Státověda Mgr. Daniell Mgr. a Sarah Chochol Daniell ová a Sarah Chochol

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Státověda Mgr. Daniell Mgr. a Sarah Chochol Daniell ová a Sarah Chochol"

Transkript

1 Státověda Mgr. Daniella Sarah Chocholová

2 Pojem státu a okolnost vzniku Ţivelně vzniklý, v průběhu dějin se postupně dotvářející institut (útvar) Stát vzniká v takové fázi vytváření společnosti, v níţ jiţ nestačí organizace a vztahy omezené jen na určitá uskupení lidí (rodiny, rodu) s dovnitř orientovaným řádem (prav. chování) Prohlubování a rozšiřování veřejného charakteru vztahu lidí přináší poţadavky na obecnou úpravu jejich poměrů na daném území, na němţ je subjekt takové úpravy schopen ji nejen uplatňovat, ale také vynucovat vůči všem (subjekt stát x prostředek právo) Institucionalizovaná forma společenského ţivota na určitém území, která prostřednictvím všeobecně závazných pravidel chování, za nimiţ stojí jeho mocenská autorita, působí na společenské vztahy

3 Okolnosti vzniku a vývoje státu A) Pojetí a charakter společnosti B) Postavení a úloha subjektu státní moci C) Vývoj institutu všeobecné závaznosti a neodvratitelnosti působení práva aţ ke koncepci právního státu D) Měnící se představy o rozsahu a míře působení a péče státu o obecné blaho

4 A) Pojetí a charakter společnosti Proměny společnosti od východně despotického, antického, středověkého a raně liberálního aţ po současné pojetí demokratické a na občanském principu zaloţené svobodné a otevřené společnosti Pod pojmem společnost rozumíme pojem lidé, kteří jsou v nějakém vztahu se státem Tento lidský činitel je charakterizovatelný jako: a) obyvatelstvo lidé ţijící na určitém území b) národ jazykové, kulturní, historické společenství lidí c) lid subjekt ve vztahu ke státní moci d) občané lidé ve vztahu ke státu z hlediska jejich členství c) cizinci občané jiných států, příp. bezdomovci

5 B) Postavení a úloha subjektů státní moci Vývoj počínaje jeho monokratickou a aristokratickou podobou, přes postupný vývoj a uplatňování zásad přímé a zastupitelské demokracie aţ k demokraticky mocensky vyváţenou a kontrolovanou instituci neboli věc veřejnou Lincoln: Vláda lidu, lidem a pro lid

6 C) Vývoj institutu všeobecné závaznosti a neodvratitelnosti působení práva aţ ke koncepci právního státu Samostatnost a nezávislost soudců a soudů Rovnost občanů před zákonem a soudem O zákonném soudci a dalších zásadách soudního rozhodování O odpovědnosti státu za nezákonnost nebo nesprávný postup jeho orgánů

7 Pojetí podstaty moderního státu Starověk Aristoteles (podstata ve výkonu státní moci) Středověk koncepce dvojího těla (panovník x stát, příp. dynastie) Tradiční koncepce Jellinekova tříprvková definice státu (zpravidla uváděna u pojmových východisek moderního státu)

8 Moderní stát Průběhu novověku na pozadí revolučních procesů národního sebeuvědomování první pol. 19. stol. Prochází bouřlivým vývojem válečných let první pol. 20. stol. Stát zaloţený na národním principu (neznamená to však, ţe pojem státu a národa jsou identické)

9 K pojmu moderního státu Jde o obecně politickou formu organizace společnosti, která má podobu univerzální instituce společnosti zaloţené na zásadách politické legitimity a legality Jde o subjekt: A)Nejvyšší veřejné moci ve vztahu k daném území B)Vytvářející jednotný právní řád C)Zajišťující ústavnost a legalitu D)Zajišťující základní podmínky existence společnosti

10 Znaky moderního státu A) Státní území B) Státní národ (obyvatelstvo) C) Státní moc

11 A) Státní území vymezení prostoru, v němţ stát vykonává svoji svrchovanou moc (na základě mez. uznání je mu přiznáno právo suverenního výkonu státní moci uvnitř hranic státního území) stírání hranic v rámci EU v důsledku začlenění Schengenského systému do Sml. o zal. ES

12 B) Státní národ Obyvatelstvo daného státu Národ je subjektem státu a zdrojem státní moci Národ je adresátem státní činnosti, tedy výkonu státní moci Znaky státního národu: a) usedlost trvalé obývání b) státní občanství (trvalý, místně neomezený vztah)

13 Státní občanství Trvalost, výlučnost, personalita (PaPOV bez ohledu na to, kde se nacházejí), bezprostřednost, efektivita (nárok na ochranu, vazba jedince na stát placení daní), rovnost Vznik - narozením (ius soli právo půdy, ius sanquinis odvozeně, rodiče), osvojením, prohlášením otcovství, nalezením, udělením, prohlášením Bipolitismus, multipolitismus př. narodí-li se rodičům ze státu, který uznává princip ius sanquinis dítě na území státu, který uznává princip ius soli (občanství rodičů, státu narození) Pozbytí - vzdáním se, nabytím cizího státního občanství

14 Práva spojená s občanstvím Neomezené nabývání vlastnictví Svobodný vstup na území ČR Nemoţnost vyhoštění Plná účast na politickém ţivotě Právo na odpor Právo na zabezpečení ve stáří, nemoci, zdravotní péči, hmotnou pomoc Právo na bezplatné vzdělání (ZŠ, SŠ) Právo národnostních a etnických menšin

15 C) Státní moc Moderní stát zakládá svou autoritu a moc na legitimitě a legalitě Legitimita důvěra mezi společností a státem potvrzená demokratickými volbami(prostředkem ověřování tzv. přirozené autority je forma přímé a zastupitelské demokracie ztráta legitimity: vyslovení nedůvěry v následujících volbách) - předpoklady: princip většiny, vláda na čas, ochrana menšin Legalita získávání státní moci, její uplatňování a působení jsou realizovány na základě a v rozsahu stanoveném právem, která je závazná nejen pro ostatní, ale i pro stát samotný Zabezpečení legitimity státní moci ( dělba moci, prostředky ochrany práva, právo na odpor )

16 Suverenita státu Spočívá v nezávislosti, výlučnosti a neomezenosti státní moci Subjekt státní moci = stát Tyto znaky státní moci se projevují jak dovnitř tak vně státu A) Vnitřní stránka suverenity dva úhly pohledu: - charakter toho, od něhoţ stát odvozuje legitimitu svoji moci lid - charakter instituce, která jeho suverenitu reprezentuje parlament (navenek zpravidla hlava státu) B) Vnější stránka suverenity - Podoba zásady svrchované rovnosti ve vztazích mezi suverenními státy (x závislost na jiných státech- uskupení) - Úlohu při zachování vnější suverenity má mez. právo - MP je budováno na principu obyčejovém a smluvním, kde se prosazují zásady svrchované rovnosti, dobrovolnosti a reciprocity

17 Charakteristické rysy moderního státu Ústavní stát ústava, jednotný právní řád (zákony jsou poměřovány ústavou a ústavními zákony, vytvořen orgán ochrany ústavnosti ÚS) Právní stát zaloţený na svém vlastním právním řádu, resp. ústavním pořádku, zaručuje občanům práva, podřizuje se zákonům, ochoten omezit se Demokratický stát vliv lidu na státní moc a vládu (suverenita lidu, princip legitimity, legální legitimita, dělba moci) Sociální stát vyrovnání rozdílů ve společnosti a sociálními problémy (princip přerozdělování garance minimálního příjmu, sociální politika, sociální síť a veř. soc. péče )

18 Právní stát Legitimita státní moci Legalita státní moci Ochrana základních lidských práva a svobod Dělba moci Všeobecné, tajné a rovné volební právo Fungující trţní hospodářství a volný trh

19 Legitimita státní moci Odvozena od lidu Pravidelné a nezmanipulované volby Moc vykonává ten, kdo získal ve všeobecných, rovných a tajných volbách od voličů svůj mandát čl. 2 odst. 1 Ústavy lid je zdrojem veškeré moci, kterou vykonává prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní

20 Legalita státní moci Ti, co získali svůj mandát v řádných volbách a nyní stojí na vrcholu moci musí respektovat právní řád státu stejně, jako všichni občané Exempce, imunity Čl. 2 odst. 2 LZPS státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který stanoví zákon

21 Ochrana základních lidských práv a svobod Zakotveny zpravidla v zákonech nejvyšší právní síly, příp. MS Respektovat je musí jak vládnoucí elity, orgány veřejné správy, tak i všichni občané Úst. Zákon č. 2/1993 Sb., LZPS (součást úst. poř. ČR) Lidská práva: nezadatelná (nutné uznání,aby byly pozitivním právem), nezrušitelná, nezcizitelná, nepromlčitelná Omezení je-li to nezbytně nutné pro výkon jiných práv, z důvodu veřejného zájmu Soudní ochranu zajišťují obecné soudy, především ÚS

22 Dělba moci Moc výkonná (řídí stát, provádí zákony, příp. navrhování zákonů a správa věcí veř.) vláda, prezident republiky Moc zákonodárná (tvorba, úprava, přijímání nových zákonů) Parlament (dvě komory:dolní je PS 200/4roky/21 let, horní S 81/6let/kaţdé 2 roky 1/3 senátorů/40let) Moc soudní (výklad a aplikace práva) OS (obvodní soud v Praze x městský soud Brno), KS (Městský soud pro Prahu), VS, NS a NSS, ÚS (nepatří do soustavy soudů soudní orgán ochrany ústavnosti)

23 Volby Všeobecné, tajné a rovné volební právo Pravidelné střídání se politických stran u moci X setrvání určité strany díky svému úspěchu u voličů i několik volebních období po sobě

24 Státní formy (dle Aristotela) Řádné druhy Monarchie (moc soustředěna do rukou panovníka, krále veřejné blaho) - konstituční role panovníka omezena ústavou, monarcha jedním ze stát.org. (GB, Španělsko, Belgie ) - absolutistická (Saudská Arábie) - stavovská vláda pan. a šlechty - parlamentní téměř ţádný vliv panovníka (vláda, parlament) Dánsko Aristokracie (určitá společenská skupina podle svého společensko- pokrevního původu veřejné blaho) Politeia (na spravování věcí veřejných se podílejí všichni občané ) Úpadkové druhy Tyranie či diktatura (samovláda jednotlivce směřující ke svému vlastnímu egoistickému zájmu) Oligarchie (vláda několika osob či zámoţné společ. vrstvy, které jde o vlastní mocensko-eko zájmy Demokracie (dnes: anarchie, jakoţto druh neliberální demokracie)

25 Formy vlády (z hlediska kdo vládne a jakým způsobem) Monarchie Republika Monarcha je suverénní (privilegovaná) osobnost stojící v čele státu - koncepce: teokratická (Bůh), patriarchální (otec rodiny), patrimoniální (vlastník státu), smluvní (společenská smlouva Hobbes) Monarcha je nositelem suverenity a není zpravidla postiţitelným Neomezená, nedělitelná moc Funkci vykonává zpravidla dědičně a doţivotně Omezenost výkonu funkce, princip demokratických voleb Podřízenost právnímu řádu Nedisponuje ţádnými osobními privilegii Uplatňuje se dělba moci Vztahy mezi nejvyššími státními orgány jsou zaloţeny na zásadě nezávislosti a systému vzájemných brzd a vyvaţování Existence nezadatelných (přirozených) práv jednotlivce občana Účast občanů na správě, rovnost Parlamentní x prezidentská rep.

26 Formy vlády (z hlediska povahy vzájemných vztahů mezi hlavou státu, zákonodárným orgánem a vládou) Parlamentní monarchie Dualistická monarchie Parlamentní republika Prezidentská republika Modifikované systémy: - neoprezidentská republika - kancléřská republika

27 Formy vlády (z hlediska povahy vzájemných vztahů mezi hlavou státu, Parlamentní monarchie zákonodárným orgánem a vládou) Vedoucím postavením parlamentu Vláda je závislá na parlamentu a je mu odpovědná Panovník spíše formální hlava státu, zbaven oprávnění (absolutního veta) vůči zákonům P, nemá zákonodárnou iniciativu Bez reálných mocenských pravomocí Oprávnění a povinností přechází fakticky na předsedu vlády Právní akty vyţadují kontrasignaci člena vlády Omezení panovníka (přímo ústavou nebo nejsou formálně zrušeny, ale nevyuţívá jich tzv. spící prerogativa Panovník panuje, ale nevládne Dualistická monarchie Výsledkem střetu panovníka a šlechty s nově nastupující burţoazií Panovník je hlavou státu a soustřeďuje výkonnou moc Ve své činnosti je však panovník omezen ústavou, zákony a rozpočtem Parlament je omezen pravomocemi panovníka Nevydává zákony, ale má právo absolutního veta Právo zákonodárné iniciativy Vliv na výkon soudnictví Neplál, Kuvajt, Jordánsko

28 Formy vlády Parlamentní republika (z hlediska povahy vzájemných vztahů mezi hlavou státu, Ústavně politická zákonodárným odpovědnost orgánem vlády a vládou) parlamentu (můţe si vynutit demisi vlády) Nepřímá závislost hlavy státu na parlamentu zprostředkovaná pomocí vlády (akt hlavy státu nutná kontrasignace členem vlády) Hlavu státu (prezidenta) volí parlament Vláda je jmenována prezidentem, který vychází z výsledků parlamentních voleb Vláda je závislá na důvěře parlamentu (podpora většiny P) P můţe vládě jako celku nebo jednotlivému členu vyslovit nedůvěru, důsledkem je podání demise do rukou prezidenta ČR, Itálie, Irsko, Rakousko

29 Formy vlády Prezidentská republika (z hlediska povahy vzájemných vztahů mezi hlavou státu, zákonodárným orgánem a vládou) Prezident je hlavou státu a náleţí mu výkonná moc Prezident není na parlamentu závislý a není mu odpovědný Je mu svěřena moc výkonná (právo veta, právo zákonodárné iniciativy) Volen obyvatelstvem přímo nebo nepřímo prostřednictvím volitelů Vláda je vytvářena mimoparlamentní cestou, jmenováním prezidentem Vláda je chápána spíše jak poradní orgán prezidenta Vláda není odpovědná parlamentu Omezený parlament (projednávání, vydávání zákonů, schvalování rozpočtu) Parlament nemá právo přímé kontroly výkonné moci, na druhé straně jej nemůţe prezident rozpustit NS závazný výklad ústavy a provádí ústavní dozor, soudce jmenuje prezident př. USA (prezident, vláda, zákonodárný sbor, NS), Mexiko, Argentina

30 Politické reţimy Podle způsobu výkonu státní moci, stupně účasti občanů na správě věcí veř. a)demokratický reţim b)autoritativní reţim c)totalitní reţim

31 A) Demokratický reţim Dělba moci Vzájemné kontroly jednotlivých mocenských sloţek Zdrojem moci je lid (volení zástupci, opakující se volby)

32 B) Autoritativní reţim Neuznává klasickou dělbu moci Respekt určité míry autonomie občanů především v soukromé sféře, pokud jde o podílení se na státní moci a o správu věcí veřejných Odmítá opozici Reţim podporuje svobodu podnikání a volný trh Z historie, př. Francovo Španělsko

33 C) Totalitní reţim Neuznává klasickou dělbu moci V zájmu vlády jedné výlučné strany potlačuje svobodu svých občanů i v soukromé sféře Netoleruje opozici (likvidace) Totální nárok na ovládnutí celé společnosti Zaloţen na státní ideologii Pouţívání teroru v masovém měřítku Německý nacismus, sovětský komunismus

34 Struktura státu Unitární stát Stát sloţený federace, konfederace

35 Unitární stát Jednotná soustava státních orgánů a jednotný právní řád Nedělitelnost území Nedílná státní suverenita (stát reprezentují navenek jen jeho nejvyšší sloţky, na výkonu moci neparticipují niţší státní či samosprávní orgány) Jediné státní občanství Nevyloučena jistá míra regionální autonomie

36 Federace vs. konfederace Zaloţena jednotnou ústavou Nejvyšší federální orgány mají obdobnou struktur jako unitární stát Existuje občanství federace (můţe zároveň i občanství spolkových států) Mezinárodně právním subj. je celá federace Př. SRN, Rakousko, ČSFR, USA, Švýcarsko Zaloţena MS Moc ústřední vlády pouze nad vrcholnými orgány států Princip jednomyslnosti států Nejvyšší orgány konfederace jsou omezeny na minimum (otázky obrany, politiky) Existuje pouze občanství jednotlivých států konfederace Kaţdý ze států konfederace je mezinárodněprávním subj. Státy mají právo neomezeně vystoupit Př. Rak-Uher po roce 1867

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana.

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor právo a právní věda Katedra právní teorie Diplomová práce Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Lucie Dufková 2011/2012 Prohlašuji, ţe

Více

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny Otázka: Stát - vznik, formy a znaky Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla Dějiny antické politické myšlení považováno za základ evropského myšlení coby celku model řeckého městského státu

Více

TEORIE PRÁVA I. (zimní semestr akademického roku 2007/2008) přednášel prof. A. Gerloch Literatura: J. Boguszak, J. Čapek, A. Gerloch. Teorie práva. 2. vydání. Praha 2004. A. Gerloch. Teorie práva. 4. vydání.

Více

Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR

Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Bakalářská práce Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR Vypracovala: Zdenka Fialová Vedoucí práce: Mgr.

Více

C H A R T A Z Á K L A D N Í C H P R Á V E V R O P S K É U N I E

C H A R T A Z Á K L A D N Í C H P R Á V E V R O P S K É U N I E C H A R T A Z Á K L A D N Í C H P R Á V E V R O P S K É U N I E D Ů S T O J N O S T S V O B O D Y R O V N O S T S O L I D A R I T A O B Č A N S K Á P R Á V A S O U D N I C T V Í C H A R T A Z Á K L A D

Více

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus)

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) www.pravodoskol.cz Úvod do právního systému ČR K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření středoškolského vzdělávacího

Více

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Lidská práva Lidská práva jsou souhrnem práv a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti. V minulosti byla tato práva přiznávána pouze vladařům a šlechtě, zatímco obyčejným lidem jen v malé míře

Více

PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu

PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu Odpovědná řešitelka výzkumu: PhDr. Markéta Štěchová Spoluřešitelé: Mgr. Petr Kotulan Mgr. Jan

Více

2/1993 Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

2/1993 Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD 2/1993 Sb. USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky Změna: 162/1998 Sb. Předsednictvo

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY

1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY 1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY 1.1 Tradice a historické kořeny sociální demokracie Sociální demokracie je otevřenou levicovou stranou. Rozvíjí se jako společenství,

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

1. Vznik a vývoj ES a EU

1. Vznik a vývoj ES a EU Vnik a vývoj ES a EU historie 1. Vznik a vývoj ES a EU Politické a ekonomické předpoklady evropské integrace po 2. světové válce - bezprostředně po skončení 2. sv. války dostává reálnou podobu myšlenka

Více

KAPITOLA 3 Východiskové ústavněprávní instituty

KAPITOLA 3 Východiskové ústavněprávní instituty KAPITOLA 3 Východiskové ústavněprávní instituty 3.1 Ústavněprávní úskalí pojetí lidu Demokracie jako vláda (moc) lidu znamená ve svém výkladu, že lid určuje charakter moci, politiku, cíle zákonodárné či

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/389 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/02) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/391 Evropský parlament, Rada a Komise slavnostně vyhlašují

Více

Lidská práva. MáM svá práva. ing. Mgr. Hana Janiková

Lidská práva. MáM svá práva. ing. Mgr. Hana Janiková Lidská práva MáM svá práva ing. Mgr. Hana Janiková vzdělávací program v rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Lidská

Více

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje A. Kroupa, J. Hála, R. Vašková, Z. Mansfeldová, P. Šimoník VÚPSV Praha 2004 Tato studie je 1. dílem

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Část 5. Doplňující informace o obecných tématech

Část 5. Doplňující informace o obecných tématech Část 5 Doplňující informace o obecných tématech Obsah této části Děti........................................................................................................ 317 Občanství...................................................................................................

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Mgr. Pavla Katzová, Praha Obsah: 1. Úvod 2. Soukromé právo a veřejné právo 3. Základní zásady soukromého práva 4. Školy a

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD. Hlava první

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD. Hlava první USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního

Více

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková Právní postavení seniorů v České republice JUDr. Romana Křenková Název projektu Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii třetího věku. Projekt 2D06021 Číslo aktivity:

Více

TYPY STÁTU BLAHOBYTU A ČESKÁ REPUBLIKA

TYPY STÁTU BLAHOBYTU A ČESKÁ REPUBLIKA Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Hospodářská politika TYPY STÁTU BLAHOBYTU A ČESKÁ REPUBLIKA The Models of Welfare State and Czech Republic Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky ve znění zákona č.

Více