Výroční zpráva. Annual report

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Annual report"

Transkript

1 Výroční zpráva Annual report

2

3

4

5 The JIC s projects meet the selected aims of the Regional Innovation Strategy for South Moravia (RIS), which are to support innovation in business. The RIS is a long-term plan for the development of the region which was started on the initiative of the South Moravian Region. It includes specific steps that are taken by the region in order to improve the quality of life for all. The JIC is responsible for the implementation and coordination of the RIS. JIC naplňuje svými projekty vybrané cíle Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (RIS) podporující inovativní podnikání. RIS představuje dlouhodobý plán rozvoje regionu, který vznikl z iniciativy Jihomoravského kraje. Obsahuje konkrétní aktivity, které krok po kroku dělají z Jihomoravského kraje místo se stoupající kvalitou života pro všechny. JIC je kromě implementace pověřen i koordinací RIS. Podporujeme vznik nových firem 35 Jsme hnacím motorem startupů 47 Zavedeným technologickým firmám jsme partnerem při jejich růstu 59 We support the creation of new businesses 35 We are the driving force behind startups 47 For established technological firms, we are a partner for growth 59

6 For established technological firms, we are a partner for growth 59 Zavedeným technologickým firmám jsme partnerem při jejich růstu 59 Podporujeme vznik nových firem 35 Jsme hnacím motorem startupů 47 JIC naplňuje svými projekty vybrané is responsible for the implementation and coordination of the RIS. that are taken by the region in order to improve the quality of life for all. The JIC was started on the initiative of the South Moravian Region. It includes specific steps The RIS is a long-term plan for the development of the region which South Moravia (RIS), which is to support innovation in business. The JIC s projects meet the stated aims of the Regional Innovation Strategy for We support the creation of new businesses 35 We are the driving force behind startups 47 kvalitou života pro všechny. JIC je kromě implementace pověřen i koordinací RIS. aktivity, které krok po kroku dělají z Jihomoravského kraje místo se stoupající rozvoje regionu, který vznikl z iniciativy Jihomoravského kraje. Obsahuje konkrétní inovativní podnikání. RIS představuje dlouhodobý plán cíle Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (RIS) podporující

7 ÚVODNÍ SLOVO FOREWORD

8 4 How ideas from Brno change the world... We put on an exhibition with the above name in It celebrated our tenth year of operations in the Czech Republic and our long-term cooperation with our founders: The City of Brno, the South Moravian Region and the universities of Brno. Ideas from companies working with the JIC not only leave their impression on the region, but literally change the world. For example, one company which started out at the JIC ten years ago today sells its secure printing solutions to the whole world. Another innovation the product of a firm which grew out of a student project helped during recent natural disasters in Japan and Haiti. What about you? Do you have an interesting idea but don t know how to start a business? Or perhaps you already have a company and want it to grow? Maybe you just want to see how you can work together with us. Take a browse through our annual report where we present our projects and show how we support people in creating companies and on their journey to global markets.... And it s not just down to us that the JIC and its services have been such a success on both the domestic and international scene. Huge gratitude must also be given to our founders, who have supported us to develop the innovation landscape in South Moravia.

9 5 Ing. JIŘÍ HUDEČEK ředitel JICu CEO of JIC Jak brněnské nápady mění svět Výstavou s tímto názvem JIC v roce 2013 oslavil své desetileté působení v České republice a svou dlouholetou spolupráci se svými zřizovateli městem Brnem, Jihomoravským krajem a brněnskými univerzitami. Nápady firem, se kterými v JICu spolupracujeme, totiž skutečně nezanechávají svůj otisk jen v regionu, ale doslova mění svět. Například společnost, která před lety začínala v prostorách JICu, dnes prodává své řešení bezpečného tisku do celého světa. Produkt firmy, která vznikla ze studentského týmu, pomáhal při přírodních katastrofách v Japonsku a na Haiti. A co vy? Máte v hlavě zajímavý nápad, a nevíte, zda na něm můžete založit podnikání? Nebo již máte firmu a chcete růst? Možná vás jen zajímá, jak s námi můžete spolupracovat. Prolistujte si naši výroční zprávu, kde vám představujeme projekty, kterými podporujeme lidi při vytváření firem a při jejich cestě na celosvětové trhy. A není to jen naše zásluha, že JIC boduje se svými službami na domácí i mezinárodní scéně. Velké díky totiž patří našim zřizovatelům, kteří dlouhodobě podporují rozvoj inovativního prostředí jihomoravského regionu.

10 6 JUDr. MICHAL HAŠEK hejtman Jihomoravského kraje Governor of the South Moravian Region Setting out on an innovation journey was the right decision......and this approach unique in the Czech Republic ten years ago is now delivering results. We co-founded the JIC with the aim of building on the region s capacity for innovation to help cultivate business. Today we are sharing this experience with other regions. Vydat se cestou inovací bylo správné rozhodnutí teď nám tento v České republice před deseti lety ojedinělý přístup přináší výsledky. JIC jsme spoluzakládali s cílem postavit budoucnost regionu na využití inovačních kapacit kraje pro rozvoj podnikání. Dnes díky tomu předáváme své zkušenosti i ostatním regionům. That we were able to move South Moravia towards a knowledge based economy has really helped us develop an innovation policy at a national level and improve the position of the whole of the Czech Republic, particularly in the framework of Central Europe. The JIC is in this respect our strategic partner. Its range of services and international connections empower our efforts to spread innovation into our region. And our success is thanks to the projects you can read about in this annual report. To, že se nám podařilo nasměrovat Jihomoravský kraj na cestu znalostní ekonomiky, nám pomáhá rozvíjet inovační politiku i na národní úrovni, a posilovat tak pozici celé České republiky v rámci středoevropského prostoru. JIC je v tomto směru naším strategickým partnerem. Šíře jeho služeb a mezinárodní zapojení zhodnocují naše nemalé úsilí, které vkládáme do podpory inovací v našem regionu. A to i díky projektům, které najdete v této výroční zprávě.

11 7 Bc. ROMAN ONDERKA, MBA primátor statutárního města Brna Mayor of the City of Brno Brno Innovation Vouchers connecting companies with scientists In 2004 we celebrated six years of innovation vouchers. The vouchers help companies to use cutting edge scientific knowledge to improve their products for the market. From its inception the project has been run in cooperation with the JIC and in that time over 1,100 companies have requested innovation vouchers of which 260 were successful. Brněnské inovační vouchery již tradičně spojují firmy s vědci V roce 2014 uplynulo již šest let od zavedení tzv. inovačních voucherů, které pomáhají firmám využívat nejnovějších vědeckých poznatků ke zdokonalení produktů uváděných na trh. Projekt realizujeme od samého začátku s JICem a za tu dobu požádalo o inovační vouchery více než firem a přes 260 z nich voucher získalo. This high interest in innovation support and in fruitful cooperation between companies and the research sphere reminds us that it s not for nothing that Brno has a reputation as an incubator of tech talent. This reputation is built upon our long-term cooperation with the JIC; who has helped us to launch original projects and, thus, further the development of the innovation space in our city. Právě vysoký zájem o podporu inovací a plodná spolupráce mezi firemní a výzkumnou sférou nás utvrzují v tom, že Brno se ne nadarmo těší pověsti líhně technologických talentů. K tomuto renomé přispívá i naše dlouholetá spolupráce s JICem, s jehož pomocí můžeme připravovat originální projekty, a napomáhat tak dalšímu rozvoji inovativního prostředí našeho města.

12

13 JIC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE JIC AS A PART OF THE REGIONAL INNOVATION STRATEGY OF THE SOUTH MORAVIAN REGION

14 10 Mgr. VÁCLAV BOŽEK, CSc. předseda řídicího výboru Regionální inovační strategie Steering Committee Chairman for the Regional Innovation Strategy Our successful experience with innovation extends beyond the borders of South Moravia Years ago, we made the decision to develop our region systematically. We set specific goals with an emphasis on high standards. This has made South Moravia into one of the most innovative regions in Europe. That is why in 2001 we produced our first Regional Innovation Strategy (RIS). This approach, designed to ensure increased competitiveness for South Moravia, was at the time both bold and pioneering for the Czech Republic. Since then it has become a model for other regions to follow. A large part of this is due to the JIC, with whom we have managed to effectively fulfil the goals of the RIS. Our joint mission is to test the untried, sow innovative solutions and seek inspiration and new paths to business development. It pleases us that South Moravia has become an example of good practice and we have taken our original plan to new horizons.

15 11 RIS spojuje vědce z univerzit a výzkumných center, majitele technologických firem, zastupitele veřejné správy i aktivní veřejnost. RIS joins university scientists and research centres, owners of tech firms, people from local and regional government and the activities of the general public. Naše úspěšná praxe s inovacemi přesahuje hranice jihomoravského regionu Před lety jsme se rozhodli rozvíjet náš region systematicky, s konkrétními cíli a s důrazem na vysoký standard aktivit, které směrují Jihomoravský kraj mezi nejinovativnější regiony Evropy. Proto v roce 2001 vznikla první Regionální inovační strategie (RIS). Postupy, kterými chtěla jižní Moravě zajistit lepší konkurenceschopnost, byly tehdy v prostředí České republiky často novátorské a odvážné, ale časem se staly vzorem i pro ostatní regiony. Velkým dílem se o to zasloužil i JIC, jehož prostřednictvím se nám daří efektivněji naplňovat cíle RIS. Naším společným úkolem je zkoušet nevyzkoušené, prosazovat průkopnická řešení a hledat inspiraci a nové cesty vedoucí k rozvoji podnikání. Těší nás, že se jižní Morava stala mezitím příkladem dobré praxe. Tím dostal původní plán rozvoje našeho regionu další nový rozměr.

16 12 REGIONAL INNOVATION STRATEGY OF THE SOUTH MORAVIAN REGION In addition to the implementation and coordination of the RIS goals, the JIC supplements the goals with some of its own projects. The relevance and impact of the RIS of South Moravia is illustrated by these outcomes and results: The creation of over 600 highly qualified positions in more than 120 new tech firms (e.g. Y Soft, Westcom, GINA Software, INVEA-TECH, Phonexia) which have attracted more than 50 million crowns of venture capital from private investors. The creation of approximately 16,000 positions by attracting foreign investors with high added value. The arrival of 30 leading scientists to Brno with the SoMoPro program with a value of CZK 200 million (a third of the scientists came from the 20 best universities in the world). The creation of a system for developing talent from high school to PhD including preparing a science-learning centre worth CZK 600 million. Support for over 260 research cooperation projects between universities and commercial companies utilising our JIC innovation vouchers worth over CZK 32 million. Three technology incubators have been built for CZK 250 million (JIC Innovation Park). Another incubator is in preparation and soon to be finished (INMEC Technology incubator) with a value of CZK 400 million. Building a competence centre in Kuřim for machine tools INTEMAC. The creation of regional conditions for attracting grants in the value of CZK 17 billion from the Operational Programme Research and Development for Innovation (projects such as CEITEC and ICRC). V současnosti je dokončována příprava nové generace RIS JmK na období , jejíž ambicí je primárně investovat do vzdělávání a výzkumu s relevancí pro firmy v oborech, které jsou z hlediska inovativnosti a zaměstnanosti v jihomoravském regionu nejsilnější: pokročilé výrobní a strojírenské technologie, přesné přístroje, vývoj softwaru a hardwaru, léčiva, lékařská péče a diagnostika, technologie pro letecký průmysl. We are currently finalising our preparations for a new generation of RIS South Moravia for , where the ambition is to primarily invest into education and research of relevance to companies in fields which are the most strongly represented in South Moravia in terms of innovation and employment: Advanced manufacturing and mechanical engineering technologies, Precision instruments, Development of software and hardware, Pharmaceuticals, health care and diagnostics, Technologies for the airline industry.

17 13 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (RIS JmK) je dlouhodobý strategický plán pro zvýšení konkurenceschopnosti jižní Moravy. Usiluje mimo jiné o to, aby Jihomoravský kraj patřil mezi 50 nejvíce inovativních regionů v EU. Konkrétní projekty vycházející z RIS přivádí do regionu špičkové vědce, pomáhají výzkumníkům spolupracovat s firmami, podporují talentované studenty i ambiciózní inovativní firmy, iniciují mezinárodní spolupráci nebo do regionu lákají zahraniční technologické firmy. The Regional Innovation Strategy of the South Moravian Region (RIS) is a long-term strategic plan which improves competitiveness across all of South Moravia. One of its main aims is to push South Moravia up among the 50 most innovation regions in the EU. Specific projects based on the RIS bring top scientists to the region; assist researchers to work with companies; support talented students and ambitious innovative companies; initiate international cooperation and attract foreign tech companies to the region. JIC naplňuje vybrané cíle RIS některými svými projekty a zároveň byl pověřen její koordinací. Významnost a dopad realizace RIS Jihomoravského kraje lze ilustrovat na těchto vybraných výstupech a dosavadních výsledcích: vytvoření přes 600 vysoce kvalifikovaných pracovních míst ve více než 120 nových technologických firmách (například Y Soft, Westcom, GINA Software, INVEA-TECH, Phonexia), do kterých bylo investováno přes 50 milionů korun rizikového kapitálu ze strany soukromých investorů, vytvoření přibližně 16 tisíc pracovních míst formou přilákání zahraničních investorů s vysokou přidanou hodnotou, příchod 39 špičkových vědců do Brna díky programu SoMoPro v hodnotě 200 milionů korun, přičemž třetina vědců přišla z 20 nejlepších univerzit světa, vytvoření systému výchovy mladých talentů od středoškoláků po doktorandy připravovanou součástí projektu je i zřízení science learning centra za 600 milionů korun, podpoření přes 260 realizací výzkumných spoluprací mezi univerzitami a komerčními firmami prostřednictvím JIC inovačních voucherů v celkové hodnotě přes 32 milionů korun, vybudování tří technologických inkubátorů za 250 milionů korun (JIC Innovation Park), další technologický inkubátor (INMEC) v hodnotě 400 milionů korun je nyní před dokončením, vybudování kompetenčního centra v Kuřimi pro obráběcí stroje INTEMAC, vytvoření zásadních podmínek v regionu pro získání dotací v celkové hodnotě 17 miliard korun z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (projekty typu CEITEC, ICRC a další).

18 14 American Flextronics is one of the world s Americký Flextronics je předním foremost providers of services and solutions poskytovatelem služeb a řešení v rámci in the fields of development, innovation, vývoje, inovací, nových technologií a výroby new technologies and the production of electronics. Among their customers are global brands from the automotive, aerospace, medical and consumer electronics industries. In 2000 Flextronics came to Brno and opened a production plant. Starting in 2002 a thousand of FLEXTRONICS SVÝM ODCHODEM DAL IMPULS PRO RIS, PO 10 LETECH elektroniky. Mezi jeho zákazníky patří světové značky automobilového, leteckého průmyslu, medicíny a spotřební elektroniky. V roce 2000 přišla firma do Brna a otevřela zde výrobní závod. Už v roce 2002 začalo propouštění tisícovky zaměstnanců a Flextronics přesunul employees were made redundant and Flextronics moved production further east. The wave of SE VRACÍ výrobu dále na východ. Následná nezaměstnanost byla impulsem, který formoval Regionální inovační redundancies was the impulse for formulating strategii Jihomoravského kraje a její zaměření the Regional Innovation Strategy for South Moravia, with its aim to create stable jobs in developed FLEXTRONICS, na tvorbu stabilních pracovních míst ve vyspělých technologických firmách a ve výzkumu a vývoji. tech companies and in research and development. The JIC was founded as part of this strategy. Ten years later the results of our innovation strategy are clear and Flextronics is coming back to the region because of it. In 2013 their development centre connected up with JIC s accelerator StarCube to support startups focused on hardware, offering them skilled people and equipment. For some of the projects we can contribute feasibility studies or even assist with analysis for placing products on the market, says Flextronics s Milos Kafka, Senior Director and General Manager responsible for European industrial design. If necessary we can even provide our laboratories and the capacity for debugging and production of prototypes. WHOSE EXIT FROM BRNO MORE THAN 10 YEARS AGO WAS THE SPUR FOR THE CREATION OF THE RIS, HAS RETURNED V rámci strategie tehdy vznikl i JIC. Po deseti letech jsou vidět výsledky inovační strategie i v tom, že Flextronics se do Brna vrátil. Jeho vývojová centrála navázala v roce 2013 partnerství s JIC akcelerátorem StarCube, v jehož rámci podpoří startupy zaměřené na hardware, nabídne jim své odborníky a zařízení. U některých projektů bychom mohli přispět i studií proveditelnosti nebo třeba i s analýzami pro uvedení výrobků na trh. V případě potřeby můžeme poskytnout i naše laboratoře a kapacity pro odladění a výrobu prototypů, popisuje zapojení Flextronics Miloš Kafka, Senior Director a General Manager, zodpovědný za evropský průmyslový design.

19

20

21 JIC JIC

22 18 JIC The JIC (South Moravian Innovation Centre) supports innovative entrepreneurship, conditions for a competitive business environment and the creation of skilled jobs in South Moravia. V roce 2013 oslavilo centrum 10 let od svého vzniku. The mission of the JIC is to empower people in creating and growing companies that change the world. That s why the JIC aims its activities at tech businesses at all stages from the initial idea up to being a fully developed businesses. We help startups to grow and we support local developed companies to identify and exploit growth opportunities. The JIC supports companies in creating innovative processes, in establishing cooperation between research teams and in getting the most from modern technology. The JIC is a holder of the prestigious BIC accreditation, which is granted by the European Business & Innovation Centre Network (EBN) on behalf of the European Commission. In 2013 the centre celebrated 10 years since its foundations. JIC is a member of the following international networks European Business & Innovation Centre Network (EBN) Enterprise Europe Network (EEN) The European Association of Development Agencies (EURADA) EBN is an international European network bringing together more than 200 business and innovation centres (BIC) and other organisations such as incubators, innovation and business centres throughout Europe. EEN is a network of organisations that provides business support in entering international markets, in developing innovation and improving competitiveness. JIC has been a member of the EEN from EURADA is non-profit organisation, which supports regional economic development by working with the European Commission; facilitating the exchange of best practice between its members and promoting international co-operation.

23 19 JIC MISE THE MISSION Podporujeme lidi ve vytváření a rozvoji firem, které mění svět. Empowering people to create and grow businesses that change the world. JIC (Jihomoravské inovační centrum) podporuje inovační podnikání, konkurenceschopnost jihomoravských firem a vytváření kvalifikovaných pracovních míst v regionu. Misí JICu je podporovat lidi ve vytváření a rozvíjení firem, které mění svět. Proto JIC zaměřuje své aktivity na technologické podnikání ve všech fázích od prvního nápadu až po rozvinuté společnosti. Začínajícím firmám pomáhá při startu i v rozvoji a s místními rozvinutými společnostmi spolupracuje na identifikaci a využití růstových příležitostí. JIC firmy podporuje ve vytváření inovativních procesů, v navazování spolupráce s výzkumnými týmy a v přístupu k moderním technologiím. JIC je držitelem prestižní akreditace BIC, kterou uděluje European Business & Innovation Centre Network (EBN) na základě licence Evropské komise. JIC je zapojen do těchto mezinárodních sítí European Business & Innovation Centre Network (EBN) Enterprise Europe Network (EEN) The European Association of Development Agencies (EURADA) EBN je mezinárodní evropská síť sdružující více než 200 podnikatelských a inovačních center (BIC) a dalších organizací, jako jsou inkubátory, inovační a podnikatelská centra po celé Evropě. EEN představuje síť organizací, které zajišťují podnikatelům podporu při vstupu na zahraniční trhy, v rozvoji inovací a zvyšování konkurenceschopnosti. JIC je členem sítě EEN od roku EURADA je nezisková organizace, která podporuje regionální hospodářský rozvoj za pomoci dialogu s odděleními Evropské komise, výměnu osvědčených postupů mezi svými členy a jejich mezinárodní spolupráci.

24 20 ORGANISATIONAL STRUCTURE JIŘÍ HUDEČEK CEO MICHAELA ŠULEŘOVÁ COO DAVID UHLÍŘ CSO MICHAL HRABÍ PETR CHLÁDEK LUCIE KANIOKOVÁ RADIM KOCOUREK LENKA GÁBRIŠOVÁ manažer startup programu startup program manager manažer Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje manažerka marketingu marketing manager manažer projektového týmu project team manager lidské zdroje human resources IVA ADAMOVÁ LUCIE KRÁTKÁ VOJTĚCH KRMÍČEK ZUZANA ŠEBESTOVÁ HANA ŠUDÁKOVÁ Regional Innovation Strategy Manager for the South Moravian Region TOMÁŠ AVRAT PAVEL CSANK HALINA JÍLKOVÁ HANA KOSTOVIČOVÁ HELENA TOVÁRKOVÁ MARTINA ČERVENKOVÁ DÁVID JÁNOŠÍK ZDEŇKA KUJOVÁ ZDENĚK RUČKA JINDŘICH WEISS MARKÉTA OUJESKÁ

25 21 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 42 Počet zaměstnanců Number of employees 10 kolegyň je ke dni na rodičovské dovolené. As of 28 th February 2014, 10 colleagues are on maternity leave. MILOŠ SOCHOR DAVID UHLÍŘ JIŘÍ VALA JOSEF ZEDNÍK INTEMAC Solutions, s.r.o. hlavní konzultant chief consultant LUCIE BREŠOVÁ JANA FLEISSIGOVÁ JANA BARTOŠKOVÁ ZUZANA GAÁLOVÁ JINDŘIŠKA GEIPELOVÁ ALENA KŘÍŽOVÁ ROBERT TÓTH MARTA ZEMANOVÁ manažer týmu technologické spolupráce technological cooperation manager ADÉLA HRADILOVÁ PAVLA MATULOVÁ ONDŘEJ PETRÁŠEK MONIKA VRBKOVÁ manažer ICT ICT manager finanční manažer finance manager MICHAELA RAJSIGLOVÁ JANA SEDLÁKOVÁ KAMILA ŠVECOVÁ (od samostatná dceřiná společnost JICu) (subsidiary company of JIC since 1 st November 2013) RADOMÍR ZBOŽÍNEK (ředitel/director) PETR MINÁŘ

26 22 STRUKTURA ROZPOČTU BUDGET STRUCTURE v celých tisících Kč / in thousands of Czech crowns JIHOMORAVSKÝ KRAJ SOUTH MORAVIAN REGION STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO CITY OF BRNO SLUŽBY A PROJEKTY SERVICES AND PROJECTS

27 23 ZŘIZOVATELÉ JIC FOUNDERS Vize JICu Do roku 2020 přineseme Jihomoravskému kraji: 100 nových technologických firem, 20 rychle rostoucích firem s mezinárodními ambicemi, 40 vyspělých inovačních firem s vlastní výzkumnou kapacitou v klíčových oborech. Pomůžeme České republice do top 20 nejlepších ekonomik světa. V našem úsilí o vytváření prostředí pro snadnější inovační podnikání na jižní Moravě nás podporují naši zřizovatelé: In our efforts towards creating an environment for innovative business in South Moravia we are helped by our founders: South Moravian Region Statutory City of Brno Masaryk University Vision By the year 2020 we will bring to South Moravia: 100 new technology businesses, 20 fast-growing companies with international ambitions, 40 developed innovative firms with their own research capacity in key sectors. Brno University of Technology Mendel University in Brno University of Veterinary and Pharmaceutical Science Brno We will help the Czech Republic break into the top 20 strongest economies in the world. Valná hromada je složena ze statutárních zástupců zřizovatelů JICu. The General Assembly is composed of representatives of all the founders of JIC.

28 24 BALANCE SHEET on the date of 28 th February 2014 (in thousands of Czech crowns) (null items removed) The financial statements were approved by the JIC General Assembly members: doc. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. (Mendel University) prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. (Masaryk University) Mgr. Václav Božek, CSc. (South Moravian Region office) prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c. (Brno University of Technology) Ladislav Macek (City of Brno) Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. (University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno) Indicat. ASSETS Line No Current accounting period Previous accounting period Gross Adjustment Net Net a b c TOTAL ASSETS B. Fixed assets B. I. Intangible fixed assets Software Valuable rights B. II. Tangible fixed assets Constructions Equipment Tangible fixed assets under construction B. III. Long-term financial assets Shares controlled organizations C. Current assets C. II. Long-term receivables Trade receivables Other receivables C. III. Short-term receivables Trade receivables Due from state tax receivables Short-term advanced payments Estimated receivables Other receivables C. IV. Short-term financial assets Cash Bank accounts D. I. Accruals Deferred expenses

29 25 ROZVAHA ke dni (v celých tisících Kč) (pokráceno o nulové položky) Označení AKTIVA Číslo řádku Běžné účetní období Minulé úč. období Brutto Korekce Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek Software Ocenitelná práva B. II. Dlouhodobý hmotný majetek Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B. III. Dlouhodobý finanční majetek Podíly ovládaná osoba C. Oběžná aktiva C. II. Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Jiné pohledávky C. III. Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Stát daňové pohledávky Ostatní poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách D. I. Časové rozlišení Náklady příštích období Účetní závěrku schválila valná hromada JICu ve složení: doc. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. (MENDELU) prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. (MU) Mgr. Václav Božek, CSc. (JMK) prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c. (VUT) Ladislav Macek (SMB) Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. (VFU)

30 26 BALANCE SHEET on the date of 28 th February 2014 (in thousands of Czech crowns) (null items removed) Indicat. LIABILITIES Line No Current accounting period Net Previous accounting period a b c 5 6 TOTAL LIABILITIES A. Equity A. I. Registered capital A. II. Capital funds Other capital funds A. III. Reserve fund, statutory reserve account for cooperatives and other retained earnings Legal reserve fund / indivisible fund A. IV. Profit / loss of previous years Retained earnings from previous years A. V. Profit/loss of current period (+/-) B. Other sources B. I. Reserves Income tax reserve B. III. Short-term payables Trade payables Payroll Social security and health insurance payable State tax liabilities and subsidies Estimated payables Other payables B. IV. Bank loans and financial assistance Short-term bank loans C. I. Accruals Deferred revenues Net

31 27 ROZVAHA ke dni (v celých tisících Kč) (pokráceno o nulové položky) Označení PASIVA Číslo řádku Stav v běžném účetním období Netto Stav v minulém účetním období Netto a b c 5 6 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. II. Kapitálové fondy A. III. 2 Ostatní kapitálové fondy Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Zákonný rezervní fond / nedělitelný fond A. IV. Výsledek hospodaření minulých let Neuhrazená ztráta minulých let (-) A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B. Cizí zdroje B. I. Rezervy Rezerva na daň z příjmů B. III. Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát daňové závazky a dotace Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci Krátkodobé bankovní úvěry C. I. Časové rozlišení Výnosy příštích období

výroční zpráva annual report

výroční zpráva annual report výroční zpráva annual report úvodní slovo foreword FOREWORD South Moravia has supported innovation and innovative business for 10 years Jihomoravský kraj již deset let podporuje inovace a inovativní podnikání

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o.

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o. ANUAL REPORT 07 VÝROČ NÍ ZPRÁVA CZECH-KARBONs.r.o. Výroční zpráva Annual report 07 07 Czech - karbon s.r.o. Výroční zpráva Annual report 1 3 5 7 9 11 Úvodní slovo jednatele společnosti Foreword by the

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT 2014 PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT 1 OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION 01 Základní údaje o společnosti 5 General Information about the Company 02 Úvodní slovo statutárního

Více

OBSAH / CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA / FOREWORD BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD 7

OBSAH / CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA / FOREWORD BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD 7 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA / FOREWORD BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD 7 OBSAH / CONTENTS PŘEHLED ČINNOSTÍ SPOLEČNOSTI / OVERVIEW OF COMPANY ACTIVITIES 11 PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI A HLAVNÍ

Více

Profil společnosti Výroční zpráva. Company profile Annual report

Profil společnosti Výroční zpráva. Company profile Annual report Annual report Content of Presentation Obsah prezentace Profil společnosti Základní údaje o společnosti Primary Data on the Company Úvodní slovo statutárního ředitele Introductory World by the Statutory

Více

profil společnosti & výroční zpráva 2012

profil společnosti & výroční zpráva 2012 profil společnosti & výroční zpráva Company profile & PROfIl SPOleČnOSTI VýROČní ZPRáVa COmPany PROfIle annual RePORT obsah prezentace Content of presentation Základní údaje o společnosti Primary Data

Více

Výroční zpráva. Annual Report

Výroční zpráva. Annual Report Výroční zpráva Annual Report 2005 Contents Obsah Contents Obsah Key Economic Indicators 6 Introducing Raiffeisenbank 8 Important Events in 2005 10 CEO s Statement 14 Statutory and Supervisory Bodies 24

Více

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA & & Obsah prezentace Content of presentation OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT O Základní údaje o společnosti Primary Data on the

Více

Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

Success is in the details Úspěch spočívá v detailech Success is in the details Úspěch spočívá v detailech Deloitte A Quality Brand Deloitte is the brand name that represents Deloitte Touche Tohmatsu, a global organisation of firms devoted to excellence in

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 > Úvodní slovo předsedy představenstva > Introductory Word by the Chairman of the Board of Directors Vážení

Více

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní finanční ukazatele 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Statutární orgány a vedení společnosti 12 Organizační

Více

Výroční zpráva '13. Annual Report CENTROPOL ENERGY

Výroční zpráva '13. Annual Report CENTROPOL ENERGY Annual Report Výroční zpráva CENTROPOL ENERGY '13 '13 Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY > Obsah > Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introduction

Více

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s.

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2007 Annual report WAG minerální paliva,

Více

Roční zpráva 2001 Annual Report

Roční zpráva 2001 Annual Report Roční zpráva 2001 Annual Report [ ČP Leasing, a.s. ] Obsah [ Contents ] Profil společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Složení vrcholových orgánů společnosti k 31. 12. 2001 8 Organizační schéma

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regionální rozvojová agentura jižní Moravy VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regional Development Agency of South Moravia ČESKÁ REPUBLIKA REGION JIŽNÍ MORAVA CZECH REPUBLIC SOUTH

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You výroční zpráva 2012 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní nabídkou všech druhů životního i neživotního pojištění

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009

RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009 RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 009 Profil spoleènosti 04 Úvodní slovo jednatele spoleènosti 06 Základní údaje 08 Management spoleènosti 10 Organizaèní schéma managementu 1 Organizaèní schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / CZK Tsd. 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS 1 Obsah Slovo předsedy představenstva Sdílené hodnoty konsolidované skupiny Contents Word by the Chairman of the Board of Directors

Více

W.A.G. minerální paliva, a.s.

W.A.G. minerální paliva, a.s. W.A.G. minerální paliva, a.s. Annual Report 2010 Výroční zpráva 2010 Our efforts are channelled into becoming Central and Eastern Europe s leading issuer of fleet cards. Naše úsilí směřujeme k získání

Více

Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic

Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Strategické průmyslové zóny v České republice / Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Investujte

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2010. EGP INVEST, spol. s r.o. / EGP INVEST, Ltd. Člen Skupiny ÚJV Řež, a.s. / Member of ÚJV Řež, Inc.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2010. EGP INVEST, spol. s r.o. / EGP INVEST, Ltd. Člen Skupiny ÚJV Řež, a.s. / Member of ÚJV Řež, Inc. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2010 EGP INVEST, spol. s r.o. / EGP INVEST, Ltd. Člen Skupiny ÚJV Řež, a.s. / Member of ÚJV Řež, Inc. Group 2 Výroční zpráva/annual report 2010 Management společnosti / Company

Více