Výška pojistného za 1 osobu a 1 den je stanovená takto: Lyžování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výška pojistného za 1 osobu a 1 den je stanovená takto: Lyžování"

Transkript

1 Vybrali jste si optimální rozsah pojištění? Nabízíme Vám následující rizika: 1. pojištění léčebných výloh v zahraničí 2. pojištění zavazadel 3. pojištění odpovědnosti za škodu 4. pojištění pro případ zrušení zájezdu 5. pojištění úrazové 6. pojištění nevydařené dovolené 7. pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu 8. pojištění doprovodu 9. pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb 10. pojištění ztráty dokladů 11.a) pojištění opožděného dodání zavazadel leteckou společností 11.b) pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla 12. pojištění zpoždění hromadného dopravního prostředku 13. pojištění právní pomoci 14. pojištění opožděného nástupu na zájezd Výška pojistného za 1 osobu a 1 den je stanovená takto: Území Evropy (všechny státy Evropy včetně Tuniska, Alžírska, Maroka, Turecka, Kypru, Kanárských ostrovů, Egypta) Oblast mimo Evropy (všechny státy světa kromě USA, Kanady, Japonska, Austrálie, JAR) Oblast světa (USA, Kanada, Japonsko, Austrálie, JAR) Balík pojistních rizik typu "A": rizika 1-14 Balík pojistních rizik typu "B": rizika 1-4 balík "A" 30 Kč balík "B" 16 Kč balík "A" 40 Kč balík "B" 26 Kč balík "A" 55 Kč balík "B" 36 Kč Lyžování balík "A" 60 Kč balík "B" 32 Kč balík "A" 80 Kč balík "B" 52 Kč balík "A" 110 Kč balík "B" 72 Kč

2 1. Pojištění léčebných výloh v zahraničí Pojišťovna Union uhradí za Vás náklady na ošetření včetně předepsaných léků, hospitalizaci, přepravu do nemocnice, přepravu pacienta do vlasti, v případě úmrtí převoz tělesných ostatků. To všechno až do výšky EUR, resp EUR (balík "B"). V případě jednorázového drobného ošetření (předepsání léků apod.) je možné, že lékař bude od Vás žádat úhradu poplatků v hotovosti. Doporučujeme proto počítat se sumou EUR na tento účel. Po předložení lékařské zprávy s uvedením diagnózy a dokladu o zaplacení poplatku Vám pojišťovna Union tyto poplatky proplatí do 14 dnů. Zahraničním partnerem pojišťovny Union je společnosti EuroCross International s nepřetržitým 24- hodinovým provozem, mluvit můžete česky - tel. č.: ** ** Při návštěvě lékaře se prokažte pojistkou. Vystavené účty za ošetření, léky, hospitalizaci nebo převoz zašle lékař na adresu společnosti EuroCross, která účty uhradí. Jestliže uhradíte účet za jednorázové drobné ošetření v hotovosti, předložte pojišťovně Union originál lékařské zprávy s diagnózou a originál dokladu o zaplacené sumě. 2. Pojištění zavazadel Kryje škody, které vzniknou jejich poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením. Pojišťovna Union uhradí škodu na zavazadlech do výšky Kč/os, resp Kč/os (balík "B"). Za jednu věc uhradí pojišťovna Union nejvíc Kč. Jestliže ke škodě došlo v ubytovacím zařízení nebo během přepravy, vyžádejte si zápis o nahlášení vzniku škody (při letecké přepravě žádejte originál reklamačního zápisu "PIR" - property irregularity report). Byla-li zavazadla odcizena, oznamte to i nejbližší policejní stanici (kromě škod, které nepřesahují 800 Kč) a vyžádejte si policejní zprávu. Škodu ohlaste i zástupci cestovní kanceláře a vyžádejte si od něho zápis o vzniku a rozsahu škody. 3. Pojištění odpovědnosti za škodu V případě, že neopatrným jednáním nebo nedbalostí způsobíte jiné osobě škodu, pojišťovna Union za Vás uhradí při škodě na věcech odškodné až do výšky Kč, resp Kč (balík "B"), při újmě na zdraví nebo na životě do výšky Kč, resp Kč (balík "B"). Jestliže způsobíte škodu jiné osobě nebo organizaci, zjistěte si jména a kontaktní adresy přítomných svědků, resp. svědecké výpovědi. Jestliže jde o škodu většího rozsahu (cca nad Kč) nebo došlo k zranění, nebo je sporné Vaše zavinění, přivolejte i policii a vyžádejte si policejní zprávu. 4. Pojištění pro případ zrušení zájezdu Jestliže před nastoupením na zájezd zrušíte účast na zájezdu z vážných důvodů, čímž Vám vznikne povinnost uhradit cestovní kanceláři poplatek za stornování zájezdu, Union Vám uhradí ve smyslu pojistných podmínek pojištění storna zájezdu (pojištění Storno80): - až 80% storno poplatku (maximálně však Kč/osoba, resp Kč (balík "B")), který Vám vyúčtuje cestovní kancelář ve smyslu cestovní smlouvy. Všechny s Vámi spolupřihlášené pojištěné osoby mají rovněž nárok na odškodné ve výši 80% storno poplatku, maximálně však Kč/osoba, resp Kč/osoba (balík "B"). Maximální výška plnění Unionu za jednu pojistnou událost a spolu za všechny osoby s oprávněním na pojistné plnění z této pojistné události je Kč, resp Kč (balík "B"). Vyžádejte si v cestovní kanceláři potvrzení o zrušení účasti na zájezdu s uvedením data stornování a vyčíslením stornovacího poplatku (s rozpisem ceny zájezdu). V pojišťovně Union předložte doklad o příčině zrušení účasti na zájezdu (lékařská zpráva, úmrtní list apod.), cestovní smlouvu, doklad o zaplacení pojistného, doklad o zaplacení zájezdu, pojistnou smlouvu.

3 5. Úrazové pojištění V případě, že úraz zanechá trvalé následky, pojišťovna Union uhradí pojištěnému přiměřenou část pojistné sumy podle rozsahu trvalých následků. Pojistná suma je Kč. V případě úmrtí v důsledku úrazu pojišťovna Union vyplatí oprávněným osobám pojistnou sumu, která je Kč. Je-li předpoklad, že úraz zanechá trvalé následky, předložte v pojišťovně Union zprávu ošetřujícího lékaře ze zahraničí. Pojišťovna Union poskytne odškodné podle rozsahu trvalých následků na základě bodového ohodnocení lékaře. Trvalé následky se vyhodnocují nejdříve 1 rok od vzniku úrazu. 6. Pojištění nevydařené dovolené V případě, že jste hospitalizován déle než 3 dny, pojišťovna Union Vám uhradí odškodné 400 Kč/den a jedné blízké osobě s Vámi přihlášené na zájezd, která Vás v nemocnici navštěvuje, 240 Kč za každý den hospitalizace během doby trvání zájezdu. Jak postupovat v případě pojistné události: Po návratu ze zájezdu předložte pojišťovně Union pojistnou smlouvu, cestovní smlouvu, lékařskou zprávu a propouštěcí list z nemocnice, v němž je potvrzena doba hospitalizace. 7. Pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu Jestliže je pojištěný v důsledku náhlého zhoršení zdravotního stavu přepravovaný ze zahraničí dřív, než zájezd skončil, pojišťovna Union uhradí blízkým osobám, které byly spolu s ním přihlášené na zájezd, zvýšené náklady na jejich dopravu do České republiky. V případě, že nemohou využít původně předpokládaný dopravní prostředek (osobní motorové vozidlo), pojišťovna Union uhradí tyto náklady do sumy Kč/os, dohromady Kč za jednu pojistnou událost a za všechny osoby dotčené touto událostí. Bude-li potřebné přepravit pojištěného ze zahraničí a následně též osoby přihlášené na zájezd spolu s pojištěným, bezodkladně o tom informujte pracovníka společnosti EuroCross. V pojišťovně Union předložte cestovní lístek, cestovní smlouvu a pojistnou smlouvu. 8. Pojištění doprovodu Jestliže v důsledku hospitalizace nebo úmrtí pojištěného zůstane v zahraničí bez dozoru dospělé osoby dítě mladší 15 let, pojišťovna Union uhradí nezbytně nutné náklady na vycestování jedné dospělé osoby, která dítě doprovodí do místa bydliště. Pojišťovna Union též uhradí náklady na cestu zpět do místa bydliště pro přepravované dítě, jestliže nebylo možné využít původní dopravní prostředek. Pojišťovna Union uhradí tyto náklady do sumy Kč. Zabezpečte bezodkladně informování pracovníků společnosti EuroCross, resp. pojišťovny Union. V pojišťovně předložte cestovní smlouvu, doklady týkající se pojištěného, svědčící o hospitalizaci, resp. úmrtí, cestovní lístky a pojistnou smlouvu. 9. Pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb Jestliže se pojištěný vrátil ze zájezdu před jeho ukončením z vážného důvodu (vážná nemoc nebo náhlé zhoršení zdravotního stavu pojištěného, úmrtí nebo vážný stav blízké osoby), pojišťovna Union mu uhradí nepředpokládané cestovní náklady do výšky Kč/os, dohromady nejvíce Kč za všechny společně přihlášené osoby, a též odškodné za nevyčerpané služby (tj. cena za ubytování a stravu) do výšky Kč/os, dohromady maximálně Kč za všechny spolupřihlášené osoby. Po návratu ze zájezdu předložte v pojišťovně Union lékařskou zprávu o zdravotním stavu blízké osoby, resp. úmrtní list, cestovní lístky, potvrzení cestovní kanceláře o předčasném ukončení zájezdu s uvedením data ukončení zájezdu a ceny nečerpaných služeb (strava a ubytování).

4 10. Pojištění ztráty dokladů Jestliže pojištěný ztratil, resp. mu byl odcizen cestovní pas v zahraničí, uhradí mu pojišťovna Union na základě předložených účtů náklady na obstarání náhradních dokladů v zahraničí do výšky Kč. Jestliže potřebujete v zahraničí vystavit náhradní cestovní pas, je nevyhnutné, aby jste kontaktovali zastupitelství České republiky v daném státe. Pracovníci společnosti EuroCross Vám poskytnou informaci, kde se zastupitelství nachází. Po předložení dokladu o vydání náhradního cestovního dokladu a cestovního lístku Vám pojišťovna Union proplatí prokazatelné náklady na jeho vydání a náklady na dopravu do místa nejbližšího zastupitelství celkem do výšky Kč. 11.a) Pojištění opožděného dodání zavazadel leteckou společností Pojištěný má nárok na náhradu za nákup nevyhnutných oděvů a toaletních potřeb v případě, že zavazadla, která odevzdal letecké společnosti při nástupu na cestu do zahraničí, nebyla vydaná: - do 24 hodin od příletu na místo určení, v hodnotě do výšky Kč, - do 48 hodin od příletu na místo určení, další sumu v hodnotě do výšky Kč. Jestliže Vám letecká společnost nevydá zavazadla v místě určení, bezodkladně to oznamte zástupcům letecké společnosti a vyžádejte si reklamační zápis o pozdním dodání zavazadel "PIR" (Property Iregularity Report). V pojišťovně Union předložte originál tohoto zápisu, platnou letenku a zavazadlový lístek, účty za zakoupené náhradní oblečení a toaletní potřeby, pojistnou smlouvu. 11.b) Pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla Jestliže se v důsledku dopravní nehody, poruchy nebo odcizení osobního vozidla v zahraniční pojištěný nemůže vrátit svým vozidlem do vlasti, pojišťovna Union uhradí pojištěnému náklady na přepravu do místa trvalého bydliště, nebo náhradní ubytování v místě opravování vozidla, a to do výšky maximálně Kč/os. Je-li Vaše vozidlo nepojízdné v důsledku poruchy, předložte pojišťovně Union potvrzení autoservisu o nepojízdnosti vozidla s rozpisem druhu a doby prováděných oprav, cestovní lístky, případně účet za hotel. V případě dopravní nehody nebo odcizení Vašeho vozidla předložte i policejní zprávu. 12. Pojištění zpoždění hromadného dopravního prostředku V případě, že hromadný dopravní prostředek, kterým cestuje pojištěný, má při cestě ze zahraničí z důvodu mimořádné události zpoždění více než 6 hodin, má pojištěný nárok na odškodné ve výši 80,- Kč za každou celou hodinu, o kterou má hromadný dopravní prostředek zpoždění oproti plánovanému příjezdu stanovenému v jízdním řádu, maximálně však do výšky 800,- Kč/os. Po návratu ze zájezdu předložte pojišťovně Union platný cestovní lístek/letenku zpožděného hromadného dopravního prostředku a doklad o jeho zpoždění od dopravce s uvedením času plánovaného přesného odjezdu (den, hodina), plánovaného přesného příjezdu (den, hodina), důvodu zpoždění a času skutečného příjezdu (den, hodina). 13. Pojištění právní pomoci Když pojištěný potřebuje v zahraničí právní pomoc při jeho zastupování v trestním nebo přestupkovém řízení, pojišťovna Union mu pomůže tyto nároky vymáhat, případně najmě advokáta a uhradí náklady s tím spojené až do výše EUR. V případě potřeby pojišťovna Union uhradí kauci do výše EUR. Jestli se dostanete do situace, když potřebujete pomoc právníka, obraťte se bezodkladně na pracovníky společnosti EuroCross, resp. pojišťovny Union a řiďte se jejich pokyny. Podle možnosti si zabezpečte výpovědi svědků, kteří byli při události přítomni (i s uvedením jejich kontaktních adres). Při škodě většího rozsahu (nad Kč), případně při poškození zdraví přivolejte i policii a vyžádejte si policejní správu. Jestli podpisujete protokol, kterému nerozumíte, uveďte k podpisu i text: "nerozumím uvedenému". V pojišťovně předložte: policejní správu, svědecké výpovědi, přesný popis poškození s vyčíslením výše škody, účet za honorář advokáta, pojistnou smlouvu.

5 14. Pojištění opožděného nástupu na zájezd Jestli pojištěný účastník z vážnych důvodů (choroba, úraz, nepojízdné motorové vozidlo, odcizení pasu) nastoupí na zájezd později než 48 hodin od nulté hodiny dne dohodnutého v cestovní smlouvě jako "termín zájezdu od" Union Vám uhradí odškodné za nečerpané služby. Horní hranice pojistného plnění je 2 400,- Kč/osoba, maximálně však 8 000,- Kč za všechny osoby, kterých se důvod opožděného nástupu dotýká. Jako postupovat v případě pojistné události? Vyžádejte si v cestovní kanceláři doklad o skladbě ceny zájezdu. V pojišťovně Union dále předložte doklad o příčině opožděného nástupu na zájezd (lékařská správa, úmrtní list, potvrzení autoservisu, policejní správa a pod.), potvrzení ubytovacího zařízení s uvedením skutečného začátku ubytování a čerpání služeb a písemné pokyny cestovní kanceláře na cestu, které obsahují časový údaj (datum, hodina) o termínu registrace v ubytovacím zařízení. Union poisťovňa, a.s. Zákaznícke centrum: Generálne riaditeľstvo Bajkalská 29/A Bratislava 1 Slovenská republika Důležitá upozornění Pro Vaši informaci Jestliže se dostanete v zahraničí do situace, v níž potřebujete pomoc, zkontaktujte se s pracovníky společnosti: EuroCross International CE Národní třída 15/ Praha 1 tel. č.: tel. č.: V zájmu rychlého vyřízení Vaší náhrady škody udávejte při kontaktu s pojišťovnou, resp. s pracovníky společnosti EuroCross, Vaše celé jméno, rodné číslo a adresu, resp. kontaktní telefonní číslo, číslo pojistky, případně název cestovní kanceláře, v níž jste uzavřeli pojištění. Ze zemí: Rakousko, Francie, Německo, Itálie, Španělsko, Anglie, Švýcarsko, USA a Kanada můžete použít i bezplatné číslo společnosti EuroCross: POZOR! Toto číslo nelze použít jako bezplatné z mobilního telefonu.

Průvodce cestovním pojištěním

Průvodce cestovním pojištěním Průvodce cestovním pojištěním ČESKÁ REPUBLIKA Nová pobočka v ČR PROČ je VÝHODNÉ uzavřít cestovní pojištění v Union pojišťovně? Protože jsme ODBORNÍKY na cestovní pojištění Union pojišťovna je skutečným

Více

až do výše limitu pojistného plnění 6.500.000 Kč / 2.500.000 Kč

až do výše limitu pojistného plnění 6.500.000 Kč / 2.500.000 Kč I. Pojěišntí léčebných výloh v zahraničí INFORMAČNÍ PRŮVODCE POJIŠTĚNÍM Toto pojištění kryje poplatky, které je v zahraničí nutné zaplatit za: ošetření (i ambulantní) včetně předepsaných léků, zdravotnických

Více

Cestovní pojištění Sbaleno Nové pojištění na cesty od specialistů

Cestovní pojištění Sbaleno Nové pojištění na cesty od specialistů Cestovní pojištění Sbaleno Nové pojištění na cesty od specialistů Předsmluvní informace, pojistné podmínky www.ervpojistovna.cz Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění Sbaleno Pojistitel Název: ERV

Více

Předsmluvní informace ke krátkodobému cestovnímu pojištění

Předsmluvní informace ke krátkodobému cestovnímu pojištění Předsmluvní informace ke krátkodobému cestovnímu pojištění Pojistitel ERV pojišťovna, a. s. IČ 492 40 196, Křižíkova 237/36a, PSČ 186 00, Praha 8 Karlín, Česká republika, zapsaná v obch. rejstříku vedeném

Více

Cestovní pojištění jako součást zájezdu a připojištění

Cestovní pojištění jako součást zájezdu a připojištění Cestovní pojištění jako součást zájezdu a připojištění POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ JAKO SOUČÁSTI ZÁJEZDU A PŘIPOJIŠTĚNÍ (PP-FC-0910) Všeobecné pojistné podmínky (VP-FC-0910) 1. ÚVOD 1.1. My

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VPPCPCZ/0114. Úvodní ustanovení. Část A VŠEOBECNÁ ČÁST. Článek 1 Výklad pojmů

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VPPCPCZ/0114. Úvodní ustanovení. Část A VŠEOBECNÁ ČÁST. Článek 1 Výklad pojmů VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VPPCPCZ/0114 Úvodní ustanovení Cestovní pojištění, které sjednává Union poisťovňa, a. s., IČO: 31 322 051, zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu

Více

INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Ve smyslu 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, Vám Allianz pojišťovna, a. s., sděluje jako zájemci o sjednání

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, děkujeme Vám za důvěru projevenou tím, že jste uzavřeli pojištění svého vozidla u Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group. Věříme, že budete s Vaším pojištěním plně

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se poznávacího pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění SVĚT VPP CP 07/2014

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění SVĚT VPP CP 07/2014 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění SVĚT VPP CP 07/2014 Výklad pojmů Druhy pojištění Vznik, změny, trvání a konec pojištění Zánik pojištění Hranice pojistného plnění a vícenásobné pojištění

Více

Pokyny pro případ pojistné události (dále jen PU )

Pokyny pro případ pojistné události (dále jen PU ) Pokyny pro případ pojistné události (dále jen PU ) Ambulantní a nemocniční ošetření, asistenční služby Pojištěný se může při potřebě ambulantního ošetření obrátit na asistenční službu pojistitele, která

Více

UCZ/Ces/14. Všeobecné pojistné podmínky. pro cestovní pojištění. Obecná část

UCZ/Ces/14. Všeobecné pojistné podmínky. pro cestovní pojištění. Obecná část Uniqa pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT M-750/14 OBSAH ČÁST 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ....................................... 2 Článek 1 Úvodní ustanovení...........................................

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304 Zájezdy

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent M-750/09 OBSAH Oddíl A. Společná ustanovení Oddíl B. Pojištění léčebných výloh v zahraničí Oddíl C. Úrazové pojištění Oddíl

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY Cestovní pojištění a asistenční služby

POJISTNÉ PODMÍNKY Cestovní pojištění a asistenční služby CP-letenka_105.09.qxd 04.12.2007 15:25 Stránka 1 POJISTNÉ PODMÍNKY Cestovní pojištění a asistenční služby Všeobecné pojistné podmínky Zvláštní pojistné podmínky pro Pojištění léčebných výloh v zahraničí

Více

CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT

CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /POJISTKA č. CIT 2/2009 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. CIT 2/2009 ve znění následných dodatků Smlouvu uzavírají

Více

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o.

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o. Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o. I. Základní ustanovení. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) uzavřené mezi cestovní kanceláří Radynacestu,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO INDIVIDUÁLNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ AIG EUROPE LIMITED

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO INDIVIDUÁLNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ AIG EUROPE LIMITED ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO INDIVIDUÁLNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ AIG EUROPE LIMITED POJISTITEL Toto pojištění poskytuje pojišťovna, společnost s ručením omezeným se sídlem The AIG Building, 58 Fenchurch Street,

Více

ALPY KRKONOŠ. za cenu LYŽOVÁNÍ V AKCI A JINÉ VYCHYTÁVKY ITÁLIE FRANCIE RAKOUSKO

ALPY KRKONOŠ. za cenu LYŽOVÁNÍ V AKCI A JINÉ VYCHYTÁVKY ITÁLIE FRANCIE RAKOUSKO LYŽOVÁNÍ V AKCI A JINÉ VYCHYTÁVKY ALPY za cenu RAKOUSKO NASSFELD od 2 240 Kč/os. 7 nocí Apartmány Rosenstöckl od 2 240 Kč/os. Termíny: 6.12. 15.12., 7.2. 14.2., 8.3. 18.4. V ceně: ubytování na 7 nocí včetně

Více

2.1 Zájezd si může zákazník rezervovat ve všech prodejních místech CK Best Reisen a u všech autorizovaných prodejců.

2.1 Zájezd si může zákazník rezervovat ve všech prodejních místech CK Best Reisen a u všech autorizovaných prodejců. Všeobecné smluvní podmínky CK Best Reisen CZ, s. r. o. na rok 2015 ve smyslu zákona č.: 89/2012/1999 Sb., občanský zákoník a o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu pro cestovní kanceláře

Více

Cestování v pohodě Cestovní pojištění Atlas

Cestování v pohodě Cestovní pojištění Atlas Cestování v pohodě Cestovní pojištění Atlas 800 100 777 www.csobpoj.cz OBSAH Pokyny pro klienta str. 1 Formulář 1: Atestatio medici (Potvrzení od lékaře) str. 3 Formulář 2: Oznámení škodné události str.

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ CP 1/14 s platností od 1. ledna 2014

POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ CP 1/14 s platností od 1. ledna 2014 POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ CP 1/14 s platností od 1. ledna 2014 Cestovní pojištění je určeno k zabezpečení pojištěných osob při prostředku v místě bydliště v České republice. strany a dále pojištěný

Více

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNĚ 1.1 DEFINICE 1.2 ROZSAH PŮSOBNOSTI 2 PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ 2.1 LETENKA 2.

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNĚ 1.1 DEFINICE 1.2 ROZSAH PŮSOBNOSTI 2 PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ 2.1 LETENKA 2. PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNĚ 1.1 DEFINICE 1.2 ROZSAH PŮSOBNOSTI 2 PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ 2.1 LETENKA 2.2 PŘERUŠENÍ CESTY 2.3 JÍZDNÉ 2.4 ZAJIŠTĚNÍ MÍSTA 2.5 POVINNOSTI

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group. Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 1/14

Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group. Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 1/14 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 1/14 Článek 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Územní rozsah Pojistná smlouva, vznik a změny pojištění Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného Práva a povinnosti

Více

., : 265212041/300 ČSOB

., : 265212041/300 ČSOB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB Praha 2,

Více

OBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY... 3 1 DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ... 3 Agent/IATA agent... 3 IATA (International Air Transport Association)... 3 Dopravce...

OBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY... 3 1 DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ... 3 Agent/IATA agent... 3 IATA (International Air Transport Association)... 3 Dopravce... OBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY... 3 1 DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ... 3 Agent/IATA agent... 3 IATA (International Air Transport Association)... 3 Dopravce... 3 Operující letecký dopravce... 3 Codesharový let...

Více

Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK

Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Ing. Karel Topič CK Australia Puzzle, Viva Travel, dovolenánapřání.cz, zapsaným v živnostenském rejstříku (pořadatelem zájezdu-dovolené,

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více