Porovnání kreditních karet na finančním trhu v České republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Porovnání kreditních karet na finančním trhu v České republice"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Porovnání kreditních karet na finančním trhu v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Denisa Jirouchová finance Vedoucí práce: Ing. Helena Cetlová Praha duben

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací V Praze dne 7. dubna 2013 Bc. Denisa Jirouchová 1

3 Poděkování: Největší dík směřuje vedoucí práce Ing. Heleně Cetlové za její trpělivost, podporu a pomoc při jejím zpracovávání. Dále bych ráda poděkovala všem, kteří mi poskytli bližší nepsané informace k této práci či jinak pomohli k její existenci. 2

4 Anotace Tato diplomová práce analyzuje vývoj platebních karet se zaměřením na karty kreditní a prognózuje jejich budoucí vývoj. Těžištěm práce je porovnání vybraných kreditních karet bank na českém trhu (Česká spořitelna, Komerční banka, GE Money Bank) a jedné nebankovní finanční instituce (Home Credit). Práce analyzuje výhody a nevýhody plynoucí z využívání tohoto platebního nástroje, jako finanční rezervy nebo jako úvěrového produktu. Na základě porovnání nabídky platebních karet vybraných bankovních a nebankovních institucí, práce určuje nejvýhodnější a nejméně výhodnou kreditní kartu pro předem stanovené situace plynoucí z reality. Klíčová slova: platební karta, kreditní karta, debetní karta, úvěr z kreditní karty Annotation This thesis analyzes the development of payment cards with a focus on credit cards and prediction of their future development. The focus of this work is the comparison of selected credit cards issued by banks operating on the Czech market (Česká spořitelna, Komerční banka, GE Money Bank) and one non-banking financial institution (Home Credit). The work analyzes the advantages and disadvantages of the use of this payment instrument as a financial reserve or a lending product. Based on the comparison of payment cards issued by selected banking as well as non-banking institutions, the thesis identifies the most convenient and the least convenient credit card for specific situations encountered in real life. Key words: payment card, credit card, debit card, credit card loan 3

5 Obsah ÚVOD CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH RETAILOVÝCH PRODUKTŮ LEGISLATIVA BANKOVNICTVÍ V ČR VYBRANÉ RETAILOVÉ PRODUKTY PASIVNÍ OBCHODY VKLADY NA VIDĚNOU SPOŘÍCÍ PRODUKTY POJMY SPOJENÉ S VKLADY NA VIDĚNOU A SPOŘÍCÍMI ÚČTY AKTIVNÍ OBCHODY ÚVĚR POJMY SPOJENÉ S ÚVĚREM ÚVĚR Z KREDITNÍ KARTY VÝPOČET ÚROKŮ PLATEBNÍ STYK ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PLATEBNÍCH KARET DĚLENÍ PLATEBNÍCH KARET DĚLENÍ KARET DLE ZPŮSOBU ZÚČTOVÁNÍ DĚLENÍ KARET DLE ZÁZNAMU NA KARTĚ DĚLENÍ KARET DLE KARETNÍ ASOCIACE DLE TYPU KARET NÁLEŽITOSTI PLATEBNÍCH KARET PLATEBNÍ KARTA JAKO NÁSTROJ PLATEBNÍHO STYKU DOSAVADNÍ VÝVOJ PLATEBNÍCH KARET V ČR ANALÝZA PLATEBNÍCH KARET JAKO CELKU Z HLEDISKA VÝVOJE POČTU KARET, POČTU A OBJEMU TRANSAKCÍ V KČ, POČTU A OBJEMU VÝBĚRŮ Z BANKOMATŮ, POČTU A VELIKOSTI TRANSAKCÍ U OBCHODNÍKŮ A VÝVOJI ÚVĚRŮ Z KREDITNÍCH KARET K CELKOVÉMU OBJEMU DLUHU ANALÝZA VYDANÝCH PLATEBNÍCH KARET V ČESKÉ REPUBLICE TRANSAKCE PLATEBNÍMI KARTAMI U OBCHODNÍKŮ ÚVĚRY Z KREDITNÍCH KARET K CELKOVÉMU OBJEMU DLUHU 44

6 3. POROVNÁNÍ PLATEBNÍCH KARET VYBRANÝCH FINANČNÍCH INSTITUCÍ ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH SUBJEKTŮ ČESKÁ SPOŘITELNA KOMERČNÍ BANKA GE MONEY BANK HOME CREDIT POROVNÁNÍ BANK A NEBANKOVNÍ SPOLEČNOSTI POROVNÁNÍ KREDITNÍCH KARET JAKO FINANČNÍ REZERVY POROVNÁNÍ KREDITNÍCH KARET JAKO PLATEBNÍHO NÁSTROJE S VÝHODAMI POROVNÁNÍ ROČNÍCH POPLATKŮ A ODMĚN SPOJENÝCH S KREDITNÍ KARTOU PŘI BEZHOTOVOSTNÍCH PLATBÁCH KČ MĚSÍČNĚ PO DOBU 1 ROKU POROVNÁNÍ ROČNÍCH POPLATKŮ A ODMĚN SPOJENÝCH S KREDITNÍ KARTOU PŘI BEZHOTOVOSTNÍCH PLATBÁCH KČ MĚSÍČNĚ PO DOBU 1 ROKU POROVNÁNÍ KREDITNÍCH KARET JAKO ÚVĚROVÉHO PRODUKTU POROVNÁNÍ VÝŠE ÚROKŮ KREDITNÍ KARTY PŘI NEVYUŽITÍ BEZÚROČNÉHO OBDOBÍ PO PLATEBNÍ TRANSAKCI VE VÝŠI KČ POROVNÁNÍ VELIKOSTI ÚVĚRU Z KREDITNÍ KARTY PŘI NEVYUŽITÍ BEZÚROČNÉHO OBDOBÍ PO VÝBĚRU Z BANKOMATU POROVNÁNÍ ROČNÍCH POPLATKŮ SPOJENÝCH S KREDITNÍ KARTOU PRO STUDENTY PROGNÓZA VÝVOJE PLATEBNÍCH KARET V ČR 77 ZÁVĚR 83 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 84 SEZNAM GRAFŮ 88 SEZNAM OBRÁZKŮ 88 SEZNAM TABULEK 88 SEZNAM PŘÍLOH 90

7 Úvod Kreditní karta pojem veřejně známý a přesto často milně spojován s kartou debetní. Nástroj platebního styku, který má za sebou dynamický historický vývoj, je v dnešní době pro některé možnost ušetření, pro jiné bankovní produkt, kterému nerozumí. Tento nástroj byl na trhu České republiky zpočátku nabízen výhradně bankovními institucemi. V dnešní době má každá banka ve svém portfoliu širokou nabídku kreditních karet. Rostoucí trh a dynamický vývoj pak přispěl k tomu, že kreditní karta opustila bankovní sféru a dostala se i do oblasti nebankovních subjektů. Tento fenomén tedy můžeme označit za novou éru šíření platebních karet. Cílem této diplomové práce je porovnat existenci debetních a kreditních karet v České republice, jejich celkový počet na jednoho obyvatele, dále zdůraznit přesné finanční vyjádření úrokových sazeb a skrytých poplatků, jak jsou nejčastěji nazývány, u vybraných bank a nebankovní instituce působících na trhu České republiky. Dílčím cílem práce je prognóza vývoje platebních karet v horizontu několika dalších let. Všechny tyto aspekty jsou analyzovány na základě reálné situace trhu. Součástí práce je i porovnání vydávání a používání platebních karet bankovních a nebankovních subjektů. Toto porovnání je vzhledem k rostoucí aktivitě nebankovních institucí zásadní a popisuje aktuální trendy kreditních karet na trhu ČR. Cíl je zanalyzování kreditních karet na trhu České republiky. Přehled současného poznatkového rámce ve vztahu ke zkoumanému tématu Vzhledem k tomu, že problematika platebních karet prochází prakticky neustálým a poměrně dynamický vývojem, tak kromě klasických tištěných publikací (jejich seznam je řádně citován na konci této práce), práce vychází z řady on-line publikací, jejichž obsah se právě věnuje nejaktuálnějšímu faktům uvozujícím celou tuto problematiku (seznam on-line publikací je uveden na konci této práce). Hypotéza práce Na trhu platebních karet dochází v současné době k rychlému vývoji, který vede ke zvýšení celkového počtu karet. Prakticky k obdobné situaci dochází v sektoru karet kreditních růst počtu kreditních karet je v porovnání s kartami debetními rychlejší. Tento progres je zapříčiněn neustále se rozšiřující nabídkou produktů, které jsou velice dobře marketingově uchopitelné, pro spotřebitele přináší jasnou informaci. Tento fakt, dle mého 10

8 názoru, vede k situaci, kdy i horší produkt po stránce obsahové má poměrně vysokou šanci na úspěch, pokud je propagován na základě nastavení správného marketingového mixu. Zvolené metody zpracování V této diplomové práci jsou použity tyto metody: 1. Deskripce použita v 1. a 3. kapitole 2. Analýza použita v 2. kapitole 3. Komparace (= porovnání) použita v kapitole 3 4. Prognóza použita v kapitole 4 1. kapitola První kapitola charakterizuje vybrané retailové produkty (z pasivních obchodů běžný účet a spořící účet, z aktivních obchodů úvěry), které jsou spojeny s využíváním platebních karet a nabízeny klientům. Následně popisuje karty a úvěry dle rozdělení, na které navazuje kapitola kapitola Druhá kapitola popisuje a analyzuje vývoj platebních karet celkem i vývoj kreditních karet na trhu České republiky jejich podíl na trhu platebních karet, podíl objemu transakcí provedených kreditními kartami a počet kreditních karet vztažen k počtu obyvatel. Dále je uveden vývoj zadluženosti klientů vlastnících kreditní karty k celkovému dluhu spotřebitelů v roce Data, na kterých je analýza postavena: čtvrtletní statistiky Sdružení pro bankovní karty (ke konci daného roku od roku 2003 do 2011) roční statistiky o počtu obyvatel ze zdroje Českého statistického úřadu (ČSÚ) k 1. lednu daných let ( ) měsíční informace o výši úvěrů České bankovní asociace za rok kapitola Tato část práce se zabývá porovnáním konkrétních bank a jedné nebankovní finanční instituce působících na trhu České republiky jsou jimi České spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s., GE Money bank, a.s. a nebankovní instituce Home Credit a.s. O každé bance a o 11

9 společnosti Home Credit jsou v úvodu každé podkapitoly uvedeny základní informace o jejich působnosti a jednotlivě o jejich produktové nabídce s fakty o jednotlivých typech kreditních karet. Následně je proveden výběr kreditní karty nebo karet pro porovnání v závěru kapitoly pro základ porovnání jsou uvedeny přehledně potřebná fakta k určitému datu dle následujících bodů: roční poplatek za kartu měsíční poplatek (co je jeho předmětem) délka bezúročného období bezúročné období pro výběr z bankomatu úroková sazba po překročení bezúročného období poplatek při výběru hotovosti z bankomatu úvěrový rámec minimální splátka sankce za neprovedení minimální splátky další možné poplatky doplňkové služby Vybranými kartami za jednotlivé instituce jsou tyto: Česká spořitelna Kreditní karta Odměna České spořitelny Komerční banka Lady karta GE Money Bank MoneyCard Gratis a MoneyCard Plus Home Credit Premia karta Home Credit Podkapitola 3.2. Porovnávání bank a nebankovní společnosti obsahuje konkrétní příklady, které zobrazí, jaká karta je nejvýhodnější a naopak nejméně výhodnou v reálném prostředí. Tato problematika je rozdělena na 4 části. První část porovnává využívání kreditní karty pouze jako finanční rezervy (tedy nečerpání žádného úvěru). Tato část porovnává pouze velikost ročních poplatků za vedení jednotlivých kreditních karet. 12

10 Druhá část vyhodnocuje klienta, který využívá bezúročného období a výhod jednotlivých karet. Na trhu České republiky jsou klienti, kteří kreditní kartu využívají jako platební nástroj s výhodami. Někteří kvůli finanční situaci čerpají úvěrový rámec a následně ho po obdržení finančních prostředků (výplata, kapesné, nájem, ) vyrovnají v bezúročném období. Ostatní neřeší finanční rámce a pouze využívají slev, odměn nebo pojištění, které s vlastněním karty souvisejí. Toto porovnání je rozděleno dle dvou možných situací. o Zaprvé porovnání ročních poplatků a vyplývajících odměn při obratu 3 tis. Kč měsíčně o Zadruhé porovnání ročních poplatků a vyplývajících odměn při obratu 50 tis. Kč měsíčně Třetí část porovnává situaci, kdy držitel karty nevyužívá bezúročného období a čerpá úvěr z kreditní karty. Na trhu České republiky jsou klienti bank a nebankovních institucí, kteří kreditní kartu používají jako produkt úvěrový v případě nedostatku finančních prostředků. Tato část porovnání je rozdělena na dva případy, které nastávají. o Zaprvé klient zaplatí kartou (v případě porovnání 10 tis. Kč) a nevyužije bezúročné období po dobu jednoho měsíce až jednoho roku. o Zadruhé klient vybere hotovost (pro případ porovnání ve výši 10 tis. Kč) z bankomatu a závazek po dobu jednoho a dvou měsíců v bankomatu instituce, která mu kartu vydala (pokud existují) a v bankomatu konkurence. Poslední část porovnává kreditní karty vydávané pro studenty z hlediska ročních poplatků a bezúročného období při měsíčním do Kč a nad Kč. Porovnání jednotlivých kreditních karet se zaměřuje pouze na fyzické osoby. U všech příkladů z reálné situace jsou v případě potřeby vysvětleny postupy výpočtů, uvedeny důležité poznatky a pro jednotlivé situace je zvolen nejlepší produkt. 4. kapitola Poslední kapitola se věnuje prognóze vývoje karet z globálního pohledu. Z uvedených faktů je pak odhadnut možný budoucí vývoj na trhu ČR. Sledovanými parametry jsou: 13

11 vývoj celkového počtu karet počet platebních karet na obyvatele objem transakcí počet transakcí vývoj celkového dluhu vývoj kreditních karet nebankovních subjektů 14

12 1. Charakteristika vybraných retailových produktů 1.1. Legislativa bankovnictví v ČR Bankovnictví upravují tyto zákony: Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách novelizován zákonem č. 254/2012 Sb. Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, který je platný od a upravuje práva a povinnosti uživatelů a poskytovatelů při poskytování platebních služeb Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník novelizován zákonem č. 428/2011 Sb. Zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, vymezuje pravidla pro finanční subjekty z hlediska získání licence, organizace banky, provozních požadavků, bankovního dohledu a povinnosti mlčenlivosti. 1 Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, obsahuje informace o činnostech a oprávněních ČNB (blíže o organizaci ČNB, emisi bankovek a mincí, nástrojích měnové regulace ČNB, obchodech ČNB, pravomoci ČNB nebo dohledu této banky). Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním styku, je platný od a upravuje práva a povinnosti uživatelů a poskytovatelů při poskytování platebních služeb. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, z hlediska bankovnictví upravuje obchodní závazkové vztahy spojené se smlouvami o běžném účtu, vkladovém účtu, inkasu, akreditivu, úvěru, cestovním šeku a dalších. Zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, se zaměřuje na směnku vystavení a formu, přijetí směnky, platnost a další. Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, popisuje tento mimosoudní orgán, který bezplatně řeší a rozhoduje spory mezi klienty finančních institucí a finančními institucemi. 1 dne

13 Kromě základního výše popsaného legislativní rámce musíme brát také v potaz celou řadu zákonů, které upravují a dotýkají se přímo souvisejících bankovních činností. Tento rámec nám tedy dále vymezují například: Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, atd Vybrané retailové produkty Obecně lze obchody z pohledu banky dělit dle spojení s položkami účetní rozvahy nebo bilance banky: Pasivní obchody (vazba na pasiva rozvahy, kde je banka v roli dlužníka, hlavním reprezentantem pasivních obchodů jsou depozitní produkty vklady nebankovních klientů) Aktivní obchody (vazba na aktiva rozvahy, kde je banka v roli věřitele, hlavním reprezentantem aktivních obchodů jsou úvěrové produkty bankovní úvěry) Neutrální obchody (vazba není na aktiva ani na pasiva rozvahy, banka se nedostává do role dlužníka ani do role věřitele, př. platební styk) Pasivní obchody Pasivní obchody banky na jedné straně shromažďují volné peněžní prostředky různých ekonomických subjektů = depozita, na straně druhé zahrnují půjčky od centrální banky a jiných finančních institucí. Cenou za prostředky je ze strany banky příslušný úrok, který je nákladem banky a je bankou stanoven. Pro tuto práci je důležité zdůraznění produktů z hlediska pasivních obchodů, ke kterým je možné vydat platební kartu a jsou pro retailovou klientelu. Tyto depozitní produkty budou podrobněji vysvětleny: 2 Vklady na viděnou Spořící produkty Dalšími produkty, které jsou pro tuto práci irelevantní, jsou: Termínovaní vklady Depozitní certifikáty 2 KOLEKTIV, Autorů. Bankovnictví. 6. vyd. Praha: Bankovní institut vysoká škola, ISBN

14 Podílové listy Mezibankovní půjčky a vklady Obligace bank, emitované akcie Vklady na viděnou Vklady na viděnou jsou vklady na běžných účtech, se kterými může klient disponovat bez omezení manipulace (žádné bankou stanovené minimální měsíční vklady nebo omezený počet výběrů nebo stanovení doby, po kterou vložené prostředky nesmí být použity pro jakýkoliv účel) s finančními prostředky, se kterými majitel účtu disponuje. Tyto prostředky klient může vybírat hotovostně nebo prostřednictvím platební karty a dalších nástrojů (šek, příkaz k úhradě, ). Neomezená manipulace je obecně výhodou. Nevýhodou je naopak nízká úroková sazba, kterou jsou prostředky na běžném účtu úročeny (0% nebo setiny až desetiny procent) a poplatky spojené s jeho vedením. účet. Hlavním zástupcem vkladů na viděnou, ke kterému je platební karta vedena, je běžný Spořící produkty Spořící produkty jsou spojeny se shromažďováním finančních prostředků klientů finančních institucí. Obecně je s těmito produkty spojené omezení, co se týče vkladu nebo výběru prostředků. Vkládání souvisí s nutností pravidelných (nejčastěji měsíčních) vkladů pouze při splnění této podmínky se klientovi prostředky úročí nebo získává finanční prostředky ve formě státních příspěvků nebo daňových úlev. Výběry jsou naopak omezeny lhůtou, po které mohou být prostředky použity nebo omezeny počtem výběrů. Omezení výběrů a vkladů jsou nevýhodou spořících produktů. Naopak výhodou je vyšší úroková sazba ve srovnání s běžným účtem (nejvyšší úročení kolem 2% p. a.) a nulové poplatky za vedení účtu. Hlavním zástupcem spořících produktů, ke kterému může být vedena platební karta, je spořící účet. 14

15 Pojmy spojené s vklady na viděnou a spořícími účty Úrok odměna věřiteli, který poskytne určitou finanční částku (= jistina), se kterou může dlužník disponovat. Odměna se vyjadřuje pomocí úrokové sazby neboli procentního vyjádřením za určité období. Úroková sazba za jednotlivá období je vyjádřena pomocí zkratky za číselným vyjádřením procenta (nejčastější jsou p. a. sazba vztažena k období jednoho roku, p. m. vztažena k měsíci). Oproti pojmu úroková míra (vzniká výpočtem) je úroková sazba stanovena určitým procentem. Úroková marže rozdíl mezi úrokovou sazbou, kterou poskytují jako věřitelé a úrokovou sazbou v postavení dlužníka. 3 Pásmové úročení stanovení různých pásem vkladů, za které finanční instituce nabízí rozdílné úrokové sazby Aktivní obchody Aktivní obchody banky jsou obchody s vlastním kapitálem a svěřenými finančními prostředky (úvěry klientům) s primárním cílem dosažení zisku. Hlavními výnosy z aktivních operací jsou úroky z úvěrů a poplatky Úvěr Tuto kapitolu vymezuje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů platný od Úvěr jako aktivní obchod zajišťuje bankám a finančním společnostem příjem. Poskytnutí úvěru patří k základním činnostem banky (těmi jsou přijímaní vkladů a poskytování úvěrů). Při poskytnutí úvěru vzniká vztah mezi bankou a fyzickou nebo právnickou osobou na základě úvěrové smlouvy. Banka je v postavení věřitele, druhá strana 3 PAVELKA, František. Úvěrové obchody. 1. vyd. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2001, 279 s. ISBN Pásmové úročení příkladem je úroková sazba 0,5% za vklad do 5tis. Kč, 0,6% za vklad nad 5tis. Kč do 10tis. Kč až se postupně sazba dostane na 3% při objemu vložných prostředků od 250tis. Kč do 280tis. Kč. Z důvodu vidiny následně velkého úroku je pásmové úročení pokládáno za dobrý marketingový trik. Dalšími spojenými podmínkami pro připsání úroku je například nutnost měsíčního vkladu v minimální a maximální částce nebo znemožnění výběru celé uspořené částky. 15

16 (fyzická nebo právnická osoba) v roli dlužníka. Specifikace úvěru je časově omezené, úplatné zapůjčení peněz k volnému nebo smluvně vázanému použití. 5 Dle předmětu úvěru jsou úvěry děleny: zbožový úvěr (úvěr poskytnutý ve zboží, který může být splacen ve zboží nebo penězích dále není potřeba s tímto pojmem v souvislosti se stanoveným cílem práce pracovat) peněžní úvěr (úvěr poskytnut v penězích jako hotovostní nebo bezhotovostní, který může být splacen ve zboží nebo penězích) úvěry. Tato práce je specializovaná na spotřebitele, proto zde nejsou zahrnuty podnikatelské Peněžní úvěr Nejčastěji je poskytován obchodní bankou. Peněžní úvěr se dále dělí dle určitých specifik. 6 Dělení peněžního úvěru je dle různých kritérií následující: dle subjektu o věřitel o dlužník dle objektu o účelový smluvní použití finančních prostředků (známo použití úvěru), tento úvěr je pro věřitele méně rizikový a úročen nižší úrokovou sazbou o neúčelový volné použití finančních prostředků dle zajištění o zajištěný splacení úvěru je zajišťováno zárukami (věcné, kdy jsou zajištěny například věci a pohledávky nebo osobní, kdy se za dlužníka zaručí třetí osoba), které zajišťují splacení závazku i v případě, že dlužník není schopen úvěr splácet (úvěr je méně rizikový pro věřitele) 5 KALABIS, Zbyněk. Základy bankovnictví: bankovnictví obchody, služby, operace a rizika. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2012, 168 s. ISBN PAVELKA, František. Úvěrové obchody. 1. vyd. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2001, 279 s. ISBN

17 o nezajištěný dle splatnosti s délkou splatnosti roste i riziko návratnosti úvěru, které souvisí s úrokovou sazbou, úvěr se hodnotí na základě splatnosti při poskytnutí úvěru nebo zbytkové doby splatnosti o krátkodobý do jednoho roku o střednědobý od jednoho roku do čtyř až pěti let o dlouhodobý nad pět let dle poskytování a splácení o jednorázový o postupně čerpaný nebo o podmíněný poskytnutí úvěru vázané na splnění určitých podmínek o nepodmíněný nebo o progresivní splátky dlužníka začínají nejnižší splátkou, která se zvyšuje o konstantní splátky jsou v konstantní výši o degresivní splátky začínají nejvyšší splátkou, která se snižuje dle měny, ve které je poskytnut o korunový v národní měně o devizový v měně zahraniční (rizikovější z důvodu rizika kurzu) úvěry, které nelze zařadit dle jednoho z výše uvedených kritérií o Revolvingový úvěr, který banka poskytuje jako úvěr s maximální finanční částkou možnou k čerpání (= úvěrový rámec). Dále banka určí datum, ke kterému bude úvěr obnoven po splnění určitých podmínek. 17

18 Úvěrový rámec může být stálý nebo proměnlivý. Zpravidla se jedná o krátkodobý úvěr. 7 o Kontokorent je krátkodobý úvěr, který je čerpán automaticky a úročen po celou dobu jeho čerpání to je největší rozdíl mezi ním a úvěrovým účtem spojeným s kreditní kartou. 8 o Úvěr z kreditní karty tím se zabývá kapitola Úvěr z kreditní karty Pojmy spojené s úvěrem Dlužník je vázán časovým omezením úvěru z důvodu splatnosti úvěru, tj. určitého data, ke kterému musí dojít k ukončení peněžního závazku (= jistina navýšená o úrok). 9 Úroková sazba vyjádření zvýšení půjčené částky, které se určuje v procentech. Úrok zvýšení půjčené částky v peněžních jednotkách na základě úrokové sazby. Skutečně zaplacený úrok spotřebitele závisí na velikosti jistiny, výši úrokové sazby a době, po kterou úvěrový vztah existuje. Výpočet úroků je v kapitole Výpočet úroků. RPSN (= roční procentní sazba nákladů) vyjadřuje procentní podíl úroků, správy úvěrového účtu a dalších nákladů spojených s úvěrem z jistiny. Analýza úvěrového rizika zjišťuje návratnost daného úvěru (s daným úvěrovým rámcem) bez ohledu na jeho záměr. Celá analýza probíhá prostřednictvím scoringu 10, který zjišťuje bonitu klienta (= schopnost klienta dostát svých závazků). Dále je posuzována úvěrová historie a platební morálka na základě potřeby těchto informací vznikly úvěrové registry (podrobnější informace jsou v Příloze č. 1), které poskytují informace o žadateli o úvěr. Klasifikace úvěrů úvěry klientů jsou klasifikovány do pěti kategorií (viz. Tabulka č. 1 Klasifikování úvěrů dle ČNB ) dle splácení jistiny, úroků a 7 KALABIS, Zbyněk. Základy bankovnictví: bankovnictví obchody, služby, operace a rizika. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2012, 168 s. ISBN dne dne Scoring = hodnocení klienta dle předem určených kritérií (věk, počet dětí, dosažené vzdělání a další) 18

19 poplatků spojených s úvěrem po splatnosti. Podrobnější informace o klasifikaci úvěrů jsou uvedeny v Příloze č. 1. Pojištění úvěru V případě fyzických osob pro schopnost splácet úvěr banky nabízejí pojištění úvěru. Existuje pojištění pro případ pracovní neschopnosti (podmíněno počtem dní pracovní neschopnosti a omezeno počtem splátek, které banka za klienta hradí), ztráty zaměstnání (často omezeno počtem dnů od poskytnutí úvěru, délkou nezaměstnanosti a maximálním počtem splátek), majetku, životní, pojištění zneužití karty nebo pojištění schopnosti splácet úvěr jako takové. Zřízením tohoto zajišťovacího produktu má klient jistotu, že pojišťovna za něj převezme splácení jeho závazku. Tabulka č. 1 Klasifikování úvěrů dle ČNB Kategorie Název kategorie Počet dní po splatnosti 1 standardní do 30 dnů 2 sledované dní 3 nestandardní dní 4 pochybné dní 5 ztrátové nad 361 dní Zdroj PAVELKA, František. Úvěrové obchody. 1. vyd. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2001, 279 s. ISBN Úvěr z kreditní karty Úvěr z kreditní karty není vázán na nutnost mít běžný účet u dané banky a potřebu zajištění. Je podmíněn vydáním kreditní karty a stanovením úvěrového rámce, který je revolvingový. Úvěry tohoto typu jsou poměrně dobře marketingově prezentovány, což zvyšuje reaktivitu klienta na tento produkt. Částka, která je vyčerpána, je následně splácena a dále čerpána. Na rozdíl od charge karty nemusí být úvěr splacen celý, aby mohl být opět čerpán. Každý měsíc je ze strany dlužníka povinnost provést předem určenou minimální splátku (úroky, poplatky a část úvěru splátka části úvěru snižuje úvěr a je nazývána úmor) vyjádřené nejčastěji procentem (3% 10% dlužné částky) z částky čerpané, zbytek úvěrového rámce je pro spotřebitele stále k dispozici. Z důvodu nestejné splátky si spotřebitel volí její výši sám. Je vázán pouze nutností zaplacení úroků, poplatků a části z jistiny. Úroková sazba 19

20 z tohoto úvěru bývá vyjádřena jako pevná, měsíční (zkratka za procentem p. m.). Sazba je okolo 1,5% p. m. 2,5% p. m.. Tato sazba se platit nemusí v případě využití bezúročného období v délce nejčastěji od 40 do 76 dnů, když se čerpaný úvěr zaplatí jednorázově. Úvěr z kreditní karty v závislosti na výši úrokové sazby a dalších poplatků je pro banku velmi ziskový produkt především v případě, kdy klient nevyužije bezúročné období nebo úvěrový limit využije jako úvěr (vybere částku v bankomatu v případě, kdy banka neposkytuje na výběru z bankomatů bezúročné období nebo si peníze vybere na přepážce banky, kde jsou úročeny automaticky). Na druhé straně je nevýhodou možnost nepravidelného splácení čerpané částky, protože banka nemá jistotu finančních prostředků. 11 Bezúročné období Pro výpočet úroků je důležitý pojem bezúročné období a jeho počítání. K vysvětlení je potřebný obrázek č. 1 Bezúročné období. Obrázek č. 1 Bezúročné období Zdroj dne Banka určí den, od kterého se bezúročné období počítá, začátek účetního cyklu nebo zúčtovacího období záleží na interpretaci jednotlivých bank a finančních institucí. Na obrázku je jím 1. den v měsíci (1.6.). Od tohoto dne se počítá počet dní, který je zapsán ve smlouvě (počet se liší dle bank a finančních institucí). Na obrázku je jím 50 dní (od do ). Konec účetního cyklu nebo zúčtovacího období je po 1 měsíci (je vždy určen den, ke kterému je výpis vystaven jeho doba je od 28 dní do 31 dní) tento den je klientovi poslán výpis s čerpanou částkou a s dalšími poplatky. Celou částku je potřeba splatit do konce bezúročného období (též vyobrazeno na obrázku ). Bezúročné období pro klienta začíná v době uskutečnění platby kartou nebo zúčtování této transakce. Konec bezúročného období je právě v den, který je znázorněn na výpisu. Proto je u kreditních karet slovo až, 11 KALABIS, Zbyněk. Základy bankovnictví: bankovnictví obchody, služby, operace a rizika. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2012, 168 s. ISBN a dne

21 které určuje maximální délku, kterou klient využije v případě, že nakoupí na začátku účetního cyklu. V případě nákupu zboží den před koncem zúčtovacího období klient využije bezúročné období pouze do v případě na obrázku Výpočet úroků Velikost úroků, jak bylo uvedeno, závisí především na velikosti jistiny, úrokové sazby a době splatnosti nebo délce trvání úvěru. Dalším faktorem ovlivňujícím velikost je způsob výpočtu úroku v bankovní praxi se využívá úročení intervalové, které je rozděleno na jednoduché a složené. Intervalové úročení spočívá v intervalech zhodnocení dané finanční částky a přerušení zhodnocování z důvodů technologických či ekonomických. Jednoduché úročení se využívá při výpočtu úroků u úvěrových obchodů a obchodů s cennými papíry, jelikož se úroky nepřičítávají k původnímu kapitálu dále se neúročí. Využití složeného úročení je především u depozitních obchodů z důvodu připisování úroků k jistině a v dalším období k úročení. Další dělené úročení je dle doby, kdy jsou úroky placeny polhůtní v případě platby úroků na konci období (u úvěrů), předlhůtní na začátku úrokovacího období. Pro určení počtu období, po které se úroky počítají, se používají standardy, které určují délku roku ve dnech a délku měsíců. Nejznámějším je standard 30E/360, kde rok má 360 dní a měsíc 30 dní. Dalším standardem je ACT/365 neboli anglická metoda, která počítá s délkou roku 365 dní nebo 366 dní dle přestupnosti roku a délka měsíce odpovídá skutečnému počtu dní v aktuálním měsíci. Pokud je úroková sazba dána, výpočet úroků je dle vzorce. 12 Jednoduché úročení polhůtní Úročení úvěrů je pomocí vzorce: K. p. t u =, kde: (100*360) u je úrok K je jistina p je úroková sazba v procentech vztažená k jednomu roku t je doba splatnosti úvěru ve dnech nebo po kterou úvěrový vztah trvá 12 PAVELKA, František. Úvěrové obchody. 1. vyd. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2001, 279 s. ISBN a RADOVÁ, Jarmila. Finanční matematika pro každého. 5. zcela přeprac. vyd. Praha: Grada, 2005, 286 s. ISBN X. 21

Kreditní platební karty na českém bankovním trhu

Kreditní platební karty na českém bankovním trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Kreditní platební karty na českém bankovním trhu Bakalářská práce Autor: Nikola Vorlíčková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová

Více

Trh platebních karet v ČR a trendy jeho budoucího vývoje

Trh platebních karet v ČR a trendy jeho budoucího vývoje Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Trh platebních karet v ČR a trendy jeho budoucího vývoje Bakalářská práce Autor: Žaneta Drahokoupilová bankovní management Vedoucí

Více

Analýza nejvyužívanějších bankovních produktů pro retailovou klientelu u vybraných bank. Martin Sattek

Analýza nejvyužívanějších bankovních produktů pro retailovou klientelu u vybraných bank. Martin Sattek Analýza nejvyužívanějších bankovních produktů pro retailovou klientelu u vybraných bank Martin Sattek Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Předmětem této práce je analýza nejvyužívanějších bankovních produktů

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Vyhodnocení nabídky studentských bankovních účtů a jejich obliba u studentů.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Vyhodnocení nabídky studentských bankovních účtů a jejich obliba u studentů. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vyhodnocení nabídky studentských bankovních účtů a jejich obliba u studentů Lucie Kosmáková Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

Srovnávací analýza bankovního produktu podnikatelské účty

Srovnávací analýza bankovního produktu podnikatelské účty Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Srovnávací analýza bankovního produktu podnikatelské účty Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Simona Jastrabová Bankovní management

Více

Platební karty. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra Bankovnictví a pojišťovnictví. Bakalářská práce. Markéta Korfová.

Platební karty. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra Bankovnictví a pojišťovnictví. Bakalářská práce. Markéta Korfová. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví a pojišťovnictví Platební karty Bakalářská práce Autor: Markéta Korfová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce: Ing. Vanda Hadrabová

Více

Vkladové a úvěrové produkty pro retailovou klientelu

Vkladové a úvěrové produkty pro retailovou klientelu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Vkladové a úvěrové produkty pro retailovou klientelu Diplomová práce Autor: Petra Kubečková Obor finance Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Zvýšení konkurenceschopnosti České pošty, s.p. na bankovním trhu - účty pro fyzické osoby Bc. Zdenka Priatková Diplomová práce 2010 Poděkování. Ráda

Více

Právní povaha platebních karet

Právní povaha platebních karet MASARYKOVA UNIVERZITA Právnická fakulta Katedra občanského práva Diplomová práce Právní povaha platebních karet Martina Jelínková 2008/2009 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Právní povaha platebních

Více

Analýza úvěrových možností pro fyzické osoby

Analýza úvěrových možností pro fyzické osoby Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Analýza úvěrových možností pro fyzické osoby Diplomová práce Autor: Lenka Englová Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner MBA, MSc. Praha

Více

Vyhodnocení parametrů spotřebitelských úvěrů finančních institucí

Vyhodnocení parametrů spotřebitelských úvěrů finančních institucí Bankovní institut vysoká škola Praha Financí a ekonomie Vyhodnocení parametrů spotřebitelských úvěrů finančních institucí Bakalářská práce Autor: Jitka Veverková Bankovní management Vedoucí práce: Ing.

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Komparace bankovních produktů mbank s vybranými bankami v České republice.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Komparace bankovních produktů mbank s vybranými bankami v České republice. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Komparace bankovních produktů mbank s vybranými bankami v České republice Hana Crkvová Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Analýza konkurenceschopnosti Komerční banky a.s. v oblasti úvěrových produktů pro retailovou klientelu. Martina Gallová

Analýza konkurenceschopnosti Komerční banky a.s. v oblasti úvěrových produktů pro retailovou klientelu. Martina Gallová Analýza konkurenceschopnosti Komerční banky a.s. v oblasti úvěrových produktů pro retailovou klientelu Martina Gallová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá srovnáváním úvěrových

Více

Srovnání vybraných úvěrových produktů bank pro drobné podnikatele a jejich daňové aspekty. Bc. Markéta Šimoníková

Srovnání vybraných úvěrových produktů bank pro drobné podnikatele a jejich daňové aspekty. Bc. Markéta Šimoníková Srovnání vybraných úvěrových produktů bank pro drobné podnikatele a jejich daňové aspekty Bc. Markéta Šimoníková Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT V této práci se zabývám problematikou bankovních produktů

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty pro studenty Markéta Buroňová, DiS. Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Hypoteční trh v České republice

Hypoteční trh v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a účetnictví Hypoteční trh v České republice Diplomová práce Autor: Bc. David Fusek Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, PhD. Praha Duben, 2012

Více

Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky. Zuzana Hegerová

Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky. Zuzana Hegerová Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky Zuzana Hegerová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KOMPARACE ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ BANKOVNÍCH A NEBANKOVNÍCH INSTITUCÍ NA ZÁKLADĚ VYBRANÝCH KRITÉRIÍ HODNOCENÍ Bakalářská práce Olomouc 2014 Michaela Močičková

Více

POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU

POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU Comparison of conditions for opening and managing accounts Diplomová práce

Více

Analýza pasivních bankovních produktů pro retailovou klientelu. Monika Réznerová

Analýza pasivních bankovních produktů pro retailovou klientelu. Monika Réznerová Analýza pasivních bankovních produktů pro retailovou klientelu Monika Réznerová Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OBORY Sbírka vznikla v rámci realizace projektu: IMPLEMENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLNÍ PRAXI

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty a jejich význam pro podniky Daniela Čálková Bakalářská práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům Iveta Šudová Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

Prohlášení. V Rohatci dne 15 listopadu 2012 Denisa POLÁŠKOVÁ

Prohlášení. V Rohatci dne 15 listopadu 2012 Denisa POLÁŠKOVÁ Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: RPSN u spotřebitelských úvěrů vypracovala samostatně na základě pokynů svého vedoucího práce. Literatura, odborné zdroje a ostatní materiály, jenž

Více

Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Veronika Foglová

Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Veronika Foglová Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích Veronika Foglová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Hlavním cílem této bakalářská práce je srovnat situaci

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Ústav ekonomických věd

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Ústav ekonomických věd Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd Srovnání stavu úvěrování obyvatelstva Bc. Denisa Grimová Diplomová práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

ÚROKOVÉ SAZBY V ÚVĚROVÝCH OBCHODECH KOMERČNÍCH BANK

ÚROKOVÉ SAZBY V ÚVĚROVÝCH OBCHODECH KOMERČNÍCH BANK UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní ÚROKOVÉ SAZBY V ÚVĚROVÝCH OBCHODECH KOMERČNÍCH BANK Petra Seďová Bakalářská práce 2008 Poděkování: Ráda bych poděkovala Mgr. Pavle Jindrové za odborné

Více

UNICORN COLLEGE. Analýza kreditní karty

UNICORN COLLEGE. Analýza kreditní karty UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu Analýza kreditní karty Autor BP: Marek Pospíšil Vedoucí BP: Ing. Heřman Kopkáně Rok 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

Srovnání produktů platebního styku Komerční banky, a. s. a České spořitelny, a. s. v porovnání s mateřskými bankami

Srovnání produktů platebního styku Komerční banky, a. s. a České spořitelny, a. s. v porovnání s mateřskými bankami JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: B6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání produktů

Více

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bakalářská práce Autor: Jana Hanzlíková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Karel

Více