Výroční zpráva. Annual report

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Annual report"

Transkript

1 Výroční zpráva Annual report

2

3

4

5 The JIC s projects meet the selected aims of the Regional Innovation Strategy for South Moravia (RIS), which are to support innovation in business. The RIS is a long-term plan for the development of the region which was started on the initiative of the South Moravian Region. It includes specific steps that are taken by the region in order to improve the quality of life for all. The JIC is responsible for the implementation and coordination of the RIS. JIC naplňuje svými projekty vybrané cíle Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (RIS) podporující inovativní podnikání. RIS představuje dlouhodobý plán rozvoje regionu, který vznikl z iniciativy Jihomoravského kraje. Obsahuje konkrétní aktivity, které krok po kroku dělají z Jihomoravského kraje místo se stoupající kvalitou života pro všechny. JIC je kromě implementace pověřen i koordinací RIS. Podporujeme vznik nových firem 35 Jsme hnacím motorem startupů 47 Zavedeným technologickým firmám jsme partnerem při jejich růstu 59 We support the creation of new businesses 35 We are the driving force behind startups 47 For established technological firms, we are a partner for growth 59

6 For established technological firms, we are a partner for growth 59 Zavedeným technologickým firmám jsme partnerem při jejich růstu 59 Podporujeme vznik nových firem 35 Jsme hnacím motorem startupů 47 JIC naplňuje svými projekty vybrané is responsible for the implementation and coordination of the RIS. that are taken by the region in order to improve the quality of life for all. The JIC was started on the initiative of the South Moravian Region. It includes specific steps The RIS is a long-term plan for the development of the region which South Moravia (RIS), which is to support innovation in business. The JIC s projects meet the stated aims of the Regional Innovation Strategy for We support the creation of new businesses 35 We are the driving force behind startups 47 kvalitou života pro všechny. JIC je kromě implementace pověřen i koordinací RIS. aktivity, které krok po kroku dělají z Jihomoravského kraje místo se stoupající rozvoje regionu, který vznikl z iniciativy Jihomoravského kraje. Obsahuje konkrétní inovativní podnikání. RIS představuje dlouhodobý plán cíle Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (RIS) podporující

7 ÚVODNÍ SLOVO FOREWORD

8 4 How ideas from Brno change the world... We put on an exhibition with the above name in It celebrated our tenth year of operations in the Czech Republic and our long-term cooperation with our founders: The City of Brno, the South Moravian Region and the universities of Brno. Ideas from companies working with the JIC not only leave their impression on the region, but literally change the world. For example, one company which started out at the JIC ten years ago today sells its secure printing solutions to the whole world. Another innovation the product of a firm which grew out of a student project helped during recent natural disasters in Japan and Haiti. What about you? Do you have an interesting idea but don t know how to start a business? Or perhaps you already have a company and want it to grow? Maybe you just want to see how you can work together with us. Take a browse through our annual report where we present our projects and show how we support people in creating companies and on their journey to global markets.... And it s not just down to us that the JIC and its services have been such a success on both the domestic and international scene. Huge gratitude must also be given to our founders, who have supported us to develop the innovation landscape in South Moravia.

9 5 Ing. JIŘÍ HUDEČEK ředitel JICu CEO of JIC Jak brněnské nápady mění svět Výstavou s tímto názvem JIC v roce 2013 oslavil své desetileté působení v České republice a svou dlouholetou spolupráci se svými zřizovateli městem Brnem, Jihomoravským krajem a brněnskými univerzitami. Nápady firem, se kterými v JICu spolupracujeme, totiž skutečně nezanechávají svůj otisk jen v regionu, ale doslova mění svět. Například společnost, která před lety začínala v prostorách JICu, dnes prodává své řešení bezpečného tisku do celého světa. Produkt firmy, která vznikla ze studentského týmu, pomáhal při přírodních katastrofách v Japonsku a na Haiti. A co vy? Máte v hlavě zajímavý nápad, a nevíte, zda na něm můžete založit podnikání? Nebo již máte firmu a chcete růst? Možná vás jen zajímá, jak s námi můžete spolupracovat. Prolistujte si naši výroční zprávu, kde vám představujeme projekty, kterými podporujeme lidi při vytváření firem a při jejich cestě na celosvětové trhy. A není to jen naše zásluha, že JIC boduje se svými službami na domácí i mezinárodní scéně. Velké díky totiž patří našim zřizovatelům, kteří dlouhodobě podporují rozvoj inovativního prostředí jihomoravského regionu.

10 6 JUDr. MICHAL HAŠEK hejtman Jihomoravského kraje Governor of the South Moravian Region Setting out on an innovation journey was the right decision......and this approach unique in the Czech Republic ten years ago is now delivering results. We co-founded the JIC with the aim of building on the region s capacity for innovation to help cultivate business. Today we are sharing this experience with other regions. Vydat se cestou inovací bylo správné rozhodnutí teď nám tento v České republice před deseti lety ojedinělý přístup přináší výsledky. JIC jsme spoluzakládali s cílem postavit budoucnost regionu na využití inovačních kapacit kraje pro rozvoj podnikání. Dnes díky tomu předáváme své zkušenosti i ostatním regionům. That we were able to move South Moravia towards a knowledge based economy has really helped us develop an innovation policy at a national level and improve the position of the whole of the Czech Republic, particularly in the framework of Central Europe. The JIC is in this respect our strategic partner. Its range of services and international connections empower our efforts to spread innovation into our region. And our success is thanks to the projects you can read about in this annual report. To, že se nám podařilo nasměrovat Jihomoravský kraj na cestu znalostní ekonomiky, nám pomáhá rozvíjet inovační politiku i na národní úrovni, a posilovat tak pozici celé České republiky v rámci středoevropského prostoru. JIC je v tomto směru naším strategickým partnerem. Šíře jeho služeb a mezinárodní zapojení zhodnocují naše nemalé úsilí, které vkládáme do podpory inovací v našem regionu. A to i díky projektům, které najdete v této výroční zprávě.

11 7 Bc. ROMAN ONDERKA, MBA primátor statutárního města Brna Mayor of the City of Brno Brno Innovation Vouchers connecting companies with scientists In 2004 we celebrated six years of innovation vouchers. The vouchers help companies to use cutting edge scientific knowledge to improve their products for the market. From its inception the project has been run in cooperation with the JIC and in that time over 1,100 companies have requested innovation vouchers of which 260 were successful. Brněnské inovační vouchery již tradičně spojují firmy s vědci V roce 2014 uplynulo již šest let od zavedení tzv. inovačních voucherů, které pomáhají firmám využívat nejnovějších vědeckých poznatků ke zdokonalení produktů uváděných na trh. Projekt realizujeme od samého začátku s JICem a za tu dobu požádalo o inovační vouchery více než firem a přes 260 z nich voucher získalo. This high interest in innovation support and in fruitful cooperation between companies and the research sphere reminds us that it s not for nothing that Brno has a reputation as an incubator of tech talent. This reputation is built upon our long-term cooperation with the JIC; who has helped us to launch original projects and, thus, further the development of the innovation space in our city. Právě vysoký zájem o podporu inovací a plodná spolupráce mezi firemní a výzkumnou sférou nás utvrzují v tom, že Brno se ne nadarmo těší pověsti líhně technologických talentů. K tomuto renomé přispívá i naše dlouholetá spolupráce s JICem, s jehož pomocí můžeme připravovat originální projekty, a napomáhat tak dalšímu rozvoji inovativního prostředí našeho města.

12

13 JIC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE JIC AS A PART OF THE REGIONAL INNOVATION STRATEGY OF THE SOUTH MORAVIAN REGION

14 10 Mgr. VÁCLAV BOŽEK, CSc. předseda řídicího výboru Regionální inovační strategie Steering Committee Chairman for the Regional Innovation Strategy Our successful experience with innovation extends beyond the borders of South Moravia Years ago, we made the decision to develop our region systematically. We set specific goals with an emphasis on high standards. This has made South Moravia into one of the most innovative regions in Europe. That is why in 2001 we produced our first Regional Innovation Strategy (RIS). This approach, designed to ensure increased competitiveness for South Moravia, was at the time both bold and pioneering for the Czech Republic. Since then it has become a model for other regions to follow. A large part of this is due to the JIC, with whom we have managed to effectively fulfil the goals of the RIS. Our joint mission is to test the untried, sow innovative solutions and seek inspiration and new paths to business development. It pleases us that South Moravia has become an example of good practice and we have taken our original plan to new horizons.

15 11 RIS spojuje vědce z univerzit a výzkumných center, majitele technologických firem, zastupitele veřejné správy i aktivní veřejnost. RIS joins university scientists and research centres, owners of tech firms, people from local and regional government and the activities of the general public. Naše úspěšná praxe s inovacemi přesahuje hranice jihomoravského regionu Před lety jsme se rozhodli rozvíjet náš region systematicky, s konkrétními cíli a s důrazem na vysoký standard aktivit, které směrují Jihomoravský kraj mezi nejinovativnější regiony Evropy. Proto v roce 2001 vznikla první Regionální inovační strategie (RIS). Postupy, kterými chtěla jižní Moravě zajistit lepší konkurenceschopnost, byly tehdy v prostředí České republiky často novátorské a odvážné, ale časem se staly vzorem i pro ostatní regiony. Velkým dílem se o to zasloužil i JIC, jehož prostřednictvím se nám daří efektivněji naplňovat cíle RIS. Naším společným úkolem je zkoušet nevyzkoušené, prosazovat průkopnická řešení a hledat inspiraci a nové cesty vedoucí k rozvoji podnikání. Těší nás, že se jižní Morava stala mezitím příkladem dobré praxe. Tím dostal původní plán rozvoje našeho regionu další nový rozměr.

16 12 REGIONAL INNOVATION STRATEGY OF THE SOUTH MORAVIAN REGION In addition to the implementation and coordination of the RIS goals, the JIC supplements the goals with some of its own projects. The relevance and impact of the RIS of South Moravia is illustrated by these outcomes and results: The creation of over 600 highly qualified positions in more than 120 new tech firms (e.g. Y Soft, Westcom, GINA Software, INVEA-TECH, Phonexia) which have attracted more than 50 million crowns of venture capital from private investors. The creation of approximately 16,000 positions by attracting foreign investors with high added value. The arrival of 30 leading scientists to Brno with the SoMoPro program with a value of CZK 200 million (a third of the scientists came from the 20 best universities in the world). The creation of a system for developing talent from high school to PhD including preparing a science-learning centre worth CZK 600 million. Support for over 260 research cooperation projects between universities and commercial companies utilising our JIC innovation vouchers worth over CZK 32 million. Three technology incubators have been built for CZK 250 million (JIC Innovation Park). Another incubator is in preparation and soon to be finished (INMEC Technology incubator) with a value of CZK 400 million. Building a competence centre in Kuřim for machine tools INTEMAC. The creation of regional conditions for attracting grants in the value of CZK 17 billion from the Operational Programme Research and Development for Innovation (projects such as CEITEC and ICRC). V současnosti je dokončována příprava nové generace RIS JmK na období , jejíž ambicí je primárně investovat do vzdělávání a výzkumu s relevancí pro firmy v oborech, které jsou z hlediska inovativnosti a zaměstnanosti v jihomoravském regionu nejsilnější: pokročilé výrobní a strojírenské technologie, přesné přístroje, vývoj softwaru a hardwaru, léčiva, lékařská péče a diagnostika, technologie pro letecký průmysl. We are currently finalising our preparations for a new generation of RIS South Moravia for , where the ambition is to primarily invest into education and research of relevance to companies in fields which are the most strongly represented in South Moravia in terms of innovation and employment: Advanced manufacturing and mechanical engineering technologies, Precision instruments, Development of software and hardware, Pharmaceuticals, health care and diagnostics, Technologies for the airline industry.

17 13 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (RIS JmK) je dlouhodobý strategický plán pro zvýšení konkurenceschopnosti jižní Moravy. Usiluje mimo jiné o to, aby Jihomoravský kraj patřil mezi 50 nejvíce inovativních regionů v EU. Konkrétní projekty vycházející z RIS přivádí do regionu špičkové vědce, pomáhají výzkumníkům spolupracovat s firmami, podporují talentované studenty i ambiciózní inovativní firmy, iniciují mezinárodní spolupráci nebo do regionu lákají zahraniční technologické firmy. The Regional Innovation Strategy of the South Moravian Region (RIS) is a long-term strategic plan which improves competitiveness across all of South Moravia. One of its main aims is to push South Moravia up among the 50 most innovation regions in the EU. Specific projects based on the RIS bring top scientists to the region; assist researchers to work with companies; support talented students and ambitious innovative companies; initiate international cooperation and attract foreign tech companies to the region. JIC naplňuje vybrané cíle RIS některými svými projekty a zároveň byl pověřen její koordinací. Významnost a dopad realizace RIS Jihomoravského kraje lze ilustrovat na těchto vybraných výstupech a dosavadních výsledcích: vytvoření přes 600 vysoce kvalifikovaných pracovních míst ve více než 120 nových technologických firmách (například Y Soft, Westcom, GINA Software, INVEA-TECH, Phonexia), do kterých bylo investováno přes 50 milionů korun rizikového kapitálu ze strany soukromých investorů, vytvoření přibližně 16 tisíc pracovních míst formou přilákání zahraničních investorů s vysokou přidanou hodnotou, příchod 39 špičkových vědců do Brna díky programu SoMoPro v hodnotě 200 milionů korun, přičemž třetina vědců přišla z 20 nejlepších univerzit světa, vytvoření systému výchovy mladých talentů od středoškoláků po doktorandy připravovanou součástí projektu je i zřízení science learning centra za 600 milionů korun, podpoření přes 260 realizací výzkumných spoluprací mezi univerzitami a komerčními firmami prostřednictvím JIC inovačních voucherů v celkové hodnotě přes 32 milionů korun, vybudování tří technologických inkubátorů za 250 milionů korun (JIC Innovation Park), další technologický inkubátor (INMEC) v hodnotě 400 milionů korun je nyní před dokončením, vybudování kompetenčního centra v Kuřimi pro obráběcí stroje INTEMAC, vytvoření zásadních podmínek v regionu pro získání dotací v celkové hodnotě 17 miliard korun z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (projekty typu CEITEC, ICRC a další).

18 14 American Flextronics is one of the world s Americký Flextronics je předním foremost providers of services and solutions poskytovatelem služeb a řešení v rámci in the fields of development, innovation, vývoje, inovací, nových technologií a výroby new technologies and the production of electronics. Among their customers are global brands from the automotive, aerospace, medical and consumer electronics industries. In 2000 Flextronics came to Brno and opened a production plant. Starting in 2002 a thousand of FLEXTRONICS SVÝM ODCHODEM DAL IMPULS PRO RIS, PO 10 LETECH elektroniky. Mezi jeho zákazníky patří světové značky automobilového, leteckého průmyslu, medicíny a spotřební elektroniky. V roce 2000 přišla firma do Brna a otevřela zde výrobní závod. Už v roce 2002 začalo propouštění tisícovky zaměstnanců a Flextronics přesunul employees were made redundant and Flextronics moved production further east. The wave of SE VRACÍ výrobu dále na východ. Následná nezaměstnanost byla impulsem, který formoval Regionální inovační redundancies was the impulse for formulating strategii Jihomoravského kraje a její zaměření the Regional Innovation Strategy for South Moravia, with its aim to create stable jobs in developed FLEXTRONICS, na tvorbu stabilních pracovních míst ve vyspělých technologických firmách a ve výzkumu a vývoji. tech companies and in research and development. The JIC was founded as part of this strategy. Ten years later the results of our innovation strategy are clear and Flextronics is coming back to the region because of it. In 2013 their development centre connected up with JIC s accelerator StarCube to support startups focused on hardware, offering them skilled people and equipment. For some of the projects we can contribute feasibility studies or even assist with analysis for placing products on the market, says Flextronics s Milos Kafka, Senior Director and General Manager responsible for European industrial design. If necessary we can even provide our laboratories and the capacity for debugging and production of prototypes. WHOSE EXIT FROM BRNO MORE THAN 10 YEARS AGO WAS THE SPUR FOR THE CREATION OF THE RIS, HAS RETURNED V rámci strategie tehdy vznikl i JIC. Po deseti letech jsou vidět výsledky inovační strategie i v tom, že Flextronics se do Brna vrátil. Jeho vývojová centrála navázala v roce 2013 partnerství s JIC akcelerátorem StarCube, v jehož rámci podpoří startupy zaměřené na hardware, nabídne jim své odborníky a zařízení. U některých projektů bychom mohli přispět i studií proveditelnosti nebo třeba i s analýzami pro uvedení výrobků na trh. V případě potřeby můžeme poskytnout i naše laboratoře a kapacity pro odladění a výrobu prototypů, popisuje zapojení Flextronics Miloš Kafka, Senior Director a General Manager, zodpovědný za evropský průmyslový design.

19

20

21 JIC JIC

22 18 JIC The JIC (South Moravian Innovation Centre) supports innovative entrepreneurship, conditions for a competitive business environment and the creation of skilled jobs in South Moravia. V roce 2013 oslavilo centrum 10 let od svého vzniku. The mission of the JIC is to empower people in creating and growing companies that change the world. That s why the JIC aims its activities at tech businesses at all stages from the initial idea up to being a fully developed businesses. We help startups to grow and we support local developed companies to identify and exploit growth opportunities. The JIC supports companies in creating innovative processes, in establishing cooperation between research teams and in getting the most from modern technology. The JIC is a holder of the prestigious BIC accreditation, which is granted by the European Business & Innovation Centre Network (EBN) on behalf of the European Commission. In 2013 the centre celebrated 10 years since its foundations. JIC is a member of the following international networks European Business & Innovation Centre Network (EBN) Enterprise Europe Network (EEN) The European Association of Development Agencies (EURADA) EBN is an international European network bringing together more than 200 business and innovation centres (BIC) and other organisations such as incubators, innovation and business centres throughout Europe. EEN is a network of organisations that provides business support in entering international markets, in developing innovation and improving competitiveness. JIC has been a member of the EEN from EURADA is non-profit organisation, which supports regional economic development by working with the European Commission; facilitating the exchange of best practice between its members and promoting international co-operation.

23 19 JIC MISE THE MISSION Podporujeme lidi ve vytváření a rozvoji firem, které mění svět. Empowering people to create and grow businesses that change the world. JIC (Jihomoravské inovační centrum) podporuje inovační podnikání, konkurenceschopnost jihomoravských firem a vytváření kvalifikovaných pracovních míst v regionu. Misí JICu je podporovat lidi ve vytváření a rozvíjení firem, které mění svět. Proto JIC zaměřuje své aktivity na technologické podnikání ve všech fázích od prvního nápadu až po rozvinuté společnosti. Začínajícím firmám pomáhá při startu i v rozvoji a s místními rozvinutými společnostmi spolupracuje na identifikaci a využití růstových příležitostí. JIC firmy podporuje ve vytváření inovativních procesů, v navazování spolupráce s výzkumnými týmy a v přístupu k moderním technologiím. JIC je držitelem prestižní akreditace BIC, kterou uděluje European Business & Innovation Centre Network (EBN) na základě licence Evropské komise. JIC je zapojen do těchto mezinárodních sítí European Business & Innovation Centre Network (EBN) Enterprise Europe Network (EEN) The European Association of Development Agencies (EURADA) EBN je mezinárodní evropská síť sdružující více než 200 podnikatelských a inovačních center (BIC) a dalších organizací, jako jsou inkubátory, inovační a podnikatelská centra po celé Evropě. EEN představuje síť organizací, které zajišťují podnikatelům podporu při vstupu na zahraniční trhy, v rozvoji inovací a zvyšování konkurenceschopnosti. JIC je členem sítě EEN od roku EURADA je nezisková organizace, která podporuje regionální hospodářský rozvoj za pomoci dialogu s odděleními Evropské komise, výměnu osvědčených postupů mezi svými členy a jejich mezinárodní spolupráci.

24 20 ORGANISATIONAL STRUCTURE JIŘÍ HUDEČEK CEO MICHAELA ŠULEŘOVÁ COO DAVID UHLÍŘ CSO MICHAL HRABÍ PETR CHLÁDEK LUCIE KANIOKOVÁ RADIM KOCOUREK LENKA GÁBRIŠOVÁ manažer startup programu startup program manager manažer Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje manažerka marketingu marketing manager manažer projektového týmu project team manager lidské zdroje human resources IVA ADAMOVÁ LUCIE KRÁTKÁ VOJTĚCH KRMÍČEK ZUZANA ŠEBESTOVÁ HANA ŠUDÁKOVÁ Regional Innovation Strategy Manager for the South Moravian Region TOMÁŠ AVRAT PAVEL CSANK HALINA JÍLKOVÁ HANA KOSTOVIČOVÁ HELENA TOVÁRKOVÁ MARTINA ČERVENKOVÁ DÁVID JÁNOŠÍK ZDEŇKA KUJOVÁ ZDENĚK RUČKA JINDŘICH WEISS MARKÉTA OUJESKÁ

25 21 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 42 Počet zaměstnanců Number of employees 10 kolegyň je ke dni na rodičovské dovolené. As of 28 th February 2014, 10 colleagues are on maternity leave. MILOŠ SOCHOR DAVID UHLÍŘ JIŘÍ VALA JOSEF ZEDNÍK INTEMAC Solutions, s.r.o. hlavní konzultant chief consultant LUCIE BREŠOVÁ JANA FLEISSIGOVÁ JANA BARTOŠKOVÁ ZUZANA GAÁLOVÁ JINDŘIŠKA GEIPELOVÁ ALENA KŘÍŽOVÁ ROBERT TÓTH MARTA ZEMANOVÁ manažer týmu technologické spolupráce technological cooperation manager ADÉLA HRADILOVÁ PAVLA MATULOVÁ ONDŘEJ PETRÁŠEK MONIKA VRBKOVÁ manažer ICT ICT manager finanční manažer finance manager MICHAELA RAJSIGLOVÁ JANA SEDLÁKOVÁ KAMILA ŠVECOVÁ (od samostatná dceřiná společnost JICu) (subsidiary company of JIC since 1 st November 2013) RADOMÍR ZBOŽÍNEK (ředitel/director) PETR MINÁŘ

26 22 STRUKTURA ROZPOČTU BUDGET STRUCTURE v celých tisících Kč / in thousands of Czech crowns JIHOMORAVSKÝ KRAJ SOUTH MORAVIAN REGION STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO CITY OF BRNO SLUŽBY A PROJEKTY SERVICES AND PROJECTS

27 23 ZŘIZOVATELÉ JIC FOUNDERS Vize JICu Do roku 2020 přineseme Jihomoravskému kraji: 100 nových technologických firem, 20 rychle rostoucích firem s mezinárodními ambicemi, 40 vyspělých inovačních firem s vlastní výzkumnou kapacitou v klíčových oborech. Pomůžeme České republice do top 20 nejlepších ekonomik světa. V našem úsilí o vytváření prostředí pro snadnější inovační podnikání na jižní Moravě nás podporují naši zřizovatelé: In our efforts towards creating an environment for innovative business in South Moravia we are helped by our founders: South Moravian Region Statutory City of Brno Masaryk University Vision By the year 2020 we will bring to South Moravia: 100 new technology businesses, 20 fast-growing companies with international ambitions, 40 developed innovative firms with their own research capacity in key sectors. Brno University of Technology Mendel University in Brno University of Veterinary and Pharmaceutical Science Brno We will help the Czech Republic break into the top 20 strongest economies in the world. Valná hromada je složena ze statutárních zástupců zřizovatelů JICu. The General Assembly is composed of representatives of all the founders of JIC.

28 24 BALANCE SHEET on the date of 28 th February 2014 (in thousands of Czech crowns) (null items removed) The financial statements were approved by the JIC General Assembly members: doc. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. (Mendel University) prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. (Masaryk University) Mgr. Václav Božek, CSc. (South Moravian Region office) prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c. (Brno University of Technology) Ladislav Macek (City of Brno) Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. (University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno) Indicat. ASSETS Line No Current accounting period Previous accounting period Gross Adjustment Net Net a b c TOTAL ASSETS B. Fixed assets B. I. Intangible fixed assets Software Valuable rights B. II. Tangible fixed assets Constructions Equipment Tangible fixed assets under construction B. III. Long-term financial assets Shares controlled organizations C. Current assets C. II. Long-term receivables Trade receivables Other receivables C. III. Short-term receivables Trade receivables Due from state tax receivables Short-term advanced payments Estimated receivables Other receivables C. IV. Short-term financial assets Cash Bank accounts D. I. Accruals Deferred expenses

29 25 ROZVAHA ke dni (v celých tisících Kč) (pokráceno o nulové položky) Označení AKTIVA Číslo řádku Běžné účetní období Minulé úč. období Brutto Korekce Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek Software Ocenitelná práva B. II. Dlouhodobý hmotný majetek Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B. III. Dlouhodobý finanční majetek Podíly ovládaná osoba C. Oběžná aktiva C. II. Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Jiné pohledávky C. III. Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Stát daňové pohledávky Ostatní poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách D. I. Časové rozlišení Náklady příštích období Účetní závěrku schválila valná hromada JICu ve složení: doc. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. (MENDELU) prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. (MU) Mgr. Václav Božek, CSc. (JMK) prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c. (VUT) Ladislav Macek (SMB) Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. (VFU)

30 26 BALANCE SHEET on the date of 28 th February 2014 (in thousands of Czech crowns) (null items removed) Indicat. LIABILITIES Line No Current accounting period Net Previous accounting period a b c 5 6 TOTAL LIABILITIES A. Equity A. I. Registered capital A. II. Capital funds Other capital funds A. III. Reserve fund, statutory reserve account for cooperatives and other retained earnings Legal reserve fund / indivisible fund A. IV. Profit / loss of previous years Retained earnings from previous years A. V. Profit/loss of current period (+/-) B. Other sources B. I. Reserves Income tax reserve B. III. Short-term payables Trade payables Payroll Social security and health insurance payable State tax liabilities and subsidies Estimated payables Other payables B. IV. Bank loans and financial assistance Short-term bank loans C. I. Accruals Deferred revenues Net

31 27 ROZVAHA ke dni (v celých tisících Kč) (pokráceno o nulové položky) Označení PASIVA Číslo řádku Stav v běžném účetním období Netto Stav v minulém účetním období Netto a b c 5 6 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. II. Kapitálové fondy A. III. 2 Ostatní kapitálové fondy Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Zákonný rezervní fond / nedělitelný fond A. IV. Výsledek hospodaření minulých let Neuhrazená ztráta minulých let (-) A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B. Cizí zdroje B. I. Rezervy Rezerva na daň z příjmů B. III. Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát daňové závazky a dotace Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci Krátkodobé bankovní úvěry C. I. Časové rozlišení Výnosy příštích období

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Selected data of the annual report of ZVVZ GROUP consolidated 2010 Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07.

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07. Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07 www.zvvz.cz Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém objemu vlastních dodávek: Skupiny výrobků

Více

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 50 Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. obd. 2008 Minulé úč. obd. 2007 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 106 5-30 315 72 229 695 620 7 931 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKL. KAPITÁL

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová PROSPERITY Programme OP Enterprise and Innovation Klára Hanušová Prosperity What the programme supports -- Establishment and further development of infrastructure required for industrial research, technological

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

about us O nás výroční zpráva annual report 1

about us O nás výroční zpráva annual report 1 about us O nás výroční zpráva annual report 1 výroční zpráva annual report 2 en cz výroční zpráva annual report 3 výroční zpráva annual report 4 01 content Obsah foreword 07 regional innovation strategy

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Podpora inovačního podnikání v plzeňském regionu. BIC Plzeň. 4. ročník konference SMART CITY PLZEŇ Digitalizace průmyslu a dopravy

Podpora inovačního podnikání v plzeňském regionu. BIC Plzeň. 4. ročník konference SMART CITY PLZEŇ Digitalizace průmyslu a dopravy 4. ročník konference SMART CITY PLZEŇ Digitalizace průmyslu a dopravy Podpora inovačního podnikání v plzeňském regionu Plzeň 30. března 2016 Business and Innovation Centre služby na podporu inovačního

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

Petr Bednář managing director

Petr Bednář managing director PRESENTATION Petr Bednář managing director Company profile Designing office Petr Bednář Tebeco was established in 2004. At the beginning the company was mainly focusing on mechanical-engineering consulting

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Možnosti fungování a organizování ve studentských organizacích

Možnosti fungování a organizování ve studentských organizacích Možnosti fungování a organizování ve studentských organizacích Aneb čím Vás AIESEC může inspirovat Jakub Kočí Největší studenty řízená organizace na světě Působí ve více než 110 zemích Sdružuje přes 60

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne:

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne: Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner Sledované období: 27. 2. 28. 3. 2013 Zpracováno dne: 29. 3. 2013 Obsah: 1. Investujeme.cz Pomůže Temelín růstu a II. pilíř půstu?...3 2. Měšec.cz

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1.

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1. REPORTING v2b.03 CONTROL PANEL Use Ctrl-m to jump to MENU sheet from anywhere in this document. JUMP TO PRINT LANGUAGE CLIENT INFORMATION To switch TS to other language select it above. Fill in info below

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

EMOS Company. Energy changing our world

EMOS Company.  Energy changing our world EMOS Company A stable company, which has been in the electrical accessories market for 20 years Registered office: Přerov, Czech Republic 4 affiliated companies: Slovakia, Poland, Hungary and Slovenia

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

KONKURENCESCHOPNÉ INOVATIVNÍ FIRMY

KONKURENCESCHOPNÉ INOVATIVNÍ FIRMY KONKURENCESCHOPNÉ INOVATIVNÍ FIRMY PRACOVNÍ SKUPINA REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Program 1. Souhrn z minulého setkání PS 2. Kulatý stůl: Centra excelence SŠ vzdělávání v JM kraji

Více

Biotechnology in the Czech Republic where we are?

Biotechnology in the Czech Republic where we are? Biotechnology in the Czech Republic where we are? Martin Bunček Technology Agency of the Czech Republic České Budějovice 20th September 2016 great past sad present promising future * long tradition in

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

1 Regional Economics and Policy

1 Regional Economics and Policy Regional Economics and Policy Jméno, příjmení, tituly:................................................................................. Datum:.................................................................................................................

Více

Venture Kapitál. financování inovativních projektů. Vladislav Jež. Czech Private Equity &Venture Capital Association. Nov 30, 2009 Prague 1

Venture Kapitál. financování inovativních projektů. Vladislav Jež. Czech Private Equity &Venture Capital Association. Nov 30, 2009 Prague 1 Venture Kapitál financování inovativních projektů Vladislav Jež Czech Private Equity &Venture Capital Association Nov 30, 2009 Prague 1 Financování růstu společnosti (early stage, inovativní) Vlastní zdroje

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012

OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012 OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012 OBSAH Část I. Skupina OMNIPOL Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti OMNIPOL 6 Dceřiné společnosti 16 Konsolidovaná rozvaha 20 Konsolidovaný výkaz zisku

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 location: Chengdu, Sichuan, China date: 3rd - 6th of November, 2016 focus: glass, crystal, porcelain, design and home-decor www.czechtrade.cz Chengdu, gate way to

Více

Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2. Kód: 238 3107 Semestr: 1

Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2. Kód: 238 3107 Semestr: 1 Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2 Rozsah/zakončení: 1+1 z Typ předmětu: PV Kód: 238 3107 Semestr: 1 Anotace Manažerské dovednosti jsou takové

Více

SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK

SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK Co mají společné? Použity Google Obrázky 2 Co mají společné? Použity Google Obrázky 3 Spolupráci? Použity Google Obrázky

Více