Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě"

Transkript

1 Katedra informačních technologií, VŠE Praha Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě Semestrální práce, ZS 2008/09 Igor Hendrych, Ondřej Horák, Jaroslav Kalina, Roman Kvasňa, Jan Mareš, Ondřej Veselý

2 1 OBSAH 1 OBSAH ÚVOD POJMY WORKFLOW ČINNOST INSTANCE DEFINICE PROCESU SYSTÉM ŘÍZENÍ WORKFLOW AKTÉR TYPY WORKFLOW SYSTÉMŮ Systémy orientované na obsah Systémy orientované na aktivity TECHNOLOGIE A STANDARDY WEBOVÁ SLUŽBA SOAP WSDL UDDI WSIT SOA WINDOWS WORKFLOW FOUNDATION BPMN BPMN BPEL XPDL WF-XML REFERENČNÍ MODEL ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE WORKFLOW PODLE WFMC Základní koncepce Workflow Systém řízení workflow Podnikový proces Definice procesu Metamodel definice procesu Činnost...19 Kapitola: Obsah 2

3 5.1.8 Instance Pracovní položka Pracovní seznam Přehled struktur procesů a pracovního seznamu Účastník workflow REFERENČNÍ MODEL WORKFLOW Rozhraní Rozhraní Rozhraní Rozhraní Rozhraní POPIS PRODUKTŮ ARIS Vysledované trendy Nástrojová řada (platforma) ARIS Strategy platform Design platform ARIS Business Architect modelování procesů ARIS Implementation platform ARIS Controlling platform IBM WEBSPHERE BUSINESS MODELER Funkcionalita Základní popis produktu Uživatelské prostředí Modelování obchodních položek Modelování prostředků Modelování organizací Modelování struktur Analýza Generování sestav Návaznost na SOA ZÁVĚR ZDROJE...40 Kapitola: Obsah 3

4 2 ÚVOD Cílem této práce je poreferovat o možném využití nástrojů z kategorie CASE/CABE pro potřeby řízení workflow ve firmě. Tato práce navazuje na řadu předcházejících prací věnovaných totožnému tématu. Při zpracovává a tvorbě obsahu pro tuto práci, byl brán zřetel na vymezení se oproti předchůdců, ale zároveň inspirovat se zajímavými přístupy, které se v jednotlivých pracích v minulosti objevovaly. V minulých semestrech byl patrný postupný nárůst podílu, který v pracích tvořila část věnovaná recenzování dílčích SW produktů. Ačkoliv, dle tématu, zmínění příslušných SW produktů má opodstatnění, některých pracích dosahovala tato část dominantního podílu na celkovém obsahu. V této práci byl kladen důraz více na zmínění základních východisek souvisejících s problematikou CASE/CABE nástrojů a také s oblastí firemního workflow. Zároveň byl věnován větší prostor pro výčet a popis klíčových technologií a standardů, které hrají význam v oblasti workflow a nebo souvisí s obecnými technologickými trendy v oblasti IS/ICT jako takovými. Oproti předchozím pracím (zejména z nedávných let) je třeba zmínit také znovu zařazení části věnované referenčnímu modelu pro workflow systémy a to ve větším rozsahu, než tomu bylo v minulosti. V práci se nejprve zabýváme vymezením základních pojmů (kap. 3.) souvisejících s problematikou CASE/CABE a workflow systémů. V této části byl brán zřetel, aby jednotlivé pojmy byly vysvětleny více vyčerpávajícím způsobem, než tomu bylo v minulých pracích. Ačkoliv se jednotlivé pojmy z části shodují s pojmy uvedenými v předchozích pracích jejich popisy byly přeformulovány, aby v nich nebyly logické rozpory a případné nejasné formulace. Následující kapitola (kap. 4.) je věnována popisu vybrané množiny technologií a standardů, které mají ve vztahu k workflow systémům a trendům v IS/ICT význam. Zařazením referenčního modelu workflow systémů (kap. 5.), je sledováno zvýšení kvality porozumění vztahům, které panují mezi dílčími oblastmi, které souvisí s problematikou workflow systémů (definice/model procesu, modelovací nástroje, data, komunikační rozhraní, atd. ). V předposlední kapitole (kap. 6) jsou popsány dva vybrané nástroje, jimiž jsou ARIS Platform a IBM Websphere Business Modeler. Závěrečná kapitola (kap. 7.) následně shrnuje dílčí poznatky učiněné v této práci. Kapitola: Úvod 4

5 3 POJMY Tato část shrnuje nejdůležitější pojmy užívané v dalších částech práce. Je důležité zmínit, že problematika workflow spadá již do klasických vědeckých teorií řízení a v původním kontextu neměla nic společného s počítačovou podporou. Zdrojem pro tuto sekci je [1]. 3.1 WORKFLOW Workflow je pojem, který se svým významem z veliké části překrývá s významem termínu business process. Vztah těchto dvou pojmů je toliko, že workflow lze významově označit za podmnožinu termínu business process. Oproti workflow, které akcentuje zejména časovou následnost jednotlivých činností v rámci procesu, jejich vstupy/výstupy, zodpovědnými rolemi a případně úkony související s konkrétními aktivitami, přidává pojetí business procesu také celkové cíle procesu, tj. propojení se s firemní strategií. Pojetí business procesů také řeší vztahy mezi samotným procesem a jeho zákazníkem, pro kterého jsou výstupy procesu určeny. 3.2 ČINNOST Činnost je dílčí, elementární (dále nedělitelný) krok v procesu. Pro bližší představu uveďme, že by takovýto elementární krok v procesu měl odpovídat kritériu one-oneone, tj.: - Činnost by měla být vykonaná v jednom časovém úseku (tj. časové ohraničení). V tomto časovém úseku by činnost měla probíhat relativně kontinuálně, bez podstatných přerušení. Pokud ne, stojí za zvážení, zda se nejedná o vícero činností rozložených v čase. - Činnost by měla být prováděna na jednom místě (tj. prostorové ohraničení). Pokud se nějaká část činnosti odehrává např. na prodejně a další část třeba na centrále, jedná se o dvě samostatné činnosti. Lze oprávněně předpokládat, že v takovém případě budou tyto dva kroky vykonávány taktéž rozdílnými aktéry, atd. - Činnost by měla být vykonávána jedním aktérem 1, nebo skupinou aktérů, která se chová jako relativně ucelená jednotka 2. Lze oprávněně očekávat, že činnosti vykonávané jednotlivými aktéry se budou také věcně lišit. 3.3 INSTANCE 1 Když mluvíme o aktérovi, lze předpokládat, že některé činnosti mohou být automatizovaně vykonávat také stroje. 2 Dobrým příkladem jsou rozličné schvalovací orgány, steering comitee apod., které ve vztahu k celkovému procesu vystupují jako jeden aktér. Kapitola: Pojmy 5

6 Instancí procesu rozumíme konkrétní případ realizace procesu či některých jeho dílčích činností. Pro lepší ilustraci, lze o instanci procesu uvažovat, jako o realizaci zákaznického případu. Tj. kompletní životní cyklus konkrétního zákaznického požadavku od zákazníka XY, od jeho vzniku, zpracování v rámci jednotlivých činností až po jeho uzavření. Obdobnou paralelu lze vysledovat i u procesů souvisejících s výrobou, kdy instancí rozumíme činnost vykonanou v souvislosti se zpracováním konkrétního výrobku se sériovým číslem 123, atd. Instance má oproti procesu určeny již konkrétní atributy (data). 3.4 DEFINICE PROCESU Definicí procesu 3 rozumíme formalizované zachycení a zaznamenání údajů týkajících se daného procesu. Můžeme rozlišovat dva typy definic: - Definice srozumitelné člověku ze současného pohledu se jedná zejména o grafické model vytvořené např. v notaci BPMN - Definice srozumitelné počítači jako příklad jazyka pro definici procesů, který je určen pro zpracování počítačem lze uvést zejména v poslední době rozšířený BPEL, nebo některé jeho rozšiřující dialekty (WS-BPEL, WS- BPEL4PEOPLE, atd.) 3.5 SYSTÉM ŘÍZENÍ WORKFLOW Systém pro řízení workflow je specializovaný systém, který je zodpovědný za realizaci činností spojených s daným procesem. Tzv. business logika je systému dodána ve formě předpisu, modelu procesu, který je napsán ve vhodném jazyku, srozumitelném workflow systému. Workflow systém se chová také jako integrační nástroj, neboť zahrnuje funkcionalitu pro komunikaci a získávání vstupů, jak od aktérů lidských, tak i od jiných počítačových systémů, a na základě definovaných pravidel dokáže nad těmito vstupy vytvářet transformace. 3.6 AKTÉR Jak již bylo řečeno výše, aktérem může být jak člověk tak i jiný SW systém (aplikace apod.). V rámci provádění procesu jsou aktéři, jak na straně poskytovatelů vstupů pro proces, tak i na straně odběratelů výstupů daného procesu. 3.7 TYPY WORKFLOW SYSTÉMŮ 3 Pojem definice procesu můžeme zaměnit také s pojmem model procesu. Kapitola: Pojmy 6

7 Z hlediska této práce se zaměříme na dva hlavní typy workflow systémů: a) systémy orientované na obsah b) systémy orientované na aktivity SYSTÉMY ORIENTOVANÉ NA OBSAH Systémy orientované na obsah soustřeďují svoje aktivity kolem určitého objektu a jeho obsahu, obvykle se jedná o nějaký typ dokumentu. V rámci jednotlivých kroků v procesu je tento obsah tohoto objektu pozměňován až do své finální podoby. Definice procesu určuje obvykle, jaké přechody mezi stavy objektu jsou možné a jaké role mohou tyto přechody vyvolat, popřípadě jaké další podmínky musejí být splněny. Jako vhodný příklad takového systému lze uvést redakční systém, kdy článek od svého vzniku prochází sadou kroků (opravy, korektury, schválení, atd.) SYSTÉMY ORIENTOVANÉ NA AKTIVITY Oproti systémům orientovaných na obsah se soustředí systémy orientované na aktivity na vykonávání sekvence činností bez potřeby vázat jednotlivé činnosti přímo se vznikem nebo oběhem nějakého dokumentu. Tyto systémy mohou zajišťovat vyvolávání dílčích činností v procesu a zapojovat jednotlivé aktéry do činností dle definice procesu, kterou systém interpretuje. Mohou tedy zastávat roli řídícího systému, který určuje, jaké činnosti má aktuálně kdo vykonávat. Kapitola: Pojmy 7

8 4 TECHNOLOGIE A STANDARDY Kromě uvedených zdrojů jsou použity následující: [1, 18, 26, 27, 28] 4.1 WEBOVÁ SLUŽBA Podle definice World Wide Web Consortium [2] je webová služba softwarovým systémem vytvořeným k podpoře komunikace mezi stroji přes síť. Má popsané rozhraní ve strojově čitelném formátu (tedy WSDL). Ostatní systémy spolupracují s Webovou službou způsobem předepsaným pomocí SOAP zpráv typicky doručovaných pomocí http s XML formátem ve spojení s ostatními webovými standardy [3]. Jedná se o prostředek, který umožňuje na jedné straně snadnou výměnu informací mezi firmami a na druhé straně tvorbu celých jen lehce provázaných systémů. Obě tyto funkce webovým službám umožňuje plnit jejich standardně popsané rozhraní. Způsob výměny zpráv je hlavním důvodem pro jejich snadné využití při komunikaci aplikací, kdy každá je naprogramována jiným jazykem, běží na jiném systému a třeba se nachází i na jiném světadíle. To umožňuje firmám vytvářet informační systém s využitím mnoha různých dodavatelů webových služeb, bez strachu z nekompatibility. Webové služby také umožňují snadné propojování informačního systém různých firem, hlavně dodavatelů a odběratelů. Webové služby jsou webovými službami právě díky rozhraní, které se skládá ze SOAP, WSDL a UDDI. Jinými slovy se webová služba skládá ze standardu na výměnu zpráv, popisu struktury zpráv a registru služeb. Tyto části a jejich význam pro webové služby najdeme na obrázku 1 a popíšeme je podrobněji. Kapitola: Technologie a standardy 8

9 Obrázek 1: Součásti webové služby (James McGovern, 2003) 4.2 SOAP SOAP [4] je protokol založený na XML určený pro výměnu dat a struktur mezi aplikacemi. Ve webových službách se používá ke komunikaci mezi uživateli, poskytovateli a registrátory služeb (discovery agencies). SOAP protokol nespecifikuje žádné způsoby komunikace, a tak může být využit ve spojitosti s množstvím protokolů. Nejčastěji se používá s Hyper Text Transfer Protocol (http), avšak nic nebrání použití i jiných protokolů. Obrázek 2: Vztah XML a SOAP (Zimmermann, a další, 2005) Z pohledu webové služby je SOAP obdoba xml instance nesoucí informaci. XML procesor validující XML zprávu se změní v SOAP klienta či SOAP server. Podobnost mezi xml a SOAP je na obrázku 4. Kapitola: Technologie a standardy 9

10 SOAP byl vytvořen firmami Microsoft, DevelopMentor, a UserLand v roce 1999 jako alternativa k protokolu RPC [5], založená na XML. Firmy IBM a Lotus se k podpoře SOAP přidali o rok později, což vedlo k verzi SOAP 1.1 publikované v roce 2000 [6]. SOAP 1.1 byl v květnu 2000 zaslán W3C, kde byl přijat jako dokument pro formátování XML protokolu. Zatím poslední verzi protokolu, SOAP 1.2 představilo W3C v červnu WSDL Web Services Description Language (WSDL) je XML formát popisující síťové služby jako sadu uzlů (portů) se zprávami obsahujícími buď dokumentově orientované, nebo procedurálně orientované informace. Operace a zprávy jsou popsány abstraktně a spojeny s konkrétním síťovým protokolem a formátem zprávy, definujícím uzel. Související konkrétní uzly jsou kombinovány do abstraktních uzlů (služeb). WSDL je rozšířitelný a umožňuje popsat uzly a jejich zprávy bez ohledu na formát zprávy či použitý síťový protokol. WSDL byl vytvořen v srpnu 2000 kombinací dvou jazyků k popisu služeb, a to Network Application Service Specification Language (NASSL) vyrobený firmou IBM, a produktem společnosti Microsoft Service Description Language (SDL). V roce 2001 se WSDL dočkal od W3C standardizované verze 1.1. Od té doby je WSDL 1.1 [7] široce užíván a je brán jako standard pro webové služby. Současná verze WSDL 2.0 [8] je z července roku UDDI Standard UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration) je specifikace pro popis a zjištění webových služeb. Specifikace UDDI je založena na standardech protokolu SOAP, jazyka XML a protokolu HTTP/S [9]. UDDI vlastně funguje jako velký adresář, který obsahuje informace o subjektech a jimi poskytovaných službách. Samotný registr UDDI je webová služba a komunikace s ní probíhá pomocí SOAP. 4.5 WSIT Web Services Interoperability Technologies (WSIT) je produktem firmy Sun Microsystems. Jeho účelem je zlepšení kompatibility mezi klienty a servery napsanými v jazyce Java a těmi napsanými pomocí.net 3.0. Na tomto projektu spolupracuje firma Sun s firmou Microsoft s cílem zabezpečit vzájemnou kompatibilitu enterprise technologií webových služeb jako optimalizace zpráv, spolehlivost doručování, a bezpečnost. WSIT v sobě zahrnuje několik otevřených webových standardů pro optimalizaci zpráv (Optimalization), spolehlivé doručování (Reliability), bezpečnost (Security), počáteční zavádění a konfiguraci (Bootstrapping). Jednotlivé standardy jsou zobrazeny na obrázku 3 Kapitola: Technologie a standardy 1 0

11 Obrázek 3: Součásti WSIT (Sun, 2007) Počáteční zavádění a konfigurace spočívá ve využití URL adresy pro získání WSDL souboru a jeho následné využití pro tvorbu klienta, který dokáže komunikovat a využívat služeb webové služby, viz obrázek 4. Obrázek 4: Komunikace s využitím WSIT (Sun, 2007) URL služby je možné získat například prostřednictvím UDDI. Klient využije nástroje wsimport pro odeslání dotazu MetadataExchangeRequest webové službě a získá Kapitola: Technologie a standardy 1 1

12 odpověď ve formě WSDL. Součástí WSDL je i WS-Policy [10] popisující bezpečnostní možnosti a požadavky služby. Technologie na optimalizaci zpráv slouží k optimálnímu přenosu rozdílných dat jako text, obrázky či video. Pomocí klasického SOAP se velikost přenášených dat v jiné než textové podobě zvětší a zatíží se tím zbytečně síť. Optimalizace zpráv tedy zajišťuje optimalizaci XML, kdy doporučení firmy Sun zmiňuje největší přenášený XML dokument 1KB. Spolehlivé doručování [11] je Quality of Service (QoS) [12] technologie pro tvorbu spolehlivých webových služeb. Spolehlivost měříme jako schopnost systému doručit zprávu z bodu A do bodu B bez chyby. Technologie spolehlivého doručování zaručuje, že odeslané sekvence zpráv se ke svému adresátovi alespoň jednou dostane a volitelně i ve správném pořadí. Pokud se zpráva ze sekvence ztratí, tak tato technologie umožňuje systému se z této ztráty vzpamatovat. Pokud se zpráva ztratí během přepravy, tak ji klient znovu vysílá, dokud mu nedojde potvrzení o doručení, nebo pokud zprávy dojdou ve špatném pořadí, dokáže systém správně uspořádat pořadí došlých zpráv. Bezpečnost je ve WSIT zajištěna hlavně pomocí WS-Security [13], který umožňuje bezpečnější přenos zpráv a zajišťuje integritu obsahu i při průchodu zprávy mimo podnikovou síť. WS-Security ve WSIT je možné využít společně se zabezpečením transportní vrstvy třeba pomocí Secure Sockets Layer (SSL) [14]. Dalšími součástmi WSIT jsou Web Services Security Policy [15], která umožňuje webovým službám definovat preference na zabezpečení konečných uzlů, a Web Services Trust [16] pro odesílání SOAP správ se žádostí o bezpečnostní token, který je následně použit při tvorbě důvěryhodné komunikace mezi klientem a webovou službou. 4.6 SOA SOA představuje přístup k vývoji software, nikoliv samotnou technologii. SOA lze chápat jako politiky, praktiky a rámce, které umožňují, aby funkcionalita aplikací byla poskytována a spotřebována jako množina služeb, a to v takové úrovni, kterou potřebuje příjemce služby. Ten je oddělen od její implementace a používá pouze jednoduché na standardech založené rozhraní. Koncept se opírá o tvorbu takové softwarové architektury, která se skládá z volně pospojovaných, nezávislých aplikačních služeb, a svou podstatou se snaží o dokonalejší naplnění uživatelských potřeb. Tento koncept však není vázán na konkrétní integrační technologii kromě zmíněné dominující technologie WS lze tedy použít i standardy CORBA či DCOM. Kapitola: Technologie a standardy 1 2

13 Obrázek 5: SOA Aplikační služba je tedy samostatná komponenta, která přijímá požadavky a vrací odezvy skrze definované rozhraní. Typicky je toto rozhraní tvořeno webovými službami, z čehož plyne technologická nezávislost služby a možnost rozptýlení služeb po síti. Poskládání těchto služeb tak, aby implementovaly firemní proces, nazýváme orchestrací. Zorchestrované služby poté plní funkci Aplikační logiky, která zpracovává data. Jazyky jako BPEL či WS-coordination jdou ještě dále, protože tvoří metody jak přímo popsat firemní workflow a na základě tohoto popisu umožňují služby efektivně zorchestrovat. Jazyk BPEL bude více představen níže. Na vývojáře tento koncept klade nové požadavky v podobě změny úhlu pohledu. Jde zejména o návrh takových služeb, které jsou dostatečně obecné, snadno znovu použitelné a pro koncového uživatele přínosné. 4.7 WINDOWS WORKFLOW FOUNDATION Technologie Windows Workflow Foundation doplňuje.net Framework skupinou workflow orientovaných komponent, které umožní vývojářům definovat, zkompilovat, spustit instanci, ladit a sledovat workflow. Windows Workflow Foundation je spolu s Windows Presentation Foundation a Windows Communication Foundation součástí.net framework 3.5. Windows Workflow Foundation umožňuje programům, aby byly vyjádřeny jako deklarativní, dlouhotrvající procesy, tedy workflow. Na rozdíl od tradičních programů v Microsoft.NET Frameworku, na workflow založené programy jsou typicky specifikovány v deklarativním Extensible Application Markup Language (XAML) dokumentu, který specifikuje strukturu programu v termínech doménově specifických aktivit. Tyto aktivity jsou pak implementovány v tradičních CLR programovacích jazycích jako je C#,C++ nebo Visual Basic. Funkce WF jsou také implementovány a podporovány produktem Kapitola: Technologie a standardy 1 3

14 Visual Studio V současnosti společností Microsoft preferovaný způsob komunikace s WF je pomocí WCF (Windows Communication Foundation). 4.8 BPMN Business Process Modeling Notation (BPMN) [17] je notace, v současnosti ve své verzi 1.1, určená pro popis business procesů ve workflow. BPMN bylo vytvořeno skupinou Business Process Management Initiative (BPMI) a v současnosti jej spravuje Object Management Group a to od roku BPMN poskytuje notaci, která je čitelná pro všechny uživatele od analytika pres programátora až po koncového uživatele, který bude procesy monitorovat a řídit. BPMN je možné díky jeho založení na standartu XML využít pro generování dalších formátu (XPDL, BPEL,BPEL4WS). Díky tomu BPMN vytváří jakýsi most mezi business orientovanou analýzou a designem procesu a jejich implementací. Základem BPMN je takzvaný Business Process Diagram (BPD), který je založen na znázornění toku jednotlivých kroku procesu pomocí různých významových symbolů. Základními elementy jsou tyto znázorněné na obrázku 6: Obrázek 6: Základní elementy BPMN Ke každému základnímu elementu obsahuje BPMN mnoho dalších podřízených elementů, které vyjadřují další vlastnosti (například rozlišení druhu událostí, násobnost, opakovanost činností, druhy rozhodování, synchronizace, druhy propojení). Tento standart je podrobněji popsán na svých webových stránkách a wikipedii, na kterou se přes tyto stránky je možno dostat. 4.9 BPMN 2.0 Business Process Model and Notation je zatím jen pracovní jméno budoucího standartu BPMN 2.0 [17]. Cílem BPMN 2.0 je sjednocení do jediné specifikace pro Business Process Model and Notation která definuje notaci, metamodel a výměnné Kapitola: Technologie a standardy 1 4

15 formáty pod známým a osvědčeným názvem "BPMN". Mezi navržené vlastnosti patří: - Spojení BPMN s business process definition meta modelem BPDM do jednoho konzistentního jazyka. - Umožnit převod modelu mezi modelovacími nástroji. - Umožnit uživateli rozdílný pohled na model podle jeho aktuální potřeby. - Serializovat BPMN a poskytnout XML schéma pro transformaci modelů a rozšířit BPMN směrem k procesnímu modelování a podpoře businessu. BPMN 2.0 má být připraveno do konce letošního roku (2008). V současnosti se na BPMN stále pracuje a standart je rozdělen na dvě skupiny. První má za cíl propojit BPDM do BPMN a druhá toto odmítá a podporuje metodu mapování BPDM do BPMN specifikace. Ve druhé skupině jsou firmy jako Oracle či IBM, tedy se dá předpokládat, že bude mít tato skupina navrch BPEL Business Process Execution Language (BPEL) [19, 20], je zkrácením názvu Web Services Business Process Execution Language (WS-BPEL), je jazyk umožňující skládat dohromady webové služby. V minulosti využívaly produkty BPM (Business Process Management) své vlastní speciální jazyky a odvozovací mechanismy pro zpracování i nástroje pro design. BPEL je výsledkem spojení zejména dvou jazyku pro popis workflow. Web Services Flow Language (WSFL) navrženého firmou IBM a jazyka XLANG od firmy Microsoft. Na základě spolupráce společností BEA Systems (nyní Oracle), IBM a Microsoft pak vznikl tedy společný standard BPEL, který je v současné době pod kontrolou Organizace pro pokrok ve standardizaci strukturovaných informací (OASIS). V srpnu 2005 byl vydán standart BPEL 2.0. BPEL (někdy rovněž označovaný jako BPEL4WS nebo WS-BPEL) je jazyk pro popis procesu založený na bázi XML. Pomocí něj lze sladit existující webové služby do procesu, který se rovněž sám stává webovou službou. BPEL je od BPMN 1.1 s BPMN propojen pomocí mapování a tedy je možné se na definici napsanou v BPEL podívat pomocí grafické interpretace BPMN. Proces skládání se často označuje termínem orchestrace. Při orchestraci, která se používá obvykle v soukromých business procesech, přebírá centrální proces kontrolu nad využívanými webovými službami a koordinuje vykonávání různých operací. Využívaná webová služba tak ani neví, že je součástí procesu na vyšší úrovni. BPEL proces tak představuje abstraktní vrstvu, která agreguje samostatné webové služby do vyššího celku, který pak sám funguje jako webová služba. Je důležité zdůraznit, že BPEL umí jen komunikovat s webovými službami. Sladění webových služeb je vše, co dokáže. Není určen k integrování se zdroji, které neposkytují rozhraní pro webové služby. Kapitola: Technologie a standardy 1 5

16 Pomocí BPEL lze specifikovat přesné poradí využívaných webových služeb. Ty mohou být razeny jak sekvenčně, tak paralelně. BPEL umožňuje rovněž vyjádřit základní řídící prvky jako je sekvence, cyklus či podmíněné větvení. Komplexní BPEL proces lze tedy definovat stejně jako jakýkoliv algoritmus. Průběh procesu pak v typickém případě vypadá tak, že na začátku nastane událost (proces přijme požadavek), která proces spustí. K tomu, aby proces získal požadované výstupy, využívá definovanou posloupnost webových služeb. Nakonec pak vrátí získaný výstup původnímu žadateli. Protože BPEL proces komunikuje s jinými webovými službami, závisí silně na WSDL popisu využívaných služeb. BPEL umožňuje synchronní i asynchronní komunikaci se službami. Asynchronní služby jsou využívány obvykle pro dlouho trvající operace a synchronní pro operace, které vrátí výsledek v relativně krátkém čase. Pokud je v BPEL procesu využívána asynchronní webová služba, stává se proces jako celek rovněž asynchronním. BPEL má samozřejmě i svá omezení. Mezi ně patří například omezené možnosti zahrnutí živých lidí. Toto omezení se snažili vyřešit firmy IBM a SAP. V červnu 2007 vzniklo rozšíření BPEL4People a WS-HumanTask, které umožňuje zahrnout i činnosti vykonávané lidmi XPDL Standard XML Process Definition Language (XPDL) [21, 22] je podle jeho tvůrce Workflow Management Coalition (WfMC) [23] široce používaným jazykem pro definici procesu. Jedná se o BPM standard, který je podporován širokým spektrem aplikací ERP systémy, call centra, CRM systémy, Business Intelligence, Business Activity Monitoring (BAM), ECM, nástroje pro procesní modelování a simulaci procesu atd. První verze tohoto jazyka byla nazývána Workflow Process Definition Language (WPDL). Tato verze byla poprvé představena v roce Tento procesní metamodel obsahoval všechny klíčové části nutné pro automatizaci workflow. Ve stejném roce se objevily i první standardy založené na jazyce XML. Pracovní skupina 1 tento standard přepracovala a představila ho již pod jménem XPDL (verze 1.0). XPDL 1.0 byla WfMC uznána v roce 2002, následně byl tento standard implementován do mnoha nástrojů, jako svůj výměnný formát. V roce 2004 se WfMC začala hlásit k BPMN. XPDL bylo rozšířeno tak, aby pomocí XML dokázalo popsat BPMN diagramy. Tato verze byla pak v říjnu 2005 standardizována jako XPDL 2.0. Tato verze je zpětně kompatibilní s původní verzí 1.0. XPDL se pro svůj původ v XML používá různými nástroji především jako výměnný formát. Jak již bylo řečeno, je implementován do mnoha nástrojů pro návrh a správu procesu. Existují však nástroje, které primárně používají právě formát XPDL. Kapitola: Technologie a standardy 1 6

17 V květnu letošního roku (2008) byla představena a schválena, skupinou WfMC, zatím poslední verze 2.1, která umožňuje spolupráci s BPMN 1.1. Je tedy reálné očekávat, že s příchodem BPMN 2.0, bude i nová verze XPDL WF-XML Wf-XML [24, 25] je business process management standard vytvořen Workflow Management Coalition. Standard jazyka Wf-XML je rozšířený interface, který umožňuje komunikovat mezi WfMS (Workflow Management Systems) a externími službami. Rozhraní vytváří procesy a jejich instance pracující s asynchronními (požadavek/odpověď) protokoly. Dnešním trendem je XML-driven workflow, tedy takový systém, který si o zpracovávaných datech dokáže zjistit potřebné informace sám (automatizované), nebo mu jsou tyto informace přiřazeny pro zadávání (manuální) a podle nich pak automaticky pobíhá vlastní zpracování tiskových dat. Wf-XML 2.0, od WfMC, propojuje možnosti BPM a modelování workflow. Business proces engine je speciální typ asynchronní služby. Průběh takové služby je znázorněn takto: spuštění, ke službě jsou přiraženi lidé, služba je dokončena v určitý čas. Některé BPMS mají integrovány různé konektory, ať již obecné, nebo vytvořené pro konkrétní software. Rozhraní na vyšší úrovni představuje integrace na úrovni samotných BPMS. Pod tím si lze představit schopnost jednoho BPMS zavolat v rámci svého procesu subproces jiného BPMS. Standard, který definuje komunikační jazyk pro tato volání, je především WSDL. Kapitola: Technologie a standardy 1 7

18 5 REFERENČNÍ MODEL Zdroje pro tuto část jsou [29, 30, 31, 32 a 33]. 5.1 ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE WORKFLOW PODLE WFMC ZÁKLADNÍ KONCEPCE Na obrázku lze vidět vztahy mezi základními pojmy. Obrázek 7: Základní koncepce WORKFLOW Automatizace části nebo celého podnikového procesu. Jeden účastník posílá dokumenty, informace nebo úlohy dalšímu účastníkovi ke zpracování. Přenos probíhá podle určitých procedurálních pravidel SYSTÉM ŘÍZENÍ WORKFLOW Systém spolupracující s účastníky procesu, který zprostředkovává použití IT nástrojů a aplikací. Pomocí softwaru běžícího na jednom nebo více workflow strojích, schopného interpretovat definici procesu, definuje, vytváří a řídí provádění workflow. Kapitola: Referenční model 1 8

19 5.1.4 PODNIKOVÝ PROCES Jedna nebo více spojených procedur nebo činností, které společně realizují úkoly nebo strategické cíle podniku, obvykle v kontextu organizační struktury definující funkční role a vztahy DEFINICE PROCESU Reprezentace podnikového procesu ve formě, která podporuje automatickou manipulaci jako je modelování nebo zpracování systémem řízení workflow. Definice procesu se skládá ze sítě činností a vztahů mezi nimi, kritérií zahájení a ukončení procesu a údajů o jednotlivých činnostech například o jejich účastnících, přiřazených IT aplikacích, datech atd METAMODEL DEFINICE PROCESU Model je popsán na následujícím obrázku ČINNOST Obrázek 8: Metamodel definice procesu Popis jednoho logického kroku procesu. Činnost je buď manuální, která není podporovaná počítačovou automatizací nebo automatickou, která je podporována počítačovou automatizací workflow. Automatická činnost vyžaduje podporu zpracování procesu lidskými a/nebo strojovými zdroji; lidské zdroje jsou požadovány činností, která je přiřazena nějakému účastníkovi workflow. Kapitola: Referenční model 1 9

20 5.1.8 INSTANCE Reprezentuje jedno konkrétní zpracování procesu nebo činnosti procesu včetně použitých dat. Každá instance představuje samostatně vykonávané vlákno procesu nebo činnosti, které může být řízeno nezávisle a má svůj vlastní interní stav a zvenčí viditelnou identitu, jež může být použita k manipulaci. Pokud proces obsahuje zároveň vykonávané činnosti, může jeho instance obsahovat více souběžně vykonávaných vláken paralelní vedení PRACOVNÍ POLOŽKA Reprezentuje práci, která má být zpracována účastníkem workflow a to v kontextu činnosti v instanci procesu PRACOVNÍ SEZNAM List pracovních položek přidělených danému účastníkovi nebo skupině účastníků workflow. Pokud jde o skupinu, předpokládá se, že sdílí pracovní list. Pracovní list je tvořen částí rozhraní mezi workflow strojem a ovladačem pracovního seznamu. Kapitola: Referenční model 2 0

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Unifikovaný modelovací jazyk UML

Unifikovaný modelovací jazyk UML Unifikovaný modelovací jazyk UML Karel Richta katedra počíta tačů FEL ČVUT Praha richta@fel fel.cvut.czcz Motto: Komunikačním m prostředkem informační komunity se postupem času stala angličtina. Chcete-li

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ O společnosti IBA CZ Společnost IBA CZ je vývojovým centrem nadnárodní korporace IBA Group, které se specializuje na zakázkový vývoj software

Více

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky www.ids-scheer.cz Agenda Představení IDS Scheer ARIS Platform Scénáře možné spolupráce Vybudování komplexní

Více

Modelování procesů (2) 23.3.2009 Procesní řízení 1

Modelování procesů (2) 23.3.2009 Procesní řízení 1 Modelování procesů (2) 23.3.2009 Procesní řízení 1 Seznam notací Síťové diagramy Notace WfMC Notace Workflow Together Editor Aktivity diagram (UML) FirsStep Designer Procesní mapa Select Prespective (procesní

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce WORKFLOW Procesní přístup Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení Funkčnířízení založené na dělbě práce Procesní řízení princip integrace činností do ucelených procesů 1 Funkční řízení Dělba

Více

Základní informace. Modelování. Notace

Základní informace. Modelování. Notace Základní informace BPMS = business process management systems - systémy pro modelování a optimalizace business procesů uvnitř organizace BPMN = business process modeling notation - součást BPMS, notace

Více

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS Vývoj informačních systémů Obecně o IS Informační systém Informační systém je propojení informačních technologií a lidských aktivit směřující k zajištění podpory procesů v organizaci. V širším slova smyslu

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Úvod do Web Services

Úvod do Web Services Úvod do Web Services Základy webových služeb a jejich implementace na platformě OS/2 Jarda Kačer jarda@kacer.biz Český Warpstock 2008 Brno, 20.-21.9.2008 Co je to webová služba? Část business logiky přístupná

Více

Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper

Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper Přehled inteligentních klientských aplikací založených na sadě Microsoft Office 2003 System Publikováno: Duben 2003 Shrnutí: Inteligentní klienti

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním ICS 03.220.01; 35.240.60 materiálem o normě. Inteligentní dopravní systémy Požadavky na ITS centrální datové

Více

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU ČEZ Distribuce, a.s. HSI, spol. s r.o. Zbyněk Businský Miroslav Kaňka ZÁKAZNÍK A DODAVATEL ČEZ DISTRIBUCE, A.S. ČEZ distribuční síť Od r. 2012 implementován GEOPORTÁL (1. ETAPA),

Více

UML. Unified Modeling Language. Součásti UML

UML. Unified Modeling Language. Součásti UML UML Unified Modeling Language 1995 počátek 1997 verze 1.0 leden dnes verze 2.0 (vývoj stále nedokončen) Standardní notace OMG podpora velkých firem (Microsoft, IBM, Oracle, HP ) popisuje struktury popisuje

Více

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ M. Sysel, I. Pomykacz Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, Česká republika

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

UML - opakování I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W

UML - opakování I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W UML - opakování I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Co je to UML Evoluce UML Diagram komponent Diagram odbavení Diagram tříd Aktivity diagram Stavový diagram Sekvenční diagram Diagram

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Jan Horák. Pilíře řešení

Jan Horák. Pilíře řešení Jan Horák Pilíře řešení Nová generace systémů Důsledek rozvoje a změn informatiky ve zdravotnictví: Nové technologie Výkonnost, mobilita, velikost monitorů, dotykové ovládání, vzdálené přístupy Nové možnosti

Více

Komputerizace problémových domén

Komputerizace problémových domén Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 03 1/19 Komputerizace problémových domén Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Dominik Vymětal. Informační technologie pro praxi 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1

Dominik Vymětal. Informační technologie pro praxi 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1 Dominik Vymětal 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1 Procesní model Výhody Orientace na konkrétní činnosti a možnost reengineeringu Nevýhody Malá orientace na průřezové nebo opakované činnosti Modely na základě

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Specifikace rozhraní. Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Martin Falc, SW architekt.

Specifikace rozhraní. Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Martin Falc, SW architekt. C E R T I C O N www.certicon.cz V Á C L A V S K Á 1 2 1 2 0 0 0 P R A H A 2 Specifikace rozhraní Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů Martin Falc, SW architekt

Více

Semináˇr Java X J2EE Semináˇr Java X p.1/23

Semináˇr Java X J2EE Semináˇr Java X p.1/23 Seminář Java X J2EE Seminář Java X p.1/23 J2EE Složitost obchodních aplikací robusní, distribuované, spolehlivé aplikace s transakcemi na straně serveru, klientské aplikace co nejjednodušší Snaha : Návrh,

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku Produktový leták Identity Manager 4 Ve vašem podniku probíhá neustálý boj s časově náročnými manuálně prováděnými procesy a strmě rostoucími náklady na obsluhu přístupů ke zdrojům v rámci celých systémů,

Více

KSRZIS. Postup kroků nutných pro napojení nemocničního informačního systému s registrem NSHNU v prostředí registrů resortu zdravotnictví

KSRZIS. Postup kroků nutných pro napojení nemocničního informačního systému s registrem NSHNU v prostředí registrů resortu zdravotnictví Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 10 KSRZIS Postup kroků nutných pro napojení nemocničního informačního systému s registrem

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

Design systému. Komponentová versus procesní architektura

Design systému. Komponentová versus procesní architektura Design systému Komponentová versus procesní architektura Architektura : třídy statické aspekty propojení logický pohled struktura popisu systému Architektura procesů: objekty dynamické aspekty koordinace

Více

Reportingová platforma v České spořitelně

Reportingová platforma v České spořitelně Reportingová platforma v České spořitelně Agenda Implementované prostředí Cognos 8 v ČS Marek Varga, Česká spořitelna, a.s. Využití platformy Cognos z pohledu businessu Petr Kozák, Česká spořitelna, a.s.

Více

Ř Í Z E N Í F I R E M N Í C H P R O C E S Ů/ BPM

Ř Í Z E N Í F I R E M N Í C H P R O C E S Ů/ BPM Ř Í Z E N Í F I R E M N Í C H P R O C E S Ů/ BPM efektivní řízení procesů ve Vaší firmě Lead it Robustní nástroj firemního managementu Zvyšuje výkonnost a šetří náklady Komplexní řešení Vašich firemních

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Část P2_1 P2_1_Katalog služeb a podmínky poskytování provozu 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE POJMŮ... 3 3 DEFINICE SLUŽEB, KOMPONENT

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Řízení procesů zkušenosti v ČR

Řízení procesů zkušenosti v ČR Řízení procesů zkušenosti v ČR V Praze dne 16.4.2013 Done, s.r.o. Done, s.r.o. Na Krčské stráni 1434/30 140 00 Praha 4 Tel.: Fax: E-mail: +420 222 362 551 +420 222 362 594 vkopriva@done.cz Obsah 1. Procesy

Více

Workshop SAP GRC AC - 18.6.2009 Představení SAP GRC Access Control Josef Piňos, CONSIT s.r.o.

Workshop SAP GRC AC - 18.6.2009 Představení SAP GRC Access Control Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Workshop SAP GRC AC - 18.6.2009 Představení SAP GRC Access Control Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Představení SAP GRC Access Control Aplikace SAP GRC AC se obsluhuje v prostředí SAP Portál. Technicky se jedná

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Servisně orientovaná architektura a její aplikace v systémech sledování a řízení výroby

Servisně orientovaná architektura a její aplikace v systémech sledování a řízení výroby Servisně orientovaná architektura a její aplikace v systémech sledování a řízení výroby Marek Rychlý Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů VII. ročník

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Novinky ve FlowMon 6.x/FlowMon ADS 6.x

Novinky ve FlowMon 6.x/FlowMon ADS 6.x Novinky ve FlowMon 6.x/FlowMon ADS 6.x FlowMon je kompletní řešení pro monitorování a bezpečnost počítačových sítí, které je založeno na technologii sledování IP toků (NetFlow/IPFIX/sFlow) a analýze chování

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Elektronické dokumenty - jak efektivně na jejich správu a bezpečnost?

Elektronické dokumenty - jak efektivně na jejich správu a bezpečnost? 2008 aplis.cz, a.s. All rights reserved. 6.11.2007 Elektronické dokumenty - jak efektivně na jejich správu a bezpečnost? Ing. Jiří Bříza, CSc. 9.4.2008 str. 2 Informace pro úřad Informace a jejich zhmotnění

Více

7.6 Další diagramy UML

7.6 Další diagramy UML 7.6 Další diagramy UML 7.6.1 Moduly (balíčky - package) a kolaborace (collaboration) Jak rozložit rozsáhlý systém na menší? - seskupování tříd (prvků modelu) do jednotek vyšší úrovně (package v UML). UI

Více

Implementace SOA v GE Money

Implementace SOA v GE Money 3 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace SOA v GE Money Vybudování fungující SOA architektury a zavedení konceptu Enterprise Service Bus přineslo GE Money moderní a flexibilní IT

Více

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette Kapitola 1 PHP framework Nette 1.1 Úvod Zkratka PHP (z anglického PHP: Hypertext Preprocessor) označuje populární skriptovací jazyk primárně navržený pro vývoj webových aplikací. Jeho oblíbenost vyplývá

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Databázové systémy Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Vývoj databázových systémů Ukládání dat Aktualizace dat Vyhledávání dat Třídění dat Výpočty a agregace 60.-70. léta Program Komunikace Výpočty

Více

Příprava dat v softwaru Statistica

Příprava dat v softwaru Statistica Příprava dat v softwaru Statistica Software Statistica obsahuje pokročilé nástroje pro přípravu dat a tvorbu nových proměnných. Tyto funkcionality přinášejí značnou úsporu času při přípravě datového souboru,

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) Architektura

Více

Versiondog 2.1.1 Co je nového

Versiondog 2.1.1 Co je nového Versiondog 2.1.1 Co je nového Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 11/2012 Strana 2 Úvod Nová verze produktu Versiondog 2.1.1 přináší oproti verzím 1.52.x mnoho nových funkčností i nové typy komponent, které

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

Novell Identity Management. Jaromír Látal Datron, a.s.

Novell Identity Management. Jaromír Látal Datron, a.s. Novell Identity Management Jaromír Látal Datron, a.s. 19.4.2012 1 Identity management základní vlastnosti Jednoduché a rychlé poskytování uživatelských účtů Samoobslužné funkce pro uživatele Snadný návrh

Více

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ 10. 5. 2011 Tým: Simplesoft Členové: Zdeněk Malík Jan Rada Ladislav Račák Václav Král Marta Pechová malikz@students.zcu.cz jrada1@students.zcu.cz

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Uživatelský manuál propojení na ES Pohoda Verze 1.0 Web Revolution s.r.o. 2010 Internetový obchod ES Pohoda Uživatelský manuál na propojení na ES Pohoda Přehled

Více

PV207. Business Process Management

PV207. Business Process Management PV207 Business Process Management Intalio & Savvion 30. 4. 2009 Petr Vašíček 2007 2009 IBA Group FI MU Obsah přednášky Intalio BPMS Savvion Process Modeler Náplň zkoušky Týmový projekt Zadání projektu

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Komponentní technologie

Komponentní technologie Komponentní technologie doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Obsah Motivace Aplikace v IT Vývoj přístupů

Více

Nástroje pro tvorbu wireframes

Nástroje pro tvorbu wireframes Nástroje pro tvorbu wireframes Tento dokument stručně popisuje dostupné nástroje, které slouží pro tvorbu modelů stránek, tzv. wireframes. Michal Pařízek v červnu 2009 vyzkoušel celkem sedm nástrojů, z

Více

Koncept řešení EOS EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

Koncept řešení EOS EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Koncept řešení EOS komplexní řešení informačních systémů EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Městský rok informatiky v Olomouci Datum: 12.6. 2009 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16, 326 00 Plzeň Jaroslav PEROUTKA

Více

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení Unified Communications Customer Contact Cisco Unified Contact Center Enterprise Cisco Unified Contact Center Enterprise přináší ucelené řešení poskytující inteligentní směrování a obsloužení hovorů. Jedná

Více

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje:

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje: MET-01/2014 METODIKA SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0 Chybová hlášení Gestor, podpis: Ing. Radovan Pártl Zpracovatel, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl Odborný garant, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ Michal Brožek, Dominik Svěch, Jaroslav Štefaník MEDIUM SOFT a.s., Cihelní 14, 702 00 Ostrava, ČR Abstrakt Neustále rostoucí význam sběru dat, možnost

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Technologie Sharepoint

Technologie Sharepoint Jan Salajka 25. 3. 2010 ČVUT FEL Technologie Sharepoint Letem světem Sharepoint - Co to je??? Je to technologie Slouží především k řízené tvorbě a správě informací ve webovém prostředí Slouží jako podklad

Více

egovernment ready úřad

egovernment ready úřad egovernment ready úřad Ing. Václav Koudele Strategy architect Tel.: +420 602 191 122 Vaclav.koudele@microsoft.com Ing. Zdeněk Dutý Ředitel pro egovernment Tel.: +420 910 972 131 zdenek.duty@autocont.cz

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

Workflow, definice, charakteristika, trendy

Workflow, definice, charakteristika, trendy Workflow, definice, charakteristika, trendy Workflow management je efektivní správa toku informací a řízení v podnikových procesech. Workflow automatizuje procesy. Workflow podporuje tok dokumentů, informací

Více

RUP - Disciplíny. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

RUP - Disciplíny. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz RUP - Disciplíny Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Disciplíny Množství disciplíny v dané iteraci Disciplíny podle RUP Šest základních: Business modeling - pro pochopení problémové domény Requirements

Více

Pokročilé Webové služby a Caché security. Š. Havlíček

Pokročilé Webové služby a Caché security. Š. Havlíček Pokročilé Webové služby a Caché security Š. Havlíček Webové služby co se tím míní? Webová služba metoda komunikace mezi dvěma elektronickými zařízeními přes internet Typicky jsou pomocí rozhraní přístupné

Více

Technologie Java Enterprise Edition. Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011

Technologie Java Enterprise Edition. Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011 Technologie Java Enterprise Edition Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011 Přehled tématu Motivace a úvod Infrastruktura pro velké Java aplikace (Java základní přehled) Části třívrstvé struktury servlety, JSP

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní SAS CI Roadshow 2014 24/09/2014 Vít Stinka Agenda Představení společnosti Unicorn Systems Aliance Unicorn Systems a SAS Celkový koncept Customer

Více

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Microsoft.NET AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Přehled Země: Velká Británie Odvětví: Informační technologie Profil zákazníka Pantek Ltd.

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant QAD CRM Vladimír Bartoš konzultant Integrace QAD CRM QAD EA Artikly Adresy Nabídky Prodejní objednávky Instalovaná báze Servisní volání Servisní kontrakty Servisní nabídky Nabídky volání Měny Uživatelé

Více

Business Intelligence nástroje a plánování

Business Intelligence nástroje a plánování Business Intelligence nástroje a plánování pro snadné reportování a vizualizaci Petr Mlejnský Business Intelligence pro reporting, analýzy a vizualizaci Business Intelligence eporting Dashboardy a vizualizace

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Počítačové sítě Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Co je TCP/IP? V úzkém slova smyslu je to sada protokolů používaných v počítačích sítích s počítači na bázi Unixu: TCP = Transmission Control Protocol

Více