Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty."

Transkript

1 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

2 PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV (závazek banky)

3 Pasivní bankovní obchody 1. klasické vkladové produkty formou přijímání vkladů vklady na viděnou, termínované a úsporné vklady

4 Pasivní bankovní obchody 2. emisní bankovní produkty = emise bankovních dlužných cenných papírů banka získává cizí zdroje formou emise krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých dluhových cenných papírů depozitní certifikáty, vkladové listy, hypoteční zástavní listy

5 Pasivní bankovní obchody 3. speciální depozitní produkty kombinovaná forma vkladu a postupného či pravděpodobného výběru stavební spoření penzijní spoření

6 Úročení vkladů - druhy úročení fixní (pevné) úročení progresivní úročení degresivní úroční pohyblivé

7 Pasivní bankovní obchody Název Klasické vkladové produkty Emisní bankovní produkty Speciální depozitní produkty Typ úvěru vklady na viděnou termínované vklady úsporné (spořící) vklady depozitní certifikáty vkladové listy bankovní dluhopisy hypoteční zástavní listy stavební spoření penzijní spoření

8 1. Klasické vkladové produkty

9 VKLADY NA VIDĚNOU = vklady na požádání, vista vklady vklady na BĚŽNÝCH ÚČTECH transakční charakter nízko úročené

10 VKLADY NA VIDĚNOU Zdroje zisku z běžných účtů pro banku: poplatky za vedení BÚ a zprostředkování platebního styku výnosové úroky z poskytnutého kontokorentního úvěru využití tzv. VKLADOVÉ SEDLINY

11 stav na souhrnu běžných vkladů Vkladová sedlina VKLADOVÁ SEDLINA čas

12 INVESTORSKÝ TROJÚHELNÍK výnos riziko likvidita

13 TERMÍNOVANÉ VKLADY jsou ukládány pen. prostředky relativně vyšších částek na předem sjednanou dobu a zpravidla fixní úrokovou sazbu úroková sazba vyšší než u BÚ zohledňuje výši a dobu vkladu tzn. je progresivní

14 Druhy termínovaných vkladů vklady na pevnou lhůtu vklady s výpovědní lhůtou revolvingové termínované vklady

15 SPOŘÍCÍ (ÚSPORNÉ) VKLADY pravidelné (ne)účelové vklady, kdy jejich majitelé vytvářejí úspory na budoucí výdaje Formy: termínované nebo na viděnou, stavební spoření, vkladní knížky.

16 VKLADNÍ KNÍŽKY dokumenty vydávané bankou věřitelům (klientům) jako potvrzení o jejich vkladech, dispozice s vkladem je podmíněna předložením vkladní knížky, na viděnou nebo s výpovědní lhůtou, na doručitele nebo na jméno.

17 Základy finanční matematiky Nominální úroková míra délka časového období roční pololetní čtvrtletní měsíční denní spojité p.a. - per annum p.s. per semestre p.q. per quartale p.m. per mensem p.d. per diem p.. při každé změně frekvence úročení úrokovací období je doba, za kterou se úroky pravidelně připisují (roční, pololetní, čtvrtletní, měsíční, denní)

18 Úročení vkladů 2 základní typy úročení: Jednoduché úročení vyplácené úroky se k původnímu kapitálu nepřičítají a dále neúročí neboli úroky se počítají stále z původního kapitálu (na začátku vložené částky) Složené úročení úroky se připisují k peněžní částce a spolu s ní se dále úročí.

19 Úročení vkladů Úročení dle toho kdy dochází k placení úroku: polhůtní (dekurzivní) úroky se platí na konci úrokového období předlhůtní (anticipativní) dochází k placení úroků na začátku úrokového období

20 Úročení vkladů Pro výpočet úrokové doby se používají různé standardy: 3OE/360 německá či obchodní metoda každý měsíc má 30 dní bez ohledu na skutečný počet dní, rok má 360 dní. 30A/360 americká metoda liší se od standardu 30E/360 pouze v tom případě, kdy první den, který se započítává, není 30. ani 31. den kalendářního měsíce a zároveň poslední započítávaný den je 31.den kalendářního měsíce. Pak se v měsíci, v němž se nachází tento den, započítává 31 dní.

21 Úročení vkladů ACT/360 francouzská či mezinárodní metoda počty dní započítávané v jednotlivých měsících jsou shodné s počty dní kalendářních měsíců (ACT je zkratka z anglického actual skutečný), rok má 360 dní. ACT/365 anglická metoda založen na skutečném počtu dní úrokového období a délce roku 365 (resp.366) dní.

22 Jednoduché úročení (polhůtní) úročí se pouze základní částka, vyplácené úroky se k ní nepřičítají, nevznikají tedy úroky z úroků. Úroky jsou vypláceny po uplynutí úrokového období, ke kterému se vztahují. ú K i n úrok peněžní částka (kapitál) úroková sazba, vyjádřená jako desetinné číslo je doba splatnosti vyjádřená v letech

23 Jednoduché úročení (polhůtní) V metodě časové hodnoty peněz hovoříme o zúročeném kapitálu K n jako o budoucí hodnotě kapitálu a o počátečním kapitálu K 0 jako o současné hodnotě kapitálu.

24 Složené úročení (polhůtní) Složené úročení je takový způsob úročení, při kterém se úrok na konci každého úrokovacího období přičítá k již dosažené hodnotě kapitálu a spolu s ním dále úročí. kde K n budoucí hodnota kapitálu (zúročený kapitál) K 0 n i současná hodnota (počáteční) kapitálu doba splatnosti (úrokovací doba) roční úroková sazba

25 Úročení vkladů - srovnání Jednoduché úročení Složené úročení

26 Spoření krátkodobé polhůtní spoříme po dobu jednoho úrokového období, proto je délka intervalu mezi dvěma úložkami menší než úrokové období kde m je počet vkladů v rámci jednoho úrokového období i je roční úroková sazba x výše pravidelné splátky S x naspořená částka

27 Spoření dlouhodobé polhůtní spoříme po dobu více úrokových období, délka intervalu mezi dvěma úložkami je rovna právě jednomu úrokovému období Kde S je naspořená částka a n i je úložka, která je ukládána vždy na konci úrokového období (roku) je počet období (let) spoření je roční úroková sazba

28 Spoření kombinované polhůtní spoříme po dobu více úrokových období délka intervalu mezi dvěma úložkami je menší než jedno úrokové období kde: S x je naspořená částka x je úložka, která je ukládána na konci úrokového období m je počet úložek za jedno úrokové období n je počet období spoření i je úroková sazba, která se vztahuje k úrokovému období

29 2. Emisní bankovní produkty

30 Emisní bankovní produkty veškeré vlastní emitované dluhové cenné papíry, jejichž emisí banka získává dodatečné cizí zdroje nevztahuje se na ně povinnost tvorby povinných minimálních rezerv

31 DEPOZITNÍ CERTIFIKÁTY dluhové cenné papíry peněžního trhu, jejichž emisí si banka zajišťuje krátkodobé cizí zdroje doba splatnosti 1,3,6 a 12 měsíců jsou ze zákona pojištěny

32 Druhy depozitních certifikátů velkoobchodní depozitní certifikáty maloobchodní depozitní certifikáty

33 VKLADOVÉ LISTY dluhové cenné papíry kapitálového trhu, které vyjadřují povinnost banky vrátit v době splatnosti cenného papíru klientem uložený vklad spolu s příslušným úrokovým výnosem střednědobé - splatnost obvykle 2 5 let

34 BANKOVNÍ DLUHOPISY dluhopis = obligace dluhové cenné papíry kapitálového trhu, ve kterých se emitent zavazuje splatit sjednanou částku k určitému datu a vyplatit majiteli dluhopisu určitý výnos střednědobý nebo dlouhodobý zdroj refinancování banky

35 Bankovní dluhopisy dluhopisy dle formy dluhopisu: listinné zaknihované splacení dluhopisu: jednorázové k určitému datu splátkami výnos dluhopisu

36 HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY zvláštní druh bankovních dluhopisů, které slouží ke krytí hypotečních úvěrů jmenovitá hodnota i výnos jsou kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů

37 3. Speciální depozitní produkty

38 STAVEBNÍ SPOŘENÍ první zmínka o stavebním spoření pochází již z roku 1775, 1. stavební spořitelna - Building Society

39 Stavební spoření v ČR zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, Stavební spoření je účelové spoření spočívající a) v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření, b) v poskytování úvěrů účastníkům stavebního spoření, c) v poskytování příspěvku fyzickým osobám (dále jen "státní podpora") účastníkům stavebního spoření. ( 1)

40 Stavební spořitelny v ČR Českomoravská stavební spořitelna, a.s. Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Wüstenrot - stavební spořitelna a.s.

41 Stavební spoření v ČR CÍLOVÁ ČÁSTKA STÁTNÍ PODPORA - PŘÍMÁ může získat pouze FO (občan ČR nebo osoba s trvalým pobytem na území ČR a přiděleným RČ), NEPŘÍMÁ FORMA PODPORY SYSTÉMU STAVEBNÍHO SPOŘENÍ o zaplacené úroky z úvěru ze stavebního spoření je možné snížit základ daně z příjmů fyzické osoby

42 Úvěr ze stavebního spoření Podmínky pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření : doba trvání smlouvy, naspoření částky požadované stavební spořitelnou pro přidělení úvěru, parametr ohodnocení, zajištění úvěru, jeho návratnost a účelovost. Překlenovací úvěr poskytuje stavební spořitelna v době, kdy účastník nemá ještě nárok na úvěr ze stavebního spoření.

43 Výhody stavebního spoření státní podpora úročení vkladu 1-4% p.a. po celou dobu spoření; úspory jsou ze zákona pojištěny; spoření není omezeno věkem, úvěr ze stavebního spoření je poskytován s pevnou úrokovou sazbou 3-6 % p.a.; možnost využití překlenovacího úvěru; při čerpání úvěru stavebního spoření a překlenovacího úvěru je možné odečíst zaplacené úroky ze základu daně z příjmu.

44 Nevýhody stavebního spoření minimální doba trvání stavebního spoření 6 let při ukončení stavebního spoření bez čerpání úvěru do šesti let od uzavření smlouvy ztráta záloh státní podpory

45 PENZIJNÍ SPOŘENÍ 1. Důchodové spoření 2. Penzijní připojištění 3. Doplňkové penzijní spoření

46 1. DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ nový finanční produkt, který vznikl na začátku roku 2013 v rámci penzijní reformy upravuje zákon 426/2011 Sb. je jádrem tzv. druhého pilíře penzijního systému klient investuje část peněz (3 %hrubé mzdy), které by jinak platil státu v sociálním pojištění, na svůj soukromý účet u penzijní společnosti, další 2 % hrubé mzdy však musí přidat ze svého

47 1. DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ důchodové fondy: fondy státních dluhopisů, konzervativní fondy, vyvážené fondy dynamické fondy. bude zrušeno???

48 2. PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ spadá do třetího pilíře důchodového systému poskytováno od roku 1994 do roku 2012 na začátku roku 2013 došlo k transformaci fondů, které nyní spravují nově vzniklé penzijní společnosti (dříve penzijní fondy) stát přispívá státním příspěvkem

49 2. PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ klienti pův. penzijního připojištění - mají na výběr: transformované fondy (dříve penzijní fondy) zaručující: garanci každoročního nezáporného zhodnocení, výsluhovou penzi a možnost jednorázové výplaty našetřených peněz. přestup do účastnických fondů, jež jsou součástí doplňkového penzijního spoření

50 3. DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ spadá do třetího pilíře důchodového systému, zákon č. 427/2011 Sb. nástupce penzijního připojištění stát přispívá státním příspěvkem oproti penzijnímu spoření chybí možnost výsluhové penze a jednorázové výplaty peněz v 60 letech negarantují nezáporné zhodnocení, zato nabízejí různé investiční strategie s různou mírou investičního rizika

51 Výhody penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření 1. Státní příspěvky Měsíční příspěvek účastníka (Kč) Státní příspěvek bez státního příspěvku a více 230 Kč 90 Kč + 20 % z částky nad 300 Kč, (max. 230 Kč) 2. Daňové úspory - výnosy jsou daněny pouze 15% sazbou, a to až při výplatě jednorázového vyrovnání nebo penze - možnost snížení daňového základu o Kč o částku převyšující Kč (max. při měsíční úložce ve výši Kč)

52 Výhody penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření 3. Příspěvky zaměstnavatele na straně zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem v neomezené výši osvobození od placení pojistného na sociální a zdravotní pojištění do výše příspěvku 30 tis.kč na straně zaměstnance osvobození příspěvku zaměstnavatele od daně z příjmu fyzických osob osvobození od placení pojistného na sociální a zdravotní pojištění. obojí max. do výše příspěvku 30 tis.kč

53 Nevýhody penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření velice dlouhá doba spoření minimální možnost manipulace s penězi minimální zhodnocení peněz vysoké provozní náklady penzijních fondů vklady nejsou pojištěny!

54 Důchodové systémy pilíře od roku pilíř: sociální pojištění 2. pilíř: individuální spoření v důchodových fondech 3. pilíř: penzijní společnosti spravují svěřené peníze ve čtyřech tzv. účastnických fondech: konzervativní fond, fond státních dluhopisů, vyvážený a dynamický fond.

55 KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ funguje podobně jako penzijní připojištění, není zde možnost získat státní příspěvek je životní pojištění s tvorbou rezervy pro případ smrti platby jsou do zákonem stanovené výše daňově odpočitatelné - snížení daňového základu o Kč

Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení

Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení Seznam témat určených k přezkoušení 1. Právní předpisy a souvislosti 1.1. Občanskoprávní vztahy a jejich účastníci 1.2. Právní úkony 1.3. Poskytování

Více

ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY

ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY Na přípravě skript se podíleli: Ing. Petr Borkovec - kap. 3, 4, 6 Ing. Roman Ptáček - kap. 1, 2, 5, 9 Ing. Petr Toman - kap. 7, 8 Technická úprava: Ing. Petr Borkovec Ing. Petr

Více

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz VSSS 15.5.2015 4. Finanční instituce Finanční instituce BANKY Bankovní obchody PASIVNÍ OBCHODY BANK Bankovní účet Druhy bankovních účtů: Účty

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

FINANČNÍ MATEMATIKA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky FINANČNÍ MATEMATIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř.

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoření III. pilíř Penzijní připojištění dává svým účastníkům možnost finančního zabezpečení na důchodový věk.

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ The Life Insurance in the Czech Republic

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Vývoj hypotečního trhu v České republice The Development of the Mortgage Market in the Czech republic Bc. Lenka Nováková Plzeň 2013 Čestné

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA I

FINANČNÍ MATEMATIKA I UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Eva Bohanesová FINANČNÍ MATEMATIKA I Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D. Mgr. RNDr. Ivo Müller, Ph.D. Studijní text vznikl jako

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Finanční gramotnost

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Finanční gramotnost VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV Učíme se pro život Finanční gramotnost 1 Co je to finanční gramotnost? Definice. Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Možnosti financování vlastního bydlení Financing options for own building Rozkydalová Dana Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část)

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část) PROVIZNÍ ŘÁD (Obecná část) PR-OC - O - 20130401/I stránka 1 ze 68 Obsah: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ... 7 2. POSKYTOVÁNÍ PROVIZÍ ZA PENZIJNÍ SPOŘENÍ... 7 2.1. Provize za zprostředkování smlouvy u KB Penzijní

Více

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE:

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE: 20) Bankovnictví Bankovní soustava ČR, význam a funkce ČNB, nástroje měnové politiky. Obchodní banky, aktivní a pasivní bankovní operace, Finanční produkty vkladové, úvěrové, spořící. Zásady bankovních

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. T.Č. 2002.01/01.2013 STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Allianz důchodový fond státních dluhopisů, Allianz penzijní společnost, a. s., byl vytvořen

Více

bude velkou konkurenční výhodou na trhu práce a při stabilizaci klíčových zaměstnanců.

bude velkou konkurenční výhodou na trhu práce a při stabilizaci klíčových zaměstnanců. 01/ 2013 PŘÍSPĚVKY ZAMĚSTNAVATELŮ JSOU I NADÁLE VÝZNAMNÝ ZAMĚSTNANECKÝ BENEFIT Zaměstnavatelé hrají ve lll. pilíři významnou roli. Jejich příspěvky jsou pro zaměstnance důležitou motivací k uzavření smlouvy

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Slovníček pojmů. Finanční poradenství www.extraporadce.cz

Slovníček pojmů. Finanční poradenství www.extraporadce.cz Slovníček pojmů Hypoteční úvěr (Hypotéka) je úvěr určený fyzickým i právnickým osobám. Vždy musí být zajištěný zástavním právem k nemovitosti na území ČR. Výše úvěru je min. 100 000,- Kč. Délka splatnosti

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

STATUT. Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

Smlouva o úvěru a otázky jejího zajištění

Smlouva o úvěru a otázky jejího zajištění PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ Katedra obchodního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Název tématu: Smlouva o úvěru a otázky jejího zajištění Jméno autora: Hana Hortová Rok zpracování: 2005 Čestné prohlášení:

Více

Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky

Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2005 ŠÁRKA ČECHLOVSKÁ Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky 1. Historie hypotečního úvěru v českých zemích Zastavování nemovitostí jako zdroj dlouhodobého financování má

Více

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2012 þÿ M o~ n o s t

Více

Statut Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Statut Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Statut Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní společnost, a.s. (dále jen Společnost ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 Smíchov, IČ: 63078074

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Iva Kavulová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více