Výroční zpráva za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2014"

Transkript

1 Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2014 V Liberci dne Ing. Jan Růžička ředitel 1

2 Obsah výroční zprávy Textová část výroční zprávy A. Úvodní slovo B. Zpráva o činnosti organizace B.1 Údržba silniční sítě B.1.1 Údržba komunikací B.1.2 Zimní údržba B.1.3 Běžná (letní) údržba B.1.4 Stav silniční sítě B.2 Opravy a investice B.3 Dotace B.3.1 Akce realizované z regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod B.3.2 Operační program Životní prostředí B.3.3 Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj B.4 Správa majetku B.5 Vnitřní a vnější kontroly C. Vyhodnocení finančního hospodaření organizace C.1. Charakteristika příjmů C.2. Struktura výnosů a nákladů C.3. Hospodářský výsledek C.4. Přehled o stavech peněžních fondů C.5. Přehled o stavech peněžních prostředků na běžných účtech C.6. Pohledávky a závazky C.7. Personální a mzdová oblast Přílohová část výroční zprávy Účetní závěrka v rozsahu: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztrát 3. Příloha k účetní závěrce 4. Tabulky 5. Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce 2

3 A. Úvodní slovo Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace (dále jen KSS LK) byla zřízena od na dobu neurčitou usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.140/01/zk ze dne Činnost KSS LK je vymezena v platném znění zřizovací listiny, schváleném usnesením č. 145/14/ZK Zastupitelstva Libereckého kraje. K plnění hlavního účelu a předmětu činnosti byl organizaci svěřen k hospodaření movitý a nemovitý majetek Libereckého kraje. Svěřený nemovitý majetek je uveden v příloze ke zřizovací listině. Hlavním účelem činnosti je správa a údržba silnic II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství na území Libereckého kraje. Celková délka silniční sítě je 2076 km, z toho silnice II. třídy činí 487 km a silnice III. třídy 1589km. Vymezení předmětu činnosti: - příprava, zabezpečení a vypořádání staveb na silnicích II. a III. třídy v rámci územní působnosti organizace; - zabezpečení výkonu zimní, běžné a souvislé údržby silnic, včetně zajištění opatření k bezpečnosti silničního provozu; - zajištění přípravy investiční a neinvestiční činnosti pro zřizovatele (diagnostika, projektová příprava, inženýrská činnost); - zajištění průběhu realizací stavební činnosti na pozemních komunikací ve vlastnictví kraje a ostatním svěřeném majetku; - zajištění přípravy a administrace veřejných zakázek týkajících se svěřeného majetku, včetně účastí na komisích v rámci veřejných zakázek; - zajištění přípravy podkladů pro zadávací dokumentace k veřejným zakázkám týkajících se svěřeného majetku; - tvorba a realizace schválené koncepce správy a údržby silnic v majetku kraje; - vedení evidence silnic; - prohlídky silnic a mostních objektů; - údržba a oprava silnic a mostů s cílem odstranit závady ve sjízdnosti, opotřebení nebo poškození silnic, jejich součástí a příslušenství; - investiční činnost na spravovaném majetku; - další činnosti vyplývající z práv a povinností stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů; - krizové řízení a úkoly plynoucí z obrany státu; - správa a údržba nemovitostí. KSS LK také zajišťuje výkon majetkové správy bývalého vojenského prostoru Ralsko. Od roku 2012 KSS LK nevykonává údržbu silnic fyzicky. Tuto údržbu KSS LK kontroluje, ale provádí ji samostatná společnost Silnice LK a.s. transformovaná z provozního úseku KSS LK. 3

4 B. Zpráva o činnosti organizace B.1 Údržba silniční sítě V rámci transformace Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace vznikla společnost Silnice LK a.s, která se stala od na základě Příkazní smlouvy dodavatelem zimní a běžné (letní) údržby, včetně zajištění bezpečnosti silničního provozu na silnicích II. a III.tříd v Libereckém kraji. Zadávací, kontrolní a přebírací činnost vůči dodavateli zimní a běžné (letní) údržby provádí Oddělení inspekce silniční sítě, jehož další náplní jsou povinnosti vyplývající ze zákona o pozemních komunikacích (např. zákonné prohlídky silnic), vyřizování podnětů od státních a jiných orgánů (Policie ČR, odborů dopravy, městských a obecních úřadů apod.). Toto oddělení se skládá ze 4 inspektorů a vedoucího oddělení. Každý inspektor spravuje územní celek vytvořený sloučením několika provozních jednotek společnosti Silnice LK a.s. Liberecký kraj je tak rozčleněn na tyto správní oblasti Českolipsko, Liberecko, Jablonecko a Semilsko. Činnostmi oddělení inspekce silniční sítě se podařilo nastavit funkční systém zadávání, kontroly a přebírání prací mezi KSS LK a společností Silnice LK a.s. Inspektoři se postupně stali partnery jednotlivých samospráv při odstraňování každodenních problémů spojených se správou a údržbou silniční sítě. 4

5 B.1.1 Údržba komunikací Na údržbu pozemních komunikací vč. jejich součástí a příslušenství ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě KSS LK byla poskytnuta na rok 2014 neinvestiční účelová dotace ve výši 226 mil. Kč, z čehož 100 mil. Kč bylo určeno na zimní údržbu komunikací a 126 mil. Kč na běžnou letní údržbu. B.1.2 Zimní údržba Pro zimní sezónu byl plán zimní údržby silnic II. a III. tříd částečně pozměněn. Důvodem byla optimalizace okruhů zimní údržby, případně změna technologií. Toto vše v návaznosti na okruhy zimní údržby slučujícími údržbu krajských silnic II. a III. tříd a také silnic I. třídy. Změna technologie zimní údržby byla provedena pro zimní sezonu na těchto úsecích: 1. úsek silnice II/592 Chrastava Kryštofovo údolí (změna na chemický posyp) 2. úsek silnice II/27247 Machnín Kryštofovo údolí (změna na chemický posyp) 3. úsek silnice III/2711 Hrádek nad Nisou Bílý Kostel nad Nisou (změna na chemický posyp) Dispečerskou služba zajišťovala společnost Silnice LK a.s. a to ve dvou režimech 24 hodinový na střediscích Liberec, Česká Lípa - Sosnová, Nová Ves, Hrabačov a dále 18 hodinový na střediscích Frýdlant, Semily, Turnov, Nový Bor a Rychnov u Jablonce nad Nisou. Funkce hlavního dispečera byla obsazena pracovníkem Oddělení inspekce silniční sítě KSS LK. Přehled nákladů na zimní údržbu : Rok I. pololetí II. pololetí Celkem ,4 37,9 102, ,1 49,4 145, ,5 35,5 141, ,2 26,7 65,9 Uvedené ceny jsou v mil. Kč vč. platné DPH. Celkové náklady na zajištění sjízdnosti krajských silnic byly hluboko pod dlouhodobým průměrem a to vlivem průběhu zimního počasí, které bylo co do spadu sněhu podprůměrné. B.1.3 Běžná (letní) údržba Vývoj provozního příspěvku na zajištění běžné údržby silnic II. a III. tříd v Libereckém kraji v letech Rok Běžná (letní) údržba 196, ,6 96,47 136,6 Uvedené ceny jsou v mil. Kč vč. platné DPH. 5

6 Náklady na běžnou údržbu komunikací, jejich součástí a příslušenství činily z celkové neinvestiční dotace a ostatních zdrojů 136,6 mil. Kč. Nejvyšší finanční objem byl vynaložen na zabezpečení silničního provozu, zejména pak do obnovy nebo výspravy komunikací asfaltovou směsí a to ve výši cca 65,5 mil Kč. Dalších 33,0 mil. Kč představovaly náklady spojené s péčí o silniční vegetaci, zejména pak kosení travních porostů a dále 20,7 mil. Kč na údržbu krajnic, příkopů a odvodnění silničního tělesa. Ostatní náklady představují výkony za zřízení a obnovu dopravního značení a bezpečnostního zařízení ve výši 9,4 mil Kč, resp. 5,1 mil. Kč. Ostatní položky a samostatně rozpočtované stavební akce z neinvestiční dotace na opravu zejména silničního příslušenství činily 2,8 mil. Kč. B.1.4 Stav silniční sítě Stav silniční sítě je každoročně sledován společností PavEx Consulting, s.r.o., která provádí sběr poruch na základě technických podmínek TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek (schváleno MD ČR č.j. 164/ s účinností od 1.března 2010), a TP 87 - Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek (schváleno MDS ČR OPK pod č.j. 165/ s účinností od 1.března 2010). Po detailním zpracování poruch na každém úseku je provedena sumarizace poruch do skupin se stejným charakterem porušení odpovídající i stejné technologii údržby, resp. opravy. Z analýzy poruch na základě TP 87, (viz tabulka) je následně provedeno zatřídění jednotlivých úseků sledované silniční sítě do 5 kategorií dle stavu porušení od hodnocení stavu výborný až po stav havarijní. Pro zatřídění úseků je rozhodující procento porušení plochy úseku poruchou s největším rozhodujícím rozsahem. Stav povrchu vozovek silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji v letech 2010 až 2014 podle TP 87: Délka [m] Klasifikace rok výborný dobrý vyhovující nevyhovující havarijní celkem , , , ,49 prům. klasifik ,52 6

7 B.2 Opravy a rekonstrukce Krajská správa silnic Libereckého kraje sestavila podle zdrojů přidělených z rozpočtu kraje, schváleného Radou Libereckého kraje na rok 2014 návrh plánu rekonstrukcí, údržby a oprav na silnicích II. a III. tříd. Celkový objem oprav byl stanoven v rozsahu realizace předpokládaných prací nejnutnějších oprav v jednotlivých okresech Libereckého kraje (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily). 7

8 Ve druhé polovině roku 2013 získal Liberecký kraj neinvestiční dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) ve výši Kč s DPH na odstranění škod vzniklých při povodních v červnu 2013, které postihly území Libereckého kraje. Ke dni Liberecký kraj z celkové částky ,- Kč s DPH vyčerpal ,- Kč s DPH. Z tohoto důvodu na rok 2014 převedl Státní fond dopravní infrastruktury pro Liberecký kraj finanční prostředky v celkovém objemu Kč s DPH. Z převedených finančních prostředků v roce 2014 proběhlo odstranění povodňových škod z června Konkrétně bylo v roce 2014 zrealizováno 73 stavebních akcí, které jsou uvedeny v tabulce níže. Opravy vozovek - byly zahájeny ihned po ukončení zimní sezóny opravami výtluků a rozpadů krytu komunikací na nejhorších úsecích okresu Česká Lípa a dále směrem k horským silnicím okresů Liberec, Jablonec nad Nisou a Semily. Tyto opravy probíhaly pouze z prostředků určených na běžnou údržbu, kterou pro Liberecký kraj zajišťuje firma Silnice LK a.s. Pokračovalo se podle plánu na připravených akcích oprav silnic podle posledního rozsahu poruch, zjištěných při sběru dat firmou PavEx Brno z roku 2013, s přihlédnutím k dopravní zatížitelnosti komunikací, provozu autobusové dopravy a místnímu významu komunikací. Vodorovné dopravní značení v roce 2014 probíhala obnova VDZ pouze z prostředků určených na běžnou údržbu, kterou pro Liberecký kraj zajišťuje firma Silnice LK a.s.. Celkem bylo provedeno VDZ v částce přesahující 9 mil. Kč. Např. byl obnoven souvislý úsek komunikace II/278 od Českého Dubu po Luhovskou křižovatku II/278 s II/270. Nemalé finanční prostředky také byly použity pro obnovu přechodů pro chodce. Svodidla nezbytné opravy záchytných systémů byly realizovány v rámci příkazní smlouvy společností Silnice LK a.s., kde podstatné opravy proběhly na silnici II/290 kolem vodní nádrže Souš. Nově realizovaný záchytný systém proběhl na silnicích III/2715 a III/ Propustky opravy proběhly u nejvíce porušených propustků. Jednalo se o havárie a neodkladné opravy, které by znamenaly uzavření úseků silnic a opravy propustků v úsecích s probíhající výměnou obrusných vrstev. Také byly řešeny havárie propustků z červnových povodní 2013, které bylo zapotřebí v co nejkratším čase odstranit. V roce 2014 byly z prostředků na běžnou údržbu opraveny havarijní propustky na silnici III/27810 Šimonovice, III/28741 Huť, III/29037 Nová Ves, III/28741 Dolní Černá Studnice, III/29036 Horní Maxov, III/28623 Poniklá. Další akce byly realizovány ze Státního fondu dopravní infrastruktury ( Kč s DPH ) určených na opravy škod dopravní infrastruktury po povodni Z tohoto programu bylo v roce 2014 opraveno celkem 73 akcí, z nichž 25 akcí se týkalo oprav propustků. Celková hodnota opravených propustků v roce 2014 činila Kč vč. DPH. Přehled opravených propustků je uveden v tabulce níže. 8

9 Propustek III/2904 Oldřichov v Hájích PŘED OPRAVOU PO OPRAVĚ Mosty Na konci roku 2014 Krajská správa silnic Libereckého kraje z celkového počtu mostů 661 mostů měla 21 mostů ve stavu VII havarijní. Stavební stav všech mostů v Libereckém kraji na komunikacích II. a III. tříd je patrný z tabulky viz níže. Tabulka: stavební stav mostů od roku 2008 do roku 2014 stavební stav stavební stav % LK k ,02 20,18 11,60 1,20 k ,91 21,92 11,71 3,45 k ,34 22,12 12,11 6,43 k ,30 22,57 11,51 7,62 k ,38 23,32 7,17 5,53 k ,53 22,39 6,05 3,03 k ,81 23,00 7,56 3,18 Tabulka: stavební stav mostů k data k stavební stav Počet (ks) Celkem 658 mostů

10 Graf: stavební stav mostů k V roce 2014 byly dokončeny rekonstrukce a opravy mostních staveb, které byly součástí pěti liniových akcí, které byly poškozeny ničivou povodní v roce Tyto akce byly financovány z dotací Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Dále pokračovalo odstraňování povodňových škod z povodní 2013, financovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Z finančních prostředků určených na opravy škod dopravní infrastruktury po povodni 2013 bylo v roce 2014 opraveno 7 mostů. Celková hodnota opravených mostů v roce 2014 činila Kč vč. DPH, přehled opravených mostů je uveden v tabulce níže. I přes výrazné investice v předchozích letech ( ) do mostů, je nadále nutné vyčleňovat objem finančních prostředků k zajištění zlepšení stavu těchto objektů. Na konci roku 2014 Krajská správa silnic Libereckého kraje z celkového počtu mostů 661 mostů měla 20 mostů ve stavu VII havarijní. Most ev.č Chotyně PŘED OPRAVOU PO OPRAVĚ Opěrné zdi - opravy opěrných zdí byly prováděny v souladu s plánem dle potřeb při odstraňování havarijních stavů těchto objektů. Po povodni z června 2013 bylo shledáno 30 zdí havarijních. V průběhu roku 2014 bylo opraveno všech 30 opěrných zdí z prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury určených na opravu škod dopravní infrastruktury po povodni

11 Celková hodnota opravených zdí v roce 2014 činila Kč vč. DPH, přehled opravených opěrných zdí je uveden v tabulce níže. Dále byly opraveny opěrné zdi na silnicích II/290 Roprachtice, II/283 Tatobity Žlábek a III/28736 Těpeře. Tyto opravy byly menšího stavebního rozsahu a proto byly hrazeny z financí přidělených na běžnou letní údržbu (údržbové práce). III/26834 Velký Grunov, opěrná zeď PŘED OPRAVOU PO OPRAVĚ OPRAVY A INVESTICE 2014 Okres Silnice Akce - místo Druh prací CL III/26834 Velký Grunov oprava opěrné zdi SM II/283 Bělá u Turnova oprava opěrné zdi LB III/03513 Dětřichov oprava propustku Cl III/2628 Skalice u ČL oprava opěrné zdi CL III/2627 Volfartice oprava opěrné zdi CL III/2627 Horní Libchava oprava propustku LB III/2907 Fojtka (Zaječí Důl) oprava propustku LB III/2907 Fojtka oprava propustku CL III/2708 Velký Grunov oprava opěrné zdi LB III/ Chotyně oprava mostu CL III/26314 Prysk oprava opěrné zdi LB II/592 Kryštofovo Údolí oprava opěrné zdi LB II/592 Kryštofovo Údolí oprava opěrné zdi LB II/ Kryštofovo Údolí oprava mostu LB II/ Kryštofovo Údolí oprava mostu CL III/26836 Lindava oprava opěrné zdi CL III/26841 Cvikov oprava opěrné zdi CL III/26839 Kunratice oprava opěrné zdi 11

12 LB III/27251 Chrastava oprava opěrné zdi SM II/286 Dolní Štěpanice oprava opěrné zdi LB III/0357 Předlánce-Pertoltice oprava propustku LB III/0357 Předlánce oprava propustku LB III/0357 Pertoltice oprava opěrné zdi LB III/0357 Předlánce-Pertoltice oprava silnice LB III/27716 Kněžičky oprava opěrné zdi LB III/27716 Kněžičky oprava opěrné zdi LB III/2914 Bulovka oprava opěrné zdi LB III/2784 Ještěd oprava propustku LB III/2784 Ještěd oprava propustku LB III/2918 Srbská oprava opěrné zdi LB III/2918 Horní Řasnice oprava opěrné zdi LB III/2911 Dolní Řasnice oprava opěrné zdi LB III/2911 Krásný Les oprava opěrné zdi LB III/27240 Druzcov oprava propustku CL III/26318 Polevsko oprava propustku LB III/27241 Žibřidice oprava silnice LB III/ Křižany oprava mostu LB II/592 Křižany oprava silnice LB III/27241 Křižany oprava opěrné zdi LB III/27241 Křižany oprava opěrné zdi LB III/27241 Křižany oprava opěrné zdi LB III/27243 Jitrava oprava propustku SM II/288 Bozkov oprava propustku SM II/ Vítkovice křiž s II/286 oprava mostu LB III/2916 Hajniště oprava propustku SM II/290 Roprachtice oprava opěrné zdi LB III/29011 Raspenava oprava silnice SM II/286 Vítkovice - Mísečky oprava silnice LB III/29011 Ludvíkov oprava propustku SM III/ Zálesní Lhota oprava mostu SM III/28411 Roztoky u Jilemnice oprava silnice SM III/2931 Levínská Olešnice oprava silnice SM III/ Paseky nad Jizerou oprava mostu LB III/27247 Machnín-Svárov oprava silnice LB III/27247 Machnín oprava opěrné zdi LB III/01326 Krásná Studánka oprava propustku LB III/2904 Raspenava - Oldřichov v Hájích oprava propustku LB III/2905 Mníšek oprava propustku LB III/2904 Oldřichov v Hájích oprava propustku 12

13 LB III/2904 Oldřichov v Hájích oprava propustku LB III/2711 Chotyně oprava opěrné zdi LB III/2711 Chotyně oprava propustku LB III/2711 Bílý Kostel oprava propustku LB III/2711 Chotyně oprava opěrné zdi LB III/29020 Liberec Harcov, Rudolfov oprava silnice LB III/29020 Liberec Harcov, Rudolfov oprava propustku LB III/29020 Liberec Harcov, Rudolfov oprava propustku CL II/278 Stráž pod Ralskem oprava silnice CL III/26842 Rousínov oprava propustku CL II/278 Břevniště oprava propustku CL II/278 Hamr na Jezeře oprava silnice LB III/29021 Liberec Kateřinky (Horská) oprava opěrné zdi LB II/290 Smědava oprava opěrné zdi LB III/03513 III/03515 Heřmanice rekonstrukce silnice LB III/0353 III/0357 Višňová - Víska - Poustka rekonstrukce silnice LB II/290 Frýdlant - Bílý Potok, etapa I. rekonstrukce silnice LB II/592 Chrastava, etapa I. rekonstrukce silnice LB II/290 Frýdlant - Bílý Potok, etapa IIA. rekonstrukce silnice LB II/592 Chrastava, etapa II. rekonstrukce silnice LB II/290 Frýdlant - Bílý Potok, etapa IIC. rekonstrukce silnice LB III/27252 Vítkov rekonstrukce silnice B.3 Dotace B.3.1 Akce realizované z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Regionální operační program kolo výzvy Z deseti dotačních projektů, které byly v roce 2010 schváleny Regionálním operačním programem v rámci 19. kola výzvy, bylo do konce roku 2012 zrealizováno sedm staveb. Do roku 2013 přešly pouze tři stavby, z nichž jedna byla ukončena v r a dvě zbývající byly dokončeny v roce Název stavby Přestavba křižovatky silnice I/35 a ul. České Mládeže - II. etapa Rekonstrukce ulic Nemocniční a Pod Špičákem - Tanvald Celkové způsobilé výdaje projektu vč. DPH v Kč Celkové výdaje projektu vč. DPH v Kč Začátek/konec fyzické realizace projektu , ,- 08/ / , ,- 10/ /

14 Přestavba křižovatky silnice I/35 a ul. České Mládeže - II. etapa Projekt řešil vybudování nové okružní křižovatky a rekonstrukci stávajícího mostu ev.č přes silnici I/35. Jednalo se o dispoziční a výškovou přestavbu větví stávající stykové křižovatky ve tvaru T a to propojením silnice I/35 a ulice České mládeže. Úpravy zahrnovaly i veškeré přeložky stávajících inženýrských sítí, přestavbu stávajícího parkoviště a výstavbu nové vrátnice ČSAD, rekonstrukci chodníků a doplnění zeleně. Rekonstrukce ulic Nemocniční a Pod Špičákem Tanvald Projekt řešil rekonstrukci stávajících ulic Nemocniční a Pod Špičákem (komunikace III/29023 a III/29022) vyvolanou rekonstrukcemi splaškové a dešťové kanalizace. Byly vybudovány nové chodníky a přechody pro chodce a byly provedeny úpravy stávajících zastávek autobusů. 14

15 Součástí projektu byla také rekonstrukce stávajících parkovišť a vybudování nového parkoviště pro nemocnici. Úpravy zahrnují i veškeré přeložky stávajících inženýrských sítí. Předmětný úsek dané komunikace III. třídy začíná křižovatkou silnicí I/10 (E 65) až po ulici Radniční, délka rekonstruovaného úseku je 1,25 km. Spoluinvestorem akce bylo Město Tanvald a SVS. Regionální operační program kolo výzvy Do 29. kola výzvy byly v březnu 2012 Libereckým krajem předloženy tři žádostí na čerpání dotací ze strukturálních fondů EU pro období prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury a dva projekty byly schváleny. Samotná realizace obou staveb byla zahájena v roce 2013 a byla dokončena v roce Název stavby Mimoň - Humanizace průtahu II/268 a OK Tyršovo náměstí Rekonstrukce silnice III/27017 Krompach - statní hranice Celkové způsobilé výdaje projektu vč. DPH v Kč Celkové výdaje projektu vč. DPH v Kč Začátek/konec fyzické realizace projektu , ,- 07/ / , ,- 07/ /

16 Silnice II/270 Mimoň - humanizace průtahu a OK Tyršovo náměstí Stavba humanizace průtahu II/268 a OK Tyršovo náměstí představovala rekonstrukci části průtahu krajské silnice v Mimoni v délce 850 m a přestavbu stávající stykové křižovatky se silnicemi III/ a III/ na malou okružní křižovatku. Humanizace průtahu silnice II/268 v Mimoni přinesla moderní uspořádání průtahu středně zatížené komunikace s vyšším podílem těžké dopravy. Nová okružní křižovatka o vnějším průměru 27m má 3 větve stávajících komunikací a sjezd napojující plochu u hasičské zbrojnice. V rámci stavby byl rekonstruován stávající kamenný most ev. č přes řeku Ploučnici. Současně byly realizovány přeložky inženýrských sítí, sadové úpravy, dopravní značení a městský mobiliář. Rekonstrukce silnice III/27017 Krompach státní hranice Rekonstrukce silnice III/27017 byla realizována v úseku od křižovatky se silnicí III/27014 (poblíž Obecního úřadu Krompach) až ke státní hranici do Saska, spolkové země Německa, na hraniční přechod Krompach Jonsdorf, v celkové délce 1,76 km. Šířkově je celá rekonstruovaná silnice rozdělena do dvou úseků. V úseku staničení km 0,000 0,810 na nejvyšší bod komunikace v obci Krompach Valy bylo provedeno dvoupruhové obousměrné řešení se šířkou 16

17 jízdního pruhu 2,75 metrů. V úseku staničení km 0,810 1,760 z osady Valy na hraniční přechod je komunikace jednopruhová obousměrná se šířkou jízdního pruhu 3,50 metrů. Vyhýbání vozidel je umožněno pomocí nově vybudovaných výhyben, umístěných podél vlastní silnice. Součástí stavby je nové řešení odvodnění komunikace. Regionální operační program kolo výzvy Do 35. kola výzvy bylo v říjnu 2013 Libereckým krajem předloženo šest žádostí na čerpání dotací ze strukturálních fondů EU pro období prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury a všechny projekty byly v roce 2014 schváleny. Následně byla zahájena realizace staveb a v roce 2015 budou silnice a mosty postupně dostavěny. Přesný název stavby Mosty na silnicích II. a III. tříd v okrese Jablonec nad Nisou Celkové způsobilé výdaje projektu vč. DPH v Kč Mosty na silnicích II. tříd v okrese Semily ,- Celkové výdaje projektu vč. DPH v Kč Začátek/konec fyzické realizace projektu , ,- 07/ ,- 08/

18 Přeložka komunikace II/592 Chrastava-III. etapa Rekonstrukce silnice III/29024 Jablonec nad Nisou - ulice Želivského Rekonstrukce silnice II/290 Desná - Černá Říčka Rekonstrukce silnice III/29019 Horní Polubný - Kořenov , ,- 06/ , ,- 08/ , ,- 06/ , ,- 06/ Regionální operační program kolo výzvy Do 41. kola výzvy bylo v listopadu 2014 Libereckým krajem předloženo čtrnáct žádostí na čerpání dotací ze strukturálních fondů EU pro období prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury. Z toho bylo osm projektů schválených. V roce 2015 budou probíhat výběrová řízení na dodavatele staveb a samotná realizace tak, aby do konce roku 2015 byly projekty ukončeny. poř.č. číslo silnice Název žádosti reg. čísla projektů 1 III/2907 Rekonstrukce silnice III/2907 ve Fojtce CZ. 1.13/1.1.00/ III/27243 Rekonstrukce silnice III/27243 ve Zdislavě CZ. 1.13/1.1.00/ III/28743 III/28744 III/28745 Rekonstrukce silnic III. třídy v Zásadě CZ. 1.13/1.1.00/ III/0381 Rekonstrukce silnice III/0381 Staré Splavy CZ. 1.13/1.1.00/ II/282 Rekonstrukce silnice II/282 Loktuše - Loučky CZ. 1.13/1.1.00/ II/292 Rekonstrukce silnice II/292 Háje nad Jizerou CZ. 1.13/1.1.00/ III/2843 III/28611 Rekonstrukce silnic III. třídy v Rváčově a Syřenově CZ. 1.13/1.1.00/ II/286 Rekonstrukce silnice II/286 Horní Mísečky CZ. 1.13/1.1.00/ Kromě zajištění průběhu staveb v roce 2014 oddělení dotací zajišťovalo a předkládalo Úřadu regionální rady (dále jen ÚRR) v rámci udržitelnosti projektu monitorovací zprávy o udržitelnosti u realizovaných projektů z období B.3.2 Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny oblast podpory prevence sesuvů a skalních řícení Do 42. kola výzvy KSSLK předložila v roce 2012 dva projekty, z nichž byl projekt II/289 Semily sesuv silničního tělesa schválen MŽP a v roce 2014 byl zrealizován. II/289 Semily-sesuv silničního tělesa Jednalo se o rekonstrukci úseku v délce 73m stávající silnice II/289, která tvoří jednu ze dvou základních, nosných komunikací zajišťujících dopravní obsluhu města Semily. Záměrem projektu je zajištění bezpečnosti silniční dopravy navrženým stabilizačně-sanačním opatřením zemního tělesa silnice. 18

19 Celkové výdaje projektu byly ve výši Kč vč. DPH (z toho způsobilé výdaje projektu činily Kč vč. DPH). B.3.3 Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou - Obnova majetku postiženého živelní pohromou v roce 2010 V roce 2014 byly finanční prostředky směřovány na pokračování odstranění škod po povodni ze srpna 2010 a dále do lokalit poškozených povodní z června Z obnovy škod po povodni 2010 byly v roce 2014 úspěšně stavebně dokončeny čtyři liniové akce v celkové hodnotě Kč s DPH z dotačních prostředků Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Konkrétně se jednalo o následující akce: - II/290 Frýdlant - Bílý Potok (I. etapa) - II/592 Chrastava (I. etapa) - III/0353, III/0357 Víska - Višňová Poustka - III/03513 a III/03515 Heřmanice Dále v roce 2014 byly stavebně zahájeny II. etapy liniových akcí, které byly poškozeny povodní ze srpna 2010 v celkové hodnotě Kč s DPH financovaných taktéž z dotací Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Konkrétně se jednalo o následující akce: 19

20 - II/290 Frýdlant - Bílý Potok (II.A etapa) - II/290 Frýdlant - Bílý Potok (II.C etapa) - II/592 Chrastava (II. etapa) - III/27252 Vítkov V témže roce byla z výše uvedených druhých etap stavebně dokončena pouze akce III/27252 Vítkov, zbylé tři akce budou stavebně dokončeny v roce B.4 Správa majetku V souvislosti s činností KSS LK při správě svěřeného majetku a při správě bývalého vojenského prostoru Ralsko byly v roce 2014 uzavřeny tyto smlouvy: Smlouva o zřízení služebnosti pozemku 204 Smlouva o budoucím zřízení služebnosti pozemku 492 Darovací smlouva 16 Smlouva o přijetí daru 5 Kupní smlouva 38 Smlouva budoucí kupní 2 Prodej majetku 8 Směnná smlouva 1 Smlouva o právu provést stavbu 20 Nájemní smlouva 13 Nájemní smlouva Ralsko 33 Smlouvy týkající se investiční činnosti - právo 243 stavby, nájmy, služebnosti pozemku Celkem zpracováno smluv B.5 Vnitřní a vnější kontroly Vnitřní kontrolní systém na KSS LK byl v průběhu roku 2014 zajišťován vedoucími zaměstnanci na jednotlivých odděleních dle organizačního schématu. Kontroly byly prováděny v souladu se směrnicí o vnitřním kontrolním systému a dalšími předpisy. Jednotlivé stupně vnitřních kontrol jsou písemně zdokumentovány na příslušných formulářích, dle vnitřních předpisů organizace. U řídících kontrol provedených v roce 2014 nebyly zjištěny nedostatky. V roce 2014 nebyly u organizace provedeny žádné vnější kontroly. C. Vyhodnocení finančního hospodaření organizace Rozpočet výnosů a nákladů na rok 2014 Financování KSS LK v roce 2014 bylo realizováno z rozpočtu Libereckého kraje a to formou poskytnutí příspěvku zřizovatele na provoz dle schváleného platebního kalendáře. Takto byly v měsíčních tranžích přiděleny finanční prostředky ve výši Kč na výkon správy silnic 20

21 II. a III. třídy v Libereckém kraji v členění jednotlivých výdajových kapitol. Na údržbu silnic II. a III. tříd byla KSSLK poskytnuta neinvestiční dotace ve výši Kč. Tyto finanční prostředky byly uvolňovány postupně dle žádostí o platbu podle daňových dokladů od společnosti Silnice LK a.s., která prováděla údržbu silnic na základě příkazní smlouvy uzavřené mezi touto společností a Libereckým krajem. Dále byla poskytnuta neinvestiční dotace KSS LK projektová dokumentace povodňové škody 2013 a to ve výši Kč. V průběhu roku 2014 byly odsouhlaseny tři rozpočtové změny z důvodu aktualizace rozpočtu. Investiční prostředky byly v rámci kapitoly 920 přiděleny na akce: ROP - II/592 Chrastava, dopravní řešení v centru města - II. etapa - realizace přeložky distribučního zařízení ČEZ a.s.- věcné břemeno ve výši Kč a KSS LK projektové dokumentace - mosty v havarijním stavu ve výši Kč. Investiční prostředky byly v rámci kapitoly 923 poskytnuty na akci: Cíl 3 od zámku Frýdlant k zámku Czocha PD ve výši Kč. V roce 2014 KSS LK vrátila bezúročnou půjčku Libereckému kraji ve výši Kč, která byla poskytnuta v roce 2013 na předfinancování akce Cíl 3 - Modernizaci přístupové komunikace k hraničnímu přechodu Krompach - Jonsdorf, I. etapa. V roce 2014 byly poskytnuty dotace i od jiných subjektů: - z EU ve výši ,93 Kč na akci Cíl 3 - Modernizaci přístupové komunikace k hraničnímu přechodu Krompach - Jonsdorf, I. etapa. - z SFŽP a MŽP ve výši ,20 Kč na akci II/289 Semily sesuv silničního tělesa - z SFŽP a MŽP ve výši ,73 Kč jako neinvestiční dotace na dvě akce Revitalizace jírovcové aleje Černousy Boleslav a Ošetření javorové aleje Dětřichov Kunratice Dle rozpočtových pravidel a zásad schválených Libereckým krajem pro rok 2014 byly veškeré poskytnuté neinvestiční a investiční dotace a příspěvky řádně vyúčtovány a finančně vypořádány (pokud bylo dáno vyúčtování v roce 2014). Finanční vypořádání bylo předloženo v rozsahu Informací ekonomického odboru k finančnímu vypořádání vztahů příspěvkových organizací za rok Celkové finanční hospodaření KSS LK bylo realizováno plně v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Účetní závěrka za rok 2014 byla řádně ověřena v souladu s vymezením zákona č. 93/2009 o auditorech firmou PRIMASKA AUDIT, a.s., výrok auditora je doložen v přílohové části výroční zprávy. 21

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění...

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění... Výročníí zpráva organiizace Správa a údržba siillniic Pllzeňského krajje, přííspěvková organiizace za rok 2013 V Plzni dne 28.3.2014 Ing. Stanislav Liška 2 1. Obsah 1. Obsah... 3 2. Základní údaje... 5

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014 schválená Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 837 z 29. schůze dne 9. července 2015

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

Výroční zpráva za rok 2014 Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace

Výroční zpráva za rok 2014 Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2014 Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace Za Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace

Více

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Směrnice ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM VNITŘNÍ NORMA VN/1/2013 Platí od 24. 1. 2013 Účinná od 1. 4. 2013 Platí do Závazná

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 4. Základní informace o Povodí Ohře, s. p., k 31. 12. 2011 5

Úvodní slovo generálního ředitele 4. Základní informace o Povodí Ohře, s. p., k 31. 12. 2011 5 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 4 Základní informace o Povodí Ohře, s. p., k 31. 12. 2011 5 Organizační schéma Povodí Ohře v roce 2011 s mapkou (dle územního členění s působností

Více

2 0 1 1 v ý r o č n í z p r á v a

2 0 1 1 v ý r o č n í z p r á v a 211 výroční zpráva OBSAH Úvod Základní údaje o podniku Údaje o struktuře podniku Majetek ve správě Personální oblast Spolupráce s městem Ostrava Odběry vody Výroba elektrické energie Kontrola jakosti vod

Více

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88 Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012 Č e r v e n 2 0 1 3 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2011 DpmLJ, a. s., Mrštíkova 3 461 71 Liberec 3 Tel.: +420 485 344 111 KB, a. s., pobočka Liberec Č. účtu: 4306-461/0100 Fax: +420 485 105 426 IČO: 473 11 975 DIČ: CZ473 11 975 E-mail:

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 Výroční zpráva 2011 Obsah 1. Úvodní slovo a obecné údaje společnosti Úvodní slovo předsedy dozorčí rady společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti 4 Organizační struktura

Více

Zpráva o hospodaření SFŽP ČR za rok 2010

Zpráva o hospodaření SFŽP ČR za rok 2010 Zpráva o hospodaření SFŽP ČR za rok 2010 V Praze dne 7. 4. 2011 Č. j.: SFZP 040189/2011 Schvaluje:... Ing. Radka Bučilová pověřena řízením Státního fondu životního prostředí ČR Bere na vědomí:... Veronika

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0057/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 17. 9. 2013, 1. 4.

Více

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011 Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011 Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2011 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku byl projednán

Více

v tis. Kč Skutečnost za rok 2011 01- Rozvoj obce 516 237,1 392 082,9 75,95 259 607,6 275 424,5 295 913,1 02 - Městská infrastruktura % plnění

v tis. Kč Skutečnost za rok 2011 01- Rozvoj obce 516 237,1 392 082,9 75,95 259 607,6 275 424,5 295 913,1 02 - Městská infrastruktura % plnění 3.a BĚŽNÉ VÝDAJE Rozpočet běžných výdajů vlastního hospodaření hl. m. Prahy za rok 2014 byl čerpán částkou 38 617 151,70 tis. Kč, tj. na 95,38 % upraveného rozpočtu (UR). Nižší čerpání, než odpovídá danému

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa. za rok 2014

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa. za rok 2014 Zpráva o činnosti Městského úřadu za rok 2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Romana Žatecká, starostka města Ing. Jan Hladonik, tajemník MěÚ vedoucí odborů, oddělení a referenti Úvod Vážení zastupitelé, vážení

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 0 9 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod... 4 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až 2009... 7 2.1. Vývoj salda rozpočtu... 7 2.2. Vývoj provozního

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem 10 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné znění k 1. 1. 2014 Schváleno radou

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77, 537 01 CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77, 537 01 CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77, 537 01 CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah: I. Úvod... 3 II. Postavení úřadu a jeho činnost... 3 III. Organizační struktura úřadu.. 3 IV. Řízení úřadu. 4 V. Informace

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více