Chci začít podnikat jak na to

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chci začít podnikat jak na to"

Transkript

1 VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti Reg. č. CZ.1.07/2.3.00/ Chci začít podnikat jak na to Kontakty: Ing. Jiří Herinek Ing. Radek Žilka

2 Obsah: Příprava podnikatelského záměru. Základní právní formy podnikání. Směrnice a interní předpisy UP. Projekt EFTRANS. Jak probíhá příprava podnikatelského záměru? Základní dokument: Podnikatelský záměr Osnova podnikatelského záměru je zde: Příručka Jak napsat podnikatelský záměr je zde:

3 Jak probíhá příprava podnikatelského záměru? Důležité je zachytit na papír to, co má začínající podnikatel pouze ve své hlavě. Myšlenkám dát strukturu, snést se na zem s očekáváním a vše dobře ekonomicky spočítat. 1. Název projektu. 2. Jméno a příjmení/název předkladatele, trvalé bydliště/sídlo předkladatele/sídlo firmy, IČ (pokud bylo přiděleno). 3. Právní forma, předmět podnikání, stručný popis historie firmy (pokud existuje). 4. Hlavní záměr projektu shrnutí. 5. Popis produktů/služby. 6. Prodejní a marketingová strategie. 7. Personální zajištění. 8. Technické a prostorové zajištění projektu. 9. Harmonogram realizace projektu, vize. 10. Rozpočet projektu, finanční nároky a zajištění projektu. 11. Závěrečné shrnutí - SWOT analýza projektu. Místo pro studenty se zajímavým nápadem. Z nápadu uděláme produkt, z produktu peníze. Podnikatelský inkubátor poskytuje výhodný nájem kanceláří a poradenské služby pro podnikání: Zpracování podnikatelského plánu. Pomoc s rozjezdem firmy. Odborné konzultace a poradenství. Propagace a reklama. Virtuální kancelář na 6 měsíců zdarma.

4 Neboj se, domluv si schůzku. Co dalšího můžeme začínajícím podnikatelům poskytnout? Průzkum trhu, dotazníky. Příprava marketingového plánu. Vedení marketingové kampaně s využití Microsoft Dynamics CRM, Public Relations pomoc se vztahy s veřejností a novináři. Organizace akcí. Kontakty. Vedení daňové evidence. Osoba samostatně výdělečně činná OSVČ OSVČ - podmínky Každá osoba, která chce provozovat živnost, musí splňovat všeobecné podmínky dané živnostenským zákonem ( 6). Ty jsou následující: a) dosažení věku 18 let b) způsobilost k právním úkonům (hovorově řečeno svéprávnost) c) bezúhonnost. Bod a) a b) lze obejít tak, že si stanovíte svého tzv. odpovědného zástupce, který bude zodpovědný za řádný provoz živnosti a dodržování právních předpisů. Typy živností Ohlašovací: volné, řemeslné, vázané Koncesované Prokazování odborné způsobilosti nebo vzdělání (paragraf 20 až 22 živnostenského zákona, pro vázané i příloha č. 2 živnostenského zákona

5 Vznik živnosti a povinnosti Výpis ze živnostenského rejstříku (původně živnostenský list) spolu s identifikačním číslem (IČ) 1000 Kč. Přihláška k daňové registraci (přihláška k plátcovství DPH), k důchodovému pojištění a ke zdravotnímu pojištění. Vedení daňové evidence. Podávání daňových přiznání (DPH, z příjmu, silniční daň), přehled pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu. Podnikatelský bankovní účet být nemusí. OSVČ hlavní/osvč vedlejší. Sazby v roce 2011 Daň z příjmu: 15 % z daňového základu (příjmy minus výdaje, případně výdaje paušálem) Důchodové pojištění: 29,2 % z 50 % daňového základu měsíční zálohy Kč Kč (z max. základu Kč) OSVČ vedlejší zálohy 723 Kč, do Kč bez záloh Zdravotní pojištění: 13,5 % z 50 % daňového základu měsíční zálohy 1670 Kč Kč (z max. základu Kč) OSVČ vedlejší zálohy neplatí Společnost s ručením omezeným Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným dle zákona č. 513/91 Sb. pro společné provozování podnikatelské činnosti pod obchodním jménem. Níže uvedeného dne, měsíce a roku se zakladatelé : Dohodli o založení společnosti s ručením omezeným.

6 Obchodní název, sídlo. Předmět podnikatelské činnosti. Základní jmění, obchodní podíly. Hodnota základního jmění společnosti je... Vklady společníků... Správou vkladů je pověřen. Jednání a podepisování za společnost. Orgány společnosti valná hromada, jednatel. Fondy společnosti, účetnictví, výkazy. Závěrečná ustanovení. Název společnosti (obchodní firma) Krajský soud v Ostravě, Havlíčkovo nábř. č. 34, Ostrava 1 Tel: ústředna Dopředu si ověřte, jestli Vám rejstříkový soud zapíše název společnosti, který si přejete. Předejdete tak zdržení. Návrh na zápis do obchodního rejstříku Sídlo společnosti u vlastní nemovitosti musí být souhlas všech majitelů (manželka) nebo získáte Souhlas s umístěním sídla společnosti od majitele.

7 Živnostenské listy Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc, telefon (výpis z rejstříku trestů jednatelů, originál Zakladatelské smlouvy, souhlas s umístěním sídla, čestné prohlášení odpovědného zástupce (může to být kdokoliv nad 18 let, bezúhonný (výpis z rejstříku trestů) - může to být klidně manželka)). Výpis z rejstříku stojí 50 Kč na CZECHPOINTu. Přímo na živnostenském úřadě zaplatíte 1000 Kč správní poplatek. Zřízení běžného účtu v bance splacení vkladu, lze ihned použít k podnikání Společnost je založená, co potom? Chcete založení urychlit, zajeďte na soud a osobně se vzdejte práva na odvolání. Po zapsání začíná s.r.o. existovat. Musíte se zaregistrovat na: Finančním úřadě (s sebou musíte mít výpis z obchodního rejstříku a smlouvu o založení účtu, rovnou se můžete zaregistrovat i k DPH) Správě sociálního zabezpečení a zaměstnance na zdravotních pojišťovnách. Místo podnikání/sídlo/provozovna Vlastnický vztah, smlouva o pronájmu

8 Interní předpisy UP Příkaz rektora UP B3-2/99: Zákaz soukromého podnikání na UP Článek 1 1. Na UP a všech jejích organizačních jednotkách je zakázáno soukromé podnikání a jakékoliv podnikatelské aktivity, které nesouvisejí s činností této vysoké školy nebo s její doplňkovou činností. 2. Zaměstnanci UP a jejích organizačních jednotek nesmí využívat prostory a vybavení včetně přístrojového k soukromým podnikatelským aktivitám. 3. Při uskutečňování soukromých podnikatelských aktivit nesmí zaměstnanci UP uvádět a používat telefonické kontakty UP, uvádět adresy UP a jejích organizačních složek jako kontaktní adresy uvedených aktivit. Článek 2 1. Porušení uvedené v odstavci I. tohoto příkazu bude považováno za závažné porušení pracovní kázně s důsledky předpokládanými v ustanoveních 46 a 53 zák. č. 65/1965 Sb. v platném znění (zákoník práce). 2. Dodržování tohoto příkazu bude nejméně pololetně kontrolováno. Pravidla pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů Univerzity Palackého v Olomouci do právnických osob Účelem tohoto vnitřního předpisu je stanovit postup při zakládání právnických osob s účastí UP a stanovení práv a povinností zaměstnanců UP při tomto postupu, při činění úkonů spojených s účastí UP v právnických osobách a práva a povinnosti zaměstnanců zajišťujících řádný transfer znalostí a technologií UP prostřednictvím spin-off společnosti. Vnitřní předpis současně upravuje postup při komerčním využití předmětů práv průmyslového vlastnictví UP prostřednictvím spin-off společnosti.

9 Upravuje dvě formy poskytnutí práv k využívání průmyslového vlastnictví UP prostřednictvím spin-off společnosti: převedení vlastnických práv k průmyslovému vlastnictví do spin-off společnosti, a to: buď formou převodu předmětu práv k průmyslovému vlastnictví, nebo formou nepeněžitého vkladu předmětu práv průmyslového vlastnictví do základního kapitálu spin-off společnosti, spojeného tak se získáním majetkové účasti UP v takové společnosti, poskytnutí licence k využívání předmětu práv průmyslového vlastnictví spin-off společnosti. Postup při přijímání návrhů na založení právnických osob s účastí UP činnost má na starosti VTP UP, který odpovídá, aby celý proces přípravy návrhu byl v souladu s právními předpisy ČR a interními předpisy UP, navrhovatel předkládá návrh na VTP UP, návrh obsahuje: důvody založení a přínosy pro UP, způsob zapojení UP, návrh smluvních vztahů s UP, majetkovou strukturu společnosti, specifikaci vkladu UP (peněžitý, nepeněžitý), návrh personálního obsazení statutárních orgánů, návrh společenské smlouvy, podnikatelský záměr, ekonomickou rozvahu. Komerční využití průmyslového vlastnictví na UP Mezi právnickou osobou (spin-off společností) a UP budou sjednány smlouvy, které umožní této právnické osobě využívat průmyslové vlastnictví vzniklé na UP, případně také využívat laboratorní prostory či služby UP, a to za běžných komerčních podmínek. Příprava těchto smluv (zpravidla licenční smlouvy, smlouvy o spolupráci či smlouvy nájemní) je v působnosti VTP UP a Právního oddělení UP. Poskytnutí práv k předmětům průmyslového vlastnictví, případně další formy spolupráce mezi UP a právnickou osobou (spin-off společností), je rektorovi/ce oprávněn navrhovat

10 kterýkoliv zaměstnanec/kyně UP. K návrhu je povinen přiložit stanovisko ředitele/ky VTP UP. O poskytnutí práv k předmětům průmyslového vlastnictví rozhoduje rektor/ka. Sledování a vyhodnocování vstupu UP do právnické osoby Každoročně do 1. srpna běžného roku ředitel VTP UP předkládá výslednou zprávu o hospodaření příslušné právnické osoby za uplynulý kalendářní rok prorektorovi/ce pro vědu a výzkum. Obsahem zprávy je podrobné zhodnocení ekonomické situace dané právnické osoby ekonomické údaje včetně komentáře. Zpráva o hospodaření za uplynulý kalendářní rok je spolu s vyjádřením prorektorky pro vědu a výzkum předložena k projednání v kolegiu rektora. Pokud ředitel VTP UP zjistí skutečnosti závažného charakteru týkající se hospodaření, případně jiných významných okolností v činnosti těchto právnických osob, ihned informuje prorektorku pro vědu a výzkum. Projekt Efektivní transfer znalostí EF-TRANS Metodiky projektu EF TRANS Metodika I - Systém komercializace: zpracovatel Technologické centrum AV ČR. Metodika II - Ochrana duševního vlastnictví: zpracovatel Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři. Metodika III - Spolupráce s aplikační sférou: zpracovatel Technologické centrum AV ČR. Metodika IV - Využití licencí: zpracovatel Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři. Metodika V - Zakládání firem: zpracovatel Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři. Metodika VI - Hodnocení výsledků a monitoring: zpracovatel Technologické centrum AV ČR. Metodika VII - Výchova k podnikání: zpracovatel VŠP Ostrava a.s.

11 Metodiky projektu EF TRANS informace /EF-TRANS/Dokumenty ke stažení / o nás/ zapojení do projektů / EF-TRANS

12 E-learningové otázky 1. Co musí obsahovat podnikatelský záměr? 2. Jaké poradenské služby poskytuje Podnikatelský inkubátor? 3. Jaké podmínky musí splňovat Osoba samostatně výdělečně činná? 4. Jaké náležitosti musí obsahovat společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným? 5. Co je potřeba udělat po založení společnosti?

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

Zakládání právnických osob. Metodika V

Zakládání právnických osob. Metodika V Zakládání právnických osob Metodika V Zakládání právnických osob Metodika V Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Lektor: Mgr. Luboš Fojtík Bauerova vila, Libodřice 11. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání.

Více

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU 2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. Činnosti související se založením podniku 2.2. Vliv právní formy na založení podniku 2.3. Postup při zakládání podniku 2.4. Zakladatelský rozpočet Tržní ekonomiky na rozdíl od

Více

Začínáte? Zakládání s.r.o. krok za krokem. Příručka pražského podnikatele. (proces založení a vzniku společnosti s ručením omezeným)

Začínáte? Zakládání s.r.o. krok za krokem. Příručka pražského podnikatele. (proces založení a vzniku společnosti s ručením omezeným) Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Zakládání s.r.o. krok za krokem (proces založení a vzniku společnosti s ručením omezeným) Začínáte? Příručka

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost... [Zadejte text.] Obsah 1 Podnik, jeho cíle a funkce...3 1.1 Podstata podniku a podnikání...3 1.2 Právní úprava podnikání...4 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...4 2 Okolí podniku...5 3 Typologie podniků...5

Více

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání. Odpovězte

Více

PRAKTIKUM PODNIKATELE

PRAKTIKUM PODNIKATELE PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0032 Evropský sociální

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Omezení použití dotačních prostředků Průběh dotačního řízení Podmínky

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ HUDEBNÍ FAKULTA Katedra operní režie a hudebního manažerství Podmínky pro vznik nové hudební produkční agentury v České republice: Transformace činnosti OSVČ pořádání

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

Vydala Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3

Vydala Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3 ZŘÍZENÍ LABORATOŘE Zřízení laboratoře Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Zřízení domácí ošetřovatelské péče Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t o d i c k ý n á v o d Energetického regulačního úřadu k podávání žádostí o udělení, změny nebo zrušení licencí podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA Zřízení masérského studia Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem EU

Více

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb.

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb. Aktualizované znění ZÁKON č. 130/2002 Sb. ze dne 14. března 2002 o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) Ve znění:

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

2. Příjemce: (název tučně) Právní forma: (státní příspěvková organizace / veřejná vysoká škola / veřejná výzkumná instituce / ) Adresa:

2. Příjemce: (název tučně) Právní forma: (státní příspěvková organizace / veřejná vysoká škola / veřejná výzkumná instituce / ) Adresa: Příloha č. 5 Příloha č. 5- vzorová smlouva vymezuje práva a povinnosti smluvních stran. Tato vzorová smlouva odpovídá projektu typu D (vyjma přílohy č. 3 - Všeobecné podmínky, které jsou stejné pro všechny

Více