Porovnání kreditních karet na finančním trhu v České republice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Porovnání kreditních karet na finančním trhu v České republice"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Porovnání kreditních karet na finančním trhu v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Denisa Jirouchová finance Vedoucí práce: Ing. Helena Cetlová Praha duben

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací V Praze dne 7. dubna 2013 Bc. Denisa Jirouchová 1

3 Poděkování: Největší dík směřuje vedoucí práce Ing. Heleně Cetlové za její trpělivost, podporu a pomoc při jejím zpracovávání. Dále bych ráda poděkovala všem, kteří mi poskytli bližší nepsané informace k této práci či jinak pomohli k její existenci. 2

4 Anotace Tato diplomová práce analyzuje vývoj platebních karet se zaměřením na karty kreditní a prognózuje jejich budoucí vývoj. Těžištěm práce je porovnání vybraných kreditních karet bank na českém trhu (Česká spořitelna, Komerční banka, GE Money Bank) a jedné nebankovní finanční instituce (Home Credit). Práce analyzuje výhody a nevýhody plynoucí z využívání tohoto platebního nástroje, jako finanční rezervy nebo jako úvěrového produktu. Na základě porovnání nabídky platebních karet vybraných bankovních a nebankovních institucí, práce určuje nejvýhodnější a nejméně výhodnou kreditní kartu pro předem stanovené situace plynoucí z reality. Klíčová slova: platební karta, kreditní karta, debetní karta, úvěr z kreditní karty Annotation This thesis analyzes the development of payment cards with a focus on credit cards and prediction of their future development. The focus of this work is the comparison of selected credit cards issued by banks operating on the Czech market (Česká spořitelna, Komerční banka, GE Money Bank) and one non-banking financial institution (Home Credit). The work analyzes the advantages and disadvantages of the use of this payment instrument as a financial reserve or a lending product. Based on the comparison of payment cards issued by selected banking as well as non-banking institutions, the thesis identifies the most convenient and the least convenient credit card for specific situations encountered in real life. Key words: payment card, credit card, debit card, credit card loan 3

5 Obsah ÚVOD CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH RETAILOVÝCH PRODUKTŮ LEGISLATIVA BANKOVNICTVÍ V ČR VYBRANÉ RETAILOVÉ PRODUKTY PASIVNÍ OBCHODY VKLADY NA VIDĚNOU SPOŘÍCÍ PRODUKTY POJMY SPOJENÉ S VKLADY NA VIDĚNOU A SPOŘÍCÍMI ÚČTY AKTIVNÍ OBCHODY ÚVĚR POJMY SPOJENÉ S ÚVĚREM ÚVĚR Z KREDITNÍ KARTY VÝPOČET ÚROKŮ PLATEBNÍ STYK ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PLATEBNÍCH KARET DĚLENÍ PLATEBNÍCH KARET DĚLENÍ KARET DLE ZPŮSOBU ZÚČTOVÁNÍ DĚLENÍ KARET DLE ZÁZNAMU NA KARTĚ DĚLENÍ KARET DLE KARETNÍ ASOCIACE DLE TYPU KARET NÁLEŽITOSTI PLATEBNÍCH KARET PLATEBNÍ KARTA JAKO NÁSTROJ PLATEBNÍHO STYKU DOSAVADNÍ VÝVOJ PLATEBNÍCH KARET V ČR ANALÝZA PLATEBNÍCH KARET JAKO CELKU Z HLEDISKA VÝVOJE POČTU KARET, POČTU A OBJEMU TRANSAKCÍ V KČ, POČTU A OBJEMU VÝBĚRŮ Z BANKOMATŮ, POČTU A VELIKOSTI TRANSAKCÍ U OBCHODNÍKŮ A VÝVOJI ÚVĚRŮ Z KREDITNÍCH KARET K CELKOVÉMU OBJEMU DLUHU ANALÝZA VYDANÝCH PLATEBNÍCH KARET V ČESKÉ REPUBLICE TRANSAKCE PLATEBNÍMI KARTAMI U OBCHODNÍKŮ ÚVĚRY Z KREDITNÍCH KARET K CELKOVÉMU OBJEMU DLUHU 44

6 3. POROVNÁNÍ PLATEBNÍCH KARET VYBRANÝCH FINANČNÍCH INSTITUCÍ ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH SUBJEKTŮ ČESKÁ SPOŘITELNA KOMERČNÍ BANKA GE MONEY BANK HOME CREDIT POROVNÁNÍ BANK A NEBANKOVNÍ SPOLEČNOSTI POROVNÁNÍ KREDITNÍCH KARET JAKO FINANČNÍ REZERVY POROVNÁNÍ KREDITNÍCH KARET JAKO PLATEBNÍHO NÁSTROJE S VÝHODAMI POROVNÁNÍ ROČNÍCH POPLATKŮ A ODMĚN SPOJENÝCH S KREDITNÍ KARTOU PŘI BEZHOTOVOSTNÍCH PLATBÁCH KČ MĚSÍČNĚ PO DOBU 1 ROKU POROVNÁNÍ ROČNÍCH POPLATKŮ A ODMĚN SPOJENÝCH S KREDITNÍ KARTOU PŘI BEZHOTOVOSTNÍCH PLATBÁCH KČ MĚSÍČNĚ PO DOBU 1 ROKU POROVNÁNÍ KREDITNÍCH KARET JAKO ÚVĚROVÉHO PRODUKTU POROVNÁNÍ VÝŠE ÚROKŮ KREDITNÍ KARTY PŘI NEVYUŽITÍ BEZÚROČNÉHO OBDOBÍ PO PLATEBNÍ TRANSAKCI VE VÝŠI KČ POROVNÁNÍ VELIKOSTI ÚVĚRU Z KREDITNÍ KARTY PŘI NEVYUŽITÍ BEZÚROČNÉHO OBDOBÍ PO VÝBĚRU Z BANKOMATU POROVNÁNÍ ROČNÍCH POPLATKŮ SPOJENÝCH S KREDITNÍ KARTOU PRO STUDENTY PROGNÓZA VÝVOJE PLATEBNÍCH KARET V ČR 77 ZÁVĚR 83 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 84 SEZNAM GRAFŮ 88 SEZNAM OBRÁZKŮ 88 SEZNAM TABULEK 88 SEZNAM PŘÍLOH 90

7 Úvod Kreditní karta pojem veřejně známý a přesto často milně spojován s kartou debetní. Nástroj platebního styku, který má za sebou dynamický historický vývoj, je v dnešní době pro některé možnost ušetření, pro jiné bankovní produkt, kterému nerozumí. Tento nástroj byl na trhu České republiky zpočátku nabízen výhradně bankovními institucemi. V dnešní době má každá banka ve svém portfoliu širokou nabídku kreditních karet. Rostoucí trh a dynamický vývoj pak přispěl k tomu, že kreditní karta opustila bankovní sféru a dostala se i do oblasti nebankovních subjektů. Tento fenomén tedy můžeme označit za novou éru šíření platebních karet. Cílem této diplomové práce je porovnat existenci debetních a kreditních karet v České republice, jejich celkový počet na jednoho obyvatele, dále zdůraznit přesné finanční vyjádření úrokových sazeb a skrytých poplatků, jak jsou nejčastěji nazývány, u vybraných bank a nebankovní instituce působících na trhu České republiky. Dílčím cílem práce je prognóza vývoje platebních karet v horizontu několika dalších let. Všechny tyto aspekty jsou analyzovány na základě reálné situace trhu. Součástí práce je i porovnání vydávání a používání platebních karet bankovních a nebankovních subjektů. Toto porovnání je vzhledem k rostoucí aktivitě nebankovních institucí zásadní a popisuje aktuální trendy kreditních karet na trhu ČR. Cíl je zanalyzování kreditních karet na trhu České republiky. Přehled současného poznatkového rámce ve vztahu ke zkoumanému tématu Vzhledem k tomu, že problematika platebních karet prochází prakticky neustálým a poměrně dynamický vývojem, tak kromě klasických tištěných publikací (jejich seznam je řádně citován na konci této práce), práce vychází z řady on-line publikací, jejichž obsah se právě věnuje nejaktuálnějšímu faktům uvozujícím celou tuto problematiku (seznam on-line publikací je uveden na konci této práce). Hypotéza práce Na trhu platebních karet dochází v současné době k rychlému vývoji, který vede ke zvýšení celkového počtu karet. Prakticky k obdobné situaci dochází v sektoru karet kreditních růst počtu kreditních karet je v porovnání s kartami debetními rychlejší. Tento progres je zapříčiněn neustále se rozšiřující nabídkou produktů, které jsou velice dobře marketingově uchopitelné, pro spotřebitele přináší jasnou informaci. Tento fakt, dle mého 10

8 názoru, vede k situaci, kdy i horší produkt po stránce obsahové má poměrně vysokou šanci na úspěch, pokud je propagován na základě nastavení správného marketingového mixu. Zvolené metody zpracování V této diplomové práci jsou použity tyto metody: 1. Deskripce použita v 1. a 3. kapitole 2. Analýza použita v 2. kapitole 3. Komparace (= porovnání) použita v kapitole 3 4. Prognóza použita v kapitole 4 1. kapitola První kapitola charakterizuje vybrané retailové produkty (z pasivních obchodů běžný účet a spořící účet, z aktivních obchodů úvěry), které jsou spojeny s využíváním platebních karet a nabízeny klientům. Následně popisuje karty a úvěry dle rozdělení, na které navazuje kapitola kapitola Druhá kapitola popisuje a analyzuje vývoj platebních karet celkem i vývoj kreditních karet na trhu České republiky jejich podíl na trhu platebních karet, podíl objemu transakcí provedených kreditními kartami a počet kreditních karet vztažen k počtu obyvatel. Dále je uveden vývoj zadluženosti klientů vlastnících kreditní karty k celkovému dluhu spotřebitelů v roce Data, na kterých je analýza postavena: čtvrtletní statistiky Sdružení pro bankovní karty (ke konci daného roku od roku 2003 do 2011) roční statistiky o počtu obyvatel ze zdroje Českého statistického úřadu (ČSÚ) k 1. lednu daných let ( ) měsíční informace o výši úvěrů České bankovní asociace za rok kapitola Tato část práce se zabývá porovnáním konkrétních bank a jedné nebankovní finanční instituce působících na trhu České republiky jsou jimi České spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s., GE Money bank, a.s. a nebankovní instituce Home Credit a.s. O každé bance a o 11

9 společnosti Home Credit jsou v úvodu každé podkapitoly uvedeny základní informace o jejich působnosti a jednotlivě o jejich produktové nabídce s fakty o jednotlivých typech kreditních karet. Následně je proveden výběr kreditní karty nebo karet pro porovnání v závěru kapitoly pro základ porovnání jsou uvedeny přehledně potřebná fakta k určitému datu dle následujících bodů: roční poplatek za kartu měsíční poplatek (co je jeho předmětem) délka bezúročného období bezúročné období pro výběr z bankomatu úroková sazba po překročení bezúročného období poplatek při výběru hotovosti z bankomatu úvěrový rámec minimální splátka sankce za neprovedení minimální splátky další možné poplatky doplňkové služby Vybranými kartami za jednotlivé instituce jsou tyto: Česká spořitelna Kreditní karta Odměna České spořitelny Komerční banka Lady karta GE Money Bank MoneyCard Gratis a MoneyCard Plus Home Credit Premia karta Home Credit Podkapitola 3.2. Porovnávání bank a nebankovní společnosti obsahuje konkrétní příklady, které zobrazí, jaká karta je nejvýhodnější a naopak nejméně výhodnou v reálném prostředí. Tato problematika je rozdělena na 4 části. První část porovnává využívání kreditní karty pouze jako finanční rezervy (tedy nečerpání žádného úvěru). Tato část porovnává pouze velikost ročních poplatků za vedení jednotlivých kreditních karet. 12

10 Druhá část vyhodnocuje klienta, který využívá bezúročného období a výhod jednotlivých karet. Na trhu České republiky jsou klienti, kteří kreditní kartu využívají jako platební nástroj s výhodami. Někteří kvůli finanční situaci čerpají úvěrový rámec a následně ho po obdržení finančních prostředků (výplata, kapesné, nájem, ) vyrovnají v bezúročném období. Ostatní neřeší finanční rámce a pouze využívají slev, odměn nebo pojištění, které s vlastněním karty souvisejí. Toto porovnání je rozděleno dle dvou možných situací. o Zaprvé porovnání ročních poplatků a vyplývajících odměn při obratu 3 tis. Kč měsíčně o Zadruhé porovnání ročních poplatků a vyplývajících odměn při obratu 50 tis. Kč měsíčně Třetí část porovnává situaci, kdy držitel karty nevyužívá bezúročného období a čerpá úvěr z kreditní karty. Na trhu České republiky jsou klienti bank a nebankovních institucí, kteří kreditní kartu používají jako produkt úvěrový v případě nedostatku finančních prostředků. Tato část porovnání je rozdělena na dva případy, které nastávají. o Zaprvé klient zaplatí kartou (v případě porovnání 10 tis. Kč) a nevyužije bezúročné období po dobu jednoho měsíce až jednoho roku. o Zadruhé klient vybere hotovost (pro případ porovnání ve výši 10 tis. Kč) z bankomatu a závazek po dobu jednoho a dvou měsíců v bankomatu instituce, která mu kartu vydala (pokud existují) a v bankomatu konkurence. Poslední část porovnává kreditní karty vydávané pro studenty z hlediska ročních poplatků a bezúročného období při měsíčním do Kč a nad Kč. Porovnání jednotlivých kreditních karet se zaměřuje pouze na fyzické osoby. U všech příkladů z reálné situace jsou v případě potřeby vysvětleny postupy výpočtů, uvedeny důležité poznatky a pro jednotlivé situace je zvolen nejlepší produkt. 4. kapitola Poslední kapitola se věnuje prognóze vývoje karet z globálního pohledu. Z uvedených faktů je pak odhadnut možný budoucí vývoj na trhu ČR. Sledovanými parametry jsou: 13

11 vývoj celkového počtu karet počet platebních karet na obyvatele objem transakcí počet transakcí vývoj celkového dluhu vývoj kreditních karet nebankovních subjektů 14

12 1. Charakteristika vybraných retailových produktů 1.1. Legislativa bankovnictví v ČR Bankovnictví upravují tyto zákony: Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách novelizován zákonem č. 254/2012 Sb. Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, který je platný od a upravuje práva a povinnosti uživatelů a poskytovatelů při poskytování platebních služeb Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník novelizován zákonem č. 428/2011 Sb. Zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, vymezuje pravidla pro finanční subjekty z hlediska získání licence, organizace banky, provozních požadavků, bankovního dohledu a povinnosti mlčenlivosti. 1 Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, obsahuje informace o činnostech a oprávněních ČNB (blíže o organizaci ČNB, emisi bankovek a mincí, nástrojích měnové regulace ČNB, obchodech ČNB, pravomoci ČNB nebo dohledu této banky). Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním styku, je platný od a upravuje práva a povinnosti uživatelů a poskytovatelů při poskytování platebních služeb. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, z hlediska bankovnictví upravuje obchodní závazkové vztahy spojené se smlouvami o běžném účtu, vkladovém účtu, inkasu, akreditivu, úvěru, cestovním šeku a dalších. Zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, se zaměřuje na směnku vystavení a formu, přijetí směnky, platnost a další. Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, popisuje tento mimosoudní orgán, který bezplatně řeší a rozhoduje spory mezi klienty finančních institucí a finančními institucemi. 1 dne

13 Kromě základního výše popsaného legislativní rámce musíme brát také v potaz celou řadu zákonů, které upravují a dotýkají se přímo souvisejících bankovních činností. Tento rámec nám tedy dále vymezují například: Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, atd Vybrané retailové produkty Obecně lze obchody z pohledu banky dělit dle spojení s položkami účetní rozvahy nebo bilance banky: Pasivní obchody (vazba na pasiva rozvahy, kde je banka v roli dlužníka, hlavním reprezentantem pasivních obchodů jsou depozitní produkty vklady nebankovních klientů) Aktivní obchody (vazba na aktiva rozvahy, kde je banka v roli věřitele, hlavním reprezentantem aktivních obchodů jsou úvěrové produkty bankovní úvěry) Neutrální obchody (vazba není na aktiva ani na pasiva rozvahy, banka se nedostává do role dlužníka ani do role věřitele, př. platební styk) Pasivní obchody Pasivní obchody banky na jedné straně shromažďují volné peněžní prostředky různých ekonomických subjektů = depozita, na straně druhé zahrnují půjčky od centrální banky a jiných finančních institucí. Cenou za prostředky je ze strany banky příslušný úrok, který je nákladem banky a je bankou stanoven. Pro tuto práci je důležité zdůraznění produktů z hlediska pasivních obchodů, ke kterým je možné vydat platební kartu a jsou pro retailovou klientelu. Tyto depozitní produkty budou podrobněji vysvětleny: 2 Vklady na viděnou Spořící produkty Dalšími produkty, které jsou pro tuto práci irelevantní, jsou: Termínovaní vklady Depozitní certifikáty 2 KOLEKTIV, Autorů. Bankovnictví. 6. vyd. Praha: Bankovní institut vysoká škola, ISBN

14 Podílové listy Mezibankovní půjčky a vklady Obligace bank, emitované akcie Vklady na viděnou Vklady na viděnou jsou vklady na běžných účtech, se kterými může klient disponovat bez omezení manipulace (žádné bankou stanovené minimální měsíční vklady nebo omezený počet výběrů nebo stanovení doby, po kterou vložené prostředky nesmí být použity pro jakýkoliv účel) s finančními prostředky, se kterými majitel účtu disponuje. Tyto prostředky klient může vybírat hotovostně nebo prostřednictvím platební karty a dalších nástrojů (šek, příkaz k úhradě, ). Neomezená manipulace je obecně výhodou. Nevýhodou je naopak nízká úroková sazba, kterou jsou prostředky na běžném účtu úročeny (0% nebo setiny až desetiny procent) a poplatky spojené s jeho vedením. účet. Hlavním zástupcem vkladů na viděnou, ke kterému je platební karta vedena, je běžný Spořící produkty Spořící produkty jsou spojeny se shromažďováním finančních prostředků klientů finančních institucí. Obecně je s těmito produkty spojené omezení, co se týče vkladu nebo výběru prostředků. Vkládání souvisí s nutností pravidelných (nejčastěji měsíčních) vkladů pouze při splnění této podmínky se klientovi prostředky úročí nebo získává finanční prostředky ve formě státních příspěvků nebo daňových úlev. Výběry jsou naopak omezeny lhůtou, po které mohou být prostředky použity nebo omezeny počtem výběrů. Omezení výběrů a vkladů jsou nevýhodou spořících produktů. Naopak výhodou je vyšší úroková sazba ve srovnání s běžným účtem (nejvyšší úročení kolem 2% p. a.) a nulové poplatky za vedení účtu. Hlavním zástupcem spořících produktů, ke kterému může být vedena platební karta, je spořící účet. 14

15 Pojmy spojené s vklady na viděnou a spořícími účty Úrok odměna věřiteli, který poskytne určitou finanční částku (= jistina), se kterou může dlužník disponovat. Odměna se vyjadřuje pomocí úrokové sazby neboli procentního vyjádřením za určité období. Úroková sazba za jednotlivá období je vyjádřena pomocí zkratky za číselným vyjádřením procenta (nejčastější jsou p. a. sazba vztažena k období jednoho roku, p. m. vztažena k měsíci). Oproti pojmu úroková míra (vzniká výpočtem) je úroková sazba stanovena určitým procentem. Úroková marže rozdíl mezi úrokovou sazbou, kterou poskytují jako věřitelé a úrokovou sazbou v postavení dlužníka. 3 Pásmové úročení stanovení různých pásem vkladů, za které finanční instituce nabízí rozdílné úrokové sazby Aktivní obchody Aktivní obchody banky jsou obchody s vlastním kapitálem a svěřenými finančními prostředky (úvěry klientům) s primárním cílem dosažení zisku. Hlavními výnosy z aktivních operací jsou úroky z úvěrů a poplatky Úvěr Tuto kapitolu vymezuje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů platný od Úvěr jako aktivní obchod zajišťuje bankám a finančním společnostem příjem. Poskytnutí úvěru patří k základním činnostem banky (těmi jsou přijímaní vkladů a poskytování úvěrů). Při poskytnutí úvěru vzniká vztah mezi bankou a fyzickou nebo právnickou osobou na základě úvěrové smlouvy. Banka je v postavení věřitele, druhá strana 3 PAVELKA, František. Úvěrové obchody. 1. vyd. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2001, 279 s. ISBN Pásmové úročení příkladem je úroková sazba 0,5% za vklad do 5tis. Kč, 0,6% za vklad nad 5tis. Kč do 10tis. Kč až se postupně sazba dostane na 3% při objemu vložných prostředků od 250tis. Kč do 280tis. Kč. Z důvodu vidiny následně velkého úroku je pásmové úročení pokládáno za dobrý marketingový trik. Dalšími spojenými podmínkami pro připsání úroku je například nutnost měsíčního vkladu v minimální a maximální částce nebo znemožnění výběru celé uspořené částky. 15

16 (fyzická nebo právnická osoba) v roli dlužníka. Specifikace úvěru je časově omezené, úplatné zapůjčení peněz k volnému nebo smluvně vázanému použití. 5 Dle předmětu úvěru jsou úvěry děleny: zbožový úvěr (úvěr poskytnutý ve zboží, který může být splacen ve zboží nebo penězích dále není potřeba s tímto pojmem v souvislosti se stanoveným cílem práce pracovat) peněžní úvěr (úvěr poskytnut v penězích jako hotovostní nebo bezhotovostní, který může být splacen ve zboží nebo penězích) úvěry. Tato práce je specializovaná na spotřebitele, proto zde nejsou zahrnuty podnikatelské Peněžní úvěr Nejčastěji je poskytován obchodní bankou. Peněžní úvěr se dále dělí dle určitých specifik. 6 Dělení peněžního úvěru je dle různých kritérií následující: dle subjektu o věřitel o dlužník dle objektu o účelový smluvní použití finančních prostředků (známo použití úvěru), tento úvěr je pro věřitele méně rizikový a úročen nižší úrokovou sazbou o neúčelový volné použití finančních prostředků dle zajištění o zajištěný splacení úvěru je zajišťováno zárukami (věcné, kdy jsou zajištěny například věci a pohledávky nebo osobní, kdy se za dlužníka zaručí třetí osoba), které zajišťují splacení závazku i v případě, že dlužník není schopen úvěr splácet (úvěr je méně rizikový pro věřitele) 5 KALABIS, Zbyněk. Základy bankovnictví: bankovnictví obchody, služby, operace a rizika. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2012, 168 s. ISBN PAVELKA, František. Úvěrové obchody. 1. vyd. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2001, 279 s. ISBN

17 o nezajištěný dle splatnosti s délkou splatnosti roste i riziko návratnosti úvěru, které souvisí s úrokovou sazbou, úvěr se hodnotí na základě splatnosti při poskytnutí úvěru nebo zbytkové doby splatnosti o krátkodobý do jednoho roku o střednědobý od jednoho roku do čtyř až pěti let o dlouhodobý nad pět let dle poskytování a splácení o jednorázový o postupně čerpaný nebo o podmíněný poskytnutí úvěru vázané na splnění určitých podmínek o nepodmíněný nebo o progresivní splátky dlužníka začínají nejnižší splátkou, která se zvyšuje o konstantní splátky jsou v konstantní výši o degresivní splátky začínají nejvyšší splátkou, která se snižuje dle měny, ve které je poskytnut o korunový v národní měně o devizový v měně zahraniční (rizikovější z důvodu rizika kurzu) úvěry, které nelze zařadit dle jednoho z výše uvedených kritérií o Revolvingový úvěr, který banka poskytuje jako úvěr s maximální finanční částkou možnou k čerpání (= úvěrový rámec). Dále banka určí datum, ke kterému bude úvěr obnoven po splnění určitých podmínek. 17

18 Úvěrový rámec může být stálý nebo proměnlivý. Zpravidla se jedná o krátkodobý úvěr. 7 o Kontokorent je krátkodobý úvěr, který je čerpán automaticky a úročen po celou dobu jeho čerpání to je největší rozdíl mezi ním a úvěrovým účtem spojeným s kreditní kartou. 8 o Úvěr z kreditní karty tím se zabývá kapitola Úvěr z kreditní karty Pojmy spojené s úvěrem Dlužník je vázán časovým omezením úvěru z důvodu splatnosti úvěru, tj. určitého data, ke kterému musí dojít k ukončení peněžního závazku (= jistina navýšená o úrok). 9 Úroková sazba vyjádření zvýšení půjčené částky, které se určuje v procentech. Úrok zvýšení půjčené částky v peněžních jednotkách na základě úrokové sazby. Skutečně zaplacený úrok spotřebitele závisí na velikosti jistiny, výši úrokové sazby a době, po kterou úvěrový vztah existuje. Výpočet úroků je v kapitole Výpočet úroků. RPSN (= roční procentní sazba nákladů) vyjadřuje procentní podíl úroků, správy úvěrového účtu a dalších nákladů spojených s úvěrem z jistiny. Analýza úvěrového rizika zjišťuje návratnost daného úvěru (s daným úvěrovým rámcem) bez ohledu na jeho záměr. Celá analýza probíhá prostřednictvím scoringu 10, který zjišťuje bonitu klienta (= schopnost klienta dostát svých závazků). Dále je posuzována úvěrová historie a platební morálka na základě potřeby těchto informací vznikly úvěrové registry (podrobnější informace jsou v Příloze č. 1), které poskytují informace o žadateli o úvěr. Klasifikace úvěrů úvěry klientů jsou klasifikovány do pěti kategorií (viz. Tabulka č. 1 Klasifikování úvěrů dle ČNB ) dle splácení jistiny, úroků a 7 KALABIS, Zbyněk. Základy bankovnictví: bankovnictví obchody, služby, operace a rizika. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2012, 168 s. ISBN dne dne Scoring = hodnocení klienta dle předem určených kritérií (věk, počet dětí, dosažené vzdělání a další) 18

19 poplatků spojených s úvěrem po splatnosti. Podrobnější informace o klasifikaci úvěrů jsou uvedeny v Příloze č. 1. Pojištění úvěru V případě fyzických osob pro schopnost splácet úvěr banky nabízejí pojištění úvěru. Existuje pojištění pro případ pracovní neschopnosti (podmíněno počtem dní pracovní neschopnosti a omezeno počtem splátek, které banka za klienta hradí), ztráty zaměstnání (často omezeno počtem dnů od poskytnutí úvěru, délkou nezaměstnanosti a maximálním počtem splátek), majetku, životní, pojištění zneužití karty nebo pojištění schopnosti splácet úvěr jako takové. Zřízením tohoto zajišťovacího produktu má klient jistotu, že pojišťovna za něj převezme splácení jeho závazku. Tabulka č. 1 Klasifikování úvěrů dle ČNB Kategorie Název kategorie Počet dní po splatnosti 1 standardní do 30 dnů 2 sledované dní 3 nestandardní dní 4 pochybné dní 5 ztrátové nad 361 dní Zdroj PAVELKA, František. Úvěrové obchody. 1. vyd. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2001, 279 s. ISBN Úvěr z kreditní karty Úvěr z kreditní karty není vázán na nutnost mít běžný účet u dané banky a potřebu zajištění. Je podmíněn vydáním kreditní karty a stanovením úvěrového rámce, který je revolvingový. Úvěry tohoto typu jsou poměrně dobře marketingově prezentovány, což zvyšuje reaktivitu klienta na tento produkt. Částka, která je vyčerpána, je následně splácena a dále čerpána. Na rozdíl od charge karty nemusí být úvěr splacen celý, aby mohl být opět čerpán. Každý měsíc je ze strany dlužníka povinnost provést předem určenou minimální splátku (úroky, poplatky a část úvěru splátka části úvěru snižuje úvěr a je nazývána úmor) vyjádřené nejčastěji procentem (3% 10% dlužné částky) z částky čerpané, zbytek úvěrového rámce je pro spotřebitele stále k dispozici. Z důvodu nestejné splátky si spotřebitel volí její výši sám. Je vázán pouze nutností zaplacení úroků, poplatků a části z jistiny. Úroková sazba 19

20 z tohoto úvěru bývá vyjádřena jako pevná, měsíční (zkratka za procentem p. m.). Sazba je okolo 1,5% p. m. 2,5% p. m.. Tato sazba se platit nemusí v případě využití bezúročného období v délce nejčastěji od 40 do 76 dnů, když se čerpaný úvěr zaplatí jednorázově. Úvěr z kreditní karty v závislosti na výši úrokové sazby a dalších poplatků je pro banku velmi ziskový produkt především v případě, kdy klient nevyužije bezúročné období nebo úvěrový limit využije jako úvěr (vybere částku v bankomatu v případě, kdy banka neposkytuje na výběru z bankomatů bezúročné období nebo si peníze vybere na přepážce banky, kde jsou úročeny automaticky). Na druhé straně je nevýhodou možnost nepravidelného splácení čerpané částky, protože banka nemá jistotu finančních prostředků. 11 Bezúročné období Pro výpočet úroků je důležitý pojem bezúročné období a jeho počítání. K vysvětlení je potřebný obrázek č. 1 Bezúročné období. Obrázek č. 1 Bezúročné období Zdroj dne Banka určí den, od kterého se bezúročné období počítá, začátek účetního cyklu nebo zúčtovacího období záleží na interpretaci jednotlivých bank a finančních institucí. Na obrázku je jím 1. den v měsíci (1.6.). Od tohoto dne se počítá počet dní, který je zapsán ve smlouvě (počet se liší dle bank a finančních institucí). Na obrázku je jím 50 dní (od do ). Konec účetního cyklu nebo zúčtovacího období je po 1 měsíci (je vždy určen den, ke kterému je výpis vystaven jeho doba je od 28 dní do 31 dní) tento den je klientovi poslán výpis s čerpanou částkou a s dalšími poplatky. Celou částku je potřeba splatit do konce bezúročného období (též vyobrazeno na obrázku ). Bezúročné období pro klienta začíná v době uskutečnění platby kartou nebo zúčtování této transakce. Konec bezúročného období je právě v den, který je znázorněn na výpisu. Proto je u kreditních karet slovo až, 11 KALABIS, Zbyněk. Základy bankovnictví: bankovnictví obchody, služby, operace a rizika. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2012, 168 s. ISBN a dne

21 které určuje maximální délku, kterou klient využije v případě, že nakoupí na začátku účetního cyklu. V případě nákupu zboží den před koncem zúčtovacího období klient využije bezúročné období pouze do v případě na obrázku Výpočet úroků Velikost úroků, jak bylo uvedeno, závisí především na velikosti jistiny, úrokové sazby a době splatnosti nebo délce trvání úvěru. Dalším faktorem ovlivňujícím velikost je způsob výpočtu úroku v bankovní praxi se využívá úročení intervalové, které je rozděleno na jednoduché a složené. Intervalové úročení spočívá v intervalech zhodnocení dané finanční částky a přerušení zhodnocování z důvodů technologických či ekonomických. Jednoduché úročení se využívá při výpočtu úroků u úvěrových obchodů a obchodů s cennými papíry, jelikož se úroky nepřičítávají k původnímu kapitálu dále se neúročí. Využití složeného úročení je především u depozitních obchodů z důvodu připisování úroků k jistině a v dalším období k úročení. Další dělené úročení je dle doby, kdy jsou úroky placeny polhůtní v případě platby úroků na konci období (u úvěrů), předlhůtní na začátku úrokovacího období. Pro určení počtu období, po které se úroky počítají, se používají standardy, které určují délku roku ve dnech a délku měsíců. Nejznámějším je standard 30E/360, kde rok má 360 dní a měsíc 30 dní. Dalším standardem je ACT/365 neboli anglická metoda, která počítá s délkou roku 365 dní nebo 366 dní dle přestupnosti roku a délka měsíce odpovídá skutečnému počtu dní v aktuálním měsíci. Pokud je úroková sazba dána, výpočet úroků je dle vzorce. 12 Jednoduché úročení polhůtní Úročení úvěrů je pomocí vzorce: K. p. t u =, kde: (100*360) u je úrok K je jistina p je úroková sazba v procentech vztažená k jednomu roku t je doba splatnosti úvěru ve dnech nebo po kterou úvěrový vztah trvá 12 PAVELKA, František. Úvěrové obchody. 1. vyd. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2001, 279 s. ISBN a RADOVÁ, Jarmila. Finanční matematika pro každého. 5. zcela přeprac. vyd. Praha: Grada, 2005, 286 s. ISBN X. 21

Platební karty. Elektronické bankovnictví.

Platební karty. Elektronické bankovnictví. 7. Platební karty. Elektronické bankovnictví. NÁSTROJE PLATEBNÍHO STYKU 1. Bankovní převody (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu) 2. Směnky 3. Šeky 4. Platební karty 5. Elektronické bankovnictví 6. Dokumentární

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty VY_32_INOVACE_BAN_110 Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz.

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -7. modul Platební karty

Finanční gramotnost pro SŠ -7. modul Platební karty Modul č. 7 Ing. Miroslav Škvára Platební karty a jak se v nich vyznat Co si myslíte? Platební karta je VÝHRA nebo POHROMA? 2 Druhy platebních karet 1. Debetní platební karta 2. Kreditní platební karta

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem:

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem: Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní produkty 2. část Neutrální bankovní produkty nemají vliv na celkovou sumu získaných finančních zdrojů a poskytnutých úvěrů, bance

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim15 Vypracoval, Dne

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová Ostatní služby bank Bc. Alena Kozubová Ostatní služby Obchody s cizími měnami Přímé bankovnictví Platební karty Operace s cennými papíry Poradenské služby Obchody s cizími měnami Česká národní banka na

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 04 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku.

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. 6. Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. NEUTRÁLNÍ BANKOVNÍ OBCHODY neovlivňují AKTIVA a PASIVA patří sem především: PLATEBNÍ STYK zahrnuje pohyb veškerých hotovostních

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku:

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku: POPIS ČÍSELNÍKU : Název: Druhy a typy platebních karet Charakteristika: Jednotlivé druhy a typy platebních karet používaných v elektronickém bankovnictví, doplněné klasifikací karet podle teritoriálního

Více

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling Charakteristika a členění bankovních produktů Obecná charakteristika bankovních produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling 1 Členění produktů

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - Platný aktuálně od 6. nabízené 5. 2014 produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto...2 2. Povolené přečerpání mrezerva...2 3. Spořicí

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku:

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku: POPIS ČÍSELNÍKU : Druhy a typy platebních karet PLKARTY Jednotlivé druhy a typy platebních karet používaných v elektronickém bankovnictví, doplněné klasifikací karet podle teritoriálního rozsahu jejich

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

Podnikatelské ekonto KOMPLET

Podnikatelské ekonto KOMPLET Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Od 1. 11. 2012 banka nabízí nový cenový program pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. V důsledku zavedení nového

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová FINANČNÍ MATEMATIKA PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová Radová Tel: 224 095 102 E-mail: radova@vse.cz Kontakt Jednoduché úročení Diskontování krátkodobé cenné papíry Složené úrokování Budoucí hodnota anuity spoření

Více

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP Jsme tuzemská banka, která patří do skupiny UniCredit. Naše celosvětová síť pokrývá přibližně 50 trhů s více než 9 500 poboček

Více

Chytrá karta České spořitelny

Chytrá karta České spořitelny Chytrá karta České spořitelny Martin Techman, ředitel úseku rozvoje obchodu ČS Tomáš Reytt, manažer projektu Chytrá karta ČS 11. srpna 2008 Obsah Volně nastavitelné produkty Trh kreditních karet v ČR Chytrá

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z www.zlinskedumy.cz plat - mzda, kterou dostávají státní zaměstnanci promile jedna tisícina ze základu pohledávka právo věřitele na plnění určitého dluhu dlužníkem

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Firemní program Domino

Firemní program Domino Firemní program Domino pro zaměstnance společnosti SPŠ Mladá Boleslav Prezentace FP Domino BĚŽNÝ ÚČET V KČ Srovnání nabídky kont Perfekt Konto Extra Konto Premium Konto Měsíční kreditní obrat > 10 000

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 89 a 5) Platnost od 1. února 2012 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční poplatek

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Zaplatí to zákazníci?

Zaplatí to zákazníci? Zaplatí to zákazníci? Dopady PSD2 na uživatele platebních karet Pavel Juřík Senior Business Consultant Cards & Mobile Services Interchange Fee Interchange Fee - počátek 70. let 20. století - odměna pro

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

1 Běžný účet, kontokorent

1 Běžný účet, kontokorent 1 Běžný účet, kontokorent Běžný účet je základním bankovním nástrojem pro správu klientových financí. Jeho primárním účelem je umožnit klientovi hospodařit s peněžní prostředky prostřednictvím některého

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Banka Vystupuje jako hlavní finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Jméno Příjmení ID 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Raiffeisenbank a.s. Sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní konto České spořitelny 2. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet

Více

Příručka pro držitele

Příručka pro držitele Příručka pro držitele Stříbrné karty Home Credit hotovost vždy po ruce vydání a vedení karty Stříbrná karta Home Credit nyní máte hotovost vždy po ruce! k dispozici máte částku ve výši úvěrového rámce

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Členové a pozorovatelé SBK - plateb. instituce a spol., Rok Splacený Kapitál vydávající karty a přispívající do statistik

Členové a pozorovatelé SBK - plateb. instituce a spol., Rok Splacený Kapitál vydávající karty a přispívající do statistik Vydávání karet v ČR Na trh bankovních karet působilo v r. 2006 celkem 14 bank, v roce 2007 přibyla polská BRE Bank S.A., org. složka, v r. 2011 pak přibyly banky ZUNO, AXA a Air Bank. V roce 2013 z celkového

Více

Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty

Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty Miloslav Křečan, ředitel kartového centra ČS 29. dubna 2008 Obsah 1. Karta podle Vás individuální design platebních karet 2.

Více

Zaujalo nás. Říjen 07. Otevírací doba obchodních míst

Zaujalo nás. Říjen 07. Otevírací doba obchodních míst Informační bulletin společnosti Scott & Rose Říjen 07 Bulletin je předmětem autorských práv. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Scott & Rose je zakázána jakákoli další publikace, přetisk nebo

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Strana 1 Juridica Business Program Fyzická osoba podnikatel, Právnická osoba Profesní účet

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

č. Název operace Sazba 1. přijetí žádosti od klienta včetně formální kontroly zdarma

č. Název operace Sazba 1. přijetí žádosti od klienta včetně formální kontroly zdarma Bankovní obchody A. Aktuálně poskytované produkty Záruky za bankovní úvěry pro podnikatele M-záruka ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) přijetí žádosti od včetně formální kontroly storno vystavené

Více

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010 OBSAH: 1. Vkladové produkty v české měně sporožirové účty běžné účty investiční účet Šikovné spoření České spořitelny, Šikovné spoření České spořitelny Plus vkladové účty nový vkladový účet Perfektní vklad

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: TRENDY V OBLASTI ÚČETNÍHO ZOBRAZENÍ BANKOVNÍCH OBCHODŮ Cíl: Vysvětlit současný přístup

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy)

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován

Více

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů Účetnictví ve finančních institucích 2. přednáška (presenční studium) 2. Účtování peněžních operací banky Osnova: 2.1. Hotovostní operace banky 2.2. Směnárenské operace 2.3. Vkladové účty u centrální banky

Více

4. Vkladové produkty bank

4. Vkladové produkty bank 4. Vkladové produkty bank Výkladová část Vkladové bankovní produkty Vkladové bankovní produkty slouží bankám k získávání cizího kapitálu, tj. banky vystupují jako dlužníci. V rozvaze banky jsou zachyceny

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology UniCredit Bank se představuje dceřiná společnost největší rakouské banky UniCredit Bank Austria AG, která je členem skupiny UniCredit UniCredit

Více

7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty

7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty 7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty PLATEBNÍ STYK představuje pohyb veškerých hotovostních a bezhotovostních peněžních prostředků za účelem provedení převodu peněžních prostředků z jednoho

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více