Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3 Výroèní zpráva 2007 LOM PRAHA s.p.

4 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE PODNIKU 3 2. ZPRÁVA PØEDSEDY DOZORÈÍ RADY 4 3. PROFIL PODNIKU 5 4. LIDÉ V ÈELE PODNIKU 7 5. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ÈINNOSTI A STAVU MAJETKU ZPRÁVA AUDITORA 20 2

5 1. ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE PODNIKU Vážené dámy, vážení pánové, kolegové, dovolte mi, abych Vás informoval o významných událostech v roce 2007 spojených s naším podnikem LOM PRAHA s.p. Považuji za velmi potìšující, že mohu zhodnotit uplynulý rok jako z mnoha hledisek významný a z jistého pohledu pøelomový. Velmi mne tìší, že mám možnost se po svém nástupu do funkce øeditele podílet na transformaci LOM PRAHA s.p. v letecký podnik moderního typu. Charakteristickým rysem roku 2007 bylo z velké èásti symbolické spojení obou leteckých divizí s projektem daru dvanácti vrtulníkù Armády ÈR afghánské armádì. Za spoluúèasti a financování NATO (SHAPE) vznikl ve velmi krátké dobì harmonogram realizace a ještì pøed koncem roku 2007 byly pøedány tøi vrtulníky Mi-17 afghánské armádì. V soubìhu s projektem ANA probìhla èásteèná zmìna orientace teritoriálního zamìøení podniku na zahranièí, a to vlivem postupnì klesajícího objemu zakázek Armády ÈR. Jsem si jist, že tato novì vytyèená orientace bude znamenat pro LOM PRAHA s.p. odbytovou perspektivu v budoucích letech. Zároveò úspìšnì probíhá projekt modernizace vrtulníkù Mi-171Š poøízených Armádou ÈR v rámci deblokace ruského dluhu. Dalším významným bodem minulého roku byla vysoká aktivita odštìpného závodu VTÚLaPVO pøi realizaci zakázek ve prospìch zakladatele LOM PRAHA s.p. Ministerstva obrany ÈR. Jeho zásluhou se podaøilo èásteènì kompenzovat nepøíznivou hospodáøskou situaci zpùsobenou nedostateèným naplnìním kapacit v roce 2006, která mìla na loòský rok svùj vliv. Jako velmi pøíkladný a bezproblémový hodnotím chod Centra leteckého výcviku v Pardubicích, jež tvoøí podstatnou èást portfolia LOM PRAHA s.p. a je klíèem leteckého výcviku pilotù pro Armádu ÈR. Díky úsilí všech se tak podaøilo zvrátit nepøíliš pøíznivé hospodáøské výsledky LOM PRAHA s.p. z minulosti. Progresivním faktem není pouze dosažení zisku na konci roku, ale i vstup do následujícího roku 2008 s dobrou zakázkovou naplnìností a rozpracovaností. Loòský rok dal podniku pøíležitost posílit sebevìdomí a umožnil mu získat na tuzemském i zahranièním leteckém trhu významnou pozici. Pevnì vìøím, že rok 2008 bude neménì pøíznivý, umožní nám navázat na pozitiva pøedcházejícího roku a dovolí vytvoøit z LOM PRAHA s.p. nejvýznamnìjší èeský letecký podnik. Soudím, že výše zmínìná fakta jsou pozitivní nejen pro LOM PRAHA s.p., ale mohou být v širším smyslu vnímána jako pøíznaková pro obnovu silného èeského leteckého prùmyslu. Detailnìjší popis aktivit jednotlivých organizaèních složek LOM PRAHA s.p. v roce 2007 je pøedmìtem této výroèní zprávy. Vážené dámy a vážení pánové, dìkuji Vám za èas vìnovaný pøedkládané výroèní zprávì, která Vám poskytne celistvý pohled na èinnost a perspektivy podniku LOM PRAHA s.p. doc. Ing. Jindøich Ploch, CSc. øeditel podniku 3

6 2. ZPRÁVA PØEDSEDY DOZORÈÍ RADY Vyjádøení pøedsedy dozorèí rady k výroèní zprávì státního podniku za rok 2007 Vážení obchodní pøátelé, rok 2007 byl obdobím, které pøineslo konsolidaci a perspektivní nasmìrování èeského leteckého prùmyslu, jehož nedílnou souèástí je podnik LOM PRAHA s.p. LOM PRAHA s.p., spolu s organizaèními složkami a divizemi existujícími samostatnì i pøed vytvoøením podniku, vždy pøedstavoval dùležitého partnera Ministerstva obrany ÈR a Armády ÈR. LOM PRAHA s.p., vèetnì dceøiných spoleèností, poskytuje široké spektrum služeb a produktù Armádì ÈR, a to jak vzdušným silám, tak pozemním složkám. Díky silné vrtulníkové flotile a plánovanému nasazování vrtulníkù Mi-171Š v misích NATO role LOM PRAHA s.p. jako certifikovaného opravce a systémového integrátora s bohatou zkušeností s vrtulníky øady Mil dále vzrùstá. Lze øíci, že aktivity v LOM PRAHA s.p. spojené zejména s projektem daru dvanácti vrtulníkù z majetku AÈR afghánské armádì zvýšily dobré jméno a prestiž podniku i v zahranièí. Vìøím, že LOM PRAHA s.p. bude schopen této pøíznivé situace využít pro další obchodní aktivity. Velmi podstatným projektem LOM PRAHA s.p. je také modernizace vrtulníkù Mi-171Š pro Armádu ÈR. Èinnost podniku samozøejmì nelze zužovat pouze na opravy a modernizace vrtulníkové techniky. Klíèovou roli pro AÈR pøedstavuje bezproblémovì fungující Centrum leteckého výcviku v Pardubicích, které pøipravuje nové piloty a umožòuje tak AÈR být v uvedené oblasti samostatnou. Letecký výcvik navíc dovoluje podniku rozšíøit své portfolio a v pøípadì plánované zmìny zákona o ozbrojených silách nabízet výcvik i pilotùm z jiných zemí, což by CLV v koneèném dùsledku pøineslo snížení nákladù na výcvik pilotù AÈR. Nelze opomenout ani dùležitou èinnost odštìpného závodu VTÚLaPVO pro vzdušné a pozemní složky AÈR. Vìøím, že LOM PRAHA s.p. má pøed sebou úspìšnou budoucnost a bude nadále poskytovat svoje služby Armádì ÈR. genmjr. Ing. Ladislav Minaøík pøedseda dozorèí rady 4

7 3. PROFIL PODNIKU Obchodní název: LOM PRAHA s.p. Právní forma: státní podnik Sídlo: Praha 10-Malešice, Tiskaøská 8 Identifikaèní èíslo (IÈ): Daòové identifikaèní èíslo (DIÈ): CZ Zakladatel: Ministerstvo obrany ÈR Zakládací listina (aktualizované znìní) byla vydána Ministerstvem obrany ÈR dne 4. prosince 2007, è. j.: /2007/DP Do obchodního rejstøíku je podnik zapsán u Mìstského soudu v Praze, v oddílu ALX, vložka HISTORIE Zaèátky sériové výroby leteckých motorù jsou na našem území spojeny s více než devadesátiletou historií LOM PRAHA s.p. Dùležitými roky ve vývoji podniku byly: 1915, kdy byl v leteckém oddìlení známé firmy Breitfeld-Danìk vyroben první letecký pístový motor prodávaný pod znaèkou HIERO. Rostoucí firma se postupnì zaèlenila do Èeskomoravských strojíren; 1927, kdy se slouèily Èeskomoravské strojírny s Koncernem ÈKD v Praze v Libni; 1942, kdy se èást výroby a oprav leteckého oddìlení ÈKD Praga pøestìhovala do novì vybudovaných objektù v Malešicích, které se pozdìji staly základem dnešního podniku; 1954, kdy byl podnik pøeveden pod správu Ministerstva národní obrany; 1989, kdy bylo rozhodnuto o právní formì podniku byl zøízen státní podnik Letecké opravny Malešice; 2003, kdy byly Letecké opravny Kbely, s.p. slouèeny s LOM PRAHA s.p. a rovnìž došlo k zaèlenìní pøíspìvkové organizace VTÚLaPVO do struktury LOM PRAHA s.p. (jako odštìpného závodu). Pøedchùdci LOM PRAHA s.p. byli zamìøeni na opravy leteckých pístových motorù a pozdìji i na jejich výrobu, na opravy motorù letadel zavedených do výzbroje èeskoslovenské a pozdìji èeské armády a motorù vrtulníkù øady Mi. Zabývali se též montáží a opravami letadel drakové èásti a agregátù, rovnìž mìli znalosti v oblasti výzkumu, vývoje a zkušebnictví v oblasti letectví. Podnik rozšíøil v roce 2003 své aktivity o opravy, pøestavby a modernizace vybraných typù letadel a vrtulníkù. LOM PRAHA s.p. v souèasné dobì pøizpùsobuje svou skladbu portfolia aktuálním potøebám AÈR. Od roku 2004 provádí ve prospìch ozbrojených sil základní a pokraèovací letecký výcvik prostøednictvím Centra leteckého výcviku. VTÚLaPVO o.z. vyvíjí, nabízí a dodává pro AÈR systémy velení a øízení. 2. HLAVNÍ PØEDMÌT ÈINNOSTI Pøedmìtem podnikání LOM PRAHA s.p. jsou zejména tyto aktivity: Opravy letecké techniky, zajiš ování vývojových, výzkumných, výrobních, opravárenských a modernizaèních úkolù a služeb ve prospìch aktuálních potøeb AÈR s pøednostní dodávkou pro obranu a bezpeènost státu. Pøíprava a realizace praktického i teoretického výcviku pro letecký i pozemní personál, vèetnì projektování, výstaveb a rekonstrukcí vojenských úèelových zaøízení, zajištìní technické pomoci pøi osvojování výzbroje, provádìní zkušební, verifikaèní a certifikaèní èinnosti, vèetnì vydávání pøíslušných osvìdèení. Využití moderních výsledkù výzkumných a vývojových prací a poskytování souvisejících služeb, školící a poradenské èinnosti, využití zkušebních kapacit pro mìøení a zpracování dat a dalších èinností, pro které má podnik kapacity a pøedepsaná oprávnìní. 5

8 3. Profil podniku 3. PRODUKTOVÉ PORTFOLIO Opravy vrtulníkù Opravy pohonných jednotek pro vrtulníky Opravy startovacích zaøízení Opravy agregátù letadel Opravy leteckých proudových motorù Modernizace letadel Revize letadel Výroba, pøestavby a opravy pístových motorù Opravy leteckých vrtulí Dodávky prùmyslových technologických zaøízení a investièních celkù Dodávky a instalace speciální techniky Dodávky simulaèních a výcvikových technologií Konstrukèní a technologická dokumentace Programy informatizace a komunikaèní infrastruktury Odborná školení Obchodní èinnost Povrchové ochrany a strojní práce Vyvažování rotaèních dílù Nedestruktivní zkoušení materiálù Letecký výcvik Údržba a servisní práce letecké techniky 4. ÈLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH LOM PRAHA s.p. a VTÚLaPVO o.z. jsou èleny níže uvedených organizací: Asociace obranného prùmyslu Asociace leteckých výrobcù Èeská logistická asociace Asociace výzkumných organizací 5. ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA LOM PRAHA S.P. ØEDITEL PODNIKU Kanceláø øeditele podniku Úsek øízení jakosti Úsek technicko-výrobní Úsek výzkumu, vývoje a zkušebnictví Obchodní úsek Ekonomický úsek Centrum leteckého výcviku Divize letadel Divize pohonných jednotek Divize pístových motorù Odštìpný závod VTÚLaPVO 6

9 4. LIDÉ V ÈELE PODNIKU MANAGEMENT doc. Ing. Jindøich Ploch, CSc. Øeditel podniku Absolvoval Vojenskou akademii v Brnì, letecký elektrotechnický obor, kde se v roce 1989 stal kandidátem technických vìd v oboru mìøicí technika. V roce 1992 se v tomto oboru habilitoval a získal titul docent. V letech pracoval jako dùstojník technik na letecké základnì Brno-Tuøany, následnì pùsobil jako pedagog na VA v Brnì. V letech byl øeditelem o.z. VTÚLaPVO. V roce 2001 ukonèil služební pomìr v Armádì ÈR v hodnosti plukovníka. Do roku 2003 byl vrchním øeditelem Národního úøadu pro vyzbrojování MO ÈR. Od roku 2003 vedl Úøad pro civilní letectví ÈR. Pùsobí v øadì odborných orgánù a institucí. S platností od 1. listopadu 2007 byl jmenován øeditelem LOM PRAHA s.p. Ing. Jiøí Velíšek Technicko-výrobní øeditel Absolvoval ÈVUT v Praze, obor pøístrojová, automatizaèní a regulaèní technika a postgraduální studium obor letecké motory na Vojenské akademii v Brnì. Od roku 1981 do konce roku 2004 pùsobil v technickém úseku LOM PRAHA s.p., naposledy jako øeditel pro produkci a jakost. V letech pùsobil ve spoleènosti Aircraft Industries a.s. na pozici technicko-výrobního øeditele. S platností od byl jmenován technicko-výrobním øeditelem LOM PRAHA s.p. Bc. Petr Malý Øeditel kanceláøe øeditele podniku Absolvoval Metropolitní univerzitu v Praze (Bc.), kde nyní dokonèuje magisterské studium. Pracoval na MO ÈR a AOP ÈR. Bìhem svého profesního života pùsobil na zahranièních úøadech v Libyi, Iráku a na Filipínách. Do LOM PRAHA s.p. nastoupil koncem roku 2007, byl jmenován øeditelem kanceláøe øeditele podniku. Ing. Helena Vlèková Øeditelka pro jakost Absolvovala Vysoké uèení technické, fakultu strojní v Brnì. Do LOM PRAHA s.p. nastoupila v roce Od roku 2004 byla námìstkem pro produkci a jakost. S platností od byla jmenována øeditelem pro jakost. Ing. Michal Geist Finanèní øeditel Absolvoval Èeskou zemìdìlskou univerzitu v Praze, provoznì ekonomickou fakultu. Od roku 2000 pracoval v Leteckých opravnách Kbely jako finanèní manažer. Od øíjna 2003 byl v LOM PRAHA s.p. vedoucím controllingu, pozdìji øeditelem pro controlling a investice. S platností od byl jmenován finanèním øeditelem. 7

10 4. Lidé v èele podniku Mgr. Martin Barák Obchodní øeditel Absolvoval právnickou fakultu UK v Praze. Do LOM PRAHA s.p. nastoupil a s platností od byl jmenován obchodním øeditelem LOM PRAHA s.p. Ing. Miroslav Brož Øeditel Centra leteckého výcviku Absolvoval Vojenskou akademii v Brnì. Od roku 1974 do roku 2003 pùsobil v aktivní vojenské službì. Jako aktivní letec prošel rùznými zaøazeními až po velitele letové skupiny v letech S platností od byl jmenován øeditelem Centra leteckého výcviku. Ing. Viliam Holub, CSc. Øeditel o.z. VTÚLaPVO Absolvoval Vojenskou akademii v Brnì, obor elektrotechnické inženýrství. Na Vojenské akademii úspìšnì ukonèil interní vìdeckou aspiranturu ve vìdním oboru Operaèní a bojové použití druhù vojsk, TTZ. V roce 1985 nastoupil do VTÚLaPVO. S platností od byl jmenován øeditelem o. z. VTÚLaPVO. Ing. Petr Prokop Øeditel Divize pístových motorù Absolvoval ÈVUT v Praze, katedru letecké techniky, specializace letecké motory; v roce 2004 akademické studium na Sheffield Hallam University, School of Business and Finance. V letech pracoval v LOM PRAHA s.p. jako vedoucí konstrukce pístových motorù. V období pùsobil mimo sféru letectví ve funkci obchodního øeditele. Do LOM PRAHA s.p nastoupil opìt v roce 2005, s platností od byl jmenován øeditelem Divize pístových motorù. Ing. Miroslav Komárek Øeditel Divize letadel Vystudoval Vysokou vojenskou leteckou školu se specializací na draky, motory a jejich systémy. V roce 1990 absolvoval postgraduální studium na Vojenské akademii Brno v letecké specializaci elektro-inženýrské letecké zabezpeèení. Do podniku nastoupil dne na pracovní pozici zástupce øeditele pro letadla. S platností od byl jmenován øeditelem Divize letadel. Josef Vacek Øeditel Divize pohonných jednotek Absolvoval SVVŠ Øíèany. Do LOM PRAHA s.p. nastoupil v roce 1969, od roku 2006 byl zástupcem øeditele Divize pro pohonné jednotky. S platností od byl jmenován øeditelem Divize pohonných jednotek. 8

11 4. Lidé v èele podniku 2. DOZORÈÍ RADA genmjr. Ing. Ladislav Minaøík Pøedseda dozorèí rady Zástupce velitele spoleèných sil velitel vzdušných sil Ing. Michael Hrbata Èlen dozorèí rady Poslanec Parlamentu ÈR Ing. Tomáš Perutka Èlen dozorèí rady Øeditel sekce ekonomické Ministerstva obrany ÈR Mgr. Jiøí Stanìk Èlen dozorèí rady Øeditel sekce vyzbrojování Ministerstva obrany ÈR z povìøení Øeditel odboru poøizování strategických zakázek, sekce vyzbrojování Ministerstva obrany ÈR Ing. Václav Absolon Èlen dozorèí rady Vedoucí oddìlení øízení organizací sekce správy majetku Ministerstva obrany ÈR Ing. Libor Kvìtina Èlen dozorèí rady Sekce podpory Ministerstva obrany ÈR p. Miroslav Adamec Èlen dozorèí rady Letecký mechanik Divize letadel, LOM PRAHA s.p. Ing. Miroslav Brož Èlen dozorèí rady Øeditel Centra leteckého výcviku, LOM PRAHA s.p. Ing. Pavel Pánek Èlen dozorèí rady Vedoucí odboru technických útvarù, LOM PRAHA s.p. 9

12 5. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ÈINNOSTI A STAVU MAJETKU I. EKONOMICKÝ VÝVOJ PODNIKU Výsledky hospodaøení LOM PRAHA s.p. V roce 2007 využil LOM PRAHA s.p. nových pøíležitostí. Poèátkem roku dokonèil deblokaci ruského dluhu a soubìžné pøeskupení kapacit mu umožnilo zamìøit se na nové projekty. Výsledkem byl meziroèní nárùst výkonù o 420 mil. Kè (o 42,5 %) na mil. Kè. Výkony a výkonová spotøeba Rozhodující byl rùst objemu tržeb za poskytované výrobky a služby o 362,3 mil. Kè (o 38,3 %) na mil. Kè. Tato dynamika si vyžádala vyšší náklady spojené se zajištìním zakázek (materiál, kooperace, motivace). Rùst objemu produkce s sebou nesl i vyšší nároènost na financování významných projektù, které jsme v roce 2007 zahajovali. Struktura výsledku hospodaøení (tis. Kè) Položka/rok Provozní VH Finanèní VH Daò z pøíjmù VH pøed zdanìním VH po zdanìní Výsledek hospodaøení po zdanìní dosáhl výše 15,3 mil. Kè. To je nejvyšší hodnota od slouèení LOM PRAHA s. p. v roce Struktura majetku Aktiva LOM PRAHA s.p. meziroènì vzrostla o 230 mil. Kè (o 20 %) na mil. Kè, a to pøedevším vlivem rùstu obìžných aktiv. Jako dùsledek rozpracování významné zakázky pro zahranièního odbìratele vzrostl objem zásob. Struktura rùstu zásob je v pøímé vazbì na podepsané kontrakty: nedokonèená výroba vzrostla o 84 mil. Kè (o 138 %) na 145 mil. Kè, materiálové Zásoby z toho: Struktura zásob k (v tis. Kè) Položka/rok materiál nedokonèená výroba zálohy poskytnuté

13 5. Zpráva o podnikatelské èinnosti a stavu majetku zásoby o 59 mil. Kè (o 21 %) na 338 mil. Kè a poskytnuté zálohy na zásoby o 42 mil. Kè (o 70 %) na 103 mil. Kè. Krátkodobý finanèní majetek meziroènì vzrostl o 85 mil. Kè (o 113 %) na 160 mil. Kè. V oblasti pasiv se pøi relativní stálosti vlastního kapitálu výraznì vyvíjely položky cizích zdrojù. Rezervy vzrostly o 28 mil. Kè (o 170 %) na 45 mil. Kè, a to vlivem ošetøení potenciálních obchodních rizik v roce Krátkodobé závazky vzrostly o 217 mil. Kè (o 136 %) na 377 mil. Kè zejména vlivem pøijatých záloh spojených s rozpracovanými zakázkami. Bankovní úvìry a výpomoci meziroènì klesly o 43,5 mil. Kè (o 52 %) na 40 mil. Kè. Aktiva a vlastní kapitál k (v tis. Kè) Položka/rok Aktiva celkem Vlastní kapitál Struktura cizích zdrojù k (v tis. Kè) Položka/rok Cizí zdroje z toho: rezervy závazky obchodní zálohy krátkodobé bank. úvìry LOM PRAHA s.p. je jediným vlastníkem VR Group, a. s. a HEXAGON Systems, s. r. o. Nadále držel podíly ve spoleènostech LD Aviation Prague, s.r.o. (34 %) a Aircraft Industries, a. s. (pod 1 %). VR Group, a. s. IÈ: Sídlo: Praha 9-Kbely, Toužimská 583 Základní kapitál: Kè Spoleènost je jedním z pøedních dodavatelù komplexních øešení v oblasti podpory výcviku a vzdìlávání modelováním a simulací, a to pøedevším v ozbrojených silách, bezpeènostních složkách a orgánech a složkách krizového øízení. HEXAGON Systems, s. r. o. IÈ: Sídlo: Praha 9-Kbely, Toužimská 583 Základní kapitál: Kè Spoleènost se zabývá vývojem, výrobou, implementací a integrovanou logistickou podporou trenažérù a simulátorù a komplexních výcvikových systémù založených na bázi simulaèních a trenažérových technologií, 3D vizualizaci a prvcích virtuální reality. LD Aviation Prague, s. r. o. IÈ: Sídlo: Praha 9-Kbely, Mladoboleslavská, Letištì Kbely Základní kapitál: Kè Spoleènost se zabývá prodejem letadel a vrtulníkù a s tím souvisejícími poradenskými a servisními službami. Specializuje se na prodej vrtulníkù spoleèností Eurocopter, Schweizer a použitých letadel. Dalším spoleèníkem je Czech Aviation Sales, a. s. Financování podniku Stav penìžních prostøedkù se výraznì zvýšil, a to zejména vlivem èistého penìžního toku z provozní èinnosti (zmìna stavu krátkodobých závazkù). Financování významnì ovlivnily pøijaté krátkodobé zálohy. Jejich mimoøádná výše 267 mil. Kè je rozhodující mìrou ovlivnìna zahranièními zakázkami. I tak podnik v prùbìhu roku používal k zajištìní potøeb externí zdroje krátkodobého charakteru. Na konci roku pokraèovalo externí financování v omezeném rozsahu 40 mil. Kè, ostatní pøípady externího financování bankovními domy byly korektnì uzavøeny. 11

14 5. Zpráva o podnikatelské èinnosti a stavu majetku K financování podnik využil v prùbìhu roku, pøi dodržení platné legislativy, dotaci ze státního rozpoètu na vìdu a výzkum ve výši 26 mil. Kè. Pøes meziroèní pokles objemu považujeme úkoly spojené s vìdou, vývojem a výzkumem za prestižní záležitost. 2. OBCHODNÍ ÈINNOST A PARTNEØI Podmínky na trhu Dynamika v tradièních komoditách LOM PRAHA s.p. ve støední Evropì není uspokojivá. Lze zaznamenat nové významné obchody, pøevážnì generální opravy (GO) dynamických agregátù; jde ale spíše o pøíležitostné akce. Trh oprav letadel v uvedeném prostoru se zužuje. To vede k posilování operací LOM PRAHA s.p. na jiných zahranièních trzích. Zde se setkáváme se silnými protihráèi. Ukazuje se, že jsme v otevøeném konkurenèním trhu schopni pøedložit zákazníkùm zajímavé nabídky a uzavøít obchodní kontrakty. Pohybujeme se tak nejen v oblastech, kde je naše znaèka známá, ale i v netradièních teritoriích. Vstoupili jsme s novými aktivitami na trh jihovýchodní Asie a pokraèujeme ve zpracovávání dalších obchodních pøíležitostí. Realizují se zakázky v Africe, možnosti se ukazují i v zemích amerického kontinentu a na Dálném Východì. Vedle toho pracujeme na vhodném napojení na struktury nadnárodních leteckých firem. Splnìní tohoto cíle pøinese zákazníkùm další zvýšení jakostních parametrù a vytvoøí pøedpoklad k dosažení nové úrovnì poskytovaných služeb. Obchodní zkušenosti uplynulého roku potvrzují, že zákazníci preferují komplexní služby a žádají certifikované a technologicky zvládnuté opravárenské produkty. Tyto podmínky chceme plnit v rámci mezinárodních opravárenských projektù, v kooperaci s prùmyslovými partnery v zemích zákazníkù. Rovnìž roste zájem o samostatné poskytování služeb. Pøi nejistém a stále se zužujícím trhu oprav pro AÈR je pro další podnikatelský rozvoj podstatná orientace na široký trh, kde naše bohaté portfolio pøedstavuje podnikatelskou výhodu. Opravárenské zakázky a modernizace Objem opravárenských zakázek meziroènì vzrostl u všech tøí divizí, které se opravami letecké techniky zabývají. V Divizi letecké techniky vysoké vytížení kapacit vyvolalo potøebu organizaèních zmìn. Tento stav byl zpùsoben zejména plnìním zahranièních kontraktù. Podnik dále upevnil postavení spolehlivého poskytovatele oprav a modernizací ruské letecké techniky, jehož kvalita a technická zdatnost je zcela pøijatelná i pro standardy NATO. LOM PRAHA s.p. úspìšnì navázal na rok 2006, kdy byl vybrán za dodavatele GO a modernizace vrtulníkù pro NATO/SHAPE s urèením pro Afghánskou národní armádu (ANA) a v roce 2007 pøedal v rámci tohoto projektu první tøi kusy opravených vrtulníku Mi-17. Navázané vztahy, jako napø. s organizacemi NATO a USA v Afghánistánu, dávají pøedpoklad pokraèování dalšími projekty a uzavøení dalších pøímých kontraktù na dodávky materiálu a služeb. Otevøení trhu v Africe Nigerii pokraèovalo zakázkami na GO vrtulníkù Mi-24, dále GO motorù a dodávkami dílù a materiálu, opìt s perspektivou dodávek i v dalším období. AÈR zmìnila na rok 2007 strukturu svých požadavkù, a tak opravy letecké techniky pro AÈR poklesly o cca 35%. Koncem roku 2007 pak podnik uzavøel významný kontrakt na projekt modernizace vrtulníkù Mi-171Š pro AÈR. Ten spolu s projektem ANA tvoøí klíèovou oblast produkce pro rok

15 5. Zpráva o podnikatelské èinnosti a stavu majetku Další obchodní aktivity V této oblasti mìly aktivity zejména akvizièní charakter s pøevažujícím charakterem kooperaèních a komplexnìjších projektù s tuzemskými i zahranièními organizacemi. Trh pro produkty LOM PRAHA s.p., pøi výrobním zvládnutí požadavkù vèetnì potøebných certifikací a zabezpeèení dodávek dílù pro GO, má vysoký potenciál ve vojenské i civilní sféøe a jeho reálné využití je již podmiòováno kapacitními možnostmi LOM PRAHA s.p. v daném èasovém období. Obchodnì významnou zakázkou bylo dokonèení realizace první fáze dodávek technologie a služeb pro zavedení GO motorù AI-25TL u vietnamského zákazníka. Na základì uzavøeného dodatku kontraktu bude projekt pokraèovat i nadále v letech Znalosti systémù velení a øízení byly realizovány v zakázkách pro vybrané jednotky AÈR. Vzrostl objem tzv. ostatních služeb pro AÈR, v roce 2007 to byly napø. projekty palubního odpovídaèe a speciálního vybavení pro vrtulníky Mi-35 a Mi-171Š. Na základì osvìdèených principù pokraèovalo v roce 2007 rovnìž plnìní projektù v rámci mandátních smluv uzavøených s Ministerstvem obrany ÈR. Letištní technická služba Úkolem letištní technické služby (LTS) je zajiš ování záruèního a pozáruèního servisu. Nejvìtší objem prací byl tradiènì proveden v tuzemsku pro AÈR. Nìkteré servisní výjezdy smìøovaly do zahranièí v rámci kompletního pokrytí potøeb zákazníkù napø. v Nigérii, v Etiopii a v Rumunsku. Poèet servisních zásahù z toho: Placených Neplacených z toho: z toho: AÈR: 51 Ost.: 23 AÈR: 13 Ost.: 2 Èinnosti LTS výraznì ovlivòuje pozitivní vztah uživatelù k produktùm LOM PRAHA s.p. Spokojenost koncových uživatelù a udržování osobních kontaktù nám pomáhá lépe poznat pøání a názory zákazníkù a reagovat na nì. Služby LTS nebyly v roce 2007 pøedmìtem reklamací. Nejvýznamnìjší obchodní partneøi LOM PRAHA s.p. klade v obchodní politice dùraz na udržování a rozvíjení vztahù se svými dlouhodobými a tradièními zákazníky v rámci zemí evropského spoleèenství, zemí Afriky, Asie a Ameriky. Souèasnì cílenì nabízí své technické, technologické a jakostní prostøedí a znalosti i novým zákazníkùm. V tìchto aktivitách mají významnou pozici probíhající certifikaèní procesy na jednotlivé druhy typových oprav. Doplòováním a rozšiøováním certifikací našich produktù zákazníkùm mùžeme oprávnìnì garantovat nejvyšší spolehlivost a kvalitu. V roce 2007 patøili k hlavním tuzemským obchodním partnerùm Armáda Èeské republiky, Moravan Aviation s. r. o. a Aero Vodochody, a. s.; v zahranièí NATO a další zákazníci z Nigerské republiky, Alžírské demokratické a lidové republiky, Slovenské republiky, Polské lidové republiky, Ruské federace a Rumunska. 3. PRODUKTY LOM PRAHA s.p. v roce 2007 tìžil z dobré pøípravy v závìru roku 2006 a naplnìním uzavøených kontraktù vytvoøil podmínky ke stabilizaci. Tu pak dále využíval k posílení schopnosti prosazovat se na zahranièních trzích. Potvrzuje se, že souèasné produktové portfolio je konkurenceschopné za pøedpokladu jeho trvalého ošetøování a selektování v návaznosti na mìnící se zákaznická pøání. Management podniku tento proces chápe jako jeden z nejaktuálnìjších úkolù. I to je jeden z dùvodù, proè poèet vnitøních jednotek, zajiš ujících produkci LOM PRAHA s.p. v roce 2007, vzrostl ze ètyø na pìt. Místnì a vìcnì odlišné èásti Divize letecké techniky byly pøevedeny do dvou samostatných divizí: Divize letadel (DLD) a Divize pohonných jednotek (DPJ). Další divize plnily plánované cíle v nezmìnìném èlenìní: Centrum leteckého 13

16 5. Zpráva o podnikatelské èinnosti a stavu majetku výcviku (CLV), Divize pístových motorù (DPM) a odštìpný závod Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany (VTÚLaPVO). Jednotlivé divize jsou pøedstaveny v krátkých portrétech. Centrum leteckého výcviku Centrum leteckého výcviku (CLV) bylo zøízeno Je dislokováno na letišti v Pardubicích. Divize mìla k celkem 158 zamìstnancù. Výluèným zákazníkem byla AÈR. CLV zabezpeèuje letecký výcvik pilotních žákù Univerzity obrany Brno a mladých pilotù Vzdušných sil AÈR. Divize provádí základní a pokraèovací letecký výcvik na letišti Pardubice. Nálet hodin pro AÈR Pùvodní plán (h) Splnìno (h, min.) Procenta % (pùv. plán) L ,35 112,5 Z , Mi , L Mi Celkem , Letecký výcvik byl pravidelnì kontrolován inspektory Velitelství Spoleèných sil AÈR a inspektory Odboru vojenského letectví MO. Pøi uvedených kontrolách ze strany AÈR nebyly zjištìny nedostatky ve výcviku a nedošlo k narušení metodiky výcviku. Bezpeènost leteckého výcviku má trvalou prioritu a v prùbìhu roku nedošlo k pøedpokladu letecké nehody z viny lidského èinitele. Leteckého výcviku se zúèastnilo celkem 86 pilotù AÈR a pilotních žákù Univerzity obrany Brno. V roce 2007 bylo u CLV zaznamenáno 16 pøedpokladù letecké nehody (PLN). Posádky AÈR a CLV všechny PLN øešily správnì. Kladem leteckého výcviku v oblasti bezpeènosti letu je, že ani jeden PLN nebyl z viny lidského èinitele ze strany CLV. Preventivní práce v rámci bezpeènosti letù je na požadované úrovni. Pøi provozu letecké techniky bylo dosaženo tìchto hodnot sledovaných parametrù spolehlivosti: Parametr Cílová hodnota Dosažená hodnota Provozuschopnost letecké techniky (%) 60,00 73,71 Nálet na jednu závadu celkem T0C (hod.) 15:00 20:34 Nálet na jednu závadu za letu T0L (hod.) 53:00 64:42 Letecký výcvik v roce 2007 byl provádìn na požadované profesionální úrovni. Tato skuteènost byla vždy kladnì hodnocena v rámci pravidelných kontrol èinnosti CLV za strany kontrolních orgánù AÈR. Divize letadel Divize letadel (DLD) vznikla v roce 2007 rozdìlením Divize letecké techniky. Je dislokována v Praze-Kbelích. Pracovištì jsou rozložena jak v základním závodì, tak v halách na letišti Praha-Kbely, kde pùsobí ve spolupráci s 24. základnou dopravního letectva AÈR. Divize mìla k celkem 235 zamìstnancù. Pro Divizi letadel byla hlavním zákazníkem AÈR. Významnými zákazníky jsou NATO/SHAPE (projekt ANA), Malvis Niger, Srí Lanka Air Force. Projektem ANA, na kterém se spolupodílí Divize pohonných jednotek, mìly obì divize zajištìny základní zakázkové krytí i na rok

17 5. Zpráva o podnikatelské èinnosti a stavu majetku K posílení schopnosti øídit významné projekty byl zøízen v rámci DLD samostatný úsek výzkumu, vývoje a zkušebnictví, který zahrnuje konstrukci, technologie a vývojovou dílnu. Základní výrobní programy: èásteèné a generální opravy vèetnì údržby letadel a vrtulníkù (L-39C, L-410, Mi-2, Mi-8, Mi-17, Mi-24 a Mi-171) opravy agregátù všech uvedených typù letecké techniky zástavby avioniky a systémù pasivní ochrany na Mi-17, L-39, AN-26 a W3-A Sokol modernizace vèetnì rekonstrukce interiérù na všech typech vrtulníkù Mi prodlužování meziopravních technických resursù vrtulníkù Mi-24/35 lakování letounù a vrtulníkù Divize pohonných jednotek Divize pohonných jednotek (DPJ) vznikla v roce 2007 rozdìlením Divize letecké techniky. Je dislokována v Praze-Malešicích. Divize mìla k celkem 243 zamìstnancù. Hlavním zákazníkem v roce 2007 byla AÈR. Významným zákazníkem byl NATO/SHAPE, v roce 2007 divize zaèala provádìt generální opravy AI-25TL pro civilní uživatele v USA. Pro DPJ je souèasnou prioritou pokraèování procesu získání certifikace od OAO Klimov na opravy motorù TV3-117 a reduktorù VR-14/VR-24. Certifikace umožní rozšíøit nabídku do civilního sektoru, kde je jmenovaná technika rovnìž využívána. V oblasti investic se v DPJ podaøilo vybudovat a zahájit provoz kapilární linky, která zvýší kvalitu provádìných defektoskopických kontrol. Základní výrobní programy: generální a èásteèné opravy AI-25TL, TV3-117, VR-14, VR-24, AI-9 opravy leteckých motorových agregátù galvanické práce povrchové ochrany vyvažování pro externí zákazníky zavádìní generálních oprav v zahranièí Divize pístových motorù Divize pístových motorù (DPM) vznikla v roce 2006 vyèlenìním z Divize letecké techniky. Je dislokována v Praze-Malešicích. Divize mìla k celkem 36 zamìstnancù. DPM udržuje a buduje aktivní zákaznickou základnu, do níž patøí Aeroklub Èeské republiky, aerokluby na Slovensku, v Polsku, Maïarsku, Nìmecku a Rumunsku. Významným klientem zùstává letecká škola alžírských vzdušných sil a øada individuálních majitelù letadel se zástavbou motorù LOM PRAHA s.p. Divize se orientuje na zachovávání letuschopného stavu flotily leteckých motorù M 132 M 337 všech verzí a M 462RF dle platných pravidel daných agenturou EASA, a to nejen pro motory registrované a provozované v ÈR, nýbrž ve všech ostatních zemích svìta tak, jak to ukládají povinnosti držitele typových certifikátù. 15

18 5. Zpráva o podnikatelské èinnosti a stavu majetku V oblasti technické byla pozornost vìnována ovìøení podmínek a rozpracování pravidel pro provoz motorù M na automobilní benzín s obsahem do 5% bioethanolu. V oblasti logistiky byly uzavøeny kontrakty s novými dodavateli náhradních dílù a skupin, kteøí poskytují dodávky za výhodnìjších podmínek, než tomu bylo u zdrojù stávajících. V oblasti prodejù je patrná slábnoucí poptávka po generálních opravách, náhradních dílech i novo-výrobních motorech, zpùsobená jednak rùstem cen pohonných a provozních hmot, ale i zmìnou výdajových priorit koneèných uživatelù na úkor nákladù na aktivity volného èasu, což je patrné pøedevším v západních zemích. V Rusku se stále oèekávaná konjunktura malého letectví posouvá v èase a trh není dostateènì vyspìlý k masivní absorpci letecké techniky v kategorii General Aviation. Oblast jihovýchodní Asie je pro produkty DPM stále uzavøená. Proto je aktuální prodejní strategie zamìøena na tržní výklenek historických letadel a jejich replik, kam je možno instalovat motory LOM PRAHA s.p. jako náhradu pùvodních a èasto již obtížnì provozovatelných motorù. V prùbìhu tvorby strategie rozvoje v roce 2007 nebyla DPM zaøazena do strategického produktového portfolia podniku; bylo rozhodnuto o vyèlenìní programu DPM mimo podnik. Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany, o. z. Odštìpný závod VTÚLaPVO byl, jako souèasné podnikové centrum výzkumu a vývoje, založen v roce Je dislokován v areálu Praha-Kbely. K mìl celkem 163 zamìstnancù. Obchodní aktivity byly realizovány zejména pro rùzné složky MO ÈR, vojenské útvary AÈR, vojenská zaøízení a další zákazníky. VTÚLaPVO o.z. se vedle tradièního zamìøení na vojenské letectví a PVO profiluje stále více na výzkum, vývoj a dodávky komunikaèních a informaèních systémù, oblast operaènì-taktických systémù velení a øízení vzdušných a pozemních sil, bezpilotní prùzkumné prostøedky (UAV), prostøedky pro letecké návodèí, zapisovaèe letových dat a poskytování služeb v oblasti letecké logistiky, tribodiagnostiky, pozemních leteckých zaøízení, øízení letového provozu apod. Øeší i speciální úpravy techniky pro úèast v zahranièních misích, napø. pancéøovaná vozidla TATRA 815 SOT, telemetrické prùzkumné systémy do tropických oblastí (vrtulníky SR 20), zástavbu lafet pro kulomet na vojenská vozidla, úpravy techniky pro Vojenskou policii a další práce dle požadavkù zákazníkù. Ve VTÚLaPVO o.z. pracuje od r Distribuèní informaèní støedisko (DIS) ÈR NATO/RTO (Research and Technology Organization). Novì vedoucí DIS je i národním koordinátorem RTO. Zamìstnanci odštìpného závodu VTÚLaPVO pùsobí v NAFAG (NATO Air Force Armaments Group) a odborných panelech NATO RTO. Nìkteré akce RTO byly úspìšnì poøádány s podporou DIS a jiných subjektù v ÈR. Zkoušení záchranných prostøedkù a padákové techniky bylo podloženo v èervenci úspìšnou reakreditací zkušební laboratoøe (L 1220) od Èeského institutu pro akreditaci, o.p.s. Oprávnìní od ÚCL má také zkušebna letadel (jejich výkonù a vlastností). Dalšími významnými pracovišti jsou laboratoø tribologické diagnostiky a zkušebna software, které umožòují vytváøet polygon a prostøedí pro ochranu utajovaných informací podle charakteru jednotlivých øešených projektù do úrovnì TAJNÉ. Jako první pracovištì v ÈR zvládl odštìpný závod VTÚLaPVO zpracování technické dokumentace svých produktù (napø. kompletu UAV) podle mezinárodního standardu ASD S1000D. 16

19 5. Zpráva o podnikatelské èinnosti a stavu majetku V rámci VTÚLaPVO o.z. jsou provádìna nezávislá šetøení leteckých nehod a pøedpokladù leteckých nehod a zabezpeèovány expertizy. Tyto práce jsou provádìny pro MO ÈR, Velitelství spoleèných sil i pro civilní sektor. Zamìstnanci odštìpného závodu dlouhodobì pøi øešení výzkumných, vývojových, výrobních a zkušebních úkolù tradiènì spolupracují s mnoha významnými akademickými pracovišti, prùmyslovou sférou i s pøíslušníky ozbrojených sil z ÈR, ale i z èlenských státù NATO a dalších vyspìlých zemí celého svìta pøi plném respektování platné legislativy, smluv a zájmù zúèastnìných stran. 4. LIDSKÉ ZDROJE Vývoj poètu a skladby zamìstnancù Fyzický poèet zamìstnancù LOM PRAHA s.p. k dosáhl 950 osob. Meziroèní zvýšení poètu zamìstnancù o 21 bylo spojeno pøedevším se zvýšenými nároky na kapacity odštìpného závodu a èásteènì též Divize letadel. Extenzivní zpùsob zajištìní produkce byl spíše doplòkovým opatøením souvisejícím s optimalizací struktury zamìstnancù. V roce 2007 bylo pøijato 112 zamìstnancù, 91 zamìstnancù ukonèilo pracovní pomìr. K plnìní krátkodobých a mimoøádných úkolù bylo uzavøeno 132 dohod o práci konané mimo pracovní pomìr. Péèe o zamìstnance LOM PRAHA s.p. klade trvale dùraz na prohlubování a zvyšování kvalifikace svých zamìstnancù. Základní a povinnou oblastí jsou zákonná periodická školení realizovaná pro jednotlivé zamìstnance, kteøí v rámci svého pracovního zaøazení vykonávají èinnosti legislativnì ošetøené periodickým pøezkoušením nebo pøeškolením. V roce 2007 byla na vzdìlávání zamìstnancù vynaložena èástka 1,2 mil. Kè. Rozvojové a vzdìlávací aktivity byly zamìøeny pøedevším na získání osvìdèení k údržbì techniky a kurzy z oblasti tzv. regulovaných èinností. Znaèný podíl pøedstavuje také jazyková pøíprava zamìstnancù zajiš ovaná v souvislosti s rozvojem zahranièních aktivit podniku. Byla zahájena pøíprava rozsáhlého vzdìlávacího projektu zamìøeného na všechny zamìstnance podniku, kteøí pøi své pracovní èinnosti využívají softwarové produkty MS Office. Projekt je plánován na období let 2008 až V roce 2007 byla na podnìt odborové organizace vyhlášena veøejná zakázka na zajištìní stravovacích služeb. Od 1. záøí 2007 poskytuje zamìstnancùm v Malešicích stravovací služby spoleènost GASTRO FANTA s.r.o. Zmìna dodavatele pøinesla zøetelné zvýšení kvality poskytovaných služeb a pøispìla ke zvýšení spokojenosti zamìstnancù. Benefity LOM PRAHA s.p. v rámci vytváøení pozitivních zamìstnaneckých vztahù poskytuje zamìstnancùm výhody pokrývající široké spektrum jejich potøeb. K nejvýznamnìjším benefitùm patøí: pøíspìvek na stravování pøíspìvek na rekreaci zamìstnance a jeho dìtí sociální pùjèky a výpomoci odmìny pøi životních a pracovních výroèích skupinové úrazové pojištìní pro zvláš rizikové profese pøíspìvek na penzijní pøipojištìní a životní pojištìní Vztahy státního podniku s odbory V LOM PRAHA s.p. pùsobí tøi základní organizace ÈMOSA, ve kterých je odborovì organizováno 256 zamìstnancù, tj. 26,95% jejich celkového poètu. Dobrou úrovní úpravy pracovnìprávních vztahù, odmìòování a benefitù podnik vytváøí pøedpoklady pro udržení sociálního smíru. Výsledkem shody mezi podnikem a odbory je Kolektivní smlouva na rok 2008, podepsaná 14. listopadu

20 5. Zpráva o podnikatelské èinnosti a stavu majetku Spolupráce se školami Podnik dlouhodobì spolupracuje s nìkolika støedními školami a uèilišti. Prostøednictvím personálního útvaru byly uzavøeny smlouvy napøíklad se SOŠ a SOU Odolena Voda, se SŠ elektrotechniky a strojírenství v Praze 10, se SPŠ v Praze 10, s VOŠ a SPŠ elektrotechnickou v Praze 1 a VOŠ a SPŠ dopravní v Praze 1. Podnik umožnil ve školním roce 2006/2007 absolvování odborné praxe 59 studentùm a žákùm. 5. STRATEGICKÉ ZÁMÌRY Pro dosažení zvolených strategických cílù v následujícím období provede podnik nezbytná opatøení v oblasti manažerského i ekonomického øízení podniku. Pro budoucnost podniku je nezbytná jeho transformace, a to cestou redislokace do jedné lokality s cílem optimalizovat strukturu a velikost výrobních kapacit, nákladù a lidských zdrojù. Tímto opatøením je odhadováno snížení režijních nákladù LOM PRAHA s.p. v plánovaném období 8 let cca o 200 mil. Kè. V cílovém stavu je uvažováno s umístìním kapacit LOM PRAHA s.p. v jedné lokalitì na ploše m 2 ze souèasných m 2. Harmonogram redislokace a detailní analýza dopadù tohoto rozhodnutí je pøedmìtem strategie podniku na roky S tím je spojeno zavedení projektového øízení a optimalizace portfolia na základì ekonomických ukazatelù. Produkty a služby, které budou identifikovány jako ekonomicky nevýhodné, budou v pøípadì jejich nezbytnosti zajiš ovány formou outsourcingu. V oblasti obchodu a naplòování výrobních kapacit budou vyhledávány nové pøíležitosti a podnik se více zamìøí na poskytování produktù s vyšší pøidanou hodnotou. Dokonèením již zapoèatého procesu certifikace oprav letecké techniky jejich výrobci a konstrukèními kanceláøemi získá podnik jedineèné postavení mezi státy EU/NATO a nezanedbatelnou konkurenèní výhodu na svìtovém trhu. Poslání podniku Základní poslání podniku vychází ze zakládací listiny podniku a jeho statutu. Hlavním cílem podniku je nabídnout skladbu produktù a služeb k uspokojení strategických zájmù zakladatele. Jedná se zejména o zabezpeèení životního cyklu letecké techniky AÈR, zajištìní komplexního výcviku leteckého a pozemního personálu, rozvoj systémù velení, øízení a komunikace a rozvoj výzkumu a vývoje. Strategické cíle být strategickým podnikem MO ÈR dosáhnout ekonomické prosperity stát se moderním, respektovaným a certifikovaným leteckým podnikem Zákaznické cíle udržet vysokou kvalitu a spolehlivost poskytovaných produktù a služeb nabízet komplexní služby na svìtové úrovni poskytovat profesionální podporu a servis k produktùm a službám Cíle k uspokojování potøeb zakladatele zvyšování hodnoty podniku a prosperity spoleènosti uspokojování potøeb zakladatele v požadovaném èase a kvalitì jednoznaènì a srozumitelnì prezentovat podnikatelské aktivity a zámìry 6. ŽIVOTNÍ PROSTØEDÍ LOM Praha s.p. trvale vìnuje ochranì životního prostøedí náležitou péèi a upøednostòuje cestu minimalizace rizik a prevence zneèiš ování. V roce 2007 pokraèoval trend snižování emisí do všech složek životního prostøedí, èímž podnik dosáhl vyøazení z A i B skupiny zákona 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií. Kontrolními orgány státní správy bylo v r provedeno 5 kontrol a místních šetøení v jednotlivých složkách životního prostøedí a nebyly shledány žádné závady. S podnikem nebylo v r vedeno žádné správní øízení, které by se týkalo ochrany životního prostøedí. 18

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky Místo podnikání

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008)

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 70645973 Název: Základní škola a Mateøská škola Smilovice,

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31.

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31. ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455 Název: Dobrovolný svazek obcí Èistší

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev AKTIVA CELKEM 1 978 056,07 1 124 937,31 853 118,76 192

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70983071 Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM 520 603,52 193 573,80 327 029,72 463 000,00 A. Stálá

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292907 Název: Obec Jamolice Sestavená k

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè) : 13 / 2010 IÈO: 70238880 Název: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko AKTIVA CELKEM 1 295 821 251,20

Více

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00190900 Název: Obec Spojil AKTIVA CELKEM 48 538

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009)

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem øádná mimoøádná

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00578282 Název: Obec Butoves AKTIVA CELKEM 30 606

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 37

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 45671745 Název: Vod.a kan. Znojemsko ZSO AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 13 / 2011 IÈO: 00542300 Název: obec Oøechov AKTIVA CELKEM 66

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 00580775 Název: Obec Suchovršice AKTIVA CELKEM

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - formát CSÚIS) : 13 / 2011 IÈO: 72040971 Název: Svazek obcí Hluboké - Krokoèín - Újezd u Rosic AKTIVA

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 obsah Slova øeditelù Zpráva pøedstavenstva o èinnosti Zpráva o vztazích Zpráva auditora Zpráva auditora k výroèní zprávì Úèetní závìrka Pøíloha úèetní závìrky Kontakty

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky,

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, ROK 2002 Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, praèky a sušièky. Prvotní jsou informace a až

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 213 Úvodní slovo 2 Výkaz ziskù a ztrát 8 Rozvaha 9 Pøíloha k úèetní závìrce 12 Pøehled o penìžních tocích 18 Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 2 Vztahy mezi propojenými osobami 21 Ostatní informace

Více

Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA

Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.... 2 Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva... 3 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA V Ý R O È N Í Z P R Á V A

VÝROÈNÍ ZPRÁVA V Ý R O È N Í Z P R Á V A VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2 0 0 5 Obsah Slova øeditelù - slovo generálního øeditele - slovo obchodního øeditele - slovo finanèního øeditele - slovo projekèního øeditele - slovo technického øeditele - slovo øeditele

Více

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 212 Úvodní slovo 2 Výkaz ziskù a ztrát 7 Rozvaha 8 Pøíloha k úèetní závìrce 11 Pøehled o penìžních tocích 18 Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 2 Vztahy mezi propojenými osobami 21 Ostatní informace

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

V roční zpráva 2014 ýroční zpráva 2014 www.klementas.cz

V roční zpráva 2014 ýroční zpráva 2014 www.klementas.cz Výroční zpráva 2014 www.klementas.cz Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014 Pøedstavenstvo spoleènosti pøedkládá valné hromadì tuto Zprávu o podnikatelské èinnosti

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.

Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s. OBSAH: Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.... str. 2 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti spoleènosti a o stavu jejího majetku... str. 3 Rozdìlení zisku roku 2002... str. 8 Vrcholové orgány spoleènosti...

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 12 2

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 12 2 12 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2012 2 OBSAH ÈÁST I. PLASTIKA a.s. 1. PROFIL SPOLEÈNOSTI 2. OBCHOD 3. ØÍZENÍ JAKOSTI 4. VÝROBA A TECHNOLOGIE 5. ØÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJÙ 6. FINANCE 7. STRATEGIE PRO ROK 2013 8. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁV 1 A 2011 1

VÝROÈNÍ ZPRÁV 1 A 2011 1 11 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2011 2 OBSAH ÈÁST I. PLASTIKA a.s. 1. PROFIL SPOLEÈNOSTI 2. VÝSLEDKY ROKU 2011 3. INVESTICE A TECHNOLOGIE 4. ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJÙ 5. ØÍZENÍ JAKOSTI 6. STRATEGIE PRO ROK 2012 7. ZPRÁVA

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 OMNIPOL a. s. Z p r á v a 2 0 0 0 ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI...................... 4 STRUKTURA

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. 2 0 1 0 VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. Motto Každá lidská èinnost se nakonec musí nìjak projevit v èíslech. Tomáš Ba a VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. Obsah Úvodní slovo øeditele spoleènosti Klíèové

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Svazek obcí regionu Ruda, 9. kvìtna 40 78963 Ruda nad Moravou, Obec, IÈ:69601488 sestaven k : 31.12.2010 za období:

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Obec Myslív, Myslív 52 34101 Myslív,, IÈ:00255840 sestaven k : 31.12.2010 za období: 12/2010 v Kè A.1. Informace

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ilona Stránská Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 13 3

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 13 3 13 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2013 2 OBSAH 1. PLASTIKA a.s. 1.1 PROFIL SPOLEÈNOSTI 1.1.1 Historie 1.1.2 Základní fakta 1.1.3 Vlastnická struktura 1.1.4 Organizaèní struktura 1.1.5 Pøedstavenstvo a dozorèí rada 1.2

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Se sídlem: Mstský úad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava Dobrovolný svazek obcí, I: 70908222 www.mikroregion.info OZNÁMENÍ O ZVEEJNNÍ NÁVRHU Závrený úet Mikroregionu

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2008 (v Kè) sestavený ke dni 30.03.2009 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 2002. podle zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 2002. podle zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 2002 podle zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù 2 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. 1. 2. 3. OBSAH Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Slovo úvodem. Obecná èást........................

Slovo úvodem. Obecná èást........................ Výroèní zpráva 21 Obsah Slovo úvodem Slovo úvodem Obecná èást Obecná èást Základní informace Organizaèní struktura Personální struktura......... 3 4 5 Zamìøení a èinnost spoleènosti... 5 Hlavní cíle spoleènosti...

Více