Zakládání SPIN-OFF společností na Univerzitě Palackého v Olomouci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zakládání SPIN-OFF společností na Univerzitě Palackého v Olomouci"

Transkript

1 Návrh směrnice Zakládání SPIN-OFF společností na Univerzitě Palackého v Olomouci zpracoval: Ing. Jiří Herinek, Vědeckotechnický park Univerzity Palackého (VTP UP) Směrnice vznikla za účelem podpory transferu znalostí a technologií na Univerzitě Palackého v Olomouci (dále jen UP) s cílem umožnit a podpořit zakládání spin-off společností jakožto jedné z formem pro praktické využití duševního vlastnictví vznikajícího na UP. Část I Úvodní ustanovení Článek 1 Předmět úpravy 1. Předmětem této směrnice je poskytnutí návodu pro založení spin-off společnosti a stanovení práv a povinností zajišťujících právní bezpečí a ekonomickou efektivitu transferu znalostí a technologií prostřednictvím spin-off na UP. Směrnice současně upravuje postup při komercializaci duševního vlastnictví UP prostřednictvím spin-off. 2. Směrnice se zabývá založením spin-off společnosi pouze u toho konkrétního duševního vlastnictví, které se UP rozhodla komerčně využít. Komplexní úprava ochrany duševního vlastnictví na UP je obsažena ve směrnici o Ochraně duševního vlastnictví na UP. 3. Tento dokument vznikl na základě zkušeností a informací získaných z Článek 2 Definice spin-off 1. Spin-off je pojem obvykle používaný pro označení právnické osoby (obchodní společnost), která využívá duševního vlastnictví výzkumné organizace typu univerzity (výzkumného ústavu). Spin-off, jakožto jedna z forem využití výsledků výzkumu a vývoje v praxi, vzniká odštěpením z této výzkumné organizace typu univerzity nebo výzkumného ústavu. 2. V zásadě existují dvě formy poskytnutí práv k duševnímu vlastnictví univerzity spin-off: převedení práv k duševnímu vlastnictví formou prodeje nebo formou vkladu do spinoff poskytnutí výhradní či nevýhradní licence. V obou případech může mít UP ve vznikající spin-off majetkový podíl, ale také nemusí.

2 3. Spin-off využívá duševního vlastnictví univerzity za účelem jeho dalšího vývoje až do fáze výrobku nebo služby uplatnitelné na trhu a jsou na ni přeneseny veškeré obchodní aktivity spojené s jeho komercializací. 4. Proces založení spin-off s sebou nepochybně nese značné nároky na čas, kapitál apod. Na straně druhé vklad duševního vlastnictví do spin-off společnosti mnohdy představuje jeho efektivnější finanční zhodnocení, než v případě odprodeje licence k tomuto duševnímu vlastnictví. 5. K založení spin-off společnosti se přistupuje zpravidla v rané fázi rozvoje duševního vlastnictví, nejčastěji v následujících případech: relativně snadný vstup na stávající trh daná technologie má několik aplikací existuje portfolio patentů k dosažení relevantního vstupu na trh je potřeba získat další investice, technologii je třeba ještě dovyvinout do podoby produktu uplatnitelného na trhu existuje velká pravděpodobnost získat pro daný projekt investora je zřejmá motivace původce/skupiny původců společnost založit lze definovat způsob navrácení kapitálu (exit) pro investory a univerzitu technologie je takového charakteru, že pro ni neexistuje stávající trh a není možné nalézt zájemce o poskytnutí licence. Článek 3 Strany účastnící se vzniku spin-off 1. Klíčovými stranami, které se procesu komercializace duševního vlastnictví prostřednictvím založení spin-off společnosti účastní, jsou původce, navrhovatel, UP, VTP UP a případný investor. Část II Pravidla pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob a projednávání návrhů na založení právnických osob Článek 4 Zakládání právnických osob na UP 1. Zakládání právnických osob UP, stejně jako peněžité nebo nepeněžité vklady UP do těchto a jiných právnických osob, je upraveno zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ), ostatními zvláštními právními předpisy, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Statutem UP č. A-1/2006 a touto směrnicí.

3 2. Právnickými osobami, které může UP založit, jsou společnost s ručením omezeným, družstvo, obecně prospěšná společnost a zájmové sdružení právnických osob. 3. Právnickými osobami, v nichž může mít UP účast a které nezaložila, jsou společnost s ručením omezeným, družstvo, obecně prospěšná společnost a zájmové sdružení právnických osob. 4. UP není oprávněna stát se společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti. 5. UP může založit, účastnit se založení jako jeden z více zakladatelů nebo mít účast pouze v právnických osobách, jejichž předmětem činnosti je činnost, která navazuje na vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost UP, popřípadě činnost, která slouží k účinnějšímu využití lidských zdrojů a majetku UP. Článek 5 Definice pojmů Pro účely tého směrnice se použijí pojmy uvedené ve Směrnici ochrany duševního vlastnictví na UP, jakož i pojmy následující: Komercializace (komerční využití) duševního vlastnictví: finanční zhodnocení duševního vlastnictví UP např. prostřednictvím licenčních smluv, prodejem duševního vlastnictví, podílu na spin-off apod. Spin-off - právnická osoba, která je založena za účelem využití, příp. dalšího rozvíjení duševního vlastnictví UP. Duševní vlastnictví může být spin-off poskytnuto např. na základě licenční smlouvy, prodejem nebo jinak, přičemž UP může získat v obchodní společnosti podíl. Na činnosti spin-off se obvykle podílejí rovněž původci příslušného duševního vlastnictví. Navrhovatel - osoba, předkládající návrh na založení spin-off a zároveň jeden ze jeho zakladatelů. Článek 6 Postup při přijímání návrhů na založení spin-off 1. Činnost spojená s komerčním využitím duševního vlastnictví (prostřednictvím spin-off) je v působnosti VTP UP. 2. VTP UP odpovídá za to, že při celém procesu přípravy návrhu na založení spin-off až do předložení návrhu rektorovi UP jsou dodrženy příslušné vnitřní předpisy UP. VTP UP přijímá návrhy na založení spin-off, poskytuje, příp. zprostředkovává navrhovatelům poradenství a informace o nezbytných náležitostech návrhu, právních a ekonomických souvislostech založení spin-off, a příp. také o jiných možnostech komerčního využití duševního vlastnictví. 3. Po svém vzniku může spin-off využít služeb podnikatelského inkubátoru VTP UP.

4 Článek 7 Návrh na založení spin-off bez podílu UP 1. V případě založení spin-off, na němž UP nebude mít podíl, se postupuje dle ustanovení tohoto článku. Navrhovatel není povinen předkládat materiály uvedené v čl Mezi spin-off a UP budou sjednány smlouvy, které umožní spin-off využívat duševní vlastnictví vzniklé na UP, případně také využívat laboratorní prostory či služby UP, a to za běžných komerčních podmínek. Příprava těchto smluv (zpravidla licenční smlouvy a smlouvy o spolupráci) je v působnosti VTP UP. 3. O poskytnutí duševního vlastnictví, případně dalších formách spolupráce mezi UP a spin-off, rozhoduje vedoucí příslušného hospodářského střediska (fakulty) na základě doporučení vedoucího VTP UP. Článek 8 Návrh na založení spin-off s podílem UP 1. Návrh na založení spin-off (dále jen návrh ) předkládá navrhovatel VTP UP. Navrhovatelem může být kvestor, odpovědní pracovníci (děkan, vedoucí jiné univerzitní součásti UP), příp. zaměstnanci UP. Podává-li návrh zaměstnanec, musí přiložit stanovisko příslušného odpovědného pracovníka. Toto stanovisko bude zahrnovat i řešení případného konfliktu zájmů vyplývajícího z eventuálního působení navrhovatele ve spin-off. 2. Návrh musí obsahovat: a) specifikaci důvodů, účelu a cílů založení spin-off a specifikaci materiálního a nemateriálního přínosu spin-off pro UP b) návrh, jakým způsobem se má UP na činnosti spin-off podílet c) návrh úpravy smluvních vztahů mezi UP a spin-off (smlouvy o spolupráci apod.) d) návrh licenční smlouvy (resp. smlouvy o prodeji duševního vlastnictví) e) majetkovou strukturu společnosti (zakladatelé a výše jejich vkladů) f) specifikaci vkladu UP (majetkový/nemajetkový) g) návrh personálního obsazení statutárních a ostatních orgánů právnické osoby zajišťující uplatnění a prosazení zájmů univerzity h) právní rozbor kroků potřebných k založení spin-off i) rozbor právních důsledků účasti UP na spin-off (včetně povinností osob zastupujících MU v orgánech spin-off) j) návrh zakladatelské nebo společenské smlouvy, návrh stanov (včetně definice způsobu rozdělování zisku a způsobu řešení případné ztráty z činnosti právnické osoby) k) podnikatelský záměr v předepsané struktuře (který je přílohou tohoto dokumentu).

5 3. Výše podílu UP na spin-off bude stanoven na základě jednání mezi UP a ostatními zakladateli s přihlédnutím k významu duševního vlastnictví a jeho stupni vývoje, podmínkám licenční smlouvy (resp. smlouvy o prodeji duševního vlastnictví) a další podpoře poskytované spin-off. Jednání za UP vede vedoucí VTP UP. Článek 9 Schvalování návrhu na založení spin-off s podílem UP 1. VTP UP ověří, zda návrh obsahuje veškeré náležitosti uvedené v čl. 8 a případně si vyžádá jeho doplnění. VTP UP si může vyžádat hodnocení od nezávislých externího hodnotitelů. Kompletní návrh předá k vyjádření právnímu oddělení UP a kvestorovi. Vedoucí VTP UP může kdykoli práce na projektu zastavit. Své rozhodnutí musí písemně zdůvodnit. 2. Po obdržení stanovisek právního oddělení UP a kvestora zpracuje VTP UP doporučení, které předloží společně s návrhem a stanovisky rektorovi UP. 3. Rektor se do 14 kalendářních dnů od obdržení k materiálům vyjádří (návrh schválí, zamítne nebo navrhne jeho dopracování či změnu). 4. Vyjádří-li rektor s návrhem souhlas, předloží jej Akademickému senátu UP k vyjádření Poté je návrh spolu s vyjádřením AS UP předložen správní radě UP se žádostí o vydání předchozího písemného souhlasu. Je-li předchozí souhlas vydán, rozhoduje o vkladu do spin-off po oznámení této skutečnosti MŠMT ČR rektor. Článek 10 Realizace vstupu do obchodní společnosti nebo družstva 1. Návrh smlouvy o vstupu do právnické osoby musí být v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, a obchodním zákoníkem. 2. Hodnota nepeněžitého vkladu musí být uvedena ve společenské smlouvě, zakladatelské smlouvě nebo zakladatelské listině, pokud obchodní zákoník nestanoví něco jiného. Hodnota nepeněžitého vkladu do obchodních společností se stanoví podle posudku zpracovaného znalcem nezávislým na společnosti, jmenovaným soudem ( 59 odst. 3 obchodního zákoníku). 3. Nepeněžitý vklad do družstva se ocení způsobem určeným stanovami nebo při založení družstva dohodnutým všemi členy ( 223 odst. 5 obchodního zákoníku). Článek 11 Evidence a archivace vstupu do právnické osoby 1. Právní dokumenty o vstupu do právnické osoby eviduje VTP UP. Tuto dokumentaci tvoří zejména: a) společenské smlouvy

6 b) změny společenských smluv c) smlouvy o převodu obchodních podílů d) změny statutárních orgánů e) přeměny obchodní společnosti f)zánik obchodní společnosti g)jiné právní dokumenty (??) h) výroční zprávy. 2. Při archivaci dokumentů podle odstavce 1 tohoto článku se postupuje podle podle Spisového a skartačního řádu UP č. B1-06/1-HN. Článek 12 Sledování a vyhodnocování vstupu UP do právnické osoby 1. Za sledování a vyhodnocování výsledků hospodaření právnických osob, do nichž UP vstoupila, je odpovědný vedoucí VTP UP. 2. Povinností osoby určené podle odstavce 1 tohoto článku je každoročně do 1. srpna běžného roku předložit výslednou zprávu o hospodaření prorektorovi pro vědu a výzkum za uplynulý kalendářní rok. Obsahem zprávy bude podrobné zhodnocení ekonomické situace dané právnické osoby ekonomické údaje včetně komentáře. 3. Zpráva o hospodaření za uplynulý kalendářní rok je s vyjádřením prorektora pro vědu a výzkum předložena k projednání v kolegiu rektora. 4. Pokud zaměstnanec odpovědný za sledování a vyhodnocování výsledků hospodaření právnických osob s účastí UP zjistí kdykoliv skutečnosti závažného charakteru týkající se hospodaření případně jiných významných okolností v činnosti těchto právnických osob, je povinen o nich ihned informovat prorektora pro vědu a výzkum. Článek 13 Důvěrnost informací 1. Veškeré informace týkající se projektů zakládání spin-off jsou důvěrné, zúčastněné osoby jsou povinny o nich zachovávat mlčenlivost.

7 Článek 14 Závěrečná ustanovení 1. Tato Směrnice byla schválena podle 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem UP dne Tato pravidla nabývají platnosti podle 36 odst. 4 zákona dnem registrace MŠMT. 3. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem platnosti. Pozn.: dle JUDr. Antonů: Podle 17 zákona a čl. 57 Statutu UP nepodléhá tato směrnice registraci MŠMT a dokonce ani schválení AS UP.) V Olomouci dne

8 Příloha 1: Struktura podnikatelského záměru dle JIC 1. Executive summary 2. Popis projektu 2.1. Popis produktu a jeho přínosu 2.2. Definice zákaznických segmentů 2.3. Ochrana duševního vlastnictví 2.4. Tým 2.5. Definice cílů projektu popis exitu 3. Analýzy 3.1. Trh Jednotlivé segmenty povaha zákazníků, tržní potenciál a vývoj Konkurenční produkty obsluhované segmenty, cena, kvalita, konkurenční produkty Síla konkurentů 3.2. Dodavatelé 3.3. Odběratelé 3.4. Výrobní proces a nákladová rozvaha 3.5. Výzkum a vývoj faktory obecného okolí, např. právní normy 4. Shrnutí SWOT 5. Návrhová část 5.1. Identifikace milníků rozpracování cílů 5.2. Strategie Produkty Ceny Distribuce Propagace Lidé Procesy 6. Finance 6.1. Zahajovací rozvaha ke dni vzniku společnosti 6.2. Náklady Před zahájením projektu Během projektu Fixní Variabilní 6.3. Předpoklad výnosů 6.4. Návrh (odhad) Rozvahy a Výkazu zisku a ztrát vždy ke po dobu tří let od vzniku společnosti (resp. do okamžiku dosažení kladného hospodářského výsledku) 6.5. Projekce cash-flow 7. Investice 7.1. Požadovaná investice a její struktura 7.2. Pre-investment valuace projektu 7.3. Výnosnost / návratnost investice, exit 8. Identifikace faktorů úspěchu, opatření k minimalizaci rizik

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 3. srpna 2011 pod

Více

Chci začít podnikat jak na to

Chci začít podnikat jak na to VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti Reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0047 Chci začít

Více

Zakládání právnických osob. Metodika V

Zakládání právnických osob. Metodika V Zakládání právnických osob Metodika V Zakládání právnických osob Metodika V Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné

Více

METODICKÝ POKYN K ZALOŽENÍ SPIN OFF

METODICKÝ POKYN K ZALOŽENÍ SPIN OFF METODICKÝ POKYN K ZALOŽENÍ SPIN OFF Obsah Metodický pokyn k založení spin off 3 Definice spin off 10 Případová studie Enantis 11 Elcom, a. s. 15 Průzkum pracovišť s komerčním potenciálem výstupu VaV 17

Více

Centrum pro přenos poznatků a technologií UK. Univerzity Karlovy v Praze

Centrum pro přenos poznatků a technologií UK. Univerzity Karlovy v Praze Komercializace výsledků výzkumu a vývoje na fakultách a dalších součástech Univerzity Karlovy v Praze Doporučený postup s komentářem Duben 2009 1 Obsah: I. Úvod 4 1.1 Obsah a cíl tohoto materiálu 4 II.

Více

2. Příjemce: (název tučně) Právní forma: (státní příspěvková organizace / veřejná vysoká škola / veřejná výzkumná instituce / ) Adresa:

2. Příjemce: (název tučně) Právní forma: (státní příspěvková organizace / veřejná vysoká škola / veřejná výzkumná instituce / ) Adresa: Příloha č. 5 Příloha č. 5- vzorová smlouva vymezuje práva a povinnosti smluvních stran. Tato vzorová smlouva odpovídá projektu typu D (vyjma přílohy č. 3 - Všeobecné podmínky, které jsou stejné pro všechny

Více

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb.

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb. Aktualizované znění ZÁKON č. 130/2002 Sb. ze dne 14. března 2002 o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) Ve znění:

Více

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje 110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

(zákon o vysokých školách),

(zákon o vysokých školách), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů listopad 2010 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (zákon o vysokých školách),

Více

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 7. prosince 2006

Více

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů 22. ledna 2007 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 7. prosince 2006

Více

Metodická pomůcka. pro audit nevýdělečných organizací. Pomůcku zpracovali členové Výboru pro veřejný sektor KA ČR.

Metodická pomůcka. pro audit nevýdělečných organizací. Pomůcku zpracovali členové Výboru pro veřejný sektor KA ČR. Metodická pomůcka pro audit nevýdělečných organizací Pomůcku zpracovali členové Výboru pro veřejný sektor KA ČR. Aplikace této metodické pomůcky není při auditu nevýdělečných organizací pro auditory závazná.

Více

Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci

Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-09/1-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-09/1-SR Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Tato směrnice stanovuje jednotný

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH) PROGRAM VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ NA PODPORU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI KONTAKT II (LH) Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES15 Praha, leden 2015 OBSAH

Více

Prová dě cí vyhlá š ká k B3-14/7-RR Rádá pro Koměrciálizáci

Prová dě cí vyhlá š ká k B3-14/7-RR Rádá pro Koměrciálizáci Prová dě cí vyhlá š ká k B3-14/7-RR Rádá pro Koměrciálizáci I. Obsah II. Obecná ustanovení... 3 III. Postup při zpracování podkladů pro Radu pro komercializaci (dále Rada)... 3 IV. Výběr Proof of concept

Více

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové ze dne 26. června 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

A. Přehled právních předpisů dotčených navrhovaným řešením

A. Přehled právních předpisů dotčených navrhovaným řešením Pracovní návrh věcného záměru zákona o vysokých školách Verze ze dne 2.9.2011 1 s úpravami dle připomínek členů pracovní skupiny ke dni 5.9.2011 a s úpravami podle pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Více

PROBLEMATIKA ODMĚŇOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH VÝDAJŮ A DALŠÍCH ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD (BENEFITŮ) V ORGANIZACÍCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB A SPRÁVY

PROBLEMATIKA ODMĚŇOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH VÝDAJŮ A DALŠÍCH ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD (BENEFITŮ) V ORGANIZACÍCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB A SPRÁVY UČEBNÍ TEXT Č. 8 PROBLEMATIKA ODMĚŇOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH VÝDAJŮ A DALŠÍCH ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD (BENEFITŮ) V ORGANIZACÍCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB A SPRÁVY 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Helena Čornejová AUTOŘI

Více

Materiál zpracovaný Univerzitou Karlovou určeno k diskusi NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1

Materiál zpracovaný Univerzitou Karlovou určeno k diskusi NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1 NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1 A. Typologie vysokých škol 1. Členění vysokých škol na veřejné, státní a soukromé zůstane zachováno. Členění vysokých škol na vysoké školy univerzitní

Více

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb.

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb. 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích (účinnost 13. září 2005) se změnami a doplňky provedenými s účinností dnem zákonem č. 533/2006 Sb. vyhlášení (7. prosince

Více

2. veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích. programu GAMA, podprogram 1

2. veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích. programu GAMA, podprogram 1 Příručka pro uchazeče (souhrn nápověd z elektronického systému pro podávání návrhů projektů) Č. j.: TACR/569/2015 2. veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu GAMA, podprogram 1 2015 Obsah

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU 2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. Činnosti související se založením podniku 2.2. Vliv právní formy na založení podniku 2.3. Postup při zakládání podniku 2.4. Zakladatelský rozpočet Tržní ekonomiky na rozdíl od

Více

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Úplné znění Stanov ze dne 26. června 2014 Obsah I. Obecná ustanovení... 4 1 Identifikační údaje... 4 2 Předmět podnikání... 4 II. Základní kapitál,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH PROGRAM NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 až 2022

Více

PO HODNOCENÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ V 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU DELTA

PO HODNOCENÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ V 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU DELTA S M Ě R N I CE TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY PO HODNOCENÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ V. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU DELTA Ročník: 204 Číslo: SME-02d Vypracoval/a: Mgr. Markéta Šulcová Podpis Garant: Mgr. Martin

Více

1. Základní informace

1. Základní informace Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích dle ustanovení zákona č. 130/2002Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, a o změně některých

Více