Úvod do spolupráce školy a firmy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod do spolupráce školy a firmy"

Transkript

1 Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve škole Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, Krakovská 1095, Ostrava-Hrabůvka Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, je škola s dlouholetou tradicí výuky gastronomických oborů. Byla založena v roce 1956 jako Učňovská obchodní škola ve Vranově nad Dyjí. V roce 1957 byla přemístěna do Ostravy a její organizací bylo pověřeno Ředitelství restaurací Ostrava-sever. Z původně malé školy s několika třídami se v průběhu let vyvinulo moderní školské zařízení komplexního typu. Během své více než padesátileté existence škola prošla řadou dílčích změn, několikrát změnila své působiště, její profilace však zůstává stejná. Za dobu svého působení si vydobyla pevné místo mezi školami nejen na Ostravsku, ale i ve vzdělávacím systému Moravskoslezského kraje. Výuka je realizována stabilním pedagogickým sborem, jehož členům je vytvořen dostatečný prostor pro rozvíjení odborných i pedagogických kompetencí, což má příznivý dopad na kvalitu výuky. Jednoznačnost odborného zaměření školy je výhodou i při budování odborného zázemí přímo ve škole. V odborných učebnách jsou pro výuku k dispozici moderní technologická zařízení a nově je zprovozněno gastrocentrum, v němž je vytvořeno kvalitní zázemí pro výuku podle nejnovějších gastronomických trendů s využitím odpovídajících technologií. Výuku odborného výcviku zajišťuje škola smluvně v gastronomických provozovnách fyzických nebo právnických osob pod vedením učitelů odborného výcviku nebo u vyšších ročníků na individuálních pracovištích pod vedením instruktorů. V současné době tak absolvuje odborný výcvik formou skupinové nebo individuální výuky v 41 provozovnách 590 žáků školy. Pro své žáky i pro veřejnost škola pravidelně organizuje dlouhodobé i krátkodobé vzdělávací aktivity (barmanský kurz, kurz studené kuchyně, kurz vyřezávání ovoce a zeleniny, sommelierský kurz apod.). Významná je i spolupráce s Úřadem práce v Ostravě při zajišťování rekvalifikačních kurzů. Škola dlouhodobě úzce spolupracuje s firmami gastronomického zaměření, s hotely a restauracemi, aktivně se jako člen účastní práce v asociacích a sdruženích: Hospodářská komora ČR, Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Asociace hotelů a restaurací ČR, barmanská asociace CBA, Asociace číšníků ČR a KLACR ČR. Žáci školy se pravidelně účastní odborných soutěží regionálního i republikového charakteru, v nichž dosahují velmi dobrých výsledků L/01 Gastronomie Obor L/01 Gastronomie je čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou. Výuka oborů vzdělání s maturitní zkouškou probíhá na škole s různými obměnami již 35 let. Učební obory kuchař a číšník s maturitou byly do vzdělávací nabídky školy experimentálně zavedeny v roce 1978, první maturitní zkoušky proběhly v roce V současné době je výuka ve zmiňovaném oboru realizována podle dvou školních vzdělávacích programů Gastronomie-kuchař a Gastronomie-číšník, které jsou vytvořeny podle rámcového vzdělávacího programu L/01 Gastronomie. Školní vzdělávací programy se liší v hodinových dotacích profilujících předmětů, tedy technologie a stolničení. Specifika zaměření jsou pak z obsahového hlediska zohledněna také při výuce ostatních odborných a všeobecně-vzdělávacích předmětů. Předpokladem pro přijetí uchazeče ke vzdělávání v oboru je splnění podmínek stanovených zákonem č. 564/2004 Sb.,

2 Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 671/2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, a kritérií stanovených ředitelem školy pro konkrétní přijímací řízení. Konkrétní podmínky přijímacího řízení jsou každoročně aktualizovány a jsou zveřejňovány na webových stránkách školy. Při přijímání ke vzdělávání se hodnotí dosažené studijní výsledky, zájem uchazeče o obor a předpoklady pro jeho vykonávání po stránce fyzické a osobnostní. K posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor podle nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání je příslušný praktický lékař. Po přijetí ke studiu škola požaduje vystavení zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství. Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou, která se dělí na dvě části: společnou a profilovou. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. Škola připravuje žáky na zkoušky společné části maturitní zkoušky v rozsahu základní úrovně obtížnosti. Společná část maturitní zkoušky se skládá ze tří zkoušek, které zadává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, určuje jejich rozsah a formu a také stanoví kritéria jejich hodnocení: - zkouška z českého jazyka a literatury, - zkouška z anglického nebo německého jazyka, - volitelná zkouška z matematiky nebo občanského a společenskovědního základu. Profilová část maturitní zkoušky slouží k profilaci žáků s ohledem na specifika a možnosti školy a možnosti uplatnění absolventa na trhu práce, popř. v dalším studiu. Skládá se ze dvou povinných zkoušek, jejichž obsah, formu, témata a termíny stanovuje ředitel školy: - ústní zkouška z ekonomických předmětů, - praktická zkouška z odborného výcviku. Absolvent najde uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích ve stravovacích a ubytovacích zařízeních na pozicích kuchař, číšník, barman, sommelier, barista, šéfkuchař, vrchní číšník, provozní. Je připraven vykonávat odborné gastronomické činnosti na různých pracovních pozicích a v právně organizačních formách podnikání jako zaměstnanec, zaměstnavatel nebo podnikatel. Vzdělávání žáků je organizováno jako čtyřleté denní studium. Probíhá ve dvoutýdenních cyklech, v nichž se pravidelně střídá 7 dnů teoretického a 3 dny praktického vyučování. Součástí vzdělávání je i souvislá odborná praxe v celkovém rozsahu 5 týdnů, která probíhá ve ročníku. Mamaison Business & Conference Hotel Imperial Ostrava, Tyršova 6, Ostrava Spolupráce školy s Mamaison Business & Conference Hotelem Imperial Ostrava má dlouhou tradici. V tehdejším Hotelu Imperial bylo učňovské středisko Interhotelů zřízeno jako jedno ze dvou (druhé bylo lokalizováno do Olomouce) již v roce V rámci Interhotelu Ostrava byli žáci umístěni na odbornou praxi ve zmiňovaném Hotelu Imperial a v Hotelu Palace. Škola zajišťovala pro tyto žáky teoretickou výuku. V roce 1994 pak byly hotely Imperial a Palace rozděleny a v Hotelu Imperial

3 Klady spolupráce Zápory spolupráce Plánování spolupráce Okolnosti ovlivňující kvalitu spolupráce Smluvní vztah Výsledky učení Výběr žáků pro pracoviště bylo zřízeno Středisko praktické výchovy. Škola opět pro žáky zajišťovala teoretickou výuku. Středisko praktické výchovy bylo v roce 2002 zrušeno a od té doby je odborný výcvik na této provozovně zajišťován na základě smluvního vztahu. Spolupráce s Mamaison Business & Conference Hotelem Imperial Ostrava při vzdělávání žáků je přínosná zejména díky možnosti seznámit žáky s činnostmi v prostředí reálného zařízení veřejného stravování. Žáci se již od 1. ročníku zapojují, po boku kmenových zaměstnanců firmy, do přípravy pokrmů i obsluhy (podle zaměření ŠVP). V souladu se školním vzdělávacím programem se zabývají činnostmi, které vedou k získání a upevnění kompetencí potřebných pro vykonávání zvoleného povolání. Denní konfrontace s realitou praxe a zkušenými pracovníky v oboru přináší žákům i učitelům odborného výcviku nebo odborné praxe cennou zpětnou vazbu o postupu získávání a upevňování klíčových kompetencí. Na základě této zpětné vazby pak může škola pružně reagovat úpravami nebo změnami ŠVP na připomínky odborníků z praxe. Negativní stránkou spolupráce z pohledu školy je skutečnost, že firmy, ve snaze racionalizovat své náklady, mají snahu omezovat počty žáků na pracovištích, a tím škole ubývají pracoviště se skupinovou výukou. Z hlediska spolupracujících firem je jako největší negativum zmiňována vysoká absence žáků, která může ohrozit organizaci práce. S ohledem na dlouhodobou úzkou spolupráci s provozovnami v rámci odborného výcviku byla součinnost s odborníky z praxe zahájena hned v první fázi tvorby školního vzdělávacího programu. Koordinátoři ŠVP projednali s oslovenými zástupci provozoven vymezení požadovaných odborných kompetencí, předpokládané výsledky vzdělávání a podmínky nezbytné k dosažení stanovených cílů, a to zejména z hlediska praktického vyučování. Připomínky pak byly následně zohledněny a zapracovány do školních vzdělávacích programů. Obsah vzdělávání byl rozvržen do jednotlivých ročníků a předmětů tak, aby postup osvojování a upevňování odborných kompetencí měl časovou a logickou návaznost. Na základě vytvořených ŠVP byly zpracovány podrobné tematické plány výuky. Spolupráce na další školní rok je plánována vždy již na konci předcházejícího školního roku. Vedení školy ve spolupráci s vedením provozovny upravuje počty žáků, které je možné v konkrétním zařízení společného stravování umístit. Díky dlouhodobé spolupráci s řadou provozoven můžeme konstatovat, že hlavním a nejdůležitějším prvkem kvality je v této oblasti schopnost konstruktivní komunikace mezi školou a spolupracující firmou. Je nutné, aby obě partnerské strany respektovaly svá specifika a v případě vzniku problému dokázaly hledat a najít řešení, která budou ku prospěchu všech zúčastněných a nebudou na úkor kvality vzdělávání ani provozu zařízení společného stravování. Smluvní vztah, kterým je upravována přítomnost žáků na pracovišti, je uzavírán jako dlouhodobá rámcová smlouva mezi školou a firmou. Konkrétní náplň výuky není uvedena ve smlouvě mezi školou a provozovnou. Výuka probíhá podle tematických plánů, které jsou vytvořeny v souladu se školními, potažmo rámcovými vzdělávacími programy. Za jejich plnění zodpovídají učitelé, případně instruktoři odborného výcviku. Žáci jsou na počátku každého školního roku přiděleni na konkrétní pracoviště. Rozmístění žáků na pracoviště je v kompetenci vedoucích učitelů odborného výcviku. Pokud v rámci některého konkrétního pracoviště není možné zajistit rozvoj všech

4 požadovaných odborných kompetencí, jsou žáci přesunuti na jiná pracoviště dle přeřazovacího plánu. Kontrola Nedílnou součástí realizace praktického vyučování v provozovnách je kontrola a hodnocení. Žáci jsou průběžně kontrolováni učitelem nebo instruktorem odborného výcviku. Jsou posuzovány kvalitativní i kvantitativní změny jejich odborných kompetencí a je prováděno jejich hodnocení. Žáci jsou s výsledky kontrol a dílčího hodnocení neprodleně seznamováni, aby získali zpětnou vazbu o posunu, kterého v daném období dosáhli. Hodnocení spolupráce Je realizováno pravidelné hodnocení spolupráce školy a firmy jednak mezi učitelem odborného výcviku a nejbližšími nadřízenými pracovníky provozovny (zpravidla vedoucím směny, šéfkuchařem, provozním) a jednak na úrovni vedení spolupracujících organizací. Hodnocení po linii učitel odborného výcviku nejbližší nadřízený pracovník probíhá průběžně, minimálně 1x týdně. Cca čtvrtletně pak probíhá hodnocení na úrovni vedení. Prostor pro vlastní sdělení a názory Možnost umístit žáky v rámci odborného výcviku a odborné praxe na špičkové pracoviště, kterým Mamaison Business & Conference Hotel Imperial Ostrava bezesporu je, je pro školu velkým přínosem. To, že se žáci již od 1. ročníku pohybují v reálném pracovním prostředí, napomáhá mimo jiné i vytváření správných pracovních návyků a usnadňuje jim pak přechod ze školy do zaměstnání.

5 Odborný výcvik (H, L) Škola, název, adresa Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, Ostrava-Hrabůvka Kód a název oboru vzdělání L/01 Gastronomie Místo výkonu odborného výcviku Odborný výcvik je realizován v Mamaison Business & Conference Hotelu Imperial Ostrava, Tyršova 6, Ostrava. Cíle odborného výcviku v reálném Cílem odborného výcviku v reálném pracovním prostředí je umožnit žákům získávat, upevňovat a prohlubovat kompetence pracovním prostředí potřebné pro výkon zvoleného povolání v prostředí, do kterého nastoupí po ukončení školy. Žáci mají možnost využívat poznatky získané v teoretické výuce, získávat nové a upevňovat a rozvíjet ty stávající. Při spolupráci se zkušenými pracovníky mohou korigovat své představy o uplatnění vlastních znalostí a dovedností. Začlenění do pracovního týmu přispívá u žáků Popis činností vykonávaných v reálném pracovním prostředí Očekávané kompetence žáka k vytváření správných pracovních návyků. Žáci jsou v průběhu odborného výcviku začleněni do kolektivu zaměstnanců a vykonávají činnosti, které směřují k vytvoření a upevnění odborných kompetencí, v závislosti na tom, který ŠVP si zvolili. Míra náročnosti, případně komplexnost zadaných úkolů se liší podle toho, který ročník žáci absolvují. U ŠVP Gastronomie-číšník se jedná zejména o získávání praktických dovedností pro servis pokrmů a nápojů. Žáci jsou vedeni k osvojení techniky jednoduché i složité obsluhy hostů v odbytovém středisku, naučí se pracovat s vybavením odbytových středisek. Učí se organizovat a řídit práci v různých formách obsluhy. U ŠVP Gastronomie-kuchař jde o získávání praktických dovedností pro výrobu a servis pokrmů a nápojů. Žáci jsou vedeni k osvojení technologických postupů přípravy pokrmů, využívání poznatků o racionální výživě, dietách a alternativních způsobech stravování, seznamují se také se základy techniky jednoduché obsluhy v odbytovém středisku a učí se pracovat s vybavením výrobních a odbytových středisek. Nedílnou součástí je u obou ŠVP uplatňování zásad bezpečnosti a hygieny práce v gastronomickém provozu, dodržování hygienických předpisů pro práci s potravinami. Předpokládá se, že úspěšný absolvent oboru je vybaven těmito odbornými kompetencemi: - ovládá technologii přípravy pokrmů, - ovládá techniku odbytu, - vykonává řídicí činnosti ve stravovacím provozu, - orientuje se v základních obchodně-podnikatelských aktivitách, - dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, - usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, - jedná ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje.

6 Organizační zajištění: Odborný výcvik je na tomto pracovišti realizován formou skupinové výuky. Na pracovišti jsou 2 smíšené skupiny žáků ročníku (dle ŠVP zařazených na pozici kuchař nebo číšník), vedené učiteli odborného výcviku. Kromě učitelů odborného výcviku je na pracovišti celkem 9 instruktorů odborného výcviku, jejichž kvalifikace odpovídá platné legislativě. Instruktoři jsou zaměstnanci Mamaison Business & Conference Hotelu Imperial Ostrava a vedou odborný výcvik v případě nepřítomnosti učitele odborného výcviku nebo na pracovištích s individuální formou výuky. počet zúčastněných žáků Celkem 52 žáků oboru L/01 Gastronomie. časové rozmezí, hodinová dotace materiálně technické zabezpečení Odborný výcvik je dotován celkem 40,5 hodinami týdně za celou dobu studia. Do jednotlivých ročníků je tato dotace rozdělena následovně: 1. ročník 9 hodin týdně, 2. ročník 10,5 hodin týdně, 3. ročník 10,5 hodin týdně, 4. ročník 10,5 hodin týdně. Výuka probíhá ve dvoutýdenních cyklech, v nichž je odborný výcvik zařazen vždy ve 3 dnech, u 1. ročníků je doba odborného výcviku stanovena na 6 hodin, u ročníku na 7 hodin. Odborný výcvik je na pracovišti realizován celoročně. Každý učební den odborného výcviku je rozdělen na část metodické přípravy a produktivní práci, přičemž minimální počet hodin produktivní práce za den je 1, maximální je totožný s denní dobou odborného výcviku v jednotlivých ročnících. Odborný výcvik je realizován v gastronomickém zařízení nejvyšší úrovně, čemuž odpovídá jeho technologické vybavení i zařízení prostorů určených pro hosty. Žáci se v průběhu odborného výcviku učí pod dohledem učitelů odborného výcviku technologická zařízení obsluhovat a racionálně využívat. Postupně vykonávají všechny činnosti, které vedou k získání kompetencí potřebných k vykonávání činností na pozici kuchař nebo číšník. personální zajištění Odborný výcvik je veden učiteli odborného výcviku, kteří jsou na pracovišti přítomni denně. V případě nepřítomnosti jsou zastoupeni instruktory. Na pracovišti je celkem 9 instruktorů. Činnost instruktorů řídí a koordinují vedoucí učitelé odborného výcviku. legislativní a finanční zajištění Odborný výcvik na pracovišti je zabezpečován na základě smlouvy o zajištění odborného výcviku a příkazní smlouvy k finančnímu vypořádání při zajištění odborného výcviku. V souladu se zákonem 561/2004 Sb. (školský zákon) žákům přísluší odměna za produktivní práci, její výše je upravena nařízením vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, a dalšími právními předpisy. Počty hodin pro odměňování jsou zakotveny ve smlouvě a jsou: u 1. ročníku 1 hodina produktivní práce denně, u 2. ročníku 3 hodiny produktivní práce denně, u 3. a 4. ročníku 4 hodiny produktivní práce denně. Produktivní práci evidují učitelé odborného výcviku, svou evidenci nechají v provozovně odsouhlasit a potvrdit. Tato oboustranně schválená evidence produktivní práce se pak stává podkladem pro vypořádání závazků plynoucích z příkazní smlouvy. Odměna za produktivní práci je po odečtení úhrady za odebranou stravu žákům poukazována na osobní účty nebo jim je vyplácena v hotovosti. Z hlediska BOZP musí smluvní pracoviště vyhovovat všem závazným hygienickým a bezpečnostním předpisům. Žáci vykonávají činnosti přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji, a to pod stálým dohledem učitele nebo instruktora odborného výcviku. Pro vstup na pracoviště jsou žáci vybaveni zdravotním průkazem. Učitel nebo instruktor odborného výcviku provádí s každou skupinou 1x měsíčně školení BOZP, jehož obsah a průběh

7 Hodnocení Popis zkušeností (vč. minulých školních roků), plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce Do jaké míry se daří naplňovat představu o fungování spolupráce v dané oblasti zaznamenávají do zápisníků BOZP. Na rizika při konkrétních činnostech jsou žáci upozorňováni denně. Pro pracoviště je vytvořen seznam rizik, včetně stanovených způsobů, jak jim předcházet či zabránit. Učitelé odborného výcviku po celou dobu učebního dne dohlíží, aby žáci konali z hlediska kategorizace pouze ty práce, které jsou zařazeny do 1. kategorie. Škola poskytuje žákům osobní ochranné prostředky na základě konkrétních podmínek a zhodnocení rizik, přičemž vychází ze zákoníku práce a dalších právních norem, kterými se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz školy. Žáci jsou na odborném výcviku hodnoceni pravidelně, v průběhu i po ukončení, v souladu s klasifikačním řádem školy. Portfolio kompetencí žáka je určeno ŠVP a učitel odborného výcviku průběžně sleduje, jestli konkrétní žák získává požadované kompetence a jestli dochází ke kvalitativnímu posunu jejich úrovně. O absolvování odborného výcviku na pracovišti není vydáván žádný certifikát. Průběh a přínos odborného výcviku je pravidelně hodnocen vedením školy a vedením provozovny a spolupráce je na základě tohoto hodnocení korigována. Dlouholetá spolupráce s provozovnou přinesla oběma zúčastněným stranám řadu zkušeností. Žáci mají výbornou příležitost seznámit se s reálným pracovním prostředím v době, kdy si teprve utvářejí pracovní návyky. Tato skutečnost jim umožňuje účinněji aplikovat poznatky získané v rámci teoretického vyučování, což zvyšuje efektivitu vzdělávacího procesu. Za velmi cennou zkušenost považujeme také nutnost přizpůsobit se interpersonálním vztahům v reálném pracovním kolektivu. Zejména v této oblasti došlo v průběhu let k posunu konflikty mezi pracovníky nepedagogy a žáky jsou méně časté. Zpětná vazba o kvalitě a rozsahu vytvářených odborných kompetencí je důležitá pro práci školy z hlediska aktualizace školního vzdělávacího programu. Nejčastější třecí plochou při realizaci odborného výcviku na provozovně je poměrně vysoká absence žáků, která s sebou přináší organizační problémy. Z hlediska školy se pak negativně projevuje současná složitá ekonomická situace, která provozovny nutí redukovat počty pracovníků, což se projevuje i v klesajícím počtu žáků, které je možno na provozovny umístit. Díky vůli školy i provozovny se příležitostné problémy daří řešit ke spokojenosti obou stran a realizaci odborného výcviku v reálném pracovním prostředí můžeme hodnotit jako jednoznačně přínosnou pro profesní růst žáků. Představu o spolupráci v dané oblasti se daří realizovat velmi dobře.

8 Odborná praxe (M, L) Název a adresa školy Kód a název oboru vzdělání Místo výkonu praxe Cíle odborné praxe v reálném pracovním prostředí Popis činností vykonávaných v reálném pracovním prostředí Kompetence Popis realizace Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, Krakovská 1095, Ostrava-Hrabůvka L/01 Gastronomie Odborná praxe je realizována v Mamaison Business & Conference Hotelu Imperial Ostrava, Tyršova 6, Ostrava. Cílem odborné praxe v reálném pracovním prostředí je v návaznosti na odborný výcvik umožnit studentům upevnit a prohloubit získané odborné kompetence. V rámci odborné praxe se věnují částečně také získávání odborných kompetencí, které nejsou pro jejich školní vzdělávací program primární, tzn. číšníci kuchařským a naopak. Odborná praxe plní funkci integrujícího předmětu, v němž se realizují praktické činnosti nutné k získání profesionálních návyků v gastronomických provozech. Upevňují se zde dovednosti získané praktickou činností a teoretickou přípravou, utvářejí se potřebné pracovní návyky a získávají první zkušenosti. Číšníci jednak prohlubují praktické dovednosti pro servis pokrmů a nápojů a jednak je jim umožněno získávat odborné kompetence pro přípravu jednoduchých pokrmů. Kuchaři si upevňují praktické dovednosti pro výrobu a servis pokrmů a nápojů, seznamují se s prvky složité obsluhy hostů. Vzhledem k tomu, že odborná praxe je realizována na pracovišti špičkové úrovně, mají možnost pracovat s nejmodernějšími technologiemi a seznamovat se s nejaktuálnějšími trendy v gastronomii. Předpokládá se, že úspěšný absolvent oboru je vybaven těmito odbornými kompetencemi: - ovládá technologii přípravy pokrmů, - ovládá techniku odbytu, - vykonává řídicí činnosti ve stravovacím provozu, - orientuje se v základních obchodně-podnikatelských aktivitách, - dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, - usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, - jedná ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje. Organizační zajištění: Odborná praxe na tomto pracovišti organizačně navazuje na odborný výcvik. Na pracovišti jsou 2 smíšené skupiny žáků ročníku (dle ŠVP zařazených na pozici kuchař nebo číšník), dozorované učiteli praxe. Do vedení odborné praxe je zapojeno celkem 9 instruktorů odborného výcviku, jejichž kvalifikace odpovídá platné legislativě. Instruktoři jsou zaměstnanci Mamaison Business & Conference Hotelu Imperial Ostrava a vedou žáky při odborné praxi v případě nepřítomnosti učitele praxe. počet zúčastněných žáků Celkem 52 žáků oboru L/01 Gastronomie. časové rozmezí, hodinová dotace Odborná praxe je realizována průběžně v rozsahu 5 týdnů za studium a to ve ročníku.

9 materiálně technické zabezpečení Odborná praxe je realizována v gastronomickém zařízení nejvyšší úrovně, čemuž odpovídá jeho technologické vybavení i zařízení prostorů určených pro hosty. Žáci v průběhu praxe pod dohledem učitelů praxe nebo instruktorů technologická zařízení obsluhují a využívají. Postupně vykonávají všechny činnosti, které vedou k upevnění kompetencí potřebných k vykonávání činností na pozici kuchař nebo číšník. personální zajištění Odborná praxe je řízena učiteli praxe. Bezprostřední dohled nad žáky denně vykonávají instruktoři. Na pracovišti je celkem 9 instruktorů. Činnost instruktorů řídí a koordinují vedoucí učitelé odborného výcviku. legislativní a finanční zajištění Odborná praxe je na pracovišti zabezpečována na základě smlouvy o zajištění odborného výcviku a odborné praxe a příkazní smlouvy k finančnímu vypořádání při jejich zajištění. V souladu se zákonem 561/2004 Sb. (školský zákon) žákům přísluší odměna za produktivní práci, její výše je upravena nařízením vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, a dalšími právními předpisy. Doporučené počty hodin produktivní práce pro odměňování jsou stanoveny ve smlouvě a jsou: u 1. ročníku minimálně 1 hodinu, u 2. ročníku 3 hodiny produktivní práce denně, u 3. a 4. ročníku 4 hodiny produktivní práce denně. Produktivní práci evidují učitelé praxe, svou evidenci nechají v provozovně odsouhlasit a potvrdit. Tato oboustranně schválená evidence produktivní práce se pak stává podkladem pro vypořádání závazků plynoucích z příkazní smlouvy. Odměna za produktivní práci je po odečtení úhrady za odebranou stravu žákům poukazována na osobní účty nebo jim je vyplácena v hotovosti. Z hlediska BOZP musí smluvní pracoviště vyhovovat všem závazným hygienickým a bezpečnostním předpisům. Žáci vykonávají činnosti přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji, a to pod stálým dohledem učitele nebo instruktora. Pro vstup na pracoviště jsou žáci vybaveni zdravotním průkazem. Učitel nebo instruktor provádí s každou skupinou 1x měsíčně školení BOZP, jehož obsah a průběh zaznamenávají do zápisníků BOZP. Na rizika při konkrétních činnostech jsou žáci upozorňováni denně. Pro pracoviště je vytvořen seznam rizik, včetně stanovených způsobů, jak jim předcházet či zabránit. Učitelé odborného výcviku po celou dobu učebního dne dohlíží, aby žáci konali z hlediska kategorizace pouze ty práce, které jsou zařazeny do 1. kategorie. Škola poskytuje žákům osobní ochranné prostředky na základě konkrétních podmínek a zhodnocení rizik, přičemž vychází ze zákoníku práce a dalších právních norem, kterými se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz školy. Hodnocení Popis zkušeností (vč. minulých školních roků), plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce Žáci jsou na odborné praxi hodnoceni pravidelně, v průběhu i po ukončení, v souladu s klasifikačním řádem školy. Portfolio kompetencí žáka je určeno ŠVP a učitel praxe nebo instruktor průběžně sleduje, jestli konkrétní žák získává požadované kompetence a jestli dochází ke kvalitativnímu posunu jejich úrovně. O absolvování odborné praxe na pracovišti není vydáván žádný certifikát. Průběh a přínos odborné praxe je pravidelně hodnocen vedením školy a vedením provozovny a spolupráce je na základě tohoto hodnocení korigována. Dlouholetá spolupráce s provozovnou přinesla oběma zúčastněným stranám řadu zkušeností. Žáci mají výbornou příležitost seznámit se s reálným pracovním prostředím v době, kdy si teprve utvářejí pracovní návyky. Tato skutečnost jim umožňuje účinněji aplikovat poznatky získané v rámci teoretického vyučování, což zvyšuje efektivitu vzdělávacího procesu. Za velmi cennou zkušenost považujeme také nutnost přizpůsobit se interpersonálním vztahům v reálném pracovním kolektivu.

10 Do jaké míry se daří naplňovat představu o fungování spolupráce v dané oblasti Zejména v této oblasti došlo v průběhu let k posunu konflikty mezi pracovníky nepedagogy a žáky jsou méně časté. Zpětná vazba o kvalitě a rozsahu vytvářených odborných kompetencí je důležitá pro práci školy z hlediska aktualizace školního vzdělávacího programu. Provoz si cení na škole zejména umisťování žáků na zahraniční stáže, kde žáci získávají celou řadu nových pracovních dovedností a zkušeností, rozvíjejí odbornou komunikaci v cizím jazyce. Nejčastější třecí plochou při realizaci odborné praxe na provozovně je poměrně vysoká absence žáků, která s sebou přináší organizační problémy. Z hlediska školy se pak negativně projevuje současná složitá ekonomická situace, která provozovny nutí redukovat počty pracovníků, což se projevuje i v klesajícím počtu žáků, které je možno na provozovny umístit. Díky vůli školy i provozovny se příležitostné problémy daří řešit ke spokojenosti obou stran a realizaci odborného výcviku v reálném pracovním prostředí můžeme hodnotit jako jednoznačně přínosnou pro profesní růst žáků. Představu o spolupráci v dané oblasti se daří realizovat velmi dobře.

11 Využití odborníků z praxe při plánování a realizaci výuky Popis realizace Název a adresa školy Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, Krakovská 1095, Ostrava-Hrabůvka Kód a název oboru vzdělání L/01 Gastronomie Charakteristika odborníka/ů Odborníkem z praxe je obchodní ředitel firmy MONTYCON Ing. Petr Lošák a jeho spolupracovníci. z praxe Název a adresa firmy Montycon gastro, s. r. o., Rudná 907, Ostrava-Zábřeh Obsahová charakteristika Škola spolupracuje s firmou Montycon dlouhodobě v oblasti využití moderních gastronomických technologií. Firma má přímo v budově školy jedno z předváděcích center a její pracovníci realizují pro pracovníky školy, případně i pro žáky, prezentace nejmodernějších gastronomických zařízení a zároveň umožňují škole, aby zařízení umístěná v předváděcím centru využívala při laboratorních cvičeních se žáky. Vyučující odborných předmětů tak mají možnost naučit se pracovat s přístroji, které reprezentují nejnovější trendy ve zpracování potravin a přípravě pokrmů. Takto získané odborné kompetence pak v rámci teoretické výuky a laboratorních cvičení předávají žákům. Organizační zajištění: Odborníci z praxe připravují pro vyučující odborných předmětů prezentační a instruktážní akce v době mimo vyučování, pokud je prezentace určena přímo žákům, je realizována v rámci výuky odborných předmětů. Zejména se jedná o předmět technologie. počet zúčastněných Prezentačních a instruktážních akcí se zúčastňují zpravidla 1 2 odborníci z praxe. odborníků z praxe počet zúčastněných žáků Pokud to dovolují provozní podmínky, jsou žáci seznámeni s dostupnými technologickými zařízeními alespoň jednou za dobu studia, tzn. že během čtyřletého cyklu se podobné akce zúčastní průměrně 80 žáků. časové rozmezí Délka a frekvence prezentací je závislá na aktuálních potřebách školy a možnostech firmy. Laboratorní cvičení, které je věnováno využití nejnovějších technologií, je realizováno alespoň jednou ve školním roce v délce minimálně 4 hodin. popis spolupráce s příslušným učitelem Odborníci firmy Montycon spolupracují s vyučujícími dvojím způsobem. Jednak přímo vedou instruktáže pro pedagogické pracovníky nebo žáky a jednak s nimi spolupracují v rámci laboratorních cvičení, pokud je to potřebné. legislativní a finanční zajištění Spolupráce s firmou není legislativně řešena. Účast pracovníků firmy na prezentacích je řešena formou nefinančního sponzoringu firmou Montycon. Hodnocení Hodnocení žáků je prováděno v rámci hodnocení laboratorního cvičení a odborník z praxe se ho neúčastní. Spolupráce s firmou je hodnocena 1x ročně na úrovni vedení školy a vedení firmy. Popis zkušeností (vč. minulých školních roků), plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce Zkušenosti s výše popisovanou formou účasti odborníků na výuce odborných předmětů jsou dobré. Žáci se díky spolupráci s firmou Montycon seznamují s technologiemi, které umožňují zpracovávat potraviny a připravovat pokrmy inovativními postupy. V budoucnu bychom ve spolupráci rádi pokračovali. Jako jisté negativum uvádíme skutečnost, že ne vždy jsou přístroje v předváděcím centru k dispozici v době, kdy to tematicky koresponduje se školním vzdělávacím programem. Zde je

12 Do jaké míry se daří naplňovat představu o fungování spolupráce v dané oblasti pak třeba přijmout vhodná organizační opatření. Naše představy o spolupráci jsou naplňovány velmi dobře.

13 Nábor nových žáků Popis realizace Název a adresa školy Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání L/01 Gastronomie Název a adresa firmy Vitana, a. s., Armády 245, Praha 5 Stodůlky Organizační zajištění: Střední škola společného stravování jako jednu z náborových aktivit organizuje pro žáky základních škol soutěž O čokoládovou vařečku. Tato náborová aktivita má dlouholetou tradici, letos se konal již 16. ročník soutěže. Po celou dobu při její realizaci škola spolupracuje s firmou Vitana. Úkolem soutěžících je připravit tři porce teplého pokrmu s přílohou ve stanoveném časovém limitu. Hlavní surovinou jsou kuřecí prsa, ostatní suroviny z nabídkového koše jsou pro všechny soutěžící stejné. O složení nabídkového koše jsou soutěžící informováni v propozicích soutěže. Výběr a použití surovin záleží jen na fantazii soutěžícího. Přílohu k pokrmu, šťávu nebo omáčku si žák vybere z nabídky Vitany (opět jsou uvedeny v propozicích). Žáci se na účast v soutěži připravují individuálně. Při soutěži samotné jsou pak soutěžícím přiděleni asistenti z řad žáků 3. ročníků oboru kuchař. Soutěž se skládá ze čtyř 25minutových částí: 1. Teoretická část soutěžící jsou seznámeni s technologickým zařízením a surovinami, které mohou při vaření použít, popíší postup, jak budou pokrm připravovat, ujasní si časový harmonogram jeho přípravy, nákres, jak pokrm na talíři umístí apod. 2. Praktická příprava před vystoupením si žák připraví suroviny, oloupe, nakrájí, naklepe, ušlehá apod. 3. Vlastní vystoupení spolu s asistentem kuchařem před publikem pokrm tepelně upraví, ozdobí a podají k degustaci odborné komisi. 4. Úklid předání čistého pracoviště dalšímu soutěžícímu. Soutěž je veřejně přístupná spolužákům soutěžících, rodičům i široké veřejnosti. časový rozsah Soutěž je jednorázová akce konaná každoročně na přelomu ledna a února. materiálně technické zabezpečení Pro soutěž je vytvořeno autentické prostředí gastronomických soutěží, tzn. že v soutěžním sále jsou postavena kuchařská studia, v nichž jsou soutěžícím k dispozici potřebná technologická zařízení a inventář (elektrická varná deska, pánev WOK, mikrovlnná trouba, fritéza, kontaktní gril a zapékací gril). personální zajištění Za firmu Vitana se soutěže zúčastňuje zpravidla pracovník na pozici oblastního obchodního zástupce. Tento pracovník je rovněž členem hodnoticí komise. legislativní a finanční zajištění Finanční zajištění soutěže je řešeno částečně sponzorsky a částečně jsou finanční prostředky zajištěny z grantu udělovaného Obecním úřadem městského obvodu Ostrava-Jih, tedy obvodu, v němž je sídlo Střední školy společného stravování. Legislativně není participace firmy Vitana na organizaci soutěže nijak řešena. Hodnocení Soutěž hodnotíme jednoznačně kladně. Za dobu, kdy je realizována, získala mezi žáky základních škol poměrně značnou oblibu a zájem o účast je v posledních letech tak velký, že jsme nuceni počet soutěžících přihlášených z jednotlivých

14 Popis zkušeností (vč. minulých školních roků), plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce Do jaké míry se daří naplňovat představu o fungování spolupráce v dané oblasti základních škol regulovat, aby bylo možno organizaci zvládnout na patřičné úrovni. Jestliže tedy jedním z hlavních cílů je propagovat mezi žáky základních škol kuchařskou profesi, je možno tuto formu propagace a náboru prohlásit za efektivní. Důkazem toho je i skutečnost, že mezi žáky, kteří se na naši školu hlásí, jsou již pravidelně účastníci této soutěže. V průběhu soutěže je provozován informační stánek školy, v němž jsou zájemcům a návštěvníkům k dispozici propagační materiály školy a doprovodné osoby soutěžících jsou vybaveny sadou informačních materiálů pro ty žáky devátých tříd, kteří se soutěže neúčastní ani jako diváci. Spolupráce s firmou Vitana na organizaci soutěže trvá již 16 let a je možno hodnotit ji velmi kladně a není to jediná oblast, v níž je spolupráce realizována. Představa o spolupráci je naplňována dlouhodobě výborně.

15 Profilová maturitní zkouška (praktická zkouška, maturitní práce s obhajobou) Popis realizace Název a adresa školy Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, Krakovská 1095, Ostrava-Hrabůvka Kód a název oboru vzdělání L/01 Gastronomie Zapojená firma Mamaison Business & Conference Hotelu Imperial Ostrava, Tyršova 6, Ostrava, maturanti jsou pracovníky hotelu metodicky a odborně vedeni při přípravě na realizaci praktické maturitní zkoušky. Obsahová charakteristika Profilová část maturitní zkoušky je realizována formou praktické zkoušky z odborného výcviku a odborných předmětů. Již řadu let je realizována jako komplexní zajištění společenské akce pro cca osob (nejčastěji banket, slavnostní hostina ale také např. zahradní slavnost), nedílnou součástí zkoušky je vypracování odborné práce, která je obhajována v průběhu praktické zkoušky. Žáci maturitního ročníku jsou v říjnu seznámeni s tématy praktické maturitní zkoušky, rozdělí se do týmů složených z kuchařů i číšníků. Týmy si pod vedením učitelů odborného výcviku zvolí námět společenské akce a v maturitním období jej pak realizují v prostorách školy určených ke komerčnímu využití. Příprava a realizace akce je komplexní úkol, při jehož plnění mají žáci příležitost demonstrovat veškeré odborné i klíčové kompetence, které získali v průběhu studia, a povaha a rozsah úkolu umožňují zhodnotit zkušební komisi jejich rozsah a kvalitu. Organizační zajištění: Z provozních důvodů nemůže být praktická maturitní zkouška realizována přímo v hotelu, odborníci z praxe jsou však žákům k dispozici po celou dobu přípravy společenské akce. Vzhledem k tomu, že nejsou členy maturitní komise, podílejí se na ní v přípravné fázi. počet zúčastněných žáků Praktickou maturitní zkoušku skládají výše popsaným způsobem všichni žáci oboru. V loňském školním roce to bylo 15 žáků, letos předpokládáme, že jich bude 16. časové rozmezí Žáci se na realizaci společenské akce připravují podle potřeby průběžně po celý školní rok cca od října a své činnosti konzultují v rámci odborného výcviku a odborné praxe kromě jiných také s pracovníky hotelu příslušných odborností (kuchaři, číšníci, sommelieři, barmani, provozní). Spolupráci žáků s odborníky z praxe zaštiťují příslušní učitelé odborného výcviku. materiálně technické zabezpečení S ohledem na to, že zkouška je realizována v prostorách školy, využívají žáci primárně vybavení, které má škola k dispozici. Potřeba speciálního inventáře a dalších potřeb, která vyplyne například z tématu společenské akce, je řešena opět ve spolupráci s firmami. Žáci si je zajišťují formou zápůjčky. personální zajištění Odborníci z praxe vykonávají při přípravě praktické maturitní zkoušky konzultační činnost. Nejsou členy maturitní komise, a proto se nepodílejí na hodnocení žáků. Vzhledem k rozmanitosti činností a námětů, které zajištění společenské akce takového rozsahu představuje, využívají žáci metodickou a konzultační pomoc pracovníků řady specializací, zejména se jedná o kuchaře, číšníky, sommeliery, barmany a provozní. legislativní a finanční zajištění Praktická maturitní zkouška je realizována v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášek č. 90/2010 Sb., č. 274/2010 Sb., č. 54/2011 Sb., č. 273/2011 Sb. a č. 371/2012 Sb. Spolupracující firma se na zajištění praktické maturitní zkoušky nepodílí. Finanční zajištění

16 Hodnocení Popis zkušeností (vč. minulých školních roků), plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce Do jaké míry se daří naplňovat představu o fungování spolupráce v dané oblasti surovin pro přípravu banketu je řešeno z vlastních prostředků školy a z příspěvků sponzorů. Praktická maturitní zkouška je hodnocena bodově na základě kritérií stanovených ředitelem školy. Hodnotí se čistota a úprava pracovního oblečení, komplexnost osobních pracovních pomůcek kuchaře nebo číšníka, dodržování pravidel hygieny, BOZP a využívání ochranných pracovních pomůcek, dokumentace z obsahového i formálního hlediska, správnost normování, předběžná příprava surovin, výroba a servis pokrmů, organizace práce ve výrobním a odbytovém středisku a během servisu pokrmů, sestavení, upevnění a prostírání stolů, příprava a čistota inventáře, zakládání inventáře a výzdoby, interpersonální komunikace a spolupráce, úprava pokrmů na talíři, organizace práce při expedici pokrmů, prezentace pokrmů členům zkušební komise a hostům, práce po skončení výroby, čistota a úklid pracoviště. Jednotlivá kritéria jsou hodnocena bodově. Součástí hodnocení je rovněž správnost odpovědí na otázky z odborných předmětů. S realizací praktické maturitní zkoušky výše popsanou formou máme jednoznačně pozitivní zkušenosti. Pracovní týmy, které žáci v rámci přípravy ke zkoušce vytvoří, jsou pro ně velmi dobrou možností, jak uplatnit získané kompetence. Díky úzké spolupráci s odborníky z praxe při přípravě na složení zkoušky, je její průběh reálný, přestože, jak jsme zmínili výše, z provozních důvodů neprobíhá přímo v hotelu. Jako velmi motivující faktor působí na žáky přítomnost rodičů na realizované zkoušce. V tomto směru je zkouška hodnocena velmi pozitivně i ze strany rodičů, případně dalších žáky pozvaných hostů. Spolupráce školy s firmou při přípravě a realizaci praktické maturitní zkoušky probíhá výborně.

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace IT Škola, název, adresa Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, 518 01 Dobruška Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, 739 91 Jablunkov. 23-45-M/01 Dopravní prostředky. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, 739 91 Jablunkov. 23-45-M/01 Dopravní prostředky. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 1. Úvodní šablona Úvodní šablona uvádí základní údaje o škole, oboru a firmě, popisuje spolupráci mezi školou a firmou a její historii. Slouží k uvedení do problematiky a pochopení souvislostí. Úvod do

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdìlání Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce

Více

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava minutek (kód: 65-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H)

Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 se sídlem: Jičínská 762, 293 01, Mladá Boleslav Charakteristika školy

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál. Z původních dvou

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 se sídlem: Jičínská 762, 293 01, Mladá Boleslav Charakteristika školy

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium Příprava pokrmů studené kuchyně 65-002-H Pilotní ověřování části programu Příprava pokrmů. Modul příprava pokrmů studené kuchyně je součástí programu Příprava pokrmů. V rámci projektu UNIV2, bude naše

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o. List číslo: 1 / 17 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-04-06 Výtisk číslo:1 QI 75-04-06 Tato instrukce je majetkem

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Mgr. Martina Kaňáková Národní ústav pro vzdělávání, Manažer KA2 projekt POSPOLU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 4.9.2014 Střední škola želeniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Návod k vyplnění Škola, název, adresa Charakteristika školy Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky 3. období 8. ročník Marádová, E., Vodáková, J.: Pracovní činnosti (Fortuna,1997) Očekávané výstupy

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední škola MESIT, o. p. s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště Charakteristika školy Střední škola MESIT, o. p. s., původně Učňovské středisko

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Vyšší odborná

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

Volitelné předměty - Člověk a svět práce

Volitelné předměty - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Člověk a svět práce Domácnost Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu volitelného předmětu Domácnost je vzdělávací

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků 4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků Daná problematika je jedna z nejvíce rozporuplných oblastí a současně třecích ploch mezi vedoucími a řadovými pedagogickými pracovníky ve školách a školských

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD 30.1.2013 Systém trenérských tříd Stránka 1 z 8 SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD Trenérská třída definuje stupeň dosaženého odborného vzdělání v daném sportu. Použité

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Výukový program pro profesní kvalifikace oboru Kuchař - číšník

Výukový program pro profesní kvalifikace oboru Kuchař - číšník MODERNÍ GASTRONOMIE A TRH PRÁCE Výukový program pro profesní kvalifikace oboru Kuchař - číšník (kódy: 65-51-H/01) ZE SKUPINY OBORŮ GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A TURISMUS Příprava teplých pokrmů Příprava pokrmů

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice V souladu s 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění, stanovuji

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 369/08 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 6/2008 ke kontrolní činnosti v Kolejích a menzách (dále KaM ) Univerzity Karlovy v Praze (dále UK ) Podle

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7 Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov Identifikátor školy: 600 171 361 Termín konání

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Vstupní hodnocení Indikátor 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů. Využití

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Učení se praxí. Martina Kaňáková

Učení se praxí. Martina Kaňáková Učení se praxí Martina Kaňáková Učení se praxí Firmy: Nedostatek kvalifikovaných technicky vzdělávaných odborníků Rok 2015 vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání Mateřské školy: podpora polytechnické

Více

Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců

Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 4, 5, 6 (Personální

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět Pracovní činnosti vychází z očekávaných výstupů

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mgr. Martin Ruský, Mgr. Milan Šmíd Mgr.

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 Kritéria pro hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jaro 2013 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Ekonomické

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více