Úvod do spolupráce školy a firmy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod do spolupráce školy a firmy"

Transkript

1 Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve škole Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, Krakovská 1095, Ostrava-Hrabůvka Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, je škola s dlouholetou tradicí výuky gastronomických oborů. Byla založena v roce 1956 jako Učňovská obchodní škola ve Vranově nad Dyjí. V roce 1957 byla přemístěna do Ostravy a její organizací bylo pověřeno Ředitelství restaurací Ostrava-sever. Z původně malé školy s několika třídami se v průběhu let vyvinulo moderní školské zařízení komplexního typu. Během své více než padesátileté existence škola prošla řadou dílčích změn, několikrát změnila své působiště, její profilace však zůstává stejná. Za dobu svého působení si vydobyla pevné místo mezi školami nejen na Ostravsku, ale i ve vzdělávacím systému Moravskoslezského kraje. Výuka je realizována stabilním pedagogickým sborem, jehož členům je vytvořen dostatečný prostor pro rozvíjení odborných i pedagogických kompetencí, což má příznivý dopad na kvalitu výuky. Jednoznačnost odborného zaměření školy je výhodou i při budování odborného zázemí přímo ve škole. V odborných učebnách jsou pro výuku k dispozici moderní technologická zařízení a nově je zprovozněno gastrocentrum, v němž je vytvořeno kvalitní zázemí pro výuku podle nejnovějších gastronomických trendů s využitím odpovídajících technologií. Výuku odborného výcviku zajišťuje škola smluvně v gastronomických provozovnách fyzických nebo právnických osob pod vedením učitelů odborného výcviku nebo u vyšších ročníků na individuálních pracovištích pod vedením instruktorů. V současné době tak absolvuje odborný výcvik formou skupinové nebo individuální výuky v 41 provozovnách 590 žáků školy. Pro své žáky i pro veřejnost škola pravidelně organizuje dlouhodobé i krátkodobé vzdělávací aktivity (barmanský kurz, kurz studené kuchyně, kurz vyřezávání ovoce a zeleniny, sommelierský kurz apod.). Významná je i spolupráce s Úřadem práce v Ostravě při zajišťování rekvalifikačních kurzů. Škola dlouhodobě úzce spolupracuje s firmami gastronomického zaměření, s hotely a restauracemi, aktivně se jako člen účastní práce v asociacích a sdruženích: Hospodářská komora ČR, Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Asociace hotelů a restaurací ČR, barmanská asociace CBA, Asociace číšníků ČR a KLACR ČR. Žáci školy se pravidelně účastní odborných soutěží regionálního i republikového charakteru, v nichž dosahují velmi dobrých výsledků L/01 Gastronomie Obor L/01 Gastronomie je čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou. Výuka oborů vzdělání s maturitní zkouškou probíhá na škole s různými obměnami již 35 let. Učební obory kuchař a číšník s maturitou byly do vzdělávací nabídky školy experimentálně zavedeny v roce 1978, první maturitní zkoušky proběhly v roce V současné době je výuka ve zmiňovaném oboru realizována podle dvou školních vzdělávacích programů Gastronomie-kuchař a Gastronomie-číšník, které jsou vytvořeny podle rámcového vzdělávacího programu L/01 Gastronomie. Školní vzdělávací programy se liší v hodinových dotacích profilujících předmětů, tedy technologie a stolničení. Specifika zaměření jsou pak z obsahového hlediska zohledněna také při výuce ostatních odborných a všeobecně-vzdělávacích předmětů. Předpokladem pro přijetí uchazeče ke vzdělávání v oboru je splnění podmínek stanovených zákonem č. 564/2004 Sb.,

2 Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 671/2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, a kritérií stanovených ředitelem školy pro konkrétní přijímací řízení. Konkrétní podmínky přijímacího řízení jsou každoročně aktualizovány a jsou zveřejňovány na webových stránkách školy. Při přijímání ke vzdělávání se hodnotí dosažené studijní výsledky, zájem uchazeče o obor a předpoklady pro jeho vykonávání po stránce fyzické a osobnostní. K posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor podle nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání je příslušný praktický lékař. Po přijetí ke studiu škola požaduje vystavení zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství. Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou, která se dělí na dvě části: společnou a profilovou. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. Škola připravuje žáky na zkoušky společné části maturitní zkoušky v rozsahu základní úrovně obtížnosti. Společná část maturitní zkoušky se skládá ze tří zkoušek, které zadává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, určuje jejich rozsah a formu a také stanoví kritéria jejich hodnocení: - zkouška z českého jazyka a literatury, - zkouška z anglického nebo německého jazyka, - volitelná zkouška z matematiky nebo občanského a společenskovědního základu. Profilová část maturitní zkoušky slouží k profilaci žáků s ohledem na specifika a možnosti školy a možnosti uplatnění absolventa na trhu práce, popř. v dalším studiu. Skládá se ze dvou povinných zkoušek, jejichž obsah, formu, témata a termíny stanovuje ředitel školy: - ústní zkouška z ekonomických předmětů, - praktická zkouška z odborného výcviku. Absolvent najde uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích ve stravovacích a ubytovacích zařízeních na pozicích kuchař, číšník, barman, sommelier, barista, šéfkuchař, vrchní číšník, provozní. Je připraven vykonávat odborné gastronomické činnosti na různých pracovních pozicích a v právně organizačních formách podnikání jako zaměstnanec, zaměstnavatel nebo podnikatel. Vzdělávání žáků je organizováno jako čtyřleté denní studium. Probíhá ve dvoutýdenních cyklech, v nichž se pravidelně střídá 7 dnů teoretického a 3 dny praktického vyučování. Součástí vzdělávání je i souvislá odborná praxe v celkovém rozsahu 5 týdnů, která probíhá ve ročníku. Mamaison Business & Conference Hotel Imperial Ostrava, Tyršova 6, Ostrava Spolupráce školy s Mamaison Business & Conference Hotelem Imperial Ostrava má dlouhou tradici. V tehdejším Hotelu Imperial bylo učňovské středisko Interhotelů zřízeno jako jedno ze dvou (druhé bylo lokalizováno do Olomouce) již v roce V rámci Interhotelu Ostrava byli žáci umístěni na odbornou praxi ve zmiňovaném Hotelu Imperial a v Hotelu Palace. Škola zajišťovala pro tyto žáky teoretickou výuku. V roce 1994 pak byly hotely Imperial a Palace rozděleny a v Hotelu Imperial

3 Klady spolupráce Zápory spolupráce Plánování spolupráce Okolnosti ovlivňující kvalitu spolupráce Smluvní vztah Výsledky učení Výběr žáků pro pracoviště bylo zřízeno Středisko praktické výchovy. Škola opět pro žáky zajišťovala teoretickou výuku. Středisko praktické výchovy bylo v roce 2002 zrušeno a od té doby je odborný výcvik na této provozovně zajišťován na základě smluvního vztahu. Spolupráce s Mamaison Business & Conference Hotelem Imperial Ostrava při vzdělávání žáků je přínosná zejména díky možnosti seznámit žáky s činnostmi v prostředí reálného zařízení veřejného stravování. Žáci se již od 1. ročníku zapojují, po boku kmenových zaměstnanců firmy, do přípravy pokrmů i obsluhy (podle zaměření ŠVP). V souladu se školním vzdělávacím programem se zabývají činnostmi, které vedou k získání a upevnění kompetencí potřebných pro vykonávání zvoleného povolání. Denní konfrontace s realitou praxe a zkušenými pracovníky v oboru přináší žákům i učitelům odborného výcviku nebo odborné praxe cennou zpětnou vazbu o postupu získávání a upevňování klíčových kompetencí. Na základě této zpětné vazby pak může škola pružně reagovat úpravami nebo změnami ŠVP na připomínky odborníků z praxe. Negativní stránkou spolupráce z pohledu školy je skutečnost, že firmy, ve snaze racionalizovat své náklady, mají snahu omezovat počty žáků na pracovištích, a tím škole ubývají pracoviště se skupinovou výukou. Z hlediska spolupracujících firem je jako největší negativum zmiňována vysoká absence žáků, která může ohrozit organizaci práce. S ohledem na dlouhodobou úzkou spolupráci s provozovnami v rámci odborného výcviku byla součinnost s odborníky z praxe zahájena hned v první fázi tvorby školního vzdělávacího programu. Koordinátoři ŠVP projednali s oslovenými zástupci provozoven vymezení požadovaných odborných kompetencí, předpokládané výsledky vzdělávání a podmínky nezbytné k dosažení stanovených cílů, a to zejména z hlediska praktického vyučování. Připomínky pak byly následně zohledněny a zapracovány do školních vzdělávacích programů. Obsah vzdělávání byl rozvržen do jednotlivých ročníků a předmětů tak, aby postup osvojování a upevňování odborných kompetencí měl časovou a logickou návaznost. Na základě vytvořených ŠVP byly zpracovány podrobné tematické plány výuky. Spolupráce na další školní rok je plánována vždy již na konci předcházejícího školního roku. Vedení školy ve spolupráci s vedením provozovny upravuje počty žáků, které je možné v konkrétním zařízení společného stravování umístit. Díky dlouhodobé spolupráci s řadou provozoven můžeme konstatovat, že hlavním a nejdůležitějším prvkem kvality je v této oblasti schopnost konstruktivní komunikace mezi školou a spolupracující firmou. Je nutné, aby obě partnerské strany respektovaly svá specifika a v případě vzniku problému dokázaly hledat a najít řešení, která budou ku prospěchu všech zúčastněných a nebudou na úkor kvality vzdělávání ani provozu zařízení společného stravování. Smluvní vztah, kterým je upravována přítomnost žáků na pracovišti, je uzavírán jako dlouhodobá rámcová smlouva mezi školou a firmou. Konkrétní náplň výuky není uvedena ve smlouvě mezi školou a provozovnou. Výuka probíhá podle tematických plánů, které jsou vytvořeny v souladu se školními, potažmo rámcovými vzdělávacími programy. Za jejich plnění zodpovídají učitelé, případně instruktoři odborného výcviku. Žáci jsou na počátku každého školního roku přiděleni na konkrétní pracoviště. Rozmístění žáků na pracoviště je v kompetenci vedoucích učitelů odborného výcviku. Pokud v rámci některého konkrétního pracoviště není možné zajistit rozvoj všech

4 požadovaných odborných kompetencí, jsou žáci přesunuti na jiná pracoviště dle přeřazovacího plánu. Kontrola Nedílnou součástí realizace praktického vyučování v provozovnách je kontrola a hodnocení. Žáci jsou průběžně kontrolováni učitelem nebo instruktorem odborného výcviku. Jsou posuzovány kvalitativní i kvantitativní změny jejich odborných kompetencí a je prováděno jejich hodnocení. Žáci jsou s výsledky kontrol a dílčího hodnocení neprodleně seznamováni, aby získali zpětnou vazbu o posunu, kterého v daném období dosáhli. Hodnocení spolupráce Je realizováno pravidelné hodnocení spolupráce školy a firmy jednak mezi učitelem odborného výcviku a nejbližšími nadřízenými pracovníky provozovny (zpravidla vedoucím směny, šéfkuchařem, provozním) a jednak na úrovni vedení spolupracujících organizací. Hodnocení po linii učitel odborného výcviku nejbližší nadřízený pracovník probíhá průběžně, minimálně 1x týdně. Cca čtvrtletně pak probíhá hodnocení na úrovni vedení. Prostor pro vlastní sdělení a názory Možnost umístit žáky v rámci odborného výcviku a odborné praxe na špičkové pracoviště, kterým Mamaison Business & Conference Hotel Imperial Ostrava bezesporu je, je pro školu velkým přínosem. To, že se žáci již od 1. ročníku pohybují v reálném pracovním prostředí, napomáhá mimo jiné i vytváření správných pracovních návyků a usnadňuje jim pak přechod ze školy do zaměstnání.

5 Odborný výcvik (H, L) Škola, název, adresa Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, Ostrava-Hrabůvka Kód a název oboru vzdělání L/01 Gastronomie Místo výkonu odborného výcviku Odborný výcvik je realizován v Mamaison Business & Conference Hotelu Imperial Ostrava, Tyršova 6, Ostrava. Cíle odborného výcviku v reálném Cílem odborného výcviku v reálném pracovním prostředí je umožnit žákům získávat, upevňovat a prohlubovat kompetence pracovním prostředí potřebné pro výkon zvoleného povolání v prostředí, do kterého nastoupí po ukončení školy. Žáci mají možnost využívat poznatky získané v teoretické výuce, získávat nové a upevňovat a rozvíjet ty stávající. Při spolupráci se zkušenými pracovníky mohou korigovat své představy o uplatnění vlastních znalostí a dovedností. Začlenění do pracovního týmu přispívá u žáků Popis činností vykonávaných v reálném pracovním prostředí Očekávané kompetence žáka k vytváření správných pracovních návyků. Žáci jsou v průběhu odborného výcviku začleněni do kolektivu zaměstnanců a vykonávají činnosti, které směřují k vytvoření a upevnění odborných kompetencí, v závislosti na tom, který ŠVP si zvolili. Míra náročnosti, případně komplexnost zadaných úkolů se liší podle toho, který ročník žáci absolvují. U ŠVP Gastronomie-číšník se jedná zejména o získávání praktických dovedností pro servis pokrmů a nápojů. Žáci jsou vedeni k osvojení techniky jednoduché i složité obsluhy hostů v odbytovém středisku, naučí se pracovat s vybavením odbytových středisek. Učí se organizovat a řídit práci v různých formách obsluhy. U ŠVP Gastronomie-kuchař jde o získávání praktických dovedností pro výrobu a servis pokrmů a nápojů. Žáci jsou vedeni k osvojení technologických postupů přípravy pokrmů, využívání poznatků o racionální výživě, dietách a alternativních způsobech stravování, seznamují se také se základy techniky jednoduché obsluhy v odbytovém středisku a učí se pracovat s vybavením výrobních a odbytových středisek. Nedílnou součástí je u obou ŠVP uplatňování zásad bezpečnosti a hygieny práce v gastronomickém provozu, dodržování hygienických předpisů pro práci s potravinami. Předpokládá se, že úspěšný absolvent oboru je vybaven těmito odbornými kompetencemi: - ovládá technologii přípravy pokrmů, - ovládá techniku odbytu, - vykonává řídicí činnosti ve stravovacím provozu, - orientuje se v základních obchodně-podnikatelských aktivitách, - dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, - usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, - jedná ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje.

6 Organizační zajištění: Odborný výcvik je na tomto pracovišti realizován formou skupinové výuky. Na pracovišti jsou 2 smíšené skupiny žáků ročníku (dle ŠVP zařazených na pozici kuchař nebo číšník), vedené učiteli odborného výcviku. Kromě učitelů odborného výcviku je na pracovišti celkem 9 instruktorů odborného výcviku, jejichž kvalifikace odpovídá platné legislativě. Instruktoři jsou zaměstnanci Mamaison Business & Conference Hotelu Imperial Ostrava a vedou odborný výcvik v případě nepřítomnosti učitele odborného výcviku nebo na pracovištích s individuální formou výuky. počet zúčastněných žáků Celkem 52 žáků oboru L/01 Gastronomie. časové rozmezí, hodinová dotace materiálně technické zabezpečení Odborný výcvik je dotován celkem 40,5 hodinami týdně za celou dobu studia. Do jednotlivých ročníků je tato dotace rozdělena následovně: 1. ročník 9 hodin týdně, 2. ročník 10,5 hodin týdně, 3. ročník 10,5 hodin týdně, 4. ročník 10,5 hodin týdně. Výuka probíhá ve dvoutýdenních cyklech, v nichž je odborný výcvik zařazen vždy ve 3 dnech, u 1. ročníků je doba odborného výcviku stanovena na 6 hodin, u ročníku na 7 hodin. Odborný výcvik je na pracovišti realizován celoročně. Každý učební den odborného výcviku je rozdělen na část metodické přípravy a produktivní práci, přičemž minimální počet hodin produktivní práce za den je 1, maximální je totožný s denní dobou odborného výcviku v jednotlivých ročnících. Odborný výcvik je realizován v gastronomickém zařízení nejvyšší úrovně, čemuž odpovídá jeho technologické vybavení i zařízení prostorů určených pro hosty. Žáci se v průběhu odborného výcviku učí pod dohledem učitelů odborného výcviku technologická zařízení obsluhovat a racionálně využívat. Postupně vykonávají všechny činnosti, které vedou k získání kompetencí potřebných k vykonávání činností na pozici kuchař nebo číšník. personální zajištění Odborný výcvik je veden učiteli odborného výcviku, kteří jsou na pracovišti přítomni denně. V případě nepřítomnosti jsou zastoupeni instruktory. Na pracovišti je celkem 9 instruktorů. Činnost instruktorů řídí a koordinují vedoucí učitelé odborného výcviku. legislativní a finanční zajištění Odborný výcvik na pracovišti je zabezpečován na základě smlouvy o zajištění odborného výcviku a příkazní smlouvy k finančnímu vypořádání při zajištění odborného výcviku. V souladu se zákonem 561/2004 Sb. (školský zákon) žákům přísluší odměna za produktivní práci, její výše je upravena nařízením vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, a dalšími právními předpisy. Počty hodin pro odměňování jsou zakotveny ve smlouvě a jsou: u 1. ročníku 1 hodina produktivní práce denně, u 2. ročníku 3 hodiny produktivní práce denně, u 3. a 4. ročníku 4 hodiny produktivní práce denně. Produktivní práci evidují učitelé odborného výcviku, svou evidenci nechají v provozovně odsouhlasit a potvrdit. Tato oboustranně schválená evidence produktivní práce se pak stává podkladem pro vypořádání závazků plynoucích z příkazní smlouvy. Odměna za produktivní práci je po odečtení úhrady za odebranou stravu žákům poukazována na osobní účty nebo jim je vyplácena v hotovosti. Z hlediska BOZP musí smluvní pracoviště vyhovovat všem závazným hygienickým a bezpečnostním předpisům. Žáci vykonávají činnosti přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji, a to pod stálým dohledem učitele nebo instruktora odborného výcviku. Pro vstup na pracoviště jsou žáci vybaveni zdravotním průkazem. Učitel nebo instruktor odborného výcviku provádí s každou skupinou 1x měsíčně školení BOZP, jehož obsah a průběh

7 Hodnocení Popis zkušeností (vč. minulých školních roků), plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce Do jaké míry se daří naplňovat představu o fungování spolupráce v dané oblasti zaznamenávají do zápisníků BOZP. Na rizika při konkrétních činnostech jsou žáci upozorňováni denně. Pro pracoviště je vytvořen seznam rizik, včetně stanovených způsobů, jak jim předcházet či zabránit. Učitelé odborného výcviku po celou dobu učebního dne dohlíží, aby žáci konali z hlediska kategorizace pouze ty práce, které jsou zařazeny do 1. kategorie. Škola poskytuje žákům osobní ochranné prostředky na základě konkrétních podmínek a zhodnocení rizik, přičemž vychází ze zákoníku práce a dalších právních norem, kterými se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz školy. Žáci jsou na odborném výcviku hodnoceni pravidelně, v průběhu i po ukončení, v souladu s klasifikačním řádem školy. Portfolio kompetencí žáka je určeno ŠVP a učitel odborného výcviku průběžně sleduje, jestli konkrétní žák získává požadované kompetence a jestli dochází ke kvalitativnímu posunu jejich úrovně. O absolvování odborného výcviku na pracovišti není vydáván žádný certifikát. Průběh a přínos odborného výcviku je pravidelně hodnocen vedením školy a vedením provozovny a spolupráce je na základě tohoto hodnocení korigována. Dlouholetá spolupráce s provozovnou přinesla oběma zúčastněným stranám řadu zkušeností. Žáci mají výbornou příležitost seznámit se s reálným pracovním prostředím v době, kdy si teprve utvářejí pracovní návyky. Tato skutečnost jim umožňuje účinněji aplikovat poznatky získané v rámci teoretického vyučování, což zvyšuje efektivitu vzdělávacího procesu. Za velmi cennou zkušenost považujeme také nutnost přizpůsobit se interpersonálním vztahům v reálném pracovním kolektivu. Zejména v této oblasti došlo v průběhu let k posunu konflikty mezi pracovníky nepedagogy a žáky jsou méně časté. Zpětná vazba o kvalitě a rozsahu vytvářených odborných kompetencí je důležitá pro práci školy z hlediska aktualizace školního vzdělávacího programu. Nejčastější třecí plochou při realizaci odborného výcviku na provozovně je poměrně vysoká absence žáků, která s sebou přináší organizační problémy. Z hlediska školy se pak negativně projevuje současná složitá ekonomická situace, která provozovny nutí redukovat počty pracovníků, což se projevuje i v klesajícím počtu žáků, které je možno na provozovny umístit. Díky vůli školy i provozovny se příležitostné problémy daří řešit ke spokojenosti obou stran a realizaci odborného výcviku v reálném pracovním prostředí můžeme hodnotit jako jednoznačně přínosnou pro profesní růst žáků. Představu o spolupráci v dané oblasti se daří realizovat velmi dobře.

8 Odborná praxe (M, L) Název a adresa školy Kód a název oboru vzdělání Místo výkonu praxe Cíle odborné praxe v reálném pracovním prostředí Popis činností vykonávaných v reálném pracovním prostředí Kompetence Popis realizace Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, Krakovská 1095, Ostrava-Hrabůvka L/01 Gastronomie Odborná praxe je realizována v Mamaison Business & Conference Hotelu Imperial Ostrava, Tyršova 6, Ostrava. Cílem odborné praxe v reálném pracovním prostředí je v návaznosti na odborný výcvik umožnit studentům upevnit a prohloubit získané odborné kompetence. V rámci odborné praxe se věnují částečně také získávání odborných kompetencí, které nejsou pro jejich školní vzdělávací program primární, tzn. číšníci kuchařským a naopak. Odborná praxe plní funkci integrujícího předmětu, v němž se realizují praktické činnosti nutné k získání profesionálních návyků v gastronomických provozech. Upevňují se zde dovednosti získané praktickou činností a teoretickou přípravou, utvářejí se potřebné pracovní návyky a získávají první zkušenosti. Číšníci jednak prohlubují praktické dovednosti pro servis pokrmů a nápojů a jednak je jim umožněno získávat odborné kompetence pro přípravu jednoduchých pokrmů. Kuchaři si upevňují praktické dovednosti pro výrobu a servis pokrmů a nápojů, seznamují se s prvky složité obsluhy hostů. Vzhledem k tomu, že odborná praxe je realizována na pracovišti špičkové úrovně, mají možnost pracovat s nejmodernějšími technologiemi a seznamovat se s nejaktuálnějšími trendy v gastronomii. Předpokládá se, že úspěšný absolvent oboru je vybaven těmito odbornými kompetencemi: - ovládá technologii přípravy pokrmů, - ovládá techniku odbytu, - vykonává řídicí činnosti ve stravovacím provozu, - orientuje se v základních obchodně-podnikatelských aktivitách, - dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, - usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, - jedná ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje. Organizační zajištění: Odborná praxe na tomto pracovišti organizačně navazuje na odborný výcvik. Na pracovišti jsou 2 smíšené skupiny žáků ročníku (dle ŠVP zařazených na pozici kuchař nebo číšník), dozorované učiteli praxe. Do vedení odborné praxe je zapojeno celkem 9 instruktorů odborného výcviku, jejichž kvalifikace odpovídá platné legislativě. Instruktoři jsou zaměstnanci Mamaison Business & Conference Hotelu Imperial Ostrava a vedou žáky při odborné praxi v případě nepřítomnosti učitele praxe. počet zúčastněných žáků Celkem 52 žáků oboru L/01 Gastronomie. časové rozmezí, hodinová dotace Odborná praxe je realizována průběžně v rozsahu 5 týdnů za studium a to ve ročníku.

9 materiálně technické zabezpečení Odborná praxe je realizována v gastronomickém zařízení nejvyšší úrovně, čemuž odpovídá jeho technologické vybavení i zařízení prostorů určených pro hosty. Žáci v průběhu praxe pod dohledem učitelů praxe nebo instruktorů technologická zařízení obsluhují a využívají. Postupně vykonávají všechny činnosti, které vedou k upevnění kompetencí potřebných k vykonávání činností na pozici kuchař nebo číšník. personální zajištění Odborná praxe je řízena učiteli praxe. Bezprostřední dohled nad žáky denně vykonávají instruktoři. Na pracovišti je celkem 9 instruktorů. Činnost instruktorů řídí a koordinují vedoucí učitelé odborného výcviku. legislativní a finanční zajištění Odborná praxe je na pracovišti zabezpečována na základě smlouvy o zajištění odborného výcviku a odborné praxe a příkazní smlouvy k finančnímu vypořádání při jejich zajištění. V souladu se zákonem 561/2004 Sb. (školský zákon) žákům přísluší odměna za produktivní práci, její výše je upravena nařízením vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, a dalšími právními předpisy. Doporučené počty hodin produktivní práce pro odměňování jsou stanoveny ve smlouvě a jsou: u 1. ročníku minimálně 1 hodinu, u 2. ročníku 3 hodiny produktivní práce denně, u 3. a 4. ročníku 4 hodiny produktivní práce denně. Produktivní práci evidují učitelé praxe, svou evidenci nechají v provozovně odsouhlasit a potvrdit. Tato oboustranně schválená evidence produktivní práce se pak stává podkladem pro vypořádání závazků plynoucích z příkazní smlouvy. Odměna za produktivní práci je po odečtení úhrady za odebranou stravu žákům poukazována na osobní účty nebo jim je vyplácena v hotovosti. Z hlediska BOZP musí smluvní pracoviště vyhovovat všem závazným hygienickým a bezpečnostním předpisům. Žáci vykonávají činnosti přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji, a to pod stálým dohledem učitele nebo instruktora. Pro vstup na pracoviště jsou žáci vybaveni zdravotním průkazem. Učitel nebo instruktor provádí s každou skupinou 1x měsíčně školení BOZP, jehož obsah a průběh zaznamenávají do zápisníků BOZP. Na rizika při konkrétních činnostech jsou žáci upozorňováni denně. Pro pracoviště je vytvořen seznam rizik, včetně stanovených způsobů, jak jim předcházet či zabránit. Učitelé odborného výcviku po celou dobu učebního dne dohlíží, aby žáci konali z hlediska kategorizace pouze ty práce, které jsou zařazeny do 1. kategorie. Škola poskytuje žákům osobní ochranné prostředky na základě konkrétních podmínek a zhodnocení rizik, přičemž vychází ze zákoníku práce a dalších právních norem, kterými se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz školy. Hodnocení Popis zkušeností (vč. minulých školních roků), plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce Žáci jsou na odborné praxi hodnoceni pravidelně, v průběhu i po ukončení, v souladu s klasifikačním řádem školy. Portfolio kompetencí žáka je určeno ŠVP a učitel praxe nebo instruktor průběžně sleduje, jestli konkrétní žák získává požadované kompetence a jestli dochází ke kvalitativnímu posunu jejich úrovně. O absolvování odborné praxe na pracovišti není vydáván žádný certifikát. Průběh a přínos odborné praxe je pravidelně hodnocen vedením školy a vedením provozovny a spolupráce je na základě tohoto hodnocení korigována. Dlouholetá spolupráce s provozovnou přinesla oběma zúčastněným stranám řadu zkušeností. Žáci mají výbornou příležitost seznámit se s reálným pracovním prostředím v době, kdy si teprve utvářejí pracovní návyky. Tato skutečnost jim umožňuje účinněji aplikovat poznatky získané v rámci teoretického vyučování, což zvyšuje efektivitu vzdělávacího procesu. Za velmi cennou zkušenost považujeme také nutnost přizpůsobit se interpersonálním vztahům v reálném pracovním kolektivu.

10 Do jaké míry se daří naplňovat představu o fungování spolupráce v dané oblasti Zejména v této oblasti došlo v průběhu let k posunu konflikty mezi pracovníky nepedagogy a žáky jsou méně časté. Zpětná vazba o kvalitě a rozsahu vytvářených odborných kompetencí je důležitá pro práci školy z hlediska aktualizace školního vzdělávacího programu. Provoz si cení na škole zejména umisťování žáků na zahraniční stáže, kde žáci získávají celou řadu nových pracovních dovedností a zkušeností, rozvíjejí odbornou komunikaci v cizím jazyce. Nejčastější třecí plochou při realizaci odborné praxe na provozovně je poměrně vysoká absence žáků, která s sebou přináší organizační problémy. Z hlediska školy se pak negativně projevuje současná složitá ekonomická situace, která provozovny nutí redukovat počty pracovníků, což se projevuje i v klesajícím počtu žáků, které je možno na provozovny umístit. Díky vůli školy i provozovny se příležitostné problémy daří řešit ke spokojenosti obou stran a realizaci odborného výcviku v reálném pracovním prostředí můžeme hodnotit jako jednoznačně přínosnou pro profesní růst žáků. Představu o spolupráci v dané oblasti se daří realizovat velmi dobře.

11 Využití odborníků z praxe při plánování a realizaci výuky Popis realizace Název a adresa školy Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, Krakovská 1095, Ostrava-Hrabůvka Kód a název oboru vzdělání L/01 Gastronomie Charakteristika odborníka/ů Odborníkem z praxe je obchodní ředitel firmy MONTYCON Ing. Petr Lošák a jeho spolupracovníci. z praxe Název a adresa firmy Montycon gastro, s. r. o., Rudná 907, Ostrava-Zábřeh Obsahová charakteristika Škola spolupracuje s firmou Montycon dlouhodobě v oblasti využití moderních gastronomických technologií. Firma má přímo v budově školy jedno z předváděcích center a její pracovníci realizují pro pracovníky školy, případně i pro žáky, prezentace nejmodernějších gastronomických zařízení a zároveň umožňují škole, aby zařízení umístěná v předváděcím centru využívala při laboratorních cvičeních se žáky. Vyučující odborných předmětů tak mají možnost naučit se pracovat s přístroji, které reprezentují nejnovější trendy ve zpracování potravin a přípravě pokrmů. Takto získané odborné kompetence pak v rámci teoretické výuky a laboratorních cvičení předávají žákům. Organizační zajištění: Odborníci z praxe připravují pro vyučující odborných předmětů prezentační a instruktážní akce v době mimo vyučování, pokud je prezentace určena přímo žákům, je realizována v rámci výuky odborných předmětů. Zejména se jedná o předmět technologie. počet zúčastněných Prezentačních a instruktážních akcí se zúčastňují zpravidla 1 2 odborníci z praxe. odborníků z praxe počet zúčastněných žáků Pokud to dovolují provozní podmínky, jsou žáci seznámeni s dostupnými technologickými zařízeními alespoň jednou za dobu studia, tzn. že během čtyřletého cyklu se podobné akce zúčastní průměrně 80 žáků. časové rozmezí Délka a frekvence prezentací je závislá na aktuálních potřebách školy a možnostech firmy. Laboratorní cvičení, které je věnováno využití nejnovějších technologií, je realizováno alespoň jednou ve školním roce v délce minimálně 4 hodin. popis spolupráce s příslušným učitelem Odborníci firmy Montycon spolupracují s vyučujícími dvojím způsobem. Jednak přímo vedou instruktáže pro pedagogické pracovníky nebo žáky a jednak s nimi spolupracují v rámci laboratorních cvičení, pokud je to potřebné. legislativní a finanční zajištění Spolupráce s firmou není legislativně řešena. Účast pracovníků firmy na prezentacích je řešena formou nefinančního sponzoringu firmou Montycon. Hodnocení Hodnocení žáků je prováděno v rámci hodnocení laboratorního cvičení a odborník z praxe se ho neúčastní. Spolupráce s firmou je hodnocena 1x ročně na úrovni vedení školy a vedení firmy. Popis zkušeností (vč. minulých školních roků), plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce Zkušenosti s výše popisovanou formou účasti odborníků na výuce odborných předmětů jsou dobré. Žáci se díky spolupráci s firmou Montycon seznamují s technologiemi, které umožňují zpracovávat potraviny a připravovat pokrmy inovativními postupy. V budoucnu bychom ve spolupráci rádi pokračovali. Jako jisté negativum uvádíme skutečnost, že ne vždy jsou přístroje v předváděcím centru k dispozici v době, kdy to tematicky koresponduje se školním vzdělávacím programem. Zde je

12 Do jaké míry se daří naplňovat představu o fungování spolupráce v dané oblasti pak třeba přijmout vhodná organizační opatření. Naše představy o spolupráci jsou naplňovány velmi dobře.

13 Nábor nových žáků Popis realizace Název a adresa školy Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání L/01 Gastronomie Název a adresa firmy Vitana, a. s., Armády 245, Praha 5 Stodůlky Organizační zajištění: Střední škola společného stravování jako jednu z náborových aktivit organizuje pro žáky základních škol soutěž O čokoládovou vařečku. Tato náborová aktivita má dlouholetou tradici, letos se konal již 16. ročník soutěže. Po celou dobu při její realizaci škola spolupracuje s firmou Vitana. Úkolem soutěžících je připravit tři porce teplého pokrmu s přílohou ve stanoveném časovém limitu. Hlavní surovinou jsou kuřecí prsa, ostatní suroviny z nabídkového koše jsou pro všechny soutěžící stejné. O složení nabídkového koše jsou soutěžící informováni v propozicích soutěže. Výběr a použití surovin záleží jen na fantazii soutěžícího. Přílohu k pokrmu, šťávu nebo omáčku si žák vybere z nabídky Vitany (opět jsou uvedeny v propozicích). Žáci se na účast v soutěži připravují individuálně. Při soutěži samotné jsou pak soutěžícím přiděleni asistenti z řad žáků 3. ročníků oboru kuchař. Soutěž se skládá ze čtyř 25minutových částí: 1. Teoretická část soutěžící jsou seznámeni s technologickým zařízením a surovinami, které mohou při vaření použít, popíší postup, jak budou pokrm připravovat, ujasní si časový harmonogram jeho přípravy, nákres, jak pokrm na talíři umístí apod. 2. Praktická příprava před vystoupením si žák připraví suroviny, oloupe, nakrájí, naklepe, ušlehá apod. 3. Vlastní vystoupení spolu s asistentem kuchařem před publikem pokrm tepelně upraví, ozdobí a podají k degustaci odborné komisi. 4. Úklid předání čistého pracoviště dalšímu soutěžícímu. Soutěž je veřejně přístupná spolužákům soutěžících, rodičům i široké veřejnosti. časový rozsah Soutěž je jednorázová akce konaná každoročně na přelomu ledna a února. materiálně technické zabezpečení Pro soutěž je vytvořeno autentické prostředí gastronomických soutěží, tzn. že v soutěžním sále jsou postavena kuchařská studia, v nichž jsou soutěžícím k dispozici potřebná technologická zařízení a inventář (elektrická varná deska, pánev WOK, mikrovlnná trouba, fritéza, kontaktní gril a zapékací gril). personální zajištění Za firmu Vitana se soutěže zúčastňuje zpravidla pracovník na pozici oblastního obchodního zástupce. Tento pracovník je rovněž členem hodnoticí komise. legislativní a finanční zajištění Finanční zajištění soutěže je řešeno částečně sponzorsky a částečně jsou finanční prostředky zajištěny z grantu udělovaného Obecním úřadem městského obvodu Ostrava-Jih, tedy obvodu, v němž je sídlo Střední školy společného stravování. Legislativně není participace firmy Vitana na organizaci soutěže nijak řešena. Hodnocení Soutěž hodnotíme jednoznačně kladně. Za dobu, kdy je realizována, získala mezi žáky základních škol poměrně značnou oblibu a zájem o účast je v posledních letech tak velký, že jsme nuceni počet soutěžících přihlášených z jednotlivých

14 Popis zkušeností (vč. minulých školních roků), plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce Do jaké míry se daří naplňovat představu o fungování spolupráce v dané oblasti základních škol regulovat, aby bylo možno organizaci zvládnout na patřičné úrovni. Jestliže tedy jedním z hlavních cílů je propagovat mezi žáky základních škol kuchařskou profesi, je možno tuto formu propagace a náboru prohlásit za efektivní. Důkazem toho je i skutečnost, že mezi žáky, kteří se na naši školu hlásí, jsou již pravidelně účastníci této soutěže. V průběhu soutěže je provozován informační stánek školy, v němž jsou zájemcům a návštěvníkům k dispozici propagační materiály školy a doprovodné osoby soutěžících jsou vybaveny sadou informačních materiálů pro ty žáky devátých tříd, kteří se soutěže neúčastní ani jako diváci. Spolupráce s firmou Vitana na organizaci soutěže trvá již 16 let a je možno hodnotit ji velmi kladně a není to jediná oblast, v níž je spolupráce realizována. Představa o spolupráci je naplňována dlouhodobě výborně.

15 Profilová maturitní zkouška (praktická zkouška, maturitní práce s obhajobou) Popis realizace Název a adresa školy Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, Krakovská 1095, Ostrava-Hrabůvka Kód a název oboru vzdělání L/01 Gastronomie Zapojená firma Mamaison Business & Conference Hotelu Imperial Ostrava, Tyršova 6, Ostrava, maturanti jsou pracovníky hotelu metodicky a odborně vedeni při přípravě na realizaci praktické maturitní zkoušky. Obsahová charakteristika Profilová část maturitní zkoušky je realizována formou praktické zkoušky z odborného výcviku a odborných předmětů. Již řadu let je realizována jako komplexní zajištění společenské akce pro cca osob (nejčastěji banket, slavnostní hostina ale také např. zahradní slavnost), nedílnou součástí zkoušky je vypracování odborné práce, která je obhajována v průběhu praktické zkoušky. Žáci maturitního ročníku jsou v říjnu seznámeni s tématy praktické maturitní zkoušky, rozdělí se do týmů složených z kuchařů i číšníků. Týmy si pod vedením učitelů odborného výcviku zvolí námět společenské akce a v maturitním období jej pak realizují v prostorách školy určených ke komerčnímu využití. Příprava a realizace akce je komplexní úkol, při jehož plnění mají žáci příležitost demonstrovat veškeré odborné i klíčové kompetence, které získali v průběhu studia, a povaha a rozsah úkolu umožňují zhodnotit zkušební komisi jejich rozsah a kvalitu. Organizační zajištění: Z provozních důvodů nemůže být praktická maturitní zkouška realizována přímo v hotelu, odborníci z praxe jsou však žákům k dispozici po celou dobu přípravy společenské akce. Vzhledem k tomu, že nejsou členy maturitní komise, podílejí se na ní v přípravné fázi. počet zúčastněných žáků Praktickou maturitní zkoušku skládají výše popsaným způsobem všichni žáci oboru. V loňském školním roce to bylo 15 žáků, letos předpokládáme, že jich bude 16. časové rozmezí Žáci se na realizaci společenské akce připravují podle potřeby průběžně po celý školní rok cca od října a své činnosti konzultují v rámci odborného výcviku a odborné praxe kromě jiných také s pracovníky hotelu příslušných odborností (kuchaři, číšníci, sommelieři, barmani, provozní). Spolupráci žáků s odborníky z praxe zaštiťují příslušní učitelé odborného výcviku. materiálně technické zabezpečení S ohledem na to, že zkouška je realizována v prostorách školy, využívají žáci primárně vybavení, které má škola k dispozici. Potřeba speciálního inventáře a dalších potřeb, která vyplyne například z tématu společenské akce, je řešena opět ve spolupráci s firmami. Žáci si je zajišťují formou zápůjčky. personální zajištění Odborníci z praxe vykonávají při přípravě praktické maturitní zkoušky konzultační činnost. Nejsou členy maturitní komise, a proto se nepodílejí na hodnocení žáků. Vzhledem k rozmanitosti činností a námětů, které zajištění společenské akce takového rozsahu představuje, využívají žáci metodickou a konzultační pomoc pracovníků řady specializací, zejména se jedná o kuchaře, číšníky, sommeliery, barmany a provozní. legislativní a finanční zajištění Praktická maturitní zkouška je realizována v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášek č. 90/2010 Sb., č. 274/2010 Sb., č. 54/2011 Sb., č. 273/2011 Sb. a č. 371/2012 Sb. Spolupracující firma se na zajištění praktické maturitní zkoušky nepodílí. Finanční zajištění

16 Hodnocení Popis zkušeností (vč. minulých školních roků), plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce Do jaké míry se daří naplňovat představu o fungování spolupráce v dané oblasti surovin pro přípravu banketu je řešeno z vlastních prostředků školy a z příspěvků sponzorů. Praktická maturitní zkouška je hodnocena bodově na základě kritérií stanovených ředitelem školy. Hodnotí se čistota a úprava pracovního oblečení, komplexnost osobních pracovních pomůcek kuchaře nebo číšníka, dodržování pravidel hygieny, BOZP a využívání ochranných pracovních pomůcek, dokumentace z obsahového i formálního hlediska, správnost normování, předběžná příprava surovin, výroba a servis pokrmů, organizace práce ve výrobním a odbytovém středisku a během servisu pokrmů, sestavení, upevnění a prostírání stolů, příprava a čistota inventáře, zakládání inventáře a výzdoby, interpersonální komunikace a spolupráce, úprava pokrmů na talíři, organizace práce při expedici pokrmů, prezentace pokrmů členům zkušební komise a hostům, práce po skončení výroby, čistota a úklid pracoviště. Jednotlivá kritéria jsou hodnocena bodově. Součástí hodnocení je rovněž správnost odpovědí na otázky z odborných předmětů. S realizací praktické maturitní zkoušky výše popsanou formou máme jednoznačně pozitivní zkušenosti. Pracovní týmy, které žáci v rámci přípravy ke zkoušce vytvoří, jsou pro ně velmi dobrou možností, jak uplatnit získané kompetence. Díky úzké spolupráci s odborníky z praxe při přípravě na složení zkoušky, je její průběh reálný, přestože, jak jsme zmínili výše, z provozních důvodů neprobíhá přímo v hotelu. Jako velmi motivující faktor působí na žáky přítomnost rodičů na realizované zkoušce. V tomto směru je zkouška hodnocena velmi pozitivně i ze strany rodičů, případně dalších žáky pozvaných hostů. Spolupráce školy s firmou při přípravě a realizaci praktické maturitní zkoušky probíhá výborně.

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace IT Škola, název, adresa Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, 518 01 Dobruška Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve škole Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice,

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Model spolupráce škol a zaměstnavatelů úroveň H. Vymezení skupiny oborů

Model spolupráce škol a zaměstnavatelů úroveň H. Vymezení skupiny oborů OBSAH Model spolupráce škol a zaměstnavatelů úroveň H Modul odborného výcviku...1 Modul využití odborníků z praxe...4 Modul stáží a jiných forem praxe učitelů odborných předmětů a učitelů vybraných všeobecně

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Vyšší odborná škola ekonomických studií a Střední průmyslová škola potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 10 Charakteristika školy Škola

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Křižíkova 1258, 744 01 Frenštát

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdìlání Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání

Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 260 zdenek.pracny@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium Příprava pokrmů studené kuchyně 65-002-H Pilotní ověřování části programu Příprava pokrmů. Modul příprava pokrmů studené kuchyně je součástí programu Příprava pokrmů. V rámci projektu UNIV2, bude naše

Více

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň

Více

Národní soustava kvalifikací v České republice

Národní soustava kvalifikací v České republice Národní soustava kvalifikací v České republice Miroslav Kadlec miroslav.kadlec@nuov.cz 1 Prezentace rozvádí informaci z pozvánky na konferenci: Dne 1. srpna tohoto roku vstoupí v platnost o zákon č. 179/2006

Více

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava minutek (kód: 65-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve škole Škola vzdělává žáky v oblasti gastronomie, obchodu a služeb.

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH A FORMA ZÁVĚREČNÉ

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s. r. o Dolní 356 Střední škola

Více

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání s výučním

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Hodnoticí standard. Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník Kvalifikační úroveň NSK

Více

Obecný model spolupráce škol a zaměstnavatelů kategorie dosaženého vzdělání M. Vymezení skupiny oborů

Obecný model spolupráce škol a zaměstnavatelů kategorie dosaženého vzdělání M. Vymezení skupiny oborů OBSAH Obecný model spolupráce škol a zaměstnavatelů kategorie dosaženého vzdělání M Modul praktického vyučování odborná praxe...1 Modul využití odborníků z praxe...4 Modul profilové maturitní zkoušky...7

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Obor vzdělání (kód a název): 75-41-E/01 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Obor vzdělání (kód a název): 75-41-E/01 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Obor vzdělání (kód a název): 75-41-E/01 PEČOVATELSKÉ

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Návod k vyplnění Škola, název, adresa Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křižíkova 15 Křižíkova 15 612 00 Brno Charakteristika školy Integrovaná střední škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců

Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 4, 5, 6 (Personální

Více

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn)

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) 2009 Mgr. Lenka Švarcová 1. Úvod Cíle tohoto projektu vycházejí z klíčových dokumentů ve školství. Projektem

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Hodnocení maturitních zkoušek

Hodnocení maturitních zkoušek Hodnocení maturitních zkoušek Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem (č. 561/2004 Sb., v platném znění) a příslušným prováděcím právním předpisem (vyhláškou č. 177/2009 Sb., v platném znění).

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

SMLOUVA O ODBORNÉ PRAXI STUDENTŮ VOŠ

SMLOUVA O ODBORNÉ PRAXI STUDENTŮ VOŠ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 110 00 Praha 1, Na Příkopě 16, tel: 224 210 585, www.vosaspsekrizik.cz, e-mail: kancelar@vosaspsekrizik.cz SMLOUVA O ODBORNÉ

Více

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení Postup při odměňování ředitelů škol a školských zařízení (dále jen ředitelů škol), které jsou zřizovány Středočeským krajem jako příspěvkové organizace Č.j.: 074637/2009/KUSK K plnění úkolů souvisejících

Více

Volitelné předměty - Člověk a svět práce

Volitelné předměty - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Člověk a svět práce Domácnost Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu volitelného předmětu Domácnost je vzdělávací

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Hodnoticí standard. Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník, servírka Kvalifikační úroveň

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola, Praha 13, Mládí 135 155 00 Praha 5, Mládí 135 Identifikátor školy:

Více

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 4.9.2014 Střední škola želeniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 1.3.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

Eva Marádová Univerzita Karlova v Praze. Postavení pracovníků školních jídelen

Eva Marádová Univerzita Karlova v Praze. Postavení pracovníků školních jídelen Eva Marádová Univerzita Karlova v Praze Postavení pracovníků školních jídelen Pracovníci školních jídelen Tým nepedagogických pracovníků, kteří zajišťují školní stravování vedoucí školní jídelny vedoucí

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, 739 91 Jablunkov. 23-45-M/01 Dopravní prostředky. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, 739 91 Jablunkov. 23-45-M/01 Dopravní prostředky. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 1. Úvodní šablona Úvodní šablona uvádí základní údaje o škole, oboru a firmě, popisuje spolupráci mezi školou a firmou a její historii. Slouží k uvedení do problematiky a pochopení souvislostí. Úvod do

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 se sídlem: Jičínská 762, 293 01, Mladá Boleslav Charakteristika školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.II 2. stupeň V.9.II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka navazuje na výstupy z 5. ročníku. Předmět je zařazen v hodinové dotaci od

Více