Výroční zpráva za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2014"

Transkript

1 Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2014 V Liberci dne Ing. Jan Růžička ředitel 1

2 Obsah výroční zprávy Textová část výroční zprávy A. Úvodní slovo B. Zpráva o činnosti organizace B.1 Údržba silniční sítě B.1.1 Údržba komunikací B.1.2 Zimní údržba B.1.3 Běžná (letní) údržba B.1.4 Stav silniční sítě B.2 Opravy a investice B.3 Dotace B.3.1 Akce realizované z regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod B.3.2 Operační program Životní prostředí B.3.3 Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj B.4 Správa majetku B.5 Vnitřní a vnější kontroly C. Vyhodnocení finančního hospodaření organizace C.1. Charakteristika příjmů C.2. Struktura výnosů a nákladů C.3. Hospodářský výsledek C.4. Přehled o stavech peněžních fondů C.5. Přehled o stavech peněžních prostředků na běžných účtech C.6. Pohledávky a závazky C.7. Personální a mzdová oblast Přílohová část výroční zprávy Účetní závěrka v rozsahu: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztrát 3. Příloha k účetní závěrce 4. Tabulky 5. Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce 2

3 A. Úvodní slovo Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace (dále jen KSS LK) byla zřízena od na dobu neurčitou usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.140/01/zk ze dne Činnost KSS LK je vymezena v platném znění zřizovací listiny, schváleném usnesením č. 145/14/ZK Zastupitelstva Libereckého kraje. K plnění hlavního účelu a předmětu činnosti byl organizaci svěřen k hospodaření movitý a nemovitý majetek Libereckého kraje. Svěřený nemovitý majetek je uveden v příloze ke zřizovací listině. Hlavním účelem činnosti je správa a údržba silnic II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství na území Libereckého kraje. Celková délka silniční sítě je 2076 km, z toho silnice II. třídy činí 487 km a silnice III. třídy 1589km. Vymezení předmětu činnosti: - příprava, zabezpečení a vypořádání staveb na silnicích II. a III. třídy v rámci územní působnosti organizace; - zabezpečení výkonu zimní, běžné a souvislé údržby silnic, včetně zajištění opatření k bezpečnosti silničního provozu; - zajištění přípravy investiční a neinvestiční činnosti pro zřizovatele (diagnostika, projektová příprava, inženýrská činnost); - zajištění průběhu realizací stavební činnosti na pozemních komunikací ve vlastnictví kraje a ostatním svěřeném majetku; - zajištění přípravy a administrace veřejných zakázek týkajících se svěřeného majetku, včetně účastí na komisích v rámci veřejných zakázek; - zajištění přípravy podkladů pro zadávací dokumentace k veřejným zakázkám týkajících se svěřeného majetku; - tvorba a realizace schválené koncepce správy a údržby silnic v majetku kraje; - vedení evidence silnic; - prohlídky silnic a mostních objektů; - údržba a oprava silnic a mostů s cílem odstranit závady ve sjízdnosti, opotřebení nebo poškození silnic, jejich součástí a příslušenství; - investiční činnost na spravovaném majetku; - další činnosti vyplývající z práv a povinností stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů; - krizové řízení a úkoly plynoucí z obrany státu; - správa a údržba nemovitostí. KSS LK také zajišťuje výkon majetkové správy bývalého vojenského prostoru Ralsko. Od roku 2012 KSS LK nevykonává údržbu silnic fyzicky. Tuto údržbu KSS LK kontroluje, ale provádí ji samostatná společnost Silnice LK a.s. transformovaná z provozního úseku KSS LK. 3

4 B. Zpráva o činnosti organizace B.1 Údržba silniční sítě V rámci transformace Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace vznikla společnost Silnice LK a.s, která se stala od na základě Příkazní smlouvy dodavatelem zimní a běžné (letní) údržby, včetně zajištění bezpečnosti silničního provozu na silnicích II. a III.tříd v Libereckém kraji. Zadávací, kontrolní a přebírací činnost vůči dodavateli zimní a běžné (letní) údržby provádí Oddělení inspekce silniční sítě, jehož další náplní jsou povinnosti vyplývající ze zákona o pozemních komunikacích (např. zákonné prohlídky silnic), vyřizování podnětů od státních a jiných orgánů (Policie ČR, odborů dopravy, městských a obecních úřadů apod.). Toto oddělení se skládá ze 4 inspektorů a vedoucího oddělení. Každý inspektor spravuje územní celek vytvořený sloučením několika provozních jednotek společnosti Silnice LK a.s. Liberecký kraj je tak rozčleněn na tyto správní oblasti Českolipsko, Liberecko, Jablonecko a Semilsko. Činnostmi oddělení inspekce silniční sítě se podařilo nastavit funkční systém zadávání, kontroly a přebírání prací mezi KSS LK a společností Silnice LK a.s. Inspektoři se postupně stali partnery jednotlivých samospráv při odstraňování každodenních problémů spojených se správou a údržbou silniční sítě. 4

5 B.1.1 Údržba komunikací Na údržbu pozemních komunikací vč. jejich součástí a příslušenství ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě KSS LK byla poskytnuta na rok 2014 neinvestiční účelová dotace ve výši 226 mil. Kč, z čehož 100 mil. Kč bylo určeno na zimní údržbu komunikací a 126 mil. Kč na běžnou letní údržbu. B.1.2 Zimní údržba Pro zimní sezónu byl plán zimní údržby silnic II. a III. tříd částečně pozměněn. Důvodem byla optimalizace okruhů zimní údržby, případně změna technologií. Toto vše v návaznosti na okruhy zimní údržby slučujícími údržbu krajských silnic II. a III. tříd a také silnic I. třídy. Změna technologie zimní údržby byla provedena pro zimní sezonu na těchto úsecích: 1. úsek silnice II/592 Chrastava Kryštofovo údolí (změna na chemický posyp) 2. úsek silnice II/27247 Machnín Kryštofovo údolí (změna na chemický posyp) 3. úsek silnice III/2711 Hrádek nad Nisou Bílý Kostel nad Nisou (změna na chemický posyp) Dispečerskou služba zajišťovala společnost Silnice LK a.s. a to ve dvou režimech 24 hodinový na střediscích Liberec, Česká Lípa - Sosnová, Nová Ves, Hrabačov a dále 18 hodinový na střediscích Frýdlant, Semily, Turnov, Nový Bor a Rychnov u Jablonce nad Nisou. Funkce hlavního dispečera byla obsazena pracovníkem Oddělení inspekce silniční sítě KSS LK. Přehled nákladů na zimní údržbu : Rok I. pololetí II. pololetí Celkem ,4 37,9 102, ,1 49,4 145, ,5 35,5 141, ,2 26,7 65,9 Uvedené ceny jsou v mil. Kč vč. platné DPH. Celkové náklady na zajištění sjízdnosti krajských silnic byly hluboko pod dlouhodobým průměrem a to vlivem průběhu zimního počasí, které bylo co do spadu sněhu podprůměrné. B.1.3 Běžná (letní) údržba Vývoj provozního příspěvku na zajištění běžné údržby silnic II. a III. tříd v Libereckém kraji v letech Rok Běžná (letní) údržba 196, ,6 96,47 136,6 Uvedené ceny jsou v mil. Kč vč. platné DPH. 5

6 Náklady na běžnou údržbu komunikací, jejich součástí a příslušenství činily z celkové neinvestiční dotace a ostatních zdrojů 136,6 mil. Kč. Nejvyšší finanční objem byl vynaložen na zabezpečení silničního provozu, zejména pak do obnovy nebo výspravy komunikací asfaltovou směsí a to ve výši cca 65,5 mil Kč. Dalších 33,0 mil. Kč představovaly náklady spojené s péčí o silniční vegetaci, zejména pak kosení travních porostů a dále 20,7 mil. Kč na údržbu krajnic, příkopů a odvodnění silničního tělesa. Ostatní náklady představují výkony za zřízení a obnovu dopravního značení a bezpečnostního zařízení ve výši 9,4 mil Kč, resp. 5,1 mil. Kč. Ostatní položky a samostatně rozpočtované stavební akce z neinvestiční dotace na opravu zejména silničního příslušenství činily 2,8 mil. Kč. B.1.4 Stav silniční sítě Stav silniční sítě je každoročně sledován společností PavEx Consulting, s.r.o., která provádí sběr poruch na základě technických podmínek TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek (schváleno MD ČR č.j. 164/ s účinností od 1.března 2010), a TP 87 - Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek (schváleno MDS ČR OPK pod č.j. 165/ s účinností od 1.března 2010). Po detailním zpracování poruch na každém úseku je provedena sumarizace poruch do skupin se stejným charakterem porušení odpovídající i stejné technologii údržby, resp. opravy. Z analýzy poruch na základě TP 87, (viz tabulka) je následně provedeno zatřídění jednotlivých úseků sledované silniční sítě do 5 kategorií dle stavu porušení od hodnocení stavu výborný až po stav havarijní. Pro zatřídění úseků je rozhodující procento porušení plochy úseku poruchou s největším rozhodujícím rozsahem. Stav povrchu vozovek silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji v letech 2010 až 2014 podle TP 87: Délka [m] Klasifikace rok výborný dobrý vyhovující nevyhovující havarijní celkem , , , ,49 prům. klasifik ,52 6

7 B.2 Opravy a rekonstrukce Krajská správa silnic Libereckého kraje sestavila podle zdrojů přidělených z rozpočtu kraje, schváleného Radou Libereckého kraje na rok 2014 návrh plánu rekonstrukcí, údržby a oprav na silnicích II. a III. tříd. Celkový objem oprav byl stanoven v rozsahu realizace předpokládaných prací nejnutnějších oprav v jednotlivých okresech Libereckého kraje (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily). 7

8 Ve druhé polovině roku 2013 získal Liberecký kraj neinvestiční dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) ve výši Kč s DPH na odstranění škod vzniklých při povodních v červnu 2013, které postihly území Libereckého kraje. Ke dni Liberecký kraj z celkové částky ,- Kč s DPH vyčerpal ,- Kč s DPH. Z tohoto důvodu na rok 2014 převedl Státní fond dopravní infrastruktury pro Liberecký kraj finanční prostředky v celkovém objemu Kč s DPH. Z převedených finančních prostředků v roce 2014 proběhlo odstranění povodňových škod z června Konkrétně bylo v roce 2014 zrealizováno 73 stavebních akcí, které jsou uvedeny v tabulce níže. Opravy vozovek - byly zahájeny ihned po ukončení zimní sezóny opravami výtluků a rozpadů krytu komunikací na nejhorších úsecích okresu Česká Lípa a dále směrem k horským silnicím okresů Liberec, Jablonec nad Nisou a Semily. Tyto opravy probíhaly pouze z prostředků určených na běžnou údržbu, kterou pro Liberecký kraj zajišťuje firma Silnice LK a.s. Pokračovalo se podle plánu na připravených akcích oprav silnic podle posledního rozsahu poruch, zjištěných při sběru dat firmou PavEx Brno z roku 2013, s přihlédnutím k dopravní zatížitelnosti komunikací, provozu autobusové dopravy a místnímu významu komunikací. Vodorovné dopravní značení v roce 2014 probíhala obnova VDZ pouze z prostředků určených na běžnou údržbu, kterou pro Liberecký kraj zajišťuje firma Silnice LK a.s.. Celkem bylo provedeno VDZ v částce přesahující 9 mil. Kč. Např. byl obnoven souvislý úsek komunikace II/278 od Českého Dubu po Luhovskou křižovatku II/278 s II/270. Nemalé finanční prostředky také byly použity pro obnovu přechodů pro chodce. Svodidla nezbytné opravy záchytných systémů byly realizovány v rámci příkazní smlouvy společností Silnice LK a.s., kde podstatné opravy proběhly na silnici II/290 kolem vodní nádrže Souš. Nově realizovaný záchytný systém proběhl na silnicích III/2715 a III/ Propustky opravy proběhly u nejvíce porušených propustků. Jednalo se o havárie a neodkladné opravy, které by znamenaly uzavření úseků silnic a opravy propustků v úsecích s probíhající výměnou obrusných vrstev. Také byly řešeny havárie propustků z červnových povodní 2013, které bylo zapotřebí v co nejkratším čase odstranit. V roce 2014 byly z prostředků na běžnou údržbu opraveny havarijní propustky na silnici III/27810 Šimonovice, III/28741 Huť, III/29037 Nová Ves, III/28741 Dolní Černá Studnice, III/29036 Horní Maxov, III/28623 Poniklá. Další akce byly realizovány ze Státního fondu dopravní infrastruktury ( Kč s DPH ) určených na opravy škod dopravní infrastruktury po povodni Z tohoto programu bylo v roce 2014 opraveno celkem 73 akcí, z nichž 25 akcí se týkalo oprav propustků. Celková hodnota opravených propustků v roce 2014 činila Kč vč. DPH. Přehled opravených propustků je uveden v tabulce níže. 8

9 Propustek III/2904 Oldřichov v Hájích PŘED OPRAVOU PO OPRAVĚ Mosty Na konci roku 2014 Krajská správa silnic Libereckého kraje z celkového počtu mostů 661 mostů měla 21 mostů ve stavu VII havarijní. Stavební stav všech mostů v Libereckém kraji na komunikacích II. a III. tříd je patrný z tabulky viz níže. Tabulka: stavební stav mostů od roku 2008 do roku 2014 stavební stav stavební stav % LK k ,02 20,18 11,60 1,20 k ,91 21,92 11,71 3,45 k ,34 22,12 12,11 6,43 k ,30 22,57 11,51 7,62 k ,38 23,32 7,17 5,53 k ,53 22,39 6,05 3,03 k ,81 23,00 7,56 3,18 Tabulka: stavební stav mostů k data k stavební stav Počet (ks) Celkem 658 mostů

10 Graf: stavební stav mostů k V roce 2014 byly dokončeny rekonstrukce a opravy mostních staveb, které byly součástí pěti liniových akcí, které byly poškozeny ničivou povodní v roce Tyto akce byly financovány z dotací Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Dále pokračovalo odstraňování povodňových škod z povodní 2013, financovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Z finančních prostředků určených na opravy škod dopravní infrastruktury po povodni 2013 bylo v roce 2014 opraveno 7 mostů. Celková hodnota opravených mostů v roce 2014 činila Kč vč. DPH, přehled opravených mostů je uveden v tabulce níže. I přes výrazné investice v předchozích letech ( ) do mostů, je nadále nutné vyčleňovat objem finančních prostředků k zajištění zlepšení stavu těchto objektů. Na konci roku 2014 Krajská správa silnic Libereckého kraje z celkového počtu mostů 661 mostů měla 20 mostů ve stavu VII havarijní. Most ev.č Chotyně PŘED OPRAVOU PO OPRAVĚ Opěrné zdi - opravy opěrných zdí byly prováděny v souladu s plánem dle potřeb při odstraňování havarijních stavů těchto objektů. Po povodni z června 2013 bylo shledáno 30 zdí havarijních. V průběhu roku 2014 bylo opraveno všech 30 opěrných zdí z prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury určených na opravu škod dopravní infrastruktury po povodni

11 Celková hodnota opravených zdí v roce 2014 činila Kč vč. DPH, přehled opravených opěrných zdí je uveden v tabulce níže. Dále byly opraveny opěrné zdi na silnicích II/290 Roprachtice, II/283 Tatobity Žlábek a III/28736 Těpeře. Tyto opravy byly menšího stavebního rozsahu a proto byly hrazeny z financí přidělených na běžnou letní údržbu (údržbové práce). III/26834 Velký Grunov, opěrná zeď PŘED OPRAVOU PO OPRAVĚ OPRAVY A INVESTICE 2014 Okres Silnice Akce - místo Druh prací CL III/26834 Velký Grunov oprava opěrné zdi SM II/283 Bělá u Turnova oprava opěrné zdi LB III/03513 Dětřichov oprava propustku Cl III/2628 Skalice u ČL oprava opěrné zdi CL III/2627 Volfartice oprava opěrné zdi CL III/2627 Horní Libchava oprava propustku LB III/2907 Fojtka (Zaječí Důl) oprava propustku LB III/2907 Fojtka oprava propustku CL III/2708 Velký Grunov oprava opěrné zdi LB III/ Chotyně oprava mostu CL III/26314 Prysk oprava opěrné zdi LB II/592 Kryštofovo Údolí oprava opěrné zdi LB II/592 Kryštofovo Údolí oprava opěrné zdi LB II/ Kryštofovo Údolí oprava mostu LB II/ Kryštofovo Údolí oprava mostu CL III/26836 Lindava oprava opěrné zdi CL III/26841 Cvikov oprava opěrné zdi CL III/26839 Kunratice oprava opěrné zdi 11

12 LB III/27251 Chrastava oprava opěrné zdi SM II/286 Dolní Štěpanice oprava opěrné zdi LB III/0357 Předlánce-Pertoltice oprava propustku LB III/0357 Předlánce oprava propustku LB III/0357 Pertoltice oprava opěrné zdi LB III/0357 Předlánce-Pertoltice oprava silnice LB III/27716 Kněžičky oprava opěrné zdi LB III/27716 Kněžičky oprava opěrné zdi LB III/2914 Bulovka oprava opěrné zdi LB III/2784 Ještěd oprava propustku LB III/2784 Ještěd oprava propustku LB III/2918 Srbská oprava opěrné zdi LB III/2918 Horní Řasnice oprava opěrné zdi LB III/2911 Dolní Řasnice oprava opěrné zdi LB III/2911 Krásný Les oprava opěrné zdi LB III/27240 Druzcov oprava propustku CL III/26318 Polevsko oprava propustku LB III/27241 Žibřidice oprava silnice LB III/ Křižany oprava mostu LB II/592 Křižany oprava silnice LB III/27241 Křižany oprava opěrné zdi LB III/27241 Křižany oprava opěrné zdi LB III/27241 Křižany oprava opěrné zdi LB III/27243 Jitrava oprava propustku SM II/288 Bozkov oprava propustku SM II/ Vítkovice křiž s II/286 oprava mostu LB III/2916 Hajniště oprava propustku SM II/290 Roprachtice oprava opěrné zdi LB III/29011 Raspenava oprava silnice SM II/286 Vítkovice - Mísečky oprava silnice LB III/29011 Ludvíkov oprava propustku SM III/ Zálesní Lhota oprava mostu SM III/28411 Roztoky u Jilemnice oprava silnice SM III/2931 Levínská Olešnice oprava silnice SM III/ Paseky nad Jizerou oprava mostu LB III/27247 Machnín-Svárov oprava silnice LB III/27247 Machnín oprava opěrné zdi LB III/01326 Krásná Studánka oprava propustku LB III/2904 Raspenava - Oldřichov v Hájích oprava propustku LB III/2905 Mníšek oprava propustku LB III/2904 Oldřichov v Hájích oprava propustku 12

13 LB III/2904 Oldřichov v Hájích oprava propustku LB III/2711 Chotyně oprava opěrné zdi LB III/2711 Chotyně oprava propustku LB III/2711 Bílý Kostel oprava propustku LB III/2711 Chotyně oprava opěrné zdi LB III/29020 Liberec Harcov, Rudolfov oprava silnice LB III/29020 Liberec Harcov, Rudolfov oprava propustku LB III/29020 Liberec Harcov, Rudolfov oprava propustku CL II/278 Stráž pod Ralskem oprava silnice CL III/26842 Rousínov oprava propustku CL II/278 Břevniště oprava propustku CL II/278 Hamr na Jezeře oprava silnice LB III/29021 Liberec Kateřinky (Horská) oprava opěrné zdi LB II/290 Smědava oprava opěrné zdi LB III/03513 III/03515 Heřmanice rekonstrukce silnice LB III/0353 III/0357 Višňová - Víska - Poustka rekonstrukce silnice LB II/290 Frýdlant - Bílý Potok, etapa I. rekonstrukce silnice LB II/592 Chrastava, etapa I. rekonstrukce silnice LB II/290 Frýdlant - Bílý Potok, etapa IIA. rekonstrukce silnice LB II/592 Chrastava, etapa II. rekonstrukce silnice LB II/290 Frýdlant - Bílý Potok, etapa IIC. rekonstrukce silnice LB III/27252 Vítkov rekonstrukce silnice B.3 Dotace B.3.1 Akce realizované z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Regionální operační program kolo výzvy Z deseti dotačních projektů, které byly v roce 2010 schváleny Regionálním operačním programem v rámci 19. kola výzvy, bylo do konce roku 2012 zrealizováno sedm staveb. Do roku 2013 přešly pouze tři stavby, z nichž jedna byla ukončena v r a dvě zbývající byly dokončeny v roce Název stavby Přestavba křižovatky silnice I/35 a ul. České Mládeže - II. etapa Rekonstrukce ulic Nemocniční a Pod Špičákem - Tanvald Celkové způsobilé výdaje projektu vč. DPH v Kč Celkové výdaje projektu vč. DPH v Kč Začátek/konec fyzické realizace projektu , ,- 08/ / , ,- 10/ /

14 Přestavba křižovatky silnice I/35 a ul. České Mládeže - II. etapa Projekt řešil vybudování nové okružní křižovatky a rekonstrukci stávajícího mostu ev.č přes silnici I/35. Jednalo se o dispoziční a výškovou přestavbu větví stávající stykové křižovatky ve tvaru T a to propojením silnice I/35 a ulice České mládeže. Úpravy zahrnovaly i veškeré přeložky stávajících inženýrských sítí, přestavbu stávajícího parkoviště a výstavbu nové vrátnice ČSAD, rekonstrukci chodníků a doplnění zeleně. Rekonstrukce ulic Nemocniční a Pod Špičákem Tanvald Projekt řešil rekonstrukci stávajících ulic Nemocniční a Pod Špičákem (komunikace III/29023 a III/29022) vyvolanou rekonstrukcemi splaškové a dešťové kanalizace. Byly vybudovány nové chodníky a přechody pro chodce a byly provedeny úpravy stávajících zastávek autobusů. 14

15 Součástí projektu byla také rekonstrukce stávajících parkovišť a vybudování nového parkoviště pro nemocnici. Úpravy zahrnují i veškeré přeložky stávajících inženýrských sítí. Předmětný úsek dané komunikace III. třídy začíná křižovatkou silnicí I/10 (E 65) až po ulici Radniční, délka rekonstruovaného úseku je 1,25 km. Spoluinvestorem akce bylo Město Tanvald a SVS. Regionální operační program kolo výzvy Do 29. kola výzvy byly v březnu 2012 Libereckým krajem předloženy tři žádostí na čerpání dotací ze strukturálních fondů EU pro období prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury a dva projekty byly schváleny. Samotná realizace obou staveb byla zahájena v roce 2013 a byla dokončena v roce Název stavby Mimoň - Humanizace průtahu II/268 a OK Tyršovo náměstí Rekonstrukce silnice III/27017 Krompach - statní hranice Celkové způsobilé výdaje projektu vč. DPH v Kč Celkové výdaje projektu vč. DPH v Kč Začátek/konec fyzické realizace projektu , ,- 07/ / , ,- 07/ /

16 Silnice II/270 Mimoň - humanizace průtahu a OK Tyršovo náměstí Stavba humanizace průtahu II/268 a OK Tyršovo náměstí představovala rekonstrukci části průtahu krajské silnice v Mimoni v délce 850 m a přestavbu stávající stykové křižovatky se silnicemi III/ a III/ na malou okružní křižovatku. Humanizace průtahu silnice II/268 v Mimoni přinesla moderní uspořádání průtahu středně zatížené komunikace s vyšším podílem těžké dopravy. Nová okružní křižovatka o vnějším průměru 27m má 3 větve stávajících komunikací a sjezd napojující plochu u hasičské zbrojnice. V rámci stavby byl rekonstruován stávající kamenný most ev. č přes řeku Ploučnici. Současně byly realizovány přeložky inženýrských sítí, sadové úpravy, dopravní značení a městský mobiliář. Rekonstrukce silnice III/27017 Krompach státní hranice Rekonstrukce silnice III/27017 byla realizována v úseku od křižovatky se silnicí III/27014 (poblíž Obecního úřadu Krompach) až ke státní hranici do Saska, spolkové země Německa, na hraniční přechod Krompach Jonsdorf, v celkové délce 1,76 km. Šířkově je celá rekonstruovaná silnice rozdělena do dvou úseků. V úseku staničení km 0,000 0,810 na nejvyšší bod komunikace v obci Krompach Valy bylo provedeno dvoupruhové obousměrné řešení se šířkou 16

17 jízdního pruhu 2,75 metrů. V úseku staničení km 0,810 1,760 z osady Valy na hraniční přechod je komunikace jednopruhová obousměrná se šířkou jízdního pruhu 3,50 metrů. Vyhýbání vozidel je umožněno pomocí nově vybudovaných výhyben, umístěných podél vlastní silnice. Součástí stavby je nové řešení odvodnění komunikace. Regionální operační program kolo výzvy Do 35. kola výzvy bylo v říjnu 2013 Libereckým krajem předloženo šest žádostí na čerpání dotací ze strukturálních fondů EU pro období prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury a všechny projekty byly v roce 2014 schváleny. Následně byla zahájena realizace staveb a v roce 2015 budou silnice a mosty postupně dostavěny. Přesný název stavby Mosty na silnicích II. a III. tříd v okrese Jablonec nad Nisou Celkové způsobilé výdaje projektu vč. DPH v Kč Mosty na silnicích II. tříd v okrese Semily ,- Celkové výdaje projektu vč. DPH v Kč Začátek/konec fyzické realizace projektu , ,- 07/ ,- 08/

18 Přeložka komunikace II/592 Chrastava-III. etapa Rekonstrukce silnice III/29024 Jablonec nad Nisou - ulice Želivského Rekonstrukce silnice II/290 Desná - Černá Říčka Rekonstrukce silnice III/29019 Horní Polubný - Kořenov , ,- 06/ , ,- 08/ , ,- 06/ , ,- 06/ Regionální operační program kolo výzvy Do 41. kola výzvy bylo v listopadu 2014 Libereckým krajem předloženo čtrnáct žádostí na čerpání dotací ze strukturálních fondů EU pro období prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury. Z toho bylo osm projektů schválených. V roce 2015 budou probíhat výběrová řízení na dodavatele staveb a samotná realizace tak, aby do konce roku 2015 byly projekty ukončeny. poř.č. číslo silnice Název žádosti reg. čísla projektů 1 III/2907 Rekonstrukce silnice III/2907 ve Fojtce CZ. 1.13/1.1.00/ III/27243 Rekonstrukce silnice III/27243 ve Zdislavě CZ. 1.13/1.1.00/ III/28743 III/28744 III/28745 Rekonstrukce silnic III. třídy v Zásadě CZ. 1.13/1.1.00/ III/0381 Rekonstrukce silnice III/0381 Staré Splavy CZ. 1.13/1.1.00/ II/282 Rekonstrukce silnice II/282 Loktuše - Loučky CZ. 1.13/1.1.00/ II/292 Rekonstrukce silnice II/292 Háje nad Jizerou CZ. 1.13/1.1.00/ III/2843 III/28611 Rekonstrukce silnic III. třídy v Rváčově a Syřenově CZ. 1.13/1.1.00/ II/286 Rekonstrukce silnice II/286 Horní Mísečky CZ. 1.13/1.1.00/ Kromě zajištění průběhu staveb v roce 2014 oddělení dotací zajišťovalo a předkládalo Úřadu regionální rady (dále jen ÚRR) v rámci udržitelnosti projektu monitorovací zprávy o udržitelnosti u realizovaných projektů z období B.3.2 Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny oblast podpory prevence sesuvů a skalních řícení Do 42. kola výzvy KSSLK předložila v roce 2012 dva projekty, z nichž byl projekt II/289 Semily sesuv silničního tělesa schválen MŽP a v roce 2014 byl zrealizován. II/289 Semily-sesuv silničního tělesa Jednalo se o rekonstrukci úseku v délce 73m stávající silnice II/289, která tvoří jednu ze dvou základních, nosných komunikací zajišťujících dopravní obsluhu města Semily. Záměrem projektu je zajištění bezpečnosti silniční dopravy navrženým stabilizačně-sanačním opatřením zemního tělesa silnice. 18

19 Celkové výdaje projektu byly ve výši Kč vč. DPH (z toho způsobilé výdaje projektu činily Kč vč. DPH). B.3.3 Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou - Obnova majetku postiženého živelní pohromou v roce 2010 V roce 2014 byly finanční prostředky směřovány na pokračování odstranění škod po povodni ze srpna 2010 a dále do lokalit poškozených povodní z června Z obnovy škod po povodni 2010 byly v roce 2014 úspěšně stavebně dokončeny čtyři liniové akce v celkové hodnotě Kč s DPH z dotačních prostředků Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Konkrétně se jednalo o následující akce: - II/290 Frýdlant - Bílý Potok (I. etapa) - II/592 Chrastava (I. etapa) - III/0353, III/0357 Víska - Višňová Poustka - III/03513 a III/03515 Heřmanice Dále v roce 2014 byly stavebně zahájeny II. etapy liniových akcí, které byly poškozeny povodní ze srpna 2010 v celkové hodnotě Kč s DPH financovaných taktéž z dotací Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Konkrétně se jednalo o následující akce: 19

20 - II/290 Frýdlant - Bílý Potok (II.A etapa) - II/290 Frýdlant - Bílý Potok (II.C etapa) - II/592 Chrastava (II. etapa) - III/27252 Vítkov V témže roce byla z výše uvedených druhých etap stavebně dokončena pouze akce III/27252 Vítkov, zbylé tři akce budou stavebně dokončeny v roce B.4 Správa majetku V souvislosti s činností KSS LK při správě svěřeného majetku a při správě bývalého vojenského prostoru Ralsko byly v roce 2014 uzavřeny tyto smlouvy: Smlouva o zřízení služebnosti pozemku 204 Smlouva o budoucím zřízení služebnosti pozemku 492 Darovací smlouva 16 Smlouva o přijetí daru 5 Kupní smlouva 38 Smlouva budoucí kupní 2 Prodej majetku 8 Směnná smlouva 1 Smlouva o právu provést stavbu 20 Nájemní smlouva 13 Nájemní smlouva Ralsko 33 Smlouvy týkající se investiční činnosti - právo 243 stavby, nájmy, služebnosti pozemku Celkem zpracováno smluv B.5 Vnitřní a vnější kontroly Vnitřní kontrolní systém na KSS LK byl v průběhu roku 2014 zajišťován vedoucími zaměstnanci na jednotlivých odděleních dle organizačního schématu. Kontroly byly prováděny v souladu se směrnicí o vnitřním kontrolním systému a dalšími předpisy. Jednotlivé stupně vnitřních kontrol jsou písemně zdokumentovány na příslušných formulářích, dle vnitřních předpisů organizace. U řídících kontrol provedených v roce 2014 nebyly zjištěny nedostatky. V roce 2014 nebyly u organizace provedeny žádné vnější kontroly. C. Vyhodnocení finančního hospodaření organizace Rozpočet výnosů a nákladů na rok 2014 Financování KSS LK v roce 2014 bylo realizováno z rozpočtu Libereckého kraje a to formou poskytnutí příspěvku zřizovatele na provoz dle schváleného platebního kalendáře. Takto byly v měsíčních tranžích přiděleny finanční prostředky ve výši Kč na výkon správy silnic 20

21 II. a III. třídy v Libereckém kraji v členění jednotlivých výdajových kapitol. Na údržbu silnic II. a III. tříd byla KSSLK poskytnuta neinvestiční dotace ve výši Kč. Tyto finanční prostředky byly uvolňovány postupně dle žádostí o platbu podle daňových dokladů od společnosti Silnice LK a.s., která prováděla údržbu silnic na základě příkazní smlouvy uzavřené mezi touto společností a Libereckým krajem. Dále byla poskytnuta neinvestiční dotace KSS LK projektová dokumentace povodňové škody 2013 a to ve výši Kč. V průběhu roku 2014 byly odsouhlaseny tři rozpočtové změny z důvodu aktualizace rozpočtu. Investiční prostředky byly v rámci kapitoly 920 přiděleny na akce: ROP - II/592 Chrastava, dopravní řešení v centru města - II. etapa - realizace přeložky distribučního zařízení ČEZ a.s.- věcné břemeno ve výši Kč a KSS LK projektové dokumentace - mosty v havarijním stavu ve výši Kč. Investiční prostředky byly v rámci kapitoly 923 poskytnuty na akci: Cíl 3 od zámku Frýdlant k zámku Czocha PD ve výši Kč. V roce 2014 KSS LK vrátila bezúročnou půjčku Libereckému kraji ve výši Kč, která byla poskytnuta v roce 2013 na předfinancování akce Cíl 3 - Modernizaci přístupové komunikace k hraničnímu přechodu Krompach - Jonsdorf, I. etapa. V roce 2014 byly poskytnuty dotace i od jiných subjektů: - z EU ve výši ,93 Kč na akci Cíl 3 - Modernizaci přístupové komunikace k hraničnímu přechodu Krompach - Jonsdorf, I. etapa. - z SFŽP a MŽP ve výši ,20 Kč na akci II/289 Semily sesuv silničního tělesa - z SFŽP a MŽP ve výši ,73 Kč jako neinvestiční dotace na dvě akce Revitalizace jírovcové aleje Černousy Boleslav a Ošetření javorové aleje Dětřichov Kunratice Dle rozpočtových pravidel a zásad schválených Libereckým krajem pro rok 2014 byly veškeré poskytnuté neinvestiční a investiční dotace a příspěvky řádně vyúčtovány a finančně vypořádány (pokud bylo dáno vyúčtování v roce 2014). Finanční vypořádání bylo předloženo v rozsahu Informací ekonomického odboru k finančnímu vypořádání vztahů příspěvkových organizací za rok Celkové finanční hospodaření KSS LK bylo realizováno plně v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Účetní závěrka za rok 2014 byla řádně ověřena v souladu s vymezením zákona č. 93/2009 o auditorech firmou PRIMASKA AUDIT, a.s., výrok auditora je doložen v přílohové části výroční zprávy. 21

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2013 V Liberci dne 26. 5. 2014 Ing. Jan Růžička ředitel 1 Obsah výroční zprávy Textová část výroční zprávy A. Úvodní

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2015 V Liberci dne 30. 5. 2016 Ing. Jan Růžička ředitel 1 Obsah výroční zprávy Textová část výroční zprávy A. Úvodní

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2012 V Liberci 20.5.2013 Ing. Jan Růžička ředitel 1 Obsah výroční zprávy Textová část výroční zprávy A. Úvodní slovo

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

*MVCRX01MFN0E* MVCRX01MFN0E prvotní identifikátor

*MVCRX01MFN0E* MVCRX01MFN0E prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č.ú.: 8908-881/0710

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011. Počet uživatelů (kontaktů)

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Poř. Obec s rozšíř. Poř. 3. Jablonec n.n. 1. Jablonec nad Nisou 1 Bedřichov 1 2 Dalešice 1 48 (nově k 3 Jablonec nad Nisou

Poř. Obec s rozšíř. Poř. 3. Jablonec n.n. 1. Jablonec nad Nisou 1 Bedřichov 1 2 Dalešice 1 48 (nově k 3 Jablonec nad Nisou POÚ Poř. č. Obec - Město Počet okrsků 1. Česká Lípa 1. Česká Lípa 1 Blíževedly 1 2 Bohatice 1 3 Česká Lípa 47 4 Holany 1 5 Horní Libchava 1 6 Horní Police 1 7 Jestřebí 1 8 Kozly 1 9 Kravaře 2 10 Kvítkov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

obec (NUTS 5) min max cena obec (NUTS 5)

obec (NUTS 5) min max cena obec (NUTS 5) okres LIBEREC okres ČESKÁ LÍPA obec (NUTS 5) min max cena obec (NUTS 5) Bílá 60 100 80 Bezděz Bílý Kostel nad Nisou 80 100 90 Blatce Bílý Potok 70 150 110 Blíževedly Bulovka 60 100 80 Bohatice Cetenov

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh Obec Kruh Kruh 165, 514 01 Jilemnice P R O T O K O L o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o veřejné kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších

Více

Závěrečný účet města Turnov za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)

Závěrečný účet města Turnov za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) Závěrečný účet města Turnov za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) Ke schválení na jednání zastupitelstva města Turnov dne

Více

ZÁPIS č. 8 ze zasedání Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne

ZÁPIS č. 8 ze zasedání Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 1 VÝBOR DOPRAVY ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE ZÁPIS č. 8 ze zasedání Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 22.9.2015 Přítomní: Ivan Kunetka, PhDr. Miroslav Hudec, František Kaiser,

Více

Jak získat příspěvek ze SFDI. na opatření zvyšující bezpečnost dopravy Ministerstvo dopravy, 23. října 2015 Ing. Karel Havlíček

Jak získat příspěvek ze SFDI. na opatření zvyšující bezpečnost dopravy Ministerstvo dopravy, 23. října 2015 Ing. Karel Havlíček Jak získat příspěvek ze SFDI na opatření zvyšující bezpečnost dopravy Ministerstvo dopravy, 23. října 2015 Ing. Karel Havlíček Příspěvkové programy I. Příspěvky na zvyšování bezpečnosti II. Příspěvky na

Více

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 (v rozpočtovém hospodaření) finanční vypořádání a finanční situace obce Stav běžného účtu k 31.12 2009 3 088 250,01 Kč Zůstatek k 31.12. 2010 2 344 570,90 Kč Údaje

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j. H-325/2002 Zřizovací listina příspěvkové organizace Olomouckého kraje Olomoucký kraj v souladu s ustanovením 27 zákona č. 250/2000 Sb., o

Více

L i b e r e c k ý k r a j

L i b e r e c k ý k r a j L i b e r e c k ý k r a j Z á v ě r e č n ý ú č e t z a r o k 2 0 0 2 Obsah 1. Úvod str. 1 2. Rozpočtové provizorium 2002 str. 1 3. Schválený rozpočet kraje 2002 str. 2 4. Rozpis rozpočtu kraje 2002 str.

Více

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konané dne

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konané dne 5. Předkládá: Rada Olomouckého kraje Zpracoval: RNDr. Ivan Kosatík náměstek hejtmana Ing. Jiří Juřena vedoucí ekonomického odboru Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konané dne 24.6.2004 Rozpočet

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Zpráva o stavu povrchu vozovek na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji k

Zpráva o stavu povrchu vozovek na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji k Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy Zpráva o stavu povrchu vozovek na silnicích II a III třídy v Libereckém kraji k PavEx Consulting, sro Úvodní list ZPRACOVATEL: PavEx Consulting, sro, Srbská,

Více

Zpráva o stavu povrchu vozovek na silnicích II. a III. tøídy v Libereckém kraji k 30. 6. 2014

Zpráva o stavu povrchu vozovek na silnicích II. a III. tøídy v Libereckém kraji k 30. 6. 2014 Krajský úøad Libereckého kraje, odbor dopravy Zpráva o stavu povrchu vozovek na silnicích II a III tøídy v Libereckém kraji k PavEx Consulting, sro Úvodní list ZPRACOVATEL: PavEx Consulting, sro, Srbská,

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Zpráva. Základní školy Plavy

Zpráva. Základní školy Plavy Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na

Více

Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 04. 2013 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26.

Více

Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje

Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje V současné době aktuální vymezení hospodářsky slabých a podprůměrných oblastí vyšlo z prací na aktualizaci Programu rozvoje Libereckého kraje na období 2007-2013.

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Březová, IČ v roce 2015

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Březová, IČ v roce 2015 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01KQBKD Čj.: MSK 147378/2015 Sp. zn.: KON/15508/2015/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Alexandra Klajmonová

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

L i b e r e c k ý k r a j

L i b e r e c k ý k r a j L i b e r e c k ý k r a j Z á v ě r e č n ý ú č e t z a r o k 2 0 1 5 tabulková a grafická část 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Schválený rozpočet příjmů Libereckého kraje na

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK NÁVRH

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK NÁVRH OBEC HOSTIŠOVÁ, Hostišová 100, 763 01, IČ: 00568562 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2015 - NÁVRH dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Závěrečný účet Města Český Dub za rok 2007 Dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Závěrečný účet Města Český Dub za rok 2007 Dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Závěrečný účet Města Český Dub za rok 2007 Dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Město Český Dub hospodařilo v souladu se schváleným rozpočtem

Více

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obec Řenče Řenče 54 IČ: 00257184 Závěrečný účet Obce Řenče za rok 2015 - návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 9. 5. 2016 Zpracovala:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZA ROK zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZA ROK zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Statutární město Ostrava Městský obvod Petřkovice Hlučínská 135, 725 29 Ostrava - Petřkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZA ROK 2012 17 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Zastupitelstvo městyse Nový Hrozenkov svým usnesením

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

853,20 tis. Kč. 36,00 tis. Kč

853,20 tis. Kč. 36,00 tis. Kč Závěrečný účet hospodaření města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2007 Upravený rozpočet města Rtyně v Podkrkonoší předpokládal: - příjmy 37 119,23 tis. Kč - výdaje 34 849,90 tis. Kč - financování -2 269,33

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 142) 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 návrh rozpočtu

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 142) 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 návrh rozpočtu Důvodová zpráva 1. Finanční hospodaření Olomouckého kraje se řídí ročním rozpočtem, který na základě ustanovení 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E S T R U H A Ř O V ZA ROK

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E S T R U H A Ř O V ZA ROK Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E S T R U H A Ř O V ZA ROK 2014 1. Finanční hospodaření obce v roce 2014 Zastupitelstvo Obce Struhařov projednalo návrh rozpočtu na rok 2014 dne 11.12.2013. Návrh rozpočtu

Více

A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření - Obec Třebnouševes - byly přezkoumány následující písemnosti:

A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření - Obec Třebnouševes - byly přezkoumány následující písemnosti: A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření - Obec Třebnouševes - byly přezkoumány následující písemnosti: Druh písemnosti Popis písemnosti Rozpočtová opatření Rozpočtové změny byly prováděny

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrbice za rok 2006 I. Údaje o obci: Starosta: Účetní: Zdeněk Karbulka

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanice, IČ: 00272647 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD. za rok 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD. za rok 2008 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD za rok 2008 Závěrečný účet roku 2008 tabulka čerpání rozpočtu komentář přílohy Vyvěšeno dne: 13. 5. 2009 Sejmuto dne: 28. 5. 2009 Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

ZÁPIS č. 11 ze zasedání Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne

ZÁPIS č. 11 ze zasedání Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 1 VÝBOR DOPRAVY ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE ZÁPIS č. 11 ze zasedání Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 18.11.2014 Přítomní: Ivan Kunetka, PhDr. Miroslav Hudec, Josef Adamčík, František

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

O B E C R A D S L A V I C E Radslavice 91, PSČ

O B E C R A D S L A V I C E Radslavice 91, PSČ NÁVRH Závěrečný účet obce za rok 2014 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Radslavice návrh na závěrečný účet obce za r. 2014: 1) Plnění příjmů

Více

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 červen 2015 Zpracovala: Bc. Jana Zelinková, vedoucí Odboru finančního a majetkového, ÚMČ Brno Jundrov Hospodaření městské části Brno Jundrov

Více

Poskytnuto k 31.12.2012. Čerpáno k 31.12.2012. Vráceno v průběhu roku na výdajový účet poskytovatele

Poskytnuto k 31.12.2012. Čerpáno k 31.12.2012. Vráceno v průběhu roku na výdajový účet poskytovatele Příloha č. 1 Organizace: (název, ulice, město) Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům nebo hlavnímu městu Praze Část A. Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací

Více

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013 Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2013 dle schváleného rozpočtu, který byl schválen dne 17.12.

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE - a k t u a l i z o v a n é ú p l n é z n ě n í - Usnesením zastupitelstva kraje č. 351/03/ZK ze dne 18.11.2003 byl, v souladu s ustanovením 14 zákona č. 129/2000

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2015

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2015 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2015 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015

Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015 Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01ONYNO Čj.: MSK 113482/2016 Sp. zn.: KON/9553/2016/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/05 Hospodaření s majetkem státu v kapitole státního rozpočtu Kancelář prezidenta republiky

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/05 Hospodaření s majetkem státu v kapitole státního rozpočtu Kancelář prezidenta republiky Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/05 Hospodaření s majetkem státu v kapitole státního rozpočtu Kancelář prezidenta republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (Údaje jsou v tis. Kč)

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (Údaje jsou v tis. Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (Údaje jsou v tis. Kč)

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Světí, IČ: 00653462 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Město Duchcov nám. Republiky 5, Duchcov IČ Závěrečný účet za rok 2015

Město Duchcov nám. Republiky 5, Duchcov IČ Závěrečný účet za rok 2015 Město Duchcov nám. Republiky 5, 419 01 Duchcov IČ 00266299 Závěrečný účet za rok 2015 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZA ROK zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZA ROK zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Statutární město Ostrava Městský obvod Petřkovice Hlučínská 135, 725 29 Ostrava - Petřkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZA ROK 2015 17 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

Měsíční analýza ROP SV. Červenec 2015

Měsíční analýza ROP SV. Červenec 2015 Měsíční analýza ROP SV Červenec 2015 ~ 1 ~ Obsah 1 ÚVOD...2 2 ANALÝZA VÝZEV PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ...3 2.1 UKONČENÉ VÝZVY... 4 2.2 PROBÍHAJÍCÍ VÝZVY... 8 2.3 PLÁNOVANÉ VÝZVY... 8 3 ANALÝZA

Více

5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ

5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ 5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ 5 Hospodářsky podprůměrné a slabé oblasti Libereckého kraje Na území Libereckého kraje se projevují významné rozdíly mezi jednotlivými obcemi a regiony, především z

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE ZA ROK 2014 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Staňkovice návrh závěrečného účtu

Více

Hospodaření s majetkem státu v kapitole státního rozpočtu Kancelář prezidenta republiky

Hospodaření s majetkem státu v kapitole státního rozpočtu Kancelář prezidenta republiky Věstník NKÚ, kontrolní závěry 527 12/05 Hospodaření s majetkem státu v kapitole státního rozpočtu Kancelář prezidenta republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Součástí rozpočtu příjmů Olomouckého kraje jsou daňové příjmy. Ty zahrnují jak podíl na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb.

Součástí rozpočtu příjmů Olomouckého kraje jsou daňové příjmy. Ty zahrnují jak podíl na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb. Důvodová zpráva 1. Na základě ustanovení 20 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, se závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2014 předkládá k projednání na zasedání Zastupitelstvu

Více

Obec Bolešiny Návrh závěrečného účtu

Obec Bolešiny Návrh závěrečného účtu Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.2.2016 v elektronické podobě dne: 18.2.2016 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne: v elektronické podobě dne:. Obec Bolešiny Návrh závěrečného

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008 Město Hostivice Závěrečný účet města za rok 2008 Březen 2009 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starostky města k zahájení inventarizace majetku města

Více

BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, Roudnice nad Labem. Z p r á v a

BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, Roudnice nad Labem. Z p r á v a BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, 413 01 Roudnice nad Labem Z p r á v a o výsledku kontroly roční účetní závěrky za rok 2012 u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bechlín, 411 86 Bechlín

Více

Liberecký kraj. Příloha č. 1

Liberecký kraj. Příloha č. 1 Liberecký kraj Příloha č. 1 odvětví: OKPPCR tis. Kč název a sídlo organizace: Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace, Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1 Přehled nákladů a výnosů příspěvkové

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 475/04 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2004 města Krnov Příjemce zprávy: Josef Hercig, starosta Název a sídlo územního samosprávného celku:

Více

Příloha č. 2 k Závěrečnému účtu za rok 2012. FINANČNí HOSPODAŘENí ZŘíZENÝCH A ZALOŽENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENí S JEJICH MAJETKEM

Příloha č. 2 k Závěrečnému účtu za rok 2012. FINANČNí HOSPODAŘENí ZŘíZENÝCH A ZALOŽENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENí S JEJICH MAJETKEM Příloha č. 2 k Závěrečnému účtu za rok 2012 FINANČNí HOSPODAŘENí ZŘíZENÝCH A ZALOŽENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENí S JEJICH MAJETKEM OBSAH 1. Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 12.června 2012 Sejmuto: Závěrečný účet k nahlédnutí na Hospodářsko-správním odboru Městského úřadu Slatiňany a na elektronické

Více

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje z 18. srpna 2015

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje z 18. srpna 2015 Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje z 18. srpna 2015 usnesení č. 69/6/2015/VVVZ s c h v a l u j e program 6. zasedání konaného dne 18. 8. 2015. PRO:

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více