Činnost AOPK ČR v oblasti Krušných hor. Konference Natura 2000 a přeshraniční rozvoj venkova Dresden

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Činnost AOPK ČR v oblasti Krušných hor. Konference Natura 2000 a přeshraniční rozvoj venkova Dresden 15.11.2011"

Transkript

1 Činnost AOPK ČR v oblasti Krušných hor Konference Natura 2000 a přeshraniční rozvoj venkova Dresden

2 Krušné hory Krušné hory tvoří souvislé horské pásmo, které se táhne v délce 130 km s průměrnou šířkou 40 km a tvoří přirozenou hranici mezi Čechami a Německem. Rozloha pohoří: 1 223,9 km 2 Nadmořská výška: až m Krušné hory leží ve dvou krajích: Karlovarském a Ústeckém

3 Krušné hory Mozaika smíšených lesů, smrkových monokultur, rašelinišť, vřesovišť, vodních toků, horských luk a pastvin či polí.

4 NATURA 2000 na území Krušných hor Ptačí oblasti (PO): Novodomské rašeliniště Kovářská Východní Krušné hory Evropsky významné lokality (EVL): Bezručovo údolí Grünwaldské vřesoviště Klínovecké Krušnohoří Kokrháč Hasištejn Na loučkách Novodomské a polské rašeliniště Podmilesy Rašeliniště u jezera Údolí Hačky Východní Krušnohoří Grünwaldské vřesoviště

5 Chráněná území Krušných hor Národní přírodní rezervace a památky (NPR a NPP): Přírodní rezervace (PR): Jezerka Novodomské rašeliniště Ciboušov Doupňák Božídarské rašeliniště Cínovecké rašeliniště Černá louka Grünwaldské vřesoviště Vlčí důl Špičák u Krásného Lesa

6 Zvláště chráněné druhy rostlin Lilie cibulkonosná Lilium bulbiferum Vítod douškolistý Polygala serpyllifolia Prha chlumní Arnica montana

7 Zvláště chráněné druhy rostlin Prstnatec májový Dactylorhiza majalis Vachta trojlistá Menyanthes trifoliata Hvozdík lesní Dianthus sylvaticus

8 Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů Zvláště chráněné druhy živočichů: ropucha obecná čolek obecný užovka obojková tetřívek obecný, bekasína otavní, chřástal polní, křepelka polní, bělořit šedý, bramborníček hnědý, ťuhýk obecný, ťuhýk šedý, skokan skřehotavý, skokan hnědý, ještěrka živorodá, slepýš křehký, zmije obecná, čáp černý, výr velký, sýc rousný, kulíšek nejmenší, datel černý, ořešník kropenatý, lelek lesní, sluka lesní, moták pilich, střevlík Ménetriesův, perleťovec kopřivový, otakárek fenyklový, vrápenec malý a další mlok skvrnitý netopýr velký

9 Ramsar CONVENTION ON WETLANDS (Ramsar, Iran 1971) Krušnohorská rašeliniště jsou unikátním komplexem hřebenových, rozvodnicových a svahových rašelinišť vzniklých na suťových vývěrech podzemních vod. Součástí Ramsarské úmluvy (úmluva o mokřadech, které mají mezinárodní význam, především jako biotopy vodního ptactva) se staly v roce 2006 pro svou výjimečnost a unikátnost danou právě výskytem ohrožených a kriticky ohrožených společenstev a druhů. Mokřad zahrnuje vrchovištní a přechodová rašeliniště, horské rašelinné louky, podmáčené a rašelinné smrčiny. Jeho součástí jsou na území Ústeckého kraje tyto podlokality: Kovářská, Šebestiánská, Kalek, Fláje, Cínovec a Přední Cínovec. Celková rozloha mokřadu je ha

10 Ramsar CONVENTION ON WETLANDS (Ramsar, Iran 1971) PODLOKALITY: C - Kovářská D - Šebestiánská E - Kalek F - Fláje G - Cínovec H - Přední Cínovec PTAČÍ OBLASTI: 1 Novodomské rašeliniště Kovářská 2 Východní Krušné hory

11 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Krušné hory Agentura ochrany přírody a krajiny ČR se podílí na vývoji přírodního prostředí Krušných hor a to především prostřednictvím krajinotvorných programů. Krajinotvorné programy můžeme rozdělit na národní a na fondy Evropské unie Národní programy: Program péče o krajinu - PPK Program revitalizace říčních systémů PRŘS Program obnovy přirozených funkcí krajiny POPFK Evropské fondy: Operační program životního prostředí - OPŽP Agentura ochrany přírody a krajiny ČR se rovněž podílí na specifických činnostech v rámci ochrany přírody Monitoring biotopů a druhů: např. monitoring tetřívka obecného a netopýrů Posuzování krajinného rázu:

12 Program péče o krajinu Program péče o krajinu od roku V Krušných horách se z něj realizovaly a realizují především opatření, která jsou zaměřená na péči o přírodní biotopy a chráněné druhy V průběhu let 1998 až 2010 bylo v Krušných horách realizováno 91 akcí v celkovém finančním objemu cca 9,5 mil. Kč

13 Program péče o krajinu Ústecký kraj 2011 Ošetřování památných stromů Kosení travních porostů Instalace ptačích budek Budování migračních bariér Likvidace křovinného náletu Údržba zimovišť netopýrů Vysazování alejí a remízů

14 Program péče o krajinu Příklady realizovaných opatření Kosení horských luk z důvodu výskytu chráněných Obnova a tvorba krajinných prvků a ohrožených rostlinných a živočišných druhů Kosení tokaniště tetřívka obecného v Krušných horách - Boleboř Výstavba tůně v k.ú. Hora Svatého Šebestiána

15 Program péče o krajinu Příklady realizovaných opatření Ošetření památných stromů Obnova přirozených lesních společenstev Švédská lípa u Vejprt Výsadba původního smrku ztepilého v k.ú. Kryštofovy Hamry

16 Program revitalizace říčních systémů Příklady realizovaných opatření v Krušných horách Revitalizace vodní nádrže v Háji u Loučné Revitalizace 3 vodních nádrží na Moldavě

17 Program obnovy přirozených funkcí krajiny Příklady realizovaných opatření Kosení horských luk z důvodu výskytu chráněných a ohrožených rostlinných a živočišných druhů

18 Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích (MaS) PR Špičák u Krásného lesa PR Černá louka Péče o tyto lokality spočívá především v pravidelném kosení travního porostu a likvidaci náletových dřevin. Celkem bylo již na údržbu těchto lokalit od roku 2006 vynaloženo cca 1,1 mil. Kč PR Černá louka kosení TP

19 Operační program životního prostředí (OPŽP) : Implementace a péče o území Natura Podpora biodiverzity Obnova krajinných struktur Optimalizace vodního režimu krajiny Podpora regenerace urbanizované krajiny Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod

20 Operační program životního prostředí (OPŽP) 6.3 Obnova krajinných struktur, které jsou zaměřeny především na obnovu původních lesních porostů Obnova lesa v Krušných horách v k.ú. Pohraniční Projekt obnovy lesa v imisní oblasti Krušných hor v letech

21 Operační program životního prostředí (OPŽP) Revitalizace Černého potoka Optimalizace vodního režimu krajiny: Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka Celková situace revitalizovaného území

22 Operační program životního prostředí (OPŽP) Revitalizace Černého potoka Opatření spočívalo v obnově zmeliorovaného toku tak, aby se nový stav přiblížil co nejvíce původnímu přirozenému stavu. Na toku byla provedena tato technická opatření: obnova koryta toku v místech původního vedení toku (šířka cm, hloubka 20 cm) vyvedení toku do širšího území vytvoření přehrážek (dřevěné hrazení, geotextilie, zemina, kameny) vytvoření tůní (průtočné na novém toku, samostatné) Koryto Černého potoka po melioracích, které probíhaly v letech

23 Operační program životního prostředí (OPŽP) Revitalizace Černého potoka Stavba přehrážek Obnova přirozeně meandrujícího toku

24 Operační program životního prostředí (OPŽP) Revitalizace Černého potoka Stav po realizaci

25 Operační program životního prostředí (OPŽP) Revitalizace Božídarského rašeliniště

26 Monitoring druhů Pravidelný monitoring zvláště chráněných druhů: tetřívek obecný (Tetrao tetrix) + netopýři a vrápenci (Microchiroptera) TETŘÍVEK OBECNÝ: monitoring pravidelně v období toku (březen duben) zahájena i česko-německá spolupráce

27 Monitoring druhů Biotop tetřívka obecného v Krušných horách - převážně horské louky, vřesoviště, imisní holiny v kombinaci s lesními porosty Hlavní příčiny snižování stavu tetřívka - rozsáhlé změny ve vodním režimu krajiny nevhodné lesní hospodaření vysoké stavy predátorů (prase divoké, liška) úbytek přirozených otevřených horských luk Ke zlepšení stavu tetřívka obecného v Krušných horách přispívá i realizace řady opatření v rámci krajinotvorných programů: Obnova přirozeného vodního režimu Černého potoka v PR Černá louka (OPŽP) Údržba horských luk v k.ú. Rudolice (PPK)

28 Monitoring druhů Letouni (Chiroptera) - na území České republiky výskyt 25 druhů dvou čeledí: netopýrovití (Vespertilionidae) vrápencovití (Rhinolophidae) netopýr velký vrápenec malý

29 Monitoring druhů LETOUNI V Krušných horách monitoring netopýrů a vrápenců na zimovištích - stará důlní díla Ždírnické údolí, štola č. 1 ohrožená zasypáním -- po obnově a zabezpečení (PPK)

30 Monitoring biotopů Monitoring biotopů na trvale monitorovacích plochách (TMP) V rámci celostátního mapování evropsky významných biotopů se v Krušných horách provádí monitoring následujících biotopů na předem vytipovaných plochách: Horské trojštětové louky (T ) Podhorské a horské smilkové trávníky (T2.3B 5130) Květnaté bučiny (L ) Acidofilní bučiny(l ) Rašelinné a podmáčené smrčiny (L9.2B 91D0*) Rašelinné březiny (L D0*) Slatinná a přechodová rašeliniště (R2 7140) Vrchoviště (R3 7110*, 91D0*, 7120)

31 Ostatní Krajinný ráz V Krušných horách to jsou především větrné elektrárny a v poslední době i fotovoltaické elektrárny.

32 Ostatní Posuzování zdravotního stavu dřevin a Monitoring památných stromů Památný strom: Javor u Volyně Nevhodný ořez dřevin v obci Brandov

33 Děkuji za pozornost Krušné hory osobitý charakter a přírodní bohatství. V současné době patří mezi nejčistší hory v ČR.

34 Děkuji za pozornost Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Středisko Ústí nad Labem Petr Kříž Tel.:

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka Zelená síť Krušné hory- Udržitelné využívání a péče o kulturní krajinu v Krušných horách Boží dar 2.- 3.5.2011 Realizace v rámci programu Operační

Více

Management botanicky významných lokalit v Ústeckém kraji a možnosti jeho financování

Management botanicky významných lokalit v Ústeckém kraji a možnosti jeho financování Management botanicky významných lokalit v Ústeckém kraji a možnosti jeho financování Konference Ochrana přírody v botanice v Čechách a Sasku Ústí n.l. 5.11.2011 Financování Dotační programy podporující

Více

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu Odbor péče o přírodu a krajinu Zvláště chráněná území v ČR Zvláště chráněná území v ČR 4 NP, 25 CHKO, 114 NPR, 107 NPP, 798 PR, 1206 PP Celkem je třeba na zajištění

Více

Železniční napojení Klápy na systém ŠED, úsek Nová Pec - Klápa Část I.

Železniční napojení Klápy na systém ŠED, úsek Nová Pec - Klápa Část I. Doplňující údaje: 0 30.11.2012 1. vydání kolektiv Ing. M. Babič Ing. M. Babič v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Zpracoval Kontroloval Schválil Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Jihočeský kraj U Zimního stadionu

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24.

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. květen 2011 Vybrané programy MŽP vhodné pro obce Operační program Životní prostředí

Více

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH)

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH) LXVI. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ PRV 2014+ - ZPRÁVA O EX-ANTE

PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ PRV 2014+ - ZPRÁVA O EX-ANTE PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ PRV 2014+ - ZPRÁVA O EX-ANTE HODNOCENÍ III. ETAPA Datum: 30. 4. 2014 Verze:1.1 Příloha č. 4 Příloha SEA hodnocení Hodnocení vlivů na soustavu NATURA 2000 Příloha č. 4 ke Zprávě o ex-ante

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Chráněné krajinné oblasti v ČR autor: Mgr. Alena Hyánková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá Jan Losík, Alice Háková květen 2014 2 Zpracovatelé:

Více

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ DHV CR spol. s r.o., duben 2008 DHV CR spol. s r.o. 2008 ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

Více

3. AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ LITVÍNOV 2014

3. AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ LITVÍNOV 2014 Pořizovatel: Městský úřad ORR, úřad územního plánování, 436 91, nám. Míru 11 3. AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ LITVÍNOV 2014 Zpracovatel: Městský úřad ORR, úřad územního

Více

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny http://www.dotace.nature.cz/ Péče o dřeviny Opatření je zaměřeno především na péči o památné a jinak významné stromy. Udržení jejich životaschopnosti je významné

Více

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy na období 2009-2018 2

Více

Vodní prostředí jako prostředí pro život a jeho ochrana

Vodní prostředí jako prostředí pro život a jeho ochrana Úvod Právě v rukách držíte publikaci, jenž vznikla za účelem přinést hospodářům na území Podblanicka ucelené informace o tom, jak hospodařit šetrnějším a vhodnějším způsobem k přírodě. Publikace v sobě

Více

FINANČNÍ ZDROJE NA OCHRANU PŘÍRODY A KRAJINY. Ministerstvo životního prostøedí

FINANČNÍ ZDROJE NA OCHRANU PŘÍRODY A KRAJINY. Ministerstvo životního prostøedí FINANČNÍ ZDROJE NA OCHRANU PŘÍRODY A KRAJINY Ministerstvo životního prostøedí VERZE LEDEN 2008 2 Obsah přehled kapitol na stánkách 1. Úvod... 5 2. Přehled finančních nástrojů na ochranu přírody a krajiny...

Více

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně lesy Krkonošského národního parku a péče o ně Rosteme kolem vás Tato publikace byla vytvořena za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. www.sfzp.cz, www.mzp.cz (1) Sluneční paprsky (2) Ostrůvky kleče na Luční

Více

AVÍZO VÝZEV Ministerstva životního prostředí

AVÍZO VÝZEV Ministerstva životního prostředí AVÍZO VÝZEV Ministerstva životního prostředí k přípravě žádostí o poskytnutí podpory k podání v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu

Více

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VSETÍN

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VSETÍN VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VSETÍN Jan Losík, Alice Háková Leden

Více

Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje ČSOP VLAŠIM

Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje ČSOP VLAŠIM ČSOP VLAŠIM Základní údaje o ČSOP Vlašim Adresa: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim Tel./fax: 317 845 169, 317 845 965 E-mail: vlasim@csop.cz Internet: www.csopvlasim.cz,

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE. Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015

OZNÁMENÍ KONCEPCE. Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 OZNÁMENÍ KONCEPCE DLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 7 K ZÁKONU Č. 100/2001 SB.) Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 Říjen 2007 OBSAH Strana 1. ÚVOD...

Více

Program péče o krajinu

Program péče o krajinu Pracovní metodika Program péče o krajinu Národní program Ministerstva životního prostředí České republiky Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Březen 2015 Obsah 1 Úvod... 2 2 Program péče

Více

Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje

Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje Základní údaje o ČSOP Vlašim Adresa: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim Tel./fax: 317 845 169, 317 845 965 Pohotovostní tel. Záchranné stanice pro živočichy: 777 800 460

Více

ÚVOD VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Pavel Pešout leden 2007. Vážená čtenářko, vážený čtenáři,

ÚVOD VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Pavel Pešout leden 2007. Vážená čtenářko, vážený čtenáři, ÚVOD VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Vážená čtenářko, vážený čtenáři, právě jste otevřeli přehled o činnosti Českého svazu ochránců přírody, základní organizace Vlašim za rok 2006. Přehledně se zde dozvíte o našich

Více

Spolupráce Biosférické rezervace Dolní Morava, o.p.s. s obcemi v letech 2011-2012 a příklady projektů řešících zlepšení stavu zemědělské krajiny

Spolupráce Biosférické rezervace Dolní Morava, o.p.s. s obcemi v letech 2011-2012 a příklady projektů řešících zlepšení stavu zemědělské krajiny Spolupráce Biosférické rezervace Dolní Morava, o.p.s. s obcemi v letech 2011-2012 a příklady projektů řešících zlepšení stavu zemědělské krajiny Jan Vybíral Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. Program

Více

Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje

Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie je nevládní nezisková organizace založená skupinou studentů Přírodovědecké a Zemědělské

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Vyhodnocení vlivů na životní prostředí ZADAVATEL ÚP: ZPRACOVAL: MĚSTO JAVORNÍK

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

3.úplná aktualizace územně analytických podkladů. Správní obvod obce s rozšířenou působností VARNSDORF

3.úplná aktualizace územně analytických podkladů. Správní obvod obce s rozšířenou působností VARNSDORF 3.úplná aktualizace územně analytických podkladů 2014 Správní obvod obce s rozšířenou působností VARNSDORF Pořizovatel: Úřad územního plánování Městský úřad Varnsdorf Náměstí E.Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Více

Návrh zadání Územního plánu Místo

Návrh zadání Územního plánu Místo Návrh zadání Územního plánu Místo Pořizovatel: Magistrát města Chomutova Odbor rozvoje, investic a majetku města Zborovská 4602, 430 28 Chomutov Určený zastupitel: Bc. Miroslav Bělský, starosta obce Technická

Více

Management chráněných území v České republice

Management chráněných území v České republice 67 PETER MACKOVČIN Management chráněných území v České republice P. Mackovčin: Management of Protected Areas in the Czech Republic. Život. Prostr., Vol. 39, No. 2, 67 71, 2005. Considering the degradation

Více