Úvod do spolupráce školy a firmy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod do spolupráce školy a firmy"

Transkript

1 Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace IT Škola, název, adresa Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, Dobruška Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce Zápory spolupráce Plánování spolupráce Okolnosti ovlivňující kvalitu spolupráce Střední škola Podorlické vzdělávací centrum připravuje pro Podorlické firmy technické obory. Škola má tradici 62 let výuky technických oborů. Od roku 2006 jsou její zřizovatelé hlavní podniky a organizace v regionu Podorlické sdružení zaměstnavatelů M/01 Informační technologie - robotika Obory pro obsluhu robotů se velmi rozšiřují a nepředchází jim žádné tradice. Studenti jsou velmi žádaní u zaměstnavatelů. ŠKODA AUTO a.s. se sídlem Tř. V. Klementa 869, Mladá Boleslav Pracoviště Kvasiny. Firma ŠKODA AUTO a.s. se sídlem Tř. V. Klementa 869, Mladá Boleslav Pracoviště Kvasiny je jedním ze zřizovatelů školy od roku Vzdělávání žáků pro praxi a uplatnění v regionu je nejdůležitějším smyslem činnosti spolupráce. Spolupráce je pouze přínosná. Firma se nepodílí žádným způsobem na tvorbě ŠVP, má zájem o vzdělané absolventy a podporuje práci školy zejména do budoucna. Zlepšení kvality spolupráce závisí na posilování kontaktů a přínosem by bylo i legislativní podpoření spolupráce.

2 Smluvní vztah Výsledky učení Výběr žáků pro pracoviště Kontrola Hodnocení spolupráce Ideální průběh spolupráce Opatření Prostor pro vlastní sdělení a názory Připravujeme jednoroční smlouvu každoročně obnovovanou: smlouva o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování. mezi školou a firmou. Smluvně je stanoveno, co se žáci mají na pracovišti naučit, jaké dovednosti si osvojí. Žáci pracoviště mohou volit, nebo jsou na pracoviště přidělováni podle zájmu a místa bydliště. Kontrola žáků a ověření dosažených výsledků probíhá pravidelně ze strany školy pověřenými osobami : vedoucí praxe, zástupce ředitele, ředitel. Spolupráce je hodnocena ústně, spolupráce se odvíjí v dobré atmosféře a smlouva je obnovována pro velmi dobré výsledky. Spolupráce by mohla probíhat s větší legislativní podporou pro firmy. Je nutná legislativní změna pro podporu spolupráce. Spolupráce je výhodná pro získání informací z nejnovějších technologií, jedině tak se problematika může dostat mezi témata ŠVP.

3 Odborná praxe (M) Popis realizace Název a adresa školy Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, Dobruška Kód a název oboru vzdělání Místo výkonu praxe Cíle odborného praxe v reálném pracovním prostředí Popis činností vykonávaných v reálném pracovním prostředí Kompetence: Organizační zajištění: M/01 Informační technologie - robotika ŠKODA AUTO a.s. se sídlem Tř. V. Klementa 869, Mladá Boleslav Pracoviště Kvasiny. Žáci pracují na robotizovaných pracovištích firmy. Poznat podmínky reálného pracoviště, zapojit se do pracovního kolektivu, samostatně vykonávat zadané pracovní činnosti a převzít za tuto práci odpovědnost, rozvíjet orientaci v pracovně právních vztazích Žáci jsou vedeni odborným pracovníkem, dostávají tréninkové úkoly, posléze se zapojují vlastní prací, za kterou přejímají odpovědnost a jsou hodnoceni. Praxí získávají žáci odborné pracovní kompetence v souladu s ŠVP pro daný obor. Odborná praxe je realizována ve firmě ŠKODA AUTO a.s. se sídlem Tř. V. Klementa 869, Mladá Boleslav Pracoviště Kvasiny. počet zúčastněných žáků časové rozmezí, hodinová dotace Žáci pracují na pracovištích firmy přímo v provozech. Vykonávají činnosti potřebné pro obsluhu robotů, po seznámení procvičují samostatně zvládání nových úkolů. Zúčastnilo se 12 žáků Jde o žáky 3. Ročníku - 20 pracovních dní v souvislé praxi v 1 pololetí (září říjen).

4 materiálně technické zabezpečení Źáci pracují na pracovišti firmy včetně technologického vybavení odpovídajícího osvojovaným kompetencím. Žáci pod vedením instruktora využívají veškeré vybavení jako pracovníci. personální zajištění Instruktor je odborník, má na starosti 1-2 žáky, učitel odborné praxe pomáhá žákům s organizací a řešením úkolů. legislativní a finanční zajištění Žáci jsou přítomni na pracovišti zaměstnavatele, vč. řešení BOZP, a zdravotní prohlídky. Žáci nejsou odměňováni, bylo by dobré legislativně ošetřit odměňování žáků. Hodnocení Popis zkušeností (vč. minulých školních roků) Plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce Do jaké míry se daří naplňovat představu o fungování spolupráce v dané oblasti Žáci jsou hodnoceni v průběhu a po ukončení OP slovním hodnocením žáka instruktorem, hodnocení učitelem OP, sebehodnocení žáka autoevaluačně a je sledována vazba na odborné kompetence pojmenované v ŠVP. Praxe žáků se velmi osvědčují a budou dále pokračovat pro potřeby rozvoje firem a rozvoje školy, tak aby škola učila nejmodernější technologie. Nejdůležitější je schůdnější legislativa pro firmy, aby mohly podporovat praxe žáků. velmi dobře

5 Další vzdělávání učitelů odborného výcviku a učitelů odborných předmětů ve firmě Název a adresa školy Kód a název oboru vzdělání Cíl vzdělávání Zaměření a obsah vzdělávání Název a adresa firmy Aprobace učitele/ů Obsahová charakteristika Organizační zajištění: počet zúčastněných učitelů Návod k vyplnění Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, Dobruška M/01 Informační technologie - robotika zvyšování odborné kompetence učitele odborného výcviku a učitele odborných předmětů Učitel si zvyšuje praktické dovednosti převzaté od odborníků ve firmě a následně je předává žákům. ŠKODA AUTO a.s. se sídlem Tř. V. Klementa 869, Mladá Boleslav Pracoviště Kvasiny. Učitel odborných předmětů programování mikropočítačů, PLC automaty. Vzdělání vysokoškolské, technické a pedagogické. Další vzdělávání probíhá pozorováním ve firmě a dále na výukových programech ve škole za přítomnosti odborníka z firmy. Další vzdělávání je realizováno na základě smlouvy o praxi žáků. Učitelé se vzdělávají podle potřeb firmy, kterou navštěvují a komunikují se zástupci. Mohou kdykoli požádat o přednášku a také o exkurzi. 3 časové rozmezí Ve dvoudenních blocích to je 16 hodin na sledování a 16 hodin přednáška a 16 hodin praktická cvičení. materiálně technické zabezpečení Stáž je realizována ve firmě i ve škole. Ve firmě přímo na pracovištích, kde výroba probíhá a ve škole na cvičných pracovištích s cvičným programem, který firma poskytla pro naši výuku. Učitelé vybavení využívají pravidelně v odborných předmětech. personální zajištění Pracovník firmy je odborník vysokoškolák s odborným školením od výrobce. legislativní a finanční zajištění Hodnocení Popis zkušeností (vč. minulých školních roků), Smlouva o praxi žáků, která obsahuje i popis odborného vzdělávání dle potřeby našich pedagogů. Hodnocení je pedagogy prováděno ústním sdělením vedení školy. Tato praxe probíhá vždy podle vzájemné dohody dle smlouvy uzavřené s firmou.

6 plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce Do jaké míry se daří naplňovat představu o fungování spolupráce v dané oblasti velmi dobře

7 Nábor nových žáků Popis realizace Název a adresa školy Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, Dobruška Kód a název oboru vzdělání Název a adresa firmy Organizační zajištění: M/01 Informační technologie - robotika ŠKODA AUTO a.s. se sídlem Tř. V. Klementa 869, Mladá Boleslav Pracoviště Kvasiny. Náborové akce realizujeme pod záštitou našeho zřizovatele hlavních firem Podorlicka: 1- Dny otevřených dveří firmy, školy 2- Prezentační výstavy na burzách středních škol 3- Návštěvy v základních školách s motivačním programem 4- Rodičovské schůzky k volbě povolání na základních školách 5- Letáky, články v tisku, inzerce Web školy, Facebook časový rozsah 1- říjen, prosinec, leden, většinou dvoudenní prezentační předvedení prostor školy, způsobu výuky, firmy 2- říjen, listopad, prosinec, obvykle 1-2 denní akce 3- říjen, prosinec, leden v době předmětu Volba povolání, v dopoledních hodinách 4- říjen, listopad, prosinec, v době rodičovských schůzek podvečer 5- v průběhu akcí září leden, 6- průběžně celoročně materiálně technické zabezpečení 1- V prostorách školy, v prostorách firmy mimořádný režim firmy/školy s reklamními předměty pro návštěvníky, videa, ukázky výuky, výstavky výrobků 2- V okresních městech v zařízeních tělocvičny, prezentační stanoviště s dataprojekcí, monitorem, ukázkami činností 3- V základních školách kraje motivační vystoupení ve třídě, soutěže, představení vyučovaných strojírenských profesí 4- V základních školách kraje vystoupení k rodičům, rozhovor s rodiči žáků 9. tříd 5- Připravujeme propagaci, kterou zabezpečuje škola,

8 Průběžně celoročně, zabezpečuje škola personální zajištění 1- Zástupce firmy z propagačního oddělení organizuje prezentaci firmy Škola prezentuje svoji práci, výuku, dokumenty, spolupracují všichni pedagogové a žáci 2- Na burzách škol mají své stánky firmy, které uvádějí, se kterými školami spolupracují. 3- Firmy přispívají propagačními materiály, přednášky vedou pedagogové střední školy a žáci 4- Firmy vystupují s nabídkou pro absolventy základní školy, jaké pozice ve firmě potřebují, jaké profese a jak je hodnotí 5- Přípravy propagace se účastní žáci a pedagogové školy Web a facebook připravují žáci a pedagogové školy legislativní a finanční zajištění Hodnocení Popis zkušeností (vč. minulých školních roků), Plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce Do jaké míry se daří naplňovat představu o fungování spolupráce v dané oblasti Škola financuje propagaci školy, firmy náklady vzniklé s prezentací firmy. Vyhodnocujeme podle zájmu žáků o studium, o zájem o nástup do prvních ročníků. Vzdělávací nabídku postupně rozšiřujeme jak pro žáky, tak pro dospělé Nabízíme rekvalifikační kurzy podnikům. Možnost získání svářečského kurzu v naší svářečské školy. Do budoucna plánujeme prohlubovat spolupráci s firmami při náboru. velmi dobře

9 Profilová maturitní zkouška (praktická zkouška, maturitní práce s obhajobou) Návod k vyplnění Název a adresa školy Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, Dobruška Kód a název oboru vzdělání Zapojená firma Obsahová charakteristika M/01 Informační technologie - robotika ŠKODA AUTO a.s. se sídlem Tř. V. Klementa 869, Mladá Boleslav Pracoviště Kvasiny. Praktická maturitní zkouška probíhá na Střední škole Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, Dobruška. Zadává se jednotné téma pro všechny žáky na stejných pracovištích, žáci jsou individuálně hodnoceni více pedagogy. Organizační zajištění: Firma se nepodílí na MZ počet zúčastněných žáků Zúčastní se všichni žáci, kteří splnili podmínky možnosti konat zkoušku- časové rozmezí Pokud je v praktické MZ téma z praxe, je plně v kompetenci pedagogů školy. materiálně technické zabezpečení Materiálně technické zabezpečení je plně hrazeno školou. personální zajištění Zástupce z firmy se účastní pouze jako sledovatel. Za firmu ŠKODA AUTO a.s. se zástupce u MZ nezúčastňuje. legislativní a finanční zajištění Hodnocení Popis zkušeností (vč. minulých školních roků), plán do Zajištění MZ se firma nepodílela. Zástupci firmy se hodnocení práce neúčastní. Pokud vyšle firma zástupce, účastní se jako sledující, dodává to důležitosti zkoušky. Do budoucna připravujeme spolupráci na vedení samostatných prací s podporou firmy jako součást MZ.

10 budoucna, návrhy inovace formy spolupráce Do jaké míry se daří naplňovat představu o fungování spolupráce v dané oblasti dobře

11 Využití odborníků z praxe při plánování a realizaci výuky Popis realizace Název a adresa školy Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, Dobruška Kód a název oboru vzdělání Charakteristika odborníka/ů z praxe: Název a adresa firmy Obsahová charakteristika Organizační zajištění: M/01 Informační technologie - robotika Odborník z praxe je odborníkem na pracovišti s příslušným vzděláním VŠ většinou bez pedagogického vzdělání. ŠKODA AUTO a.s. se sídlem Tř. V. Klementa 869, Mladá Boleslav Pracoviště Kvasiny. Odborník z praxe se zabývá praktické přednášce z jeho pracovního prostředí. Připraví si materiály, přednášku, předvádí konkrétní činnosti. Dále pomáhá při procvičování žákům podle potřeby. Odborník z praxe uplatní při přípravě výuky a přímo ve výuce. Účastní se i odborné praxe. počet zúčastněných odborníků z praxe 1 počet zúčastněných žáků 12 časové rozmezí 12 teorie, 12 nácvik, 12 praktické cvičení a řešení úkolů popis spolupráce s příslušným učitelem legislativní a finanční zajištění Odborník z praxe ve výuce působí společně s učitelem. Smlouva o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování.

12 Hodnocení Popis zkušeností (vč. minulých školních roků) Plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce Do jaké míry se daří naplňovat představu o fungování spolupráce v dané oblasti Odborník z praxe hodnotí spolupráci žáků jako je jejich aktivita, dotazy a návrhy. Hodnocení odborníka probíhá ústní formou s vedoucím praxe odborného výcviku s přihlédnutím k ústnímu hodnocení od žáků. Tato aktivita je hodnocena jako velmi dobrá zkušenost. Spolupráce začala už v roce 2006 a má ve škole tradici. Je úspěšně rozvíjena. Do budoucna by měla být řešena finanční odměna za odbornou práci. Plánujeme do budoucna více spolupracovat na závěrečných pracích s firmami. velmi dobře

13 Volnočasové aktivity navazující na odborný výcvik/odbornou praxi Popis realizace Název a adresa školy Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, Dobruška Kód a název oboru vzdělání Obsahová charakteristika Název a adresa firmy M/01 Informační technologie - robotika Firma nepřipravuje volnočasové aktivity. ŠKODA AUTO a.s. se sídlem Tř. V. Klementa 869, Mladá Boleslav Pracoviště Kvasiny. Organizační zajištění: Pokud organizuje aktivity pro veřejnost, jsou to dny otevřených dveří. počet zúčastněných žáků Neúčastní se. časové rozmezí Jednorázové akce materiálně technické zabezpečení Vše je v plné kompetenci firmy. personální zajištění Vše je plně v zajištění firmy. legislativní a finanční zajištění Hodnocení Popis zkušeností (vč. minulých školních roků), plán do Není součástí ve smlouvě. Volnočasové aktivity nevyhodnocuje. Tato aktivita neprobíhá.

14 budoucna, návrhy inovace formy spolupráce Do jaké míry se daří naplňovat představu o fungování spolupráce v dané oblasti málo uspokojivě

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve škole Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno Charbulova

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

tel: 595 391 022, fax:595 391 037, e-mail: lajczykova.dagmar@dakol-karvina.cz web: http://www.dakol-karvina.cz

tel: 595 391 022, fax:595 391 037, e-mail: lajczykova.dagmar@dakol-karvina.cz web: http://www.dakol-karvina.cz ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. 735 72 Petrovice u Karviné 570 Zřizovatel: Mgr. Jaroslav Dadok, Mgr. Vladimír Kolder Název školního vzdělávacího

Více

Mechanik silničních strojů

Mechanik silničních strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mechanik silničních strojů Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník RVP 23-65 H / 01 Strojník s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Název školy: Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace Adresa školy: 28. října 1390, 511 01 Turnov Zřizovatel: Liberecký kraj, U jezu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

Školní vzdělávací program 23 55 H/01 Klempíř

Školní vzdělávací program 23 55 H/01 Klempíř Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Školní vzdělávací program 23 55 H/01 Klempíř - 0 - ŠVP- klempíř OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...1 PROFIL ABSOLVENTA...2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Elektrikář-silnoproud od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Elektrikář-silnoproud Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: denní forma

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01 Krejčí Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 1 ŠVP zpracován

Více

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program Informační technologie se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk Identifikační údaje Střední škola Podorlické

Více

Školní vzdělávací program Technické lyceum

Školní vzdělávací program Technické lyceum Projekt je financován ESF a rozpočtem ČR, řídí ho MŠMT, metodicky ho vede Národní ústav odborného vzdělávání Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium)

Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium) Školní vzdělávací program Management v gastronomii (nástavbové studium) Školní vzdělávací program byl ve smyslu 168 odst. 1) písm. a) školského zákona projednán školskou radou dne 30. 8. 2012 se souhlasným

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 54 Školní vzdělávací program IČ: 6444646 Č. obj: 0808 obor Obchodní akademie 6-4-M/0 Obchodní akademie Lysá nad Labem příspěvková organizace Středočeského

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Provoz a ekonomika dopravy

Provoz a ekonomika dopravy školní vzdělávací program Provoz a ekonomika dopravy RVP 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Zavádění inovací do výuky specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj registrační číslo: CZ.1.07/3.2.11/03.

Zavádění inovací do výuky specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj registrační číslo: CZ.1.07/3.2.11/03. Zavádění inovací do výuky specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj registrační číslo: CZ.1.07/3.2.11/03.0066 STUDIE Klíčová aktivita 07: Poradenské centrum forem vzdělávání v zahradnictví

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Mechanik elektrotechnik od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: Mechanik elektrotechnik denní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školského zařízení: Dům dětí a mládeže Litovel Adresa školského zařízení: Komenského 719/6, 784 01 Litovel Ředitel: Mgr. Jana Čekelová Kontakty: Telefon: 585342448, 585371172

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-51-H/01 VÝROBCE POTRAVIN PLATNOST OD 1. 9. 2010 Střední škola obchodu, služeb a podnikání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-42-M/01 OBALOVÁ TECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obalová technika. čtyřleté denní studium

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-42-M/01 OBALOVÁ TECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obalová technika. čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program Obalová technika čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 6.

Více