnes, jak se toto písmo označuje? Zjistěte, po jakém vědci byla pojmenována v Moskvě založená univerzita (1755) a čím se tento učenec proslavil? Petr I. Veliký (žil v letech ) Jak lze rozumět slovům Petra I. Velikého po prohrané bitvě u Narvy: Tím, že nás porážejí, naučí nás vítězit... V roce 1703 v ústí Něvy založil Petr I. nové hlavní město Petrohrad (Sankt Petěrburg), jehož výstavbou chtěl demonstrovat svůj rozchod se starým Ruskem. Město leží na více než 40 ostrovech spojených 300 mosty. Na jeho výstavbě pracovalo v bažinatém ústí kromě vojáků i na nevolníků, mnozí z nich podlehli těžkým pracovním podmínkám a nezdravému podnebí. Zjistěte, z jakého důvodu se Petrohradu také někdy říká Benátky severu. Na jaké město byl Petrohrad přejmenován v dobách Sovětského svazu ( )? Kterou významnou světovou obrazárnu můžete v Petrohradě navštívit? Carská nařízení: Všichni, kdo nyní pracují v podnicích a vyučili se řemeslu potřebnému v tom závodě nebo manufaktuře mají zůstat navěky při těchto podnicích. ( ) Jestliže někdo z nich zběhne. Nikde je nepřijímat, nýbrž chytit je a po potrestání odeslat (zpět). A jestliže někteří nebudou ukáznění a horliví v učení, ty mají sami podnikatelé po dostatečném domácím potrestání oznámit a budou posláni do vyhnanství nebo na práci na Kamčatku pro výstrahu ostatním. (Evropa do roku 1914, s. 171)

8 Ruští nevolníci, tzv. mužici, byli majetkem svého pána, měl nad nimi veškerou moc, včetně soudní, mohl je podle libosti trestat vězením, mučením, či vyhnanstvím, v případě potřeby je mohl car povolat na práci v manufakturách, loděnicích, na stavbu pevností daleko od jejich rodiny. Zvláštní skupinou nevolníků byli tzv. burlaci, kteří tahali proti proudu řeky námořní lodě. Na březích řek se začali objevovat v 16. století a začalo jich ubývat až s rozvojem železnice na konci 19. století. Jejich krutý osud zachytil ve svém obraze Burlaci na Volze ruský malíř 19. století Ilja Repin. Roku 1709 došlo konečně k dlouho očekávanému střetnutí se Švédskem. V bitvě u pevnosti Poltava, které se Švédové chtěli zmocnit, ruská vojska jasně zvítězila, a přestože válka pokračovala ještě 14 let, o jejím výsledku bylo rozhodnuto. Proti Švédsku znovu vystoupilo Dánsko a Polsko, přidalo se i Prusko. Petrovu loďstvu se dokonce podařilo roku 1713 porazit švédskou flotilu, čímž získalo Rusko nad svým protivníkem převahu jak na souši, tak i na moři. Švédsko porážkou v severní válce přišlo o pozici evropské velmoci, kterou získalo po třicetileté válce. Jeho místo zaujalo nově Rusko, které na základě mírové smlouvy podepsané roku 1721získalo baltské pobřeží až po lotyšskou Rigu. Nové postavení země odrážel i nový název Ruské impérium. Jedním z reprezentativních paláců v okolí Petrohradu, které si nechal Petr I. u svého nového hlavního města postavit, byl Petergof na fotografii je vidět palác s Velkou kaskádou. Také se mu někdy říká ruské... podle stejně honosného zámku, kterým se nechal Petr I. Veliký při výstavbě tohoto paláce inspirovat. Podle jakého vzoru si nechal ruský car tento velkolepý palác postavit? Územní zisky Ruska v Pobaltí po severní válce (1721) Zjistěte z mapy, komu po roce 1721 patřilo dnešní Finsko. Památník připomínající vítězství Rusů nad Švédy v pozemní bitvě u Poltavy, která leží na území dnešní levobřežní Ukrajiny mezi Kyjevem a Charkovem. Pro zvídavé: Proč k osudovému střetnutí švédského a ruského vojska došlo právě zde? Jaký byl další osud poraženého švédského krále Karla XII.?

9 Petrovy reformy vyvolávaly odpor jak stoupenců starého Ruska, tak těch, na které nejvíce dolehly nevolníků. Všechna spiknutí a selské bouře však Petr I. s pomocí armády bezohledně potlačil, přičemž nešetřil ani život vlastního syna Alexeje. Mnohé z Petrových reforem nebyly přijímány s nadšením. Patřilo k nim i nařízení o povinném stříhání vousů, jak ukazuje lidový dřevoryt ze 17. století. Petr I. Veliký byl rozhodnut zmodernizovat Rusko za jakoukoliv cenu. Byl odhodlán zakročit tvrdě proti všem, kdo by mu v tom chtěli nějak zabránit, svým představám neváhal obětovat ani vlastního syna. Obraz ruského malíře s názvem Petr I. vyslýchá careviče Alexeje zachycuje rozhovor otce se synem, který stál údajně v čele spiknutí proti carovi a jeho reformám. Carevič byl krátce na to uvězněn, zemřel na následky mučení. Za tento čin byl car svými současníky kritizován, francouzský filosof Voltaire na jeho adresu napsal: Jeden jediný člověk přeměnil největší říši světa, je hrozné, že právě tomuto reformátorovi lidí chyběla základní ctnost lidskost... Roku 1725 Petr I. zemřel, aniž určil svého nástupce. To otevřelo cestu pro palácové převraty a během dalších 27 let se na ruském trůně vystřídalo 6 carů a careven, vesměs slabých panovníků. V reformách pokračovala částečně až dcera Petra I. Velikého Alžběta ( ), která byla ve válce s Pruskem spojenkyní habsburské panovnice Marie Terezie, ale především Kateřina II. Veliká ( ), manželka Petrova vnuka Petra III. Otázky a úkoly: 1. Co bylo hlavní oporou francouzského absolutismu? 2. Co bylo hlavním cílem merkantilismu? 3. Co bylo důvodem postupného finančního úpadku Francie na konci vlády Ludvíka XIV.? 4. Kdo byl hlavním soupeřem francouzských Bourbonů v době vlády Ludvíka XIV. na evropském kontinentě a kdo v zámoří? 5. Jaké byly hlavní problémy Ruska za prvních Romanovců? 6. Které velké válečné konflikty probíhaly v Evropě v první třetině 18. století? Kdo se v těchto konfliktech utkal, jak tato vzájemná střetnutí skončila a jak ovlivnila další vývoj v Evropě v 18. století? 7. Srovnejte francouzský a ruský absolutismus, v čem se podobojí a v čem se liší? 8. Pokuste se na současné mapě Evropy vyznačit území, která na počátku 18. století ovládal rod Bourbonů, Habsburků a Romanovců. Slovníček pojmů: ataman kozácký velitel bojaři nejvyšší vrstva ruské šlechty, v 18. století zásluhou Petrových reforem byla hodnost bojarů zcela zrušena clo poplatek za dovoz, případně vývoz určitého zboží intendant královský úředník ve Francii, který zastupoval ústřední vládu v provinciích konstituce ústava loajalita věrnost pamflet satirický leták perzekuováni pronásledováni satira dílo zesměšňující nedostatky ve společnosti a špatné lidské vlastnosti Knihovnička: Alexej Tolstoj Petr I. Milan Švankmajer Dějiny Ruska Alexandr Dumas Muž se železnou maskou Michail Bulgakov Molière Uwe Schultz Ludvík XIV. a jeho doba Nancy Mitford Král slunce František Stellner Rusko a střední Evropa v 18. století Andrej Tereščuk Panovníci Ruska Filmotéka: Muž se železnou maskou (The Man in the Iron Mask), režie: Randall Wallace (1998) Petr Veliký (Peter the Great), režie: Marvin J. Chomsky, Lawrence Schiller (TV seriál, 1986)

RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_03 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor:

Více

Absolutismus. DUM č. 1

Absolutismus. DUM č. 1 Absolutismus DUM č. 1 1. Oprav chyby v textu Absolutismus je forma vlády, kdy má panovník veškerou moc. Pokud by byla jeho moc omezena, nazývá se tato forma vlády osvícenský absolutismus. Typickým představitelem

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

EVROPA PO REVOLUCI 1848

EVROPA PO REVOLUCI 1848 EVROPA PO REVOLUCI 1848 1 Velká Británie koloniální velmoc / Malta, Cejlon, Nový Zéland, Austrálie,Kanada, Egypt, Súdán, jižní Afrika, Indie = "perla britského impéria ", císařství, anglický král je indickým

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Francouzský král Ludvík XIV.

Francouzský král Ludvík XIV. EVROPSKÝ ABSOLUTISMUS Absolutismus: Francouzský král Ludvík XIV. narozen roku 1638, vládl 1643-1715 jako dítě musel čelit povstání Frondy, kdy se proti němu postavila francouzská vysoká šlechta situaci

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 284 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 13. 1. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Mgr. Alena Jirsáková Datum: 22. 10. 2012 Ročník: 8. ročník Vzdělávací obor /

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku SJEDNOCENÍ ITÁLIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_05 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku ZMĚNY V HOSPODÁŘSTVÍ V 16. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_11 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 )

Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 ) Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 ) AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP orientuje se v náboženské a politické situaci v Anglii na počátku 17. století, popíše situaci v Anglii v době revoluce FORMA

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Panovník Ludvík XVI. Manželka Marie Antoinetta (je dcerou Marie Terezie) Rozmařilý a výstřední život, vysoké náklady u dvora Kritika režimu je

Panovník Ludvík XVI. Manželka Marie Antoinetta (je dcerou Marie Terezie) Rozmařilý a výstřední život, vysoké náklady u dvora Kritika režimu je Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 08. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

Napoleon Bonaparte (stručný životopis)

Napoleon Bonaparte (stručný životopis) Napoleon Bonaparte (stručný životopis) narodil se 15. srpna 1769 ve městě Ajaccio ve zchudlé šlechtické rodině na Korsice (krátce předtím připojené k Francii) = malý Korsičan studoval různé vojenské školy

Více

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 Puritáni čistí, vzorem kalvinismus cílem očista anglikánské církve od katolicismu prostý oděv, vlasy nakrátko kulaté hlavy, morálka,

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI 17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI ANGLIE 15. až 16. stol. situace po stoleté válce - válka růží mezi rody Lancasterů a Yorků - na trůn pak nastoupil rod Tudorovců - nejznámější z Tudorovců

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Mgr. Alena Jirsáková Datum: 16. 10. 2012 Ročník: 8. ročník Vzdělávací obor /

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Vývoj Polska, vývoj hranic

Vývoj Polska, vývoj hranic Vývoj Polska, vývoj hranic 3 velké etapy ději: Polsko do dělení (do konce 18. stol.) období národní nesvodový (do začátku 20. stol.) obnovení Polska (od r. 1918) Ad 1 etapa: formování etnického státu (piastovská

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Mezinárodní situace na počátku 20. století

Mezinárodní situace na počátku 20. století Mezinárodní situace na počátku 20. století nejvyspělejší zemí světa byly USA nejvyspělejšími evropskými zeměmi byla Francie a Velká Británie, vlastnily koloniální panství a chtěly ho rozšířit Německo a

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Občanská válka v USA

Občanská válka v USA Občanská válka v USA AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP stanoví hospodářské a sociální rozdíly v severní a jižní části USA, objasní příčiny a výsledky občanské války v USA - práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO

Více

5 H D 2 0 0 S E M I N Á Ř

5 H D 2 0 0 S E M I N Á Ř 5 H D 2 0 0 S E M I N Á Ř Francie v raném kapitalismu www.wikipedia.org 2 http://www.costumes.org/history/racinet/2/17thfrench1.jpg FRANCOUZSKÁ MARNOTRATNOST Vysoký státní dluh Vysoké daňové zatížení brzdí

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. S2 VY_32_INOVACE_D_379 ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 4. 5. 2013 Datum pilotáže: 22. 5. 2013 Metodika: pomocí prezentace, učebnice a mapy seznámit

Více

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 9. Téma : Svět před první světovou válkou Autor : Mgr.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně popisuje pojem osvícenství,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Velká francouzská revoluce napoleonské války

Velká francouzská revoluce napoleonské války Velká francouzská revoluce napoleonské války klíčová událost evropských dějin první pokus o přechod z feudální společnosti na občanskou důsledkem napoleonské války, které změnily mapu Evropy Velká francouzská

Více

PROTIVNÍCI ZA NAPOLEONSKÝCH VÁLEK

PROTIVNÍCI ZA NAPOLEONSKÝCH VÁLEK PROTIVNÍCI ZA NAPOLEONSKÝCH VÁLEK Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_19 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky KOLONIZACE SVĚTA KOLONIZACE Kolonizace je proces záměrného osidlování či osvojování určitého území. Dělí se na: Vnitřníkolonizaci (osidlovánívlastního územísvým obyvatelstvem). Vnější kolonizaci (osídlení

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_94 : Jméno autora: Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Karel VI. Repliky pamětních mincí 2010

Karel VI. Repliky pamětních mincí 2010 Karel VI. Repliky pamětních mincí 2010 Karel VI. Nejvýznamnější barokní císař z rodu Habsburků a vášnivý numismatik (1. října 1685, Vídeň 20. října 1740, Vídeň) Karel, jako mladší syn císaře Leopolda I.

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

EVROPA V 16. A 17. STOLETÍ

EVROPA V 16. A 17. STOLETÍ EVROPA V 16. A 17. STOLETÍ ANGLIE ANGLICKÁ REVOLUCE IX 28 18:20 1 EVROPA V 17. STOLETÍ ANGLIE Anglie obchodovala s vlnou a jejími produkty, šlechta začala podnikat, vytvářela manufaktury a došlo k procesu

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, zařízení pro další vzdělávání

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ZEMĚ BEZ KRÁLE ČEŠI ODMÍTLI ZIKMUNDA, KTERÝ MĚL PO VÁCLAVOVI IV. NASTOUPIT NA TRŮN ZEMĚ SE VZPAMATOVÁVALA Z VÁLKY ZŮSTALI ZDE KATOLÍCI I PŘÍVRŽENCI HUSA TAKÉ ČEŠTÍ BRATŘI,

Více

Brloh Zadání prvního kola

Brloh Zadání prvního kola Brloh Zadání prvního kola Odpovědi odešlete prostřednictvím našich webových stránek http://brloh.math.muni.cz Odpovězte na otázku: 1 Alfanumerická 17 953 178621 752 95 74269 7913 1739 82 17 953 713 17931

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina

Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu

Více

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart 5.KLASICISMUS KLASICISMUS 2. polovina 17.století -18.století KLASICISMUS z lat. = vynikající,vzorný Klasicistní hudba Zámek Kynžvart Stavovské divadlo Krátký živůtek s nařasenými rukávy a splývavá empírová

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Otázka: Francouzská buržoazní revoluce. Předmět: Dějepis. Přidal(a): Terezie Chiara

Otázka: Francouzská buržoazní revoluce. Předmět: Dějepis. Přidal(a): Terezie Chiara Otázka: Francouzská buržoazní revoluce Předmět: Dějepis Přidal(a): Terezie Chiara 1. stav Francie před revolucí 2. od monarchie ke konstituční monarchii 3. republika - vláda girondistů - jakobínů 4. termidorský

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

Šablona: Autor: Vytvořeno: Určeno pro Předmět: Vzdělávací oblast: Téma: pracovní list Očekávané výstupy Forma Pomůcky

Šablona: Autor: Vytvořeno: Určeno pro Předmět: Vzdělávací oblast: Téma: pracovní list Očekávané výstupy Forma Pomůcky Šablona: 21. Autor: Mgr. Martina Zacharníková Vytvořeno: Určeno pro: 9. ročník Předmět: Dějepis Vzdělávací oblast: Čtenářská a informační gramotnost Téma: Moje rodina genealogie Metodický list (pracovní

Více

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník BAROKO Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

FEDERALIZACE ?????? November 27, 2014. DĚJEPIS 8. ROČNÍK VZNIK R U, BACHŮV ABSOLUTISMUS.notebook

FEDERALIZACE ?????? November 27, 2014. DĚJEPIS 8. ROČNÍK VZNIK R U, BACHŮV ABSOLUTISMUS.notebook BACHŮV ABSOLUTISMUS 1849 1859 rakouským ministrem vnitra byl ALEXANDR BACH zavedl policejní režim, cenzuru, pronásledování českých vlastenců (např. Borovský). 1860 byl vydán ŘÍJNOVÝ DIPLOM příslib ústavy

Více

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

RUSKO PETRA VELIKÉHO (1689 1725)

RUSKO PETRA VELIKÉHO (1689 1725) RUSKO PETRA VELIKÉHO (1689 1725) Petr I. Veliký car a imperátor (vpravo při bitvě u Poltavy 1709) Sjednocené Rusko, reprezentované moskevským státem prošlo kolem roku 1600 krizí, která nastala po vymření

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

* U článkd označených hvězdičkou doplnil nadpis Institut marxismu-leninismu při ÚV KSSS. (Poz;n. red.) OBSAH* K. MARX A B.

* U článkd označených hvězdičkou doplnil nadpis Institut marxismu-leninismu při ÚV KSSS. (Poz;n. red.) OBSAH* K. MARX A B. * Předmluva 7-26 K. MARX A B. ENGELS 1856-1859 K. MARX, Řeč na jubilejní slavnosti listu "People's Paper", pronesená v Londýně 14. dubna 1856 K. MARX, Sněmovna lordů a pomník vévody z Yorku K. MARX, Sardinie

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK TŘICETILETÁ VÁLKA 2.notebook. November 27, 2014 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19

DĚJEPIS 8. ROČNÍK TŘICETILETÁ VÁLKA 2.notebook. November 27, 2014 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19 1 TŘICETILETÁ VÁLKA Po bitvě na Bílé hoře se Habsburkové obrátili proti zemím Fridricha Falckého (Německo). Ohrožené bylo také Nizozemí, které bojovalo se Španělskem. Proto

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948. Datum: 7.3. 2011

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948. Datum: 7.3. 2011 ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovalt m.cz vedeni@zsladovalt m.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_06 Ověření ve výuce Sada: II. Třída: 8. A Datum:

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU Podle Theodora Billrothajeden z nejvíce prakticky zaměřených humanistů 19. století. Narozen v roce 1822 jako čtvrtý syn v rodině barona Jana von Mundyho

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více