ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012"

Transkript

1 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: telefon+fax.: ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis Marcela Ráčková. podpis Schválil: Mgr. Josef Mužíček.. podpis Předkládá: Mgr. Josef Mužíček.. podpis razítko organizace V Liberci květen 2013

2 Zpráva o činnosti organizace za rok Všeobecná část 1.1.Základní identifikační údaje o organizaci Název : Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace Sídlo : Zeyerova 33, Liberec, PSČ Právní forma: příspěvková organizace IČO : DIČ : CZ Identifikátor zařízení: Telefon : , , Název a adresa zřizovatele Liberecký kraj U Jezu 642/2a, Liberec 1 IČO zřizovatele: Ředitel domova mládeže, statutární orgán Ředitel domova mládeže, zaměstnavatel, Mgr. Josef Mužíček Telefon + záznamník: , Typ domova mládeže Samostatný, internátní s celodenním stravováním Zařazení DM do sítě škol a školských zařízení ČR Organizace je zřizována rozhodnutím Zastupitelstva Libereckého kraje na dobu neurčitou, č.usnesení 40/01/ZK ze dne Současná zřizovací listina je platná a účinná dnem rozhodnutí Zastupitelstva Libereckého kraje, č.usnesení 75/10/ZK ze dne Domov mládeže sdružuje: domov mládeže - 2 budovy, schválená kapacita 412 lůžek školní jídelnu - celková kapacita 500 jídel Jídelna DM Celková kapacita Stravovaní žáci DM /ostatní Stravovaní zaměstnanci školství DM/ Š a ŠZ Ostatní strávníci K

3 1.2. Charakteristika a úkoly organizace vyplývající ze zřizovací listiny v hlavní a doplňkové činnosti Vymezení hlavního účelu činnosti: Příspěvková organizace je zřízena za účelem zabezpečení výchovy, ubytování a stravování žáků, je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Činnost DM a školní jídelny je vymezena zákonem 561/2004 Sb., vyhláškou 108 /2005 o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.107/2005 o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů Koncepce výchovy v DM Činnost DM se řídí ročním plánem práce, jehož součástí je i koncepce výchovy. Je zaměřena zejména na tyto oblasti : a) Cíle a priority výchovy. Osobnostní a sociální výchova b) Témata osobnostní a sociální výchovy c) Výchova a volný čas, její cíle a funkce d) Požadavky na výchovu mimo vyučování a její specifika e) Příprava ŠVP - vedení DM ve spolupráci s ostatními pedagogy Nedílnou součást výchovné práce tvoří i preventivně výchovná činnost v oblasti prevence zneužívání návykových látek a jiných sociálně patologických jevů Doplňková činnost Ubytovací služby - ubytování poskytujeme zejména o vedlejších a hlavních prázdninách organizovaným skupinám při sportovních, kulturních a vzdělávacích akcích krajského nebo republikového charakteru ( Jizerská 50, festival Bohemia Cantat, ubytování účastníků M ČR v plavání mentálně postižených sportovců, Debatování středoškolské mládeže, ubytování pro Jednotu bratrskou, exkurze), žákům a jejich rodičům při školních akcích ( maturitní plesy, přijímací zkoušky na VŠ). Ubytováni byli i studenti VŠ. Hostinská činnost stravování žáků a učitelů středních škol a školských zařízení z blízkého okolí, důchodců, ostatních strávníků. Nárazově stravování ubytovaných při doplňkové činnosti Údaje o žácích Domova mládeže Počet ubytovaných žáků a počet výchovných skupin Ke dni bylo v objektech DM ubytováno celkem 338 žáků z celé republiky, zejména však z obcí Libereckého kraje. Kapacita DM tedy nebyla zcela naplněna. Počet výchovných skupin je 12, průměr ubytovaných v jedné skupině činil 28,17 žáků a studentů. Zastoupení jednotlivých škol po ročnících, dívek a chlapců ukazuje příloha Velký význam práce vychovatelů spočívá v možnosti ovlivňování náplně volného času mládeže. Pedagogové domova mládeže se snaží tento úkol zodpovědně plnit. Většina se věnuje žákům jako vedoucí pravidelných zájmových útvarů, kromě toho pořádají jednorázové i pravidelné akce různého zaměření ( přednášky, sportovní turnaje, výstavy, hudební pořady, videoprojekce apod. ). Přehled pravidelných zájmových útvarů - viz příloha

4 1.4. Údaje o pracovnících Domova mládeže Přehled pedagogických pracovníků DM Mgr. Josef Mužíček, ředitel DM Bc. Jitka Zrůstová, zástupce ředitele 11 skupinových vychovatelů 1 asistent pedagoga Fyzický počet pedagogických pracovníků: 14, přepočtený stav: 12, Tabulka - Přehled odborné a pedagogické způsobilosti a věkové skladby pedagogického sboru 51 let až Důchodový Do 30 let 31 až 40 let 41až 50 let OPZ důch. věk věk *) Celkem/žen celkem / žen celkem / žen celkem / žen celkem / žen celkem / žen OPZ úplná 1 / 1 4 / 2 1 / 1 6 / 4 OPZ 4 / 4 4 / 4 8 / 8 PZ Žádná Nově přijatí pedagogové Ukončené PP pedagogů Komentář k tabulce: z uvedeného přehledu je vidět, že sbor je zkušený a kvalifikovaný a daří se nám navázat na vysoký standart pedagogického sboru z minulých let. Na 1 pedagoga včetně ředitele, zástupce a asistenta připadají 24,14 žáka Přehled nepedagogických zaměstnanců: hospodářka a zásobovač DM rozpočtářka a provozní školní jídelny účetní, personalista DM 6 uklizeček 2 údržbáři 7 kuchařek Fyzický počet nepedagogických zaměstnanců: 18 přepočtený 16,46 ( od ,16 ) Provoz domova mládeže zajišťuje celkem 32 pedagogických a nepedagogických pracovníků ( přepočtený stav 29,26 / 28,96/ bez OPPP noční služby, obsluha výměníku ).

5 Přílohy k všeobecné části : Stav ubytovaných žáků k Zájmové útvary v DM

6 2. Hospodářská část 2.1 Hlavní činnost organizace Příjmy zabezpečující hlavní činnost: Dotace: provozní náklady- zřizovatel v tom příspěvek na odpisy přímé NIV (včetně všech účel.dotací během roku) Vlastní příjmy : platby studentů ostatní příjmy převody z vlastních fondů: z pojistných událostí úroky Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Výdaje na hlavní činnost: Kč z toho největší výdaje: energie Kč opravy a údržba Kč potraviny Kč služby Kč nařízený odvod z odpisů Kč mzdové náklady Kč HV za rok Kč V roce 2012 se nám nepodařilo zachovat kladný hospodářský výsledek v hlavní činnosti. A to i přesto, že jsme úplně omezili veškeré nákupy na obnovu interiérů studentů a téměř veškeré nákupy drobných DDHM i spotřebního materiálu. Stouply ceny energií. V těchto podmínkách jsme omezili i převážnou část plánovaných oprav( údržby) na budovách DM. Bohužel se dá předpokládat, že situace se bude každým rokem stupňovat. Musíme proto plánovat použití čerpání rezervního fondu, který ale bude v krátkém čase vyčerpán. Provedli jsme opatření ve formě zvýšení částky na ubytování a další služby s tím spojené. Nutno ale konstatovat, že stálé požadavky na snižování provozního rozpočtu s sebou nesou problémy v hospodárném udržování objektů. Vzhledem k tomu, že největší část rozpočtu tvoří náklady na veškeré energie ( a jejich cena stoupá ), nezbývá nám než šetřit nadále v pořizování spotřebního materiálu ( což je nesprávné kvůli kvalitě poskytovaných služeb ) a hlavně omezit převážnou část údržby budov. Budovy máme v pronájmu s podmínkou kvalitní údržby. Ze zásadních rozhodnutí: - Částečná výměna oken - hrazeno z FRIM (přesun do provozu) 280,0 tis.kč - Oprava střechy- věže- na budově 31 (havarijní stav) 162,5 tis.kč 2.2 Doplňková činnost organizace

7 Hlavní náplní je hostinská a ubytovací činnost: - stravování cizích osob pouze obědy ( jiné organizace,firmy ) cca 12 strávníků, což obnáší cca jídel/měsíc - ubytování, včetně stravování, pro akce pořádané školstvím, sportovními a kulturními organizacemi, částečně i soukromé rekreace během letních prázdnin Příjmy z poskytovaných služeb Náklady Kč Kč HV za rok 2012 kladný Kč Doplňková činnost je zisková a napomáhá vylepšovat hospodářský výsledek organizace. V průběhu školního roku je tato činnost problematická. V případě ubytovávání ve školním roce musí studenti své pokoje vyklízet.na jedné straně je nutno dodržovat hygienické předpisy, vyskytnou se i připomínky rodičů a dětí k ubytovávání cizích osob na pokojích, někdy vznikají i škody na majetku. Na druhé straně se snažíme ekonomickou činností získat prostředky pro zajištění kladného HV a tím možnost zlepšení podmínek pro ubytování. Tuto činnost budeme provozovat a snažit se ji rozvíjet i nadále. Komentář k hospodářské části: Za rok 2012 DM hospodařil v hlavní činnosti se záporným výsledkem ( Kč) a v ekonomické činnosti dosáhl kladného hospodářského výsledku ( Kč). V součtu obou těchto činností je výsledek kladný a to ve výši Kč. HV je rozdělen dle rozhodnutí zřizovatele do rezervního fondu a fondu odměn organizace. Z rezervního fondu čerpáme částky ve výši daňových úlev pro daň z příjmu v oblasti EČ. Částku je nutno proinvestovat v provozu v období následujících 3let po použití tohoto daňového zvýhodnění. Hospodaření DM se snažíme realizovat úsporně tak, aby byl rezervní fond udržen i na následující roky. Fond bývá použit převážně na údržbu a tak jsme nuceni zásadně omezovat další náklady pro organizaci, které jsou však nezbytné. Jedná se především o nákupy materiálu nutné k udržení běžného chodu organizace (čistící prostředky, hygienické prostředky, materiál na drobné opravy- provádí údržbáři DM, atd.) Naše organizace je plátcem DPH. Přes veškerá úsporná opatření je možné, že pro rok 2013 budeme mít problém udržet hospodaření s kladným hospodářským výsledkem v hlavní činnosti Výsledky inventarizace za rok 2012 Inventury byly uzavřeny bez závad a inventurních rozdílů Plnění nápravných opatření Nápravná opatření nebyla udělena.

8 2.5. přílohy Tabulka č. 1: Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT v roce 2012 Tabulka č. 2: Finanční vypořádání ostatních vztahů roku 2012 Tabulka č. 3: Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů příspěvkových organizací rok 2012 Tabulka č. 4: Peněžní fondy příspěvkové organizace Tabulka č. 5: Stav peněžních fondů a finančních prostředků na běžných účtech k příslušným peněžním fondům Tabulka č. 6: Přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace v roce 2012 Tabulka č. 7: Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k Tabulka č. 8: Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace ke dni Tabulka č. 9: Plán investic organizace na rok 2012 skutečnost Tabulka č.10: Přehled obdržených darů leden prosinec Doklady Účetní závěrka za rok 2012 ( rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha úč.závěrky) Výkaz P1-04 o mzdách (1-12.měs. 2012)

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK 2010. www.zsddsdsj-vrbno.estranky.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK 2010. www.zsddsdsj-vrbno.estranky.cz Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna,vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: 793 26, tel./fax 554 751 720,fax.ředitel. 554 753 162 IČO:00852619 e-mail organizace:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818, Karviná - Hranice SPŠ KARVINÁ A) Základní údaje o organizaci název školy: Střední průmyslová

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2009 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ZÁKLADNÍ INFORMACE Název Střední škola přírodovědná a zemědělská,

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008 Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Zpráva o činnosti školy za rok 2014

Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín Obsah A) Základní údaje o škole... 4 1. Charakteristika školy... 5 2. Studijní obory... 5 3. Učebny... 7 4. Přehled oborů vzdělání,

Více

Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81. Výroční zpráva 2008-2009

Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81. Výroční zpráva 2008-2009 Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81 Výroční zpráva 2008-2009 - 1 - - - 1. O b s a h A. ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Základní údaje o škole str. 2-3 2. Organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo organizace: Identifikační číslo: 47813121 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Střední škola

Více

Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola,praktická škola a školní jídelna, Čakovická 51, Praha 9 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005

Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola,praktická škola a školní jídelna, Čakovická 51, Praha 9 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola,praktická škola a školní jídelna, Čakovická 51, Praha 9 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Předkládá: Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.logout.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace PSČ: 793 26 Tel./fax: 554 751 086 E-mail: sgvrbno@razdva.cz IČ: 70 64 55 66 htttp://www.sgvrbno.cz Zpráva o činnosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 telefon 483 359 211, e-mail sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Dagmar Chvojková.. podpis Schválil: Ing. Vlasta Fischerová..

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů Dětského domova Opava v roce 2012 dle 165 zákona č. 561/2004 Sb.

Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů Dětského domova Opava v roce 2012 dle 165 zákona č. 561/2004 Sb. Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů Dětského domova Opava v roce 2012 dle 165 zákona č. 561/2004 Sb. - 1 - Rozbor hospodaření Dětského domova a Školní jídelny, Opava, Rybí trh 14, příspěvkové organizace

Více

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2005 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Předkládá: Mgr.

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více