Cestovní pojištění Generali pomůcka / sazebník platné od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cestovní pojištění Generali pomůcka / sazebník platné od 12. 6. 2015"

Transkript

1 Cestovní pojištění Generali pomůcka / sazebník platné od Přehled a charakteristika jednotlivých pojištění Pojištění léčebných výloh v zahraničí a pro případ repatriace () Hrazeny jsou náklady na ošetření vzniklé v důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění, tzn. lékařské ošetření, pobyt v nemocnici, léky předepsané lékařem, přeprava do nemocničního zařízení. Dále je hrazena repatriace pojištěného (v případě, že pojištěná osoba nebude moci ze zdravotních důvodů odcestovat do ČR původně plánovaným prostředkem) a repatriace tělesných ostatků do ČR (v případě úmrtí pojištěné osoby). Akutní zubní ošetření () Úhrada nezbytných nákladů na akutní zubní ošetření v důsledku úrazu nebo první pomoci. Pojištění je automaticky součástí každého produktu obsahujícího. Pojištění pro případ přivolání opatrovníka () a pro případ přivolání profesionálního sociálního pracovníka nebo psychologa () Přivolání opatrovníka, profesionálního sociálního pracovníka nebo psychologa pro pojištěnou osobu, která zůstane v zahraničí ze závažného důvodu bez osoby blízké, případně bude-li vyžadovat profesionální sociální pomoc. Hrazeny jsou náklady na cestu, stravu a pobyt přivolaného opatrovníka a v případě předčasného nebo pozdějšího návratu ze zahraničí také náklady na cestu i pro pojištěnou osobu. Vyšší krytí pro léčebné výlohy a repatriaci () Navyšuje maximální pojistnou částku pro. Pojištění následné lékařské péče () Náklady spojené s následnou lékařskou péčí pojištěného: ortézy, opěrné hole, protézy a jiné rehabilitační a podpůrné pomůcky, fyzioterapie, psychoterapie, rehabilitace a jiné podpůrné terapie, lázeňská péče ve smyslu lázeňských procedur a terapií. Pojištění pobytu v nemocnici () Kompenzace pobytu pojištěného v nemocnici v důsledku úrazu či nemoci v zahraničí. Minimální délka hospitalizace je 48 hodin od přijetí pojištěného do zdravotnického zařízení. Úrazové pojištění Úrazové pojištění obsahuje: trvalé následky úrazu () s lineárním plněním od 0,001 % stupně invalidity; trvalé následky se posuzují ihned, pokud lze ihned určit rozsah stupně invalidity (např. amputace); v ostatních případech se určuje po uplynutí 1 roku od pojistné události; Generali vyplácí procentuální část z pojistné částky dle stupně invalidity; smrt následkem úrazu () výplata sjednané pojistné částky. Pojištění pro případ denního odškodného za vyjmenované úrazy () Pojištění se sjednává pro případ nezbytné doby léčení vyjmenovaných úrazů (dle tabulky T, jež je součástí pojistných podmínek), která vznikla v důsledku úrazu. Pojištění osobních věcí a zavazadel () Pojištění osobních věcí a zavazadel se vztahuje na věci, které si pojištěný vzal s sebou do zahraničí k osobní potřebě nebo které si v zahraničí pořídil. Pojištění se vztahuje na poškození či zničení věci přírodní katastrofou, vodou z vodovodního zařízení nebo na krádež věci vloupáním a loupežným přepadením dle zvláštních pojistných podmínek. Osobní věci a zavazadla zpoždění, poškození a ztráta při přepravě () Vztahuje se na nedoručená nebo zpožděná řádně zaregistrovaná zavazadla přepravovaná leteckým dopravcem do cílového místa v zahraničí. A dále na jejich poškození, zničení a ztrátu. Připojištění je nedílnou součástí. Pojištění přenosné elektroniky () Pojištění se vztahuje na přenosnou elektroniku osobní potřeby, kterou si pojištěný vzal s sebou do zahraničí nebo kterou si během cesty pořídil. Pojištění je elné pouze s pojištěním. Rozšiřuje pojistnou ochranu o: digitální fotoaparát, digitální kamera, ebook čtečka, GPS navigace, mobilní telefon, notebook, phablet, smartphone, tablet a ultrabook. Pojištění sportovní (S) a rizikových druhů sportovní (RDS) Pojištění rozšiřuje rizika krytá léčebnými výlohami o zimní sporty (např. lyžování, snowboarding), vodní sporty (např. plachtění, rekreační potápění, rafting) a ostatní sporty (např. vysokohorská turistika, cyklokros, jízda na koni, bungeejumping, bojové sporty). Možnost připojistit pojistnou ochranu pro profesionální či vrcholové sportovce. Podrobněji viz pojistné podmínky. Pojištění sportovního vybavení () Pojištění se vztahuje na sportovní vybavení, které si pojištěný vzal s sebou do zahraničí nebo během cesty prokazatelně pořídil. Pojištění je elné pouze s pojištěním S. Rozšiřuje pojistnou ochranu o: jízdní kolo, lyžařskou a snowboardovou výbavu včetně ochraných pomůcek (lyže všeho druhu, helma apod.), vybavení určené pro potápění a vodní sporty, horolezeckou výbavu všeho druhu včetně vysokohorské turistiky, golfové vybavení, vybavení pro raketové sporty. Pojištění pro případ zásahu horské () Hradíme náklady související s pozemním či leteckým zásahem horské v důsledku nenadálé krizové situace ohrožující pojištěného na zdraví nebo životě. Pojištění je elné pouze s pojištěním S Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění se vztahuje na škodu vzniklou během pobytu v zahraničí při v běžném občanském životě a provozování turistické či sportovní. Pojištění obsahuje: odpovědnost za škodu na zdraví jiné osoby (), odpovědnost za škodu na majetku jiné osoby (), odpovědnost za škodu za ušlý zisk jiné osoby (). Pojistná ochrana se nevztahuje na škodu vzniklou pojištěnému nebo osobám blízkým pojištěnému, stejně tak na věci vypůjčené nebo při výkonu pracovní během cesty. Pojištění nadstandardních asistečních a právních služeb Pojištění zakládá nárok na nadstandardní asistenční a právní pro případy: kauce () pro vyloučení či zrušení vazby, finanční půjčky (), na obstarání náhradních cestovních dokladů (), náklady spojené s převozem věcí zemřelého a náklady na pohřeb pojištěného v zahraničí (). Pojištění pro případ zrušení cesty () Zrušení cesty (zájezdu, letenky či jízdenky) ze strany klienta. Pojištění se vztahuje na události definované ve zvláštních pojistných podmínkách (např. vážné akutní onemocnění pojištěného, smrt manžela, manželky, dětí apod.). Pojištění je nutné před nebo současně se zaplacením poslední splátky, resp. plným zaplacením cesty. Pojištění končí nastoupením cesty. Pojištění pro případ přerušení nastoupené cesty () Pojištění předčasného ukončení cesty (náklady na náhradní dopravu zpět, kompenzace nevyužitých nákladů ubytování v hotelu, apod.). Pojištění se vztahuje na události definované ve zvláštních pojistných podmínkách (např. vážné akutní onemocnění pojištěného nebo osoby blízké, úmrtí osoby blízké, živelná pohroma v místě trvalého bydliště, apod.). Předčasný návrat musí být předem konzultován a odsouhlasen asistenční službou. Pojištění pro případ neuskutečnění zájezdu () Připojištění pro případ neuskutečnění zájezdu z důvodu úpadku cestovní kanceláře. Pojištění je nutné před nebo současně se zaplacením poslední splátky, respektive plným zaplacením zájezdu. Pojištění pracovní cesty () Rozšiřuje pojištění pro cestu a pobyt za účelem plnění pracovních úkolů zaměstnance a podnikatele za účelem výdělku. Představuje jedno ze základních připojištění pro cesty do zahraničí s účelem stáže. Pojištění pro případ přivolání náhradního pracovníka () Přivolání náhradního pracovníka, který bude vykonávat pracovní činnost za pojištěnou osobu jež nemůže v důsledku úrazu, onemocnění, hospitalizace či úmrtí vykonávat pracovní činnost. Hrazeny jsou náklady na cestu, stravu a pobyt přivolaného náhradního zaměstnance. Pojištění je elné pouze s pojištěním pracovní cesty (). Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, Praha 2, IČO: , DIČ: CZ , je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2866 a je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS. Klientský servis: , generali.cz, strana 1 z 10

2 Asistenční centrála Europ Assistance Česky a slovensky mluvící operátoři a lékaři EA jsou dostupní 24 hodin / 7 dní v týdnu. Telefonní číslo: Asistenční Postup hlášení škodní události: kontaktování EA na výše uvedené telefonní číslo nebo , nahlášení čísla pojistné smlouvy u Generali, uvedení jména a příjmení pojištěného, kontrola/nahlášení zdravotní pojišťovny pojištěného (v případech medicínské asistence), specifikace důvodu kontaktování asistenční, uvedení čísla pro zpětné zavolání. Náklady na hovor s EA jsou na straně volajícího. Možnosti řešení v případě komplikací: 1. Klient zaplatí ošetření z vlastních prostředků Ú po návratu do ČR doručí potvrzení o zaplacení společně s příp. dalšími materiály (viz brožura VPP, ZPP) na adresu pojistitele Ú po vyřízení pojistné události je příslušná částka klientovi proplacena (vždy v české měně). 2. Klient se obrátí na EA Ú EA zajistí další lékařskou péči, zaplacení účtů, popř. převoz zpět do ČR Ú toto probíhá bez finanční účasti klienta. Nahlášení škodné události: Klient vyplní formulář Oznámení škodné události, přiloží požadované doklady a zašle doporučeně na adresu pojistitele. Formuláře jsou k dispozici v pobočkách a na webových stránkách pojistitele (generali.cz v sekci Ke stažení). Průkaz klienta Generali Assistance Card Průkaz klienta Generali Assistance Card cestovní pojištění - Travel Insurance číslo pojistky / policy number jméno / name platnost pojištění / valid Jana Nováková Asistenční pomoc v zahraničí (tel. hradí klient): / Připravte si: číslo pojistné smlouvy od Generali jméno a příjmení zdravotní pojišťovnu důvod kontaktování asistenční tel. číslo pro zpětné zavolání V případě: způsobení škody Vámi či Vám jinou osobou zajistěte sepsání události s jejím popisem a vyjádření k odpovědnosti všech účastníků, jejich údajů a podpisů že nesouhlasíte se zaviněním či došlo ke zranění, zajistěte přivolání policie a případné svědky (kontakty, výpovědi) poškození zavazadel leteckým přepravcem si vyžádejte originál reklamačního protokolu odcizení zavazadel nahlašte událost policii a vyžádejte si protokol s výčtem odcizených předmětů nákupu náhradních věcí při zpoždění zavazadla žádejte účtenky Vždy pořiďte fotodokumentaci místa události a vzniklé škody (např.mobil). V případě ambulantního ošetření placeného v hotovosti, vyžadujte vždy lékařskou zprávu s uvedením diagnózy a originál dokladu o zaplacení ošetření a léků. Slevy a přirážky Slevy Název slevy Výše slevy Kritérium slevy Rodina Přirážky pojistné pouze za 2 dospělé osoby a 1 dítě, ostatní osoby mají pojištění zdarma v případě 4 pojištěných osob = pojistné 0 Kč za 1 pojištěnou osobu (s nejlevnějším pojistným) v případě 5 pojištěných osob = pojistné 0 Kč za 2 pojištěné osoby (s nejlevnějším pojistným) Skupina 5 10 osob Ú 1 osoba zdarma s nejlevnějším pojistným osob Ú 2 osoby zdarma s nejlevnějším pojistným 21 a více osob Ú 3 osoby zdarma s nejlevnějším pojistným slevu je možné uplatnit pro skupinu max. 5 osob, z nichž je min. 1 dítě do 17 let (všichni mají pojištěn stejný rozsah produktu i připojištění) kombinovat se slevou Skupina kombinovat se slevou Rodina On line cca 15 % vztahuje se na všechny tarify a na všechna připojištění sjednaná přes internet Generali Facebook cca 25 % vztahuje se na všechny tarify a na všechna připojištění sjednaná přes internet Generali při zadání slevového kódu získaného prostřednictvím sociální sítě Facebook Název přirážky Výše přirážky Kritérium přirážky osoba ve věku 70 let a více osoba vykonávající profesionální sportovní činnost 200 % 100 % osobám ve věku 70 let a více se připočítává k základní sazbě pojistného uvedená přirážka platí pro produkty a tarify označené *** v přehledu sazeb (str. 3 9) osobám vykonávajícím profesionální činnost dle všeobecných pojistných podmínek pro cestovní pojištění a zvláštních pojistných podmínek pro cestoví pojištění se připočítává uvedená přirážka z celkového rizikového pojistného za všechna sjednaná pojištění platí pro produkty a tarify uvedené **** Územní rozsah pojištění Územní rozsah pojištění se řídí následujícími regionálními zónami: Česká republika; Evropa : Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko (+ Faerské ostrovy), Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kosovo, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko (+ Svalbard), Polsko, Portugalsko (+ Azory, Madeira), Rakousko, Rumunsko, Rusko po pohoří Ural, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko (+ Kanárské ostrovy, Baleárské ostrovy), Švédsko, Švýcarsko, celé Turecko, Ukrajina, Vatikán, Velká Británie (+ ostrov Man, Gibraltar, Normanské ostrovy); i dále následující země: Alžírsko, Arménie, Ázerbajdžán, Egypt, Gruzie, Izrael, Libanon, Libye, Maroko, Sýrie, Tunisko; celý svět: oblast celého světa kromě České republiky. Pojištění cizích státních příslušníků Pojištění neplatí pro území toho státu, jehož je pojištěný státním občanem nebo má-li na tomto území trvalé bydliště. Pokud však osoba, která není občanem České republiky, je účastníkem veřejného zdravotního pojištění v České republice po dobu min. 1 roku, je možné ji pojistit i na území státu, jehož je státním občanem nebo má-li na tomto území trvalé bydliště. i Pomůcka / sazebník Cestovní pojištění Generali strana 2 z 10

3 Tarify produktů s denním pojistným (délka výjezdu 1 86 dní) Sazby uvedené před lomítkem jsou určeny pro regionální zónu "Evropa", sazby za lomítkem jsou určeny pro regionální zónu "svět". Není-li tohoto lomítka, sazby platí pro obě regionální zóny shodně. Barevně podbarvená rizika jsou pevnou součástí produktu a je z něj vyčlenit (tomu odpovídá i pojistné za produkt). (/* a ** S**** EASY UNIVERSAL BUSINESS WORLD SPORT ACTIVE PERFECT věk pojištěného věk pojištěného věk pojištěného věk pojištěného věk pojištěného věk pojištěného *** *** *** *** *** *** / / 27 8 / / / / / 57 8 / / / / 87 na 000 na 000 na / / / / / / max. max. max. max. max / 50 / / 50 / / 50 / / 50 / / 50 / / 50 / 80 max. max. max. max. max. 1,5 % ceny zájezdu/ max. 0,5 % ceny zájezdu/ max. max. max. max. rozšiřuje krytí o pracovní max. max / / / / / / / 30 rozšiřuje krytí o sportovní + 11 / / / / / / / / 30 druhy sportovní druhy sportovní rozšiřuje krytí o rizikové druhy sportovní druhy sportovní druhy sportovní druhy sportovní + 15 / / / / / / / / / / / / / / / / / 238 * / = limit pojistného plnění / pojistná částka, ** = rizikové pojistné, *** = osobám ve věku 70 let a více se připočítává přirážka 200 % k uvedenému pojistnému (pojistné je násobeno 3x), **** osobám vykonávajícím profesionální činnost dle všeobecných pojistných podmínek pro cestovní pojištění a zvláštních pojistných podmínek pro cestoví pojištění se připočítává přirážka ve výši 100 % z celkového rizikového pojistného za všechna sjednaná pojištění (pojistné je násobeno 2x) Pomůcka / sazebník Cestovní pojištění Generali strana 3 z 10

4 Tarify produktů s denním pojistným (délka výjezdu 1 86 dní) Sazby uvedené před lomítkem jsou určeny pro regionální zónu "Evropa", sazby za lomítkem jsou určeny pro regionální zónu "svět". Není-li tohoto lomítka, sazby platí pro obě regionální zóny shodně. Barevně podbarvená rizika jsou pevnou součástí produktu a je z něj vyčlenit (tomu odpovídá i pojistné za produkt). Tarify produktů COMFORT opakované výjezdy (pojistná doba 365 dnů s neomezeným počtem výjezdů, 1 výjezd v délce trvání max. 30 dní) Sazby uvedené před lomítkem jsou určeny pro regionální zónu "Evropa", sazby za lomítkem jsou určeny pro regionální zónu "svět". Není-li tohoto lomítka, sazby platí pro obě regionální zóny shodně. Barevně podbarvená rizika jsou pevnou součástí produktu a je z něj vyčlenit (tomu odpovídá i pojistné za produkt). (/* a ** S**** STUDENT (ISIC, ITIC, EURO<26) věk pojištěného STUDENTSKÉ PRODUKTY STUDENT (WORK & INTERNSHIP) věk pojištěného *** *** 8 / / 27 8 / / 27 na 000 na / / max. max / 50 / / 50 / 80 max. max. max. max. 11 / / / / 30 druhy sportovní druhy sportovní + 15 / / / / / / 74 * / = limit pojistného plnění / pojistná částka, ** = rizikové pojistné, *** = osobám ve věku 70 let a více se připočítává přirážka 200 % k uvedenému pojistnému (pojistné je násobeno 3x) **** osobám vykonávajícím profesionální činnost dle všeobecných pojistných podmínek pro cestovní pojištění a zvláštních pojistných podmínek pro cestoví pojištění se připočítává přirážka ve výši 100 % z celkového rizikového pojistného za všechna sjednaná pojištění (pojistné je násobeno 2x) (/* a ** S RDS COMFORT COMFORT FAMILY COMFORT STUDENT věk pojištěného věk pojištěného věk pojištěného *** *** *** / / / 366 na / / / / / / / max. max. max / / / / / / / / rozšiřuje krytí o pracovní 749 / / / 403 druhy sportovní druhy sportovní / / / 936 * / = limit pojistného plnění / pojistná částka, ** = rizikové pojistné, *** = osobám ve věku 70 let a více se připočítává přirážka 200 % k uvedenému pojistnému (pojistné je násobeno 3x), **** osobám vykonávajícím profesionální činnost dle všeobecných pojistných podmínek pro cestovní pojištění a zvláštních pojistných podmínek pro cestoví pojištění se připočítává přirážka ve výši 100 % z celkového rizikového pojistného za všechna sjednaná pojištění (pojistné je násobeno 2x) Pomůcka / sazebník Cestovní pojištění Generali strana 4 z 10

5 Tarify produktů s lhůtním pojistným (délka výjezdu dní) Sazby uvedené před lomítkem jsou určeny pro regionální zónu "Evropa", sazby za lomítkem jsou určeny pro regionální zónu "svět". Není-li tohoto lomítka, sazby platí pro obě regionální zóny shodně. Barevně podbarvená rizika jsou pevnou součástí produktu a je z něj vyčlenit (tomu odpovídá i pojistné za produkt). (/* a ** S**** EASY UNIVERSAL WORLD SPORT ACTIVE PERFECT věk pojištěného věk pojištěného věk pojištěného věk pojištěného věk pojištěného *** *** *** *** *** / / / / / na 000 na 000 na / / / max. max. max. max / 50 / / 50 / / 50 / / 50 / / 50 / 80 max. max. max. max. max. max. max. max. max. max / / / / / / / / druhy sportovní druhy sportovní druhy sportovní druhy sportovní druhy sportovní / / / / / / / / / / * / = limit pojistného plnění / pojistná částka, ** = rizikové pojistné, *** = osobám ve věku 70 let a více se připočítává přirážka 200 % k uvedenému pojistnému (pojistné je násobeno 3x), **** osobám vykonávajícím profesionální činnost dle všeobecných pojistných podmínek pro cestovní pojištění a zvláštních pojistných podmínek pro cestoví pojištění se připočítává přirážka ve výši 100 % z celkového rizikového pojistného za všechna sjednaná pojištění (pojistné je násobeno 2x) Pomůcka / sazebník Cestovní pojištění Generali strana 5 z 10

6 Tarify produktů s lhůtním pojistným (délka výjezdu dní) Sazby uvedené před lomítkem jsou určeny pro regionální zónu "Evropa", sazby za lomítkem jsou určeny pro regionální zónu "svět". Není-li tohoto lomítka, sazby platí pro obě regionální zóny shodně. Barevně podbarvená rizika jsou pevnou součástí produktu a je z něj vyčlenit (tomu odpovídá i pojistné za produkt).. (/* a ** S**** EASY UNIVERSAL WORLD SPORT ACTIVE PERFECT věk pojištěného věk pojištěného věk pojištěného věk pojištěného věk pojištěného *** *** *** *** *** / / / / / na 000 na 000 na / / / max. max. max. max / 50 / / 50 / / 50 / / 50 / / 50 / 80 max. max. max. max. max. max. max. max. max. max / / / / / / / / druhy sportovní druhy sportovní druhy sportovní druhy sportovní druhy sportovní / / / / / / / / / / * / = limit pojistného plnění / pojistná částka, ** = rizikové pojistné, *** = osobám ve věku 70 let a více se připočítává přirážka 200 % k uvedenému pojistnému (pojistné je násobeno 3x), **** osobám vykonávajícím profesionální činnost dle všeobecných pojistných podmínek pro cestovní pojištění a zvláštních pojistných podmínek pro cestoví pojištění se připočítává přirážka ve výši 100 % z celkového rizikového pojistného za všechna sjednaná pojištění (pojistné je násobeno 2x) Pomůcka / sazebník Cestovní pojištění Generali strana 6 z 10

7 Tarify produktů s lhůtním pojistným (délka výjezdu dní půlroční produkty) Sazby uvedené před lomítkem jsou určeny pro regionální zónu "Evropa", sazby za lomítkem jsou určeny pro regionální zónu "svět". Není-li tohoto lomítka, sazby platí pro obě regionální zóny shodně. Barevně podbarvená rizika jsou pevnou součástí produktu a je z něj vyčlenit (tomu odpovídá i pojistné za produkt). (/* a ** S**** EASY UNIVERSAL WORLD SPORT ACTIVE PERFECT STUDENT (WORK & INTERNSHIP) věk pojištěného věk pojištěného věk pojištěného věk pojištěného věk pojištěného věk pojištěného *** *** *** *** *** *** / / / / / / na 000 na 000 na 000 na / / / / max. max. max. max. max / 50 / / 50 / / 50 / / 50 / / 50 / / 50 / 80 max. max. max. max. max. max. max. max. max. max. max. max / / / / / / / / / / druhy sportovní druhy sportovní druhy sportovní druhy sportovní druhy sportovní druhy sportovní / / / / / / / / / / / / * / = limit pojistného plnění / pojistná částka, ** = rizikové pojistné, *** = osobám ve věku 70 let a více se připočítává přirážka 200 % k uvedenému pojistnému (pojistné je násobeno 3x), **** osobám vykonávajícím profesionální činnost dle všeobecných pojistných podmínek pro cestovní pojištění a zvláštních pojistných podmínek pro cestoví pojištění se připočítává přirážka ve výši 100 % z celkového rizikového pojistného za všechna sjednaná pojištění (pojistné je násobeno 2x) Pomůcka / sazebník Cestovní pojištění Generali strana 7 z 10

8 Tarify produktů s lhůtním pojistným (délka výjezdu dní roční produkty) Sazby uvedené před lomítkem jsou určeny pro regionální zónu "Evropa", sazby za lomítkem jsou určeny pro regionální zónu "svět". Není-li tohoto lomítka, sazby platí pro obě regionální zóny shodně. Barevně podbarvená rizika jsou pevnou součástí produktu a je z něj vyčlenit (tomu odpovídá i pojistné za produkt). (/* a ** S**** EASY UNIVERSAL WORLD SPORT ACTIVE PERFECT STUDENT (WORK & INTERNSHIP) věk pojištěného věk pojištěného věk pojištěného věk pojištěného věk pojištěného věk pojištěného *** *** *** *** *** *** / / / / / / na 000 na 000 na 000 na / / / / max. max. max. max. max / 50 / / 50 / / 50 / / 50 / / 50 / / 50 / 80 max. max. max. max. max. max. max. max. max. max. max. max / / / / / / / / / / druhy sportovní druhy sportovní druhy sportovní druhy sportovní druhy sportovní druhy sportovní / / / / / / / / / / / / * / = limit pojistného plnění / pojistná částka, ** = rizikové pojistné, *** = osobám ve věku 70 let a více se připočítává přirážka 200 % k uvedenému pojistnému (pojistné je násobeno 3x), **** osobám vykonávajícím profesionální činnost dle všeobecných pojistných podmínek pro cestovní pojištění a zvláštních pojistných podmínek pro cestoví pojištění se připočítává přirážka ve výši 100 % z celkového rizikového pojistného za všechna sjednaná pojištění (pojistné je násobeno 2x) Pomůcka / sazebník Cestovní pojištění Generali strana 8 z 10

9 Přehled sazeb pro vlastní obchodní síť (VOS) Zahraniční produkty Přehled sazeb pro vlastní obchodní síť (VOS) Tuzemské produkty Tarify produkt ČRDM s denním pojistným (délka výjezdu dní) Sazby uvedené před lomítkem jsou určeny pro regionální zónu "Evropa", sazby za lomítkem jsou určeny pro regionální zónu "svět". Není-li tohoto lomítka, sazby platí pro obě regionální zóny shodně. Barevně podbarvená rizika jsou pevnou součástí produktu a je z něj vyčlenit (tomu odpovídá i pojistné za produkt). (/* a ** ČRDM věk pojištěného / S RDS 8 / 18 * / = limit pojistného plnění / pojistná částka, ** = rizikové pojistné Tarify produktů s denním pojistným (délka výjezdu dní) Tuzemské produkty jsou elné pouze pro regionální zónu Česká republika. (/* a ** TUZEMSKÉ PRODUKTY HOME STANDARD HOME EXKLUZIV věk pojištěného věk pojištěného *** *** max. max. max. max. S RDS * / = limit pojistného plnění / pojistná částka, ** = rizikové pojistné, *** = osobám ve věku 70 let a více se připočítává přirážka 200 % k uvedenému pojistnému (pojistné je násobeno 3x) Pomůcka / sazebník Cestovní pojištění Generali strana 9 z 10

10 Přehled sazeb pro ostatní odbytové cesty (makléřské společnosti, společnosti vysílající své zaměstnance na pracovní cesty, cestovní kanceláře a agentury, webové stránky) y a tarify pro prodej prostřednictvím makléřských společností jsou identické s produkty vlastní obchodní sítě (produkty jsou sjednávané výhradně prostřednictvím front-endového systému pojistitele). y a tarify pro společnosti vysílající své zaměstnance na pracovní cesty do zahraničí, cestovní kanceláře a agentury, které spolupracují s Generali na základě skupinové pojistné smlouvy, je pojistné kalkulováno na základě individuální nabídky schválené odborným oddělením generálního ředitelství - produktovým managementem cestovního pojištění. y a tarify pro pojistné smlouvy sjednané on-line přes webové stránky Generali (generali.cz) jsou zlevněné cca o 15 % oproti produktům vlastní obchodní sítě. Důležité informace o cestovním pojištění Doba trvání pojištění Ve všech případech pojištění vzniká nejdříve zaplacením pojistného pojistiteli. Je-li pojistné hrazeno prostřednictvím poskytovatele platebních služeb, je pojistné uhrazeno již okamžikem prokazatelného poukázání pojistného na účet pojistitele. Podrobné informace ke vzniku a trvání pojištění, případně pojistné doby naleznete v článku 4 všeobecných pojistných podmínek pro cestovní pojištění a případné odchylky též ve zvláštních pojistných podmínkách pro jednotlivá pojištění: a) Počátek pojištění pro případ zrušení cesty nebo přerušení nastoupené cesty a pro případ neuskutečnění zájezdu je vymezen v příslušných zvláštních pojistných podmínkách. b) Je-li počátek pojištění shodný s datem sjednání pojistné smlouvy, vzniká pojištění okamžikem uzavření pojistné smlouvy. c) Pojistná smlouva se uzavírá před nastoupením na cestu, na niž se pojištění má vztahovat. Pojištění lze i během již nastoupené cesty, a to za předpokladu, že pojistník nebo pojištěný v době uzavření pojistné smlouvy nevěděl nebo nemohl vědět, že pojistná událost již nastala nebo nastane. d) Maximální délka na sebe navazujících pojistných smluv je 365 dní, stejně tak i maximální pojistná doba. Prodloužení platnosti pojistné smlouvy Pojistnou smlouvu prodloužit, lze však bezprostředně navazující pojistnou smlouvu i během již nastoupené cesty, a to za předpokladu, že pojistník nebo pojištěný v době uzavření této pojistné smlouvy nevěděl nebo nemohl vědět, že pojistná událost již nastala nebo nastane. Výpověď pojistné smlouvy: stornopoplatek = 25 Kč/osoba Výpověď pojistné smlouvy nejpozději 1 den před počátkem platnosti pojištění Ú vrácení pojistného po odečtení stornopoplatku. Je-li sjednáno připojištění a, je pojistné vráceno po odečtení stornopoplatku a adektávní části spotřebovaného pojistného za tato připojištění. Výpověď pojistné smlouvy v průběhu platnosti pojištění Ú vrácení pojistného po odečtení stornopoplatku a adekvátní části spotřebovaného pojistného (tzn. odpovídající počtu dní strávených na cestě). Přepočet cizí měny na Kč: provádí se podle platného kurzovního lístku ČNB ze dne, kdy vznikla pojistná událost, příp. nejbližší následující pracovní den. Smluvní dokumentace z Nového Huga Pojistník VŽDY obdrží informace pro klienta a všeobecné a zvláštní pojistné podmínky pro cestovní pojištění. Pro smlouvy s počtem pojištěných osob 1-5 pojistník obdrží 1. tisk pojistné smlouvy; každá pojištěná osoba obdrží Průkaz klienta Generali Assistance Card; 2. tisk (podepsaný pojistníkem) bude zaslán 1x týdně na GŘ. Pro smlouvy s počtem pojištěných osob 6-60 pojistník obdrží 1 tisk hromadného seznamu (příloha č. 1 k dané pojistné smlouvě); každá pojištěná osoba obdrží Průkaz klienta Generali Assistance Card; 2. tisk hromadného seznamu bude zaslán 1x týdně na GŘ. Možnost fakultativního tisku cizojazyčného potvrzení na žádost pojistníka lze vytisknout individuální cizojazyčné potvrzení v anglickém jazyce pro každou pojištěnou osobu (takto vytištěné potvrzení z Nového Huga již není získatelem nijak stvrzováno není podepisováno). Pomůcka / sazebník Cestovní pojištění Generali strana 10 z 10

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

Cestovní pojištění. Informace pro klienta a pojistné podmínky pro cestovní pojištění

Cestovní pojištění. Informace pro klienta a pojistné podmínky pro cestovní pojištění Cestovní pojištění Informace pro klienta a pojistné podmínky pro cestovní pojištění 99.50.40.41 01.2014 verze 01 AODIELBJCOAOHK AGHNJMONKHGBGK AHMACOHNICNMOK DDLLLLLLDLDLLL Generali Pojišťovna a.s., se

Více

Výhody pojištění. Co je pojištěno

Výhody pojištění. Co je pojištěno CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Víme, jak je důležité mít před dovolenou jistotu, že Vám, ale i celé Vaší rodině bude v zahraničí v případě potřeby poskytnuta plnohodnotná zdravotní péče. Proto Vám ve spolupráci s

Více

Dotkněte se nebe! Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Zvláštní pojistné podmínky Co dělat v případě pojistné události

Dotkněte se nebe! Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Zvláštní pojistné podmínky Co dělat v případě pojistné události Dotkněte se nebe! Pojistěte se přes internet na www.vitalitas.cz Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Zvláštní pojistné podmínky Co dělat v případě pojistné události MODERNÍ POJISTNÝ PRODUKT

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP-O-01/2014

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP-O-01/2014 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP-O-01/2014 Úvodní ustanovení 1. Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ 699001273 zapsaná

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 12

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 12 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 12 VPPCP 12 Část I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního pojištění se řídí zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění (VPP CEP 2005/01)

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění (VPP CEP 2005/01) Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění (VPP CEP 2005/01) Článek 1 Úvodní ustanovení Pro soukromé cestovní pojištění (dále jen pojištění ), které sjednává Generali Pojišťovna a.s., se sídlem

Více

Všeobecné a zvláštní pojistné podmínky pro cestovní pojištění (VPP a ZPP CEP 2007/02)

Všeobecné a zvláštní pojistné podmínky pro cestovní pojištění (VPP a ZPP CEP 2007/02) Generali Poji Èovna a.s. Generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Všeobecné a zvláštní pojistné podmínky pro cestovní pojištění () 99.50.40.03 01.2007 verze 02 Všeobecné

Více

Cestovní pojištění. Všeobecné pojistné podmíky. Zvláštní pojistné podmínky. Pokyny pro případ oznámení a likvidace pojistné události

Cestovní pojištění. Všeobecné pojistné podmíky. Zvláštní pojistné podmínky. Pokyny pro případ oznámení a likvidace pojistné události Všeobecné pojistné podmíky Zvláštní pojistné podmínky Cestovní pojištění Pokyny pro případ oznámení a likvidace pojistné události Pokyny pro stornování pojištění 50.40.03 10.2006 verze 02 Generali Pojišťovna

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění SVĚT VPP CP 07/2014

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění SVĚT VPP CP 07/2014 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění SVĚT VPP CP 07/2014 Výklad pojmů Druhy pojištění Vznik, změny, trvání a konec pojištění Zánik pojištění Hranice pojistného plnění a vícenásobné pojištění

Více

PŘÍRUČKA O POJIŠTĚNÍ pro držitele věrnostních platebních karet Raiffeisenbank v rámci Exclusive programu

PŘÍRUČKA O POJIŠTĚNÍ pro držitele věrnostních platebních karet Raiffeisenbank v rámci Exclusive programu PŘÍRUČKA O POJIŠTĚNÍ pro držitele věrnostních platebních karet Raiffeisenbank v rámci Exclusive programu EXCLUSIVE PROGRAM Smluvní ujednání cestovnímu pojištění k věrnostním platebním kartám Raiffeisenbank

Více

Slavia pojišťovna a.s. Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění (VPP CP 06/2007)

Slavia pojišťovna a.s. Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění (VPP CP 06/2007) Slavia pojišťovna a.s. Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění (VPP CP 06/2007) Pro soukromé cestovní pojištění (dále jen pojištění ), které sjednává Slavia pojišťovna a.s., se sídlem Revoluční

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění SVĚT (VPP CP 01/2014)

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění SVĚT (VPP CP 01/2014) VPP CP 01/2014 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění SVĚT (VPP CP 01/2014) (1) Slavia pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ 110 00, IČ: 60197501, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

UCZ/Ces/14. Všeobecné pojistné podmínky. pro cestovní pojištění. Obecná část

UCZ/Ces/14. Všeobecné pojistné podmínky. pro cestovní pojištění. Obecná část Uniqa pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14

Více

Pokyny pro případ pojistné události (dále jen PU )

Pokyny pro případ pojistné události (dále jen PU ) Pokyny pro případ pojistné události (dále jen PU ) Ambulantní a nemocniční ošetření, asistenční služby Pojištěný se může při potřebě ambulantního ošetření obrátit na asistenční službu pojistitele, která

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (VPP K GEM CP 07/2013)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (VPP K GEM CP 07/2013) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (VPP K GEM CP 07/2013) Článek 1 Úvodní ustanovení Pro soukromé cestovní pojištění (dále jen pojištění ), které sjednává Generali Pojišťovna a.s., se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ VPP CEP 2014

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ VPP CEP 2014 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ VPP CEP 2014 ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního pojištění se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zaákoník,

Více

Cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT. Příručka

Cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT. Příručka Cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT Příručka 01/2015 OBSAH I. OBECNÁ ČÁST... 3 1. ÚVOD... 3 2. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ... 4 3. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO ÚRAZOVÉ

Více

PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CELOROČNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ (typ 732)

PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CELOROČNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ (typ 732) Příloha č. 1 ke smlouvě o obchodním zastoupení PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CELOROČNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ (typ 732) Celoroční cestovní pojištění (typ 732) je určeno pro individuální

Více

PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ (typ 721 a 722)

PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ (typ 721 a 722) Příloha č. 1 ke smlouvě o obchodním zastoupení PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ (typ 721 a 722) I. ÚVOD Cestovní pojištění pro účastníky zájezdů

Více

Pojistné podmínky. Pojištění pro cesty a pobyt v Evropské unii (k Eurokartě) 01/2014

Pojistné podmínky. Pojištění pro cesty a pobyt v Evropské unii (k Eurokartě) 01/2014 Pojistné podmínky Pojištění pro cesty a pobyt v Evropské unii (k Eurokartě) 01/2014 www.slavia-pojistovna.cz Moderní přístup k tradičním hodnotám OBSAH Všeobecné pojistné podmínky pojištění pro cesty a

Více

Pojistné podmínky k pojištění pro cesty a pobyt v Evropské unii 07/2015

Pojistné podmínky k pojištění pro cesty a pobyt v Evropské unii 07/2015 Pojistné podmínky k pojištění pro cesty a pobyt v Evropské unii 07/2015 www.slavia-pojistovna.cz Moderní přístup k tradičním hodnotám OBSAH Všeobecné pojistné podmínky pojištění pro cesty a pobyt v Evropské

Více

PŘÍRUČKA PŘÍRUČKA CESTOVNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ UNICREDIT BANK UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, CZECH REPUBLIC,

PŘÍRUČKA PŘÍRUČKA CESTOVNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ UNICREDIT BANK UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, CZECH REPUBLIC, PŘÍRUČKA CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, a.s. JAK SNADNÉ! CESTUJETE DO ZAHRANIČÍ? K MOŘI NEBO NA LYŽE? ZA EXOTIKOU? SAMI NEBO SPOLEČNĚ SE SVOJÍ RODINOU? NEBO SE SVÝM ČTYŘNOHÝM MILÁČKEM?

Více

PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY INDIVIDUÁLNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ (typ 725)

PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY INDIVIDUÁLNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ (typ 725) Příloha č. 2 ke smlouvě o obchodním zastoupení PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY INDIVIDUÁLNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ (typ 725) I. PŘEDMĚT A ROZSAH POJIŠTĚNÍ Pro individuální cestovní pojištění

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury ANALÝZA NABÍDKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO AKTIVNÍ DOVOLENOU OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY V ZAHRANIČÍ VE VZTAHU K POŽADAVKŮM KLIENTŮ. Diplomová práce Autor:

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DLOUHODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŢKA

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DLOUHODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŢKA POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DLOUHODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŢKA PPCPDL1205 PRODUKTY Long KOMFORT, Long OPTIMAL, Long BASIC, Long STUDENT Long KOMFORT,

Více

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s. nabízí klientům Neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ MAXCESTA VPP-O/211-02

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ MAXCESTA VPP-O/211-02 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ MAXCESTA VPP-O/211-02 Úvodní ustanovení 1. Pro cestovní pojištění, které sjednává Maxima pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel) platí zákon č. 89/2012

Více

Pojistné podmínky EUROPOJIŠTĚNÍ

Pojistné podmínky EUROPOJIŠTĚNÍ Pojistné podmínky EUROPOJIŠTĚNÍ Všeobecné pojistné podmínky pojištění pro cesty a pobyt v Evropské unii (k Eurokartě) VPP EU 07/2012 Doplňkové cestovní pojištění pro cesty a pobyt v Evropské unii k Evropskému

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŢKA PPCPEAKR1205. PRODUKT Evropa AUTEM

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŢKA PPCPEAKR1205. PRODUKT Evropa AUTEM POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŢKA PPCPEAKR1205 PRODUKT Evropa AUTEM PPCPEAKR 1205, produkt Evropa AUTEM 1 / 22 Platnost a

Více