Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2011/12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2011/12"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2011/12 CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - Hradecká 1151, Hradec Králové 1

2 Obsah 1 Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělání Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o přijímacím řízení Kriteria přijímacího řízení pro SOŠ Podmínky k přijetí ke studiu na VOŠ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií Výsledky maturitní zkoušky Výsledky absolutorií Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Spolupráce s Centrem podpory inkluzivního vzdělávání Adaptační program pro žáky 1. ročníku Čeština pro cizince Aktivity realizované ve spolupráci s ostatními organizacemi Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Společné vzdělávání pro celý pedagogický sbor Vzdělávání k MZ Individuální vzdělávání jednotlivých vyučujících Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Vedení účetnictví Vnitřní mzdový předpis Finanční hospodaření Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Leonardo da Vinci Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky z OP VK Studenti čtou a píší noviny Centra podpory inkluzivního vzdělávání Respekt nebolí

3 11.6 Svět bezpráví Recyklohraní Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Neúspěšné projekty Úspěšné projekty Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Přílohy Výpis z OR Zřizovací listina - dodatek Jmenování nové ředitelky Rozhodnutí MŠMT o zápis změny v údajích v rejstříku škol Rozhodnutí představenstva společnosti Omega Investment a.s. o změně názvu školy s účinností od Výpis správního řízeni MŠMT - změna názvu v rejstříku škol Plná moc pro ředitelku Protokol o kontrole ČŠI Protokol o kontrole OSSZ Zpráva auditora Finanční vypořádání dotace za rok Rozhodnutí valné hromady o hospodaření Zápis ze schůze Školské rady

4 1 Základní údaje o škole Název školy CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové vyšší odborná škola a střední odborná škola s.r.o. Sídlo Hradecká 1151, Hradec Králové IČO Právní forma Společnost s ručením omezením Charakteristika CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové je jednou z nejstarších soukromých školy škol v Královéhradeckém kraji, byla založena v roce Hlavním cílem je připravit absolventy s vynikajícími komunikačními dovednostmi v českém a anglickém jazyce a s mezinárodním know-how v oblasti obchodu a podnikání s výbornými schopnostmi pracovat v mezinárodních týmech a komunikovat s českými i zahraničními klienty. V souladu s požadavky současné i budoucí praxe věnujeme zvláštní pozornost kvalitní výuce důležitých světových jazyků, informačních technologií a ekonomických předmětů. V potřebné míře uplatňujeme individuální přístup a dbáme o to, aby studenti získali nejen dostatek znalostí, ale rozvinula se i jejich schopnost samostatně uvažovat a jednat a aby byli iniciativní a flexibilní. Omega Investment a.s. Zřizovatel Praha 1, Žitná 1656 Mgr. Monika Benešová Ředitel Dubová 1007, Pardubice Střední odborná škola Součásti školy Vyšší odborná škola Datum zařazení školy do sítě škol a zřizovací listiny Celková kapacita školy a jejich součásti Studijní obory Zřizovací listina Adresy pro dálkový přístup Údaje o školské radě , následné změny , k a k Od proběhla změna ve školském rejstříku: novou ředitelkou školy je Mgr. Monika Benešová a jednatelkou byla od Ing. Jana Letáková SOŠ: 400 žáků VOŠ: 300 žáků SOŠ: Ekonomika a podnikání (63-41-M/01) ročník SOŠ: Podnikatel pro obchod a služby (63-41-M/022) 4. ročník denní formy a 5. ročník dálkové formy VOŠ: Podnikatel pro obchod a služby (66-41-N/001) ročník VOŠ: Management malých a středních firem (63-41-N/28) od V roce 1992 byla vydána první zřizovací listina. V roce 1996 byla vydána druhá zřizovací listina. V roce 2006 byla vydána třetí zřizovací listina. V roce 2011 byl vydán dodatek ke zřizovací listině, která dokládá změnu zřizovatele a ředitele. Školská rada byla založena Ve školním roce 2011/12 se sešla třikrát a projednávala aktuální otázky pedagogického procesu a organizace školy. Předkládanou Výroční zprávu projednala dne

5 2 Přehled oborů vzdělání Střední odborná škola vyučovala ve školním roce 2011/2012 podle: Schváleného učebního plánu MŠMT ČR čj / , ze dne ve čtvrtém ročníku denní formy a v pátém ročníku dálkové formy studijního oboru M/022 (JKOV: /40) Podnikatel pro obchod a služby. Školního vzdělávacího programu s názvem Ekonomika a podnikání v první až třetím ročníku denní formy studijního oboru M/01 Ekonomika a podnikání. Vyšší odborná škola vyučovala ve školním roce 2011/2012 podle: Schváleného učebního plánu MŠMT ČR 001 pod č. j /99-23, ze dne , s platností od počínaje prvním ročníkem, včetně přehledu studijních povinností a úprava učebního plánu se sjednocenou praxí do třetího ročníku od , denní formy studijního oboru KKOV N/001. Ve školním roce 2011/2012 byl vypracován nový školní vzdělávací program pro SOŠ s názvem Obchodní manažer (viz. webové stránky školy v sekci O nás/dokumenty školy). Nový ŠVP lépe reflektuje strategii a vizi nového zřizovatele školy, který klade důraz na komunikační dovednosti v českém i anglickém jazyce a na přípravu pro pozice v oblasti obchodu. Ve školním roce 2011/2012 byl vypracován nový vzdělávací program pro VOŠ, který byl akreditován MŠMT ČR pod č. j. MSMT-9428/ ze dne s názvem Management malých a středních firem pod kódem N/28 pro denní formu vzdělávání (viz webové stránky školy v sekci O nás/dokumenty školy). Nový vzdělávací program založený na kreditním způsobu studia umožní větší výběr z volitelných předmětů a autonomii studentů. Studium bude díky novému vzdělávacímu programu organizováno vysokoškolským způsobem. Studium je rozděleno na 6 období, přičemž poslední, šesté období je věnováno odborné praxi. 5

6 3 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Škola má kvalifikovaný pedagogický sbor, který má bohaté zkušenosti s výukou žáků SOŠ i studentů VOŠ. Jeho hlavním úkolem je efektivně připravovat kvalitní absolventy, kteří obstojí v silné konkurenci na globalizovaném pracovním trhu kladoucím na jedince vysoké nároky v průběhu celého profesního i osobního života. Proto je kladen silný důraz na kvalitu samotného pedagogického sboru již při jeho výběru. Podmínkou pro přijetí je vysokoškolské studium, pedagogické vzdělání, praxe v oboru a chuť na sobě neustále pracovat. Pedagogický sbor je veden k tomu, aby si soustavně zvyšoval kvalifikaci v oblasti ICT, psychologie, moderních vyučovacích metod a ve svém oboru, hlavně v ekonomických předmětech. Jsme moderní škola, která umí žáky motivovat efektivními výukovými metodami, kde pedagogičtí pracovníci používají běžně při výuce ICT, díky moderním vyučovacím metodám dokážou uplatňovat a využívat mezipředmětové vztahy a v rámci předmětů nezapomínají na rozvoj měkkých dovedností (prezentační dovednosti, komunikace a spolupráce v týmu, projektové řízení a práce v projektech, umění dávat a přijímat zpětnou vazbu v týmu, schopnost ohodnotit svůj vlastní výkon i výkon ostatních atd.). Pro pedagogické pracovníky na SOŠ i VOŠ připravujeme odborné stáže ve firmách a podporujeme jejich manažerské dovednosti v oblasti řízení projektů financovaných z prostředků ESF. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/2012 Jméno Vzdělání Praxe Beckwith Jane Rea Regents College, University of the 25 let State of New York Monterey Institute of International Studies Benešová Monika, Mgr. Univerzita Karlova 18 let Haviarová Blanka, Ing. Vysoká škola zemědělská 34 let Holmanová Petra, Ing. Česká zemědělská univerzita 12 let Hůlková Anna, Mgr. Univerzita Hradec Králové 2 roky Jakoubková Pavla, Mgr. Univerzita Hradec Králové 8 let Kaštánková Klára, Mgr. Univerzita Hradec Králové 11 let Klánová Yvonna, Mgr. Univerzita Hradec Králové 22 let Koďousková Věra, Ing. Mgr Česká zemědělská univerzita 16 let Univerzita Hradec Králové Kovaříková Iva, Ing. Vysoká škola ekonomická 28 let Krčálová Taťána, Mgr. Západočeská univerzita v Plzni 21 let Lásek Tomáš, Mgr. Univerzita Hradec Králové 2 roky Nosálková Dagmar, Ing. Vysoká škola ekonomická 30 let Šlechtová Iva, Mgr. Univerzita Karlova 40 let Univerzita Hradec Králové Vítová Dominika, Mgr. Univerzita Karlova 1 rok Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/2012 Jméno Pozice Praxe Martina Miková Referentka studijního oddělení 28 let Schiller Jan Marketingový pracovník 10 let 6

7 4 Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení pro žáky SOŠ bylo realizováno formou přijímací zkoušky, a to ve dvou kolech. V prvním kole přijímacího řízení bylo přijato 8 žáků z 10 přihlášených. Ve druhém a dalším kole přijímacího řízení byli přijati 3 žáci ze 4 přihlášených. Do druhého kola jsme neobdrželi žádné přihlášky. Celkem bylo odevzdáno 9 zápisových lístků nastoupilo 10 žáků do prvního ročníku. Přijímací řízení pro studenty VOŠ bylo realizováno bez přijímací zkoušky. Celkem bylo v prvním a ve druhém kole přijato 14 studentů z celkového počtu 18 přihlášených (13 v prvním kole a 5 v kole druhém). 4.1 Kriteria přijímacího řízení pro SOŠ Kritéria přijímacího řízení jsou v souladu s 60 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších právních předpisů a s vyhláškou 671/2004 Sb. 1. Uchazeči budou přijímáni podle bodů dosažených za přijímací zkoušku. Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí. První část přijímací zkoušky obsahuje psychologický test a pohovor, kde mohou uchazeči získat maximálně 25 bodů. Druhá část obsahuje písemnou zkoušku z cizího jazyka, za kterou mohou uchazeči získat maximálně 10 bodů. Za průměrný prospěch v každém z posledních dvou klasifikačních období obdrží uchazeč nejvíce 5 bodů, tj. celkem 10 bodů. Celkový maximální počet z přijímacího řízení je 45 bodů. 2. Ke studiu budou přijímáni uchazeči do předpokládaného počtu, pokud v přijímacím řízení dosáhli alespoň 20 bodů. 3. Ve výsledkové listině budou uchazeči seřazeni podle celkového počtu dosažených bodů v pořadí od nejlepších. Bude-li na posledním přijímaném místě více uchazečů se stejným počtem bodů, pak bude dalším postupným kritériem pro umístění na příslušném pořadovém místě lepší průměr známek za poslední klasifikační období základního vzdělávání. Pokud by nebylo možno rozhodnout ani podle tohoto kritéria, bude rozhodovat lepší průměrný prospěch z matematiky a českého jazyka v posledních dvou klasifikačních obdobích základního vzdělávání, který se vypočítá tak, že známky ze 2 uvedených předmětů za obě poslední klasifikační období základního vzdělávání se sečtou a vydělí Tabulka pro přepočet průměrného prospěchu za body: Průměrný Body prospěch 1 5 1,01-1,1 4 1,11-1,2 3 1,21-1,3 2 1,31-1,4 1 7

8 4.2 Podmínky k přijetí ke studiu na VOŠ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - řádně vyplněná přihláška se všemi náležitostmi, doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení, ověřená kopie maturitního vysvědčení, uzavření Smlouvy o studiu, uhrazení 1. splátky školného ve výši Kč 8

9 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií 5.1 Výsledky maturitní zkoušky Maturitní zkoušky proběhly v souladu se zákonem 561/2004 Sb. Maturitní zkoušky prověřily znalosti v oblasti všeobecných předmětů českého jazyka a literatury, cizího jazyka, matematiky, informačních technologií i odborné znalosti v předmětech ekonomika, účetnictví. Letos podruhé se konaly maturitní zkoušky se společnou částí státní maturity. Společná část MZ se skládala z: Povinné: Český jazyk a literatura Cizí jazyk (AJ, NJ) nebo matematika Nepovinné: Cizí jazyk (AJ, FJ, RJ) Matematika Občanský a společenskovědní základ Profilová část MZ se skládala: Povinné: Praktická zkouška z odborných předmětů (písemka), Ekonomika a účetnictví (ústní zkouška před komisí), Matematika nebo informační technologie nebo cizí jazyk (AJ, NJ, RJ, FJ) (ústní zkouška před komisí). Nepovinné: Cizí jazyk (AJ, NJ, RJ, FJ) (ústní zkouška před komisí), Matematika (ústní zkouška před komisí). Výsledky jarního termínu MZ ve školním roce 2011/2012 Položka Opravy 4. A D5.A Celkem počet žáků ve třídě na konci šk. roku počet žáků, kteří neukončili ročník počet žáků oprávněných skládat maturitní zkoušku počet žáků neúspěšných ve společné části MZ 1 1 ústní počet žáků neúspěšných v profilové části MZ 1 1 počet žáků neúspěšných ve společné části MZ písemné

10 počet žáků omluvených, kteří nekonali další 1 1 zkoušku počet žáků, kteří vykonali úspěšně MZ počet žáků, kteří prospěli s vyznamenáním Výsledky podzimního termínu MZ ve školním roce 2011/2012 Opravy 4. A D5.A Celkem počet oprávněných skládat maturitní zkoušku 5 1 počet žáků neúspěšných ve společné části MZ 1 ústní počet žáků neúspěšných v profilové části MZ počet žáků neúspěšných ve společné části MZ písemné počet žáků omluvených, kteří nekonali další 1 zkoušku počet žáků, kteří vykonali úspěšně MZ 1 0 počet žáků, kteří prospěli s vyznamenáním 5.2 Výsledky absolutorií Absolutoria proběhla v souladu se zákonem 561/2004 Sb. Absolutoria prověřila znalosti v oblasti odborných předmětů a cizích jazyků. Při absolutoriu musí student vykonat teoretickou zkoušku z odborných předmětů a zkoušku z cizího jazyka, který si zvolil na začátku studia. Dále musí obhájit vypracovanou absolventskou práci na téma, které odpovídá potřebám budoucí praxe. Výsledky jarního i podzimního termínu absolutorií ve školním roce 2011/2012 Počet Počet studentů oprávněných konat absolutorium 25 Absolutorium v řádném termínu 23 Prospěli s vyznamenáním 6 Prospěli 13 Neprospěli 4 Absolutorium v opraveném termínu (září 2012) 6 Prospěli s vyznamenáním 0 Prospěli 5 Neprospěli 1 10

11 6 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů I v letošním školním roce bylo základním principem preventivní strategie na naší škole osvojování si zdravého životního stylu a rozvoj dovedností, které vedou žáky k odmítání všech druhů sebepoškozujícího chování, projevů agresivity a porušování zákona. Cílem bylo vychovávat mládež, která je zodpovědná za vlastní chování a způsob života. Zvýšená pozornost byla věnována žákům, kteří nastupují do 1. ročníku, aby bylo včas odhaleno případné rizikové chování. Aby došlo k osvojení preventivních kompetencí, zapracovává naše škola konkrétní témata prevence do vzdělávacího procesu (viz tematické plány jednotlivých vyučujících), tematické bloky jsou zařazeny do plánů učiva v průběhu celého roku. Tematické bloky v předmětech občanská nauka a občanský základ (1. 4. ročník): seznamování, sebepoznávání, spolupráce v kolektivu, komunikace, asertivita, vztahy ve třídě, budování pozitivního jádra ve třídě, prevence šikany, pozitivní zpětná vazba, zdravý životní styl, hodnoty, hodnotový žebříček, závislosti, drogy, kouření, gambling, prevence rasismu, vztahy k rodičům, partnerství, láska, sex, hodnotový žebříček, plány do budoucna. Další preventivní témata jsou obsažena v předmětech: český jazyk a literatura: pozitivní vzory literárních hrdinů, úvahy o životě, hledání životních cílů, mezilidské vztahy (1. 4. ročník), dějepis: pozitivní vzory osobností, zákony a lidé (1. 2. ročník), zeměpis: výskyt a pěstování drog, lidské rasy, národnostní konflikty (1. 2. ročník), environmentální výchova: účinky návykových látek na organismus, vývoj člověka (1. 2. ročník), chemie: vznik, výroba a účinky návykových látek a jejich vliv na člověka (1. ročník), právo: odpovědnost, normy chování, zákony, co je trestné, trestní řízení (1. 4. ročník), tělesná výchova: zdravý způsob života, relaxace, duševní hygiena (1. 4. ročník). Tato problematika je také nenásilnou formou zařazována do třídnických hodin a do volnočasových aktivit žáků internátního studia, kteří mají 1x týdně lekce etiky pod vedením zkušené lektorky. Výchovná poradkyně a školní metodička prevence se zúčastnila 7 supervizních setkání metodiků prevence s psycholožkou PhDr. I. Košťálovou, na kterých je projednávána aktuální problematika rizikového chování, a jsou vzájemně předávány zkušenosti. 11

12 Ve střední škole se ve školním roce 2011/2012 vzdělávalo 11% žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve škole se vzdělávají žáci se zdravotním postižením (zejména se specifickými poruchami učení, chování a s tělesným postižením), kteří jsou vzděláváni formou individuální integrace. Výchovná poradkyně ihned po zahájení prvního ročníku zmapuje všechny žáky s poruchami učení, zejména s dyslexií, která je nejrozšířenější. Přestup na střední školu znamená zvýšení nároků na žáky a nutnost adaptace na nové prostředí a nové povinnosti, např. psaní poznámek samostatně nebo větší objem textů, které je nutné přečíst. Po uplynutí několika týdnů po zahájení prvního ročníku výchovná poradkyně organizuje schůzky s žáky s SPU a jejich vyučujícími, při které všechny strany analyzují, jak se žákovi po přechodu na střední školu daří, zda došlo ke zhoršení projevů poruchy učení a dojde k domluvě, jaké kompenzační pomůcky a jaké přístupy žák potřebuje. V případě potřeby je žák přesunut blíže k oknu a k tabuli, jsou mu povoleny pomůcky jako kalkulačka, přehledové tabulky gramatiky, přehledy abecedy, počítač místo sešitu, diktafon pro nahrávání hodin a na některé činnosti je mu poskytnut čas navíc. Místo psaní dlouhých textů umožňujeme žákům psát testy nebo používat počítače s korekturou textu. Žáci zpravidla dostávají elektronické kopie výukových materiálů. Navíc škola disponuje audiovizuálními učebními pomůckami, které byly vytvořeny přímo pro žáky naší školy. Žáci si je mohou kdykoliv stahovat ze serveru. Pravidelné monitorovací schůzky pokračují 1x za čtvrtletí. Při pedagogických radách dochází ke sdílení osvědčených postupů mezi výchovnou poradkyní a učiteli, kteří diskutují o tom, jaké metody a přístupy konkrétním žákům vyhovují. Všichni zaměstnanci školy ale dodržují zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a nepodávají osobní ani citlivé údaje o žácích osobám, které na to nemají nárok. Žákům s tělesným postižením umožňujeme používání výtahu a snažíme se upravit pracovní místo. Odborná praxe je přizpůsobena možnostem žáka. V případě potřeby, na požádání žáka nebo zákonného zástupce škola vypracuje individuální vzdělávací plán. Ve škole se vzdělávají žáci se zdravotním znevýhodněním, to jsou žáci se zdravotním oslabením, dlouhodobě nemocní, nebo po závažné operaci. O jejich zdravotním stavu je škola informována od rodičů/zákonných zástupců. V souladu s dodržováním zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou informováni všichni pedagogičtí pracovníci školy, aby mohli zdravotní stav žáků sledovat, brát ho na zřetel při všech školních a mimoškolních činnostech a poskytnout pomoc v případě potřeby. Těmto žákům a žákům po nemoci a zranění poskytujeme klíč od výtahu, aby nemuseli chodit 5 pater pěšky po schodech. 12

13 Ve škole jsou vzděláváni žáci - cizinci. Škola aktivně spolupracuje s Centrem podpory integrace cizinců a dalšími nestátními neziskovými organizacemi v Hradci Králové zejména v poskytování lekcí českého jazyka. Vyučující ČJL dbá na správné osvojování českého jazyka. Všichni ostatní vyučující sledují reakce žáka a zabezpečí, že porozumí obsahu vyučovací hodiny. V případě potřeby pomohou žákovi s novými slovíčky či odbornými termíny. Škola poskytuje bezplatné lekce češtiny pro cizince 2 hodiny jednou týdně. Ve škole jsou vzděláváni žáci se sociálním znevýhodněním. Mezi hlavní priority zřizovatele školy patří zpřístupnění studia na soukromé střední škole i sociálně slabším žákům, proto bylo zavedeno odložené školné. Rodiče/zákonní zástupci přispívají pouze na stravné. Škola organizuje vzdělávání formou internátní školy, kde žáci tráví i víkendy. Během víkendů jsou pro žáky připraveny volnočasové aktivity (sport, relaxace, kultura) s rodilými mluvčími zaměřené na zdokonalení anglického jazyka. V rámci dalších aktivit se škola zapojuje do projektů, které prohlubují sociální cítění a toleranci všech žáků, aby ti sociálně slabší byli ostatními dobře přijati. Dalším nástrojem je poskytování školních stejnokrojů, aby se zamezilo posměchu ostatních spolužáků kvůli neznačkovému oblečení. V případě potřeby, na požádání žáka nebo zákonného zástupce škola vypracuje individuální vzdělávací plán. Z minulých let má škola zkušenosti se vzdělávání žáků s mimořádným nadáním a talentovanými žáky pouze v oblasti sportu, ale je připravena přijmout žáky s mimořádným nadáním v kognitivní nebo jiné oblasti. 6.1 Spolupráce s Centrem podpory inkluzivního vzdělávání Ve školním roce 2011/2012 byla škola zapojena do projektu Centra podpory inkluzivního vzdělávání Hradec Králové. Projekt Centra podpory inkluzivního vzdělávání (CPIV) je národním projektem MŠMT a jeho realizátorem je Národní ústav pro vzdělávání, divize Institut pedagogicko - psychologického poradenství ČR. Projekt se zaměřuje na ověření a nastavení podmínek inkluzivního vzdělávání, zejména na základních školách a středních školách v ČR. Výchovná poradkyně a školní metodička prevence obdržela několik konzultací od psycholožky ze CPIV Hradec Králové. Konzultace byly zaměřeny na správné nastavení a vedení poradenského systému ve škole, na péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, na systém ŠPP ve škole, na vymezení hranic jejich kompetencí, obsahu jejich práce a vyjasnění způsobů vzájemné spolupráce při organizaci a praktickém zajištění služeb školního poradenského pracoviště. Práce s třídním kolektivem ve 3. A Proběhly práce s třídním kolektivem 3. ročníku, které byly zaměřeny na řešení pomluv a velké neupřímnosti ve vztazích mezi žáky. Žáci se v průběhu intervencí učili chápat význam pravidel komunitního kruhu a dodržovat je. Učili se komunikovat o vztazích mezi sebou a dávat si zpětné kritické vazby o projevech v chování, které se jim na druhých i na sobě nelíbí. Společně pak hledali řešení. Charakterizovali projevy pomluv a uvažovali o jejich dopadu na dobré vztahy ve třídě. Přemýšleli o motivech, které k pomluvám vedou. Zjistili, že hodně je rozdělují výrazně odlišné zájmy, hodnoty a názory a také odlišné osobní a sociální životní situace. Rozvíjení sebereflexe a sebehodnocení vlastní otevřenosti a upřímnosti žáků vůči druhým ve třídě ukázalo, co otevřenému chování ve vztazích ve třídě bránilo. 13

14 Práce s žáky s SPU Učitelka matematiky obdržela individuální konzultace od speciální pedagožky CPIV HK na téma dyskalkulie diagnostika a práce s žákem s dyskalkulií. DVPP pro pedagogický sbor "Práce s problémovým chováním žáků V listopadu a prosinci 2011 probíhala série školení pod vedením psychologa z CPIV Hradec Králové na téma Práce s problémovým chováním žáků. Učitelé se seznámili s metodou funkční diagnostiky chování a naučili se tvořit hypotézy příčin problémového chování žáků. 6.2 Adaptační program pro žáky 1. ročníku Pro usnadnění přechodu žáků ze základních škol a pro co nejrychlejší vytvoření fungujícího školního kolektivu je pro žáky prvních ročníků organizován adaptační kurz. Adaptační kurz trvá 5 dní a vždy se ho zúčastňují třídní učitelé. Účast na adaptačním kurzu je pro žáky povinná. V jeho průběhu se realizují pohybové hry psychomotorické (kontaktní, motivační), dobrodružné aj., jejichž cílem je spolupráce, pomoc při plnění společného úkolu, dále soutěživé hry, hry pro rozvoj pohybové představivosti, tvořivosti a fantazie. Již tradičně adaptační kurz probíhá v táboře v Bělči nad Orlicí a ve školním roce 2011/2012 proběhl v termínu Čeština pro cizince Od října 2011 poskytuje naše škola lekce češtiny pro cizince, kteří studují na naší škole. Hodiny vede vyučující českého jazyka, která studentům pomáhá s aktuálními problémy týkajícími se obecné češtiny i odborných termínů. Lekce češtiny studentům cizincům pomohou zvládnout obtížné předměty a zvýší úspěšnost u maturitní zkoušky. 6.4 Aktivity realizované ve spolupráci s ostatními organizacemi Respekt nebolí (Člověk v tísni) Díky projektu Respekt nebolí, který realizuje občanské sdružení Člověk v tísni, máme k dispozici výukové materiály do občanské nauky (do předmětu nově zvaného základy společenských věd), které byly vytvořeny na základě desítek krátkých autorských příběhů nahlížejících na téma lidských práv z různých pohledů. Příběhy jsou zpracované rozmanitými a pro studenty atraktivními způsoby (komiks, animace, hrané video, text apod.) a ve spolupráci s lektorkou a metodičkou Ninou Rutovou z nich jsou vytvořeny lekce na různá témata vztahující se k otázkám lidských práv (právo na životní prostředí, zdraví apod.). Součástí projektu i byl žákovský projekt. Žáci 1. ročníku vymysleli a sepsali projekt, který se týkal tématu lidských práv. Zrealizovali přednášku na téma Fair Trade obchod se smyslem pro spravedlnost a pozvali všechny střední školy v Hradci Králové a okolí. Přednáška se konala ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové a součástí přednášky byla také ochutnávka produktů 14

15 z Fair Trade. Cílem tohoto studentského projektu bylo seznámení jejich vrstevníků se značkou Fair Trade a celým jejím systémem. Studenti zajistili přednášející z české asociace pro Fair Trade, zajistili také nákup produktů, vytvořili pozvánky, osobně obešli všechny střední školy v Hradci Králové, aby pozvali svoje vrstevníky. Další velkou dílčí aktivitou byl marketingový průzkum trhu v Hradci Králové, kdy studenti zjišťovali, zda jsou produkty Fair Trade dostupné v obchodech, které deklarují jejich prodej. Studenti zkoumali jejich přítomnost v obchodech, jejich snadnost/obtížnost nalezení, ceny a druhy. Návštěvníci díky přednášce získali spoustu informací nejen o samotném systému, ale také o významném podílu Fair Trade na dodržování lidských práv v zemích Afriky. Na projekt získali Kč. Soutěž Čeština je i můj jazyk (Meta, o.s.) Studenti 3. A vyhráli 1. místo v soutěži Čeština je i můj jazyk, v kategorii Náš spolužák "Omar"/naše spolužačka "Aiša". Organizátorem soutěže je o.s. Meta, sdružení pro příležitosti mladých migrantů a zastoupení Evropské komise v České republice proběhlo slavnostní předávání cen v Praze v prostorách Evropské komise v Jungmannově ulici. Interkulturní seminář Stereotýpek v nás (Multikulturní centrum Praha) ve 3. A proběhl seminář interkulturní seminář s názvem Stereotýpek v nás. Žáci si díky semináři uvědomili, že je normální být jiný, že odlišnost může společnost obohatit, ale je nutné se vzájemně respektovat. Během semináře si žáci vyzkoušeli různé aktivity, při kterých se mohli zamyslet nad tím, jak by mohlo vypadat ideální soužití lidí s různým kulturním zázemím. 15

16 Zdravý životní styl (VITALITY Hradec Králové) se v naší škole uskutečnila beseda o zdraví a zdravém životním stylu s Mgr. Věrou Kociánovou, Ph.D., pracovnicí centra Svět zdraví VITALITY v Hradci Králové. Beseda byla součástí výuky ekologie, tematického okruhu Člověk a zdraví ve 2A. Přednášející se nejdříve seznámila se stravovacími návyky a denním režimem všech účastníků. Pak upozornila na chyby, které dělají a poradila, jak zlepšit péči o sebe a své zdraví. Odpověděla také na všechny otázky účastníků. "Týden proti AIDS" proběhla přednáška v rámci projektu "Týden proti AIDS" pořádaná o. s. Sion. Přednášejícím byl farář, který je v kontaktu s nakaženými nejen u nás, ale i např. v Rusku. Při besedě vypráví příběhy nakažených (i těch, kteří již zemřeli) velmi poutavou formou, která je studentům blízká. Svět bezpráví (Člověk v tísni) Zapojili jsme se do akce Svět bezpráví, kterou realizuje Člověk v tísni. Ve čtvrtek se na naší škole konal program Svět bezpráví. Žáci 3. a 4. ročníku střední školy zhlédli tři krátké filmy pod názvem Za železnou oponou, kde viděli, jak byli lidé v 50. až 80. letech 20. století vězněni v Československé republice, nemohli cestovat, ani se svobodně rozhodovat, kde budou žít. Poté žákům vyprávěl svoje zážitky z poválečných let předseda Konfederace politických vězňů pan Zdeněk Kovařík. Tento 81letý pán všechny nadchl svojí vitalitou, autentickými vzpomínkami na jedenáctileté věznění v Jáchymově a dalšími příběhy svých přátel. Někteří žáci se tak poprvé setkali s někým, kdo zažil komunistické vězení, mučení a další bezpráví na vlastní kůži a neustále zasypávali pana Kovaříka otázkami. Ještě jednou děkujeme panu Zdeňkovi Kovaříkovi za poutavou besedu, za jeho optimistický pohled na život a přejeme mu energii do dalších let jsme navštívili sesterskou Střední odbornou školu podnikatelskou Trutnov, s.r.o. Program byl velmi bohatý. Nejdříve jsme si vyslechli písničky Karla Kryla v recitálu jeho bratra Jana Kryla. Jan Kryl je skladatel, textař, hudebník, zpěvák a technik. V době totality psal básničky do šuplíku a teprve po Karlově smrti byl představen na festivalu Dny pro Karla Kryla blízko Kroměříže jako básník. Pořad se skládal z recitace jeho vlastních básní, z písniček Jana i bratra Karla Kryla a z vyprávění o rodině, poměrech minulého režimu, z kritiky současných poměrů v našich médiích a také z vyprávění o cestování a potřebě studia cizích jazyků. 16

17 Program pokračoval putovní výstavou Příběhy bezpráví Cesta ke svobodě. Výstava přibližovala životní osudy osobností i obyčejných lidí, kteří se neváhali zapojit do ilegálního boje s komunistickým režimem tehdejšího Československa. Lidé, jejichž portréty byly vystaveny, našli výjimečnou sílu k odporu proti komunistickému bezpráví. Někteří z nich byli členy ozbrojených protistátních skupin, jiní pracovali pro tajné služby demokratických zemí nebo vyráběli, distribuovali letáky či na protest proti stavu společnosti zvolili nejkrajnější možnost a spáchali protestní sebevraždu. A výstava nezapomněla ani na ty, kdo vzdorovali na poli kulturním: vydávali samizdaty, působili v občanských iniciativách, pořádali manifestace, organizovali petice. Za svůj postoj a aktivity byli všichni odsouzeni a uvězněni, mnozí za ně dokonce zaplatili životem. 17

18 7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Dlouhodobý plán DVPP vychází především z priorit školy, ze složení žáků, kteří školu navštěvují, ze silných a slabých stránek jednotlivých pedagogických pracovníků a využívá interních zdrojů (interní školení, intervize, týmová spolupráce). Vyučující mají možnost se vzdělávat formou samostudia, individuální účasti na kurzech a společně jako celý pedagogický sbor - tato školení jsou organizována vedením školy a jsou zaměřena na psychologii, moderní vyučovací metody, používání ICT ve výuce a záležitosti spojené s řízením a vedením projektů financovaných z ESF. Škola dále poskytuje kurzy angličtiny pro učitele. 7.1 Společné vzdělávání pro celý pedagogický sbor Pro celý pedagogický sbor bylo ve školním roce zrealizováno celkem 7 společných vzdělávacích akcí. Ve spolupráci s CPIV HK byly ve škole realizovány série DVPP s problematikou z oblasti pedagogické metodologie a pedagogické psychologie. V listopadu a prosinci 2012 proběhly dva semináře Úvod do kooperativního vyučování a tři semináře Práce s problémovým chováním žáků pro pedagogický sbor. Zavádění nových metod v pedagogice se v současné době stává nutností. Tyto metody byly obvykle vytvořeny jako reakce pedagogické komunity na nové situace a trendy v kultuře a společnosti, a přinášejí řešení pro situace, se kterými se učitelé nově setkávají. Ty jsou spojeny s jevy, jako jsou například: nový způsob pojímání autority, přechod od kolektivismu k individualismu, ztráta jediného interpretačního modelu světa, oslabení rodiny a její výchovné funkce, velký nárůst sociální mobility, nárůst složitosti mnoha každodenních situací, nutnost zpracovávat velké množství informací a hledat nové vzorce sociálního chování, celoživotní vzdělávání jako standard, otevírání vzdělávání a rovnému postavení ve společnosti pro dříve vyčleňované skupiny, jako jsou např. osoby se speciálními vzdělávacími potřebami. 18

19 proběhl seminář Aktivně s interaktivní tabulí, během nějž se učitelé učili používat interaktivní tabuli. Během několikahodinového semináře si osvojili různé nástroje používání interaktivní tabule a vyzkoušeli si tvorbu učebních materiálů v softwaru. Seminář byl zdarma a poskytla ho jazyková agentura Channel Crossings proběhl seminář pod vedením pana Bise ze společnosti TEV (dodavatel projekční a prezentační techniky), který celému pedagogickému sboru osvětlil a představil projekt tzv. Šablon pro SŠ. Účastníci se dozvěděli parametry a formální podobu digitálních učebních materiálů (tzv. DUMů). Školení bylo doplněno praktickými ukázkami DUMů v MS Word a v MS PowerPoint. 7.2 Vzdělávání k MZ Další vzdělávání pedagogických pracovníků proběhlo také k získání Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce Hodnotitele ústní zkoušky a Zadavatele společné části maturitní zkoušky. Ve školním roce 2011/2012 byly získány tato Osvědčení: 1 vyučující českého jazyka si rozšířila Hodnotitele ústní zkoušky (CJL Z, V) o PUP 1 vyučující anglického jazyka získala Hodnotitele ústní zkoušky (AJ Z, V) 1 vyučující ekonomických předmětů získala Zadavatele (i s PUP) 1 vyučující TV a chemie získal Zadavatele 2 vyučující ekonomických předmětů si doplnily Zadavatele o PUP 7.3 Individuální vzdělávání jednotlivých vyučujících Jméno Datum Název školení Benešová Monika Mgr , 5., 6., Letní škola rozvoje pedagogických dovedností Školský management v praxi Školení k projektům pro VOŠ Novela školského zákona Jak psát projekty Konference CPIV Konference ICT ve výuce Haviarová Blanka, Ing Novela školského zákona Holmanová Petra, Ing. květen červen 2012 Účetní program Premier Kovaříková Iva, Ing Junior Achievement Aktuální obsahové a metodické otázky výuky ekonomiky na SŠ Nosálková Dagmar, Ing Aktuální obsahové a metodické otázky výuky ekonomiky na SŠ Krčálová Taťána, Mgr Čtením ke kritickému myšlení 19

20 8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Krajské kolo Prezentiády se konalo na naší škole se u nás ve škole konalo krajské kolo Prezentiády, jehož organizátorem bylo občanské sdružení Student Cyber Games a Vysoká škola ekonomie a managementu v Praze. Letos proběhl již třetí ročník této soutěže, kterou prošly již stovky týmů o soutěžících. Týmy složené ze 3 studentů mezi sebou soupeřily o nejlepší prezentaci na téma Můj nový předmět. V porotě zasedla ředitelka školy Mgr. Monika Benešová a učitelka IT Mgr. Anna Hůlková. Business Day jsme zorganizovali Den otevřených dveří aneb Business Day, který se konal v budově školy. Měli jsme pro veřejnost připraven program od 10:00 do 15:30. Na jednotlivých stanovištích mohli účastníci soutěže plnit úkoly na procvičení obchodních dovedností, komunikačních dovedností, cizích jazyků a logického myšlení. Vítěz soutěže obdržel mobilní telefon LG KP500 Cookie Vandyke. Prezentace fiktivních firem Žáci 3. ročníku v týdnu od 12. do pracovali v týmech na projektu Fiktivní firma. V rámci projektu museli připravit firmy nanečisto, včetně dokumentace, smluv, účetnictví a marketingu. V pátek se konal veletrh fiktivních firem, ve kterém jednotlivé týmy prezentovaly svoji týdenní práci. Všichni studenti přistoupili k projektu velmi odpovědně. 20

21 Futsalová liga Los pro základní část středoškolské futsalové ligy k nám nebyl příliš milosrdný a přiřadil do naší skupiny SPŠ stavební a Gymnázium Boženy Němcové. Týmy z těchto škol byly totiž vždy ambiciózní a patřily k favoritům. Přesto se však v den turnaje sešlo 7 statečných VOŠ a SOŠ podnikatelskou reprezentovat. Sice bez postupových ambicí, avšak s odhodláním favorizované celky potrápit. Již v prvním utkání mezi SPŠ Stavební a Gymnáziem Boženy Němcové naznačilo, že úroveň turnaje bude poměrně vysoká. Domácí Stavebka v utkání hraného na 2x15 minut zvítězila a učinila tak první krok k postupu do další fáze SFL. SPŠ stavební : VOŠ a SOŠ podnikatelská 5:0 (2:0) Ve druhém střetnutí turnaje nastoupil náš celek proti domácím. Domácí prostředí, kvalita i počet hráčů, tyto aspekty byly na straně našeho soupeře a podle toho se také utkání vyvíjelo. Domácí nás zatlačili na naši polovinu a střelecky i kombinačně nás přehrávali. Několikrát nás v brance podržel Milan Krajíček. Do druhého poločasu jsme vstupovali s relativně příznivým dvougólovým mankem. Během druhého dějství jsme si vytvořili i několik brejkových situací, které jsme však nevyužili, a tak v závěru utkání silný soupeř definitivně zlomil náš odpor a přidal další tři góly. VOŠ a SOŠ podnikatelská : Gymnázium Boženy Němcové 1:4 (0:2) Branka: Vlach V posledním utkání turnaje nastoupilo naše mužstvo proti Gymnáziu Boženy Němcové. První poločas byl z naší strany o něco vyrovnanější než v předchozím utkání. Nevyvarovali jsme se však spousty nepřesností a ztrát míčů, kvůli nimž jsme se dostávali pod tlak. Soupeř těchto našich chyb dokázal využít, a tak na konci prvního dějství vedl o dvě banky. Ve druhém poločase se nám podařilo hned v úvodu vstřelit kontaktní branku, když se po rychle rozehraném rohu prosadil Vilibald Vlach. Na případně zdramatizování utkání jsme však již neměli síly, a tak soupeř dalšími dvěma trefami utkání zpečetil ve svůj prospěch. V základní skupině turnaje jsme tak skončili na 3., tedy nepostupovém místě, avšak ostudu jsme určitě neudělali. Hráčům je třeba za předvedené výkony a reprezentaci školy poděkovat. Školu reprezentovali: Jiří Cvejn, Michal Bařinka, Martin Matuška, Vilibald Vlach, Patrik Chytráček, Milan Krajíček a Denis Punko 21

22 Účast v mezinárodním programu Leonardo da Vinci - praxe v zahraničí CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - Od probíhala zahraniční pracovní stáž na Krétě pro žáky SOŠ a studenty VOŠ. Díky projektu Leonardo da Vinci již potřetí získali cenné pracovní zkušenosti v zahraničí. Po úvodním školení byli žáci a studenti naší školy rozmístěni do různých firem, kde vykonávají převážně administrativní a marketingové činnosti. Naučili se pracovat, komunikovat, procvičili si angličtinu, naučili se řešit problémy a získali větší samostatnosti. Za odměnu poznali jiné kraje a mravy. Díky zahraniční praxi se jim o trochu více pootevřely dveře na pracovní trh. Národní obrození ve Vědecké a studijní knihovně v Hradci Králové proběhl tematický den pro 2.A, která se vydala bádat o Národním obrození do vědecké knihovny. V malých skupinkách žáci plnili různé úkoly z mnoha oblastí, např. z českého jazyka, z občanské výchovy, psychologie, financí a ekonomiky. Článek o naší škole v MF Dnes byl publikován článek o naší na serveru idnes.cz a v MF Dnes. Přednáška Fair Trade - obchod se smyslem pro spravedlnost Dne proběhla v konferenčním sále vědecké knihovny v Hradci Králové akce s názvem Fair Trade aneb i obchod může být fér. Celá akce byla výsledkem projektové práce studentů 1.A. Cílem tohoto studentského projektu bylo seznámení jejich vrstevníků se značkou Fair Trade a celým jejím systémem. Ústředním motivem akce byla přednáška o Fair Trade vedená Hanou Chorvátovou z Asociace pro Fair Trade ČR. Návštěvníci díky ní získali spoustu informací nejen o samotném systému, ale také o významném podílu Fair Trade na dodržování lidských práv v zemích Afriky. Součástí akce byly také výsledky marketingového průzkumu prezentované studenty 1.A, informační bannery, videoprojekce, ale největší úspěch sklidila bezesporu ochutnávka Fair Trade produktů. K dispozici byla káva, kakao, čokoláda, chipsy a další produkty distribuované pod značkou Fair Trade. Osloveným návštěvníkům se akce líbila a v systému Fair Trade vidí smysl. Proto i tato akce měla smysl a přejme tedy studentům, aby nebyla jejich poslední. 22

23 9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Dne proběhla na vyšší odborné škole inspekční činnost podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předmětem kontroly bylo: zapsání akreditovaného vzdělávacího programu do rejstříku škol, délka platnosti tohoto programu pro daný obor vzdělání, podmínky přijímání ke studiu, kontrola organizace vzdělávání a předepsaných dokladů o zabezpečení akreditovaného vzdělávacího programu ke dni kontroly. Předmětem posouzení při inspekční činnosti byla mj. následující dokumentace: Shrnutí výsledků kontroly: 1. Zřizovací listina 2. Rozhodnutí ve věci změny zápisu v údajích o vyšší odborné škole 3. Výpis z rejstříku škol a školských zařízení 4. Soubor dokladů o přijímání studentů do prvního ročníku vyšší odborné školy 5. Akreditovaný vzdělávací program, podle kterého je vyučováno ve školním roce 2010/ Rozhodnutí o udělení akreditace 7. Školní řád vyšší odborné školy platný ke dni kontroly 8. Školní matrika, elektronická evidence 9. Třídní knihy a další doklady k evidenci průběhu vyššího odborného studia 10. Soubor dokladů k ukončování vzdělávání studentů absolutoriem 11. Soubor dokladů o materiálních podmínkách pro zajištění vzdělávání ve vyšší odborné škole Kontrolou dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, zejména školského zákona a navazujících právních předpisů, nebylo zjištěno porušení ustanovení školského zákona a ani vyhlášky o vyšším odborném vzdělání. 23

24 10 Základní údaje o hospodaření školy 10.1 Vedení účetnictví a) Předpisy vyplývající z Postupů účtování a účetní osnovy stanovené školou Je jimi vymezen způsob hospodaření a účtování pro oblast investičního hmotného a nehmotného majetku, zásob, materiálu účtovaného do spotřeby, časového rozlišení, účtování dotací ze státního rozpočtu, tvorby rezerv, tvorby fondů a způsob odepisování. b) Předpisy vyplývající ze zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, v platném znění, kterými se škola řídí Jedná se o: účtový rozvrh a vymezený okruh účetních knih, oběh účetních dokladů s vymezením okruhu zaměstnanců školy, kteří mají oprávnění ke schvalování hospodářských úkonů, způsob inventarizace majetku a závazků, způsob oceňování majetku a závazků, předpis o úschově, archivaci a skartaci účetních písemností. c) Ostatní hospodářské předpisy upravující hospodaření školy Jedná se o: Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování cestovních náhrad zaměstnancům při konání pracovní cesty a rozhodnutí ředitele pro rok 2011 v intencích zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, účtování v cizích měnách (kursové přepočty a rozdíly), pravidla pro používání služebního vozidla, pravidla pro vedení a kontrolu pokladny, podpisové vzory, směrnice pro poskytování OOPP, mycích a desinfekčních prostředků Vnitřní mzdový předpis Uvedený vnitřní předpis je školou uplatňován na základě ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a nařízením vlády č. 567/2006 Sb. Přílohu mzdového předpisu tvoří Zásady odměňování, které pro zvýšenou srovnatelnost se státními školami ve značné míře akceptují příslušná ustanovení vlády Finanční hospodaření Stručný rozbor CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové, vyšší odborná škola a střední odborná škola s. r. o., hospodaří především se dvěma druhy příjmů: poskytnutou státní dotací pro soukromé školy ve výši 90 % normativu na žáka na neinvestiční výdaje a příjmy z vlastní činnosti školy školným a platbami za ostatní poskytované služby. Dle Metodického pokynu MŠMT k provedení 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb. byla dotace použita k úhradě závazků vyplývajících z pracovněprávních vztahů a ostatní výdaje školy byly hrazeny ze zdrojů vlastní činnosti. 24

25 Přehled příjmů a výdajů Tabulka č Přehled příjmů Druh příjmů Částka v Kč Poplatky od zletilých žáků, rodičů či zákonných zástupců ,00 Kč 32,41% Dotace ,58 Kč 67,29% Ostatní příjmy ,68 Kč 0,31% Příjmy celkem ,26 Kč Tabulka Přehled výdajů Druh výdajů Částka v Kč Investiční výdaje 0 0,00% Neinvestiční výdaje Celkové náklady na platy pracovníků školy ,40 Kč 50,17% Zákonné odvody ZP a SP ,00 Kč 15,37% Učebnice, literatura ,90 Kč 0,61% Stipendia ,00 Kč 0,33% Služby výpočetní techniky, provoz internetové sítě ,00 Kč 1,32% Spotřeba energií ,00 Kč 1,94% Ostatní provozní náklady ,18 Kč 30,26% Neinvestiční výdaje celkem ,48 Kč 100,00% Výdaje celkem ,48 Kč Výsledek hospodaření za kalendářní rok 2011 Položka Účtová třída 6 Účtová třída 5 Hospodářský výsledek běžného účetního období Daň z příjmů z běžné činnosti Hospodářský výsledek po zdanění za rok 2011 Částka ,26 Kč ,48 Kč ,22 Kč 0,00 Kč ,22 Kč Představenstvo společnosti Omega Investment a.s., zakladatele a majitele školy, výkon působnosti valné hromady schválilo: stav majetku společnosti k , účetní závěrku k Současně rozhoduje, že ztráta vytvořená v roce 2011 ve výši ,22 Kč bude zaúčtována na účet 429 neuhrazená ztráta minulých let. 25

26 Příjmy Příjmy celkem dosáhly úrovně ,26 Kč. Meziročně došlo k prudkému poklesu příjmů o ,37 Kč. V souvislosti s velkým poklesem počtu žáků byla dotace o řády nižší v porovnání s rokem Výpad v příjmech se zčásti nahradil ostatními příjmy. Přehled příjmů Poplatky od zletilých žáků, rodičů či zákonných zástupců Dotace Ostatní příjmy 67% 0% 33% Meziroční vývoj hlavních druhů příjmů Rok Poměr mezi roky Příjmy A B C D B/A C/B D/C Celkové příjmy , , , ,26 98,21% 98,21% 76,33% Státní dotace , , , ,58 97,61% 97,61% 82,93% Školné , , , ,00 99,26% 99,26% 70,56% Ostatní , , , ,68 75,15% 75,15% 7,79% Státní dotace byla na základě smlouvy uzavřené s odborem školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje poskytnuta u žáků denní a dálkové formy vzdělávání SOŠ ve výši 90 % normativu stanoveného pro srovnatelný typ školy. Pro rok 2011 dosáhla výše ,58 Kč. Její podíl na celkových příjmech činí 67,29 %, v čerpání byl dodržen zákon č. 306/199 sb., v platném znění a to na úhradu závazků vyplývajících z pracovně právních vztahů. Protože je výše dotace odvozena od výše normativu na žáka školy, uvádíme historický vývoj normativu (graf) a normativ pro rok 2011 Normativ pro kalendářní rok 2011 Forma vzdělávání Normativ v Kč Denní ,00 Dálková 6 869,00 26

27 Historický vývoj normativu pro SOŠ Normativ vývoj Řady1 Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajem za rok 2011 Ukazatel Neinvestiční dotace celkem ,00 Kč ÚZ Dotace poskytnutá soukromé škole ,00 Kč ÚZ Částečná kompenzace vydajů při realizaci MZ 6 480,00 Kč Z dotace celkem použito k ,00 Kč Výdaje Výdaje v roce 2011 reagují zásadním způsobem na vývoj příjmů. Na základě přijatých úsporných opatření v oblasti nákladů byly v první řadě hrazeny náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů. Veškeré dostupné finanční prostředky byly použity na postupné dobudování počítačového a technického vybavení školy, jako byl nákup projektorů, výukového softwaru atd., na nákup učebnic a odborné literatury. Dále byly hrazeny veškeré provozní náklady školy služby, mzdy, výkony výpočetní techniky, provoz a údržba školské internetové sítě, výplata stipendií, školení pedagogických i nepedagogických pracovníků a školní akce. Stipendia byla vyplacena v celkové výši Kč. Kč 27

28 Porovnání výdajů ve srovnání s rokem 2010 Výdaje A B Index B/A Učebnice, literatura , ,00 216,31% Ostatní nákupy , ,00 237,11% Energie , ,00 67,92% Servis, opravy, VT , ,00 98,51% Osobní náklady , ,00 108,48% Ostatní , ,48 81,42% Celkem , ,48 99,31% Neinvestiční výdaje dosáhly výše ,65 Kč. Porovnání příjmů a výdajů za hospodářské roky 2010 a 2011 Rok Příjmy Výdaje Zisk/ - Ztráta , , , , Meziroční vývoj v % 76,33 99,31 28

29 11 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola je zapojena v několika projektech zaměřených na odbornou přípravu žáků/studentů a na zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků včetně vedení školy. Škola velmi intenzivně vyhledává další příležitosti k získávání finančních prostředků na zajištění nejmodernějšího technického vybavení školy a na zvyšování odborných i všeobecných kompetencí pedagogických pracovníků školy Leonardo da Vinci Mezinárodní program Leonardo da Vinci je zaměřen na poskytování odborné přípravy žákům/studentům na jiné než vysokoškolské úrovni. Realizátorem programu je Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) a jako součást Domu zahraničních služeb koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce. Škola využívá část programu, která umožňuje žákům/studentům realizovat zahraniční pracovní stáž po dobu 2-4 týdnů. Ve školním roce 2010/2011 byly realizovány dvě zahraniční stáže v Itálii a ve Španělsku. Ve školním roce 2011/2012 proběhla poslední zahraniční stáž na Krétě. Škola bude v tomto projektu pokračovat i v dalších letech Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky z OP VK Realizátorem projektu je Masarykova obchodní akademie v Jičíně ve spolupráci s 26 partnerskými středními školami z České republiky. Bylo vytvořeno odborné partnerství - síť škol zapojených při vytváření a sdílení výukových prezentací. V rámci projektu probíhají regionální školení a semináře tvůrců prezentací a členů odborných předmětových komisí. V období od března 2010 do února 2013 vytvoří 106 učitelů - tvůrců zúčastněných škol více než interaktivních výukových materiálů pro anglický, německý, ruský, francouzský, španělský a latinský jazyk. Výukové prezentace jsou volně dostupné ke stažení na stránkách Studenti čtou a píší noviny Cílem projektu je naučit studenty středních škol pracovat s denním tiskem. Ve vybraných hodinách byli studenti poučeni o využití informací obsažených v deníku MF Dnes. Studentům byl však především poskytnut prostor pro vyjádření vlastních myšlenek a názorů na stránkách největšího českého deníku. V podzimním kole i v jarním kole projektu škola obdržela tři témata zvolená redakcí, na která studenti psali své příspěvky. Nejlepší příspěvky byly otištěny v novinách. Do projektu se škola zapojuje dlouhodobě a bude v něm nadále pokračovat Centra podpory inkluzivního vzdělávání Škola se pro školní rok 2011/2012 zapojila do projektu MŠMT Centra podpory inkluzivního vzdělávání (CPIV). Projekt Centra podpory inkluzivního vzdělávání (CPIV) je národním projektem MŠMT a jeho realizátorem je Národní ústav pro vzdělávání, divize Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR. Projekt se zaměřuje na ověření a nastavení podmínek inkluzivního vzdělávání, zejména na základních školách v ČR. V 9 vybraných lokalitách v ČR byla zřízena Centra podpory inkluzivního vzdělávání, která svými službami pokrývají všechny kraje. Multioborový tým složený z těchto odborníků: speciální pedagog, pedagog-didaktik, psycholog, sociální pracovník, manažer pro projekty a kulturní antropolog pomáhá učitelům a ostatním pedagogickým pracovníkům hledat optimální cesty, jak poskytnout podporu a pomoc žákům se 29

30 speciálními vzdělávacími potřebami. Prostřednictvím zmapování aktuálního stavu inkluze ve školách jsou vytvářeny a naplňovány plány dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, je poskytována metodická pomoc a poradenství v oblasti speciální pedagogiky, psychologie, didaktiky a sociální práce, je poskytována metodická podpora v projektové oblasti a jsou uskutečňována společná setkání spolupracujících škol. Jedním z výstupů projektu je tvorba Školního podpůrného programu, na kterém spolupracují pracovníci CPIV s pedagogickými pracovníky škol. Více o projektu na Respekt nebolí Díky projektu Respekt nebolí máme k dispozici výukové materiály do občanské nauky (do předmětu nově zvaného základy společenských věd), které byly vytvořeny na základě desítek krátkých autorských příběhů nahlížejících na téma lidských práv z různých pohledů. Příběhy jsou zpracované rozmanitými a pro studenty atraktivními způsoby (komiks, animace, hrané video, text apod.) a ve spolupráci s lektorkou a metodičkou Ninou Rutovou z nich jsou vytvořeny lekce na různá témata související s otázkami lidských práv (právo na životní prostředí, zdraví apod.). Součástí projektu byl i žákovský projekt. Žáci 1. ročníku vymysleli a sepsali projekt, který se týkal tématu lidských práv. Zrealizovali přednášku na téma Fair Trade obchod se smyslem pro spravedlnost a pozvali všechny střední školy v Hradci Králové a okolí. Přednáška se konala ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové a součástí přednášky byla také ochutnávka produktů z Fair Trade. Studenti zajistili přednášející z české asociace pro Fair Trade, zajistili také nákup produktů, vytvořili pozvánky, osobně obešli všechny střední školy v Hradci Králové, aby pozvali svoje vrstevníky. Další velkou dílčí aktivitou byl marketingový průzkum trhu v Hradci Králové, kdy studenti zjišťovali, zda jsou produkty Fair Trade dostupné v obchodech, které deklarují jejich prodej. Studenti zkoumali jejich přítomnost v obchodech, jejich snadnost/obtížnost nalezení, ceny a druhy. Na projekt získali Kč Svět bezpráví Projekt je realizován jako součást projektu Jeden svět na školách občanského sdružení Člověk v tísni. Jedním z témat, kterému se vzdělávací program Jeden svět na školách soustavně věnuje, jsou moderní československé dějiny, zejména období komunistického Československa. Výuka na školách velice často končí 2. světovou válkou, nebo jsou s poválečným obdobím žáci a studenti seznamováni velmi nedostatečně ať už z časových důvodů, nebo kvůli nedostatku vhodných pomůcek a materiálů. Vzhledem k tomu, že se jedná o historické události ještě velmi živé, někteří pedagogové váhají, jak výklad o tomto období do výuky zařadit a jakým způsobem ho pojmout Recyklohraní Recyklohraní je školní recyklační program konaný pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Do Recyklohraní je v tuto chvíli zapojeno více téměř 3000 školských zařízení z celé republiky. Školy zapojené do tohoto projektu získávají body za zodpovězení otázek a úkolů týkajících se problematiky odpadů a za sběr baterií a elektrozařízení do připravených nádob. Body si mohou směnit ve speciálním internetovém obchodě za zajímavé odměny dle katalogu. 30

31 12 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Jméno Studium Datum ukončení Jakoubková Pavla, Mgr. Prohloubení kvalifikace: anglický jazyk pro střední školy (způsobilost k výuce na jiném stupni školy) Koďousková Věra, Mgr. Ing. Rozšíření kvalifikace: občanská výchova základy společenských věd

32 13 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škola se ze všech sil snaží získat finanční prostředky pro svoje aktivity z Evropských fondů. Ve školním roce 2011/2012 podala ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje a na MŠMT 9 projektů v rámci oblasti podpory OPVK, ale bohužel pouze jeden projekt byl vybrán k podpoře Neúspěšné projekty Profesionálové Hlavním cílem projektu bylo zvýšit kompetence a dovednosti pedagogických pracovníků ve čtyřech oblastech: a) ICT, b)moderní výukové metody a techniky, c) týmová spolupráce a komunikace, d) manažerské dovednosti a schopnosti vedoucích pracovníků. Projekt byl určen pro všechny pedagogické pracovníky školy. Mají-li pedagogičtí pracovníci školy rozvíjet klíčové kompetence a dovednosti studentů, musejí je ovládat sami a musí mít zvládnuté pedagogické postupy, metody a techniky, pomocí nichž je studentům předávají. Kurzy dalšího vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji inovativní metodou Základním cílem tohoto projektu bylo zvýšení odborných znalostí dospělých v Královéhradeckém kraji v různých ekonomických oborech pomocí inovativních metod. Projekt navazoval na tradici naší školy v poskytování vzdělání ekonomického směru nejenom žákům, ale i široké veřejnosti. V rámci školy mělo vzniknout "Centrum ekonomického vzdělávání Královéhradeckého kraje". Individuální a inovativní přístup lektorů k účastníkům kurzů měl zajistit vysokou efektivita vzdělávání pro jednotlivé účastníky a po absolvování zlepšení jejich pozice na trhu práce. Díky metodě on-line výuky jednotlivých kurzů by účastníci nemuseli dojíždět do místa pořádání kurzu, ale pomocí internetu by se mohli k výuce připojit i ze vzdálených koutů Královéhradeckého kraje. Kurzy by byly zaměřeny převážně na střední generaci, která má své vžité pracovní návyky, ale těžko na trhu práce konkuruje absolventům škol v oblasti používání cizího jazyka, ovládání kancelářských programů nebo v prezentačních dovednostech. Slaďování rodinného a pracovního života ve významných společnostech v Hradci Králové Projekt se zaměřoval na motivaci a podporu společností zaměstnávajících rodiče dětí v Hradci Králové k zavedení HR nástrojů, které jim umožní lépe slaďovat rodinný a pracovní život. Ve společnostech měla být realizována analýza HR procesů a nástrojů a workshopy se zaměstnanci s cílem navrhnout takové HR nástroje, které umožní zaměstnancům/zaměstnankyním lépe slaďovat rodinný a pracovní život. Měla být vybudována mateřská škola a v rámci projektu provozována zejména pro děti zaměstnanců/zaměstnankyň společností spolupracujících v projektu. Společnosti by si tím lépe udržely kvalitní zaměstnance/zaměstnankyně a urychlily jejich návrat do práce po mateřské/rodičovské dovolené. Společnosti by si díky těmto opatřením vybudovaly prestiž a vyšší atraktivitu v regionu, zejména u generace Y. Ideální zaměstnanec Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnit vzdělávací proces na VOŠ tak, aby měli její absolventi po ukončení studia snazší budoucnost, ať už se rozhodnou pokračovat ve vzdělávání na VŠ a nebo vstoupit do pracovního procesu. Ke zvýšení šance na úspěšný vstup studentů do pracovní praxe mělo přispět zavedení systému monitoringu trhu práce a spolupráce VOŠ s podnikatelským sektorem, 32

33 která by byla realizována na základě partnerské smlouvy s Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje. Díky tomuto partnerství by byla navázána úzká spolupráce mezi školou a potencionálními zaměstnavateli v Královéhradeckém kraji. Tato spolupráce měla spočívat v zajištění odborných praxí pro studenty, stáží pro učitele a nastavení pravidelné komunikace mezi školou a zaměstnavateli za účelem zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu školy a jeho aktualizace s ohledem na neustále se měnící podmínky regionálního trhu práce. Profesionálové II Projekt se zaměřoval na realizaci vzdělávacích aktivit zaměřených na ICT a moderní výukové metody a techniky. V první fázi se všichni pedagogičtí pracovníci měli naučit pracovat s počítači tak, aby získali certifikát ECDL. Ve druhé fázi projektu měli absolvovat školení v oblasti psychologie a didaktiky. Ve třetí fázi pak mělo proběhnout školení v oblasti moderních výukových metod a technik, díky nimž by mohli maximálně rozvíjet kompetence a dovednosti žáků a studentů nezbytné pro jejich úspěšný vstup na globalizovaný trh práce. Doba trvání projektu je 8 měsíců. Modernizace výuky k získání praktických dovedností vyžadovaných zaměstnavateli Cílem projektu bylo zkvalitnění vzdělávacího procesu, aby měli absolventi po ukončení studia možnost lepšího uplatnění, ať už se rozhodnou pokračovat ve vzdělávání na VŠ a nebo vstoupit do pracovního procesu. K naplnění cíle jsme chtěli dospět realizací dvou typů aktivit. První oblastí byla modernizace vzdělávacího program prostřednictvím zavedení a inovace předmětové skladby v oblasti výuky práce se softwarovými účetními programy, telemarketingu (telemarketingový simulátor) a optimalizací souvislé praxe studentů v podnicích a firmách. Druhou linií bylo zavedení a pilotáž nového zájmového vzdělávání v tématech rétorika a základy manažerské práce v rámci volnočasového internátního programu. Aby byla inovace předmětové skladby a zejména nastavení obsahu odborné praxe co nejefektivnější, mělo dojít k navázání užší spolupráce a nastavení pravidelné komunikace mezi školou s potenciálními zaměstnavateli v Královéhradeckém kraji. Mělo být podpořeno celkem 143 žáků, vzniknout dva nové předměty, dva kurzy na internátě, 48 praxí a 50 výstupů studentů. Učící se učitelé Cílem projektu bylo systematické vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků v dlouhodobém profesním rozvoji jak na úrovni individuální, tak i týmové. Učitelé měli získat v rámci projektu zkušenost s nástroji reflexe vlastní pedagogické práce a plánování profesního rozvoje, jakými jsou např. intervizní skupina, vedení deníku pedagogické zkušenosti, týmová supervize nebo plánované a reflektované DVPP. Ve škole měli vzniknout systémové nástroje tohoto rozvoje, jako je centrum odborných informací a systém interní certifikace kvality pedagogické práce. Projekt byl zaměřen na podporu rozvoje profesionality a jejího zvyšování v transversálních předpokladech (návyky reflexe, zpětné vazby, spolupráce, práce s informacemi, kognitivní rozvoj) s dopadem na o zvyšování profesionality jak v oblasti kurikulární reformy, tak ve vzdělávání v jednotlivých předmětech. Obchodní angličtina pro dospělé v Královéhradeckém kraji Projekt reagoval na aktuální problémy v oblasti využití angličtiny v praxi napříč všemi podnikatelskými subjekty, tedy nejen u živnostníků (OSVČ), ale i u nižšího, středního a vyššího managementu firem. Nové vzdělávací materiály vzniklé za pomoci projektu by navazovaly na stávající školní vzdělávací program a byly by zaměřeny na podporu rozvoje angličtiny a osvojení si základních dovedností s ní spjatých tak, aby podpořené osoby získaly potřebné kompetence k rozvoji svých podnikatelských a osobních dovedností. Vytvořené vzdělávací kurzy (3) s materiály by byly rozděleny do tří kategorií (úrovní) podle jejich obtížnosti - začátečník, středně pokročilý a pokročilý. Jednotlivé kategorie by 33

34 vždy obsahovaly tematicky odpovídající náplň s ohledem na praktické využití a potřeby dané cílové skupiny. Aktivity by byly realizovány převážně žadatelem projektu CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové ve spolupráci s odborníky z praxe (zejména vlastními zaměstnanci), kteří by zajistili žádoucí kvalitu vytvořeného vzdělávacího kurzu Úspěšné projekty V dubnu 2012 jsme zahájili projekt Moderní škola, na který jsme získali finance z ESF a státního rozpočtu z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách (tzv. Šablony pro střední školy). Cílem projektu je zkvalitnění výuky a modernizace ICT vybavení školy. V oblasti výuky se jedná především o zvýšení využití digitálních technologií ve všeobecně-vzdělávacích i v odborných předmětech. Zařazení metod a forem výuky, které využívají digitální technologie, zvyšuje názornost a dynamiku výuky a interakci učitele a žáků. Tím dochází ke zvýšení motivace žáků a tudíž i ke zlepšení jejich studijních výsledků. Zvýšení využívání technologií je přímo závislé na jednotlivých vyučujících, proto se zaměříme také na vzdělávání pedagogických pracovníků. V oblasti cizích jazyků by se například jednalo o jazykové kurzy v zahraničí, které by vedly k zlepšení jazykových kompetencí pedagogů cizích jazyků a následně tedy ke zkvalitnění výuky cizích jazyků. Díky projektu do školy pořídíme mobilní IT učebnu, dále pak server a další techniku do učeben. Povinnými výstupy této klíčové aktivity jsou digitální učební materiály, tzv. DUMy, které budou tvořit učitelé. Celkem bude vytvořeno 9 sad po 20 DUMech. 34

35 14 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. Za dobu téměř dvacetileté existence školy se podařilo vybudovat velmi dobré a funkční vztahy s okolním sociálním a pracovním prostředím. V rámci realizace svých vzdělávacích programů škola spolupracuje s celou řadou významných organizací. Těžiště spolupráce spočívá zejména v zajištění praktického vzdělávání, čímž je kvalitně zabezpečena provázanost školního vzdělávacího procesu s praxí. Spolupráci s odbornou praxí škola realizuje následujícími způsoby: členstvím v profesních sdružení, spoluprací s firmami a institucemi z řad poskytovatelů odborné praxe studentům, spoluprací s firmami a institucemi, které poskytují možnost odborných stáží pro pedagogy, spoluprací s firmami a institucemi, které poskytují odborné přednášky studentům, spoluprací s úřadem práce v rámci monitoringu pracovního trhu, setkávání s absolventy školy. Členství v profesních sdruženích Škola je členem profesních sdružení: Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska a Asociace vyšších odborných škol. Ke stěžejním sociálním partnerům školy patří také: Magistrát města Hradec Králové, Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje. Spolupráce s firmami a institucemi z řad poskytovatelů odborné praxe studentům Souvislou praxi škola pro své studenty zajišťuje již 15 let. Opakovaná spolupráce s mnoha institucemi přinesla nové zkušenosti nejenom studentům, ale i učitelům a zaměstnancům z institucí, kteří studenty na praxi vedou. Neustále s partnery z řad zaměstnavatelů komunikujeme, abychom mohli reflektovat aktuální potřeby trhu práce a zajistit studentům VOŠ kvalitní vzdělávací program, který je vybaví všemi znalostmi a dovednostmi vyžadovanými potencionálními zaměstnavateli na regionálním trhu práce. Výsledným produktem je student/absolvent vybavený všemi potřebnými znalostmi a dovednostmi, tedy ideální zaměstnanec. Dlouhodobě škola pracuje s těmito institucemi, které poskytují odbornou praxi: Česká spořitelna, a.s. Česká správa sociálního zabezpečení Český telekomunikační úřad, Hradec Králové STATUTÁRNÍ MĚSTO Hradec Králové Jiří Stránský - účetní kancelář, Hradec Králové ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR, Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Lesy České republiky s.p., Hradec Králové Všeobecná zdravotní pojišťovna, Hradec Králové Úřad práce ČR, Hradec Králové Tervist s.r.o., Hradec Králové ŠKODA AUTO a.s., Kvasiny 35

36 Spolupráce s firmami a institucemi, které poskytují možnost odborných stáží pro pedagogy V současné době připravujeme s některými zaměstnavateli také odborné stáže a exkurze pro pedagogy. Cílem stáží je seznámit se s chodem firmy, se stylem řízení a interní komunikací, se všemi procesy a úkoly, které se ve firmě řeší, s komunikační a obchodními technikami a s využíváním ICT. Díky stáži si pedagogové udrží potřebný kontakt s praxí, aby se ve výuce zaměřovali na důležité pracovní dovednosti, jejichž nácvik pak budou zařazovat do výuky. Spolupráce s firmami a institucemi, které poskytují odborné přednášky studentům Další kontakt s reálným prostředím uskutečňujeme formou přednášek odborníků z praxe, kteří přijedou do školy a prezentují skutečné fungování firem. Ve školním roce 2011/2012 jsme již uskutečnili první sérii přednášek ve spolupráci s pojišťovnou Direct, firmou Infosys, společností ELLA, Českým zdravotnickým fórem a Teleflexem. V současné době jednáme také o spolupráci s ČSOB, OVB a Fincentrem. Spolupráce s úřadem práce v rámci monitoringu pracovního trhu Jsme v úzkém kontaktu s Úřadem práce v Hradci Králové a monitorujeme aktuální situaci na trhu práce. Setkávání s absolventy školy V současné době připravujeme Alumni konference, během kterých se budeme setkávat s absolventy naší školy, abychom zjistili zpětnou vazbu týkající se připravenosti pro praxi. Spolupráce s vyššími odbornými školami a vysokými školami Významným prvkem pro zabezpečení kvality a aktuálnosti teoretické a praktické výuky je pro školu spolupráce s vysokými školami, konkrétně s Unicorn College a připravujeme spolupráci s Vysokou školou podnikatelskou. S těmito vysokými školami spolupracujeme při zabezpečování speciálních odborných přednášek, tvorbě a aktualizaci vzdělávacích programů, zajišťování odborných exkurzí a při vedení a realizaci studentských projektů a závěrečných absolventských prací. Spolupráce se zahraničními partnery Se zahraničními partnery spolupracujeme formou zahraničních stáží a využíváme k tomu program Leonardo da Vinci. Naši studenti měli možnost zúčastnit se zahraniční praxe ve Španělsku, v Itálii a na Krétě. Projekt je zaměřen na poskytování odborné přípravy studentům na jiné než vysokoškolské úrovni. Realizátorem programu je Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) a jako součást Domu zahraničních služeb koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce. Škola využívá část programu, která umožňuje studentům realizovat zahraniční pracovní stáž po dobu 2 4 týdnů. Ve školním roce 2010/2011 byly realizovány dvě zahraniční stáže v Itálii a ve Španělsku. Ve školním roce 2011/2012 proběhla poslední zahraniční stáž na Krétě. Škola bude v tomto projektu pokračovat i v dalších letech. 36

37 15 Přílohy 15.1 Výpis z OR 37

38 38

39 15.2 Zřizovací listina - dodatek 39

40 15.3 Jmenování nové ředitelky 40

41 15.4 Rozhodnutí MŠMT o zápis změny v údajích v rejstříku škol 41

42 42

43 15.5 Rozhodnutí představenstva společnosti Omega Investment a.s. o změně názvu školy s účinností od

44 15.6 Výpis správního řízeni MŠMT - změna názvu v rejstříku škol 44

45 15.7 Plná moc pro ředitelku 45

46 15.8 Protokol o kontrole ČŠI 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 15.9 Protokol o kontrole OSSZ 52

53 53

54 15.10 Zpráva auditora 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 15.11 Finanční vypořádání dotace za rok 2011 CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - 59

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Na základě ustanovení 5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění uveřejňuji následující informaci:

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace Poděbradova 661, 440 62 Louny Identifikátor: 600 010 929 Termín konání

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Dlouhodobý záměr ČR vychází z dokumentů vztahujících se:

Dlouhodobý záměr ČR vychází z dokumentů vztahujících se: Vyhláška č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Nabývá účinnosti od 1. srpna 2009. Vyhláška

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov Identifikátor: 600 015 319 Termín konání inspekce: 6. a 7. únor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-561/13-A Název právnické osoby Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 vykonávající činnost školy: Sídlo: Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 tel. 326 394 031, 702 123 515 e-mail: zsskalsko@centrum.cz WWW: zs-msskalsko.cz IČO 710 02 693 1. Úvodní ustanovení

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13 CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009)

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Školskými zařízeními pro zájmové vzdělávání jsou střediska volného času, školní kluby a školní družiny.

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-565/13-A Název právnické osoby Střední zdravotnická škola vykonávající činnost školy: Sídlo: Ruská 91/2200, 100 00 Praha 10 IČO: 00638765

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola, Praha 13, Mládí 135 155 00 Praha 5, Mládí 135 Identifikátor školy:

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více